2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia."

Transkript

1 Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade København S Att. Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telias bemærkninger til Konkurrencemarginmodel IT- og Telestyrelsen (ITST) har d. 30. november 2010 udsendt udkast til en konkurrencemarginmodel (KMM). Udkastet giver anledning til nedenstående bemærkninger fra Telia. SIDE 1 (15) DATO 19. januar 2011 REFERENCE chrith Overordnede bemærkninger Indledningsvist ønsker Telia at udtrykke tilfredshed med den logiske og intuitive opbygning af modellen. Det er tydeligt, at det under modelleringsforløbet har været et mål, at modellen skulle være så brugervenlig og selvforklarende som overhovedet muligt. Resultatet højner niveauet for forventningerne til fremtidens modelarbejder. Telia finder formålsbeskrivelsen vagt formuleret. Formålet med modellen må være at have et værktøj, der kontinuerligt monitorerer markedssituationen, og det må være et krav, at styrelsen straks sikrer at margin squeece situationen bringes til ophør, hvis modellen overskrider en nærmere fastsat grænseværdi. Telia efterlyser således stadig information om, hvordan resultaterne af KMM vil blive anvendt. Telia er i den pågældende situation enige i ITSTs betragtninger vedrørende diskussionen mellem en diskonteret cash flow model (DCF) og en statisk et års model. Forventningerne til den fremtidige markedsudvikling vil formentlig være den væsentligste faktor i DCF modellen. Derfor vil en DCF model i langt højere grad være styret af mere eller mindre subjektive beslutninger. Telia er enig i, at en statisk et års model vil udgøre et langt bedre grundlag for en konkurrencemarginmodel. Så længe LRAIC på kobber access baserer sig på et års modeller er dette endnu et argument for at udarbejde KMM som en statisk ét års model. Telia skal samtidig erklære sin støtte til, at den nye KMM også inkluderer udbud af single play produkter. Single play udgør stadig en stor andel af samtlige bredbåndsforbindelser og skal derfor naturligvis indgå i modellen. Endvidere er det værd at bemærke, at selvom mange produkter sælges som dual og triple play, er det Telias erfaring, at en væsentlig del af VoIP produkterne forbliver inaktive. Modellen giver mulighed for at producere bredbånd ved brug af rå kobber, Layer 3 BSA eller national BSA. Telia har foretaget sammenligninger af modellens resultater ved rå kobber og Layer 3 BSA. Resultaterne viser som det fremgår af neden-

2 2 (15) stående tabel, at rå kobber giver en dækningsgrad som er ca. 10 pct. point højere end BSA for alle 4 scenarier. Telia finder, at tabellen viser, at der er et misforhold i KMM og LRAIC modellernes beregninger. BSA priserne er beregnet i LRAIC modellen ud fra, hvad det vil koste at producere ydelsen hos en efficient operatør med stordriftsfordele svarende til TDC. Det er derfor ulogisk når KMM modellen viser, at den lille REO operatør kan producere bit stream billigere end TDC for det må være tilfældet når dækningsgraden er så meget bedre i rå kobber scenarierne. Rå kobber kan i områder med særlig høj koncentration være fordelagtig. Således kan man forestille sig at rå kobber vil være fordelagtig frem for BSA i option 1, idet BSA afregnes til samme pris uanset koncentrationen i området. Men det må forventes, at BSA af samme årsag bør være den optimale løsning i scenarierne, hvor større områder dækkes, men dette er ikke tilfældet, da der også i option 3 og 4 er 10 pct.point bedre margin på BSA. Telia mener derfor at dette viser, at modellen ikke medregner tilstrækkelige omkostninger ved at producere ved brug af rå kobber. Da LRAIC modellen beregner BSA som en konkurrencedygtig pris, kan man efter Telias mening helt udelade at modellere rå kobber scenarierne i modellen. Hvis ikke BSA kan bestå konkurrencemargin testen, vil rå kobber i en korrekt beregnet model heller ikke kunne bestå. Samlet margin Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 LLU -9% 6% 10% 8% L3 BSA -19% -3% 0% -2% Difference 10% 9% 10% 10% Henvisning til LRAIC model En række af konkurrencemarginmodellens input hentes fra LRAIC modellerne, hvilket virker meget fornuftigt for mange inputs vedkommende. I konkurrencemarginmodellen henvises der til LRAIC model version som kilde. Telia mener ikke at have set en version Til brug for udarbejdelsen af udkast til 2010 priser blev model benyttet. Da den endelige prisafgørelse for 2010 blev truffet var det med baggrund i version 3.1. Telia forventer således, at ITST mener version 3.1 og ikke Uanset det konkrete versionsnummer, er det Telias holdning, at de pågældende input til enhver tid bør hentes i den seneste udgave, som har været benyttet til prisafgørelser. Udstyrspriserne i LRAIC modellen afspejler de priser en udbyder med TDC størrelse og forhandlingsposition vil kunne opnå. Priserne må derfor vurderes at ligge væsentligt under det niveau som en uafhængig bredbåndsudbyder vil kunne opnå. Telia støtter som tidligere nævnt, at der hentes input fra de eksisterende LRAIC modeller. Men Telia finder, at det i visse tilfælde vil være nødvendigt at korrigere disse input til at være mere retningsvisende i den givne situation. Eksempelvis vil en ny uafhængig bredbåndsudbyder som Fullrate eller Cybercity ikke kunne opnå TDCs indkøbspriser. Styrelsen bør derfor overveje at korrigere inputtene fra

3 3 (15) LRAIC modellen, således at priserne helt eller delvist renses for stordriftskøbermagten. Scenarierne Som udgangspunkt virker modellens scenarie opbygning fornuftig. Telia savner dog landsdækkende scenarier i L3 BSA. Telia mener ikke, at det er realistisk at opnå hhv kunder udelukkende ved at markedsføre sig i de større byer. Det vil være realistisk at antage, at en udbyder med en sådan størrelse er landsdækkende. Telia vil derfor foreslå, at option 3 og 4 ændres til at være landsdækkende scenarier. For Telias vedkommende kan det oplyses, at Telia pt. har XXX L3 BSA kunder fordelt over hele landet. Produktindhold I I_Lists celle D147, er modellen opsat til ikke at inkludere Play for single play produkter. TDCs abonnenter på single play tilbydes dog TDC Play uden beregning, idet tjenesten er indeholdt i produktet. Selvom TDC ikke længere annoncerer single play produkter, skal det holdes for øje, at der stadig er mange single play kunder i TDCs kundebase. Parameter værdien i den pågældende celle bør tilpasses således, at Play medregnes i de efterfølgende omkostningsberegninger på single play, eksempelvis i C_Retail_Costs celle C179 (C155..E155). Slutbrugerpriserne Jævnfør dokumentationen prissættes produkterne i modellen ud fra TDC koncernens listepriser. Telia formoder derfor, at det blot er udtryk for en manglende opdatering af priserne, når modelpriserne i en række tilfælde er højere end TDC koncernens listepriser. Dette gør sig gældende for single og dual play produkterne, hvor Fullrates priser er lavere end modellens. Modellen bør for hvert produkt afspejle den laveste pris, som produktet kan købes til i TDC koncernen, da det er disse priser som REO skal konkurrere mod. Modellen bør endvidere tage høje for, at TDC ofte sælger produkterne til kampagnepriser. Eksempelvis køres der for nuværende en kampagne med halv pris på installation og oprettelse på HomeTrio, endvidere omfatter tilbuddet dobbelt op på TV programmer frem til Påske, dvs. mere end 3 måneder. Se bilag 1. VoIP Modellen antager, at VoIP kunderne i gennemsnit har 200 udgående minutter per måned. Dette tal forekommer meget højt set i forhold til Telias erfaringer på VoIP. Ifølge halvårsopgørelsen første halvår 2010, er der i alt VoIP kunder med QoS. Af oversigtens tabel 10 fremgår det at disse genererer 996 mio. minutter årligt, svarende til 119 minutter på måned. Modellen har endvidere en antagelse om, at 25% af minutterne går til mobilnet. Denne andel finder Telia ligeledes for høj. Som Telia beskrev i forrige høringssvar

4 4 (15) er VoIP kunder meget omkostningsbevidste, hvilket betyder, at de ofte benytter deres mobiltelefoner når der ringes til mobilnumre. Opgørelsen, der blev udarbejdet i forbindelse med forrige høringsrunde viste, at kun XXX af VoIP kaldene gik til mobilnet. Samtrafikomkostninger I modellen findes en tabel, hvori priserne for fastnetsterminering fremgår. Disse priser indgår dog ikke i de videre beregninger, hvilket må skyldes en fejl. Priserne svarer til termineringstaksten i TDCs net. Det vil ikke give et retvisende billede såfremt det alene er TDCs termineringstakst, der benyttes, idet REOs kunder ligeledes må forventes at tilringe de øvrige danske fastnet. Modellen bør derfor indeholde termineringstaksterne til de væsentlige fastnet i Danmark, samt udgifter til transmission, POI etc, i forbindelse med udvekslingen af denne trafik. Alternativt skal modellen blot antage, at REO router al trafik via TDC, og lader andelen til andre net blive afregnet til summen af TDCs transittakst og termineringstaksten i det pågældende net. Generelt lader det til, at udgifterne til transmission, POI, etc. i forbindelse med udveksling af samtrafik ikke indregnes i modellen. Disse omkostninger er væsentlige, hvorfor de bør medregnes i modellen. Modellen indeholder for nuværende ikke taksten for samtrafik imellem samtrafikområder, dvs. modellen antager, at REO som minimum er ude på alle regionale samtrafikpunkter. Hvis modellen udvikles til at benytte taksterne for lokal samtrafik er det vigtigt, at modellen indeholder samtlige omkostninger til et væsentligt antal lokale POI, samt de tilhørende transmissionsomkostninger. Levetid ITST anvender i modellen en formel som beskriver sammenhængen mellem levetid og churn. Formlen der benyttes er levetid = 1/(churn rate). Telia mener ikke, at det er korrekt at anvende denne formel, da den overestimerer levetiden. Levetiden kan estimeres ud fra nedenstående formel, hvor i er år og c er churn rate: Forklaringen til formlen er, at den summerer, hvor lang tid det enkelte kundeforhold har varet. De kunder der stopper mellem år i-1 og år i har i gennemsnit været kunde i (i-½) år. Med et churn på 20% vil formlen konvergere mod 4,5 år.

5 5 (15) En knap så intuitiv formel, der benyttes til samme formål er: levetid = -1/LN(1-c). Ved et churn på 20% giver den 4,48 år. Den omregning, som benyttes i modellen overestimerer levetiden med 10% ved en churn rate på 20%. Ved omregning fra churn til levetid bør ITST benytte én af ovenstående formler, idet modelresultatet påvirkes væsentligt af om oprettelsesomkostninger skal afskrives over 4½ eller 5 år. Telias opgørelse af churn i 2010 var XXX %. Telia mener derfor, at modellens churn rate skal opjusteres. Telias churn rate svarer til en levetid på mellem XXX år. Endelig skal det anføres, at kommissionen i lignende sager 1 har anvendt en levetid på 3 til 4 år, til afskrivning af oprettelsesomkostninger på DSL. Samlet set finder Telia, at levetiden der benyttes i modellen skal nedsættes i forhold til det nuværende niveau på 5 år. Oprettelsesudgifter Telia har foretaget en opgørelse over oprettelsesomkostningerne, som er opkrævet af TDC i forbindelse med selskabets oprettelser i kalenderåret Opgørelserne er opdelt på rå kobber, delt rå kobber samt BSA. Opgørelserne viser, at der i realiteten opkræves flere forskellige gebyrer end dem der fremgår af KMM. Telia vil opfordre styrelsen til at udvide modellen med de ydelser som TDC i praksis opkræver ved oprettelser. Nogle af priserne i de nedenstående tabeller kan ikke umiddelbart genfindes i TDCs prisliste, dette skyldes bl.a. at der eksempelvis under det enkelte punkt opkræves flere forskellige ydelser til forskellige priser. I Telia pågår der i øjeblikket et større arbejde med udredning af TDCs opkrævninger. Såfremt styrelsen har interesse i yderligere information omkring dette emne deler Telia gerne resultaterne af denne udredning. Opgørelserne viser, at Telia benytter oprettelse med tekniker i XXX af rå kobber oprettelserne, XXX af delt rå kobber oprettelserne og XXX af BSA oprettelserne. Modellen antager, at 10% af alle nyoprettelser foretages med brug af tekniker. Denne antagelse bør ændres, så den afspejler et niveau der modsvarer Telias. Det skal bemærkes, at ydelsen Teknikerbesøg i nedenstående opgørelse ikke relaterer sig til oprettelse med teknikker. Der er således tale om yderligere teknikerbesøg udover det i oprettelsen allerede inkluderede besøg. Der er således tale om teknikerbesøg, som det ikke umiddelbart er muligt at viderefakturere slutbrugeren. 1 Eksempelvis Telefonica sagen (Case COMP/38.784) samt Wanadoo (COMP/38.233)

6 6 (15) Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse Rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker RK XXX XXX XXX Fallback ekspress Rå kobber XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk rå kobber XXX XXX XXX Nyetablering XXX XXX XXX KAP INKL. KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX ADM. RÅ KOBBER XXX XXX XXX Trækning af mfb XXX XXX XXX Sum XXX Opgørelsen for delt rå kobber fremgår nedenfor: Delt Rå Kobber Hyppighed Pris 2 Gns. Omk Oprettelse delt rå kobber XXX XXX XXX Oprettelse m/tekniker DRK XXX XXX XXX Fallback ekspress DRK XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX Ændring af Trunk DRK XXX XXX XXX KAP PR. LINIE INKL KØRSEL XXX XXX XXX Fremrykning XXX XXX XXX Forgæves Teknikerbesøg XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX OMLÆG.TIL HEL/DELT RK XXX XXX XXX Sum XXX 2 Priserne afspejler gennemsnitsprisen af TDC opkrævninger i 2010 for den enkelte ydelse.

7 7 (15) Opgørelserne for BSA følger nedenfor: BSA Hyppighed Pris 2 Gns. Omk ADSL FALL BACK G-I-G INST XXX XXX XXX ADSL KERNE XXX XXX XXX ADSL KERNE GDS XXX XXX XXX ADSL PERIFERI XXX XXX XXX ADSL PERIFERI GDS XXX XXX XXX 1 PORT ADSL MODEM XXX XXX XXX BSA FALLBACK EX XXX XXX XXX BSA UDEN SAMPRODUKTION XXX XXX XXX FORGÆVES KUNDEBESØG XXX XXX XXX DAG FREMRYKNING XXX XXX XXX STARTGEBYR PR. PÅBEG. TIM XXX XXX XXX Teknikerbesøg XXX XXX XXX UBERETT. FEJLRETNING DAG XXX XXX XXX Uberettiget fejlmelding XXX XXX XXX Trækning af MFB XXX XXX XXX SUM XXX Yderligere bemærkninger vedr. teknikerbesøg Modellen antager, at der ved 30% af oprettelserne foretages en slutbrugerbetaling af et teknikerbesøg. Modellen opererer samtidigt på en gros siden med, at 10% af oprettelserne er med teknikker, dvs. typisk de tilfælde, hvor det er nødvendigt at opsætte KAP stik. Modellens detailpris for teknikerbesøg er sat til DKK, hvilket stemmer overens med TDCs prissætning af en Godt i gang installation. Telia formoder derfor, at det er disse, der er modelleret. Efter Telias opfattelse er Godt i gang et tillægsprodukt som ikke bør medtages i modellen. Modellen bør alene medregne en eventuel ekstra slutbruger betaling for de 10% af tilfældene, hvor oprettelsen foretages med tekniker (eksempelvis opsætning af KAP). Denne ydelse koster hos Fullrate 699 DKK. I TDCs beskrivelser af HomeTrio produktet, hvor oprettelsen koster 999 DKK, fremgår det, at En tekniker kommer hjem til dig og installerer løsningen. Således er det særligt irrelevant at medregne Godt i gang for 30% af HomeTrio oprettelserne. Administrativt rå kobber Som det fremgår ovenfor er administrativt rå kobber et af de oprettelsesgebyrer som modellen ikke medregner. Udover at medregne oprettelsesgebyret skal modellen ligeledes medregne de årlige omkostninger ved administrativt rå kobber. For Telias vedkommende udgør administrativt rå kobber XXX af kundebasen.

8 8 (15) Telias opgørelser for 2010 viser, at der er foretaget XXX kobber oprettelser, hvoraf XXX var hel rå kobber. Der er i samme periode oprettet XXX administrativt rå kobber. Hvis man vælger at opfatte kombinationen af delt rå kobber og administrativt rå kobber som en hel rå kobber, udgør hel rå kobber XXX af Telias oprettelser i Flytninger Modellen i dens nuværende form tager ikke højde for flytninger. Data fra Danmarks Statistik viser, at der blev foretaget flytninger i 2008, og personer flyttede i En gennemsnitlig kunde flytter dermed ca. hvert 8. år. Flytningerne bør medregnes i modellen. Enten ved at justere levetiden, så flytninger afspejles af denne vej, eller ved at beregne de faktiske omkostninger for REO ved en kundeflytning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Fullrate sælger en flytning til 99 DKK inkl. moms, hvilket langt fra kan dække omkostningerne ved en rå kobber eller BSA oprettelse som TDC i dette tilfælde vil opkræve Fullrate for. Opgørelser i Telia viser, at XXX af bredbåndskunderne flytter per år. Den reelle flytte procent er dog højere. Ved nogle flytninger kan Telia ikke nødvendigvis fortsætte leverancen af kundens produkt, eksempelvis fordi der på den nye adresse ikke kan leveres høje hastigheder eller TV. Disse flytninger vil optræde som opsigelser i Telias statistikker, såfremt kunden forlader Telia på denne baggrund. Omkostningsparametre som de fremgår af C_Retail_Costs --- Bad debt Modellen antager, at bad debt udgør 1 procent. Baseret på opgørelser i Telia Broadband vedrørende kalenderåret 2009 udgør bad debt XXX, som det også blev beskrevet i forrige høringssvar. Styrelsen henviser i dokumentation til et tilsvarende arbejde i Sverige. I dokumentet som styrelsen henviser til fremgår det, at man i den svenske model benytter en bad debt procentsats på to. Dette ligger mere på niveau med Telias erfaringer, og da forholdene i Sverige og Danmark på dette område skønnes at være sammenlignelige, bør ITST som minimum opjustere bad debt til at udgøre to procent af den samlede årlige omsætning. Non-customer specific (share of revenue) Det bør specificeres i dokumentationen, hvad der helt præcist forventes dækket af de 10%.

9 9 (15) Play Modellen estimerer, at TDCs årlige omkostninger til Play udgør 40 DKK per kunde. Telia betvivler, at REO kan tilbyde en tilsvarende tjeneste til tilsvarende omkostning, ligesom det betvivles, at de 40 DKK kan dække TDCs omkostninger. Som TDC kunde er det muligt at opnå en rabat på 6,40 DKK ex. moms per måned, såfremt adgangen til Play aktivt fravælges. På årsbasis udgør besparelsen 76,80 DK. Telia vil derfor anmode styrelsen om, at omkostningen til Play sættes til 76,80 DKK i modellen. Online harddisk TDCs DSL produkter inkluderer en online harddisk. Omkostningerne ved denne tjeneste bør estimeres og medregnes i modellen. Sales personnel salary/sales commission Telia har i 2010 haft SAC udgifter på XXX DKK per implementeret kunde. Telia definerer SAC som gennemsnitskosten per implementeret kunde i salgskanalerne; telesalg, butikker, online og kundeservice. De XXX DKK er eksklusiv de medarbejdere i Telia, der styrer salgsprocessen. Hvis Sales Personel medregnes i Telias SAC vil denne stige med XXX dvs. i alt XXX DKK. Marketing contributions Telias opgørelser af marketing udgifter per ny bredbåndskunde i 2010 har været XXX DKK. I 2011 forventer Telia at udgiften XXX, hvilket stadig er langt højere end modellens 250 DKK. Modellens marketing udgifter bør sættes til de faktiske omkostninger, dvs. minimum XXX DKK per kunde. Customer activation I forhold til Telias niveau i 2010 er omkostningen på 50 DKK underestimeret. Telias omkostninger var i 2010 XXX. Telia forventer at kunne nedbringe disse udgifter de kommende år, men det anses ikke for realistisk at komme ned på modellens niveau. Telia vil opfordre styrelsen til at opjustere denne omkostning. Distribution of CPE Modellen afsætter 50 DKK til distribution af CPE udstyr. Telia Broadband har opgjort priserne for dual play til at udgøre XXX DKK. For triple play er omkostningen XXX DKK. Modellens forudsætning bør opjusteres, således at den afspejler de reelle omkostninger. Modellen bør endvidere afspejle, at CPE eksempelvis pga. fejl og tillægssalg ombyttes i løbet af kundeforholdet. Det vil sige, at omkostningen skal afskrives hurtigere end den egentlige kundelevetid. Sandsynligheden for ombytninger og opgraderinger kan minimeres, såfremt der benyttes en CPE der

10 10 (15) er fremtidssikret til både at kunne understøtte VoIP og TV. Således skal der ikke fremsendes nyt udstyr, hvis kunden opgraderer abonnementet. CPE Modellen sætter CPE udstyret til 170 DKK. Den CPE som Telia benytter koster XXX DKK, hertil kommer diverse stik mv. Alt i alt ender Telias CPE omkostning på XXX DKK. I relation til ovenstående kan det nævnes, at Telias CPE understøtter VoIP og TV, således at opsalg kan foretages uden udskiftning af CPE, eksempelvis fra single play til dual play. Support from call centre Omkostningerne til aktiveringsopgaven, der udføres af kundecenteret ved ny oprettelser XXX. Optagelse i telefonbog Modellen indeholder ikke omkostningen ved optagelse i telefonbogen. Denne omkostning bør medregnes. Omkostningen ved optagelse hos DGS er XXX DKK per år for privatkunder. Set top boks Modellen inkluderer ikke omkostninger til set top bokse. Boksen bør derfor tilføjes i modellen. Telias set top boks inkl. fjernbetjening koster XXX DKK per styk. Denne lave pris er forhandlet på koncernniveau. Såfremt Telia Danmark ikke kunne drage nytte af koncernprisen ville boks prisen formentlig være 20-30% højere. Customer care/retention Det er uklart, hvad de 430 DKK til kundeservice og retention præcist dækker over. Såfremt omkostningen dækker løn, breve og lignende, XXX ligeledes skal dække udgifterne til de tiltag som operatøren sætter i værk for ikke at miste kunden. Modellen bør afspejle, at en andel af kunderne betaler under listeprisen pga. retention. Telia foreslår, at dette indarbejdes andetsteds i modellen. IPTV-tjenesten En af forudsætninger for at kunne tilbyde IPTV er, at REO har adgang til såvel indhold som IPTV applikationen. Ud over aftaler med indholdsleverandører, skal der etableres en Head-end med "Middelware" for bl.a. Elektronisk Program Guide (EPG) og Digital Playout. Omkostningerne til dette er af en størrelsesorden, der betyder, at det ikke er rentabelt for mindre udbydere at producere tjenesten inhouse. Funktionerne kan med fordel outsources til selskaber, der kan opnå den nødvendige stordrift. Da Telia lancerede IPTV på ADSL blev der lavet aftaler med Telia's daværende søsterselskab, Stofa. Aftalen gik på betaling af Stofa's ekstra omkostninger for at håndtere Telia's kunder.

11 11 (15) Efter Telia's salg af Stofa, er der initieret et projekt, der skal sikre, at Telia DK kobles til Telia centrale platform for IPTV. Efter endt migrering vil Telia DK's månedlige betaling for IPTV tjenesten være XXX DKK/kunde. Telia vurderer, at REO skal op over IPTV kunder, før det vil være rentabelt med egen produktion af tjenesten. IPTV-Content Telia Broadband indkøber pt. TV indhold via Stofa. Prissætningen er Stofas kostpris plus et tillæg. Hvis tillægget til Stofa fratrækkes Telias priser har Telias store TV pakke en årlig omkostning på XXX DKK. Denne pakke indeholder programmer, som ikke indgår i TDCs pakke. Tages disse kanaler ud af Telia pakken ville omkostningen være XXX DKK årligt. Omvendt indeholder TDC pakken kanaler, som ikke er med i Telias pakke, herunder bl.a. 6 eren og Disney Channel, som er blandt de dyrere programmer. Samlet set er det Telias vurdering, at TDCs pakke sammensætning som minimum er lige så dyr som Telias. Omkostningerne til modellens store pakke bør derfor sættes til minimum XXX DKK årligt, da Stofa må vurderes at være en efficient operatør på TV markedet, og dermed har forhandlet sig til de bedst mulige priser. IPTV (basic) - Content På den lille pakke har Telia en udgift på XXX DKK årligt, denne omkostning er baseret på 19 kanaler. I prisen har Telia fratrukket omkostningerne ved TV2 Zulu, som ikke indgår i TDCs lille pakke. Telia vurderer, at TDCs og Telias pakker er sammenlignelige efter justeringen for TV2 Zulu. De XXX DKK bør derfor benyttes i modellen som REOs kostpris for den lille TV pakke. Multicast Modellen indeholder en beregning af multicast. TDCs engrosprissætning af multicast er indtastet i modellen. Det skal hertil bemærkes, at der for central indfødning samt decentral indfødning er byttet om på oprettelses og kvartalsafgift. Modellen bør korrigeres for denne tastefejl. Nummerafgifter Modellen medregner ikke nummer afgifter til ITST. Disse bør medregnes. BSS Modellen indeholder ikke omkostninger til løbende udvikling på Business support systems (BSS). De løbende BSS udviklingsomkostninger omfatter blandt andet udvikling og efterfølgende videreudvikling af værktøjer til billing, Accounts Receivable, web udvikling, provisionering herunder interfaces mod TDC it systemer og værktøjer til kundeservice, herunder CRM.

12 12 (15) BSS omkostningerne i Telias BtC forretning for bredbånd udgør årligt ca. XXX mio. DKK, i 2010 var beløbet XXX mio. DKK. --- Bemærkninger til det net tekniske setup DSLAM installationsomkostninger og pladskrav Detaljerne omkring DSLAM omkostninger, pladskrav, levetider, mv. hentes fra LRAIC modellen. Med hensyn til installationsomkostningerne kan disse dog ikke hentes fra LRAIC modellen da disse afspejler TDCs omkostninger. REO har væsentligt højere installationsomkostninger, idet installationen for alternative udbydere involverer patchning af TDCs parkabler til LSA rækker i REOs rack, samt den videre kabling fra LSA ned til DSLAM en. Dette er et langsommeligt præcisionsarbejde, som ikke er nødvendigt for TDC. Telia betaler ca. XXX DKK per installation udført af XXX. Prisen inkluderer ligeledes LSA. Med hensyn til pladskrav er det korrekt at selve DSLAM en er ca. 15 RU, men som ekstern leverandør skal der også være plads til udkabling i skabet. F.eks. vil en fuld DSLAM med 736 kunder have et pladsbehov svarende til et helt rack inkl. LSA rækker. Derfor bør antallet af DSLAM og racks stemme overens i beregningen af REO. Udkablingen er nødvendig, da TDC ikke vil begynde fejlretning før den alternative operatør har testet kobberet på egen side. Modellens beregninger af DSLAM omkostningerne mangler udgifterne til selve rack skabet. Jævnfør Co-location modellen I_Costs, G40 er prisen per skab DKK. Modellen bør inkludere disse omkostninger. Udnyttelsesgrad i eget net Telia antager, at modellen er baseret på DSLAM kort med 48 porte. Hvis denne antagelse er korrekt har modellen en urealistisk høj udnyttelsesgrad, når de udgør udnyttelsesgraderne for alternative operatører. De beregnede udnyttelsesgrader varierer fra 87% til 94%. Se nedenstående tabel. LLU # kunder # porte Udnyttelsesgrad Opt % Opt % Opt % Opt % Til sammenligning er Telias udnyttelsesgrad XXX %. Det er ikke usandsynligt, at TDC kan opnå udnyttelsesgrader, der ligger på niveau med modellens. Der er flere faktorer der gør, at udnyttelsesgraderne vil være forskellige mellem TDC og REO. Disse er blandt andet:

13 13 (15) For det første har TDC langt flere kunder på de enkelte sites, dette giver selvsagt bedre udnyttelsesgrader. For det andet kommer REO meget sjældent på centralen, TDC har derimod med stor hyppighed andre gøremål på centralen, hvilket gør det muligt med kort varsel at sætte et ekstra kort i, når man alligevel er på centralen. For det tredje er der en leveringstid på 3 måneder på TDC kobber trunks. Ovenstående er eksempler på, hvorfor REO langt fra kan opnå samme udnyttelsesgrader som TDC. Modellen bør afspejle forholdende for REO og ikke TDC. Telia vurderer derfor, at modellens udnyttelsesgrader skal sættes til 50%-60%. VoIP server Modellen har to forskellige typer af VoIP servere. Disse er dog prissat meget lavt. For en seriøs REO er det Telias vurdering, at en komplet VoIP platform inklusiv applikationer vil koste 8-10 mio. DKK. Modellen bør afspejle dette omkostningsniveau. Backhaul Modellen prissætter den årlige drift/leje af backhaul til DKK/km ved en kapacitet på 1 GB. Denne pris er efter Telias beregninger undervurderet. Telia opgør ikke prissætningen per kilometer men per site. Prisen for en 1 GB er XXX DKK i oprettelse per site, og den årlige drift er XXX DKK per site. Hvis disse tal benyttes til at beregne en pris per kilometer, overstiger resultatet de DKK der benyttes i modellen. Det skal bemærkes, at Telias priser forudsætter, at Telia allerede har en fiber i de pågældende områder. Hvis der skal etableres ny fiber på visse af strækningerne er priserne langt højere. Foretages der beregninger på ovennævnte priser, viser resultatet, at backhaul per kilometer er langt dyrere i option 1 og 2 (København), end i option 3 og 4. Modellen bør afspejle denne geografiske forskel, idet en beregning i option 1 ellers vil være baseret på et fejlagtigt grundlag. Telia har ikke prissat 10 GB produktet, men modellens antagelse om en tredobling af prisen ifht. 1 GB betragtes som et retvisende estimat. Kobling mellem net Ved national BSA beregner modellen omkostningerne frem til det aftalte udvekslingspunkt, hvorfra REO henter trafikken for videre håndtering. De omkostninger, der relaterer sig til sammenkoblingen fra udveklingspunktet til REOs net medregnes ikke i modellen. Disse omkostninger bør inkluderes. ---

14 14 (15) Nærværende høringssvar indeholder mange henvisninger til Telias erfaringer med omkostningsniveauer og lignende. Telia har ikke fundet det operationelt, at dokumentere erfaringerne i nærværende høringssvar. Såfremt styrelsen ønsker erfaringerne uddybet, eller ønsker dokumentation for opgørelserne bidrager Telia gerne med dette. Telia imødeser det endelige resultat af konkurrencemargin undersøgelserne med spænding, idet der næres store forhåbninger om, at det vil medføre væsentlige ændringer af konkurrencevilkårene på bredbåndsmarkedet. Telia håber således, at ITST i den kommende tid vil arbejde målrettet mod at få arbejdet afsluttet hurtigst muligt. Såfremt Telia kan medvirke til en hurtigere sagsbehandling, eksempelvis i form af uddybende møder, er styrelsen velkommen til at henvende sig herom. Materialet sendes alene i elektronisk version. Med venlig hilsen Telia Danmark Jens Ottosen-Støtt Direktør

15 15 (15) Bilag 1 Nedenstående annonce er hentet fra TDC.dk i uge 2, 2011.

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

indstilling til Speed of Light

indstilling til Speed of Light indstilling til Speed of Light Udvikling af bredbåndstjeneste ITP-E2007 Jens Christian Wibe Gruppe ABB05 skrevet i samarbejde med Claus Smedegaard Makholm Kortfattet indstilling - vedrørende udvikling

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere