Nøgletal. Hele landet i. Vækst. vækst antal i %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %"

Transkript

1 I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med indbyggere pr. 1. januar Det er et område i vækst, da der er tale om en attraktiv bosætningskommune. Frem mod år 2030 forventes befolkningstallet at stige til I den forbindelsen vil det være en udfordring, at andelen af personer over 60 år, som i 2009 udgør ca. ¼ af befolkningen, ventes at stige til over 1/3 i (Kilde: Danmarks Statistik) Nøgletal Vækst Hele Hele landet i landet vækst % antal 2008 i % Befolkning år , ,8 Uden for arbejdsstyrken , ,9 Arbejdsstyrken , ,4 Erhvervsfrekvens (%) 1 78,8 77,9-0,9 77,3-0,2 Arbejdsløshed , ,1 Beskæftigelse , ,7 Beskæftigelsesfrekvens 3 74,3 76,2 1,9 75,6 1,4 Virksomheder , ,5 Arbejdspladser , ,3 Indpendling ,8 Udpendling ,5 Nettoindpendling ,8 Bor og arbejder i omr. (%) 58,0 53,9-4,1 Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Beskæftigede med bopæl i området 3: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning 4: Arbejdssteder i 2002 og : Beskæftigede med arbejdsplads i området 1

2 Arbejdsmarkedet i Nordfyn har generelt gennemgået en positiv udvikling fra 2000 til Befolkningen i den arbejdsdygtige alder er steget i perioden, hvilket bl.a. har medvirket til at arbejdsstyrken er steget. Samtidig er der i perioden sket i fald i arbejdsløsheden på over 60 procent, og beskæftigelsen er steget med næsten seks procent. Den stigende beskæftigelse blandt kommunens borgere har dels været understøttet af et stigende antal arbejdspladser i kommunen som følge af der er opstået flere virksomheder, og dels af en stigende mobilitet blandt arbejderne, symboliseret ved den voksende udpendling fra kommunen. Til trods for denne positive udvikling står Nordfyns kommune i den kommende tid også over for nogle væsentlige udfordringer. For det første spiller den nuværende konjunktursituation en afgørende rolle. Nordfyn har, ligesom resten af landet, været ramt af den finansielle krise, hvilket har resulteret i en stigende ledighed som følge af flere afskedigelser. I marts 2009 lå ledighedsprocenten således på 4,1 procent i Nordfyns kommune. Til sammenligning lå ledighedsprocenten på 1,5 procent et halvt år tidligere. For det andet viser ovenstående tabel, at selv om antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64) har været stigende, så befinder en voksende andel af dem sig udenfor arbejdsstyrken. Endelig eksisterer der en udfordring i forhold til demografien. I Nordfyns kommune udgør personer over 55 år således en fjerdedel af den erhvervsaktive befolkning. Dette har medvirket til, at erhvervsfrekvensen har været faldende i mellem 2000 og 2008, og herudover vil denne demografiske situation betyde at mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i den nære fremtid. Det vil være en udfordring, da de unge i Nordfyn, som på sigt skal erstatte denne gruppe, hverken formår dette rent kvalitativt eller kvantitativt. Denne beskæftigelsesplan vil både tage udgangspunkt i den positive udvikling, der har været i de seneste år, og samtidig også i de udfordringer, som jobcentret står over for. Dels vil der blive bygget videre på de positive erfaringer jobcentret har gjort sig i de seneste år, og dels vil udfordringerne forsøges imødekommet gennem en bred vifte af tiltag. 2

3 Ministermål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 252 personer i arbejdskraftreserven i Nordfyns Kommune, heraf: o 197 dagpengemodtagere o 55 kontant- og starthjælpsmodtagere Personerne i arbejdskraftreserven udgør 29 procent af den samlede ledighed Mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i arbejdskraftreserven De tre største a-kasse grupper i reserven er 3F (48 %), HK (11 %) og Kristelig a-kasse (8 %) Ca. 44 procent af kontant- og starthjælpsmodtagerne er under 30 år. Halvdelen af kontant- og starthjælpsmodtagerne tilhører matchkategori 3. Udvikling siden samme måned året før: o Arbejdskraftreserven er steget med 41 personer. Inden for det sidste halve år er reserven dog steget med 100 procent For mandlige dagpengemodtagere har stigningen været 179 procent Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Som det ses af ovenstående boks udgør arbejdskraftreserven næsten 1/3 af samtlige ledige i Nordfyns kommune og langt størstedelen er forsikrede ledige. Selvom der har været en stigning i antallet af personer, som kommer i arbejdskraftreserven, ligger den på nogenlunde samme niveau som samme måned året før. Udviklingen ser dog markant anderledes ud, hvis der kun ses et halvt år tilbage. I den periode er antallet af personer med mere en tre måneders ledighed vokset kraftigt, hvilket især har været gældende for mandlige dagpengemodtagere. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er også steget siden samme måned året før, dog ikke i samme grad som de forsikrede ledige. Arbejdskraftreserven er især præget af personer over 50 år, som repræsenterer hver fjerde person med mere end 3 måneders ledighed. 3

4 Da ledigheden i Nordfyn har været stigende i 2009, og da denne stigning forventes at fortsætte ind i 2010, forventes det, at tilgangen til arbejdskraftreserven vil blive øget. Denne udvikling er dog ikke gældende for alle grupper, da den aktuelle konjunkturnedgang rammer nogle brancher hårdere end andre. For dagpengemodtagere kan a-kasserne således opdeles i ikke konjunkturfølsomme, lidt konjunkturfølsomme samt meget konjunkturfølsomme. Med hensyn til kontanthjælpsmodtagerne, så forventes deres tilgang til arbejdskraftreserven generelt at være mindre konjunkturfølsom end dagpengemodtagernes. På baggrund af analyser fra Beskæftigelsesregion Syddanmark forventes der i Nordfyn følgende udvikling i Dagpenge Kontanthjælp % +25 % % +14 % Jobcenter Nordfyns mål for at opfylde ministermål 1: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge Begrænses til en stigning på 100 procent. Fra 129 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) i december 2008 til 258 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp: Der har været en stigning fra december 2008: 34 fuldtidspersoner til marts 2009: 55 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 32,4 %. Stigningen har fundet sted fra januar til marts Der forventes yderligere en stigning i 2010 med 14 %. Således at antallet af fuldtidspersoner vil udgøre 63 i december Note: A-dagpenge: I forhold til 129 fuldtidspersoner i december Kontanthjælp er i december 2008: 34 fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 4

5 Indsats: Ledige dagpengemodtagere har i henhold til loven ret og pligt til første jobsamtale efter tre måneder, og herefter hver tredje måned. For at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven mest muligt vil Jobcenter Nordfyn praktisere en tidligere og differentieret indsats inden de tre måneder, således at der kommer fokus på de grupper, der har større risiko for at opnå længerevarende ledighed. Jobcentret vil desuden arbejde med de personer, der kan varetage jobs inden for mangelområder både i forhold til de personer som allerede besidder de nødvendige kompetencer, men også i forhold til de personer som kan om/opkvalificeres. Dette arbejdsområde vil samtidig involvere en fokusering på den faglige og geografiske mobilitet blandt de ledige, således det ikke kun er i nærområdet og inden for samme erhverv der søges job. Udgangspunktet i denne indsats er, at den ledige skal vendes i døren, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse igen. Med hensyn til de personer, der allerede har opnået længerevarende ledighed, og dermed er indtrådt i arbejdskraftreserven, vil jobcentret benytte sig af de aktiveringsredskaber, der er til rådighed. Her vil der især blive fokuseret på de virksomhedsvendte redskaber såsom løntilskud, da disse kan give den ledige praktisk erhvervserfaring og herudover skabe et netværk, som kan være med til at åbne døren til beskæftigelse. Herudover kan voksenlærlingeordningen fungere som både et aktivt og forebyggende redskab ved at både ledige og beskæftigede gøres opmærksomme på den. Ledige kontanthjælpsmodtagere i match 1-3 skal straksaktiveres inden for 3 dage. Der tilbydes et 4 ugers vejledningsforløb og udarbejdes individuelle jobplaner efter princippet kortest mulig vej til ordinær ansættelse eller uddannelse. Såfremt den ledige ikke har fundet et job/påbegyndt en uddannelse, etableres virksomhedspraktik med indlagt jobsøgningskursus. Kontaktsamtalerne afholdes minimum hver anden måned. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 5

6 Ministermål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Jobcentret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Faktaboks Februar måned 2009 har der været 172 forløb med en varighed på over 26 uger Der er en overvægt af kvinder blandt sygeforløbene med en varighed på over 26 uger - overvægten ligger i aldersintervallet år Der er overvægt af sygeforløb på over 26 uger i aldersintervallet år. Der er få langvarige forløb for sygemeldte i alderen år. Der er tale om et fald i antallet af forløb på over 26 uger på 18, 5 % fra februar måned 2008 til februar måned 2009 gennemsnittet for klyngen udgør et fald på 9,8 % Målt over perioden 1. kvartal til 4. kvartal 2008 udgør andel af forløb på over 26 uger 8, 5 % i forhold til alle sygeforløb det laveste i klyngen Målt i forhold til alle forløb over 8 uger udgør andelen af forløb på over 26 uger 41,3 % - det laveste i klyngen Tallene stammer fra jobindsats.dk ministermål, resultatrevision og sygdagpenge Jobcentrets mål for at opfylde ministermål 2: At antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger nedbringes med 5 % fra 155 i december 2008 til 147 i december Det skal bemærkes, at antallet af sygeforløb i februar måned 2009 har udgjort 172 sygepengeforløb med en varighed på over 26 uger. Denne stigning skal sammenholdes med det store fald, der har været siden december 2007, hvor antallet af sygeforløb med en varighed på mere end 26 uger var på 224 sygeforløb. Indsats: Jobcenter Nordfyn satser på en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte. Der er sket en opnormering i såvel Ydelseskontoret som Jobcentret i 2008 og Der er nu sket en ændring af opfølgningsindsatsen, som skal medvirke til såvel en tidlig indsats som større fokus på de langvarige sager. 6

7 Alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats i forhold til den sygemeldte, øger den sygemeldtes muligheder for at komme tilbage i arbejde, og derved bliver antallet af langvarige forløb mindre. Jobcentret vil desuden arbejde ud fra, at flest mulige af de sygemeldte er aktive i sygeperioden. Tilbuddene vil blive givet ud fra en vurdering af, hvad der vil gavne den enkelte sygemeldte. Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. Ministermål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses mest muligt. Faktaboks Der er i alt 280 fuldtidsledige personer under 30 år i marts måned 2009 i Nordfyns kommune svarende til ca. ¼ af det samlede antal fuldtidsledige A-dagpenge Der er 105 fuldtidsledige dagpengemodtagere 38 af de fuldtidsledige er under 25 år 63 procent af de unge dagpengemodtagere under 30 år er mænd Udviklingen i forhold til samme måned sidste år o Antallet af mænd er steget fra 21 til 67 o Antallet af kvinder er steget fra 29 til 40 Kontanthjælp Der er 175 fuldtidsledige unge under 30 år på kontanthjælp 76 kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate, mens 99 er ikkearbejdsmarkedsparate o Næsten 85 procent af de ikke-arbejdsmarkedsparate er match fuldtidspersoner, svarende til næsten 70 procent, er under 25 år Mænd og kvinder er næsten ligeligt repræsenteret blandt de ledige, dog med en lille 7

8 overvægt af kvinder (52 %) Udviklingen siden samme måned året før: o Antallet af fuldtidsledige mænd er steget fra 56 til 85 o Antallet af fuldtidsledige kvinder er faldet fra 94 til 90 Note: Tallene stammer fra marts 2009 Kilde: Jobindsats.dk Jobcenter Nordfyn har en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Som det ses af ovenstående boks er ledigheden blandt unge mænd under 30 år hastigt voksende. Herudover er der mange unge i Nordfyn uden en uddannelse. Omkring 25 procent af de unge under 30 år har således grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau, og af de som forlader folkeskolen forventes det, at kun 63 procent gennemfører en uddannelse over de næste 10 år. Som yderkantsområde lider Nordfyn desuden under den omstændighed, at mange af de unge, der forlader området for at videreuddanne sig, ikke vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse. Hvis Nordfyn skal kunne i mødegå afgangen i arbejdsstyrken i de kommende år såvel kvantitativt som kvalitativt, kræver det en målrettet indsats over for de unge under 30 år. En konjunkturnedgang rammer oftest de unge hårdere end de øvrige aldersgruppe, og som følge heraf er der risiko for, at denne gruppes ledighed stiger mere end øvrige gruppers. Jobcenter Nordfyn vil dog have stor fokus på denne gruppe og forventer derfor, i tråd med Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyser, følgende udvikling i 2009 og Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate % 0 % % 0 % Jobcenter Nordfyns mål i forhold til ministermål 3 Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 begrænses med følgende procentsatser: A-dagpenge: Begrænses til en stigning på 90 procent. Fra 62 fuldtidspersoner i december 2008 til 118 personer i december

9 Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsparate: Der anvendes prognoserne fra Beskæftigelsesregionen med en stigning på 28 % til december 2009, svarende til 84 fuldtidspersoner og en stigning i 2010 på 23 % svarende til, at der max. skal være 107 fuldtidspersoner i december Ikke Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: December 2008 var der 99 fuldtidspersoner, der forventes ingen stigning i 2009 og 2010, således at der max. skal være 99 fuldtidspersoner i december Indsats Jobcenter Nordfyn prioriterer ungeindsatsen højt, og har på den baggrund valgt ledige unge under 30 år, som en af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Indsatsen beskrives nærmere i afsnittet: Den borgerrettede indsats. 9

10 De vigtigste øvrige beskæftigelsesmæssige udfordringer Generel opkvalificering af arbejdsstyrken Fokus på den stigende ledighed må ikke hindre opmærksomheden på de langtsigtede udfordringer på det lokale arbejdsmarked på Nordfyn. Aktuelle prognoser peger på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte og færre ufaglærte på det danske arbejdsmarked. Flest mulig unge skal have en uddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke vil stadig være en nødvendig investering i såvel den enkeltes som i virksomhedens og det lokale arbejdsmarkeds fremtid. Arbejdskraften på Nordfyn har ikke tradition for at pendle over længere afstande til arbejde. 17,2 % pendler slet ikke og 11,75 pendler km. Til sammenligning er tallene for Region Syddanmark henholdsvis 9 % og 16 %. 1 Ved en udvidelse af den lediges søgeradius ud over det lokale arbejdsmarked vokser antallet af arbejdspladser betragteligt og dermed muligheden for at finde ny beskæftigelse. Jobcenteret vil gøre ledige opmærksomme på, at såvel funktionel som geografisk mobilitet udvider beskæftigelsesmulighederne, og de ledige tilskyndes at søge mere bredt. Ufaglærte En stor andel af arbejdsstyrken på Nordfyn er ufaglært og dermed særlig sårbar overfor konjunkturskift og skærpede krav om kvalifikationer. 56 % af de årige på Nordfyn, der ikke er aktive på arbejdsmarkedet, har grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Især den faldende beskæftigelse inden for industri og byggeri rammer de ufaglærte hårdt, og dette forstærkes yderligere af, at gruppen generelt er vant til kort transporttid til arbejdet. I en tid med lav konjunktur og stigende ledighed kan uddannelse være et mere langsigtet redskab frem for princippet om den hurtigste vej til ordinær ansættelse. Ikke- arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere berøres ikke direkte af den stigende ledighed, og på Nordfyn er antallet næsten uændret. Jobcentret ser en stor udfordring i at bringe denne gruppe nærmere arbejdsmarkedet og ønsker at gøre en særlig indsats herfor i Der er 1 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

11 tale om en målgruppe med store forskelligheder, og der vil derfor blive tale om en række forskellige tilbud og foranstaltninger. Sygemeldte: I perioden 2. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 var den gennemsnitlige varighed af sygedagepengeforløbene på 8.8 uge, som er det laveste i klyngen. Målt i fuldtidspersoner var der 1,2 % af arbejdsstyrken på sygedagpenge i Nordfyns Kommune. Gennemsnittet for Syddanmark er på 1,4 %. Gennem det seneste år har jobcenter Nordfyn formået at reducere antallet af langvarige forløb (40-52 uger) med 56 %. Unge: Jobcenter Nordfyn har som nævnt en særlig udfordring i forhold til unge-målet. Denne udfordring består dels i at bremse stigning i ledigheden for unge under 30, og dels i at opkvalificere de unge, således at de rent kvalitativt kan imødekomme den afgang der sker fra arbejdsmarkedet i de kommende år. 11

12 Den borgerrettede indsats Mål for den borgerrettede indsats i 2010 Sygedagpenge: Antal sygeforløb i samtlige intervaller skal nedbringes med 5 % i forhold til december måned 2008 (i alt 526 forløb), således at antallet af forløb i december måned 2010 max. skal udgøre 500 forløb. Antallet af forløb med en varighed på over 52 uger skal nedbringes med 15 % i forhold til december måned 2008 (60 forløb), således at antallet af forløb december 2010 max. skal udgøre 51 forløb. Kontanthjælp Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler skal være på 90 % Den gennemsnitlige rettidighed for første og gentagne tilbud skal være på 75 % Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 55 % Aktiveringsgraden for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal være på 35 % A-dagpenge: Den gennemsnitlige rettidighed for kontakt- og jobsamtaler, første tilbud samt gentagne tilbud skal være minimum 90 procent. Aktiveringsgraden skal være på 35 % Indsatsen for en generel opkvalificering af arbejdsstyrken Voksenlærlingeordningen er et centralt redskab i opkvalificeringsprocessen, og det er jobcentrets forventning, at den regionale voksenlærlingekampagne i foråret 2008 sammen med de nye mere fleksible regler vil øge interessen for muligheden for at blive faglært. Ligeledes rettes opmærksomheden mod uddannelsesmuligheder og de foreliggende hjælpemidler uddannelsesstederne skal tilbyde, f.eks. IT rygsækken til ordblinde. Kortuddannede, der har 12

13 problemer med matematik, er ordblinde eller har læse/stave vanskeligheder kan tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, matematik og IT. Arbejdsmarkedsparate ledige De arbejdsmarkedsparate ledige, som har kompetencer inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, vil jobcentret præsentere for konkrete jobs, således de hurtigst muligt opnår beskæftigelse. Herudover vil Jobcenter Nordfyn i forbindelse med kontaktsamtalerne understøtte den lediges jobsøgning med hensyn til den faglige og geografiske bredde. Dette skal medvirke til at begrænse den samlede ledighedsstigning i Nordfyn og samtidig også tilgangen til arbejdskraftreserven. For at undgå, at de arbejdsmarkedsparate ledige går passive i en længere periode, vil Jobcenter Nordfyn være opmærksom på at den enkelte lediges rettigheder, med hensyn til jobsamtaler og aktiveringstilbud, bliver overholdt. Det er vigtigt, da en tidlig og aktiv indsats er forbundet med en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Som følge heraf vil jobcentret over for de for de grupper af forsikrede ledige, som har risiko for at opnå længerevarende ledighed, yde en tidligere indsats end loven foreskriver. Denne indsats skal ses som en konsekvens af, at den aktuelle krise har ramt visse grupper hårdere end andre. Jobcentret vil derfor have ekstra fokus på disse grupper, da de som sagt har risiko for længerevarende ledighed. I forhold til aktivering af de arbejdsmarkedsparate ledige vil jobcenter Nordfyn især anvende de virksomhedsrettede værktøjer som privat og offentligt løntilskud samt virksomhedspraktik. Anvendelsen af disse redskaber skal bl.a. være medvirkende til at sikre den ledige tilknytning til arbejdsmarkedet. For ufaglærte ledige samt ledige inden for områder med dårlige beskæftigelsesmuligheder kan de virksomhedsrettede redskaber samtidig give den ledige mulighed for at prøve sig af i en anden branche, således de kan kanaliseres over i områder med gode jobmuligheder. Til denne opgave vil jobcentret også gøre brug af uddannelse og opkvalificering. Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenter Nordfyn har fortsat stor fokus på indsatsen overfor gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere 13

14 I forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate er der fokus på en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet og aktivering. Det betyder, at der tilstræbes en hurtig udredning med henblik på en afklaring af, hvilken indsats, der skal iværksættes i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der sikres den størst mulige aktivering i forhold til den enkeltes situation, og der er særlig opmærksomhed omkring tilbuddene til de unge ikke-arbejdsmarkedsparate. Med virkning fra er der etableret forløb på kommunens Kursus- og Aktiveringscenter, der kan strække sig over max. 10 uger. Der er forløb for de unge og de over 30 årige. De ledige udsluses fra disse forløb, når de er klar til at deltage i en anden aktivitet, primært virksomhedspraktik, løntilskud og lignende. Det er jobcentrets mål fortsat at nedbringe antallet af personer i denne målgruppe herunder gruppen af unge under 30 år. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at jobplanen overholdes, ved at sikre et individuelt tilbud, der matcher den lediges særlige behov, herunder f.eks. inddragelse af misbrugskonsulent, støtteperson til sociale kompetencer, anden aktør, mentor på virksomheder eller uddannelsesvejledning. For at få flere virksomhederne til at åbne dørene for ledige, der i udgangspunktet er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, kører jobcenteret i 2009 en kampagne, der skal få flere virksomheder til at deltage i det sociale ansvar. En indsats med fornyet fokus på at f.eks. etablering af praktikpladser eller job med løntilskud takt, giver skal tilskynde flere virksomheder til at yde en indsats i den generelle opkvalificering af de svage ledige. Erfaringen viser, at det er nødvendigt med en særlig indsats i form af en støtte- og kontaktperson samt en mentor i forhold til arbejdsstedet. Unge For at imødekomme udfordringen med den stigende ledighed og opkvalificering af de unge vil jobcenteret kombinere flere forskellige redskaber. Jobcenter Nordfyn i høj grad have fokus på kompetence-givende uddannelse, således at de unge ikke hænger fast i dagpenge eller kontanthjælp De unge bliver vejledt i forhold til uddannelser, som giver gode fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret fortsætter det gode samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense 14

15 (UUO) i forsøgsprojektet Flere unge i uddannelse, færre unge dropper ud af uddannelse, der blev iværksat i 2009 med økonomisk støtte fra LBR. Unge under 30 årige bliver vejledt om valg af uddannelse og rådgivet under uddannelsen, og såvel jobcentret som UUO forventer, at samarbejdet vil være medvirkende til at hæve uddannelsesniveauet i Nordfyn. Jobcentret vil derfor arbejde for at gøre ordningen permanent, således at den fra 2010 indgår som en fast del af kommunens budget. Ordningen retter sig både mod forsikrede og ikke-forsikrede unge. Derudover vil unge i alderen år indgå i målgruppen for voksenlærlingeordningen. For de ikke-arbejdsmarkedsparate unge vil indsatsen for en vis andel rette sig mod uddannelse i form af EGU-uddannelsen og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Unge, som er uafklarede i forhold til uddannelse, tilskyndes til et ophold på en produktionshøjskole. Jobcentret vil optimere indsatsen ved en hyppigere tæt opfølgning, et særligt tilrettelagt kursus i udformning af ansøgning og CV, samt øget bestræbelse på hurtigere at få den ledige ud af produktionsskolerne og i et forløb på en privat virksomhed, f.eks. under en mentorordning. For unge, som ikke umiddelbart ønsker at komme i gang med en uddannelse eller et forløb, som sigter imod en senere uddannelse, vil der være tale om individuelle aktiveringsforløb. Disse kan bestå i deltagelse i jobcenterets egne projekter, virksomhedspraktik eller løntilskud I samarbejde med de eksisterende kompetencer på uddannelsesinstitutioner og UU er tilbydes en særlig mentorordning, der kan yde støtte til at etablere en mere struktureret hverdag f.eks. med hensyn til bolig og sociale netværk. Det skal styrke de svage unges muligheder for at gennemføre job og uddannelse. Sygemeldte Der er vedtaget lovændringer, der giver kommunerne øgede muligheder for at nedbringe sygefraværet. Det vil bl.a. betyde et øget samarbejde i jobcentrets opfølgningsindsats i forhold til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasser. Jobcentret har derfor opdelt opfølgningsindsatsen, således at 3 medarbejdere har opfølgningsindsatsen for nysygemeldte medarbejdere. De skal have en tæt kontakt til arbejdsgivere og arbejdsløshedskasserne. 15

16 Målet er at inddrage arbejdsgiveren/arbejdsløshedskasserne i højere grad og sikre, at der er en tæt kontakt mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren i sygeperioden. Der vil blive etableret flere tilbud til de sygemeldte: Der er fra august måned 2008 etableret et 4 ugers kursusforløb for sygemeldte, hvor arbejdsevnen er truet blandt andet på grund af psykiske lidelser. Fra juli 2009 etableres et projekt, hvor målgruppen er nysygemeldt, som er sygemeldt på grund af lidelser i bevægeapparatet. Projektets formål er en hurtig afklaring af lidelsen og igangsætning af relevant behandling, herunder et tæt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver. Der etableres ligeledes forløb for sygemeldte i 10 timer pr. uge, hvor der lægges vægt på ændring af livsstilen kost, motion, alkohol og røg samt der skal lægges en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentret har et tæt samarbejde med de praktiserende læger i området, blandt andet i forbindelse med månedlige socialmedicinske teammøder. Der er indgået partnerskabsaftaler med et antal arbejdsløshedskasser/fagforeninger. Udover et visitationsteam er opfølgningsarbejdet opdelt i en gruppe, som tager sig af sager i intervallet uge samt et team, der tager sig af de langvarige sager efter 40. uge. Der vil være en tæt kontakt til den sygemeldte i dette interval. Denne opdeling forventes at medføre en mere intens opfølgningsindsats med den enkelte sygemeldte. Opdelingen forventes at medføre, at der sker en hurtigere afklaring i de enkelte sygedagpengesager. Fleksjob og ledighedsydelse: Jobcentret har siden 2007 haft stor fokus på ledighedsydelse. Faktaboks Pr. den afventede 76 personer et fleksjob Pr. den afventede 43 personer et fleksjob Pr. den afventede 52 personer et fleksjob Pr. december 2008 var ledighedsprocenten på 14 %. 16

17 I løbet af 2008 var der et faldt på 11 % i antallet af personer på ledighedsydelse I december 2008 havde 81 % af modtagerne et forløb på under 26 uger Pr. den var der 262 personer i fleksjob Pr. den var der 320 personer i fleksjob Mål: Antallet af personer på ledighedsydelse skal være på max. 55 personer i december måned 2010, hvoraf max. 8 personer må have ventet på et fleksjob i mere end 18 måneder. I løbet af de3 første 3 måneder af 2009 sket der en stigning i antallet af personer, der afventer et fleksjob. Pr. den afventede 63 personer et fleksjob. Siden den er der sket et fald. I 2010 vil Jobcenter Nordfyn igangsætte forløb for personer, der afventer et fleksjob. Der vil blive tale om jobsøgningsforløb og virksomhedspraktikker. Disse forløb vil blive etableret på Nordfyns Kommunes Aktiverings- og Kursuscenter, ligesom der vil blive etableret relevant virksomhedspraktik. Handicappede Overfor ledige med handicap eller personer, der har været længerevarende sygemeldt, kan Jobcenter Nordfyn tilbyde forskellige former for støtteordninger, udredning og afklaring. Der kan f.eks. gives tilbud om tilskud/udlån af hjælpemidler, støtteordninger til personlig assistance i såvel erhvervsmæssig sammenhæng som i forbindelse med efter- og videreuddannelse, revalidering og fleksjob. Formålet med handicapindsatsen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at disse personer bliver ligestillet med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse. Ligestilling Ligestillingsarbejde på Jobcentret skal sikre såvel mænds som kvinders beskæftigelsesmuligheder ved at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere, medarbejdere på Jobcentret samt anden aktør for de særlige kønsbestemte forhold og holdninger på arbejdsmarkedet. Ligestillingen skal bidrage til øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Nordfyn lægger konsulenterne vægt på, at det ikke er den arbejdssøgendes køn, der er afgørende for at komme i beskæftigelse i en given branche, men om den arbejdssøgendes kompetencer og kvalifikationer matcher de jobåbnin- 17

18 ger, der er på arbejdsmarkedet. Den økonomiske afmatning og stigende ledighed især inden for byggebranchen har medført, at der i 2009 er en større stigning i antallet af ledige mænd, og ledigheden blandt kvinder er nu lavere (mænd 4,8%, kvinder 3,2%). De ledige kvinder har lettere ved at finde et nyt job end mændene formentlig på grund af kvalifikationer, der matcher områder med gode jobmuligheder. 2 Denne udvikling giver ikke anledning til en særlig indsats målrettet de ledige kvinder. Medarbejderne på jobcenteret er opmærksomme, på at også de ledige mænd, der har været beskæftiget i de traditionelle mandefag, præsenteres for muligheden for brancheskift til områder med jobåbninger, f.eks. i ældreplejen, der hovedsageligt beskæftiger kvinder. 2 Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmark, Faktaark om mobilitet på det syddanske arbejdsmarked, maj

19 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS I det følgende beskrives Jobcenter Nordfyns strategier for den virksomhedsrettede indsats. Jobcentrets bedste service overfor virksomhederne er hurtigst muligt at få de ledige ud på arbejdsmarkedet. Derfor vil dialogen med virksomhederne være målrettet på at skaffe plads til borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job samt at støtte virksomhedernes rekruttering ved at synliggøre jobåbninger på Jobnet med henblik på at sikre et gennemsigtigt arbejdsmarked. Jobcenter Nordfyn vil have fokus på, at indsatsen overfor virksomhederne bliver koordineret mellem stat og kommune, således at der arbejdes ud fra en samlet strategi. I forhold til de ledige, der har svært ved at finde eller fastholde job, vil jobcentret også i 2010 understøtte deres tilknytning til arbejdsmarkedet ved at oplyse virksomhederne om de eksisterende støtteordninger som f.eks. flexjob, mentorordninger, jobrotation, hjælpemidler og delvise sygemeldinger. Dette kræver et godt og tillidsfuldt forhold til virksomhederne, som Jobcenter Nordfyn lægger stor vægt på at opbygge og vedligeholde gennem regelmæssige besøg og kontakter. Herudover lægger jobcentret vægt på at være behjælpelig med at besvare spørgsmål og løse konkrete problemer, der måtte opstå i forløbet. Jobcentret har planer om at fortsætte det tætte samarbejde med en række lokale virksomheder i Det er hensigten at det skal være nemmere for virksomhederne at tage del i det sociale ansvar og jobcenteret ønsker at udvide samarbejdet og få flere virksomheder med. De der åbner dørene for svage ledige tilbydes en særlig støtte bl.a. i form af tæt kontakt til konsulent, bevilling af mentorfunktion samt etablering af mentornetværk til erfaringsudveksling og temadage om relevante emner. Derudover overvejer jobcenteret at iværksætte kampagner evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, der skal informere virksomhederne om mulige alternativer til afskedigelser i forbindelse med midlertidig nedgang i behovet for medarbejderressourcer. Det kunne være efteruddannelse af medarbejderne f.eks. faglige kurser, FVU (Forberedende Voksenundervisning) i dansk, matematik eller IT eller andre kompetencer som virksomheden har brug for nu eller i fremtiden. Mere fokus på voksenlærlingeordningen kunne også opfordre virksomhederne til at ansætte en voksenlærling og dermed sikre sig flere faglærte medarbejdere. Mere information om mulighederne for jobrotation kunne ligeledes medvirke til at virksomhederne ser alternativer til afskedigelser. 19

20 Alt i alt tiltag, der skal højne uddannelsesniveauet og sikre, at virksomhederne kan få den kvalficerede arbejdskraft de får brug for, når der igen kommer gang i økonomien, og når de store årgange forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Jobcenteret overvejer også tiltag, der skal informere virksomhederne om mulighederne for at indføre særlige ordninger for seniorer, f.eks. gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skal modvirke, at den meget fokus, der er på krisen, skal få ældre medarbejdere til helt at trække sig fra arbejdsmarkedet før, de egentlig havde planlagt det. Jobcenter Nordfyn vil også i 2010 sikre synliggørelse af jobåbninger på områder med mangel på arbejdskraft ved at varetage ekstern og intern annoncering af ledige job, ved at holde sig orienteret om udviklingen på balancelisten og flaskehalsområderne, ved at holde tæt kontakt til de lokale virksomheder indenfor brancher med mangel samt ved intern og ekstern orientering og vidensdeling mellem virksomhedskonsulenterne. Når virksomheder henvender sig om mangel på arbejdskraft, vil Jobcentret rådgive om rekruttering ad de gængse kanaler, hvor arbejdsgiver og arbejdstager normalt mødes direkte. Er der tale om en branche med mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan jobcentret endvidere hjælpe med opkvalificering eller støtteordninger til ansættelse, f.eks. via voksenlærlingeordningen. Jobcentret har desuden en EURES konsulent, der kan rådgive virksomhederne om mulighederne for annoncering efter og ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 20

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Side 1 Sammenfatning af beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen fastsætter mål og strategi for indsatsen i forhold til ministerens fire udmeldte mål

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2010 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere