INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15 18:30) a. Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 (O) * b. Strategi vedr. udkantsafdelinger (D) * c. Oversigt over udvalgenes konstitueringer (O) * d. Servicedyr til beboere med psykiske lidelser (O) * e. Opfølgning på dialogmøde den 22. oktober (B) f. Styringsdialog 2012 (O) * g. Evaluering af bestyrelsens arbejde (D) 2. Afdelinger (kl. 18:30 19:00) a. Orientering vedrørende afdelingerne (B) * b. Fleksibel udlejning afdeling 28 Lindholmparken (B) * c. Fordeling af henlæggelser (O) * 3. Administration (kl. 19:00 19:30) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Direktørkontrakt (B) 4. Kommende møder (kl. 19:30 19:40) a. Emner til næste møde, der holdes den 6. december 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 5. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Økonomisk orientering 3. kvartal 2012 DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Udgifter 1/1-30/9 12 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0 Kontorholdsudgifter i alt

3 514 Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag i alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Vi har modtaget kr. i forbindelse med Fagbos udtræden. Der var et netto urealiseret kursgevinst på kr. pr. 1/ Der er taget hensyn til udtrukne obligationer pr. 1/ Der er realiseret et kurstab på udtrukne obligationer den 1/ på kr. og en kursgevinst på 383 kr. De er ikke medregnet i oversigten. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler er der i alt udbetalt kr. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.b Notat vedr. udkantsafdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen har bedt om en nærmere analyse af situationen vedr. økonomi, udlejning m.m. for afdelinger placeret i perferien af Århus by. Denne analyse bygger således på de afdelinger, der er placeret i størst geografisk afstand fra Århus midtby. Dvs. Spørring, Hårup, Hjortshøj, Løgten, Skæring, Sabro, Hinnerup, Hammel, Mårslet. Som analysen viser, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem geografi og udlejningsvanskeligheder. Der er afdelinger placeret langt fra centrum, der ikke har nogen problemer overhoveder. Omvendt kan der også være andre årsager til en lidt svær udlejningssituation. Det gælder fx afdeling 29 Kalmargade, afdeling 31 Rydevænget og afdeling 57 Åvænget og kunne også gælde afdeling 54 Norsgade, hvis ikke der havde været tale om en ungdomsboligafdeling. Overordnet betragtet skyldes disse afdelingers evt. vanskeligheder en dårlig sammenhæng mellem boligkvalitet, beliggenhed afstand såvel som bydel og boligomkostning, præcis som for afdelingerne i analysen. Afdelinger I den nedenstående oversigt er der opstillet en række parametre for afdelingerne i de nævnte udkantsområder, som skal belyse dels udlejningssituationen, boligomkostningen og beliggenheden illustreret ved transporttiden med kollektiv transport. Også andre elementer kunne belyse beliggenheden trafikfrekvensen, transporttid/færdselsårer for personbil, afstand til andre relevante byeller erhvervscentre m.m.

7 Afdeling Lokalområde Ibrugtaget Afdelingen stand 1 Ledige boliger pt. Tilbud ved sidste udlejning Venteliste Tab ved lejeledighed Tab på fraflytning Husleje 2013 pr. m 2 Opvarmning 2011 pr. m 24 Huslejeeffekt af driftstilskud 5 Driftstilskud 2012 pr. lejemål Tid til Århus H 6 44 Hjulby Hegn Spørring ,9 13, , Salonikivej Hårup ,8 56, Attikavej Hårup ,5 42, Virupvej 7 Hjortshøj , , , Hjelmagerparken Løgten , , , Skæring Parkvej Skæring ,6 2, Skæring Parkvej Skæring , , Skæring Parkvej Skæring Vistoftparken Sabro , Ranunkelvej Sabro , , Ranunkelvej Sabro ,6 2, , Rønnevangen Sabro Nørreskovvej Hinnerup , , Nørreskovvej Hinnerup ,2 2, , , Mosevænget Hammel ,6 5, , , Ryttervej Hammel ,1 14, , Visbjerg Hegn Mårslet , Hørretløkken Mårslet , , Damgårdstoften Mårslet Strategier Man kan forestille sig flere forskellige strategier for at løse dette problem. 1 Samlet vurdering fra 1 (mindst attraktiv) til 5 (mest attraktiv) 2 I gennemsnit pr. år pr. m 2. Dækkes af dispositionsfonden. 3 I gennemsnit pr. år pr. m 2. 4 Gennemsnit for alle afdelinger er 74,6 kr. pr. m 2. Afdelinger uden data afregner direkte med forsyningsselskab. 5 På kr. i hypotetisk driftstilskud. 6 Minutter med hurtigste kollektive transportmiddel. 7 Ungdomsboligafdeling 2/3

8 A. Driftstilskud Driftstilskud kan gives for at nedbringe huslejen. I 2012 gives i alt kr. i driftstilskud til afdeling 32, 41, 42, 43 og 69. I tabellen ovenfor ses effekten af kr. givet i driftstilskud til hver af afdelingerne. Alternativt kan tilskuddet gives til konkrete projekter fra vedligeholdelsesplanen. Det bør dog ses i sammenhæng med, om det er den løbende husleje, der forårsager udlejningsproblemerne hvilket taler for driftstilskud eller boligstandarden, der skal hæves på et konkret område. B. Udlejningsaftaler Det kunne også være en vej at søge at iværksætte en udlejningsaftale, jf. Aarhus Kommunes og det Boligsociale Fællessekretariats nylige evaluering. Det kunne dreje sig om fleksibel udlejning, udlejning efter annoncering eller øvrige former for udlejningsaftaler. For alle gælder, at de forudsætter, at der eksisterer potentielle beboere, for hvem boligen er attraktiv. Er der ingen andre beboere på ventelisten, og er der ingen, der kan forventes at flytte til området til den mulige boligudgift, vil redskaberne være uden effekt. Undtagelsen er, hvis kommunen er indstillet på at anvise flere beboere til afdelingen. Det vil dog i de fleste tilfælde være en uhensigtsmæssig løsning for at ændre beboersammensætningen i en mere bæredygtig retning, og det kan vise sig at gøre udlejningen af de øvrige boliger endnu mere vanskelig. Aarhus Kommune er tillige generelt tilbageholdende med at iværksætte nye udlejningsaftaler, med undtagelse af mere klassiske udsatte boligområder. C. Andre tiltag Andre tiltag kunne også tænkes at kunne påvirke situationen: Ansættelse af social vicevært eller andre boligsociale tiltag. Her skal der tilvejebringes en form for finansiering. Omdannelse til udslusningsboliger, skæve boliger, startboliger eller lignende, hvor kommunen varetager visitationsopgaven. Det dog foretrækkes, hvis hele afdelingen omdannes, da det ellers kan tænkes at gøre udlejningen af de resterende boliger endnu vanskeligere. Det gælder dog for alle, at det er tvivlsomt, om de alene vil kunne vende en situation med udlejningsvanskeligheder. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter analysen og evt. opfølgende tiltag. 3/3

9 NOTAT TIL PKT 1.c Oversigt over udvalgenes konstitueringer DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udvalgene har udpeget følgende som ansvarlige: Udvalg Ansvarlig Kursusudvalg Henrik Autzen Råderetsudvalg Heidi Bindløv Kommunikationsudvalg Brian Kristensen IT- og multimedieudvalg Hans Jørgen Krickhahn Demokratiudvalg Robert Thorsen Fritidsudvalg Endnu ikke konstitueret Nybyggeri og renoveringsudvalg Henrik Autzen Miljø-, energi- og klimaudvalg Michael Rud INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning.

10 NOTAT TIL PKT 1.d Servicedyr til beboere med psykiske lidelser DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I en konkret sag fra AAB i Silkeborg er en beboer med en psykisk lidelse blevet opsagt med henvisning til, at han har en servicehund grundet sit handicap, men at husordenen i den pågældende afdeling ikke muliggør husdyrhold. Driftsbekendtgørelsens 127 lyder: 127. Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant. Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1. Der er således kun sikret ret til at holde servicedyr for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan holdes servicedyr for andre personer, ligger under afdelingsm ø- dets suveræne kompetence til at fastsætte regler for husdyrhold. Uanset organisationsbestyrelsens holdning, er det således op til den enkelte afdeling at afgøre, om der skal tillades servicedyr til beboere med psykiske lidelser. Imidlertid har ministeren for by, bolig og landdistrikter i en række svar til Folketinget medio oktober tilkendegivet, at han vil undersøge nærmere, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at definere en personkreds med psykisk nedsat funktionsevne, som har tilsvarende behov for at have et servicedyr. Servicedyr defineres som fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den handicappede, fx efter retningslinjerne udarbejdet af Assistance Dogs International (ADI)

11 INDSTILLING Det indstilles, at afdelingsbestyrelserne informeres via BKÅ Portalen om problemstillingen og om, at de på et afdelingsmøde kan tage stilling til, hvorledes servicedyr skal håndteres. Det indstilles tillige, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen igen, når der foreligger endeligt svar fra ministeren for by, bolig og landdistrikter. 2/2

12 NOTAT TIL PKT 1 f Styringsdialog 2012 DATO 24. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING 1. Styringsrapport for BKÅ, Højbo, Bo83 og Vesterbo Indberetning af skemaer er foretaget medio oktober. Jeg har lavet et resume som kan benyttes ved gennemgangen af afdelingerne. De fleste afdelinger er der ikke behov for at drøfte. Kopi af resume er sendt til Claus Bo Jensen. 2. Økonomi, drift og administration Det var de sidste regnskaber for Højbo, Bo83 og Vesterbo pr. 31/ på grund af fusionen. Der var overskud i Boligkontoret og det forventes også i Det skyldes Fagbos betaling for udtræden et år før tiden. Arbejdskapitalen var positiv pr. 31/ i Boligkontoret. Arbejdskapitalerne er sammenlagt pr. 1/ på grund af fusionen. Der er betydelige beløb opsparet i dispositionsfondene. De tidligere organisationers er sammenlagt pr. 1/ Der er også betydelige beløb på trækningsretten. Der er disponeret flere år frem i tiden. De tidligere organisationer kan disponere 5 år frem i tiden. I Højbo har afdelingerne tidligere disponeret over G-indskud. Det fortsætter til udgangen af Herefter sammenlægges trækningsretten. Der var underskudssaldo i 13 afdelinger pr. 31/ og positiv resultatkonto i de øvrige afdelinger. Den skal budgetteres afviklet over max. 3 år. Det vurderes ikke underskuddene giver anledning til væsentlige lejeforhøjelser. Der er flere afdelinger hvor henlæggelserne ikke kan dække udgifterne til arbejder ifølge vedligeholdelsesplanen. Der skal derfor optages realkreditlån eller banklån. Det skal bemærkes der også er lån af egne midler. Det gælder primært i tidligere Vesterbo afdelinger. Der er 5 afdelinger der har åbnet op for lån af egne midler på afdelingsmøderne i august/september Henlæggelser benyttes ikke til disse udskiftninger. Der optages enten lån i egne midler eller eksterne lån. Det er primært store renoveringer som vinduer, tag, badeværelser, køkkener der udløser låneoptagelse. Der er enkelte afdelinger som er nødt til at låne til mindre arbejder som vedligeholdelse af træværk. Henlæggelserne er forhøjet betydeligt de senere år. Jeg vedlægger oversigt over henlæg-

13 gelser. Forhøjelsen vurderes ved budgetlægningen. Henlæggelserne øges ikke mere via overskud i afdelingen. Det betyder vi bliver nødt til at forhøje dem mere end før de nye regler trådte i kraft. Forvaltningsrevisionen er igangsat. Det tidligere koncept er skrinlagt og erstattet af et der er mere operationelt. Processen er sat i gang de seneste måneder. Sideaktiviteter: Der er aktier i Bolind og Byfornyelsesselskabet Danmark på kr. Byfornyelsesselskabet er ved at blive nedlagt. Vi har modtaget á conto udlodning i Ledelse og beboerdemokrati Det er øget fokus på ledelse i BKÅ, både hvad medarbejderne kan forvente af deres leder og modsat. Øget fokus på information og inddragelse af medarbejdere i at sikre en endnu bedre service. BKÅ har holdt temadag om emnet og arbejdet med det de seneste måneder og vil fortsætte med det. Der er afdelingsbestyrelser i næsten alle afdelinger. Der er naturligvis meget stor forskel på hvor aktive de er. BKÅ bruger intranet og BKÅ portal til information. Torsdag kl info til administrative medarbejdere. Referat fra ledermøder og møder i virksomhedsnævn. Vi prøver at være meget åben over for medarbejderne. Der er nedsat flere udvalg efter fusionen hvor også andre end medlemmer fra organisationsbestyrelsen deltager. Nogle af disse udvalg er ret aktive. 4. Udlejning Der er små udgifter til tab ved lejeledighed. Der er problemer med udlejning af erhvervslejemål. Tab dækkes af dispositionsfonden. Tab i det seneste regnskabsår for dispositionsfondene var henholdsvis kr., kr. og kr. det seneste regnskabsår. Afdelingerne har tidligere dække tab til garager, kælderrum m.v. De dækkes fra 2012 af dispositionsfonden. Der er derimod meget store tab ved fraflytning. Der er afdelinger hvor det tager lang tid at udleje boligerne. Det skyldes dels de ikke er så attraktive på grund af beliggenhed og/eller lejens størrelse eksempelvis Rydevænget, Kalmargade og Hjulby Hegn i Spørring samt der er mange der søger meget bredt i Aarhusbolig, f. eks. i Århus Vest. Det betyder de får tilbud de reelt ikke er interesseret i. Så skal vi sende tilbud ud flere gange. Beboersammensætningen er skæv i nogle afdelinger. Der er kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Vandtårnsområdet kunne være en mulighed for fleksibel udlejning. 5. Boligafdelinger Generelt er vedligeholdelsesstanden tilfredsstillende i de fleste afdelinger. Huslejeniveauet er de fleste steder rimeligt. Der er dog enkelte afdelinger der får tilskud fra dispositionsfonden for at holde lejen på et rimeligt niveau der ikke giver udlejningsvanskeligheder. 2/4

14 Der er enkelte afdelinger hvor der er større udgifter til hærværk. Det er dog ikke beløb der vælter afdelingens økonomi. Der laves indberetning om hærværk i nogle afdelinger. Der skal laves helhedsplaner i forbindelse med nye ansøgninger om støtte til boligsociale medarbejdere og aktiviteter i Møllevangen, Frydenlund, Kalmargade og Herredsvang og formentlig også Nydamsparken. Der er naturligvis en del klagesager. Nogle foregår kun mundtligt. Vi oplyser der skal klages skriftligt. De fleste klager omhandler husordenssager og forbrugsregnskaber. Der er indsendt 16 sager til beboerklagenævnet og har fået medhold i de Nybyggeri Byggeriet i Sabro blev lidt forsinket inden vi fik byggetilladelse. Teglhuse gik konkurs og en del af arbejdet var ikke færdig. Der var også flere mangler som de ikke fik udbedret inden konkursen. Vi er i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden. Byggeriet i Mårslet er indflyttet 15/ og 15/ Der har ikke været nogen flytninger. Afdelingen går over til B-ordningen pr. 1/ som den eneste. Byggeriet blev lidt billigere end forventet. Byggeriet i Hjortshøj blev også meget forsinket. På det seneste har vejret givet problemer. Det skyldes masser af regn. Indflytning i løbet af første halvår i På nuværende tidspunkt er det relevante sted for nybyggeri en etage ovenpå Chokoladen på Paludan Müllers Vej 44 Bo83 afdeling 26. Taget trænger til udskiftning. Vi ønsker i stedet at bygge en etage ovenpå med ungdomsboliger. Det vil kræve en ændring af lokalplanen. Vi regner med kommunen er positiv over for flere ungdomsboliger i dette område. Vi satser derfor på at få en kvote, formentlig i Ellers er det Lisbjerg og senere Elev der er i spil. Kvoterne er imidlertid meget små for familieboliger. 7. Renoveringer Primært Nydamsparken og Norsgade som kommunen bliver involveret i. Der er opnået enighed om kapitaltilførsel på i alt kr. til Nydamsparken. I forbindelse med større renoveringer kigger vi også på energitiltag. Det kniber dog med at få økonomien til at hænge sammen. Det kræver betydelige tilskud. Nogle af de ældre etagebyggerier har behov for renovering af murværk og måske elevator i et par opgange pr. afdeling. 8. Udlejningsaftaler Der er aftale om kombineret udlejning i Herredsvang og fleksibel udlejning i Frydenlund. Det kan være relevant med fleksibel udlejning i Vandtårnsområdet. Bortset fra udlejningsaftaler handler det om aftaler for Norsgade samt lokalplan til ungdomsboliger ovenpå Chokoladen. Kvoten skulle ikke være noget problem. 3/4

15 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning. 4/4

16 Resume af indberetning til kommunen - Bo83 Org. Fusion 1/ Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ikke så mange store boliger 2 Viggo Stuck Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Otto Benzons Vej En del små boliger og få store boliger. 3 Risvang allé Afdelingsmødet har accepteret 1. etape af renoveringen. Bethesdavej Der bevilges tilskud fra trækningsret og dispositionsfond 4 Vilhelm Bergsøes Vej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Peter Fabers Vej Trøjborgvej 58 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 6 Majdalen 1-13 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Køkkener trænger til udskiftning 7 Aldersrovej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Små boliger 8 Trøjborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 9 Tamperdalsvej 1-11 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand

17 10 Visbjerg Hegn Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Køkkener udskiftes individuelt. Mårslet Leje ret høj. Meget aktiv formand. 13 Hjulby Hegn Problemer med klimaskærm, glasoverbygning og tag. Spørring Ret høj leje - skæv beboersammensætning 14 Julsøvej 2 A-36 B Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Risskov Beboerdemokrati ikke så aktiv. 15 Julsøvej og Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Fredensgade 30 C og 30 D Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv. 17 Brendstrupvej 6 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 18 Fredericiagade 18 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Viborgvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 20 Norsgade 7 Meget dårlig vedligeholdelsestilstand - burde nedrives og ikke renoveres. Ansøgning hos Landsbyggefonden 21 Katrinebjergvej 56 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Beboerdemokrati ikke så aktiv 22 Åvænget og i Egå Byggetekniske problemer med træbeklædninger, fugt og kuldeindfald Udbedring af de fleste problemer er i gang.

18 23 Høegh Guldbergs Gade 49 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 25 Paludan Müllers Vej 46 A-C Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 26 Paludan Müllers Vej 44 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand bortset fra taget. Interesseret i at bygge ovenpå i stedet for udskiftning af tag 27 Herningsvej 1 Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 28 Bethesdavej meget små boliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Udsluningsboliger der benyttes af Jysk Børneforsorg/Fredehjem 29 Hørretløkken 247 A-283 Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hørretløkken 355 A-413 B Velfungerede beboerdemokrati 30 Damgårdstoften 20 familieboliger under opførelse til udlejning 15/ og 15/1 2012

19 Resume af indberetning til kommunen Højbo Org. Fusion pr. 1/ Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Dårligt fremmøde til afdelingsmøder 2 Haugesundsvej Konflikter i afdelingen bl.a. p.g.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer. Stockholmsvej Kristianssundsvej Nogle boliger trænger til modernisering 3 Møllevangen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftig fungerende beboerdemokrati 4 Nordalsvej m.fl. Nogle boliger trænger til modernisering. Gulve udskiftes nu. 5 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Fornuftigt fungerede beboerdemokrati 6 Randersvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 7 Illerupvej 1-39 Ingen afdelingsbestyrelse nu. Udskiftning af vinduer sker formentlig om et par år. 8 PM 28+JB 25 2 boliger og erhvervslejemål 9 Kirkedammen Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har lige fået ny afdelingsbestyrelse

20 10 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 11 Kalmargade Beboersammensætning kan måske ændres ved fleksibel udlejning Køkkener og ventilation udskiftes nu. Badeværelser trænger om nogle år. 13 Vestre Ringgade Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Gustav Wieds Vej 7-9 Behov for køkkenrenovering 14 Salonikivej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Hjortshøj Beboerdemokrati bør styrkes 15 Attikavej Hjortshøj Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 16 Skæring Parkvej Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 17 Skærings Parkvej m.fl. Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 18 Skæring Parkvej 3 A-5 D Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand 19 Herningvej 1 Tilfredsstillende vedligheholdelsestilstand 20 Virup Skovvej - Hjortshøj 65 familieboliger. Byggesag har trukket ud af forskellige årsager Byggemodning er nu i gang. Indflytning i løbet af første halvår i 2013

21 Resume indberetning til kommunen - Vesterbo Org. Fusion pr. 1/ Molbechs Vej / H.V. Kaalundsvej Rimelig vedligeholdelsesstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 3 Helge Rodes Vej Rimelig vedligeholdelsestilstand Ombygning af varmeanlæg og frivillig udskiftning af køkkener 4 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmeanlæg 5 Hammershusvej Rimelig vedligeholdelsestilstand bortset fra fuger og murværk Ombygning af varmenanlæg 6 Uffesvej / Rosenvangs Allé Fuger og murværk trænger til renovering. LBF vil måske støtte nye gavle. Ombygning af varmeanlæg 8 Nydamsparken Stort behov for renovering via LBF og kommunen 9 Reginehøjvej 1-49 Rimelig vedligeholdelsestilstand. Afdelingen er i gang med renovering af kloaker til ca. 9 mio. kr. Frivillig udskiftning af køkkener 10 Høgevej / Fuglebakkevej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Fleksibel udlejning

22 11 Lindholmvej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener. Problemer med at opnå enighed om bygning til ejendomsfunktionærer Der har været en del udskiftninger i afdelingsbestyrelsen de seneste år 12 Nørreskovvej 1-23 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilsstand. Vinduer udskiftes. Licitation lige afholdt. Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 13 Rydevænget Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Kombineret udlejning på grund af skæv beboersammensætning 14 Nørreskovvej i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af vinduer og fordøre Styringsdialog med Favrskov ikke begyndt endnu 15 Skelagervej Rimelig vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener 16 Hallssti Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Frivillig udskiftning af køkkener Deler faciliteter med afdeling 17 - kan give problemer 17 Istedgade 8-10 Ungdomsboliger med behov for vedligeholdelse af afdelingen. Udskiftning af vinduer, kviste samt brugsvandsrør. Ingen afdelingsbest. 18 Fredensgade 1-3 i Hinnerup Rimelig vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog endnu. Ingen afdelingsbestyrelse er er mulig i denne afdeling 19 Virupvej 61 i Hjortshøj Udskiftning af tag, kviste samt varmerør med delvis støtte fra Byggeskadefonden. Tilskud fra trækningsretten og dispositionsfonden. Tilskud fra dispositionsfonden til driften. 20 Hjelmagerparken i Løgten Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag Tilskud fra dispositionsfonden til drift og vedligeholdelse.

23 21 Mosevænget i Hammel Ombygget 6 ungdomsboliger til 2 familieboliger Rimelig vedligeholdelsestilstand. Støtte til driften fra dispositionsfonden. Ingen styringsdialog med Favrskov kommune endnu 22 Torpevænget/Kappelvænget Ungdomsboliger med tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen afdelingsbestyrelse 23 Vistoftparken i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand efter udskiftning af tag 24 Ranunkelvej i Sabro Rimelig vedligeholdelsestilstand 25 Skejbyparken Renovering af murværk udført. Problemer med gulve. 26 Østergade 2 i Hinnerup God vedligeholdelsestilstand Lejere anvises af Favrskov kommune. Ingen styringsdialog Ikke muligt at få en afdelingsbestyrelse 27 Ryttervej i Hammel Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Ingen styringsdialog med Favrskov kommune 28 Ranunkelvej i Sabro Tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Har fået afdelingsbestyrelse i januar Rønnevangen i Sabro Nybyggeri. Teglhuse gået konkurs. Vi er stadig i gang med udbedring af mangler. Der ydes tilskud fra dispositionsfonden til færdiggørelsen. Aktiv afdelingsbestyrelse

24 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 25. oktober 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 16 Hammershusvej og afdeling 17 Kongsvang Afdeling 19 Tamperdalsvej Afdeling 23 Nydamsparken Der har været afholdt rådgiverlicitation på projektering af 2- strengsanlæg. Dette er første gang vi har udbudt rådgiverdelen og de viste sig at der var stor forskel i pris. Cowi var under halv pris af den dyreste. De er nu sat på opgaven. Europark får til opgave at kontrollere p-pladserne. Dette sker inden for få uger Som en del af drøftelserne om renoveringsplanen har Landsbyggefonden givet tilsagn om fritagelse for G-indskud pr. 1. januar Afdeling 27 Frydenlund Som bestyrelsen blev orienteret om på sit møde i februar 2012, søgte Boligkontoret Århus at ophæve et lejemål i relation til en stribe tilfælde af uro i form af hærværk, trusler og brandstiftelse. Der er nu afsagt kendelse i Boligretten om sagen, og den faldt desværre ud til den opsagtes fordel. Baggrunden var, at retten ikke fandt det tilstrækkelig belyst, at lejeren kunne holdes ansvarlig for skadevolderens ophold i afdelingen. I samråd med Boligkontoret Århus advokat er det besluttet ikke at anke dommen.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. maj 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15-18.15

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem Lars

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Budget Hovedforeningen

Budget Hovedforeningen Budget Hovedforeningen Antal Bruttoetage- Á leje- Antal lejelejemål areal i alt (m2) målsenhed målsenheder Lejligheder 3.915 309.145,0 1 3.915,0 Ældreboliger 48 3.216,0 1 48,0 Ungdomsboliger 161 6.064,8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere