Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %"

Transkript

1 I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med indbyggere pr. 1. januar Det er et område i vækst, da der er tale om en attraktiv bosætningskommune. Frem mod år 2030 forventes befolkningstallet at stige til I den forbindelsen vil det være en udfordring, at andelen af personer over 60 år, som i 2009 udgør ca. ¼ af befolkningen, ventes at stige til over 1/3 i (Kilde: Danmarks Statistik) Nøgletal Vækst Hele Hele landet i landet vækst % antal 2008 i % Befolkning år , ,8 Uden for arbejdsstyrken , ,9 Arbejdsstyrken , ,4 Erhvervsfrekvens (%) 1 78,8 77,9-0,9 77,3-0,2 Arbejdsløshed , ,1 Beskæftigelse , ,7 Beskæftigelsesfrekvens 3 74,3 76,2 1,9 75,6 1,4 Virksomheder , ,5 Arbejdspladser , ,3 Indpendling ,8 Udpendling ,5 Nettoindpendling ,8 Bor og arbejder i omr. (%) 58,0 53,9-4,1 Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Beskæftigede med bopæl i området 3: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning 4: Arbejdssteder i 2002 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området 1

2 Arbejdsmarkedet i Nordfyn har generelt gennemgået en positiv udvikling fra 2000 til Befolkningen i den arbejdsdygtige alder er steget i perioden, hvilket bl.a. har medvirket til at arbejdsstyrken er steget. Samtidig er der i perioden sket i fald i arbejdsløsheden på over 60 procent, og beskæftigelsen er steget med næsten seks procent. Den stigende beskæftigelse blandt kommunens borgere har dels været understøttet af et stigende antal arbejdspladser i kommunen som følge af der er opstået flere virksomheder, og dels af en stigende mobilitet blandt arbejderne, symboliseret ved den voksende udpendling fra kommunen. Til trods for denne positive udvikling står Nordfyns kommune i den kommende tid også over for nogle væsentlige udfordringer. For det første spiller den nuværende konjunktursituation en afgørende rolle. Nordfyn har, ligesom resten af landet, været ramt af den finansielle krise, hvilket har resulteret i en stigende ledighed som følge af flere afskedigelser. I marts 2009 lå ledighedsprocenten således på 4,1 procent i Nordfyns kommune. Til sammenligning lå ledighedsprocenten på 1,5 procent et halvt år tidligere. For det andet viser ovenstående tabel, at selv om antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64) har været stigende, så befinder en voksende andel af dem sig udenfor arbejdsstyrken. Endelig eksisterer der en udfordring i forhold til demografien. I Nordfyns kommune udgør personer over 55 år således en fjerdedel af den erhvervsaktive befolkning. Dette har medvirket til, at erhvervsfrekvensen har været faldende i mellem 2000 og 2008, og herudover vil denne demografiske situation betyde at mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i den nære fremtid. Det vil være en udfordring, da de unge i Nordfyn, som på sigt skal erstatte denne gruppe, hverken formår dette rent kvalitativt eller kvantitativt. Denne beskæftigelsesplan vil både tage udgangspunkt i den positive udvikling, der har været i de seneste år, og samtidig også i de udfordringer, som jobcentret står over for. Dels vil der blive bygget videre på de positive erfaringer jobcentret har gjort sig i de seneste år, og dels vil udfordringerne forsøges imødekommet gennem en bred vifte af tiltag. 2

3 Ministermål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 252 personer i arbejdskraftreserven i Nordfyns Kommune, heraf: o 197 dagpengemodtagere o 55 kontant- og starthjælpsmodtagere Personerne i arbejdskraftreserven udgør 29 procent af den samlede ledighed Mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i arbejdskraftreserven De tre største a-kasse grupper i reserven er 3F (48 %), HK (11 %) og Kristelig a-kasse (8 %) Ca. 44 procent af kontant- og starthjælpsmodtagerne er under 30 år. Halvdelen af kontant- og starthjælpsmodtagerne tilhører matchkategori 3. Udvikling siden samme måned året før: o Arbejdskraftreserven er steget med 41 personer. Inden for det sidste halve år er reserven dog steget med 100 procent For mandlige dagpengemodtagere har stigningen været 179 procent Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Som det ses af ovenstående boks udgør arbejdskraftreserven næsten 1/3 af samtlige ledige i Nordfyns kommune og langt størstedelen er forsikrede ledige. Selvom der har været en stigning i antallet af personer, som kommer i arbejdskraftreserven, ligger den på nogenlunde samme niveau som samme måned året før. Udviklingen ser dog markant anderledes ud, hvis der kun ses et halvt år tilbage. I den periode er antallet af personer med mere en tre måneders ledighed vokset kraftigt, hvilket især har været gældende for mandlige dagpengemodtagere. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er også steget siden samme måned året før, dog ikke i samme grad som de forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven er især præget af personer over 50 år, som repræsenterer hver fjerde person med mere end 3 måneders ledighed. 3

4 Da ledigheden i Nordfyn har været stigende i 2009, og da denne stigning forventes at fortsætte ind i 2010, forventes det, at tilgangen til arbejdskraftreserven vil blive øget. Denne udvikling er dog ikke gældende for alle grupper, da den aktuelle konjunkturnedgang rammer nogle brancher hårdere end andre. For dagpengemodtagere kan a-kasserne således opdeles i ikke konjunkturfølsomme, lidt konjunkturfølsomme samt meget konjunkturfølsomme. Med hensyn til kontanthjælpsmodtagerne, så forventes deres tilgang til arbejdskraftreserven generelt at være mindre konjunkturfølsom end dagpengemodtagernes. På baggrund af analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark forventes der i Nordfyn følgende udvikling i Dagpenge Kontanthjælp % +25 % % +14 % Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 1: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge Begrænses til en stigning på 100 procent. Fra 129 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) i december 2008 til 258 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp: Der har været en stigning fra december 2008: 34 fuldtidspersoner til marts 2009: 55 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 32,4 %. Stigningen har fundet sted fra januar til marts Der forventes yderligere en stigning i 2010 med 14 %. Således at antallet af fuldtidspersoner vil udgøre 63 i december Note: A-dagpenge: I forhold til 129 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp er i december 2008: 34 fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 4

5 Indsats: Ledige dagpengemodtagere har i henhold til loven ret og pligt til første jobsamtale efter tre måneder, og herefter hver tredje måned. For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt vil Jobcenter Nordfyn praktisere en tidligere og differentieret indsats inden de tre måneder, således at der kommer fokus på de grupper, der har større risiko for at opnå længerevarende ledighed. Jobcentret vil desuden arbejde med de personer, der kan varetage jobs inden for mangelområder både i forhold til de personer som allerede besidder de nødvendige kompetencer, men også i forhold til de personer som kan om/opkvalificeres. Dette arbejdsområde vil samtidig involvere en fokusering på den faglige og geografiske mobilitet blandt de ledige, således det ikke kun er i nærområdet og inden for samme erhverv der søges job. Udgangspunktet i denne indsats er, at den ledige skal vendes i døren, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse igen. Med hensyn til de personer, der allerede har opnået længerevarende ledighed, og dermed er indtrådt i arbejdskraftreserven, vil jobcentret benytte sig af de aktiveringsredskaber, der er til rådighed. Her vil der især blive fokuseret på de virksomhedsvendte redskaber såsom løntilskud, da disse kan give den ledige praktisk erhvervserfaring og herudover skabe et netværk, som kan være med til at åbne døren til beskæftigelse. Herudover kan voksenlærlingeordningen fungere som både et aktivt og forebyggende redskab ved at både ledige og beskæftigede gøres opmærksomme på den. Ledige kontanthjælpsmodtagere i match 1-3 skal straksaktiveres inden for 3 dage. Der tilbydes et 4 ugers vejledningsforløb og udarbejdes individuelle jobplaner efter princippet kortest mulig vej til ordinær ansættelse eller uddannelse. Såfremt den ledige ikke har fundet et job/påbegyndt en uddannelse, etableres virksomhedspraktik med indlagt jobsøgningskursus. Kontaktsamtalerne afholdes minimum hver anden måned. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 5

6 Ministermål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Jobcentret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Faktaboks Februar måned 2009 har der været 172 forløb med en varighed på over 26 uger Der er en overvægt af kvinder blandt sygeforløbene med en varighed på over 26 uger - overvægten ligger i aldersintervallet år Der er overvægt af sygeforløb på over 26 uger i aldersintervallet år. Der er få langvarige forløb for sygemeldte i alderen år. Der er tale om et fald i antallet af forløb på over 26 uger på 18, 5 % fra februar måned 2008 til februar måned 2009 gennemsnittet for klyngen udgør et fald på 9,8 % Målt over perioden 1. kvartal til 4. kvartal 2008 udgør andel af forløb på over 26 uger 8, 5 % i forhold til alle sygeforløb det laveste i klyngen Målt i forhold til alle forløb over 8 uger udgør andelen af forløb på over 26 uger 41,3 % - det laveste i klyngen Tallene stammer fra jobindsats.dk ministermål, resultatrevision og sygdagpenge Jobcentrets mål for at opfylde ministermål 2: At antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger nedbringes med 5 % fra 155 i december 2008 til 147 i december Det skal bemærkes, at antallet af sygeforløb i februar måned 2009 har udgjort 172 sygepengeforløb med en varighed på over 26 uger. Denne stigning skal sammenholdes med det store fald, der har været siden december 2007, hvor antallet af sygeforløb med en varighed på mere end 26 uger var på 224 sygeforløb. Indsats: Jobcenter Nordfyn satser på en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte. Der er sket en opnormering i såvel Ydelseskontoret som Jobcentret i 2008 og Der er nu sket en ændring af opfølgningsindsatsen, som skal medvirke til såvel en tidlig indsats som større fokus på de langvarige sager. 6

7 Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte, øger den sygemeldtes muligheder for at komme tilbage i arbejde, og derved bliver antallet af langvarige forløb mindre. Jobcentret vil desuden arbejde ud fra, at flest mulige af de sygemeldte er aktive i sygeperioden. Tilbuddene vil blive givet ud fra en vurdering af, hvad der vil gavne den enkelte sygemeldte. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. Ministermål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 280 fuldtidsledige personer under 30 år i marts måned 2009 i Nordfyns kommune svarende til ca. ¼ af det samlede antal fuldtidsledige A-dagpenge Der er 105 fuldtidsledige dagpengemodtagere 38 af de fuldtidsledige er under 25 år 63 procent af de unge dagpengemodtagere under 30 år er mænd Udviklingen i forhold til samme måned sidste år o Antallet af mænd er steget fra 21 til 67 o Antallet af kvinder er steget fra 29 til 40 Kontanthjælp Der er 175 fuldtidsledige unge under 30 år på kontanthjælp 76 kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate, mens 99 er ikkearbejdsmarkedsparate o Næsten 85 procent af de ikke-arbejdsmarkedsparate er match fuldtidspersoner, svarende til næsten 70 procent, er under 25 år Mænd og kvinder er næsten ligeligt repræsenteret blandt de ledige, dog med en lille 7

8 overvægt af kvinder (52 %) Udviklingen siden samme måned året før: o Antallet af fuldtidsledige mænd er steget fra 56 til 85 o Antallet af fuldtidsledige kvinder er faldet fra 94 til 90 Note: Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Jobcenter Nordfyn har en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Som det ses af ovenstående boks er ledigheden blandt unge mænd under 30 år hastigt voksende. Herudover er der mange unge i Nordfyn uden en uddannelse. Omkring 25 procent af de unge under 30 år har således grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau, og af de som forlader folkeskolen forventes det, at kun 63 procent gennemfører en uddannelse over de næste 10 år. Som yderkantsområde lider Nordfyn desuden under den omstændighed, at mange af de unge, der forlader området for at videreuddanne sig, ikke vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Hvis Nordfyn skal kunne i mødegå afgangen i arbejdsstyrken i de kommende år såvel kvantitativt som kvalitativt, kræver det en målrettet indsats over for de unge under 30 år. En konjunkturnedgang rammer oftest de unge hårdere end de øvrige aldersgruppe, og som følge heraf er der risiko for, at denne gruppes ledighed stiger mere end øvrige gruppers. Jobcenter Nordfyn vil dog have stor fokus på denne gruppe og forventer derfor, i tråd med Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyser, følgende udvikling i 2009 og Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate % 0 % % 0 % Jobcenter Nordfyns mål i forhold til ministermål 3 Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge: Begrænses til en stigning på 90 procent. Fra 62 fuldtidspersoner i december 2008 til 118 personer i december

9 Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsparate: Der anvendes prognoserne fra Beskæftigelsesregionen med en stigning på 28 % til december 2009, svarende til 84 fuldtidspersoner og en stigning i 2010 på 23 % svarende til, at der max. skal være 107 fuldtidspersoner i december Ikke Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: December 2008 var der 99 fuldtidspersoner, der forventes ingen stigning i 2009 og 2010, således at der max. skal være 99 fuldtidspersoner i december Indsats Jobcenter Nordfyn prioriterer ungeindsatsen højt, og har på den baggrund valgt ledige unge under 30 år, som en af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 9

10 De vigtigste øvrige beskæftigelsesmæssige udfordringer Generel opkvalificering af arbejdsstyrken Fokus på den stigende ledighed må ikke hindre opmærksomheden på de langtsigtede udfordringer på det lokale arbejdsmarked på Nordfyn. Aktuelle prognoser peger på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte og færre ufaglærte på det danske arbejdsmarked. Flest mulig unge skal have en uddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke vil stadig være en nødvendig investering i såvel den enkeltes som i virksomhedens og det lokale arbejdsmarkeds fremtid. Arbejdskraften på Nordfyn har ikke tradition for at pendle over længere afstande til arbejde. 17,2 % pendler slet ikke og 11,75 pendler km. Til sammenligning er tallene for Region Syddanmark henholdsvis 9 % og 16 %. 1 Ved en udvidelse af den lediges søgeradius ud over det lokale arbejdsmarked vokser antallet af arbejdspladser betragteligt og dermed muligheden for at finde ny beskæftigelse. Jobcenteret vil gøre ledige opmærksomme på, at såvel funktionel som geografisk mobilitet udvider beskæftigelsesmulighederne, og de ledige tilskyndes at søge mere bredt. Ufaglærte En stor andel af arbejdsstyrken på Nordfyn er ufaglært og dermed særlig sårbar overfor konjunkturskift og skærpede krav om kvalifikationer. 56 % af de årige på Nordfyn, der ikke er aktive på arbejdsmarkedet, har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Især den faldende beskæftigelse inden for industri og byggeri rammer de ufaglærte hårdt, og dette forstærkes yderligere af, at gruppen generelt er vant til kort transporttid til arbejdet. I en tid med lav konjunktur og stigende ledighed kan uddannelse være et mere langsigtet redskab frem for princippet om den hurtigste vej til ordinær ansættelse. Ikke- arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere berøres ikke direkte af den stigende ledighed, og på Nordfyn er antallet næsten uændret. Jobcentret ser en stor udfordring i at bringe denne gruppe nærmere arbejdsmarkedet og ønsker at gøre en særlig indsats herfor i Der er 1 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

11 tale om en målgruppe med store forskelligheder, og der vil derfor blive tale om en række forskellige tilbud og foranstaltninger. Sygemeldte: I perioden 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 var den gennemsnitlige varighed af sygedagepengeforløbene på 8.8 uge, som er det laveste i klyngen. Målt i fuldtidspersoner var der 1,2 % af arbejdsstyrken på sygedagpenge i Nordfyns Kommune. Gennemsnittet for Syddanmark er på 1,4 %. Gennem det seneste år har jobcenter Nordfyn formået at reducere antallet af langvarige forløb (40-52 uger) med 56 %. Unge: Jobcenter Nordfyn har som nævnt en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Denne udfordring består dels i at bremse stigning i ledigheden for unge under 30, og dels i at opkvalificere de unge, således at de rent kvalitativt kan imødekomme den afgang der sker fra arbejdsmarkedet i de kommende år. 11

12 Den borgerrettede indsats Mål for den borgerrettede indsats i 2010 Sygedagpenge: Antal sygeforløb i samtlige intervaller skal nedbringes med 5 % i forhold til december måned 2008 (i alt 526 forløb), således at antallet af forløb i december måned 2010 max. skal udgøre 500 forløb. Antallet af forløb med en varighed på over 52 uger skal nedbringes med 15 % i forhold til december måned 2008 (60 forløb), således at antallet af forløb december 2010 max. skal udgøre 51 forløb. Kontanthjælp Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler skal være på 90 % Den gennemsnitlige rettidighed for første og gentagne tilbud skal være på 75 % Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 55 % Aktiveringsgraden for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 35 % A-dagpenge: Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler, første tilbud samt gentagne tilbud skal være minimum 90 procent. Aktiveringsgraden skal være på 35 % Indsatsen for en generel opkvalificering af arbejdsstyrken Voksenlærlingeordningen er et centralt redskab i opkvalificeringsprocessen, og det er jobcentrets forventning, at den regionale voksenlærlingekampagne i foråret 2008 sammen med de nye mere fleksible regler vil øge interessen for muligheden for at blive faglært. Ligeledes rettes opmærksomheden mod uddannelsesmuligheder og de foreliggende hjælpemidler uddannelsesstederne skal tilbyde, f.eks. IT rygsækken til ordblinde. Kortuddannede, der har 12

13 problemer med matematik, er ordblinde eller har læse/stave vanskeligheder kan tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, matematik og IT. Arbejdsmarkedsparate ledige De arbejdsmarkedsparate ledige, som har kompetencer inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, vil jobcentret præsentere for konkrete jobs, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse. Herudover vil Jobcenter Nordfyn i forbindelse med kontaktsamtalerne understøtte den lediges jobsøgning med hensyn til den faglige og geografiske bredde. Dette skal medvirke til at begrænse den samlede ledighedsstigning i Nordfyn og samtidig også tilgangen til arbejdskraftreserven. For at undgå, at de arbejdsmarkedsparate ledige går passive i en længere periode, vil Jobcenter Nordfyn være opmærksom på at den enkelte lediges rettigheder, med hensyn til jobsamtaler og aktiveringstilbud, bliver overholdt. Det er vigtigt, da en tidlig og aktiv indsats er forbundet med en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Som følge heraf vil jobcentret over for de for de grupper af forsikrede ledige, som har risiko for at opnå længerevarende ledighed, yde en tidligere indsats end loven foreskriver. Denne indsats skal ses som en konsekvens af, at den aktuelle krise har ramt visse grupper hårdere end andre. Jobcentret vil derfor have ekstra fokus på disse grupper, da de som sagt har risiko for længerevarende ledighed. I forhold til aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige vil jobcenter Nordfyn især anvende de virksomhedsrettede værktøjer som privat og offentligt løntilskud samt virksomhedspraktik. Anvendelsen af disse redskaber skal bl.a. være medvirkende til at sikre den ledige tilknytning til arbejdsmarkedet. For ufaglærte ledige samt ledige inden for områder med dårlige beskæftigelsesmuligheder kan de virksomhedsrettede redskaber samtidig give den ledige mulighed for at prøve sig af i en anden branche, således de kan kanaliseres over i områder med gode jobmuligheder. Til denne opgave vil jobcentret også gøre brug af uddannelse og opkvalificering. Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Nordfyn har fortsat stor fokus på indsatsen overfor gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 13

14 I forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate er der fokus på en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og aktivering. Det betyder, at der tilstræbes en hurtig udredning med henblik på en afklaring af, hvilken indsats, der skal iværksættes i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der sikres den størst mulige aktivering i forhold til den enkeltes situation, og der er særlig opmærksomhed omkring tilbuddene til de unge ikke-arbejdsmarkedsparate. Med virkning fra er der etableret forløb på kommunens Kursus- og Aktiveringscenter, der kan strække sig over max. 10 uger. Der er forløb for de unge og de over 30 årige. De ledige udsluses fra disse forløb, når de er klar til at deltage i en anden aktivitet, primært virksomhedspraktik, løntilskud og lignende. Det er jobcentrets mål fortsat at nedbringe antallet af personer i denne målgruppe herunder gruppen af unge under 30 år. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at jobplanen overholdes, ved at sikre et individuelt tilbud, der matcher den lediges særlige behov, herunder f.eks. inddragelse af misbrugskonsulent, støtteperson til sociale kompetencer, anden aktør, mentor på virksomheder eller uddannelsesvejledning. For at få flere virksomhederne til at åbne dørene for ledige, der i udgangspunktet er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, kører jobcenteret i 2009 en kampagne, der skal få flere virksomheder til at deltage i det sociale ansvar. En indsats med fornyet fokus på at f.eks. etablering af praktikpladser eller job med løntilskud takt, giver skal tilskynde flere virksomheder til at yde en indsats i den generelle opkvalificering af de svage ledige. Erfaringen viser, at det er nødvendigt med en særlig indsats i form af en støtte- og kontaktperson samt en mentor i forhold til arbejdsstedet. Unge For at imødekomme udfordringen med den stigende ledighed og opkvalificering af de unge vil jobcenteret kombinere flere forskellige redskaber. Jobcenter Nordfyn i høj grad have fokus på kompetence-givende uddannelse, således at de unge ikke hænger fast i dagpenge eller kontanthjælp De unge bliver vejledt i forhold til uddannelser, som giver gode fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret fortsætter det gode samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense 14

15 (UUO) i forsøgsprojektet Flere unge i uddannelse, færre unge dropper ud af uddannelse, der blev iværksat i 2009 med økonomisk støtte fra LBR. Unge under 30 årige bliver vejledt om valg af uddannelse og rådgivet under uddannelsen, og såvel jobcentret som UUO forventer, at samarbejdet vil være medvirkende til at hæve uddannelsesniveauet i Nordfyn. Jobcentret vil derfor arbejde for at gøre ordningen permanent, således at den fra 2010 indgår som en fast del af kommunens budget. Ordningen retter sig både mod forsikrede og ikke-forsikrede unge. Derudover vil unge i alderen år indgå i målgruppen for voksenlærlingeordningen. For de ikke-arbejdsmarkedsparate unge vil indsatsen for en vis andel rette sig mod uddannelse i form af EGU-uddannelsen og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Unge, som er uafklarede i forhold til uddannelse, tilskyndes til et ophold på en produktionshøjskole. Jobcentret vil optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige ud af produktionsskolerne og i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning. For unge, som ikke umiddelbart ønsker at komme i gang med en uddannelse eller et forløb, som sigter imod en senere uddannelse, vil der være tale om individuelle aktiveringsforløb. Disse kan bestå i deltagelse i jobcenterets egne projekter, virksomhedspraktik eller løntilskud I samarbejde med de eksisterende kompetencer på uddannelsesinstitutioner og UU er tilbydes en særlig mentorordning, der kan yde støtte til at etablere en mere struktureret hverdag f.eks. med hensyn til bolig og sociale netværk. Det skal styrke de svage unges muligheder for at gennemføre job og uddannelse. Sygemeldte Der er vedtaget lovændringer, der giver kommunerne øgede muligheder for at nedbringe sygefraværet. Det vil bl.a. betyde et øget samarbejde i jobcentrets opfølgningsindsats i forhold til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasser. Jobcentret har derfor opdelt opfølgningsindsatsen, således at 3 medarbejdere har opfølgningsindsatsen for nysygemeldte medarbejdere. De skal have en tæt kontakt til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasserne. 15

16 Målet er at inddrage arbejdsgiveren/arbejdsløshedskasserne i højere grad og sikre, at der er en tæt kontakt mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren i sygeperioden. Der vil blive etableret flere tilbud til de sygemeldte: Der er fra august måned 2008 etableret et 4 ugers kursusforløb for sygemeldte, hvor arbejdsevnen er truet blandt andet på grund af psykiske lidelser. Fra juli 2009 etableres et projekt, hvor målgruppen er nysygemeldt, som er sygemeldt på grund af lidelser i bevægeapparatet. Projektets formål er en hurtig afklaring af lidelsen og igangsætning af relevant behandling, herunder et tæt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver. Der etableres ligeledes forløb for sygemeldte i 10 timer pr. uge, hvor der lægges vægt på ændring af livsstilen kost, motion, alkohol og røg samt der skal lægges en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentret har et tæt samarbejde med de praktiserende læger i området, blandt andet i forbindelse med månedlige socialmedicinske teammøder. Der er indgået partnerskabsaftaler med et antal arbejdsløshedskasser/fagforeninger. Udover et visitationsteam er opfølgningsarbejdet opdelt i en gruppe, som tager sig af sager i intervallet uge samt et team, der tager sig af de langvarige sager efter 40. uge. Der vil være en tæt kontakt til den sygemeldte i dette interval. Denne opdeling forventes at medføre en mere intens opfølgningsindsats med den enkelte sygemeldte. Opdelingen forventes at medføre, at der sker en hurtigere afklaring i de enkelte sygedagpengesager. Fleksjob og ledighedsydelse: Jobcentret har siden 2007 haft stor fokus på ledighedsydelse. Faktaboks Pr. den afventede 76 personer et fleksjob Pr. den afventede 43 personer et fleksjob Pr. den afventede 52 personer et fleksjob Pr. december 2008 var ledighedsprocenten på 14 %. 16

17 I løbet af 2008 var der et faldt på 11 % i antallet af personer på ledighedsydelse I december 2008 havde 81 % af modtagerne et forløb på under 26 uger Pr. den var der 262 personer i fleksjob Pr. den var der 320 personer i fleksjob Mål: Antallet af personer på ledighedsydelse skal være på max. 55 personer i december måned 2010, hvoraf max. 8 personer må have ventet på et fleksjob i mere end 18 måneder. I løbet af de3 første 3 måneder af 2009 sket der en stigning i antallet af personer, der afventer et fleksjob. Pr. den afventede 63 personer et fleksjob. Siden den er der sket et fald. I 2010 vil Jobcenter Nordfyn igangsætte forløb for personer, der afventer et fleksjob. Der vil blive tale om jobsøgningsforløb og virksomhedspraktikker. Disse forløb vil blive etableret på Nordfyns Kommunes Aktiverings- og Kursuscenter, ligesom der vil blive etableret relevant virksomhedspraktik. Handicappede Overfor ledige med handicap eller personer, der har været længerevarende sygemeldt, kan Jobcenter Nordfyn tilbyde forskellige former for støtteordninger, udredning og afklaring. Der kan f.eks. gives tilbud om tilskud/udlån af hjælpemidler, støtteordninger til personlig assistance i såvel erhvervsmæssig sammenhæng som i forbindelse med efter- og videreuddannelse, revalidering og fleksjob. Formålet med handicapindsatsen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse. Ligestilling Ligestillingsarbejde på Jobcentret skal sikre såvel mænds som kvinders beskæftigelsesmuligheder ved at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere, medarbejdere på Jobcentret samt anden aktør for de særlige kønsbestemte forhold og holdninger på arbejdsmarkedet. Ligestillingen skal bidrage til øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Nordfyn lægger konsulenterne vægt på, at det ikke er den arbejdssøgendes køn, der er afgørende for at komme i beskæftigelse i en given branche, men om den arbejdssøgendes kompetencer og kvalifikationer matcher de jobåbnin- 17

18 ger, der er på arbejdsmarkedet. Den økonomiske afmatning og stigende ledighed især inden for byggebranchen har medført, at der i 2009 er en større stigning i antallet af ledige mænd, og ledigheden blandt kvinder er nu lavere (mænd 4,8%, kvinder 3,2%). De ledige kvinder har lettere ved at finde et nyt job end mændene formentlig på grund af kvalifikationer, der matcher områder med gode jobmuligheder. 2 Denne udvikling giver ikke anledning til en særlig indsats målrettet de ledige kvinder. Medarbejderne på jobcenteret er opmærksomme, på at også de ledige mænd, der har været beskæftiget i de traditionelle mandefag, præsenteres for muligheden for brancheskift til områder med jobåbninger, f.eks. i ældreplejen, der hovedsageligt beskæftiger kvinder. 2 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

19 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS I det følgende beskrives Jobcenter Nordfyns strategier for den virksomhedsrettede indsats. Jobcentrets bedste service overfor virksomhederne er hurtigst muligt at få de ledige ud på arbejdsmarkedet. Derfor vil dialogen med virksomhederne være målrettet på at skaffe plads til borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job samt at støtte virksomhedernes rekruttering ved at synliggøre jobåbninger på Jobnet med henblik på at sikre et gennemsigtigt arbejdsmarked. Jobcenter Nordfyn vil have fokus på, at indsatsen overfor virksomhederne bliver koordineret mellem stat og kommune, således at der arbejdes ud fra en samlet strategi. I forhold til de ledige, der har svært ved at finde eller fastholde job, vil jobcentret også i 2010 understøtte deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved at oplyse virksomhederne om de eksisterende støtteordninger som f.eks. flexjob, mentorordninger, jobrotation, hjælpemidler og delvise sygemeldinger. Dette kræver et godt og tillidsfuldt forhold til virksomhederne, som Jobcenter Nordfyn lægger stor vægt på at opbygge og vedligeholde gennem regelmæssige besøg og kontakter. Herudover lægger jobcentret vægt på at være behjælpelig med at besvare spørgsmål og løse konkrete problemer, der måtte opstå i forløbet. Jobcentret har planer om at fortsætte det tætte samarbejde med en række lokale virksomheder i Det er hensigten at det skal være nemmere for virksomhederne at tage del i det sociale ansvar og jobcenteret ønsker at udvide samarbejdet og få flere virksomheder med. De der åbner dørene for svage ledige tilbydes en særlig støtte bl.a. i form af tæt kontakt til konsulent, bevilling af mentorfunktion samt etablering af mentornetværk til erfaringsudveksling og temadage om relevante emner. Derudover overvejer jobcenteret at iværksætte kampagner evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, der skal informere virksomhederne om mulige alternativer til afskedigelser i forbindelse med midlertidig nedgang i behovet for medarbejderressourcer. Det kunne være efteruddannelse af medarbejderne f.eks. faglige kurser, FVU (Forberedende Voksenundervisning) i dansk, matematik eller IT eller andre kompetencer som virksomheden har brug for nu eller i fremtiden. Mere fokus på voksenlærlingeordningen kunne også opfordre virksomhederne til at ansætte en voksenlærling og dermed sikre sig flere faglærte medarbejdere. Mere information om mulighederne for jobrotation kunne ligeledes medvirke til at virksomhederne ser alternativer til afskedigelser. 19

20 Alt i alt tiltag, der skal højne uddannelsesniveauet og sikre, at virksomhederne kan få den kvalficerede arbejdskraft de får brug for, når der igen kommer gang i økonomien, og når de store årgange forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Jobcenteret overvejer også tiltag, der skal informere virksomhederne om mulighederne for at indføre særlige ordninger for seniorer, f.eks. gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skal modvirke, at den meget fokus, der er på krisen, skal få ældre medarbejdere til helt at trække sig fra arbejdsmarkedet før, de egentlig havde planlagt det. Jobcenter Nordfyn vil også i 2010 sikre synliggørelse af jobåbninger på områder med mangel på arbejdskraft ved at varetage ekstern og intern annoncering af ledige job, ved at holde sig orienteret om udviklingen på balancelisten og flaskehalsområderne, ved at holde tæt kontakt til de lokale virksomheder indenfor brancher med mangel samt ved intern og ekstern orientering og vidensdeling mellem virksomhedskonsulenterne. Når virksomheder henvender sig om mangel på arbejdskraft, vil Jobcentret rådgive om rekruttering ad de gængse kanaler, hvor arbejdsgiver og arbejdstager normalt mødes direkte. Er der tale om en branche med mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan jobcentret endvidere hjælpe med opkvalificering eller støtteordninger til ansættelse, f.eks. via voksenlærlingeordningen. Jobcentret har desuden en EURES konsulent, der kan rådgive virksomhederne om mulighederne for annoncering efter og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 20

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere