INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15 18:30) a. Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 (O) * b. Strategi vedr. udkantsafdelinger (D) * c. Oversigt over udvalgenes konstitueringer (O) * d. Servicedyr til beboere med psykiske lidelser (O) * e. Opfølgning på dialogmøde den 22. oktober (B) f. Styringsdialog 2012 (O) * g. Evaluering af bestyrelsens arbejde (D) 2. Afdelinger (kl. 18:30 19:00) a. Orientering vedrørende afdelingerne (B) * b. Fleksibel udlejning afdeling 28 Lindholmparken (B) * c. Fordeling af henlæggelser (O) * 3. Administration (kl. 19:00 19:30) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Direktørkontrakt (B) 4. Kommende møder (kl. 19:30 19:40) a. Emner til næste møde, der holdes den 6. december 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 5. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Udgifter 1/1-30/9 12 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt

3 514 Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag i alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Vi har modtaget kr. i forbindelse med Fagbos udtræden. Der var et netto urealiseret kursgevinst på kr. pr. 1/ Der er taget hensyn til udtrukne obligationer pr. 1/ Der er realiseret et kurstab på udtrukne obligationer den 1/ på kr. og en kursgevinst på 383 kr. De er ikke medregnet i oversigten. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler er der i alt udbetalt kr. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.b Notat vedr. udkantsafdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen har bedt om en nærmere analyse af situationen vedr. økonomi, udlejning m.m. for afdelinger placeret i perferien af Århus by. Denne analyse bygger således på de afdelinger, der er placeret i størst geografisk afstand fra Århus midtby. Dvs. Spørring, Hårup, Hjortshøj, Løgten, Skæring, Sabro, Hinnerup, Hammel, Mårslet. Som analysen viser, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem geografi og udlejningsvanskeligheder. Der er afdelinger placeret langt fra centrum, der ikke har nogen problemer overhoveder. Omvendt kan der også være andre årsager til en lidt svær udlejningssituation. Det gælder fx afdeling 29 Kalmargade, afdeling 31 Rydevænget og afdeling 57 Åvænget og kunne også gælde afdeling 54 Norsgade, hvis ikke der havde været tale om en ungdomsboligafdeling. Overordnet betragtet skyldes disse afdelingers evt. vanskeligheder en dårlig sammenhæng mellem boligkvalitet, beliggenhed afstand såvel som bydel og boligomkostning, præcis som for afdelingerne i analysen. Afdelinger I den nedenstående oversigt er der opstillet en række parametre for afdelingerne i de nævnte udkantsområder, som skal belyse dels udlejningssituationen, boligomkostningen og beliggenheden illustreret ved transporttiden med kollektiv transport. Også andre elementer kunne belyse beliggenheden trafikfrekvensen, transporttid/færdselsårer for personbil, afstand til andre relevante byeller erhvervscentre m.m.

7 Afdeling Lokalområde Ibrugtaget Afdelingen stand 1 Ledige boliger pt. Tilbud ved sidste udlejning Venteliste Tab ved lejeledighed Tab på fraflytning Husleje 2013 pr. m 2 Opvarmning 2011 pr. m 24 Huslejeeffekt af driftstilskud 5 Driftstilskud 2012 pr. lejemål Tid til Århus H 6 44 Hjulby Hegn Spørring ,9 13, , Salonikivej Hårup ,8 56, Attikavej Hårup ,5 42, Virupvej 7 Hjortshøj , , , Hjelmagerparken Løgten , , , Skæring Parkvej Skæring ,6 2, Skæring Parkvej Skæring , , Skæring Parkvej Skæring Vistoftparken Sabro , Ranunkelvej Sabro , , Ranunkelvej Sabro ,6 2, , Rønnevangen Sabro Nørreskovvej Hinnerup , , Nørreskovvej Hinnerup ,2 2, , , Mosevænget Hammel ,6 5, , , Ryttervej Hammel ,1 14, , Visbjerg Hegn Mårslet , Hørretløkken Mårslet , , Damgårdstoften Mårslet Strategier Man kan forestille sig flere forskellige strategier for at løse dette problem. 1 Samlet vurdering fra 1 (mindst attraktiv) til 5 (mest attraktiv) 2 I gennemsnit pr. år pr. m 2. Dækkes af dispositionsfonden. 3 I gennemsnit pr. år pr. m 2. 4 Gennemsnit for alle afdelinger er 74,6 kr. pr. m 2. Afdelinger uden data afregner direkte med forsyningsselskab. 5 På kr. i hypotetisk driftstilskud. 6 Minutter med hurtigste kollektive transportmiddel. 7 Ungdomsboligafdeling 2/3

8 A. Driftstilskud Driftstilskud kan gives for at nedbringe huslejen. I 2012 gives i alt kr. i driftstilskud til afdeling 32, 41, 42, 43 og 69. I tabellen ovenfor ses effekten af kr. givet i driftstilskud til hver af afdelingerne. Alternativt kan tilskuddet gives til konkrete projekter fra vedligeholdelsesplanen. Det bør dog ses i sammenhæng med, om det er den løbende husleje, der forårsager udlejningsproblemerne hvilket taler for driftstilskud eller boligstandarden, der skal hæves på et konkret område. B. Udlejningsaftaler Det kunne også være en vej at søge at iværksætte en udlejningsaftale, jf. Aarhus Kommunes og det Boligsociale Fællessekretariats nylige evaluering. Det kunne dreje sig om fleksibel udlejning, udlejning efter annoncering eller øvrige former for udlejningsaftaler. For alle gælder, at de forudsætter, at der eksisterer potentielle beboere, for hvem boligen er attraktiv. Er der ingen andre beboere på ventelisten, og er der ingen, der kan forventes at flytte til området til den mulige boligudgift, vil redskaberne være uden effekt. Undtagelsen er, hvis kommunen er indstillet på at anvise flere beboere til afdelingen. Det vil dog i de fleste tilfælde være en uhensigtsmæssig løsning for at ændre beboersammensætningen i en mere bæredygtig retning, og det kan vise sig at gøre udlejningen af de øvrige boliger endnu mere vanskelig. Aarhus Kommune er tillige generelt tilbageholdende med at iværksætte nye udlejningsaftaler, med undtagelse af mere klassiske udsatte boligområder. C. Andre tiltag Andre tiltag kunne også tænkes at kunne påvirke situationen: Ansættelse af social vicevært eller andre boligsociale tiltag. Her skal der tilvejebringes en form for finansiering. Omdannelse til udslusningsboliger, skæve boliger, startboliger eller lignende, hvor kommunen varetager visitationsopgaven. Det dog foretrækkes, hvis hele afdelingen omdannes, da det ellers kan tænkes at gøre udlejningen af de resterende boliger endnu vanskeligere. Det gælder dog for alle, at det er tvivlsomt, om de alene vil kunne vende en situation med udlejningsvanskeligheder. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter analysen og evt. opfølgende tiltag. 3/3

9 NOTAT TIL PKT 1.c Oversigt over udvalgenes konstitueringer DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udvalgene har udpeget følgende som ansvarlige: Udvalg Ansvarlig Kursusudvalg Henrik Autzen Råderetsudvalg Heidi Bindløv Kommunikationsudvalg Brian Kristensen IT- og multimedieudvalg Hans Jørgen Krickhahn Demokratiudvalg Robert Thorsen Fritidsudvalg Endnu ikke konstitueret Nybyggeri og renoveringsudvalg Henrik Autzen Miljø-, energi- og klimaudvalg Michael Rud INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning.

10 NOTAT TIL PKT 1.d Servicedyr til beboere med psykiske lidelser DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I en konkret sag fra AAB i Silkeborg er en beboer med en psykisk lidelse blevet opsagt med henvisning til, at han har en servicehund grundet sit handicap, men at husordenen i den pågældende afdeling ikke muliggør husdyrhold. Driftsbekendtgørelsens 127 lyder: 127. Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant. Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1. Der er således kun sikret ret til at holde servicedyr for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan holdes servicedyr for andre personer, ligger under afdelingsm ø- dets suveræne kompetence til at fastsætte regler for husdyrhold. Uanset organisationsbestyrelsens holdning, er det således op til den enkelte afdeling at afgøre, om der skal tillades servicedyr til beboere med psykiske lidelser. Imidlertid har ministeren for by, bolig og landdistrikter i en række svar til Folketinget medio oktober tilkendegivet, at han vil undersøge nærmere, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at definere en personkreds med psykisk nedsat funktionsevne, som har tilsvarende behov for at have et servicedyr. Servicedyr defineres som fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, fx efter retningslinjerne udarbejdet af Assistance Dogs International (ADI)

11 INDSTILLING Det indstilles, at afdelingsbestyrelserne informeres via BKÅ Portalen om problemstillingen og om, at de på et afdelingsmøde kan tage stilling til, hvorledes servicedyr skal håndteres. Det indstilles tillige, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen igen, når der foreligger endeligt svar fra ministeren for by, bolig og landdistrikter. 2/2

12 NOTAT TIL PKT 1 f Styringsdialog 2012 DATO 24. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING 1. Styringsrapport for BKÅ, Højbo, Bo83 og Vesterbo Indberetning af skemaer er foretaget medio oktober. Jeg har lavet et resume som kan benyttes ved gennemgangen af afdelingerne. De fleste afdelinger er der ikke behov for at drøfte. Kopi af resume er sendt til Claus Bo Jensen. 2. Økonomi, drift og administration Det var de sidste regnskaber for Højbo, Bo83 og Vesterbo pr. 31/ på grund af fusionen. Der var overskud i Boligkontoret og det forventes også i Det skyldes Fagbos betaling for udtræden et år før tiden. Arbejdskapitalen var positiv pr. 31/ i Boligkontoret. Arbejdskapitalerne er sammenlagt pr. 1/ på grund af fusionen. Der er betydelige beløb opsparet i dispositionsfondene. De tidligere organisationers er sammenlagt pr. 1/ Der er også betydelige beløb på trækningsretten. Der er disponeret flere år frem i tiden. De tidligere organisationer kan disponere 5 år frem i tiden. I Højbo har afdelingerne tidligere disponeret over G-indskud. Det fortsætter til udgangen af Herefter sammenlægges trækningsretten. Der var underskudssaldo i 13 afdelinger pr. 31/ og positiv resultatkonto i de øvrige afdelinger. Den skal budgetteres afviklet over max. 3 år. Det vurderes ikke underskuddene giver anledning til væsentlige lejeforhøjelser. Der er flere afdelinger hvor henlæggelserne ikke kan dække udgifterne til arbejder ifølge vedligeholdelsesplanen. Der skal derfor optages realkreditlån eller banklån. Det skal bemærkes der også er lån af egne midler. Det gælder primært i tidligere Vesterbo afdelinger. Der er 5 afdelinger der har åbnet op for lån af egne midler på afdelingsmøderne i august/september Henlæggelser benyttes ikke til disse udskiftninger. Der optages enten lån i egne midler eller eksterne lån. Det er primært store renoveringer som vinduer, tag, badeværelser, køkkener der udløser låneoptagelse. Der er enkelte afdelinger som er nødt til at låne til mindre arbejder som vedligeholdelse af træværk. Henlæggelserne er forhøjet betydeligt de senere år. Jeg vedlægger oversigt over henlæg-

13 gelser. Forhøjelsen vurderes ved budgetlægningen. Henlæggelserne øges ikke mere via overskud i afdelingen. Det betyder vi bliver nødt til at forhøje dem mere end før de nye regler trådte i kraft. Forvaltningsrevisionen er igangsat. Det tidligere koncept er skrinlagt og erstattet af et der er mere operationelt. Processen er sat i gang de seneste måneder. Sideaktiviteter: Der er aktier i Bolind og Byfornyelsesselskabet Danmark på kr. Byfornyelsesselskabet er ved at blive nedlagt. Vi har modtaget á conto udlodning i Ledelse og beboerdemokrati Det er øget fokus på ledelse i BKÅ, både hvad medarbejderne kan forvente af deres leder og modsat. Øget fokus på information og inddragelse af medarbejdere i at sikre en endnu bedre service. BKÅ har holdt temadag om emnet og arbejdet med det de seneste måneder og vil fortsætte med det. Der er afdelingsbestyrelser i næsten alle afdelinger. Der er naturligvis meget stor forskel på hvor aktive de er. BKÅ bruger intranet og BKÅ portal til information. Torsdag kl info til administrative medarbejdere. Referat fra ledermøder og møder i virksomhedsnævn. Vi prøver at være meget åben over for medarbejderne. Der er nedsat flere udvalg efter fusionen hvor også andre end medlemmer fra organisationsbestyrelsen deltager. Nogle af disse udvalg er ret aktive. 4. Udlejning Der er små udgifter til tab ved lejeledighed. Der er problemer med udlejning af erhvervslejemål. Tab dækkes af dispositionsfonden. Tab i det seneste regnskabsår for dispositionsfondene var henholdsvis kr., kr. og kr. det seneste regnskabsår. Afdelingerne har tidligere dække tab til garager, kælderrum m.v. De dækkes fra 2012 af dispositionsfonden. Der er derimod meget store tab ved fraflytning. Der er afdelinger hvor det tager lang tid at udleje boligerne. Det skyldes dels de ikke er så attraktive på grund af beliggenhed og/eller lejens størrelse eksempelvis Rydevænget, Kalmargade og Hjulby Hegn i Spørring samt der er mange der søger meget bredt i Aarhusbolig, f. eks. i Århus Vest. Det betyder de får tilbud de reelt ikke er interesseret i. Så skal vi sende tilbud ud flere gange. Beboersammensætningen er skæv i nogle afdelinger. Der er kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Vandtårnsområdet kunne være en mulighed for fleksibel udlejning. 5. Boligafdelinger Generelt er vedligeholdelsesstanden tilfredsstillende i de fleste afdelinger. Huslejeniveauet er de fleste steder rimeligt. Der er dog enkelte afdelinger der får tilskud fra dispositionsfonden for at holde lejen på et rimeligt niveau der ikke giver udlejningsvanskeligheder. 2/4

14 Der er enkelte afdelinger hvor der er større udgifter til hærværk. Det er dog ikke beløb der vælter afdelingens økonomi. Der laves indberetning om hærværk i nogle afdelinger. Der skal laves helhedsplaner i forbindelse med nye ansøgninger om støtte til boligsociale medarbejdere og aktiviteter i Møllevangen, Frydenlund, Kalmargade og Herredsvang og formentlig også Nydamsparken. Der er naturligvis en del klagesager. Nogle foregår kun mundtligt. Vi oplyser der skal klages skriftligt. De fleste klager omhandler husordenssager og forbrugsregnskaber. Der er indsendt 16 sager til beboerklagenævnet og har fået medhold i de Nybyggeri Byggeriet i Sabro blev lidt forsinket inden vi fik byggetilladelse. Teglhuse gik konkurs og en del af arbejdet var ikke færdig. Der var også flere mangler som de ikke fik udbedret inden konkursen. Vi er i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden. Byggeriet i Mårslet er indflyttet 15/ og 15/ Der har ikke været nogen flytninger. Afdelingen går over til B-ordningen pr. 1/ som den eneste. Byggeriet blev lidt billigere end forventet. Byggeriet i Hjortshøj blev også meget forsinket. På det seneste har vejret givet problemer. Det skyldes masser af regn. Indflytning i løbet af første halvår i På nuværende tidspunkt er det relevante sted for nybyggeri en etage ovenpå Chokoladen på Paludan Müllers Vej 44 Bo83 afdeling 26. Taget trænger til udskiftning. Vi ønsker i stedet at bygge en etage ovenpå med ungdomsboliger. Det vil kræve en ændring af lokalplanen. Vi regner med kommunen er positiv over for flere ungdomsboliger i dette område. Vi satser derfor på at få en kvote, formentlig i Ellers er det Lisbjerg og senere Elev der er i spil. Kvoterne er imidlertid meget små for familieboliger. 7. Renoveringer Primært Nydamsparken og Norsgade som kommunen bliver involveret i. Der er opnået enighed om kapitaltilførsel på i alt kr. til Nydamsparken. I forbindelse med større renoveringer kigger vi også på energitiltag. Det kniber dog med at få økonomien til at hænge sammen. Det kræver betydelige tilskud. Nogle af de ældre etagebyggerier har behov for renovering af murværk og måske elevator i et par opgange pr. afdeling. 8. Udlejningsaftaler Der er aftale om kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Det kan være relevant med fleksibel udlejning i Vandtårnsområdet. Bortset fra udlejningsaftaler handler det om aftaler for Norsgade samt lokalplan til ungdomsboliger ovenpå Chokoladen. Kvoten skulle ikke være noget problem. 3/4

15 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning. 4/4

16 Resume af indberetning til kommunen - Bo83 Org. Fusion 1/ Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ikke så mange store boliger 2 Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Otto Benzons Vej En del små boliger og få store boliger. 3 Risvang allé Afdelingsmødet har accepteret 1. etape af renoveringen. Bethesdavej Der bevilges tilskud fra trækningsret og dispositionsfond 4 Vilhelm Bergsøes Vej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Peter Fabers Vej Trøjborgvej 58 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 6 Majdalen 1-13 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Køkkener trænger til udskiftning 7 Aldersrovej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Små boliger 8 Trøjborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 9 Tamperdalsvej 1-11 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand

17 10 Visbjerg Hegn Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Køkkener udskiftes individuelt. Mårslet Leje ret høj. Meget aktiv formand. 13 Hjulby Hegn Problemer med klimaskærm, glasoverbygning og tag. Spørring Ret høj leje - skæv beboersammensætning 14 Julsøvej 2 A-36 B Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Risskov Beboerdemokrati ikke så aktiv. 15 Julsøvej og Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Fredensgade 30 C og 30 D Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv. 17 Brendstrupvej 6 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 18 Fredericiagade 18 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Viborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 20 Norsgade 7 Meget dårlig vedligeholdelsestilstand - burde nedrives og ikke renoveres. Ansøgning hos Landsbyggefonden 21 Katrinebjergvej 56 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 22 Åvænget og i Egå Byggetekniske problemer med træbeklædninger, fugt og kuldeindfald Udbedring af de fleste problemer er i gang.

18 23 Høegh Guldbergs Gade 49 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 25 Paludan Müllers Vej 46 A-C Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 26 Paludan Müllers Vej 44 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand bortset fra taget. Interesseret i at bygge ovenpå i stedet for udskiftning af tag 27 Herningsvej 1 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 28 Bethesdavej meget små boliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Udsluningsboliger der benyttes af Jysk Børneforsorg/Fredehjem 29 Hørretløkken 247 A-283 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hørretløkken 355 A-413 B Velfungerede beboerdemokrati 30 Damgårdstoften 20 familieboliger under opførelse til udlejning 15/ og 15/1 2012

19 Resume af indberetning til kommunen Højbo Org. Fusion pr. 1/ Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Dårligt fremmøde til afdelingsmøder 2 Haugesundsvej Konflikter i afdelingen bl.a. p.g.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer. Stockholmsvej Kristianssundsvej Nogle boliger trænger til modernisering 3 Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftig fungerende beboerdemokrati 4 Nordalsvej m.fl. Nogle boliger trænger til modernisering. Gulve udskiftes nu. 5 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftigt fungerede beboerdemokrati 6 Randersvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 7 Illerupvej 1-39 Ingen afdelingsbestyrelse nu. Udskiftning af vinduer sker formentlig om et par år. 8 PM 28+JB 25 2 boliger og erhvervslejemål 9 Kirkedammen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har lige fået ny afdelingsbestyrelse

20 10 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 11 Kalmargade Beboersammensætning kan måske ændres ved fleksibel udlejning Køkkener og ventilation udskiftes nu. Badeværelser trænger om nogle år. 13 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Gustav Wieds Vej 7-9 Behov for køkkenrenovering 14 Salonikivej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hjortshøj Beboerdemokrati bør styrkes 15 Attikavej Hjortshøj Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Skæring Parkvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 17 Skærings Parkvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 18 Skæring Parkvej 3 A-5 D Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Herningvej 1 Tilfredsstillende vedligheholdelsestilstand 20 Virup Skovvej - Hjortshøj 65 familieboliger. Byggesag har trukket ud af forskellige årsager Byggemodning er nu i gang. Indflytning i løbet af første halvår i 2013

21 Resume indberetning til kommunen - Vesterbo Org. Fusion pr. 1/ Molbechs Vej / H.V. Kaalundsvej Rimelig vedligeholdelsesstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 3 Helge Rodes Vej Rimelig vedligeholdelsestilstand Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 4 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg 5 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmenanlæg 6 Uffesvej / Rosenvangs Allé Fuger og murværk trænger til renovering. LBF vil måske støtte nye gavle. Ombygning af varmeanlæg 8 Nydamsparken Stort behov for renovering via LBF og kommunen 9 Reginehøjvej 1-49 Rimelig vedligeholdelsestilstand. Afdelingen er i gang med renovering af kloaker til ca. 9 mio. kr. Frivillig udskiftning af køkkener 10 Høgevej / Fuglebakkevej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Fleksibel udlejning

22 11 Lindholmvej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener. Problemer med at opnå enighed om bygning til ejendomsfunktionærer Der har været en del udskiftninger i afdelingsbestyrelsen de seneste år 12 Nørreskovvej 1-23 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilsstand. Vinduer udskiftes. Licitation lige afholdt. Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 13 Rydevænget Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Kombineret udlejning på grund af skæv beboersammensætning 14 Nørreskovvej i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af vinduer og fordøre Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 15 Skelagervej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener 16 Hallssti Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Deler faciliteter med afdeling 17 - kan give problemer 17 Istedgade 8-10 Ungdomsboliger med behov for vedligeholdelse af afdelingen. Udskiftning af vinduer, kviste samt brugsvandsrør. Ingen afdelingsbest. 18 Fredensgade 1-3 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog endnu. Ingen afdelingsbestyrelse er er mulig i denne afdeling 19 Virupvej 61 i Hjortshøj Udskiftning af tag, kviste samt varmerør med delvis støtte fra Byggeskadefonden. Tilskud fra trækningsretten og dispositionsfonden. Tilskud fra dispositionsfonden til driften. 20 Hjelmagerparken i Løgten Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag Tilskud fra dispositionsfonden til drift og vedligeholdelse.

23 21 Mosevænget i Hammel Ombygget 6 ungdomsboliger til 2 familieboliger Rimelig vedligeholdelsestilstand. Støtte til driften fra dispositionsfonden. Ingen styringsdialog med Favrskov kommune endnu 22 Torpevænget/Kappelvænget Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen afdelingsbestyrelse 23 Vistoftparken i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag 24 Ranunkelvej i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand 25 Skejbyparken Renovering af murværk udført. Problemer med gulve. 26 Østergade 2 i Hinnerup God vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog Ikke muligt at få en afdelingsbestyrelse 27 Ryttervej i Hammel Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen styringsdialog med Favrskov kommune 28 Ranunkelvej i Sabro Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har fået afdelingsbestyrelse i januar Rønnevangen i Sabro Nybyggeri. Teglhuse gået konkurs. Vi er stadig i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden til færdiggørelsen. Aktiv afdelingsbestyrelse

24 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 16 Hammershusvej og afdeling 17 Kongsvang Afdeling 19 Tamperdalsvej Afdeling 23 Nydamsparken Der har været afholdt rådgiverlicitation på projektering af 2- strengsanlæg. Dette er første gang vi har udbudt rådgiverdelen og de viste sig at der var stor forskel i pris. Cowi var under halv pris af den dyreste. De er nu sat på opgaven. Europark får til opgave at kontrollere p-pladserne. Dette sker inden for få uger Som en del af drøftelserne om renoveringsplanen har Landsbyggefonden givet tilsagn om fritagelse for G-indskud pr. 1. januar Afdeling 27 Frydenlund Som bestyrelsen blev orienteret om på sit møde i februar 2012, søgte Boligkontoret Århus at ophæve et lejemål i relation til en stribe tilfælde af uro i form af hærværk, trusler og brandstiftelse. Der er nu afsagt kendelse i Boligretten om sagen, og den faldt desværre ud til den opsagtes fordel. Baggrunden var, at retten ikke fandt det tilstrækkelig belyst, at lejeren kunne holdes ansvarlig for skadevolderens ophold i afdelingen. I samråd med Boligkontoret Århus advokat er det besluttet ikke at anke dommen.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. maj 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15-18.15

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. februar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 19. september 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 26. september 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere