2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia."

Transkript

1 Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telias bemærkninger til Konkurrencemarginmodel IT- og Telestyrelsen (ITST) har d. 30. november 2010 udsendt udkast til en konkurrencemarginmodel (KMM). Udkastet giver anledning til nedenstående bemærkninger fra Telia. SIDE 1 (15) DATO 19. januar 2011 REFERENCE chrith Overordnede bemærkninger Indledningsvist ønsker Telia at udtrykke tilfredshed med den logiske og intuitive opbygning af modellen. Det er tydeligt, at det under modelleringsforløbet har været et mål, at modellen skulle være så brugervenlig og selvforklarende som overhovedet muligt. Resultatet højner niveauet for forventningerne til fremtidens modelarbejder. Telia finder formålsbeskrivelsen vagt formuleret. Formålet med modellen må være at have et værktøj, der kontinuerligt monitorerer markedssituationen, og det må være et krav, at styrelsen straks sikrer at margin squeece situationen bringes til ophør, hvis modellen overskrider en nærmere fastsat grænseværdi. Telia efterlyser således stadig information om, hvordan resultaterne af KMM vil blive anvendt. Telia er i den pågældende situation enige i ITSTs betragtninger vedrørende diskussionen mellem en diskonteret cash flow model (DCF) og en statisk et års model. Forventningerne til den fremtidige markedsudvikling vil formentlig være den væsentligste faktor i DCF modellen. Derfor vil en DCF model i langt højere grad være styret af mere eller mindre subjektive beslutninger. Telia er enig i, at en statisk et års model vil udgøre et langt bedre grundlag for en konkurrencemarginmodel. Så længe LRAIC på kobber access baserer sig på et års modeller er dette endnu et argument for at udarbejde KMM som en statisk ét års model. Telia skal samtidig erklære sin støtte til, at den nye KMM også inkluderer udbud af single play produkter. Single play udgør stadig en stor andel af samtlige bredbåndsforbindelser og skal derfor naturligvis indgå i modellen. Endvidere er det værd at bemærke, at selvom mange produkter sælges som dual og triple play, er det Telias erfaring, at en væsentlig del af VoIP produkterne forbliver inaktive. Modellen giver mulighed for at producere bredbånd ved brug af rå kobber, Layer 3 BSA eller national BSA. Telia har foretaget sammenligninger af modellens resultater ved rå kobber og Layer 3 BSA. Resultaterne viser som det fremgår af neden-

2 2 (15) stående tabel, at rå kobber giver en dækningsgrad som er ca. 10 pct. point højere end BSA for alle 4 scenarier. Telia finder, at tabellen viser, at der er et misforhold i KMM og LRAIC modellernes beregninger. BSA priserne er beregnet i LRAIC modellen ud fra, hvad det vil koste at producere ydelsen hos en efficient operatør med stordriftsfordele svarende til TDC. Det er derfor ulogisk når KMM modellen viser, at den lille REO operatør kan producere bit stream billigere end TDC for det må være tilfældet når dækningsgraden er så meget bedre i rå kobber scenarierne. Rå kobber kan i områder med særlig høj koncentration være fordelagtig. Således kan man forestille sig at rå kobber vil være fordelagtig frem for BSA i option 1, idet BSA afregnes til samme pris uanset koncentrationen i området. Men det må forventes, at BSA af samme årsag bør være den optimale løsning i scenarierne, hvor større områder dækkes, men dette er ikke tilfældet, da der også i option 3 og 4 er 10 pct.point bedre margin på BSA. Telia mener derfor at dette viser, at modellen ikke medregner tilstrækkelige omkostninger ved at producere ved brug af rå kobber. Da LRAIC modellen beregner BSA som en konkurrencedygtig pris, kan man efter Telias mening helt udelade at modellere rå kobber scenarierne i modellen. Hvis ikke BSA kan bestå konkurrencemargin testen, vil rå kobber i en korrekt beregnet model heller ikke kunne bestå. Samlet margin Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 LLU -9% 6% 10% 8% L3 BSA -19% -3% 0% -2% Difference 10% 9% 10% 10% Henvisning til LRAIC model En række af konkurrencemarginmodellens input hentes fra LRAIC modellerne, hvilket virker meget fornuftigt for mange inputs vedkommende. I konkurrencemarginmodellen henvises der til LRAIC model version som kilde. Telia mener ikke at have set en version Til brug for udarbejdelsen af udkast til 2010 priser blev model benyttet. Da den endelige prisafgørelse for 2010 blev truffet var det med baggrund i version 3.1. Telia forventer således, at ITST mener version 3.1 og ikke Uanset det konkrete versionsnummer, er det Telias holdning, at de pågældende input til enhver tid bør hentes i den seneste udgave, som har været benyttet til prisafgørelser. Udstyrspriserne i LRAIC modellen afspejler de priser en udbyder med TDC størrelse og forhandlingsposition vil kunne opnå. Priserne må derfor vurderes at ligge væsentligt under det niveau som en uafhængig bredbåndsudbyder vil kunne opnå. Telia støtter som tidligere nævnt, at der hentes input fra de eksisterende LRAIC modeller. Men Telia finder, at det i visse tilfælde vil være nødvendigt at korrigere disse input til at være mere retningsvisende i den givne situation. Eksempelvis vil en ny uafhængig bredbåndsudbyder som Fullrate eller Cybercity ikke kunne opnå TDCs indkøbspriser. Styrelsen bør derfor overveje at korrigere inputtene fra

3 3 (15) LRAIC modellen, således at priserne helt eller delvist renses for stordriftskøbermagten. Scenarierne Som udgangspunkt virker modellens scenarie opbygning fornuftig. Telia savner dog landsdækkende scenarier i L3 BSA. Telia mener ikke, at det er realistisk at opnå hhv kunder udelukkende ved at markedsføre sig i de større byer. Det vil være realistisk at antage, at en udbyder med en sådan størrelse er landsdækkende. Telia vil derfor foreslå, at option 3 og 4 ændres til at være landsdækkende scenarier. For Telias vedkommende kan det oplyses, at Telia pt. har XXX L3 BSA kunder fordelt over hele landet. Produktindhold I I_Lists celle D147, er modellen opsat til ikke at inkludere Play for single play produkter. TDCs abonnenter på single play tilbydes dog TDC Play uden beregning, idet tjenesten er indeholdt i produktet. Selvom TDC ikke længere annoncerer single play produkter, skal det holdes for øje, at der stadig er mange single play kunder i TDCs kundebase. Parameter værdien i den pågældende celle bør tilpasses således, at Play medregnes i de efterfølgende omkostningsberegninger på single play, eksempelvis i C_Retail_Costs celle C179 (C155..E155). Slutbrugerpriserne Jævnfør dokumentationen prissættes produkterne i modellen ud fra TDC koncernens listepriser. Telia formoder derfor, at det blot er udtryk for en manglende opdatering af priserne, når modelpriserne i en række tilfælde er højere end TDC koncernens listepriser. Dette gør sig gældende for single og dual play produkterne, hvor Fullrates priser er lavere end modellens. Modellen bør for hvert produkt afspejle den laveste pris, som produktet kan købes til i TDC koncernen, da det er disse priser som REO skal konkurrere mod. Modellen bør endvidere tage høje for, at TDC ofte sælger produkterne til kampagnepriser. Eksempelvis køres der for nuværende en kampagne med halv pris på installation og oprettelse på HomeTrio, endvidere omfatter tilbuddet dobbelt op på TV programmer frem til Påske, dvs. mere end 3 måneder. Se bilag 1. VoIP Modellen antager, at VoIP kunderne i gennemsnit har 200 udgående minutter per måned. Dette tal forekommer meget højt set i forhold til Telias erfaringer på VoIP. Ifølge halvårsopgørelsen første halvår 2010, er der i alt VoIP kunder med QoS. Af oversigtens tabel 10 fremgår det at disse genererer 996 mio. minutter årligt, svarende til 119 minutter på måned. Modellen har endvidere en antagelse om, at 25% af minutterne går til mobilnet. Denne andel finder Telia ligeledes for høj. Som Telia beskrev i forrige høringssvar

4 4 (15) er VoIP kunder meget omkostningsbevidste, hvilket betyder, at de ofte benytter deres mobiltelefoner når der ringes til mobilnumre. Opgørelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med forrige høringsrunde viste, at kun XXX af VoIP kaldene gik til mobilnet. Samtrafikomkostninger I modellen findes en tabel, hvori priserne for fastnetsterminering fremgår. Disse priser indgår dog ikke i de videre beregninger, hvilket må skyldes en fejl. Priserne svarer til termineringstaksten i TDCs net. Det vil ikke give et retvisende billede såfremt det alene er TDCs termineringstakst, der benyttes, idet REOs kunder ligeledes må forventes at tilringe de øvrige danske fastnet. Modellen bør derfor indeholde termineringstaksterne til de væsentlige fastnet i Danmark, samt udgifter til transmission, POI etc, i forbindelse med udvekslingen af denne trafik. Alternativt skal modellen blot antage, at REO router al trafik via TDC, og lader andelen til andre net blive afregnet til summen af TDCs transittakst og termineringstaksten i det pågældende net. Generelt lader det til, at udgifterne til transmission, POI, etc. i forbindelse med udveksling af samtrafik ikke indregnes i modellen. Disse omkostninger er væsentlige, hvorfor de bør medregnes i modellen. Modellen indeholder for nuværende ikke taksten for samtrafik imellem samtrafikområder, dvs. modellen antager, at REO som minimum er ude på alle regionale samtrafikpunkter. Hvis modellen udvikles til at benytte taksterne for lokal samtrafik er det vigtigt, at modellen indeholder samtlige omkostninger til et væsentligt antal lokale POI, samt de tilhørende transmissionsomkostninger. Levetid ITST anvender i modellen en formel som beskriver sammenhængen mellem levetid og churn. Formlen der benyttes er levetid = 1/(churn rate). Telia mener ikke, at det er korrekt at anvende denne formel, da den overestimerer levetiden. Levetiden kan estimeres ud fra nedenstående formel, hvor i er år og c er churn rate: Forklaringen til formlen er, at den summerer, hvor lang tid det enkelte kundeforhold har varet. De kunder der stopper mellem år i-1 og år i har i gennemsnit været kunde i (i-½) år. Med et churn på 20% vil formlen konvergere mod 4,5 år.

5 5 (15) En knap så intuitiv formel, der benyttes til samme formål er: levetid = -1/LN(1-c). Ved et churn på 20% giver den 4,48 år. Den omregning, som benyttes i modellen overestimerer levetiden med 10% ved en churn rate på 20%. Ved omregning fra churn til levetid bør ITST benytte én af ovenstående formler, idet modelresultatet påvirkes væsentligt af om oprettelsesomkostninger skal afskrives over 4½ eller 5 år. Telias opgørelse af churn i 2010 var XXX %. Telia mener derfor, at modellens churn rate skal opjusteres. Telias churn rate svarer til en levetid på mellem XXX år. Endelig skal det anføres, at kommissionen i lignende sager 1 har anvendt en levetid på 3 til 4 år, til afskrivning af oprettelsesomkostninger på DSL. Samlet set finder Telia, at levetiden der benyttes i modellen skal nedsættes i forhold til det nuværende niveau på 5 år. Oprettelsesudgifter Telia har foretaget en opgørelse over oprettelsesomkostningerne, som er opkrævet af TDC i forbindelse med selskabets oprettelser i kalenderåret Opgørelserne er opdelt på rå kobber, delt rå kobber samt BSA. Opgørelserne viser, at der i realiteten opkræves flere forskellige gebyrer end dem der fremgår af KMM. Telia vil opfordre styrelsen til at udvide modellen med de ydelser som TDC i praksis opkræver ved oprettelser. Nogle af priserne i de nedenstående tabeller kan ikke umiddelbart genfindes i TDCs prisliste, dette skyldes bl.a. at der eksempelvis under det enkelte punkt opkræves flere forskellige ydelser til forskellige priser. I Telia pågår der i øjeblikket et større arbejde med udredning af TDCs opkrævninger. Såfremt styrelsen har interesse i yderligere information omkring dette emne deler Telia gerne resultaterne af denne udredning. Opgørelserne viser, at Telia benytter oprettelse med tekniker i XXX af rå kobber oprettelserne, XXX af delt rå kobber oprettelserne og XXX af BSA oprettelserne. Modellen antager, at 10% af alle nyoprettelser foretages med brug af tekniker. Denne antagelse bør ændres, så den afspejler et niveau der modsvarer Telias. Det skal bemærkes, at ydelsen Teknikerbesøg i nedenstående opgørelse ikke relaterer sig til oprettelse med teknikker. Der er således tale om yderligere teknikerbesøg udover det i oprettelsen allerede inkluderede besøg. Der er således tale om teknikerbesøg, som det ikke umiddelbart er muligt at viderefakturere slutbrugeren. 1 Eksempelvis Telefonica sagen (Case COMP/38.784) samt Wanadoo (COMP/38.233)

6 6 (15) Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse Rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker RK XXX XXX XXX Fallback ekspress Rå kobber XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk rå kobber XXX XXX XXX Nyetablering XXX XXX XXX KAP INKL. KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX ADM. RÅ KOBBER XXX XXX XXX Trækning af mfb XXX XXX XXX Sum XXX Opgørelsen for delt rå kobber fremgår nedenfor: Delt Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse delt rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker DRK XXX XXX XXX Fallback ekspress DRK XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk DRK XXX XXX XXX KAP PR. LINIE INKL KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX Sum XXX 2 Priserne afspejler gennemsnitsprisen af TDC opkrævninger i 2010 for den enkelte ydelse.

7 7 (15) Opgørelserne for BSA følger nedenfor: BSA Hyppighed Pris 2 Gns. Omk ADSL FALL BACK G-I-G INST XXX XXX XXX ADSL KERNE XXX XXX XXX ADSL KERNE GDS XXX XXX XXX ADSL PERIFERI XXX XXX XXX ADSL PERIFERI GDS XXX XXX XXX 1 PORT ADSL MODEM XXX XXX XXX BSA FALLBACK EX XXX XXX XXX BSA UDEN SAMPRODUKTION XXX XXX XXX FORGÆVES KUNDEBESØG XXX XXX XXX DAG FREMRYKNING XXX XXX XXX STARTGEBYR PR. PÅBEG. TIM XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX UBERETT. FEJLRETNING DAG XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX Trækning af MFB XXX XXX XXX SUM XXX Yderligere bemærkninger vedr. teknikerbesøg Modellen antager, at der ved 30% af oprettelserne foretages en slutbrugerbetaling af et teknikerbesøg. Modellen opererer samtidigt på en gros siden med, at 10% af oprettelserne er med teknikker, dvs. typisk de tilfælde, hvor det er nødvendigt at opsætte KAP stik. Modellens detailpris for teknikerbesøg er sat til DKK, hvilket stemmer overens med TDCs prissætning af en Godt i gang installation. Telia formoder derfor, at det er disse, der er modelleret. Efter Telias opfattelse er Godt i gang et tillægsprodukt som ikke bør medtages i modellen. Modellen bør alene medregne en eventuel ekstra slutbruger betaling for de 10% af tilfældene, hvor oprettelsen foretages med tekniker (eksempelvis opsætning af KAP). Denne ydelse koster hos Fullrate 699 DKK. I TDCs beskrivelser af HomeTrio produktet, hvor oprettelsen koster 999 DKK, fremgår det, at En tekniker kommer hjem til dig og installerer løsningen. Således er det særligt irrelevant at medregne Godt i gang for 30% af HomeTrio oprettelserne. Administrativt rå kobber Som det fremgår ovenfor er administrativt rå kobber et af de oprettelsesgebyrer som modellen ikke medregner. Udover at medregne oprettelsesgebyret skal modellen ligeledes medregne de årlige omkostninger ved administrativt rå kobber. For Telias vedkommende udgør administrativt rå kobber XXX af kundebasen.

8 8 (15) Telias opgørelser for 2010 viser, at der er foretaget XXX kobber oprettelser, hvoraf XXX var hel rå kobber. Der er i samme periode oprettet XXX administrativt rå kobber. Hvis man vælger at opfatte kombinationen af delt rå kobber og administrativt rå kobber som en hel rå kobber, udgør hel rå kobber XXX af Telias oprettelser i Flytninger Modellen i dens nuværende form tager ikke højde for flytninger. Data fra Danmarks Statistik viser, at der blev foretaget flytninger i 2008, og personer flyttede i En gennemsnitlig kunde flytter dermed ca. hvert 8. år. Flytningerne bør medregnes i modellen. Enten ved at justere levetiden, så flytninger afspejles af denne vej, eller ved at beregne de faktiske omkostninger for REO ved en kundeflytning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Fullrate sælger en flytning til 99 DKK inkl. moms, hvilket langt fra kan dække omkostningerne ved en rå kobber eller BSA oprettelse som TDC i dette tilfælde vil opkræve Fullrate for. Opgørelser i Telia viser, at XXX af bredbåndskunderne flytter per år. Den reelle flytte procent er dog højere. Ved nogle flytninger kan Telia ikke nødvendigvis fortsætte leverancen af kundens produkt, eksempelvis fordi der på den nye adresse ikke kan leveres høje hastigheder eller TV. Disse flytninger vil optræde som opsigelser i Telias statistikker, såfremt kunden forlader Telia på denne baggrund. Omkostningsparametre som de fremgår af C_Retail_Costs --- Bad debt Modellen antager, at bad debt udgør 1 procent. Baseret på opgørelser i Telia Broadband vedrørende kalenderåret 2009 udgør bad debt XXX, som det også blev beskrevet i forrige høringssvar. Styrelsen henviser i dokumentation til et tilsvarende arbejde i Sverige. I dokumentet som styrelsen henviser til fremgår det, at man i den svenske model benytter en bad debt procentsats på to. Dette ligger mere på niveau med Telias erfaringer, og da forholdene i Sverige og Danmark på dette område skønnes at være sammenlignelige, bør ITST som minimum opjustere bad debt til at udgøre to procent af den samlede årlige omsætning. Non-customer specific (share of revenue) Det bør specificeres i dokumentationen, hvad der helt præcist forventes dækket af de 10%.

9 9 (15) Play Modellen estimerer, at TDCs årlige omkostninger til Play udgør 40 DKK per kunde. Telia betvivler, at REO kan tilbyde en tilsvarende tjeneste til tilsvarende omkostning, ligesom det betvivles, at de 40 DKK kan dække TDCs omkostninger. Som TDC kunde er det muligt at opnå en rabat på 6,40 DKK ex. moms per måned, såfremt adgangen til Play aktivt fravælges. På årsbasis udgør besparelsen 76,80 DK. Telia vil derfor anmode styrelsen om, at omkostningen til Play sættes til 76,80 DKK i modellen. Online harddisk TDCs DSL produkter inkluderer en online harddisk. Omkostningerne ved denne tjeneste bør estimeres og medregnes i modellen. Sales personnel salary/sales commission Telia har i 2010 haft SAC udgifter på XXX DKK per implementeret kunde. Telia definerer SAC som gennemsnitskosten per implementeret kunde i salgskanalerne; telesalg, butikker, online og kundeservice. De XXX DKK er eksklusiv de medarbejdere i Telia, der styrer salgsprocessen. Hvis Sales Personel medregnes i Telias SAC vil denne stige med XXX dvs. i alt XXX DKK. Marketing contributions Telias opgørelser af marketing udgifter per ny bredbåndskunde i 2010 har været XXX DKK. I 2011 forventer Telia at udgiften XXX, hvilket stadig er langt højere end modellens 250 DKK. Modellens marketing udgifter bør sættes til de faktiske omkostninger, dvs. minimum XXX DKK per kunde. Customer activation I forhold til Telias niveau i 2010 er omkostningen på 50 DKK underestimeret. Telias omkostninger var i 2010 XXX. Telia forventer at kunne nedbringe disse udgifter de kommende år, men det anses ikke for realistisk at komme ned på modellens niveau. Telia vil opfordre styrelsen til at opjustere denne omkostning. Distribution of CPE Modellen afsætter 50 DKK til distribution af CPE udstyr. Telia Broadband har opgjort priserne for dual play til at udgøre XXX DKK. For triple play er omkostningen XXX DKK. Modellens forudsætning bør opjusteres, således at den afspejler de reelle omkostninger. Modellen bør endvidere afspejle, at CPE eksempelvis pga. fejl og tillægssalg ombyttes i løbet af kundeforholdet. Det vil sige, at omkostningen skal afskrives hurtigere end den egentlige kundelevetid. Sandsynligheden for ombytninger og opgraderinger kan minimeres, såfremt der benyttes en CPE der

10 10 (15) er fremtidssikret til både at kunne understøtte VoIP og TV. Således skal der ikke fremsendes nyt udstyr, hvis kunden opgraderer abonnementet. CPE Modellen sætter CPE udstyret til 170 DKK. Den CPE som Telia benytter koster XXX DKK, hertil kommer diverse stik mv. Alt i alt ender Telias CPE omkostning på XXX DKK. I relation til ovenstående kan det nævnes, at Telias CPE understøtter VoIP og TV, således at opsalg kan foretages uden udskiftning af CPE, eksempelvis fra single play til dual play. Support from call centre Omkostningerne til aktiveringsopgaven, der udføres af kundecenteret ved ny oprettelser XXX. Optagelse i telefonbog Modellen indeholder ikke omkostningen ved optagelse i telefonbogen. Denne omkostning bør medregnes. Omkostningen ved optagelse hos DGS er XXX DKK per år for privatkunder. Set top boks Modellen inkluderer ikke omkostninger til set top bokse. Boksen bør derfor tilføjes i modellen. Telias set top boks inkl. fjernbetjening koster XXX DKK per styk. Denne lave pris er forhandlet på koncernniveau. Såfremt Telia Danmark ikke kunne drage nytte af koncernprisen ville boks prisen formentlig være 20-30% højere. Customer care/retention Det er uklart, hvad de 430 DKK til kundeservice og retention præcist dækker over. Såfremt omkostningen dækker løn, breve og lignende, XXX ligeledes skal dække udgifterne til de tiltag som operatøren sætter i værk for ikke at miste kunden. Modellen bør afspejle, at en andel af kunderne betaler under listeprisen pga. retention. Telia foreslår, at dette indarbejdes andetsteds i modellen. IPTV-tjenesten En af forudsætninger for at kunne tilbyde IPTV er, at REO har adgang til såvel indhold som IPTV applikationen. Ud over aftaler med indholdsleverandører, skal der etableres en Head-end med "Middelware" for bl.a. Elektronisk Program Guide (EPG) og Digital Playout. Omkostningerne til dette er af en størrelsesorden, der betyder, at det ikke er rentabelt for mindre udbydere at producere tjenesten inhouse. Funktionerne kan med fordel outsources til selskaber, der kan opnå den nødvendige stordrift. Da Telia lancerede IPTV på ADSL blev der lavet aftaler med Telia's daværende søsterselskab, Stofa. Aftalen gik på betaling af Stofa's ekstra omkostninger for at håndtere Telia's kunder.

11 11 (15) Efter Telia's salg af Stofa, er der initieret et projekt, der skal sikre, at Telia DK kobles til Telia centrale platform for IPTV. Efter endt migrering vil Telia DK's månedlige betaling for IPTV tjenesten være XXX DKK/kunde. Telia vurderer, at REO skal op over IPTV kunder, før det vil være rentabelt med egen produktion af tjenesten. IPTV-Content Telia Broadband indkøber pt. TV indhold via Stofa. Prissætningen er Stofas kostpris plus et tillæg. Hvis tillægget til Stofa fratrækkes Telias priser har Telias store TV pakke en årlig omkostning på XXX DKK. Denne pakke indeholder programmer, som ikke indgår i TDCs pakke. Tages disse kanaler ud af Telia pakken ville omkostningen være XXX DKK årligt. Omvendt indeholder TDC pakken kanaler, som ikke er med i Telias pakke, herunder bl.a. 6 eren og Disney Channel, som er blandt de dyrere programmer. Samlet set er det Telias vurdering, at TDCs pakke sammensætning som minimum er lige så dyr som Telias. Omkostningerne til modellens store pakke bør derfor sættes til minimum XXX DKK årligt, da Stofa må vurderes at være en efficient operatør på TV markedet, og dermed har forhandlet sig til de bedst mulige priser. IPTV (basic) - Content På den lille pakke har Telia en udgift på XXX DKK årligt, denne omkostning er baseret på 19 kanaler. I prisen har Telia fratrukket omkostningerne ved TV2 Zulu, som ikke indgår i TDCs lille pakke. Telia vurderer, at TDCs og Telias pakker er sammenlignelige efter justeringen for TV2 Zulu. De XXX DKK bør derfor benyttes i modellen som REOs kostpris for den lille TV pakke. Multicast Modellen indeholder en beregning af multicast. TDCs engrosprissætning af multicast er indtastet i modellen. Det skal hertil bemærkes, at der for central indfødning samt decentral indfødning er byttet om på oprettelses og kvartalsafgift. Modellen bør korrigeres for denne tastefejl. Nummerafgifter Modellen medregner ikke nummer afgifter til ITST. Disse bør medregnes. BSS Modellen indeholder ikke omkostninger til løbende udvikling på Business support systems (BSS). De løbende BSS udviklingsomkostninger omfatter blandt andet udvikling og efterfølgende videreudvikling af værktøjer til billing, Accounts Receivable, web udvikling, provisionering herunder interfaces mod TDC it systemer og værktøjer til kundeservice, herunder CRM.

12 12 (15) BSS omkostningerne i Telias BtC forretning for bredbånd udgør årligt ca. XXX mio. DKK, i 2010 var beløbet XXX mio. DKK. --- Bemærkninger til det net tekniske setup DSLAM installationsomkostninger og pladskrav Detaljerne omkring DSLAM omkostninger, pladskrav, levetider, mv. hentes fra LRAIC modellen. Med hensyn til installationsomkostningerne kan disse dog ikke hentes fra LRAIC modellen da disse afspejler TDCs omkostninger. REO har væsentligt højere installationsomkostninger, idet installationen for alternative udbydere involverer patchning af TDCs parkabler til LSA rækker i REOs rack, samt den videre kabling fra LSA ned til DSLAM en. Dette er et langsommeligt præcisionsarbejde, som ikke er nødvendigt for TDC. Telia betaler ca. XXX DKK per installation udført af XXX. Prisen inkluderer ligeledes LSA. Med hensyn til pladskrav er det korrekt at selve DSLAM en er ca. 15 RU, men som ekstern leverandør skal der også være plads til udkabling i skabet. F.eks. vil en fuld DSLAM med 736 kunder have et pladsbehov svarende til et helt rack inkl. LSA rækker. Derfor bør antallet af DSLAM og racks stemme overens i beregningen af REO. Udkablingen er nødvendig, da TDC ikke vil begynde fejlretning før den alternative operatør har testet kobberet på egen side. Modellens beregninger af DSLAM omkostningerne mangler udgifterne til selve rack skabet. Jævnfør Co-location modellen I_Costs, G40 er prisen per skab DKK. Modellen bør inkludere disse omkostninger. Udnyttelsesgrad i eget net Telia antager, at modellen er baseret på DSLAM kort med 48 porte. Hvis denne antagelse er korrekt har modellen en urealistisk høj udnyttelsesgrad, når de udgør udnyttelsesgraderne for alternative operatører. De beregnede udnyttelsesgrader varierer fra 87% til 94%. Se nedenstående tabel. LLU # kunder # porte Udnyttelsesgrad Opt % Opt % Opt % Opt % Til sammenligning er Telias udnyttelsesgrad XXX %. Det er ikke usandsynligt, at TDC kan opnå udnyttelsesgrader, der ligger på niveau med modellens. Der er flere faktorer der gør, at udnyttelsesgraderne vil være forskellige mellem TDC og REO. Disse er blandt andet:

13 13 (15) For det første har TDC langt flere kunder på de enkelte sites, dette giver selvsagt bedre udnyttelsesgrader. For det andet kommer REO meget sjældent på centralen, TDC har derimod med stor hyppighed andre gøremål på centralen, hvilket gør det muligt med kort varsel at sætte et ekstra kort i, når man alligevel er på centralen. For det tredje er der en leveringstid på 3 måneder på TDC kobber trunks. Ovenstående er eksempler på, hvorfor REO langt fra kan opnå samme udnyttelsesgrader som TDC. Modellen bør afspejle forholdende for REO og ikke TDC. Telia vurderer derfor, at modellens udnyttelsesgrader skal sættes til 50%-60%. VoIP server Modellen har to forskellige typer af VoIP servere. Disse er dog prissat meget lavt. For en seriøs REO er det Telias vurdering, at en komplet VoIP platform inklusiv applikationer vil koste 8-10 mio. DKK. Modellen bør afspejle dette omkostningsniveau. Backhaul Modellen prissætter den årlige drift/leje af backhaul til DKK/km ved en kapacitet på 1 GB. Denne pris er efter Telias beregninger undervurderet. Telia opgør ikke prissætningen per kilometer men per site. Prisen for en 1 GB er XXX DKK i oprettelse per site, og den årlige drift er XXX DKK per site. Hvis disse tal benyttes til at beregne en pris per kilometer, overstiger resultatet de DKK der benyttes i modellen. Det skal bemærkes, at Telias priser forudsætter, at Telia allerede har en fiber i de pågældende områder. Hvis der skal etableres ny fiber på visse af strækningerne er priserne langt højere. Foretages der beregninger på ovennævnte priser, viser resultatet, at backhaul per kilometer er langt dyrere i option 1 og 2 (København), end i option 3 og 4. Modellen bør afspejle denne geografiske forskel, idet en beregning i option 1 ellers vil være baseret på et fejlagtigt grundlag. Telia har ikke prissat 10 GB produktet, men modellens antagelse om en tredobling af prisen ifht. 1 GB betragtes som et retvisende estimat. Kobling mellem net Ved national BSA beregner modellen omkostningerne frem til det aftalte udvekslingspunkt, hvorfra REO henter trafikken for videre håndtering. De omkostninger, der relaterer sig til sammenkoblingen fra udveklingspunktet til REOs net medregnes ikke i modellen. Disse omkostninger bør inkluderes. ---

14 14 (15) Nærværende høringssvar indeholder mange henvisninger til Telias erfaringer med omkostningsniveauer og lignende. Telia har ikke fundet det operationelt, at dokumentere erfaringerne i nærværende høringssvar. Såfremt styrelsen ønsker erfaringerne uddybet, eller ønsker dokumentation for opgørelserne bidrager Telia gerne med dette. Telia imødeser det endelige resultat af konkurrencemargin undersøgelserne med spænding, idet der næres store forhåbninger om, at det vil medføre væsentlige ændringer af konkurrencevilkårene på bredbåndsmarkedet. Telia håber således, at ITST i den kommende tid vil arbejde målrettet mod at få arbejdet afsluttet hurtigst muligt. Såfremt Telia kan medvirke til en hurtigere sagsbehandling, eksempelvis i form af uddybende møder, er styrelsen velkommen til at henvende sig herom. Materialet sendes alene i elektronisk version. Med venlig hilsen Telia Danmark Jens Ottosen-Støtt Direktør

15 15 (15) Bilag 1 Nedenstående annonce er hentet fra TDC.dk i uge 2, 2011.

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe

Kære Lars og øvrige Vectoring gruppe Fra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sendt: 10. december 2012 08:47 Til:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94

Møde om VULAvidereudvikling. 3. September 2013 version 0.94 Møde om VULAvidereudvikling 3. September 2013 version 0.94 Indhold 1. Opdateret status på idriftsættelse af VULA 2. Opfølgning på Telias tunnel-løsning fra CPE 3. Dækningsoplysninger i TDCs net 1. AO'ers

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Kampagnestyring & kundekommunikation Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Nøgleinformation Leverer kabel-tv til over 1,2 mio. kunder og bredbånd til 400.000 kunder Leverer Danmarks bredeste tv-udbud

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009

Digitalt tv til Nødebo. Nødebo Kro, 1. april 2009 Digitalt tv til Nødebo Nødebo Kro, 1. april 2009 1 Agenda 1. Introduktion og baggrund for at tale om digitalt-tv 2. Præsentation af TDC s løsninger og det konkrete tilbud tilbud til Nødebo 3. Demonstration

Læs mere

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner

Erhverv. Mobil Pro til foreninger. Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Erhverv Mobil Pro til foreninger Abonnementet til mindre virksomheder med store ambitioner Mobil Pro Pakker til dit behov Selvfølgelig får du mere end bare et abonnement Mobil Pro Mobil Pro er det perfekte

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra?

Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Kort om Dansk Kabel TV Hvor kommer vi fra? Dansk Kabel TV s DNA Gennem 40 år Dansk Kabel TV i dag: 5 lokalkontorer 350 medarbejdere 600 foreninger har valgt os som servicepartner 37.000 bredbåndskunder

Læs mere

TILMELDINGSSKEMA. Du kan på vedlagte skemaer vælge at tilmelde dig én eller flere af disse services:

TILMELDINGSSKEMA. Du kan på vedlagte skemaer vælge at tilmelde dig én eller flere af disse services: TILMELDINGSSKEMA Via din forening tilbyder Sagitta bredbåndsforbindelser til Internettet for en fast lav pris fra kr. 99,- per måned med fri og ubegrænset trafik. Udover internet, kan du både få telefoni

Læs mere

Status for Netudbygning

Status for Netudbygning Status for Netudbygning Peer Ulf Jacobsen Netplanlægger, Operations Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 Udbygning med FTTH i Dong-området Konvertering af DONG s tekniske platform til TDC-DSLAM er med

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013

KPI-rapportering for bestilling af. Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 KPI-rapportering for bestilling af bredbåndsprodukter Til Erhvervsstyrelsen, den 16. december 2013 Revideret august 2014 1 KPI for bestilling af bredbåndsprodukter (1) Markedsafgørelserne på marked 4 og

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere