Indholdsfortegnelse. I. Indledning II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse I. Indledning Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning Underudvalgets arbejde Det videre arbejde II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag Oversigt over udvalgets forslag Baggrund Bærende hensyn og dilemmaer Hensyn til barnet Hensyn til forældrene/familien Hensyn til samfundet Gennemskuelighed og forudsigelighed Udvalgets forslag Børns forsørgelse Forpligtelse for forældrene - retligt faderskab og moderskab Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Barnets rettigheder Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Børnebidrag - hvem kan kræve det fastsat og udbetalt? Forsørgelse, bopæl og forældremyndighed Gældende ret og praksis Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Børn, der forsørges af det offentlige mv Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Betaling af børnebidrag Gældende ret... 28

2 Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Udmålingsprincip for børnebidrag Grundprincipper - hovedmodel Gældende ret - den danske normalbidragsmodel Fremmed ret - andre modeller Udvalgets overvejelser og forslag Bidragspligtiges særlige forhold Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Bidragsmodtagers særlige forhold Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Barnets særlige forhold, uddannelsesbidrag, særlige bidrag mv Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Betydningen af samvær Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Oplysningspligt Gældende ret Udvalgets overvejelser og forslag Børnebidragets størrelse. Aftaler og ændring Normalbidraget Udviklingen og gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Aftaler og ændring Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Forskudsvis udbetaling, inddrivelse og eftergivelse Forskudsvis udbetaling af børnebidrag Gældende ret... 51

3 Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Inddrivelse og eftergivelse Gældende ret Udvalgets overvejelser og forslag Øvrige spørgsmål Reguleringsform Kompetence, sagsbehandling og konfliktløsning Gældende ret Fremmed ret Udvalgets overvejelser og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Overgangsproblemer III. Hovedpunkter i den historiske udvikling Den privatretlige forsørgelsespligt Indledning Tiden indtil Danske Lov Ægtebørn Slegfredbørn og horebørn Danske Lov Naturret. Tiden efter Danske Lov Børn født uden for ægteskab Børn født i ægteskab lovene Børn født uden for ægteskab Børn født i ægteskab lovene Børn født uden for ægteskab Børn født i ægteskab Børneloven af 18. maj Den offentligretlige forsørgelsespligt Indledning Slutningen af 1800-tallet. Gryende offentligretlig forsørgelse loven om underholdsbidrag til uægte børn. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag Fattigloven Forsorgsloven

4 Den offentligretlige forsørgelsespligt siden Forsorgsloven Lov om børnetilskud og andre familieydelser Bistandsloven Normalbidragets udvikling sammenlignet med udviklingen i den gennemsnitlige årsindtægt for en arbejder IV. Gældende dansk ret Den privatretlige forsørgelsespligt Forsørgelsespligtens grundlag Børnebidrag - betingelser og udbetaling Fælles forældremyndighed Eneforældremyndighed Retten til at kræve bidrag Afgrænsning i tid Bidragets størrelse Normalbidraget Højere bidrag end normalbidraget Lavere bidrag end normalbidraget Indkomstopgørelsen Barnets egenindtægt Uddannelsesbidrag Særlige bidrag Dåbsbidrag Konfirmations- og beklædningsbidrag Andre særlige bidrag Bidrag til fødslen og til moderens underhold Aftalte bidrag samt ændring heraf Børnelovens Indtil videre -aftaler Pakkeaftaler Forskudsvis udbetaling af børnebidrag Inddrivelse og eftergivelse Beskatning og fradrag Beskatning Fradrag Den offentligretlige forsørgelsespligt Forsørgelsespligtens grundlag

5 Sociale ydelser mv. til børn og børnefamilier Børnefamilieydelsen Børnetilskud Dagpenge ved orlov i forbindelse med barsel og børnepasning mv Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp til underhold mv.) Dagtilbud til børn mv Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv Udgifter i forbindelse med samvær/kontakt med eget barn Boligstøtte Statens Uddannelsesstøtte (stipendium) Øvrige ydelser Det offentliges indtrædelsesret Lov om aktiv socialpolitik Særligt om børn anbragt uden for hjemmet V. Børnebidrag i andre lande Norge Reglerne om børns forsørgelse Børnebidrag Bidragets fastsættelse Barnets ret Bidragets udmåling Bidragets størrelse Eksempler Aftaler og ændring Bidragsforskud og offentlige ydelser til børn Reformovervejelser Sammenfatning Sverige Reglerne om børns forsørgelse Børnebidrag - betingelser og udmåling Bidragets fastsættelse Barnets ret Bidragets udmåling Bidragets størrelse Eksempler Aftaler og ændring

6 Bidragsforskud og offentlige ydelser til børn Reformovervejelser og sammenfatning Finland Reglerne om børns forsørgelse Børnebidrag Bidragets fastsættelse og udmåling Eksempel Aftaler og ændringer Sammenfatning Island Reglerne om børns forsørgelse Børnebidrag Bidragets størrelse og udmåling Eksempel Aftaler og ændring Offentlige ydelser til børn Sammenfatning England Reglerne om børns forsørgelse Børnebidrag Eksempel Aftaler Fremtidig lovændring Sammenfatning Australien Canada VI. Hvad koster børn? Generelt om børn Børn og deres familier Valg af samlivsform Antallet af børn Uddannelse Børns arbejdsindkomst Normalbidraget Udgifter Forbrugerstyrelsens standardbudget Udgift til institutionsplads

7 Boligudgifter Indkomst Offentlige tilskud Børnefamilieydelsen Børnetilskud Forskudsvis udbetalte normalbidrag og inddrivelse heraf Udgifter til uddannelse, herunder Statens Uddannelsesstøtte Offentlige udgifter til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser Nærmere om Statens Uddannelsesstøtte Andre offentlige udgifter Sammenfatning VII. Udvalgets lovudkast VIII. Bemærkninger til udvalgets lovudkast Bemærkninger til udkast til lov om børns forsørgelse Gældende ret Lovudkastets baggrund - bagvedliggende hensyn Oversigt over lovudkastet IX. Bilag Antal børnebidragsafgørelser for 6 udvalgte statsamter i perioden Socialministeriets notat om familietypeeksempler til belysning af effekten af at hæve normalbidraget Socialministeriets notat om økonomiske konsekvenser af forhøjelse af normalbidrag Uddrag af Lov om børns retsstilling Uddrag af Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Uddrag af Lov om en børnefamilieydelse Uddrag af Lov om inddrivelse af underholdsbidrag Uddrag af Lov om social service Uddrag af Lov om aktiv socialpolitik Uddrag af Lov om statens uddannelsesstøtte Uddrag af Lov om Det Centrale Personregister Uddrag af Lov om påligningen af indkomstskat til staten

8 - 8 - I. Indledning 1. Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning Denne betænkning er en delbetænkning om børns forsørgelse afgivet af Børnelovsudvalget. Børnelovsudvalget blev nedsat af Justitsministeriet i november 1992 med den opgave blandt andet at fremkomme med forslag til en revision af lov om børns retsstilling fra Udvalget afgav i december 1997 delbetænkning nr om børns retsstilling. Betænkningen er en delbetænkning om de almindelige regler om faderskab, om faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning og om fælles forældremyndighed for ugifte forældre. Uddrag af kommissoriet for Børnelovsudvalget:.4. Siden vedtagelsen af børneloven er der på en række områder indført regler om ydelse af tilskud til unge. Bl.a. set i lyset heraf kan der være grund til at overveje, om børnelovens regler om forsørgelse er tidssvarende. Særligt efter SU-reformen i 1988 bør det vurderes på ny, om og i givet fald i hvilket omfang der fortsat skal være mulighed for at pålægge en far eller mor uddannelsesbidrag til en årig. På tilsvarende måde bør børnelovens regler om forsørgelse undergives nærmere undersøgelse på baggrund af de betydelige ændringer i den sociale lovgivning, der er gennemført siden børnelovens vedtagelse, herunder ved bistandsloven, med henblik på at vurdere, om der er et fornuftigt og overskueligt samspil mellem de forskellige regelsæt. Børnelovens regler om bidrag ud over løbende underhold, f.eks. dåbs- eller konfirmationsbidrag, der er genstand for mange sager i praksis, giver således anledning til at overveje, om reglerne om disse sager og deres behandling vil kunne forenkles. 5. Justitsministeriet har på den baggrund besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at fremkomme med forslag til en revision af børneloven Udvalget får samtidig til opgave at overveje om børnelovens regler om forsørgelse er rimelige og tidssvarende I det omfang udvalget finder, at der er behov for en ændring af retstilstanden, bedes udvalget udarbejde forslag til ændrede lovregler. Udvalget kan i den forbindelse foreslå ændringer ikke alene i børneloven, men også i dertil knyttet lovgivning som f.eks. inddrivelsesloven, bistandsloven og andre sociale love med regler om børns forsørgelse.

9 - 9 - Børnelovsudvalget har ved afgivelsen af denne betænkning haft følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Linda Nielsen (udpeget som formand af Justitsministeriet). Kontorchef Anders Bille, Vejle Statsamt (udpeget efter indstilling fra Foreningen af Statsamtsjurister). Fuldmægtig Anne Louise Bormann, Justitsministeriet (udpeget af Justitsministeriet). Dommer Hanne Ekstrand, Retten i Lyngby (udpeget efter indstilling fra Den Danske Dommerforening). Advokat Birgitte Thorning Hansen (udpeget efter indstilling fra Advokatrådet). Stiftamtmand Lauritz Hvidt, Storstrøms Statsamt (udpeget efter indstilling fra Foreningen af Statsamtmænd). Afdelingsleder, dr. med. Niels Morling, Københavns Universitet, Retsgenetisk afdeling (udpeget af Justitsministeriet). Direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Civilretsdirektoratet (udpeget efter indstilling fra Civilretsdirektoratet). Fuldmægtig Elisabeth Pilegaard, Socialministeriet (udpeget efter indstilling fra Socialministeriet). Fuldmægtig Iben Rostock-Jensen, Sundhedsministeriet (udpeget efter indstilling fra Sundhedsministeriet). Udvalgets formand siden udvalgets nedsættelse, professor, dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, Københavns Universitet, blev efter eget ønske fritaget for formandshvervet i februar Som ny formand for udvalget blev den hidtidige næstformand professor, dr. jur. Linda Nielsen, Københavns Universitet herefter udpeget. Justitsministeriet var i perioden fra december 1997 til juli 1998 repræsenteret af kontorchef Henrik Estrup Nielsen. I perioden fra juli 1998 til maj 2000 var Justitsministeriet repræsenteret af kontorchef Jørgen Steen Sørensen. Som nyt medlem for Justitsministeriet indtrådte derefter fuldmægtig Anne Louise Bormann. Civilretsdirektoratet var i perioden fra december 1997 til februar 1999 repræsenteret ved kontorchef Jonna Waage. Som nyt medlem for Civilretsdirektoratet indtrådte derefter direktør Dorrit Sylvest Nielsen. Kontorchef Jonna Waage, Københavns Overpræsidium har siden februar 1999 bistået udvalget som særlig sagkyndig.

10 Fuldmægtig Ole Hvilsom Larsen, Justitsministeriet, har siden juni 1995 fungeret som sekretær for udvalget. Fuldmægtig Kim K. Gabriel, Civilretsdirektoratet, blev i april 1999 afløst af fuldmægtig Merethe Johansen, Civilretsdirektoratet. Til brug for udvalgets overvejelser nedsatte Børnelovsudvalgets daværende formand, professor, dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, den 6. juni 1997 et underudvalg om børns forsørgelse. Underudvalgets opgave var at fremkomme med forslag til tidssvarende regler om børns forsørgelse således, at udkastet kunne indgå i Børnelovsudvalgets afsluttende overvejelser herom. Underudvalget havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Linda Nielsen (formand). Kontorchef Anders Bille, Vejle Statsamt. Advokat Birgitte Thorning Hansen. Fuldmægtig Elisabeth Pilegaard, Socialministeriet. Direktør Dorrit Sylvest Nielsen, Civilretsdirektoratet Civilretsdirektoratet var i perioden fra underudvalgets nedsættelse til februar 1999 repræsenteret af kontorchef Jonna Waage. Som nyt medlem for Civilretsdirektoratet indtrådte derefter direktør Dorrit Sylvest Nielsen. Kontorchef Jonna Waage har herefter deltaget i underudvalgets møder som særlig sagkyndig. Fuldmægtig Kim K. Gabriel fungerede som sekretær for underudvalget indtil april Derefter fungerede fuldmægtig Merethe Johansen som sekretær for underudvalget. 2. Underudvalgets arbejde Underudvalget har afholdt i alt 16 møder, mens hovedudvalget har afholdt 4 møder. Til brug for underudvalgets overvejelser har Socialministeriet bistået med at foretage indgående beregninger af, hvilke konsekvenser en eventuel forhøjelse af normalbidraget vil have på henholdsvis bidragsmodtagers og den bidragspligtiges økonomi. Der er desuden foretaget beregninger af konsekvenserne for den offentlige økonomi af en eventuel forhøjelse. Resultatet af disse beregninger fremgår af bilag 2 og 3. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2000 den 14. december 1999 skete en mindre ændring i balancen mellem offentlig og privat forsørgelse, idet den private forsørgelse gennem normalbidraget blev øget samtidig med, at der skete en reduktion af det særlige børnetilskud.

11 Denne ændring har bevirket, at de foretagne konsekvensberegninger vedrørende bidragspligtiges og bidragsmodtagers rådighedsbeløb ikke længere er helt præcise. Udvalget mener imidlertid, at tallene fortsat er retningsgivende. Underudvalget har indhentet oplysninger om fremmed ret på området - særligt med henblik på udvalgets overvejelser om dels at ændre den danske børnebidragsmodel, dels at indføre en samværsfradragsregel. Dansk Kvindesamfund, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre og Børnerådet har i februar 2000 haft foretræde for underudvalget. Underudvalget har i juni 2000 holdt møde med Foreningen af Pantefogeder og modtaget en udtalelse fra Foreningen af Socialchefer. Endelig har underudvalget i marts 2000 modtaget en udtalelse fra Socialministeriet. 3. Det videre arbejde Børnelovsudvalgets kommissorium omfatter som anført også de international privatretlige spørgsmål i tilknytning til de almindelige regler om faderskab m.v. samt reglerne om børns forsørgelse. Børnelovsudvalget fortsætter således sit arbejde vedrørende de internationale privatretlige regler og vil senere afgive delbetænkning herom. København, den 31. oktober 2000 Linda Nielsen (formand) Anders Bille Birgitte Thorning Hansen Niels Morling Elisabeth Pilegaard Jonna Waage Lauritz Hvidt Dorrit Sylvest Nielsen Hanne Ekstrand Iben Rostock-Jensen Anne Louise Bormann Merethe Johansen (sekretær) Ole Hvilsom Larsen (sekretær)

12 II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag 1. Oversigt over udvalgets forslag 1.1. Baggrund Reglerne om børns forsørgelse og børnebidrag har betydning for et meget stort antal børn og deres forældre. Af de godt børn, der hvert år fødes i Danmark, bor ca. 5% af de nyfødtes mødre ikke sammen med barnets far. Antallet af ægtefæller og samlevende, der ophæver samlivet, er markant. Af statistikkerne fremgår det således, at omkring 1/4 af de ca. 1,1 million danske børn i alderen til og med 17 år kommer ud for, at én af forældrene flytter fra hjemmet, før de selv gør det. Et skøn tyder således på, at spørgsmålet om børnebidrag bliver aktuelt for ca børn, pr. år 1. Det fremgår af de statistiske oplysninger, at kommunerne samlet udbetaler bidrag til knap børn om året (1999). Ifølge statsamternes statistik behandles der årligt ca sager i statsamterne om børnebidrag. Disse tal afspejler antallet af brudte familier, som har været i stærk stigning igennem de senere årtier. I 1930'erne lå det årlige antal skilsmisser således på ca , mens det i 1940'erne, 1950'erne og 1960'erne lå på ca Siden 1970'erne har tallet været ca skilsmisser årligt, svarende til ca pr bestående ægteskaber. Hertil kommer separation, der ikke fører til en senere skilsmisse og samlivsbrud mellem ægtefæller og ugifte samlevende, der ikke findes statistikker for. Ændringerne i familiemønstrene og i antallet af separationer og skilsmisser bevirker, at bidragsbørn i høj grad er børn af forældre, som flytter fra hinanden efter en kortere eller længere periode som en familie. Den gennemsnitlige bidragspligtige er ikke bare en person, som betaler, men en far eller mor som skal fortsætte med at være forælder for barnet med alt, hvad dette indebærer - under nye og ofte vanskeligere omstændigheder. Også i tilfælde, hvor forældrene aldrig har boet sammen, lægges der i dag en stadig stigende vægt på betydningen af forældreskabet, i første række med henvisning til barnets bedste. Den stærke betoning af barnets ret til to forældre er bl.a. markeret i FN s Børnekonvention, hvor princippet om at forældre har fælles ansvar for barnets opdragelse og udvikling er fremhævet. I dette lys må reglerne om børns forsørgelse og børnebidrag vurderes som en del af et sammenhængende regelsystem, der samlet skal bidrage til de bedst mulige løsninger for barnet og forældre, der ikke indgår i samme husholdning. Det fælles ansvar for børnene ønskes fastholdt, selvom 1 Danmarks Statistik, Befolkningen i kommunerne, 1. januar 2000, og Danmarks Statistik, Befolkning og valg, 2000:6, hvoraf det fremgår, at ca børn mellem 0 og 17 år ikke bor sammen med begge forældre.

13 forældrene ikke længere bor sammen. Samtidig må det overvejes, hvilken betydning moderens eller faderens nye familie skal have. Et andet væsentligt forhold er, at det tidligere mønster med faderen som forsørger og moderen som omsorgsperson på fuld tid er ændret. I den typiske børnefamilie i dag bidrager begge forældre til familiens forsørgelse gennem erhvervsarbejde, og de forventes også begge at tage del i omsorgen og ansvaret for barnet. Velfærdssamfundet forsøger i stigende grad at indrette sig på dette bl.a. gennem daginstitutionsordninger og forældrerettigheder i arbejdslivet. Ganske vist er bidragsmodtager stadig oftest moderen og den bidragspligtige stadig oftest faderen. Men moderen har generelt set - også som eneforsørger - bedre muligheder for at bidrage økonomisk til barnets forsørgelse end tidligere, ligesom faderen ofte har deltaget i barnets opvækst i en mere direkte og sammensat rolle, end det tidligere har været almindeligt. De ændrede kønsrollemønstre har afspejlet sig i reglerne om forældremyndighed og samvær, som er undergået markante ændringer siden den gældende børnelovs vedtagelse i Fædrenes retsstilling er styrket betydeligt gennem de senere årtier. Der er indført regler om fælles forældremyndighed ved aftale, og der aftales nu i meget vid udstrækning fælles forældremyndighed - i omkring 90% af de ugifte samlivsforhold. I lovforslag nr. L 2 og L 3 af 4. oktober 2000 (forslag til ny børnelov og forslag til forskellige ændringer som følge heraf) som bygger på Børnelovsudvalgets betænkning nr. 1350/ foreslås det som konsekvens af denne samfundsudvikling, at ugifte forældre automatisk får fælles forældremyndighed over deres børn, når de erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Hertil kommer, at reglerne om samvær er undergået ændringer med en tendens til at udvide retten til samvær for den af forældrene, der ikke har barnet boende. Samværspraksis tenderer mod en udvidelse af den tid, barnet har ret til at tilbringe sammen med samværsforælderen. Herved opstår spørgsmål om, hvilken indflydelse de forskellige former for forældremyndighed, de udvidede samværsordninger og helt eller delvist fællesskab om forsørgelsen af børnene skal have på reglerne om børns forsørgelse og børnebidrag. I FN s Børnekonvention lægges betydelig vægt på, at et barn, der er i stand til at formulere sine egne synspunkter, skal sikres retten til at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet, ligesom barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Det må overvejes, i hvilken udstrækning disse principper om selvbestemmelse og medbestemmelse for barnet kan inddrages konstruktivt ved en modernisering af børnelovens regler om børns forsørgelse.

14 Bærende hensyn og dilemmaer En lovgivning om børns forsørgelse må fastlægge, på hvilken måde forældrene skal dele ansvaret for barnets forsørgelse, og hvorledes niveauet for børnebidrag fra den af forældrene, barnet ikke bor sammen med, skal fastlægges. De bærende hensyn gælder barnet, forældrene/familien, samfundet samt ønsket om gennemskuelighed og forudsigelighed Hensyn til barnet Reglerne om børns forsørgelse må tage udgangspunkt i hensynet til barnet, som bør sikres en rimelig forsørgelse ud fra egne og forældrenes forhold. Når forældrene ikke lever sammen, må barnet sikres forsørgelse også fra den af forældrene, det ikke bor sammen med. Er der tale om samlivsophør, separation eller skilsmisse mellem forældrene, må det være en ambition, at barnet påvirkes mindst muligt i økonomisk henseende af samlivsbruddet. Det er samtidig væsentligt, at reglerne om forsørgelse og bidrag i videst muligt omfang opmuntrer begge forældre til fortsat omsorg. Endvidere opstår spørgsmål om barnets partsstatus og betydningen af barnets status som interesse- og rettighedssubjekt. I lyset af de nye familiemønstre med sammenbragte børn må det afgøres hvilke børn, den retlige forsørgelsespligt skal omfatte, hvilken vægt der skal lægges på det forhold, at der er flere børn, samt hvorledes retsstillingen skal være i relation til stedbørn, plejebørn og børn anbragt udenfor hjemmet af offentlige myndigheder. Endvidere opstår der spørgsmål om, hvorvidt børnebidrag skal afpasses efter barnets alder og tilvænning til bestemte økonomiske vilkår, om der skal kunne pålægges bidrag under den unges uddannelse efter det fyldte 18. år, og om hvilken betydning barnets egne forhold, herunder indtægt, formue og eventuelle særlige behov, skal have Hensyn til forældrene/familien Når forældre ikke bor sammen, bliver barnet fortrinsvist omfattet af de økonomiske forhold hos den af forældrene, barnet bor hos. Herved opstår der spørgsmål om, i hvilket omfang den anden af forældrene skal bidrage til barnets forsørgelse. Afvejningen mellem forældrenes økonomiske bidrag bliver herved central. Det vanskelige spørgsmål er, på hvilket niveau børnebidraget for den af forældrene, barnet ikke bor hos, skal fastlægges. Af væsentlig betydning er, i hvilket omfang der skal lægges vægt på barnets behov, og i hvilket omfang forældrenes forsørgelses- og bidragsevne bør spille ind.

15 Hertil kommer en afvejning mellem forsørgelsespligten og -forventningen, når det gælder henholdsvis den gamle familie i opbrud og den nye familie under etablering. Det må overvejes, om der skal tages hensyn til bidragspligtiges øvrige forsørgerpligter ved nyt ægteskab/samliv samt nye børn og stedbørn. Tilsvarende må det overvejes, om bidragsmodtagers nye ægteskab eller samlivsforhold skal have indflydelse på den anden af forældrenes bidragspligt. Hertil kommer behovet for ændring, hvis bidragspligtiges eller bidragsmodtagers forhold ændrer sig markant. Bidragsniveauet må afvejes dels i forhold til gennemsnitsindkomster, dels i forhold til særlig høje eller særlig lave indkomster. Endelig må det overvejes, hvorledes forskellige former for forældremyndighed, dele-ordninger eller omfanget af samvær, herunder varigheden og udgiftsfordelingen i forbindelse hermed, skal bedømmes i relation til børnebidrag. Ved bidragspligtige forstås i det følgende den af forældrene, som pålægges eller påtager sig at betale børnebidrag i stedet for at yde naturalforsørgelse ved at have barnet boende og betale udgifterne til dets forsørgelse direkte. Bidragsmodtager benyttes i stedet for det tidligere brugte ord bidragsberettiget, fordi bidraget modtages på barnets vegne. Herved betones, at bidraget tilkommer barnet, som er interesse- og rettighedssubjekt Hensyn til samfundet Samfundet kan siges at have en selvstændig interesse i, at der fødes børn til at sikre samfundets fremtid. Desuden er det et samfundshensyn, at børn i Danmark forsørges på et rimeligt niveau, og at denne forsørgelse varetages af forældrene, således at den økonomiske byrde ikke kommer til at hvile på det offentlige. Hertil kommer samfundets interesse i, at de privatretlige børnebidrag kan betales med så få inddrivelsesproblemer som muligt Gennemskuelighed og forudsigelighed Det er væsentligt for en ordning, som berører så mange mennesker, at reglerne er gennemskuelige og forudsigelige. Reglerne om udmåling af børnebidrag bør derfor udformes på en måde, som gør det muligt for forældrene selv at beregne, hvad statsamtet kan forventes at nå frem til. Herved øges forældrenes mulighed for selv at indgå aftaler om børnebidragets størrelse, hvorved der kan opnås en relativt høj grad af konflikthindring og konfliktløsning, uden at det offentlige behøver at blive inddraget. Private aftaler, som forældrene er kommet frem til i samarbejde, må antages i længden lettere at blive accepteret og efterlevet end en bidragsresolution, udfærdiget af statsamtet.

16 Udvalgets forslag Udvalget har fundet det væsentligt i loven udtrykkeligt at markere, at barnet skal forsørges ud fra dets interesse og behov. Herved præciseres formålet med forsørgelsen og det forhold, at der skal tages hensyn til det enkelte barns forhold. Herudover tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og forsørgerevne. Forsørgelsespligten over for børn skal ifølge udvalgets opfattelse fortsat påhvile de retlige forældre og ikke udvides til at gælde stedforældre, plejeforældre mv. Fastholdelsen af det retlige forældreskab som afgørende ligger i forlængelse af den vægt, der lægges på barnets ret til to forældre og deraf følgende rettigheder og ansvar for de retlige forældre i relation til forældremyndighed, samvær mv. Se i det hele pkt. 2. nedenfor og lovudkastet 1. Ved samlivsbrud skal forsørgelsen in natura oftest for den ene af forældrene omformes til en bidragspligt i penge - børnebidrag. Barnets rettigheder og spørgsmålet om, hvilken indflydelse barnets bopæl, fælles forældremyndighed og forskellige former for samvær samt udgifterne i forbindelse hermed skal have på reglerne om børnebidrag, er drøftet indgående af udvalget. Barnet er interesse- og rettighedssubjekt i forhold til forsørgelse og børnebidrag. Det er derfor præciseret udtrykkeligt i lovudkastet, at barnets interesser og behov er afgørende, og at børnebidraget tilkommer barnet. Det er udvalgets grundlæggende opfattelse, at hensynet til at give barnet selvbestemmelse og medbestemmelse må veje tungt, men at der også må lægges afgørende vægt på, at barnet ikke placeres som midtpunkt i en økonomisk interessekonflikt mellem forældrene. Denne konflikt vil være af en anden karakter og betydning end de konflikter, der følger af spørgsmål om forældremyndighed og samvær, og det er udvalgets opfattelse, at barnet ikke bør placeres i en sådan økonomisk konflikt om dets egen forsørgelse. Hvis et større barn på eget initiativ henvender sig til statsamtet, kan barnets oplysninger indgå i sagens behandling, ligesom et større barn kan få aktindsigt i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven, se nærmere pkt nedenfor. Det afgørende kriterium for, om børnebidrag kan pålægges, foreslås som noget nyt knyttet til det forhold, at forældrene ikke begge bor sammen med barnet. Når dette er tilfældet, kan der pålægges børnebidrag, medmindre forældrene fortsat er fælles om forsørgelsen. Børnebidraget kan kræves fastsat af og udbetalt til den af forældrene, som har barnet boende eller på anden måde forsørger det. Herved ændres det forældede begreb forsømmelig forsørger, og hovedreglen knyttes til barnets bopæl, hvilket udgør et klarere begreb. Det er ikke afgørende, hvem

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010 2 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009 4 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008 8 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007 12

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Uddannelsesbidrag til børn

Uddannelsesbidrag til børn - 1 Uddannelsesbidrag til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Først tak for belysning af mange interessante problemstillinger igennem årene. Jeg er fraskilt for 2 år siden og har 3 børn

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2.

9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2. 9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2. En far klagede til Ombudsmanden over statsamtets og Civilretsdirektoratets (nu Familiestyrelsens)

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag

Ríkisumboðið í Føroyum. Vejledning om ægtefællebidrag Ríkisumboðið í Føroyum Vejledning om ægtefællebidrag Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt (forsørgelsespligt)

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud November 2012 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund for udbetaling af

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Familieret J.nr. 2013-1221 bgn 17. januar 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige.

Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Vejledning om karantæne- og udmålingsregler mv. i landstingsforordningen om hjælp fra det offentlige. Indholdsoversigt: Kapitel: side nr.: 1) Baggrunden for vejledningen 2 2) Generel orientering 2-3 3)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse 2013/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER Min vision er, at skilte familier kun skal møde ét system. Her skal der være regler, der er til at forstå. Vi kan ikke acceptere, at samme sag skal behandles

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Vejledning om Børnetilskud

Vejledning om Børnetilskud Vejledning om Børnetilskud December 2017 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Indhold 1. Indledning 3 2. Formelle betingelser 3 3. Indkomster der lægges til grund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere