. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer"

Transkript

1 . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd lor Klitmøller By opstod Torsdag Eftermiddag Brand og da der ikke var ret langt fr. Brandstedet over til Nystrup Plantage var Situationen ret alvorli e. ' koml bl. a KUf! og l C ma! tes Ani sen Oliemangelen bæmmer Ski og Rødspælleliskeriet. Rødspætteliskeriet i Vigs. Bugt M og Jammerbugten var stadig godt de April Maaned ud. l de seneste se Dage var Fangsterne ra jammer F' bug len bedst. Endnu opnaaede C liere Baade Dagslangster paa ca. s. looopund men andreb.ade havde t mindre. f B88dene har i denne Periode været ude mange Gange og det tærede stærkt paa Brændselsolien saa der ikke er meget al den 'euertral/tede Væd ske tilbage. Man haaber dog at det en al Dagene. kommer ny Forsyning al Petroleum. 0_. Det er klart at fiskeriet hæmmes o"._

2 ... mt:u al Ul... w"b.... boldt et interessant Poredrag og e- Ydby bar alter Vand. fremviste Lysbilleder. h~ve.dsage- Ra~ Ydby Vandværk er nu endelig lig fra Bombardementer Pnland pr. e" igen kommen l "Sving-. eher en Der blev derelter valgt et Udvalg Hø Ky! ufrivillig Frostpause paa tre Maa paa O Medlemmer som skal fore.- ~ s. ned er.! stå a TellniHg al Medlemmer 1111 p den nye-porening. De valgte er: oj Guldbryllup i Tbisted. P. Toft Pørby A. Bang Jannerup Ka! Fhv Telegrafbud Jens P e d e r- Lærer Jensen Bach Pedersen Sk~ d s e n og Hustru Planlagevej l Smed Kamolrup Pru LægesBrandd J 5. Jordemoder Fru Jensen kræ i er Thisteu kan Lørdag den 9. Maj M le Chlislensen og Vorupør fejre Guldbryllup. ~~ Eo "Skrællet" Herrecykle s. fandtes Gaar Morges ved Retsar vej i Thisted Tyver: har lor al e- laa Gummien af rellet Gaflerne ud re saaledes at Stellet er brække! og den ellers gode Cykle er helt øde!t~ lag. Man ved endnu ikke hvem e- Cyklen tilhører Luftværnsforeniog i Hundborg ' Hundborg-JannErup Sogneraad er havde Torsdag Aften indbudt Kom' l n munens Beboere til en Sammen ~e komsl Porsamlingshuset for al e planlægge Oprellelsen al en Lull o væloslorening. Lærer A a b e n h u s Skjoldborg Ju~iUS Poulsen og Uddeler EriKsen. Læge B r a n d t redegjorde korl lor en Luflværnsforenings Punktioner. Naar Tegningen af Medlemmer er tilendebragt skal der vælges en Bestyrelse som skal varetage Administrationen og udlage forskellige Hold Hjælpemandskab. Der indmeldte sig straks ca. 50 af Porsamlingen som Medlemmer. c. men Eriksen bar Telefon

3 _ UGl "'muuer Slemt rknibe slipper Olit8R! i Pinsen. P.. -_'skinda' fra Hslorien. Kalundbo -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larten vil der - Der foreligger endnu inielom begræntede Ov hvornur den nye Grundskole lor elter hvad St.18b ~ C. B.ere i Thisted begynder. Det deler under P var Meningen al Skolen skulde brlangt særlig begynde midt i Maj nam Land- Skibet. Delle g brugets PorurSarbejde i det væ- 22 L d d i senlllgste var overslaaet men da. ' 0r.ag en l. der mangler Uniformer og Ud- ' 26 Maj begge ruslnlng skal disse Ting lørst til- Adgangsbilel vejebringes inden der kan lages alle Stats- og P llal. Næ~mere Meddelelse vil dog (ikke lelelonisk) formentlig snart kunne lorelgge. ' O d l'. mbor s gnang _ nok.n Thybo - Ud nd.... syn ligt. ftk Suke HvldbJ.rg. De fire' fra D. B. U. i Thisted var Nye SnedkerSv Lørdag Aften i Hvldbierg hvor d. op- Svendeprøve lørte den lokale K.boret.- nok en bestaael al Ms..

4 i Pio oer-kllljlmenlemtl Knibe llipper O~8R!.h.lokindat fr. Historien. P.. K. -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larlen vil Der foreligger endnu intel om begrænte hvornaar den nye Grundskole lor eller hva C Bere i Thisled begynder. Del l deler ur var Meningen l' Skolen skulde brlangt begynde midi i Maj nan< Land- Skibel. [ brugeis Poraarsarbelde i del væ- 22 L0rd~ senlllgsle var over si. aet men da '. der mangler Uniformer og Ud- ' 26. Mal ruslnlng skal dsse Ting lørsl lil-\ Adgang velebringes inden der kan lages alle Sia sllal. Nærmere Meddelelse vil dog (ikke lele 'formentlig snarl kunne loreligge. lob d m or S _ nok.n Thybo - Ud nd... synligt. ftk Suke HvldbJ.rg De fire" ra D. s. U. i Thl8ted var Nye Sned Lørdag Allen i Hvidbjerg hvor de op- Svende~ lørle den lokale Kabaret - nok en beslaae' a

5 Sde ~ ViJdsundmødet Det 26. Vil(lsu ndmede bli ve r i Aar o m Gud v T irades den ao. Juni og On.das den 1. Juli. Talerne bliver : Biskop M l 1m s r e m StWs pro vs l Kaj J e n s e n Missionær P o ul B a a g " c og Pro fessor Svend L o m h o t. Hvl. der _n.ke. g r etla Logis ho. Egnen. Beboere m.. dehe udtry-kkallgl o p g ive s vad ndmeldelaan. De der ønsker Lo g is bedes bemærke om de medbringer Cykle. M 881 tiderne indtages l Fælless kab pa Vildsu nd Strand. AdmeldeJse iii Mødet sker hos undertegned e. Nasr 500 Delta ger e er tegnet er Pladsen optaget. Ved ndmeldelse betale s pr. Deltag er tlfl Kr som kan sendes paa Postgiro til Odr N iels N i e 1 s e n S undby pr. Vildsund Vest. Niels Nielsen Oaardejer S u ndby pr. Vildaund Veel. Severin Vestergaard O"ardejer Hejbje'ggurd p r. Sned9t.:d. Ed'. frederiksen Sognepræst St'Retrup p r. Herdum. V. Fibiger P ro prietær ~Ø l.nd pr. Sned9led Spand Heste til Opkørsel af Grus i Vigsø og Vorupør samt 40 Lastbiler (Generator eller Benzin) antages. Fa.: JENSEN & KROGH Nørregade 41 Thisted Telefc n 341. splue man pc. og andre Vejforbindelser gennem Thisted. nleresserede indbydes iii Møde Onsdag d. 6. Maj Kl J. paa H otel.aalburg 60 angaende Kysvejen og andre Vej forbindelser gennem Thisted Thisted Erhverv.raad. Pra 2 Mej begynder jer Prima

6 i - - Vy/{er vaau Bedre. '\'ulitet fill~ 1 UU SUl nn!'llhoj cl {oni'al{tav! tegnes. Vi level'er Oliekager tilbage i FOl'hold til fld de n f... 'o JeLlobcll e Og d~s ikke. Det. ' ;ler er bygget td Avlen. PETER ANDRESEN> <~ "O Saasæd 0l-:' Fodcr.stoffcr. eleo'[lnte cykje~!jcstc. PM ~ne. Mollevej 3J. ThisL :ld. 'relf. 7i)G. J:U;'g og tro J'~~oj (wl.lilet fm C'kJe:- af t~;l 'rket med de tl'e cl~s GllrrH~tJn~~J1ct. Cyklclwndle Tn'lrne p:tjj S kender dem. re" -Værelse til Leje. dt mobleret Værelse med Et go S ng e kan faus ti! Lej: 2 g~e ~me Sted kan '> srrak faa Kost.. 11fand ). r. Diirl" Munkevej 34. EJE DO 30 Spand Heste ti! Opkørsel af Grus i Vigso Hansted Slcmbjel'g og Vorupør samt 40 LAS1'BLER (Genel'alol' eller Benzin) antages Fa: JENSEN & KROGH Nørregade 41. Telf. 331 Thisted. TØRV 1. KLs KULTØRV (Askeindhold 4 7 pct.) og GENERATOR TØRV (Askeindhold 1-3 pct) sælges i større og mindre Partier. S. M. KRSTENSEN Ørstedsvej 23 Viborg. Telf strllp. U'l11 udlejl's Bn J spænd' en Ha og Ph sætnir Tlf. 6 E. sætni }.dol " til ~ g~' J. mor: dyg1 m.d E S.\ Vil Tdl'. Land til Salg eller Bytte. H' t N dth E 20 Niel Kd'uw Lu's.n ngs en. or y O Svankjæl' pr. Bedsted. Ejendom hei!!"<tende j SvankjæJ' z:t!ed til- Stb tilkendt 1. Pr. Fader "Thybo Eg" Moder "J fenriette" Reg. N' P". og kam'el i 1. K. staar til Bedækning for H'l nil K /"

7 Sde 4. SO<:.lAL-DEMOKRAl M.rk'.ln'....n begynder Aftea K. 2J40 oll vu er KJ f'ærdøel"ygterne tænde o. ukkell Lejerbeskyttelsen ar god nok. højere Leje Forhold. end under normale S"lvbryllup kan Fredag d. 8. Maj lejres al Konsulent A. K o r S g a'la r d og Hustru Torp ved Thisted. - fisker Niels S ø r e n s e n og Hustru Lyngby kan Mandag d.. ds. lejre Sølvbryllup. Ved Retlen i Slruer har været ehandlef to Lelersager hvor fusejerne h ar krævet Retlens St.ngerup.. Clrku.. odkendejse af Lovli g heden af Richard Stangerups Orkester har gæ [givne O psigelser til Praflylning ltet Hjørring og Hjørring Soci8ldemo- "nh O' ds VfS. Maj og l. Novem- krat skriver herom bl s; r d. A. Ved det tredie Gæstebesøg sank Populariteten adskillige Grader og t J den første Sag ha yde en Lejer Sltylden var Richard Stangerupø egen. nem Lejerforeningen forlangt Stangerup har nemlie: faset den ulykren fil.t opfylde sin Ved ge- s.lge Opfattele.t det er ligegyldigt delsesplfgt og jsflndgøre Lej- hvad man byder et Provinspublikum leden der ikke var rllrt 4 men dl nne Opfat~el.e g0r han klogest at revidere hvs han ønsker fortsat B/eren vlprdigede ikke LeJer-18t have et Publikum herude. Ellers V ingen et SVir paa Henven.. høn kke blive øavnet. aen Snedated Købesum 6000 Kr. Vur- Politi.1 Jerl'lb"ne derings8um 5500 Kr. Pra Th;sted P;errllsle'i. mer 4 bl sll.o\e Kommis Pritz En~gaard Hi1ersle'i hvor Købesum 1200 Kr. ikke l'oæn.k. 'iurd K.ase Fra Gdr. K. P. Christensen Korso v\d til Bestyrer P. HeUeberg Jensen Hiar- tage demaal Købesum Kr. plus Løs- Kys øre Kr. Vurderingnum '22000 de Kroner. a\ Arbejdslesbeden i Tbisted Amt. "J in! Arbejdsanvisningskontoret i 'Thi.- sted oplyser paa ~orespør~se\ at B der pr. \. Maj var \alt 5\0 hlmeldte K arbejdsløse i 'Thisted Amt 467 l< Mænd og 43 Kvinder. ~ Der var 3<)5 ledige Arbejdsmænd l _ 58 i Thisted 103 i Nykøbing og 268 i Landkommunerne ~ Bagere 2 'TYPograter \ Bry~genarbejder t 2 kvmdehge Arbe)Gere 1 Gartner 32 Handels- og Kantormedhj';'lpere (O ra Thisted) 1 Kedet- og Maskinpasser 3 ~\ele rister 3 Smede 3 Formere 3; Mure~e 2 Møllere 3 Skrædere tc Slagterio.rbejdere 2 Sned~~re ~ Tekstilarbejdere (heral 3 Kvmder 13 Tobak.arbejdere og 5 Tømre" Oe le.te ledige Arbejdsrnæn paa Landel landte. i Vetervil Agger 34 og i Skarrehage 21. Lilie ArbeJda '"erayl\d.

8 _-_._- ~ h.vde kl.get over ham. Ogsaa her blev der gennem Lejerforenngen gjort ndsigelse og del kom hl Sagsanlæg fra Eletens Sde. l denle Sag Vir der ved Retten OVflt! u~ u "... ~~. svagelig og tit sengeliggende. maatte han selv hjælpe til i Husel. Da Kræfterne log af flylede de til en Datter.om er gift med Tømrer Stak-Pedersen. Ræhr og her nyder de en kærlig Pleje. Vldnet.rsel og flere kvndelige Beboere fr. Ejendommen Vir hkg rd-sku pll Th ted. medt ii Afhøring. De fik Lov iii Han. Bakg.ardø nyejle Skuelpll.t udl.le ilg rit om PorboJdene.5ronl er KærJl~heden. viii nær Fremf Huser og fremkom med en Række tid af Ydby-Dilettanter blive opført i Porkl.ringer p'l a' man ikke Thisted. Det blfver ants&cllg Sondag f dl Der d. 17. M.l levede ør go sammen. Skuespillet opførtea i Sønd.gs i Siørvar dog nret HoJdepunkt for Op- ring Oli! der var fuldt Hu. Hana B.aks'geJsen. Begrundelse. Lejeren gs8rd var selv til Stede og blev hrer.rte foruden sin Hustru to Lejere teh2f hyldet. der bor under bam og de bevidnede begge at der ikke var Sløj Ræbr-Haosted-Vigsø Sogoeraad eller Speklakel r. sgsøgte. holdl Møde - i Mandags. Alle.. Medlemmer var mødt. Paa Dommerens Henstilling _ De forelaa tre Skatteklager bevedes S.gen og Ejeren indgik som ble: behandlet. ' Pli af betale Lejeren 20 Kr. i _ rre AnøøgninRer til Opførelse S.gsomkostolnger. af Arbejderboliger i Hansted an- LeJelovens Beskyllelsesbeslem- belalede.... mejser havde vist sg ilslrække- - En Ansøgnr!1g.om Kaution.. tra Hundbori H viehjem hen laghgt bold bare begge Tlælde dea iii næsle Møde. Man ønskede bemærker.struer Soc.-Oem. og fnrøl at underløge Sager du bør føjes ii: Lejerorganisatio - En Udslytning ra EjendomneD bar vlsi.ig at være særdeles men Mir. Nr 41 d. m.. i Bjerre ayfug anbelaledes.. - Til den loreataaende Rotte kampagne valgles lil al udlægge Billiere Kæferter. Gift i Febbenled Vigs ø Bjerre og J Justil.minisl.';et har man gen Saarup Nic. Thomsen Ræhr. og nem længere Tid værel besiæljig.1 Berlel Heekjær Hanst.d lor Han med Overvejeløer om Ændringer ted Hamborg og Torp. i den.traffer.~lige Praksis i Berutel... ager og i Løbel.1 kort Tid kan der venlea Lempelaer al de nugældend. Tillale- og Straff. regler. D. blev eom betendt indlori uoder Hen.yn til de.rlige forhold 0i man r.gner m.d at ca Menne.t.r over hele uodet.r idomt Frihed.. lrafl. lor B.rusel... Den ny. PraklJ... il komm. til at ih ud pli at d.r j Almind. lighed ikt..kal n.dlæglles P... ar. nd. om Frihed.. tral ra Ankiii" mynd'iheden. Side men derimod <ræ... n Bøde der dgg.ikkerl lommer ii at ligge j et betydeligl Tinglyste Skøder. Fra Gdr. Chr. Poe;h Jenaen Pugdal lil Odr. Madl Henrikøen tidl. Grurup. nu PUldet Købesum Kr. plus Leløre 4500 Kr. Vurderingssum Kroner. Sned.ted Købesum 3JOO Kr. Pr. Cheuffør J. P. Jenlen Thi.ted Ul Arbejd.m. ~gv.ld Jensen Thisted Købelum Jl00 Kr. Vurderfng.lum 8X) Kroner. Pra Husejer Henrik Poulsen Sned- ed. til H.leler Chr Jen.. n Neesgaard Vurde. ringll.m 1000 Kr. Pr d.tnævnte til Murer Jen. Thom~ da han mener den er antik. Han byder Værten 30 Kr. han byder 40 OR: omsider faar han Skeen tsllloel for 150 Kr. som han betaler kontant nlenill Karlen fra Landet med nor;et blandede følelser ser til. Saa drager Karlen hjem med ølne fattige 111. Kr.. men kort efter kommer en amjen Mand susende r aa Cykle. Vel er Karlens Husbond og han lover et farlir;t Hu!. Den værdfulde S(t! er fundet i hans Jord og er derfor hans ~jendom som Karlen slet kke har Lov at sælll;e oøv. NSB. det ender 888 med. at Handeterne gaar tilbage og 888 drager Oalrd~ manden af med Skeen. Men kort efter lyder et Bulder ved Restaurationens Dør. Op ryger Døren og den meget omtalte og omh8ndlede Ske bliver kylet hen ad Gulvet Døren knaldes l og en vred Mand springer psa sfn Cykle og.ad Hjemmen lær han tø-. Han hsvde hob Guldsmeden f slet konstateret st Skeen kke var fem Øre værd. Arbejde. Flere Houdrede Mand i Virksomhed. Politikommissær Holten København har paa et Pressemøde givet en Række Oplysninger om Kyst bevoglningen. Saalreml hele Danmarks mere end 7500 Kilometer Kystlinie skuld. bevogles al det almindelige Ordenspoliti skulde ele Landets Slyrke benytjes hertil og der vilde endda blive 4-5 Kilomeler mellem hver Mand og de vild. aldrig kunne blive allost. Den nuværende Kystbevogtning omlalier hele den jydske Vestkyst og Skagen rundt ned til Limljor den desuden hele Sjællands østkyst og Bornholm og Arbejdet bestrides her af en Styrke po. 350 Mand plus overordnede hvortil kommer Københ8vns specielle Kystpolili. Kl'stbevoglningen iii Sos er overtagel al Ma"nen. Personalel til KYltbevolllningcn er ganlke ulige Mennesker men med erlarne og dyglil-(e a'fdre erfarer ho d t Epide m ikom m ission en lor Thisted By Hillerslev og Hund boq~ Herr~der saml Hanherrederne i Oaar Møde i Thisted. Kommis ~ionen beslaar af Politimester Brix der er Formand Amtslæge Polke Amtsraadsmedlemmerne Vestergaard og Mølbæk samt Propr. Th. Lund Hundsirup og for Thisted Bya Vedkommende al Sundhedskommissionen Borgmester versen Ole Jensen og Sanderholl Jensen. - Stod Lusene paa Dagsorde nen spørger vi Amtslæge P o k e. - Ja vi drøltede navnlig dette Spørgsmaal og jeg lorelagde Kommissionen en Oveni~t over hvad der hidtil er udrettet og en Plan lor det remtidige Arbejde. Hidtil i~dr~g~-e;-p~c; ~S;; l-' g-ec;hccucc.:-:e:ot-ct;cit"r=en::c.;c.t'nmucoiim"'c 8 g. 0& n erli~t1 ning ligesom Sen~etøi og Gang- ledes nd:.. ~ klæder skal desinhceres. Det er Amerikanak Lotteri: Ntkj~ hidtil gaaet udmærket og der har Hebsgaard Thisted. StryRtj ~ ikke været Tale om at skride til mis Harald Nielsen Tblat~ S!tt' --.." Tvangsforanstaltninger. Ejner Sund Thisted. Et _ Plettyfus er kke konstateret? undertøj Købmand Brunlborl0 _ Nel. Sygdommen findes OVt;r- Nlltellevinsteme: Et P; ~ hovedet ikke her \ Landet og da Stalle. Trikohl. Et Spei\ Ff1.~.' Smitten kun breder sig ved Hlaelp mægt1&: Skaalum. Et Aa'le~~ Pedersen Thisted. ~ ~ af Kroplus kan man altid være sikker mod Smitte naar man er Gevnsterne pu l..od"d'_. q fri for Lus. Agnes østergaard Tb.intitJ~ Blæ.re Pedt Arkitekt Alld~ - H vor e d es staar d e t t paa S Gt ~~... 1\ Landet? tlijvaugeren rmelter 1. C. J.... Thiated. Cyklell Svend M.ld.lo.~ - Jeg bar Øjeblikket kke sted. Ogaretter Gi Tobak'! noget Talmateriale desangaaende l<.obsen Thl.ted.. eirrern Tjll. men leg ved al der lere Steder.Roya'.. e t~ er fundet baade Hovedlus og Kroplus hos Skolebørnene. Nu indledes der et Samarbelde mellem Skolerne og Hiemmesyge- Socialdemokratisk Forening DAGSORDEN: >' - THSTED - alholder Torsdag den 7. Maj Kl. 20 paa Alhol<\shotellet. Beretning Regnskab Valg af Pormand 2 Bestyrelsesm.dlemmer l Revisor samt Repræsenlanler til Kredsorganisatonen m m EventuelJ. BBSTYRELSHN. Hvldbler&-Lyngs Sogner boldt Tirsdag Alto. M. - Pormanden for ti PorskennelsesloreniDg N ~ fremsendte fornyet An~eg~ Optagetse al K.bbersm Sagen benlagdes 'id'te med den Begrundel'e lt valgets Budget var luidl Lars P o u s e n: Ott være al tralikale Urt.d ensker Vel en optaget. N. C. L y n g s: J~ tionsbyer bar luet sin al Pengene som er b Veibudgettet. N e r s k o u: La... Ting ved Veiene.il d komme da vi ikke millionerne. og det mest lovet B.boerne at optage Vejen. Der lertes en ltlgere om Sagen. Buskjær: Jeg vi kln optag. Veje. den Stand. nur Penge dertil. N. C. Lynis: Vil gere Vejen i lærd'g \ Kommunen el jeg. Elter lere U Sagen. - L. S-Blld.t

9 SOCAL-DEMOKRATEN. Købesum 6000 Kr. Vur Kr. Jernbane til Enggøørd HilJerslev. }{r. ikke ~ær!lk. vurd. K. P. Christensen Korse tr. HelJeberg Jensen Hiar~ Kr. plus Løs Vurderingø.sum i Tbisted Amt. visningskl)nloret i Thipaa Forespørgsel at var iah 510 tilmeldte Thisted Amt 467 Kvinder. ledige Arbejdsmænd 103 i Nykøbing nerne 6 l Bryggerielige Arbejdere Handels- og Kon (O fra Thisted) inpasser 3 Mejeede 3 formere 3 ~'::e 3 ~k!~~ere O Politifolk som Ledere. De kommer elter et kort Ophotd paa Politiskolen til Helsingør Politikreds hvor de er indkvarteret som paa Kaserne i tre Villaer. Her taor de videre Politiundervisning og dellager i Bevogtningen at denne Kyststrækning der ikke mindst i de sidste islyldte Vintre har været af stor Betydning Kystbevogtnin~en har i det sidste Aar indgivet 4000 Rapporter og indberettet ~ 256 Miner og Bøjer. Bortset fra Patrouillering langs Kysterne er den vigtigste Opgave Kontrol med Papirerne lor indog udgaaende fartøjer og deres Besætninger. Skovsgaard Teglværk solgt. ( ma Sty at Ha lan yd ell d Skovsgaard Teglværk er med M Tilbehør Maskiner Jorder og Ler arealer m. v. af Konsul C. Nielsens væ Dødsbo solgt til A/S Chr. Nielsens s Teglværker i Aalborg. Chr. Niel El sens Teglværker omfatter derefter fol r :_ Cl... A......".. Cl... ~....

10 lse n TELEFON NR. 1. ~HllUURU\U.. ;;;;' ~'~ 30 Spand Heste i Vigsø rsel af Grus og Vorupør 40 eller Benzin) antages Fa; JENSEN &. KROGH? 1l0'l Nørregade 41 Thisted Telef l 33\. ~ Dansk Standardmel yder ik ke altid Gæren den fornødne Næring Derfor nsfl tier vi under Formalingen Hvcdemalt der lad er Gæreu' Arbejde forega8 hurtigt og Uf der de gun~~8te Betingelser. Denne Til tetning kon trolleres dagligt af vort Laboratorium s '" AS THSTED DAMPMØLLE

11 ... F. E" L -----_... = -- Hvem ør Slynglerne 7 rtjf.led lor.ve der rd'" Herverk mod de ollcnltl"t: Til lu'.rull'l nlvnllg 8ukYllel'U' "vene P.n'''Ren 0J pli dell.mle KJrke.urd J de dle D"e er del... rede. O.nlt:.kel.1 N_aler lt mene.om henger J 1 11'1" 'led ndlnacne er.jlllel del Ruderne de.mll Sk.be er!lnu.1 POlm 'el med.1 'ele dille N.'er er 'Orll1eollll. _n.lrer nur del p.ller dem. kuooe... e.1. nd Tlllluilllrummene lor her ulonlyrrel kunne dyrke Kerbeden. TH]fS1rED> OGlEGN Men foruden.1 el.ldul BtUR.1 Rummene o er.n.ke ol ulo... er del reni lal.1 N_alerne fjernes.aalede. al Publikum Tilfelde.f Lullalarm kke kln komme ned Til luglllummene. Polltlel er.ærkl ude eller Lab.ner der a:.. r oa: laver den S.. Skarnlleger og m.n beder Bl.dene krallig' hen.lllle!l alle..om "a:tt'm'er det mindsle der k.n lede Pollllel pu Sporel eller OernJog.mendene om siraks al.f"lve Meldina: Pollllel. lom bej. har norel dlsle.1 g.re hvis kk.. der er Lull.'.rm. Del er under de henkende Por hold en megel.vorllg S.g.1 Hærværk mod offenllige Poran t.unløger og fu Polltiel f. 1 edkommeode v de blive str.uel bvllkel de og.u fortjener Del m.. denne Porblødelse bemerke..1 enbver Beskadigelse. oueoulee Skille e.. ogsl er ft.lb. oa: f.lder jnd under sreøge Lovbestemmelser. De skellige Porln.tallnlnger lor t sikre Befolkningen mod evenluee Ulykker og vi k.n kke linde Ol l.t enkelle nsvars. 1.le Personer.. bolerer Myndghedernes Porlntallnlnger. Tbl ed S.b"dea.s'"U likviderer. OlereJenllk.bel Thisted Se. blde.nltall der gennem en Alf. rekke hr drevet den private Bldeanal.1 ved Tbllleer. atholder p.. Predla med LlkvldlUon p.. Llbld.llooenl Yler O re n" Jer.t verel lor rlnae og Anilallens Ud.etnlng nfol 0l Vedllgeboldelle Der bar hvert A.r verel kud Oll m.n har nu trullel med Kommunen om Overl'gelse B.de.nl'llten mod BetlUnl en Tamrerreanlnr fr.lldlle Aar Der bliver derefter Bldelnlt.lt for Voklne ved alfen. Ø.de. 16 Kr 'o rdl 4""" K"lrll.mmcr vir.t 1m j kun h.vde Ud".nlj "e"neln Del v.r bli'. uppe' l Oll' hlndliuh mllllel... r optcllel Min n ede RUllll :nen ;;; vil.nl'w hh b/jye Pcr.on.le. Statsbanernes Pinsetratik. Serfle Adg.Olsbllleller til Kalundbort-Aarhus Overfarleo. S.bnerne har nu for Pin.elflhklren klar. Merke Plnerne Der hl ' der iod. forud Billdu~r kan pli alle Sllioner 14 D~e.r A ejen og Rejsegod. rn ndsrrves D'jil:en lorud. P.. K.lundborll-Ahul-Oyu. belordres der Fredag den den 23_ Tirldag i begge dt:r er i de ordinære Po< disses eventuelle indlægges der forbindel!estog Kurv eller T.ske med til K.bmaDdeo. S e n J a C o b s e n i Dansk Handels om a' d el ved paabydeø al medbringe Kurve Tasker til Afhentning øl alle "ebmandsv.rer. linder efter Købm and Jacobaena Mening en ulill.de li ~ 0dselshed Sled med Papir e ~ Papinekke. Siarr.tidig foreslur han al del O al pulrytll:e Reklamr o~ 25 og 50 Kilos Poset. vilde man opnaa al Papirpoer kunde anvendes al DR hvor aom helal mere end Oang. Desuden lik man Mulighed lor Oprettelse.1 kebscenlraler for Opk.b og deling al brugle Papirøll'tll:e. Overdyr1ere. d) rlæge 8nht lene n Vordlllgborg. Tbyboraakalter. P.. Jtnl Lauraen Sennet!; SkibabY'Reri i Struer... Ue Ollr en ny 30 Ton fiskekut. ter der er byrlt'1 iii 0'(' "'g Harild Renn i Thybo... n e rk l.. (lr '" ru 1. øu vue A. ø dd pcrao '"h"d.. 0 1lii de lide (jytttfl.k h_jti (ok dt uedn Stor! M Fjor. fi Det e Lo ~ Toni Sæ.on yt:r fo r s ko -

12 dog jland 37 Lolland-Falster 37 og ilk.et Bornholm 36 mm. Til S./ ' Sj. amarl ereve se. ørrldg. dere Alles ved 20-Tiden kørte ca. Han 125 Røde Kors Samariter ra Thisled kollektive O Muligheder ved Hjælp al Vore faglige derfor i Tidel Taleren red

13 _.. _----_ i _.a. _ ned Dom- til Sjørring hvor der blev afholdt Thisted Dtor. en Øvelse. Kl. ca. 20'/. begyndte Øvelsen der skulde illustrere Skader ved Bombenedkastninger. Samariterne blev delt i to Delinger. første Deling blev sendt ud lor at alsøge dhjælper- Terrænet linde de tilskadekomne og almærke Stedet med flag. Kun Lønover. Skader der krævede øjeblikkelig Andels Hjælp blev behandlet af dette Hold. sten blev Derefter rykkede anden Deling benhavn ud der i Mellemtiden havde gjort Materiellet og Baarerne klar. A. Da de.saarede" var lundet blev faar ved der sendt en Melding tilbage om ~nen for- hvor qjange saarede der var. og æg elter at o Ambulancer ra Thisted skulde rekvireres. Thisted var der imidlertid sup Skive ponerel flyvervarsel og der kunde ingen Ambulancer sendes til Sjør ring lør der VBr alvarslet Man e Fjord et store iurn al Biinger t Renseog fire fjorden e Fjord ingerne porteret en god en bli maalle derfor behandle Patienterne bedst muligt. Der indløb ligeledes nogle Fore. spørgsler ra Forældre eller Paa. rørende om nogen al deres nær. meste var blandt de saarede hvilket viste sig at være Tilfældet. Ved 2120 Tiden blev Øvelsen alsluttet. og til els- Et rimeligt Krav der mange er nnfvltlt Staur midda Valeu slilles Foru Kataia tanter N har leder Kapel eller sen 101 bun lor fo

14 "S bevil Spa 5 Kr. le M.... r Kr. Mette ntoft Chr. iclscn sen!) cvct i devchvor til at ingen Cl' det tal at ogsaa vække n ung ksomptage n lille _ DaV1Q:S OV'~. ~.a:... :-...--=-~:::i:"""n'~:::::::o~ ]ebørnene ca. 130 af Frk. Dalgaard -""i"~ ~ inviteret til at dl'ildce Kaffe paa Gæsiehjemmct..11('1 Tt'am. Dc private Tilflugtsrum i Thisterl efterset. Politiet har som meddelt underkal:iiet de private Tilflugtsrum i 'l'histcd et gt'uncligt Eftersyn der nu Cl' afsluttet. Det viste sig at der i en hel Del Tilfælde var Ting del" sl<uldc rettes: RUOll1112'J1C var ikke holdt. ryddclig~ det fornødne Værkloj var ikke til St.ede Siddepladser manglede OSV. og Politiet har tilretlevist de""pangældende Husejere. Ved et senere Eftersyn (>1' det konstateret at Fejlene var rettet. Der vil lejlighedsvis blive taget StikprØver og hvis det viser sig at TilfJugtsrummcne i<kc holdes i den lovbefalede Orden falder der Bøder i næ sle Omgang. Fjerrilslevbanens Goneralorfyring. En Mand del' ofte l'cjh{"l' med 'llhistc.d-ll'jel'l'itslcvbulh.m. bcl<lngf'l' sig <lver. ul Sæk ke 11(.' mccl G<.'nernlol'bl'æn-.'.~ de finbringes i P(''SO!lVO):{l('H.' SlUt ~~... t ' l 1 _"" ~.nd. JnJl. '.. Bt. Ejendom Rorlægg sin ]Tam.fEglc.pal o smaja lil sæd" Thlen li meget s SOVf'Y;PJ Kokken Hopr hin' il. net Kpkken dpr sl t illen i.spn l h (ltlt'll JUan pol.:ah fra d ~(ln \ a l'

15 " "T"""C."."L<"i""'JC Uf a'tmlyrln " Tid \j-mml' lll.r " rnlt /"(t m"d ( n. S.<'/tlllrU'- Æ.<1ep"rrt:>t 111 Arbejd. nd "U" J \1_12 købl" 'tolkn <Osrb' dl' kn n hl ThistA..! arbejde SOln "rr(>\nlllll' og cire\" BOje""" nen ned Dnlnlv Sn..!! Ani' ingc n ell" mcn injlcn er SlU j:!'anldrl!\ haft ('l l fruikc ~lv t S Andd ikke nitid t do/! 'igtll!".11( mt~ct til vor Bp'1l('U(' r Forud"n ' bor hjllllle cr der to T11lundborg "nnde Frk bilæu111 \'1'11 glul''fi V' od V'' O" /l f)!' Log fjen- og ejl olcbjlrncne \'t'r 8kol.. - V('nllcl ~tl'hj\'mm('t ihe\lm~fe'll n lln)!"rt' N ru!!!o!" Tnl('r'" 0l' l G'r tryktr plln 'n Tnk fol' 1111 Fk il 'w Snnl \ rh J ('n111 l ] (11\>1\ \.lnlll1' "'1' m dll.-tldig Fornn~t..;\ nm r!lull... Ulovlig Benyttelse af de ohenth ge Tilflugtsrum. Folk skaffer s10 Adgnng med sljaalne Nogler. - En mellel strafbar Hnndll ng. P olltil'l hnr ko1"talt'n' rll ~h'r f~r\' Ttfh"ldl' 'r b"'.l:1l1l1'1 H ær"\ rk lod Skubt' H'Of Xlgl<'rnt> t! d!' {lffl'lllll!"(> ' l 'l~fll-lhrlllll 'rhisln er {lubl'1lg1 Nntll'n toaar (l[ \ Onl' hul' l"n'likmumth(' knllsl lud{'rnl' ti Skuh"H' \"('(1 Ttlf1ul!'l..rllllun"nl' pan!{ rk"!!:notd('1 og j Plnntn\;C \u~c :-';uj!'h:'rn(l og lukk"t ug 111<1 i U(>~k'l \p!st..rummr/l(' J.;HN t'ndl D'!; tnf dl' atl(>l' lull "' DO'('l\t1 ii Tlflfl'...~ 'lloum'/l' \lien kke hl'ngl Xogh'rn(' PU P JilJ.~ Jgen og ~ l l'l ku!l1} \~'de at oplhwaj'(' Ma. ni de llr 1 Sindl' 'l"ug[(>rnø.!t"un(lro i\ 'ej]( ld~e- No ~('l lgtll'ndt' fandt 5\>0:1 i "jor. Dd 'r en!flc'g('1 farlig Trafik. Folk wr er l>eg) mil llk'l udlaler On'rbc tjcnl Tagt'Ro "<;('J~Tl.'e\J 08. lilo" hl! H('nrltr>lsl.' uf d.' orrentu!!l' 'l\il llugl"rllm kan bt-lydt:'. al.' kkl.' ('r Oruc'l hils (\-r komllwr J.ufw.lurm. LlU mali al).~olul Jkkl' loll'l'n(' al nog:l'l >aadunl fuh\('r ;~ted. og da {t".; ud('n KJlt;;;llng f Rudl'rlll' l Sk!.K-H' ug a'j'rlh'b' af N"ullll.'rn{ \..ominn' Jrl Ullfh'r B'.. f>llllw!sefn c r 'ip'k mllrl ()rr{'j1t1~ l"oranslaltllltlt:!'ft " :\\(olljhj.t'r dl'r!!'flr "la:.. kyldi~l' F OJ... t'l'ben.slrh'-" 111'H'1 hul'tll 'olllid bl>o:!n \lu h l'11'" Bnr 'pr{' '1\'11' lwhj<llwlllrl' wd al for lulldl'\' (ll'nla!!t'[~l'r f ti" \llo h~t' B' 'la' 1 B'~k~\t'l.;{.. rllllm"'h. lins r1(!~'1 opllllrl'!" al l'vl'tlknmnwndl' lrm'r pn.-\. t'jh'r har..""rrt \ i~ 'la 1!"1J1!" Jl rlt' nrrl'\111l1' 'l'ilfhlg!"'\l \.::CJf ~h Pllll!'! ('.s r Tj(l..\' n"(l "mg.lal'wlt. at gl\'(' dl'l Pllih''N tnij\~ fljt h'l 1{'\llr r ""\ h \' t'll1 th'\ t'r.. (\1'1' J.(nr "ig k\"tlj:l' i 1t'1 uhl\lilj;l' 1\ Hiul{ 1111 ~"r 1llll"ijt 111\1111-:1 kt l'tt " ~' ~\(\pp'' f"' 1'11U'l t fll'j" 'r th \ilt ~h' t1rr"\h~(' Til fltwl "1"11 H t v... jgræs.-.et S'nn"l.. So f.ldtntlon )e:t 11111"r"ll" t 11{t11l1'ftll'"ing huldt (;'!w1"11foulu \rtt ". n(. '' 11t4lt ("' '1(1 1:11)1:'" 'Jll4l(\!' 11 l 0\. Thi!!" h\.1 t l k"ll F.re.h 't '\t'r l:t\lwl 1'ri11 '[' t Hd hllffl'l}!llllt tndb" 82: Kr. for Solvbr}lup Køl>ll1nml t r u Anrup:; dag den ir. Ejonuomshal lf-anurakt Hut'U]) hl\. orn>>o:'j~ 11\1 Brt'l"lgad(' O t.rla~ lse Sm'od F :->n l..antl~j ('(1 S Tdr B sagrorn Li On'rlngl l" Tinglys 1hr S Mnd5en 5950 Kr. StaLh trola!!"" S" le l!!. 1.1\ tr' Kr kke Salnm(' Nr. A'up kk(' \-"Urd p Han He 1 olnls :\ntr 1\r kke VN Enk(' )1 Odr. ~ ;('1 Nt \(1 KH!l('r. Gdl' :'l!('v.\:\ru )-tntr Xr Vlnl'd ': l'hlll 77(lO Kr. r~rk.\ Nid!linl' :~ \" Tho :'!ur('r rit!<l" t ".. t. '1:11 kkf' "\11 Hlh. h $om... l S( ~. SUl.( ~;.r. C :\1.1!l Hm\. p. \'.. S\."l. 1..1~1\1'l' " 1 ilul.lnl". l 111" Y t

16 g frem. ningens tes Wn Qr Mag] ed et er. de gen. ning sa.mhng or For. bød vel Holm. intercs. ffebord eretnlng. r l Aaldt Q :&!. ed Fo. tre Fee havde ed Fage af de asserelanceremed en r. Alfred nd Sønelstrup Marie " g l MSo r s nska. 350 god:'~c:r!kb} have opnanel ret. Et nd: ac Tyvene.!-ohm mo:lner Tid rudet er sket ved 'k n da forblpluserende hllr beo mær et t.0 1\ Jandspeuoner der k"d s(:!!o d... k' r ng!.ng.'rel LUhvmr"~..ove K' t SJorrlng. Aftes val T Slmantter t S il sled Rodl.l Kors tage en ø l lorj"lng for ul fore nng Sa ve se og for at vise Sjør' mel' hmnr1tlcrforenings M... dlemopalaa. vordan en Kalatltrofe kan i og hvorledcr de da har al Ol'holde lug. Røde Kor T t Voldene D s b'l var rejst mellem. er ev meldt et Bombe ~~d::ag. der var faldet blandt fle~ e e~.!'-esker. og straks for de f&l'ate ::Samaritter ud. og lidt efter saas ~aarerng fare af Sted. og ca 10 Mnutter efter blev den føfste.suare.de N baaret ind i Teltet Der blev noget til Thisted efter Falck men der blev meddelt at del' val: Luftalarm saa Falck kke kunde komme De.snitrede'" blev saa behandlet af Røde Kors FOlkene og TrOPsfører B:mka.ssuitenl Hansen gaven Forklanng pna Arbejdet. der blev udført. Der var 12 _Ofre Derefter havde Sjorring Sama' ruterne en mmdre Øvelse og en delig samledes man om Karfebol" dene paa 'sjorring Vold. hvor Læge We s t h holdt Foredrag og opfor drede hl at faa et nyt Hold til KUl"sus da vi jo ikke "ed naar Fa r en er over os og da er den for ste kyndige Hjælp til saarede af allerstørste Betydning Formanden for SJorring Sl1Ula~ rltterforening takkede for OpVS ningen og takkede Læge Westh for Foredraget og der sluttedes med en Aftensang l J \ ~ 4 n l i H B e b hf Tøm~ og og 'stenl' An- B. har ntere met nder vn- Kr S" l te Thisteds offentlige Tilflugtsrum brydes op om Natten. Poltiet l Thisted har 1 de sidste Morgener konstateret at ukendte Personer har skaffet sig Adgang til de offentlige Tilflugtgrum saavel paa Klrkegaardcn som 1 Plan tagen Glasakabet.. der lodeholder Nøglen til Rummene er blevel slaa~t~ Stykker og "edkomm~nde har haft let ved al akuffe lug Ad gang. Foruden at det drejer sig om Hærværk og kan straffes 'slemt. er det meget ubehagehgt. hvorfor Politiet bedel;' ajle. der ser Folk vandre ned i Tilflugtsrummene pau andre Tider end naar der (' 1' Luftalarm. om du ul meddele delte til Politiet. D r

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere