BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets Rekruttering vurderer, at rekrutteringsvirksomheden skal justeres i modellerne A-D ved en suspension af værnepligten. Bilaget beskriver dels de overordnede rekrutteringsmæssige forhold, der er gældende for alle modeller, dels de mere specifikke forhold omkring rekruttering for hver enkelt model. Indledningsvis beskrives generelle og grundlæggende forhold vedrørende rekrutteringsvirksomheden med henblik på at skabe grundlag for den efterfølgende beskrivelse af de konkrete rekrutteringstiltag og disses tiltænkte effekt. Tiltagene er således de, som Forsvarets Rekruttering vurderer, at der vil være behov for, for at rekrutteringsopgaven kan løses tilfredsstillende ved et bortfald af værnepligten i de enkelte modeller. Forsvarets rekrutteringspotentiale, det nuværende rekrutteringsbehov og den nuværende rekrutteringsvirksomhed er udførligt beskrevet i bilag Generelt om rekrutteringsvirksomheden Løsningen af forsvarets rekrutteringsopgave forestås i dag primært af Forsvarets Rekruttering, som er en afdeling i Forsvarets Personeltjeneste. Rekrutteringsopgaven løses i et samarbejde mellem Forsvarets Rekruttering, de operative kommandoer og øvrige dele af Forsvarets Personeltjeneste 1. På det korte sigt består rekrutteringsopgaven i at tilvejebringe det nødvendige antal kvalificerede ansøgere til forsvarets uddannelser. Rekrutteringsindsatsen har dog også det langsigtede mål at øge kendskabet til forsvarets uddannelser samt at flytte på forsvarets image i målgruppen, bl.a. ved målrettet at bearbejde erkendte fordomme mv. 2. Rekrutteringsvirksomheden skal således påvirke de potentielle ansøgeres parathed til at ansøge om optagelse på en eller flere af forsvarets uddannelser, som kvalificerer til en ansættelse i forsvaret. Forsvarets Rekruttering anvender en anerkendt markedsføringsmodel, AIDAmodellen 3, som grundlag for rekrutteringsvirksomheden. En potentiel ansøger skal jf. modellen gennem fire faser, før en ansøgning bliver sendt. Disse fremgår af nedenstående figur 1. 1 Vedr. Beredskabsstyrelsen forestår Forsvarets Rekruttering p.t. alene den del af rekrutteringsvirksomheden, der er relateret til Forsvarets Dag. 2 Jf. bilag 3, pkt. 2.1 og AIDA står for Attention, Interest, Desire, Action. Modellen er anvendelig inden for salg og markedsføring i bred forstand og er her tilpasset rekrutteringsopgaven, hvor de 4 begreber er oversat til: Kendskab, Interesse, Involvering, Stillingtagen. 1

2 Figur 1: Fra potentiel ansøger til ansøger. Den samlede rekrutteringsindsats skal have en balanceret effekt på hver af disse faser for at bevæge den potentielle ansøger frem mod at sende en ansøgning. Forsvarets Rekruttering anvender i dag ti rekrutteringsplatforme, der alle har en effekt på en eller flere af faserne, som en potentiel ansøger skal igennem frem mod ansøgning. Rekrutteringsplatformene fremgår af nedenstående figur 2. 2

3 Figur 2: De ti rekrutteringsplatforme. Effekten af de forskellige platforme på de fire faser af en ansøgers beslutningsproces kan illustreres med følgende tabel: Kendskab Interesse Involvering Stillingtagen Værnepligtstjeneste Lille Meget stor Stor Forsvarets Dag Stor Lille Erhvervspraktik Stor Lille Vejledere Lille Messer, skoler, orienteringer Stor Lille CRM database Stor Lille Lille Kampagner Stor Stor Web og mobil Lille Lille Lille Lille Intern rekruttering Lille Stor Arrangementer Lille Lille Lille Figur 3: Rekrutteringsplatformenes vurderede effekt på de enkelte faser. 4 4 Kilde: Vurdering foretaget af Forsvarets Rekruttering. 3

4 Af figur 3 ses Forsvarets Rekrutterings vurdering af de respektive platformes forskellige effekt på de enkelte faser, som en potentiel ansøger skal igennem. Vurderingen af effekten skal ses i lyset af såvel bredde (hvor mange unge der påvirkes) som dybde (hvor stor en påvirkning på den enkelte unge). 3. Den rekrutteringsmæssige effekt af værnepligten og Forsvarets Dag Både værnepligten og Forsvarets Dag anvendes i dag som rekrutteringsplatforme af Forsvarets Rekruttering. Effekten på den samlede rekrutteringsvirksomhed af henholdsvis værnepligten og Forsvarets Dag er væsensforskellige, idet værnepligtstjenesten vurderes at have effekt på interesseskabelse samt især involvering og stillingtagen, mens Forsvarets Dag primært vurderes at have effekt på skabelse af kendskab og sekundært på skabelse af interesse (se figur 3). Værnepligtens effekt på involvering og stillingtagen skyldes primært, at værnepligtstjenesten virker som en form for prøveperiode, hvor den unge kan prøve kræfter med professionen som soldat og få indsigt i forsvarets virkelighed. Værnepligten har dog en negativ effekt på opfattelsen af forsvaret hos nogle unge, fordi den bl.a. tolkes som et udtryk for, at forsvaret må være en dårlig arbejdsplads, når der er behov for tvang. 5 Det peger i retning af, at en suspension af værnepligten kan forbedre forsvarets image i dele af målgruppen. De uddannelser, der i særlig høj grad søges af de værnepligtige, er forsvarets kerneuddannelser (konstabeluddannelse, reaktionsstyrkeuddannelse, grundlæggende sergentuddannelse og officersuddannelse) 6. En undersøgelse fra Epinion gennemført i marts 2012 viser, at det blandt de unge, der inden for det sidste år har skullet tage stilling til uddannelse eller job, og som har haft forsvaret med i deres overvejelser, er mindre end hver tiende, der ikke har aftjent værnepligt, som ender med at søge en uddannelse i forsvaret med henblik på ansættelse. Af de unge, der ligeledes har overvejet forsvaret, og som har aftjent værnepligt, er det ca. hver tredje, der ender med at søge en uddannelse og militær ansættelse i forsvaret. Værnepligtstjenesten giver de værnepligtige en reel indsigt i professionen som soldat, herunder kravene til militærtjeneste. Samtidig medvirker gennemgangen af basisuddannelsen til, at de værnepligtige opnår de mest basale militære færdigheder samt kommer i god fysisk form. Kombinationen af disse aspekter bevirker, at ansøgere, som har gennemført basisuddannelsen, generelt er bedre kvalificerede ansøgere end ansøgere, der ikke har. 7 Der ses i øvrigt en mulig sammenhæng mellem den høje andel af frivillige blandt de værnepligtige og søgningen til forsvarets uddannelser fra de værnepligtige. 5 Kilde: Undersøgelse fra Epinion om forsvarets rekrutteringspotentiale blandt unge kvinder og unge med anden etnisk baggrund end dansk, februar Jf. bilag 3, pkt samt notat fra Epinion om værnepligtens betydning for forsvarets rekrutteringspotentiale, marts 2012 (underbilag til bilag 3), p Jf. Forsvarets Rekrutterings erfaringer. 4

5 I løbet af værnepligtstjenesten har forsvaret mulighed for at vurdere og vejlede den potentielle ansøger. Det betyder fx, at forsvaret i dag bruger meget få ressourcer på optagelsesprøver af ansøgere til hærens reaktionsstyrkeuddannelse, idet ansøgerne hertil udelukkende kommer fra værnepligtsmassen, hvor de af deres nærmeste ledere er blevet vurderet i forhold til egnethed til militærtjeneste. I dag har ca. 80 % af ansøgerne til forsvarets uddannelser aftjent deres værnepligt eller er i gang med det. 8 Forsvarets Rekruttering vurderer, at det ved en suspension af værnepligten vil være nødvendigt med justeringer af den nuværende rekrutteringsindsats, hvis der skal kompenseres for det vurderede rekrutteringsmæssige effekttab ved et bortfald af værnepligten. På Forsvarets Dag får forsvaret kontakt til ca unge mænd og ca unge kvinder om året. De unge får her kendskab til forsvarets rolle i samfundet samt kendskab til uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret. Med Forsvarets Dag forpligtes de unge mænd i dag til at tage stilling til forsvaret og til uddannelsesmulighederne i forsvaret. 66 % af de fremmødte unge har efter gennemgang af Forsvarets Dag et mere positivt syn på forsvaret som uddannelsessted og arbejdsplads, mens 1 % har fået et mere negativt syn. 9 Sammenfattende vurderer Forsvarets Rekruttering, at Forsvarets Dag medvirker til at skabe rekrutteringspotentiale ved at skabe indledende kendskab og interesse hos de unge 10, mens værnepligtstjenesten vurderes at medvirke til at indløse rekrutteringspotentialet 11 ved, at de unge involveres i forsvarets og Beredskabsstyrelsens praksis og opnår en reel indsigt. 4. Generelt om rekrutteringsvirksomheden i model A-D I nedenstående beskrives kort, hvilke aktiviteter Forsvarets Rekruttering vurderer, at der vil være behov for at iværksætte på de øvrige 8 rekrutteringsplatforme ved en suspension af Forsvarets Dag og værnepligten, ligesom der for de enkelte modeller A-D er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser heraf. De efterfølgende anbefalinger til rekrutteringsmæssige tiltag er et udtryk for en faglig og erfaringsbaseret vurdering foretaget af Forsvarets Rekruttering med henblik på at løse rekrutteringsopgaven efter et bortfald af værnepligten. Vurderingen rummer et element af usikkerhed, da rekrutteringsvirksomheden vil skulle ske på præmisser, der adskiller sig markant fra de nuværende, hvis Forsvarets Dag og værnepligten suspenderes. Ligeledes er der en generel usikkerhed i forhold til udviklingen i vilkårene for rekrutteringen, fx de økonomiske konjunkturer, forsvarets omdømme, uddannelses- og karrieremulighederne i forsvaret, forsvarets opgaver og organisation m.v., herunder nye internationale missionsområder for forsvaret, som kan være både mere og mindre attraktive for de unge end missionen i Afghanistan er det i dag. 8 Kilde: Forsvarets Rekruttering. 9 Jf. bilag 3, pkt Jf. målinger fra Epinion. Se i øvrigt bilag 3, pkt Jf. Epinions notat om værnepligtens betydning for forsvarets rekrutteringspotentiale, marts 2012 (Underbilag til bilag 3), p. 3. 5

6 Med disse usikkerheder in mente vurderes det imidlertid, at rekrutteringsopgaven i de fire modeller for en suspension af værnepligten vil kunne løses på tilfredsstillende vis på baggrund af udvikling og implementering af de anbefalede rekrutteringsmæssige tiltag. Der er på alle 8 platforme tale om et øget aktivitetsniveau og dermed øgede udgifter i forhold til i dag. Forsvarets Rekrutterings vurdering er bl.a. baseret på den viden om målgruppen og rekrutteringsplatformenes effekt, der er oparbejdet gennem flere års samarbejde med Epinion. Set ud fra et rekrutteringsperspektiv er det model A, der indebærer de største usikkerheder, idet præmisserne for rekrutteringen i model A er væsensforskellige fra i dag. Særligt rekrutteringen til hærens reaktionsstyrkeuddannelse vil være præget af usikkerhed, da der skal rekrutteres et relativt stort antal unge uden forudgående basisuddannelse til et af de mest risikofyldte jobs i forsvaret. Ansøgningerne til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) skal, i modsætning til i dag, sendes på et tidspunkt, hvor ansøgerne ikke har den indsigt i professionen som soldat, som man i dag får via værnepligtstjenesten, hvor ansøgerne kommer fra i dag. Vilkårene for at blive udsendt i internationale missioner vurderes i denne forbindelse at være afgørende for rekrutteringen, og når den nuværende indsats i Afghanistan erstattes med en anden mission, kan det betyde, at rekrutteringsindsatsen må justeres. Ved suspension af værnepligten og obligatorisk Forsvarets Dag vil det skulle undersøges nærmere, hvordan Beredskabsstyrelsen skal involveres i udvikling og planlægning af den overordnede markedsføring og kommunikation, herunder planlægning af rekrutteringsaktiviteter, i forhold til forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser. 4.1 Anbefalede tiltag på rekrutteringsplatformene Til grund for de anbefalede rekrutteringstiltag ligger forsvarets vurderede behov i de enkelte modeller samt det vurderede effekttab af bortfald af værnepligten og Forsvarets Dag på de enkelte faser i ansøgerens beslutningsproces. Af figur 3 fremgår det, hvilke platforme der har effekt på samme faser som værnepligtstjenesten og Forsvarets Dag, og nedenstående beskriver for de enkelte platforme, hvilke rekrutteringsaktiviteter, der vurderes at skulle suppleres med for at kompensere for bortfald af den rekrutteringsmæssige effekt af værnepligten og Forsvarets Dag. De økonomiske forhold er beskrevet selvstændigt i pkt. 5, hvortil der refereres i den efterfølgende beskrivelse af de rekrutteringsmæssige tiltag Kampagnevirksomhed Kampagnevirksomheden har såvel et kortsigtet formål, der er tilvejebringelse af et specifikt antal kvalificerede ansøgere til en specifik uddannelse, som et langsigtet formål, der er udvidelse af kendskabet til forsvarets uddannelser og påvirkning af forsvarets image som uddannelsesudbyder og arbejdsplads, herunder bearbejdning af erkendte rekrutteringsbarrierer 12. I de enkelte modeller er der behov for forskellig vægtning af en ekstra indsats på disse to over- 12 Jf. bilag 3, pkt

7 ordnede formål med kampagnerne - afhængigt af det vurderede effekttab samt det konkrete rekrutteringsbehov i den enkelte model. De anbefalede tiltag inden for kampagnevirksomhed er som følger: Øget markedsføring med henblik på at påvirke forsvarets image og skabe den indledende opmærksomhed i målgruppen, som i dag foregår på Forsvarets Dag. Øget markedsføring med henblik på den målrettede rekruttering og dermed tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere til de uddannelser, som i dag i blandt andet anvender værnepligtstjenesten som rekrutteringsbase, herunder reaktionsstyrkeuddannelsen. Øget kampagnevirksomhed rettet mod de sekundære målgrupper, herunder forældre, øvrig familie, venner, uddannelsesvejledere mv. De relevante voksne er vigtige i forhold til personlig motivation og legitimering af uddannelses- og karrierevalg. Øget indsats på Public Relations (PR) området med henblik på at adressere de erkendte rekrutteringsbarrierer, som i dag bliver adresseret gennem værnepligtstjenesten og den reelle indsigt i forsvarets og Beredskabsstyrelsens praksis, som værnepligtstjenesten afføder. Den øgede PR-indsats skal ske i tæt samarbejde med Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling, der er ansvarlig for forsvarets generelle PR-indsats. Kampagneunderstøttende events, som har til formål at øge synligheden og de unges involvering i forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Etablering af civile partnerskaber med både private firmaer og enkeltpersoner, som kan være bærere af budskaber omkring uddannelser og job i forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen. Formålet vil være at skabe synlighed samt legitimitet omkring forsvaret og Beredskabsstyrelsen som uddannelsesudbydere og arbejdsplads. Meromkostningerne i model A-D til de respektive tiltag er på ca. 8,2-14,6 mio.kr. 13 Model A er den mest omkostningstunge, og model B er den mindst omkostningstunge. Hertil kommer en initialudgift til udvikling af nyt markedsføringskoncept på ca. 1,2 mio.kr. i alle modeller. At model A er den mest omkostningstunge skyldes, at alle ansøgninger til forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser skal komme fra ansøgere, der ikke i forvejen har stiftet bekendtskab med forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. I model B er der en værneretsordning, som kan bruges til at afprøve professionen som soldat eller beredskabsassistent, inden de unge skal tage beslutning om at søge ind på en uddannelse med efterfølgende ansættelse, fx på en reaktionsstyrkekontrakt. Den primære udgift til kampagnevirksomhed er i model B møntet på at tilvejebringe tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til en frivillig Forsvarets Dag samt kompensere for, at det kun er ca. 1/5 af en ungdomsårgang, der forventes at møde op på en frivillig Forsvarets Dag, hvor det i dag er ca. halvdelen af en ungdomsårgang CRM database Forsvarets Rekrutterings CRM 14 database er et kommunikationssystem, hvor Forsvarets Rekruttering p.t. har kontakt til ca unge. Formålet med systemet er at skabe interesse for forsvarets uddannelser og efterfølgende fastholde denne interesse gennem involverende 13 Jf. pkt. 5.1, figur CRM: Customer Relations Management. 7

8 online aktiviteter. Målet er, gennem dialog med de unge i databasen, at øge deres parathed til at søge om en uddannelse i forsvaret. Systemet bruges tillige til at udsende invitationer til forsvarets rekrutteringsarrangementer til de tilmeldte i databasen. CRM databasen bliver en endnu vigtigere platform, når det ikke længere er muligt at skabe og vedligeholde kontakt med de unge gennem Forsvarets Dag og værnepligtstjenesten. Tiltag relateret til CRM databasen vurderes i alle modeller at være omtrent det samme. Omkostningen hertil vil være ca. 0,3 mio.kr. årligt 15, hvortil der kommer en initialudgift til udvikling på ca. 1,0 mio.kr Onlineplatform: Web og mobil Webplatformen er i dag og vil også fremover være det centrale omdrejningspunkt for forsvarets online rekrutteringsvirksomhed. Platformen bidrager til alle fire faser i ansøgerens beslutningsproces. I dag anvendes platformen primært til at samle al information om forsvarets uddannelser samt sekundært til interaktive tests mv. Netop det interaktive potentiale skal i højere grad udnyttes ved at bortfald af Forsvarets Dag og værnepligtstjenesten. Gennem interaktivitet skabes der kendskab, interesse og især involvering ved hjælp af øget tilgængelighed på både web og mobil, dialog, spil, tests, sociale fora, præsentation af rekrutteringsarrangementer, tilmelding til arrangementer, historier fra forsvarets verden mv. Tiltag på onlineplatformen vurderes at være omtrent det samme for alle modeller. Den årlige omkostning vil være ca. 0,8 mio.kr. 16, hvortil der kommer en initialudgift til udvikling på ca. 1,8 mio.kr Intern rekruttering Når rekrutteringsomkostningerne øges er det naturligt at fokusere mere på at fastholde kompetente medarbejdere gennem attraktive uddannelses- og karrieremuligheder. Det vil både reducere rekrutteringsbehovet og øge forsvarets kompetencer at fastholde nuværende erfarne ansatte i et karriereforløb i stedet for at disse orienterer sig ud af forsvaret, hvis de får behov for nye udfordringer. Ligeledes gør flere uddannelses- og karrieremuligheder forsvaret endnu mere interessant for de unge i forhold til at vælge en uddannelse i forsvaret. Ud over at der er behov for at fastholde og udbygge det interne rekrutteringsnetværk, som i dag er lokalt forankret ved rekrutteringscentrene, anbefales følgende tiltag: Etablering og drift af job- og uddannelsessite for ansatte i forsvaret samt en rådgivningsog vejledningsfunktion med det formål at øge synligheden af de uddannelses- og karrieremæssige muligheder samt at kunne vejlede de ansatte på baggrund af deres personlige ønsker og kompetencer. Udvikling og drift af uddannelsesarrangementer for forsvarets medarbejdere med det formål at styrke involveringen og påvirke stillingtagen. Udvikling og drift af CRM database møntet på intern rekruttering med det formål, at den interne markedsføring af uddannelser og stillinger kan målrettes forsvarets medarbejdere i forhold til deres personlige ønsker og kompetencer. 15 Jf. pkt. 5.1, figur Jf. pkt. 5.1, figur 4. 8

9 Ovennævnte tiltag medfører årlige omkostninger i model A-D på 0-3,8 mio.kr. 17 Hertil kommer en initialudgift til udvikling på op til 3,2 mio.kr. Her er det model B, der adskiller sig markant fra de øvrige ved, at der i denne model ikke er behov for en opjustering af den interne rekrutteringsindsats, idet forsvaret i model B kan anvende værneretsordningen som rekrutteringsbase og dermed reelt opnå det samme indtag, som der er fra værnepligten i dag Arrangementer Denne platform udgør i dag en ret lille del af den samlede rekrutteringsindsats. Ved et bortfald af Forsvarets Dag og værnepligtstjenesten, hvor en stor del af de unge i dag stifter bekendtskab med forsvaret som uddannelsesudbyder og arbejdsplads, vil forsvaret i stedet skulle skabe kontakten mellem forsvarets praksis og de unge på anden vis. Her vil udadvendte arrangementer spille en markant større rolle, end de gør i dag. Følgende tiltag anbefales: Udvidelse af den nuværende inspirationsdag for kvinder i både antal og omfang. Der kan med fordel etableres både et- og to-dages arrangementer, så både de nysgerrige og de lidt mere interesserede tilgodeses Udvidelse af de nuværende STUD-arrangementer, som i dag er møntet udelukkende på officersuddannelserne, til også at omfatte øvrige relevante uddannelser i forsvaret. Ud over specifikke rekrutteringsorienterede arrangementer skal forsvaret i højere grad end i dag udnytte de eksternt orienterede arrangementer, som forsvarets forskellige enheder selv står for (fx Åbent Hus arrangementer), i rekrutteringsmæssigt øjemed. Flere arrangementer for unge med anden etnisk baggrund end dansk med det formål at appellere til et segment, som forsvaret traditionelt har svært ved at rekruttere fra og som udgør en stadig større del af målgruppen på 16 til 26 år 18. Denne indsats skal understøttes af et formelt og systematisk samarbejde med relevante interessenter i nærmiljøerne, hvor de unge med anden etnisk baggrund end dansk befinder sig med det formål at facilitere en direkte dialog. Sommer Camps i skolernes sommerferie etableres med det formål at give de unge muligheden for at få indblik over fx 3-5 dage i professionen som soldat. Omkostningerne til disse tiltag vil i model A-D årligt udgøre ca. 3,0-5,0 mio.kr. 19, hvortil der kommer en initialudgift til udvikling på ca. 1,3 1,4 mio.kr. Model B er den mindst omkostningstunge i relation til udvidelsen af arrangementer, idet både Sommer Camps og udvidelsen af Inspirationsdage for Kvinder ikke etableres i denne model. Dette skal ses i lyset af, at værneretsordningen i model B giver mulighed for at afprøve professionen som soldat på samme måde, som værnepligten gør det i dag Erhvervspraktik Forsvaret gennemfører i dag erhvervspraktik for ca skoleelever i folkeskolens afgangsklasser ( klasse), hvor praktikanterne får en indføring i professionen som soldat. Samtidig bygger praktikken en relevant og faglig bro ud til de offentlige vejledermiljøer. 17 Jf. pkt. 5.1, figur Jf. bilag 3, pkt. 2.1, så stiger andelen af unge med anden etniske baggrund end dansk af en ungdomsårgang fra ca. 8 % i 2011 til ca. 15 % i løbet af de kommende år. 19 Jf. pkt. 5.1, figur 4. 9

10 Der ligger i erhvervspraktikken et oplagt potentiale for at kompensere delvist for den mistede effekt på involvering, som et bortfald af værnepligtstjenesten vil medføre. Det kan udnyttes, hvis erhvervspraktikken foldes bredere ud end i dag, hvor den primært er møntet på de grundlæggende militære kompetencer. På den baggrund skal følgende tiltag anbefales: Etablering af en fagligt orienteret praktikordning, hvor forsvarets mange fagligheder gøres tilgængelige for praktikanter fra folkeskolens afgangsklasser. Fx skal man kunne komme i erhvervspraktik som hundefører, bevogtningsassistent, flymekaniker, elektronikfagtekniker, mekaniker, officer, militærpolitisergent, administrationsassistent, faglærer på en af forsvarets skoler etc. Ordningen vil skulle administreres af Forsvarets Rekruttering, mens selve praktikforløbene skal forvaltes af relevante myndigheder i forsvaret, herunder de operative kommandoer og de funktionelle tjenester, gennem de praktikansvarlige ved underlagte myndigheder. Formålet med ordningen vil være at synliggøre forsvarets spændvidde som virksomhed og dermed uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret. Etablering af en praktikordning for ungdomsuddannelser, hvor elever på tekniske uddannelser og handelsskoler får mulighed for at komme i erhvervspraktik i en faglig funktion, der er relevant i forhold til deres uddannelse. Praktikanterne skal i praktikforløbet også introduceres til det militære islæt. Formålet med ordningen vil være, at synliggøre de faglige uddannelses- og karrieremuligheder i forsvaret. Etablering af praktikordning for relevante efterskoler og højskoler, hvor eleverne er tiltrukket af en aktiv livsstil og af forsvaret, fx skoler med fokus på idræt og friluftsliv. Formålet med ordningen vil være at skabe interesse hos et segment, som profilmæssigt ses at have gode forudsætninger for at egne sig til militærtjeneste. Omkostningerne ved ovennævnte tiltag vil i model A-D årligt udgøre ca. 2,5-3,2 mio.kr. 20 Hertil kommer initialudgifter til udvikling på ca. 0,3-0,4 mio.kr. Model B afviger fra de øvrige modeller som den med de laveste omkostninger, hvilket skyldes, at kun et af de foreslåede tiltag gennemføres i denne. De tiltag, som er foreslået for at kompensere for bortfaldet af værnepligtens involverende effekt, er ikke nødvendige i model B, da værneretsordningen i denne model modsvarer den nuværende værnepligtsordning Vejledere Forsvarets Rekruttering har i dag samarbejde med såvel UU-vejledere som studievejledere på folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, idet samarbejdet dog afhænger af vejledernes motivation for et samarbejde. Vejlederne er ikke forpligtiget til at samarbejde med Forsvarets Rekruttering. Samarbejdet udgår fra de nuværende rekrutteringscentre til vejlederne på de lokale skoler og uddannelser. Formålet med samarbejdet med vejlederne er at etablere en kommunikationskanal til de unge, der står foran at træffe et valg om uddannelse og fremtidig karriere. Vejlederne har en vigtig rådgivende rolle for den enkelte elev og er samtidig indgangsportalen til lokale uddannelsesarrangementer, hvor forsvarets uddannelser søger at blive repræsenteret. Gennem vejlederne får forsvaret mulighed for at skabe kendskab til og interesse for forsvarets uddannelser og indsatsen kan dermed medvirke til at kompensere for bortfaldet af Forsvarets Dag. Følgende tiltag anbefales: 20 Jf. pkt. 5.1, figur 4. 10

11 Funktionaliteterne på det nuværende vejledersite udvides, så relevant information for vejlederne bliver gjort nemmere tilgængeligt, herunder skal det være muligt at booke foredrag om forsvarets uddannelser og job, bestille erhvervspraktikpladser, booke studiebesøg ved forsvarets enheder, downloade brochurer mv. Formålet er at få etableret samarbejde med flere vejledere end i dag og dermed få adgang til at skabe kendskab til forsvarets uddannelser hos flere af de unge i den primære målgruppe. Årligt seminar for vejledere afholdes med det formål at skabe grundlaget for samarbejde og dialog med flere vejledere end i dag, herunder forstå og imødekomme vejledernes behov i deres dagligdag. Udvikling af informationspakke for vejledere, som afstemmes behovene på de enkelte uddannelsesniveauer. Vejlederne skal indarbejdes i Forsvarets Rekrutterings systematiske informationsflows via en segmentering af vejlederne i et CRM system, hvilket vil gøre det muligt at målrette kommunikationen mod den enkelte vejleder i forhold til vedkommendes ønsker og behov. De årlige omkostninger til ovenstående tiltag på vejlederplatformen vil udgøre ca. 0,6 mio.kr. 21 i alle fire modeller. Hertil kommer initiale udviklingsudgifter på ca. 0,8 mio.kr Messer, skoler, orienteringer m.v. Med bortfaldet af Forsvarets Dag vil en stor del af de unge på ungdomsuddannelserne ikke komme til forsvaret og stifte bekendtskab med uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret. Det betyder, at forsvaret i stedet må komme til de unge. Det kan bl.a. ske gennem forsvarets uddannelsers fysiske tilstedeværelse på uddannelses- og jobmesser samt gennem foredrag på skoler, hvorfor indsatsen på denne platform anbefales opjusteret. Informatører og rollemodeller fra forsvarets enheder, som hver især repræsenterer relevante uddannelser, afgives til messe- og foredragsaktiviteter samt til forudgående forberedelse og koordinering af indsatsen. Den samlede indsats på platformen styres og administreres af Forsvarets Rekruttering. Følgende tiltag skal anbefales 22 : Øget messe- og foredragsaktivitet med det formål at skabe kontakt med flere unge i målgruppen. Etablering af et ambassadørkorps af rollemodeller, som kan anvendes til både foredragsvirksomhed og til messeaktiviteter. Formålet er at sikre, at forsvarets uddannelser og jobs repræsenteres af repræsentative rollemodeller, som opfylder specifikke kriterier. Ligeledes medvirker et formelt ambassadørkorps til at skabe legitimitet om den enkelte medarbejders bidrag til rekrutteringsvirksomheden. Inddragelse af forsvarets oplysningsvirksomhed i rekrutteringsvirksomheden gennem videreførelse af de dele af den nuværende oplysningsvirksomhed, som skaber relevant kontakt og dialog med de unge. Formålet er at skabe kendskab til forsvaret og forsvarets rolle i samfundet, inden de unge skal foretage uddannelses- og karrierevalg. Deltagelse i relevante aktiviteter i nærmiljøerne med det formål at skabe synlighed omkring forsvaret, herunder som en aktiv del af lokalsamfundet. Relevante aktiviteter kan fx 21 Jf. pkt. 5.1, figur Erfaringer fra Sveriges første år (2011) med 100 % frivillighed viser, at de individer, som endte med at blive udvalgt til en optagelsesprøve, i højere grad end de øvrige interesserede, angav den direkte kontakt med forsvaret (møde i byen eller på skolen, praktik, ungdomsvirksomhed etc) som en hovedårsag til valget af forsvaret. Disse direkte kontakter, som synes at have en positiv indvirkning på rekrutteringsgrundlaget, betoner vigtigheden af at være synlige ude i samfundet. 11

12 være idrætsstævner, sociale aktiviteter for unge, foredragsaftener i den lokale ungdomsklub o.l. Ovennævnte tiltag vil i model A-D medføre årlige omkostninger på ca. 5,3-6,4 mio.kr. 23 Hertil kommer en initial udgift til udvikling på ca. 1,3-1,8 mio.kr. Model B er den model, der medfører færrest meromkostninger, mens de øvrige modeller har lige store meromkostninger på denne platform, hvilket igen skyldes, at model B baserer sig på en værneretsordning, som kan virke som en prøveperiode for de unge, inden de træffer en endelig beslutning om at søge om en uddannelse i forsvaret. 4.2 Optagelsesprøver Forsvarets Dag er i dag det første møde med forsvaret for samtlige 18-årige unge mænd og de kvinder, der takker ja til invitationen til Forsvarets Dag. På Forsvarets Dag sker en kategorisering i egnede, begrænset egnede og uegnede til værnepligtstjeneste. Denne kategorisering sker på baggrund af en lægeundersøgelse, hvor den unge forinden har udfyldt et helbredsspørgeskema, samt en skriftlig intelligensprøve. Hvis man indkaldes til værnepligtstjeneste sker der endvidere en screening for straffemæssige forhold, hvor man normalt erklæres for uegnet til værnepligtstjeneste, hvis man har modtaget en dom på mere end 30 dages ubetinget fængsel. Søger man en uddannelse i forsvaret gennemføres normalt en egentlig optagelsesprøve, som typisk strækker sig over 2 dage, men indhold og omfang afhænger af, hvilken uddannelse, man søger. Alle optagelsesprøver gennemføres i dag ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup, og denne opgave forudsættes uændret, idet den er uafhængig af værnepligten. Kapaciteten i Jonstrup er p.t. fuldt udnyttet. Undtaget herfra er i dag ansøgere til reaktionsstyrkeuddannelsen, hvor der primært foretages en administrativ udvælgelse af de bedst egnede - primært baseret på vurdering fra værnepligtstjenesten samt om ansøgerne kan sikkerhedsgodkendes og kan bestå forsvarets fysiske test. Fra og med 2011 foretages endvidere en screening for psykisk robusthed, hvor ca. 15 % af ansøgerne fravælges som uegnede. I model A-D forudsætter Forsvarets Rekruttering, at Forsvarets Dag, og dermed de nuværende fem rekrutteringscentre, nedlægges, idet dog ca. 1 årsværk fra hvert af de 5 rekrutteringscentre, som i dag beskæftiger sig med de nuværende rekrutteringsopgaver, forudsættes opretholdt. I alle modellerne vil der i stedet være behov for at gennemføre en optagelsesprøve som erstatning for den vurdering, der i dag gennemføres på Forsvarets Dag og igennem værnepligtsforløbet, hvor de unges egnethed til militærtjeneste vurderes. Formålet med optagelsesprøver er at sikre, at det er de bedst egnede, der bliver udvalgt til optagelse på de respektive uddannelser samt at sikre mindst muligt frafald under uddannelserne. Kompetencekravene er vidt forskellige, afhængig af uddannelse, selvom der også er 23 Jf. pkt. 5.1, figur 4. 12

13 visse fællestræk, herunder fx helbredskrav, krav om god fysisk form og krav om psykisk robusthed. Til gennemførelse af optagelsesprøverne vurderes at være behov for at etablere 2-3 afprøvningsfaciliteter med geografisk spredning, så ansøgere fra udkantsområder ikke får for lang rejsetid. Kvantitativt er behovet størst i model B, hvor ca unge skal gennem noget, der minder om den nuværende Forsvarets Dag, dvs. med en afprøvning, der kan gennemføres på 1 dag. I de øvrige modeller er der varierende behov, men med den givne kvantitet i de enkelte modeller, vurderes opgaven at kunne løses med 2-3 afprøvningsfaciliteter. De nuværende rekrutteringscentre vil med fordel kunne anvendes til formålet, hvorved etableringsomkostninger kan spares. Omkostningerne ved driften af 2-3 afprøvningsfaciliteter samt overtagelse af nuværende udadvendte rekrutteringsopgaver fra Forsvarets Dag anslås at udgøre ca. 14,4-24,2 mio.kr. årligt, hvor Model B er dyrest (ca. 24,2 mio.kr.) grundet større volumen i afprøvningen. De øvrige modeller vurderes at være på omtrent samme omkostningsniveau (ca. 14,4 mio. kr.). Til sammenligning spares ca. 34,6 mio. kr. årligt ved nedlæggelsen af den nuværende Forsvarets Dag. 4.3 Evaluering Ovenstående nye tiltag skal alle underkastes en løbende evaluering af effekt i forhold til ressourceforbrug, således at der kan ske en løbende effektivisering og tilpasning af rekrutteringsvirksomheden til de ændrede præmisser. Forsvarets Rekruttering anvender i dag analyseinstituttet Epinion til at foretage målinger på konkrete arrangementer, effekter af kampagner mv., mens selve evalueringen foretages i et samarbejde mellem Epinion, Forsvarets Rekruttering og øvrige interessenter i de enkelte aktiviteter. Der er behov for at udvikle et decideret evalueringskoncept, som favner de nye rekrutteringstiltag, så det sikres, at der måles på de parametre, der er styringsinteressante. Omkostningerne hertil anslås til ca. 2,7 mio.kr. årligt samt ca. 0,8 mio. kr. i udviklingsudgifter. 4.4 Sammenfatning af rekrutteringsopgaven i model A I model A baserer forsvarets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning sig udelukkende på professionelle. Forsvarets Rekruttering har beregnet behovet for antallet af ansøgere i model A til ca kvalificerede ansøgninger årligt til forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser 24. For at løse denne opgave, når værnepligten og Forsvarets dag bortfalder, vurderer Forsvarets Rekruttering, at der vil være behov for en markant opjustering af rekrutteringsindsatsen på alle de øvrige rekrutteringsplatforme. De samlede årlige meromkostninger til løsning af rekrutteringsopgaven i model A vurderes at udgøre 17,1-20,2 mio.kr. (prisniveau 2010). Hertil kommer initialudgifter til udvikling på ca. 12,6 mio.kr. (se pkt. 5 for en udførlig oversigt). 4.5 Sammenfatning af rekrutteringsopgaven i model B I model B er der behov for cirka værneretslige til forsvaret og 690 til Beredskabsstyrelsen. Forsvarets Rekruttering skønner, på baggrund af erfaringstal, at dette afføder et behov 24 Behovet for ca kvalificerede ansøgninger er det erfaringsbaserede behov, når der skal optages unge på forsvarets grundlæggende uddannelser og til særtjenesterne samt 225 unge til Beredskabsstyrelsen. Der findes en principskitse for opgørelsen af behovet for kvalificerede ansøgninger i bilag 3, pkt

14 for, at ca årligt melder sig frivilligt til at møde op til en justeret version af Forsvarets Dag 26. Forsvarets Rekruttering forventer, at der på baggrund af den høje frivillighedsprocent for aftjening af værnepligt i dag vil være ca unge mænd og kvinder om året, der vil reagere positivt på en skriftlig invitation til Forsvarets Dag. Det er Forsvarets Rekrutterings vurdering, at de resterende ca ansøgninger til Forsvarets Dag skal tilvejebringes gennem en ekstra indsats. Desuden er der behov for en mindre indsats for at kompensere for, at ikke alle unge mænd kommer på Forsvarets Dag. For at løse denne opgave, vurderer Forsvarets rekruttering, at der vil være behov for en opjustering primært af kampagnevirksomheden og ikke mindst opretholdelse af faciliteter til gennemførelse af Forsvarets Dag for unge årligt. De samlede meromkostninger til løsning af rekrutteringsopgaven i model B vurderes årligt at udgøre 13,0-16,3 mio.kr. (prisniveau 2010). Hertil kommer initialudgifter til udvikling på ca. 8,7 mio.kr. (se punkt 5 for en udførlig oversigt). Heri er indregnet omkostninger til driften af tre faciliteter til erstatning for den nuværende Forsvarets Dag. 4.6 Sammenfatning af rekrutteringsopgaven i model C I model C vurderer Forsvarets Rekruttering, at der vil være behov for at tilvejebringe ca kvalificerede ansøgere årligt til en værneretsordning. 27 Det er forventningen, at ca. halvdelen af ansøgningerne kan tilvejebringes gennem den nuværende rekrutteringsvirksomhed, og at der således, for at tilvejebringe ansøgninger nok til at dække det fulde behov, vil være behov for en ekstra indsats. At ca. halvdelen forventes at kunne tilvejebringes gennem den nuværende rekrutteringsvirksomhed skal bl.a. ses i lyset af den høje frivillighedsprocent blandt de værnepligtige i dag samt andelen på ca % af de unge, som er interesseret i en uddannelse i forsvaret. Forskellen til i dag er primært, at den obligatoriske Forsvarets Dag er suspenderet, og dermed bliver unge mænd ikke eksponeret for forsvarets uddannelsesmuligheder. Dertil kommer, at værneretsordningen primært vil være rettet mod forsvarets særtjenester samt mod indtag på forsvarets grundlæggende uddannelser. I forhold til sidstnævnte kræves det, at den værneretssøgende på forhånd har tilkendegivet, at vedkommende vil fortsætte på en af forsvarets grundlæggende uddannelse efter grunduddannelsen, fx en reaktionsstyrkeuddannelse. Forskellen til i dag er, at de unge i dag udelukkende forpligter sig til at gennemgå basisuddannelsen og først i løbet af basisuddannelsen skal beslutte sig for at søge videre. De samlede meromkostninger til løsning af rekrutteringsopgaven i model C vurderes at udgøre 15,8-18,9 mio.kr. (2013-pl). Hertil kommer initialudgifter på ca. 12,6 mio.kr. til udvikling. (se punkt 5 for en udførlig oversigt) 25 Til sammenligning inviterede det svenske forsvar i 2011 ca unge, der på forhånd havde tilkendegivet interesse for forsvaret, til optagelsesprøve, hvilket udmøntede sig i ca egnede til militærtjeneste. 26 Det er erfaringsmæssigt ca. 80 % af ansøgerne, der vælger at møde op. Endvidere vil en del blive fundet uegnet af helbredsmæssige eller andre årsager (ca. 20 %). Endelig er der en del, der alligevel ikke vil indgå en aftale, selvom de findes egnede. I sidste ende er det således ca % af dem, der indledningsvis tilkendegiver interesse i at møde på Forsvarets Dag, som indgår en aftale. Erfaringer fra 1. år af Sveriges overgang i 2011 til 100 % frivillighed viste, at kun 60 % af de inviterede mødte op, og at ca. 13 % af dem, der indledningsvis tilkendegav interesse, endte med at blive fundet egnede til at gennemgå den grundlæggende militære uddannelse. 27 Behovet for ca kvalificerede ansøgere er det erfaringsbaserede behov for at opfylde behovet for optagelse af på forsvarets grundlæggende uddannelser (konstabeluddannelserne, sergentuddannelserne og reaktionsstyrkeuddannelsen) samt 1005 til særtjenesterne og 690 til Beredskabsstyrelsen. 14

15 4.7 Sammenfatning af rekrutteringsopgaven i model D I model D vurderer Forsvarets Rekruttering, at der skal der tilvejebringes op til ca ansøgere for at opfylde behovet på forsvarets grundlæggende uddannelser (konstabel- og sergentuddannelserne samt reaktionsstyrkeuddannelsen) samt ca ansøgere til værneretsordningen ved særtjenesterne og Beredskabsstyrelsen 28. De ansøgere til værneretsordningen ved særtjenesterne og Beredskabsstyrelsen vurderer Forsvarets Rekruttering vil kunne tilvejebringes gennem den nuværende rekrutteringsvirksomhed. Model D ligner således model C i rekrutteringsmæssig henseende, hvilket afspejler sig i de anbefalede rekrutteringsmæssige tiltag, som er identiske. De økonomiske konsekvenser er således også de samme som nævnt for model C. 28 Behovet for ca kvalificerede ansøgere for at opfylde behovet på forsvarets grundlæggende uddannelser (konstabeluddannelserne, sergentuddannelserne og reaktionsstyrkeuddannelsen) og ca ansøgere til værneretsordningen ved særtjenesterne og Beredskabsstyrelsen er det erfaringsbaserede behov, når der skal optages henholdsvis unge på forsvarets grundlæggende uddannelser samt unge til særtjenesterne og 440 til Beredskabsstyrelsen. 15

16 5. Økonomiske forhold vedrørende rekrutteringsvirksomheden ved en suspension af værnepligten 5.1. Meromkostninger samt initialudgifter ved de enkelte modeller A-D Nedenstående figur 4 viser den detaljerede fordeling af omkostningerne ved gennemførelse af de i bilag 4 nævnte rekrutteringsaktiviteter samt etablering af en geografisk fordelt afprøvningskapacitet. Meromkostningen i de enkelte modeller fremkommer ved at addere omkostningerne og fratrække den besparelse, der opnås ved nedlæggelsen af nuværende Forsvarets Dag. At der er et spænd i de forventede omkostninger til såvel kampagnevirksomhed som afprøvningsvirksomhed skyldes en direkte sammenhæng med spændet i det forventede indtag på forsvarets uddannelser. Aktivitet Model (mio.kr., 2013-pl) A B C D Kampagner 14,6 8,2-11,5 13,2 13,2 CRM database 0,3 0,3 0,3 0,3 Online: Web og mobil 0,8 0,8 0,8 0,8 Intern rekruttering 3,8 0,0 3,8 3,8 Arrangementer 5,0 3,0 5,0 5,0 Erhvervspraktik 3,2 2,5 3,2 3,2 Vejledere 0,6 0,6 0,6 0,6 Messer, skoler, orienteringer 6,4 5,3 6,4 6,4 Evaluering 2,7 2,7 2,7 2,7 Overtagelse af rekrutteringsopgaver fra Forsvarets 14,4-17,4 24,2 14,4-17,4 14,4-17,4 Dag samt etablering af afprøvningskapacitet - Nedlæggelse af Forsvarets Dag -34,6-34,6-34,6-34,6 Samlede årlige meromkostninger 17,1-20,2 13,0-16,3 15,8-18,9 15,8-18,9 Initialudgift 12,6 8,7 12,6 12,6 Figur 4: Fordeling af omkostningerne ved gennemførelse af de i bilag 4 nævnte rekrutteringsaktiviteter samt etablering af en geografisk fordelt afprøvningskapacitet (2013-pl). 16

17 5.2 Samlede omkostninger ved de enkelte modeller Efterfølgende er omkostningerne udregnet i prisniveau Model A De af model A affødte samlede omkostninger i forhold til rekrutteringsvirksomheden for forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser fremgår af nedenstående figur 5. Uddannelse/tjeneste: Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning 29 (mio.kr., 2013-pl) I alt Omkostninger (mio.kr., 2013-pl) Direkte Indirekte 30 I alt Rekrutteringsvirksomheden i model A 34, ,4 5,5-8,6 52,0-55,0 Lønudgifter 18,7 23,3 23,3 Variable ydelser 0,2 0,2 0,2 Øvrig drift 9,6 22,9 22,9 Omkostninger (etablissement) 6,0 5,5-8,6 5,5-8,6 Militærnægtere 8,9 Vederlag 4,2 Kost- og hjemsendelsespenge samt beklædningsgodtgørelse 3,3 Rejsekort 1,5 Militærnægteradministration 2,5 Omkostning til udvikling og implementering af de enkelte tiltag (initialudgifter) i f.m. rekrutteringsvirksomheden i model A - ca. 12,6 Figur 5: Model A - Affødte økonomiske omkostninger i forhold til det koncernfælles område. 29 Oversigt over Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning fra kap. 5 muliggør at sammenholde omkostninger inden for det koncernfælles område ved den nuværende værnepligt med det, der i model A træder i stedet. 30 De indirekte omkostninger består af materiel, lagertræk, etablissementsydelser og informatikydelser. 31 Samlede omkostninger til Forsvarets Dag. 17

18 5.2.2 Model B De af model B affødte samlede omkostninger i forhold til rekrutteringsvirksomheden for forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser fremgår af nedenstående figur 6. Uddannelse/tjeneste: Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning 32 (mio.kr., 2013-pl) I alt Omkostninger (mio.kr., 2013-pl) Direkte Indirekte I alt Rekrutteringsvirksomheden i model B 34, ,4-47,8 4, ,4-52,7 Lønudgifter 18,7 22,1 22,1 Variable ydelser 0,2 0,1 0,1 Øvrig drift 9,6 22,1-25,6 22,1-25,6 Omkostninger (etablissement) 6,0 0,0 4,9 4,9 Militærnægtere 8,9 0,0 0 0 Vederlag 4,2 Kost- og hjemsendelsespenge samt beklædningsgodtgørelse 3,3 Rejsekort 1,5 Militærnægteradministration 2, Omkostning til udvikling og implementering af de enkelte tiltag (initialudgifter) i f.m. rekrutteringsvirksomheden i model B - ca. 8,6 Figur 6: Model B - Affødte økonomiske omkostninger i forhold til det koncernfælles område. 32 Oversigt over Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning fra kap. 5 muliggør at sammenholde omkostninger inden for det koncernfælles område ved den nuværende værnepligt med det, der i model B træder i stedet. 33 Samlede omkostninger til Forsvarets Dag. 34 De indirekte omkostninger består af materiel, lagertræk, etablissementsydelser og informatikydelser. 18

19 5.2.3 Model C De af model C affødte samlede omkostninger i forhold til rekrutteringsvirksomheden for forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser fremgår af nedenstående figur 7. Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning 35 (mio.kr., 2013-pl) I alt Omkostninger (mio.kr., 2013-pl) Uddannelse/tjeneste: Direkte Indirekte I alt Rekrutteringsvirksomheden i model C 34, ,1 5,5-8, ,6-53,7 Lønudgifter 18,7 23,3 23,3 Variable ydelser 0,2 0,2 0,2 Øvrig drift 9,6 21,5 21,5 Omkostninger (etablissement) 6,0 0,0 5,5-8,6 5,5-8,6 Militærnægtere 8,9 0,0 0 0,0 Vederlag 4,2 Kost- og hjemsendelsespenge samt beklædningsgodtgørelse 3,3 Rejsekort 1,5 Militærnægteradministration 2, Omkostning til udvikling og implementering af de enkelte tiltag (initialudgifter) i f.m. rekrutteringsvirksomheden i model C - ca. 12,6 Figur 7: Model C - Affødte økonomiske omkostninger i forhold til det koncernfælles område. 35 Oversigt over Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning fra kap. 5 muliggør at sammenholde omkostninger inden for det koncernfælles område ved den nuværende værnepligt med det, der i model C træder i stedet. 36 Samlede omkostninger til Forsvarets Dag. 37 De indirekte omkostninger består af materiel, lagertræk, etablissementsydelser og informatikydelser. 19

20 5.2.4 Model D De af model D affødte samlede omkostninger i forhold til rekrutteringsvirksomheden for forsvarets og Beredskabsstyrelsens uddannelser fremgår af nedenstående figur 8. Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning 38 (mio.kr., 2013-pl) I alt Omkostninger (mio.kr., 2013-pl) Uddannelse/tjeneste: Direkte Indirekte I alt Rekrutteringsvirksomheden i model D 34, ,1 5,5-8, ,6-53,7 Lønudgifter 18,7 23,3 23,3 Variable ydelser 0,2 0,2 0,2 Øvrig drift 9,6 21,5 21,5 Omkostninger (etablissement) 6,0 0,0 5,5-8,6 5,5-8,6 Militærnægtere 8,9 0,0 0 0,0 Vederlag 4,2 Kost- og hjemsendelsespenge samt beklædningsgodtgørelse 3,3 Rejsekort 1,5 Militærnægteradministration 2, Omkostning til udvikling og implementering af de enkelte tiltag (initialudgifter) i f.m. rekrutteringsvirksomheden i model D - ca. 12,6 Figur 8: Model D - Affødte økonomiske omkostninger i forhold til det koncernfælles område. 38 Oversigt over Omkostninger v. den nuværende værnepligtsordning fra kap. 5 muliggør at sammenholde omkostninger inden for det koncernfælles område ved den nuværende værnepligt med det, der i model D træder i stedet. 39 Samlede omkostninger til Forsvarets Dag. 40 De indirekte omkostninger består af materiel, lagertræk, etablissementsydelser og informatikydelser. 20

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS)

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) 1. Baggrund: Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) Med afsæt i forsvarsministerens underskrift af Charter for flere kvinder i ledelse og Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen

Læringsspillet. R bust. gamemasteruddannelsen Læringsspillet R bust gamemasteruddannelsen Indledning På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende ele menter samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring læringsspillet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere