Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder"

Transkript

1 Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder Jan Mattsson, Roskilde Universitet & Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School Profil af vidensintensive virksomheder De vidensintensive virksomheder er kommet markant på den virksomhedsmæssige dagsorden. Således viser analyser (Erhvervsministeriet, 2000), at netop disse virksomheder vil få en central rolle i omstillingen til videnøkonomien samtidig med, at virksomhederne over en bred kam hører til de stærkest voksende. Baggrundene herfor er flere (Poulfelt, 2002). For det første er kravet til omstilling og forandring vokset væsentligt igennem de senere år. Og rådgivere kan på dette felt være naturlige partnere i mange virksomheders forandringsprocesser. For det andet outsources mange funktioner i dag, hvilket betyder, at behovet for at købe de tilsvarende ydelser stiger. Ligeledes på dette område får rådgiver- og IT-virksomheder en stigende placering. Og endelig betyder den øgede fokus på viden i både udviklings- og forældelsesmæssigt perspektiv, at mange virksomheder i stigende grad anvender eksterne ressoucer (i både person- og virksomhedsmæssig forstand) til at bistå med og sikre, at virksomhederne har den optimale videnportefølje i relation til både dagligdag og fremtid. Og at videnintensive virksomheder har fået volumen fremgår af den årlige omsætning, der i 2006 i Danmark var i størrelsesordenen 125 mia. kr. (sammenlignet fx med skibsfart på 140 mia kr. og entreprenører på 80 mia). Hovedparten af denne omsætning hidrører fra B2B markedet, hvilket begrunder relevansen af at sætte fokus på forretningsrelationer i dette marked. De vidensintensive virksomheder har flere betegnelser. Således benyttes betegnelsen. professionelle servicevirksomheder ( Professional Service Firms - PSF) (Maister, 1994) vidensintensive virksomheder ( Knowledge-Intensive Firms - KIF) (Starbuck, 1992) eller videnbaserede organisationer ( Knowledge-Based Organizations - KBO) (Winch & Schneider, 1993). Indenfor den generelle beskrivelse og i statistisk sammenhæng ses ofte karakteristikken "forretningsservice" anvendt (Erhvervsministeriet 2000). Som eksempler på virksomheder indenfor dette felt kan nævnes revisionsvirksomheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer, reklamebureauer, ingeniørvirksomheder og IT-virksomheder. Om end variationen blandt disse typer af servicevirksomheder fortsat er stor, kan en række ligheder spores. Nogle af disse karakteristika er: servicens uhåndgribelighed (Bloom & Kotler, 1982), hovedparten af de ansatte er professionelle med et højt uddannelses- og kompetenceniveau (Sveiby & Lloyd, 1987), knowhow er virksomhedens kerneressource, produktionen finder sted i tæt samarbejde med klienterne, de finansielle ressourcer er ofte temmelig begrænsede, partnerskab er en typisk ejerskabsstruktur, og der er ofte færre traditioner for (professionel) ledelse. Under alle omstændigheder er et væsentlig karakteristika det relationsbaserede, hvad enten det er eksternt i forhold til kunderne eller internt i forhold til medarbejderne, idet det er gennem relationer at værdier skabes i denne type virksomheder. Viden og værdi i relationer Business-to-business (B2B) interaktion omfatter meget mere end B2B markedsføring. Samspillet mellem køber og sælger inkluderer mange separate virksomhedsfunktioner (Grönroos,1990). Interaktion sikrer af værdiskabende processer. I litteraturen er der blevet peget på tre værdiskabende nøgleprocesser : 1) innovation, 2) kundeetablering og 3) operationelle processer (Doyle, 1995). Disse processer er nødvendige for at opbygge stærke kunderelationer. Litteratur om styring af relationer 1

2 (Wilson, 1995) har foreslået flere modeller for at håndtere relationen såsom at organisere samarbejdsforløbet og at skabe et aktivt engagement af kunden (Mattsson et al, 2006). Brugbarheden af disse modeller er imidlertid afhængig af relationens karakteristika, som forpligtigelse og tillid mellem partnerne (Morgan & Hunt, 1994), koordinationsformen og produktionsteknologien, samt graden af integration med andre forretningsrelationer (Eriksson & Mattsson, 2002). Også i mere heterogene markeder bliver det sværere at skabe samarbejdsrelationer. En forudsætning for at opbygge stærke kunderelationer er, at sælger er stærkt kundeorienteret. I de senere år, er styring af kunderelationer (CRM customer relationship management) blevet en håndgribelig del af relationsmarkedsføring. Det blev første gang benyttet på forbrugermarkedet. Nu er tiden kommet til at fokusere mere på metoder for CRM i forhold til B2B relationer (Bull, 2003), og hvordan langsigtet værdi kan skabes for kunder gennem disse relationer (Payne, 2005, Moorman & Rust, 1999). Viden, og den disciplin som er opstået i kølvandet herpå nemlig knowledge management (KM), er central når det gælder om at opbygge stærke forretningsrelationer. Kapital og arbejdskraft er gennem de seneste år blevet mindre relevante, og er blevet erstattet af viden som en nøglefaktor når det gælder opnåelsen af konkurrencemæssige fordele (Starbuck, 1992, Drucker, 1993). Viden er blevet fortolket på mange måder, som fx en individuel sindstilstand, en genstand der kan lagres, en proces relateret til en anvendelse, eller en adgang til og kapacitet til at benytte information (Hicks et al, 2007). Det eksisterende paradigme på videnområdet området betragter viden som et resultat af en transformation af data til information og information til viden. Dog er mængden og kombinationen af viden ikke den primære drivkraft bag konkurrencemæssige fordele som sådan. Derimod er integrationen af viden og videndeling mellem medarbejdere de to primære faktorer til at opnå succes. Dette kan kun udvikles ved at tage hensyn til de forskellige fortolkninger af relevante videns arbejdere i en virksomhed (Tenkasi & Boland, 1996). Dette medfører refleksion over en persons brug af vidensbegreber, og en villighed til at udfylde huller i videnopfattelsen mellem personen og andre medarbejdere. Derudover skal viden akkumuleres og udvikles gennem innovation, hvorfra vidensarbejdere skal skabe ny viden (Nonaka, 1994). Dette sikres gennem principper for motivation med det formål at bibeholde innovation (Amar, 2004). Som følge heraf bliver viden opfattet som en primær faktor bag stærke kunderelationer. Værdi er blevet et centralt element i ledelsesforskning. Det er blevet defineret på forskellige måder. Mest almindeligt er det at opfatte værdi som en relativ størrelse; sammenligningen mellem hvad man får og hvad man giver. Det er den formodede afvejning mellem omkostninger og fordele. Positive værdier opstår når fordele overstiger omkostningerne og omvendt ved en negativ værdi. Her vil der imidlertid blive benyttet en formel værdidefinition baseret på videnskaben om værdier eller axiologi (Hartman, 1967). Denne opfattelse af værdi er med succes blevet anvendt i erhvervsforskning (Mattsson, 1990; Lemmink & Mattsson, 1997; Mattsson & Rendtorft, 2006). Her er værdi opfattet som en kombination af tre værdidimensioner af forskellig dybde og betydning: E = emotionel, P = praktisk og L = logisk. Ved at kombinere dimensioner med sig selv, og med andre dimensioner, kan der konstrueres ni værdi typer (E- E, E-P, E-L, P-E, P-P, P-L, L-E, L-P og L-L) på ni niveauer af betydning (Haglund, 1990). Den første position illustrerer det perspektiv som anvendes ved vurdering, og den anden position angiver vurderingsobjektet. Til sammen danner kombinationen en værditype. Den emotionelle dimension E skal betragtes som en gestaltdimension og svarer i dagligt tale en person(lighed). Den praktiske dimension P omfatter alt det fysiske omkring os i tid og rum. Den logiske dimension L har sin modpol i den abstrakte verden med symboler som cifre og koder.. Eksempelvis betyder E-E at man anlægger et emotionelt perspektiv på en person (eller gestalt). P-P derimod indebærer at man ser det praktisk i et fysisk objekt eller med andre ord at noget fungerer godt. Derved er der skabt et formelt værdihierarki. Eftersom systemet er generisk kan det også anvendes til at kategorisere viden. Det der kaldes tavs eller implicit viden (Nonaka,1991) kan ses som en kombination af person- og arbejdsdimensioner (E-P), da det normalt er forstået som en intuitiv måde (af en individuel person E) at vide hvad der skal gøres 2

3 (arbejde P). Kodificeret, eller eksplicit viden (Nonaka,1991), på den anden side, kan ses som en kodificering (L) af arbejde (P) altså L-P. Et vigtigt snit er konstateringen af, at både kunder og udbydere har forskellige roller, som påvirker forholdet. Det er blevet foreslået at kunder kan udgøre: en ressource, en co-producent, en køber, en forbruger og et produkt (Lengnick-Hall, 1996). Derfor kan dybden af forskellige processer (Mattsson, 2006) afgøre hvor effektiv mekanismen til overførsel af viden er. Uformelle kanaler mellem personer ser ud til at være mere åbne og effektive. Derfor bliver det specielt vigtigt at studere samarbejdsprocesser mellem personer. Ledelsesmetoder er hastigt skiftende med fremkomsten af Internettet, den uorganiske vækst gennem fusioner og opkøb, de pludseligt opståede økonomiers stigende magt, overgangen fra offentlige virksomheder og fragmenteringen af den vertikale integration (Sheth, 2007). Litteratur om relationsstyring har været fokuseret på alt fra at afkode meninger fra centrale informanter om købere og sælgere i binære industrielle relationer og til at bygge kvantitative modeller, eller gennemføre caseanalyser. Udviklingen af den netværksbaserede virksomhed udfordrer den traditionelle fremgangsmåde for at studere forretningsrelationer. En binær indfaldsvinkel bliver for nærsynet. Et komplekst netværk af relationer har brug for at blive studeret ved brug af mere systematiske værktøjer. Vidensfordele og videnskabelse bliver centrale led i det virksomhedsnetværk. Nylige web baserede succeshistorier (som fx Skype, der tilbyder gratis Internet telefoni) illustrerer den globale indflydelse på viden. Eliminering af mellemled i elektroniske markedsføringskanaler er den nuværende trend.. For eksempel modtager mange online sælgere deres ordrer direkte fra online kunder. Denne omvendte markedsføring er drevet af global eksponering og et stærkt brand (Sheth, 2007). Store globale virksomheder som General Electric (GE) opnår avance fra værdiskabende services, og ikke fra produktionen. Det er blevet foreslået at en servicedominerende logik er ved at opstå som den globale afgørende faktor for succes (Vargo & Lusch, 2004). Denne udvikling gør det essentielt at fokusere på forretningsrelationer for serviceprocesser således som de vidensintensive virksomheder gør det. Andre centrale områder er individets rolle. Det er blevet mere udtalt i forståelsen af videnskabelse og overførslen af viden internt såvel som imellem virksomheder (Lindsay et al, 2003). Individer blevet en nøglekomponent i mekanismen for videnskabelse og overførslen I forretningsrelationer (Amar, 2004). Der har været foreslået flere andre komponenter for denne mekanisme, som fundamental for overførsel af viden såsom fx: dybden af eksisterende overførselskanaler, modtagers evne til at absorbere viden, og motiver for at dele/modtage forretningspartneres viden. Værdien af lagret viden er afhængig af hvor generisk den er, og hvor let det er at anvende den andre steder.. En portefølje af processer kan afbilde et særligt mønster af parternes engagement. Det er dette mønster som former konteksten for nærværende studie. Ideen er, at mønsteret af inddragelse udgør et kerneaspekt. Ved at fokusere på individets rolle, sigtes der mod at studere: Hvordan aktører i vidensintensive virksomheder skaber værdi i forretningsrelationer, og hvordan værdiskabelsen bliver påvirket af kernen af forholdet. Artiklen fokuserer på; processer, processer og procedurer i forskellige former for B2B relationer. Synspunktet, er, at nogle af dem kan bidrage mere til værdiskabelse end andre, på grund af de naturlige karakteristika af de involverede processer. Dette har vi benævnt kernen i relationen. Det er opfattelsen, at desto mere værdi der kan konstateres i en forretningsrelation, desto stærkere og mere profitabel bliver den. Og da stærke kunderelationer anses for at være de centrale kræfter for at opnå konkurrencemæssige fordele i vidensøkonomien, følger heraf det relationelle snits betydning. Metode Det primære formål med artiklen er, at illustrere, hvordan værdi skabes og viderebringes af individer i vidensintensive virksomheder for kunder i B2B relationer. For at forstå hvordan videnoverførsel 3

4 genererer værdi mellemvirksomheder er det vigtigt at kortlægge fælles aktiviteter mellem udvalgte medarbejdere i de tre centrale værdiskabende processer; 1) etablering af kunder, 2) drift og 3) innovation (Doyle, 1995). Et sekundært formål med studiet er at udvikle procedurer for dataindsamling der udfylder gabet mellem standardformen for case studier (Yin, 1990), der benytter et sæt af ofte semistrukturerede spørgsmål i interviews, og det noget mindre strukturerede og reaktionsdrevne critical incident technique (CIT). Førstnævnte sigter mod en makro casebeskrivelse og forståelse af virksomheders ageren ofte over tid, hvorimod sidstnævnte benyttes til at kortlægge mikro-niveau episoder, som de er opfattet og oplevet af individuelle svarpersoner. Der vil blive sondret mellem tre typer af værdi processer i B2B relationer mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Den første proces er den kundeetablerende. Denne proces er defineret som hvad der udspiller sig fra planlægning af den første kontakt mellem en repræsentant for den vidensintensive virksomhed og en fremtidig kunde og til kontrakten er underskrevet. Der fokuseres på indsamlingen af data om, hvordan nogle medarbejdere (fx vigtige sælgere og ledere af indkøb) oplevede de afgørende møder retrospektivt. En sekundær værdiproces er drift. For de vidensintensive virksomheder omsættes dette til den faktiske levering af rådgivningen, eller servicen som anført i kontrakten. Opgavens varighed går fra start til slut af serviceleverancen. Dette kan også inkludere forskellige former af opfølgning. I studiet af denne proces udvælges svarpersoner såsom medlemmer af projektgrupperne, brugere/medarbejdere af kundens serviceydelse, og medlemmer af styringsgrupper for projekterne. Artiklen kommer til at illustrere dette genom noter fra den mystiske konsulent i en IT virksomhed (se appendix 1). En tredje og sidste værdiproces er innovation. Med dette menes den interne (eller for den sags skyld, eksterne) udviklingsarbejde for at forbedre og videreudvikle service. Denne værdiproces er svær at specificere. Normalt involverer den begyndelse, udvikling og introduktion på markedet, og den kan strække sig over flere år. Udvælgelse af vidensintensive virksomheder - en principiel diskussion Data fra vigtige B2B relationer vil blive indsamlet fra vidensintensive virksomheder i Skandinavien. Eksempler på sådanne firmaer er; konsulentvirksomheder, advokat virksomhed, IT konsulentvirksomheder og vikarbureauer. Fra hver enkelt af de virksomheder vi tester (cases) udvælges vi en portefølje af vigtige, og ideelle relationer mellem forskellige typer af kunder. Hver enkelt relation analyseres i forhold til dets kerne; det vil sige at tre værdi processer vil blive undersøgt. Derfor udgør kernen af B2B relationer studiets fundamentale enhed. Data udledes fra de individer som tager del i disse relationer og hvordan disse individer opfatter den virkelighed som fanges af udfald og begivenheder. Vi drager nytte af data fra et krydsfunktionel og binært perspektiv, hvorfor både medarbejdere fra serviceudbyderne og kunderepræsentanterne testes. Vores grundlæggende antagelse kan opsummeres i de følgende postulater. En stor del af social interaktion kan opfattes som improviseret, og at værdiskabelse og videnoverførsel derfor måske ikke er forventet. Individuelle samarbejder og relationer, derimod kan være centrale for at forstå, hvordan organisationer skaber værdi gennem overførsel af viden. Udvælgelsen af svarpersoner og organisering af analysematerialet Relevante erhvervsfolk som har dokumenteret førstehånds viden, fra de oprindelige tre typer af værdiskabende processer, udvælges som svarpersoner i hver enkelt case. Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af særlige begivenheder. Svarpersonen skal have oplevet begivenheden personligt og skal også anse det for at være essentielt for værdiskabelsen. Svarpersonen skal således være i stand til at placere begivenheden i forhold til tid og sted, og give en ganske detaljeret 4

5 redegørelse for det. Nylige oplevelser vil være at foretrække. Svarpersoner bliver opfordret til at tale upåvirket, åbent og frit. Almindeligvis vil kun et par begivenheder blive uddraget fra optagelserne af enhver af svarpersonerne. Vi garanterer fortrolig behandling af båndoptagelserne. Som en del af analysen vil udvalgt materiale blive læst og efterprøvet af hver enkelt svarperson. Derfor kan der være mange personlige detaljer, som ikke kan præsenteres. Navne på virksomheder og svarpersoner forbliver fiktive. The critical incident technique (CIT) Flanagan (1954) har udviklet en metode (CIT) til at studere nuværende adfærd med det formål at bestemme den adfærd, der var udslagsgivende for succesen eller nederlaget i en given profession. For at en begivenhed bliver defineret som udslagsgivende, skal den almindeligvis kunne beskrives i detaljer, og den må ikke afvige signifikant fra det forventede udfald, positivt som negativt. Som følge deraf er det kun de afvigende begivenheder der bliver studeret. CIT er blevet anvendt i flere studier relateret til kvalitetsservice (Bitner et al, 1990; Edvardsson, 1991; Mattsson, 1993). Det er blevet anvendt som en induktiv metode baseret på interviews med svarpersoner for at fremkalde begivenheder der danner mønstre, fra hvilke forskeren kan frembringe koncepter og teorier (Nyquist et al, 1985). Både kvantitative og kvalitative elementer kan inkluderes i analysen. I praksis er interviews den mest foretrukne dataindsamlingsmetode (Andersson & Nilsson, 1964), da den er bedre end andre metoder, når det gælder om at etablere et billede af hvordan en person oplever en given episode. Svarpersoner er normalt i stand til at gengive en ganske detaljeret beskrivelse af en begivenhed, og de processer der omgiver det. Et mål med dette studie er at udvikle en fremgangsmåde til at integrere svardrevne data med en længere redegørelse for en begivenhed der kunne bruges som en bro mellem traditionel case beskrivelse (Yin, 1990) og mikro-niveau begivenheder fremkaldt af CIT fremgangsmåder. Pålinie med Sundbo et al (2001) har vi defineret et udfald som værende en retrospektiv organisation af et sæt af interrelaterede begivenheder i en omfattende fortælling. Denne organisation af en tekst kan synliggøres direkte af en forsker. At være kritisk i konteksten til denne undersøgelse betyder at: begivenheden og udfaldet er opfattet som at have haft et positivt eller negativt resultat for personen eller organisationen. Ved at gruppere tekst fra begivenheder, eller fragmenter deraf, med længere redegørelser for udfald, vil transskriptioner blive fremstillet som en begivenhed på første niveau af analysen. Hver enkel svarperson får derefter muligheden for at gennemgå den skriftlige redegørelse for det relevante udfald. På denne måde søges der, at blive skabt en form for gyldighed for udfaldet. Det andet niveau af analysen omfatter følgende: Al tekst som beskriver udfald eller begivenheder fra de tre typer af værdi processer vil blive klassificerede efter typen af viden benyttet, og typen værdier skabt. Sammenligning af typer af viden og typer af værdier skabt i de tre typer af værdiprocesser, vil indikere hvordan kernen af relationen kan påvirke værdiskabelsen. Sammenligning på tværs af cases kan give et fingerpeg i retning af, hvordan forskellige typer af relationer kan forøge eller formindske værdiskabelsen. Idéen bag fremgangsmåden er således, at teoretisere gennem induktive fortolkninger af tekst baseret på detaljerede svar af vigtige episoder i værdiskabende relationsprocesser, som de finder sted i samarbejdet mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Analyse af begivenheder i relationer - udvalgte eksempler fra pilotstudie I det følgende skal der gives et par eksempler på hvordan begivenheder på første kan konstrueres, og herigennem blive anvendt til at analysere hvordan værdi og viden kan bliver skabt og overført (pa andet niveau) i B2B relationer. Der er udvalgt tre informanter fra et skandinavisk IT-konsulentfirma (herefter 5

6 benævnt IT virksomheden) som sælger konsulenter (primært body shopping) for kortere eller længere perioder. Kunderne var en offentlig organisation, som administrerer en række regionale hospitaler i Sverige samt en større skandinavisk privat energivirksomhed. Der anvendes således to forskellige B2B relationer udgående fra den samme IT-virksomhed, og hver med en informant. Desuden indgår der information fra koordinatoren i IT virksomheden, som var overordnet i forhold til de to relationer. Dataindsamlingsprocessen var organiseret på følgende vis. Den administrative koordinator udvalgte en konsulent, når en ny kontrakt var indgået. Konsulenten (informanten) blev instrueret i at notere kritiske begivenheder ned i løbet af den første uge, han arbejdede hos kunden. Der skulle noteres svar på to typer af spørgsmål: 1) Hvad skete der? og 2) Hvordan reagerede andre? Et eksempel herpå er vist i appendix. Efter et par dages forløb, hvori der fandt noteskrivning sted, blev der gennemført et interview med den pågældende. Dette omfattede alene konsulenterne, og deres version af kritiske begivenheder. Alle interviews blev efterfølgende transskriberet. Det første eksempel hidrører fra en konsulent med en opgave i en offentlig organisation: Mit arbejde er at opstille en samlet oversigt over IT situationen i regionen... og derefter forsøge at konfigurere hver lokal region i forhold til dette på en måde så alt udstyr er relateret til systemet i henhold til deres behov... fx at dialyse er forbundet med systemet det er min opgave at sikre at det lokale system kan supportere hvad system designerne oprindeligt udtænkte. Gennem at analysere det første niveau af begivenheder fremgår det tydeligt, at det drejer sig om hvordan et information system, eller koder (L) fungerer i praksis (P). Den viden som er nødvendig er således en praktisk reorganisering af et mere abstrakt og overordnet system. Det er også den kerne værdi som vil blive overført fra IT-virksomheden. Herefter vil der blive givet eksempler på de fire kritiske begivenheder således som de fremgår i noteform i appendix med henblik på, at nærmere forstå relationen. Først gives der en beskrivelse af begivenheden. Projektlederen som er ansvarlig for det samlede IT projekt i sundhedsregionen kom en dag og satte sig ned sammen med vores arbejdsgruppe, og i løbet af tid kunne snakken sidestilles med et møde. Jeg fik således chancen for at præsentere mig og jeg følte jeg blev budt velkommen... han så mig ind i øjnene og forklarede mig en række ting... og da han er den øverste leder for projektet var jeg glad for at han tog sig tid til at tale med en nytilkommen og han forklarede også en række forkortelser som de brugte. Så snart han var opmærksom på at jeg ikke forstod en ting, tog han tid til at forklare den. Det var en god fornemmelse. Det er indlysende at det første indtryk er vigtigt og skaber en ramme for hvad der kan forventes fremover. At møde den øverste projektleder var interessant og godt. For i begyndelsen er der mange ting som skal forklares for at en konsulent kan arbejde. Dette er et vigtigt element i konsulentarbejde. Hvordan sørger man for en effektiv indslusning af en IT konsulent? Analyse af denne begivenhed på det andet niveau kan gennemføres på følgende måde. At møde den øverste projektchef gjorde et emotionel indtryk (E) på konsulenten. Han følte sig velkommen (E-E) og fik forklaringer om en række tekniske detaljer (L-L) som var nødvendige for at kunne fungere. I den situation er der overført viden fra klienten til IT konsulenten. Imidlertid skete der noget som forandrede situationen væsentligt jf. det efterfølgende. Vi startede med at arbejde kl Vi gik til vores kontor som indeholdt fire arbejdspladser, men vi var fem i kontoret Jeg følte det mærkeligt den første dag vil du virkelig gi den en skalle... du vil have fat på dine log-in detaljer og anden grundlæggende information... Det trivielle spørgsmål om hvor man skal sidde er vigtig for blive en del af gruppen. Dette fremgår af den negative følelse ( følte det mærkeligt ) konsulenten gav udtryk for. Hvad der mangler er en arbejdsplads til mig eller P-E som er en arbejdsplads (P) til mig E. Da det udtrykkes negativt betegnes det (P-E). 6

7 Klokken 8.10 samme dag kom en teamleder hen til mig, og fortalte hvad der var mine arbejdsopgaver, og hvilke log-in oplysninger jeg skulle bruge... han prøvede at lave et nummer ud af det ved at sige. det forventes ikke at du sidder ned det forventes at du arbejder Jeg synes det var underligt, for det er nødvendig med et sted at sidde du skal lære hvordan systemet virker alle de andre er bekendt hermed men ikke en ny person. Kernen her er, at det at komme på omgangshøjde med de andre er vigtig og at det bør prioriteres. Men meldingen signaler negative værdier. For det første fik vittigheden konsulenten til ikke at være påskønnet (E-E). For det andet, han ønsker basale informationer (L-L) for at komme i gang med arbejdet (P-L). Den øverste projektleder er personligt stærkt engageret i projektet. Lige efter den negative indtraf en positiv begivenhed. IT-konsulenten: Kl.9.00 havde vi et uformelt møde i kaffepausen. Han (projektlederen) gav en opdatering på projektet, og nogle forlag han havde modtaget pr. . Han gav os et hurtigt overblik over projektet i pausen... det skabte en god stemning. han er en god leder man har det sjovt og han indgyder tillid han svarer direkte ingen taktiske manøvrer hvis han ikke har et svar siger han det, og tilføjer: Det skal jeg finde ud af fra person X han er meget behagelig at have med at gøre... Her skabes en række positive værdier og der generes viden. En opdatering (P-L) og en oversigt over kommende aktiviteter (P-L). Ved at gøre dette skabe projektlederen en god atmosfære (E-E) og han viser sig som en god leder (P-E) der indgyder tillid (L-E) gennem at forsyne deltagerne med svar (L-L). At få et hurtigt overblik i starten er værdifuldt. Betydningen af de sociale kompetencer er indlysende. For at kunne medvirke i reorganiseringen af systemet (P-L) har konsulenten behov for at blive informeret herom (L-L) og for at blive en del af arbejdsgruppen fordrer det en arbejdsplads (P-E). Som det kan ses er værdier og viden tæt knytte sammen i etableringen af forretningsrelationer. Den anden informant i en større privat energivirksomhed blev rekrutteret for en 6 måneders periode. Konkret betød det, at IT konsulentvirksomheden beskæftigede konsulenten i 6 måneder til et højere honorar end normalt. Efter denne periode havde kunden så muligheden for at ansætte konsulenten. En positiv begivenhed viser, hvor vigtigt det er at afstemme forventningerne indledningsvist. IT konsulenten erindrer Jeg og min chef var ude at spise frokost, og så diskuterede vi mit arbejde den ansatte som lærer mig systemet har haft en relativ administrativ rolle... en rolle som ikke lige matchede mig... og da vi så diskuterede dette emne, gav han mig ret i at jeg skulle have en mere udviklingsorienteret rolle... det føltes godt, at han havde den samme forventning til min rolle det forventedes at jeg var drivkraften i systemudviklingen ud fra brugernes vinkel Oplæringen i systemet er nødvendig (L-L), hvor viden overføres fra kunden til konsulenten. Hvad der imidlertid er kritisk er den fremtidige rolle konsulenten skal spille. En mere udviklingsorienteret rolle betyder (P-L) og indebærer også en mulighed for praktisk udvikling (P-E). Kerneopgaven (eller den kerneværdi som skal overføres) er at gøre systemet brugervenligt, hvilket vil sige (P-P) eller snarere (P-L). På grund af det åbenlyse match mellem chefens forventninger og konsulentens om det fremtidige arbejde havde konsulenten en god fornemmelse i maven (E-P). En forsigtig konklusion på baggrund af denne begivenhed er, at der i forbindelse med al rekruttering skal sikres en afstemning af forventninger samt angives en retning for jobbets udvikling. Til sidst skal værdioverførselsaspektet illustreres i forhold til kundeetableringsprocessen ud fra konsulentens leder og koordinator i IT-virksomheden. Han diskuterede den anden rekrutteringsopgave (den anden informant). Han er noget speciel og jeg har haft kontakt med ham i over to år. Jeg mødte ham første gang ved en ansættelsessamtale jeg kunne godt lide hans personlighed han er meget social, venlig og kompetent..han er åben.og positiv du kommer til at synes om ham og han er let at placere hos en klient I det pågældende tilfælde havde vi fået en anmodning fra en klient, som ønskede en person der kunne arbejde med deres forretningssystem... jeg synes umiddelbart at 7

8 han var den rette person de havde behov for en person som var fleksibel og social, og som skulle samarbejde med deres teknikere og ledelse samt med udviklingen af systemet og en person som kan kommunikere den første jeg tænkte på var Frederik Her illustreres en række positive værdier. At synes om en person fører direkte over i en central værdi (E-E). At være kompetent til jobbet er identisk med (P-E og P-P). Og at være i stand til at kommunikere indebærer værdien (L-L). Konsulenten er således omfattet af en række positive værdier. Grundet denne viden kunne lederen hurtige tage aktion. Jeg præsenterede ham omgående for klienten ved mit første besøg og jeg kontaktede ham (konsulenten) umiddelbart efter jeg kom tilbage fra mødet..jeg havde en beskrivelse af opgaven med mig og jeg spurgte om han kunne se på den.allerede på det tidspunkt var jeg overbevist..opgaven svarer til en han tidligere har løst, men her får han mere ansvar Dette illustrerer hvordan en profilering finer sted. Ud fra specifikationen (L-L) ser lederen efter et match. Ved både at se på hidtidige erfaringer og fremtidige muligheder får han gjort konsulenten interesseret. Ansvar transformeres i L-E eller P-E dvs. en højere status eller flere muligheder i jobbet. Fredrik accepterede opgaven. Jeg mødte ham personligt igen... blot for at afklare tingene... og så præsenterede jeg ham og en række andre kandidater for..men klienten så meget hurtigt at han var den egnede kandidat de inviterede han til en samtale og de synes profilen var ideel. Foruden de kunne lide hans personlighed. Så her sikrede lederen et så godt match som mulig. Profileringen er mere eller mindre gjort intuitiv gennem en række samtaler snarere end gennem test. Det virkede som om at klienten lagde vægt på de samme værdier, idet de mente, at det var den rette person (L-E) samtidig med at de synes om hans personlighed (E-E). Som det fremgår i de tre eksempler fra informanter kan man gennem en realtids dokumentation og et selvkonfrontationsinterview sammenstykke beskrivelser af hændelsesforløb. Disse er fragmentariske, men afslører dog hverdagen med temmelig personlig erfaring på forskellige organisatoriske niveauer. Konsulenterne taler om det daglige arbejde, koordinatoren i IT virksomheden taler om samarbejde mellem kunden og konsulenten. De processer som vi her er taget op vedrører to af de generiske værdiskabende processer i B2B samarbejdet nemlig de operationelle processer (konsulenterne) og kundeetableringen (koordinator). I et mere omfattende studie kunne flere samarbejdsprocesser og flere processer fokuseres, således at der ville fremkomme et bredere mønster og dermed analysegrundlag. Dette mønster ville herefter danne grundlag for analysen af hvilke værdier og typer af viden som hænger sammen. Denne kobling bliver den centrale del i analysen. Konklusion Som det er illustreret kan begivenheder analyseres gennem at benytte en tilgang på to niveauer. For det første skal begivenheder organiseres tekstmæssigt som en sammenhængende historie (niveau 1). For det andet skal særlige dele heraf fortolkes gennem at uddestillere nøgleelementer i hvorledes værdi kommer til udtryk (niveau 2). Disse sproglige komponenter er empiriske modpoler til typen af værdi og typen af viden, som synes at blive formidlet i forretningsrelationer. Det er imidlertid ikke let at adskille værdi fra viden. Således indeholder det at vide at en person er den rigtige til opgaven både en værdi og et videnaspekt. Dette korresponderer med L-E som indebærer at noget er rigtigt (L) om en person (E). Dette kan også opfattes som en værdi iboende i personen. Derfor er det ikke en enkelt opgave at opretholde distinktionen i praksis. Men det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man kan sammenligne B2B relationer på tværs af en portefølje af relationer i en udvalgt vidensintensiv virksomhed, og konstruere et eventuelt mønster mellem de værdier og typen af viden, som overføres. Som det fremgår, er forretningsrelationer en kompleks størrelse, der omfatter en lang række processer, hvori der indgår en bred vifte af professionelle og personlige dimensioner. Den tilgang som her er 8

9 illustreret, har sigtet mod at udforske denne kompleksitet gennem at anvende et værdibaseret approach på de kritiske begivenheder, som indeholder viden om den daglige drift. Gennem disse snapshots fra praksis, kan der opnås et billede af hvilken type af værdi og viden som er afgørende i samarbejdet, og som dermed er drivkraften i den værdiskabelsesproces, som finder sted. Referencer Amar, A.D. (2004) Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivational dynamics and antecedents, European Journal of Innovation Management, 7, Andersson, B.-E. & S.-G. Nilsson (1964) Studies in the reliability and validity of the Critical Incident Technique, Journal of Applied Psychology, 48, 6, Bitner, M. J., Booms, B. H. & M. Stanfield Tetrault (1990) The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents, Journal of Marketing, 54. January, Bull, C. (2003) Strategic issues in customer relationship management (CRM) implementation, Business Process Management Journal, 9, 5, Doyle, P. (1995), Marketing in the new millennium, European Journal of Marketing, 29, 13, Drucker, Peter (1993). Managing for the Future: The 1990s and Beyond. Plume. Edvardsson, B. (1992) Service break-downs- A study of critical incidents in an airline, International Journal of Service Industry Management, 3, 4. Eriksson, K. & Mattsson, J. (2002) Managers perception of relationship management in heterogeneous markets, Industrial Marketing Management, 31, Erhvervsministeriet (2000) Tæt på erhvervspolitikken - Service i forandring. Flanagan, J. C. (1954) The Critical Incident Technique, Psychological Bulletin, 51, 4, Grönroos, C. (1990) A relationship approach to the marketing function in service contexts: The marketing and organisation behaviour interface, Journal of Business Research, 20, January, Haglund, B. (1990) Report on discrimination powers for Hartman-type value hierarchies, Philosophical reports # 34, green series, Gothenburg University, department of philosophy. Hartman, R. S. (1967) The Structure of Value: Foundations of a Scientific Axiology, Carbondale Illinois: Southern Illinois Press. Lengnick-Hall, C. (1996) Customer contribution to quality: A different view of the customer-oriented firm, Academy of Management Review, 21, 3, Hicks, R.C., Datero, R. & Galup, S.D. (2007), A metaphor for knowledge management: explicit islands in a tacit sea, Journal of Knowledge Management, 11, 1,

10 Lindsay, V., Chadee, D., Mattsson, J., Johnston, R. & Millett, B (2003), Relationships, the role of individuals and knowledge flows in the internationalisation of service firms, International Journal of Service Industry Management, 14, 1, Maister, D. (1994) Managing the Professional Service Firm. Free Press. New York. Mattsson, J. (1990) Better Business by the ABC of Values. Lund: Studentlitteratur. Mattsson, J. (1993) How bank loan officers evaluate persons applying for credit, International Journal of Bank Marketing, 11, 2, Lemmink, J. & Mattsson, J. (1996) Warmth during non-productive retail encounters: the hidden side of productivity, International Journal of Research in Marketing, 15, 5, Mattsson, J. & Rendtorft, J. (2006) E-marketing ethics: A theory of value priorities, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 3, Mattsson, J., Ramaseshan, R. & Carson, D. (2006) Let marketers reclaim corporate strategy, Journal of Strategic Marketing, 14, 2 (June) Mattsson, J (2006) True Marketing: A value based philosophy for strategic marketing, paper presented to the Annual conference of the Danish Management Academy, Copenhagen, December 11-12, Moorman, C. & Rust, R. (1999) The role of marketing, Journal of Marketing, 63, Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994) The commitment-trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, 58 (July), Nonaka, I. (1991) The knowledge-creating company, Harvard Business Review, 69, 6, Nonaka, I. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, 5, 1, Nyquist, J. D., Bitner, M. J. & B. H. Booms (1985). Identifying Communication Difficulties in the Service Encounter: A Critical Incident Approach, in Czepiel, J. A.. Solomon, M. R. and Surprenant, C. F., The Service Encounter. New York: Lexington Books. Payne, Adrian (2005). Handbook of CRM: Achieving Excellence through Customer Management. Butterworth-Heinemann. Poulfelt, Flemming (2002). Ledelse i kunskapsintensive virksomheder i Norhaug. Odd Kunnskapsledelse trender og utfordringer. Universitsforlaget Oslo. Sheth, J. (2007) Emerging research opportunities for doctoral students in B-to-B marketing, Journal of Business to Business Marketing, 4, 1, Starbuck, W. H. (1992), Learning by knowledge-intensive firms, Journal of Management Studies, 29, 6,

11 Sundbo, J., Mattsson, J., Millett, B. & Johnston, R. (2001) Innovation in service internationalisation: The crucial role of the frantrepreneur, Regional Development and Entrepreneurship, 2001, 13, 3, Sveiby, K.E. and Lloyd, T. (1987) Managing Know-how - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury. London. Tenkasi, R. V. & Boland, R. (1996) Exploring knowledge diversity in knowledge-intensive firms: a new role for information systems, Journal of Organisational Change Management, 9, 1, Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004) Evolving to a new dominant logic in marketing, Journal of Marketing, 68 (January)), Wilson, D. (1995) An integrated model of buyer-seller relationships, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (Fall), Winch, G. & Schneider, E. (1993) Managing the knowledge-based organization: The case of architectural practice. Journal of Management Studies, Vol.30, No.6, 1993: Yin, (1990) Case Study Research, California: Sage Publications. Appendix: Noter fra den mystiske konsulent Den lejede konsulent Tirsdag d. 27. november Uformelt møde med projektlederen 2 Var glad. da han havde snakket med mig og forklaret en række ting. 1 Ingen arbejdsplads 2 Følte mig en smule tilovers og usikker på. hvordan jeg skulle kunne arbejde Spurgte om en computer. Peter, som er teamleder svarede: Jeg troede. du skulle arbejde ikke sidde den af 2 Jeg undrer mig over, hvordan jeg kan udføre et tilfredsstillende job Uformelt møde i kaffepausen med projektlederen 2 Jeg er glad, da jeg fik mere information om projektet Møde med teamet og projektlederen før udrulningen af projektet. 2 Jeg er tilfreds. Der kom idéer på bordet. som jeg tidligere har talt om. Onsdag d. 28. november

12 Hele dage 1 Arbejder med at opdatere lister. Noget af et slavearbejde! 2 Har en god fornemmelse da mit arbejde blev rost. Ikke noget særligt, men blot følelsen af meldingen gjorde godt Mandag d. 3. december Jeg spurgte om en arbejdsplads. Svar: Prøv at finde en computer, som du kan arbejde fra! 2 Overrasket og en smule ked af det. Hvordan skal jeg kunne arbejde ordentligt, hvis jeg hele tiden skal skifte computer Jeg spørger om en computer. Svar: Vi har ikke behov for flere computere, blot for at folk kan surfe rundt. Vi har allerede fire af den slags, og det er tilstrækkeligt. 2 En anden teamleder end min, blev irriteret og gnaven. Jeg er overrasket og ked af reaktionen. Jeg er stolt ved at være en del af projektet. Men jeg føler mig også en smule ydmyget, da jeg sjældent surfer på nettet for personligt. Bruger ikke engang Aftonbladet (en svensk avis). Jeg føler nemlig ikke der er tid til dette. 12

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014

Large-Scale Change. Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Large-Scale Change Gå-hjem-arrangement på Spark 21.08.2014 Hvad handlede dagen om? Gå-hjem-møde om Large-Scale forandringsprocesser Den 21. august inviterede Spark netværket til at udforske, hvad Large-Scale

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere