INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15 18:30) a. Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 (O) * b. Strategi vedr. udkantsafdelinger (D) * c. Oversigt over udvalgenes konstitueringer (O) * d. Servicedyr til beboere med psykiske lidelser (O) * e. Opfølgning på dialogmøde den 22. oktober (B) f. Styringsdialog 2012 (O) * g. Evaluering af bestyrelsens arbejde (D) 2. Afdelinger (kl. 18:30 19:00) a. Orientering vedrørende afdelingerne (B) * b. Fleksibel udlejning afdeling 28 Lindholmparken (B) * c. Fordeling af henlæggelser (O) * 3. Administration (kl. 19:00 19:30) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Direktørkontrakt (B) 4. Kommende møder (kl. 19:30 19:40) a. Emner til næste møde, der holdes den 6. december 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 5. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Udgifter 1/1-30/9 12 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt

3 514 Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag i alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Vi har modtaget kr. i forbindelse med Fagbos udtræden. Der var et netto urealiseret kursgevinst på kr. pr. 1/ Der er taget hensyn til udtrukne obligationer pr. 1/ Der er realiseret et kurstab på udtrukne obligationer den 1/ på kr. og en kursgevinst på 383 kr. De er ikke medregnet i oversigten. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler er der i alt udbetalt kr. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.b Notat vedr. udkantsafdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen har bedt om en nærmere analyse af situationen vedr. økonomi, udlejning m.m. for afdelinger placeret i perferien af Århus by. Denne analyse bygger således på de afdelinger, der er placeret i størst geografisk afstand fra Århus midtby. Dvs. Spørring, Hårup, Hjortshøj, Løgten, Skæring, Sabro, Hinnerup, Hammel, Mårslet. Som analysen viser, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem geografi og udlejningsvanskeligheder. Der er afdelinger placeret langt fra centrum, der ikke har nogen problemer overhoveder. Omvendt kan der også være andre årsager til en lidt svær udlejningssituation. Det gælder fx afdeling 29 Kalmargade, afdeling 31 Rydevænget og afdeling 57 Åvænget og kunne også gælde afdeling 54 Norsgade, hvis ikke der havde været tale om en ungdomsboligafdeling. Overordnet betragtet skyldes disse afdelingers evt. vanskeligheder en dårlig sammenhæng mellem boligkvalitet, beliggenhed afstand såvel som bydel og boligomkostning, præcis som for afdelingerne i analysen. Afdelinger I den nedenstående oversigt er der opstillet en række parametre for afdelingerne i de nævnte udkantsområder, som skal belyse dels udlejningssituationen, boligomkostningen og beliggenheden illustreret ved transporttiden med kollektiv transport. Også andre elementer kunne belyse beliggenheden trafikfrekvensen, transporttid/færdselsårer for personbil, afstand til andre relevante byeller erhvervscentre m.m.

7 Afdeling Lokalområde Ibrugtaget Afdelingen stand 1 Ledige boliger pt. Tilbud ved sidste udlejning Venteliste Tab ved lejeledighed Tab på fraflytning Husleje 2013 pr. m 2 Opvarmning 2011 pr. m 24 Huslejeeffekt af driftstilskud 5 Driftstilskud 2012 pr. lejemål Tid til Århus H 6 44 Hjulby Hegn Spørring ,9 13, , Salonikivej Hårup ,8 56, Attikavej Hårup ,5 42, Virupvej 7 Hjortshøj , , , Hjelmagerparken Løgten , , , Skæring Parkvej Skæring ,6 2, Skæring Parkvej Skæring , , Skæring Parkvej Skæring Vistoftparken Sabro , Ranunkelvej Sabro , , Ranunkelvej Sabro ,6 2, , Rønnevangen Sabro Nørreskovvej Hinnerup , , Nørreskovvej Hinnerup ,2 2, , , Mosevænget Hammel ,6 5, , , Ryttervej Hammel ,1 14, , Visbjerg Hegn Mårslet , Hørretløkken Mårslet , , Damgårdstoften Mårslet Strategier Man kan forestille sig flere forskellige strategier for at løse dette problem. 1 Samlet vurdering fra 1 (mindst attraktiv) til 5 (mest attraktiv) 2 I gennemsnit pr. år pr. m 2. Dækkes af dispositionsfonden. 3 I gennemsnit pr. år pr. m 2. 4 Gennemsnit for alle afdelinger er 74,6 kr. pr. m 2. Afdelinger uden data afregner direkte med forsyningsselskab. 5 På kr. i hypotetisk driftstilskud. 6 Minutter med hurtigste kollektive transportmiddel. 7 Ungdomsboligafdeling 2/3

8 A. Driftstilskud Driftstilskud kan gives for at nedbringe huslejen. I 2012 gives i alt kr. i driftstilskud til afdeling 32, 41, 42, 43 og 69. I tabellen ovenfor ses effekten af kr. givet i driftstilskud til hver af afdelingerne. Alternativt kan tilskuddet gives til konkrete projekter fra vedligeholdelsesplanen. Det bør dog ses i sammenhæng med, om det er den løbende husleje, der forårsager udlejningsproblemerne hvilket taler for driftstilskud eller boligstandarden, der skal hæves på et konkret område. B. Udlejningsaftaler Det kunne også være en vej at søge at iværksætte en udlejningsaftale, jf. Aarhus Kommunes og det Boligsociale Fællessekretariats nylige evaluering. Det kunne dreje sig om fleksibel udlejning, udlejning efter annoncering eller øvrige former for udlejningsaftaler. For alle gælder, at de forudsætter, at der eksisterer potentielle beboere, for hvem boligen er attraktiv. Er der ingen andre beboere på ventelisten, og er der ingen, der kan forventes at flytte til området til den mulige boligudgift, vil redskaberne være uden effekt. Undtagelsen er, hvis kommunen er indstillet på at anvise flere beboere til afdelingen. Det vil dog i de fleste tilfælde være en uhensigtsmæssig løsning for at ændre beboersammensætningen i en mere bæredygtig retning, og det kan vise sig at gøre udlejningen af de øvrige boliger endnu mere vanskelig. Aarhus Kommune er tillige generelt tilbageholdende med at iværksætte nye udlejningsaftaler, med undtagelse af mere klassiske udsatte boligområder. C. Andre tiltag Andre tiltag kunne også tænkes at kunne påvirke situationen: Ansættelse af social vicevært eller andre boligsociale tiltag. Her skal der tilvejebringes en form for finansiering. Omdannelse til udslusningsboliger, skæve boliger, startboliger eller lignende, hvor kommunen varetager visitationsopgaven. Det dog foretrækkes, hvis hele afdelingen omdannes, da det ellers kan tænkes at gøre udlejningen af de resterende boliger endnu vanskeligere. Det gælder dog for alle, at det er tvivlsomt, om de alene vil kunne vende en situation med udlejningsvanskeligheder. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter analysen og evt. opfølgende tiltag. 3/3

9 NOTAT TIL PKT 1.c Oversigt over udvalgenes konstitueringer DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udvalgene har udpeget følgende som ansvarlige: Udvalg Ansvarlig Kursusudvalg Henrik Autzen Råderetsudvalg Heidi Bindløv Kommunikationsudvalg Brian Kristensen IT- og multimedieudvalg Hans Jørgen Krickhahn Demokratiudvalg Robert Thorsen Fritidsudvalg Endnu ikke konstitueret Nybyggeri og renoveringsudvalg Henrik Autzen Miljø-, energi- og klimaudvalg Michael Rud INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning.

10 NOTAT TIL PKT 1.d Servicedyr til beboere med psykiske lidelser DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I en konkret sag fra AAB i Silkeborg er en beboer med en psykisk lidelse blevet opsagt med henvisning til, at han har en servicehund grundet sit handicap, men at husordenen i den pågældende afdeling ikke muliggør husdyrhold. Driftsbekendtgørelsens 127 lyder: 127. Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant. Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1. Der er således kun sikret ret til at holde servicedyr for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan holdes servicedyr for andre personer, ligger under afdelingsm ø- dets suveræne kompetence til at fastsætte regler for husdyrhold. Uanset organisationsbestyrelsens holdning, er det således op til den enkelte afdeling at afgøre, om der skal tillades servicedyr til beboere med psykiske lidelser. Imidlertid har ministeren for by, bolig og landdistrikter i en række svar til Folketinget medio oktober tilkendegivet, at han vil undersøge nærmere, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at definere en personkreds med psykisk nedsat funktionsevne, som har tilsvarende behov for at have et servicedyr. Servicedyr defineres som fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, fx efter retningslinjerne udarbejdet af Assistance Dogs International (ADI)

11 INDSTILLING Det indstilles, at afdelingsbestyrelserne informeres via BKÅ Portalen om problemstillingen og om, at de på et afdelingsmøde kan tage stilling til, hvorledes servicedyr skal håndteres. Det indstilles tillige, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen igen, når der foreligger endeligt svar fra ministeren for by, bolig og landdistrikter. 2/2

12 NOTAT TIL PKT 1 f Styringsdialog 2012 DATO 24. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING 1. Styringsrapport for BKÅ, Højbo, Bo83 og Vesterbo Indberetning af skemaer er foretaget medio oktober. Jeg har lavet et resume som kan benyttes ved gennemgangen af afdelingerne. De fleste afdelinger er der ikke behov for at drøfte. Kopi af resume er sendt til Claus Bo Jensen. 2. Økonomi, drift og administration Det var de sidste regnskaber for Højbo, Bo83 og Vesterbo pr. 31/ på grund af fusionen. Der var overskud i Boligkontoret og det forventes også i Det skyldes Fagbos betaling for udtræden et år før tiden. Arbejdskapitalen var positiv pr. 31/ i Boligkontoret. Arbejdskapitalerne er sammenlagt pr. 1/ på grund af fusionen. Der er betydelige beløb opsparet i dispositionsfondene. De tidligere organisationers er sammenlagt pr. 1/ Der er også betydelige beløb på trækningsretten. Der er disponeret flere år frem i tiden. De tidligere organisationer kan disponere 5 år frem i tiden. I Højbo har afdelingerne tidligere disponeret over G-indskud. Det fortsætter til udgangen af Herefter sammenlægges trækningsretten. Der var underskudssaldo i 13 afdelinger pr. 31/ og positiv resultatkonto i de øvrige afdelinger. Den skal budgetteres afviklet over max. 3 år. Det vurderes ikke underskuddene giver anledning til væsentlige lejeforhøjelser. Der er flere afdelinger hvor henlæggelserne ikke kan dække udgifterne til arbejder ifølge vedligeholdelsesplanen. Der skal derfor optages realkreditlån eller banklån. Det skal bemærkes der også er lån af egne midler. Det gælder primært i tidligere Vesterbo afdelinger. Der er 5 afdelinger der har åbnet op for lån af egne midler på afdelingsmøderne i august/september Henlæggelser benyttes ikke til disse udskiftninger. Der optages enten lån i egne midler eller eksterne lån. Det er primært store renoveringer som vinduer, tag, badeværelser, køkkener der udløser låneoptagelse. Der er enkelte afdelinger som er nødt til at låne til mindre arbejder som vedligeholdelse af træværk. Henlæggelserne er forhøjet betydeligt de senere år. Jeg vedlægger oversigt over henlæg-

13 gelser. Forhøjelsen vurderes ved budgetlægningen. Henlæggelserne øges ikke mere via overskud i afdelingen. Det betyder vi bliver nødt til at forhøje dem mere end før de nye regler trådte i kraft. Forvaltningsrevisionen er igangsat. Det tidligere koncept er skrinlagt og erstattet af et der er mere operationelt. Processen er sat i gang de seneste måneder. Sideaktiviteter: Der er aktier i Bolind og Byfornyelsesselskabet Danmark på kr. Byfornyelsesselskabet er ved at blive nedlagt. Vi har modtaget á conto udlodning i Ledelse og beboerdemokrati Det er øget fokus på ledelse i BKÅ, både hvad medarbejderne kan forvente af deres leder og modsat. Øget fokus på information og inddragelse af medarbejdere i at sikre en endnu bedre service. BKÅ har holdt temadag om emnet og arbejdet med det de seneste måneder og vil fortsætte med det. Der er afdelingsbestyrelser i næsten alle afdelinger. Der er naturligvis meget stor forskel på hvor aktive de er. BKÅ bruger intranet og BKÅ portal til information. Torsdag kl info til administrative medarbejdere. Referat fra ledermøder og møder i virksomhedsnævn. Vi prøver at være meget åben over for medarbejderne. Der er nedsat flere udvalg efter fusionen hvor også andre end medlemmer fra organisationsbestyrelsen deltager. Nogle af disse udvalg er ret aktive. 4. Udlejning Der er små udgifter til tab ved lejeledighed. Der er problemer med udlejning af erhvervslejemål. Tab dækkes af dispositionsfonden. Tab i det seneste regnskabsår for dispositionsfondene var henholdsvis kr., kr. og kr. det seneste regnskabsår. Afdelingerne har tidligere dække tab til garager, kælderrum m.v. De dækkes fra 2012 af dispositionsfonden. Der er derimod meget store tab ved fraflytning. Der er afdelinger hvor det tager lang tid at udleje boligerne. Det skyldes dels de ikke er så attraktive på grund af beliggenhed og/eller lejens størrelse eksempelvis Rydevænget, Kalmargade og Hjulby Hegn i Spørring samt der er mange der søger meget bredt i Aarhusbolig, f. eks. i Århus Vest. Det betyder de får tilbud de reelt ikke er interesseret i. Så skal vi sende tilbud ud flere gange. Beboersammensætningen er skæv i nogle afdelinger. Der er kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Vandtårnsområdet kunne være en mulighed for fleksibel udlejning. 5. Boligafdelinger Generelt er vedligeholdelsesstanden tilfredsstillende i de fleste afdelinger. Huslejeniveauet er de fleste steder rimeligt. Der er dog enkelte afdelinger der får tilskud fra dispositionsfonden for at holde lejen på et rimeligt niveau der ikke giver udlejningsvanskeligheder. 2/4

14 Der er enkelte afdelinger hvor der er større udgifter til hærværk. Det er dog ikke beløb der vælter afdelingens økonomi. Der laves indberetning om hærværk i nogle afdelinger. Der skal laves helhedsplaner i forbindelse med nye ansøgninger om støtte til boligsociale medarbejdere og aktiviteter i Møllevangen, Frydenlund, Kalmargade og Herredsvang og formentlig også Nydamsparken. Der er naturligvis en del klagesager. Nogle foregår kun mundtligt. Vi oplyser der skal klages skriftligt. De fleste klager omhandler husordenssager og forbrugsregnskaber. Der er indsendt 16 sager til beboerklagenævnet og har fået medhold i de Nybyggeri Byggeriet i Sabro blev lidt forsinket inden vi fik byggetilladelse. Teglhuse gik konkurs og en del af arbejdet var ikke færdig. Der var også flere mangler som de ikke fik udbedret inden konkursen. Vi er i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden. Byggeriet i Mårslet er indflyttet 15/ og 15/ Der har ikke været nogen flytninger. Afdelingen går over til B-ordningen pr. 1/ som den eneste. Byggeriet blev lidt billigere end forventet. Byggeriet i Hjortshøj blev også meget forsinket. På det seneste har vejret givet problemer. Det skyldes masser af regn. Indflytning i løbet af første halvår i På nuværende tidspunkt er det relevante sted for nybyggeri en etage ovenpå Chokoladen på Paludan Müllers Vej 44 Bo83 afdeling 26. Taget trænger til udskiftning. Vi ønsker i stedet at bygge en etage ovenpå med ungdomsboliger. Det vil kræve en ændring af lokalplanen. Vi regner med kommunen er positiv over for flere ungdomsboliger i dette område. Vi satser derfor på at få en kvote, formentlig i Ellers er det Lisbjerg og senere Elev der er i spil. Kvoterne er imidlertid meget små for familieboliger. 7. Renoveringer Primært Nydamsparken og Norsgade som kommunen bliver involveret i. Der er opnået enighed om kapitaltilførsel på i alt kr. til Nydamsparken. I forbindelse med større renoveringer kigger vi også på energitiltag. Det kniber dog med at få økonomien til at hænge sammen. Det kræver betydelige tilskud. Nogle af de ældre etagebyggerier har behov for renovering af murværk og måske elevator i et par opgange pr. afdeling. 8. Udlejningsaftaler Der er aftale om kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Det kan være relevant med fleksibel udlejning i Vandtårnsområdet. Bortset fra udlejningsaftaler handler det om aftaler for Norsgade samt lokalplan til ungdomsboliger ovenpå Chokoladen. Kvoten skulle ikke være noget problem. 3/4

15 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning. 4/4

16 Resume af indberetning til kommunen - Bo83 Org. Fusion 1/ Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ikke så mange store boliger 2 Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Otto Benzons Vej En del små boliger og få store boliger. 3 Risvang allé Afdelingsmødet har accepteret 1. etape af renoveringen. Bethesdavej Der bevilges tilskud fra trækningsret og dispositionsfond 4 Vilhelm Bergsøes Vej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Peter Fabers Vej Trøjborgvej 58 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 6 Majdalen 1-13 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Køkkener trænger til udskiftning 7 Aldersrovej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Små boliger 8 Trøjborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 9 Tamperdalsvej 1-11 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand

17 10 Visbjerg Hegn Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Køkkener udskiftes individuelt. Mårslet Leje ret høj. Meget aktiv formand. 13 Hjulby Hegn Problemer med klimaskærm, glasoverbygning og tag. Spørring Ret høj leje - skæv beboersammensætning 14 Julsøvej 2 A-36 B Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Risskov Beboerdemokrati ikke så aktiv. 15 Julsøvej og Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Fredensgade 30 C og 30 D Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv. 17 Brendstrupvej 6 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 18 Fredericiagade 18 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Viborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 20 Norsgade 7 Meget dårlig vedligeholdelsestilstand - burde nedrives og ikke renoveres. Ansøgning hos Landsbyggefonden 21 Katrinebjergvej 56 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 22 Åvænget og i Egå Byggetekniske problemer med træbeklædninger, fugt og kuldeindfald Udbedring af de fleste problemer er i gang.

18 23 Høegh Guldbergs Gade 49 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 25 Paludan Müllers Vej 46 A-C Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 26 Paludan Müllers Vej 44 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand bortset fra taget. Interesseret i at bygge ovenpå i stedet for udskiftning af tag 27 Herningsvej 1 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 28 Bethesdavej meget små boliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Udsluningsboliger der benyttes af Jysk Børneforsorg/Fredehjem 29 Hørretløkken 247 A-283 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hørretløkken 355 A-413 B Velfungerede beboerdemokrati 30 Damgårdstoften 20 familieboliger under opførelse til udlejning 15/ og 15/1 2012

19 Resume af indberetning til kommunen Højbo Org. Fusion pr. 1/ Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Dårligt fremmøde til afdelingsmøder 2 Haugesundsvej Konflikter i afdelingen bl.a. p.g.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer. Stockholmsvej Kristianssundsvej Nogle boliger trænger til modernisering 3 Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftig fungerende beboerdemokrati 4 Nordalsvej m.fl. Nogle boliger trænger til modernisering. Gulve udskiftes nu. 5 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftigt fungerede beboerdemokrati 6 Randersvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 7 Illerupvej 1-39 Ingen afdelingsbestyrelse nu. Udskiftning af vinduer sker formentlig om et par år. 8 PM 28+JB 25 2 boliger og erhvervslejemål 9 Kirkedammen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har lige fået ny afdelingsbestyrelse

20 10 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 11 Kalmargade Beboersammensætning kan måske ændres ved fleksibel udlejning Køkkener og ventilation udskiftes nu. Badeværelser trænger om nogle år. 13 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Gustav Wieds Vej 7-9 Behov for køkkenrenovering 14 Salonikivej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hjortshøj Beboerdemokrati bør styrkes 15 Attikavej Hjortshøj Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Skæring Parkvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 17 Skærings Parkvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 18 Skæring Parkvej 3 A-5 D Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Herningvej 1 Tilfredsstillende vedligheholdelsestilstand 20 Virup Skovvej - Hjortshøj 65 familieboliger. Byggesag har trukket ud af forskellige årsager Byggemodning er nu i gang. Indflytning i løbet af første halvår i 2013

21 Resume indberetning til kommunen - Vesterbo Org. Fusion pr. 1/ Molbechs Vej / H.V. Kaalundsvej Rimelig vedligeholdelsesstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 3 Helge Rodes Vej Rimelig vedligeholdelsestilstand Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 4 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg 5 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmenanlæg 6 Uffesvej / Rosenvangs Allé Fuger og murværk trænger til renovering. LBF vil måske støtte nye gavle. Ombygning af varmeanlæg 8 Nydamsparken Stort behov for renovering via LBF og kommunen 9 Reginehøjvej 1-49 Rimelig vedligeholdelsestilstand. Afdelingen er i gang med renovering af kloaker til ca. 9 mio. kr. Frivillig udskiftning af køkkener 10 Høgevej / Fuglebakkevej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Fleksibel udlejning

22 11 Lindholmvej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener. Problemer med at opnå enighed om bygning til ejendomsfunktionærer Der har været en del udskiftninger i afdelingsbestyrelsen de seneste år 12 Nørreskovvej 1-23 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilsstand. Vinduer udskiftes. Licitation lige afholdt. Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 13 Rydevænget Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Kombineret udlejning på grund af skæv beboersammensætning 14 Nørreskovvej i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af vinduer og fordøre Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 15 Skelagervej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener 16 Hallssti Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Deler faciliteter med afdeling 17 - kan give problemer 17 Istedgade 8-10 Ungdomsboliger med behov for vedligeholdelse af afdelingen. Udskiftning af vinduer, kviste samt brugsvandsrør. Ingen afdelingsbest. 18 Fredensgade 1-3 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog endnu. Ingen afdelingsbestyrelse er er mulig i denne afdeling 19 Virupvej 61 i Hjortshøj Udskiftning af tag, kviste samt varmerør med delvis støtte fra Byggeskadefonden. Tilskud fra trækningsretten og dispositionsfonden. Tilskud fra dispositionsfonden til driften. 20 Hjelmagerparken i Løgten Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag Tilskud fra dispositionsfonden til drift og vedligeholdelse.

23 21 Mosevænget i Hammel Ombygget 6 ungdomsboliger til 2 familieboliger Rimelig vedligeholdelsestilstand. Støtte til driften fra dispositionsfonden. Ingen styringsdialog med Favrskov kommune endnu 22 Torpevænget/Kappelvænget Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen afdelingsbestyrelse 23 Vistoftparken i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag 24 Ranunkelvej i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand 25 Skejbyparken Renovering af murværk udført. Problemer med gulve. 26 Østergade 2 i Hinnerup God vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog Ikke muligt at få en afdelingsbestyrelse 27 Ryttervej i Hammel Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen styringsdialog med Favrskov kommune 28 Ranunkelvej i Sabro Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har fået afdelingsbestyrelse i januar Rønnevangen i Sabro Nybyggeri. Teglhuse gået konkurs. Vi er stadig i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden til færdiggørelsen. Aktiv afdelingsbestyrelse

24 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 16 Hammershusvej og afdeling 17 Kongsvang Afdeling 19 Tamperdalsvej Afdeling 23 Nydamsparken Der har været afholdt rådgiverlicitation på projektering af 2- strengsanlæg. Dette er første gang vi har udbudt rådgiverdelen og de viste sig at der var stor forskel i pris. Cowi var under halv pris af den dyreste. De er nu sat på opgaven. Europark får til opgave at kontrollere p-pladserne. Dette sker inden for få uger Som en del af drøftelserne om renoveringsplanen har Landsbyggefonden givet tilsagn om fritagelse for G-indskud pr. 1. januar Afdeling 27 Frydenlund Som bestyrelsen blev orienteret om på sit møde i februar 2012, søgte Boligkontoret Århus at ophæve et lejemål i relation til en stribe tilfælde af uro i form af hærværk, trusler og brandstiftelse. Der er nu afsagt kendelse i Boligretten om sagen, og den faldt desværre ud til den opsagtes fordel. Baggrunden var, at retten ikke fandt det tilstrækkelig belyst, at lejeren kunne holdes ansvarlig for skadevolderens ophold i afdelingen. I samråd med Boligkontoret Århus advokat er det besluttet ikke at anke dommen.

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr. 2011 Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere