EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5"

Transkript

1 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling: Bemærkning: Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Morten Lassen, Jan Søgaard, CSC Danmark A/S Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret Eva Lindtner, F&P EDI-kontoret EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller Kommentarer afsnit 5.0 Juni 2003 Jf. bilag 3 ændringshistorik 5.1 Januar 2004 Jf. bilag 3 ændringshistorik 5.2 Februar 2004 Jf. bilag 3 ændringshistorik okt Jf. bilag 3 ændringshistorik sep Jf. bilag 3 ændringshistorik nov Jf. bilag 3 ændringshistorik 16. november 2011, Version 5.5 Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING GENERELT FORRETNINGSGANGE EDI-FORRETNINGSGANGE GENERELT AKTIVITETER I DET ENKELTE SELSKAB SAGSGANGEN I DET OVERTAGENDE SELSKAB SAGSGANGEN I DET AFGIVENDE SELSKAB ACCEPT FORTRYDELSE I FORBINDELSE MED NYTEGNING BONUSFORESPØRGSEL FRI TEKST DATAINDHOLD (SEGMENTER I DE ENKELTE MEDDELELSESTYPER) Opsigelse fra et overtagende selskab til et afgivende selskab (Kode 9) Svar på bonusforespørgsel (Kode 11) Fejl i modtagne data - syntaks (kode 12) Bonusforespørgsel (kode 13) Rykker (Kode 15) Afvisning - opsigelse ikke accepteret (Kode 27) Accept af overtagelse (Kode 29) DEFINITION AF NUMMERSYSTEMER Forsendelsens referencenummer Meddelelsens referencenummer Meddelelsens nummer Opsigelsens referencenummer REGLER FOR BEHANDLING AF EDI-OPSIGELSER I SELSKABERNE FLOWDIAGRAM OPSIGELSE BONUSFORESPØRGSEL KVITTERINGSLOGIK OG CONTRL, DOKUMENTVALIDERING OG 12 ERE REGLER PÅ F&P S WEBEDI SERVER BEHANDLING VED MODTAGELSE AF 12 ERE RETTIDIG AFSENDELSE AF EDIFACT november 2011, Version 5.5 Side 3 af 28

4 1 Indledning 1.1 Generelt Denne EDI-guide for udveksling af oplysninger i forbindelse med opsigelse af forsikringer (overførsel fra et selskab til et andet) er en revideret udgave af den implementeringsguide for EDI-opsigelser (version 1.1. af ), som blev udarbejdet i forbindelse med starten af EDI-udvekslingen. Beskrivelsen af de enkelte segmenter er uændret. Der anvendes stadig den EDIFACT directory version (91.1) som var gældende, da dokumentet blev udviklet. De med * markerede segmenter og koder indgår ikke i EDIFACT directory. EDI-guiden har primært til formål at beskrive de tekniske retningslinier for udveksling af data i elektronisk form (EDIFACT-format) parterne imellem. Guiden er primært skrevet for edb-medarbejdere, som skal medvirke ved udviklingen af EDI-kommunikation parterne imellem. Afsnit 2 som beskriver forretningsgange er dog også tænkt anvendt af administrative medarbejdere. Der forudsættes et begrænset kendskab til den terminologi som anvendes i EDIFACT. EDI-kontoret i Forsikring & Pension er ansvarlig for vedligeholdelse af denne EDI-guide. 16. november 2011, Version 5.5 Side 4 af 28

5 2 Forretningsgange 2.1 EDI-forretningsgange generelt De forretningsgange som var beskrevet i den oprindelige EDI-guide, tog udgangspunkt i den "integrerede løsning" som hvert enkelt forsikringsselskab havde etableret i overensstemmelse med egne police- og skadesystemer. Hvert selskab havde egen EDIFACT-konverter og havde selv implementeret koblingen mellem egne systemer og det fælles "inhouse format". I forbindelse med introduktionen af den internetbaserede EDI-løsning blev der åbnet mulighed for, at nye forsikringsselskaber deltager i EDI-samarbejdet dels via indtastning af data i et skærmbillede og dels ved forsendelse af en fil i et aftalt format. Med en EDI-opsigelse opsiges det komplette forsikringsforhold på det anførte policenummer. En delvis opsigelse af en forsikring betragtes som en ændring. En sådan sag skal behandles manuelt af det overtagende selskab. Det faktum, at data i forbindelse med opsigelser (flytning fra et forsikringsselskab til et andet forsikringsselskab) foretages elektronisk, ændrer ikke på assurandørens/sagsbehandlerens rådgivningsansvar. Det er stadig vigtigt at sørge for, at kunden ikke bliver dobbelt forsikret samt at sikre, at der ikke slettes dækninger i det afgivende selskab, som ikke bliver tegnet i det overtagende, medmindre forsikringstager er grundigt informeret. Det overtagende selskab har ansvaret herfor. 2.2 Aktiviteter i det enkelte selskab Det enkelte forsikringsselskab tilrettelægger selv de interne arbejdsgange i forbindelse med behandlingen af opsigelser. Neden for gives en beskrivelse af de overordnede aktiviteter som gennemføres i forbindelse med udvekslingen af data selskaberne imellem. 2.3 Sagsgangen i det overtagende selskab Med det overtagende selskab forstås det forsikringsselskab, som har indgået den nye aftale med forsikringstager. I princippet vil der ved indførelse af EDI-opsigelser være tale om de samme processer som i den manuelle forretningsgang, blot vil nogle kunne automatiseres. Det har naturligvis nogle konsekvenser dels for sagsgangen / sagsbehandleren, og dels IT-mæssigt - dvs. udvikling / tilretning af de eksisterende IT-applikationer. Der skal sendes en komplet EDI-opsigelse med individuelt opsigelsesreferencenummer per policenummer/forsikring i det afgivende selskab. EDI-opsigelsen afsendes via datakommunikation. Afsendes opsigelsen i et natligt batch-job, vil det afgivende selskab under normale driftsforhold kunne modtage opsigelsen inden for 1 døgn. Svaret vil således kunne forventes det overtagende selskab i hænde inden for 2 døgn. Sager som kræver manuel håndtering, vil naturligvis ikke være omfattet af de nævnte 2 døgn. Generelt betragtes en opsigelse som rettidig, såfremt den er afsendt senest dagen før opsigelsesfristens udløb, dvs. senest den sidste arbejdsdag i en måned. Datoen for afsendelse fremgår af meddelelsesdatoen (137) i DTM segmentet. Denne frist gælder også selv om, der er sket en afvisning, og derfor skal ske genfremsendelse. 16. november 2011, Version 5.5 Side 5 af 28

6 Dog betragtes en genfremsendelse med datokode 288 (opsigelse pr. anden dato og fritekst) som rettidig, såfremt denne sendes senest 3 uger efter den oprindelige opsigelses fremsendelse. Specifikt for en opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel med datokode 296 (opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel) betragtes den som rettidig, såfremt denne sendes med en måneds varsel til den første i måneden, altså så fristen udgør mindst 30 dage til udgangen af en kalendermåned. Efter denne frist vil f.eks. en opsigelse den 1. august få virkning pr. 1. september (da der er 31 dage i august), mens en opsigelse den 1. september (efter loven) først vil kunne få virkning den 1. november (da der kun er 30 dage i september). Der må ikke sendes en ny opsigelse, hvis en tidligere afsendt opsigelse ikke er besvaret. Der skal sendes en rykker. Der må ikke sendes mere end en EDI-opsigelse på en forsikring. Er en EDI-opsigelse først blevet accepteret, vil efterfølgende EDI-opsigelser på den pågældende forsikring blive afvist. Det vil således ikke være muligt først at sende en EDI-opsigelse til forsikringens hovedforfaldsdag, for derefter at sende en EDI-opsigelse med ønske om kort opsigelse - eller omvendt. Opsigelser på privatpolicer sker normalt til førstkommende hovedforfald, men opsigelser på privatpolicer kan dog også foretages med forkortet opsigelsesvarsel før førstkommende hovedforfald. For opsigelser af erhvervspolicer og landbrugspolicer branchegruppe 004 og 006 kan der ikke anvendes et forkortet opsigelsesvarsel. Opsigelser på erhvervspolicer sker altid ved førstkommende hovedforfald, som kan ligge op til 5 år frem i tiden. Bemærk endvidere, at der ikke kan anvendes forkortet opsigelsesvarsel for privatforsikringer, der er tegnet i et firmas navn. Hvis der sendes forkortet opsigelsesvarsel for privatforsikringer, der er tegnet i et firmas navn kan opsigelsen afvises med (kode 23 i ERC) Forkortet opsigelse kun tilladt på privatkunder. Evt. rykker for accept eller bonusforespørgsel må tidligst fremsendes 21 dage efter fremsendelse af opsigelse/forespørgsel. Det overtagende selskab modtager EDI-accept eller fejlmeddelelse, og den videre sagsgang i overtagende selskab kan fortsætte internt. Det skal bemærkes, at det overtagende selskab er underkastet et rådgiveransvar hvad angår forsikringens omfang, dvs. at det overtagende selskab skal sikre samme dækning som tidligere, medmindre andet er aftalt. F.eks. skal man være opmærksom på dækningsomfanget ved ulykkesforsikringer. P-udvalget besluttede på et møde i marts 2003 at opgive kravet om underskrift i forbindelse med opsigelser, men at fastholde skriftlighedskravet. Se Motor-Information 11/03. Al information om udveksling af fuldmagt er derfor udgået af denne guide. 16. november 2011, Version 5.5 Side 6 af 28

7 2.4 Sagsgangen i det afgivende selskab Det afgivende selskab modtager opsigelsen via datakommunikation. Hvis oplysningerne er korrekte og opsigelsesvarslet kan accepteres, sendes en accept til det overtagende selskab. Er der fejl i oplysningerne, returneres disse med angivelse af fejlårsag (kodificeret). Er der uoverensstemmelse mellem det der forventes opsagt og det der faktisk er opsagt, må sagen behandles manuelt. Ligeledes vil en opsigelse på en allerede afgangsført police afstedkomme en fejlmeddelelse. Der er stadig ikke ens standarder selskaberne imellem for registrering af navneoplysninger samt oplysninger om matrikelnummer og registreringsnummer. Derfor opfordres til en vis tolerance før en opsigelse afvises grundet afvigelser i disse oplysninger. For at mindske antallet af afvisninger på grund af "forkert policenummer" henstilles der til, for opsigelser som fremsendes med cpr- eller cvr-nummer, at disse data kontrolleres inden en eventuel afvisning sendes. Dvs. at hvis policenummeret ikke kendes, men at cpr- eller cvr-nummer kan identificeres og branche/produktkode i øvrigt stemmer overens, skal der sendes en accept. Der er dog visse forhold som vil udløse en afvisning selv om cpr- eller cvr-nummer er kontrolleret; f.eks. flere policer på samme kunde, flere ens branchr/produktkoder mv. Hvis opsigelsen er fremsendt med en opsigelsesdato, der er forkert, eller hvis fristen for opsigelse er passeret, accepteres opsigelsen, men der gives meddelelse om tilrettet opsigelsesdato. (Se beskrivelse af DTM-segmentet og afsnit ). Frist for afsendelse af svar er fastlagt til 21 dage. Hvis det afgivende selskab ønsker at se en fuldmagt, rettes der en personlig henvendelse til det overtagende selskab. Generelle procedurer Alle selskaber bør være meget opmærksomme på at få oplyst korrekt policenummer hos den nye kunde. Ofte finder overtagende selskab et policenummer på en mange år gammel police. Selskabet bør søge oplysning om policenummer ud fra den seneste præmieopkrævning. Alle selskaber bør undgå ophobninger og tilpasse administrative procedurer, således at papiropsigelser - der belaster afgivende selskab - ikke skal anvendes som en "undskyldning" for egne administrative problemer. Selskaberne må ikke vente med at sende opsigelser til andre selskaber til umiddelbart før opsigelsesfristens udløb i et (misforstået) håb om, at afgivende selskab så ikke kan nå at forsøge kunden overtalt til ikke at skifte forsikringsselskab. 2.5 Accept Der kræves accept på opsigelser, dvs. at det afgivende selskab sender en accepttransaktion efter kontrol af opsigelsesdato m.m. Det anbefales, at selskaberne følger nedenstående regler vedrørende afmeldinger via Central registeret for Motorkøretøjer(CRM). 16. november 2011, Version 5.5 Side 7 af 28

8 Hvis meddelelse om overtagelse ikke er sendt til CRM af det overtagende selskab, sendes afmeldingen først 14 dage efter overtagelsesdatoen. Det er også overtagelsesdatoen, der bestemmer tidspunktet for overdragelse af ansvar fra afgivende til modtagende selskab, uanset hvad der er noteret hos CRM. Acceptpolitik Ved alle opsigelser skal der anføres korrekt branche/produktgruppekode. Hvis dette ikke er tilfældet, kan opsigelsen afvises. Det er ikke tillladt at ændre branche/produktgruppekoden i forbindelse med accept eller afvisning. Ved opsigelser på motorkøretøjer skal en opsigelse accepteres, hvis policenummer og registreringsnummer er korrekt. Ved opsigelser på bygninger skal en opsigelse accepteres, hvis policenummer og forsikringssted er korrekt. Ved kontrol af forsikringssted foreslås, at der matches på 3 første bogstaver i gadenavn, husnummer samt postnummer. Ved opsigelser på familieforsikringer skal navnet på forsikringstager være korrekt. Ellers kan opsigelsen afvises. Ved opsigelser på ulykkesforsikringer og lystfartøjer skal navnet på forsikringstager være korrekt. Hvis der er 2 forsikringstagere på en police, kan en opsigelse afvises, hvis den kun indeholder det ene navn. Ofte er der 2 ejere, derfor skal begge navne anføres. I de situationer, hvor der foretages navnekontrol i afgivende selskab, må der ikke ske afvisning grundet ubetydelige forskelle i navneoplysningerne. Dette betyder i praksis, at afvisninger grundet forkert navn skal gå igennem en manuel kontrol, inden de sendes til overtagende forsikringsselskab. 16. november 2011, Version 5.5 Side 8 af 28

9 Oversigt over acceptflow ved modtagelse af EDI -opsigelse 16. november 2011, Version 5.5 Side 9 af 28

10 2.6 Fortrydelse i forbindelse med nytegning En fortrydelsessituation kan opstå, når en kunde ikke ønsker en aftalt forsikring sat i kraft i andet selskab, dvs. det kan være en nytegning i forbindelse med overflytning fra andet selskab eller en ren nytegning. Definition af selskabsbegreber anvendt i dette afsnit i forbindelse med fortrydelse: Afgivende selskab er det selskab, hvor kunden oprindelig havde den forsikring, som 1. overtagende selskab har opsagt med en alm. opsigelse. 1. overtagende selskab er det selskab, hvor en forsikring skal træde eller er trådt ikraft, når forsikringen under normale omstændigheder ikke er fortrudt. 2. overtagende selskab er det selskab, hvor kunden henvender sig om forstrydelse af den i 1. overtagende selskab tegnet forsikring. 2. overtagende selskab kan være det samme som det afgivende selskab. En anden måde at definere selskaberne på: Afgivende selskab alm. opsigelse 1. overtagende accept selskab ops. m. fortryd. 2.overtagend e selskab acc./afvis (kan være = afg.selskab) Fortrydelsessituationen kan først opstå, når 1.overtagende selskab har sendt/udleveret police/dækningsbevis for den aftalte forsikring. Se evt reglerne om fortrydelse i FAL s 34. Hvis 1. overtagende selskab har fremsendt en opsigelse til det afgivende selskab, men endnu ikke har modtaget en accept, kan 1. overtagende selskab ikke modtage en opsigelse med fortrydelse (kode 294) fra 2. overtagende selskab, fordi 1. overtagende selskab ikke kan vide, om det afgivende selskab vil acceptere den oprindelige opsigelse. Derfor må 1. overtagende selskab afvise (ERC-kode = 19) opsigelsen med fortrydelsen fra 2. overtagende selskab. Samme regel gælder i princippet også når 2. overtagende selskab er lig med afgivende selskab. Det vil sige, at kunden henvender sig til det selskab, hvor kunden oprindelig var forsikret, men da selskabet i egenskab at være afgivende selskab ikke har accepteret den oprindelige opsigelse fra 1. afgivende selskab, må denne opsigelse først accepteres inden fortrydelsesituationen kan opstå. Det er altid 2. overtagende selskab, der initierer fortrydelsessituationen, og som har rådgiveransvaret overfor kunden. 16. november 2011, Version 5.5 Side 10 af 28

11 I sagsbehandlingen skal der skelnes mellem 2 fortrydelsessituationer. 1) Forsikringen er trådt i kraft i 1. overtagende selskab a) 2.overtagende selskab afsender opsigelsen med fortrydelse, sådan at denne senest er modtaget i det 1. overtagende selskab senest 14 dage efter policens ikrafttrædelsesdato eller senest 14 dage efter, at kunden har modtaget police og forsikringsbetingelser (hvis dette tidspunkt er senere end ikrafttrædelsesdatoen). Ved de nærmere regler for fortrydelse henvises der til reglerne i FAL s 34. b) Som opsigelsesdato anføres dagen, hvor aftalen om tegningen er indgået med kunde i 2. overtagende selskab. c) 1. overtagende selskab accepterer opsigelsen pr. den anførte dato, hvor også risikoen overgår til 2. overtagende selskab. Hvis 14-dages fristen ikke er overholdt, accepteres opsigelsen normalt pr. førstkommende udløbsdato. 2) Forsikringen er ikke trådt i kraft i 1. overtagende selskab Gælder for policer med ikrafttrædelsesdato frem i tiden. a) 2. overtagende selskab afsender opsigelsen med fortrydelse til 1. overtagende selskab. b) Som opsigelsesdato skal 2. overtagende selskab benytte den dato, hvor forsikringen skal træde i kraft i 1. overtagende selskab. (2. overtagende selskab ved reelt ikke om der tale situation 1 eller 2, men må handle udfra de informationer, der er tilgængelige, når opsigelsen med fortrydelse sendes. 1. overtagende selskab må på den anden side handle udfra de faktiske forhold i relation det oprindelige afgivende selskab, sagsforløbet (hvor langt i udstedelses processen forsikringen er kommet) og kunden.) Fortrydelse Da alle selskaber udveksler oplysninger med CRM skal det overvejes at lægge informationen om til- og afgang i CRM til grund for behandlingen af afgange i forbindelse med fortrydelse. Det aftales, at et selskabsskifte (afmelding) modtaget fra CRM inden policen er udstedt eller inden for 14 dage efter, at policen er udstedt, accepteres som en opsigelse (fortrydelse), også selv om der ikke modtages en EDI-opsigelse fra det overtagende selskab. Der sendes ingen EDI-opsigelse. Hvis policen er blevet oprettet og sendt til kunden, kendes policenummeret, skal der sendes en normal EDI-opsigelse. (Dette kræver skriftlig accept fra kunden). Såvel ved opsigelse som ved accept (hvis der ændres dato) anvendes kode 294 i DTM segmentet. 2.7 Bonusforespørgsel Det overtagende selskab kan for auto (branchegruppe 001 og produktgruppe 001, 002, 004 og 999) indhente skadeoplysninger. Skadeoplysninger kan indhentes samtidig med afsendelse af opsigelse eller som en særskilt (ren) bonusforespørgsel. Det er vigtigt for behandlingen, at alle data i bonusforespørgslen er så korrekte som muligt. 16. november 2011, Version 5.5 Side 11 af 28

12 Ved rene bonusforespørgsler skal der tillige gives oplysning om policens ophørsdato (kode 295). Der kan på samme sag indhentes skadeoplysninger max. 2 gange, dvs. der er f.eks. mulighed for at indhente skadeoplysninger ved opsigelse og igen umiddelbart før overtagelsen. Svaret på en bonusforespørgsel kan omfatte følgende oplysninger: 1. Nuværende præmietrin og dato for trinskift. Forsikringens nuværende præmietrin skal anføres. Hvis forsikringen er en fastpræmieordning uden præmietrinsregulering anføres FASTP. Desuden udfyldes datoen for sidste trinskift, der har medført en præmieændring. Hvis der aldrig har været trinskift på forsikringen, anvendes tegningsdatoen som dato for sidste trinskift. Hvis forsikringen er ændret fra almindelig ordning til fastpræmieordning anvendes ændringsdatoen som dato for sidste trinskift. Hvis datoen for sidste trinskift ikke kan oplyses, anføres datoen som blank, men med kvalifikator 293. (Normal kvalifikator for dato for sidste trinskift er 290.) Se i øvrigt beskrivelse af DTM-segmentet. 2. Antal skadefri år. Der anføres det antal skadefri år, som nuværende præmietrin svarer til. Hvis forsikringen er et fastpræmieprodukt (FASTP i præmietrin) anføres det antal skadefri år, der kræves for at opnå denne ordning. Antal skadefri år kan være negativt. 3. Skadehistorik. Der oplyses om maksimalt 10 skader i op til 5 år fra opsigelsesdatoen. For hver skade gives oplysning om skadedato samt en konsekvenskode (se nedenfor). Kun skader, der har medført / forventes at medføre udgift for afgivende selskab skal medtages. Dvs. at skader, hvor der er opnået fuld regres, ikke skal anføres. Konsekvenskoderne er følgende: Kode 1: Ikke bonusfortabende - lovbefalede friskader. Herved forstås skader, som giver selskabet en skadesudgift, jf. lovgivningen, men hvor forsikringstager er uden skyld. Kode 2: Skader som ikke medfører præmietrinsregulering pga. friskadeordning Herved forstås skader, som falder ind under det enkelte selskabs betingelser for friskader, såfremt der er tegnet friskadeordning. Skader der typisk vil falde ind under en friskadeordning, er skader pga.: Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion 16. november 2011, Version 5.5 Side 12 af 28

13 Tyveri, røveri Nedstyrtning af genstande på køretøjet Skader alene på køretøjet glas Hærværk Friskadeordning kan være sammensat på flere måder alt efter det enkelte selskabs betingelser og regler, men fællesnævneren er, at skaderne ville have reguleret præmietrinet som en alm. kas-koskade, hvis friskadeordning ikke var tegnet. Kode 3: Skader som ikke medfører præmietrinsregulering på grund af produktet. (Ville ellers være præmietrinsregulerende) Herved forstås alle skadetyper som på grund af produktets sammensætning ikke regulerer præmietrinet, men som ville have medført en præmietrinsregulering på et alm. bonusreguleret produkt, og som ikke kan anføres under kode 1 eller 2. Dvs. skader der på en almindelig trinregulerende ordning kan anføres med kode 4, 5 eller 6. Kode 4: Skade der har medført præmietrinsregulering Herved forstås skader som er bonusbelastende for forsikringstager, og hvor præmietrinnet er tilrettet efter skaden. Kode 5: Skade der vil medføre præmietrinsregulering Herved forstås skader som er bonusbelastende, men hvor præmietrinnet endnu ikke er tilrettet. Dette skyldes, at præmietrinnet først rettes f.eks. ved næste hovedforfald. Kode 6: Skaden ikke afgjort Herved forstås skader der på det tidspunkt, hvor opsigelsen modtages, ikke er afgjort. Dette kan f.eks. være trafikuheld, hvor skylden endnu ikke er placeret, eller skader hvor regresforholdene endnu ikke er afklaret. Et svar på en bonusforespørgsel indeholder desuden oplysning om policens tegningsdato. Rene bonusforespørgsler Ved rene bonusforespørgsler er der ikke behov for et registreringsnummer. Det er kun nødvendigt at anføre et policenummer. Dette policenummer skal naturligvis kunne findes i afgivende selskab, ellers afvises bonusforespørgslen. Rene bonusforespørgsler besvares med de oplysninger, som afgivende selskab har i sit system. Hvis et selskab, f.eks. grundet konvertering ikke kan anføre policens oprindelige tegningsdato, oplyses den dato, hvor policen blev konverteret til nyeste system. 2.8 Fri tekst Opsigelsesmeddelelsen skal tilstræbes kun at indeholde kodificerede oplysninger, bortset fra navne og adresseoplysninger. Ved fremsendelse af en opsigelse (kode 9) må der ikke sendes fri tekst. I de situationer, hvor der sker "opsigelse per anden dato", dvs. anden dato en forfaldsdato, kræves dog en fri tekst, dvs. en forklaring på den ændrede dato. I disse situationer anvendes kode 288 i DTM-segmentet. Årsagen er, at kun koder kan 16. november 2011, Version 5.5 Side 13 af 28

14 anvendes direkte i IT-applikationerne. Hver gang der anvendes fri tekst, skal der foretages en manuel behandling. 2.9 Dataindhold (segmenter i de enkelte meddelelsestyper) Nedenfor beskrives, hvordan de enkelte segmenter, jf. afsnit 4, anvendes og kombineres ved afvikling af den sagsgang, der er beskrevet ovenfor. En EDI-forsendelse "omkranses" af et forsendelseshoved (UNB) og en forsendelsesafslutning (UNZ). I UNB-segmentet angives bl.a. afsender- og modtageridentifikation (VIR-nummeret anvendes) samt en entydig forsendelsesreference. Disse to segmenter og forsendelsens referencenummer kan illustreres som en kuvert med en etiket for anbefalet brev, hvor der også er anført et nummer. Det er afsender, som fastlægger denne entydige forsendelsesreference. Når der efterfølgende kvitteres for forsendelsen, indeholder kvitteringen (CONTRL) det samme referencenummer. Inde i EDI-kuverten ligger de enkelte meddelelser. En kuvert kan indeholde én eller flere meddelelser. Hver meddelelse starter med et UNH-segment og afsluttes med et UNTsegment. UNH-segmentet og UNT-segmentet indeholder bl.a. et entydigt nummer på hver enkelt meddelelse. Dette er blot et fortløbende nummer inden for hver forsendelse, således at det er muligt at identificere de enkelte meddelelser. Disse to segmenter er ikke medtaget i afsnit til 2.9.8, idet de er ens for alle meddelelser (bortset fra det fortløbende nummer). De forskellige meddelelsestyper, der udveksles de to selskaber imellem i forbindelse med en opsigelse, er identificeret via en kode i BGM-segmentet. De anvendte koder er følgende: 9 = Fremsendelse af opsigelse 11 = Svar på bonusforespørgsel 12 = Fejl i modtagne data (syntaks) 13 = Forespørgsel 15 = Rykker 27 = Afvisning (ikke accepteret) 29 = Accept Numrene er taget fra den internationale EDIFACT-standard. I de følgende afsnit til beskrives dataindhold i de enkelte meddelelsestyper. Der er foretaget en opdeling i segmenter, som skal indgå i en meddelelse og segmenter, der kan indgå som supplement. Første NAD segment skal altid indeholde VIR-nummer på det selskab, meddelelsen sendes til. Andet NAD segment skal indeholde VIR-nummer på det selskab, som afsender meddelelsen. I de enkelte segmenter er der oplysninger, som altid skal forefindes (Mandatory) og der er oplysninger, som kan forefindes (Conditional). Reglerne herfor fremgår af de enkelte segmentbeskrivelser i bilag Opsigelse fra et overtagende selskab til et afgivende selskab (Kode 9) Nedenstående segmenter skal altid sendes fra forsikringstagers nye selskab til det selskab, der skal afgive forsikringen: 16. november 2011, Version 5.5 Side 14 af 28

15 BGM med kode (9) for opsigelse RFF med entydigt opsigelsesreferencenummer OSI med koden BRO, hvis det overtagende selskab har tegnet bygningsbrand DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse DTM med opsigelsesdato (kan være op til 5 år frem i tiden på erhverv og landbrug) NAD med VIR-nummer på det selskab, der skal modtage meddelelsen (afgivende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der har afsendt meddelelsen (overtagende) NAD med forsikringstager 1's navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer NAD med forsikringssted (skal være der hvis det er en bygningsforsikring, og kan forekomme ved landbrug, erhverv og privat) RFF med policenummer RFF med registreringsnummer ved motorforsikring eller matrikelnummer ved bygningsforsikring BRC med branche-/produktgruppekode Der kan deuden sendes et CTA-segment med navn på kontaktperson Nedenstående segment kan medsendes som supplement: NAD med forsikringstager 2's navn og om muligt adresse og/eller CVR eller CPR nummer DOC med kode 11 hvis der samtidig anmodes om fremsendelse af skadedata (Kun branchegruppe 001 og produktgrupperne 001, 002, 004 eller 999) FTX hvis koden i DTM er 288 (opsigelse pr. anden dato) Svar på bonusforespørgsel (Kode 11) Når det afgivende selskab svarer på en bonusforespørgsel, skal der medsendes følgende segmenter: BGM med kode 11 for svar på bonusforespørgsel RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse NAD med VIR-nummer på det selskab, der skal modtage svaret (overtagende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der har afsendt svaret (afgivende) NAD med forsikringstager 1 s navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer BRC med branche/produktgruppe SIF med skadeinformation DTM med tegningsdato DTM med dato for sidste trinskift DTM med policens ophørsdato Der kan deuden sendes et CTA-segment med navn på kontaktperson Nedenstående segment kan medsendes som supplement: NAD med forsikringstager 2's navn og om muligt adresse og/eller CVR eller CPR nummer Hvis der findes skader på policen, skal der tillige sendes følgende segmenter som svar på bonusforespørgslen: SHI med skadehistorik (koder) 16. november 2011, Version 5.5 Side 15 af 28

16 DTM med skadedato ( disse to segmenter kan forekomme op til 10 gange) Fejl i modtagne data - syntaks (kode 12) Såfremt afsender ikke har overholdt reglerne for dataindhold i en EDI-meddelelse, kan modtageren af meddelelsen nægte at viderebehandle meddelelsen. I en sådan situation sendes en meddelelse med følgende indhold: BGM med kode 12 ERC med kode for fejlårsag (F01 - F05) RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse NAD med VIR-nummer på meddelelsens modtager NAD med VIR-nummer på meddelelsens afsender BRC med branche-/produktgruppekode Der kan deuden sendes et CTA-segment med navn på kontaktperson Der kan medsendes: FTX (det henstilles, at der sendes fri tekst ved fejlkoderne F02 og F03). Se evt. pkt 4.1 Det bemærkes, at hele meddelelsen ikke returneres (afsender kender jo sin meddelelse). NAD-segmenterne i den modtagne meddelelse vendes, således at første NAD-segment indeholder information om modtager andet NAD-segment information om afsender Bonusforespørgsel (kode 13) Det overtagende forsikringsselskab kan rette bonusforespørgsel om skadehistorik og præmietrin (maks. to gange i sagsforløbet). Normalt foretages dette i forbindelse med behandlingen af opsigelsen og omkring overtagelsesdatoen. Ved en bonusforespørgsel skal der fremsendes følgende segmenter: BGM med kode (13) for bonusforespørgsel RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse DOC med kode 11 NAD med VIR-nummer på det selskab, der skal modtage forespørgslen (afgivende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der har afsendt forespørgslen (overtagende) NAD med forsikringstager 1 s navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer RFF med policenummer og eventuelt registreringsnummer BRC med branche- og produktgrupper. (Bemærk at der kun kan forespørges på branchegruppe 001 og produktgrupperne 001, 002, 004 eller 999) Der kan deuden sendes et CTA-segment med navn på kontaktperson Nedenstående segment kan medsendes som supplement: NAD med forsikringstager 2's navn og om muligt adresse og/eller CVR eller CPR nummer Desuden kan der medsendes et CTA-segment med kontaktperson. 16. november 2011, Version 5.5 Side 16 af 28

17 2.9.5 Rykker (Kode 15) Såfremt det overtagende forsikringsselskab ikke har modtaget en accept fra det afgivende forsikringsselskab, eller et svar på en bonusforespørgsel, kan der fremsendes en rykker. Rykker må dog tidligst fremsendes 21 dage efter afsendelse af opsigelsesinformation / bonusforespørgsel. En rykning gennemføres ved at fremsende følgende segmenter: BGM med kode (15) for rykker RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse DOC med kode for rykker NAD med VIR-nummer på det selskab, der rykkes for accept/bonussvar (afgivende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der har afsendt rykkeren (overtagende) BRC med branche-/produktgruppekode Der kan rykkes såvel for svar på en opsigelse som for svar på bonusforespørgsel. Derfor kan der forekomme 2 DOC segmenter i en rykkermeddelelse. Desuden kan der medsendes et CTA-segment med kontaktperson Afvisning - opsigelse ikke accepteret (Kode 27) Hvis det afgivende selskab ikke kan acceptere en opsigelse, sendes følgende segmenter: BGM med kode 27 for afvisning ERC med kode for afvisningsårsag (kode 1-23) RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse DTM med ophørsdato ved visse afvisningskoder NAD med VIR-nummer på det selskab, der modtager afvisningen (overtagende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der afsender afvisningen (afgivende) BRC med branche-/produktgruppekode Hvis årsagen til afvisningen er, at policen allerede er opsagt af et andet forsikringsselskab (kode 9 i ERC) sendes tillige følgende: NAD (det tredje) med VIR-nummer (identifikation) på det forsikringsselskab, der allerede har opsagt forsikringen. (Dette segment er ikke mandatory) Desuden kan der medsendes et CTA-segment med kontaktperson. Ophørsdatoen skal medsendes ved afvisningsårsagerne: 9 = allerede opsagt af selskab X 10 = allerede opsagt af forsikringstager 11 = udgået på grund af restance 12 = udgået af anden årsag Accept af overtagelse (Kode 29) En accept fra det afgivende selskab skal indeholde følgende segmenter: 16. november 2011, Version 5.5 Side 17 af 28

18 BGM med kode 29 for accept RFF med opsigelsens referencenummer DTM med meddelelsesdato for dannelse af meddelse NAD med VIR-nummer på det selskab, der modtager accepten (overtagende) NAD med VIR-nummer på det selskab, der afsender accepten (afgivende) NAD med det afgivende selskabs oplysninger om forsikringstager 1 s navn og adresse og om muligt CVR eller CPR nummer NAD med det afgivende selskabs oplysninger om forsikringssted (skal være der hvis det er en bygningsforsikring, og kan forekomme ved landbrug, erhverv og privat) RFF med det afgivende selskabs oplysninger om matrikelnummer og ejerlav (ved bygningsforsikring) BRC med branche-/produktgruppekode Det skal bemærkes, at oplysningen om matrikelnummer og ejerlav er det afgivende selskabs registrering af disse data. De kan afvige fra, hvad det overtagende selskab har sendt. Desuden kan der medsendes et CTA-segment med kontaktperson. Nedenstående segment kan medsendes som supplement: NAD med forsikringstager 2's navn og om muligt adresse og/eller CVR eller CPR nummer Nedenstående segmenter kan medsendes som supplement afhængig af hvad der blev modtaget fra det overtagende selskab: OSI med kode ODC, hvis opsigelsesdato er ændret DTM med opsigelsesdato, hvis denne er ændret i forhold til datoen fra det overtagende selskab Disse 2 segmenter sendes kun, hvis der accepteres per anden dato end den i opsigelsen anførte. Hvis der i forbindelse med overtagelsen tillige fulgte en bonusforespørgsel, sendes følgende segmenter: SIF med skadeinformation DTM med tegningsdato DTM med dato for sidste trinskift SHI med konsekvenskoder for de seneste skader DTM med skadedato for de seneste skader (SHI- og tilsvarende DTM-segment kan forekomme op til 10 gange. De sendes kun, hvis der er registreret skader på policen). Hvis der modtages to ens acceptmeddelelser, bortkastes nr. 2 uden information til afsender. Det gælder i øvrigt generelt, at dobbelte meddelelser ignoreres uden meddelelse til afsender. 16. november 2011, Version 5.5 Side 18 af 28

19 2.10 Definition af nummersystemer I forbindelse med EDI-udvekslingen anvendes en række numre, dels til at identificere selve EDI-transaktionerne og dels til at identificere de enkelte opsigelser. Neden for gives en definition af de forskellige nummersystemer Forsendelsens referencenummer Dette nummer (0020) anvendes i UNB- og UNZ-segmentet. Det anvendes til at identificere den enkelte forsendelse (kuvert), som via EDI sendes fra en afsender til en modtager. Nummeret generes af afsenderen evt. af en EDIFACT-konverter. Der er ingen retningslinier for, hvordan en sådan reference opbygges. Normalt anvendes en "timestamp" fra datamaskinen. Nummeret anvendes også i UCI-segmentet i kontrolmeddelelsen (CONTRL), når der kvitteres for en EDI-forsendelse Meddelelsens referencenummer Et meddelelsens referencenummer (0062) anvendes i UNH-segmentet til at identificere den enkelte meddelelse inden for en forsendelse. Det er normalt et fortløbende nummer inden for hver forsendelse, som ofte tildeles automatisk af en EDIFACT-konverter. Dvs. det er et "teknisk" nummer, som ikke må forveksles med referencenummeret i BGMeller RFF-segmentet Meddelelsens nummer I BGM-segmentet kan der anføres et nummer på hver enkelt meddelelse (1004). I EDIopsigelser anvendes dette nummer ikke Opsigelsens referencenummer Et referencenummer (1154) påføres i RFF-segmentet i den enkelte meddelelse. Nummeret dannes af det overtagende selskab. Modtageren forpligter sig til at anvende samme nummer i en svarforsendelse. Det samme referencenummer anvendes af afsender, f.eks. ved en anmodning trækkes tilbage og en rykker. Dvs. nummeret er identisk i de situationer, hvor der kommunikeres vedrørende en sag. Referencenummeret kan genbruges ved fremtidige henvendelser vedr. den pågældende sag, f.eks. ved efterfølgende forespørgsler, men det er ikke et krav. Nummeret skal være entydigt uanset branche og må ikke genanvendes for åbne og uafhængige sager. Dog må nummeret genbruges såfremt den oprindelige opsigelse afvises. Det overtagende selskab kan danne opsigelsens referencenummer på den mest hensigtsmæssige måde for sagsbehandlingen, f.eks. ved at anvende eget policenummer som referencenummer. Husk dog kravet om entydighed per opsigelse. Eventuelt kan referencenummeret suppleres med en sagsbehandleridentifikation. Det kan lette behandlingen af svarmeddelelser Regler for behandling af EDI-opsigelser i selskaberne Matrikelnumre 16. november 2011, Version 5.5 Side 19 af 28

20 Ved opsigelser på bygninger må der ikke ske en maskinel afvisning grundet forkert matrikelnummer eller manglende oplysning om ejerlav, hvis øvrige oplysninger er korrekte. Hvis der sendes en afvisning grundet forkert matrikelnummer, skal afgivende selskab være 100 pct. sikker på, at eget matrikelnummer er rigtigt, dvs. at det skal være identisk med nummeret i BBR-registret. Der kan afvises, hvis forsikringssted er forkert. Hvis der afvises grundet forkert forsikringssted skal afgivende selskab forud have sikret sig, at der er tale om en reel fejl. Policenumre Der må ikke stilles krav til overtagende selskab om en speciel formatering af policenummeret. Afgivende selskab skal kunne modtage policenummeret (i en EDIopsigelse) i det format, hvori policenummeret er anført på policer og præmieopkrævninger. Afgivende selskab skal kunne "afmaske" det modtagne policenummer med henblik på at søge match mod eget nummer i policesystemerne. Et policenummer betragtes som et alfanumerisk felt, derfor skal foranstillede nuller betragtes som en valid del af policenummeret på lige fod med eventuelle foranstillede bogstavkoder. Ved konverteringer af policebestande og dermed ændring af policenumre skal selskaberne etablere mulighed for at kunne behandle opsigelser både med gammelt og med nyt policenummer. Der SKAL anføres et policenummer i en EDI-opsigelse. Opsigelser med ordet "ukendt" med??? eller med blank i policenummerfeltet, må ikke afsendes. Afvisning Hvis en opsigelse afvises, skal overtagende selskab reagere på afvisningen og genfremsende korrekt opsigelse senest 2 uger efter modtagelse af afvisningen. Overtagende selskab kan genfremsende en afvist opsigelse (efter at have rettet en fejl) med datokode 288 (opsigelse pr. anden dato) og i fri tekst anføre årsagen til forsinkelsen. Men 2 ugers fristen skal være overholdt. Herved gives mulighed for at få opsigelsen igennem per den oprindeligt ønskede dato, selv om behandlingen er blevet forsinket grundet afvisningen og fejlrettelsen. Fortrydelse Da alle selskaber udveksler oplysninger med CRM skal det overvejes at lægge informationen om til- og afgang i CRM til grund for behandlingen af afgange i forbindelse med fortrydelse. Det aftales, at et selskabsskifte (afmelding) modtaget fra CRM inden policen er udstedt eller inden for 14 dage efter, at policen er udstedt, accepteres som en opsigelse (fortrydelse), også selv om der ikke modtages en EDI-opsigelse fra det overtagende selskab. Der sendes ingen EDI-opsigelse. Hvis policen er blevet oprettet og sendt til kunden, kendes policenummeret, og der kan sendes en normal EDI-opsigelse. Dobbelte opsigelser 16. november 2011, Version 5.5 Side 20 af 28

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.7 draft G EDI-guide for Opsigelser Version 5.7 draft G Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.9 Draft B EDI-guide for Opsigelser Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.8 Final

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.8 Final EDI-guide for Opsigelser Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Opsigelser Bilag EDIFACT Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.9 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2

Udvekslingsguide LD flytning. Version 1.2 Udvekslingsguide LD flytning Version 1.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide LD flytning LD, LD flytning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig: Fordeling:

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres

Web-EDI-løsningen. Brugervejledning. EDI-regres Forsikring & Pension Web-EDI-løsningen Version 2.1 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Forord til brugervejledning for... 4 2. Åbningsskærmbillede, start af databehandling... 5 2.1. Adgangskontrol... 5

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 3 Regler for personoplysninger og oplysninger om erhvervskunder Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.6 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser

Velkommen til EDI-systemet for opsigelser EDI-løsningen er udviklet for Forsikringsselskaber af Forsikring & Pension. Tlf. 41 91 91 91 edi@forsikringogpension.dk for opsigelser Brugervejledning er udarbejdet med henblik på at give en introduktion

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik EDI-guide for Opsigelser Bilag 3 Ajourføringshistorik Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final

XML webservice for deklarationsgebyrer. Version 1.0 Final XML webservice for deklarationsgebyrer Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for deklarationsgebyrer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Forsikring & Pension WebEDI server Udvekslingsguide Pgf. 41 Udvekslingsguide for Pensionsoverførsler (PGF41) Version 3.3 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Udvekslingsguide for PGF41 EDI kontorets branchekoordinerede

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper

EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper EDI-guide for Opsigelser Bilag 2 Branchegrupper Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Panthaverdeklarationer Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Sådan opsiger du en Letsikring. I hvilke situationer kan man opsige en Letsikring?

Sådan opsiger du en Letsikring. I hvilke situationer kan man opsige en Letsikring? I hvilke situationer kan man opsige en Letsikring? Der er fire situationer, hvor et pengeinstitut kan opsige en Letsikring: 1. Normal opsigelse med kundens underskrift 2. Fordi kunden skifter til et pengeinstitut

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer.

Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer. DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Policen gælder fra: 5. marts 2012 Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf41 UPB. CSC Danmark A/S WebEDI server CSC Danmark A/S Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:, F&P WebEDI server Gudrun Dalgeir, CSC Godkendt af: Dokumentansvarlig: Jan Søgaard CSC Jan Søgaard

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Forsikringstilbud E/F Amaliegaarden Hovedgaden 47 2970 Hørsholm Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Alm Brand FORSIKRING Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 5 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. ID 1412 (Tillæg til Indboforsikring) Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere