Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353."

Transkript

1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift kr. Budget Budget Budgetoverslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter note 1 Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter note 2 Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Note 1: Skatter og generelle tilskud er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel pr. august 2015 Note 2: Udgifterne er PL-fremskrevet efter KL's Prisregister pr. juli

2 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Budgetrammer på anlæg kr. Budget Budget Budgetoverslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2

3 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Finansieringsoversigt kr. Budget Budget Budgetoverslag Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Balance: minus er lig med styrkelse af kassebeholdningen 3

4 Bemærkninger vedr. Indtægtsprognose Resultatopgørelsen indeholder indtægtsprognose for overslagsårene, som er beregnet på grundlag af KL s skatte- og tilskudsprognosemodel samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i Blandt de væsentligste forudsætninger for prognosen kan nævnes: Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015 er lagt til grund for såvel skatte som tilskuds- og udligningsberegningerne. Udskrivningsgrundlaget bygger i alle år på det statsgaranterede grundlag, og er beregnet med befolkningstilvæksten, dog således at indkomststigningen er 0,25 %-points lavere pr. borger end KL s skøn. Tilskud og udligning bygger på KL s prognoseforudsætninger, herunder at bloktilskudspuljen i justeres i med effektiviseringsbidraget, jf. Økonomiaftalen. Det ekstra finansieringstilskud er videreført med 75 mio. kr. i overslagsårene og beskæftigelsestilskuddet forudsættes ligeledes uændret. Der er indarbejdet ekstraordinære flygtningetilskud på 4,7 mio. kr. i 2016, men ikke noget i overslagsårene. Kommunens tilskud er endnu ikke udmeldt for 2016, men forventes at være i samme størrelsesorden som i Der er hverken budgetår eller overslagsår indarbejdet særtilskud, som ydes af Social- og Indenrigsministeren efter ansøgning. Den forventede refusionsreform er indarbejdet i modellen, og indeholder en begrænsning i en kommunens gevinst/tab i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. henholdsvis 20 mio. kr. Ifølge KL s udmelding om beregningsgrundlaget for denne garanti har Slagelse en nettogevinst i 2016 på ca. 5 mio. kr. (merudgift til drift: 99 mio. kr., merindtægt ved højere udligning 87,7mio. kr. og merindtægt ved øget beskæftigelsestilskud 16,3 mio. kr.). Grundskylden er beregnet på baggrund af uændret promille og den gældende lovgivning. Stigning i vurderingsgrundlag forventes lavere end landsgennemsnit 4

5 Justering af Resultatopgørelsen Budget Justering af resultatopgørelse Den markante forbedring af budgetbalancen som følge af Økonomiaftalen mere end modvirkes dog af merudgifter på driften. Tabellen nedenfor fremviser således samlede justeringer til 2016 på 165,8 mio. kr., som der politisk skal tages stilling til. Såfremt alle poster indarbejdes i budget betyder det en ubalance i budget 2016 på 137,1 mio. kr. før der indlægges besparelser og effektiviseringer samt nye ønsker til drift og anlæg. Justeringer af driftsudgifter Note Budget 2016 Budgetbalance overskud jf. resultatopgørelse -28,7 Økonomiaftalen 1 Lov & cirkulæreprogram 0 Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter 0 Økonomiaftalen Ældremilliard 15,1 Perspektivanalyser 2 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 Perspektivanalyse Specialundervisning 19,2 Øvrige Uudmøntede budgetreduktioner fra budget ,5 Brugerfinansierede område 4 3,4 Balance 137,1 Note 1: Økonomiaftalen Økonomiaftalen indeholder en række udgiftsposter, som der politisk skal tages stilling til i Slagelse Kommune. Det gælder Slagelse Kommunes andel af ældremilliarden samt besparelser og merudgifter, der følger af Lov- og Cirkulæreprogrammet Desuden skal udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet beregnes, når aftalen mellem regionerne og staten er faldet på plads. Note 2: Perspektivanalyserne I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Note 3: Uudmøntede budgetreduktioner fra budget I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5% til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Note 4: Brugerfinansierede område Slagelse Kommune oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. 5

6 Udvikling budgetforudsætninger Budget Budgetbalance vurderet primo august 2015 Budgetbalancen angiver balancen mellem indtægter og udgifter i det budgetforslag, der fremlægges til budgetseminaret. Beregningen af budgetbalancen tager udgangspunkt i budgetoverslagene for årene i det eksisterende budget 2015, hvor ubalancen er finansieret af et kasseforbrug som vist nedenfor: Budget Budgetoverslag Mio. kr Ubalance i budgetudgangspunktet (+ = kasseforbrug) 36,3-15,7-32,4-32,4 Dette udgangspunkt justeres af forskellige forhold, der enten er opstået siden vedtagelsen af budget 2015 i oktober 2014 eller i budgetprocessen. Det er forhold, der i den følgende opdeling og beskrivelse i noter er delt op i 3 kategorier af korrektioner: A. Korrektioner, som Økonomiudvalget allerede har godkendt i sine behandlinger af budgetprocessen for o Demografi o Bevillinger, der er godkendt i byrådet B. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler indarbejdet i budgetbalancen forud for budgetseminaret o Indtægtsprognose o Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. juli 2015 fra KL) o Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger o Merudgifter i henhold til refusionsreform på arbejdsmarkedsområdet C. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler oversendes til budgetseminaret, men ikke på forhånd indarbejdes i budgetbalancen. Det drejer sig om o Lov- og Cirkulæreprogram o Overførselsudgifter o Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen o Udgifter af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen o Merudgifter i henhold til perspektivanalyser (i forlængelse af budgetopfølgning ultimo marts 2015) o Det brugerfinansierede område Elementerne i de 3 nævnte kategorier er vist efterfølgende sammen med virkning for budgetbalancen. Derefter er med henvisning til noter beskrevet de enkelte elementer, der ligger bag korrektionerne. I oversigterne er merudgift/mindreindtægt angivet med positiv fortegn og mindreudgift/merindtægt angivet med negativt fortegn. 6

7 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. A. Korrektioner, der er godkendt at Økonomiudvalget frem til juni 2015 og indarbejdet i budgetbalancen A Korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget frem til juni Note Justering af driftsudgifter Budget Budgetoverslag Demografiregulering 13,4 15,8 17,8 22,3 2 Tillægsbevillinger med betydning for ,2 1,4 1,4-3,0 Korrektion til driftsudgifter 14,6 17,2 19,2 19,3 Note Justering af anlægsudgifter 2 Tillægsbevillinger med betydning for , A Godkendte korrektioner i alt 16,6 17,2 19,2 19,3 Ubalance efter godkendte korrektioner (+ = kasseforbrug) 52,9 1,5-13,2-13,1 B. Korrektioner, der indstilles godkendt af Økonomiudvalget og indarbejdes i budgetbalancen B Korrektioner, som Center for Økonomi indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse Note Justering af indtægter vedr. skatter og tilskud/udligning Budget Budgetoverslag Lavere skatteindtægter, - Beskatningsgrundlag lavere 24,3 27,4-10,6-97,6 4 Højere tilskud/udligning, - Nettoeffekt af udligning -169,8-155,8-81,0-31,2 5 Lavere tilskud/udligning, - Beskæftigelsestilskud nedsat 11,9 11,9 11,9 11,9 Korrektion til skatter og tilskud/udligning -133,6-116,5-79,7-116,9 Note Korrektioner vedr. drift 6 Pris- og lønudvikling jf. KL skøn august ,6-37,8-42,9 44,5 7 Refusionsreform 92,0 100,8 107,3 110,0 8 Budget til valg 2,6 2,6 2,6 2,6 Korrektioner vedr. drift i alt 57,0 65,6 67,0 157,1 Note Korrektioner vedr. finansiering 9 Lån, renter og finansforskydninger -0,2-0,6-0,9-2,6 10 Indtægt vedr. salg af KMD -4,2-2,7-1,9-0,4 Korrektioner vedr. finansiering ialt -4,4-3,3-2,8-3,0 B Korrektioner i alt, som indstilles til godkendelse -81,0-54,2-15,5 37,2 Ubalance efter indstillede korrektioner (+ = kasseforbrug) -28,2-52,8-28,9 24,0 7

8 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. C. Korrektioner, der indstilles oversendt til budgetseminaret uden på forhånd at være indarbejdet i budgetbalancen C Til Økonomiudvalgets behandling Budget Budgetoverslag uden indstilling fra Center for Økonomi Note Andre forhold vedr. budgetbalancen 11 Lov- og Cirkulæreprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Økonomiaftalen ældremilliarden 15,1 15,1 15,1 15,1 14 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 37,5 33,1 31,7 14 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 2,0 2,0 2,0 14 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 26,1 26,1 26,1 14 Perspektivanalyse - Specialundervisning 19,2 19,2 19,2 19,2 15 Uudmøntede budgetreduktioner budget ,5 48,5 48,5 48,5 16 Det brugerfinansierede område 3,4 0,0 2,4-3,1 C Korrektioner i alt uden indstilling 165,8 148,4 146,4 139,5 Ubalance efter samtlige forhold (+ = kasseforbrug) 137,6 95,6 117,5 163,5 Noter til oversigterne: Note 1 Der er indarbejdet regulering for den demografiske udvikling i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 20. april Reguleringen bygger på Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015, og indebærer en befolkningstilvækst i forhold til det hidtidige budgetgrundlag. For 2016 betyder det en udgiftsstigning på 13,4 mio. og stigende i overslagsårene. Note 2 Byrådet har siden vedtagelsen af budget 2015 godkendt enkelte tillægsbevillinger med konsekvens for , som i henhold til den godkendte budgetproces indarbejdes i budgetforslaget. For drift er det i 2016 på 1,2 mio. kr. og for anlæg er der tale om flytning af bevillinger til 2016 på 2 mio. kr. Note 3 Beskatningsgrundlaget for er lavere end forudsat i budget 2015, og skatteindtægterne vil i 2016 med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag være 24,3 mio. kr. lavere end forudsat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der vurderes gunstigere end prognosen over borgernes samlede indkomstgrundlag, bygger på fremskrivning af slutligningen for 2014 (seneste indkomst, der er slutlignet). Indkomsterne i Slagelse Kommune stiger lidt lavere end landsgennemsnit, og målt pr. borger er indkomsten ca. 10 % under landsgennemsnittet. Note 4 Tilskud- og udligning stiger markant som følge af bl.a. refusionsreformen, som bevirker en ændring af udligningsniveauet samt omlægger statslige refusioner til de generelle tilskud. Der ud over er der i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen aftalt et ekstra tilskud i 2016, som 8

9 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. skævvrides til fordel for kommuner med svagt beskatningsgrundlag og højt udgiftspres. Dette tilskud er i 2016 på 75 mio. kr. Tilskud og udligning stiger samlet med 169,8 mio. kr. i 2016 i forhold til budgetudgangspunktet. Note 5 Beskæftigelsestilskuddet har været faldende over de seneste år som følge af lavere ledighed på landsplan. For 2016 forsætter dette fald i budgetforudsætningerne, og tilskuddet er udmeldt 11,9 mio. kr. lavere end tidligere forudsat. Note 6 KL har i juli udsendt reviderede skøn og pris- og lønudviklingen, som reducerer udgifterne, idet der forventes lavere stigninger end forudsat. I 2016, hvor den generelle pris- og lønstigning er anslået til 1,6 %, betyder det mindreudgifter til drift på 38,2 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget. Note 7 Regeringen har genfremsat det forslag til refusionsreform, der forelå forud for udskrivelsen af folketingsvalget i juni. Det er et forslag, der omlægger og nedsætter satserne på statsrefusion på beskæftigelsesområdet i de kommende år, og som har stor økonomisk konsekvens for kommunernes driftsudgifter til overførselsindkomster. For Slagelse betyder reformen et forventet tab af refusioner på 92 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med den kompensation, der indgår i tilskuds- og udligningssystemet, jf. note 4. Der indgår i loven et maksimum for en kommunes tab/gevinst ved reformen i 2016 og 2017, hvorefter der er fuld gennemslag. Note 8 Der er ikke afsat midler i til afholdelse af folkeafstemninger og valg, og der er derfor behov for at tilføre 2,6 mio. kr. som et fast årligt beløb, således at der gennem overførselsretten udlignes mellem årene i forhold til omfanget af valg og afstemninger Note 9 Renter og afdrag på lån er sammen med finansforskydninger (lån til betaling af ejendomskatter, beboerindskudslån samt frigivelse af deponering) ajourført i overensstemmelse med den aktuelle status. For 2016 er nettoeffekten begrænset til -0,2 mio. kr., idet en merudgift til afdrag modsvares af en mindreudgift til lån til betaling af ejendomsskatter. Note 10 KomBit har den 16. juni 2015 meddelt kommunerne beløb for salg af KMD bygninger. For Slagelse betyder det en indtægt i årene frem til 2019 på samlet 9,5 mio. kr. Kombit har lavet udbetalingsplan for hvert år i perioden, dog således at kommunen selv kan vælge tidspunkt for udbetaling af 20 % af beløbet. Det foreslås, at dette udbetales i 2016, således at der i modtages samlet 4,2 mio. kr. i Note 11 Folketingsvalget har forsinket og reduceret lov-og cirkulæreprogrammet væsentligt. Der foreligger endnu ikke beløb, der er beregnet på de lokale forhold, men generelt er der tale om få mer-/mindreudgifter i programmet. Det er hovedsagelig på beskæftigelsesområdet, der forventes ændringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet udgiftsændringer. Note 12 Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet er sædvanligvis forbundet med stor usikkerhed i budgetlægningen. For 2016 er situationen yderligere usikkerhed medio august, idet der endnu ikke er forhandlet økonomiaftale mellem Regionerne og Regeringen, og dermed heller ikke fastlagt takster og aktivitetsniveau. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet mer- eller mindreudgifter i forhold til det gældende budgetgrundlag. Dette kan fremkomme frem til Byrådets budgetseminar. 9

10 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. Note 13 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder traditionelt en række indsatsområder, som en del af de tildelte midler er målrettet mod. Det er imidlertid ikke tilfældet for 2016, hvor aftalen er bl.a. grundet regeringsskiftet er væsentligt mere kortfattet end tidligere. Der indgår dog i aftalen, at den binding, som den hidtidige ældremilliard har haft til specifikke udgifter på ældreområdet, bortfalder. Indtægten fra ældremilliarden (15,1 mio. kr.) overgår til de generelle tilskud, hvorved der netto vil være en merudgift på driften med et tilsvarende beløb, medmindre Byrådet ændrer driftsbudgettet på ældreområdet. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt udgiftsbudgettet skal ændres og i givet fald hvor meget. Note 14 I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Samlet beløber disse merudgifter sig til 98,9 mio. kr. i Note 15 I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5 % til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Da besparelserne er en del af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag, som udvalgene har fremsendt til budgetseminarer, skal beløbet trækkes ud af budgetbalancen for ikke at blive indregnet 2 gange. Note 16 Slagelse Kommune har oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område, som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. Ved udgangen af 2015 forventes forbrugerne på renovationsområdet at have et tilgodehavende hos skatteborgerne på 33,4 mio. kr., som kan afvikles gennem underskud i de kommende år (nedsættelse af gebyrer og/eller øgede udgifter). Det budgetforslag, der er fremsendt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indebærer, at der i 2016 budgetteres med et underskud på 4,5 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i de oprindelige budgetforudsætninger. For hele perioden afvikles ifølge udvalgets forslag 25,5 mio. kr. af det nævnte tilgodehavende. 10

11 Oversigt vedr. budgetforslag for 2016 Oversigten viser for hvert udvalg summen af de fremlagte forslag til ændringer i budget Beløb i kr. Lov- og Cirkulæreprogram Medfinansiering sygehus Overførselsudgifter Økonomiaftalen KL Perspektivanalyser Brugerfinansieret Effektiviseringsog besparelsesforslag Tværgående (7) Effektiviseringsog besparelsesforslag Fagudvalg (8) Direktionens handlemuligheder (drift) Drift I alt Driftsønsker Anlægsønsker Afledt drift af anlægsønsker (13) Direktionens handlemuligheder (anlæg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (14) (15) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Planog Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritidsog Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknikog Ejendomsudvalget Sundheds-og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Samtlige udvalg Finansiering Definitioner af kolonner: (1) Lov- og Cirkulæreprogram: Mer- og mindreudgifter som følge af ny lovgivning (2) Medfinansiering sygehus: Merudgifter til kommunens aktivitetsbestemte betaling for behandling på sygehuse (3) Overførselsudgifter: Udgifter til overførselsindkomster (dagpenge, kontanthjælp m.v.) (4) Økonomiaftalen KL: Mer- og mindreudgifter, der opstår som følge af den økonomiaftale, som KL og regeringen indgik i juni 2014 (5) Perspektivanalyser: Merudgifter af strukturel karakter på flere af de store velfærdsområder. Områderne er belyst gennem perspektivanalyser. Dækker også 360-graders analyser (6) Brugerfinansieret: Udgifter og indtægter vedr. renovationen, som betales af forbrugerne (og dermed ikke er skattefinansieret) (7) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Tværgående: Økonomiudvalget har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser, der går på tværs af fagudvalgene (8) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Fagudvalg: Alle fagudvalg har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser på 0,5 % af udvalgets serviceudgifter (9) Direktionens handlemuligheder (drift) - Direktionen har udarbejdet yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser (10) Driftsønsker: Forslag fra fagudvalgene om udvidelser af serviceudgifterne til drift (11) Drift i alt: Sum af forslag til ændringer i driftsudgifter (12) Anlægsønsker: Fagudvalgenes forslag til nye anlæg (ud over anlæg, der allerede er indeholdt i investeringsoversigten ) (13) Afledt drift af anlæg: Nogle af anlægsønskerne medfører mer- eller mindreudgifter til drift (14) Direktionens handlemuligheder (anlæg) - Direktionen har udarbejdet forslag om forskydning/reduktion af eksisterende anlægsprojekter (15) Finansiering: Fagudvalgenes ønsker til ny finansiering, samt finansiering af nye anlægsønsker. 11

12 Budget Nr. Overførselsudgifter Overførselsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Introduktionsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge Personlige tilæg Førtidspension før % medfinansering Førtidspension før % medfinansering Førtidspension efter % medfinansering Sygedagpenge Kontanthjælpsområdet Boligsikring og boligydelse Forsikrede ledige Kontantydelse Løntilskud til personer i fleksjob m.v Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger

13 Budget Nr. Økonomiaftale Økonomiaftale Sundheds- og Seniorudvalget Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet

14 Budget Nr. Brugerfinansieret område Brugerfinansieret område Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Renovation - nedsættelse af gebyr m.v

15 Budget Nr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Indkøbsaftaler Kilometergodtgørelse Tværgående digitale gevinstpotentialer Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m Rengøring (alternativ 1) * Rengøring (alternativ 2) * Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene 15

16 Budget Nr. Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Digitale gevinstpotentialer Øgede gebyrindtægter Administrationen - Rammebesparelse Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Botilbud krisecentre samt kommunale løntilskud Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Projektpulje - Plan og Byggesager * Projektpulje - Plan og Byggesager, samt bosætning * Reduktion af projektpulje Generel besp. (Natur, Klima/Bæredygt., Jord/Grundvand) * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Handicap- og Psykiatriudvalget Forhandling med eksterne leverandører Meropfyldelse af Handleplan for året Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter Generel procentbesparelse Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes Kongegården tilskud nedsættes (uforbrugt) Biblioteker - besparelse på drift Musikhuset/Badeanstalten - besparelse på drift Kulturpuljen - mindre tilskud til kulturelle arrangementer Rammebesparelse folkeoplysningsudvalget Omlægning til kemisk ukrudtsbekæmpelse (entreprenørservice) Reduktion af tilskud til diverse erhvervsformål * Reduktion i udviklingspulje * Reduktion i projektpulje * * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag 16

17 Nr. Budget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Byfornyelsesmidler, diverse omkostninger * Reduktion af LTE-udviklingspulje * Reduktion af LTE-projektpulje * Færgedrift (færre afgange) Kollektiv bustrafik Optimering af arbejdsgange Vedligeholdelse af fortove, torve og pladser Tømning af skraldespande mv. - optimering Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning Fremrykning af besparelser på bygningsdrift * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Sundheds- og Seniorudvalget Sygeplejen - interaktive tavler Hjemmeplejen - interaktive tavler E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Mad ved terapeut Pleje ved terapeut Omlægning praktisk bistand Etablering af vikarteam i plejen Administrativt niveau Plejevederlag Sundhedsområdet Tandplejen Sundhedstjensten - opgaver på skoleområdet Mindre hjælpemidler - gangtest Mindre hjælpemidler - selvafhentning Folkesundhed Rammebesparelse Center BUF Besparelse ledelse Fysioterapi til børn Omsorgstandpleje Sundhedstjenesten - sundhedspæd. aktivitet for 7. klasse Sammenlægning af tandplejen Nedlæggelse af forebyg. tandplejeforløb for 4. og 6. klasse

18 Budget Nr. Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Uddannelsesudvalget Reduktion i udviklingspulje Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP Reduktioner UngSlagelse Udlægning af midler til støttetimer decentralt Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Generelle besparelser på virksomhederne Puljemidler til kostpolitik Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet Børnehaver bliver aldersintegrerede * Børnehaver kan modtage 2-årige * Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Ændring i tilskud til privat pasning Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere Reduktion i budget til kompetenceudvikling Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård Myndighedsområdet * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag 18

19 Budget Nr. Direktionens forslag til handlemuligheder Forslag til handlemuligheder Anlæg Økonomiudvalget a Justering af anlægsramme, scenarie 1. forskydning a Justering af anlægsramme, scenarie 2. reduktion a Salg af ejendomme * højeste beløb indgår i sammentælling Drift Økonomiudvalget Reduktion i udgifter til politikere Reduktion af udgifter til konsulentydelser Reduktion af udgifter til IT Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU Landdistriks- teknik- og Ejendomsudvalget Scenarie 1. Fastholdelse af nuværende strategi - nye tiltag Scenarie 2. Fuldstændig konkurrenceudsættelse * højeste beløb indgår i sammentælling 19

20 Budget Nr. Driftsønsker Driftsønsker Økonomiudvalget Call-center Øget indsats kontrolgruppen Handicap- og Psykiatriudvalget Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL Implementering af Housing First tilgangen Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Sportscollege Driftsmidler til Langøre Forhøjet driftstilskud til Guldagergård Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Færgedrift Sundheds- og Seniorudvalget Aflastningspladser Drift af velfærdsteknologi Pulje til implementering af sundhedspolitik Øget aktivitet til hjælpemiddel, sygeplejen og genoptræningen Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016

Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger. Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Budget 2017-2020 Foreløbig resultatopgørelse og Udvikling i budgetforudsætninger Foreløbig resultatopgørelse pr. 16. august 2016 Der er udarbejdet et teknisk-administrativt budgetoplæg for 2017-2020, som

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Budgetaftale

Bilag 1 - Budgetaftale Bilag 1 - Budgetaftale 1 2 3 4 5 Resultatopgørelse 2016-2019 Budgetprioritering 2016 2017 2018 2019 Skattefinansieret område Skatter -3.141.530-3.193.109-3.272.833-3.359.851 Generelle tilskud mv. -1.720.009-1.721.694-1.675.408-1.625.582

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Resultatopgørelse Budget 2011-2014

Resultatopgørelse Budget 2011-2014 Resultatopgørelse Budget 20-204 Budgetforslag VKO 20 202 203 204 Skattefinansieret område Skatter -2.784.600-2.899.600-3.003.200-3.06.200 Generelle tilskud mv. -.620.400 -.50.300 -.462.900 -.437.000 Indtægter

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1. et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 197.377 87.382 43.078 14.635

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 197.377 87.382 43.078 14.635 Nr. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (1.000 kr.) 197.377 87.382 43.078 14.635 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -8.530-11.330-11.330-11.330 1.6.1.1 Byfornyelsesmidler,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere