Vejledning til standardkontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til standardkontrakt"

Transkript

1 Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt. Alle medarbejdere har ifølge ansættelsesbevisloven krav på at få et ansættelsesbevis eller en kontrakt, der indeholder en række oplysninger. Hvis du benytter Danske Fysioterapeuters kontrakt, så opfylder du lovens krav til et ansættelsesbevis. Som ansat på individuel kontrakt er du, såfremt du har minimum 8 timers arbejde om ugen, også omfattet af funktionærloven, der indeholder bestemmelser om bl.a. opsigelse, løn under sygdom, kunde- og konkurrenceklausuler mv. Andre vilkår er dækket af fx Ferieloven og barselsloven. I lovgivningen er der nogle minimumsbetingelser, som altid gælder. Kontrakten er din mulighed for at aftale forhold, der er bedre end dette minimum. En kontrakt er det juriske grundlag for ansættelsen, og det er vigtigt at få på plads. En ansættelse er dog heldigvis meget mere end det. Det er fx også at indgå i og bidrage til den kultur, der er på arbejdspladsen, og indgå i det sociale liv med kollegerne. Ansættelseskontrakten er særlig vigtig ved ansættelser i private klinikker og virksomheder. Virksomheden skal være opmærksom på, at medarbejderen har krav på en korrekt kontrakt senest en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. For medarbejderen er det ofte vigtigt, at kontrakten er på plads mindst en måned inden ansættelsesforholdet skal begynde. Det anbefales, at kontrakten udarbejdes i så god tid som muligt og inden medarbejderen eventuelt skal opsige sit nuværende job, for at starte hos virksomheden. At forhandle en kontrakt er altid et spørgsmål om både at give og tage. Derfor er det vigtigt at gøre op med sig selv, hvilke forhold, man synes, er særlig

2 vigtige. For nogle er spørgsmål om fx barsel eller ferie vigtigt, for andre er det kun lønnen. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du overvejer alle forhold, som kan være vigtige for dig, og vurderer om arbejdsgiverens udkast til kontrakt er god nok. Du bør altid indsende en individuel kontrakt til servicelinjen hos Danske Fysioterapeuter for en individuel gennemgang inden kontrakten underskrives. 1. Tiltrædelsesdato Vær opmærksom på, hvilken dato det fremgår, at medarbejderen er tiltrådt. Den ansættelsesmæssige anciennitet har betydning for flere forhold i ansættelsesforholdet. Et af de vigtigste forhold, der reguleres, er medarbejderens opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen har været vikar, lige inden fastansættelsen, skal tiltrædelsesdatoen anføres fra medarbejderen blev ansat i vikarstillingen. Hvis medarbejderens ansættelsesforhold ændrer sig ved, at medarbejderen f.eks. går op i tid, er det hele tiden den oprindelige tiltrædelsesdato, der skal skrives i kontrakten Funktionærloven beskytter medarbejderen, også selv om der er skrevet en forkert dato ind i kontrakten. Det kan bare være svært at bevise mange år efter ansættelsen, at der er fejl i kontrakten. Virksomheden er imidlertid forpligtet til at skrive en korrekt kontrakt og det kan få økonomiske omkostninger for virksomheden ikke at overholde dette krav. 2. Arbejdssted og arbejdsopgaver Medarbejderen skal særligt være opmærksom på, om der er tale om en fast arbejdsadresse, eller om der er skiftende arbejdssteder. Nogle fysioterapeuter møder aldrig på et fast arbejdssted, men arbejder hos virksomhedens forskellige kunder efter nærmere aftale. I ansættelser med skiftende arbejdssteder, bør det skrives ind i kontrakten, at medarbejderens transporttid mellem arbejdsstederne er en del af arbejdstiden og også hvordan medarbejderen og virksomheden skal forholde sig vedrørende transport til og fra medarbejderens hjemmeadresse og de skiftende arbejdssteder. 3. Arbejdstid Den ugentlige arbejdstid aftales med virksomheden. Hvis medarbejderen får løn under sin frokostpause står medarbejderen til rådighed for virksomheden,

3 mens der holdes pause. Medarbejderen skal have mulighed for at holde pause, men hvis der opstår et behov for arbejdskraften under frokostpausen, står medarbejderen til rådighed. Det er vigtigt at få beskrevet hvordan arbejdstiden placeres. Arbejdes der med skiftende vagter skal det fremgå, hvornår vagterne bliver meddelt. Det anbefales, at medarbejderen har kendskab til sine vagter mindst 3 måneder frem, og at dette fremgår af kontrakten. Er medarbejderen provisionslønnet, er det særligt vigtigt at få aftalt, hvad medarbejderen er forpligtet til at udføre af arbejde, hvis der ikke er noget provisionsgivende arbejde at udføre. Det skal være afklaret om medarbejderen skal stå til rådighed for akutte patienter eller udføre andet ikkeprovisionsgivende arbejde. Desuden bør det afklares hvordan medarbejderen skal lønnes ved møder m.v. 4. Overarbejde Overarbejde er det ekstraarbejde, du pålægges i forlængelse af en i forvejen planlagt opgave. Der bør ikke planlægges fast med overarbejde. Det er vigtigt, at medarbejderen og virksomheden aftaler, hvordan der skal betales for overarbejde. Hvis der ikke træffes nogen særskilt beslutning om overarbejde, betales der almindelig timeløn for overarbejde. Uanset om der træffes aftale om, at overarbejde betales med et tillæg eller ej, bør det fremgå, at der kan forekomme overarbejde, at det betales med timeløn, og om der skal ske udbetaling eller afspadsering eller om medarbejderen kan vælge mellem udbetaling eller afspadsering. For langt de fleste fysioterapeuter giver det ikke mening at være ansat uden højeste tjenestetid, og det frarådes derfor at indgå aftaler herom. 5. Løn, lønforhandling og lønregulering Månedslønnen er for langt de fleste det allervigtigste at få på plads inden ansættelsesforholdet begynder. Den løn en fysioterapeut skal have afhænger af mange ting. Først og fremmest hvilke opgaver fysioterapeuten skal varetage, hvor meget erfaring fysioterapeuten har og hvilken type virksomhed fysioterapeuten bliver ansat i. Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en vejledende mindsteløn ved ansættelse på en individuel kontrakt. [link til vejledende mindsteløn]

4 Danske Fysioterapeuters vejledende mindsteløn indikerer lønniveauet for mange privatansatte fysioterapeuter, men det kan være en god ide, at få vejledning ved at ringe til Servicelinjen hos Danske Fysioterapeuter på tlf Det kan også anbefales at sikre sig, at lønnen årligt reguleres med en vis minimumssats. Det kan fx den procentstigning, der har været ifølge overenskomsten for fysioterapeuter på offentlige sygehuse (Overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område 2011). På den måde sikres det, at lønnen ikke udhules efter flere års ansættelse. Derudover bør der også være fastsat en bestemmelse om en årlig lønforhandling. Nogle fysioterapeuter bliver ansat på hel eller delvis provision. Hvis medarbejderen bliver ansat på provision, hvor der er risiko for i perioder at få en meget lav løn, bør medarbejderen kontakte sin a-kasse og få råd og vejledning om, hvordan man sikrer sig mod at blive beregnet under maksimumsatsen for dagpenge ved ledighed. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at medarbejderen forsøger at få klarhed over hvilke typer opgaver, der skal udføres. Medarbejdere, der skal ansættes på helt eller delvis provisionsløn bør spørge ind til hvad den procentsats de bliver tilbudt vil/bør svare til beløbsmæssigt. Desuden anbefales medarbejdere, der skal praktisere som ansat på yder nr., at spørge ind til omsætningen på nummeret de sidste 3 år. Det kan give et billede af hvordan mulighederne er for omsætning og provision. Det kan også have betydning for muligheden for at indtjene provision, om der er sekretærhjælp på klinikken. En medarbejder, hvis løn består helt eller for en stor del af provision, bør altid søge rådgivning fra servicelinjen hos Danske Fysioterapeuter inden kontrakten underskrives. Hvis lønnen alene består af provision anbefaler Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuten modtager 50 pct. af indtjeningen på behandlingerne. [link til vejledende mindsteløn/provisionssats] Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der er åbenhed om løn og ansættelsesforhold. Medarbejderen er berettiget til, at fortælle om sin løn til hvem medarbejderen måtte ønske.

5 6. Pension Pension er en vigtig del af lønnen. En god pensionsopsparing er for langt de fleste en forudsætning for, at kunne have et godt og aktivt liv i mange år efter man er holdt op med at arbejde. Pension der indbetales tidligt i medarbejderens arbejdsliv, giver typisk det største afkast. Derfor er det vigtigt at komme i gang med pensionsindbetalingerne tidligt. For privatansatte på individuel kontrakt er der ingen krav om pensionsopsparing, men Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der indgås aftale om pensionsordning for alle privatansatte. En pensionsordning bør ud over den almindelige livslange pension, eller ratepension indeholde bestemmelser om invalidesum og livsforsikring m.v. Også for de provisionslønnede bør der træffes aftale om pension. Pensionen anbefales at ligge på et niveau omkring 18 pct. En pension på under 10 pct. bør så vidt muligt undgås. 7. Ferie og fridage Alle lønmodtager har ret til at holde ferie efter ferielovens regler. Det betyder, at medarbejderen altid har ret til fem ugers ferie. Dette kan dermed ikke fraviges ved aftale. Medarbejderen skal imidlertid først optjene ret til løn under ferien. Hvis medarbejderen er nyuddannet, har medarbejderen måske kun optjent feriepenge i sit studiejob eller slet ikke optjent feriepenge. Medarbejderen har stadig ret til at holde ferie uden løn, og vil i nogle tilfælde kunne få feriedagpenge fra sin a-kasse. A-kassen kan give råd og vejledning om feriedagpenge. Fem feriefridage (6. ferieuge) er ikke lovbestemt, men en rettighed man kan få efter overenskomst, personalehåndbog eller individuel kontrakt. Da de fem feriefridage (6. ferieuge) efterhånden er så almindelige, at de fleste medarbejdere regner med dem, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at der aftales ret til fem feriefridage (6. ferieuge). Det er heller ikke ualmindeligt, at der aftales et ferietillæg udover det lovpligtige 1 pct. Ansatte i staten får 1½ pct. ferietillæg. Danske fysioterapeuter anbefaler, at der forhandles om et forhøjet tillæg. Når ansættelsesforholdet stopper, bør den del af ferietillægget, der overstiger 1 pct. udbetales til medarbejderen. Dette bør også fremgå af kontrakten.

6 Som medarbejder har du ret til ikke at holde din ferie, hvis du bliver syg før feriens begyndelse. Hvis du bliver syg efter feriens begyndelse kan du få erstatningsferie efter en karensperiode. Hvis du har optjent 25 feriedage, er karensperioden på 5 sygedage, og hvis du har optjent mindre end 25 dage, så er karensperioden forholdsvis kortere. Danske fysioterapeuter mener, at en medarbejder, der er opsagt, skal bruge opsigelsesvarslet til at søge nyt arbejde. For mange føles det desuden som en straf, hvis virksomheden varsler ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode. Derfor anbefaler vi, at det aftales, at virksomheden ikke kan varsle ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode. Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt 1. maj er som udgangspunkt almindelige arbejdsdage. Derfor anbefaler Danske Fysioterapeuter, at det aftales, at disse dage er fridage. 8. Sygdom Efter funktionærloven har fysioterapeuter ret til fuld løn under sygdom. Dette kan ikke fraviges ved aftale. En medarbejder, der lønnes helt eller delvist med provision, har ret til en løn under sygdom, svarende til hvad medarbejderen ville have tjent, hvis medarbejderen ikke havde været uarbejdsdygtigt grundet sygdom. Der er ikke nogen helt fast måde at beregne løn under sygdom til en provisionslønnet, men for mange giver det mening, at udbetale løn under sygdom som et gennemsnit af de sidste 3 måneders løn. 9. Kurser og efteruddannelse Danske fysioterapeuter mener, det er vigtigt at få udviklet sine kompetencer og efteruddanne sig gennem hele arbejdslivet. Derfor anbefaler vi, at det fremgår af ansættelseskontrakten, at medarbejderen er berettiget til kurser og efteruddannelse. Vi anbefaler, at medarbejderen i samarbejde med virksomheden hvert år tilrettelægger et passende forløb for kurser og efteruddannelse. Det kan endvidere være fornuftigt at skrive ind i kontrakten, om det er virksomheden eller medarbejderen der betaler for tiden og udgifterne til transport i forbindelse med kurser og efteruddannelse. 10. Graviditet, barsel og adoption Alle medarbejdere er berettiget til at holde barsel med dagpenge. Efter barselsloven har den kvindelige medarbejder ret til dagpenge 4 uger før

7 forventet fødslen. Det er det forventede fødselstidspunkt, der er afgørende for, hvornår den kvindelige medarbejder kan holde barsel. Det har ingen betydning om fødslen sker før eller efter det forventede tidspunkt. For kvinder, der skal have et planlagt kejsersnit eller have fødslen sat i gang, fastsættes den forventede fødsel til den dag indgrebet skal foretages. Efter fødslen har den kvindelige medarbejder ret til 14 ugers barselsorlov med barselsdagpenge. Den mandlige medarbejder er berettiget til 2 ugers fædreorlov med barselsdagpenge umiddelbart efter fødslen eller i de første 14 uger efter fødslen. Både den mandlige og den kvindelige medarbejder har derudover tilsammen ret til barselsdagpenge i 32 ugers forældreorlov. Der gives 32 uger pr. fødsel, og moren og faren kan frit dele disse uger imellem sig. Hvis der ikke fremgår noget af kontrakten eller personalehåndbogen, har medarbejderen ikke ret til fuld eller delvis løn under barsel. Den kvindelige medarbejder har dog altid som minimum ret til halv løn 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen, og denne ret kan ikke fraviges ved aftale. Alle virksomheder, der har ansatte, betaler et bidrag til barsel.dk. Barsel.dk er en barselsfond, der refunderer de virksomheder, der betaler hel eller delvis løn under barsel til deres medarbejdere. Barsel.dk refunderer løn under barsel for medarbejdere op til ,43 kr. (2014 niveau) for en medarbejder ansat på 37 timer om ugen. Barsel.dk refunderer også 12,5 pct. i feriepenge. Dog refunderer barsel.dk ikke arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. Den periode, der kan gives refusion for, er 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel til den kvindelige medarbejder, og 2 uger efter fødslen til den mandlige medarbejder. Desuden gives refusion for i alt 11 uger af den fælles forældreorlov. På barsel.dk findes der detaljeret information om fonden. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der aftales løn under barsel til minimum de satser, som arbejdsgiveren kan få refunderet fra barsel.dk, og at det sker i minimum den periode, barsel.dk giver refusion. 11. Barnets 1. og 2. sygedag Retten til løn på barnets 1. og 2. sygedag følger ikke af lovgivningen, men er en ret, der opnås ved overenskomst eller kan aftales i kontrakten. En medarbejder vil formentligt være berettiget til at udeblive fra arbejdet, hvis medarbejderens barn er sygt, og der ikke er andre muligheder for at få det passet, men retten til løn skal følge af overenskomst eller aftale.

8 Danske Fysioterapeuter anbefaler, at det aftales, at der er ret til løn på barns 1. og 2. sygedag. 12. Omsorgsdage En omsorgsdag er en dag, hvor du har ret til fravær fra arbejdet med henblik på omsorg for dit barn eller din familie. Retten til omsorgsdage følger ikke af lovgivningen. Omsorgsdage gives særligt til medarbejdere, der har mindre børn, og som derfor kan have et særligt behov for frihed. Det er ikke en forudsætning for omsorgsdagen, at den tilbringes sammen med barnet. Hvis der er ret til omsorgsdage skal det fremgå af kontrakten. 13. Rejser og repræsentation Medarbejderens udgifter til rejser og repræsentation skal altid dækkes af virksomheden. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at medarbejderen får et passende forskud, hvis det forventes, at der skal afholdes udgifter til rejse og repræsentation. Medarbejderen er ikke forpligtet til at lægge ud for virksomheden og Danske Fysioterapeuter anbefaler, at medarbejderen ikke lægger beløb ud, der overstiger mere end nogle få hundrede kroner. 14. Opsigelse Opsigelsesvarsler fremgår af funktionærloven og de kan ikke nedsættes eller forringes ved aftale. Danske Fysioterapeuter anbefaler ikke brugen af prøvetid eller at der indgås aftale om 120-dages reglen. Hvis disse to bestemmelser ikke fremgår af kontrakten, er de ikke gældende for ansættelsesforholdet. Træffes der aftale om prøvetid, kan medarbejderen opsiges med 14 dages varsel, så længe medarbejderen kan nå at fratræde inden de første tre måneder. Medarbejderen kan selv sige op med dags varsel. Der kan indgås aftale om, at medarbejderen også skal give 14 dages varsel. 15. Funktionærloven og ferieloven Funktionærloven og ferieloven gælder uanset, om de er skrevet ind i kontrakten. De to love beskriver opsigelsesvarsel og ferierettigheder, og den korrekte ansættelseskontakt indeholder derfor en henvisning til disse to love.

9 16. Mediation Danske Fysioterapeuter anbefaler, at det overvejes om mediation kan være en egnet måde til at løse konflikter. Mediation er en konfliktløsningsform, hvor en upartisk tredjemand hjælper parterne til at finde en løsning på deres konflikt. 17. Generelle bemærkninger Danske Fysioterapeuter anbefaler, at kontrakten er helt færdigforhandlet og underskrevet af parterne, inden medarbejderen evt. skal opsige sit nuværende arbejde. Hvis medarbejderen ikke skal opsige en stilling inden tiltræde anbefales det, at kontrakten færdigforhandles og underskrives af parterne hurtigst muligt og inden medarbejderen tiltræder. Efter ansættelsesbevisloven skal kontrakten være udleveret til medarbejderen senest 4 uger efter tiltræden. Danske Fysioterapeuter anbefaler i øvrigt ikke, at der indgås konkurrenceog/eller kundeklausuler. Ligeledes frarådes det at undgå andre beskæftigelsesbegrænsende klausuler. Såfremt det ikke kan undgås, at tiltræde en klausul, bør medarbejderen forinden søge rådgivning hos Danske Fysioterapeuter for at få rådgivning om klausulen og vejledning i at forhandle de mindst begrænsende klausuler på plads. Denne vejledning kan ikke erstatte individuel rådgivning vedrørende den enkelte kontrakt. Medarbejderen kan altid kontakte Danske Fysioterapeuters Servicelinje for yderligere råd og vejledning.

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere