Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm"

Transkript

1 praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm Ikrafttrædelsesdato: august 05 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr 445 af 3 april 05 om elektronik og svagstrømsuddannelsen Der er pr august 05 sket følgende ændringer: Denne revision vil som følge af EUD reformen medfører, at der fremover er eux og euv-forløb i uddannelsen Der udbydes ikke grundfag og antallet af valgfri uddannelsesspecifikke uger er ændret 3 Uddannelsens formål og opdeling Er beskrevet i bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen 4 Uddannelsens struktur struktur for fagtekniker og, 4 år 6 måneder Grundforløb Grundforløb Hovedforløb 3 år 6 måneder 0 uger 0 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 uger struktur for, år i forlængelse af 5 år 6 måneder Grundforløb Grundforløb Hovedforløb 3 år 6 måneder Hovedforløb år 0 uger 0 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet for medicotekniker varer 0 uger struktur for, år i forlængelse af 5 år 6 måneder Grundforløb Grundforløb Hovedforløb 3 år 6 måneder Hovedforløb år 0 uger 0 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet for udviklingstekniker varer 0 uger

2 struktur for EUX 5 år Grundforløb Grundforløb Hovedforløb 4 år 0 uger 0 uger De resterende uger uger uger uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 7,6 uger ugerne fordeles mellem skoleperioderne ugernes fordeling: H-0 uger, H-0 uger, H3-0 uger, H4 de resterende uger Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning perioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr efter svendeprøven Uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder 5 Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter 6 Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til kompetencemålet Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken Bedømmelse og beviser mv Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelsen om elektronik og svagstrømsuddannelsen

3 Grundlaget for og svagstrømsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelse af den enkelte elev ved den afsluttende eksamen Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete eksamen/svendeprøve Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen for alle afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg Iværksættelse af prøven Skuemestrene (censorerne) til prøven efter, som ikke er uddannelsens sidste, ( medicotekniker, elektronik udviklingstekniker og radio-tvfagtekniker) indvarsles til bedømmelse ca 5 uger før prøven, idet iværksættelses-papirerne tilsendes fra Det faglige udvalg n modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen Censor til medicotekniker eksamen n udpeger censor jf bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv/sygehus Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Censor til elektronik udviklingstekniker eksamen n udpeger censor jf bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv/sygehus Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bedømmelse n indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste uge efter eksamensresultatet er meddelt eleven, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål Afsluttende eksamen Eksamenen omfatter: ) en fejlfindingsprøve og ) en mundtlig prøve Samt i sidste skoleperiode for medicotekniker og elektronik udviklingstekniker 3) en projektopgave med mundtlig eksamen Fejlfindingsprøven består i, at eleven foretager systematisk fejlfinding, med hovedvægten på systemforståelse og systematik i fejlfindingsproceduren, herunder brug af analyse- og testudstyr samt testsoftware Prøven gennemføres som systemfejlfinding og detailfejlfinding ned til modulniveau og komponentniveau Prøven skal udføres på specialets apparater og udstyr Eleven har alt trykt dokumentation og materialer fra skoleperioderne til rådighed Ved bedømmelsen af fejlfindingsprøven giver læreren og de to censorer efter votering samlet en karakter for prøven 3

4 Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: ) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål ) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver Kredsløbet og emnekategorien må ikke være den samme eller tilsvarende i fejlfindingsprøven og den mundtlige prøve Den mundtlige prøve omfatter kredsløbsforståelse, diagramanalyse og systemforståelse Eleven udtrækker et kredsløbsemne og censorerne vælger det diagram, som ønskes analyseret De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver læreren og de to censorer efter votering samlet en karakter for prøven Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: ) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål ) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver Medicotekniker: Projektopgave med mundtlig eksamen Er beskrevet i bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: ) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål ) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver udviklingstekniker: Projektopgave med mundtlig eksamen Er beskrevet i bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes Bedømmelsen foregår efter følgende kriterier: ) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål ) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver 4

5 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år Kryds indikerer, hvilket faget skal være gennemført på Fag markeret med gul er beskrevet på højere niveau SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Grundfag 0 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fagtekniker og 3 uger Forstærkerteknik og transducere,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 990 Power Supply,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 990 Måleteknik, fejlfinding og reparation Digital- og mikroprocessorteknik HF-kommunikationsteknik I,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9903,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9904,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9905 Salg og teknisk service 7, 0, mål nr 9906 Miljøteknologi, elektronik 7, 8 mål nr 9907 Rutineret,5 uge X X Rutineret,5 uge X X Rutineret uger X X Rutineret 4 uger X X Rutineret 3 uger X X Rutineret uge X X Rutineret uge X X 5

6 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Måleinstrumenter og testsystemer EMC-teknik og elektrisk støjbekæmpelse Reparation af switchmode power supply,, 4, 5, 6, 8, 9 mål nr , 3, 4, 5, 8, 9 mål nr , 3, 5, 8, 9 mål nr 990 Effektelektronik 7, 0, 3, 5, 8 mål nr 99 Digital signalbehandling 0, 3, 5, 8, 9 mål nr 99 fagtekniker, HF- kommunikationsteknik II Diagramtegning og printlayout 0, 3, 4, 5 mål nr 993 0, 3, 4, 6 mål nr 994 Projekt data-opsamling,, 3, 5, 6, 7 mål nr 995 Netværk I 4, 5, 6, 7 Mål nr 73 Programmering i C/C++/C# 4, 5, 6 mål nr 996 Projekt elektronik 0,,, 3, 4, 5, 6, 7 Rutineret/ Avanceret uger X X Rutineret uge X X Rutineret uge X X Rutineret/ uger X X Avanceret Rutineret uge X X 0 uger Rutineret uger X Rutineret uge X Rutineret,5 uger X Rutineret,5 uger X Rutineret/ uge X Avanceret Rutineret uger X 6

7 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Specialet medicotekniker Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver Medicoteknik til diagnostik og behandling Medicoteknisk kommunikation mål nr 997, 3, 4 mål nr 6944, 3, 4, 5 mål nr , 8, mål nr uger Rutineret X Rutineret X Rutineret X Medicoteknisk udviklingsarbejde Apparaturtekniske opgaver Sygehusvæsenets opgaver, drift og funktioner, 5, 7, 8 mål nr , 5, 7, 9, 30 mål nr , 9 mål nr 6949 Medicoteknisk projekt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 mål nr 6950 Specialet udviklingstekniker Projekt konstruktion og udvikling Projekt elektronikproduktion 3, 3, 33, 34 mål nr , 34, 35, 36 mål nr 999 Rutineret X Rutineret X Rutineret X Avanceret X 0 uger Avanceret 6,5 uger X Avanceret,5 uger X 7

8 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Projekt elektronik udvikling og produktion Specialet Radio, analog-tv og fastmedieafspillere 3, 3, 33, 34, 35, 36 mål nr 990 8, 9, 0, mål nr 99 Fladskærmsprodukter 8, 9, 0, mål nr 99 Projekt radio-tv 8, 9, 0, mål nr 993 Avanceret uge X 0 uger Rutineret 4 uger X Rutineret 4 uger X Rutineret uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 5 uger 5 uger 5 uger 5 uger Specialerne Medicotekniker og Teknologisk ajourføring mål nr 355 Rutineret 0,5 X X X X audio/video Trådløs kommunikation i mål nr 356 Rutineret 0,5 X X X X konsumerudstyr (audio/video) HF system-apparat-og mål nr 3530 Rutineret X X X X måleteknik HF konstruktion og måleteknik mål nr 353 Rutineret X X X X Digital radiokommunikation mål nr 3533 Rutineret X X X X Netværk II mål nr 733 Rutineret,5 X X X X 8

9 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Netværk III mål nr 734 Rutineret,5 X X X X Embedded Controller, mål nr 606 Rutineret X X X X fejlfinding I Embedded Controller, mål nr 607 Rutineret X X X X fejlfinding II Embedded Controller, mål nr 609 Rutineret X X X X projekt Embedded Controller, mål nr 63 Rutineret X X X X kommunikation - I C Embedded Controller, mål nr 60 Rutineret X X X X styrings- og reguleringsteknik I Embedded Controller, mål nr 6 Avanceret X X X X styrings- og reguleringsteknik II Teknisk innovation Mål nr 959 Avanceret X X X X Design og programmering Mål nr 9758 Rutineret X X X X af FPGA-kredse Programmerbare kredse mål nr 994 Rutineret X X X X Produktivitet og miljø i mål nr 995 Rutineret X X X X elektronikproduktion Produktionsfilosofier, definition og anvendelse mål nr 8 Rutineret X X X X 9

10 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Ledelse ved produktionsomlægning mål nr 8 Rutineret X X X X mål nr 83 Rutineret X X X X Specialerne udviklingstekniker og Medicotekniker Medicoteknisk it mål nr 695 Rutineret X X X Sikkerhed ved anvendelse mål nr 6953 Rutineret X X X af medicoteknisk udstyr Kontrol af elsikkerhed på mål nr 3000 Rutineret X X X medicoteknisk udstyr Medicoteknisk apparaturkendskab og fysiologi mål nr 300 Begynder X X X Specialet Digitalmodulation Mål nr 07 Rutineret X Netværk og integration Mål nr 08 Rutineret X af radiobranchens produkter Antenneteknik I Mål nr 9 Begynder X Antenneteknik II anlæg Mål nr 9 Rutineret X til digitale signaler Netværk I mål nr 73 Rutineret,5 X 0

11 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Antal ugers valgfag uger uger 0 uger 0 uger uger Antal skoleuger i alt 40 uger 50 uger 50 uger 40 uger Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf 4, stk 3 og 34, stk 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Der indsættes én række pr fag Måleinstrumenter og testsystemer Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i Samme navn som i skema skema Avanceret uger Måleinstrumenter og testsystemer, mål nr 9908 Effektelektronik Avanceret uger Effektelektronik, mål nr 99 Programmering i C/C++/C# Avanceret uge Programmering i C/C++/C#, mål nr 996 Begynder, rutineret, avanceret Rutineret Rutineret Rutineret

12 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne Kryds indikerer, hvilket faget skal være gennemført på SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Grundfag 0 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag fagtekniker og 3 uger Forstærkerteknik og transducere,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 990 Power Supply,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 990 Måleteknik, fejlfinding og reparation Digital- og mikroprocessorteknik HF-kommunikationsteknik I,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9903,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9904,, 3, 4, 5, 0, 8 mål nr 9905 Salg og teknisk service 7, 0, mål nr 9906 Miljøteknologi, elektronik Måleinstrumenter og testsystemer 7, 8 mål nr 9907,, 4, 5, 6, 8, 9 mål nr 9908 Rutineret,5 uge X X Rutineret,5 uge X X Rutineret uger X X Rutineret 4 uger X X Rutineret 3 uger X X Rutineret uge X X Rutineret uge X X Rutineret/ Avanceret uger X X

13 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb EMC-teknik og elektrisk støjbekæmpelse Reparation af switchmode power supply 0, 3, 4, 5, 8, 9 mål nr , 3, 5, 8, 9 mål nr 990 Effektelektronik 7, 0, 3, 5, 8 mål nr 99 Digital signalbehandling 0, 3, 5, 8, 9 mål nr 99 fagtekniker, HF- kommunikationsteknik II Diagramtegning og printlayout 0, 3, 4, 5 mål nr 993 0, 3, 4, 6 mål nr 994 Projekt data-opsamling,, 3, 5, 6, 7 mål nr 995 Netværk I 4, 5, 6, 7 Mål nr 73 Programmering i C/C++/C# 4, 5, 6 mål nr 996 Projekt elektronik 0,,, 3, 4, 5, 6, 7 mål nr 997 Rutineret uge X X Rutineret uge X X Rutineret/ uger X X Avanceret Rutineret uge X X 0 uger Rutineret uger X Rutineret uge X Rutineret,5 uger X Rutineret,5 uger X Rutineret/ uge X Avanceret Rutineret uger X 3

14 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Specialet medicotekniker 9 uger Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver, 3, 4 mål nr 6944 Rutineret X Medicoteknik til diagnostik og behandling, 3, 4, 5 mål nr 6945 Rutineret X Medicoteknisk kommunikation 6, 8, mål nr 6946 Rutineret X Medicoteknisk udviklingsarbejde Apparaturtekniske opgaver Sygehusvæsenets opgaver, drift og funktioner, 5, 7, 8 mål nr , 5, 7, 9, 30 mål nr , 9 mål nr 6949 Medicoteknisk projekt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 mål nr 6950 Specialet udviklingstekniker Projekt konstruktion og udvikling Projekt elektronikproduktion Projekt elektronik udvikling og produktion 3, 3, 33, 34 mål nr , 34, 35, 36 mål nr 999 3, 3, 33, 34, 35, 36 Rutineret X Rutineret X Rutineret X Avanceret X 9 uger Avanceret 6,5 uger X Avanceret,5 uger X Avanceret uge X 4

15 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb mål nr 990 Specialet Radio, analog-tv og fastmedieafspillere 8, 9, 0, mål nr 99 Fladskærmsprodukter 8, 9, 0, mål nr 99 Projekt radio-tv 8, 9, 0, mål nr uger Rutineret 4 uger X Rutineret 4 uger X Rutineret uger X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 uger 3 uger 3 uger 3 uger Specialerne Medicotekniker og Teknologisk ajourføring mål nr 355 Rutineret 0,5 X X X X audio/video Trådløs kommunikation i mål nr 356 Rutineret 0,5 X X X X konsumerudstyr (audio/video) HF system-apparat-og mål nr 3530 Rutineret X X X X måleteknik HF konstruktion og måleteknik mål nr 353 Rutineret X X X X Digital radiokommunikation mål nr 3533 Rutineret X X X X Netværk II mål nr 733 Rutineret,5 X X X X Netværk III mål nr 734 Rutineret,5 X X X X 5

16 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Embedded Controller, fejlfinding I Embedded Controller, fejlfinding II Embedded Controller, projekt Embedded Controller, kommunikation - I C Embedded Controller, styrings- og reguleringsteknik I Embedded Controller, styrings- og reguleringsteknik II mål nr 606 Rutineret X X X X mål nr 607 Rutineret X X X X mål nr 609 Rutineret X X X X mål nr 63 Rutineret X X X X mål nr 60 Rutineret X X X X mål nr 6 Avanceret X X X X Teknisk innovation Mål nr 959 Avanceret X X X X Design og programmering Mål nr 9758 Rutineret X X X X af FPGA-kredse Programmerbare kredse mål nr 994 Rutineret X X X X Produktivitet og miljø i mål nr 995 Rutineret X X X X elektronikproduktion Produktionsfilosofier, definition og anvendelse mål nr 8 Rutineret X X X X 6

17 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Ledelse ved produktionsomlægning mål nr 8 Rutineret X X X X mål nr 83 Rutineret X X X X Specialerne udviklingstekniker og Medicotekniker Medicoteknisk it mål nr 695 Rutineret X X X Sikkerhed ved anvendelse mål nr 6953 Rutineret X X X af medicoteknisk udstyr Kontrol af elsikkerhed på mål nr 3000 Rutineret X X X medicoteknisk udstyr Medicoteknisk apparaturkendskab og fysiologi mål nr 300 Begynder X X X Specialet Digitalmodulation Mål nr 07 Rutineret X Netværk og integration Mål nr 08 Rutineret X af radiobranchens produkter Antenneteknik I Mål nr 9 Begynder X Antenneteknik II anlæg til digitale signaler Mål nr 9 Rutineret X 7

18 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Netværk I mål nr 73 Rutineret,5 X Antal ugers valgfag 0 uger Antal skoleuger i alt 36 uger 45 uger 45 uger 36 uger Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf 4, stk 3 og 34, stk 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau Der indsættes én række pr fag Måleinstrumenter og testsystemer for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema Avanceret uger Måleinstrumenter og testsystemer, mål nr 9908 Effektelektronik Avanceret uger Effektelektronik, mål nr 99 Programmering i C/C++/C# Avanceret uge Programmering i C/C++/C#, mål nr 996 Obligatorisk præstationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Rutineret Rutineret Rutineret 8

19 SKEMA 4 - Eux I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne Om eux: Jf skemaet på s bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 0 uger og afsluttende skoleperiode med de resterende uger hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem eux og eud perioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr efter svendeprøven Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på uger periode periode periode 3 periode 4 Trin, fagtekniker Eux gymnasiale fag: Obligatoriske fag (fælles fag fra eux-modellen samt fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse) Dansk A 6, X X X X Engelsk B 4,8 X X X Matematik B 5 X X Fysik B 3,6 X X Kemi C,4 X X Teknikfag A 7 X X Skriftlig opgave X Eksamensprojekt 0,6 X Valgfag Matematik A 4 X X Antal skoleuger i alt 34,6 9

20 Skema 5 uddannelsens bidrag til kompetencemålene Kryds indikerer hvilket /speciale praktikmålet skal være nået på mål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Der indsættes én række pr praktikmål mål Service og fejlfinding,, 3, 4, 5, 7, 8, mål nr 38 Test og fejlfinding på apparater og systemer Apparatur tekniske opgaver på medicoteknisk udstyr Service og fejlfinding på underholdningselektronik konstruktion, udvikling og produktion Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen Faget kan bidrage til flere kompetencemål 9, 0,,, 3, 4 5, 6, mål nr 330,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, mål nr 695 7, 8, 9, 0,, mål nr 33 30, 3, 3, 33, 34, 35, Mål nr 537 Medicotekniker udviklingstekniker X X X X X X X X X X 0

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger praktik Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere