Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedskonsulenter i staten"

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr PKAT nr J.nr /06-6

2 Dataark PKAT med specifikation Arbejdsmarkedskonsulenter Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) HK/Stat og Landsklubben HK/APL Weidekampsgade 8 Postbox København C Tlf Mail: I tilfælde af afsked kontaktes Pensionsordning ATP-sats Den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten. Nordea-pension ATP, sats C Med virkning fra 1. januar 2010 oprykkes ansatte på sats C til sats E. 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...5 Organisationsaftale 1. Dækningsområde Lønsystemet Basisløn Centralt aftalte tillæg Pension Arbejdstid Midlertidig tjeneste i højere stilling Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Bilag 1. Inspirationskatalog vedrørende kriterier for funktions- og kvalifikationstillæg

4 4

5 Cirkulære om organisationsaftale for arbejdsmarkedskonsulenter i staten Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og HK/Stat Danmark samt Landsklubben HK/APL har den 8. september 2008 indgået vedlagte organisationsaftale for arbejdsmarkedskonsulenter i staten. Organisationsaftalen udgør sammen med OAO-Sfællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. 2. Der er i forbindelse med aftalefornyelsen sket forhøjelse af basislønnen for trin 4 og 5 med virkning fra 1. oktober Herudover er det aftalt, at titlen AF-konsulenter afløses af titlen arbejdsmarkedskonsulenter. 3. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under Generelle bemærkninger. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status. 4. Cirkulæret har virkning fra den 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 9. december 2005 (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 8. september P.M.V. E.B. Lina Gisselbæk Lauritsen 5

6 6

7 Organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S). 1. Dækningsområde Organisationsaftalen omfatter arbejdsmarkedskonsulenter i det statslige beskæftigelsessystem. 2. Lønsystemet Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Stk. 2. Lønsystemet består en af basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997). Stk. 5. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overtidsbetaling, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (eksklusiv eventuelt rådighedstillæg). Overtidstillæg ydes efter arbejdstidsreglerne. Cirkulærebemærkninger til 2: HK/Stat/APL har delegeret forhandlingskompetencen til den lokale tillidsrepræsentant. 7

8 Funktionen som tillidsrepræsentant bør indgå i overvejelser om, hvilke funktioner, der kan aftales funktionstillæg for. Tillidsrepræsentanter skal ikke lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer, men skal have samme mulighed som andre ansatte for at opnå tillæg ud over basislønnen. 3. Basisløn Basislønnen er: 1. trin kr. 2-årigt 2. trin kr. 2-årigt 3. trin kr. 1-årigt 4. trin kr. 2-årigt 5. trin kr. Fra 1. oktober 2008 forhøjes basislønnen for trin 4 og 5 til: 4. trin kr. 2-årigt 5. trin kr. Stk. 2. For nyansatte sker indplacering ved anvendelse af bestemmelserne i 4 om lønanciennitet i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område. 4. Centralt aftalte tillæg Til arbejdsmarkedskonsulenter beskæftiget med området ligestilling ydes der et pensionsgivende tillæg på kr Tillægget ydes under henvisning til klassifikationsaftale af 3. december Stk. 2. Til arbejdsmarkedskonsulenter beskæftiget med området ligestilling ydes der et pensionsgivende rådighedstillæg på kr , jf. aftale mellem Finansministeriet og HK/Stat af 13. november Cirkulærebemærkninger til 4, stk. 2: Rådighedstillægget til ligestillingskonsulenter, jf. stk. 2, ydes som kompensation for en rådighedsforpligtelse på 15 timer pr. kvartal. Der kan ikke, for de timer rådighedsforpligtelsen dækker, samtidig ydes overarbejdsbetaling eller ulempeydelser i øvrigt. 8

9 5. Pension Den ansatte indtræder ved ansættelsen i den pensionsordning, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået for arbejdsmarkedskonsulenter. Ansatte, der pr. 1. januar 1982 er overgået til aflønning som arbejdsmarkedskonsulent, og som hidtil har været omfattet af den med Statsanstalten for Livsforsikring (nu Danica) etablerede ordning, forbliver under denne. Stk. 2. Der indbetales et pensionsbidrag på 16,09 pct. af de pensionsgivende løndele. 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 3. Ansatte, der er ansat med en gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse på under 15 timer, er ikke omfattet af stk Arbejdstid De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Stk. 2. Fuldtidsansatte har ret til en spisepause af indtil en halv times varighed pr. arbejdsdag. 7. Midlertidig tjeneste i højere stilling En arbejdsmarkedskonsulent, der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i en højere overenskomststilling eller en højere tjenestemandsstilling, er berettiget til betaling i overensstemmelse med de gældende regler om betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten. Det er en forudsætning, at arbejdsmarkedskonsulenten overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Ved midlertidig tjeneste i en stilling, hvortil der efter 4 er knyttet tillæg, eller som er klassificeret på et højere skalatrin/en højere basisløn end slutlønnen ifølge 3, anvendes tilsvarende regler. 9

10 8. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts Samtidig opsiges organisationsaftale af 9. december 2005 (Perst. nr ). København, den 8. september HK/Stat Tina Green Landsklubben HK/APL Sven Andersen Finansministeriet P.M.V. E.B. Lina Gisselbæk Lauritsen 10

11 Bilag 1 Inspirationskatalog vedrørende kriterier for funktions- og kvalifikationstillæg Nedenfor er nævnt forskellige kriterier, der kan anvendes ved de lokale forhandlinger af kvalifikations- og funktionstillæg. Listen er ikke udtømmende og skal betragtes som en inspiration til de kriterier, der aftales lokalt. Af hensyn til den synlige sammenhæng mellem den enkelte enheds prioriterede arbejdsopgaver og honoreringen heraf bør de kriterier, der ligger til grund for et kvalifikations- eller funktionstillæg fremgå af den enkelte aftale. Kvalifikationstillæg Nedenfor følger eksempler på kriterier for kvalifikationstillæg, der baseres på de faglige og personlige kvalifikationer samt sociale egenskaber, som der er behov for i forhold til opgavevaretagelsen. De faglige kvalifikationer er knyttet til medarbejderen og dennes opgavevaretagelse og omfatter både de faglige basiskvalifikationer og specielle kvalifikationer samt løbende erhvervelse af ny viden og færdigheder. De personlige kvalifikationer er dem, der ligger udover de snævert stillingsmæssige krav. Eksempler på kriterier: Særlige krav til erfaring, herunder krav til faglig eller arbejdsmæssig specialviden i bredden og dybden Arbejdsopgavernes tyngde Målrettet indsats arbejdsmarkedspolitisk og ligestillingsmæssigt Individuelle resultater Evner at varetage meget komplekse opgaver Deltager aktivt i omstilling og fornyelse af opgaveløsningen blandt andet af metoder, arbejdsprocesser mv. Har gode forhandlingsevner 11

12 Udviser selvstændighed og ansvarlighed Udviser engagement, initiativ og kreativitet til fremme af opgaveløsningen Er kvalitetsbevidst Udviser fleksibilitet og omstillingsparathed Udviser vilje og evne til at samarbejde, Har teamforståelse Udviser social ansvarlighed Evner at kommunikere og formidle på en forståelig og god måde Har gennemslagskraft i interne og eksterne relationer Fastholder og udvikler efterspurgte kompetencer Har gennemført relevant uddannelse som professionsbachelor/- diplomuddannelse eller anden relevant efter- og videreuddannelse. Funktionstillæg Funktionstillæg er knyttet til opgaven, der varetages i stillingen eller i stillingsgruppen. Eksempler på kriterier: Specialistfunktioner Tovholder, internt/eksternt (kommune, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, grundregistrering, vejledningsforløb) Projektledelse / Projektdeltagelse Koordinerende opgaver Planlægnings- og undervisningsopgaver Coaching- og sparringsfunktioner Budgetansvar Ledelsesansvar Opgaver, der er helt centrale for strategi og udvikling af den statslige beskæftigelsesindsats og/eller har stor politisk bevågenhed Opgaver inden for områder med behov for stor driftssikkerhed og kontinuitet Superbruger. 12

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 058-11 PKAT nr. 239 J.nr. 10-333/67-5 Cirkulære om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste 2011 Dataark PKAT med specifikation 239 Edb-medarbejdere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere