NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\, OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj æ1pere. Indholds fortegnelse Síde: s s s s s s s s s s s s I Overenskomstens område 2 Arbejdstiden 3 Aflønning af sundhedshjæipere I 9 Pensíonsbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet Overarbejde og afspadsering. Vagttj eneste Ulempeydelser Udbetaling af særlige ydelser 0 Rådighedstillæg I l-0 A Tillæg for ledelse 11 Tolketillæg S L2 Patientledsagelse s 13 TiIIæg til særlig stilling. S I 4 Praktikvederlag... s L 5 Funktionstillæg... s 1 Individuelle tillæg s 1_ 6 A Kvalifikationstillæg s 1 7 Kost og logi s t-8 Merudgifter ved tjenesterejs ";,' ï"';;d.; ärsp""s", (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgøreise S L9 Boliger. S 20 Tiltrædelsesfrirejser S 21 Ferie og feriegodtgørelse. S 22 Sygdom S 23 Graviditet, barsel og adoption S 24 Tjenestefrihed ved barns førsle sygedag S 25 Anden tjenestefríhed under barns sygdom S 26 Anden særlig tjenestefrihed L L L tr J oj o l- 11..L2 L2 13 natt i1 Iæg ^ 1E IJ 15 L7 I7 L I oj ASA/ØPS jr. nr /336/2014 side 1 af 25

2 s 27 s 29 s 30 s 31 s32 s 33 s34 s 3s Fridage. Tj enestedragt Efterindtægt Opsigelse... Uoverensstemmelser og úi1kåriige afskedigelser Timelønnede sundhedshj æipere Fremskrivning af lønnen Overenskomstens gyldighedsperiode I ASA/ØPS jr. nr. L6.4O/336/201,4 side 2 af 25

3 s1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter sundhedshjæipere der har gennemført STIuddannelsen ved Centret for Sundhedsuddannel-ser indenfor sundedsområdet, der ansættes i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i GrønLand og som íkke er omfaltet af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eil-er pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommunerne eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. Den gennemsnitlige ten/nattjeneste, jfr. ling på ugens enkelte tii tjenestens tarv. s2 Arbej dstiden. ugentlige arbejdstíd er 40 timer, S 7 stk. 5, dog 37 timer. Arbejdstidens dage fastsættes af arbejdsgiven under í af- forde- hensyn Stk. 2. Arbejde ud over 7 timer dagligt eller ud over en særlig aftalt d.aglig arbejdstidsnorm, der dog ikke kan overstige 9 timer, betragtes som overarbejde. Tjenesteliste bekendtgøres, således at den ansatte (bortset fra afløsningspersonale) til stadighed er orienleret om tjenestens beliggenhed og fridagenes placering mindst 4 uger forud. Stk. 3. Der foretages Lønfradrag for forsømmel-ser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende ansattes normale timeløn plus eventuelle till-æg for pågæidende time. Forsømmelser af indtil 14 Lime regnes som % time. Stk. 4. Rejsetíden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den såiedes beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag i-kke anses for opfyldt. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/336/20a4 s10.e 3 aí. 25

4 stk. 5. Rejsetid merlem kl og kl medregnes dog tjenestetid, såfremt der er stirlet. soveplads til rådighed ansatte. ikke som for den st.k. 6. under patient.ledsagelse gælder der dog særlige Løn- og arbejdstidsbestemmelser, jf. S 12. s3 ÀfIønning af sundhedshjælpere. sundhedshjærpere a afrønnes med følgende berøb pr. måned: Skala t 22 trin anciennit.et år ar ar år 9.og flg. år 0t r7.669,44 L7.795,33 r7.972,79 1,8.l-54,77 r8.354,43 I'7.856, 64 L7.982, , 3g 18.34L,91 L8.541,, L8.r29,63 r8.255,53!8.432,39 t8-6l4,96 I8.8L4, L8.376,Ir , ,95 L8.86r, , l_0 s4 Pensionsbidrag og indbeèating heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgíver 1-O,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Af det indbet.alte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. I nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret tii pension el-ler understøttelse fra arbejdsgiver på grundlag af ansættel-sen. ss LønancienníÈet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den pågæidende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddanne1sen. ASA/øPS jr. nr /336/201,4 side 4 af 25

5 Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, i hvilken uddannel-sen er afsluttet. Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid til he]e måneder, idet 15 dages anciennitet eiler derunder ikke medregnes. Stk. 4. For beskæftigelse på 15 tímer i gennemsnit pr.uge og derover optjenes fuld l-ønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 5. Ansatte, der fra en offentl-ig institution i Grønland overgår direkte til en anden offentlig institution i Grønland, bevarer l-ønancienniteten. s6 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør såvidt muligt. undgås. For beordret og kontrolleret overarbejde ud over den i S 2 stk. 1 og stk. 2 anførte norm ydes der ti1 ansatte timebetaling, der udregnes som den til den månedlige arbejdstid svarende brøkdel af de i S 3 nævnte lønninger med tillæg af 50 z. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftal-e meflem den ansalte og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal- overarbejdstimer pìus tiltæg i tid med 50 Z. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsket. Stk. 3. Hvis en ansat tilsiges til at udføre overarbejde, skal dette varsles senest 5 timer inden normal arbejdstids ophør den pågæidende dag. ase/øes ir nr 1,6.40 / 336 / 2or4 side 5 af 25

6 Stk. 4. For manglende varsel skal- der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimeløn ud over faktiske overarbej dstimer. stk' 5. For overarbejde der varer mindst 4 timer ud. over en normal arbejdsdags sædvanlige arbejdstid, ydes en overtímeløn ud over faktisk udførte timer. Stk. 6. Hvis en ansat t.ílkaldes tíl arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid, ydes mindst betal-ing for 4 timers arbejde. Der kan uden gende arter: I ri vagt fra hjemmet med plígt tir at give møde omgående efter tilkaldelse. vagt med forpligtelse til at opholde sig på ínstitut,ionen. Stk. 2. Vagt af de i stk. fuldt døgn pà dage, hvor sørr- og helligdage). 1 nævnte art,er kan endvidere påiægges i et der ikke er fuldt dagarbejde (fortrinsvis Stk. 3. Der ydes følgende honorar pr. vagttime uden effektivt arbejde: s7 Vagttj eneste. for normar arbejdstid påiægges den ansatte vagt af føl- Vagt Vagt I) rr) 29,0 0 kr. 61,00 kr. pr. pr. time t.íme ASA/ØPS jr. nr /336/201,4 side 6 af 25

7 Stk. 4. For den tid, beregnet fra tilkaldelsen, i hvil-ken der under vagttjenesten udføres effektivt arbejde, ydes der overarbejdsbetaling eller frihed, lf.. S 6, dog såtedes, at hvert opkald tæiler som mindst 1 times arbejde. Overarbejdsbetalingen eller friheden ydes pr. påbegyndt time, i hvilken effekt.ivt arbejde udføres, og der kan for flere opkald inden for samme time kun ydes overarbejdsbetaling eller frihed for én time. Stk. 5. For døgnvagler, jf- stk. 2, gælder føigende regler For samtlige timer uden effektivt arbejde, samt for de første I timers effektivt arbejde under vagten, ydes vagthonorar, jf. stk. 3. For effektivt arbejde ud over 8 timer ydes overarbejdsbetaling elter frihed, jf. S 6, stk. I og 2. Det effektive arbejde under vagten opgøres som anførl i stk. 4. En døgnvagt. indgår som en fuld arbejdsdag i den i S 2, stk- L, fastsatte ugentlige arbejdstid. Stk. 6. TiI ansatte, der uden at være pålagt vagt opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes der betaling eller fríhed som for overarbejde, jf. S 6 stk. 1 og 2, dog mindst for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling eller fr:-- hed pr. påbegyndt time, og der kan for flere tilkaldelser índen for 3 timer kun ydes overarbejdsbetaling eller frihed for 3 timer. Såfremt opkald finder sted på en fridag, ydes der ved opkald af mi-ndre end 4 timers varighed betaling el-ier frihed som ovenfor anførlu. Har opkaldet en varighed af 4 timer og derover, forholdes der som ved inddragelse af en fridag, jf. S 8, stk. 3- Stk. 7. Såfremt og i det omfang institutíonen finder, at forholdene tíil-ader det, kan også vagttjeneste uden effektivt arbejde erstattes med frihed, såiedes at der for hver 3 timers vagt efter sats I og for hver vagt på 1 tíme og 20 minutter efter sats II ydes 1 times frihed. ASA/ØPS jr nr 16.40/336/20t4 side 7 af 25

8 stk. 8. Hvor antal-iet af vagttimer pr. ansat i vagter af den í stk. 1 og stk. 2 omhandlede art inden for en måned overstiger L4o timer, ydes der for de følgende 70 vagttimer en særlig godlgørelse svarende til '75e" af det normale vagthonorar og for vagttimer herud.over en sær- 1íg vagtgodtgørelse svarende tit 100? af det normal-e vagthonorar. Døgnvagt, jf- stk. 2, indgår i denne beregning med 16 timer. s8 Ulenpeydelser. Den ansatte har ret til frihed på de uden for søndage fal-dende helligdage errer ret til erstatning herfor i form af anden frihed. Stk- 2. Såfremt der ikke ydes erstatningsfrihed inden udgangen af det pågældende ferieår, betales en godtgørelse i penge svarende til stk. 3 (mistet fridag). For tjeneste på søgnehelligdage ydes endvidere søndagsgodtgørelse. stk. 3. Der ydes den ansatte en ugentlig fridag, på hvílken der ik_ ke kan pålægges dem vagt. Må en fridag inddrages, erstattes den med en anden fridag med ti1læg af yderligere frítid, svarende til 33 t/z å af den på den mistede fridag præsterede tjeneste afrundet opad til hele timer, ell-er med en godtgørelse svarende til overtidsbetaling for den på den mistede fridag præsterede tjeneste - dog mindst for 6 timers tjeneste. stk. 4. som godtgørerse for ulempen ved, at kun en begrænset del_ af fridagene fa]der på søndage, ydes der den ansatte % times frihed for hver times tjeneste i søndagsdøgnet. st.k. 5. r stedet for sådan frihed kan der ydes en godtgøre]se pr. time på 'Á % af månedsnettolønnen. Godtgørel-sen pä rá? beregnes i arle tilfæ]de (også for deltidsbeskæftigede) af månedsnettol-ønnen for fuldtidsbeskæftigede på de pågæidende løntrin. Nævnte til1ægsbetaling ydes også for overarbejdstimer, jf. stk. 3, i søndagsdøgnet. ASA/ØPS jr nr L6.40/336/2014 side I af 25

9 Stk. 6. For tjeneste på lørdage særlig godtgørelse på 23,42 kr. fra pr. kl til time. k ydes en Stk. 7. Ansatte, som efter tjenstlig ordre udfører arbejde mellem kl og kl , modtager herfor tillægsbetaling med l-6,30 kr. pr. time. s9 Udbetaling af særlíge ydelser. I de i SS 6, 1 og I nævnte tilfælde, hvor der kan ydes godtgørelse eller frj-hed, modregnes der, når fríhed ydes, et beløb, som pr. times afholdt frihed beregnes som 1/2080 af ärslønnen. Afregning af godtgørelsesbeløb og modregning vedrørende eventuelt afhol-dte frihedstimer finder sted på den specificerede lønoversigt i den kalendermåned, som fø1ger efter måneden, hvori den særlige tjeneste eller frihed er ydet. s10 RådighedsÈi11æ9. Til sundhedshjæipere der udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der ydes et rådighedstillæg til erstatning for de i SS 6, 7 og I nævnte ydelser. Rådighedstillægget udgør L.250 kr. pr. måned. Stk. 2. Forlnøjefse af rådighedstillæg jf. forhandling meiiem overenskomstparterne. stk. L, fastsættes efter s10à Til1æg for lede1se. Der ydes et ledertillæg op til kr.2.000,00 pr. måned for funktionen som leder på et alderdomshjem, el1er ved hjemmehjælpen- ASA/ØPS jr. nr /336/201-4 side 9 af 25

10 s11 TolketiIIæ9. Til sundhedshjælpere, for hvem tol-kevirksomhed udgør en væsenttig del af deres arbejde, kan der, efter aftale mellem overenskomstparterne, ydes et tolketil-læg på kr. 500,- pr. måned. s 1-2 Patientledsagelse. Når det efter lægeligt skøn kan anses for påkrævet, at en patient af hensyn til forsvarlig preje må redsages under rejser til, i og fra Grønrand af en sundhedshjælper, ldes der et fast d,øgnberøb. Stk- 2 ' Fra begyndelsen af det. arbejdsdøgn, hvori afrejsen fra tjenestestedet forventes at finde sted og indtil patientledsagelsesfunktionen er afsl-uttet, ydes betaling som for rådighedsvagt, sats rr. Stk. 3. Den tid, hvori den ansatte har ansvaret for tragtes som effektiv tjeneste pr. påbegyndt time jf. patienten, be stk. 4. Stk. 4. For døgnvagter gæider følgende regler: For samtlige timer uden effektivt arbejde samt for de første 8 timers effektivt arbejde under vagten, ydes vagthonorar jf. S g, stk. 3. For effektivt arbejd.e ud over I tímer, ydes overarbejdsbetaling el]er frihed, jf. s 7, stk. 1 og 2. En døgnvagt indgår som fuld arbejdsdag i den i s 2, slk. 1 fastsatte ugentlige arbejdstid. stk. 5. T forbindelse med den effektive tjeneste, jf. stk. 3, ydes søndags - / søgnehelligdagsgodtgørel-se, ti1lægsbetafing for tj eneste på lørdage, samt aften- og nattillæg, såfremt den effektive tjeneste finder st.ed i de herfor rel_evante tidsrum. Stk. 6. I forbindelse med patientl-edsagelse ydes dagpenge i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands sel-vstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gæidende regler. Dokumenterede udgifter tí1 patientens nødvendige fortæring under rejsen godtgøres i fuldt omfang. AsA/ØPs jr nr 16.40/336/2014 side 10 af 25

11 Stk. 7. For den sundhedshjælper, der beordres/overgär fra den normale tjeneste på sygehuset til patientledsagelse, anses tidspunktet for patientledsagelsen for påbegyndt fra det tidspunkt, der er anført ved tjenesteliste, såfremt dette ligger forud for tidspunktet for ledsagelsens påbegyndelse. srk. I Planlagte fridage, som falder på en ud- og/eiler rejsedag, samt når den ansatte har ansvaret for den ledsagede, reres som mistede frídage. hj em- hono- Stk. 9. Under patientledsagelsen gælder Grønlands selvstyres fæiles rej seforsikring. s13 TiI1æg tíi særlíg stilling. Ved ansættelse i stillingen, der i arbejdsmæssig, administrativ, eil-er anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i S 3 nævnte lønninger Íì.rn., træffes der meliem overenskomstparterne særlig aftale om tiiiæg til lønnen og evenluelle andre vilkår. s14 Praktikvederlag. Til ansatte, der varetager praktikvejledning for sundhedshjælperelever, ydes vederlag på SO0 kr. pr. måned. Vederl-aget ydes kun i praktikperioden. s1s Funktionstil 1æ9. TiI ansatt.e efter gætdende overenskomst i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som varetager funktionen som Superbrugere ved den Elektroniske patient,journal jf. gæidende funktionsbeskrivelse, ydes der et månedligt ureguleret og ikke pensionsgívende tii1æg på kr. ASA/ØPS jr. nr. :-6.40/336/20]-4 sade _L_L al 25

12 Stk. 2. Til sundhedshjælpere, der har gennemgået oplæring/eller taget kursus i røni-gen, kan der ydes ureguleret og ikke pensionsgívende til1æg på 350 kr. pr. måned. s16 Individuelle tiiiæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2oL4 ydes fortsat som personlig t.illæg indtil fratræden. s16a Kvali fíkationstil 1æg. Til ansatte í henhold til d.enne overenskomst kan der ydes et ell-er f l-ere kvalif ilcationstillæg på kr. 500, 00 pr. måned. Stk. 2. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifikationsmæssig e1ler anden henseende indtager en sådan særstiiling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i denne overenskomst anførte Iønnínger m.v. Stk. 3 - Den enkelte kommune, selvstyreenhed, herunder under1iggende institutioner, samt selvstyrets aktieselskaber ti]deles et fast antal tillæg t.il fordeling. Økonomi- og Personalestyrelsen overenskomstafdeling foretager udmel-ding om anta]iet af tillæg til de enkelte enheder. stk. 4 - Tillæggene fordeles indenfor de enkelte kommuner og virksomheder eft.er forhandling me1lem den stedlige arbejdsgiver og titlidsrepræsentant el1er S. I.K. Stk. 5. Tillægget bortfalder ved stil_lingsskift. Stk. 6. Ledigblevne kvalifikationstillæg Iing, jf. stk. 4. genanvendes eft.er forhand- ASA/ØPS jr. nr /336/20L4 side 12 af 25

13 Stk. 7. Hvis enighed om fordelingen af kvalifikationstillæggene kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparterne. ikke s17 Kost og logí. SundhedshjæIpere, der deltager i institutionens kostforplejning, betal-er herfor í overensstemmelse med de til enhver tid for sygeplejerskers kostforplejníng gældende betalingstakster. srk. 2 betal-es For logi, 500,00 kr. dvs. pr. bolig i et enkel-t værelse på instit.utionen, måned. s18 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositíonsbeløb) og udstyrsgodtgøreise. Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i GrønLand gæidende regler jf. særskilt aftaleoversigt. I stiltingsopslag s19 Bolíger. angives følgende vedr. bolig a) At der anvises bolig efter de til enhver tíd på stedet gæidende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at. bebo egentlig tj enestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stil-let yderligere bolig tíi rådighed. ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/336/201,4 side 13 af 25

14 stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. L, a), betales husleje efter de til enhver tid gæidend.e regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv- i Grønfand. Ved misl-igholdelse af anvist bolig med udsættelse til føige, vi1 der ikke blive stiltet yderligere bolig til rådighed. st.k. 4- Ansatte, der bebor egentlig tjenestebotig, jf. stk. L, c), betafer boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste í Grøn1and tíi enhver tid gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. rírtrædet:"3?'tr"1 ".r. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark el-l-er i GrønLand og tjenest.est.edet til- sundhedshjælpere såfremt der íførge stitlingsopslaget anvises borig elrer er prigt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. S 19, stk. L, a) og c). Stk. 2. Retten til tillrædelsesfrirejse omfatter t.iliíge den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn und.er 18 år. En sådan familiefrirejse skal- så vidt muligt foretages samret. Stk- 3. Retten tíi tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel- ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. skal det af arbejds- Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse giveren anviste rej semíddel anvendes. Stk. 5- I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsfl rning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter ti1 billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen. f andre tilfæl-de godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæi og Kastrup Lufthavn. Stk. 6- Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte sel_v. AsA/ØPs jr nr 1,6.40 / 336 / 201,4 side 14 af. 25

15 Stk. 7. Ved tiltrædel-sesfrirejse i Grønland godlgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige Lransportmiddel mell-em bopælen og tjenestestedet. St.k. 8. I forbindelse med til-trædelsesfrirejsen ydes flyttegodtgørelse og transportforsikring efter de for tjenestemænd i Grønlands sel-vstyres og kommunernes tjeneste i Grønl-and til- enhver t.id gældende regler jf. særskíit aftaleoversigt. s 21- Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til Ìandstingsloven's S 2, er aftal-t nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhol-d til landstingslovens S 15, stk. 2 væiger ferie med feriegodtgøreise på 1,21Á Z í stedet for ferie med Iørr, fradrages Iøn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodtgørelsen beregnes af årsl-ønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med I2LÁ Z af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal- være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder bel-øbet Feriefonden, jf - protokolfat om Feriefonden. s22 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågæidende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt el-l-er grov uagtsomhed ell-er ved stiltíngens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågæidende sygdom. ASA/ØPS jr. nr /336/201,4 side 1-5 af 25

16 Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer fínder reglerne om l-øn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel- i henhold 12O-sygedags-reglens anvendelse. stk. 3. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med føl_- gende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågældende inden for et tidsrum af 12 pà hinanden føi-gende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt L2O dage: Ansættel- sesanc i enni tet Opsigelsesvarsel : U Af -i - 8. år.: år og flg.: I måned 3 måned 4 måned opsigelsens gyldighed er betinget df, at den sker i umiddel-bar tílknytning til udløbet af de r2o sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyrdigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tirbage tir arbejdet, efter at opsigel-sen er sket. Stk- 4- For ansatte hvor ansættelsesforhotdet er ophørt i medfør af bestemmel-sen i stk. 2-3, bør genantagelse finde sted under forudsætning af, at den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, hvor pågældende var ansat. stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forranges dokumenteret ved lægeattest. stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhol_d tit stk. s, betares af arbej dsgiveren. ASA/ØPS jr. nr. 1,6.40/336/201,4 side 16 af 25

17 s 23 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel og adoption, når der er ret tíi fravær (orlov) i henhold. ti1 enhver tid gæidende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutfov nr. 14 af '7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. L, er der dog kun ret til Iøn i den orlovsperiode, som fremgàr af Landstingsforordning nr. 1 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til- fravær med Iøn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: 1 uge efter K alene s24 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel el-l-er delvis tjenestefrihed uden!ønlab tíl pasning af sygt, mindreårigt barn, førsle dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til barnets forhold gø T det nødvendigt, forholdene på tjenestestedet ti 1l ader det, og barnet er hjemmeværende. srk. 3 Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. s 2s Anden tjenesèefrihed under barns sygdom. Der gives den ansatte adgang tif tjenestefrihed uden løntab i op til 1-2 dage ti årigt barns indlæggelse på sygehus i el-ier udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. ASA/ØPs jr. nr. 1,6.40/336/201,4 síde 17 af 25

18 Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt 1edsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan tillige gives adgang tir tjenestefrihed jf. stk. r, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter læge1ígt anvísning/dokumentation. stk. 4. r ganske særlige tilfærde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. Anden I tilfælde af nære pårørendes "*rrígstl3r,""t"fríhed. alvorlige sygd.om og/eller begravelse har den ansatte, efter et. års ansættelse, ret til_ fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønl-and til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/elrer død. og begravelsê, jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse ti1 arbejdsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: foræidre, ægtefæiler og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes familie. s27 Fridage. For de måneder i hvíike, der forekommer hell-igdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Jul-eaftens dag c) Nytårsaftens dag ASA/ØPS jr. nr. L6.40/336/2014 side 18 af 25

19 d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter ki ) f) r. maj (efter kl ) s 28 Offentlige hverv. Der gives ansatte frihed efter denne overenskomst adgang tí1 tjenestefrihed t.il varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts L994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende til- den tid, hvor der skal- være arbejdet før overtidsbetaling yd.es i henhold t.il overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal meddel-es arbejdsgiveren i så god tid som mu- 1ígt. Stk. 3. Der gives tjenestefrihed med Iøn til medl-emmer af hovedbestyrelserne af S.I.K.'s og SIK-p Inuusuttaí's hovedbestyrelser i forbindelse med delt.agelse í S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.f.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder índtil 4 gange årlígt. Stk. 4. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s lokal-afdelingsbestyrelser og S.I.K.,s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtíl 1 år ad gangen. Stk. 5. Andre offentlige hverv, som af en offentl-ig myndighed på1ægges bestyrelsesmedlemmer i S. I. K. 's lokalfdelinger, bestyrelsesmedfemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S. I. K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. ASA/ØPS jr. nr /336/20a4 side 1-9 af 25

20 s 29 Tj enestedragt. Der ydes sundhedshjælpere samt sundhedshjæiperelever, når eleverne er i praktik på tjenestestedet, frí tjenestedragt. Hvor det.te undtagelesvis ikke lader sig gøre, ydes en kontant erstatning herfor på 2.L36,00 kr. årligt, eller hvis de ydes fri vask j_.008,00 kr. årligt. Såfremt en ansat gende beløb til som den ansatte rrt"ååi-st. afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følunder 18 är, den eflerlevende ægtefæiie eller børn har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættel-sesmyndighed i 1 år...: - 2 år.....: - 3 år og flg: 1 mdrs. 2 mdrs. 3 mdrs. Iøn. Løn. Iøn. s 31 Opsigelse. For ansatte omfattet af fnatsisartutl-ov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørelse samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbejde af rent midrertidig karakter og ved sygedom anvend.erse. Stk. 2- For ansatte omfatt.et af fnatsisartut.lov om retsforholdet meil-em arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tale om prøvetid erl-er et arbejde af rent midrertidig karakter: a) 1 måneds varser til fratræden ved. en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) Efter 6 måneders ansættel-se forhøjes opsigelsesvarsret med 1 måned for hvert 3 ansættersesår, dog højst 6 måneder. ASA/ØPS jr nr / 336 / 201,4 side 20 af 25

21 Stk. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med d.et for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Ansatte omfattet af Inatsisartutfov om retsforhol-det mellem arbejdsgívere og funktionærer skal opsige ansættelsesforhol-det med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er ta- Ie om prøvetíd eller arbejde af rent midlertidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet af fnatsisartutlov om relsforholdet meffem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættelsesforholdet de første 3 måneder af ansættel-sen opsiges med et varsel på 5 arbejdsdage til en hvitken som helst dag. Opsigelsesvarslet gæider både arbejdsgiver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsigelsesvarslerne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigelsesvarsler i prøvetid og ved arbejde af renl midlertidig karakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Stk. 6. SåveI arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelsesvarslet skrif tiigt. s32 Uoverensstemmelser og vílkårl-íge afskedíge1ser. Uoverensstemmelser behandl-es efter reglerne for faglig strid i hovedaftalen. Stk. 2- Ved udøvel-se af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmefser herom behandles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. ASA/ØPS jr. nr. 1,6.40/336/2ot4 side 2l- af 25

22 Tímelønn"u" åttuledshj ærpere. SundhedshjæJ-pere, der ikke antages med henblík på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eìler til anden midlert.idig beskæft.igelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende til månedsløn, dog sål-edes at denne får mulighed for at fortsætte sit ansætte]sesforhold som t.imel_ønnet.. stk. 2. Timefønnen i dagtjeneste udgør r/r't3,33 af den til den pågældendes anciennitet svarende månedsløn efter S 3. Der kan endvídere ydes timel-ønnede sundhedshjælpere kvalifikations- og t.olketillæg efter overenskomsten SS 11 og L6 A, med 1/173,33 af det i overenskom_ sten fastsatte beløb pr. time. Med hensyn til vagttjeneste, aften- og nattjeneste samt Lørdags- og søndagstjenest.e anvendes reglerne i overenskomstens SS 7,8 og 9- Stk. 3. Lønningsperioden for t,imelønnede sundhedshjælpere er en periode på 1,4 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterfølgende uge. Stk. 4 - Timel-ønnede sundhedshjælpere indplaceres efter anciennitet på ska]aen i overenskomstens S 3. Der erhverves ikke yderligere an_ ciennitet under beskæftigel-se som timerønnet sundhedshjærper. Stk. 5. Med hensyn til arbejdstid og overarbejde m.v. finder de for månedslønnede sundhedshjæipere gældende regler til-svarende anvendelse' Ligeledes finder aftale af ls.oktober 1995 vedrørende hvi- Ietid og fridøgn for ikke-tjenestemandsansatte, sundhedsmedhjælpere, fødselshjælpersker og sundhedsmedhjæiperelever anvendeìse for timel-ønnede sundhedshjæipere. ASA/ØPS jr nr tø.+o/zze/zots síde 22 af. 25

23 Stk. 6. Timetønnede sundhedshjælpere, der har haft beskæftigelse i mindst 6 på hinanden følgende arbejdsdage (heri indbefattet skemanüessigt fastlagte fridage) op tij- en søgnehellígdag, oppebærer for tjeneste på søgnehelligdagen dels almindelíg timeløn for de præsterede arbejdstimer, dels en godtgørelse pr. time beregnet på grundlag af den for sundhedshjælpere fastsatte godtgørel-se for místede fridage i henhold til S 8, stk. 3. Stk. 7. Timel-ønnede sundhedshjæipere, der har haft mindre end 6 arbejdsdage umiddel-bart forud for søgnehelligdagen, oppebærer for tjeneste, herunder overarbejde, pà søgnehelligdagen afene en godtgørelse pr. time beregnet på grundlag af den for sundhedshjælpere fastsatte godtgørelse for mistede fridage i henhold til S 8, stk. 3. srk. 8. Er arbejdstiden på en afdeling kortere end den i overenskomsten fastsatte norm, har sundhedshjæipere pligt tii at deltage i andet arbejde på institutionen. Overarbejdsbetaling ydes da kun for de timer, hvormed den ovennævnte arbejdstidsnorm er overskredet. Stk. 9. Såfremt en aft.alt tjeneste for en timelønnet sundhedshjætper ikke kan udnyttes af arbejdsgíveren, og såfremt arbejdsgiveren ikke kan anvise den pågældende tjeneste, lnar denne, medmindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelsê, ret til Iøn for det antal- timer, der var aftalt for den pågæidende dag. Stk. 10. Bestemmelserne i SS 4,!2, f inder til-svarende anvendelse for timel-ønnede sundhedshjæipere. Stk. 1f. Der ydes timelønnede sundhedshjælpere fri tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvis ikke lader sig gøre, ydes et tillæg på t,t-t kr. pr. time. Tillægget ydes også for overarbejdstimer og for tjeneste på de uden for søndage faldende helligdage. Stk. L2. For timelønnede sundhedshjælpere kan tjenesteforholdet ophæ ves med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang- ASA/ØPS jr nr L6.40/336/20]-4 side 23 af 25

24 srk Timel-ønnede sundhedshjælpere har ret og pligt til at holde en fridag uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan frídagene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn tit Ljenest.en, f.eks. under aften- og nattjeneste. srk Der ydes timelønnede 721Á Z af Iønnen. sundhedshjæipere feriegodtgørelse med s34 Fremskrivníng af 1ønnen. Lønnen i s 3 er sammensat. af et grundbeløb pr. r. april r9gr, êt grundbeløbstirlæg samt et ureguleret kronetírlæg. Grundbe_ Iøbstillægget pr. 1. april 2000 er 7-6,47Bgz. ska]alønnerl justeres desuden med et uregureret kronetillæg pr. måned som førger: r73,l L87, , gg ol.04.t7 246,49 åriigt 2.077, , , ,'7 6 ASA/ØP! jr nr L6.40/336/201_4 side 24 af 25

25 s 3s Overenskomstens gyldighedsperíode. Denne overenskomst træder i kraft den l-. april 20L4. Overenskomsten kan af hver af. parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 20L8. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker t.il de pr. 31. marts 20LB gældende l-ønsatser i overenskomst indgås. afiønning perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I 4 il0ll Sulinermik Inuus sut i ssars iuteqartut Kattuffiat Naalakkersuisut e.b. Jess G. Berthelsen (sign. ) Frederik MøLLer (sign. ) Hermed udgår overenskomst af 21-. marts ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 336 / 201,4 side 25 af 25

26

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sundhedshj ælpere.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere