Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Adm. direktør Jacob Brønnum Energichef Peter Kjær Madsen Direktionssekretær Helle Andersen HR & Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen deltager under punkt 4. Salg og Markedschef Kim Asker Larsen deltager under punkt 9,10,11,12 og13. Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 17. Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 15. Morten S. Petersen fra firmaet Intenz deltager under punkt 4. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Strategihuset mission, vision og værdier- Forsyning Helsingør A/S 5. Kommissorium for undersøgelse af samarbejdsmuligheder FH A/S 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør FH A/S 7. Scanenergi - holding model A/S tavshedspligt ikke fraveget 8. Forretningsplan for Elnet Elnet A/S tavshedspligt ikke fraveget 9. Udbud godkendelse af licitationsresultat alle selskaber tavshedspligt ikke fraveget 10. Fjernvarmeprojekt Varme A/S tavshedspligt ikke fraveget 11. Projekt 8 H Varme A/S tavshedspligt ikke fraveget 12. Plan for kabellægning af luftledninger Elnet A/S Punkter til orientering: Drifts- og myndighedsforhold 13. Webshop alle selskaber 14. Kundetilfredshedsundersøgelse Service A/S 15. Geotermiprojektet Varme A/S 16. Lokalplan for Energivej Service A/S Regulering, rammevilkår & økonomi 17. Elreguleringsudvalget Elnet A/S 18. Månedsrapport alle selskaber tavshedspligt ikke fraveget - 1 -

2 Styringsmæssige relationer 19. Bestyrelsesarbejdet i Forsyning Helsingør Elhandel A/S 20. Bestyrelsesarbejdet i Helsingør Kraftvarmeværk A/S 21. Bestyrelsesarbejdet i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S 22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 23. Kommunikation 24. Mødeplan Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Resumé af drøftelse Bilag 5.1 Kommissorium af 10. november 2014 Bilag 8.1 Forretningsplan Tavshedspligt ikke fraveget Bilag 11.1 Projektforslag Tavshedspligt ikke fraveget Bilag 11.2 Standardværdikatalog for energibesparelser Tavshedspligt ikke fraveget Bilag 16.1 Udkast til lokalplan Bilag 18.1 Månedsrapport for oktober 2014 Tavshedspligt ikke fraveget resumé udarbejdet - 2 -

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Intet at berette. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Intet at berette

4 Punkter til beslutning: 4. Strategihuset - Mission, vision og værdier Bilag 4.1 Resumé af drøftelse. På Strategiseminariet den 18. september 2014 og bestyrelsesmødet den 19. september 2014 drøftede bestyrelsen mission, vision og værdier med udgangspunkt i Forsyning Helsingørs strategihus. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelsen af, hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende. Morten S. Petersen fra Intenz vil deltage og facilitere denne drøftelse. Endvidere besluttede bestyrelsen, at direktionen skulle udarbejde et forslag til hvorledes visionen ikke længere skal begrænses af tid. Direktionen foreslår, at visionen kan udvikles til følgende: Forsyning Helsingør vil være Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed. Forslaget indebærer, at rejsen mod at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed ikke begrænses af tid. Det er væsentligt at understrege, at de opstillede mål i 2016 for virksomheden fortsat gælder og kan betragtes som en mellemlanding på rejsen. Efter 2016 skal der fastsættes nye mål som led i rejsen og udviklingen af at blive Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed. Denne rejse er vist i en tegning fra bestyrelsesseminariet i september

5 I strategihandlingsplanen som bestyrelsen vedtog i 2013 er der opstillet en række mål inden for værdiskabelse, miljø & klima, kundefokus samt medarbejdere & kultur. Der er endvidere beskrevet 32 projekter, som skal lede os i retning af at realisere målene og i den ønskede retning mod visionen. Figur. Strategihandlingsplan 2016 resultatmål. 10 % effektiviitetsforbedring i forhold til 2012 Udbygning af Fjernvarme - Mål fastsættes 10 mio. kr. omsætnig i nye produkter & services i 2016 Gennemføre 3 strategiske samarbejder, fusioner eller opkøb Værdiskabelse Forretningsudvikling, god økonomi, fusioner, opkøb, strategiske samarbejder, effektivisering, salg af nye produkter og service, Konkurrencedygtige priser og produkter Miljø & Klima Nedsætte CO2 belastningen, Kimatilpasnings tiltag Energirådgivning, miljø & klimarådgivning, reducere vandspild, hæve ressourceudnyttelse Nedsætte energiforbruget med 15 % fra egen virksomhedsdrift. Reducere CO2 udledningen fra varmeproduktion. Reducere ledningstab fra vand til 8 % og fastholde maksimalt 20 % på varme. Score > 4,25 i kulturmåling samlet og på "dig selv" Sygefravær < 4 % Hovedsæde på Energivej indvies i 2017 Medarbejdere & Kultur Arbejdsglæde, virksomhedskultur, høj medarbejdertrivsel, lavt sygefravær, organisation, HR indsats, kompetenceudvikling Kundefokus Høj kundetilfredshed, digitale selvbetjeningsløsninger Udvikling af nye produkter og services. Markedsanalyser, Konkurrent analyser Udvikle 10 nye produkter og services Kundetilfredshed stiger 25 % i forhold til 2013 Antal selvbetjente kunder stiger 25 % - 5 -

6 Direktionen indstiller, at Forslag til udvikling af vision drøftes og godkendes. Strategihandlingsplan 2016 opdateres og der udarbejdes en status for de 32 strategiprojekter og for målopfyldelse til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter, hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende. Bestyrelsen fortsætter drøftelsen på næste bestyrelsesmøde

7 5. Kommissorium for undersøgelse af samarbejdsmuligheder Bilag 5.1 Kommissorium af 10. november 2014 På bestyrelsesmøde den 5. november 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Helsingør Kommune at gennemføre analysen, samt at søge mest mulig inddragelse i undersøgelsen. Der er den 3. november 2014 afholdt møde mellem Forsyningsselskaber og borgmestre i de 6 kommuner. Der er efterfølgende udarbejdet et revideret kommissorium, som er vedlagt i bilag. Formand og direktion vil orientere om kommissoriet og de ændringer, som er sket. Direktionen indstiller, at Sagen drøftes. Bestyrelsen drøftede det reviderede kommissorium og besluttede at anbefale Helsingør Kommune at samarbejdsundersøgelsen igangsættes med bemærkningen om, at kommissoriet bør tilrettes så forsyningsselskabernes direktioner og bestyrelser deltager i undersøgelse. Formand og direktion sender et brev til brug for økonomiudvalgets møde den 8. december

8 6. Ejerstrategi for Forsyning Helsingør På bestyrelsesmøde den 5. november 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Helsingør Kommune de foreslåede ændringer til ejerstrategi. Sagen har efterfølgende været behandlet i Økonomiudvalget, hvor der kom en række ændringer til drøftelse. Disse vil blive forelagt selskabet inden genbehandling i økonomiudvalget og i dagene op til bestyrelsesmødet. Direktionen vil på bestyrelsesmødet give en status for sagens videre behandling herunder de ændringer som er i spil. Direktionen indstiller, at Sagen drøftes. Sagen blev drøftet

9 7. Scanenergi - holding model A/S Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold - 9 -

10 8. Forretningsplan Elnet Bilag 8.1 Forretningsplan Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

11 9. Udbud godkendelse af licitationsresultat Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

12 10. Fjernvarmeprojekt Varme A/S Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

13 11. Projekt 8 H Varme A/S Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

14 12. Plan for kabellægning af luftledninger Til brug for Energitilsynets godkendelse af nødvendige investeringer i elnettet, skal bestyrelsen godkende nedenstående projekter for Gl. Hellebækvej Holger Danskes Vej Rolfvej Thorsvænget Heimdalsvej Esrumvej mellem Ørebakken og Møllebakken Direktionen indstiller, at Bestyrelsen godkender kabellægningen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

15 Punkter til orientering: 13. Webshop I forbindelse med etablering af eget elhandelsselskab har FH etableret ny web-shop. Adgangen hertil vil ske via og der åbnes for kundernes adgang inden længe, idet der pt. testes internt på denne side. På web-shoppen kan kunderne købe og bestille de el-produkter, som vi for nærværende sælger, som er Kronborg Basis, Kronborg Basis+, Kronborg Variabel, Kronborg Variabel+ og Kronborg Spar. Kunden vil automatisk få fremsendt kontrakt mv. via systemet, der også indeholder et CRM system til brug for opfølgning mv. Herudover er der etableret en yderligere web-shop til brug for køb af klistermærker til erhvervenes brug af genbrugspladsen for På denne skal der betales med betalingskort inden klistermærkerne fremsendes og systemet indeholder også en kontrolfunktion til personalet på SAC, således at de kan kontrollerer bilernes registreringsnummer i systemet for betaling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

16 14. Kundetilfredshedsundersøgelse Der er udarbejdet en kundetilfredshedsundersøgelse. Projektet er et af projekterne i strategihandlingsplanen, som har til formål at udvikle og styrke arbejde med kundeservice og vores services. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

17 15. Geotermiprojektet På bestyrelsesmødet den 16. juni 2014 blev det vedtaget, at vi skulle genforhandlede koncessionen med Energistyrelsen med det mål at få udsat beslutningen om, hvorvidt vi skal udføre seismiske undersøgelser til ultimo 2015, således at beslutningen træffes i forbindelse med fastlæggelse af budget Som det fremgår af vedlagte statusrapportering fremsendt til Energistyrelsen, har Energistyrelsen accepteres vores ønske om udsættelse, blandt andet begrundet i, at FH ikke har været i stand til at fastlægge vores varmegrundlag, idet FH har 8H områderne til afgørelse i Energiklagenævnet. Vi har efterfølgende modtaget afgørelsen fra Energiklagenævnet, og som tidligere oplyst var der i klagenævnet fuld accept af kommunens godkendelse af projektforslaget. I det kommende år skal der ske følgende: Vi skal vurdere varmegrundlaget for et eventuelt Geortermianlæg Vi vil følge udformningen og implementeringen af den forsikringsordning til Geotermianlæg som indgik i regeringens finanslovsforslag Vi vil følge driften af de eksisterende anlæg I 2015 skal FH derfor udarbejde ny statusrapport til Energistyrelsen og klargøre udbud for rådgivning i forbindelse med de seimiske undersøgelser i Det forventes, at der skal bruges kr. på rådgivning, som tages af den samlede drift i varme. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

18 16. Lokalplan for Energivej Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

19 Regulering, rammevilkår & økonomi 17. Elreguleringsudvalget Elnet A/S Regeringen har nedsat et udvalg til evaluering af elforsyningssektoren i Danmark. Fokus er driften af elnettet i Danmark. Der forventes en rapport i slutningen af året og der vil gives en status for arbejdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

20 18. Månedsrapport Bilag 18.1 Månedsrapport for oktober 2014 tavshedspligt ikke fraveget Der er udarbejdet månedsregnskab for oktober Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning

21 Styringsmæssige relationer 19. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Taget til efterretning

22 20. Bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør Kraftvarmeværk A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Taget til efterretning

23 21. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Taget til efterretning

24 22. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 7,8,9,10,11,15 og 17. Bestyrelsen besluttede, at tavshedspligten skal fraviges for punkt 7,8,9,10,11,16 og punkt 18. med bemærkning om, at der udarbejdes et resumé af punkt

25 23. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede at udsende en pressemeddelelse om samarbejdsaftalen med Hornbæk Fjernvarme

26 24. Mødeplan 2015 Bestyrelsen skal på møde fastlægge mødeplan for februar Kl april Kl maj Kl juni Kl august Kl strategiseminar (med overnatning) 5. november Kl december Kl Eventuelt Intet at berette

27 Bilag 4.1 bestyrelsesmøde den 1. december 2014 Resumé strategidrøftelse Bestyrelsesmøde 1. december Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej Helsingør Dato 23 / 11 / Strategihus mission, vision & værdier. Bestyrelsen ønsker ikke at visionen skal være begrænset af tid, og ønsker derimod at bruge visionen i et mere langsigtet perspektiv. Bestyrelsen ønsker et konkret forslag til drøftelse på næste møde. Bestyrelsen ønsker, at fortsætte drøftelsen af hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende.

28

29 6-kommune samarbejdet 10. november 2014 Kommissorium for analyse af samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i det nordsjællandske område 6-Kommune samarbejdet har et fælles strategisk mål om at udvikle det nordsjællandske område og et af de områder der kan bidrage til dette er forsyningsområdet. Der vil som udgangspunkt især være tale om at undersøge samarbejdsmuligheder for singleforsyningen vand og spildevand; men andre forsyningsområder og analyse af et muligt multi-forsyningssamarbejde vil også blive belyst. De kommunalt ejede forsyningsselskaber sikrer i dag en god, sikker og stabil forsyning af lokalområderne og bidrager til den lokale erhvervsudvikling, fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet m.v. Det står imidlertid klart at konsolideringen i branchen, statslige krav om effektiviseringer og fremtidige store anlægsopgaver etc. stiller selskaberne overfor store udfordringer, som det kan være svært at løfte enkeltvis med den størrelse de kommunalt ejede selskaber har i dag. Det hører også med til billedet, at en stor del af kommunerne på Sjælland, udenfor Hofor s ejerkreds, i øjeblikket overvejer hvordan strategien for det kommunalt ejede forsyningsselskab skal se ud i fremtiden og om en form for samarbejde eller sammenlægning er nødvendig. 6-Kommune samarbejdet ønsker på denne baggrund at indlede en drøftelse af hvilke skridt kommunerne i det nordsjællandske område ønsker at tage for at skabe den bedst mulige platform i den intensiverede konsolideringsproces. En aktiv stillingtagen til udviklingen i sektoren og eget selskabs position og muligheder er en nødvendig drøftelse på nuværende tidspunkt. 6-kommune samarbejdet bygger i den sammenhæng videre på de muligheder, der er skitseret i Rambølls tidligere rapport om kortlægning og analyse af samarbejdsmuligheder (april 2013) samt Cowis rapport Strukturanalyse Nordsjælland (maj 2014) begge rapporter er udarbejdet for forsyningsselskaberne. 6-Kommune samarbejdet ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan være grundlag for de enkelte kommunernes stillingtagen til et muligt samarbejde i form af selskabsfusioner eller andre samarbejdsformer. Udover de seks kommuner inviteres Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup til at deltage i projektet. Resultatet af projektet skal være: En kortlægning af de kommuner der ønsker at deltage i afklaringen frem mod øgede samarbejdsmuligheder, herunder en kortlægning af egentlige sammenlægningsmuligheder. En analyserapport der beskriver potentialet ved mulige samarbejdssammenlægningsmuligheder herunder muligheder, fordele, ulemper, mulig vision, udviklingsmuligheder, mulige modeller for samarbejds- sammenlægningsmuligheder, konsekvensbelysning m.v. Anbefaling og forslag til fremgangsmåde for det videre arbejde. Konsulentfirmaet refererer til den politiske styregruppe (Borgmester Forum) og i det daglige til den arbejdsgruppe der er nedsat til formålet. Arbejdsgruppen består af de ansvarlige fagdirektører i de 1

30 deltagende kommuner. Konsulentfirmaet står til rådighed for de mødeaktiviteter arbejdsgruppen finder er nødvendige af hensyn til processen i kommune samarbejdet. Involvering af bestyrelser og direktioner i selskaberne håndteres som udgangspunkt af de enkelte kommuner. Der planlægges dog mindst et fællesmøde for direktører i kommunerne og forsyningsdirektører. Styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning justeres efter fase 1 (se nedenfor), således at der bliver overensstemmelse mellem repræsentationen i disse grupper og de deltagende kommuner. Projektet gennemføres i følgende fire faser: 1. Projektstart 2. Analyse 3. Rapportering 4. Behandling Fase 1: Projektstart Nærværende kommissorium godkendes af byrådene inden opgaven igangsættes. Der er ikke herved taget stilling til spørgsmålet om deltagelse i øget samarbejde, men udelukkende givet tilsagn om, at man deltager i en indledende analyse. Det overlades til styregruppe og arbejdsgruppe at få udarbejdet en analyse og et oplæg til det videre arbejde med henblik på fornyet behandling i byrådene i de deltagende kommuner ved afslutningen af projektets fase 4. Der tages via et borgmesterbrev politisk kontakt fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet til borgmestrene i de øvrige mulige deltagerkommuner med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i projektet. Fase 2: Analyse Herefter igangsættes en analyse der skal afdække det samlede rationale ved samarbejdssammenlægningsmulighederne. Der skal herunder beskrives et muligt økonomisk potentiale ved forskellige samarbejdssammenlægningsmuligheder, og foretages en bred belysning af konsekvenser og muligheder for kommunerne. Konsekvensbelysningen skal inddrage alle relevante aspekter herunder især problemstillinger vedrørende forsyningssikkerhed, økonomi for selskaberne og borgerne, organisation og ledelse samt juridiske forhold. I det omfang det er relevant inddrages erfaringer fra lignende processer. Analysen vil desuden inddrage konkrete eksempler fra allerede gennemførte fusioner og samarbejder for særligt at belyse effekten i form af udviklingen i taksterne og opnåede resultater i forhold til forsyningssikkerheden. Konsulentfirmaet udarbejder udkast til analyserapport som drøftes med arbejdsgruppen. Fase 3: Rapportering Den bagvedliggende analyse er udgangspunkt for beskrivelse af udkast til visionen for et sammenlagt selskab, eller visioner for et samarbejde samt kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv i området. Dette drøftes med arbejdsgruppe og styregruppe. 2

31 Konsulentfirmaet udarbejder herefter den samlede endelige analyserapport, som redegør for de hidtidige resultater og forslag. Der afholdes workshop for arbejdsgruppen og rapporten præsenteres for den politiske styregruppe. Fase 4: Behandling Herefter udarbejdes det nødvendige præsentationsmateriale og der fremsendes oplæg til politisk behandling i de deltagende kommuner. Der vil samtidig foreligge forslag til handlingsplan som kan drøftes og justeres i løbet af fase 4. Konsulentfirmaet skal stå til rådighed for præsentationsmøder efter behov i de enkelte kommuner. Ved afslutningen af fase 4 foreligger stillingtagen til den videre proces, afklaring af hvilke kommuner der ønsker at være med videre samt en handlingsplan for den nærmere konkretisering af samarbejdsmodellen, der er grundlag for de konkrete drøftelser herefter. På dette tidspunkt i processen har den enkelte kommune således mulighed for at beslutte, om man fortsat vil deltage, eller ikke længere vil være en del af processen. Ressourcer Det forventes at analysen kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 6 måneder fra opstart. Konsulentprojektet vurderes at have et omfang på under kr. og afklares endeligt i forbindelse med udbud af opgaven. Udgiften foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. 3

32 Oversigt over projektforløbet 4

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere