Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget."

Transkript

1 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober oktober 2006 lovede daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen at afskaffe alle unødvendige regler på beskæftigelsesområdet. Siden da har socialrådgiverne fået lettet reglerne for unge kontanthjælpsmodtagere og sanktioner. I samme periode har de imidlertid skullet indarbejde 142 nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. I sin åbningstale til Folketinget vil statsminister Lars Løkke Rasmussen love afbureaukratisering inden for en række forskellige områder. Da han tiltrådte som formand for Venstre, sagde statsministeren: Lad os tage et opgør med fejlfindingskulturen. Lad os i stedet slippe friheden løs i den offentlige sektor. Ikke ansvarsfriheden. Men frihed under ansvar. 1

2 Dokumentation: Optællingen er sket på den 5. oktober For at tælle love mv. på Beskæftigelsesområdet er valgt 1) Ministerieindgang og 2) Beskæftigelsesministeriet. Herefter er gennemgået hhv. - Love/Lovbekendtgørelser - Bekendtgørelser mv. - Cirkulærer, vejledninger mv. Der er sat et kryds i yderste højre kolonne med en vurdering af om den pågældende lov mv. er relevant for medarbejdere på jobcentre. Feltet er således tomt, hvis reglen ikke er relevant for medarbejdere på jobcentre. Love/lovbekendtgørelser (antal:12): 938 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven 81 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 975 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende 459 tjenester i jernbanesektoren Lov om Ligebehandlingsnævnet Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 871 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse Lov om Forebyggelsesfonden Lov om seniorjob

3 Bekendtgørelser (antal: 70): 911 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om 890 ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om fleksjob Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers 801 administration Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 757 Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved til- og afmelding som 760 arbejdssøgende og ved det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag i forbindelse med den 746 virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på 744 beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra 737 den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Bekendtgørelse om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til 736 kommunerne til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv 730 m.v Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 735 beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og 728 styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge 721 Bekendtgørelse om andre aktører m.fl Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens 714 Beskæftigelsesudvalg Bekendtgørelse om uddannelsesydelse Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 674 (G-dage) Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

4 Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af 618 ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge af 450 timers reglen Bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår 576 uddannelsesaftale med voksne Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for 449 ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra juli 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere Bekendtgørelse om særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt 367 gengivet underskrift Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets 320 Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge mv Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 3 med lægebehandling i 2009, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1357 Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af 1195 kontanthjælp og andre ydelser Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i 1191 forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1165 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1164 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2009 af bidrag til 1163 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

5 Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets 1104 Tillægspension Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om 1090 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag (Bekendtgørelser mv. fortsat): Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2009 efter lov om 1050 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø Bekendtgørelse om indretning af elevatorer Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 647 erhvervet i udlandet Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om supplerende dagpenge Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af Feriekonto Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets 142 Tillægspension Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i 141 Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- 113 kasse Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 17 med lægebehandling i 2008, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2008 af bidrag til 1502 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a kasser m.fl Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af 1461 dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1459 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1415 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge 5

6 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1414 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav 1341 efter lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om ydelser under aktivering Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets 1290 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om kommunernes ret til at få refusion af udgifterne til 1281 kontant- og starthjælp m.v. til personer, der deltager i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets 1271 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets 1270 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 efter lov om 1241 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1164 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være 603 erhvervsbetingede Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før januar Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen under 412 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden 410 Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v Bekendtgørelse om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg under 322 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af 260 statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere 259 (Rådgivningspåbud) Bekendtgørelse om autorisation af arbejdsmiljørådgivere

7 Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø 255 m.v (Smiley-ordning) 254 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets organisatoriske struktur Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om rådighed Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed (Bekendtgørelser mv. fortsat): 177 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 62 Bekendtgørelse om branchearbejdsmiljørådenes regnskaber mv Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne 1714 om de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for 1684 modtagere af fleksydelse Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om udbetaling af en skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft 1619 forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 1618 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgangsydelse Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne 1404 om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed 1402 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om delegation af statens beskæftigelsesindsats til visse 1400 kommuner Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for 1399 EØS og i det øvrige udland Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1247 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1246 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge 7

8 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2007 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af 969 antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 8

9 Cirkulærer, vejledninger mv. (antal: 60): 76 Vejledning om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Vejledning om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration Cirkulæreskrivelse om satser til unge under 25 år - dokumentation for 9687 beskæftigelse i 2 år inden for 3 år Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Orientering om ændringer og præciseringer i barselreglerne Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 9459 forsikrede ledige Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse 9327 med lønmodtagerens sygdom Vejledning om 450 timers reglen for ægtepar der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9634 om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barseldagpenge Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før januar 2005 Cirkulæreskrivelse om foreløbig udbetaling fra a-kasserne 9633 Til samtlige a-kasser Cirkulæreskrivelse om ændring af sanktionsreglerne for kontanthjælps-, 9684 starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere i lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9632 om kapitalpensioner m.v Cirkulæreskrivelse om afvikling af bidragsfri perioder i 9631 fortrydelsesordningen Cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrist Cirkulæreskrivelse om Beskæftigelsesministeriets kompetence i sager 9629 om a-kassernes ret til refusion i forbindelse med realudligning Vejledning om erhvervssygdomme 9167 anmeldt fra 1. januar Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge mv Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (Vejledning om krav til lediges jobsøgning) Vejledning om rådighed (Krav til lediges jobsøgning) Vejledning om kommunernes opgørelse af driftsudgifter ved aktivering

10 af kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for 9020 skader sket i (Teknisk vejledning) 76 Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning om satser mv. i 2009 Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov Vejledning om kommunernes indberetning af oplysninger om 66 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2009 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 71 lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Teknisk vejledning) Vejledning om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om orlov til børnepasning Vejledning om sygedagpenge Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge Vejledning om ændring af vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører m.fl Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp Vejledning til lov om seniorjob Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Cirkulære om ophævelse af vejledning om inkassoproceduren vedrørende forsikringsordningen for private arbejdsgivere efter dagpengelovens 27 Vejledning om satser mv. i Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde 10

11 10286 Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om ændring af vejledning om rådighed Vejledning om de regionale beskæftigelsesråds besvarelser af høringer fra Udlændingeservice 9758 (Om arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, for arbejdstagere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn) 44 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 9734 Information om barsel og ferie (Cirkulærer, vejledninger mv. fortsat): 43 Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ændring af vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om ændring af vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb Vejledning om erhvervssygdomme 9375 anmeldt fra 1. januar Øjenværn Værnefodtøj Fyldestationer til fyldning af flasker Pasning af dampkedler Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 9315 Ophævelse af vejledning nr af 10/02/ Beskyttelseshjelme Vejledning om rådighed Vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring Tømning af containere gasset med metylbromid Arbejde med flyveaske Vejledning til kommuner og regioner vedrørende bekendtgørelse om 9279 udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere Vejledning om anerkendelse af ulykker - skader sket 1. januar eller senere Vejledning til bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som

12 kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 125 Vejledning til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om 118 rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed Vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Vejledning om ændring af vejledning om udbetaling af efterløn eller 127 overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz 91 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 89 Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne 64 Vejledning om ændring af vejledning om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere