Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget."

Transkript

1 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober oktober 2006 lovede daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen at afskaffe alle unødvendige regler på beskæftigelsesområdet. Siden da har socialrådgiverne fået lettet reglerne for unge kontanthjælpsmodtagere og sanktioner. I samme periode har de imidlertid skullet indarbejde 142 nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. I sin åbningstale til Folketinget vil statsminister Lars Løkke Rasmussen love afbureaukratisering inden for en række forskellige områder. Da han tiltrådte som formand for Venstre, sagde statsministeren: Lad os tage et opgør med fejlfindingskulturen. Lad os i stedet slippe friheden løs i den offentlige sektor. Ikke ansvarsfriheden. Men frihed under ansvar. 1

2 Dokumentation: Optællingen er sket på den 5. oktober For at tælle love mv. på Beskæftigelsesområdet er valgt 1) Ministerieindgang og 2) Beskæftigelsesministeriet. Herefter er gennemgået hhv. - Love/Lovbekendtgørelser - Bekendtgørelser mv. - Cirkulærer, vejledninger mv. Der er sat et kryds i yderste højre kolonne med en vurdering af om den pågældende lov mv. er relevant for medarbejdere på jobcentre. Feltet er således tomt, hvis reglen ikke er relevant for medarbejdere på jobcentre. Love/lovbekendtgørelser (antal:12): 938 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven 81 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 975 Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende 459 tjenester i jernbanesektoren Lov om Ligebehandlingsnævnet Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 871 Bekendtgørelse af lov om fleksydelse Lov om Forebyggelsesfonden Lov om seniorjob

3 Bekendtgørelser (antal: 70): 911 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om 890 ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om fleksjob Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers 801 administration Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed 757 Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag ved til- og afmelding som 760 arbejdssøgende og ved det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag i forbindelse med den 746 virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på 744 beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra 737 den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Bekendtgørelse om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til 736 kommunerne til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv 730 m.v Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 735 beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og 728 styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge 721 Bekendtgørelse om andre aktører m.fl Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens 714 Beskæftigelsesudvalg Bekendtgørelse om uddannelsesydelse Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag 674 (G-dage) Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

4 Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af 618 ægtefæller, hvis kontanthjælp kan bortfalde som følge af 450 timers reglen Bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår 576 uddannelsesaftale med voksne Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for 449 ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt før den 1. juli Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb fra juli 2009 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere Bekendtgørelse om særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt 367 gengivet underskrift Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets 320 Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge mv Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 3 med lægebehandling i 2009, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1357 Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af 1195 kontanthjælp og andre ydelser Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i 1191 forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1165 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2009 fra private 1164 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2009 af bidrag til 1163 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

5 Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets 1104 Tillægspension Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om 1090 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag (Bekendtgørelser mv. fortsat): Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2009 efter lov om 1050 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø Bekendtgørelse om indretning af elevatorer Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 647 erhvervet i udlandet Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om supplerende dagpenge Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af Feriekonto Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets 142 Tillægspension Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i 141 Arbejdsmarkedets Tillægspension Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- 113 kasse Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse 17 med lægebehandling i 2008, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2008 af bidrag til 1502 Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a kasser m.fl Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af 1461 dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1459 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1415 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge 5

6 Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private 1414 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav 1341 efter lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om ydelser under aktivering Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets 1290 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om kommunernes ret til at få refusion af udgifterne til 1281 kontant- og starthjælp m.v. til personer, der deltager i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets 1271 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets 1270 Erhvervssygdomssikring Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 efter lov om 1241 arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra 1164 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om genoptagelse efter slettelse som medlem af a-kassen på grund af svig eller gæld Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være 603 erhvervsbetingede Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før januar Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen under 412 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om forretningsorden for faglige rådgivende udvalg under Forebyggelsesfonden 410 Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v Bekendtgørelse om nedsættelse af faglige rådgivende udvalg under 322 Forebyggelsesfonden Bekendtgørelse om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af 260 statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob Bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere 259 (Rådgivningspåbud) Bekendtgørelse om autorisation af arbejdsmiljørådgivere

7 Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø 255 m.v (Smiley-ordning) 254 Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets organisatoriske struktur Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto Bekendtgørelse om rådighed Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed (Bekendtgørelser mv. fortsat): 177 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 62 Bekendtgørelse om branchearbejdsmiljørådenes regnskaber mv Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne 1714 om de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for 1684 modtagere af fleksydelse Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om udbetaling af en skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft 1619 forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 1618 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om overgangsydelse Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne 1404 om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed 1402 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om delegation af statens beskæftigelsesindsats til visse 1400 kommuner Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for 1399 EØS og i det øvrige udland Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1247 arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2007 fra private 1246 arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge 7

8 Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2007 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter Bekendtgørelse om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager over styrelsens afgørelser Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade Bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af 969 antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 8

9 Cirkulærer, vejledninger mv. (antal: 60): 76 Vejledning om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Vejledning om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration Cirkulæreskrivelse om satser til unge under 25 år - dokumentation for 9687 beskæftigelse i 2 år inden for 3 år Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Orientering om ændringer og præciseringer i barselreglerne Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til 9459 forsikrede ledige Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse 9327 med lønmodtagerens sygdom Vejledning om 450 timers reglen for ægtepar der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9634 om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barseldagpenge Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før januar 2005 Cirkulæreskrivelse om foreløbig udbetaling fra a-kasserne 9633 Til samtlige a-kasser Cirkulæreskrivelse om ændring af sanktionsreglerne for kontanthjælps-, 9684 starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere i lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark Cirkulæreskrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 9632 om kapitalpensioner m.v Cirkulæreskrivelse om afvikling af bidragsfri perioder i 9631 fortrydelsesordningen Cirkulæreskrivelse om beregning af klagefrist Cirkulæreskrivelse om Beskæftigelsesministeriets kompetence i sager 9629 om a-kassernes ret til refusion i forbindelse med realudligning Vejledning om erhvervssygdomme 9167 anmeldt fra 1. januar Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge mv Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. (Vejledning om krav til lediges jobsøgning) Vejledning om rådighed (Krav til lediges jobsøgning) Vejledning om kommunernes opgørelse af driftsudgifter ved aktivering

10 af kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for 9020 skader sket i (Teknisk vejledning) 76 Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning om satser mv. i 2009 Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov Vejledning om kommunernes indberetning af oplysninger om 66 vurderinger og afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner til det fælles datagrundlag Vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2009 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, 71 lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (Teknisk vejledning) Vejledning om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om orlov til børnepasning Vejledning om sygedagpenge Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Vejledning til bekendtgørelse om supplerende dagpenge Vejledning om ændring af vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning til bekendtgørelse om andre aktører m.fl Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp Vejledning til lov om seniorjob Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriedagpenge Cirkulære om ophævelse af vejledning om inkassoproceduren vedrørende forsikringsordningen for private arbejdsgivere efter dagpengelovens 27 Vejledning om satser mv. i Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde 10

11 10286 Vejledning om at fastsætte årsløn Vejledning om ændring af vejledning om rådighed Vejledning om de regionale beskæftigelsesråds besvarelser af høringer fra Udlændingeservice 9758 (Om arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, for arbejdstagere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn) 44 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 9734 Information om barsel og ferie (Cirkulærer, vejledninger mv. fortsat): 43 Vejledning om ændring af vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ændring af vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om ændring af vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om fleksydelse Vejledning om ændring af vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb Vejledning om erhvervssygdomme 9375 anmeldt fra 1. januar Øjenværn Værnefodtøj Fyldestationer til fyldning af flasker Pasning af dampkedler Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 9315 Ophævelse af vejledning nr af 10/02/ Beskyttelseshjelme Vejledning om rådighed Vejledning om selvforskyldt ledighed Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring Tømning af containere gasset med metylbromid Arbejde med flyveaske Vejledning til kommuner og regioner vedrørende bekendtgørelse om 9279 udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere Vejledning om anerkendelse af ulykker - skader sket 1. januar eller senere Vejledning til bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om de sagsbehandlingsskridt, som

12 kommunerne skal foretage ved samtaler i det individuelle kontaktforløb (visitationstilsyn) Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne 125 Vejledning til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Vejledning om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode Vejledning om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om 118 rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed Vejledning om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Vejledning om ændring af vejledning om udbetaling af efterløn eller 127 overgangsydelse til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz 91 Vejledning om ændring af vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 89 Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Vejledning om ændring af vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne 64 Vejledning om ændring af vejledning om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand PROGRAM for kursus: Løn og personale - om ansættelse i landbruget og regler, som du skal være opmærksom på En tre dages guide hele vejen gennem ansættelsesforhold i landbruget (K2686, K2687 og K2688) Landscentret

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere