Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Carina Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Den selvejende Institution, Løkkekrogen Status på etablering af nye midlertidige boliger Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Brugertilfredshedsundersøgelse Træningscenter Ishøj-Vallensbæk Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandarder Ældre og pleje Tilfredshedsundersøgelse af levering af hjemmehjælp Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

4 2. Den selvejende Institution, Løkkekrogen Sagsnr.: 13/5452 Beslutningstema Der skal tages stilling til om den selvejende Institution Løkkekrogen skal nedlægges og kommunen overtage ejendommen Løkkekrogen, eller om den selvejende institution Løkkekrogen skal fortsætte under en ny aftale mellem Vallensbæk Kommune og foreningen LEV. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at det bliver godkendt, at Vallensbæk Kommune arbejder på at overtage ejendommen Løkkekrogen eller at det bliver godkendt, at Vallensbæk Kommune arbejder for en konstruktion, hvor Den selvejende Institution, Løkkekrogen fortsætter som selvejende institution uden at Vallensbæk Kommune har visitations- og tomgangslejeforpligtelsen Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler en overtagelse af ejendommen. Sagsfremstilling Ejendommen Løkkekrogen er ejet af Den selvejende Institution, Løkkekrogen (herefter blot Løkkekrogen), og består af syv boliger for udviklingshæmmede. Den har eksisteret siden 1994 og blev i perioden drevet og administreret af Ishøj Kommune og LEV (landsforening for personer med udviklingshæmning) som et botilbud efter servicelovens 107. Denne driftsform viste sig at være i uoverensstemmelse med gældende regler, og både Ishøj og Vallensbæk Kommune besluttede derfor i efteråret 2014 på Ishøj Kommunes opfordring pr. 1. januar 2015 at ændre Løkkekrogens status fra et botilbud efter servicelovens 107 til et tilbud efter almenboliglovens 105, stk. 2. Dette betød, at Løkkekrogen herefter skulle drives som et byggeri med almindelige, uopsigelige lejeboliger, og der blev til de enkelte beboere fra 1. januar 2015 leveret hjemmehjælp fra Vallensbæk Kommune og socialpædagogisk støtte fra Ishøj Kommune. I forlængelse af beslutningen fra 2014 om at omdanne Løkkekrogen til almene boliger drevet efter almenboliglovens bestemmelser gennemgik forvaltningen de eksisterende aftaler og vedtægter for Løkkekrogen. Det viste sig i den gennemgang, at den oprindelige lejeaftale fra 1994 mellem Vallensbæk Kommune og Løkkekrogen skal opsiges eller efter aftale mellem begge parter annulleres for at få lovliggjort driften af Løkkekrogen. Lejeaftalen fra 1994 har fastsat, at kommunen betaler en samlet leje til Løkkekrogen og selv opkræver husleje hos den enkelte beboer. Dette er i strid med almenboliglovens bestemmelser, da lejeforholdet skal være direkte mellem ejer (Løkkekrogen) og lejer (beboer). Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

5 Aftalen fastsætter desuden en fordeling af vedligeholdelsesudgifter mellem Løkkekrogen og Vallensbæk Kommune, som er i strid med gældende bestemmelser, da den forhindrer en korrekt huslejefastsættelse i henhold til det såkaldte balancelejeprincip (de samlede driftsudgifter skal modsvares af tilsvarende indtægter, især huslejeindtægter). Lejeaftalen fastsætter også, at lejer (kommunen) så længe lejemålet består, til enhver tid kan overtage ejendommen, dog med 6 måneders varsel til en førstkommende 1. januar, dvs. tidligst med virkning fra 1. januar 2017, medmindre der kan opnås enighed om andet. For at lovliggøre driften af Løkkekrogen er det nødvendigt, at lejeaftalen enten bliver opsagt eller efter gensidig aftale bliver annulleret med forudgående aftale om den fortsatte drift. Forvaltningen har bedt Løkkekrogens bestyrelse om deres forslag til en løsning og har i den forbindelse holdt et møde med repræsentanter fra LEV. Det er ønsket fra LEV, at lejeaftalen bliver opsagt, og at Løkkekrogen forbliver en selvejende institution med den nuværende bestyrelsessammensætning og dermed fuldt ud styret af LEV efter de gældende bestemmelser i almenboligloven og med LEV selv som administrator. Forvaltningen er af den opfattelse, at kommunen, som har visitations- og lejeforpligtelsen for de syv boliger i Løkkekrogen (hvis en bolig ikke kan lejes ud, betaler kommunen huslejen), bør have fuld bestemmelsesret over ejendommen og boligerne. Forvaltningen anser LEVs foreslåede løsningsmodel for at være uhensigtsmæssig for kommunen, ligesom forvaltningen anser det for problematisk, at bestyrelsen bestående af medlemmer fra LEV, har valgt LEV selv som administrator, hvilket er en opgave, der løses mod betaling. Forvaltningen har derfor foreslået Løkkekrogens bestyrelse, at lejeaftalen annulleres, at Løkkekrogen overdrages til kommunen, hvilket forventes at kunne ske ved en simpel overdragelse uden økonomiske udgifter for kommunen, og at Løkkekrogen derfor bliver nedlagt som selvejende institution. Der er endnu ikke modtaget svar fra Løkkekrogens bestyrelse på dette forslag, men det er aftalt, at svaret er modtaget inden udgangen af november Det er vigtigt, at det bliver afklaret, hvad Vallensbæk Kommunes holdning er til sagen, så man kan søge at opnå dette i en forhandling med LEV. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen søger at få Løkkekrogen overdraget til kommunen snarest muligt og senest pr. 1. januar 2017 enten via en aftale med LEV eller via opsigelse af lejeaftalen fra Økonomi- og personalemæssige konsekvenser En overdragelse til kommunen forventes ikke at medføre udgifter ud over de eksisterende budgetter. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

6 Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

7 3. Status på etablering af nye midlertidige boliger Sagsnr.: 15/7967 Beslutningstema Orientering om status på etablering af nye midlertidige boliger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at orienteringen bliver godkendt Sagsfremstilling I forlængelse af budgetforliget for 2016 er det besluttet at omdanne de nuværende seks midlertidige boliger på Højstruphave til almindelige plejeboliger og at etablere fire nye midlertidige boliger i Rønnebækhus. Jim Vårdal, Center for Sundhed og Forebyggelse, fremlægger på mødet status og tidsplan for de nye midlertidige boliger i Rønnebækhus, herunder tidsplan for renovering, ibrugtagning, bemanding m.v. De foreløbige tilbagemeldinger peger på, at de budgetterede anlægsudgifter i projektet ikke holder. Når de konkrete tilbud på ombygningen foreligger, vil en eventuel ændring af projektets budgetramme blive fremlagt til politisk godkendelse. Der gives endvidere en status på håndteringen af omdannelsen af de nuværende midlertidige boliger i Højstruphave, herunder konsekvenserne for ventetiden på plejeboliger. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

8 4. Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Sagsnr.: 15/7957 Beslutningstema Status på handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at status på handleplanen bliver godkendt Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2014 misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner For at gøre misbrugspolitikken mere praksisnær blev der i 2014 udarbejdet en handleplan til politikken. Handleplanen er et dynamisk redskab, som beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne implementerer for at bekæmpe misbrug. Handleplanen løber - ligesom politikken - fra I den periode, handleplanen løber, er der for hvert år udvalgt et fokusområde. I 2015 har fokus været på det forebyggende arbejde. Derudover bliver der inden for hvert fokusområde valgt en indsats, som der skal arbejdes med. I 2015 har der været sat særligt fokus på at genetablere SSP-samarbejdet med politiet. I 2013 blev det tidligere SSP-samarbejde med politiet Det er sejt at sige nej nedlagt. Det er sejt at sige nej var et tilbud rettet mod folkeskolens 5. klasser, hvor der blev sat fokus på social pejling og flertalsmisforståelser inden for områderne rygning og alkohol. Status er, at samarbejdet med politiet om social pejling og flertalsmisforståelser er genetableret. I skoleåret 2014/15 var der to daværende 5. klasser, der modtog undervisning i social pejling og flertalsmisforståelser som en pilottest. Efterfølgende var der to 6. klasser der modtog undervisningen. I skoleåret 2015/2016 er det muligt for nuværende 6. klasser at modtage undervisningen, men dette er ikke en skal-ting, som det er for 5. klasserne. Der er derudover udarbejdet status på de resterende initiativer, der hører til under indsatsområdet forebyggelse i handleplan for misbrugspolitikken, jf. s. 5, 6 og 7 i handleplanen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

9 Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141. Bilag: 1 Åben Status på handleplan for misbrugspolitikken - november /15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

10 5. Brugertilfredshedsundersøgelse Træningscenter Ishøj- Vallensbæk 2015 Sagsnr.: 15/7580 Beslutningstema Brugertilfredshedsundersøgelse på træningscenter Ishøj-Vallensbæk i foråret Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Sundheds- og Ældrecenter i Ishøj Kommune indstiller, at brugertilfredshedsundersøgelsen bliver godkendt Sagsfremstilling Der er foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på træningscenter Ishøj-Vallensbæk i foråret Undersøgelsen har haft til formål at belyse borgernes generelle tilfredshed med træningscentret samt borgernes holdning til, hvilken vej træningscentret med fordel kan udvikle sig de kommende år. Undersøgelsens baggrund er en spørgeskemaundersøgelse med 54 respondenter samt 6 fokusgruppeinterview med brugere af træningscentret. Undersøgelsen viser overordnet en meget høj tilfredshed med træningscentret. Undersøgelsen samt de bagvedliggende data fra undersøgelsen er vedlagt som bilag. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Rapport - Brugertilfredshedsundersøgelse.pdf 59383/15 2 Åben Bilag - Resultater af spørgeskemaundersøgelse.pdf 59384/15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

11 6. Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde Sagsnr.: 15/7272 Beslutningstema Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2016 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2016 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Sagsfremstilling Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune fremlægger kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde 2016 til godkendelse som høringsmateriale. Kvalitetsstandarderne er samlet i et ydelseskatalog, som består af opdaterede og reviderede kvalitetsstandarder indenfor følgende paragraffer i serviceloven: Socialpædagogisk støtte, jf. 85. Beskyttet beskæftigelse (dagtilbud), jf. 103 Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), jf. 104 Aflastning og midlertidige botilbud, jf. 107 Længerevarende botilbud, jf. 108 Der er foretaget en sproglig gennemskrivning af kvalitetsstandarderne og derudover er kvalitetsstandarderne tilpasset gældende lovgivning. Der er ikke foretaget ændringer i serviceniveauet. Der er tilføjet retningslinjer for afholdelse af ferie i kvalitetsstandarderne for 104, 107 og 108. Retningslinjerne fremgår af rubrikken særlige forhold i de nævnte kvalitetsstandarder. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at standarderne bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

12 Kommunikation Standarderne bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Retsgrundlag Servicelovens 85, 103, 104, 107 og 108. Bilag: 1 Åben Ydelseskatalog for det specialiserede voksenområde 63705/15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

13 7. Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler 2016 Sagsnr.: 15/7952 Beslutningstema Kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler 2016 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune indstiller, at kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler 2016 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Sagsfremstilling Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune fremlægger kvalitetsstandarder for kropsbårne hjælpemidler 2016 til godkendelse som høringsmateriale. Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for hvert enkelt kropsbåret hjælpemiddel for at skabe ensartethed og gennemsigtighed for borgere, sagsbehandlere og politikere. Kvalitetsstandarderne er samlet i et ydelseskatalog. Udkastet til kvalitetsstandarderne medfører følgende ændringer i forhold til tidligere: Parykker Tidligere blev der bevilget 1 paryk og 1 skifteparyk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 paryk med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Brystproteser Tidligere blev der bevilget 1 brystprotese og 1 skiftebrystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder. Fremadrettet bliver der bevilget 1 brystprotese med mulighed for udskiftning efter tidligst 12 måneder, medmindre særlige omstændigheder, herunder hygiejnemæssige forhold, taler for det. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at standarden bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

14 Kommunikation Kvalitetsstandarderne bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Retsgrundlag Servicelovens 112. Bilag: 1 Åben Ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler 61590/15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

15 8. Kvalitetsstandarder Ældre og pleje Sagsnr.: 15/5958 Beslutningstema Kvalitetsstandarder 2016 for ældre og pleje sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at kvalitetsstandarder 2016 Ældre og Pleje sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk bistand. Forud for denne godkendelse skal standarderne i høring og den udformning af standarderne, der skal i høring, bliver derfor fremlagt til godkendelse. Standarderne er som noget nyt samlet i et dokument, hvor hver standard har samme form og opbygning. Nogle standarder er skrevet sammen, så der bliver arbejdet med færrest mulige standarder. Standarderne er bygget op i form af en generel kvalitetsstandard, der danner grundlag for de øvrige 12 standarder. Ny tekst og ændringer i forhold til nuværende standarder er fremhævet i bilaget. Der er følgende bemærkninger til de enkelte standarder: 1 Generel kvalitetsstandard Der er tilføjet et afsnit om betaling for bestilling af låsesmed. Det er desuden skrevet ind, at re-visitation foretages efter behov, dog senest hvert andet år. Herudover vil kravet til leverandører, som leverer rehabiliteringsforløb efter Servicelovens 83a (tidligere kaldet hverdagsrehabilitering ), være, at forløbet skal tilrettelægges og superviseres af en ergoeller fysioterapeut. 2 Rehabiliteringsforløb efter 83a (tidligere kaldet hverdagsrehabilitering ) Det er tilføjet, at et rehabiliteringsforløb til enhver tid kan stoppes, hvis visitator efter inddragelse af borger og leverandør vurderer, at en fortsættelse af forløbet ikke vil øge borgerens selvhjulpenhed. 3 Personlig pleje Der er tilføjet, at hjælpen bliver ydet, selv om der er raske pårørende i hjemmet. Også mulighed for fleksibel hjælp er tilføjet. 4 Praktisk bistand Sundhed og hygiejne er indskrevet under formålet med ydelsen, ligesom hovedrengøring og mulighed for fleksibel hjælp er tilføjet. Det er præciseret, at raske pårørende i husstanden inddrages i vurderingen af behovet for praktisk bistand. Særligt om ændring af tøjvask Der bliver lagt op til, at tøjvask alene bliver håndteret af eksterne leverandører (der bliver lavet aftale med to firmaer, så borgeren har frit valg af leverandør), dvs. at tøjet bliver Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

16 hentet, vasket, lagt sammen og afleveret hos borgeren af et privat vaskefirma i stedet for, at hjemmehjælpen sørger for det som i dag. Ordningen vil gælde alle borgere visiteret til hjælp til tøjvask uanset om borgeren har egen vaskemaskine eller får vasket sit tøj på fællesvaskeri. Antallet af tøjvaske og hyppigheden vil være uændret for den enkelte borger, idet dette vil være bestemt af visitationen. Kommunen er forpligtet til at opkræve udgift til el, vand, vaskepulver og eventuelle afskrivninger. Derfor vil der vil blive opkrævet en brugerbetaling på 180 kr. pr. måned for borgere, som er visiteret til normal tøjvask hver anden uge. Det er forventningen, at kvaliteten af tøjvasken, herunder især hygiejnen, vil blive forbedret, ligesom både visitatorer og leverandører af hjemmehjælp vil spare tid, som kan frigøres til andre opgaver. Den forventede årlige besparelse vil være ca kr., som frigøres til dækning af eventuel ekstraordinært behov for hjemmehjælp. 5 Madservice Ingen ændringer. 6 Fleksibel hjælp Ingen ændringer. 7 Egen tid Dette er en ny standard som følge af budgetforliget for Der er tale om, at alle modtagere af personlig pleje visiteres til en halv times ekstra hjælp pr. uge, hvor borgeren selv bestemmer, hvad hjælpen skal bruges til. 8 Klippekort Dette er en ny standard som følge af, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2015 og 2016 har bevilget penge til en ekstra halv times hjemmehjælp for de svageste ældre. Standarden lægger op til, at den ekstra halve times hjemmehjælp bliver tilbudt de 35 svageste hjemmehjælpsmodtagere omfattet af frit valg. 9 Ældrebolig Muligheden for at få ældrebolig, hvis man alene har et akut boligbehov er fjernet. Det er præciseret, at ældreboliger som udgangspunkt er for ældre borgere (+65). Konsekvensen af at afvise et tilbud om bolig er ændret, så man kommer i bunden af ventelisten i stedet for at ryge helt ud. 10 Plejebolig Det er ændret, at der er en skarp opdeling mellem demensboliger og almindelige plejeboliger. En borger kan søge en plejebolig generelt i hele kommunen eller specifikt på enten Højstruphave eller i Rønnebo. Det præciseres, at Højstruphave er særligt velegnet til borgere med demens. Konsekvensen af at afvise et tilbud om bolig er ændret, så man kommer i bunden af ventelisten i stedet for at ryge helt ud. 11 Midlertidig bolig Det præciseres kort, at boligerne er for borgere med behov for et kortere ophold, typisk af 3-6 ugers varighed, dog undtaget borgere i terminale forløb, hvor der ikke fastsættes en tidsbegrænsning. 12 Dagophold Der er ingen ændringer af standarden. 13 Tilsynspolitik Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

17 Tilsynspolitikken er uændret, men skrevet ind som en standard i samme skabelon som de øvrige standarder. Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler, at standarderne bliver sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ændringerne i kvalitetsstandarderne påvirker ikke den eksisterende budgetramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Standarderne sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Retsgrundlag Servicelovens 83, 83a, 84 og 94a. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder Ældre og pleje 63746/15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

18 9. Tilfredshedsundersøgelse af levering af hjemmehjælp Sagsnr.: 15/2420 Beslutningstema Nyt spørgeskema til brug ved tilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at nyt spørgeskema til brug ved tilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Analysefirmaet Megafon har gennem årene gennemført en række tilfredshedsundersøgelser for Vallensbæk Kommune til afdækning af tilfredsheden blandt modtagere af hjemmehjælp. Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 5. maj 2015 at godkende udviklingen af et nyt koncept for tilfredshedsundersøgelser. Center for Sundhed og Forebyggelse har i forlængelse af udvalgets beslutning i maj bedt Megafon foretage en kvalitativ delundersøgelse blandt 15 modtagere af hjemmehjælp i form af personlige interviews omkring udformningen af det oprindelige spørgeskema. Delundersøgelsen har resulteret i en række anbefalinger til ændringer. Det er bl.a. bedre hjælpetekster til spørgsmålene, opdeling af praktisk bistand i rengøring, indkøb og tøjvask, nye spørgsmål om udskiftning af personale og til selve visitationen til hjemmehjælp. Endvidere anbefaler Megafon, at tallene i svarskalaen slettes, så man i stedet for at cirkle et tal sætter et kryds for at svare. Med udgangspunkt i Megafons forslag ser den samlede tidsplan således ud: 2015: Uge 49: Godkendelse/tilretning af spørgeskema. Uge 50/51: Høring i Ældreråd og Handicapråd 2016: Uge 2/4: Godkendelse af spørgeskema Uge 4/5: Udsendelse af spørgeskemaer Uge 7: Udsendelse af 1. påmindelse. Uge 8: Udsendelse af 2. påmindelse. Uge 9: Telefonisk opfølgning på borgere, der ikke har reageret. Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

19 Uge 10/11: Udarbejdelse af tabel- og tekstrapport samt aflevering. Uge 14/17: Politisk behandling af tilfredshedsundersøgelsen Forvaltningen er af den opfattelse, at de foreslåede ændringer af det tidligere spørgeskema giver et mere forståeligt spørgeskema, og dermed et mere retvisende resultat. Samtidigt sikrer skemaet en afdækning af flere områder end tidligere, hvilket giver både visitation og hjemmehjælpsleverandører en endnu bedre tilbagemelding på det udførte arbejde. Forvaltningen anbefaler derfor, at det forelagte spørgeskema bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Spørgeskemaet bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben SP-Hjemmepleje1215.hjemmeplejen.af2.pdf 63838/15 Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

20 10. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

21 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Carina Kristensen Berth Social- og Sundhedsudvalget, 1. december

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-12-2016-13-12-2016 13.12.2016 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer Leo Andersen Birte Kramhøft Gert

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer:

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Ældrerådet Dagsorden til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Gudi Skaaning Skovmose Hans Dall Leo Søndermølle Jytte Westergaard Mona Ubbesen Martin Stoltenberg

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017 Klippekort Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard klippekort Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for klippekortordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017. Lovgrundlag 3 Visitation

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Klippekort. Kvalitetsstandard 2016

Klippekort. Kvalitetsstandard 2016 Klippekort Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard klippekort Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for klippekortordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Lovgrundlag 3 Visitation

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere