Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder"

Transkript

1 Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder Jan Mattsson, Roskilde Universitet & Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School Profil af vidensintensive virksomheder De vidensintensive virksomheder er kommet markant på den virksomhedsmæssige dagsorden. Således viser analyser (Erhvervsministeriet, 2000), at netop disse virksomheder vil få en central rolle i omstillingen til videnøkonomien samtidig med, at virksomhederne over en bred kam hører til de stærkest voksende. Baggrundene herfor er flere (Poulfelt, 2002). For det første er kravet til omstilling og forandring vokset væsentligt igennem de senere år. Og rådgivere kan på dette felt være naturlige partnere i mange virksomheders forandringsprocesser. For det andet outsources mange funktioner i dag, hvilket betyder, at behovet for at købe de tilsvarende ydelser stiger. Ligeledes på dette område får rådgiver- og IT-virksomheder en stigende placering. Og endelig betyder den øgede fokus på viden i både udviklings- og forældelsesmæssigt perspektiv, at mange virksomheder i stigende grad anvender eksterne ressoucer (i både person- og virksomhedsmæssig forstand) til at bistå med og sikre, at virksomhederne har den optimale videnportefølje i relation til både dagligdag og fremtid. Og at videnintensive virksomheder har fået volumen fremgår af den årlige omsætning, der i 2006 i Danmark var i størrelsesordenen 125 mia. kr. (sammenlignet fx med skibsfart på 140 mia kr. og entreprenører på 80 mia). Hovedparten af denne omsætning hidrører fra B2B markedet, hvilket begrunder relevansen af at sætte fokus på forretningsrelationer i dette marked. De vidensintensive virksomheder har flere betegnelser. Således benyttes betegnelsen. professionelle servicevirksomheder ( Professional Service Firms - PSF) (Maister, 1994) vidensintensive virksomheder ( Knowledge-Intensive Firms - KIF) (Starbuck, 1992) eller videnbaserede organisationer ( Knowledge-Based Organizations - KBO) (Winch & Schneider, 1993). Indenfor den generelle beskrivelse og i statistisk sammenhæng ses ofte karakteristikken "forretningsservice" anvendt (Erhvervsministeriet 2000). Som eksempler på virksomheder indenfor dette felt kan nævnes revisionsvirksomheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer, reklamebureauer, ingeniørvirksomheder og IT-virksomheder. Om end variationen blandt disse typer af servicevirksomheder fortsat er stor, kan en række ligheder spores. Nogle af disse karakteristika er: servicens uhåndgribelighed (Bloom & Kotler, 1982), hovedparten af de ansatte er professionelle med et højt uddannelses- og kompetenceniveau (Sveiby & Lloyd, 1987), knowhow er virksomhedens kerneressource, produktionen finder sted i tæt samarbejde med klienterne, de finansielle ressourcer er ofte temmelig begrænsede, partnerskab er en typisk ejerskabsstruktur, og der er ofte færre traditioner for (professionel) ledelse. Under alle omstændigheder er et væsentlig karakteristika det relationsbaserede, hvad enten det er eksternt i forhold til kunderne eller internt i forhold til medarbejderne, idet det er gennem relationer at værdier skabes i denne type virksomheder. Viden og værdi i relationer Business-to-business (B2B) interaktion omfatter meget mere end B2B markedsføring. Samspillet mellem køber og sælger inkluderer mange separate virksomhedsfunktioner (Grönroos,1990). Interaktion sikrer af værdiskabende processer. I litteraturen er der blevet peget på tre værdiskabende nøgleprocesser : 1) innovation, 2) kundeetablering og 3) operationelle processer (Doyle, 1995). Disse processer er nødvendige for at opbygge stærke kunderelationer. Litteratur om styring af relationer 1

2 (Wilson, 1995) har foreslået flere modeller for at håndtere relationen såsom at organisere samarbejdsforløbet og at skabe et aktivt engagement af kunden (Mattsson et al, 2006). Brugbarheden af disse modeller er imidlertid afhængig af relationens karakteristika, som forpligtigelse og tillid mellem partnerne (Morgan & Hunt, 1994), koordinationsformen og produktionsteknologien, samt graden af integration med andre forretningsrelationer (Eriksson & Mattsson, 2002). Også i mere heterogene markeder bliver det sværere at skabe samarbejdsrelationer. En forudsætning for at opbygge stærke kunderelationer er, at sælger er stærkt kundeorienteret. I de senere år, er styring af kunderelationer (CRM customer relationship management) blevet en håndgribelig del af relationsmarkedsføring. Det blev første gang benyttet på forbrugermarkedet. Nu er tiden kommet til at fokusere mere på metoder for CRM i forhold til B2B relationer (Bull, 2003), og hvordan langsigtet værdi kan skabes for kunder gennem disse relationer (Payne, 2005, Moorman & Rust, 1999). Viden, og den disciplin som er opstået i kølvandet herpå nemlig knowledge management (KM), er central når det gælder om at opbygge stærke forretningsrelationer. Kapital og arbejdskraft er gennem de seneste år blevet mindre relevante, og er blevet erstattet af viden som en nøglefaktor når det gælder opnåelsen af konkurrencemæssige fordele (Starbuck, 1992, Drucker, 1993). Viden er blevet fortolket på mange måder, som fx en individuel sindstilstand, en genstand der kan lagres, en proces relateret til en anvendelse, eller en adgang til og kapacitet til at benytte information (Hicks et al, 2007). Det eksisterende paradigme på videnområdet området betragter viden som et resultat af en transformation af data til information og information til viden. Dog er mængden og kombinationen af viden ikke den primære drivkraft bag konkurrencemæssige fordele som sådan. Derimod er integrationen af viden og videndeling mellem medarbejdere de to primære faktorer til at opnå succes. Dette kan kun udvikles ved at tage hensyn til de forskellige fortolkninger af relevante videns arbejdere i en virksomhed (Tenkasi & Boland, 1996). Dette medfører refleksion over en persons brug af vidensbegreber, og en villighed til at udfylde huller i videnopfattelsen mellem personen og andre medarbejdere. Derudover skal viden akkumuleres og udvikles gennem innovation, hvorfra vidensarbejdere skal skabe ny viden (Nonaka, 1994). Dette sikres gennem principper for motivation med det formål at bibeholde innovation (Amar, 2004). Som følge heraf bliver viden opfattet som en primær faktor bag stærke kunderelationer. Værdi er blevet et centralt element i ledelsesforskning. Det er blevet defineret på forskellige måder. Mest almindeligt er det at opfatte værdi som en relativ størrelse; sammenligningen mellem hvad man får og hvad man giver. Det er den formodede afvejning mellem omkostninger og fordele. Positive værdier opstår når fordele overstiger omkostningerne og omvendt ved en negativ værdi. Her vil der imidlertid blive benyttet en formel værdidefinition baseret på videnskaben om værdier eller axiologi (Hartman, 1967). Denne opfattelse af værdi er med succes blevet anvendt i erhvervsforskning (Mattsson, 1990; Lemmink & Mattsson, 1997; Mattsson & Rendtorft, 2006). Her er værdi opfattet som en kombination af tre værdidimensioner af forskellig dybde og betydning: E = emotionel, P = praktisk og L = logisk. Ved at kombinere dimensioner med sig selv, og med andre dimensioner, kan der konstrueres ni værdi typer (E- E, E-P, E-L, P-E, P-P, P-L, L-E, L-P og L-L) på ni niveauer af betydning (Haglund, 1990). Den første position illustrerer det perspektiv som anvendes ved vurdering, og den anden position angiver vurderingsobjektet. Til sammen danner kombinationen en værditype. Den emotionelle dimension E skal betragtes som en gestaltdimension og svarer i dagligt tale en person(lighed). Den praktiske dimension P omfatter alt det fysiske omkring os i tid og rum. Den logiske dimension L har sin modpol i den abstrakte verden med symboler som cifre og koder.. Eksempelvis betyder E-E at man anlægger et emotionelt perspektiv på en person (eller gestalt). P-P derimod indebærer at man ser det praktisk i et fysisk objekt eller med andre ord at noget fungerer godt. Derved er der skabt et formelt værdihierarki. Eftersom systemet er generisk kan det også anvendes til at kategorisere viden. Det der kaldes tavs eller implicit viden (Nonaka,1991) kan ses som en kombination af person- og arbejdsdimensioner (E-P), da det normalt er forstået som en intuitiv måde (af en individuel person E) at vide hvad der skal gøres 2

3 (arbejde P). Kodificeret, eller eksplicit viden (Nonaka,1991), på den anden side, kan ses som en kodificering (L) af arbejde (P) altså L-P. Et vigtigt snit er konstateringen af, at både kunder og udbydere har forskellige roller, som påvirker forholdet. Det er blevet foreslået at kunder kan udgøre: en ressource, en co-producent, en køber, en forbruger og et produkt (Lengnick-Hall, 1996). Derfor kan dybden af forskellige processer (Mattsson, 2006) afgøre hvor effektiv mekanismen til overførsel af viden er. Uformelle kanaler mellem personer ser ud til at være mere åbne og effektive. Derfor bliver det specielt vigtigt at studere samarbejdsprocesser mellem personer. Ledelsesmetoder er hastigt skiftende med fremkomsten af Internettet, den uorganiske vækst gennem fusioner og opkøb, de pludseligt opståede økonomiers stigende magt, overgangen fra offentlige virksomheder og fragmenteringen af den vertikale integration (Sheth, 2007). Litteratur om relationsstyring har været fokuseret på alt fra at afkode meninger fra centrale informanter om købere og sælgere i binære industrielle relationer og til at bygge kvantitative modeller, eller gennemføre caseanalyser. Udviklingen af den netværksbaserede virksomhed udfordrer den traditionelle fremgangsmåde for at studere forretningsrelationer. En binær indfaldsvinkel bliver for nærsynet. Et komplekst netværk af relationer har brug for at blive studeret ved brug af mere systematiske værktøjer. Vidensfordele og videnskabelse bliver centrale led i det virksomhedsnetværk. Nylige web baserede succeshistorier (som fx Skype, der tilbyder gratis Internet telefoni) illustrerer den globale indflydelse på viden. Eliminering af mellemled i elektroniske markedsføringskanaler er den nuværende trend.. For eksempel modtager mange online sælgere deres ordrer direkte fra online kunder. Denne omvendte markedsføring er drevet af global eksponering og et stærkt brand (Sheth, 2007). Store globale virksomheder som General Electric (GE) opnår avance fra værdiskabende services, og ikke fra produktionen. Det er blevet foreslået at en servicedominerende logik er ved at opstå som den globale afgørende faktor for succes (Vargo & Lusch, 2004). Denne udvikling gør det essentielt at fokusere på forretningsrelationer for serviceprocesser således som de vidensintensive virksomheder gør det. Andre centrale områder er individets rolle. Det er blevet mere udtalt i forståelsen af videnskabelse og overførslen af viden internt såvel som imellem virksomheder (Lindsay et al, 2003). Individer blevet en nøglekomponent i mekanismen for videnskabelse og overførslen I forretningsrelationer (Amar, 2004). Der har været foreslået flere andre komponenter for denne mekanisme, som fundamental for overførsel af viden såsom fx: dybden af eksisterende overførselskanaler, modtagers evne til at absorbere viden, og motiver for at dele/modtage forretningspartneres viden. Værdien af lagret viden er afhængig af hvor generisk den er, og hvor let det er at anvende den andre steder.. En portefølje af processer kan afbilde et særligt mønster af parternes engagement. Det er dette mønster som former konteksten for nærværende studie. Ideen er, at mønsteret af inddragelse udgør et kerneaspekt. Ved at fokusere på individets rolle, sigtes der mod at studere: Hvordan aktører i vidensintensive virksomheder skaber værdi i forretningsrelationer, og hvordan værdiskabelsen bliver påvirket af kernen af forholdet. Artiklen fokuserer på; processer, processer og procedurer i forskellige former for B2B relationer. Synspunktet, er, at nogle af dem kan bidrage mere til værdiskabelse end andre, på grund af de naturlige karakteristika af de involverede processer. Dette har vi benævnt kernen i relationen. Det er opfattelsen, at desto mere værdi der kan konstateres i en forretningsrelation, desto stærkere og mere profitabel bliver den. Og da stærke kunderelationer anses for at være de centrale kræfter for at opnå konkurrencemæssige fordele i vidensøkonomien, følger heraf det relationelle snits betydning. Metode Det primære formål med artiklen er, at illustrere, hvordan værdi skabes og viderebringes af individer i vidensintensive virksomheder for kunder i B2B relationer. For at forstå hvordan videnoverførsel 3

4 genererer værdi mellemvirksomheder er det vigtigt at kortlægge fælles aktiviteter mellem udvalgte medarbejdere i de tre centrale værdiskabende processer; 1) etablering af kunder, 2) drift og 3) innovation (Doyle, 1995). Et sekundært formål med studiet er at udvikle procedurer for dataindsamling der udfylder gabet mellem standardformen for case studier (Yin, 1990), der benytter et sæt af ofte semistrukturerede spørgsmål i interviews, og det noget mindre strukturerede og reaktionsdrevne critical incident technique (CIT). Førstnævnte sigter mod en makro casebeskrivelse og forståelse af virksomheders ageren ofte over tid, hvorimod sidstnævnte benyttes til at kortlægge mikro-niveau episoder, som de er opfattet og oplevet af individuelle svarpersoner. Der vil blive sondret mellem tre typer af værdi processer i B2B relationer mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Den første proces er den kundeetablerende. Denne proces er defineret som hvad der udspiller sig fra planlægning af den første kontakt mellem en repræsentant for den vidensintensive virksomhed og en fremtidig kunde og til kontrakten er underskrevet. Der fokuseres på indsamlingen af data om, hvordan nogle medarbejdere (fx vigtige sælgere og ledere af indkøb) oplevede de afgørende møder retrospektivt. En sekundær værdiproces er drift. For de vidensintensive virksomheder omsættes dette til den faktiske levering af rådgivningen, eller servicen som anført i kontrakten. Opgavens varighed går fra start til slut af serviceleverancen. Dette kan også inkludere forskellige former af opfølgning. I studiet af denne proces udvælges svarpersoner såsom medlemmer af projektgrupperne, brugere/medarbejdere af kundens serviceydelse, og medlemmer af styringsgrupper for projekterne. Artiklen kommer til at illustrere dette genom noter fra den mystiske konsulent i en IT virksomhed (se appendix 1). En tredje og sidste værdiproces er innovation. Med dette menes den interne (eller for den sags skyld, eksterne) udviklingsarbejde for at forbedre og videreudvikle service. Denne værdiproces er svær at specificere. Normalt involverer den begyndelse, udvikling og introduktion på markedet, og den kan strække sig over flere år. Udvælgelse af vidensintensive virksomheder - en principiel diskussion Data fra vigtige B2B relationer vil blive indsamlet fra vidensintensive virksomheder i Skandinavien. Eksempler på sådanne firmaer er; konsulentvirksomheder, advokat virksomhed, IT konsulentvirksomheder og vikarbureauer. Fra hver enkelt af de virksomheder vi tester (cases) udvælges vi en portefølje af vigtige, og ideelle relationer mellem forskellige typer af kunder. Hver enkelt relation analyseres i forhold til dets kerne; det vil sige at tre værdi processer vil blive undersøgt. Derfor udgør kernen af B2B relationer studiets fundamentale enhed. Data udledes fra de individer som tager del i disse relationer og hvordan disse individer opfatter den virkelighed som fanges af udfald og begivenheder. Vi drager nytte af data fra et krydsfunktionel og binært perspektiv, hvorfor både medarbejdere fra serviceudbyderne og kunderepræsentanterne testes. Vores grundlæggende antagelse kan opsummeres i de følgende postulater. En stor del af social interaktion kan opfattes som improviseret, og at værdiskabelse og videnoverførsel derfor måske ikke er forventet. Individuelle samarbejder og relationer, derimod kan være centrale for at forstå, hvordan organisationer skaber værdi gennem overførsel af viden. Udvælgelsen af svarpersoner og organisering af analysematerialet Relevante erhvervsfolk som har dokumenteret førstehånds viden, fra de oprindelige tre typer af værdiskabende processer, udvælges som svarpersoner i hver enkelt case. Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af særlige begivenheder. Svarpersonen skal have oplevet begivenheden personligt og skal også anse det for at være essentielt for værdiskabelsen. Svarpersonen skal således være i stand til at placere begivenheden i forhold til tid og sted, og give en ganske detaljeret 4

5 redegørelse for det. Nylige oplevelser vil være at foretrække. Svarpersoner bliver opfordret til at tale upåvirket, åbent og frit. Almindeligvis vil kun et par begivenheder blive uddraget fra optagelserne af enhver af svarpersonerne. Vi garanterer fortrolig behandling af båndoptagelserne. Som en del af analysen vil udvalgt materiale blive læst og efterprøvet af hver enkelt svarperson. Derfor kan der være mange personlige detaljer, som ikke kan præsenteres. Navne på virksomheder og svarpersoner forbliver fiktive. The critical incident technique (CIT) Flanagan (1954) har udviklet en metode (CIT) til at studere nuværende adfærd med det formål at bestemme den adfærd, der var udslagsgivende for succesen eller nederlaget i en given profession. For at en begivenhed bliver defineret som udslagsgivende, skal den almindeligvis kunne beskrives i detaljer, og den må ikke afvige signifikant fra det forventede udfald, positivt som negativt. Som følge deraf er det kun de afvigende begivenheder der bliver studeret. CIT er blevet anvendt i flere studier relateret til kvalitetsservice (Bitner et al, 1990; Edvardsson, 1991; Mattsson, 1993). Det er blevet anvendt som en induktiv metode baseret på interviews med svarpersoner for at fremkalde begivenheder der danner mønstre, fra hvilke forskeren kan frembringe koncepter og teorier (Nyquist et al, 1985). Både kvantitative og kvalitative elementer kan inkluderes i analysen. I praksis er interviews den mest foretrukne dataindsamlingsmetode (Andersson & Nilsson, 1964), da den er bedre end andre metoder, når det gælder om at etablere et billede af hvordan en person oplever en given episode. Svarpersoner er normalt i stand til at gengive en ganske detaljeret beskrivelse af en begivenhed, og de processer der omgiver det. Et mål med dette studie er at udvikle en fremgangsmåde til at integrere svardrevne data med en længere redegørelse for en begivenhed der kunne bruges som en bro mellem traditionel case beskrivelse (Yin, 1990) og mikro-niveau begivenheder fremkaldt af CIT fremgangsmåder. Pålinie med Sundbo et al (2001) har vi defineret et udfald som værende en retrospektiv organisation af et sæt af interrelaterede begivenheder i en omfattende fortælling. Denne organisation af en tekst kan synliggøres direkte af en forsker. At være kritisk i konteksten til denne undersøgelse betyder at: begivenheden og udfaldet er opfattet som at have haft et positivt eller negativt resultat for personen eller organisationen. Ved at gruppere tekst fra begivenheder, eller fragmenter deraf, med længere redegørelser for udfald, vil transskriptioner blive fremstillet som en begivenhed på første niveau af analysen. Hver enkel svarperson får derefter muligheden for at gennemgå den skriftlige redegørelse for det relevante udfald. På denne måde søges der, at blive skabt en form for gyldighed for udfaldet. Det andet niveau af analysen omfatter følgende: Al tekst som beskriver udfald eller begivenheder fra de tre typer af værdi processer vil blive klassificerede efter typen af viden benyttet, og typen værdier skabt. Sammenligning af typer af viden og typer af værdier skabt i de tre typer af værdiprocesser, vil indikere hvordan kernen af relationen kan påvirke værdiskabelsen. Sammenligning på tværs af cases kan give et fingerpeg i retning af, hvordan forskellige typer af relationer kan forøge eller formindske værdiskabelsen. Idéen bag fremgangsmåden er således, at teoretisere gennem induktive fortolkninger af tekst baseret på detaljerede svar af vigtige episoder i værdiskabende relationsprocesser, som de finder sted i samarbejdet mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Analyse af begivenheder i relationer - udvalgte eksempler fra pilotstudie I det følgende skal der gives et par eksempler på hvordan begivenheder på første kan konstrueres, og herigennem blive anvendt til at analysere hvordan værdi og viden kan bliver skabt og overført (pa andet niveau) i B2B relationer. Der er udvalgt tre informanter fra et skandinavisk IT-konsulentfirma (herefter 5

6 benævnt IT virksomheden) som sælger konsulenter (primært body shopping) for kortere eller længere perioder. Kunderne var en offentlig organisation, som administrerer en række regionale hospitaler i Sverige samt en større skandinavisk privat energivirksomhed. Der anvendes således to forskellige B2B relationer udgående fra den samme IT-virksomhed, og hver med en informant. Desuden indgår der information fra koordinatoren i IT virksomheden, som var overordnet i forhold til de to relationer. Dataindsamlingsprocessen var organiseret på følgende vis. Den administrative koordinator udvalgte en konsulent, når en ny kontrakt var indgået. Konsulenten (informanten) blev instrueret i at notere kritiske begivenheder ned i løbet af den første uge, han arbejdede hos kunden. Der skulle noteres svar på to typer af spørgsmål: 1) Hvad skete der? og 2) Hvordan reagerede andre? Et eksempel herpå er vist i appendix. Efter et par dages forløb, hvori der fandt noteskrivning sted, blev der gennemført et interview med den pågældende. Dette omfattede alene konsulenterne, og deres version af kritiske begivenheder. Alle interviews blev efterfølgende transskriberet. Det første eksempel hidrører fra en konsulent med en opgave i en offentlig organisation: Mit arbejde er at opstille en samlet oversigt over IT situationen i regionen... og derefter forsøge at konfigurere hver lokal region i forhold til dette på en måde så alt udstyr er relateret til systemet i henhold til deres behov... fx at dialyse er forbundet med systemet det er min opgave at sikre at det lokale system kan supportere hvad system designerne oprindeligt udtænkte. Gennem at analysere det første niveau af begivenheder fremgår det tydeligt, at det drejer sig om hvordan et information system, eller koder (L) fungerer i praksis (P). Den viden som er nødvendig er således en praktisk reorganisering af et mere abstrakt og overordnet system. Det er også den kerne værdi som vil blive overført fra IT-virksomheden. Herefter vil der blive givet eksempler på de fire kritiske begivenheder således som de fremgår i noteform i appendix med henblik på, at nærmere forstå relationen. Først gives der en beskrivelse af begivenheden. Projektlederen som er ansvarlig for det samlede IT projekt i sundhedsregionen kom en dag og satte sig ned sammen med vores arbejdsgruppe, og i løbet af tid kunne snakken sidestilles med et møde. Jeg fik således chancen for at præsentere mig og jeg følte jeg blev budt velkommen... han så mig ind i øjnene og forklarede mig en række ting... og da han er den øverste leder for projektet var jeg glad for at han tog sig tid til at tale med en nytilkommen og han forklarede også en række forkortelser som de brugte. Så snart han var opmærksom på at jeg ikke forstod en ting, tog han tid til at forklare den. Det var en god fornemmelse. Det er indlysende at det første indtryk er vigtigt og skaber en ramme for hvad der kan forventes fremover. At møde den øverste projektleder var interessant og godt. For i begyndelsen er der mange ting som skal forklares for at en konsulent kan arbejde. Dette er et vigtigt element i konsulentarbejde. Hvordan sørger man for en effektiv indslusning af en IT konsulent? Analyse af denne begivenhed på det andet niveau kan gennemføres på følgende måde. At møde den øverste projektchef gjorde et emotionel indtryk (E) på konsulenten. Han følte sig velkommen (E-E) og fik forklaringer om en række tekniske detaljer (L-L) som var nødvendige for at kunne fungere. I den situation er der overført viden fra klienten til IT konsulenten. Imidlertid skete der noget som forandrede situationen væsentligt jf. det efterfølgende. Vi startede med at arbejde kl Vi gik til vores kontor som indeholdt fire arbejdspladser, men vi var fem i kontoret Jeg følte det mærkeligt den første dag vil du virkelig gi den en skalle... du vil have fat på dine log-in detaljer og anden grundlæggende information... Det trivielle spørgsmål om hvor man skal sidde er vigtig for blive en del af gruppen. Dette fremgår af den negative følelse ( følte det mærkeligt ) konsulenten gav udtryk for. Hvad der mangler er en arbejdsplads til mig eller P-E som er en arbejdsplads (P) til mig E. Da det udtrykkes negativt betegnes det (P-E). 6

7 Klokken 8.10 samme dag kom en teamleder hen til mig, og fortalte hvad der var mine arbejdsopgaver, og hvilke log-in oplysninger jeg skulle bruge... han prøvede at lave et nummer ud af det ved at sige. det forventes ikke at du sidder ned det forventes at du arbejder Jeg synes det var underligt, for det er nødvendig med et sted at sidde du skal lære hvordan systemet virker alle de andre er bekendt hermed men ikke en ny person. Kernen her er, at det at komme på omgangshøjde med de andre er vigtig og at det bør prioriteres. Men meldingen signaler negative værdier. For det første fik vittigheden konsulenten til ikke at være påskønnet (E-E). For det andet, han ønsker basale informationer (L-L) for at komme i gang med arbejdet (P-L). Den øverste projektleder er personligt stærkt engageret i projektet. Lige efter den negative indtraf en positiv begivenhed. IT-konsulenten: Kl.9.00 havde vi et uformelt møde i kaffepausen. Han (projektlederen) gav en opdatering på projektet, og nogle forlag han havde modtaget pr. . Han gav os et hurtigt overblik over projektet i pausen... det skabte en god stemning. han er en god leder man har det sjovt og han indgyder tillid han svarer direkte ingen taktiske manøvrer hvis han ikke har et svar siger han det, og tilføjer: Det skal jeg finde ud af fra person X han er meget behagelig at have med at gøre... Her skabes en række positive værdier og der generes viden. En opdatering (P-L) og en oversigt over kommende aktiviteter (P-L). Ved at gøre dette skabe projektlederen en god atmosfære (E-E) og han viser sig som en god leder (P-E) der indgyder tillid (L-E) gennem at forsyne deltagerne med svar (L-L). At få et hurtigt overblik i starten er værdifuldt. Betydningen af de sociale kompetencer er indlysende. For at kunne medvirke i reorganiseringen af systemet (P-L) har konsulenten behov for at blive informeret herom (L-L) og for at blive en del af arbejdsgruppen fordrer det en arbejdsplads (P-E). Som det kan ses er værdier og viden tæt knytte sammen i etableringen af forretningsrelationer. Den anden informant i en større privat energivirksomhed blev rekrutteret for en 6 måneders periode. Konkret betød det, at IT konsulentvirksomheden beskæftigede konsulenten i 6 måneder til et højere honorar end normalt. Efter denne periode havde kunden så muligheden for at ansætte konsulenten. En positiv begivenhed viser, hvor vigtigt det er at afstemme forventningerne indledningsvist. IT konsulenten erindrer Jeg og min chef var ude at spise frokost, og så diskuterede vi mit arbejde den ansatte som lærer mig systemet har haft en relativ administrativ rolle... en rolle som ikke lige matchede mig... og da vi så diskuterede dette emne, gav han mig ret i at jeg skulle have en mere udviklingsorienteret rolle... det føltes godt, at han havde den samme forventning til min rolle det forventedes at jeg var drivkraften i systemudviklingen ud fra brugernes vinkel Oplæringen i systemet er nødvendig (L-L), hvor viden overføres fra kunden til konsulenten. Hvad der imidlertid er kritisk er den fremtidige rolle konsulenten skal spille. En mere udviklingsorienteret rolle betyder (P-L) og indebærer også en mulighed for praktisk udvikling (P-E). Kerneopgaven (eller den kerneværdi som skal overføres) er at gøre systemet brugervenligt, hvilket vil sige (P-P) eller snarere (P-L). På grund af det åbenlyse match mellem chefens forventninger og konsulentens om det fremtidige arbejde havde konsulenten en god fornemmelse i maven (E-P). En forsigtig konklusion på baggrund af denne begivenhed er, at der i forbindelse med al rekruttering skal sikres en afstemning af forventninger samt angives en retning for jobbets udvikling. Til sidst skal værdioverførselsaspektet illustreres i forhold til kundeetableringsprocessen ud fra konsulentens leder og koordinator i IT-virksomheden. Han diskuterede den anden rekrutteringsopgave (den anden informant). Han er noget speciel og jeg har haft kontakt med ham i over to år. Jeg mødte ham første gang ved en ansættelsessamtale jeg kunne godt lide hans personlighed han er meget social, venlig og kompetent..han er åben.og positiv du kommer til at synes om ham og han er let at placere hos en klient I det pågældende tilfælde havde vi fået en anmodning fra en klient, som ønskede en person der kunne arbejde med deres forretningssystem... jeg synes umiddelbart at 7

8 han var den rette person de havde behov for en person som var fleksibel og social, og som skulle samarbejde med deres teknikere og ledelse samt med udviklingen af systemet og en person som kan kommunikere den første jeg tænkte på var Frederik Her illustreres en række positive værdier. At synes om en person fører direkte over i en central værdi (E-E). At være kompetent til jobbet er identisk med (P-E og P-P). Og at være i stand til at kommunikere indebærer værdien (L-L). Konsulenten er således omfattet af en række positive værdier. Grundet denne viden kunne lederen hurtige tage aktion. Jeg præsenterede ham omgående for klienten ved mit første besøg og jeg kontaktede ham (konsulenten) umiddelbart efter jeg kom tilbage fra mødet..jeg havde en beskrivelse af opgaven med mig og jeg spurgte om han kunne se på den.allerede på det tidspunkt var jeg overbevist..opgaven svarer til en han tidligere har løst, men her får han mere ansvar Dette illustrerer hvordan en profilering finer sted. Ud fra specifikationen (L-L) ser lederen efter et match. Ved både at se på hidtidige erfaringer og fremtidige muligheder får han gjort konsulenten interesseret. Ansvar transformeres i L-E eller P-E dvs. en højere status eller flere muligheder i jobbet. Fredrik accepterede opgaven. Jeg mødte ham personligt igen... blot for at afklare tingene... og så præsenterede jeg ham og en række andre kandidater for..men klienten så meget hurtigt at han var den egnede kandidat de inviterede han til en samtale og de synes profilen var ideel. Foruden de kunne lide hans personlighed. Så her sikrede lederen et så godt match som mulig. Profileringen er mere eller mindre gjort intuitiv gennem en række samtaler snarere end gennem test. Det virkede som om at klienten lagde vægt på de samme værdier, idet de mente, at det var den rette person (L-E) samtidig med at de synes om hans personlighed (E-E). Som det fremgår i de tre eksempler fra informanter kan man gennem en realtids dokumentation og et selvkonfrontationsinterview sammenstykke beskrivelser af hændelsesforløb. Disse er fragmentariske, men afslører dog hverdagen med temmelig personlig erfaring på forskellige organisatoriske niveauer. Konsulenterne taler om det daglige arbejde, koordinatoren i IT virksomheden taler om samarbejde mellem kunden og konsulenten. De processer som vi her er taget op vedrører to af de generiske værdiskabende processer i B2B samarbejdet nemlig de operationelle processer (konsulenterne) og kundeetableringen (koordinator). I et mere omfattende studie kunne flere samarbejdsprocesser og flere processer fokuseres, således at der ville fremkomme et bredere mønster og dermed analysegrundlag. Dette mønster ville herefter danne grundlag for analysen af hvilke værdier og typer af viden som hænger sammen. Denne kobling bliver den centrale del i analysen. Konklusion Som det er illustreret kan begivenheder analyseres gennem at benytte en tilgang på to niveauer. For det første skal begivenheder organiseres tekstmæssigt som en sammenhængende historie (niveau 1). For det andet skal særlige dele heraf fortolkes gennem at uddestillere nøgleelementer i hvorledes værdi kommer til udtryk (niveau 2). Disse sproglige komponenter er empiriske modpoler til typen af værdi og typen af viden, som synes at blive formidlet i forretningsrelationer. Det er imidlertid ikke let at adskille værdi fra viden. Således indeholder det at vide at en person er den rigtige til opgaven både en værdi og et videnaspekt. Dette korresponderer med L-E som indebærer at noget er rigtigt (L) om en person (E). Dette kan også opfattes som en værdi iboende i personen. Derfor er det ikke en enkelt opgave at opretholde distinktionen i praksis. Men det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man kan sammenligne B2B relationer på tværs af en portefølje af relationer i en udvalgt vidensintensiv virksomhed, og konstruere et eventuelt mønster mellem de værdier og typen af viden, som overføres. Som det fremgår, er forretningsrelationer en kompleks størrelse, der omfatter en lang række processer, hvori der indgår en bred vifte af professionelle og personlige dimensioner. Den tilgang som her er 8

9 illustreret, har sigtet mod at udforske denne kompleksitet gennem at anvende et værdibaseret approach på de kritiske begivenheder, som indeholder viden om den daglige drift. Gennem disse snapshots fra praksis, kan der opnås et billede af hvilken type af værdi og viden som er afgørende i samarbejdet, og som dermed er drivkraften i den værdiskabelsesproces, som finder sted. Referencer Amar, A.D. (2004) Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivational dynamics and antecedents, European Journal of Innovation Management, 7, Andersson, B.-E. & S.-G. Nilsson (1964) Studies in the reliability and validity of the Critical Incident Technique, Journal of Applied Psychology, 48, 6, Bitner, M. J., Booms, B. H. & M. Stanfield Tetrault (1990) The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents, Journal of Marketing, 54. January, Bull, C. (2003) Strategic issues in customer relationship management (CRM) implementation, Business Process Management Journal, 9, 5, Doyle, P. (1995), Marketing in the new millennium, European Journal of Marketing, 29, 13, Drucker, Peter (1993). Managing for the Future: The 1990s and Beyond. Plume. Edvardsson, B. (1992) Service break-downs- A study of critical incidents in an airline, International Journal of Service Industry Management, 3, 4. Eriksson, K. & Mattsson, J. (2002) Managers perception of relationship management in heterogeneous markets, Industrial Marketing Management, 31, Erhvervsministeriet (2000) Tæt på erhvervspolitikken - Service i forandring. Flanagan, J. C. (1954) The Critical Incident Technique, Psychological Bulletin, 51, 4, Grönroos, C. (1990) A relationship approach to the marketing function in service contexts: The marketing and organisation behaviour interface, Journal of Business Research, 20, January, Haglund, B. (1990) Report on discrimination powers for Hartman-type value hierarchies, Philosophical reports # 34, green series, Gothenburg University, department of philosophy. Hartman, R. S. (1967) The Structure of Value: Foundations of a Scientific Axiology, Carbondale Illinois: Southern Illinois Press. Lengnick-Hall, C. (1996) Customer contribution to quality: A different view of the customer-oriented firm, Academy of Management Review, 21, 3, Hicks, R.C., Datero, R. & Galup, S.D. (2007), A metaphor for knowledge management: explicit islands in a tacit sea, Journal of Knowledge Management, 11, 1,

10 Lindsay, V., Chadee, D., Mattsson, J., Johnston, R. & Millett, B (2003), Relationships, the role of individuals and knowledge flows in the internationalisation of service firms, International Journal of Service Industry Management, 14, 1, Maister, D. (1994) Managing the Professional Service Firm. Free Press. New York. Mattsson, J. (1990) Better Business by the ABC of Values. Lund: Studentlitteratur. Mattsson, J. (1993) How bank loan officers evaluate persons applying for credit, International Journal of Bank Marketing, 11, 2, Lemmink, J. & Mattsson, J. (1996) Warmth during non-productive retail encounters: the hidden side of productivity, International Journal of Research in Marketing, 15, 5, Mattsson, J. & Rendtorft, J. (2006) E-marketing ethics: A theory of value priorities, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 3, Mattsson, J., Ramaseshan, R. & Carson, D. (2006) Let marketers reclaim corporate strategy, Journal of Strategic Marketing, 14, 2 (June) Mattsson, J (2006) True Marketing: A value based philosophy for strategic marketing, paper presented to the Annual conference of the Danish Management Academy, Copenhagen, December 11-12, Moorman, C. & Rust, R. (1999) The role of marketing, Journal of Marketing, 63, Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994) The commitment-trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, 58 (July), Nonaka, I. (1991) The knowledge-creating company, Harvard Business Review, 69, 6, Nonaka, I. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, 5, 1, Nyquist, J. D., Bitner, M. J. & B. H. Booms (1985). Identifying Communication Difficulties in the Service Encounter: A Critical Incident Approach, in Czepiel, J. A.. Solomon, M. R. and Surprenant, C. F., The Service Encounter. New York: Lexington Books. Payne, Adrian (2005). Handbook of CRM: Achieving Excellence through Customer Management. Butterworth-Heinemann. Poulfelt, Flemming (2002). Ledelse i kunskapsintensive virksomheder i Norhaug. Odd Kunnskapsledelse trender og utfordringer. Universitsforlaget Oslo. Sheth, J. (2007) Emerging research opportunities for doctoral students in B-to-B marketing, Journal of Business to Business Marketing, 4, 1, Starbuck, W. H. (1992), Learning by knowledge-intensive firms, Journal of Management Studies, 29, 6,

11 Sundbo, J., Mattsson, J., Millett, B. & Johnston, R. (2001) Innovation in service internationalisation: The crucial role of the frantrepreneur, Regional Development and Entrepreneurship, 2001, 13, 3, Sveiby, K.E. and Lloyd, T. (1987) Managing Know-how - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury. London. Tenkasi, R. V. & Boland, R. (1996) Exploring knowledge diversity in knowledge-intensive firms: a new role for information systems, Journal of Organisational Change Management, 9, 1, Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004) Evolving to a new dominant logic in marketing, Journal of Marketing, 68 (January)), Wilson, D. (1995) An integrated model of buyer-seller relationships, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (Fall), Winch, G. & Schneider, E. (1993) Managing the knowledge-based organization: The case of architectural practice. Journal of Management Studies, Vol.30, No.6, 1993: Yin, (1990) Case Study Research, California: Sage Publications. Appendix: Noter fra den mystiske konsulent Den lejede konsulent Tirsdag d. 27. november Uformelt møde med projektlederen 2 Var glad. da han havde snakket med mig og forklaret en række ting. 1 Ingen arbejdsplads 2 Følte mig en smule tilovers og usikker på. hvordan jeg skulle kunne arbejde Spurgte om en computer. Peter, som er teamleder svarede: Jeg troede. du skulle arbejde ikke sidde den af 2 Jeg undrer mig over, hvordan jeg kan udføre et tilfredsstillende job Uformelt møde i kaffepausen med projektlederen 2 Jeg er glad, da jeg fik mere information om projektet Møde med teamet og projektlederen før udrulningen af projektet. 2 Jeg er tilfreds. Der kom idéer på bordet. som jeg tidligere har talt om. Onsdag d. 28. november

12 Hele dage 1 Arbejder med at opdatere lister. Noget af et slavearbejde! 2 Har en god fornemmelse da mit arbejde blev rost. Ikke noget særligt, men blot følelsen af meldingen gjorde godt Mandag d. 3. december Jeg spurgte om en arbejdsplads. Svar: Prøv at finde en computer, som du kan arbejde fra! 2 Overrasket og en smule ked af det. Hvordan skal jeg kunne arbejde ordentligt, hvis jeg hele tiden skal skifte computer Jeg spørger om en computer. Svar: Vi har ikke behov for flere computere, blot for at folk kan surfe rundt. Vi har allerede fire af den slags, og det er tilstrækkeligt. 2 En anden teamleder end min, blev irriteret og gnaven. Jeg er overrasket og ked af reaktionen. Jeg er stolt ved at være en del af projektet. Men jeg føler mig også en smule ydmyget, da jeg sjældent surfer på nettet for personligt. Bruger ikke engang Aftonbladet (en svensk avis). Jeg føler nemlig ikke der er tid til dette. 12

Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder!

Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Af Jan Mattsson og Flemming Poulfelt Resumé Interaktion indenfor business-to-business

Læs mere

Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Hvordan kernen af forretningsrelationer påvirker værdioverførslen Mennesker, processer og procedurer, som vidensbærere i B-B virksomheder Mattsson, Jan; Poulfelt, Flemming Publication date: 2007 Document

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.

TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND. Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs. TREKANTSDRAMA BLANDT TRÆMÆND Mette Vedel, Msc. Phd. Copenhagen Business School Center for Applied Market Science, Herning mev.marktg@cbs.dk TREKANTSDRAMA? EN SMART OVERSKRIFT ELLER EN REALITET - TJAH 14.

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Certificerings Ansøgning

Certificerings Ansøgning C L Ibsensvej 11 2820 Gentofte Landlinie: +44 1276 514 200 Mobil 31 15 00 50 hj@iipdanmark.dk Certificerings Ansøgning Introduktion Den information, som De udfylder i denne ansøgning, vil hjælpe Deres

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team

DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE. Hvad forskning siger om effektive team DET LÆRINGSORIENTEREDE TEAMMØDE Oversigt Hvad forskning siger om effektive team Synlig læring i lærerteamet Mødedagsorden som værktøj Organisering i lærerteam er almindeligt i folkeskolen forskellige typer

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem

Figur 2.1.2-1 LEDERSKABET ER. skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem LEDERSKABET ER skabelse og styring af processer i organisationen og i dens eksterne relationer som sikrer dens eksistens gennem produktivt arbejde, transformationer og vækst. Figur 2.1.2-1 LOYALITETENS

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed

Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed HK/Kommunals beskæftigelsesudvalg og Dansk Socialrådgiverforeninges beskæftigelsesfaggruppes temadag d. 17. november 2010 om Logikker i jobcenterpraksis kritisk refleksion om egen faglighed Temadagens

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom

1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kom 1. Kan outplacement-udbyderen tilbyde sparring til lederne, der skal opsige medarbejdere? Det kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere og kommunikere en opsigelse til sine medarbejdere. Det er

Læs mere

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk

Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORMIDLINGSDAG 18. JUNI 2008 Forandringer i misbrugende unges sociale netværk FORANDRINGER I MISBRUGENDE UNGES SOCIALE NETVÆRK Hvad Et pilotprojekt baseret på kvalitative interviews med ca. 15 unge med

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk.

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere