Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med"

Transkript

1 Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1

2 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning (sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat samt bundskat og topskat)... 6 Beregnede negative indkomster... 6 Beskatning af personlig indkomst... 8 Beskatning af kapitalindkomst... 8 Særligt om beskatning af kapitalindkomst for ægtefæller... 9 Aktieindkomst... 9 Personer Aktier optaget til handel på et reguleret marked Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Aktier købt i 2005 eller tidligere Personer Unoterede aktier (ikke reguleret marked) Aktieindkomst (Årets samlede gevinst på noterede og unoterede aktier samt aktieudbytter) 12 Personer Investeringsbeviser Investeringsbeviser med minimumsbeskatning Personer Beskatning af udbytte Personer Beskatning af obligationer og finansielle kontrakter Obligationer købt 26. januar 2010 eller tidligere Obligationer købt 27. januar 2010 eller senere Finansielle kontrakter (strukturerede obligationer, strukturerede indlån mv.) Selskabers aktier, investeringsbeviser og udbytte Investeringsbeviser i investeringsselskaber Beskatning af renteindtægter Handelsrenter Opgørelse af den skattepligtige renteindtægt Selvstændigt erhvervsdrivende Virksomhedsordningen og investering i værdipapirer Køb af værdipapirer mv. der ikke må indgå i virksomhedsordningen Pensioner

3 Aldersopsparing Kapitalpension Ratepension og ophørende livrente Særligt for selvstændigt erhvervsdrivende Livslange livrenter Investering af pensionsmidler Særlige forhold Overførsel fra et frit depot til et pensionsdepot Overførsel fra et pensionsdepot til et frit depot Flytning fra Danmark

4 Forord Denne guide omtaler de almindelige skatteregler for investering i værdipapirer og pensionsopsparing. Omtalen er baseret på de regler, der gælder pr. 1. januar Omtalen er kun vejledende, og således ikke udtømmende. De skattemæssige konsekvenser afhænger af de konkrete forhold, og vi anbefaler at drøfte de skattemæssige konsekvenser med en rådgiver, inden en investering eller lignende foretages. 4

5 Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB) Personer får opgjort en skattepligtig indkomst. Den skattepligtige indkomst er summen af personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Ud over den skattepligtige indkomst skal der opgøres en særskilt aktieindkomst. Den skattepligtige indkomst opgøres på følgende måde: +/- Personlig indkomst (efter AMB) +/- Netto kapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst - opgøres særskilt Personlig indkomst udgøres overordnet set af alle skattepligtige indkomster, som ikke er kapitalindkomst eller aktieindkomst. Løn og honorarer samt værdi af personalegoder er typiske eksempler på personlig indkomst. Ved opgørelsen af den personlige indkomst er der inden for visse beløbsgrænser fradrag for indskud på pensionsordninger. Det er den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag (AMB), som indgår i den skattepligtige indkomst og i skatteberegningen. Visse indkomster, så som pensionsudbetalinger, er fritaget for AMB på udbetalingstidspunktet, da det betales allerede på indbetalingstidspunktet. Derudover er der andre former for personlig indkomst, der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af, så som S.U., dagpenge samt andre indkomster, der ikke er direkte relateret til arbejdsmarkedet. I kapitalindkomsten indgår fx renteindtægter og renteudgifter, men også gevinst og tab på obligationer og visse finansielle kontrakter. Hvis renteudgifterne mv. overstiger renteindtægterne og anden kapitalindkomst, fremkommer en negativ nettokapitalindkomst. Typiske ligningsmæssige fradrag er; fradrag for befordring mellem hjem og arbejde, fagforeningskontingent, A-kasse-kontingent, gaver til godkendte foreninger mv. Aktieindkomst omfatter bl.a. udbytte fra aktier samt tab og fortjeneste ved salg af aktier. Både den personlige indkomst, kapitalindkomsten og aktieindkomsten opgøres som en nettoindkomst. Skattesatsen for de forskellige indkomstarter er vidt forskellig, og derfor er det meget afgørende, om en indkomst skal anses som personlig indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst. 5

6 Skatteberegning (sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat samt bundskat og topskat) Sundhedsbidrag, kommuneskat og eventuel kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. Den gennemsnitlige skatteprocent udgør ca. 29,6 % inkl. gennemsnitlig kirkeskat. Det er bopælskommunen pr. 5. september året før, der afgør, hvilken kommune der skal betales skat til. Kirkeskatten varierer fra kommune til kommune og svinger mellem ca. 0,4 og 1,4 % De ligningsmæssige fradrag har kun skatteværdi ved beregningen af sundhedsbidrag, kommune- og kirke- skat. Det betyder, at skatteværdien af fradragene udgør ca. 29,6 % (inkl. kirkeskat). I takt med at sundhedsbidraget i perioden overgår til at blive en bundskat, mindskes fradragsværdien af ligningsmæssige fradrag tilsvarende fra de nuværende ca. 29,6 % til ca. 25,6 % i Ved skatteberegningen gives et særligt beskæftigelsesfradrag i den skattepligtige indkomst. Fradraget beregnes automatisk og udgør 8,05 % af lønindkomsten, dog maks kr. (dog er der mulighed for tillæg for enlige forsørgere). Bundskatten er på 8,08 % og beregnes af personlig indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. Ved beregning af bundskatten samt sundhedsbidrag og kommuneskat gives et personfradrag på kr. i beregningsgrundlaget ( kr. for personer under 18 år). Udnytter den ene ægtefælle ikke hele sit personfradrag, overføres den resterende del af fradraget til den anden ægtefælles skatteberegning. Topskatten udgør maksimalt 15 % og beregnes af personlig indkomst (efter AMB) med tillæg af den del af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på kr. Kun den del af indkomstgrundlaget, der overstiger kr. (efter AMB) topbeskattes. Der er ikke overførselsret for uudnyttet bundfradrag, og udnytter den ene ægtefælle ikke hele sit bundfradrag, fragår den resterende del af fradraget således ikke ved beregning af ægtefællens topskat. Der gives i øvrigt et nedslag i den beregnede topskat vedrørende den andel af indkomstgrundlaget, der udgøres af positiv nettokapitalindkomst. Nedslaget skyldes skatteloftet for beskatning af positiv nettokapitalindkomst på 42 %. Beregnede negative indkomster Hvis der i et indkomstår beregnes en negativ skattepligtig indkomst eller en negativ personlig indkomst, gælder der særlige regler for anvendelsen af disse underskud. Helt overordnet er reglerne: * Negativ skattepligtig indkomst, anvendelse og fremførsel heraf: Hvis den skattepligtige indkomst i et år er negativ, beregnes der en skatteværdi af underskuddet svarende til de satser som gælder for kommuneskatten, sundhedsbidraget samt evt. kirkeskat. Dette svarer til en skatteværdi på gennemsnitligt ca. 29,6 %. 6

7 Den negative skatteværdi modregnes herefter i eventuelle andre skatter som personen har betalt. Modregningen sker i nedennævnte rækkefølge: 1. Bundskat 2. Topskat 3. Udligningsskat 4. Skat af aktieindkomst over kr. Modregning i topskat sker således kun, hvis der efter modregning i bundskatterne fortsat er et ubenyttet beløb. For ægtefæller gælder det, at hver enkelt person først får modregnet i ovenstående rækkefølge. Hvis der herefter er et beløb tilbage, der ikke har kunnet modregnes, skal dette igen omregnes til negativ skattepligtig indkomst, som så kan nedsætte ægtefællens positive skattepligtige indkomst. Hvis der efter modregning i årets skatter for såvel enlige som ægtefæller endnu resterer et ubenyttet beløb omregnes dette tilbage fra skatteværdi til negativ skattepligtig indkomst. Herefter fremføres beløbet til modregning i senere års skattepligtige indkomst, eller alternativt til modregning i øvrige skatter efter de samme principper som nævnt ovenfor. For ægtefæller gælder det, at de hver især først skal anvende deres egne underskud, hvorefter der vil ske eventuel overførsel til den anden ægtefælle efter ovenstående principper. * Negativ personlig indkomst, anvendelse og fremførsel heraf: Hvis en person har negativ personlig indkomst modregnes der i personens eventuelle positive kapitalindkomst. Såfremt der efter modregning i positiv kapitalindkomst fortsat er et underskud, fremføres dette til anvendelse i senere indkomstår: Et fremført underskud i personlig indkomst anvendes først til modregning i kommende års fremtidige positive kapitalindkomst og herefter til modregning i den personlige indkomst. Modregningen sker altid inden skatterne beregnes. For ægtefæller gælder det, at en eventuel negativ personlig indkomst hos den ene ægtefælle i første omgang overføres til modregning i den anden ægtefælles positive personlige indkomst. Et eventuelt resterende underskud anvendes til modregning i ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst. Hvis begge ægtefæller har positiv kapitalindkomst sker modregningen i første omgang hos den ægtefælle, der har den negative personlige indkomst. 7

8 Hvis der efter de foretagne modregninger fortsat eksisterer et underskud, overføres dette til de kommende indkomstår. Modregningen af fremførte underskud for kommende indkomstår foretages i følgende rækkefølge: 1. Samlet positiv kapitalindkomst (som ovenfor først hos den der har underskuddet registreret, og herefter ægtefællen) 2. I personens personlige indkomst 3. I ægtefællens personlige indkomst Beskatning af personlig indkomst Personlig indkomst (efter AMB), som fx løn, beskattes med op til 51,95 % (skatteloft for personlig indkomst) ekskl. kirkeskat. Da kirkeskatten skal tillægges ved beregning af skatten, bliver den samlede indkomstskat dog ofte højere end 51,95 %, eftersom kirkeskatten ikke er omfattet af dette skatteloft. De 51,95 % ekskl. kirkeskat repræsenterer marginalskatteprocenten der skal betales af den sidst tjente krone. Hvis der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, kan beskatningen af den sidst tjente krone komme op på ca. 55,8 % (ekskl. kirkeskat): Med AMB Uden AMB Løn kr. 100,00 kr. 100,00 AMB, 8 % kr. - 8,00 kr. 0 Rest kr. 92,00 kr. 100,00 Skat kr. - 47,79 kr. -51,95 fx 51,95 % (skatteloft ekskl. kirkeskat) I alt kr. 44,21 kr. 48,05 Effektiv skat (ekskl. kirkeskat) kr. 55,79 kr. 51,95 Beskatning af kapitalindkomst Beskatningen af kapitalindkomsten er afhængig af, om der er en positiv eller negativ nettokapitalindkomst. Er nettokapitalindkomsten positiv, indgår den (som beskrevet ovenfor) ved beregning af såvel sundhedsbidrag og kommuneskat samt bundskat og topskat. Dog indgår positiv nettokapitalindkomst kun i beregningen af topskat, hvis den overstiger kr. ( kr. for ægtepar). Hvis der alene betales bundskat, udgør procenten ca. 37,7 % (inkl. kirkeskat). Samtidigt findes der for beskatning af positiv nettokapitalindkomst et andet skatteloft. Beskatningen af positiv nettokapitalindkomst ud over ovennævnte bundfradrag udgør maksimalt 42,0 % ekskl. kirkeskat, hvilket betyder, at renteindtægter mv. aldrig kan beskattes med mere end 42,0 % ekskl. kirkeskat uanset hvor meget man i øvrigt måtte tjene. 8

9 Er nettokapitalindkomsten negativ, er fradragsværdien som udgangspunkt ca. 29,6 % (inkl. kirkeskat), da den kun fragår ved beregning af sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Fra 2014 til 2019 vil fradragsværdien for negativ nettokapitalindkomst over kr. ( kr. for ægtepar) som led i Forårspakke 2.0 årligt blive reduceret med 1 %, så fradragsværdien i 2019 ender på ca. 25,6 %. Hvis en persons negative nettokapitalindkomst er under kr. ( kr. for ægtepar), bibeholdes fradragsværdien altså på ca. 33,6 % (inkl. kirkeskat). Rent teknisk sker dette ved, at personerne får øget skatteværdien af den negative kapitalindkomst op til den nævnte grænse med en %-sats, der svarer til den samlede reduktion siden Forårspakkens ikrafttræden. Særligt om beskatning af kapitalindkomst for ægtefæller Ved beregning af sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat indgår kapitalindkomsten i hver ægtefælles skattepligtige indkomst, uanset om den er positiv eller negativ. Ved beregning af bundskat og topskat er det derimod kun positiv nettokapitalindkomst, der indgår ved beregningen. Ægtefællernes kapitalindkomst ses under et, forudsat at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. Har den ene ægtefælle negativ kapitalindkomst og den anden ægtefælle positiv, modregnes den negative kapitalindkomst i den positive kapitalindkomst: Den positive nettokapitalindkomst indgår samlet ved beregningen af bundskat hos den ægtefælle, som har positiv kapitalindkomst. Ved beregning af topskat indgår den positive nettokapitalindkomst hos den ægtefælle, der har den højeste personlige indkomst, men opkræves efterfølgende hos den ægtefælle, som har positiv kapi- talindkomst. Har begge ægtefæller positiv kapitalindkomst: Den positive kapitalindkomst indgår ved beregningen af bundskat hos hver ægtefælle. Ved beregning af topskat indgår den samlede positive kapitalindkomst hos den ægtefælle, der har den højeste personlige indkomst. Topskatten af kapitalindkomsten fordeles efterfølgende på ægtefællerne i forhold til hver deres positive kapitalindkomst. Aktieindkomst Aktieindkomsten indgår ikke i den skattepligtige indkomst og dermed heller ikke ved beregningen af sundhedsbidrag, kommuneskat, kirkeskat, bundskat og topskat. Aktieindkomsten omfatter beløb som modtages i udbytte fra f.eks. aktie- og anpartsselskaber, samt avance og tab ved salg af såvel noterede (optaget til handel på et reguleret marked) som unoterede aktier. Udbytter og avancer/tab ved salg af aktiebaserede investeringsbeviser indgår ligeledes i aktieindkomsten. Der er dog begrænsninger i mulighederne for fradrag for tab ved salg af aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked. Udlodninger fra beviser i foreninger, der lagerbeskattes efter reglerne for investeringsselskaber, samt beviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, er derimod ikke omfattet af aktieindkomsten, og beskattes som kapitalindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 % af de første kr. og 42 % af resten. Ægtefæller 9

10 har tilsammen mulighed for at tjene 2 x kr. = kr., før der betales 42 % i skat. Det er årets samlede netto aktieindkomst, der afgør, om der skal betales 27 % eller om en del af aktieindkomsten skal beskattes med 42 %. Negativ aktieindkomst i form at realiserede tab ved salg af aktier bliver for unoterede aktiers vedkommende omregnet til en negativ skat med hhv. 27 % / 42 % jf. ovenfor der kan modregnes direkte i årets andre indkomstskatter. For realiserede tab ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked vil dette kunne fremføres til modregning i fremtidig aktieindkomst fra aktier optaget til handel på et reguleret marked. Personer Aktier optaget til handel på et reguleret marked Aktieindkomst Skattesats Enlige Ægtefæller 27 % 42 % kr. Resten kr. Resten Eksempel: Samme år, hvor der er konstateret en skattepligtig fortjeneste på kr., er der modtaget et udbytte på kr. Den samlede aktieindkomst udgør derfor kr. Er du enlig, skal der betales en skat på 27 % af de første kr. og 42% af kr. Den samlede skat bliver kr kr. = kr. Er du gift, og er der ikke anden aktieindkomst, bliver skatten 27 % af alle kr. = kr. Tab ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked kan modregnes i udbytter og fortjenester fra tilsvarende aktier. Hvis der i et indkomstår opstår et netto tab, kan dette fremføres og modregnes i udbytter og gevinster fra tilsvarende aktier, der realiseres i senere indkomstår. Bemærk, at fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om købet. Dette er i typisk relevant ved aktiebeholdninger i udenlandske depoter o. lign. Er du gift, kan et tab også modregnes i ægtefællens udbytter og fortjenester ved salg af aktier mv. Hvis der stadig er et resterende tab efter modregning i ægtefællens udbytter og fortjenester, fremføres det til modregning i fortjenester og udbytter i senere indkomstår. Eksempel: Salg af en noteret aktie har givet et tab på kr. Samme år er en anden noteret aktie solgt med en fortjeneste på kr. Tabet modregnes i fortjenesten, så der ikke bliver en skat at betale. Det resterende tab på kr. fremføres og modregnes i udbytter og fortjenester fra noterede aktier i senere indkomstår. 10

11 Aktier købt den 1. januar 2006 eller senere Fortjeneste ved salg af aktier anskaffet den 1. januar 2006 eller senere beskattes som aktieindkomst. I aktieindkomsten indgår også udbytte mv. Det er årets samlede netto aktieindkomst, som bestemmer hvor meget skat, der skal betales. Årets netto tab kan fremføres til modregning i senere indkomstår. Fortjeneste Aktieindkomst Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning eller overføres til ægtefælle. Aktier købt i 2005 eller tidligere Der gælder en overgangsbestemmelse, som sikrer skattefrihed af realiseret avance for personer, hvis den samlede beholdning af aktier optaget til handel på et reguleret marked (tidligere defineret som børsnoterede) pr. 31. december 2005 var under kr. ( kr. for ægtepar). Grænsen omfatter alle disse aktier uanset ejertiden på skæringsdatoen. Skattefriheden af avance ved fremtidigt salg omfatter de aktier, som den skattepligtige ejede pr. 31. december Hvis en tidligere børsnoteret aktie er afnoteret på salgstidspunktet, kan aktien ikke sælges skattefrit. Ved opgørelsen af gevinst og tab anses aktien for erhvervet til kursværdien på afnoteringstidspunktet. Uudnyttede tab, der er realiseret i 2005 eller tidligere, kan efter særlige regler fremføres til modregning i gevinster og udbytter, som modtages i 2006 eller senere. Kursværdien af aktier optaget til handel på et reguleret marked, var mere end kr./ kr. pr. 31. december Fortjeneste Beskattes som aktieindkomst. Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning eller overføres til ægtefælle. 11

12 Kursværdien af aktier optaget til handel på et reguleret marked, var mindre end eller lig med kr./ kr. pr. 31. december Er skattefri, da aktierne på salgstidspunktet har været ejet over tre år. Ej fradrag eller modregnings- adgang Reglerne for beskatning af aktier har været ændret flere gange, hvorfor der gælder en række overgangs- regler foruden den ovenfor omtalte. Hvis aktierne er anskaffet før den 1. januar 2006, bør det konkret afklares, om nogle af overgangsreglerne finder anvendelse. Personer - Unoterede aktier (ikke reguleret marked) Fortjeneste ved salg af unoterede aktier solgt efter den 1. januar 2006 beskattes uanset ejertid - som aktieindkomst. Som aktieindkomst indgår også udbytte. Det er årets samlede netto aktieindkomst, som bestemmer hvor meget skat, der skal betales. Årets skatteværdi af et netto tab kan modregnes direkte i årets indkomstskatter. Bemærk at der findes særlige regler for opgørelse af gevinst og tab på unoterede aktier, der tidligere har været børsnoterede. Aktieindkomst (Årets samlede gevinst på noterede og unoterede aktier samt aktieudbytter) Skattesats Enlige Ægtefæller 27 % 42 % kr. Resten kr. Resten Eksempel: Samme år, hvor der er konstateret en skattepligtig fortjeneste på kr., er der modtaget et udbytte på kr. Den samlede aktieindkomst udgør derfor kr. Er du enlig, skal der betales en skat på 27 % af de første kr. og 42 % af kr. Den samlede skat bliver kr kr. = kr. Er du gift, og er der ikke anden aktieindkomst, bliver skatten 27 % af kr. = kr. Tab ved salg af unoterede aktier solgt efter den 1. januar 2006 kan uanset ejertid - modregnes i anden aktieindkomst fx udbytte af aktier. Overstiger tabet anden aktieindkomst i indkomståret, beregnes der i det pågældende indkomstår en skatteværdi af tabet på 27 % eller 42 %. Denne skatteværdi modregnes i indkomstårets øvrige indkomstskatter. Eksempel: Salg af en unoteret aktie har givet et tab på kr. Samme år er en anden aktie solgt med en fortjeneste på kr. Tabet modregnes i fortjenesten, så der ikke bliver en skat at betale. Der beregnes en skatteværdi af det resterende tab på 27 % af kr. =

13 kr., som modregnes i slutskatten. Fortjeneste Aktieindkomst Tab Tab fradrages i aktieindkomsten. Ved negativ aktieindkomst fra unoterede aktier beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten. Personer Investeringsbeviser Der findes forskellige former for investeringsbeviser, som personer investerer i: Ud over nedennævnte to former for investeringsbeviser: Investeringsbeviser med minimumsbeskatning Akkumulerende investeringsbeviser er det muligt at investere i investeringsbeviser i Investeringsselskaber. Investeringsbeviser med minimumsbeskatning Der opgøres årligt en minimumsudlodning, men det er ikke et krav, at foreningerne rent faktisk foretager udlodningen. Du skal dog beskattes af den opgjorte minimumsudlodning, uanset om udlodningen foretages. Værdien af den beskattede minimumsudlodning tillægges anskaffelsessummen på beviserne, hvis den ikke er udloddet. Sammensætningen af udbytteudlodningen er afhængig af, hvad investeringsforeningen investerer i. Er der tale om aktier, stammer udbytteudlodningen som udgangspunkt fra foreningens aktieudbytter og netto- fortjenester på aktier. Investeres der i en obligationsbaseret investeringsforening, stammer udbytteudlodningen som udgangspunkt fra foreningens renteindtægter og kursgevinster. Investeringsforeninger kategoriseres som enten aktiebaseret eller obligationsbaseret afhængigt af, om der investeres med overvægt i aktier eller obligationer. Der gælder samme regler for investeringer i danske og udenlandske obligationer. Obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning Afkastet på investeringsbeviserne beskattes direkte hos dig efter samme principper, som hvis du selv havde investeret direkte i obligationer. Udlodninger beskattes som kapitalindkomst. Skatten udgør som udgangspunkt mellem ca. 29,6 % og ca. 42,7 % inkl. kirkeskat og afhængig af dine øvrige kapitalindkomster og - udgifter. Udlodning, der kan henføres til foreningens kursgevinster på danske blåstemplede obligationer købt 26. januar 2010 eller tidligere, skal privatpersoner ikke betale skat af. Denne del af udlodningen indberettes af investeringsforeningen som skattefri. Fortjeneste ved salg af investeringsbeviset beskattes som kapitalindkomst. Alle tab realiseret efter 1. januar 2011 kan fradrages i kapitalindkomsten. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om købet. Hvis årets nettogevinst eller tab ikke overstiger en bagatelgrænse kr. (sammenlagt med evt. kursgevinst eller tab på gæld i fremmed valuta eller fordringer), skal intet dog medregnes ved skatteopgørelsen. 13

14 Årets udlodninger indberettes automatisk til skattevæsenet. Den del af udlodningen, der skal beskattes som kapitalindkomst, kommer automatisk med på selvangivelsen. Sker investering gennem en pensionsordning, skal der betales pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet. Aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning Det løbende afkast på investeringsbeviserne beskattes direkte hos dig efter samme principper, som hvis du selv havde investeret direkte i aktier. Udlodninger beskattes som aktieindkomst med 27 % af de første kr., dernæst 42 % af resten. Er du gift, har du og din ægtefælle tilsammen 2 x kr. = kr. i bundfradrag, før der skal betales 42 % i skat. Det er årets samlede aktieindkomst inkl. udbytter, der bestemmer, hvor meget, der skal betales i skat. Årets udlodninger indberettes automatisk til skattevæsenet. Beløbet oplyses og skal sammen med øvrig aktieindkomst påføres selvangivelsen. Oplysningerne fremgår af årsoversigten fra Nykredit, som normalt udsendes i januar måned. Aktiebaserede investeringsbeviser beskattes på samme måde som aktier optaget til handel på et reguleret marked, uanset om investeringsforeningen rent faktisk er optaget til handel på et reguleret marked. Eksempel: Samme år, hvor der er konstateret en skattepligtig avance fra salg af et aktiebaseret investeringsbevis på kr., er der modtaget et udbytte på kr. Den samlede aktieindkomst udgør derfor kr. Er du enlig, skal der betales en skat på 27 % af de første kr. og 42 % af kr. Den samlede skat bliver kr kr. = kr. Er du gift, og er der ikke anden aktieindkomst, bliver skatten 27 % af kr. = kr. Tab ved salg af aktiebaserede investeringsbeviser kan modregnes i udbytter og fortjenester fra aktier optaget til handel på et reguleret marked. Hvis der efterfølgende er et resterende tab, kan dette fremføres og modregnes i udbytter og gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked eller fra aktiebaserede investeringsbeviser, der modtages i senere indkomstår. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om købet. Eksempel: Salg af et aktiebaseret investeringsbevis har givet et tab på kr. Samme år er en aktie solgt med en fortjeneste på kr. Tabet modregnes i fortjenesten, så der ikke bliver en skat at betale. Det resterende tab på kr. modregnes først i eventuelle udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger eller aktier optaget til handel på et reguleret marked. Et eventuelt resterende tab fremføres og modregnes i udbytter og fortjenester fra aktier optaget til handel på et reguleret marked eller aktiebaserede investeringsbeviser i de efterfølgende år. 14

15 Er du gift, modregnes årets tab i ægtefællens fortjenester ved salg af aktier mv. eller udbytter som ovenfor anført. Hvis der er et resterende tab efter modregning i fortjenester og udbytter, fremføres det til modregning i fortjenester og udbytter i de efterfølgende år. Fortjeneste Aktieindkomst Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked mv. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i avance eller udbytte fra aktier optaget til handel på et reguleret marked eller aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Investeringsbeviser i Investeringsselskaber Det er også muligt at investere i såkaldte Investeringsselskaber. Definitionen af Investeringsselskaber findes i aktieavancebeskatningslovens 19. Investeringsselskaberne betaler ikke selv skat (dog indeholdes 15 % kildeskat på udbytte fra danske selskaber); til gengæld sker der løbende beskatning hos investorerne efter et lagerprincip. Lagerprincippet medfører, at der sker beskatning af såvel realiserede som urealiserede fortjenester og tab i indkomståret, hvilket beregnes som forskellen mellem på den ene side anskaffelsessummen/ værdien pr. 1. januar og på den anden side salgssummen/ værdien pr. 31. december. Fortjenester på investeringsbeviser i Investeringsselskaber beskattes som kapitalindkomst med mellem ca. 29,6 % og 42,7 % afhængig af dine øvrige indkomstforhold. Tab på investeringsbeviser i Investeringsselskaber kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Akkumulerende investeringsafdelinger De akkumulerende investeringsafdelinger er afdelinger, der ikke er forpligtet til at udlodde eventuelle udbytter, og som ikke er omfattet af reglerne om Investeringsselskaber. Da de fleste akkumulerende investeringsforeninger dog er omfattet af reglerne for Investeringsselskaber, forekommer akkumulerende investeringsforeninger kun yderst sjældent. Uanset hvad den akkumulerende investeringsafdeling investerer i, betragtes selve investeringsbeviset altid som en aktie optaget til handel på et reguleret marked. Beskatning af fortjeneste ved salg af investeringsbeviset sker efter samme regler som anført ovenfor under udloddende aktiebaserede foreninger. Eventuelle udlodninger beskattes som aktieindkomst. Sker investering gennem en pensionsopsparing, skal der løbende betales pensionsafkast- 15

16 skat på 15,3 % af afkastet. Personer Beskatning af udbytte Aktieudbytte er aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 % eller 42 %. Som aktieindkomst indgår også fortjenester og tab ved salg af aktier. Det er årets samlede aktieindkomst, der er bestemmende for, hvor meget skat der skal betales. Aktieindkomst Skattesats Enlige Ægtefæller 27 % 42 % kr. Resten kr. Resten. Af aktieudbytte, der er udloddet fra et dansk selskab eller investeringsforening, er der som udgangspunkt allerede indeholdt udbytteskat på 27 % i forbindelse med udlodningen. Den indeholdte udbytteskat modregnes i slutskatten på årsopgørelsen. Udbytte fra investeringsforeninger sammensættes af forskellige indtægter. Beskatningen af privatpersoner afhænger af, om der er tale om en aktiebaseret forening eller en obligationsbaseret forening. Beskatningen af udlodninger fra en aktiebaseret investeringsforening (mindst 50 % af formuen investeret i aktier) sker som aktieindkomst - med mindre der er tale om udlodning af skattefrie nettokursgevinster fra obligationer anskaffet af foreningen senest 26. januar Denne del af udlodningen er skattefri. Udlodninger fra en obligationsbaseret investeringsforening (under 50 % investeret i aktier) beskattes som kapitalindkomst - med mindre der er tale om udlodning af skattefrie nettokursgevinster fra obligationer anskaffet af foreningen senest 26. januar Denne del af udlodningen er også her skattefri. Ved skattefrie nettokursgevinster forstås gevinster ved salg af danske blåstemplede obligationer, som afdelingen har købt 26. januar 2010 eller tidligere. Dvs. at de opfylder den gamle regel om mindsterente. Såvel en aktiebaseret som en obligationsbaseret forening skal i forbindelse med udlodningen som hovedregel indeholde 27 % i udbytteskat. Der indeholdes dog ikke udbytte skat af udlodninger, der modtages fra obligationsbaserede investeringsforeninger, der udelukkende investerer i obligationer (fordringer) omfattet af kursgevinstloven, aktier i administrationsselskabet samt afledte finansielle instrumenter efter regler udstukket af Finanstilsynet. Oplysninger om årets udbytte indberettes automatisk til skattemyndighederne. Oplysnin- 16

17 ger om, hvorledes udbyttet skal beskattes, fremgår af årsopgørelsen fra Nykredit, der normalt udsendes i januar måned. Personer - Beskatning af obligationer og finansielle kontrakter For obligationer købt 26. januar 2010 eller tidligere, afhang beskatningen af, om obligationen var udstedt i danske kroner eller i udenlandsk valuta. For obligationer købt 27. januar 2010 eller senere, er skattereglerne de samme, uanset hvilken valuta obligationen er udstedt i. Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab indgår i kapitalindkomsten og beskattes med mellem ca. 29,6 % og ca. 42,7 % inkl. kirkeskat og afhængig af dine øvrige kapitalindkomster og -udgifter. Obligationer købt 26. januar 2010 eller tidligere En kursgevinst er skattefri, hvis obligationen er udstedt i danske kroner og blåstemplet, dvs. at den pålydende rente opfyldte mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Et tab er ikke fradragsberettiget. Hvis den blåstemplede obligation blev købt for lånte midler, er kursgevinsten alligevel skattepligtig. En kursgevinst er skattepligtig, hvis obligationen er udstedt i danske kroner, men mindsterenten ikke var opfyldt på udstedelsestidspunktet (sortstemplet). Også her gælder det, at tab ikke er fradragsberettiget. Hvis obligationen er udstedt i fremmed valuta, er kursgevinsten skattepligtig, og kurstabet er fradragsberettiget. Er årets nettokursgevinst eller nettokurstab under en bagatelgrænse på kr., er kursgevinsten ikke skattepligtig, og der er ikke fradragsret for tab. Obligationer købt 27. januar 2010 eller senere For obligationer i danske kroner købt 27. januar 2010 eller senere, er skattereglerne de samme som for obligationer udstedt i fremmed valuta. En kursgevinst er skattepligtig, og der er fradragsret for tab. Fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om købet, hvilket sker automatisk, hvis der handles via danske finansielle institutter. Er årets nettokursgevinst eller nettokurstab (inkl. gevinst og tab på visse obligationsbaserede investeringsbeviser) under en bagatelgrænse på kr., er kursgevinsten ikke skattepligtig, og der er ikke fradragsret for tab. Finansielle kontrakter (strukturerede obligationer, strukturerede indlån mv.) En kursgevinst er skattepligtig, mens fradrag for tab som hovedregel er kildeartsbegrænset. Det vil sige, at der er fradrag for tab som ikke overstiger tidligere års beskattede nettogevinster på finansielle kontrakter i perioden 2002 og frem. Yderligere tab kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter, eller overføres til ægtefællen. 17

18 Hvis der er tale om en aktiebaseret finansiel kontrakt der er optaget til handel på et reguleret marked eller baseret på aktier optaget til handel på et reguleret marked gælder der følgende: Tab kan udover ovenstående fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, der realiseres i samme indkomstår. Et eventuelt yderligere tab fremføres på almindelig vis til modregning i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter, og herefter til modregning i fremtidige nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Tab på finansielle kontrakter, der har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed kan uanset hovedreglen om kildeartsbegrænsning fratrækkes i virksomhedens resultat. Beskatning sker løbende af såvel realiserede og urealiserede gevinster og tab i indkomståret (lagerprincip). Selskabers aktier, investeringsbeviser og udbytte Avance/tab og udbytte på aktier behandles efter om det er datterselskabs- /koncernselskabsaktier eller porteføljeaktier. Som hovedregel er datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier aktiebeholdninger på 10 % eller mere i et andet selskab, mens porteføljeaktier er aktiebeholdninger på mindre end 10 %. Udbytte og avancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er skattefrie for selskabet. Avance på unoterede porteføljeaktier er ligeledes skattefri for selskaber. Udbytter fra unoterede porteføljeaktier, og som udloddes efter 1. januar 2015, er som hovedregel skattepligtige med 70 % af beløbet. Avance og udbytte fra børsnoterede porteføljeaktier er skattepligtige. Selskabsskatteprocenten udgør 23,5 %. Selskaber skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af avance og tab på børsnoterede aktier. Lagerprincippet medfører, at der sker beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab i hvert regnskabsår. Reglerne for beskatning af selskabers aktier i beholdning (herunder unoterede aktier) har ændret sig væsentligt i løbet af de seneste par år, hvorfor der bl.a. findes flere forskellige komplicerede overgangsregler. Det anbefales derfor at søge rådgivning hos egen rådgiver i denne henseende. Investeringsbeviser i investeringsselskaber Definitionen af investeringsselskaber findes i aktieavancebeskatningslovens 19. Investeringsselskaber betaler ikke selv skat (med undtagelse af 15 % skat på udbytte modtaget fra danske selskaber). Til gengæld sker der løbende beskatning hos investorerne (selska- 18

19 bet) efter lagerprincippet. Lagerprincippet medfører, at der sker beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab. Beskatning af renteindtægter Renteindtægter er som altovervejende hovedregel skattepligtige. Beskatningen sker enten efter et periodiseringsprincip (renterne medregnes i det indkomstår, de vedrører) eller efter et forfaldsprincip (renterne medregnes i det indkomstår, de forfalder). Personer beskattes af renteindtægterne som kapitalindkomst; som udgangspunkt med en skatteprocent på mellem ca. 29,6 % og op til ca. 42,7 %. For selskaber og for selvstændige i virksomhedsordningen er satsen dog 23,5 %. Handelsrenter Handelsrenter er renter, der betales ved køb og salg af en rentebærende fordring som fx obligationer. Overdrages en rentebærende fordring, betaler køber ofte vedhængende renter fra seneste rentetermin og frem til overdragelsestidspunktet til sælger. De tilskrevne renter ved næste rentetermin tilfalder derimod fuldt ud køber. Handelsrenter Køber Sælger Vedhængende renter Fradrager vederlaget for de vedhængende renter på det tidspunkt, hvor det betales, dvs. i overdragelsesåret. Medregner vederlaget for de vedhængende renter på det tidspunkt, hvor det modtages, dvs. i overdragelsesåret. Godskrevne renter Medregner de godskrevne renter på det tidspunkt, hvor renterne forfalder, dvs. i godskrivelsesåret. Fradrager de renter, der er godskrevet køber på det tidspunkt, hvor renterne forfalder, dvs. i godskrivelsesåret. Opgørelse af den skattepligtige renteindtægt Selskaber Beskatningstidspunkt Renterne medregnes i det indkomstår, de vedrører (periodiseringsprincip). Det er ikke afgørende, om der sker betaling. Sats Beskattes med 23,5 %. Personer Renterne medregnes i det indkomstår, de forfalder (forfaldsprincippet). Beskattes som kapitalindkomst med 29,6 % til 42,7 %. 19

20 Selvstændige uden for virksomhedsordningen Renterne skal som hovedregel medregnes, når de forfalder (forfaldsprincippet). Det betyder, at renterne medregnes, når der sker betaling. Alternativt kan vælges at medregne renterne i det indkomstår, de vedrører (periodiserings- princip). Det er ikke afgørende, om der sker betaling. Beskattes som kapitalindkomst med 29,6 % til 42,7 %. Selvstændige i virksomhedsordningen Renter, der indgår i virksomheden, medregnes i det indkomstår, de vedrører (periodiseringsprincip). Private renter behandles som beskrevet under selvstændige uden for virksomhedsordningen. Renter, der indgår i virksomheden, medregnes i virksomhedens resultat. Private renter beskattes som kapitalindkomst med 29,6 % til 42,7 %. Selvstændige i kapitalafkastordningen Renter behandles som beskrevet under selvstændige uden for virksomhedsordningen. Beskattes som kapitalindkomst med 29,6 % til 42,7 %. Selvstændigt erhvervsdrivende Ejere af personligt drevne virksomheder kan vælge at lade sig beskatte ved anvendelse af virksomhedsordningen. Ejerne har også mulighed for at lade sig beskatte efter de almindelige regler i personskatteloven eller anvende kapitalafkastordningen. Valg af optimal beskatningsform bør afklares med en revisor. Virksomhedsordningen og investering i værdipapirer Bruges virksomhedsordningen, skal økonomien opdeles i en virksomhedsdel og i en privat del for at undgå sammenblanding af den private økonomi og virksomhedens økonomi. Kun erhvervsmæssige aktiver og passiver kan indgå i virksomhedsordningen. For midlerne i virksomhedsordningen er der skattemæssigt sat nogle begrænsninger for hvilke værdipapirer, der må investeres i. Der kan investeres i obligationer, pantebreve og andre rentebærende fordringer. Det gælder både danske og udenlandske fordringer. Der kan ligeledes investeres i aktier i rene investeringsselskaber, investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger (investeringsselskaber) samt strukturerede indlån og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Sidstnævnte er fx de obligationer, hvis afkast er baseret på udviklingen i et indeks, såsom indekset på visse aktier, valuta eller råvarer. De pågældende værdipapirer beskattes efter lagerprincippet. 20

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere