. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer"

Transkript

1 . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd lor Klitmøller By opstod Torsdag Eftermiddag Brand og da der ikke var ret langt fr. Brandstedet over til Nystrup Plantage var Situationen ret alvorli e. ' koml bl. a KUf! og l C ma! tes Ani sen Oliemangelen bæmmer Ski og Rødspælleliskeriet. Rødspætteliskeriet i Vigs. Bugt M og Jammerbugten var stadig godt de April Maaned ud. l de seneste se Dage var Fangsterne ra jammer F' bug len bedst. Endnu opnaaede C liere Baade Dagslangster paa ca. s. looopund men andreb.ade havde t mindre. f B88dene har i denne Periode været ude mange Gange og det tærede stærkt paa Brændselsolien saa der ikke er meget al den 'euertral/tede Væd ske tilbage. Man haaber dog at det en al Dagene. kommer ny Forsyning al Petroleum. 0_. Det er klart at fiskeriet hæmmes o"._

2 ... mt:u al Ul... w"b.... boldt et interessant Poredrag og e- Ydby bar alter Vand. fremviste Lysbilleder. h~ve.dsage- Ra~ Ydby Vandværk er nu endelig lig fra Bombardementer Pnland pr. e" igen kommen l "Sving-. eher en Der blev derelter valgt et Udvalg Hø Ky! ufrivillig Frostpause paa tre Maa paa O Medlemmer som skal fore.- ~ s. ned er.! stå a TellniHg al Medlemmer 1111 p den nye-porening. De valgte er: oj Guldbryllup i Tbisted. P. Toft Pørby A. Bang Jannerup Ka! Fhv Telegrafbud Jens P e d e r- Lærer Jensen Bach Pedersen Sk~ d s e n og Hustru Planlagevej l Smed Kamolrup Pru LægesBrandd J 5. Jordemoder Fru Jensen kræ i er Thisteu kan Lørdag den 9. Maj M le Chlislensen og Vorupør fejre Guldbryllup. ~~ Eo "Skrællet" Herrecykle s. fandtes Gaar Morges ved Retsar vej i Thisted Tyver: har lor al e- laa Gummien af rellet Gaflerne ud re saaledes at Stellet er brække! og den ellers gode Cykle er helt øde!t~ lag. Man ved endnu ikke hvem e- Cyklen tilhører Luftværnsforeniog i Hundborg ' Hundborg-JannErup Sogneraad er havde Torsdag Aften indbudt Kom' l n munens Beboere til en Sammen ~e komsl Porsamlingshuset for al e planlægge Oprellelsen al en Lull o væloslorening. Lærer A a b e n h u s Skjoldborg Ju~iUS Poulsen og Uddeler EriKsen. Læge B r a n d t redegjorde korl lor en Luflværnsforenings Punktioner. Naar Tegningen af Medlemmer er tilendebragt skal der vælges en Bestyrelse som skal varetage Administrationen og udlage forskellige Hold Hjælpemandskab. Der indmeldte sig straks ca. 50 af Porsamlingen som Medlemmer. c. men Eriksen bar Telefon

3 _ UGl "'muuer Slemt rknibe slipper Olit8R! i Pinsen. P.. -_'skinda' fra Hslorien. Kalundbo -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larten vil der - Der foreligger endnu inielom begræntede Ov hvornur den nye Grundskole lor elter hvad St.18b ~ C. B.ere i Thisted begynder. Det deler under P var Meningen al Skolen skulde brlangt særlig begynde midt i Maj nam Land- Skibet. Delle g brugets PorurSarbejde i det væ- 22 L d d i senlllgste var overslaaet men da. ' 0r.ag en l. der mangler Uniformer og Ud- ' 26 Maj begge ruslnlng skal disse Ting lørst til- Adgangsbilel vejebringes inden der kan lages alle Stats- og P llal. Næ~mere Meddelelse vil dog (ikke lelelonisk) formentlig snart kunne lorelgge. ' O d l'. mbor s gnang _ nok.n Thybo - Ud nd.... syn ligt. ftk Suke HvldbJ.rg. De fire' fra D. B. U. i Thisted var Nye SnedkerSv Lørdag Aften i Hvldbierg hvor d. op- Svendeprøve lørte den lokale K.boret.- nok en bestaael al Ms..

4 i Pio oer-kllljlmenlemtl Knibe llipper O~8R!.h.lokindat fr. Historien. P.. K. -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larlen vil Der foreligger endnu intel om begrænte hvornaar den nye Grundskole lor eller hva C Bere i Thisled begynder. Del l deler ur var Meningen l' Skolen skulde brlangt begynde midi i Maj nan< Land- Skibel. [ brugeis Poraarsarbelde i del væ- 22 L0rd~ senlllgsle var over si. aet men da '. der mangler Uniformer og Ud- ' 26. Mal ruslnlng skal dsse Ting lørsl lil-\ Adgang velebringes inden der kan lages alle Sia sllal. Nærmere Meddelelse vil dog (ikke lele 'formentlig snarl kunne loreligge. lob d m or S _ nok.n Thybo - Ud nd... synligt. ftk Suke HvldbJ.rg De fire" ra D. s. U. i Thl8ted var Nye Sned Lørdag Allen i Hvidbjerg hvor de op- Svende~ lørle den lokale Kabaret - nok en beslaae' a

5 Sde ~ ViJdsundmødet Det 26. Vil(lsu ndmede bli ve r i Aar o m Gud v T irades den ao. Juni og On.das den 1. Juli. Talerne bliver : Biskop M l 1m s r e m StWs pro vs l Kaj J e n s e n Missionær P o ul B a a g " c og Pro fessor Svend L o m h o t. Hvl. der _n.ke. g r etla Logis ho. Egnen. Beboere m.. dehe udtry-kkallgl o p g ive s vad ndmeldelaan. De der ønsker Lo g is bedes bemærke om de medbringer Cykle. M 881 tiderne indtages l Fælless kab pa Vildsu nd Strand. AdmeldeJse iii Mødet sker hos undertegned e. Nasr 500 Delta ger e er tegnet er Pladsen optaget. Ved ndmeldelse betale s pr. Deltag er tlfl Kr som kan sendes paa Postgiro til Odr N iels N i e 1 s e n S undby pr. Vildsund Vest. Niels Nielsen Oaardejer S u ndby pr. Vildaund Veel. Severin Vestergaard O"ardejer Hejbje'ggurd p r. Sned9t.:d. Ed'. frederiksen Sognepræst St'Retrup p r. Herdum. V. Fibiger P ro prietær ~Ø l.nd pr. Sned9led Spand Heste til Opkørsel af Grus i Vigsø og Vorupør samt 40 Lastbiler (Generator eller Benzin) antages. Fa.: JENSEN & KROGH Nørregade 41 Thisted Telefc n 341. splue man pc. og andre Vejforbindelser gennem Thisted. nleresserede indbydes iii Møde Onsdag d. 6. Maj Kl J. paa H otel.aalburg 60 angaende Kysvejen og andre Vej forbindelser gennem Thisted Thisted Erhverv.raad. Pra 2 Mej begynder jer Prima

6 i - - Vy/{er vaau Bedre. '\'ulitet fill~ 1 UU SUl nn!'llhoj cl {oni'al{tav! tegnes. Vi level'er Oliekager tilbage i FOl'hold til fld de n f... 'o JeLlobcll e Og d~s ikke. Det. ' ;ler er bygget td Avlen. PETER ANDRESEN> <~ "O Saasæd 0l-:' Fodcr.stoffcr. eleo'[lnte cykje~!jcstc. PM ~ne. Mollevej 3J. ThisL :ld. 'relf. 7i)G. J:U;'g og tro J'~~oj (wl.lilet fm C'kJe:- af t~;l 'rket med de tl'e cl~s GllrrH~tJn~~J1ct. Cyklclwndle Tn'lrne p:tjj S kender dem. re" -Værelse til Leje. dt mobleret Værelse med Et go S ng e kan faus ti! Lej: 2 g~e ~me Sted kan '> srrak faa Kost.. 11fand ). r. Diirl" Munkevej 34. EJE DO 30 Spand Heste ti! Opkørsel af Grus i Vigso Hansted Slcmbjel'g og Vorupør samt 40 LAS1'BLER (Genel'alol' eller Benzin) antages Fa: JENSEN & KROGH Nørregade 41. Telf. 331 Thisted. TØRV 1. KLs KULTØRV (Askeindhold 4 7 pct.) og GENERATOR TØRV (Askeindhold 1-3 pct) sælges i større og mindre Partier. S. M. KRSTENSEN Ørstedsvej 23 Viborg. Telf strllp. U'l11 udlejl's Bn J spænd' en Ha og Ph sætnir Tlf. 6 E. sætni }.dol " til ~ g~' J. mor: dyg1 m.d E S.\ Vil Tdl'. Land til Salg eller Bytte. H' t N dth E 20 Niel Kd'uw Lu's.n ngs en. or y O Svankjæl' pr. Bedsted. Ejendom hei!!"<tende j SvankjæJ' z:t!ed til- Stb tilkendt 1. Pr. Fader "Thybo Eg" Moder "J fenriette" Reg. N' P". og kam'el i 1. K. staar til Bedækning for H'l nil K /"

7 Sde 4. SO<:.lAL-DEMOKRAl M.rk'.ln'....n begynder Aftea K. 2J40 oll vu er KJ f'ærdøel"ygterne tænde o. ukkell Lejerbeskyttelsen ar god nok. højere Leje Forhold. end under normale S"lvbryllup kan Fredag d. 8. Maj lejres al Konsulent A. K o r S g a'la r d og Hustru Torp ved Thisted. - fisker Niels S ø r e n s e n og Hustru Lyngby kan Mandag d.. ds. lejre Sølvbryllup. Ved Retlen i Slruer har været ehandlef to Lelersager hvor fusejerne h ar krævet Retlens St.ngerup.. Clrku.. odkendejse af Lovli g heden af Richard Stangerups Orkester har gæ [givne O psigelser til Praflylning ltet Hjørring og Hjørring Soci8ldemo- "nh O' ds VfS. Maj og l. Novem- krat skriver herom bl s; r d. A. Ved det tredie Gæstebesøg sank Populariteten adskillige Grader og t J den første Sag ha yde en Lejer Sltylden var Richard Stangerupø egen. nem Lejerforeningen forlangt Stangerup har nemlie: faset den ulykren fil.t opfylde sin Ved ge- s.lge Opfattele.t det er ligegyldigt delsesplfgt og jsflndgøre Lej- hvad man byder et Provinspublikum leden der ikke var rllrt 4 men dl nne Opfat~el.e g0r han klogest at revidere hvs han ønsker fortsat B/eren vlprdigede ikke LeJer-18t have et Publikum herude. Ellers V ingen et SVir paa Henven.. høn kke blive øavnet. aen Snedated Købesum 6000 Kr. Vur- Politi.1 Jerl'lb"ne derings8um 5500 Kr. Pra Th;sted P;errllsle'i. mer 4 bl sll.o\e Kommis Pritz En~gaard Hi1ersle'i hvor Købesum 1200 Kr. ikke l'oæn.k. 'iurd K.ase Fra Gdr. K. P. Christensen Korso v\d til Bestyrer P. HeUeberg Jensen Hiar- tage demaal Købesum Kr. plus Løs- Kys øre Kr. Vurderingnum '22000 de Kroner. a\ Arbejdslesbeden i Tbisted Amt. "J in! Arbejdsanvisningskontoret i 'Thi.- sted oplyser paa ~orespør~se\ at B der pr. \. Maj var \alt 5\0 hlmeldte K arbejdsløse i 'Thisted Amt 467 l< Mænd og 43 Kvinder. ~ Der var 3<)5 ledige Arbejdsmænd l _ 58 i Thisted 103 i Nykøbing og 268 i Landkommunerne ~ Bagere 2 'TYPograter \ Bry~genarbejder t 2 kvmdehge Arbe)Gere 1 Gartner 32 Handels- og Kantormedhj';'lpere (O ra Thisted) 1 Kedet- og Maskinpasser 3 ~\ele rister 3 Smede 3 Formere 3; Mure~e 2 Møllere 3 Skrædere tc Slagterio.rbejdere 2 Sned~~re ~ Tekstilarbejdere (heral 3 Kvmder 13 Tobak.arbejdere og 5 Tømre" Oe le.te ledige Arbejdsrnæn paa Landel landte. i Vetervil Agger 34 og i Skarrehage 21. Lilie ArbeJda '"erayl\d.

8 _-_._- ~ h.vde kl.get over ham. Ogsaa her blev der gennem Lejerforenngen gjort ndsigelse og del kom hl Sagsanlæg fra Eletens Sde. l denle Sag Vir der ved Retten OVflt! u~ u "... ~~. svagelig og tit sengeliggende. maatte han selv hjælpe til i Husel. Da Kræfterne log af flylede de til en Datter.om er gift med Tømrer Stak-Pedersen. Ræhr og her nyder de en kærlig Pleje. Vldnet.rsel og flere kvndelige Beboere fr. Ejendommen Vir hkg rd-sku pll Th ted. medt ii Afhøring. De fik Lov iii Han. Bakg.ardø nyejle Skuelpll.t udl.le ilg rit om PorboJdene.5ronl er KærJl~heden. viii nær Fremf Huser og fremkom med en Række tid af Ydby-Dilettanter blive opført i Porkl.ringer p'l a' man ikke Thisted. Det blfver ants&cllg Sondag f dl Der d. 17. M.l levede ør go sammen. Skuespillet opførtea i Sønd.gs i Siørvar dog nret HoJdepunkt for Op- ring Oli! der var fuldt Hu. Hana B.aks'geJsen. Begrundelse. Lejeren gs8rd var selv til Stede og blev hrer.rte foruden sin Hustru to Lejere teh2f hyldet. der bor under bam og de bevidnede begge at der ikke var Sløj Ræbr-Haosted-Vigsø Sogoeraad eller Speklakel r. sgsøgte. holdl Møde - i Mandags. Alle.. Medlemmer var mødt. Paa Dommerens Henstilling _ De forelaa tre Skatteklager bevedes S.gen og Ejeren indgik som ble: behandlet. ' Pli af betale Lejeren 20 Kr. i _ rre AnøøgninRer til Opførelse S.gsomkostolnger. af Arbejderboliger i Hansted an- LeJelovens Beskyllelsesbeslem- belalede.... mejser havde vist sg ilslrække- - En Ansøgnr!1g.om Kaution.. tra Hundbori H viehjem hen laghgt bold bare begge Tlælde dea iii næsle Møde. Man ønskede bemærker.struer Soc.-Oem. og fnrøl at underløge Sager du bør føjes ii: Lejerorganisatio - En Udslytning ra EjendomneD bar vlsi.ig at være særdeles men Mir. Nr 41 d. m.. i Bjerre ayfug anbelaledes.. - Til den loreataaende Rotte kampagne valgles lil al udlægge Billiere Kæferter. Gift i Febbenled Vigs ø Bjerre og J Justil.minisl.';et har man gen Saarup Nic. Thomsen Ræhr. og nem længere Tid værel besiæljig.1 Berlel Heekjær Hanst.d lor Han med Overvejeløer om Ændringer ted Hamborg og Torp. i den.traffer.~lige Praksis i Berutel... ager og i Løbel.1 kort Tid kan der venlea Lempelaer al de nugældend. Tillale- og Straff. regler. D. blev eom betendt indlori uoder Hen.yn til de.rlige forhold 0i man r.gner m.d at ca Menne.t.r over hele uodet.r idomt Frihed.. lrafl. lor B.rusel... Den ny. PraklJ... il komm. til at ih ud pli at d.r j Almind. lighed ikt..kal n.dlæglles P... ar. nd. om Frihed.. tral ra Ankiii" mynd'iheden. Side men derimod <ræ... n Bøde der dgg.ikkerl lommer ii at ligge j et betydeligl Tinglyste Skøder. Fra Gdr. Chr. Poe;h Jenaen Pugdal lil Odr. Madl Henrikøen tidl. Grurup. nu PUldet Købesum Kr. plus Leløre 4500 Kr. Vurderingssum Kroner. Sned.ted Købesum 3JOO Kr. Pr. Cheuffør J. P. Jenlen Thi.ted Ul Arbejd.m. ~gv.ld Jensen Thisted Købelum Jl00 Kr. Vurderfng.lum 8X) Kroner. Pra Husejer Henrik Poulsen Sned- ed. til H.leler Chr Jen.. n Neesgaard Vurde. ringll.m 1000 Kr. Pr d.tnævnte til Murer Jen. Thom~ da han mener den er antik. Han byder Værten 30 Kr. han byder 40 OR: omsider faar han Skeen tsllloel for 150 Kr. som han betaler kontant nlenill Karlen fra Landet med nor;et blandede følelser ser til. Saa drager Karlen hjem med ølne fattige 111. Kr.. men kort efter kommer en amjen Mand susende r aa Cykle. Vel er Karlens Husbond og han lover et farlir;t Hu!. Den værdfulde S(t! er fundet i hans Jord og er derfor hans ~jendom som Karlen slet kke har Lov at sælll;e oøv. NSB. det ender 888 med. at Handeterne gaar tilbage og 888 drager Oalrd~ manden af med Skeen. Men kort efter lyder et Bulder ved Restaurationens Dør. Op ryger Døren og den meget omtalte og omh8ndlede Ske bliver kylet hen ad Gulvet Døren knaldes l og en vred Mand springer psa sfn Cykle og.ad Hjemmen lær han tø-. Han hsvde hob Guldsmeden f slet konstateret st Skeen kke var fem Øre værd. Arbejde. Flere Houdrede Mand i Virksomhed. Politikommissær Holten København har paa et Pressemøde givet en Række Oplysninger om Kyst bevoglningen. Saalreml hele Danmarks mere end 7500 Kilometer Kystlinie skuld. bevogles al det almindelige Ordenspoliti skulde ele Landets Slyrke benytjes hertil og der vilde endda blive 4-5 Kilomeler mellem hver Mand og de vild. aldrig kunne blive allost. Den nuværende Kystbevogtning omlalier hele den jydske Vestkyst og Skagen rundt ned til Limljor den desuden hele Sjællands østkyst og Bornholm og Arbejdet bestrides her af en Styrke po. 350 Mand plus overordnede hvortil kommer Københ8vns specielle Kystpolili. Kl'stbevoglningen iii Sos er overtagel al Ma"nen. Personalel til KYltbevolllningcn er ganlke ulige Mennesker men med erlarne og dyglil-(e a'fdre erfarer ho d t Epide m ikom m ission en lor Thisted By Hillerslev og Hund boq~ Herr~der saml Hanherrederne i Oaar Møde i Thisted. Kommis ~ionen beslaar af Politimester Brix der er Formand Amtslæge Polke Amtsraadsmedlemmerne Vestergaard og Mølbæk samt Propr. Th. Lund Hundsirup og for Thisted Bya Vedkommende al Sundhedskommissionen Borgmester versen Ole Jensen og Sanderholl Jensen. - Stod Lusene paa Dagsorde nen spørger vi Amtslæge P o k e. - Ja vi drøltede navnlig dette Spørgsmaal og jeg lorelagde Kommissionen en Oveni~t over hvad der hidtil er udrettet og en Plan lor det remtidige Arbejde. Hidtil i~dr~g~-e;-p~c; ~S;; l-' g-ec;hccucc.:-:e:ot-ct;cit"r=en::c.;c.t'nmucoiim"'c 8 g. 0& n erli~t1 ning ligesom Sen~etøi og Gang- ledes nd:.. ~ klæder skal desinhceres. Det er Amerikanak Lotteri: Ntkj~ hidtil gaaet udmærket og der har Hebsgaard Thisted. StryRtj ~ ikke været Tale om at skride til mis Harald Nielsen Tblat~ S!tt' --.." Tvangsforanstaltninger. Ejner Sund Thisted. Et _ Plettyfus er kke konstateret? undertøj Købmand Brunlborl0 _ Nel. Sygdommen findes OVt;r- Nlltellevinsteme: Et P; ~ hovedet ikke her \ Landet og da Stalle. Trikohl. Et Spei\ Ff1.~.' Smitten kun breder sig ved Hlaelp mægt1&: Skaalum. Et Aa'le~~ Pedersen Thisted. ~ ~ af Kroplus kan man altid være sikker mod Smitte naar man er Gevnsterne pu l..od"d'_. q fri for Lus. Agnes østergaard Tb.intitJ~ Blæ.re Pedt Arkitekt Alld~ - H vor e d es staar d e t t paa S Gt ~~... 1\ Landet? tlijvaugeren rmelter 1. C. J.... Thiated. Cyklell Svend M.ld.lo.~ - Jeg bar Øjeblikket kke sted. Ogaretter Gi Tobak'! noget Talmateriale desangaaende l<.obsen Thl.ted.. eirrern Tjll. men leg ved al der lere Steder.Roya'.. e t~ er fundet baade Hovedlus og Kroplus hos Skolebørnene. Nu indledes der et Samarbelde mellem Skolerne og Hiemmesyge- Socialdemokratisk Forening DAGSORDEN: >' - THSTED - alholder Torsdag den 7. Maj Kl. 20 paa Alhol<\shotellet. Beretning Regnskab Valg af Pormand 2 Bestyrelsesm.dlemmer l Revisor samt Repræsenlanler til Kredsorganisatonen m m EventuelJ. BBSTYRELSHN. Hvldbler&-Lyngs Sogner boldt Tirsdag Alto. M. - Pormanden for ti PorskennelsesloreniDg N ~ fremsendte fornyet An~eg~ Optagetse al K.bbersm Sagen benlagdes 'id'te med den Begrundel'e lt valgets Budget var luidl Lars P o u s e n: Ott være al tralikale Urt.d ensker Vel en optaget. N. C. L y n g s: J~ tionsbyer bar luet sin al Pengene som er b Veibudgettet. N e r s k o u: La... Ting ved Veiene.il d komme da vi ikke millionerne. og det mest lovet B.boerne at optage Vejen. Der lertes en ltlgere om Sagen. Buskjær: Jeg vi kln optag. Veje. den Stand. nur Penge dertil. N. C. Lynis: Vil gere Vejen i lærd'g \ Kommunen el jeg. Elter lere U Sagen. - L. S-Blld.t

9 SOCAL-DEMOKRATEN. Købesum 6000 Kr. Vur Kr. Jernbane til Enggøørd HilJerslev. }{r. ikke ~ær!lk. vurd. K. P. Christensen Korse tr. HelJeberg Jensen Hiar~ Kr. plus Løs Vurderingø.sum i Tbisted Amt. visningskl)nloret i Thipaa Forespørgsel at var iah 510 tilmeldte Thisted Amt 467 Kvinder. ledige Arbejdsmænd 103 i Nykøbing nerne 6 l Bryggerielige Arbejdere Handels- og Kon (O fra Thisted) inpasser 3 Mejeede 3 formere 3 ~'::e 3 ~k!~~ere O Politifolk som Ledere. De kommer elter et kort Ophotd paa Politiskolen til Helsingør Politikreds hvor de er indkvarteret som paa Kaserne i tre Villaer. Her taor de videre Politiundervisning og dellager i Bevogtningen at denne Kyststrækning der ikke mindst i de sidste islyldte Vintre har været af stor Betydning Kystbevogtnin~en har i det sidste Aar indgivet 4000 Rapporter og indberettet ~ 256 Miner og Bøjer. Bortset fra Patrouillering langs Kysterne er den vigtigste Opgave Kontrol med Papirerne lor indog udgaaende fartøjer og deres Besætninger. Skovsgaard Teglværk solgt. ( ma Sty at Ha lan yd ell d Skovsgaard Teglværk er med M Tilbehør Maskiner Jorder og Ler arealer m. v. af Konsul C. Nielsens væ Dødsbo solgt til A/S Chr. Nielsens s Teglværker i Aalborg. Chr. Niel El sens Teglværker omfatter derefter fol r :_ Cl... A......".. Cl... ~....

10 lse n TELEFON NR. 1. ~HllUURU\U.. ;;;;' ~'~ 30 Spand Heste i Vigsø rsel af Grus og Vorupør 40 eller Benzin) antages Fa; JENSEN &. KROGH? 1l0'l Nørregade 41 Thisted Telef l 33\. ~ Dansk Standardmel yder ik ke altid Gæren den fornødne Næring Derfor nsfl tier vi under Formalingen Hvcdemalt der lad er Gæreu' Arbejde forega8 hurtigt og Uf der de gun~~8te Betingelser. Denne Til tetning kon trolleres dagligt af vort Laboratorium s '" AS THSTED DAMPMØLLE

11 ... F. E" L -----_... = -- Hvem ør Slynglerne 7 rtjf.led lor.ve der rd'" Herverk mod de ollcnltl"t: Til lu'.rull'l nlvnllg 8ukYllel'U' "vene P.n'''Ren 0J pli dell.mle KJrke.urd J de dle D"e er del... rede. O.nlt:.kel.1 N_aler lt mene.om henger J 1 11'1" 'led ndlnacne er.jlllel del Ruderne de.mll Sk.be er!lnu.1 POlm 'el med.1 'ele dille N.'er er 'Orll1eollll. _n.lrer nur del p.ller dem. kuooe... e.1. nd Tlllluilllrummene lor her ulonlyrrel kunne dyrke Kerbeden. TH]fS1rED> OGlEGN Men foruden.1 el.ldul BtUR.1 Rummene o er.n.ke ol ulo... er del reni lal.1 N_alerne fjernes.aalede. al Publikum Tilfelde.f Lullalarm kke kln komme ned Til luglllummene. Polltlel er.ærkl ude eller Lab.ner der a:.. r oa: laver den S.. Skarnlleger og m.n beder Bl.dene krallig' hen.lllle!l alle..om "a:tt'm'er det mindsle der k.n lede Pollllel pu Sporel eller OernJog.mendene om siraks al.f"lve Meldina: Pollllel. lom bej. har norel dlsle.1 g.re hvis kk.. der er Lull.'.rm. Del er under de henkende Por hold en megel.vorllg S.g.1 Hærværk mod offenllige Poran t.unløger og fu Polltiel f. 1 edkommeode v de blive str.uel bvllkel de og.u fortjener Del m.. denne Porblødelse bemerke..1 enbver Beskadigelse. oueoulee Skille e.. ogsl er ft.lb. oa: f.lder jnd under sreøge Lovbestemmelser. De skellige Porln.tallnlnger lor t sikre Befolkningen mod evenluee Ulykker og vi k.n kke linde Ol l.t enkelle nsvars. 1.le Personer.. bolerer Myndghedernes Porlntallnlnger. Tbl ed S.b"dea.s'"U likviderer. OlereJenllk.bel Thisted Se. blde.nltall der gennem en Alf. rekke hr drevet den private Bldeanal.1 ved Tbllleer. atholder p.. Predla med LlkvldlUon p.. Llbld.llooenl Yler O re n" Jer.t verel lor rlnae og Anilallens Ud.etnlng nfol 0l Vedllgeboldelle Der bar hvert A.r verel kud Oll m.n har nu trullel med Kommunen om Overl'gelse B.de.nl'llten mod BetlUnl en Tamrerreanlnr fr.lldlle Aar Der bliver derefter Bldelnlt.lt for Voklne ved alfen. Ø.de. 16 Kr 'o rdl 4""" K"lrll.mmcr vir.t 1m j kun h.vde Ud".nlj "e"neln Del v.r bli'. uppe' l Oll' hlndliuh mllllel... r optcllel Min n ede RUllll :nen ;;; vil.nl'w hh b/jye Pcr.on.le. Statsbanernes Pinsetratik. Serfle Adg.Olsbllleller til Kalundbort-Aarhus Overfarleo. S.bnerne har nu for Pin.elflhklren klar. Merke Plnerne Der hl ' der iod. forud Billdu~r kan pli alle Sllioner 14 D~e.r A ejen og Rejsegod. rn ndsrrves D'jil:en lorud. P.. K.lundborll-Ahul-Oyu. belordres der Fredag den den 23_ Tirldag i begge dt:r er i de ordinære Po< disses eventuelle indlægges der forbindel!estog Kurv eller T.ske med til K.bmaDdeo. S e n J a C o b s e n i Dansk Handels om a' d el ved paabydeø al medbringe Kurve Tasker til Afhentning øl alle "ebmandsv.rer. linder efter Købm and Jacobaena Mening en ulill.de li ~ 0dselshed Sled med Papir e ~ Papinekke. Siarr.tidig foreslur han al del O al pulrytll:e Reklamr o~ 25 og 50 Kilos Poset. vilde man opnaa al Papirpoer kunde anvendes al DR hvor aom helal mere end Oang. Desuden lik man Mulighed lor Oprettelse.1 kebscenlraler for Opk.b og deling al brugle Papirøll'tll:e. Overdyr1ere. d) rlæge 8nht lene n Vordlllgborg. Tbyboraakalter. P.. Jtnl Lauraen Sennet!; SkibabY'Reri i Struer... Ue Ollr en ny 30 Ton fiskekut. ter der er byrlt'1 iii 0'(' "'g Harild Renn i Thybo... n e rk l.. (lr '" ru 1. øu vue A. ø dd pcrao '"h"d.. 0 1lii de lide (jytttfl.k h_jti (ok dt uedn Stor! M Fjor. fi Det e Lo ~ Toni Sæ.on yt:r fo r s ko -

12 dog jland 37 Lolland-Falster 37 og ilk.et Bornholm 36 mm. Til S./ ' Sj. amarl ereve se. ørrldg. dere Alles ved 20-Tiden kørte ca. Han 125 Røde Kors Samariter ra Thisled kollektive O Muligheder ved Hjælp al Vore faglige derfor i Tidel Taleren red

13 _.. _----_ i _.a. _ ned Dom- til Sjørring hvor der blev afholdt Thisted Dtor. en Øvelse. Kl. ca. 20'/. begyndte Øvelsen der skulde illustrere Skader ved Bombenedkastninger. Samariterne blev delt i to Delinger. første Deling blev sendt ud lor at alsøge dhjælper- Terrænet linde de tilskadekomne og almærke Stedet med flag. Kun Lønover. Skader der krævede øjeblikkelig Andels Hjælp blev behandlet af dette Hold. sten blev Derefter rykkede anden Deling benhavn ud der i Mellemtiden havde gjort Materiellet og Baarerne klar. A. Da de.saarede" var lundet blev faar ved der sendt en Melding tilbage om ~nen for- hvor qjange saarede der var. og æg elter at o Ambulancer ra Thisted skulde rekvireres. Thisted var der imidlertid sup Skive ponerel flyvervarsel og der kunde ingen Ambulancer sendes til Sjør ring lør der VBr alvarslet Man e Fjord et store iurn al Biinger t Renseog fire fjorden e Fjord ingerne porteret en god en bli maalle derfor behandle Patienterne bedst muligt. Der indløb ligeledes nogle Fore. spørgsler ra Forældre eller Paa. rørende om nogen al deres nær. meste var blandt de saarede hvilket viste sig at være Tilfældet. Ved 2120 Tiden blev Øvelsen alsluttet. og til els- Et rimeligt Krav der mange er nnfvltlt Staur midda Valeu slilles Foru Kataia tanter N har leder Kapel eller sen 101 bun lor fo

14 "S bevil Spa 5 Kr. le M.... r Kr. Mette ntoft Chr. iclscn sen!) cvct i devchvor til at ingen Cl' det tal at ogsaa vække n ung ksomptage n lille _ DaV1Q:S OV'~. ~.a:... :-...--=-~:::i:"""n'~:::::::o~ ]ebørnene ca. 130 af Frk. Dalgaard -""i"~ ~ inviteret til at dl'ildce Kaffe paa Gæsiehjemmct..11('1 Tt'am. Dc private Tilflugtsrum i Thisterl efterset. Politiet har som meddelt underkal:iiet de private Tilflugtsrum i 'l'histcd et gt'uncligt Eftersyn der nu Cl' afsluttet. Det viste sig at der i en hel Del Tilfælde var Ting del" sl<uldc rettes: RUOll1112'J1C var ikke holdt. ryddclig~ det fornødne Værkloj var ikke til St.ede Siddepladser manglede OSV. og Politiet har tilretlevist de""pangældende Husejere. Ved et senere Eftersyn (>1' det konstateret at Fejlene var rettet. Der vil lejlighedsvis blive taget StikprØver og hvis det viser sig at TilfJugtsrummcne i<kc holdes i den lovbefalede Orden falder der Bøder i næ sle Omgang. Fjerrilslevbanens Goneralorfyring. En Mand del' ofte l'cjh{"l' med 'llhistc.d-ll'jel'l'itslcvbulh.m. bcl<lngf'l' sig <lver. ul Sæk ke 11(.' mccl G<.'nernlol'bl'æn-.'.~ de finbringes i P(''SO!lVO):{l('H.' SlUt ~~... t ' l 1 _"" ~.nd. JnJl. '.. Bt. Ejendom Rorlægg sin ]Tam.fEglc.pal o smaja lil sæd" Thlen li meget s SOVf'Y;PJ Kokken Hopr hin' il. net Kpkken dpr sl t illen i.spn l h (ltlt'll JUan pol.:ah fra d ~(ln \ a l'

15 " "T"""C."."L<"i""'JC Uf a'tmlyrln " Tid \j-mml' lll.r " rnlt /"(t m"d ( n. S.<'/tlllrU'- Æ.<1ep"rrt:>t 111 Arbejd. nd "U" J \1_12 købl" 'tolkn <Osrb' dl' kn n hl ThistA..! arbejde SOln "rr(>\nlllll' og cire\" BOje""" nen ned Dnlnlv Sn..!! Ani' ingc n ell" mcn injlcn er SlU j:!'anldrl!\ haft ('l l fruikc ~lv t S Andd ikke nitid t do/! 'igtll!".11( mt~ct til vor Bp'1l('U(' r Forud"n ' bor hjllllle cr der to T11lundborg "nnde Frk bilæu111 \'1'11 glul''fi V' od V'' O" /l f)!' Log fjen- og ejl olcbjlrncne \'t'r 8kol.. - V('nllcl ~tl'hj\'mm('t ihe\lm~fe'll n lln)!"rt' N ru!!!o!" Tnl('r'" 0l' l G'r tryktr plln 'n Tnk fol' 1111 Fk il 'w Snnl \ rh J ('n111 l ] (11\>1\ \.lnlll1' "'1' m dll.-tldig Fornn~t..;\ nm r!lull... Ulovlig Benyttelse af de ohenth ge Tilflugtsrum. Folk skaffer s10 Adgnng med sljaalne Nogler. - En mellel strafbar Hnndll ng. P olltil'l hnr ko1"talt'n' rll ~h'r f~r\' Ttfh"ldl' 'r b"'.l:1l1l1'1 H ær"\ rk lod Skubt' H'Of Xlgl<'rnt> t! d!' {lffl'lllll!"(> ' l 'l~fll-lhrlllll 'rhisln er {lubl'1lg1 Nntll'n toaar (l[ \ Onl' hul' l"n'likmumth(' knllsl lud{'rnl' ti Skuh"H' \"('(1 Ttlf1ul!'l..rllllun"nl' pan!{ rk"!!:notd('1 og j Plnntn\;C \u~c :-';uj!'h:'rn(l og lukk"t ug 111<1 i U(>~k'l \p!st..rummr/l(' J.;HN t'ndl D'!; tnf dl' atl(>l' lull "' DO'('l\t1 ii Tlflfl'...~ 'lloum'/l' \lien kke hl'ngl Xogh'rn(' PU P JilJ.~ Jgen og ~ l l'l ku!l1} \~'de at oplhwaj'(' Ma. ni de llr 1 Sindl' 'l"ug[(>rnø.!t"un(lro i\ 'ej]( ld~e- No ~('l lgtll'ndt' fandt 5\>0:1 i "jor. Dd 'r en!flc'g('1 farlig Trafik. Folk wr er l>eg) mil llk'l udlaler On'rbc tjcnl Tagt'Ro "<;('J~Tl.'e\J 08. lilo" hl! H('nrltr>lsl.' uf d.' orrentu!!l' 'l\il llugl"rllm kan bt-lydt:'. al.' kkl.' ('r Oruc'l hils (\-r komllwr J.ufw.lurm. LlU mali al).~olul Jkkl' loll'l'n(' al nog:l'l >aadunl fuh\('r ;~ted. og da {t".; ud('n KJlt;;;llng f Rudl'rlll' l Sk!.K-H' ug a'j'rlh'b' af N"ullll.'rn{ \..ominn' Jrl Ullfh'r B'.. f>llllw!sefn c r 'ip'k mllrl ()rr{'j1t1~ l"oranslaltllltlt:!'ft " :\\(olljhj.t'r dl'r!!'flr "la:.. kyldi~l' F OJ... t'l'ben.slrh'-" 111'H'1 hul'tll 'olllid bl>o:!n \lu h l'11'" Bnr 'pr{' '1\'11' lwhj<llwlllrl' wd al for lulldl'\' (ll'nla!!t'[~l'r f ti" \llo h~t' B' 'la' 1 B'~k~\t'l.;{.. rllllm"'h. lins r1(!~'1 opllllrl'!" al l'vl'tlknmnwndl' lrm'r pn.-\. t'jh'r har..""rrt \ i~ 'la 1!"1J1!" Jl rlt' nrrl'\111l1' 'l'ilfhlg!"'\l \.::CJf ~h Pllll!'! ('.s r Tj(l..\' n"(l "mg.lal'wlt. at gl\'(' dl'l Pllih''N tnij\~ fljt h'l 1{'\llr r ""\ h \' t'll1 th'\ t'r.. (\1'1' J.(nr "ig k\"tlj:l' i 1t'1 uhl\lilj;l' 1\ Hiul{ 1111 ~"r 1llll"ijt 111\1111-:1 kt l'tt " ~' ~\(\pp'' f"' 1'11U'l t fll'j" 'r th \ilt ~h' t1rr"\h~(' Til fltwl "1"11 H t v... jgræs.-.et S'nn"l.. So f.ldtntlon )e:t 11111"r"ll" t 11{t11l1'ftll'"ing huldt (;'!w1"11foulu \rtt ". n(. '' 11t4lt ("' '1(1 1:11)1:'" 'Jll4l(\!' 11 l 0\. Thi!!" h\.1 t l k"ll F.re.h 't '\t'r l:t\lwl 1'ri11 '[' t Hd hllffl'l}!llllt tndb" 82: Kr. for Solvbr}lup Køl>ll1nml t r u Anrup:; dag den ir. Ejonuomshal lf-anurakt Hut'U]) hl\. orn>>o:'j~ 11\1 Brt'l"lgad(' O t.rla~ lse Sm'od F :->n l..antl~j ('(1 S Tdr B sagrorn Li On'rlngl l" Tinglys 1hr S Mnd5en 5950 Kr. StaLh trola!!"" S" le l!!. 1.1\ tr' Kr kke Salnm(' Nr. A'up kk(' \-"Urd p Han He 1 olnls :\ntr 1\r kke VN Enk(' )1 Odr. ~ ;('1 Nt \(1 KH!l('r. Gdl' :'l!('v.\:\ru )-tntr Xr Vlnl'd ': l'hlll 77(lO Kr. r~rk.\ Nid!linl' :~ \" Tho :'!ur('r rit!<l" t ".. t. '1:11 kkf' "\11 Hlh. h $om... l S( ~. SUl.( ~;.r. C :\1.1!l Hm\. p. \'.. S\."l. 1..1~1\1'l' " 1 ilul.lnl". l 111" Y t

16 g frem. ningens tes Wn Qr Mag] ed et er. de gen. ning sa.mhng or For. bød vel Holm. intercs. ffebord eretnlng. r l Aaldt Q :&!. ed Fo. tre Fee havde ed Fage af de asserelanceremed en r. Alfred nd Sønelstrup Marie " g l MSo r s nska. 350 god:'~c:r!kb} have opnanel ret. Et nd: ac Tyvene.!-ohm mo:lner Tid rudet er sket ved 'k n da forblpluserende hllr beo mær et t.0 1\ Jandspeuoner der k"d s(:!!o d... k' r ng!.ng.'rel LUhvmr"~..ove K' t SJorrlng. Aftes val T Slmantter t S il sled Rodl.l Kors tage en ø l lorj"lng for ul fore nng Sa ve se og for at vise Sjør' mel' hmnr1tlcrforenings M... dlemopalaa. vordan en Kalatltrofe kan i og hvorledcr de da har al Ol'holde lug. Røde Kor T t Voldene D s b'l var rejst mellem. er ev meldt et Bombe ~~d::ag. der var faldet blandt fle~ e e~.!'-esker. og straks for de f&l'ate ::Samaritter ud. og lidt efter saas ~aarerng fare af Sted. og ca 10 Mnutter efter blev den føfste.suare.de N baaret ind i Teltet Der blev noget til Thisted efter Falck men der blev meddelt at del' val: Luftalarm saa Falck kke kunde komme De.snitrede'" blev saa behandlet af Røde Kors FOlkene og TrOPsfører B:mka.ssuitenl Hansen gaven Forklanng pna Arbejdet. der blev udført. Der var 12 _Ofre Derefter havde Sjorring Sama' ruterne en mmdre Øvelse og en delig samledes man om Karfebol" dene paa 'sjorring Vold. hvor Læge We s t h holdt Foredrag og opfor drede hl at faa et nyt Hold til KUl"sus da vi jo ikke "ed naar Fa r en er over os og da er den for ste kyndige Hjælp til saarede af allerstørste Betydning Formanden for SJorring Sl1Ula~ rltterforening takkede for OpVS ningen og takkede Læge Westh for Foredraget og der sluttedes med en Aftensang l J \ ~ 4 n l i H B e b hf Tøm~ og og 'stenl' An- B. har ntere met nder vn- Kr S" l te Thisteds offentlige Tilflugtsrum brydes op om Natten. Poltiet l Thisted har 1 de sidste Morgener konstateret at ukendte Personer har skaffet sig Adgang til de offentlige Tilflugtgrum saavel paa Klrkegaardcn som 1 Plan tagen Glasakabet.. der lodeholder Nøglen til Rummene er blevel slaa~t~ Stykker og "edkomm~nde har haft let ved al akuffe lug Ad gang. Foruden at det drejer sig om Hærværk og kan straffes 'slemt. er det meget ubehagehgt. hvorfor Politiet bedel;' ajle. der ser Folk vandre ned i Tilflugtsrummene pau andre Tider end naar der (' 1' Luftalarm. om du ul meddele delte til Politiet. D r

17 /"Kcn '...ren ". Udl rd Atter engelske over Danmark. Fire enuelsk; Flyyemasklner nedskudt. KobenltsYn Rltzaus Bureau erfarer: Natten til Fredag er store Dele af Landet bleven overfløjet af engelske Flyvemuskiner hvoraf 4 blev skudt ned. Der vat Luftalarm flere Steder. J en By i Sydvestjylland blev der nedkastet Bomber hvorved der anrettedes nogen Skade pea Beboelseshuse. Nogle Privatpersoner blev let gastet af GJassplinter. Dag meddeles yderlgere: Natten til Lørdag er store Dele af Landet blevet overfløjet af engelske flyvemaskiner hvoraf 2 blev skud nea. Der var Luftalarm flere Steder. er Som"'~rtlde" Høben ver Søn ~'eull(d.1t K is- 17 og frø.junl.;. Sognedal( K1. 11-Hi' (undt. Manda!!) hdlis" Ol! s;ld'le ra Øre p L. kg Ny torvs Oste- og TeLeion Lend... et g'.rer LARSE VESTEROADE Elen ; o une Teleion 108 Vildsundmødet Del 26. VHdsundmede bliver ABr om Gud vil Tirsdag don Juni og Onsdag den 1. Juli. rlerne bli\ler' Blskup M rem S1!ltsprO\lsl Kaj Jensen Mi~slonær Poul Bagee og S\lend Lo m h o i t. Hvis der.ønskes gratl. Logis hos Egnens Beboere maa dette udtrykkeligt opgives ved ndmeldelsen. De der 00sker L0l!ls bedes bemærke om de medbringer Cykle \1sal hlerne ndjages Fællesskab paa Vlld~untl Si r and. ndmeldelse til Medet sker hos Undertegnede Naar 500 er tegnel er Pladsen oplage1. Ved ndmeltleise belale~ pr. 1'/1 Kr som klin sendes ph Poslglro ad. Niels Niel';" Sundby pr. Vldsund Vesl. Niels N/elstll Gaardejer Sundby pr Vildsund Vest Vl!Slergaard O~ardeler Hojhjerggaud pr. Sn~d.l~d. Se~eri/r Edv Freduiwn Sognepræst Stallslru p pr. Hørdum V Fihigu Propmlær.Øland" pr SnedB~d. Dem permanentkrølle med npyrox" Apparalel og De bliver llfreds. Heste LNE THYGESEN. 0sterl!ade 5 Telelon 611 mu benyttes. Opkørsel af Grus Vigs ø Hansted Stenbjerg og Vorup ør 40 Lastbiler (Generator eller Benzin) antages. JENSEN & KROGH ". Norregodc il Thi_led Telefon 331. li. WtN:iltN BEOSTEO. Tf 7~ derover Kr. 256 pr. kg. ncluli iv~ Kerepenge. Kr barer K.lve m. m. elle levende Vægl ullu'lea!e Dal/spns Henvendelse Telelon95. u1l""dub.t J. O. Koopmanns SYlneslagterl i Thisted. 5 Pm. 8i1 til Udleie O.~ 0Sl: Nat} m~d C~n!ralvMrm ~ Teleion BØRGE JENSEN Emanuel _ Emanuel - - kom 111 dig ~elv - - d!!! er jo bare mil/. - - le~ pro\"!!r en ny Skonhedskur for mn Hud U~"t al.tat 'pa'" t jp?to. Redl.. u«af C. B :-OD.1'd Ol F1'erifr B. j m l' ko F~Ur ~"fcd. før d..it> fol"... Tb..ltted U7kte Stof Ol' dd.. Trykt Ål"bejd~ ~ A&rb~ Ol' ~ J'l t 7 " 2tn1~ n.t...

18 .. ~'r Lorda~ 9. Maj BO Bf fdkastnng en sydvest jydsk By. ~Togen Skade paa Beboelseshuse. - Nogle Mennesker let saaret af GlasspJinter. K ø U l' n l a n (llh) flltuu8 Burellu erfart'r: Natten 111 Fn>d.B" er tore fho/ al L.!.nd.. t bj"h't o\'erllejet al engcl~ke Fl).~ ema.llkjnt r. h\oral bl... - lij(udt ned. De' var LuftalanJl (kort' ~lt>d"r. J en By Swl\'cstjyJJand blev der nedk-.sld &tmber. h\'('l"\t.>d d<-r ann'hmes lojtt>n Skade NU& Helloel:leJ:ihust". Nogle Pril'atprnonm'r ul.>' l't uret at Glassplinter. OverflyvninJ(" igen i NaL :llzlu~!lun-au ('rfarer J.:ll{'n tl Lørdag' er store Dele af l~ndt't bl"ht 0'1'1 nut'1 f elll!'el~ke fol}"vcma.sklnl'r hvoraf to blev.kudt Jlt'd. Del nl.. Lu(t<tlann flere Steder. Englands Opgaver efter Krigen. En Tale af ldenr igsminbter Eden. Amsterdøm (RB). t:dennpminister E d e n udtalte Føl~ den engt!lske Efterretnmf!'1\" tjeneste i Aftes i t;>n Tale i Edin burgb at der efter Mgen kke vilde \... ~ Plads for en isoleret egenkærlig Politik. Ol't bnliske Rige \11de aldnl' mt're kunnt' ~ lf'r' Sig. Der vilde f1ldng bli\"e Fred PA Jord.. n" for der skaht" et okonomi!lk System under hvilket i\hend og Kvinder der '1lde arbejde opa.a virkelig fik Rt>lønmng for den's Møjc k Rlhen.-de Xationc"1"3 FælleSllkah maa... re til!!tnekkeligt!<t.'"kt til at op An et Politi der forhindrfllt'. og heldig Amen- GanQ'l<termE'toof'r" 8tor De!orenE'de 8tater KinA \"Hdt' er Al Til

19 . 1'11"1111N..1!. " ul 1111" /ster. Kvinderne graver Beskyflelsesgrave Totlo 1'1\... k t r" t r Hlthf h"t tit!..".' Ut'l t'l4r- " 'n :;h'l' Y ; ~ \t.>':<. t'r kl' nd - - " Bomber i Syd- "'''ll''' 1't'''''-'."". d n i 1.1.1"'-~.\.. h ' l. ' Ch.'.11'1 JiJmU.. n i ' ' h!ll' l'h.1 HH lu. ''Uh' l '\tlllt'l' til Ft'd 'll" "1 t"". ll' k u f lotllllll'l <h'\'1.... " n f.'" 11"1" 1. \. h \'nl ' ~ ' W h'.n.1 l" lklhlt 1\1'.1. 11'1' ~ 1 "'t lrll1l\ h.'!. :-:1"11" 1"'1 h 1 ~ \'\l \. ~ L 1111\111 ]1\'\ 'h' 'lkh~h 1 111'1111.."" 1\\"'1\.\ d.. lllth'''1h'" 1l' )l'\'1 ~\!\\ \»\1\ 111"t ll1t'.hl\~ ' N"Jl h' 1'1'\' lt".."".' 1lt." \"\';"11 ilt lir (:hl.">.. " " rt'a!'"tnlh'1 ("' '"jthh'1\1'lkll ("tl» l. h t' " h \ \'. 1"11'h'l l'n' 1l"\\h' ' ~ l' 11\1 lu.. C f. ~th(" 1tl11\1~H ~11\llhl''' lu"\l! ' ~" n. "'\"U1 l'lu :-;" \ h J t h h. t : lu t 1\ f H!.'th'. \ l. ~l:l(1 1m 1l'k"/lh'l'h\\l"tJ." H"' l.lht-". hf l:mllltt'\'l" 11\.01' tll'l U t~ \h'.~" '\ 1111\''''1'' ~~h ollt ' ~ l tlllll1lltlltl h '"!'"hl 1111 OV\'l'h\l"lljll t '~t't ' lu'" Aggersundbloenl ndvieiso. t~t ' '''''h ". " ) \ 1 " u l L' [ " t!. ". "''u.h" \ '". h n \ ". ". 10\ '~. ~ 1t". " t" t." Lil ' L.n"" "" \.. ". " 'lu...'. t: til. {" t"" h " '... "" "" Lm.11'"'' tl '''11... h"l_h. ""' 110 ''~' '1h[10 ~hl1i~ ".. 11 ti f h tk~t "" 1 t-l~....' 1."h.111 l.... h"." M.".h. tm ' \11" jlh h. t."h.. "l"".. ""~11\1f r".1 1 JU \""t*t "t \lt h' l " ot \ r ~.. ' t'h""'.. ' ' li".... f'l n "''''\~ lluh~" '" 'kl.. t'lh ltrl l<'ubllli/ kl '''''.\1111..)111 hld ""1 :-111.1<" lu '" p"" nunr' 11<10"10.1 n"" ld r" '.. ndtlll." 'lll(~ 111'1 "\.. r 11\ 11>"1" '11'11 1 "J111" hl 111 " l".hu '\ 11'1 n'"" ". hh "'1 h"."\'111' "J ''' \ tlk ""r \'\1 11" 1 U\"lo l1h'llr lill. ' n!' lull Q tere \till l" \ t. t"h \h.. ri ".. '\U11. 1\"ltnlh 1""1"1"1'11 \0..1" ". hh\)\l " U...\h~l' t... Jl\"1 t ~1(lltll' h'l' 'ti. 1'''11' 'il l'wll"" " d'1 li' 10 ~ "hl "li l lull n ' "'1!t. J 1"'''11' 1t"tth.1 JUli ~lln\.. t"1.t

20 11 l.!. elalolbi/el Kølal O~ Ome~n OD hl (...~. t '.... ofrt... " ;alf... R o'. For. r r~. G.neutor Sunll» - ~ r "cjbjt lko. l 3t)()o it u hu. 000 låt m~d Oll... '-u Alle Mathea dn... er afp.ut Wd Aar... Hun '"lt ''''' rsk r k>ttboll. _r 31) Aar "lded ner tlpr hor i r ut Klit fk ir;' &"1ft J1l bm/lt i TfRlaL "'V'- ".d mik glvf'..r r; t ri.1i f': J 1:1 "tø laton. -.". " ~ ".. ~. l.>8gta\e Sten. ':';:;;;'::';:1 ' 110). l} 11 \ 0" f..ot> det 'muk. A d... 'æret d l o 'cf~ld\ h a~ ( ' " om Aa~ r S ' \4 d~r "o... tk"td~ ' :.;~ paa ton Ol; tr "u >dror.". t tn G... l111e.lgd ('Bll n h Vj~.tl"Om""1 " an~ t~d ~.ufhaorns/)bn til Godkr"dd-{'_ Fra '/\ ld.ghl'd~r"l'ij 8d(' T". ~ed l r llpl lot J "gl'. dl'n ft'!. <.Og m. d Udll)(oJd~J.w.on! Luft. u.'rn~"n(n lor 11M_tro P.. n~n ~r tol" ndt Lllh-"'tn'lll) n d'ghedetnl' 11"11 \~m mlln venter GodJ..~ndcliO('. Olr nllat d"tt.e er.kel krn 1'1."" H.UelO Kraft med lu. nlon. \'11.11.'1 lndl.. dt 1 'ld~. (>nh l't) ulnlnr A.ktekt '1."1'" A"dfr.fll h. Atfd h~r r" J ' uj optp"(>1 "n bon ~rolten A n l~ r '~'- øom Ddl~. ter. ~'or r U"lnlr\n Morlfl! Ander. fn \'lr tfth M ~~~ lod ~n m. nt f n Arklt klf~o.mfll hø. l.<~ L:rn. Hd Olerlll' l'lul~"'. hnkolf Olt "~ t d h'fler en.dt Tid n.al pu f'o"londcr R.m~ afnb 'J tkn'~t ll. 0l d.t Old&le 1' 1 A<.rs T'd tu hl" ~a'"1 u.~ ~ ldl l" ~hht..t fllf"t n~nro~. tropp ~tll~t Wl Kom l- ~o A. r nktlrw nojd J'nrn. 1111(1 ltv h'jd~r ~O AA J' ~A Mnnd'\if - ' '''''''' " 1<1! ).. K... )ol... ~- 11 ~'"h.!t. ".. ' ~'" 1_ t-r ~'.' Ai \. ~'l' 1--" <.21 _ 1'0.1 " i<r." ~.\". "_ \"...c ~.... 1'... ~.><L' ' 1 "n"" ~" "...'... ~.. r 1_. f)..- "".. J.... ".. r.. r J~ -.0\.. " '. 1.!to " 1.pO \.. nd"""hnnm. lim.lu Kn"." Ydl. h" m~. klt t. Jl.r. "~ l n ll \~ ' ar d mcd <'. n (;1 h. :-;t"t h h lhorelld~ t :.1 11"" Jl ".lrv ~tnlll'jl'... rd "." d 21 1'.11 n "". t 11 u "001 K. ø' " " n flo er med l ol< 1111 tl ~ H >) Kr BoN-t Tn" Oll'..""H' m '''ol~.. O'n l."... f<.~. o. l. nlo t... n er 0.<1 1" t vcd'" "~nmtllurd 'db ' "" ~ tr" 8.1" "" Huup ha' &ol.rt." ' "'m 1'" llndvmrl. t )1.... ; " ~... h'''lh.\"ton... ~'N' for ob".)fj " On rt_ll tll ~ku J U". f;"ed l u ~ Lud\ Ud_L"t. Ju 'O l ~! n' L"o1< ) "doo Hd N)'R(>f~ ~ d 11 'w Lll..h-h.p(orH Lind. l"r"p : J ~ "domm.. MT h ar 8 Td n. J ~0 ~ 1(>' 1'1000 Kr O( O'-trl ""d.en.hr ALrlro landt t ~ n.. otd.h nd \ \~ /{w..ard J~.ur (ht Mottnl~n. (;ellr.. l'. hlr """ "" 1:;)\1111"" l'u 6 Td. B)l".. "dnd mod Uputnm t'l J A lo.orll"lard Gruru\. Oll". Odund (.Urup for 2~(J Kt O-~rtP''' " Juni '... mm No"r"ltrd Oll Odulul h~r df"fter ~Jcr(O(> ~ t 'l"lommcl 101 cnn Eoddum (;.'ltlp fo 12011" Kr l1nddc'"' \'. o.dlll'd.'ed Alfr ~t l 'c H ~en (;lru! 1:'11.. "rb ~ l o n oh. 'h) _Hn.. A f t R "" ' r d" Y.lr l! S'''' 1... b~uon '''~ Vf}."d oh. Tlly. mt" d. n ro...tt ru htl.tlt ~en.011' d~. rordlll" t )a. n ~tn "\'hhn~( " ~ dn.."t h<t ~""ttlt!ik~h 1 '. ~.1" "l"..l p f'''''''..rl_ MASKNfAB RKE N P r ~H.r."" l~ (;.1 r. ""ok". n_. ~... ""... nl'lf /li '-'1_ "" JoO.h ~; fektrl '>k SH Joonfnll'. " _... "" 'a'... 1<... "... ~ '~p.1 "n~.." "r de" ~. ". 'lrand.''''''.. n~..d. " Af....~ u n'"... ""l..." 1-11.".. r~""n" >r\. "'".'.'''!lw"' f" An fn.. " '0.1 ""1" " ~ '.. ~ 1'.00 lind. "" ".. b ".11t l 1 hhl.d T~ ".d n...~ Mt (O u r U.1~ 1 til 4 '~.. llød "or. M... r~ " l k~l... 1 '. \". " 1 Nodl & 1" N H ~ "1r on ""'O. 'W) Stk (""... \ FOl u..... "l. ne J:'~"".t. ('""t.. 1' 11".. 11 &11" ". 1 "... D.'".ro.y"". h. d." l "... ".u." n lo ~ "" l " l '".." d 1 ri er fo.. l.r~ '''a 1. '."u".... <d' ""' ~... lrlll'.".)'" H r. llu. O. Z5 rct T.~u1.... d'u... pcl.ht to.-l. tr ~' 1'111' R<-." k ". fdtu " " 1 A~ 1'lUn) l.drh.nd Gruni'. Gur l.ft n"d~. '0 1.'U 11.1 n ledt r " ~' n" 'R Ut v~r L ~ u. \lollers kd" Gt"u" ""."! " r~lt'k. d..~. lkaldt. n :l.oh fr '" >a"d ""'n r." ld'". k. "'pel ~nl. ndte ;: Aar 'fllnr ' J... n..n h dh.rjl f)lde.... ''-."d \..r. O).[\lfl Thl~ld.. udbofotej.".t.:".. \odlht hd' 'y h.t." 1 Oll U) "kyt 11 Aftlold" o dtn Z) Juh \- T'" 1111 <" Tf; U lj4d""""'~kl~ "n al 1'. 10 hl 8... t.lul"n.. f~ l "U nl-< 1 Aalbo;tl"&' Mol~m'd.t.l.n. ltl Kl. U p.. U ot~ t Ro. '~. 'lhnlrt\ " 8.~!. llnl as mlt'"... ri ulrel K1 8.Lr.U. ".nd... SO:\lMG TULSTt:;lh o.on ftlli~ bø." ) fri n.."...."'.n Arp"..~-.l "0<1. l~n trul' S.lk!~'''n 10.1 O St.t.nd.rm.J''''1'lj;" ~cl J"""u... t. ('t...()o~jdo... nn " ' Gt- ne lf"'..."]hl p.o~ A1ho'J""ol~1!1't. ~'ot.l""ld~aml'" " 1211 '''' s\.;w~n Th"t<d ;;ltur. K l th ltj_ 1~"p nit '1"...-t--~'''lnlt Kl O'. Th «j ~1ht"nK "... \1111 n 10.1 \1-.1. ".... ~...\ vod \1 "Mil'!" ~ ri<rr.l.rl... \lu.nuj K 11/ '" "'. '1nl"t ~ln).1 ' R"f-l1 '1'1".1"" 'd.nd Kn'". O. Houe n )00'" _ ~. 0 1' '..01. '... ~..." " ~ ~ f l " t la A b.ldct r _.. '... 1 ".01 ""'Hn \.1 f!4or'.. "n... n. "<.fft " Vd.... "'<. ~. ko t ko.. rwr... ~r~" d' ' 1 "t V"fkO ~l ol.. b.n... no " 'n l.d. h'\ o a 'd.'d n kan n to" hu_. ~... h vo T'uh< oynh 'nd "oo".. OM B...".1 lhh t ' "'.1... "l~ b< d.. fnt u j".. m. d T. 1"' ~.' Vh. ~ ~.."'L. "uu "... f ~.. k.. ''. p....n '.d o. hh \>oh.adl.1 md la" ()... ~U".~M k... l \J"dl< "~\. n 'm n.." T~ b<ll..."n.n Thisted Byraad ~ 1)ar-r'tW n fur 'Th1~1." ny tud. o--dm"-le ~lod~ 1 1ndPi den l :! Maj 19-1 ~ 1\1 19 L EflerrelnnJUA.~r :!; An."KmnK om TiLllM"" ll..l udtr:rd of Lllllnjelllomm:un~n 3 An""Kn'llf "m l.'d;) kn"!.1t f.. ~ulr 'r 9 li. af ~A"'. )oldo-....\ An... p'1l1t m S<tlm~nlæl[ "'nll"... ""r.!\r 'tril" os: Z;q.. f 1\)j(ru~~ne ) AnMjtll\njt fr'"!tud. Kon \lin 'hl ku1 hl.-\~lutnc1m af llotnf!\l;'n~ Q. t;d.'hr~t rut Sk(lled..-" 'uuken lutaoj!"~' n Tlt.\<u. ' ndllholt ir.1 8k""KOkm~ll"" "onen 'nk.'\\\lo\le \'1 a"onn nlf"r. ti nd (hnll" fra skolek<;>mm'.u>ncn angall('mle ''l\~kud til Dl-lt1ld~c Kursus for Af te"ko"~n'"".!l lnbl\'fl fra Sk":.. li~ "n"a a"... odl!...!o2'ltl!.-" af tt Tmcla'~""lHmWl'. 10 n\'unnll" fra l d\"ll.-et for Grundt ''!" EJtondt.mml'.og Gd~.'t VtJudv... <;>1\KOO af Grun!. 11 ln!.tll"g fril Ul"meto td \N om 1o.ob ar Een "m_ 12 \n.lj(ll1l\g "ni KnnmUl)('n~ );:'lut\<l1\ fur Stah-l/U\n til Ho lgbntjrl'''''. 13. An;.øjt11ll\l" um AutOrl5&11V1l lon! Kløllkn"ltcr H Jndsl\lhng fra Skolei:omml~ "'n 1Ut/'U~ndol Fripladser tol Ut'a1lk:oltn. l :'. ~\ "'T'1l' om Ttlladelw til \lll~... "-'ttl' Ard""")lU '"rit>rihot h.-n \\. l'. l "n. t6..-\m"l'ttnjl'.m l... n""ltlse Ll at f"-~ 01111''''' ntni i! 17 :-;\\\~~r. ~ ~>l' hhhallfl-'lll nht'lml"r.. _ri T'... _ "'.... h T... n kb '1 ~1.to.:!.... le. 1i:1. l K un 00 l... n... n G... d..t..." ':;;;... ton (}ft... ~~ T. -- T 1 K- to""r A... fnn»k.. nc p." Th.. 1-ft ld._~'"'' " > Go...'.llon."'lan. 1\ Delta... o A... n... f... 1l<"". dor DdlA<..-de for "lad... na''"'".. };.u"""" Ur.. r......f... 'rr-o<l'~"'.nd ok"l.t. ~ blu. tl. do pu. ol! elle. ad... M_ d... Mde. Pu.1 lle.t7nl_... d. Af. \.ol ~odl.o. Klub""".t l... p" o-..d.n A"... oo... u.. ". na T..ll1e"'. for Fmllt6&".. \... r..k"' Tlb oc ol. al ti.. okal o~r... "-" h-llr.. l.ast. """ "'-ad_ "lu... "'" f... l.bt. "u'" n.-tllt... n>am Mno-ta- d"b... Nrl '1.~_oirt _ Tlbtu tquj000U "'ble. af ~ \... l'tadlon lo U~. Ud... ""'" _. at d"... tau 4<) JlC 'Til... _ 1\ AT. b.j.bl 01<.1... ru l... rllj\.rl>oold... lian "~d"" l&ortid Af. pu ~l U.ol...lo..-ode. ". ''' ~f!.<~n' ~d.~...u_enl.. T"~d... ROt'l n. Ua':"'. Tutll~.. lakbr.!ut...to_ ~ lut ob. _ ". for br.-.41 ø.o.:~t1'. A.n"alli Hnur ".& 4.1 a.øliw t n""'" W af T ".itl &arl on _... H Juni.."..... t.... b Dm f_lu! s<>"d.. '\JU... afal.u."df: E... - p<- de" not< '.l1li" Tun... " 0111 ll...""."" '" ~ &nd.a.... ""Un <kil o."b.lu! l'ui'-tur~ifl"ll. Saml1lhtr l'l.nt.'pt f\u.\... ""'~~l~t n ~all... nu".n.. i.'ndbold mtd_n. en S'dmJtlont"r ~. nnl.."" bl.. bn\.9ll paa..d f o!cr..tm...:ru T' Ulrlfl ul }:h.tu~ K~ Tt-.. Mon.. endn.. ik h r. h.t- t..... bh_ ""llwl Forbin4~1...wd af TK.... nna:e-n T. f1~:r h.. ~"'u "'-1l1li1.. '.'U bm)'1th~;n~":":~:~':j l. Rft f<>r al 'u LoT Ul Th.. t.d tdf.tøkllll>t O"n~1r..\"" flk T.\ lad~l tl lt be')tul S'... "~ h"td"'ll dfll 11 Julo. : dd.lort ~... tjrataol...<ne.::i c... f~~ 1ld'l.. ul al benyt le Statbl L rnt _... ldu ( nnnoklio1lllku~u. j.\th:tik..al ul aflloldea for La"nd hft '" Fne..... tgt ~?'~" Janloru._pm.. ~metltl... l'jl\.uj<n... ~L l'1li S~'r..bL Ol ThlRld n t_ ~l... hon tf hleftl. La l... ~l'lu Kl 10.a0 l.''nn'<ldlll l Rttodt\ _ :.h.lt li.l. 1&30 h

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere