Grønt regnskab. Reno-Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab. Reno-Nord"

Transkript

1 Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord

2 Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Det grønne regnskab er i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser opdelt i 2 særskilte regnskaber: Energianlægget. Kontrolleret losseplads. Hvert af de 2 regnskaber omfatter: Basisoplysninger Miljøberetning Miljødatadel Grønt regnskab 1

3 Energianlæg. Basisoplysninger VIRKSOMHEDEN Energianlægget er beliggende Troensevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Telefon : Telefax : CVR nr. : P-nummer : EAN-nr. : INTERESSENTER Følgende kommuner deltager i interessentskabet Reno-Nord: Brønderslev Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Aalborg BESTYRELSE Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor... Aalborg Næstformand , byrådsmedlem Morten Lem... Rebild Byrådsmedlem Hildo Rasmussen... Brønderslev Byrådsmedlem Morten Marinus Jørgensen... Jammerbugt Byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen... Mariagerfjord Byrådsmedlem Rasmus Brask... Aalborg Byrådsmedlem Mads Duedahl... Aalborg Byrådsmedlem Poul Erik Lyngdorf... Aalborg Byrådsmedlem John G. Nielsen... Aalborg Byrådsmedlem Tina Staun Sørensen... Aalborg Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen... Aalborg Byrådsmedlem Jane Østergaard... Aalborg Medarbejderrepræsentant Jens Aage Jensen... I/S Reno-Nord DIREKTION Henrik Skovhaug PÅTEGNINGSBERETTIGET Kristian Schnoor, formand Henrik Skovhaug, direktør BRANCHEBETEGNELSE, GODKENDELSESPUNKTER OG TILSYNSMYNDIGHED BRANCHEBETEGNELSE I/S Reno-Nords energianlæg er omfattet af følgende branchebetegnelse i henhold til Branchekode 2007: Bortskaffelse af affald med energiproduktion. Biaktiviteterne omfatter følgende branchekoder: Grønt regnskab 2

4 Energianlæg. Basisoplysninger Behandling og bortskaffelse af farligt affald (forbrænding) Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner m.v. (kun sortering og omlastning forud for adskillelse og oparbejdning). LISTEPUNKTER I/S Reno-Nords energianlæg er godkendt under følgende listepunkter i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder: Hovedaktivitet: K106 - Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons/time. (i)(s) Miljøministeriet har i 2012 bekræftet at en række danske forbrændingsanlæg, herunder I/S Reno-Nords energianlæg, kan klassificeres som nyttiggørelsesanlæg. Klassificeringen gælder forbrænding af ikke-farligt affald samt fraktioner af farligt affald med brændværdi på mindst 11 MJ/kg. Biaktiviteter: K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. K102 - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1-D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. (i) TILSYNSMYNDIGHED Tilsynsmyndigheden for energianlægget er: Miljøministeriet Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Telefon : MILJØGODKENDELSER Energianlægget reguleres af Nordjyllands Amts miljøgodkendelse af 7. marts Denne godkendelse omfatter en revision af energianlæggets tidligere miljøgodkendelse. Der er den 11. april 2003 givet tilladelse til etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinje (ovn 4) på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har den 9. november 2004 stadfæstet afgørelsen med visse ændringer og bemærkninger. Der er den 18. februar 2005 meddelt tilladelse til anvendelse af forurenet jord ved etablering af nyt slaggelager. Nordjyllands Amt har den 20. januar 2006 meddelt revision af en række vilkår i godkendelsen til ovn 4. Nordjyllands Amt har den 6. oktober 2006 meddelt tilladelse til fortsat drift af ovn 3. Tilladelsen er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er truffet endelig afgørelse den 9. november SPILDEVAND I/S Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det kommunale kloaksystem mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Landbækken, der løber til Romdrup Å. Grønt regnskab 3

5 Energianlæg. Basisoplysninger Aalborg Kommune meddelte den 29. november 2006 midlertidig tilladelse til afledning af overskudsspildevand fra ovn 4 til det offentlige kloaksystem. Denne tilladelse blev forlænget og udløb 30. oktober Nye tilladelsesdatoer 5. marts 2008, 1. oktober 2009 og 21. juni 2010 I forbindelse med godkendelsen til etableringen af den 4. ovnlinje på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. OPLYSNING OM HOVEDAKTIVITETER OG VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Energianlæggets hovedaktivitet er forbrænding af affald med energiudnyttelse. De biaktiviteter, der udføres inden for energianlæggets matrikel er: Sortering og oplagring af slagger samt omlastning og sortering af affald omfattet producentansvarsreglerne (elektronik, hvidevarer og batterier). MILJØDATAPERIODE, CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL Miljødataperioden på energianlægget følger kalenderåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter år I/S Reno-Nord er ikke miljøcertificeret i henhold til EMAS-forordningen eller ISO Kvalitetsvurderingen af Reno-Nords miljødata foretages af tilsynsmyndigheden, dvs. Miljøstyrelsen, Aarhus. Grønt regnskab 4

6 Energianlæg. Miljøberetning Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Reno-Nord har vurderet, at fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hænger sammen, og har derfor valgt at styre miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i et integreret ledelsessystem, som er under opbygning. Den overordnede ramme for systemet er Reno-Nords politik for Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (MAK). POLITIK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG KVALITET I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald for kommuner, virksomheder og private. Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. I/S Reno-Nords medarbejdere medvirker i fællesskab til at levere kvalitetsbevidst og troværdig servicering af vore kunder og øvrige interessenter. Under I/S Reno-Nords politik for Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet vil vi arbejde for: princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet, at håndterings- og behandlingsmetoder tilrettelægges ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske betragtninger, at inddrage hensynet til miljø og arbejdsmiljø ved valg af og i samarbejdet med leverandører, at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til gældende lovkrav og andre bestemmelser, systematisk at forebygge forurening og arbejdsskader, og sætte mål for løbende forbedringer samt at sikre en åben dialog med medarbejdere og andre interessenter. MILJØFORHOLD, DER MEDFØRER VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Følgende miljøforhold i forbindelse med driften af energianlægget medfører væsentlige miljøpåvirkninger: Frembringelsen af røggasser, som bl.a. indeholder saltsyre, svovldioxid, dioxin, kulilte, NOx, tungmetaller og støv. Røggassen renses i et avanceret røgrensningsanlæg, som er baseret på en våd proces. Dannelsen af forurenet spildevand i forbindelse med rensningen af røggassen. Spildevandet udledes efter grundig rensning til Limfjorden Produktion af restprodukter fra røgrensningsanlægget. Frembringelse af slagger. MILJØMÅL I FORHOLD TIL VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Reno-Nord har ikke fastsat miljømål for væsentlige miljøpåvirkninger, men arbejder løbende på at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til de krav der følger af lovgivningen, godkendelser og tilladelser. INDSATS OG RESULTATER OG OVERENSSTEMMELSE MED MILJØMÅL Reno-Nord har i 2011 udledt m 3 spildevand, og har dermed overskredet den maksimale udledning som er m 3. Overskridelsen skyldes dels, at der har været et ekstraordinært forbrug af skyllevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere, idet der har været lang leveringstid på nye ionbyttermasser og dels, at der ikke har været større revisionsstop i Den længere driftstid i sig selv giver anledning til en større udledning af spildevand. Endelig har Reno-Nord ikke længere rådighed over et renseanlæg, som har været anvendt til at rense perkolatvand fra slaggeoplagspladsen m.v. Det har i en periode været nødvendigt at tilføre overskudsvand herfra til spildevandsrensningsanlægget på ovn 4 før udledning af dette vand. Grønt regnskab 5

7 Energianlæg. Miljøberetning På trods af at indholdet af kviksølv i en periode har overskredet grænseværdien, er vilkåret for kviksølv overholdt for året som helhed. Den samlede udledning af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer ligger inden for den mængdegrænse, der er fastsat for hvert enkelt parameter i miljøgodkendelsen. Med hensyn til luftemission har der i 2011 været 8 overskridelser af ½-times middelværdien for CO 2 fordelt på 2 hændelser henholdsvis maj og september. Begge hændelser er indberettet til Miljøstyrelsen, Aarhus. LØBENDE MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER Reno-Nord vurderer, at ovn 4 fortsat ligger i front med hensyn til anvendt miljøteknologi. Både med hensyn til driftsstyring og overvågning, luftrensning og rensning af spildevand. UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE NØGLETAL. Reno-Nord har pt. ikke defineret virksomhedsspecifikke nøgletal. Grønt regnskab 6

8 Energianlæg. Miljødata I dette afsnit redegøres for udledninger af forurenende stoffer til luft, vand og jord, bortskaffelse af affald samt væsentlige forbrug af energi, vand og råstoffer i henhold til 10 i bekendtgørelsen om miljøoplysninger. OVERSIGT 240 ELPRODUKTION: MWh SALG TIL NETTET: MWh RØGGAS EGET FORBRUG: MWh AFFALD MODTAGET: Dagrenovation tons Storskrald tons Erhvervsaffald tons Miljøfarligt affald tons Mellemdeponeret affald tons I alt tons BIOBRÆNDSEL: Træflis direkte silo tons Træflis lager til silo tons Neddelte trærødder lager til silo tons Biobrændsel tilført fra kontrolleret losseplads tons I alt tons FORBRUG: Elektricitet MWh Diesel m.m tons Fyringsolie tons Syrer/baser tons Kalk, røgrensningsanlæg tons Vand, Romdrup Å m 3 Vandværksvand m 3 Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet) m 3 Perkolat fra Rærup tons EL- PRODU- CERENDE ANLÆG ENERGIANLÆG 2011 UDGÅEDE MÆNGDER: Elektricitet MWh Fjernvarme MWh RESTPRODUKTER AFSAT TIL SPECIALDEPONI: Fraført flyveaske tons Fraført filterkager tons Fraført filterkager tons Fraført gips tons AFSAT TIL GENANVENDELSE: Fraført slagge tons Fraført stort forbrændingsjern tons Fraført småt forbrændingsjern tons Fraført ikke-magnetiske metaller tons Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal tons Pap/papir kg SPILDE- VAND Se side 10 OFFENTLIG KLOAK- SYSTEM: m 3 LIM- FJORDEN: m 3 I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 7

9 Energianlæg. Miljødata MODTAGET AFFALD/BIOBRÆNDSEL MODTAGET TIL FORBRÆNDING Dagrenovation... tons Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Miljøfarligt affald (inkl. kreosotbehandlet træ)... tons Mellemdeponeret affald... tons I alt modtaget... tons BIOBRÆNDSEL TIL FORBRÆNDING Træflis direkte silo... tons Træflis lager til silo... tons Neddelte trærødder lager direkte silo... tons 92 Biobrændsel tilført fra losseplads... tons I alt modtaget... tons ART OG MÆNGDE AF FORURENENDE STOFFER, DER UDLEDES TIL LUFT Inden røggassen sendes ud i atmosfæren er langt hovedparten af de miljøbelastende stoffer renset fra i anlæggets røgrensningsanlæg. De resterende miljøbelastende stoffer i røggassen er opgjort på følgende side. Grønt regnskab 8

10 Energianlæg. Miljødata RØGGASSENS INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER 1 Årsgennemsnit af egne kontrolmålinger mg/nm 3* Grænseværdier mg/nm 3* Støv... ~ 0 10 Total kulstof... TOC ~ 0 10 Kulilte... CO 1,9 100 Saltsyre... HCl ~ 0 10 Svovldioxid... SO 2 1,5 50 NO x År Udledning g/ton affald Totaludledning for året kg 2007 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ , , , ~ 0 ~ , , , , ~ 0 ~ , , , ~ 0 ~ ~ 0 ~ , , , , Hvor konfidensintervallet er fratrukket miljørapportværdierne, og det har haft væsentligt indflydelse på resultatet, er det tillagt igen. Grønt regnskab 9

11 Energianlæg. Miljødata ART OG MÆNGDE AF FORURENENDE STOFFER, DER UDLEDES TIL VAND SPILDEVAND Spildevand til offentlig kloak... m Spildevand til Limfjorden... m SPILDEVAND Den største kilde til spildevand på energianlægget er røgrensningsanlægget på ovnlinje 4, der ved en våd adskillelse renser røgen for sure gasser og andre forurenende stoffer. I røgrensningsanlægget dannes der vand ved kondensering af røggassen. Al spildevand fra ovnlinje 4 røgrensningsanlæg renses og udledes til Limfjorden. Øvrige kilder til spildevand er følgende: Rent vand fra kedlen. Opstår ved fremstilling af dionat til kedlen Processpildevand Slaggeperkolat, som er udledt efter rensning Rengøringsvand Husholdnings- og sanitetsvand. Alt øvrigt spildevand udledes til kloak. Udledning til offentlig kloak: Rent spildevand fra kedel... m Processpildevand... m Slaggeperkolat efter rensning i MetClean-anlæg... m Husholdning/sanitetsspildevand... m Rengøringsvand fra aflæssehal... m I alt... m Udledning til Limfjorden: Spildevand fra røgrensning... m Reno-Nord fører løbende egenkontrol med udledningen af spildevand. Egenkontrollen for udledningen til Limfjorden vurderes med udgangspunkt i Dansk Standard for afløbskontrol (DS 2399). Kontrollen viser, at alle krav med hensyn til koncentration og udledte stofmængder er overholdt. Grønt regnskab 10

12 Energianlæg. Miljødata SPILDEVAND, SOM UDLEDES TIL LIMFJORDEN, INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER Grænseværdier koncentration Grænseværdier årlig mængde kg Ammonium... 0,40 mg/l 0,36 mg/l 0,67 mg/l 0,57 mg/l 8 mg/l Totalt udledt 16,79 kg 13,78 kg 26,59 kg 26,80 kg 320 Antimon... Sb 109,9 µg/l * Totalt udledt 5,13 kg * Arsen... As 4,01 µg/l 4,92 µg/l 4,48 µg/l 1,34 µg/l 40 µg/l Totalt udledt 0,17 kg 0,19 kg 0,18 kg 0,08 kg 1,6 Bly... Pb 6,35 µg/l 1,09 µg/l 2,27 µg/l 1,38 µg/l 56 µg/l Totalt udledt 0,26 kg 0,04 kg 0,09 kg 0,06 kg 2,2 Cadmium... Cd 0,70 µg/l 0,14 µg/l 1,68 µg/l 0,11 µg/l 25 µg/l Totalt udledt 0,03 kg 0,01 kg 0,07 kg 0,01 kg 1 Chrom... Cr 3,39 µg/l 5,11 µg/l 3,73 µg/l 1,55 µg/l 10 µg/l Totalt udledt 0,14 kg 0,20 kg 0,15 kg 0,07 kg 0,4 Cobalt... Co 1,45 µg/l * Totalt udledt 0,07 kg * Kobber... Cu 11,74 µg/l 14,65 µg/l 23,68 µg/l 1,30 µg/l 29 µg/l Totalt udledt 0,49 kg 0,57 kg 0,94 kg 0,06 kg 1,2 Kviksølv... Hg 2,53 µg/l 2,71 µg/l 2,73 µg/l 2,05 µg/l 3 µg/l Totalt udledt 0,11 kg 0,11 kg 0,11 kg 0,10 kg 0,12 Molybdæn... Mb 57,50 µg/l * Totalt udledt 2,69 kg * Nikkel... Ni 11,29 µg/l 6,08 µg/l 5,72 µg/l 4,73 µg/l 83 µg/l Totalt udledt 0,47 kg 0,24 kg 0,23 kg 0,22 kg 3,3 Olie... 1,11 mg/l 0,20 mg/l 0,98 mg/l 0,33 mg/l 10 mg/l Totalt udledt 46,10 kg 7,80 kg 38,90 kg 15,19 kg 400 Suspenderende 12,83 mg/l 10,86 mg/l 9,46 mg/l 9,00 mg/l 30 mg/l stoffer... Totalt udledt 534,80 kg 421,50 kg 374,83 kg 420,27 kg Sølv... Ag 1,01 µg/l 1,01 µg/l 1,12 µg/l 1,00 µg/l 5 µg/l Totalt udledt 0,04 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,05 kg 0,2 Thallium... Tl 0,67 µg/l 2,37 µg/l 3,37 µg/l 1,29 µg/l 40 µg/l Totalt udledt 0,03 kg 0,09 kg 0,13 kg 0,06 kg 1,6 Vanadium... V 2,88 µg/l * Totalt udledt 0,13 kg * Zink... 57,76 µg/l 28,18 µg/l 141,31 µg/l 7,24 µg/l 860 µg/l Totalt udledt 2,41 kg 1,09 kg 5,60 kg 0,34 kg 34 Dioxin... 0,01ng/l 0,0043 ng/l 0,0038 ng/l 0,0043 ng/l 0,1 ng/l Totalt udledt 0, kg 0, kg 0, kg 0, kg 0, * Der er endnu ikke fastsat grænseværdi for stoffet. Grønt regnskab 11

13 Energianlæg. Miljødata AFFALDSMÆNGDER OG BORTSKAFFELSE UDGÅENDE MÆNGDER Afsat til genanvendelse Slagger... tons Forbrændingsjern... tons Ikke-magnetiske metaller fra slagger... tons Jern- og metalskrot fra aflæssehal... tons Plast til genanvendelse... kg Pap/papir... kg Slaggerne anvendes til anlægsprojekter. 2 Der er indgået kontrakt om afhentning af forbrændingsjern med: meldgaard MILJØ A/S Askelund 10 Aabenraa 3 Der er indgået kontrakt om afhentning af ikke-magnetiske metaller fra slagger med: meldgaard MILJØ A/S Askelund 10 Aabenraa 4 Jern- og metalskrot fra aflæssehal afhentes af: Uniscrap A/S Engholmen Nørresundby 5 Plast til genanvendelse afhentes af: Marius Pedersen A/S Korinthvej Aalborg Øst 6 Pap/papir til genanvendelse afhentes af: Marius Pedersen A/S Korinthvej Aalborg Øst OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRANSPORT AF AFFALD UDGÅENDE MÆNGDER Restprodukter afsat til specialdeponi 1 Flyveaske... tons Filterkager... tons Grønt regnskab 12

14 Energianlæg. Miljødata Gips... tons Restprodukt fra semitørt anlæg... tons Der er indgået kontrakt om transport og bortskaffelse af restprodukter med Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. Vestergade 86, Odense Restprodukterne modtages til nyttiggørelse hos NDH-Entsorgungsbetreibergesellschaft mbh Nordhäuser Strasse 70 D Bleicherode Tyskland OPLYSNINGER OM UDLEDNINGER TIL VAND LUFT ELLER JORD I FORBINDELSE MED UHELD Der har i 2011 ikke været uheld. VÆSENTLIGE FORBRUG AF VAND, ENERGI OG RÅVARER FORBRUG Elektricitet... MWh Diesel m.m.... tons Fyringsolie... tons Syrer/baser... tons Kalk, røgrens... tons Vand, Romdrup Å... m Vandværksvand... m Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet)... m Perkolat fra Rærup... tons Grønt regnskab 13

15 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger VIRKSOMHEDEN Rærup kontrollerede losseplads og genbrugsanlæg er beliggende Halsvej 70, Rærup DK-9310 Vodskov Telefon : Telefax : CVR nr. : P-nummer : EAN-nr. : INTERESSENTER I/S Reno-Nord omfatter kommunerne: Brønderslev Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Aalborg BESTYRELSE Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor... Aalborg Næstformand , byrådsmedlem Morten Lem... Rebild Byrådsmedlem Hildo Rasmussen... Brønderslev Byrådsmedlem Morten Marinus Jørgensen... Jammerbugt Byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen... Mariagerfjord Byrådsmedlem Rasmus Brask... Aalborg Byrådsmedlem Mads Duedahl... Aalborg Byrådsmedlem Poul Erik Lyngdorf... Aalborg Byrådsmedlem John G. Nielsen... Aalborg Byrådsmedlem Tina Staun Sørensen... Aalborg Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen... Aalborg Byrådsmedlem Jane Østergaard... Aalborg Medarbejderrepræsentant Jens Aage Jensen... I/S Reno-Nord DIREKTION Henrik Skovhaug PÅTEGNINGSBERETTIGET Kristian Schnoor, formand Henrik Skovhaug, direktør BRANCHEBETEGNELSE, GODKENDELSESPUNKTER OG TILSYNSMYNDIGHED BRANCHEBETEGNELSE I/S Reno-Nords kontrollerede losseplads er omfattet af følgende branchebetegnelse i henhold til Branchekode 2007: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Grønt regnskab 14

16 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger Biaktiviteterne omfatter følgende branchekoder: Behandling og bortskaffelse af farligt affald (forbrænding) LISTEPUNKTER I/S Reno-Nords kontrollerede losseplads er godkendt under følgende listepunkter i bilag 1 til bekendtgørelse om miljøoplysninger: Hovedaktivitet: K105 - Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) Affald, der afleveres til deponering, indeholder ofte affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, så mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. Biaktiviteter: K203 - Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald2), jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3) forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, 5) bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg. K Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6 B, og D14 og D 15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen3) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr) jf. punkterne R12 og R13 og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. K Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) TILSYNSMYNDIGHED Tilsynsmyndigheden for den kontrollerede losseplads er: Miljøministeriet Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Telefon : MILJØGODKENDELSER Den kontrollerede losseplads er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 11. februar Der er den 25. oktober 2002 meddelt vilkårsændring vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord Der er den 12. november 2003 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 18. november 2003 meddelt dispensation til genanvendelse af slagge til bundsikring af mellemlager. Der er den 21. april 2004 meddelt vilkårsændring af vilkår 8 til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 27. december 2005 meddelt godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Losseplads. Der er den 7. november 2006 meddelt midlertidig tilladelse til udlægning af affald i overhøjde på Rærup Losseplads Der er samtidig i forbindelse med ansøgningen om ny miljøgodkendelse udarbejdet et nyt grundvandskontrolprogram, hvilket er godkendt af amtets grundvandskontor. Grønt regnskab 15

17 Kontrolleret losseplads. Basisoplysninger OPLYSNING OM HOVEDAKTIVITETER OG VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Den kontrollerede losseplads hovedaktivitet er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald. Modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. MILJØDATAPERIODE, CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL Miljødataperioden på den kontrollerede losseplads følger kalenderåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter år I/S Reno-Nord er ikke miljøcertificeret i henhold til EMAS-forordningen eller ISO Kvalitetsvurderingen af Reno-Nords miljødata foretages af tilsynsmyndigheden, dvs. Miljøstyrelsen, Aarhus. Grønt regnskab 16

18 Kontrolleret losseplads. Miljøberetning Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Reno-Nord har vurderet, at fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hænger sammen, og har derfor valgt at styre miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i et integreret ledelsessystem, som er under opbygning. Den overordnede ramme for systemet er Reno-Nords politik for Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (MAK). POLITIK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG KVALITET I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald for kommuner, virksomheder og private. Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. I/S Reno-Nords medarbejdere medvirker i fællesskab til at levere kvalitetsbevidst og troværdig servicering af vore kunder og øvrige interessenter. Under I/S Reno-Nords politik for Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet vil vi arbejde for: princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet, at håndterings- og behandlingsmetoder tilrettelægges ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske betragtninger, at inddrage hensynet til miljø og arbejdsmiljø ved valg af og i samarbejdet med leverandører, at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til gældende lovkrav og andre bestemmelser, systematisk at forebygge forurening og arbejdsskader, og sætte mål for løbende forbedringer samt at sikre en åben dialog med medarbejdere og andre interessenter. MILJØFORHOLD, DER MEDFØRER VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Følgende miljøforhold i forbindelse med driften af den kontrollerede losseplads medfører væsentlige miljøpåvirkninger: Den væsentligste miljøparameter, der kendetegner hovedaktiviteten, er udledning af perkolat. Pladsen er forsynet med membran og drænsystem, således at perkolatet ledes til kloak og dermed undgås forurening af grundvandet. Udledningen af perkolat sker i henhold til Afledningstilladelse fra Aalborg Kommune af den 29. april 1998, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer samt fastsætter de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. Kontrol af grundvand. To gange pr. år tages der prøver af grundvandet i 2 drænområder. Prøverne gennemgår en omfattende analyseundersøgelse. Eksternt firma afrapporterer til tilsynsmyndigheden. Ekstern støj. Rambøll har i juni 2004 udarbejdet en rapport om ekstern støj, som konkluderer at grænseværdien på 55 dba overholdes såvel i den nuværende som i den fremtidige driftssituation. MILJØMÅL I FORHOLD TIL VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Reno-Nord har ikke fastsat miljømål for væsentlige miljøpåvirkninger, men arbejder løbende på at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til de krav der følger af lovgivningen, godkendelser og tilladelser. INDSATS OG RESULTATER OG OVERENSSTEMMELSE MED MILJØMÅL I/S Reno-Nord har i 2010 tilsluttet sig Deponets charter for bæredygtig deponering og vil dermed arbejde for, at der tages miljøhensyn både på kort sigt i driftsfasen og på langt sigt efter nedlukningen uden at det medfører et for stort og langvarigt forbrug af ressourcer. Grønt regnskab 17

19 Kontrolleret losseplads. Miljøberetning LØBENDE MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER Grønt regnskab 18

20 Kontrolleret losseplads. Miljødata I dette afsnit redegøres for udledninger af forurenende stoffer til luft, vand og jord, bortskaffelse af affald samt væsentlige forbrug af energi, vand og råstoffer i henhold til 10 i bekendtgørelsen om miljøoplysninger. OVERSIGT DEPONERINGSANLÆG AFFALD MODTAGET: Deponering tons Dieselolie l El kwh Vandværksvand m 3 Nedbør mm Smøreolie l DEPONERINGSANLÆG 2011 Udstødningsgas CO tons Perkolat... * m 3 Perkolat afleveret til energianlæg tons Olieaffald l * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. OPARBEJDNING AFFALD MODTAGET: Oparbejdning tons Dieselolie l El kwh Brøndvand m 3 Smøreolie l OPARBEJDNING 2011 Fraførte materialer tons Udstødningsgas CO tons Jern til oparbejdning tons Olieaffald l I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 19

21 Kontrolleret losseplads. Miljødata MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / IMPRÆGNERET TRÆ / BIOBRÆNDSEL AFFALD MODTAGET: Erhvervsaffald tons Storskrald tons Shredderaffald tons Kreosotbehandlet træ tons Forbrændingsegnet fra sortering tons I alt tons Biomasse tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / IMPRÆGNERET TRÆ / BIOBRÆNDSEL 2011 FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG: Mellemlageret affald fra mellemlager tons Kompakteret andet imprægneret træ (Eksporteret Tyskland) tons Biomasse: Energianlæg tons BLANDET AFFALD TIL SORTERING BLANDET AFFALD TIL SORTE- RING: Lagerbeholdning tons Genbrugspladser tons Erhverv tons Brændbart neddeling/lager tons I alt tons SORTERINGSPLADS 2011 FRAFØRT TIL: Deponi tons Forbrænding tons Genbrug: Jern tons Kabler og ledninger... 0 tons Specialbehandling: Gips tons PVC... 5 tons Imprægneret træ. 3 tons Elektronik affald.. 4 tons I alt tons Grønt regnskab 20

22 Kontrolleret losseplads. Miljødata DEPONERINGSANLÆG MODTAGET TIL DEPONERING I alt modtaget... tons Udstødningsgas CO 2... tons Perkolat 1... m * Perkolat afleveret til energianlæg... t Olieaffald... l Perkolatet ledes til det kommunale spildevandssystem. Der er lavet 4 stikprøvemålinger i Resultatet af disse målinger og de gældende grænseværdier er som på side 23. * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. OPARBEJDSNING MODTAGET TIL OPARBEJDNING Asfalt... tons Genbrug 0 (beton klar til knusning).... tons Genbrug 1 (beton)... tons Genbrug 2 (tegl, beton med jord)... tons Genbrug 3 (tegl med jord, stor beton)... tons Genbrug 4... tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / BIOMASSE MELLEMLAGER BRÆNDBART/IMPRÆGNERET TRÆ/BIOBRÆNDSEL Erhvervsaffald... tons Storskrald... tons Shredderaffald... tons Grønt regnskab 21

23 Kontrolleret losseplads. Miljødata Kreosotbehandlet træ... tons CCA-imprægneret træ... tons 889 Forbrændingsegnet fra sortering... tons Biomasse... tons FRAFØRT TIL RENO-NORDS ENERGIANLÆG Mellemlageret affald gl. lager... tons Mellemlageret affald fra mellemlager... tons Kreosotbehandlet træ... tons Kompakteret andet imprægneret træ... tons Biomasse: Reno-Nords energianlæg... tons Andre energianlæg... tons SORTERINGSPLADS BLANDET AFFALD TIL SORTERING Genbrugspladser... tons Storskraldsindsamling... tons 1 5 Erhverv... tons Brændbart neddeling/lager... tons 867 ART OG MÆNGDE AF FORURENENDE STOFFER, DER UDLEDES TIL VAND Perkolat 1... m Perkolatet ledes til det kommunale spildevandssystem. Der er lavet 4 stikprøvemålinger i Resultatet af disse målinger og de gældende grænseværdier er som nedenstående skema. * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. Grønt regnskab 22

24 Kontrolleret losseplads. Miljødata MÅLINGER AF PERKOLAT Gennemsnitligt indhold i perkolatet. Egenkontrolresultater Grænseværdier Vandmængde... m Bundfald... Totalt udledt Fedt og olie... Totalt udledt Zink... Zn Totalt udledt Cadmium... Cd Totalt udledt Bly... Pb Totalt udledt Nikkel... Ni Totalt udledt Kobber... Cu Totalt udledt Chrom... Cr Totalt udledt Kviksølv... Hg Totalt udledt 0,260 ml/l 0,2 ml/l 0,25 ml/l 0,36 ml/l 0,1 ml/l 300 ml/l m m m m m mg/l ,236 mg/l 0,382 mg/l 0,5155 mg/l 0,4425 mg/l 0,1407 mg/l 5 mg/l g g g g g 0,001 mg/l 0,0007 mg/l 0,0036 mg/l 0,0022 mg/l 0,0029 mg/l <0,01 mg/l 33 g 22,7 g 113g 75 g 116 g 0,017 mg/l 0,007 mg/l 0,0031 mg/l 0,0006 mg/l 0,021 mg/l 0,1 mg/l 563 g 227 g 98 g 20 g 845 g 0,025 mg/l 0,039 mg/l 0,035 mg/l 0,034 mg/l 0,038 mg/l 0,25 mg/l 828 g g g g g 0,071 mg/l 0,008 mg/l 0,041 mg/l 0,0185 mg/l 0,056 mg/l 0,5 mg/l g 260 g g 632 g g 0,026 mg/l 0,009 mg/l 0,06 mg/l 0,0355 mg/l 0,066 mg/l 0,3 mg 861 g 292 g g g g <0,001 mg/l <0,001 mg/l 0,001 mg/l 0,001 mg/l 0,0013 mg/l 0,006 mg/l <33 g 32,4 g 39,6 g 34,2 g 52,3 g Ph... 7,8 8,15 7,8 7,9 7,8 6,0-9,5 AFFALDSMÆNGDER OG BORTSKAFFELSE FRAFØRTE MATERIALER Salg genbrug 1... tons Salg genbrug 4 (Knust beton)... tons Salg genbrug 5 (Knust asfalt)... tons Ubehandlet tegl/beton... tons Grønt regnskab 23

25 Kontrolleret losseplads. Miljødata UDGÅENDE MÆNGDER Udstødningsgas CO 2... tons Jern til oparbejdning... tons Olieaffald... l FRAFØRT TIL: Deponi... tons Forbrænding... tons Genbrug: Jern... tons Kabler og ledninger... tons 2 Specialbehandling: Gips... tons PVC... tons Imprægneret træ... tons Elektronik affald... tons Materialerne anvendes til anlægsprojekter. 2 Jern afhentes af: Stena Jern & Metal A/S Troldholm Nørresundby 3 Olieaffald: Dansk Olie Genbrug A/S Endelavevej Horsens 4 Jern afhentes af: Stena Jern & Metal A/S Troldholm Nørresundby 5 Gips afsættes til: Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev 6 PVC afsættes til: Wuppi A/S Lyskær Herlev Grønt regnskab 24

26 Kontrolleret losseplads. Miljødata 7 Imprægneret træ afsættes til: Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev 8 Elektronikaffald afsættes til: I/S Reno-Nord Troensevej Aalborg Øst OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRANSPORT AF AFFALD Varetages af Marius Pedersen A/S. OPLYSNINGER OM UDLEDNINGER TIL VAND LUFT ELLER JORD I FORBINDELSE MED UHELD Der har ikke været episoder, som har medført ekstraordinære udledninger i VÆSENTLIGE FORBRUG AF VAND, ENERGI OG RÅVARER FORBRUG DEPONERINGSANLÆG Dieselolie... l El.... kwh Vandværksvand... m Nedbør... mm Smøreolie... l FORBRUG OPARBEJDNING Dieselolie... l El.... kwh Brøndvand... m Smøreolie... l Grønt regnskab 25

27 Ordforklaring CFC-gas... detektionsgrænse... EBK-temperatur... eluat-koncentration... emissioner... GJ... kg... kwh... m 3... mg/l... ml/l... ng... mm... MW... MWh... kølemiddel, som består af klor, fluor og kulstof nedre grænse for hvad man kan måle temperatur i efterforbrændingszonen på et forbrændingsanlæg koncentration af et stof i væsken fra et udvaskningsforsøg udledninger giga joule kilogram kilo watt time kubikmeter milligram per liter milliliter per liter nanogram millimeter mega watt mega watt time Nm 3... normal m 3 perkolat... ph... recipient... topografi... totalalkalinitet... TS... verifikationsmålinger... afledning/spildevand surhedsgrad: En opløsning med ph7 er neutral. Er ph lavere end 7 er væsken sur (en syre). Er ph højere end 7 er væsken basisk (alkalisk) vandløb, sø, fjord eller hav hvortil der udledes spildevand landskabets form udtryk for basestyrken af et stof/væske tørstof kontrol af anlægsmålerudstyr <... mindre end >... større end Grønt regnskab 26

28 Bilag. Redegørelse Redegørelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, 21, stk. 2 samt vejledning fra miljømyndigheden. ANLÆG 4 Driften af anlæg 4 har i 2011 generelt været tilfredsstillende. Dog var der ved årets begyndelse 2 stop på grund af kedellækage. I det udsatte område er rørkvaliteten forbedret og området følges tæt ved et måleprogram. Miljørapportsystemet er blevet opdateret og efter en testperiode, er det blevet idriftsat ved årsskiftet. Systemet er med nye og forbedrede rapporter. ANLÆG 3 Anlægget har ikke været i drift i 2011, men er løbende blevet vedligeholdt således at anlæggets status som reserve og standby anlæg er bibeholdt. Grønt regnskab 27

29 Bilag. Emissioner Anlæg 4 mg/nm 3 * ved referencetilstand 19. maj 13. oktober 8. december Gennemsnit 6. september Grænseværdier mg/m 3 n * Ilt... 7,3 7,2 7,0 7,4 7,2 Bly... Pb <0,0002 0,00034 <0,0003 <0,0003 <0,0003 Chrom... Cr <0,001 <0,001 <0,002 0,0026 <0,002 Kobber... Cu 0,014 <0,001 <0,002 0,001 0,0050 Mangan... Mn <0,004 <0,003 <0,005 <0,004 <0,004 Nikkel... Ni <0,0006 <0,0005 <0,0008 <0,0007 <0,0007 Arsen... As <0,0001 0, ,00025 <0,0001 <0,0002 Antimon... Sb 0,0012 <0,0002 <0,0003 <0,0003 <0,0005 Cobolt... Co <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0001 <0,0001 Vanadium... V <0,0004 <0,0003 <0,0005 <0,0004 <0,0004 Cadmium... Cd <0,00006 <0,00005 <0,00008 <0,0001 <0,00007 Thallium... Tl <0,0002 <0,0002 <0,0003 <0,0003 <0,0003 Kviksølv... Hg 0,0036 0,0014 0,0012 0,037 0,011 0,05 Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, Co, V <0,02 <0,007 <0,01 <0,01 <0,01 0,5... Cd, Tl <0,0003 <0,0002 <0,0004 <0,0003 <0,0003 0,05... Ni, Cd, Cr, As <0,002 <0,002 <0,003 <0,004 <0,003 0,075 Hydrogenfluorid... HF <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 Dioxiner og furaner... (ng/nm 3 ) 0,024 0,015 0,0071 0,011 0,014 0,1 PAH... (µg/nm 3 ) ,005 * En normalkubikmeter (Nm 3 ) er en kubikmeter gas ved den såkaldte referencetilstand, som er 11% O 2. Grønt regnskab 28

30 Bilag. Kontinuerlige målinger KONTINUERLIGE MÅLINGER ANLÆG Driftstimer EBK-underskridelser C... Total 106 EBK-underskridelser C... I forbindelse med start/stop 43 EBK-underskridelser C... Normal drift 73 Opstarter... 5 Nedlukninger... Planlagte 2 Nedlukninger... Ikke planlagte 3 Støv min. > 30 0 Støv min. > 10 0 Støv min. > TOC min. > 20 0 TOC min. > 10 0 HCI min. > 60 0 HCI min. > 10 3 SO min. > SO min. > NOX min. > NOX min. > Grønt regnskab 29

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

GRØNT REGNSKAB INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS

GRØNT REGNSKAB INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS GRØNT REGNSKAB 2009 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ENERGIANLÆGGET KONTROLLERET LOSSEPLADS Grønt regnskab 2009 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning... 2 Basisoplysninger. Energianlæg... 3-4 Ledelsens

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 2012 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Generelle oplysninger... 1 Forord... 2 Præsentation af I/S Reno-Nord... 3 Miljøpolitik... 5 Væsentlige

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

BE-MØDE 12.05.2015 BILAG 4. 2014 Miljøredegørelse

BE-MØDE 12.05.2015 BILAG 4. 2014 Miljøredegørelse 2014 Miljøredegørelse Indhold Generelle oplysninger... 2 Om I/S Reno Nord og denne EMAS redegørelse... 3 Hvem er vi?... 4 Miljøpolitik... 5 Væsentlige direkte og indirekte miljøpåvirkninger... 6 Energianlæg

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET

Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord BUDGET INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET 2009 Koncernen Regnskab 2007 Budget 2008 Omsætning: Energianlæg... 125.458 143.800 119.300 Losseplads... 16.239 14.700 14.900 Elektronikaffald... 2.143 143.840 2.100

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S.

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S. RGS 90 Selinevej 4 2300 København S. Att. Sandie S. Andersen Bilag 15 Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 1.11 og tilføjer

Læs mere