fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr., 2-6 streks vare, pris 15 kr. pr. maal o.g solgt til sildoljefabrik 100 maal. I Namsos blev o.pfisket 1553 maal, størrelse 4-6 streks. Her er saltet 783 tdr., pris 15 kr. pr. maa!. og so.lgt til fabrikker 1028 maal, pris 8-9. I alt er der i Namdalen opfisket maal, hvorav saltet 4407 tdr., solgt til sildoljefabrik maal, iset 250 m,aal, resten hjemmefo.rbruk og agn. I Bjugn blev i uken sat 8 m'indre norsk fiskrir. stæng og med garn hadde man optil lo. maal. Sildens kvalitet var Uken 27 juli-2 august. 4-6 streks o.g prisen var kr FETSILDFISKET har endnu ikke pr. maal. Her er tilstede 25 notbruk o.g 50 garnhaater. I Aafjo.rd faat nogen rigtig fart. Der fiskes litt paa de vanlige felter i de forskjellige distrikter, men fangsterne hvorav noget er optat. Med garn blev sat ialt 14 mindre stæng, er meget smaa, saa der i sidste uke hadde mrut en middelfangst av 1;'2 kun blev opfisket maal fetsild mot i tilsvarende uke ifjor maal. I N o.rd lands fylke faldt fisket bedst i Vega, hvor der blev sat 30 nye stæng og hvo.rav saltet til handelsvare maal. Her er tilstede 12 garnbaa 4600 tdr. Prisen var fra kr. pr. maal. I Vega var ved ukens slutning tilstede 15 landnotbruk og 18 snurpenøter. Desuten 48 kjøpefartøier og 6 kjøpere paa land. I Brønnøy er i uken opfisket 450 maal, hvo.rav saltet 558 tdr. o.g i Tjøtta blev o.pfisket 100 maal smaa sild til fabrikvare, pris 9. I Bjerangsfjo.rden i Meløy blev sat 6 mindre stæng væsentlig fabrikvare. I alt er hittil opfisket i No.rdlands. fylke maal, hvorav saltet til handelsvare tdr. mot ifjo.l' maal o.g 9950 tdr. I Namdalen var fisket smaat i sid. ste uke. I Leka blev intet nyt stæng sat, men av ældre stæng blev o.ptat og solgt til sildo.ljefabrik. 330 maal ter,lo no.tbruk og 10 kjøpefartøier. I Hitra blev intet nyt stæng sat. Av tidligere stæng blev o.ptat 200 maal, hvo.rav saltet 300 tdr. Størrelse 2-3 streks, pris 45 kr. pr. maal. I Hemne blev sat 4 stæng indeho.ldende ca maal, hvo.rav solgt til sildo.ljefabrik 1800 maal og saltat til handelsvare 2380 tdr. Kvalitet 5, 6 og 7 streks, pris I Fillan blev der med garn o.pfisket ca. 60 ill!aal, men ingen nye stæng. Ialt er i Sør-Trøndelag fylke o.pfiskei i aar 9133 maal, hvo.rav saltet handelsvare 4670 tdr. mot ifjor maal o.g tdr. For Tro.ms o.g Møre fylker foreligger der ingen meddelelse o.m fetsildfiske. For hele landet er der til 2 august anmeldt opfisket maal fetsild, hvorav iset 510 maal, solgt til sildo.ljefabrikker maal, solgt til hermetikfabrik 1346 m.a al og saltet til handelsvare tdr. Der var ifjo.r til samme tid o.pfisket maal, i , i og i maal. Ifjo.r var saltet tdr., i , i o.g i tdr. F o. r søk s fis k e efter fetsild er igangsat ibegyndelsen av fo.rrige uke undør ledelse av Fo.sens Fiskeriselskap. Til disse forsøk som. utføres av 2 leiede mo.to.rbaater har departementet bevilget kr I de sidste. dage av forrige uke indkom. den ene forsøkskutter»bjarne«so.m hadde gjo.rt 3 fo.rsøk efter fetsild utenfor kysten mellem Halten o.g Titran uten at opnaa nogen fangst Efter et fo.rsøk paa Frohavet hadde den 27 stykker sild av forskjellige merker. Den anden forsøkskutter har drevet fo.rsøksfiske i 5 nætter paa nordre felt av Haltenhavet med et resultat av 4 sild. Forsøkene vil bli fo.rtsat utover, antagelig en 6 il 8 uker, hvis ikke fisket før den tid skulde begynde foir alvo.r, saa videre fo.rsøksfiske var unødvendig. B ank fis k e t. Til Aalesund og Søndmør indkom i uken 8 dampskibe fra Færøerne og Tampen med lange o.g brosme, torsk og kveite. Desuten indkom der 78 motorbaater med fra lange og brosme og kveite, Fisket var meget hindret av storm og sterk strøm. Prisen var for kveite kr pr., middelpris Forøvrig var priserne uforandret. Den samlede ukefangst blev lange, bro.sme, kveite, torsk og andre fiskeso.rter. S æ l fan g ste n. Der indkom i sidste uke til Aalesund 19 fartøier fra Ishavet med fra stk. sæl. I s l a il d s s i l d. I sid5te uke indkom til Kristiansund 3 fiskedampskibe med 700, 750 og 1550 tdr. Islandssild, til Aalesund 3 dampskibe med 739, 550 o.g 800. tdr. og til HaugeslInd 1 dampskib ill,ed 850 tdr. I alt er iaar hjemført 5939 tdr. sild fra fisket under Island. Silden opgives at være meget stor o.g fyldig iaar. K y still a kre l fis k e t hadde en ukefangst av stk. mot i tils varende uke ifjor stk.

2 2b8 UkENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERlBEbRIFT FRA FISKERIDIREKtØREN 6 august li gi 9 A v ukens fangst blev stk. indbragt til Arendal, stk. til Kristiansand og til Bergen. Ialt er iaar opfisket stk. mot i 1918, i 1917, og stk. i Dor g e ill a kre l fra Nor d s j øen. I sidste uke indkom 1 svensk fartøi med 70 tdr. flækket og 20 tdr. rund. Ingen priser sat. I alt iaar indkom.met 2 svenske fartøier med ialt 143 tdr., hvorav flækket 93 tdr. Fetsildfisket. Lensmanden i Vestnes beretter under 30 juli Fisket har kun været drevet av notlag som er hjemmehørende i Tomrefjorden. Der er ialt opfisket 700 maal (1050 hl.) smaasild der er solgt til en pris av kr pr. maal og har saaledes indbragt ca. kr Den er hovedsagelig solgt til hermetikfabrikker og for en mindre dels vedkommende til agn. Der er endnu meget sild i fjorden, men fisket er sluttet paa grund av at det er vanskelig at faa solgt silden fordi den er vel stor til nedlægning som hermetik. tdgrammr. Dorgemakreifisket i Nordsje-en. Opslag 7. 30/7. DorgemakreI fra Nordsjøen: 1 svensk fartøi losset Kristiansand 30 tønder rund.og 23 tønder flækket NordsjømakreI. Ingen priser sat. Opslag 7. 5/8. Dorgemakrel fra Nordsjøen: 1 svensk fartøi losset Kristiansanfl 70 tønder flækket og 20 tønder rund. Ingen priser. Ialt iaar 2 svenske fartøi 93 tønder flækket, 50 tønder rund. Makrelfisket fra Skagen. Opslag 7. 30/7. Makrelfisket fra Skagen Danmark. Grundet eksportens stansning til Tyskland har makrelfisket været næsten stanset i 2 dage. Indbragte smaamakrel, værdiløse større makrei utbragt til 1%-2 kroner pr. snes til saltning og avsætning i Danmark. Opslag 7. 5/8. Grundet eksportvanskeligheter og uveir har makrelfisket fra Skagen været betydningsløst sid ste uke. Nogen hundrede snes bundgarnsmakrel til nedsaltning for 2 kr. sneset. K ystmakrelfi skel. Opslag 11. 5/8. Kystmakrelfisket hadde en ukefangst av stk. hvorav til Bergen 64820, Stavanger stk., Kristiansand og Arendal stk. Priser: Bergen 57%, Stavanger, 40, Kristiansand og Arendal øre pr. stk. Ialt til 2 august stk. mot ifjor , og fetsildfisl<et. Opslag 44. Trondhjem 2/8. Sildfiskeberetning for uken 26/7-2/8. Bjugn lensmandsdistrikt: Der er sat 8 mindre notstæng. Garnfiske fra 6-10 maal middelfangst % maal, der er opfisket 380 maal, herav med garn 100 maal. Der antages iset 50 maal, solgt sildoljefabrik 100 maal, hermetikfabrik 30 maal, saltet handelsvare 290 tønder. Kvalitet 4-6 streks. Pris 7.40 kr. Tilstede 25 notbruk med 450 mand og 50 garnbaater. Aafjord lensmandsdistrikt: Der antages sat 14 mindre notstæng, garnfiske middelfangst % maal. I uken opfisket 200 maal som er saltet til handelsvare med 280 tønder, resten hjemmeforbruk. Kvalitet 4-6 streks, pris kr. Tilstede 12 garnbaater, 10 notbruk og 10 kjøpefartøier. Hitra lensmandsdistrikt: I uken er sat O notstæng, der er av tidligere stæng opfisket 200 maal som er saltet til handelsvare med 300 tønder. Kvalitet 2-3 streks. Pris 45 kr. pr. maaltønde. Hemne lensmandsdistrikt : Der er sat 4 notstæng indeholdende ca maal, heravantages 1800 maal solgt til sildoljefabrik og saltet til handelsvare 2380 tønder. Kvalitet 5, b og 7 streks. Pris 5-12 kr. Fillan lensmandsdistrikt: Garnfangst denne uke ca. 60 maal, ingen notstæng. Ialt opfisket ca maal, saltet handelsvare ca. 800 tønder, solgt sildoljefabrik ca. 160 maal og iset ca. 30 maal. Ialt opfisket inden fylket 9133 maal, heravantages iset 260 maal, solgt sildoljefabrik 4320 maal, hermetikfabrik 210 maal, saltet handelsvare 4670 tønder. Fylkesmanden. Opslag47. Namsos 2/8. Leka: Intet stæng. Ældre stæng optat 330 maal sildoljefabrik, 50 tønder handelsvare. Fosnes: Tilvirket handelsvare 150 tønder 2-6 streks. Pris 15 kr. pr. maal. 100 maal til sildoljefabrik. Intet nyt stæng. Namsos, Opfisket 1553 maal 4-6 streks. Herav solgt 1028 maal sildoljefabrik. Pris 8-9 kr. maalet. 783 tønder tilvirket handels,.. vare. Pris 15 kr. 3 maal solgt som matsild 5 øre pr. stk. Ialt Namdal maal sild, hvorav saltet handelsvare 4407 tønder, solgt sildoljefabrik maal, agn og hjemmeforbruk 1117 maal, iset 250 maal. Politimesteren. Opslag 48. Bodø 2/8. BrønnølY: I uken opfisket 450 maal, hvorav tilvirket til handelsvare 558 tønder. Vega: Denne uke 30 nye stæng og tilvirket handelsvare 4600 tønder. Pris Tilstede 15 landbruk, 18 snurpenotbruk, 48 kjøpefartøier og 6 landkjøpere. Tjøtta: Opfisket i uken 100 maal smaasild, fabrikvare, pris 9.00 kr. MelølY: I uken 6 mindre stæng Bjerangsfjorden, væsentlig fabrikvare, optat 318 maal, hvorav saltet handelsvare 60 tønder, solgt sildoljefabrik 300 maal. Ialt inden fylket opfisket maal, hvorav saltet handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik 400 maal. Fylkesmanden. Indfø-r1 islandssild. Opslag 9. 5/8. Y derligere indført til Kristiansund 3000 tønder islandssild. Ialt indført 5939 tønder. Utnlanask fiskrir. Uken 27 juli-2 august. Tor s k e fis k e t ved I s- l and. Generalkonsulen i Reykjavik meddeler at deltagelsen i torskefisket nu er mindre da ml.an utruste,r sig til. sildefisket Trawlere hadde fra Reykjavik meget gode fangster, der hovedsagelig blev eksporte'ft til England. Dæksbaaterne hadde ogsaa goodt fiske, mens baatene kun hadde middelsgode fangster. For Patriksfjord med baater meget godt men noget daarligere med dæksbaater. Forøvrig var der et nogenlunde bra fiske, bedst for Vestm,annøerne hvor der fiskedes meget godt. S i Ide fis k e t ved I s l and. Generalkonsulatet telegraferer at der til 30 juli for 0fjOord er nedsaltet 22300,tønder sild og for Isafjord er der til 27 juli saltet tdr. For Seydisfjord er sildefisket endnu. ikke begyndt. ttlgrammr. Det skotske sildefiske. Opslag 4. 30/7. Fiskedagent Johnsen, Hull, telegraferer: Skotske sildefiske totalfangst crans, saltet tønder, eksportert tønder. Priser: Fersksild Skotland 18/87/, Shetland 26/48/ pr. cran. Sildefisket ved island. Opslag 10. 1/8. Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: 0fjord saltet tønder sild. Opslag 10. 5/8. Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: Torskefisket Reykjavik deltagelsen mindre grundet sildefisket, trawlere meget godt. Fangsten hovedsagelig eksportert England. Dæksfartøier godt, baater middels godt. Patriksfjord dæksfartøier godt, baater meget godt. Isafj.ord dæksfartøier godt, baater middelsgodt. Akureyri dæksfartøier intet grundet utrustning til sildefisket, baater daarlig. Seydisfjord motorbaater, baater middelsgodt. Vestmannøerne meget godt. Opslag 10. 5/8. Sildefisket Isafjord distrikt nedsaltet til 27 juli tønder. Seydisfjord intet sildefisket begyndt. tdgrammr Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 31/7. Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Import 761 islandsk, salg 2761 islandsk, 300 nyfundlandsk, 500 fransk. Beholdning islandsk. Priser: islandsk. Santander ingen beholdning. Paris London Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter.

3 6 august 1919 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN N.onsulatbtrttningtr. Fra generalkqinsulatet i Lissabon, dat. 2:1 juli I Lissabon er beholdningen av norsk fisk den samme 96 ton, hvorfor der fqirlanges mellem; esc. 38$00 og esc. 48$00. Av newfundlandsfisk er der 360 ton, som nqiteres fra esc. 20$00L- 48$00. Av islandsfisk findes der ubetydelig men av ekstra god kvalitet, som betinger esc. 58$00-62$00. De regulære rutehaate fra England. forsyner mårkedet mere og mere med smaapartier av engelsk og islandsk produktiol1. Oporto melder beholdninger av 4380 ton newfundlanskfisk og 860 ton norsk. Priserne er uforandret de samme som ifølge sidste opgave. Fra legatiqinen i H a van a, datert 15 julli Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 9/6-18/6 meddeles følgende: Indførselen androg til 2726 kasser. Beholdningen pr. 20/6 var anslaaet til 7190' kasser fisk ialt, hvorav 400 kasser nqlrsk fisk, 600' Alaska, 190 japansk og 60'00 kanadisk, samt 350 tabale,r. Priserne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $20'.00 --$ 24.00; der noteres for kanadisk og Alaska $ 20-$ 24.00'. NQirsk fisk noteres ikke. Kurser for kuhansk mynt eller U. So Cy: London 60' div. $ 4.58-$ 4.59 pr. ;t Paris 3 div $ 0.78%-$ ,4 pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 3/16 dto. il par %. Fra legationen i H a van a, datert 15 juli Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrum:met 18/6-27/6 meddeles følgende:: Indførselen androg til 90'32 kasser og 455 tab aler. Beholdningen pr. 27(6 var anslaaet til: ' kasser fisk ialt, hvorav 390 kasser norsk fisk, 700 Alaska, 170 japansk og kanadisk, samt 500 tabaler. Priserne var ifølge»revista Oficial fqlr kanadisk Q1g Alaska $ $ 23.00; der nqlteres fqlr kanadisk og Alaska $ $ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: LQlndon 60 div $ 4.56-$ 4.57 pr. ;t Paris 3 div $ 0.76%,-$ 0.77%, pr. 5 fr. U. S. A. 3 div 1;4 it l/s % dtqi. Kystmakrelfisket i Indbragt -- Hvortil indbragt Til I I uken stk. Ialt stk. Bergen... Hisken... Haugesund... : Skudenes... Stavanger... Do.... Egersund... Farsund... Hitterø... Kristiansand.. Lillesand... Arendal... Grimstad... Risør... Kragerø, Skaatøy... Langesund... Do.... Freq.riksværn.. Nevlunghavn Onsø... Kr.aniafjorden I 2/ s / / / / } / / / l/ s l/ s /s / / } / / / / / Tils Mot i " Av fangsten er stk. fisket med garn, stk. med nqlt, resten med dqlrg, snøre eller andre redskaper. Av de fqlrskjellige beretninger hitsættes: E g er sun d. Fisket fqlregaar paa garn. langs kysten, størrelse frh middels til meget stor. Kvaliteten meget gold. Pris øre pr. stk. Kri sti ans and. Makrelfisket har været nqiksaa jevnt denne uke, særlig paa dorg og med not. Litt drivgarnsfiske utenfor kysten. Pris øre pr. stk. Are n dal. N otmakrelfisket ved Danmark godt, men fisken smaafaldende. DorgemakreUen 6 pr. snes, pris øre pr. stk. a r i ill sta d. Dorgefisket foreg'aar i Skage rak. DorgemakreUen er smaafaldende mens notmakrellen er stor Qig fet, pris kr. 1.20' pr. Kri sta TI i a f j ord e n. I fisket deltar 53 notbruk. Fangstfeltet særlig utover mot Oskarsborg og Drøbak, pris 60 øre pr. stk. FQlruten ovennævnte parti er der ogsaa siden fiskets begyndelse ialt opfisket stk. smaamakrel. Fiskerlandsmøte skal efter bestemmelse av Handelsog Fiskeridepartementet avholdes i Tro n d h j e III september. P r og ram nogenlunde som for det ifjor paagrund av spanskesyken avlyste møte. Fuldstændig program vil findes i»fiskets Gang for 13, 20 og 27 august 1918 og»norsk Fiskeritidende for august Blandt foredragsemnerne nævnes: Landsorganisationen, Fiskerbanken, F'iskerkooperafion, Redskapsforsik ring, Reassuranee, Fiskeritrndervisning m. v. I n d k var ter ing. Der er truffet arrangement for indkvartering under møtetiden fqir ca. 300 av de møtedeltagere SQim inden 6 september har sendt møtets kontor (adr. Trondhjems Fiskeriselskap, Trondhjem,) anmodning om at bli indkvartert. Betaling for indkvartering erlægges til møtets kontor ved ankomsten, hvor adgangstegn til møtet og billet til sengeplads utleveres Bes p i s n ing kan ikke arran (eres samlet, men møtedeltagere vil paa møtets kontor faa utlevert ed liste over spisesteder. B i Il e t ID ode r a t i o n er bevilget av følgende dampskibsselskaper: Finmarkens Amtsrederi (50 pet.) Tromsø Arnts dampskibsselskap (50 pet.),

4 o UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 6 august Vesteraalens dampskibsselskap (50 pct.), Saltens dampskibsselskap (50 pct.), Det Helgelandske dampskibsselskap (50 pct.), Indherreds dampskibsselskap (1. pl. mot 2. pl. billet), Det Nordenfjeldske dampskibsselskap (50 pet.), Nordmør dampskibsselskap (tur og retur for turs betaling), Det Bergenske dampskihsselskap (50 pct.). Legitimationskort for opnaaelse av billetmoderation utstedes av vedkom1mende fiskeriinspektør efter anmodning av fiskerforening, fiskedag, eue,r soml sender inspektøren en liste over de fiskere som vedkommende forening anbefaler til moderation. Saadan liste maa være fiskeriinspektøren ihænde inden lørdag 30 august. Fiskere som ikke staar i nogenslags fiskersammenslutning kan sende anmodning om legitimationskort direkte til fiskeriinspektøren. Itilfælde av at vedkommende er ukjendt for inspektøren bør der paa anmodningen attesteres av lensm,and eller en anden kjendt og troværdig mand at 1. Brevskriveren er fisker og 2. agter at delta i Fiskerlandsmøtet. Moderationen kan ikke benyttes forsaavidt reisen foretages saa tidlig, henholdsvis saa sent, at den rutemæssige tid for ankomst til Trondhjem er tidligere end 11 september eller avreisen fra Trondhjem senere end 25 september. Ank o ID s t t i l Tro n d h j e m. Møtets kontor vil saavidt mulig sørge for at møte de deltagere som ankom:mer med skib eller tog den 15 og 16 september, men de deltagere som ikke blir mhtt maa henvende sig pau: møtets kontor i Trondhjems Fiskeriselskaps lokaler, Sparebankgaarden, Søndre gate, for at faa utlevert program og adgangstegn til møterne samt kjøpe indkvarterings- og spisebilletler Indkvartering arrangeres kun for de Rætter som falder mellem den 15 og den 21 september, bestlisningen bare møtedagene. Ut bet a l ing a v sti pen d i er n e finder sted paa møtets kontor. Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 28/7_2/ Bris- Pris Smaa- Pris Blan- Pris Pris - Mossa I Hvorfra ling pr. sild pr. ding pr. pr. skj. skj. skj. skje skje skj. skj. I skj. Vest Agder fylke Rogaland fylke Røkt Tomat Saltet.. " _ Værdi brisling... kr smaasild..." blanding..." mossa..." Tils. kr Opgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra 1 januar-26 juli Ved Norges fiskeriagent i England. Sted Total fangst Saltet ganet Eksportert Crans Tønder Tønder Vinterfisket (l januar-31 mars) Sommerfisket (fra 1 april)... Northumberland Østkysten Orknøerne Shetlandsøerne... " Stornoway Castlebay...,... " Andre steder vestkysten. ; Glasgow i 976 Ialt sommerfisket Ialt for vinter- og sommerfisket Be mer k: - Vintersild. Indbefattet i ovenstaaende tal for tidsrummet 1 januar -31 mars. Sild og fisk. Dansk fiskeeksport (Efter»Dansk Fiskeritidende«). KungjøreIse fra Provianterings- -- departementet av 23 juli: Lemvig, den 21 juli. I slutningen I medhold av lov av 17 juli 1918 av avvigte uke er der til hervæbestem,mes hørved at de i kundgjø- rende fiskeeksportører kom.men reise av 24 januar 1919,»Fiskets meddelelse om, at den sendte fisk Gang«nr. 7 for 12 februar, fastsatte fremtidig vil blive avregnet i tysk omsætningsregler og maksimalpri- mynt og opgjøret ikke som hittil ser for sild og fisk m. v., som sæl- blir beregnet efter danske penge. Man mener, at denne ændring yder- 'ligere vil sætte fiskepriserne ned. ges indenlands uten Statens foranstaltning, ophæves 1 ). Denne bestemmelse trær i kraft fra og med torsdag 24 juli ) Omsætningsreglerne og maksimalpriserne for sild, fisk og fiskeprodukter tilført markedet ved Statens foranstaltning er fremdeles gjældende.

5 Toldsteder I uken Toldsteder Kristiania... Sandefjord... Kristiansand.. Fl ekkefj ord... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø ;... Aalesund... Kristiansund.. Trondhjem... Bodø... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest.. Vardø... Vadsø... Andre... - Īalt I uken norgts utførsti av fiskt"rodukttr fra l januar til 26 juli 1919 og i uktn, som tndtt 26 juli. I Fetsild l I Vaarsild og skaaret Storsild Nordsja- Brisling Isl3: nds - Kiipfisk, sild sild sild norsk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ristiania... mdefjord... ristiansand.. lekkefjord... S :avanger... K opervik... H augesund... B ergen... F lorø... A alesund... K ristiansund.. T :ondhjem... B Jdø... S rolvær... N arvik... T :omsø... H ammerfest.. V ardø... V adsø... A tldre... Ialt ' ' Hærdet Hval- Sæl- Sottle- Sild, Makrei, hvalolje Sildetran tran tran Sild, fersk nosetran rakt saltet tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. - tdr ' _ Desuten utført tdr. torsketran fra Fredrikstad. - I Klipfisk, islandsk etc. Rot- Hyse, D.m. R.m. Rundfisk skjær Sei tarfisk Anden I rund Rogn tran tran k g. tdr. tdr. tdr ' -, _ l l MakreI. Laks, Levende Anden fersk fersk aal fersk fisk Hummer stk. Fisk, saltet i farta i Fisk, saltet i tdr. --- Sildemel ' l , Brun Haa- Blank blank Brun I kjærr. tde tdr. tdr. tdr. Fiskeguano Sælsklnd Hermetik QO ' li ;:e -- e.o c:::: /::: t'"" (5 :s: O t'"" t'"" en m t-rl Z \ en /::: m 53 :=ij t-rl S; t-rl en /::: ;:o 6 ;:o i Q')...

6 262 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 6 august 1919 Staten garanterer mindstepriser for saltfisk, garn ialt ca fisk, repræ- gi! en broch ure, hvori en nyttig klipfisk og tørfisk indbragt i finmarken. senterende en værdi av ca fiskeriundersøkelse er anbefalt og kr. I henhold til Stortingets beslutning Motorbaatene fiskede med snurreav 19 juli 1919 er ved Kgl. Resolu- vaad efter rødspætter og drivgarn tion av 1 august bestemt, at Staten efter miakrel i Skage rak. Deres samfor nedennævnte fiskeprodukter av lede utbytte var ca fisk, fangst ilandbragt i Finrnarken i ti- der solgtes for kr. den fra og med 1 juli til og med 30 Kutterflaaten indkom fra Skageseptember 1919 garanterer følgende rak med fisk,rødspætter, priser. hyse og torsk, der repræsenterede Saltfisk lange 70 øre pr., torsk en værdi av kr. Rødspæt- 60, brosme 60, sei 45, hyse 45. tefiskeriet var det langt overvei Rlipfisk: lange kr. 1.35, torsk 1.35, ende, og rødspætterne var aven saa brosme 1.20, sei 1.00, hyse fortrinlig kvalitet, at de veiede op Tørfisk : Torsk rotskjjbr 1.70, torsk I til 15 sneset. Priserne stillet rund 1.55, lange rotskjær 1. 70, sig saaledes: Rødspætter betaltes brosme rotskjær 1.45, brosme rund med ca. kr. 1.60, torsk og hyse 1.30, sei rotskjær.1.30, hyse.rotskjær med ca. 25 øre, makre,l med ca , hyse rund Priserne øre, alt pr. Juni maaneds veirlig var ikke fiskeriet særlig gunstig, idet. det 'gjenemgaaende var tørt, kjølig og. endel stormfuldt. Fiskeriutbytlet viste dog opgang fra aaret før, idet der fiskedes for ca kr. mot ca kr.) juni Seiljollerne indbragte fra Kattegat med rødspættegarn., bakker og bund- kan til enhver tid med rimelig var- Svenske (og enkelte norske) dorsel nedsættes i den utstrrekning det gefiskere besøkte til stadighet Skamaatle være paakrævet. genshavnen. En stor del av deres fangst soigtes til opkjøpere fra baa- Fiskeriet ved Skagen i juni maaned;. ternes hjemland. En del kuttere drev i hele maane- (Efter»Dansk Fiskeritidende«). den sjøgaaende fiskeri fra Thyborøn. Deres fortjeneste er ikke medregnet her. Fiskeri undersøke Iser. Efter FishTrades Gazette, 19 juli Det er et tidens tegn - en skygge av koril.mende begivenheter - at gjenopbyggelses-ministeriet har ut- hvor maaten for videre undersøkelser i fiskeriindustrien er paapekt. Et eksempel aven undersøkelse, som angir en metode ved hvilken fiskebankernes produktivitet direkte kan forøkes, er omtalt. De værdifulde eksperimenter av Marine Biological Association, og fortsat av Board of Agriculture and Fisheries, da de internationale undersøkelser blev overgit til denne, viste at rødspætten ved at flyttes til Dogger Bank fra andre steder a v Nordsjøen vokset med forbausende hurtighet, og naadde en merkværdig størrelse i løpet av forholdsvis kort tid. Flyndreopdrætning pan Dogger Bank kan bli en meget god ting for fiskerierne, hvis det bare var mulig at forbeholde sig fisken for det land som hadde paatat sig møien og utgifterne ved omplantningen. Forfatteren av broehuren sier dog, at hvis internationale a1" rangementer ikke kan gjennemføres, er der grund for englænderne at gjøre det selv. FortsætteIsen og utvidelsen av de internationale fiskeriundersøkelser er ogsaa nødvendig, det vil si anskaffelse av tilstrækkelig utrustning, skibe til undersøkelser, et fuldstændig laboratorium og kvalificerte mænd burde tilveiebringes uten nøl en. General-rapport om de større norskefiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reportedtoo late to be inc1uded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fishedes): 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februar-mars... maal å 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l ).. o o tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal å 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal å 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember l )..... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Hefring frofn lceland landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) Tot{llfor l1ken til kv;:mtum til 2/ /8 ]919 O 30 O O 5239 O O O 2490 O ) Al sild forbrukt fersker ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not induded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet: (All maticl, uhd frh ill tl ke ill ghed furfue Sndavn e_i_s_n c d_ed)_. Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kilele. O AlS Jahn Griegs boktrykkeri. O

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere