Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353."

Transkript

1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift kr. Budget Budget Budgetoverslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter note 1 Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter note 2 Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Note 1: Skatter og generelle tilskud er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel pr. august 2015 Note 2: Udgifterne er PL-fremskrevet efter KL's Prisregister pr. juli

2 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Budgetrammer på anlæg kr. Budget Budget Budgetoverslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2

3 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Finansieringsoversigt kr. Budget Budget Budgetoverslag Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Balance: minus er lig med styrkelse af kassebeholdningen 3

4 Bemærkninger vedr. Indtægtsprognose Resultatopgørelsen indeholder indtægtsprognose for overslagsårene, som er beregnet på grundlag af KL s skatte- og tilskudsprognosemodel samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i Blandt de væsentligste forudsætninger for prognosen kan nævnes: Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015 er lagt til grund for såvel skatte som tilskuds- og udligningsberegningerne. Udskrivningsgrundlaget bygger i alle år på det statsgaranterede grundlag, og er beregnet med befolkningstilvæksten, dog således at indkomststigningen er 0,25 %-points lavere pr. borger end KL s skøn. Tilskud og udligning bygger på KL s prognoseforudsætninger, herunder at bloktilskudspuljen i justeres i med effektiviseringsbidraget, jf. Økonomiaftalen. Det ekstra finansieringstilskud er videreført med 75 mio. kr. i overslagsårene og beskæftigelsestilskuddet forudsættes ligeledes uændret. Der er indarbejdet ekstraordinære flygtningetilskud på 4,7 mio. kr. i 2016, men ikke noget i overslagsårene. Kommunens tilskud er endnu ikke udmeldt for 2016, men forventes at være i samme størrelsesorden som i Der er hverken budgetår eller overslagsår indarbejdet særtilskud, som ydes af Social- og Indenrigsministeren efter ansøgning. Den forventede refusionsreform er indarbejdet i modellen, og indeholder en begrænsning i en kommunens gevinst/tab i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. henholdsvis 20 mio. kr. Ifølge KL s udmelding om beregningsgrundlaget for denne garanti har Slagelse en nettogevinst i 2016 på ca. 5 mio. kr. (merudgift til drift: 99 mio. kr., merindtægt ved højere udligning 87,7mio. kr. og merindtægt ved øget beskæftigelsestilskud 16,3 mio. kr.). Grundskylden er beregnet på baggrund af uændret promille og den gældende lovgivning. Stigning i vurderingsgrundlag forventes lavere end landsgennemsnit 4

5 Justering af Resultatopgørelsen Budget Justering af resultatopgørelse Den markante forbedring af budgetbalancen som følge af Økonomiaftalen mere end modvirkes dog af merudgifter på driften. Tabellen nedenfor fremviser således samlede justeringer til 2016 på 165,8 mio. kr., som der politisk skal tages stilling til. Såfremt alle poster indarbejdes i budget betyder det en ubalance i budget 2016 på 137,1 mio. kr. før der indlægges besparelser og effektiviseringer samt nye ønsker til drift og anlæg. Justeringer af driftsudgifter Note Budget 2016 Budgetbalance overskud jf. resultatopgørelse -28,7 Økonomiaftalen 1 Lov & cirkulæreprogram 0 Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter 0 Økonomiaftalen Ældremilliard 15,1 Perspektivanalyser 2 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 Perspektivanalyse Specialundervisning 19,2 Øvrige Uudmøntede budgetreduktioner fra budget ,5 Brugerfinansierede område 4 3,4 Balance 137,1 Note 1: Økonomiaftalen Økonomiaftalen indeholder en række udgiftsposter, som der politisk skal tages stilling til i Slagelse Kommune. Det gælder Slagelse Kommunes andel af ældremilliarden samt besparelser og merudgifter, der følger af Lov- og Cirkulæreprogrammet Desuden skal udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet beregnes, når aftalen mellem regionerne og staten er faldet på plads. Note 2: Perspektivanalyserne I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Note 3: Uudmøntede budgetreduktioner fra budget I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5% til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Note 4: Brugerfinansierede område Slagelse Kommune oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. 5

6 Udvikling budgetforudsætninger Budget Budgetbalance vurderet primo august 2015 Budgetbalancen angiver balancen mellem indtægter og udgifter i det budgetforslag, der fremlægges til budgetseminaret. Beregningen af budgetbalancen tager udgangspunkt i budgetoverslagene for årene i det eksisterende budget 2015, hvor ubalancen er finansieret af et kasseforbrug som vist nedenfor: Budget Budgetoverslag Mio. kr Ubalance i budgetudgangspunktet (+ = kasseforbrug) 36,3-15,7-32,4-32,4 Dette udgangspunkt justeres af forskellige forhold, der enten er opstået siden vedtagelsen af budget 2015 i oktober 2014 eller i budgetprocessen. Det er forhold, der i den følgende opdeling og beskrivelse i noter er delt op i 3 kategorier af korrektioner: A. Korrektioner, som Økonomiudvalget allerede har godkendt i sine behandlinger af budgetprocessen for o Demografi o Bevillinger, der er godkendt i byrådet B. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler indarbejdet i budgetbalancen forud for budgetseminaret o Indtægtsprognose o Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. juli 2015 fra KL) o Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger o Merudgifter i henhold til refusionsreform på arbejdsmarkedsområdet C. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler oversendes til budgetseminaret, men ikke på forhånd indarbejdes i budgetbalancen. Det drejer sig om o Lov- og Cirkulæreprogram o Overførselsudgifter o Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen o Udgifter af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen o Merudgifter i henhold til perspektivanalyser (i forlængelse af budgetopfølgning ultimo marts 2015) o Det brugerfinansierede område Elementerne i de 3 nævnte kategorier er vist efterfølgende sammen med virkning for budgetbalancen. Derefter er med henvisning til noter beskrevet de enkelte elementer, der ligger bag korrektionerne. I oversigterne er merudgift/mindreindtægt angivet med positiv fortegn og mindreudgift/merindtægt angivet med negativt fortegn. 6

7 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. A. Korrektioner, der er godkendt at Økonomiudvalget frem til juni 2015 og indarbejdet i budgetbalancen A Korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget frem til juni Note Justering af driftsudgifter Budget Budgetoverslag Demografiregulering 13,4 15,8 17,8 22,3 2 Tillægsbevillinger med betydning for ,2 1,4 1,4-3,0 Korrektion til driftsudgifter 14,6 17,2 19,2 19,3 Note Justering af anlægsudgifter 2 Tillægsbevillinger med betydning for , A Godkendte korrektioner i alt 16,6 17,2 19,2 19,3 Ubalance efter godkendte korrektioner (+ = kasseforbrug) 52,9 1,5-13,2-13,1 B. Korrektioner, der indstilles godkendt af Økonomiudvalget og indarbejdes i budgetbalancen B Korrektioner, som Center for Økonomi indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse Note Justering af indtægter vedr. skatter og tilskud/udligning Budget Budgetoverslag Lavere skatteindtægter, - Beskatningsgrundlag lavere 24,3 27,4-10,6-97,6 4 Højere tilskud/udligning, - Nettoeffekt af udligning -169,8-155,8-81,0-31,2 5 Lavere tilskud/udligning, - Beskæftigelsestilskud nedsat 11,9 11,9 11,9 11,9 Korrektion til skatter og tilskud/udligning -133,6-116,5-79,7-116,9 Note Korrektioner vedr. drift 6 Pris- og lønudvikling jf. KL skøn august ,6-37,8-42,9 44,5 7 Refusionsreform 92,0 100,8 107,3 110,0 8 Budget til valg 2,6 2,6 2,6 2,6 Korrektioner vedr. drift i alt 57,0 65,6 67,0 157,1 Note Korrektioner vedr. finansiering 9 Lån, renter og finansforskydninger -0,2-0,6-0,9-2,6 10 Indtægt vedr. salg af KMD -4,2-2,7-1,9-0,4 Korrektioner vedr. finansiering ialt -4,4-3,3-2,8-3,0 B Korrektioner i alt, som indstilles til godkendelse -81,0-54,2-15,5 37,2 Ubalance efter indstillede korrektioner (+ = kasseforbrug) -28,2-52,8-28,9 24,0 7

8 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. C. Korrektioner, der indstilles oversendt til budgetseminaret uden på forhånd at være indarbejdet i budgetbalancen C Til Økonomiudvalgets behandling Budget Budgetoverslag uden indstilling fra Center for Økonomi Note Andre forhold vedr. budgetbalancen 11 Lov- og Cirkulæreprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Økonomiaftalen ældremilliarden 15,1 15,1 15,1 15,1 14 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 37,5 33,1 31,7 14 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 2,0 2,0 2,0 14 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 26,1 26,1 26,1 14 Perspektivanalyse - Specialundervisning 19,2 19,2 19,2 19,2 15 Uudmøntede budgetreduktioner budget ,5 48,5 48,5 48,5 16 Det brugerfinansierede område 3,4 0,0 2,4-3,1 C Korrektioner i alt uden indstilling 165,8 148,4 146,4 139,5 Ubalance efter samtlige forhold (+ = kasseforbrug) 137,6 95,6 117,5 163,5 Noter til oversigterne: Note 1 Der er indarbejdet regulering for den demografiske udvikling i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 20. april Reguleringen bygger på Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015, og indebærer en befolkningstilvækst i forhold til det hidtidige budgetgrundlag. For 2016 betyder det en udgiftsstigning på 13,4 mio. og stigende i overslagsårene. Note 2 Byrådet har siden vedtagelsen af budget 2015 godkendt enkelte tillægsbevillinger med konsekvens for , som i henhold til den godkendte budgetproces indarbejdes i budgetforslaget. For drift er det i 2016 på 1,2 mio. kr. og for anlæg er der tale om flytning af bevillinger til 2016 på 2 mio. kr. Note 3 Beskatningsgrundlaget for er lavere end forudsat i budget 2015, og skatteindtægterne vil i 2016 med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag være 24,3 mio. kr. lavere end forudsat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der vurderes gunstigere end prognosen over borgernes samlede indkomstgrundlag, bygger på fremskrivning af slutligningen for 2014 (seneste indkomst, der er slutlignet). Indkomsterne i Slagelse Kommune stiger lidt lavere end landsgennemsnit, og målt pr. borger er indkomsten ca. 10 % under landsgennemsnittet. Note 4 Tilskud- og udligning stiger markant som følge af bl.a. refusionsreformen, som bevirker en ændring af udligningsniveauet samt omlægger statslige refusioner til de generelle tilskud. Der ud over er der i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen aftalt et ekstra tilskud i 2016, som 8

9 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. skævvrides til fordel for kommuner med svagt beskatningsgrundlag og højt udgiftspres. Dette tilskud er i 2016 på 75 mio. kr. Tilskud og udligning stiger samlet med 169,8 mio. kr. i 2016 i forhold til budgetudgangspunktet. Note 5 Beskæftigelsestilskuddet har været faldende over de seneste år som følge af lavere ledighed på landsplan. For 2016 forsætter dette fald i budgetforudsætningerne, og tilskuddet er udmeldt 11,9 mio. kr. lavere end tidligere forudsat. Note 6 KL har i juli udsendt reviderede skøn og pris- og lønudviklingen, som reducerer udgifterne, idet der forventes lavere stigninger end forudsat. I 2016, hvor den generelle pris- og lønstigning er anslået til 1,6 %, betyder det mindreudgifter til drift på 38,2 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget. Note 7 Regeringen har genfremsat det forslag til refusionsreform, der forelå forud for udskrivelsen af folketingsvalget i juni. Det er et forslag, der omlægger og nedsætter satserne på statsrefusion på beskæftigelsesområdet i de kommende år, og som har stor økonomisk konsekvens for kommunernes driftsudgifter til overførselsindkomster. For Slagelse betyder reformen et forventet tab af refusioner på 92 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med den kompensation, der indgår i tilskuds- og udligningssystemet, jf. note 4. Der indgår i loven et maksimum for en kommunes tab/gevinst ved reformen i 2016 og 2017, hvorefter der er fuld gennemslag. Note 8 Der er ikke afsat midler i til afholdelse af folkeafstemninger og valg, og der er derfor behov for at tilføre 2,6 mio. kr. som et fast årligt beløb, således at der gennem overførselsretten udlignes mellem årene i forhold til omfanget af valg og afstemninger Note 9 Renter og afdrag på lån er sammen med finansforskydninger (lån til betaling af ejendomskatter, beboerindskudslån samt frigivelse af deponering) ajourført i overensstemmelse med den aktuelle status. For 2016 er nettoeffekten begrænset til -0,2 mio. kr., idet en merudgift til afdrag modsvares af en mindreudgift til lån til betaling af ejendomsskatter. Note 10 KomBit har den 16. juni 2015 meddelt kommunerne beløb for salg af KMD bygninger. For Slagelse betyder det en indtægt i årene frem til 2019 på samlet 9,5 mio. kr. Kombit har lavet udbetalingsplan for hvert år i perioden, dog således at kommunen selv kan vælge tidspunkt for udbetaling af 20 % af beløbet. Det foreslås, at dette udbetales i 2016, således at der i modtages samlet 4,2 mio. kr. i Note 11 Folketingsvalget har forsinket og reduceret lov-og cirkulæreprogrammet væsentligt. Der foreligger endnu ikke beløb, der er beregnet på de lokale forhold, men generelt er der tale om få mer-/mindreudgifter i programmet. Det er hovedsagelig på beskæftigelsesområdet, der forventes ændringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet udgiftsændringer. Note 12 Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet er sædvanligvis forbundet med stor usikkerhed i budgetlægningen. For 2016 er situationen yderligere usikkerhed medio august, idet der endnu ikke er forhandlet økonomiaftale mellem Regionerne og Regeringen, og dermed heller ikke fastlagt takster og aktivitetsniveau. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet mer- eller mindreudgifter i forhold til det gældende budgetgrundlag. Dette kan fremkomme frem til Byrådets budgetseminar. 9

10 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. Note 13 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder traditionelt en række indsatsområder, som en del af de tildelte midler er målrettet mod. Det er imidlertid ikke tilfældet for 2016, hvor aftalen er bl.a. grundet regeringsskiftet er væsentligt mere kortfattet end tidligere. Der indgår dog i aftalen, at den binding, som den hidtidige ældremilliard har haft til specifikke udgifter på ældreområdet, bortfalder. Indtægten fra ældremilliarden (15,1 mio. kr.) overgår til de generelle tilskud, hvorved der netto vil være en merudgift på driften med et tilsvarende beløb, medmindre Byrådet ændrer driftsbudgettet på ældreområdet. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt udgiftsbudgettet skal ændres og i givet fald hvor meget. Note 14 I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Samlet beløber disse merudgifter sig til 98,9 mio. kr. i Note 15 I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5 % til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Da besparelserne er en del af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag, som udvalgene har fremsendt til budgetseminarer, skal beløbet trækkes ud af budgetbalancen for ikke at blive indregnet 2 gange. Note 16 Slagelse Kommune har oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område, som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. Ved udgangen af 2015 forventes forbrugerne på renovationsområdet at have et tilgodehavende hos skatteborgerne på 33,4 mio. kr., som kan afvikles gennem underskud i de kommende år (nedsættelse af gebyrer og/eller øgede udgifter). Det budgetforslag, der er fremsendt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indebærer, at der i 2016 budgetteres med et underskud på 4,5 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i de oprindelige budgetforudsætninger. For hele perioden afvikles ifølge udvalgets forslag 25,5 mio. kr. af det nævnte tilgodehavende. 10

11 Oversigt vedr. budgetforslag for 2016 Oversigten viser for hvert udvalg summen af de fremlagte forslag til ændringer i budget Beløb i kr. Lov- og Cirkulæreprogram Medfinansiering sygehus Overførselsudgifter Økonomiaftalen KL Perspektivanalyser Brugerfinansieret Effektiviseringsog besparelsesforslag Tværgående (7) Effektiviseringsog besparelsesforslag Fagudvalg (8) Direktionens handlemuligheder (drift) Drift I alt Driftsønsker Anlægsønsker Afledt drift af anlægsønsker (13) Direktionens handlemuligheder (anlæg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (14) (15) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Planog Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritidsog Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknikog Ejendomsudvalget Sundheds-og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Samtlige udvalg Finansiering Definitioner af kolonner: (1) Lov- og Cirkulæreprogram: Mer- og mindreudgifter som følge af ny lovgivning (2) Medfinansiering sygehus: Merudgifter til kommunens aktivitetsbestemte betaling for behandling på sygehuse (3) Overførselsudgifter: Udgifter til overførselsindkomster (dagpenge, kontanthjælp m.v.) (4) Økonomiaftalen KL: Mer- og mindreudgifter, der opstår som følge af den økonomiaftale, som KL og regeringen indgik i juni 2014 (5) Perspektivanalyser: Merudgifter af strukturel karakter på flere af de store velfærdsområder. Områderne er belyst gennem perspektivanalyser. Dækker også 360-graders analyser (6) Brugerfinansieret: Udgifter og indtægter vedr. renovationen, som betales af forbrugerne (og dermed ikke er skattefinansieret) (7) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Tværgående: Økonomiudvalget har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser, der går på tværs af fagudvalgene (8) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Fagudvalg: Alle fagudvalg har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser på 0,5 % af udvalgets serviceudgifter (9) Direktionens handlemuligheder (drift) - Direktionen har udarbejdet yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser (10) Driftsønsker: Forslag fra fagudvalgene om udvidelser af serviceudgifterne til drift (11) Drift i alt: Sum af forslag til ændringer i driftsudgifter (12) Anlægsønsker: Fagudvalgenes forslag til nye anlæg (ud over anlæg, der allerede er indeholdt i investeringsoversigten ) (13) Afledt drift af anlæg: Nogle af anlægsønskerne medfører mer- eller mindreudgifter til drift (14) Direktionens handlemuligheder (anlæg) - Direktionen har udarbejdet forslag om forskydning/reduktion af eksisterende anlægsprojekter (15) Finansiering: Fagudvalgenes ønsker til ny finansiering, samt finansiering af nye anlægsønsker. 11

12 Budget Nr. Overførselsudgifter Overførselsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Introduktionsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge Personlige tilæg Førtidspension før % medfinansering Førtidspension før % medfinansering Førtidspension efter % medfinansering Sygedagpenge Kontanthjælpsområdet Boligsikring og boligydelse Forsikrede ledige Kontantydelse Løntilskud til personer i fleksjob m.v Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger

13 Budget Nr. Økonomiaftale Økonomiaftale Sundheds- og Seniorudvalget Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet

14 Budget Nr. Brugerfinansieret område Brugerfinansieret område Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Renovation - nedsættelse af gebyr m.v

15 Budget Nr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Indkøbsaftaler Kilometergodtgørelse Tværgående digitale gevinstpotentialer Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m Rengøring (alternativ 1) * Rengøring (alternativ 2) * Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene 15

16 Budget Nr. Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Digitale gevinstpotentialer Øgede gebyrindtægter Administrationen - Rammebesparelse Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Botilbud krisecentre samt kommunale løntilskud Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Projektpulje - Plan og Byggesager * Projektpulje - Plan og Byggesager, samt bosætning * Reduktion af projektpulje Generel besp. (Natur, Klima/Bæredygt., Jord/Grundvand) * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Handicap- og Psykiatriudvalget Forhandling med eksterne leverandører Meropfyldelse af Handleplan for året Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter Generel procentbesparelse Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes Kongegården tilskud nedsættes (uforbrugt) Biblioteker - besparelse på drift Musikhuset/Badeanstalten - besparelse på drift Kulturpuljen - mindre tilskud til kulturelle arrangementer Rammebesparelse folkeoplysningsudvalget Omlægning til kemisk ukrudtsbekæmpelse (entreprenørservice) Reduktion af tilskud til diverse erhvervsformål * Reduktion i udviklingspulje * Reduktion i projektpulje * * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag 16

17 Nr. Budget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Byfornyelsesmidler, diverse omkostninger * Reduktion af LTE-udviklingspulje * Reduktion af LTE-projektpulje * Færgedrift (færre afgange) Kollektiv bustrafik Optimering af arbejdsgange Vedligeholdelse af fortove, torve og pladser Tømning af skraldespande mv. - optimering Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning Fremrykning af besparelser på bygningsdrift * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Sundheds- og Seniorudvalget Sygeplejen - interaktive tavler Hjemmeplejen - interaktive tavler E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Mad ved terapeut Pleje ved terapeut Omlægning praktisk bistand Etablering af vikarteam i plejen Administrativt niveau Plejevederlag Sundhedsområdet Tandplejen Sundhedstjensten - opgaver på skoleområdet Mindre hjælpemidler - gangtest Mindre hjælpemidler - selvafhentning Folkesundhed Rammebesparelse Center BUF Besparelse ledelse Fysioterapi til børn Omsorgstandpleje Sundhedstjenesten - sundhedspæd. aktivitet for 7. klasse Sammenlægning af tandplejen Nedlæggelse af forebyg. tandplejeforløb for 4. og 6. klasse

18 Budget Nr. Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Uddannelsesudvalget Reduktion i udviklingspulje Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP Reduktioner UngSlagelse Udlægning af midler til støttetimer decentralt Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Generelle besparelser på virksomhederne Puljemidler til kostpolitik Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet Børnehaver bliver aldersintegrerede * Børnehaver kan modtage 2-årige * Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Ændring i tilskud til privat pasning Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere Reduktion i budget til kompetenceudvikling Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård Myndighedsområdet * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag 18

19 Budget Nr. Direktionens forslag til handlemuligheder Forslag til handlemuligheder Anlæg Økonomiudvalget a Justering af anlægsramme, scenarie 1. forskydning a Justering af anlægsramme, scenarie 2. reduktion a Salg af ejendomme * højeste beløb indgår i sammentælling Drift Økonomiudvalget Reduktion i udgifter til politikere Reduktion af udgifter til konsulentydelser Reduktion af udgifter til IT Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU Landdistriks- teknik- og Ejendomsudvalget Scenarie 1. Fastholdelse af nuværende strategi - nye tiltag Scenarie 2. Fuldstændig konkurrenceudsættelse * højeste beløb indgår i sammentælling 19

20 Budget Nr. Driftsønsker Driftsønsker Økonomiudvalget Call-center Øget indsats kontrolgruppen Handicap- og Psykiatriudvalget Strukturelt underskud vedr. dagtilbud SEL Implementering af Housing First tilgangen Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Sportscollege Driftsmidler til Langøre Forhøjet driftstilskud til Guldagergård Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Færgedrift Sundheds- og Seniorudvalget Aflastningspladser Drift af velfærdsteknologi Pulje til implementering af sundhedspolitik Øget aktivitet til hjælpemiddel, sygeplejen og genoptræningen Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346. Budget 2015-2018 Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Sundheds- og Seniorudvalget 2016 2017 2018 2019 Nr. (1.000 kr.) 39.011 371 3.401 3.401 Økonomiaftale 15.109 15.109 15.109 15.109 11.7.1.1 Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet 15.109 15.109 15.109 15.109 Fagudvalgenes effektiviserings-

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere