på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015"

Transkript

1 1 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af hjælpemiddelkompetence,. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke. Citat fra Matematik en erfaringsopsamling af nogle udviklingsarbejder og forsøg i det almene gymnasium fra DASG / Matematiklærerforeningen 2015

2 2 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf I december 2014 udsendte DASG og Matematiklærerforeningen et spørgeskema med temaet Brug af it i matematikundervisningen på stx og hf. Ud fra en indsamling af mailadresser fra skolernes hjemmesider udsendtes spørgeskemaet til omkring 2000 undervisere, hvoraf 444 deltagere svarede på starten af spørgeskemaet, og 422 af de 444 svarede på hele spørgeskemaet. Denne erfaringsopsamling er et kig ind i disse svar. Resumé Svarene fra undersøgelsen viser overordnet, at der ikke er et bestemt it værktøj, der anvendes, og at det hovedsagligt er computerbaserede it værktøjer. De respondenter, der svarer, at de bruger TI Nspire, bruger også mange andre it værktøjer sammenlignet med de respondenter, der svarer, at de bruger Maple. En stor andel af respondenterne, specielt på B og A niveau, svarer, at de bruger it værktøjerne til begrebsindlæring. I forhold til de fire kompetencer Hjælpemiddel Modellering Ræsonnement Repræsentationer vurderes it værktøjerne generelt som en styrkelse, når det drejer sig om hjælpemiddel, modellering og repræsentationskompetencen. Det er konkluderet ud fra, at en stor gruppe af respondenterne på de tre niveauer svarer, at de i stor grad eller i meget stor grad vurderer, at it værktøjerne styrker de tre kompetencer. Der er samtidig en større gruppe af undervisere, der vurderer styrkelsen i nogen grad eller mindre. Gruppen af undervisere, der vurderer styrkelsen i nogen grad eller mindre, er i stort omfang undervisere, der har mindre end 15 års undervisningserfaring. Skyldes denne sammenhæng mellem undervisningserfaring og styrkelsen af de tre kompetencer i nogen grad eller mindre, at det tager lang tid at blive god til at bruge it værktøjer i undervisningen samtidig med, at man er i færd med at blive erfaren, og at der dermed er brug for fagdidaktisk efteruddannelse? Og vil en kobling til udvikling i faggrupper være oplagt, da det er i faggruppen, at rigtig mange undervisere bliver ajourført? Der er dog også undervisere, der vurderer, at deres faggruppe ikke kan give dem fagligt input. I forhold til ræsonnementskompetencen er der en meget stor gruppe af respondenter, der vurderer, at it værktøjerne i nogen eller mindre grad styrker denne kompetence. Dette står i en vis forstand i modsætning til, at en stor andel af respondenterne bruger it værktøjerne til begrebsindlæring. Der kan efteruddannelsesmæssigt være et mål i at få vist og afprøvet de muligheder, som it værktøjer kan give i undervisningen i forhold til arbejdet med ræsonnementer. I forhold til web 2.0 så viser undervisere med undervisningserfaring på mindre end 15 år klart vejen i forhold til at bruge web 2.0. Hvorvidt denne erfaringsindsamling er repræsentativ for alle matematikundervisere på stx og hf, er der flere svar, der indikerer, at de 444 respondenter er en atypisk gruppe. Den store andel, der bruger it værktøjerne til begrebsindlæring, peger på dette. Og den store andel af respondenterne, der har læst matematikfaglig litteratur inden for de seneste 4 år, er formentlig ikke tilsvarende for alle matematikundervisere på hf og stx. Omvendt er de 444 respondenters svar et billede af, at it værktøjerne fungerer efter læreplanernes hensigt i matematikundervisningen for en stor gruppe af undervisere på stx og hf.

3 3 Baggrundsinfo om respondenterne Køn Denne fordeling af køn afviger ikke fra kønsfordelingen blandt aktive undervisere i Matematiklærerforeningen. Er du kvinde eller mand? Køn Antal Andel af alle Kvinde % Mand % Total % Aldersgruppe Denne aldersprofil afviger fra aldersprofilen i Matematiklærerforeningen. Blandt Matematiklærerforeningens medlemmer er gruppen ]50;60] og gruppen ]60;70] større end de yngre grupper. I aldersprofilen fra Matematiklærerforeningen er det desuden vigtigt at huske, at der ikke kun indgår aktive undervisere, men også pensionister. For den periode, hvor denne undersøgelse er foretaget, har der været 122 pensionister i Matematiklærerforeningen ud af den samlede medlemsskare på Andelen af matematikundervisere, der er medlem af Matematiklærerforeningen, vurderes stadig til at være rigtig høj, og derfor har svarene i denne undersøgelse en klar overvægt af yngre undervisere. Hvilket interval tilhører din alder? Aldersinterval Antal Andel af alle ]20;30] 32 7% ]30;40] % ]40;50] % ]50;60] 96 22% ]60;80] 58 13% % Erfaring som underviser Tabellen til højre viser, at mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har undervist i mindre end 20 år, hvilket betyder, at mere end halvdelen af deltagernes undervisningserfaring hovedsagligt er baseret på matematikfaget defineret ud fra de nuværende læreplaner og vejledninger. Hvilket interval tilhører din undervisningserfaring i den danske gymnasieverden målt i år? Interval Antal Andel af alle ]0;5] 86 19% ]5;10] 98 22% ]10;15] 76 17% ]15;20] 42 10% ]20;25] 38 9% ]25;30] 36 8% ]30;35] 37 8% ]35;40] 24 5% ]40;50] 7 2% % brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

4 4 Hvis vi krydser undervisningserfaring med personens alder, så får vi følgende tabel Undervisningserfaring Alder ]20;30] ]30;40] ]40;50] ]50;60] ]60;70] ]70;80] ]0;5] ]5;10] ]10;15] ]15;20] ]20;50] En grafisk repræsentation af denne tabel kan være søjlediagrammet til højre. Vi ser her, at en del af personerne med den korteste undervisningserfaring ikke nødvendigvis er de aldersmæssigt yngste. Den samme tendens ser vi blandt de personer, der har undervist mellem 10 år og 15 år, da de for mere end halvdelens vedkommende er mellem 40 år og 50 år. Uddannelsesmæssig baggrund Blandt respondenterne er der en nogenlunde lige fordeling mellem hovedfagsmatematikere og bifag/ sidefagsmatematikere. Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du? Uddannelsesmæssig baggrund Antal Andel Er i gang med at uddanne mig svarende til sidefag i matematik Har svarende til sidefag i matematik Har svarende til bifag i matematik Har svarende til hovedfag i matematik 8 2% 97 22% % % %

5 5 Hvis vi kobler undervisningserfaring med uddannelsesmæssig baggrund, får vi følgende tabel: Undervisningserfaring / uddannelsesmæssig baggrund (antal) Er i gang med at uddanne mig svarende til sidefag i matematik Har svarende til sidefag i matematik Har svarende til bifag i matematik Har svarende til hovedfag i matematik ]0;5] ]5;10] ]10;15] ]15;20] ]20;25] ]25;30] ]30;35] ]35;40] ]40;45] ]45;50] Tabellen og diagrammet viser, at deltagerne i hvert undervisningserfaringsinterval stort set fordeler sig med en halvdel, der har uddannelse svarende til hovedfag i matematik, og en anden halvdel, der har bifag eller sidefag. Uddannelsessted Svarene i undersøgelsen er hovedsagligt baseret på erfaringer fra stx undervisning. Hvilke holdtyper har du undervist på dit primære arbejdssted inden for de sidste 4 skoleår? Holdtype Antal Andel af alle Almindelig stx % 2-årigt HF % HF-hold på VUC 29 7% Stx enkeltfag på VUC 6 1% GSK 30 7% brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

6 6 Faglig opdatering Tabellen viser, at deltagerne får faglig inspiration og udvikling på mange forskellige måder, og der er ikke en kanal, der entydigt bliver anvendt. Det overrasker, at omkring 1/3 ikke systematisk får faglig inspiration og udvikling gennem den faggruppe, som man typisk tilhører. Omvendt overrasker det positivt, at en rigtig stor andel af respondenterne inden for de sidste 4 år har læst matematikfaglig litteratur. På hvilken måde har du ajourført din matematikfaglighed inden for de sidste 4 år? (444 respondenter) Matematikfaglig ajourføring Antal Andel Matematikkonferencen på skolekom % Facebookgruppen Matematiklærer i gymnasiet (stx, hf, htx, hhx,..) % Matematiklærerforeningens hjemmeside (mat.dk) % Årskurset i LMFK 71 16% Regionalkurserne i matematik % DASG udviklingskurser i matematik 74 17% CMU udviklingskurser 7 2% Andre fagkurser under Matematiklærerforeningen % Fagkurser under universiteterne 70 16% Fagkurser under GL-E 27 6% Andre fagkurser 72 16% Faggruppen på dit primære arbejdssted % Jeg har læst matematikfaglig litteratur (bøger, internet, artikler etc.) % Hvilke it værktøjer bruges? Hvilke(t) it værktøj(er) brugte I på dit seneste hold? (respondenter 427) C niveau af 367 B niveau af 400 A niveau af 363 Antal Andel (antal set i forhold til de 367) Antal Andel (antal set i forhold til de 400) Antal Andel (antal set i forhold til de 363) Lommeregner uden CAS fx TI % 78 20% 47 13% TI-Nspire på håndholdt 8 2% 48 12% 41 11% TI % 36 9% 32 9% TI Interactive 9 2% 30 8% 34 9% TI Nspire på computer 68 19% % % Maple 40 11% % 97 27% MathCad 1 0% 4 1% 3 1% WordMat 64 17% 85 21% 64 18% Geogebra % % % Excel % % 82 23% OpenOffice Calc 4 1% 3 1% 6 2% LoggerPro 6 2% 20 5% 31 9%

7 7 Vi ser, at for WordMat og Geogebra er andelen stort set den samme på alle tre niveauer. For TI Nspire og Maple er andelen markant højere på B og A niveauerne. Af de 367 respondenter, som har svaret ud fra deres seneste hold på C niveau, har omkring halvdelen brugt lommeregnere uden CAS, og 109 har brugt Geogebra. Af de 400 respondenter, som har svaret ud fra deres seneste hold på B niveau, er fordelingen mellem TI Nspire og Maple med en klar overvægt i forhold til TI Nspire på computer. Omkring 1/5 bruger WordMat. Blandt respondenterne er der stadig B hold, hvor der anvendes håndholdte it værktøjer. Af de 363 respondenter, som har svaret ud fra deres seneste hold på A niveau, er fordelingen mellem TI Nspire og Maple med en klar overvægt i forhold til TI Nspire på computer. Omkring 1/5 bruger WordMat. Blandt respondenterne er der stadig A hold, hvor der anvendes håndholdte it værktøjer. Fordelingen på B og A niveau er stort set identisk. It-værktøjer på A-niveau filtreret Hvis vi på A niveauet kigger på de fire store it værktøjer TI Nspire på computer, Maple, Wordmat og Geogebra og filtrerer, således at vi ser, hvilke it værktøjer de også har sat kryds ved, så får vi denne tabel. Filtreringen viser, at de, der bruger TI Nspire på computer, i en vis udstrækning også bruger andre it værktøjer, hvilket overrasker i forhold til, at TI Nspire på computer opfattes som et komplet it værktøj. For de, der bruger Maple, viser filtreringen, at omkring halvdelen bruger Geogebra, hvilket giver god mening, da Maple mangler et godt værksted til at eksperimentere. TI Nspire på computer Maple WordMat Geogebra Antal Antal Antal Antal Lommeregner uden CAS fx TI TI Nspire på håndholdt TI TI-Interactive TI-Nspire på computer Maple MathCad WordMat Geogebra Excel OpenOffice Calc LoggerPro brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

8 8 It værktøjer på B niveau filtreret Hvis vi på B niveauet kigger på de fire store it værktøjer TI Nspire på computer, Maple, Wordmat og Geogebra og filtrerer, således at vi ser, hvilke it værktøjer de også har sat kryds ved, så får vi denne tabel. Filtreringen viser, at de, der bruger TI Nspire på computer, i vis udstrækning også bruger andre it værktøjer, hvilket overrasker i forhold til, at TI Nspire på computer opfattes som et komplet it værktøj. For de, der bruger Maple, viser filtreringen, at under halvdelen bruger Geogebra, hvilket giver god mening, da Maple mangler et godt værksted til at eksperimentere. TI Nspire på computer Maple WordMat Geogebra Antal Antal Antal Antal Lommeregner uden CAS fx TI TI Nspire på håndholdt TI TI-Interactive TI-Nspire på computer Maple MathCad WordMat Geogebra Excel OpenOffice Calc LoggerPro It-værktøjer på C-niveau filtreret Hvis vi på C niveauet kigger på de fire store it værktøjer TI Nspire på computer, Lommeregner, WordMat og Geogebra og filtrerer, således at vi ser, hvilke it værktøjer de også har sat kryds ved, så får vi denne tabel. Filtreringen viser, at de, der bruger TI Nspire på computer, i vis udstrækning også bruger andre it værktøjer, hvilket overrasker i forhold til, at TI Nspire på computer opfattes som et komplet it værktøj. For de, der bruger lommeregner uden CAS, viser filtreringen, at de også bruger andre it værktøjer, hvilket er forventeligt. TI Nspire på computer Maple WordMat Geogebra Antal Antal Antal Antal Lommeregner uden CAS fx TI TI Nspire på håndholdt TI TI-Interactive TI-Nspire på computer Maple MathCad WordMat Geogebra Excel OpenOffice Calc LoggerPro

9 9 Bruger eleverne it værktøjerne? Hvor stor en andel af eleverne på dit seneste hold anvendte de it værktøjer, som du underviste i og benyttede i undervisningen? (427 respondenter) C niveau af 287 B niveau af 373 A niveau af 324 Under 25% 9 3% 0 0% 0 0% Mellem 25% og 50% 16 6% 7 2% 2 1% Mellem 50% og 75% 47 16% 13 4% 1 0% Over 75% % % 61 19% 100% % % % På en del hold sidder der elever, som ikke bruger de it værktøjer, som læreren har planlagt undervisningen efter. Dette gælder alle niveauer, men den 100% opbakning bliver større desto højere niveau. På B niveauet er det omkring 35% og på A niveauet er det omkring 20% af deltagerne, som har hold, hvor der ikke er 100% brug af it værktøjerne, og det må klart have en betydning for, hvordan undervisningen tilrettelægges, gennemføres og evalueres. Hvordan kan man som underviser og skole sikre, at alle elever på et hold bruger de samme it værktøjer som underviseren? Hvordan anvendes it-værktøjerne? Hvordan anvendte I it-værktøjer på dit seneste hold? C niveau af 287 B niveau af 373 A niveau af 324 Til opgaveregning i undervisningen Til begrebsindlæring i undervisningen Til besvarelse af afleveringer Til besvarelse af temarapporter/projekter I forbindelse med mundtlige eksamensspørgsmål % % % % % % % % % % % % 52 18% 78 21% 70 22% brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

10 10 Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 287 respondenter, der har undervist hold på C niveauet, udnyttes it værktøjerne til opgaveregning, afleveringer og temarapporter. Der er stadig mulighed for, at it værktøjerne i større grad kan bruges til begrebsindlæring. Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 373 respondenter, der har undervist hold på B niveauet, udnyttes it værktøjerne til opgaveregning, begrebsindlæring, afleveringer og temarapporter. Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 324 respondenter, der har undervist hold på A niveauet, udnyttes it værktøjerne til opgaveregning, begrebsindlæring, afleveringer og temarapporter. Samlet ser vi, at it værktøjerne på B og A niveau bruges i den henseende, som læreplanerne og vejledningerne lægger op til. For alle tre niveauer gælder, at it værktøjerne i beskeden grad inddrages til den mundtlige eksamen. Introduktionen af it værktøjerne Hvordan tilrettelagde du introduktionen af de enkelte it værktøjer på dit seneste hold? C niveau af 282 B niveau af 373 A niveau af 321 Vi gennemførte et indledende værktøjskursus på holdet inden, at eleverne begyndte at bruge de enkelte it-værktøjer Vi inddrog de enkelte it- værktøjer drypvis i undervisningen, når anvendelsen af det enkelte it- værktøj var relevant Eleverne havde udelukkende selv ansvaret for at lære de enkelte it-værktøjer at kende 27 10% 43 12% 36 11% % % % 2 0% 3 0% 2 1%

11 11 Tabellen og diagrammet viser, at it værktøjerne på alle tre niveauer på langt hovedparten af holdene bliver introduceret, når emnerne i undervisningen lægger op dertil. Dog er der en ikke ubetydelig andel af underviserne på B og A niveau, der giver et indledende værktøjskursus. Hvis vi sammenkobler undervisningserfaring med introduktionen af it værktøjerne, er der en klar overvægt af undervisere med under 10 års undervisningserfaring, der holder et indledende værktøjskursus specielt på B niveauet. På A niveauet er det mere jævnt fordelt. Styrkelse af elevernes hjælpemiddelkompetence C niveau af 287 B niveau af 372 A niveau af 322 Slet ikke 2 1% 2 1% 2 1% I lille grad 32 11% 11 3% 8 2% I nogen grad % 84 23% 52 16% I stor grad 77 27% % % I meget stor grad 53 18% % % I hvilken grad mener du, at it-værktøjerne styrker elevernes hjælpemiddelkompetence? Tabellen og diagrammet viser, at undervisere på C niveauet er delte mellem, om it værktøjerne styrker elevernes hjælpemiddelkompetence eller ej. Er årsagen til, at undervisere på C niveauet ikke alle vurderer, at eleverne får styrket deres hjælpemiddelkompetence, den simple, at andelen af undervisere, der bruger it værktøjer, er på omkring 50%? På B niveauet er det omkring 25% af underviserne, der vurderer, at it værktøjerne kun i nogen eller mindre grad styrker elevernes hjælpemiddelkompetence. På A niveau er det tilsvarende tal knapt 20%. Det må vække til bekymring, at det for alle tre niveauer vurderes, at it værktøjerne kun i nogen eller mindre grad styrker elevernes hjælpemiddelkompetence. brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

12 12 Hvis vi kobler spørgsmålet om styrkelse af elevernes hjælpemiddelkompetence til undervisningserfaring, så ses der specielt på B niveauet en tendens til, at de undervisere, der har undervisningserfaring mindre end 15 år, vurderer styrkelsen af hjælpemiddelkompetencen i mindre grad. Styrkelse af elevernes modelleringskompetence C niveau af 286 B niveau af 372 A niveau af 327 Slet ikke 12 4% 6 2% 3 1% I lille grad 62 22% 40 11% 26 8% I nogen grad 98 34% % % I stor grad 85 30% % % I meget stor grad 29 10% 70 18% 84 26% I hvilken grad mener du, at it værktøjerne styrker elevernes modelleringskompetence? Når det kommer til it værktøjerne og styrkelse af elevernes modelleringskompetence, så er andelen af undervisere, der vurderer i nogen eller mindre grad, ganske stor for alle tre niveauer. Bliver it værktøjerne en teknisk hindring, eller betragtes it værktøjerne ikke som modelleringsværktøjer for en stor andel af underviserne? I forbindelse med dette spørgsmål er koblingen mellem kort undervisningserfaring specielt under 5 år kraftig til de undervisere, der kun i nogen eller mindre grad vurderer, at it værktøjerne styrker elevernes modelleringskompetence. Styrkelse af elevernes ræsonnementskompetence C niveau af 284 B niveau af 374 A niveau af 326 Slet ikke 42 15% 48 13% 40 12% I lille grad % % % I nogen grad 75 26% % % I stor grad 19 7% 41 11% 48 15% I meget stor grad 9 3% 15 4% 19 6% I hvilken grad mener du, at it værktøjerne styrker elevernes ræsonnementskompetence? It værktøjer og styrkelse af elevernes ræsonnementskompetence anses af et stort flertal uanset niveau uden en stor kobling. På B og A niveauer er der en gruppe af undervisere på henholdsvis omkring 15% og 20%, der vurderer, at it værktøjerne i stor grad eller mere styrker elevernes ræsonnementskompetence.

13 13 Det rejser spørgsmålet, om der er emner, som kan tilrettelægges og gennemføres anderledes med it værktøjerne, så ræsonnementskompetencen bliver styrket? En oplagt metode, som it værktøjerne kan bidrage med i forbindelse med ræsonnementer, er simulering. I forbindelse med dette spørgsmål er koblingen mellem kort undervisningserfaring specielt under 15 år kraftig til de undervisere, der kun i nogen eller mindre grad vurderer, at it værktøjerne styrker elevernes ræsonnementskompetence. Styrkelse af elevernes repræsentationskompetence C niveau af 285 B niveau af 374 A niveau af 324 Slet ikke 9 3% 3 1% 2 1% I lille grad 23 8% 17 5% 12 4% I nogen grad 93 33% 95 25% 68 21% I stor grad % % % I meget stor grad 50 17% 95 25% % I hvilken grad mener du, at it værktøjerne styrker elevernes repræsentationskompetence (graf, ligning, tabel og tekst)? Tabellen og diagrammet viser, at der på alle tre niveauer er en stor andel af undervisere, der i nogen eller mindre grad vurderer, at it værktøjerne styrker elevernes repræsentationskompetence. Det er henholdsvis 44% på C niveauet, 31% på B niveauet og 26% på A niveauet. Med it værktøjerne er det oplagt at kunne skifte mellem graf, ligning, tabel og tekst, så er der en kobling mellem dette spørgsmål og undervisningserfaring? På B niveauet er koblingen mellem i nogen eller mindre grad tydelig i forhold til de undervisere, der har undervisningserfaring mellem 0 og 5 år og 20 og 30 år, således at det er disse to grupper, der vurderer styrkelsen i nogen eller mindre grad. På A niveauet er koblingen mellem i nogen eller mindre grad tydelig i forhold til de undervisere, der har undervisningserfaring mellem 20 og 30 år, således at det er den gruppe, der vurderer styrkelsen i nogen eller mindre grad. brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

14 14 Hvordan har eleverne afleveret? C niveau af 285 B niveau af 374 A niveau af 324 Papir håndskrevet % 57 15% 42 13% Papir udskrevet 62 22% 89 24% 94 29% Elektronisk PDF 74 26% % % Elektronisk matematikfil 85 30% % % Hvordan afleverede den overvejende del af eleverne på dit seneste hold hovedsagligt opgaver? Hvis vi filtrerer de, der har svaret på papir udskrevet, Elektronisk PDF eller Elektronisk matematikfil, således at de, der kun har markeret ved papir håndskrevet, sorteres fra, får vi C niveau af 285 B niveau af 374 A niveau af 324 Papir håndskrevet Papir udskrevet Elektronisk PDF Elektronisk matematikfil En sammenligning af de to tabeller viser, at det er meget få på alle tre niveauer, som kun afleverer papir håndskrevet. Tabellerne og diagrammet viser dermed en klar tendens til, at eleverne afleverer elektronisk. Og dermed må underviserne i denne undersøgelse med deres praksis være klar til en eksamen, hvor eleverne afleverer elektronisk. En stor andel af underviserne får afleveringer i et levende format, således at eleverne har mulighed for at arbejde videre med den enkelte aflevering. Er dette et bevidst valg i forhold til fx en rettestrategi? Web 2.0 værktøjer Lærerproducerede Elevproducerede Produceret af andre Videoer % % % Screen-casts % % 75 17% Elektroniske quizzer % 25 6% 82 18% Hjemmesider/blogs 51 11% 25 6% % Pencasts 25 6% 12 3% 17 4% Andelen i % er beregnet ud fra alle dvs. de 444. Ud over it værktøjer så er der mulighed for at bruge it på mange andre måder (web 2.0 elementer) i din matematikundervisning. Jeg anvender (397 respondenter)

15 15 Tabellen viser, at mange undervisere bruger web 2.0 værktøjer. I forhold til brugen af videoer, screen casts og elektroniske quizzer er koblingen til undervisere med undervisningserfaring på mindre end 15 år rigtig tydelig. Denne gruppe af undervisere bruger i høj grad disse web 2.0 på alle tre måder. Lærebogsmateriale Lærebogstype Antal Andel af de 422 Trykte lærebøger fra forlag % Egne trykte lærebøger 10 2% i bøger fra forlag % Egne i bøger 9 2% e bøger fra forlag 51 12% Egne e bøger 16 4% Supplerer med egne noter % Hvilke typer af lærebogsmaterialer bruger du? (respondenter 422) Hvis vi filtrerer, så vi alene får dem, der bruger Trykte lærebøger fra forlag, så får vi 62. Tabellen viser, at de trykte lærebøger fra forlagene sammen med underviserens egne noter i langt de fleste tilfælde udgør det, som eleverne undervises ud fra. I og e bøger anvendes kun i mindre grad. It strategi Antal Andel Ja, de(t) samme på alle niveauer % Ja, men forskellige it værktøjer på de forskellige niveauer % Nej, ingen faste aftaler 70 16% På mit primære arbejdssted har vi en fast aftale om at bruge samme it-værktøjer. (422 respondenter) Der er rigtig mange undervisere, som er på skoler, hvor man har besluttet en fælles strategi for de it værktøjer, som man bruger i undervisningen. brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

16 16 Indhold Resumé 3 Baggrundsinfo om respondenterne 4 Køn 4 Aldersgruppe 4 Erfaring som underviser 4 Uddannelsesmæssig baggrund 5 Uddannelsessted 7 Faglig opdatering 8 Hvilke it værktøjer bruges? 9 It værktøjer på A niveau filtreret 9 It værktøjer på B niveau filtreret 10 It værktøjer på C niveau filtreret 11 Bruger eleverne it værktøjerne? 11 Hvordan anvendes it værktøjerne? 12 Introduktionen af it værktøjerne 13 Styrkelse af elevernes hjælpemiddelkompetence 14 Styrkelse af elevernes modelleringskompetence 15 Styrkelse af elevernes ræsonnementskompetence 16 Styrkelse af elevernes repræsentationskompetence 17 Hvordan har eleverne afleveret? 18 Web 2.0 værktøjer 19 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Udarbejdet af Olav Lyndrup på vegne af DASG og Matematiklærerforeningen skoleåret 2014/2015 Redaktion Carl P Knudsen Layout Niels Elbrønd Hansen Tryk Clemenstrykkeriet A/S, 8382 Hinnerup 1. oplag ISBN Salg LMFK Sekretariatet Høfdingsvej 34, 2. sal 2500 Valby tlf , Copyright Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Lærebogsmateriale 20 It strategi

Hvordan ser den ud? En digital prøve!

Hvordan ser den ud? En digital prøve! Hvordan ser den ud? En digital prøve! Prøv konference den 6. april 2016 6. april 2016 Niels Jacob Hansen - UCSJ 1 Indhold It indgår i Fælles Mål for alle fag og skal derfor også indgå i folkeskolens prøver.

Læs mere

At bygge bro. mellem folkeskole og gymnasium

At bygge bro. mellem folkeskole og gymnasium At bygge bro mellem folkeskole og gymnasium i matematik Program Præsentation Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Der er håb! Konkrete eksempler på opgaver fra 9. klasse og gymnasiet (B-niv) Matematik

Læs mere

Perspektiver med it. CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil. Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup

Perspektiver med it. CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil. Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup Perspektiver med it CAS, dynamisk geometri, simulering og netadgang Andre kompetencer eller mere i spil Oplæg Hjørring den 1/11-2010, Olav Lyndrup Angrebsvinkler Læreplaner 2005 og 2010 Den daglige undervisning

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Skoleledelsernes første år med DASG

Skoleledelsernes første år med DASG Skoleledelsernes første år med DASG En erfaringsindsamling foretaget foråret 2007 af Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet Ved Kjeld Bagger Laursen, Lene Møller Madsen og Christine

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Digitale prøver i matematisk problemløsning muligheder og udfordringer

Digitale prøver i matematisk problemløsning muligheder og udfordringer Digitale prøver i matematisk problemløsning muligheder og udfordringer Odense den 22/11 2016 https://goo.gl/r9kbyy 21-11-2016 Niels Jacob Hansen - UCSJ 1 Status på brug af digitale værktøjer ved fsa fp9

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

CENTER FOR COMPUTERBASERET MATEMATIK- UNDERVISNING

CENTER FOR COMPUTERBASERET MATEMATIK- UNDERVISNING CMU, INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU CENTER FOR COMPUTERBASERET MATEMATIK- UNDERVISNING CMU, INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU CASma7k eller CASseret? Mød MATH på KU 2015

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B til A Mads Hoy Sørensen 3s og 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B Mads Hoy Sørensen 2s Anvendt litteratur Hans Sloth: TRIP s matematiske GRUNDBOG,

Læs mere

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan?

MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? MathCad Hvad, hvorfor og hvordan? Flemming Nielsen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter, København To år med matematikskriveværktøjet MathCad i en pædagogisk praksis På seminaret præsenterede jeg kort, hvordan

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin december-januar 2014 Institution Vestegnen HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin december-januar 2014 Institution Vestegnen HF og VUC Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2014 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Knud Søgaard

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s mah

Undervisningsbeskrivelse for: 1s mah Undervisningsbeskrivelse for: 1s mah Fag: Matematik C, 2HF Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1s Termin: Juni2014 Uddannelse: HF Lærer(e): Gitte Alstrup Jensen (GI) Forløbsoversigt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

CAS-værktøj Erfaring synspunkter handling. Workshop. Minifagdidaktisk kursus hhx Matematik Forår 2015

CAS-værktøj Erfaring synspunkter handling. Workshop. Minifagdidaktisk kursus hhx Matematik Forår 2015 CAS-værktøj Erfaring synspunkter handling Workshop Minifagdidaktisk kursus hhx Matematik Forår 2015 Oplæggets mål En præsentation af problematikker i relation til Cas-implementering Diskussion af hvordan

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1q mah

Undervisningsbeskrivelse for: 1q mah Undervisningsbeskrivelse for: 1q mah Fag: Matematik C, 2HF Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1q Termin: Juni2014 Uddannelse: HF Lærer(e): Gitte Alstrup Jensen (GI) Forløbsoversigt

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B Mads Hoy Sørensen 2s Anvendt litteratur Hans Sloth: TRIP s matematiske GRUNDBOG,

Læs mere

En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer.

En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer. Bilag 5 En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer. Indledning Vi har som led i projektet observeret en del lektioner, med helt eller delvis fokus på Maple-brug.

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

2 Udfoldning af kompetencebegrebet

2 Udfoldning af kompetencebegrebet Elevplan 2 Udfoldning af kompetencebegrebet Kompetencebegrebet anvendes i dag i mange forskellige sammenhænge og med forskellig betydning. I denne publikation som i bekendtgørelse og vejledning til matematik

Læs mere

IT i forhold til overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU

IT i forhold til overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU IT i forhold til overgangen mellem grundskolen og gymnasiet Uffe Thomas Jankvist, DPU, AU Disposition Kort om overgangsproblemer mellem folkeskole og gymnasium (2 rapporter og lidt fra PISA-2012) 405 1.g

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM CMU PROJEKT HYPOTESETEST OG SIMULERING MICHAEL AGERMOSE JENSEN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM FORMÅL - BEKENDTGØRELSEN STX MATEMATIK A Kompetencer anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014/2015, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/15

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik

Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen. 04-03-2013 Heidi Kristiansen - Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Odense, den 4. marts 2013 Heidi Kristiansen Oplæg til mundtlig gruppeprøve, der gør det muligt at evaluere kompetencer hvordan??? indeholde tydelige problemstillinger rene eller anvendte matematiske problemer,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik C Lærer(e) LSP ( Liselotte

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 Skoleår 2014/2015 (niveau C) og 2015/2016

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Mads Jørgensen

Læs mere

Virksomhedsprojekt ved Kolding kommunes skolevæsen. Matematiklærerkompetencer!

Virksomhedsprojekt ved Kolding kommunes skolevæsen. Matematiklærerkompetencer! Virksomhedsprojekt ved Kolding kommunes skolevæsen. Matematiklærerkompetencer! Indholdsfortegnelse Kort teoretisk resumé.... 3 Formål med virksomhedsprojekt... 6 Undersøgelser.... 6 Resultat af spørgeskemaundersøgelse....

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC- Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Matematik B Jens

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 16 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution VestegnenHFVUC Rødovre-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 (denne beskrivelse dækker efterår 2011 og forår 2012) Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Matematikkommission Læreplaner og it

Matematikkommission Læreplaner og it INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG, KU Matematikkommission Læreplaner og it Matematikkommissionsrapport CAS indtager imidlertid for matematik en særstilling blandt de digitale teknologier: CAS er entydigt matematisk,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Oversigt over undervisningsforløbe i matematik C 2014/2015

Oversigt over undervisningsforløbe i matematik C 2014/2015 Forløb Vinter 2014/ 2015 Institution VUC Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Matematik C Maha M. Jassim Hold HF2-1.P 1 Regnearternes Hierarki og ligninger 2 Procent, renter 3 Geometri 4 Funktioner:

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere