Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353."

Transkript

1 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift kr. Budget Budget Budgetoverslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter note 1 Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter note 2 Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Note 1: Skatter og generelle tilskud er beregnet på baggrund af KL's tilskudsmodel pr. august 2015 Note 2: Udgifterne er PL-fremskrevet efter KL's Prisregister pr. juli

2 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Budgetrammer på anlæg kr. Budget Budget Budgetoverslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2

3 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget Finansieringsoversigt kr. Budget Budget Budgetoverslag Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Balance: minus er lig med styrkelse af kassebeholdningen 3

4 Bemærkninger vedr. Indtægtsprognose Resultatopgørelsen indeholder indtægtsprognose for overslagsårene, som er beregnet på grundlag af KL s skatte- og tilskudsprognosemodel samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i Blandt de væsentligste forudsætninger for prognosen kan nævnes: Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015 er lagt til grund for såvel skatte som tilskuds- og udligningsberegningerne. Udskrivningsgrundlaget bygger i alle år på det statsgaranterede grundlag, og er beregnet med befolkningstilvæksten, dog således at indkomststigningen er 0,25 %-points lavere pr. borger end KL s skøn. Tilskud og udligning bygger på KL s prognoseforudsætninger, herunder at bloktilskudspuljen i justeres i med effektiviseringsbidraget, jf. Økonomiaftalen. Det ekstra finansieringstilskud er videreført med 75 mio. kr. i overslagsårene og beskæftigelsestilskuddet forudsættes ligeledes uændret. Der er indarbejdet ekstraordinære flygtningetilskud på 4,7 mio. kr. i 2016, men ikke noget i overslagsårene. Kommunens tilskud er endnu ikke udmeldt for 2016, men forventes at være i samme størrelsesorden som i Der er hverken budgetår eller overslagsår indarbejdet særtilskud, som ydes af Social- og Indenrigsministeren efter ansøgning. Den forventede refusionsreform er indarbejdet i modellen, og indeholder en begrænsning i en kommunens gevinst/tab i 2016 og 2017 på 10 mio. kr. henholdsvis 20 mio. kr. Ifølge KL s udmelding om beregningsgrundlaget for denne garanti har Slagelse en nettogevinst i 2016 på ca. 5 mio. kr. (merudgift til drift: 99 mio. kr., merindtægt ved højere udligning 87,7mio. kr. og merindtægt ved øget beskæftigelsestilskud 16,3 mio. kr.). Grundskylden er beregnet på baggrund af uændret promille og den gældende lovgivning. Stigning i vurderingsgrundlag forventes lavere end landsgennemsnit 4

5 Justering af Resultatopgørelsen Budget Justering af resultatopgørelse Den markante forbedring af budgetbalancen som følge af Økonomiaftalen mere end modvirkes dog af merudgifter på driften. Tabellen nedenfor fremviser således samlede justeringer til 2016 på 165,8 mio. kr., som der politisk skal tages stilling til. Såfremt alle poster indarbejdes i budget betyder det en ubalance i budget 2016 på 137,1 mio. kr. før der indlægges besparelser og effektiviseringer samt nye ønsker til drift og anlæg. Justeringer af driftsudgifter Note Budget 2016 Budgetbalance overskud jf. resultatopgørelse -28,7 Økonomiaftalen 1 Lov & cirkulæreprogram 0 Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter 0 Økonomiaftalen Ældremilliard 15,1 Perspektivanalyser 2 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 Perspektivanalyse Specialundervisning 19,2 Øvrige Uudmøntede budgetreduktioner fra budget ,5 Brugerfinansierede område 4 3,4 Balance 137,1 Note 1: Økonomiaftalen Økonomiaftalen indeholder en række udgiftsposter, som der politisk skal tages stilling til i Slagelse Kommune. Det gælder Slagelse Kommunes andel af ældremilliarden samt besparelser og merudgifter, der følger af Lov- og Cirkulæreprogrammet Desuden skal udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet beregnes, når aftalen mellem regionerne og staten er faldet på plads. Note 2: Perspektivanalyserne I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Note 3: Uudmøntede budgetreduktioner fra budget I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5% til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Note 4: Brugerfinansierede område Slagelse Kommune oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. 5

6 Udvikling budgetforudsætninger Budget Budgetbalance vurderet primo august 2015 Budgetbalancen angiver balancen mellem indtægter og udgifter i det budgetforslag, der fremlægges til budgetseminaret. Beregningen af budgetbalancen tager udgangspunkt i budgetoverslagene for årene i det eksisterende budget 2015, hvor ubalancen er finansieret af et kasseforbrug som vist nedenfor: Budget Budgetoverslag Mio. kr Ubalance i budgetudgangspunktet (+ = kasseforbrug) 36,3-15,7-32,4-32,4 Dette udgangspunkt justeres af forskellige forhold, der enten er opstået siden vedtagelsen af budget 2015 i oktober 2014 eller i budgetprocessen. Det er forhold, der i den følgende opdeling og beskrivelse i noter er delt op i 3 kategorier af korrektioner: A. Korrektioner, som Økonomiudvalget allerede har godkendt i sine behandlinger af budgetprocessen for o Demografi o Bevillinger, der er godkendt i byrådet B. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler indarbejdet i budgetbalancen forud for budgetseminaret o Indtægtsprognose o Pris- og lønudvikling (seneste vurdering pr. juli 2015 fra KL) o Tekniske korrektioner vedr. lån, renter og afdrag samt finansforskydninger o Merudgifter i henhold til refusionsreform på arbejdsmarkedsområdet C. Korrektioner, som Center for Økonomi anbefaler oversendes til budgetseminaret, men ikke på forhånd indarbejdes i budgetbalancen. Det drejer sig om o Lov- og Cirkulæreprogram o Overførselsudgifter o Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsen o Udgifter af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen o Merudgifter i henhold til perspektivanalyser (i forlængelse af budgetopfølgning ultimo marts 2015) o Det brugerfinansierede område Elementerne i de 3 nævnte kategorier er vist efterfølgende sammen med virkning for budgetbalancen. Derefter er med henvisning til noter beskrevet de enkelte elementer, der ligger bag korrektionerne. I oversigterne er merudgift/mindreindtægt angivet med positiv fortegn og mindreudgift/merindtægt angivet med negativt fortegn. 6

7 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. A. Korrektioner, der er godkendt at Økonomiudvalget frem til juni 2015 og indarbejdet i budgetbalancen A Korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget frem til juni Note Justering af driftsudgifter Budget Budgetoverslag Demografiregulering 13,4 15,8 17,8 22,3 2 Tillægsbevillinger med betydning for ,2 1,4 1,4-3,0 Korrektion til driftsudgifter 14,6 17,2 19,2 19,3 Note Justering af anlægsudgifter 2 Tillægsbevillinger med betydning for , A Godkendte korrektioner i alt 16,6 17,2 19,2 19,3 Ubalance efter godkendte korrektioner (+ = kasseforbrug) 52,9 1,5-13,2-13,1 B. Korrektioner, der indstilles godkendt af Økonomiudvalget og indarbejdes i budgetbalancen B Korrektioner, som Center for Økonomi indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse Note Justering af indtægter vedr. skatter og tilskud/udligning Budget Budgetoverslag Lavere skatteindtægter, - Beskatningsgrundlag lavere 24,3 27,4-10,6-97,6 4 Højere tilskud/udligning, - Nettoeffekt af udligning -169,8-155,8-81,0-31,2 5 Lavere tilskud/udligning, - Beskæftigelsestilskud nedsat 11,9 11,9 11,9 11,9 Korrektion til skatter og tilskud/udligning -133,6-116,5-79,7-116,9 Note Korrektioner vedr. drift 6 Pris- og lønudvikling jf. KL skøn august ,6-37,8-42,9 44,5 7 Refusionsreform 92,0 100,8 107,3 110,0 8 Budget til valg 2,6 2,6 2,6 2,6 Korrektioner vedr. drift i alt 57,0 65,6 67,0 157,1 Note Korrektioner vedr. finansiering 9 Lån, renter og finansforskydninger -0,2-0,6-0,9-2,6 10 Indtægt vedr. salg af KMD -4,2-2,7-1,9-0,4 Korrektioner vedr. finansiering ialt -4,4-3,3-2,8-3,0 B Korrektioner i alt, som indstilles til godkendelse -81,0-54,2-15,5 37,2 Ubalance efter indstillede korrektioner (+ = kasseforbrug) -28,2-52,8-28,9 24,0 7

8 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. C. Korrektioner, der indstilles oversendt til budgetseminaret uden på forhånd at være indarbejdet i budgetbalancen C Til Økonomiudvalgets behandling Budget Budgetoverslag uden indstilling fra Center for Økonomi Note Andre forhold vedr. budgetbalancen 11 Lov- og Cirkulæreprogram 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Økonomiaftalen ældremilliarden 15,1 15,1 15,1 15,1 14 Perspektivanalyse Arbejdsmarked 51,5 37,5 33,1 31,7 14 Perspektivanalyse Børn, Unge og Familie 2,0 2,0 2,0 2,0 14 Perspektivanalyse Handicap og Psykiatri 26,1 26,1 26,1 26,1 14 Perspektivanalyse - Specialundervisning 19,2 19,2 19,2 19,2 15 Uudmøntede budgetreduktioner budget ,5 48,5 48,5 48,5 16 Det brugerfinansierede område 3,4 0,0 2,4-3,1 C Korrektioner i alt uden indstilling 165,8 148,4 146,4 139,5 Ubalance efter samtlige forhold (+ = kasseforbrug) 137,6 95,6 117,5 163,5 Noter til oversigterne: Note 1 Der er indarbejdet regulering for den demografiske udvikling i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 20. april Reguleringen bygger på Slagelse Kommunes befolkningsprognose pr. marts 2015, og indebærer en befolkningstilvækst i forhold til det hidtidige budgetgrundlag. For 2016 betyder det en udgiftsstigning på 13,4 mio. og stigende i overslagsårene. Note 2 Byrådet har siden vedtagelsen af budget 2015 godkendt enkelte tillægsbevillinger med konsekvens for , som i henhold til den godkendte budgetproces indarbejdes i budgetforslaget. For drift er det i 2016 på 1,2 mio. kr. og for anlæg er der tale om flytning af bevillinger til 2016 på 2 mio. kr. Note 3 Beskatningsgrundlaget for er lavere end forudsat i budget 2015, og skatteindtægterne vil i 2016 med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag være 24,3 mio. kr. lavere end forudsat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der vurderes gunstigere end prognosen over borgernes samlede indkomstgrundlag, bygger på fremskrivning af slutligningen for 2014 (seneste indkomst, der er slutlignet). Indkomsterne i Slagelse Kommune stiger lidt lavere end landsgennemsnit, og målt pr. borger er indkomsten ca. 10 % under landsgennemsnittet. Note 4 Tilskud- og udligning stiger markant som følge af bl.a. refusionsreformen, som bevirker en ændring af udligningsniveauet samt omlægger statslige refusioner til de generelle tilskud. Der ud over er der i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen aftalt et ekstra tilskud i 2016, som 8

9 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. skævvrides til fordel for kommuner med svagt beskatningsgrundlag og højt udgiftspres. Dette tilskud er i 2016 på 75 mio. kr. Tilskud og udligning stiger samlet med 169,8 mio. kr. i 2016 i forhold til budgetudgangspunktet. Note 5 Beskæftigelsestilskuddet har været faldende over de seneste år som følge af lavere ledighed på landsplan. For 2016 forsætter dette fald i budgetforudsætningerne, og tilskuddet er udmeldt 11,9 mio. kr. lavere end tidligere forudsat. Note 6 KL har i juli udsendt reviderede skøn og pris- og lønudviklingen, som reducerer udgifterne, idet der forventes lavere stigninger end forudsat. I 2016, hvor den generelle pris- og lønstigning er anslået til 1,6 %, betyder det mindreudgifter til drift på 38,2 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget. Note 7 Regeringen har genfremsat det forslag til refusionsreform, der forelå forud for udskrivelsen af folketingsvalget i juni. Det er et forslag, der omlægger og nedsætter satserne på statsrefusion på beskæftigelsesområdet i de kommende år, og som har stor økonomisk konsekvens for kommunernes driftsudgifter til overførselsindkomster. For Slagelse betyder reformen et forventet tab af refusioner på 92 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med den kompensation, der indgår i tilskuds- og udligningssystemet, jf. note 4. Der indgår i loven et maksimum for en kommunes tab/gevinst ved reformen i 2016 og 2017, hvorefter der er fuld gennemslag. Note 8 Der er ikke afsat midler i til afholdelse af folkeafstemninger og valg, og der er derfor behov for at tilføre 2,6 mio. kr. som et fast årligt beløb, således at der gennem overførselsretten udlignes mellem årene i forhold til omfanget af valg og afstemninger Note 9 Renter og afdrag på lån er sammen med finansforskydninger (lån til betaling af ejendomskatter, beboerindskudslån samt frigivelse af deponering) ajourført i overensstemmelse med den aktuelle status. For 2016 er nettoeffekten begrænset til -0,2 mio. kr., idet en merudgift til afdrag modsvares af en mindreudgift til lån til betaling af ejendomsskatter. Note 10 KomBit har den 16. juni 2015 meddelt kommunerne beløb for salg af KMD bygninger. For Slagelse betyder det en indtægt i årene frem til 2019 på samlet 9,5 mio. kr. Kombit har lavet udbetalingsplan for hvert år i perioden, dog således at kommunen selv kan vælge tidspunkt for udbetaling af 20 % af beløbet. Det foreslås, at dette udbetales i 2016, således at der i modtages samlet 4,2 mio. kr. i Note 11 Folketingsvalget har forsinket og reduceret lov-og cirkulæreprogrammet væsentligt. Der foreligger endnu ikke beløb, der er beregnet på de lokale forhold, men generelt er der tale om få mer-/mindreudgifter i programmet. Det er hovedsagelig på beskæftigelsesområdet, der forventes ændringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet udgiftsændringer. Note 12 Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet er sædvanligvis forbundet med stor usikkerhed i budgetlægningen. For 2016 er situationen yderligere usikkerhed medio august, idet der endnu ikke er forhandlet økonomiaftale mellem Regionerne og Regeringen, og dermed heller ikke fastlagt takster og aktivitetsniveau. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet mer- eller mindreudgifter i forhold til det gældende budgetgrundlag. Dette kan fremkomme frem til Byrådets budgetseminar. 9

10 Udvikling budgetforudsætninger Budget Bilag 3. Note 13 Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder traditionelt en række indsatsområder, som en del af de tildelte midler er målrettet mod. Det er imidlertid ikke tilfældet for 2016, hvor aftalen er bl.a. grundet regeringsskiftet er væsentligt mere kortfattet end tidligere. Der indgår dog i aftalen, at den binding, som den hidtidige ældremilliard har haft til specifikke udgifter på ældreområdet, bortfalder. Indtægten fra ældremilliarden (15,1 mio. kr.) overgår til de generelle tilskud, hvorved der netto vil være en merudgift på driften med et tilsvarende beløb, medmindre Byrådet ændrer driftsbudgettet på ældreområdet. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt udgiftsbudgettet skal ændres og i givet fald hvor meget. Note 14 I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 blev der konstaterede merudgifter på Beskæftigelse og Integration, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO (specialundervisning) samt Handicap og Psykiatri. Merudgifterne har strukturel karakter og fortsætter derfor også ind i Der er således en budgetmæssig ubalance, som der skal tages stilling til. Samlet beløber disse merudgifter sig til 98,9 mio. kr. i Note 15 I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt et besparelseskrav på 1,5 % til budgetåret Besparelsen er fordelt ud på politikområderne, men der er først nu i forbindelse med forhandlingerne og budget 2016, at der skal tages stilling til, hvordan besparelserne udmøntes i praksis. Da besparelserne er en del af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag, som udvalgene har fremsendt til budgetseminarer, skal beløbet trækkes ud af budgetbalancen for ikke at blive indregnet 2 gange. Note 16 Slagelse Kommune har oparbejdet et væsentlig overskud på den brugerfinansierede område, som over tid skal føres tilbage til forbrugerne. Ved udgangen af 2015 forventes forbrugerne på renovationsområdet at have et tilgodehavende hos skatteborgerne på 33,4 mio. kr., som kan afvikles gennem underskud i de kommende år (nedsættelse af gebyrer og/eller øgede udgifter). Det budgetforslag, der er fremsendt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indebærer, at der i 2016 budgetteres med et underskud på 4,5 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i de oprindelige budgetforudsætninger. For hele perioden afvikles ifølge udvalgets forslag 25,5 mio. kr. af det nævnte tilgodehavende. 10

11 Oversigt vedr. budgetforslag for 2016 Oversigten viser for hvert udvalg summen af de fremlagte forslag til ændringer i budget Beløb i kr. Lov- og Cirkulæreprogram Medfinansiering sygehus Overførselsudgifter Økonomiaftalen KL Perspektivanalyser Brugerfinansieret Effektiviseringsog besparelsesforslag Tværgående (7) Effektiviseringsog besparelsesforslag Fagudvalg (8) Direktionens handlemuligheder (drift) Drift I alt Driftsønsker Anlægsønsker Afledt drift af anlægsønsker (13) Direktionens handlemuligheder (anlæg) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (14) (15) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Planog Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritidsog Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknikog Ejendomsudvalget Sundheds-og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Samtlige udvalg Finansiering Definitioner af kolonner: (1) Lov- og Cirkulæreprogram: Mer- og mindreudgifter som følge af ny lovgivning (2) Medfinansiering sygehus: Merudgifter til kommunens aktivitetsbestemte betaling for behandling på sygehuse (3) Overførselsudgifter: Udgifter til overførselsindkomster (dagpenge, kontanthjælp m.v.) (4) Økonomiaftalen KL: Mer- og mindreudgifter, der opstår som følge af den økonomiaftale, som KL og regeringen indgik i juni 2014 (5) Perspektivanalyser: Merudgifter af strukturel karakter på flere af de store velfærdsområder. Områderne er belyst gennem perspektivanalyser. Dækker også 360-graders analyser (6) Brugerfinansieret: Udgifter og indtægter vedr. renovationen, som betales af forbrugerne (og dermed ikke er skattefinansieret) (7) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Tværgående: Økonomiudvalget har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser, der går på tværs af fagudvalgene (8) Effektiviserings- og besparelsesforslag - Fagudvalg: Alle fagudvalg har lavet forslag til effektiviseringer og besparelser på 0,5 % af udvalgets serviceudgifter (9) Direktionens handlemuligheder (drift) - Direktionen har udarbejdet yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser (10) Driftsønsker: Forslag fra fagudvalgene om udvidelser af serviceudgifterne til drift (11) Drift i alt: Sum af forslag til ændringer i driftsudgifter (12) Anlægsønsker: Fagudvalgenes forslag til nye anlæg (ud over anlæg, der allerede er indeholdt i investeringsoversigten ) (13) Afledt drift af anlæg: Nogle af anlægsønskerne medfører mer- eller mindreudgifter til drift (14) Direktionens handlemuligheder (anlæg) - Direktionen har udarbejdet forslag om forskydning/reduktion af eksisterende anlægsprojekter (15) Finansiering: Fagudvalgenes ønsker til ny finansiering, samt finansiering af nye anlægsønsker. 11

12 Budget Nr. Overførselsudgifter Overførselsudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Introduktionsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge Personlige tilæg Førtidspension før % medfinansering Førtidspension før % medfinansering Førtidspension efter % medfinansering Sygedagpenge Kontanthjælpsområdet Boligsikring og boligydelse Forsikrede ledige Kontantydelse Løntilskud til personer i fleksjob m.v Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsesordninger

13 Budget Nr. Økonomiaftale Økonomiaftale Sundheds- og Seniorudvalget Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet

14 Budget Nr. Brugerfinansieret område Brugerfinansieret område Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Renovation - nedsættelse af gebyr m.v

15 Budget Nr. Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Indkøbsaftaler Kilometergodtgørelse Tværgående digitale gevinstpotentialer Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte m.m Rengøring (alternativ 1) * Rengøring (alternativ 2) * Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena) * Kun alternativ 2 er indregnet i den samlede sum, som dermed udtrykker den maksimale sum af effektiviseringsforslagene 15

16 Budget Nr. Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Økonomiudvalget Digitale gevinstpotentialer Øgede gebyrindtægter Administrationen - Rammebesparelse Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Botilbud krisecentre samt kommunale løntilskud Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Projektpulje - Plan og Byggesager * Projektpulje - Plan og Byggesager, samt bosætning * Reduktion af projektpulje Generel besp. (Natur, Klima/Bæredygt., Jord/Grundvand) * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Handicap- og Psykiatriudvalget Forhandling med eksterne leverandører Meropfyldelse af Handleplan for året Reduktion af timer i aktivitets- og samværstilbud efter Generel procentbesparelse Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes Kongegården tilskud nedsættes (uforbrugt) Biblioteker - besparelse på drift Musikhuset/Badeanstalten - besparelse på drift Kulturpuljen - mindre tilskud til kulturelle arrangementer Rammebesparelse folkeoplysningsudvalget Omlægning til kemisk ukrudtsbekæmpelse (entreprenørservice) Reduktion af tilskud til diverse erhvervsformål * Reduktion i udviklingspulje * Reduktion i projektpulje * * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag 16

17 Nr. Budget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Byfornyelsesmidler, diverse omkostninger * Reduktion af LTE-udviklingspulje * Reduktion af LTE-projektpulje * Færgedrift (færre afgange) Kollektiv bustrafik Optimering af arbejdsgange Vedligeholdelse af fortove, torve og pladser Tømning af skraldespande mv. - optimering Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning Fremrykning af besparelser på bygningsdrift * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Sundheds- og Seniorudvalget Sygeplejen - interaktive tavler Hjemmeplejen - interaktive tavler E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Mad ved terapeut Pleje ved terapeut Omlægning praktisk bistand Etablering af vikarteam i plejen Administrativt niveau Plejevederlag Sundhedsområdet Tandplejen Sundhedstjensten - opgaver på skoleområdet Mindre hjælpemidler - gangtest Mindre hjælpemidler - selvafhentning Folkesundhed Rammebesparelse Center BUF Besparelse ledelse Fysioterapi til børn Omsorgstandpleje Sundhedstjenesten - sundhedspæd. aktivitet for 7. klasse Sammenlægning af tandplejen Nedlæggelse af forebyg. tandplejeforløb for 4. og 6. klasse

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere