Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Status i UU-Center Sydfyn i henhold til årshjul Budgetkontrol pr. 30. september Budget 2013 Service og Økonomi AU Udmøntning af rammebesparelse for budget 2013 og overslagsår Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune Orientering om indsats i forhold til udfaldstruede forsikrede ledige Til efterretning 14. november Eventuelt...9

2 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Dagsordenen blev godkendt 2. Status i UU-Center Sydfyn i henhold til årshjul 11/6145 Beslutningstema: Orientering om UU-Center Sydfyns indsats i henhold til årshjul. Sagsfremstilling: Leder af UU-Center Sydfyn Bo Madsen og uu-vejleder Anne Birte Rasmussen orienterer om UU-Center Sydfyns indsats i henhold til årshjulet. 1. Halvårsstatistik (Bilag skal udskrives i farver for at få det rigtige overblik) og 10. klassernes uddannelsesvalg (Bilag skal udskrives i farver for at få det rigtige overblik) 3. Indsatsområder i Virksomhedsplan Ny virksomhedsplan Den forstærkede tværgående ungeindsats kort orientering om, hvordan samarbejdet fungerer pt. v/anne Birte Rasmussen. 6. Kort orientering om Ungepakke 2 evaluering og anbefalinger, herunder den manglende aftale mellem Finansministeriet og KL om fortsat økonomi jf. lov og cirkulæreprogrammet v/bo Madsen. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Statistik for UU-Center Sydfyn - Svendborg Kommune Åben - Uddannelsesvalg Svendborg Kommune oversigt. Åben - Virksomhedsplan midtvejsevaluering Åben - Indsatsområder i Virksomhedsplan

3 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Arne Ebsen (T) var fraværende. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 3. Budgetkontrol pr. 30. september /44163 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt orientering om overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område. Sagsfremstilling: Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. september 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets områder: Serviceudgifter: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der blandt andet kan henføres til mindreudgifter til anden aktør, midler fra Akut-pakken, lægeattester samt puljen til opkvalificerende læse- skrive- og regnekurser. Overførselsindkomster: Der forventes et nettomerforbrug på 14,9 mio. kr., der består af følgende poster: Beskæftigelsesindsats, mindreforbrug 5,2 mio. kr. Sociale ydelser, merforbrug 7,0 mio. kr. Sygedagpenge, merforbrug 1,6 mio. kr. Forsikrede ledige, merforbrug 11,5 mio. kr. Indstilling: Direktionen indstiller; at budgetkontrollen på Arbejdsmarkedsudvalgets område tages til efterretning, idet der søges tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på 14,9 mio. kr. Bevillingen indgår i en samlet bevillingssag til Byrådet. 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den at budgetkontrollen for overførselsindkomster på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol pr. 30. september 2012 AU Åben - Budgetopfølgning pr Indkomstoverførsler Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt, idet Økonomiudvalget har tiltrådt bevillingssagen 4. Budget 2013 Service og Økonomi AU 12/30678 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2013 bestående af publikationen Service og Økonomi. Sagsfremstilling: Service og Økonomi 2013 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til temaer/mål for 2013, beskrivelse af økonomi, tabeller og nøgletal. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Service og Økonomi 2013 AU Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 3

5 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Udmøntning af rammebesparelse for budget 2013 og overslagsår /5207 Beslutningstema: Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til budget 2013 og overslagsårene Sagsfremstilling: Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsår fremgår af vedlagte bilag. Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Dvs. at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse. De samlede besparelser for Arbejdsmarkedsudvalget udgør jf. vedlagte bilag 0,4 mio. kr. i 2014 stigende til 0,5 mio. kr. i Administrationen vil på mødet fremkomme med et foreløbigt forslag til udmøntning af de udmeldte besparelser, som efterfølgende kvalificeres, hvorefter de forelægges på udvalgets møde den 5. december Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Indstilling: 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Administrationen indstiller, at: oplæg til udmøntning af udvalgets besparelseskrav drøftes, og at oplægget indgår i det videre arbejde med at kvalificere/beskrive forslaget Bilag: Åben - AU rammebesparelse budget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Drøftet. Til behandling på decembermødet med oplysning om samlet økonomi til lægeerklæringer. Der gennemføres ikke høring. 6. Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune 12/37413 Beslutningstema: Udmøntning af budgetforliget for 2013 Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsens af budget 2013 skal Jobcentret implementere beskæftigelsesfremmende foranstaltninger overfor gruppen af unge jobklare kontanthjælps- og dagpengemodtagere under 30 år. Det vedlagte notat beskriver målgruppernes størrelse, den hidtidige indsats og forslag til implementering af intentionerne fra budgetforliget. Der skelnes mellem kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, da vilkår og tidspunkt for mulig aktivering varierer. For kontanthjælpsmodtagere foreslås det at alle unge uden uddannelse efter visitationen straks starter op et forløb med daglig aktivering. Forløbet skal være en kombination af vejledning og motivation i forhold til uddannelse, samt opgaver, der kan beskrives som nytteaktivering. Formålet med denne kombination er at sætte fokus på og motivere til en hurtig uddannelsesstart. Det foreslås, at der startes forhandlinger med den nuværende leverandør på ungeområdet om en aftale, der kombinerer den individuelle motiverende tilgang med nytteaktivering. Jobcentret er i gang med et oplæg til en samlet beskæftigelsesstrategi, der forventes forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i starten af Det foreslås, at en aftale, der indgås på nuværende tidspunkt, kan gælde indtil den nye beskæftigelsesstrategi kan danne rammen for andre tiltag. 5

7 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den For dagpengemodtagere er straksaktivering ikke på samme måde mulig, da jobcentret ikke har en personlig kontakt ved tilmelding, da dette foregår elektronisk. Det foreslås, at der er fokus på at afkorte ledighedsforløbet mest muligt, f.eks. hvis det er muligt at fremrykke indkaldelsen til første samtale med 1-2 uger. Indstilling: Det indstilles, at anbefalingerne følges. Bilag: Åben - Straksaktivering af unge jobklare ledige i Svendborg Kommune Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 7. Orientering om indsats i forhold til udfaldstruede forsikrede ledige 12/29289 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på møderne den 12. september og den 10. oktober indsatsen overfor udfaldstruede dagpengemodtagere og drøftede her bl.a. muligheden for at give udfaldstruede ledige adgang til kommunens vikariater og midlertidige job. Efterfølgende er det indgået aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og Dansk Arbejdsgiverforening om etablering af offentlige og private "akutjob", og direktionen har som led i kommunernes indfrielse af aftalen om akutjob og drøftelserne i Arbejdsmarkedsudvalget iværksat nedenstående initiativer i forhold til udfaldstruede ledige Målgruppen og hidtidig indsats- akutpakke For Svendborg og Langeland er 672 borgere aktuelt omfattet af akutpakken og har derfor modtaget brev fra A-kassen (seneste opgørelse pr ) 615 har kontakt med jobcentret. De 57, der ikke er i kontakt med jobcentret, er ikke registreret som ledige dagpengemodtagere. De er i mellemtiden afmeldt pga. arbejde, sygdom eller andet. Samtlige 615 personer er tilbudt akutindsats, der udføres af virksomheden Ramsdal for Jobcenter Svendborg, og kun 30 personer har sagt nej til tilbuddet. Akutindsatsen omfatter aktuelt 104 borgere fra Langeland og 481 fra Svendborg. 202 har sagt ja tak til tilbud om personlig jobformidler og siden start er cirka 30 kommet i job. På landsplan forventes ledige at komme i målgruppen for et 6

8 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den akutjob. Aktuelt er på landsplan omfattet af akutpakke 1 (heraf 658 fra Jobcenter Svendborg) Det antages, at Jobcenter Svendborgs andel af ledige, der bliver omfattet af akutpakke 2, svarer til Jobcenter Svendborg andel af ledige omfattet af akutpakke 1. På denne baggrund forventes 300 borger i Jobcenter Svendborg (altså incl. Langeland) at komme i målgruppen for et akutjob. Indsats for akutjob Lovgivning vedrørende akutjob er vedtaget 6. november 2012 og ITsystemet klar den 15. november I forlængelse af akutaftalen og aftalen om akutjob, er der taget skridt til at iværksætte en række initiativer. Det er for det første besluttet, at alle vikariater og midlertidige job i kommunen i perioden frem til juli 2013 opslås eksternt på jobnet.dk med opfordring til, at udfaldstruede ansøger. Jobcentret vil igennem Ramsdal, der varetager opgaven for kommunen, sikre, at målgruppen bliver opmærksom på opslagene. Beslutningen indebærer, at personalepolitikkens bestemmelser om internt opslag annulleres. Medarbejderrepræsentanterne i kommunens HovedMed vil gerne medvirke til at løse den fælles udfordring og er indforstået med ordningen. For det andet søges iværksat flere jobrotationsprojekter i kommunen. Der er allerede gennemført 3 større projekter i kommunen, og det vurderes, at der med fordel for både nuværende medarbejdere og udfaldstruede vil kunne iværksættes yderligere projekter, hvor rotationsstillingerne kan målrettes udfaldstruede. Der tages ikke skridt til at oprette særlige nye job til udfaldstruede, da sådanne stillinger i sidste ende vil skulle finansieres via besparelser, der primært vil være personalereduktioner. I forlængelse af akutjobaftalen vil Jobcentret - gerne i samarbejde med bl.a. DA - iværksætte en kampagne overfor private virksomheder med henblik på ansættelse af udfaldstruede, hvor virksomhederne opfordres til at give målgruppen fortrinsret til ansættelsessamtale til job, herunder til vikarjob for eksempel i forbindelse med juleassistance. Virksomhederne opfordres til at melde ledige job til Jobservice, som er hot line for virksomhederne. Der er allerede iværksat besøgsaktivitet i forhold til virksomhederne. Det er tillige besluttet at tilbyde de ledige en præsentation af deres kompetencer over for virksomhederne efter den model, der blev anvendt i den forbindelse med lukning af Vestas i Rudkøbing - præsentationsannonce i en brochure, der udsendes til samtlige virksomheder i kommunen. I forhold til private virksomheder i kommunen forberedes endelig henvendelse til erhvervsorganisationer for at skabe opbakning og sikre medvirken til løsning af opgaven. Jobcentret vil parallelt hermed gennem Ramsdal indbyde virksomheder til dialogmøde, eventuelt i en form, så de får mulighed for at møde udfaldstruede ledige med kompetencer inden for de områder, virksomhederne repræsenterer. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange udfaldstruede, der kan komme i beskæftigelse som følge af disse initiativer. 7

9 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den De eksterne opslag af kommunens vikariater og midlertidige stillinger (akutjob) skønnes at omfatte ca. 120 jobs i perioden frem til juli Det er usikkert, hvor stor en del af disse, der rent faktisk besættes med en udfaldstruet ledig, men hvis det blot er hver fjerde job, vil det dreje sig om 30. Jobrotation vurderes at kunne skabe 6-10 stillinger i perioden. De første akutjobs vil tidligst kunne besættes fra 1. december Indstilling: Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Aftale om akutjob.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8. Til efterretning 14. november /46265 Sagsfremstilling: Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Orientering fra administrationen Kommende arrangementer Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Formanden orienterede om fælles fynsk beskæftigelsesinitiativ og deltagelse i Jobcamp 2012 Formanden orienterede om pressemeddelelse om kommunens initativer i forhold til akutjob. Administrationen orienterede om arbejdet med implementering af Førtidspensions- og fleksjobsreformen samt kort om Finanslovsaftalens beskæftigelsestiltag. 8

10 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Det Regionale Beskæftigelsesråd indbyder til temamøde den 6. december i Odense om Langtidsledighed og akutpakken. 9. Eventuelt 9

11 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:25 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Jesper Ullemose Lærke Jensen Jeppe Ottosen 10

12 Bilag: 2.1. Statistik for UU-Center Sydfyn - Svendborg Kommune Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

13 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart før afslutningen af skoleåret 2011/2012 og giver dermed et statusbillede inden de unge påbegyndte nye uddannelsesforløb i august De årige...2 De årige...3 Frafald og omvalg på ungdomsuddannelser...4 Status på årgangene Forklarende noter UU-Center Sydfyn

14 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 De årige De årige er underlagt lovkravet om at være i uddannelse, beskæftigelse eller i anden aktivitet, der sigter mod at gennemføre en ungdomsuddannelse årige i Svendborg Kommune, maj 2012 Aktivitet Ingen skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter2 Hovedtotal Status Ingen 2 Afbrudt 4 Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal % (2282 unge) har aftalt eller er i gang med en aktivitet, der sigter mod at gennemføre en ungdomsuddannelse. I de tre andre kommuner hver for sig er tallet ligeledes 99 %. Fordeling af de i alt årige, der har aftalt eller er i gang med en aktivitet, der sigter mod at gennemføre en ungdomsuddannelse 2 UU-Center Sydfyn

15 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 De årige Der er 4992 unge imellem 18 og 24 år i Svendborg Kommune. Af dem har 1962 gennemført en ungdomsuddannelse, og 1967 er i gang med en ungdomsuddannelse. Restgruppen på 1063 unge har følgende status: Status Ingen Afbrudt Afsluttet Aftalt I gang Tilmeldt Hovedtotal Aktivitet Ingen skoleår Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter2 Hovedtotal UU-Center Sydfyn

16 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 Frafald og omvalg på ungdomsuddannelser Gymnasiale uddannelser I alt 636 unge påbegyndte en gymnasial uddannelse i august Af dem har 71 unge afbrudt det forløb de begyndte på. Status på de 71 er: 44 % er i gang med eller har gennemført en anden ungdomsuddannelse og har altså valgt om. Status på de 40 i Svendborg Kommune, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse: Status Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal Hovedaktivitet Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter2 Hovedtotal 4 UU-Center Sydfyn

17 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 Erhvervsuddannelser I alt 422 unge påbegyndte en erhvervsuddannelse i august Af dem har 167 unge afbrudt det forløb de begyndte på. Status på de 167 er: 51 % er i gang med en anden ungdomsuddannelse og har altså valgt om. Status på de 80, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse: Status Afbrudt Hovedaktivitet Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter2 Hovedtotal Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal UU-Center Sydfyn

18 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 Status på årgangene Med målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, er det interessant at følge de unge efter at de har forladt grundskolen. Tallene dækker unge, der har bopæl i Svendborg Kommune, og ikke unge, der er flyttet for at tage en videregående uddannelse. Det betyder, at andelen af unge der ikke har en ungdomsuddannelse ser konstant ud, selvom der faktisk bliver færre og færre i gruppen. Status på 9. klassesafgangselever i årene UU-Center Sydfyn

19 Statistik UU-Center Sydfyn September UU-Center Sydfyn

20 Statistik UU-Center Sydfyn September UU-Center Sydfyn

21 Statistik UU-Center Sydfyn September 2012 Forklarende noter De vigtigste underkategorier er fremhævet Forberedende og udviklende aktiviteter er: AMU, daghøjskole,højskole, TAMU, praktik i ungevejledningen, produktionsskole, arbejde fuld tid, selvstændig erhvervsdrivende, ophold i udlandet, danskuddannelse, håndarbejds- og husholdningsskolen, øvrige uddannelser og kurser, VUC-AVU niveau, VUC HF niveau, anden SUberettiget uddannelse, andre udviklende og forberedende aktiviteter, vejledning og opkvalificering, voksenspecialundervisning og arbejde - deltid 2 Midlertidige aktiviteter er: Orlov, afsoning, sygdom, værnepligt, ledig, fritagelse for uddannelsespligt, foranstaltning på fuld tid eller offentlig forsørgelse 9 UU-Center Sydfyn

22 Bilag: 2.2. Uddannelsesvalg Svendborg Kommune oversigt. Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

23 9. klassers uddannelsesvalg 2012 Svendborg Kommune Hele UU-Center Sydfyn Hele Danmark 34% 32% 29% 24% 22% 18% 18% 15% 16% 9% 6% 5% 8% 9% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 4% 6% 4% 3% 0% 0% 0% 8% 7% 8%

24 10. klassers uddannelsesvalg 2012 Svendborg Kommune Hele UU-Center Sydfyn Hele Danmark 46% 41% 36% 25% 24% 17% 15% 13% 13% 12% 9% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 3% 3% 2% 5% 5% 5% 3% 4% 7%

25 9. klassers uddannelsesvalg 2012 Svendborg Kommune

26 10. klassers uddannelsesvalg 2012 Svendborg Kommune

27 Uddannelsesvalg, afgangsskolerne i UU-Center Sydfyn 2012 Svendborg Kommune Hele UU-Center Sydfyn Hele Danmark 28% 26% 31% 20% 19% 11% 15% 12% 15% 12% 15% 14% 9% 8% 7% 8% 8% 8% 5% 4% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 4% 5% 3% 1% 2% 4%

28 Uddannelsesvalg, afgangsskolerne i UU-Center Sydfyn 2012 Svendborg Kommune

29 Svendborg Kommune Hele UU-Center Sydfyn Hele Danmark 9. kl 10. kl I alt 9. kl 10. kl I alt 9. kl 10. kl I alt 10. klasse % 4 1% % % 5 0% % % 149 0% % 10. klasse privatskole/friskole 61 9% 0 0% 61 5% 99 6% 0 0% 99 4% % 11 0% % 10. klasse efterskole % 1 0% % % 1 0% % % 248 1% % EUD 57 8% 82 17% % 147 9% % % % % % EGU 0 0% 2 0% 2 0% 1 0% 4 0% 5 0% 111 0% 185 1% 296 0% STU 0 0% 13 3% 13 1% 1 0% 30 3% 31 1% 104 0% 594 2% 698 1% STX % % % % % % % % % HTX 19 3% 26 5% 45 4% 34 2% 51 5% 85 3% % % % HHX 29 4% 70 15% 99 9% 52 3% % 191 7% % % % HF 2 0% 14 3% 16 1% 2 0% 39 4% 41 2% 29 0% % % Andet 52 8% 44 9% 96 8% 111 7% % 213 8% % % % Unge i alt % % % % % % % % %

30 Fordeling af de unge i kategorien "Andet" i 2012 Fordeling Sted 10. klasse 10. kl. Magleby Friskole 10. klasse Faaborg-Midfyn Ungdomsskole 10. klasse Efterskoler med samlet særligt tilbud Andet Uafklaret pga tvivl og/eller økonomi Andet Værnpligt Andet Mesterlære Andet Skoleskibet Georg Stage Andet Mansfield Sports Institut Arbejde Arbejde Beskyttet beskæftigelse Grønnemoseværkstederne Beskyttet beskæftigelse Holmehøj Bo- og beskæftigelsestilbud Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem Gudenåkollegiet Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Efterskole Gødvad Efterskole Efterskole Skårupskolen Efterskole Ulbølle Idrætsefterskole Efterskole Ærø Efterskole Efterskole Husholdnings- og håndarbejdsskoler Aabæk Efterskole Højskole Ribe Ungdomsshøjskole Intern skole på opholdssted Asgaard-Søddinge Opholdssted Intern skole på opholdssted Gl. Højgaard Intern skole på opholdssted Internationale gymnasiale uddannelser Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Om Tanken Ophold i udlandet Ophold i udlandet Produktionsskole Esbjerg Produktionsskole Produktionsskole Faaborg-Midtfyn Produktionsskole Produktionsskole Gøglerproduktionsskole Produktionsskole Sydfyns Erhvervsforskole Specialklasse 10. I Nymarkskolen Specialklasse 10. S Nymarkskolen Specialklasse Byhaveskolen Specialklasse Enghaveskolen Odense Specialklasse Heldagssskolen Gl. Nyby Specialklasse Specialskoler for børn Nørrebjergskolen Søfartsuddannelse Svendborg Søfartsskole VUC VUC Faaborg VUC VUC Kolding VUC VUC Nyborg VUC VUC Odense VUC VUC Svendborg VUC VUC Lyngby I alt

31 Bilag: 2.3. Virksomhedsplan midtvejsevaluering Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

32 Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i Den landspolitiske aftale Flere unge i uddannelse og job - den såkaldte Ungepakke indebærer en række initiativer, som skal give kommunerne flere redskaber til at hjælpe unge i gang. Initiativerne, som er omfattet af UU s vejledningsindsats er: Uddannelsesplanlægning og 10. klasse. Uddannelsespligt for de årige. Vurdering af uddannelsesparathed, afgangseleverne i 9. og 10. klasse i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsungdomsuddannelserne. Tilbud om mentor til de unge, som vurderes at få problemer i overgangen til ungdomsuddannelse. Orientering om E-vejledning. Samkøring af data. Ungevejledning/indsats i forhold til de frafaldstruede. Lokalt samarbejde. Undervisningsministeriet har igangsat en evaluering jf. den politiske aftale. Evalueringen skal medvirke til overvejelserne om, hvilke initiativer, der skal styrkes og hvilke tiltag, der skal igangsættes. Med kommunernes ansvar for EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er der tilvejebragt et tæt samarbejde mellem de implicerede kommunale afdelinger. Udover disse initiativer deltager UU-Center Sydfyn i Region Syddanmarks Hold Fastprojekter, mentor, Indslusning via UU samt Projekt Langeland, som er et fastholdelsesprojekt for et større antal unge, der har påbegyndt en erhvervsmæssig ungdomsuddannelse. Endelig fortsætter UU-Center Sydfyns deltagelse i Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse til myndiggørelse til selvforsørgelse. Det tætte samarbejde med de 2 jobcentre fortsætter - og indsatsen justeres i forhold til nye tiltag. 1

33 I det følgende giver UU-Center Sydfyn en kort status over UU-Center Sydfyns indsats og kommende fokusområder opdelt i de 4 afsnit: Opgave, organisering, omfang og opmærksomhed. Svendborg, november 2011 Bo Madsen Centerleder, UU-Center Sydfyn 2

34 Opgave Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (LBK nr. 671 af ). Der er 49 UU-centre fordelt over hele landet, og centrene er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Center Sydfyn er etableret i et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner med Svendborg Kommune som administrations-kommune. UU-Center Sydfyns geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på indbyggere, og pr. dags dato (d ) unge mellem 12 og 24 år, fordelt med i Faaborg-Midtfyn, på Langeland, i Svendborg og 791 på Ærø. UU-centrene skal i henhold til gældende lov og bekendtgørelse varetage følgende hovedopgaver: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse herunder udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering Vejlede elever på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået aftale med kommunen/uu-centeret. Bistå skolerne med tilrettelæggelse af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen i klasse. Tilbyde vejledning til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er omfattet af anden kommunal indsats. Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for elever i klasse Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Inddrage forældrene i vejledningen af unge under 18 år. Vejlede ved optagelse på produktionsskole herunder målgruppevurdering. Vejlede om den 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Vejledningsforpligtelsen omfatter alle unge, der har bopæl i UU-Center Sydfyns dækningsområde. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Endvidere varetager UU-Center Sydfyn de fire driftskommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU. 3

35 Organisering UU-Center Sydfyn har hovedkontor i Svendborg på egen adresse samt et lokalt vejledningskontor på Jobcentret i Faaborg-Midtfyn kommune. På de 2 UU kontorer er der åben vejledning for unge, forældre mv. uden forudgående aftale i hele den daglige åbningstid. Efter aftale kan der også holdes forældresamtaler som eftermiddags- eller aftenmøder. På Jobcentret i Faaborg-Midtfyn kommune er kontoret kun åbent 2 eftermiddage om ugen i en forsøgsordning Vejledningen til elever i klasse samt ungevejledningen foregår på skolerne, som skal stille et kontor til rådighed for vejlederen. UU-Center Sydfyn vil i 2012 have i alt 23 ansatte: fuldtidsansatte vejledere heraf 2 med funktionsansvar 2 stabsmedarbejdere til administration og IT 1 leder UU-Center Sydfyn har i 2011 taget afsked med 2 vejledere på senioraftaler og sagt goddag til 3 nye vejlederkollegaer. Endvidere har de 2 stu-vejledere valgt at gå på efterløn primo Medio 2012 ophører 2 vejlederes ansættelser i ½ tids seniorstillinger. Stillingerne vil blive opslået pr. februar 2012 og pr. august 2012 UU-Center Sydfyn har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde. 14 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 3 er i gang med en fuld diplom vejlederuddannelsen, 3 afventer start på vejlederuddannelsen. 1 har en fuld diplomuddannelse i vejledning og ungdomspædagogik. De daglige rutiner tilrettelægges og koordineres i et tæt samarbejde mellem lederen, de to funktionsansvarlige og det administrative personale. Der afholdes vejledermøder med alle ansatte 1 gang om måneden. Herudover er der som noget nyt etableret 2 lokale samarbejdsteams et i Fåborg- Midtfyn kommune og et, der dækker Svendborg, Ærø og Langeland. De 2 funktionsansvarlige er tovholdere på de 2 teams. UU-Center Sydfyn refererer til et fælleskommunalt centerråd på 8 medlemmer, bestående af 2 politikere fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungeområdet og beskæftigelsesområdet. Tilforordnede Centerrådet er også de 4 kommuners børneog ungechefer/direktører. Centerlederen samt en personalerepræsentant her den funktionsansvarlige - deltager i centerrådsmøderne. Endvidere har centerrådet nedsat et UU-råd i tilknytning til UU-Center Sydfyn. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. 4

36 UU-rådet arrangerer bl.a. den årlige Uddannelsesdag, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner deltager. UU-Center Sydfyn er endvidere repræsenteret i en lang række lokale, regionale og nationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og ledelsesniveau. UU-Center Sydfyn har i 2012 et driftsbudget på kr., som fremkommer ved at kommunerne indbetaler 86 kr. pr. indbygger Omfang Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-center Sydfyn forestår uddannelsesvejledningen for i alt elever i klasse fordelt på 31 folkeskoler samt 12 friskoler og private grundskoler. Samtlige elever, der afslutter 9. eller 10. klasse, har udarbejdet en lovpligtig uddannelsesplan, og indberetningsprocenten for uddannelsesplaner i UU-center Sydfyn er 100%. Hertil kommer 1534 elever på efterskoler, der indgår i UU-center Sydfyns planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske brobygningsforløb. I 2011 deltager i alt elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler i obligatorisk brobygning. I alt ca. 300 elever fra 9.klasse deltager i frivillig brobygning I alt 1680 elever fra 8. klasse deltager i 2012 i 5 dages introduktionskurser. Tilmelding til ungdomsuddannelserne Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 15/ viste, at 1027 ud af 1681 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. Klasse svarende til 61 %. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 11 % til erhvervsuddannelse, 23 % til gymnasial uddannelse, mens 5 % er i andre aktiviteter, fx specialskoler, dagbehandlingstilbud eller på produktionsskole. (Tallene kommer fra optagelse.dk) I 10. klasse viser søgemønstret, at 28,3 % tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, 61 % tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. 10,7 % er gået i gang med andre aktiviteter: STU, EGU, efterskole, husholdningsskole, ungdomsskole, specialskole, produktionsskole, udlandsophold, praktik m.m. (Tallene er fra optagelse.dk) Ungevejledningen UU-center Sydfyn har en opsøgende vejledningsforpligtelse over for alle unge op til 25 år, hvilket svarer til i alt unge (12-24 år incl.) unge er i gruppen år incl. Heri er inkluderet unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse årige Statistikken for de årige opgjort november 2011 viser, at der er 5405 unge i alt. Heraf er 98,6 % i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller anden aktivitet, og 1,4% er ikke i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller 5

37 anden aktivitet - svarende til ca. 65 unge i alderen år. De 1,4 % dækker over en forskelligartet gruppe, fx tilflyttere, unge mellem to aktiviteter, ledige osv årige Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2011 viser, at der i alt er unge incl. dem, der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Statistikken viser, at 78,8 % af de18-24 årige er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og at 21,2 % ikke er i gang med netop en ungdomsuddannelse svarende til ca.1951 unge i alderen år. Af disse 1951 unge er 2,6 % ikke p.t. i gang med en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse. Denne gruppe indeholder fx ledige, unge i et vejledningsforløb, unge som ikke er til at komme i kontakt med. (Tallene kommer fra UU-center Sydfyns egen database over unge i de 4 kommuner. Databasen modtager data fra administrative systemer på skoler og institurioner, fra vejledere og fra det offentlige. 6

38 Individuelle ungdomsuddannelser i kommunal regi EGU Igangværende EGU- elever opdelt i kommuner: Svendborg 48 Langeland 5 Ærø 1 Faaborg Midtfyn 14 I alt 68 I Svendborg, Langeland og Ærø er der i alt 8 unge der er i gang med et EGU-forløb understøttet af LBR. Der er desuden i samme kommuner 15 unge, der er i forrevalidering. I Faaborg Midtfyn Kommune er der ingen unge i forrevalidering. Oversigt over antal unge i EGU fordelt på brancher og kommuner BRANCHE ANTAL KOMMUNE Anlægsgartner 2 Svendborg Autolakering 2 1 Svendborg- 1FM Autoophug 1 Svendborg Butik 6 Svendborg Dagsinst/sfo 7 Svendborg Ejendomsservice 7 Svendborg Entreprenør 4 2 Svendborg 2 Langeland Fiskehandel 1 Svendborg Køkken 4 1 Svendborg - 1Langeland - 2FM Lager 3 Svendborg Landbrug 1 Svendborg Maler 5 3 Svendborg - 1FM - 1Ærø Maskinstation 1 FM Mekaniker 7 2 Svendborg 5 FM Metal 1 Langeland Motorcykelmek. 1 Svendborg Murer 2 Svendborg Slagter 2 Svendborg Sosu 4 1 Svendborg 3 FM Transport 1 Svendborg Tømrer 2 1 Svendborg 1 FM Vej og park 1 Langeland Chauffør 3 Svendborg 7

39 STU UU centeret skal i henhold til lov og bekendtgørelse varetage gennemførselsvejledningen for den særligt tilrettelagte uddannelse STU. Ifølge de nationale måltal for ungdomsuddannelserne forventes STU en at udgøre ca. 2,5 % af en ungdomsårgang. Den aktuelle status for STU i UU-Center Sydfyn er medio november 120 uddannelsesforløb, der er i gang. Derudover forventes yderligere 8 forløb at blive visiteret med start den 1. januar unge har medio november ønsket at blive visiteret i forsommeren 2012 med start til august. Man må forvente yderligere henvendelser i foråret og overdragelser fra andre skoleformer, så måltallet for STU en forventes at være nye forløb pr. år. De etablerede STU-forløb fordeler sig på følgende uddannelsessteder: CSV Svendborg CSV Odense CSV STU job i Odense CSV Nyborg CSV Loddenhøj/Østerhuse i Nyborg Munkegården Tinnetgård Fanefjord STU Sydsjælland STU Helvegsminde STU Ulbølle STU Sønderborg Idrætsefterskole STU ved kunstner Ivan Boytler Asp.it STU Egtmonthøjskolen Vejledning af de to-sprogede UU Center Sydfyn har med udgangspunkt i Nymarkskolens 2-sprogede elever valgt at sætte øget fokus på integration for at få flere igennem en ungdomsuddannelse. Der er afsat 200 timer til denne indsats. P.T. er der 150 ikke etnisk danske elever, svarende til 20 % af alle elever, på Nymarkskolen. Erfaringer fra arbejdet på Hømarkskolen har vist, at det er svært at få de 2-sprogede forældre i tale, og forældrene har ikke et indgående kendskab til det danske uddannelsessystem og har derfor svært ved at støtte deres børn i det rigtige uddannelsesvalg. UU indledte i september 2011 et samarbejde med Svendborg Integrationsråd. Der samarbejdes om planlægningen at et stort forældremøde for 2-sprogede forældre om ungdomsuddannelser den 25. januar

40 UU samarbejder også med Nymarkskolen, som er tilmeldt Integrationsministeriets Tosprogs-Taskforce med bl.a. fokus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Nymarkskolen har en skole/hjemvejleder for 2-sprogede, som der samarbejdes med. Fx blev en bus fyldt med 2-sprogede elever på Efterskolernes dag og besøgte 3 efterskoler. Det har efterfølgende resulteret i et tættere samarbejde med nogle af efterskolerne, som er meget interesserede i at få flere ikke etnisk danske elever. UU hjælper med at søge økonomiske midler til efterskoleophold nov. deltager en UU-vejleder i konferencen: Multikulturelle skoler, sammen med skolens leder, den ansvarlige for Dansk som Andetsprog og Transitmentoren. UU samarbejder på tværs i kommunerne for at bedre integrationsindsatsen og få flest muligt unge to-sprogede i uddannelse. Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres ved, at den pågældende årgangs uddannelsesniveau fremskrives for hvert år ud fra antagelsen om, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9.klasse vil være som ved fremskrivningens start. Fremskrivningen gøres med den såkaldte profilmodel. Profilmodellen 2009 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i I det følgende er tallene i parentes er de tilsvarende tal fra Landsgennemsnittet er 87,4 % (83,7 %). Tallene for de enkelte kommuner i UU- Center Sydfyn er følgende: Ærø 88,9 % (77,9 %), Langeland 85,9 % (78,5 %), Faaborg-Midtfyn 86,1 % (86,1 %) og Svendborg 88 % (85,5 %) Projekter, som UU-center Sydfyn har søgt midler til og fået bevilget fortsætter UU-center Sydfyn har søgt om og fået bevilget midler til flg. projekter: Hold fastprojekt vedr. mentorordning for elever der forlader 9. og 10. klasse Projektet stopper med udgangen af februar 2012 Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse Opmærksomhed UU-center Sydfyn har prioriteret en række udviklingstiltag for indsatsen i Disse er beskrevet i oversigten: Indsatsområder november

41 Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse Indgåelse af samarbejdsaftaler med samtlige uddannelsesinstitutioner under UU-center Sydfyn om medfinansiering af mentorordning Oprettelse af ca. 50 mentorforløb der løber i perioden 1. marts marts unge deltog i projektet. 87 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 5 er på off. forsørgelse, 1 har status sygdom. 50 unge deltog i projektet. 98 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 1 har status off. forsørgelse Der er indgået aftale med Svendborg Gymnasium og Sydfyns Erhvervs- Forskole om medfinansiering. Der er lavet aftale om overdragelsesordning med Svendborg Erhvervsskole. Der er oprettet 22 mentorforløb pr. 22. maj 2012 Ungevejledning Implementering af metode til korrekt registrering i ungevejledningen forbedres. Alle unge tjekkes for korrekt registrering hver 14. dag IT-koordinatorer udarbejder systemer for begge grupper Etablering af tilbud målrettet ikke uddannelsesparate årige i samarbejde med de 4 driftskommuner, som via loven har forpligtelsen IT-koordinator tjekker jævnligt, at der er registreret korrekt. Vejledere får straks besked ved fejlregistrering. Der har været afholdt seminar for alle vejledere om korrekt registrering i maj Dette følges op i mindre grupper i juni 2012 I Svendborg kommune er der ikke oprettet specielle tilbud til ikke uddannelsesparate årige. Fåborg Midtfyn har oprettet et tilbud i samarbejde med Ungdomsskolen 10

42 Uddannesesparathedsvurdering Fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed i samarbejde med uddannelsesstederne eksisterende notater tilrettes. Udarbejdelse af praksis for tilbud om forløb for elever, der ikke kan vurderes uddannelsesparat De eksisterende notater tilrettes i det nye skoleår Ikke udarbejdet Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Beskrivelse af hvilke forventninger de 4 kommuner har til STU Revidering af oversigt/guide til kollegaer og samarbejdspartnere vedr. målgruppevurdering til STU Hvad skal være afklaret, før den unge skal STU-vejledes Der er indledt en dialog med kommunerne Afventer at de nye STU-medarbejdere får udarbejdet en praksis EGU den erhvervsfaglige grunduddannelse. Den erhvervsfaglige grunduddannelse er gennem de senere år kommet til at spille en større og større rolle i forhold til målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at følge uddannelserne tæt og til stadighed have et overblik over antallet af unge, der er i gang med en EGU. EGU spiller også en rolle i forhold til unge, der visiteres til en STU 11

43 Status over unge i EGU-forløb herunder antal af forrevalidenter Overblik over, hvilke praktikforløb, der er repræsenteret i eksisterende EGU-forløb. Status over unge, der efter afprøvning af en EGU senere visiteres til en STU Ikke udarbejdet Der henvises til virksomhedsplanen Er under udarbejdelse To sprogede Undersøgelse af antallet af unge 2-sprogede der har en ungdomsuddannelse 3 5 år efter endt grundskole Samarbejde med relevante fagpersoner (familieafdeling, 2-sprogsfunktionslærer, støtte/kontaktpersoner, transitmentor, beboerrådgiver m.fl.) Registreringsmetode er under udarbejdelse. Det er usikkert, om alle unge 3-5 år tilbage er registreret som flersprogede, hvilket giver en statistisk usikkerhed. På Nymarkskolen er der i år 150 elever, der er 2-sprogede. Der er løbende samarbejde med Transitmentor, 2-sprogs skole - /hjemmevejleder, Dansk Som Andetsprog og 2-sprogs Taskforce sagsbehandlere i familieafdelingen, diverse aktører i Anemonen i Hømarken, skoleledelsen på Nymarkskolen (bl.a. i forhold til UEA undervisning af 2-sprogede), klasselærere. Der er etableret samarbejde med Svendborg Integrationsråd, flere møder og forældrearrangementer er afholdt bl.a. med fokus på erhvervsuddannelserne. 12

44 Opsøgende arbejde herunder hjemmebesøg Udvidet journalskrivning fremlægges i UU som dokumentation Deltage i relevante konferencer Informere på hjemmesiden Informere og støtte familier til 2-sprogede om efterskoler Afdække og registrere antallet af 2-sprogede elever i Fåborg Midtfyn kommune Undersøge hvordan integrationsindsatsen i Fåborg Midtfyn bedst varetages Foregår løbende efter behov. En del tosprogede har deltaget i mentorprojektet Hold Fast. Case fremlagt som eksempel på UUvejledermøde juni Deltaget i 2-dages konference Multikulturelle skoler med fokus på vejledning og uddannelsesparathed samt i temadag om traumatiserede flygtningefamilier. Sker løbende, når nyt dukker op. Udvidet samarbejde med Fåborgegnens Efterskole. På efterskolernes dag besøgte en busfuld 2-sprogede fra Nymarkskolen Fåborgegnens efterskole. Individuelle besøg er også arrangeret. Hjælp til elever med 2-sproget baggrund med at søge støtte og komme af sted på efterskole i 2012/13. Orienteret om støttemuligheder for 2- sprogede til efterskole på forældremøder. Ej udført Ej udført 13

45 Dialog med samarbejdspartnere UU Centeret har mange samarbejdspartnere; det er af vital betydning for arbejdet med de unge, at vi har en god og kontinuerlig dialog med vores samarbejdspartnere. For at sikre dette, ønsker vi at oprette formelle samarbejdsfora. Genindførelse af det tidligere vejlederforum med mulighed for dialog med vejlederne på alle ungdomsuddannelser i området Systematisering af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så det indgår i årets planlægning Fortsat udvikling af samarbejdet med produktionsskoler og jobcentre. UU-center Sydfyn har inviteret til samarbejde i vejlederforum primo 2012, men der var ikke tilstrækkelig opbakning. Er medtænkt i det kommende årshjul for UU-center Sydfyn Der afholdes årlige møder, hvor samarbejdet justeres Internt vejledersamarbejde I UU Center Sydfyn er der pr. august 2011 dannet 2 lokale teams, et bestående af vejledere fra henholdsvis Svendborg, Langeland og Ærø og et andet team bestående af vejledere fra Faaborg Midtfyn. De enkelte teams mødes en gang månedligt. Der er udarbejdet en formel struktur for møderne. Teamsamarbejdet er opstået ud fra et ønske om at kunne mødes i mindre grupper og Der har været evalueret på, hvordan de lokale teams har fungeret. Både i Svendborg og i Faaborg Midtfyn gives der udtryk for, at vejlederne har været glade for at kunne mødes lokalt. Det har givet bedre mulighed for den enkelte vejleder til at drøfte faglige problemstillinger med kollegerne. 14

46 ikke mindst have muligheden for at drøfte lokale indsatser og forhold. Teams ne er de primære samarbejdspartnere til områdets uddannelsesinstitutioner, den enkelte kommune og jobcenter. Udvikling af modeller for teamsamarbejde Der er et ønske om at de lokale teams i en eller anden form fortsætter. Der er i centeret iværksat et udviklingsarbejde med henblik på teamdannelse fra august 2012 Efter-videreuddannelse / videndeling Uddannelsesområdet forandrer sig til stadighed og ny lovgivning samt nye måder at tænke vejledning på, er noget vi som uu center hele tiden skal forholde os til. Derfor er det vigtigt, at vi tænker efter-videreuddannelse samt videndeling ind i en sammenhæng, så vi til stadighed udvikler de kompetencer, der er efterspurgt i vejledningsindsatsen Udvikling af metode til systematisk videndeling også med andre uu-centre Alle vejledere har en vejlederuddannelse Ikke påbegyndt Der er til stadighed vejledere i gang med vejlederuddannelsen Udarbejdelse af plan for efter/videreuddannelse Ledelsen udarbejder plan Juni 2012 har endnu en vejleder en fuld diplomeksamen. 2 er fortsat i gang og 3 nye påbegynder uddannelse august

47 Praktikpladser Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser - centerrådet UU centeret har udarbejdet en ideskitse, som er videregivet til Svendborg Erhvervsskole. UU samarbejder omkring en ansøgning, som skal afleveres 1. juni af SE 20. november 2011 Midtvejsevalueret 6. august

48 Bilag: 2.4. Indsatsområder i Virksomhedsplan 2013 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

49 Indsatsområder i Virksomhedsplanen 2013 I UU-Center Sydfyn har der i foråret 2012 været fokus på organisationens udvikling. Der har med bistand fra ekstern konsulent især været fokus på udvikling inden for flg. områder: Kommunikation, ledelse og teamdannelse. Dette har medført en systematiseret medarbejderindflydelse i forhold til udvikling inden for det vejledningsfaglige. Der er således oprettet både lokale teams og fagteams inden for nedenstående områder, hvilket gerne skulle resultere i, at udviklingen af centeret sker i et tæt samarbejde mellem vejledere og ledelse. Der er endvidere udpeget en vejleder, der skal fungere som tovholder på det vejledningsfaglige område i samarbejde med lederen. Der vil i efteråret 2012 sættes fokus på nedenstående udviklingsområder i de enkelte teams både i de faste lokale teams og i de enkelte fagteams. Der kan således ske justeringer frem til den endelige virksomhedsplan for Vejledning i grundskolen og 10. klasse: Implementere udarbejdet indslusningsaftale fra Hold fastprojektet ved opstart på ungdomsuddannelse. Mentorindsats medtænkes her Aftale og beskrive hvordan der vejledes i skoledelen, så de mest vejledningskrævende får den optimale opmærksomhed E- vejledningen medtænkes her Justere aftaler om ungdomsuddannelsernes vurdering og evt. optagelse af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate af UU Fokus på tilbud til ikke uddannelsesparate Ungevejledning årige: Der er og vil fortsat være fokus på en forstærket ungeindsats. I Svendborg Kommune er etableret en tværgående arbejdsgruppe med det formål at styrke indsatsen over for for unge, der har brug for en sammenhængende og koordineret indsats. I Faaborg Midtfyn Kommune er der indgået en aftale, som betyder, at der nu er en uu vejleder en dag om ugen på Job- og Aktiv Centeret i Gislev. Vi deltager desuden i tværfaglige samarbejdsmøder. I UU- centeret er der skærpet fokus på unge, der ikke er i gang med en uddannelse, hvilket har medført, at vi organisatorisk har styrket indsatsen. Der er således udpeget en vejleder, der nu har det overordnede ansvar for koordinering og udvikling af ungevejledning i samarbejde med lederen. Det er vigtigt for UU- centeret at være en del af den tværfaglige indsats, som i høj grad vil være med til at styrke den indsats, vi i forvejen yder overfor de unge. Evt. tværsektorielt samarbejde kun 1 indgang Styrkelse af vejledningsindsatsen over for unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Evt. Flexuddannelse Specialvejledning: Indsats for to-sprogede: Fokus på samarbejde om integration i de 4 kommuner Styrkelse af forældresamarbejdet med etniske minoritetsfamilier EGU: Justering af nuværende samarbejdsaftale med Sydfyns ErhvervsForskole og Fåborg-Midtfyns Produktionsskole

50 STU: Vi har fra august i år dannet et team, som har fokus på problemstillingerne i forhold til STU generelt. Vi ønsker bl.a. at styrke samarbejdet med kommunerne. Det handler om den bedst mulige kontakt, videndeling og gode procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte sag. Afventer teamets oplæg til nye mål for stu Specialtilbud: Aftale og beskrive tilbud til unge i gråzonefeltet Statistik, ledelse, kompetenceudvikling Fokus på statistik hvor godt går det? o Fortsat fokus på korrekt registrering vejlederne inddrages o Implementering af nyt it-værktøj der sikrer opfyldelse af målsætning i Ungepakke 2 o Fokus på formidling af statistikker både internt og eksternt Fokus på det vejledningsfaglige i forhold til det ledelsesmæssige Fokus på udvikling af teamsamarbejde i de lokale faste vejlederteam Fokus på det vejledningsfaglige i fagteams Beskrive UU-Center Sydfyns værdier udviklingskonsulent deltager

51 Bilag: 3.1. Budgetkontrol pr. 30. september 2012 AU Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

52 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 39,1 43,0 45,7 44,2-1,5 Jobcenter 36,7 41,2 42,4 40,6-1,8 Øvrige serviceudgifter 2,4 1,8 3,3 3,6 0,3 Overførselsindkomster 465,6 491,2 507,1 522,0 14,9 Beskæftigelsesindsats 24,9 31,5 31,8 26,6-5,2 Sociale Ydelser 190,9 203,8 203,8 210,8 7,0 Sygedagpenge 93,9 95,2 95,2 96,8 1,6 Forsikrede ledige 155,9 160,7 176,3 187,8 11,5 Drift i alt 504,7 534,2 552,8 566,2 13,4 Overførsel til 2013 Overførsel til ,1 1,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 504,7 534,2 552,8 566,2 13,4 +angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter Ærø Kommunes udtræden af forpligtende samarbejde 0,6 Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedring 0,6 Overførsel fra ,7 Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til Økonomiudvalget -0,1 Overførselsindkomster Tolkebudget overført fra Socialudvalget 0,4 Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed (til Udvalget for Børn og Unge) -0,1 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,6 Driftsbevillinger i alt 18,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Udvikling i forventet regnskab Det forventede regnskab udgør 44,2 mod 44,7 mio. kr. ved opfølgningen pr. 30. juni Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. skyldes blandt andet mindreudgifter til: Anden aktør ledighedsydelse og forsikrede ledige Akut-pakken til forsikrede ledige

53 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Lægeattester Puljen til opkvalificerende læse, skrive- og regnekurser forventes ikke at blive opbrugt. Endvidere forventes der merforbrug vedr. løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Tiltag til budgetoverholdelse - Overførselsindkomster: Udvikling i forventet regnskab Forventet regnskab er faldet fra 525,0 til 522,0 mio. kr. Det skyldes en positiv udvikling på 7,1 mio. kr. på områderne beskæftigelsesindsats, fleksjob, ledighedsydelse og sygedagpenge og en negativ udvikling på 4,1 mio. kr. for forsikrede ledige. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Forventet netto merforbrug på 14,9 mio. kr. skyldes primært: Forventet mindreforbrug til beskæftigelsesindsats på 5,2 mio. kr. Forventet merforbrug til sociale ydelser på 7,0 mio. kr. Især på kontanthjælpsområdet er der merforbrug både som følge af flere personer på ydelsen end budgetteret samt pga. afskaffelsen af starthjælpsydelsen. Forventet merforbrug på sygedagpengeområdet på 1,6 mio. kr. primært pga. højere andel sager med lav refusion end budgetteret. Forventet merforbrug vedr. forsikrede ledige på 11,5 mio. kr. Kommunen har ved midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2012 modtaget 15,6 mio. kr., som blev tilført området ved en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. juni Ifølge KL s prognose vil kommunen ved den endelige opgørelse af tilskuddet i 2013 modtage en positiv efterregulering på 22,4 mio. kr., hvoraf 15,6 mio kr. blev brugt som finansiering ved indgåelse af budgetforliget for Forskellen på 6,8 mio. kr. skal medgå til finansiering af merforbruget i Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under Økonomiudvalgets område. De øgede udgifter til overførselsindkomsterne, der udover stigende antal kontanthjælpsmodtagere, skyldes afskaffelsen af starthjælp og introduktionsydelsen m.v., ville i tilfælde af at der i 2012 havde været en midtvejsregulering af de budgetgaranterede overførselsudgifter have udløst 7,7 mio. kr. til at imødegå de nævnte lovændringer, men på grund af andre forhold er der i 2012 ikke besluttet en midtvejsregulering. Tiltag til budgetoverholdelse Der søges om tillægsbevilling til overførselsindkomsterne på i alt 14,9 mio. kr. Jævnfør ovenstående forventes der i 2013 en merindtægt på 6,8 mio. kr., som kan medgå til finansieringen.

54 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Politikområde Jobcenter (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 36,7 41,2 42,4 40,6-1,8 Opkvalificerende læse- og regnekurser -0,3 0,0 0,3 0,0-0,3 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,0 1,0 0,0 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 3,3 1,8 2,0 2,6 0,6 Drift i alt 39,1 43,0 45,7 44,2-1,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tabeller og nøgletal Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Kvote 2012 Antal Politikområde Beskæftigelsesindsats (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsprogram -2,4-1,6-1,1-1,1 0,0 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 16,9 22,8 22,5 17,3-5,2 Danmarksvej 8,1 9,2 9,3 9,2-0,1 Beskæftigelsesordninger 2,3 1,1 1,1 1,2 0,1 Drift i alt 24,9 31,5 31,8 26,6-5,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats viser mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige, revalidender og sygedagpengemodtagere. For forsikrede ledige skyldes mindreudgifterne at anden aktør kun er blevet brugt i begrænset omfang i 1. halvår, og at udgifter til bonus har været lavere end forventet. Endvidere medvirker lempede krav til aktivering af forsikrede ledige til mindreforbruget.

55 Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Politikområde Sociale ydelser (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Kontanthjælp til udlændinge 1,7 1,7 1,7 4,0 2,3 Kontanthjælp Aktiverede 69,0 69,8 69,8 81,6 11,8 kontanthjælpsmodtagere 33,8 36,7 36,7 40,0 3,3 Revalidering 17,5 20,5 20,5 16,5-4,0 Løntilskud til fleksjob m.v. 68,8 75,1 75,1 68,7-6,4 Drift i alt 190,8 203,8 203,8 210,8 7,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Det forventede merforbrug på 7,0 mio. kr. vedrører: Kontanthjælp til udlændinge 2,3 mio. kr., bl.a. som følge af afskaffelse af introduktionsydelsen. Kontanthjælp med 15,1 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere ligger over det budgetterede og andelen af kontanthjælpsmodtagere med lav refusion er højere end budgetteret. Endvidere medfører afskaffelsen af starthjælpsydelsen merudgifter. Revalidering viser mindreforbrug på 4,0 mio. kr. da antal personer på ydelserne er lavere end budgetteret. Fleksjob/ledighedsydelse viser mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Der er væsentligt færre personer i fleksjob end budgetteret, og samtidig ses der nu også et fald i antal ledighedsydelsesmodtagere. Tabeller og nøgletal Antal kontanthjælpsmodtagere 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget Lav Ref Høj Ref I alt Antal revalidender 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget Antal Side 4 af 7 Acadresag:

56 Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Antal fleksjob 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget Antal Antal personer i alt på ledighedsydelse 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget Antal Politikområde Sygedagpenge (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 93,9 95,2 95,2 96,8 1,6 Drift i alt 93,9 95,2 95,2 96,8 1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Merudgifter til antal sager af 9-52 ugers varighed som følge af højere andel af sager med lav refusion end budgetteret (12,2% af udgifterne er med høj refusion, hvilket var budgetteret til 20%). Der ses mindreudgifter til sager af 5-8 ugers varighed, da antallet er faldet til væsentligt færre end de 130 budgetterede sager. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed 2011/ Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Budget 0-4 Uger* Uger Uger uger I alt Side 5 af 7 Acadresag:

57 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Politikområde Forsikrede ledige (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 126,8 130,9 146,5 165,5 19,0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 29,1 29,8 29,8 22,3-7,5 Drift i alt 155,9 160,7 176,3 187,8 11,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse På baggrund af den seneste udvikling i ledigheden og forventningerne til resten af året er udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skønnet til at overstige det korrigerede budget med 11,5 mio. kr. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet udløste 15,6 mio. kr. oven i det oprindelige tilskud. Ifølge KL s prognose vil kommunen ved den endelige opgørelse af tilskuddet i 2013 modtage en positiv efterregulering på 22,4 mio. kr., hvoraf 15,6 mio kr. blev brugt som finansiering ved indgåelse af budgetforliget for Størrelsen af det endelige tilskud afhænger dog af udviklingen i de samlede udgifter i de fynske kommuner. Udgifterne til forsikrede ledige finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud, som budgetmæssigt hører under Økonomiudvalgets område. Nedenstående tabel viser udviklingen i forsikrede ledige i de fynske kommuner. Udvikling i procent Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Langeland

58 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Svendborg Ærø Fyn i alt Svb.-andel 11,03 11,03 11,14 Den endelige opgørelse af tilskuddet for 2012 finder sted i juli På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2012 fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i Hvis en kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2012) i forhold til året to år før tilskudsåret (2010) kan man således opleve at blive underkompenseret for sine merudgifter og omvendt. Denne mekanisme er valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på området.

59 Bilag: 3.2. Budgetopfølgning pr Indkomstoverførsler Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

60 Budgetkontrol september 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Overførselsindkomster 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Drift i alt 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Heraf overføres til efterfølgende år eller 2014 Indkomstoverførsler i alt 333,0 340,9 340,9 340,9 0,0 Bevillinger 2012 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Driftsbevillinger i alt 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Indkomstoverførsler: Udvikling i forventet regnskab Forventede regnskab udgør det samme, som ved opfølgningen pr. 30. juni jf. nedenstående afvigelsesforklaring. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På Økonomiudvalgets område Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. forventes budgettet samlet at holde. På personlige tillæg samt førtidspensionsområdet ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som opvejes af et merforbrug på boligstøtteområdet på 0,8 mio. kr. samt merforbrug på seniorjob på 0,9 mio. kr. På boligstøtteområdet kan afvigelsen henføres til en større stigning i boligydelse/boligsikring end forventet. Området seniorjob har ikke været budgetlagt, da der kun har været få på ordningen. Seniorjob er en ordning fra 2007, hvor ældre ledige (max. 5 år tilbage før efterlønsalderen), som ikke længere har ret til dagpenge pga opbrugt dagpengeperiode. Kommunen er forpligtiget til at ansætte personer i seniorjob eller betale kompensation for manglende ansættelse. Fra budget 2013 er der budgetlagt en udgift på 1,0 mio. kr. på seniorjob-ordningen. Acadre

61 Budgetkontrol september 2012 Økonomiudvalget Budgetkontrol marts 2011 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref m/50% ref Acadre

62 Bilag: 4.1. Service og Økonomi 2013 AU Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 14. november Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

63 Side 1 af 11 Acadresag: Budget 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne; Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesindsats er beskrevet i Beskæftigelsesplanen. Politikområde Jobcenteret Politikområde Beskæftigelsesindsats Jobcenteret varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Langeland Kommune er fra 2013 udtrådt af det forpligtende samarbejde. Omfatter de beskæftigelsesrettede tilbud som gives med det mål at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Politikområde Sociale ydelser Politikområde Sygedagpenge Vedrører udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er forsikret mod ledighed. Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det besluttet at reducere forventningen til antal ledighedsydelsesmodtagere samt at iværksætte straksaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. Kommunens udgifter til sygedagpengemodtagere. Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det besluttet at øge andelen af personer i virksomhedspraktik/delvis raskmelding, hvilket medfører højere refusionsindtægt. Politikområde Forsikrede ledige Kommunens bidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt løntilskud mv. til forsikrede ledige. Ved indgåelsen af budgetforliget for 2013 blev det besluttet at indføre straksaktivering af unge forsikrede ledige.

64 Side 2 af 11 Acadresag: Budget 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Arbejdsmarkedsudvalget Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Serviceudgifter 43,0 46,9 44,0 43,9 43,9 Jobcenter 41,2 45,3 42,4 42,3 42,3 Øvrige serviceudgifter 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 Overførselsindkomster 491,2 522,4 522,4 522,4 522,4 Beskæftigelsesindsats 31,5 35,4 35,4 35,4 35,4 Sociale ydelser 203,8 213,1 213,1 213,1 213,1 Sygedagpenge 95,2 98,5 98,5 98,5 98,5 Forsikrede ledige 160,7 175,4 175,4 175,4 175,4 Drift i alt 534,2 569,3 566,4 566,3 566,3 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 534,2 569,3 566,4 566,3 566,3 Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift Serviceudgifter: Ærøs udtrædelse af forpligtende samarbejde 0,6 0,6 0,6 0,6 Organisationspulje 0,3% samt HK grundlønsforbedring 0,6 0,6 0,6 0,6 Overførsel fra regnskabsår ,5 Langelands udtrædelse af forpligtende samarbejde 1,5 1,5 1,5 1,5 Lov- og cirkulæreprogram 0,1 0,1 0,1 Rammebesparelse budget ,4-0,5-0,5 Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til ØK -0,1-0,1-0,1-0,1 Indkøbsbesparelser - multimaskiner, leasingafgift m.m. -0,1-0,1-0,1-0,1 Overførselsindkomster Tolkebudget, overført fra Socialudvalget 0,4 0,4 0,4 0,4 Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed -0,1-0,1 Prisfremskrivning til 2013 niveau 8,6 8,6 8,6 8,6 Nyt skøn for overførselsindkomster 18,4 18,4 18,3 18,3 Beskæftigelsesfremme, budgetforlig ,8-3,8-3,8-3,8 Budgetændringer drift i alt 28,5 25,7 25,6 25,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2012 og det vedtagne budget

65 Side 3 af 11 Acadresag: Budget 2013 Arbejdsmarkedsudvalget Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Serviceudgifter Budgettet indeholder driften af Jobcenter Svendborg. Langeland Kommune træder ud af det forpligtende samarbejde 31. december Budget 2013 indeholder overførsel på 2,5 mio. kr. fra regnskabsår Indkomstoverførsler Budgettet for overførselsindkomsterne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området samt forventningerne til udviklingen i budgetårene. Ved budgetforliget for 2013 blev der besluttet en besparelse på 3,8 mio. kr. på området, som er nærmere beskrevet under de enkelte politikområder. Beskrivelse af politikområde: Jobcenter Rammebetingelser Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v. Jobcenteret deltager i en række projekter, herunder kan nævnes: Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til ansættelse af virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Fra 2010 til 2013 er to projektmedarbejdere ansat. Projekt Den selvudviklende organisation et dynamisk jobcenter i en dynamisk verden, delvist finansieret af Forebyggelsesfonden.

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 01-12-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen Afbud: Helle

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2 Virksomhedsplan 2010 UU Nordvestjylland har i det seneste år fortsat haft fokus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-12-2012 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Helle Hansen, Ole Wej Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere