Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %"

Transkript

1 I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med indbyggere pr. 1. januar Det er et område i vækst, da der er tale om en attraktiv bosætningskommune. Frem mod år 2030 forventes befolkningstallet at stige til I den forbindelsen vil det være en udfordring, at andelen af personer over 60 år, som i 2009 udgør ca. ¼ af befolkningen, ventes at stige til over 1/3 i (Kilde: Danmarks Statistik) Nøgletal Vækst Hele Hele landet i landet vækst % antal 2008 i % Befolkning år , ,8 Uden for arbejdsstyrken , ,9 Arbejdsstyrken , ,4 Erhvervsfrekvens (%) 1 78,8 77,9-0,9 77,3-0,2 Arbejdsløshed , ,1 Beskæftigelse , ,7 Beskæftigelsesfrekvens 3 74,3 76,2 1,9 75,6 1,4 Virksomheder , ,5 Arbejdspladser , ,3 Indpendling ,8 Udpendling ,5 Nettoindpendling ,8 Bor og arbejder i omr. (%) 58,0 53,9-4,1 Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Beskæftigede med bopæl i området 3: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning 4: Arbejdssteder i 2002 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området 1

2 Arbejdsmarkedet i Nordfyn har generelt gennemgået en positiv udvikling fra 2000 til Befolkningen i den arbejdsdygtige alder er steget i perioden, hvilket bl.a. har medvirket til at arbejdsstyrken er steget. Samtidig er der i perioden sket i fald i arbejdsløsheden på over 60 procent, og beskæftigelsen er steget med næsten seks procent. Den stigende beskæftigelse blandt kommunens borgere har dels været understøttet af et stigende antal arbejdspladser i kommunen som følge af der er opstået flere virksomheder, og dels af en stigende mobilitet blandt arbejderne, symboliseret ved den voksende udpendling fra kommunen. Til trods for denne positive udvikling står Nordfyns kommune i den kommende tid også over for nogle væsentlige udfordringer. For det første spiller den nuværende konjunktursituation en afgørende rolle. Nordfyn har, ligesom resten af landet, været ramt af den finansielle krise, hvilket har resulteret i en stigende ledighed som følge af flere afskedigelser. I marts 2009 lå ledighedsprocenten således på 4,1 procent i Nordfyns kommune. Til sammenligning lå ledighedsprocenten på 1,5 procent et halvt år tidligere. For det andet viser ovenstående tabel, at selv om antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64) har været stigende, så befinder en voksende andel af dem sig udenfor arbejdsstyrken. Endelig eksisterer der en udfordring i forhold til demografien. I Nordfyns kommune udgør personer over 55 år således en fjerdedel af den erhvervsaktive befolkning. Dette har medvirket til, at erhvervsfrekvensen har været faldende i mellem 2000 og 2008, og herudover vil denne demografiske situation betyde at mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i den nære fremtid. Det vil være en udfordring, da de unge i Nordfyn, som på sigt skal erstatte denne gruppe, hverken formår dette rent kvalitativt eller kvantitativt. Denne beskæftigelsesplan vil både tage udgangspunkt i den positive udvikling, der har været i de seneste år, og samtidig også i de udfordringer, som jobcentret står over for. Dels vil der blive bygget videre på de positive erfaringer jobcentret har gjort sig i de seneste år, og dels vil udfordringerne forsøges imødekommet gennem en bred vifte af tiltag. 2

3 Ministermål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 252 personer i arbejdskraftreserven i Nordfyns Kommune, heraf: o 197 dagpengemodtagere o 55 kontant- og starthjælpsmodtagere Personerne i arbejdskraftreserven udgør 29 procent af den samlede ledighed Mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i arbejdskraftreserven De tre største a-kasse grupper i reserven er 3F (48 %), HK (11 %) og Kristelig a-kasse (8 %) Ca. 44 procent af kontant- og starthjælpsmodtagerne er under 30 år. Halvdelen af kontant- og starthjælpsmodtagerne tilhører matchkategori 3. Udvikling siden samme måned året før: o Arbejdskraftreserven er steget med 41 personer. Inden for det sidste halve år er reserven dog steget med 100 procent For mandlige dagpengemodtagere har stigningen været 179 procent Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Som det ses af ovenstående boks udgør arbejdskraftreserven næsten 1/3 af samtlige ledige i Nordfyns kommune og langt størstedelen er forsikrede ledige. Selvom der har været en stigning i antallet af personer, som kommer i arbejdskraftreserven, ligger den på nogenlunde samme niveau som samme måned året før. Udviklingen ser dog markant anderledes ud, hvis der kun ses et halvt år tilbage. I den periode er antallet af personer med mere en tre måneders ledighed vokset kraftigt, hvilket især har været gældende for mandlige dagpengemodtagere. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er også steget siden samme måned året før, dog ikke i samme grad som de forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven er især præget af personer over 50 år, som repræsenterer hver fjerde person med mere end 3 måneders ledighed. 3

4 Da ledigheden i Nordfyn har været stigende i 2009, og da denne stigning forventes at fortsætte ind i 2010, forventes det, at tilgangen til arbejdskraftreserven vil blive øget. Denne udvikling er dog ikke gældende for alle grupper, da den aktuelle konjunkturnedgang rammer nogle brancher hårdere end andre. For dagpengemodtagere kan a-kasserne således opdeles i ikke konjunkturfølsomme, lidt konjunkturfølsomme samt meget konjunkturfølsomme. Med hensyn til kontanthjælpsmodtagerne, så forventes deres tilgang til arbejdskraftreserven generelt at være mindre konjunkturfølsom end dagpengemodtagernes. På baggrund af analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark forventes der i Nordfyn følgende udvikling i Dagpenge Kontanthjælp % +25 % % +14 % Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 1: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge Begrænses til en stigning på 100 procent. Fra 129 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) i december 2008 til 258 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp: Der har været en stigning fra december 2008: 34 fuldtidspersoner til marts 2009: 55 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 32,4 %. Stigningen har fundet sted fra januar til marts Der forventes yderligere en stigning i 2010 med 14 %. Således at antallet af fuldtidspersoner vil udgøre 63 i december Note: A-dagpenge: I forhold til 129 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp er i december 2008: 34 fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 4

5 Indsats: Ledige dagpengemodtagere har i henhold til loven ret og pligt til første jobsamtale efter tre måneder, og herefter hver tredje måned. For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt vil Jobcenter Nordfyn praktisere en tidligere og differentieret indsats inden de tre måneder, således at der kommer fokus på de grupper, der har større risiko for at opnå længerevarende ledighed. Jobcentret vil desuden arbejde med de personer, der kan varetage jobs inden for mangelområder både i forhold til de personer som allerede besidder de nødvendige kompetencer, men også i forhold til de personer som kan om/opkvalificeres. Dette arbejdsområde vil samtidig involvere en fokusering på den faglige og geografiske mobilitet blandt de ledige, således det ikke kun er i nærområdet og inden for samme erhverv der søges job. Udgangspunktet i denne indsats er, at den ledige skal vendes i døren, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse igen. Med hensyn til de personer, der allerede har opnået længerevarende ledighed, og dermed er indtrådt i arbejdskraftreserven, vil jobcentret benytte sig af de aktiveringsredskaber, der er til rådighed. Her vil der især blive fokuseret på de virksomhedsvendte redskaber såsom løntilskud, da disse kan give den ledige praktisk erhvervserfaring og herudover skabe et netværk, som kan være med til at åbne døren til beskæftigelse. Herudover kan voksenlærlingeordningen fungere som både et aktivt og forebyggende redskab ved at både ledige og beskæftigede gøres opmærksomme på den. Ledige kontanthjælpsmodtagere i match 1-3 skal straksaktiveres inden for 3 dage. Der tilbydes et 4 ugers vejledningsforløb og udarbejdes individuelle jobplaner efter princippet kortest mulig vej til ordinær ansættelse eller uddannelse. Såfremt den ledige ikke har fundet et job/påbegyndt en uddannelse, etableres virksomhedspraktik med indlagt jobsøgningskursus. Kontaktsamtalerne afholdes minimum hver anden måned. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 5

6 Ministermål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Jobcentret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Faktaboks Februar måned 2009 har der været 172 forløb med en varighed på over 26 uger Der er en overvægt af kvinder blandt sygeforløbene med en varighed på over 26 uger - overvægten ligger i aldersintervallet år Der er overvægt af sygeforløb på over 26 uger i aldersintervallet år. Der er få langvarige forløb for sygemeldte i alderen år. Der er tale om et fald i antallet af forløb på over 26 uger på 18, 5 % fra februar måned 2008 til februar måned 2009 gennemsnittet for klyngen udgør et fald på 9,8 % Målt over perioden 1. kvartal til 4. kvartal 2008 udgør andel af forløb på over 26 uger 8, 5 % i forhold til alle sygeforløb det laveste i klyngen Målt i forhold til alle forløb over 8 uger udgør andelen af forløb på over 26 uger 41,3 % - det laveste i klyngen Tallene stammer fra jobindsats.dk ministermål, resultatrevision og sygdagpenge Jobcentrets mål for at opfylde ministermål 2: At antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger nedbringes med 5 % fra 155 i december 2008 til 147 i december Det skal bemærkes, at antallet af sygeforløb i februar måned 2009 har udgjort 172 sygepengeforløb med en varighed på over 26 uger. Denne stigning skal sammenholdes med det store fald, der har været siden december 2007, hvor antallet af sygeforløb med en varighed på mere end 26 uger var på 224 sygeforløb. Indsats: Jobcenter Nordfyn satser på en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte. Der er sket en opnormering i såvel Ydelseskontoret som Jobcentret i 2008 og Der er nu sket en ændring af opfølgningsindsatsen, som skal medvirke til såvel en tidlig indsats som større fokus på de langvarige sager. 6

7 Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte, øger den sygemeldtes muligheder for at komme tilbage i arbejde, og derved bliver antallet af langvarige forløb mindre. Jobcentret vil desuden arbejde ud fra, at flest mulige af de sygemeldte er aktive i sygeperioden. Tilbuddene vil blive givet ud fra en vurdering af, hvad der vil gavne den enkelte sygemeldte. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. Ministermål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 280 fuldtidsledige personer under 30 år i marts måned 2009 i Nordfyns kommune svarende til ca. ¼ af det samlede antal fuldtidsledige A-dagpenge Der er 105 fuldtidsledige dagpengemodtagere 38 af de fuldtidsledige er under 25 år 63 procent af de unge dagpengemodtagere under 30 år er mænd Udviklingen i forhold til samme måned sidste år o Antallet af mænd er steget fra 21 til 67 o Antallet af kvinder er steget fra 29 til 40 Kontanthjælp Der er 175 fuldtidsledige unge under 30 år på kontanthjælp 76 kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate, mens 99 er ikkearbejdsmarkedsparate o Næsten 85 procent af de ikke-arbejdsmarkedsparate er match fuldtidspersoner, svarende til næsten 70 procent, er under 25 år Mænd og kvinder er næsten ligeligt repræsenteret blandt de ledige, dog med en lille 7

8 overvægt af kvinder (52 %) Udviklingen siden samme måned året før: o Antallet af fuldtidsledige mænd er steget fra 56 til 85 o Antallet af fuldtidsledige kvinder er faldet fra 94 til 90 Note: Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Jobcenter Nordfyn har en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Som det ses af ovenstående boks er ledigheden blandt unge mænd under 30 år hastigt voksende. Herudover er der mange unge i Nordfyn uden en uddannelse. Omkring 25 procent af de unge under 30 år har således grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau, og af de som forlader folkeskolen forventes det, at kun 63 procent gennemfører en uddannelse over de næste 10 år. Som yderkantsområde lider Nordfyn desuden under den omstændighed, at mange af de unge, der forlader området for at videreuddanne sig, ikke vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Hvis Nordfyn skal kunne i mødegå afgangen i arbejdsstyrken i de kommende år såvel kvantitativt som kvalitativt, kræver det en målrettet indsats over for de unge under 30 år. En konjunkturnedgang rammer oftest de unge hårdere end de øvrige aldersgruppe, og som følge heraf er der risiko for, at denne gruppes ledighed stiger mere end øvrige gruppers. Jobcenter Nordfyn vil dog have stor fokus på denne gruppe og forventer derfor, i tråd med Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyser, følgende udvikling i 2009 og Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate % 0 % % 0 % Jobcenter Nordfyns mål i forhold til ministermål 3 Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge: Begrænses til en stigning på 90 procent. Fra 62 fuldtidspersoner i december 2008 til 118 personer i december

9 Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsparate: Der anvendes prognoserne fra Beskæftigelsesregionen med en stigning på 28 % til december 2009, svarende til 84 fuldtidspersoner og en stigning i 2010 på 23 % svarende til, at der max. skal være 107 fuldtidspersoner i december Ikke Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: December 2008 var der 99 fuldtidspersoner, der forventes ingen stigning i 2009 og 2010, således at der max. skal være 99 fuldtidspersoner i december Indsats Jobcenter Nordfyn prioriterer ungeindsatsen højt, og har på den baggrund valgt ledige unge under 30 år, som en af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 9

10 De vigtigste øvrige beskæftigelsesmæssige udfordringer Generel opkvalificering af arbejdsstyrken Fokus på den stigende ledighed må ikke hindre opmærksomheden på de langtsigtede udfordringer på det lokale arbejdsmarked på Nordfyn. Aktuelle prognoser peger på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte og færre ufaglærte på det danske arbejdsmarked. Flest mulig unge skal have en uddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke vil stadig være en nødvendig investering i såvel den enkeltes som i virksomhedens og det lokale arbejdsmarkeds fremtid. Arbejdskraften på Nordfyn har ikke tradition for at pendle over længere afstande til arbejde. 17,2 % pendler slet ikke og 11,75 pendler km. Til sammenligning er tallene for Region Syddanmark henholdsvis 9 % og 16 %. 1 Ved en udvidelse af den lediges søgeradius ud over det lokale arbejdsmarked vokser antallet af arbejdspladser betragteligt og dermed muligheden for at finde ny beskæftigelse. Jobcenteret vil gøre ledige opmærksomme på, at såvel funktionel som geografisk mobilitet udvider beskæftigelsesmulighederne, og de ledige tilskyndes at søge mere bredt. Ufaglærte En stor andel af arbejdsstyrken på Nordfyn er ufaglært og dermed særlig sårbar overfor konjunkturskift og skærpede krav om kvalifikationer. 56 % af de årige på Nordfyn, der ikke er aktive på arbejdsmarkedet, har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Især den faldende beskæftigelse inden for industri og byggeri rammer de ufaglærte hårdt, og dette forstærkes yderligere af, at gruppen generelt er vant til kort transporttid til arbejdet. I en tid med lav konjunktur og stigende ledighed kan uddannelse være et mere langsigtet redskab frem for princippet om den hurtigste vej til ordinær ansættelse. Ikke- arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere berøres ikke direkte af den stigende ledighed, og på Nordfyn er antallet næsten uændret. Jobcentret ser en stor udfordring i at bringe denne gruppe nærmere arbejdsmarkedet og ønsker at gøre en særlig indsats herfor i Der er 1 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

11 tale om en målgruppe med store forskelligheder, og der vil derfor blive tale om en række forskellige tilbud og foranstaltninger. Sygemeldte: I perioden 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 var den gennemsnitlige varighed af sygedagepengeforløbene på 8.8 uge, som er det laveste i klyngen. Målt i fuldtidspersoner var der 1,2 % af arbejdsstyrken på sygedagpenge i Nordfyns Kommune. Gennemsnittet for Syddanmark er på 1,4 %. Gennem det seneste år har jobcenter Nordfyn formået at reducere antallet af langvarige forløb (40-52 uger) med 56 %. Unge: Jobcenter Nordfyn har som nævnt en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Denne udfordring består dels i at bremse stigning i ledigheden for unge under 30, og dels i at opkvalificere de unge, således at de rent kvalitativt kan imødekomme den afgang der sker fra arbejdsmarkedet i de kommende år. 11

12 Den borgerrettede indsats Mål for den borgerrettede indsats i 2010 Sygedagpenge: Antal sygeforløb i samtlige intervaller skal nedbringes med 5 % i forhold til december måned 2008 (i alt 526 forløb), således at antallet af forløb i december måned 2010 max. skal udgøre 500 forløb. Antallet af forløb med en varighed på over 52 uger skal nedbringes med 15 % i forhold til december måned 2008 (60 forløb), således at antallet af forløb december 2010 max. skal udgøre 51 forløb. Kontanthjælp Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler skal være på 90 % Den gennemsnitlige rettidighed for første og gentagne tilbud skal være på 75 % Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 55 % Aktiveringsgraden for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 35 % A-dagpenge: Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler, første tilbud samt gentagne tilbud skal være minimum 90 procent. Aktiveringsgraden skal være på 35 % Indsatsen for en generel opkvalificering af arbejdsstyrken Voksenlærlingeordningen er et centralt redskab i opkvalificeringsprocessen, og det er jobcentrets forventning, at den regionale voksenlærlingekampagne i foråret 2008 sammen med de nye mere fleksible regler vil øge interessen for muligheden for at blive faglært. Ligeledes rettes opmærksomheden mod uddannelsesmuligheder og de foreliggende hjælpemidler uddannelsesstederne skal tilbyde, f.eks. IT rygsækken til ordblinde. Kortuddannede, der har 12

13 problemer med matematik, er ordblinde eller har læse/stave vanskeligheder kan tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, matematik og IT. Arbejdsmarkedsparate ledige De arbejdsmarkedsparate ledige, som har kompetencer inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, vil jobcentret præsentere for konkrete jobs, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse. Herudover vil Jobcenter Nordfyn i forbindelse med kontaktsamtalerne understøtte den lediges jobsøgning med hensyn til den faglige og geografiske bredde. Dette skal medvirke til at begrænse den samlede ledighedsstigning i Nordfyn og samtidig også tilgangen til arbejdskraftreserven. For at undgå, at de arbejdsmarkedsparate ledige går passive i en længere periode, vil Jobcenter Nordfyn være opmærksom på at den enkelte lediges rettigheder, med hensyn til jobsamtaler og aktiveringstilbud, bliver overholdt. Det er vigtigt, da en tidlig og aktiv indsats er forbundet med en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Som følge heraf vil jobcentret over for de for de grupper af forsikrede ledige, som har risiko for at opnå længerevarende ledighed, yde en tidligere indsats end loven foreskriver. Denne indsats skal ses som en konsekvens af, at den aktuelle krise har ramt visse grupper hårdere end andre. Jobcentret vil derfor have ekstra fokus på disse grupper, da de som sagt har risiko for længerevarende ledighed. I forhold til aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige vil jobcenter Nordfyn især anvende de virksomhedsrettede værktøjer som privat og offentligt løntilskud samt virksomhedspraktik. Anvendelsen af disse redskaber skal bl.a. være medvirkende til at sikre den ledige tilknytning til arbejdsmarkedet. For ufaglærte ledige samt ledige inden for områder med dårlige beskæftigelsesmuligheder kan de virksomhedsrettede redskaber samtidig give den ledige mulighed for at prøve sig af i en anden branche, således de kan kanaliseres over i områder med gode jobmuligheder. Til denne opgave vil jobcentret også gøre brug af uddannelse og opkvalificering. Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Nordfyn har fortsat stor fokus på indsatsen overfor gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 13

14 I forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate er der fokus på en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og aktivering. Det betyder, at der tilstræbes en hurtig udredning med henblik på en afklaring af, hvilken indsats, der skal iværksættes i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der sikres den størst mulige aktivering i forhold til den enkeltes situation, og der er særlig opmærksomhed omkring tilbuddene til de unge ikke-arbejdsmarkedsparate. Med virkning fra er der etableret forløb på kommunens Kursus- og Aktiveringscenter, der kan strække sig over max. 10 uger. Der er forløb for de unge og de over 30 årige. De ledige udsluses fra disse forløb, når de er klar til at deltage i en anden aktivitet, primært virksomhedspraktik, løntilskud og lignende. Det er jobcentrets mål fortsat at nedbringe antallet af personer i denne målgruppe herunder gruppen af unge under 30 år. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at jobplanen overholdes, ved at sikre et individuelt tilbud, der matcher den lediges særlige behov, herunder f.eks. inddragelse af misbrugskonsulent, støtteperson til sociale kompetencer, anden aktør, mentor på virksomheder eller uddannelsesvejledning. For at få flere virksomhederne til at åbne dørene for ledige, der i udgangspunktet er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, kører jobcenteret i 2009 en kampagne, der skal få flere virksomheder til at deltage i det sociale ansvar. En indsats med fornyet fokus på at f.eks. etablering af praktikpladser eller job med løntilskud takt, giver skal tilskynde flere virksomheder til at yde en indsats i den generelle opkvalificering af de svage ledige. Erfaringen viser, at det er nødvendigt med en særlig indsats i form af en støtte- og kontaktperson samt en mentor i forhold til arbejdsstedet. Unge For at imødekomme udfordringen med den stigende ledighed og opkvalificering af de unge vil jobcenteret kombinere flere forskellige redskaber. Jobcenter Nordfyn i høj grad have fokus på kompetence-givende uddannelse, således at de unge ikke hænger fast i dagpenge eller kontanthjælp De unge bliver vejledt i forhold til uddannelser, som giver gode fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret fortsætter det gode samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense 14

15 (UUO) i forsøgsprojektet Flere unge i uddannelse, færre unge dropper ud af uddannelse, der blev iværksat i 2009 med økonomisk støtte fra LBR. Unge under 30 årige bliver vejledt om valg af uddannelse og rådgivet under uddannelsen, og såvel jobcentret som UUO forventer, at samarbejdet vil være medvirkende til at hæve uddannelsesniveauet i Nordfyn. Jobcentret vil derfor arbejde for at gøre ordningen permanent, således at den fra 2010 indgår som en fast del af kommunens budget. Ordningen retter sig både mod forsikrede og ikke-forsikrede unge. Derudover vil unge i alderen år indgå i målgruppen for voksenlærlingeordningen. For de ikke-arbejdsmarkedsparate unge vil indsatsen for en vis andel rette sig mod uddannelse i form af EGU-uddannelsen og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Unge, som er uafklarede i forhold til uddannelse, tilskyndes til et ophold på en produktionshøjskole. Jobcentret vil optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige ud af produktionsskolerne og i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning. For unge, som ikke umiddelbart ønsker at komme i gang med en uddannelse eller et forløb, som sigter imod en senere uddannelse, vil der være tale om individuelle aktiveringsforløb. Disse kan bestå i deltagelse i jobcenterets egne projekter, virksomhedspraktik eller løntilskud I samarbejde med de eksisterende kompetencer på uddannelsesinstitutioner og UU er tilbydes en særlig mentorordning, der kan yde støtte til at etablere en mere struktureret hverdag f.eks. med hensyn til bolig og sociale netværk. Det skal styrke de svage unges muligheder for at gennemføre job og uddannelse. Sygemeldte Der er vedtaget lovændringer, der giver kommunerne øgede muligheder for at nedbringe sygefraværet. Det vil bl.a. betyde et øget samarbejde i jobcentrets opfølgningsindsats i forhold til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasser. Jobcentret har derfor opdelt opfølgningsindsatsen, således at 3 medarbejdere har opfølgningsindsatsen for nysygemeldte medarbejdere. De skal have en tæt kontakt til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasserne. 15

16 Målet er at inddrage arbejdsgiveren/arbejdsløshedskasserne i højere grad og sikre, at der er en tæt kontakt mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren i sygeperioden. Der vil blive etableret flere tilbud til de sygemeldte: Der er fra august måned 2008 etableret et 4 ugers kursusforløb for sygemeldte, hvor arbejdsevnen er truet blandt andet på grund af psykiske lidelser. Fra juli 2009 etableres et projekt, hvor målgruppen er nysygemeldt, som er sygemeldt på grund af lidelser i bevægeapparatet. Projektets formål er en hurtig afklaring af lidelsen og igangsætning af relevant behandling, herunder et tæt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver. Der etableres ligeledes forløb for sygemeldte i 10 timer pr. uge, hvor der lægges vægt på ændring af livsstilen kost, motion, alkohol og røg samt der skal lægges en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentret har et tæt samarbejde med de praktiserende læger i området, blandt andet i forbindelse med månedlige socialmedicinske teammøder. Der er indgået partnerskabsaftaler med et antal arbejdsløshedskasser/fagforeninger. Udover et visitationsteam er opfølgningsarbejdet opdelt i en gruppe, som tager sig af sager i intervallet uge samt et team, der tager sig af de langvarige sager efter 40. uge. Der vil være en tæt kontakt til den sygemeldte i dette interval. Denne opdeling forventes at medføre en mere intens opfølgningsindsats med den enkelte sygemeldte. Opdelingen forventes at medføre, at der sker en hurtigere afklaring i de enkelte sygedagpengesager. Fleksjob og ledighedsydelse: Jobcentret har siden 2007 haft stor fokus på ledighedsydelse. Faktaboks Pr. den afventede 76 personer et fleksjob Pr. den afventede 43 personer et fleksjob Pr. den afventede 52 personer et fleksjob Pr. december 2008 var ledighedsprocenten på 14 %. 16

17 I løbet af 2008 var der et faldt på 11 % i antallet af personer på ledighedsydelse I december 2008 havde 81 % af modtagerne et forløb på under 26 uger Pr. den var der 262 personer i fleksjob Pr. den var der 320 personer i fleksjob Mål: Antallet af personer på ledighedsydelse skal være på max. 55 personer i december måned 2010, hvoraf max. 8 personer må have ventet på et fleksjob i mere end 18 måneder. I løbet af de3 første 3 måneder af 2009 sket der en stigning i antallet af personer, der afventer et fleksjob. Pr. den afventede 63 personer et fleksjob. Siden den er der sket et fald. I 2010 vil Jobcenter Nordfyn igangsætte forløb for personer, der afventer et fleksjob. Der vil blive tale om jobsøgningsforløb og virksomhedspraktikker. Disse forløb vil blive etableret på Nordfyns Kommunes Aktiverings- og Kursuscenter, ligesom der vil blive etableret relevant virksomhedspraktik. Handicappede Overfor ledige med handicap eller personer, der har været længerevarende sygemeldt, kan Jobcenter Nordfyn tilbyde forskellige former for støtteordninger, udredning og afklaring. Der kan f.eks. gives tilbud om tilskud/udlån af hjælpemidler, støtteordninger til personlig assistance i såvel erhvervsmæssig sammenhæng som i forbindelse med efter- og videreuddannelse, revalidering og fleksjob. Formålet med handicapindsatsen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse. Ligestilling Ligestillingsarbejde på Jobcentret skal sikre såvel mænds som kvinders beskæftigelsesmuligheder ved at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere, medarbejdere på Jobcentret samt anden aktør for de særlige kønsbestemte forhold og holdninger på arbejdsmarkedet. Ligestillingen skal bidrage til øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Nordfyn lægger konsulenterne vægt på, at det ikke er den arbejdssøgendes køn, der er afgørende for at komme i beskæftigelse i en given branche, men om den arbejdssøgendes kompetencer og kvalifikationer matcher de jobåbnin- 17

18 ger, der er på arbejdsmarkedet. Den økonomiske afmatning og stigende ledighed især inden for byggebranchen har medført, at der i 2009 er en større stigning i antallet af ledige mænd, og ledigheden blandt kvinder er nu lavere (mænd 4,8%, kvinder 3,2%). De ledige kvinder har lettere ved at finde et nyt job end mændene formentlig på grund af kvalifikationer, der matcher områder med gode jobmuligheder. 2 Denne udvikling giver ikke anledning til en særlig indsats målrettet de ledige kvinder. Medarbejderne på jobcenteret er opmærksomme, på at også de ledige mænd, der har været beskæftiget i de traditionelle mandefag, præsenteres for muligheden for brancheskift til områder med jobåbninger, f.eks. i ældreplejen, der hovedsageligt beskæftiger kvinder. 2 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

19 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS I det følgende beskrives Jobcenter Nordfyns strategier for den virksomhedsrettede indsats. Jobcentrets bedste service overfor virksomhederne er hurtigst muligt at få de ledige ud på arbejdsmarkedet. Derfor vil dialogen med virksomhederne være målrettet på at skaffe plads til borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job samt at støtte virksomhedernes rekruttering ved at synliggøre jobåbninger på Jobnet med henblik på at sikre et gennemsigtigt arbejdsmarked. Jobcenter Nordfyn vil have fokus på, at indsatsen overfor virksomhederne bliver koordineret mellem stat og kommune, således at der arbejdes ud fra en samlet strategi. I forhold til de ledige, der har svært ved at finde eller fastholde job, vil jobcentret også i 2010 understøtte deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved at oplyse virksomhederne om de eksisterende støtteordninger som f.eks. flexjob, mentorordninger, jobrotation, hjælpemidler og delvise sygemeldinger. Dette kræver et godt og tillidsfuldt forhold til virksomhederne, som Jobcenter Nordfyn lægger stor vægt på at opbygge og vedligeholde gennem regelmæssige besøg og kontakter. Herudover lægger jobcentret vægt på at være behjælpelig med at besvare spørgsmål og løse konkrete problemer, der måtte opstå i forløbet. Jobcentret har planer om at fortsætte det tætte samarbejde med en række lokale virksomheder i Det er hensigten at det skal være nemmere for virksomhederne at tage del i det sociale ansvar og jobcenteret ønsker at udvide samarbejdet og få flere virksomheder med. De der åbner dørene for svage ledige tilbydes en særlig støtte bl.a. i form af tæt kontakt til konsulent, bevilling af mentorfunktion samt etablering af mentornetværk til erfaringsudveksling og temadage om relevante emner. Derudover overvejer jobcenteret at iværksætte kampagner evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, der skal informere virksomhederne om mulige alternativer til afskedigelser i forbindelse med midlertidig nedgang i behovet for medarbejderressourcer. Det kunne være efteruddannelse af medarbejderne f.eks. faglige kurser, FVU (Forberedende Voksenundervisning) i dansk, matematik eller IT eller andre kompetencer som virksomheden har brug for nu eller i fremtiden. Mere fokus på voksenlærlingeordningen kunne også opfordre virksomhederne til at ansætte en voksenlærling og dermed sikre sig flere faglærte medarbejdere. Mere information om mulighederne for jobrotation kunne ligeledes medvirke til at virksomhederne ser alternativer til afskedigelser. 19

20 Alt i alt tiltag, der skal højne uddannelsesniveauet og sikre, at virksomhederne kan få den kvalficerede arbejdskraft de får brug for, når der igen kommer gang i økonomien, og når de store årgange forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Jobcenteret overvejer også tiltag, der skal informere virksomhederne om mulighederne for at indføre særlige ordninger for seniorer, f.eks. gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skal modvirke, at den meget fokus, der er på krisen, skal få ældre medarbejdere til helt at trække sig fra arbejdsmarkedet før, de egentlig havde planlagt det. Jobcenter Nordfyn vil også i 2010 sikre synliggørelse af jobåbninger på områder med mangel på arbejdskraft ved at varetage ekstern og intern annoncering af ledige job, ved at holde sig orienteret om udviklingen på balancelisten og flaskehalsområderne, ved at holde tæt kontakt til de lokale virksomheder indenfor brancher med mangel samt ved intern og ekstern orientering og vidensdeling mellem virksomhedskonsulenterne. Når virksomheder henvender sig om mangel på arbejdskraft, vil Jobcentret rådgive om rekruttering ad de gængse kanaler, hvor arbejdsgiver og arbejdstager normalt mødes direkte. Er der tale om en branche med mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan jobcentret endvidere hjælpe med opkvalificering eller støtteordninger til ansættelse, f.eks. via voksenlærlingeordningen. Jobcentret har desuden en EURES konsulent, der kan rådgive virksomhederne om mulighederne for annoncering efter og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 20

Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i %

Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 1. INDLEDNING..S. 3 2. BAGGRUND.S. 4 3. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL.S. 7 3.1 Arbejdskraftreserven s. 7 3.2 Sygedagpengeforløb..s.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere