2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia."

Transkript

1 Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telias bemærkninger til Konkurrencemarginmodel IT- og Telestyrelsen (ITST) har d. 30. november 2010 udsendt udkast til en konkurrencemarginmodel (KMM). Udkastet giver anledning til nedenstående bemærkninger fra Telia. SIDE 1 (15) DATO 19. januar 2011 REFERENCE chrith Overordnede bemærkninger Indledningsvist ønsker Telia at udtrykke tilfredshed med den logiske og intuitive opbygning af modellen. Det er tydeligt, at det under modelleringsforløbet har været et mål, at modellen skulle være så brugervenlig og selvforklarende som overhovedet muligt. Resultatet højner niveauet for forventningerne til fremtidens modelarbejder. Telia finder formålsbeskrivelsen vagt formuleret. Formålet med modellen må være at have et værktøj, der kontinuerligt monitorerer markedssituationen, og det må være et krav, at styrelsen straks sikrer at margin squeece situationen bringes til ophør, hvis modellen overskrider en nærmere fastsat grænseværdi. Telia efterlyser således stadig information om, hvordan resultaterne af KMM vil blive anvendt. Telia er i den pågældende situation enige i ITSTs betragtninger vedrørende diskussionen mellem en diskonteret cash flow model (DCF) og en statisk et års model. Forventningerne til den fremtidige markedsudvikling vil formentlig være den væsentligste faktor i DCF modellen. Derfor vil en DCF model i langt højere grad være styret af mere eller mindre subjektive beslutninger. Telia er enig i, at en statisk et års model vil udgøre et langt bedre grundlag for en konkurrencemarginmodel. Så længe LRAIC på kobber access baserer sig på et års modeller er dette endnu et argument for at udarbejde KMM som en statisk ét års model. Telia skal samtidig erklære sin støtte til, at den nye KMM også inkluderer udbud af single play produkter. Single play udgør stadig en stor andel af samtlige bredbåndsforbindelser og skal derfor naturligvis indgå i modellen. Endvidere er det værd at bemærke, at selvom mange produkter sælges som dual og triple play, er det Telias erfaring, at en væsentlig del af VoIP produkterne forbliver inaktive. Modellen giver mulighed for at producere bredbånd ved brug af rå kobber, Layer 3 BSA eller national BSA. Telia har foretaget sammenligninger af modellens resultater ved rå kobber og Layer 3 BSA. Resultaterne viser som det fremgår af neden-

2 2 (15) stående tabel, at rå kobber giver en dækningsgrad som er ca. 10 pct. point højere end BSA for alle 4 scenarier. Telia finder, at tabellen viser, at der er et misforhold i KMM og LRAIC modellernes beregninger. BSA priserne er beregnet i LRAIC modellen ud fra, hvad det vil koste at producere ydelsen hos en efficient operatør med stordriftsfordele svarende til TDC. Det er derfor ulogisk når KMM modellen viser, at den lille REO operatør kan producere bit stream billigere end TDC for det må være tilfældet når dækningsgraden er så meget bedre i rå kobber scenarierne. Rå kobber kan i områder med særlig høj koncentration være fordelagtig. Således kan man forestille sig at rå kobber vil være fordelagtig frem for BSA i option 1, idet BSA afregnes til samme pris uanset koncentrationen i området. Men det må forventes, at BSA af samme årsag bør være den optimale løsning i scenarierne, hvor større områder dækkes, men dette er ikke tilfældet, da der også i option 3 og 4 er 10 pct.point bedre margin på BSA. Telia mener derfor at dette viser, at modellen ikke medregner tilstrækkelige omkostninger ved at producere ved brug af rå kobber. Da LRAIC modellen beregner BSA som en konkurrencedygtig pris, kan man efter Telias mening helt udelade at modellere rå kobber scenarierne i modellen. Hvis ikke BSA kan bestå konkurrencemargin testen, vil rå kobber i en korrekt beregnet model heller ikke kunne bestå. Samlet margin Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 LLU -9% 6% 10% 8% L3 BSA -19% -3% 0% -2% Difference 10% 9% 10% 10% Henvisning til LRAIC model En række af konkurrencemarginmodellens input hentes fra LRAIC modellerne, hvilket virker meget fornuftigt for mange inputs vedkommende. I konkurrencemarginmodellen henvises der til LRAIC model version som kilde. Telia mener ikke at have set en version Til brug for udarbejdelsen af udkast til 2010 priser blev model benyttet. Da den endelige prisafgørelse for 2010 blev truffet var det med baggrund i version 3.1. Telia forventer således, at ITST mener version 3.1 og ikke Uanset det konkrete versionsnummer, er det Telias holdning, at de pågældende input til enhver tid bør hentes i den seneste udgave, som har været benyttet til prisafgørelser. Udstyrspriserne i LRAIC modellen afspejler de priser en udbyder med TDC størrelse og forhandlingsposition vil kunne opnå. Priserne må derfor vurderes at ligge væsentligt under det niveau som en uafhængig bredbåndsudbyder vil kunne opnå. Telia støtter som tidligere nævnt, at der hentes input fra de eksisterende LRAIC modeller. Men Telia finder, at det i visse tilfælde vil være nødvendigt at korrigere disse input til at være mere retningsvisende i den givne situation. Eksempelvis vil en ny uafhængig bredbåndsudbyder som Fullrate eller Cybercity ikke kunne opnå TDCs indkøbspriser. Styrelsen bør derfor overveje at korrigere inputtene fra

3 3 (15) LRAIC modellen, således at priserne helt eller delvist renses for stordriftskøbermagten. Scenarierne Som udgangspunkt virker modellens scenarie opbygning fornuftig. Telia savner dog landsdækkende scenarier i L3 BSA. Telia mener ikke, at det er realistisk at opnå hhv kunder udelukkende ved at markedsføre sig i de større byer. Det vil være realistisk at antage, at en udbyder med en sådan størrelse er landsdækkende. Telia vil derfor foreslå, at option 3 og 4 ændres til at være landsdækkende scenarier. For Telias vedkommende kan det oplyses, at Telia pt. har XXX L3 BSA kunder fordelt over hele landet. Produktindhold I I_Lists celle D147, er modellen opsat til ikke at inkludere Play for single play produkter. TDCs abonnenter på single play tilbydes dog TDC Play uden beregning, idet tjenesten er indeholdt i produktet. Selvom TDC ikke længere annoncerer single play produkter, skal det holdes for øje, at der stadig er mange single play kunder i TDCs kundebase. Parameter værdien i den pågældende celle bør tilpasses således, at Play medregnes i de efterfølgende omkostningsberegninger på single play, eksempelvis i C_Retail_Costs celle C179 (C155..E155). Slutbrugerpriserne Jævnfør dokumentationen prissættes produkterne i modellen ud fra TDC koncernens listepriser. Telia formoder derfor, at det blot er udtryk for en manglende opdatering af priserne, når modelpriserne i en række tilfælde er højere end TDC koncernens listepriser. Dette gør sig gældende for single og dual play produkterne, hvor Fullrates priser er lavere end modellens. Modellen bør for hvert produkt afspejle den laveste pris, som produktet kan købes til i TDC koncernen, da det er disse priser som REO skal konkurrere mod. Modellen bør endvidere tage høje for, at TDC ofte sælger produkterne til kampagnepriser. Eksempelvis køres der for nuværende en kampagne med halv pris på installation og oprettelse på HomeTrio, endvidere omfatter tilbuddet dobbelt op på TV programmer frem til Påske, dvs. mere end 3 måneder. Se bilag 1. VoIP Modellen antager, at VoIP kunderne i gennemsnit har 200 udgående minutter per måned. Dette tal forekommer meget højt set i forhold til Telias erfaringer på VoIP. Ifølge halvårsopgørelsen første halvår 2010, er der i alt VoIP kunder med QoS. Af oversigtens tabel 10 fremgår det at disse genererer 996 mio. minutter årligt, svarende til 119 minutter på måned. Modellen har endvidere en antagelse om, at 25% af minutterne går til mobilnet. Denne andel finder Telia ligeledes for høj. Som Telia beskrev i forrige høringssvar

4 4 (15) er VoIP kunder meget omkostningsbevidste, hvilket betyder, at de ofte benytter deres mobiltelefoner når der ringes til mobilnumre. Opgørelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med forrige høringsrunde viste, at kun XXX af VoIP kaldene gik til mobilnet. Samtrafikomkostninger I modellen findes en tabel, hvori priserne for fastnetsterminering fremgår. Disse priser indgår dog ikke i de videre beregninger, hvilket må skyldes en fejl. Priserne svarer til termineringstaksten i TDCs net. Det vil ikke give et retvisende billede såfremt det alene er TDCs termineringstakst, der benyttes, idet REOs kunder ligeledes må forventes at tilringe de øvrige danske fastnet. Modellen bør derfor indeholde termineringstaksterne til de væsentlige fastnet i Danmark, samt udgifter til transmission, POI etc, i forbindelse med udvekslingen af denne trafik. Alternativt skal modellen blot antage, at REO router al trafik via TDC, og lader andelen til andre net blive afregnet til summen af TDCs transittakst og termineringstaksten i det pågældende net. Generelt lader det til, at udgifterne til transmission, POI, etc. i forbindelse med udveksling af samtrafik ikke indregnes i modellen. Disse omkostninger er væsentlige, hvorfor de bør medregnes i modellen. Modellen indeholder for nuværende ikke taksten for samtrafik imellem samtrafikområder, dvs. modellen antager, at REO som minimum er ude på alle regionale samtrafikpunkter. Hvis modellen udvikles til at benytte taksterne for lokal samtrafik er det vigtigt, at modellen indeholder samtlige omkostninger til et væsentligt antal lokale POI, samt de tilhørende transmissionsomkostninger. Levetid ITST anvender i modellen en formel som beskriver sammenhængen mellem levetid og churn. Formlen der benyttes er levetid = 1/(churn rate). Telia mener ikke, at det er korrekt at anvende denne formel, da den overestimerer levetiden. Levetiden kan estimeres ud fra nedenstående formel, hvor i er år og c er churn rate: Forklaringen til formlen er, at den summerer, hvor lang tid det enkelte kundeforhold har varet. De kunder der stopper mellem år i-1 og år i har i gennemsnit været kunde i (i-½) år. Med et churn på 20% vil formlen konvergere mod 4,5 år.

5 5 (15) En knap så intuitiv formel, der benyttes til samme formål er: levetid = -1/LN(1-c). Ved et churn på 20% giver den 4,48 år. Den omregning, som benyttes i modellen overestimerer levetiden med 10% ved en churn rate på 20%. Ved omregning fra churn til levetid bør ITST benytte én af ovenstående formler, idet modelresultatet påvirkes væsentligt af om oprettelsesomkostninger skal afskrives over 4½ eller 5 år. Telias opgørelse af churn i 2010 var XXX %. Telia mener derfor, at modellens churn rate skal opjusteres. Telias churn rate svarer til en levetid på mellem XXX år. Endelig skal det anføres, at kommissionen i lignende sager 1 har anvendt en levetid på 3 til 4 år, til afskrivning af oprettelsesomkostninger på DSL. Samlet set finder Telia, at levetiden der benyttes i modellen skal nedsættes i forhold til det nuværende niveau på 5 år. Oprettelsesudgifter Telia har foretaget en opgørelse over oprettelsesomkostningerne, som er opkrævet af TDC i forbindelse med selskabets oprettelser i kalenderåret Opgørelserne er opdelt på rå kobber, delt rå kobber samt BSA. Opgørelserne viser, at der i realiteten opkræves flere forskellige gebyrer end dem der fremgår af KMM. Telia vil opfordre styrelsen til at udvide modellen med de ydelser som TDC i praksis opkræver ved oprettelser. Nogle af priserne i de nedenstående tabeller kan ikke umiddelbart genfindes i TDCs prisliste, dette skyldes bl.a. at der eksempelvis under det enkelte punkt opkræves flere forskellige ydelser til forskellige priser. I Telia pågår der i øjeblikket et større arbejde med udredning af TDCs opkrævninger. Såfremt styrelsen har interesse i yderligere information omkring dette emne deler Telia gerne resultaterne af denne udredning. Opgørelserne viser, at Telia benytter oprettelse med tekniker i XXX af rå kobber oprettelserne, XXX af delt rå kobber oprettelserne og XXX af BSA oprettelserne. Modellen antager, at 10% af alle nyoprettelser foretages med brug af tekniker. Denne antagelse bør ændres, så den afspejler et niveau der modsvarer Telias. Det skal bemærkes, at ydelsen Teknikerbesøg i nedenstående opgørelse ikke relaterer sig til oprettelse med teknikker. Der er således tale om yderligere teknikerbesøg udover det i oprettelsen allerede inkluderede besøg. Der er således tale om teknikerbesøg, som det ikke umiddelbart er muligt at viderefakturere slutbrugeren. 1 Eksempelvis Telefonica sagen (Case COMP/38.784) samt Wanadoo (COMP/38.233)

6 6 (15) Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse Rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker RK XXX XXX XXX Fallback ekspress Rå kobber XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk rå kobber XXX XXX XXX Nyetablering XXX XXX XXX KAP INKL. KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX ADM. RÅ KOBBER XXX XXX XXX Trækning af mfb XXX XXX XXX Sum XXX Opgørelsen for delt rå kobber fremgår nedenfor: Delt Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse delt rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker DRK XXX XXX XXX Fallback ekspress DRK XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk DRK XXX XXX XXX KAP PR. LINIE INKL KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX Sum XXX 2 Priserne afspejler gennemsnitsprisen af TDC opkrævninger i 2010 for den enkelte ydelse.

7 7 (15) Opgørelserne for BSA følger nedenfor: BSA Hyppighed Pris 2 Gns. Omk ADSL FALL BACK G-I-G INST XXX XXX XXX ADSL KERNE XXX XXX XXX ADSL KERNE GDS XXX XXX XXX ADSL PERIFERI XXX XXX XXX ADSL PERIFERI GDS XXX XXX XXX 1 PORT ADSL MODEM XXX XXX XXX BSA FALLBACK EX XXX XXX XXX BSA UDEN SAMPRODUKTION XXX XXX XXX FORGÆVES KUNDEBESØG XXX XXX XXX DAG FREMRYKNING XXX XXX XXX STARTGEBYR PR. PÅBEG. TIM XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX UBERETT. FEJLRETNING DAG XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX Trækning af MFB XXX XXX XXX SUM XXX Yderligere bemærkninger vedr. teknikerbesøg Modellen antager, at der ved 30% af oprettelserne foretages en slutbrugerbetaling af et teknikerbesøg. Modellen opererer samtidigt på en gros siden med, at 10% af oprettelserne er med teknikker, dvs. typisk de tilfælde, hvor det er nødvendigt at opsætte KAP stik. Modellens detailpris for teknikerbesøg er sat til DKK, hvilket stemmer overens med TDCs prissætning af en Godt i gang installation. Telia formoder derfor, at det er disse, der er modelleret. Efter Telias opfattelse er Godt i gang et tillægsprodukt som ikke bør medtages i modellen. Modellen bør alene medregne en eventuel ekstra slutbruger betaling for de 10% af tilfældene, hvor oprettelsen foretages med tekniker (eksempelvis opsætning af KAP). Denne ydelse koster hos Fullrate 699 DKK. I TDCs beskrivelser af HomeTrio produktet, hvor oprettelsen koster 999 DKK, fremgår det, at En tekniker kommer hjem til dig og installerer løsningen. Således er det særligt irrelevant at medregne Godt i gang for 30% af HomeTrio oprettelserne. Administrativt rå kobber Som det fremgår ovenfor er administrativt rå kobber et af de oprettelsesgebyrer som modellen ikke medregner. Udover at medregne oprettelsesgebyret skal modellen ligeledes medregne de årlige omkostninger ved administrativt rå kobber. For Telias vedkommende udgør administrativt rå kobber XXX af kundebasen.

8 8 (15) Telias opgørelser for 2010 viser, at der er foretaget XXX kobber oprettelser, hvoraf XXX var hel rå kobber. Der er i samme periode oprettet XXX administrativt rå kobber. Hvis man vælger at opfatte kombinationen af delt rå kobber og administrativt rå kobber som en hel rå kobber, udgør hel rå kobber XXX af Telias oprettelser i Flytninger Modellen i dens nuværende form tager ikke højde for flytninger. Data fra Danmarks Statistik viser, at der blev foretaget flytninger i 2008, og personer flyttede i En gennemsnitlig kunde flytter dermed ca. hvert 8. år. Flytningerne bør medregnes i modellen. Enten ved at justere levetiden, så flytninger afspejles af denne vej, eller ved at beregne de faktiske omkostninger for REO ved en kundeflytning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Fullrate sælger en flytning til 99 DKK inkl. moms, hvilket langt fra kan dække omkostningerne ved en rå kobber eller BSA oprettelse som TDC i dette tilfælde vil opkræve Fullrate for. Opgørelser i Telia viser, at XXX af bredbåndskunderne flytter per år. Den reelle flytte procent er dog højere. Ved nogle flytninger kan Telia ikke nødvendigvis fortsætte leverancen af kundens produkt, eksempelvis fordi der på den nye adresse ikke kan leveres høje hastigheder eller TV. Disse flytninger vil optræde som opsigelser i Telias statistikker, såfremt kunden forlader Telia på denne baggrund. Omkostningsparametre som de fremgår af C_Retail_Costs --- Bad debt Modellen antager, at bad debt udgør 1 procent. Baseret på opgørelser i Telia Broadband vedrørende kalenderåret 2009 udgør bad debt XXX, som det også blev beskrevet i forrige høringssvar. Styrelsen henviser i dokumentation til et tilsvarende arbejde i Sverige. I dokumentet som styrelsen henviser til fremgår det, at man i den svenske model benytter en bad debt procentsats på to. Dette ligger mere på niveau med Telias erfaringer, og da forholdene i Sverige og Danmark på dette område skønnes at være sammenlignelige, bør ITST som minimum opjustere bad debt til at udgøre to procent af den samlede årlige omsætning. Non-customer specific (share of revenue) Det bør specificeres i dokumentationen, hvad der helt præcist forventes dækket af de 10%.

9 9 (15) Play Modellen estimerer, at TDCs årlige omkostninger til Play udgør 40 DKK per kunde. Telia betvivler, at REO kan tilbyde en tilsvarende tjeneste til tilsvarende omkostning, ligesom det betvivles, at de 40 DKK kan dække TDCs omkostninger. Som TDC kunde er det muligt at opnå en rabat på 6,40 DKK ex. moms per måned, såfremt adgangen til Play aktivt fravælges. På årsbasis udgør besparelsen 76,80 DK. Telia vil derfor anmode styrelsen om, at omkostningen til Play sættes til 76,80 DKK i modellen. Online harddisk TDCs DSL produkter inkluderer en online harddisk. Omkostningerne ved denne tjeneste bør estimeres og medregnes i modellen. Sales personnel salary/sales commission Telia har i 2010 haft SAC udgifter på XXX DKK per implementeret kunde. Telia definerer SAC som gennemsnitskosten per implementeret kunde i salgskanalerne; telesalg, butikker, online og kundeservice. De XXX DKK er eksklusiv de medarbejdere i Telia, der styrer salgsprocessen. Hvis Sales Personel medregnes i Telias SAC vil denne stige med XXX dvs. i alt XXX DKK. Marketing contributions Telias opgørelser af marketing udgifter per ny bredbåndskunde i 2010 har været XXX DKK. I 2011 forventer Telia at udgiften XXX, hvilket stadig er langt højere end modellens 250 DKK. Modellens marketing udgifter bør sættes til de faktiske omkostninger, dvs. minimum XXX DKK per kunde. Customer activation I forhold til Telias niveau i 2010 er omkostningen på 50 DKK underestimeret. Telias omkostninger var i 2010 XXX. Telia forventer at kunne nedbringe disse udgifter de kommende år, men det anses ikke for realistisk at komme ned på modellens niveau. Telia vil opfordre styrelsen til at opjustere denne omkostning. Distribution of CPE Modellen afsætter 50 DKK til distribution af CPE udstyr. Telia Broadband har opgjort priserne for dual play til at udgøre XXX DKK. For triple play er omkostningen XXX DKK. Modellens forudsætning bør opjusteres, således at den afspejler de reelle omkostninger. Modellen bør endvidere afspejle, at CPE eksempelvis pga. fejl og tillægssalg ombyttes i løbet af kundeforholdet. Det vil sige, at omkostningen skal afskrives hurtigere end den egentlige kundelevetid. Sandsynligheden for ombytninger og opgraderinger kan minimeres, såfremt der benyttes en CPE der

10 10 (15) er fremtidssikret til både at kunne understøtte VoIP og TV. Således skal der ikke fremsendes nyt udstyr, hvis kunden opgraderer abonnementet. CPE Modellen sætter CPE udstyret til 170 DKK. Den CPE som Telia benytter koster XXX DKK, hertil kommer diverse stik mv. Alt i alt ender Telias CPE omkostning på XXX DKK. I relation til ovenstående kan det nævnes, at Telias CPE understøtter VoIP og TV, således at opsalg kan foretages uden udskiftning af CPE, eksempelvis fra single play til dual play. Support from call centre Omkostningerne til aktiveringsopgaven, der udføres af kundecenteret ved ny oprettelser XXX. Optagelse i telefonbog Modellen indeholder ikke omkostningen ved optagelse i telefonbogen. Denne omkostning bør medregnes. Omkostningen ved optagelse hos DGS er XXX DKK per år for privatkunder. Set top boks Modellen inkluderer ikke omkostninger til set top bokse. Boksen bør derfor tilføjes i modellen. Telias set top boks inkl. fjernbetjening koster XXX DKK per styk. Denne lave pris er forhandlet på koncernniveau. Såfremt Telia Danmark ikke kunne drage nytte af koncernprisen ville boks prisen formentlig være 20-30% højere. Customer care/retention Det er uklart, hvad de 430 DKK til kundeservice og retention præcist dækker over. Såfremt omkostningen dækker løn, breve og lignende, XXX ligeledes skal dække udgifterne til de tiltag som operatøren sætter i værk for ikke at miste kunden. Modellen bør afspejle, at en andel af kunderne betaler under listeprisen pga. retention. Telia foreslår, at dette indarbejdes andetsteds i modellen. IPTV-tjenesten En af forudsætninger for at kunne tilbyde IPTV er, at REO har adgang til såvel indhold som IPTV applikationen. Ud over aftaler med indholdsleverandører, skal der etableres en Head-end med "Middelware" for bl.a. Elektronisk Program Guide (EPG) og Digital Playout. Omkostningerne til dette er af en størrelsesorden, der betyder, at det ikke er rentabelt for mindre udbydere at producere tjenesten inhouse. Funktionerne kan med fordel outsources til selskaber, der kan opnå den nødvendige stordrift. Da Telia lancerede IPTV på ADSL blev der lavet aftaler med Telia's daværende søsterselskab, Stofa. Aftalen gik på betaling af Stofa's ekstra omkostninger for at håndtere Telia's kunder.

11 11 (15) Efter Telia's salg af Stofa, er der initieret et projekt, der skal sikre, at Telia DK kobles til Telia centrale platform for IPTV. Efter endt migrering vil Telia DK's månedlige betaling for IPTV tjenesten være XXX DKK/kunde. Telia vurderer, at REO skal op over IPTV kunder, før det vil være rentabelt med egen produktion af tjenesten. IPTV-Content Telia Broadband indkøber pt. TV indhold via Stofa. Prissætningen er Stofas kostpris plus et tillæg. Hvis tillægget til Stofa fratrækkes Telias priser har Telias store TV pakke en årlig omkostning på XXX DKK. Denne pakke indeholder programmer, som ikke indgår i TDCs pakke. Tages disse kanaler ud af Telia pakken ville omkostningen være XXX DKK årligt. Omvendt indeholder TDC pakken kanaler, som ikke er med i Telias pakke, herunder bl.a. 6 eren og Disney Channel, som er blandt de dyrere programmer. Samlet set er det Telias vurdering, at TDCs pakke sammensætning som minimum er lige så dyr som Telias. Omkostningerne til modellens store pakke bør derfor sættes til minimum XXX DKK årligt, da Stofa må vurderes at være en efficient operatør på TV markedet, og dermed har forhandlet sig til de bedst mulige priser. IPTV (basic) - Content På den lille pakke har Telia en udgift på XXX DKK årligt, denne omkostning er baseret på 19 kanaler. I prisen har Telia fratrukket omkostningerne ved TV2 Zulu, som ikke indgår i TDCs lille pakke. Telia vurderer, at TDCs og Telias pakker er sammenlignelige efter justeringen for TV2 Zulu. De XXX DKK bør derfor benyttes i modellen som REOs kostpris for den lille TV pakke. Multicast Modellen indeholder en beregning af multicast. TDCs engrosprissætning af multicast er indtastet i modellen. Det skal hertil bemærkes, at der for central indfødning samt decentral indfødning er byttet om på oprettelses og kvartalsafgift. Modellen bør korrigeres for denne tastefejl. Nummerafgifter Modellen medregner ikke nummer afgifter til ITST. Disse bør medregnes. BSS Modellen indeholder ikke omkostninger til løbende udvikling på Business support systems (BSS). De løbende BSS udviklingsomkostninger omfatter blandt andet udvikling og efterfølgende videreudvikling af værktøjer til billing, Accounts Receivable, web udvikling, provisionering herunder interfaces mod TDC it systemer og værktøjer til kundeservice, herunder CRM.

12 12 (15) BSS omkostningerne i Telias BtC forretning for bredbånd udgør årligt ca. XXX mio. DKK, i 2010 var beløbet XXX mio. DKK. --- Bemærkninger til det net tekniske setup DSLAM installationsomkostninger og pladskrav Detaljerne omkring DSLAM omkostninger, pladskrav, levetider, mv. hentes fra LRAIC modellen. Med hensyn til installationsomkostningerne kan disse dog ikke hentes fra LRAIC modellen da disse afspejler TDCs omkostninger. REO har væsentligt højere installationsomkostninger, idet installationen for alternative udbydere involverer patchning af TDCs parkabler til LSA rækker i REOs rack, samt den videre kabling fra LSA ned til DSLAM en. Dette er et langsommeligt præcisionsarbejde, som ikke er nødvendigt for TDC. Telia betaler ca. XXX DKK per installation udført af XXX. Prisen inkluderer ligeledes LSA. Med hensyn til pladskrav er det korrekt at selve DSLAM en er ca. 15 RU, men som ekstern leverandør skal der også være plads til udkabling i skabet. F.eks. vil en fuld DSLAM med 736 kunder have et pladsbehov svarende til et helt rack inkl. LSA rækker. Derfor bør antallet af DSLAM og racks stemme overens i beregningen af REO. Udkablingen er nødvendig, da TDC ikke vil begynde fejlretning før den alternative operatør har testet kobberet på egen side. Modellens beregninger af DSLAM omkostningerne mangler udgifterne til selve rack skabet. Jævnfør Co-location modellen I_Costs, G40 er prisen per skab DKK. Modellen bør inkludere disse omkostninger. Udnyttelsesgrad i eget net Telia antager, at modellen er baseret på DSLAM kort med 48 porte. Hvis denne antagelse er korrekt har modellen en urealistisk høj udnyttelsesgrad, når de udgør udnyttelsesgraderne for alternative operatører. De beregnede udnyttelsesgrader varierer fra 87% til 94%. Se nedenstående tabel. LLU # kunder # porte Udnyttelsesgrad Opt % Opt % Opt % Opt % Til sammenligning er Telias udnyttelsesgrad XXX %. Det er ikke usandsynligt, at TDC kan opnå udnyttelsesgrader, der ligger på niveau med modellens. Der er flere faktorer der gør, at udnyttelsesgraderne vil være forskellige mellem TDC og REO. Disse er blandt andet:

13 13 (15) For det første har TDC langt flere kunder på de enkelte sites, dette giver selvsagt bedre udnyttelsesgrader. For det andet kommer REO meget sjældent på centralen, TDC har derimod med stor hyppighed andre gøremål på centralen, hvilket gør det muligt med kort varsel at sætte et ekstra kort i, når man alligevel er på centralen. For det tredje er der en leveringstid på 3 måneder på TDC kobber trunks. Ovenstående er eksempler på, hvorfor REO langt fra kan opnå samme udnyttelsesgrader som TDC. Modellen bør afspejle forholdende for REO og ikke TDC. Telia vurderer derfor, at modellens udnyttelsesgrader skal sættes til 50%-60%. VoIP server Modellen har to forskellige typer af VoIP servere. Disse er dog prissat meget lavt. For en seriøs REO er det Telias vurdering, at en komplet VoIP platform inklusiv applikationer vil koste 8-10 mio. DKK. Modellen bør afspejle dette omkostningsniveau. Backhaul Modellen prissætter den årlige drift/leje af backhaul til DKK/km ved en kapacitet på 1 GB. Denne pris er efter Telias beregninger undervurderet. Telia opgør ikke prissætningen per kilometer men per site. Prisen for en 1 GB er XXX DKK i oprettelse per site, og den årlige drift er XXX DKK per site. Hvis disse tal benyttes til at beregne en pris per kilometer, overstiger resultatet de DKK der benyttes i modellen. Det skal bemærkes, at Telias priser forudsætter, at Telia allerede har en fiber i de pågældende områder. Hvis der skal etableres ny fiber på visse af strækningerne er priserne langt højere. Foretages der beregninger på ovennævnte priser, viser resultatet, at backhaul per kilometer er langt dyrere i option 1 og 2 (København), end i option 3 og 4. Modellen bør afspejle denne geografiske forskel, idet en beregning i option 1 ellers vil være baseret på et fejlagtigt grundlag. Telia har ikke prissat 10 GB produktet, men modellens antagelse om en tredobling af prisen ifht. 1 GB betragtes som et retvisende estimat. Kobling mellem net Ved national BSA beregner modellen omkostningerne frem til det aftalte udvekslingspunkt, hvorfra REO henter trafikken for videre håndtering. De omkostninger, der relaterer sig til sammenkoblingen fra udveklingspunktet til REOs net medregnes ikke i modellen. Disse omkostninger bør inkluderes. ---

14 14 (15) Nærværende høringssvar indeholder mange henvisninger til Telias erfaringer med omkostningsniveauer og lignende. Telia har ikke fundet det operationelt, at dokumentere erfaringerne i nærværende høringssvar. Såfremt styrelsen ønsker erfaringerne uddybet, eller ønsker dokumentation for opgørelserne bidrager Telia gerne med dette. Telia imødeser det endelige resultat af konkurrencemargin undersøgelserne med spænding, idet der næres store forhåbninger om, at det vil medføre væsentlige ændringer af konkurrencevilkårene på bredbåndsmarkedet. Telia håber således, at ITST i den kommende tid vil arbejde målrettet mod at få arbejdet afsluttet hurtigst muligt. Såfremt Telia kan medvirke til en hurtigere sagsbehandling, eksempelvis i form af uddybende møder, er styrelsen velkommen til at henvende sig herom. Materialet sendes alene i elektronisk version. Med venlig hilsen Telia Danmark Jens Ottosen-Støtt Direktør

15 15 (15) Bilag 1 Nedenstående annonce er hentet fra TDC.dk i uge 2, 2011.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelse for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 16. august 2012 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 28. april 2015 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel

Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Modellering af Pair Bonding i LRAICmodel Præsentation i Samtrafikforum 26. februar 2013 1 Behovet for Pair Bonding TDC s brug af kobberpar til produktion af xdsl sætter en række begrænsninger i båndbredden

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Erfa-Seminar. Horsens 22/

Erfa-Seminar. Horsens 22/ Erfa-Seminar Horsens 22/10-2014 AUTOMATISK KORTBETALING VIA BETALINGSSERVICE Indsæt navn her l Hvad er Automatisk kortbetaling via Betalingsservice? Kombinerer automatisk kortbetaling og Betalingsservice

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 12. december /joboos Fremsendes alene via email Korrektion af visse maksimale netadgangspriser fastsat i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse (fastnet) Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

UDKAST. Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet

UDKAST. Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet 13. oktober 2016 UDKAST Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet TDC er i udkast til markedsafgørelserne for engrosmarkederne 3a og 3b 1 blevet pålagt en forpligtelse om ikke at iværksætte

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet

Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet Teknologisk Institut afsluttede primo september 2008 sin undersøgelse af TDCs forretningsgange

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

TDC Medarbejderkoncepter. - forkæl dine medarbejdere med HomeDuo

TDC Medarbejderkoncepter. - forkæl dine medarbejdere med HomeDuo Medarbejderkoncepter - forkæl dine medarbejdere med HomeDuo 1 Indhold TDC HomeDuo TDC HomeDuo Secure TDC HomeTrio(privat tilkøb) 2 HomeDuo Til dig, der vil have bredbånd og telefoni i én samlet løsning

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 26. september 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 40 lejemål til stede Ingen

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet

Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet Bilag 7 17. august 2017 Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet TDC pålægges i markedsafgørelserne for engrosmarkederne 3a og 3b en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Kære Martin, Tak for en behagelig og positiv telefonsamtale. Som aftalt i telefonen er hermed et tilbud på en Fullrate Erhverv Bruttolønsordning

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Samtrafikforum 34. møde Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Dagsorden 1. Velkomst 2. Mobilnumre 3. Revision af prisklemmetilsynet 4. Tidsplaner for markedsafgørelser mv.

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere