. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer"

Transkript

1 . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd lor Klitmøller By opstod Torsdag Eftermiddag Brand og da der ikke var ret langt fr. Brandstedet over til Nystrup Plantage var Situationen ret alvorli e. ' koml bl. a KUf! og l C ma! tes Ani sen Oliemangelen bæmmer Ski og Rødspælleliskeriet. Rødspætteliskeriet i Vigs. Bugt M og Jammerbugten var stadig godt de April Maaned ud. l de seneste se Dage var Fangsterne ra jammer F' bug len bedst. Endnu opnaaede C liere Baade Dagslangster paa ca. s. looopund men andreb.ade havde t mindre. f B88dene har i denne Periode været ude mange Gange og det tærede stærkt paa Brændselsolien saa der ikke er meget al den 'euertral/tede Væd ske tilbage. Man haaber dog at det en al Dagene. kommer ny Forsyning al Petroleum. 0_. Det er klart at fiskeriet hæmmes o"._

2 ... mt:u al Ul... w"b.... boldt et interessant Poredrag og e- Ydby bar alter Vand. fremviste Lysbilleder. h~ve.dsage- Ra~ Ydby Vandværk er nu endelig lig fra Bombardementer Pnland pr. e" igen kommen l "Sving-. eher en Der blev derelter valgt et Udvalg Hø Ky! ufrivillig Frostpause paa tre Maa paa O Medlemmer som skal fore.- ~ s. ned er.! stå a TellniHg al Medlemmer 1111 p den nye-porening. De valgte er: oj Guldbryllup i Tbisted. P. Toft Pørby A. Bang Jannerup Ka! Fhv Telegrafbud Jens P e d e r- Lærer Jensen Bach Pedersen Sk~ d s e n og Hustru Planlagevej l Smed Kamolrup Pru LægesBrandd J 5. Jordemoder Fru Jensen kræ i er Thisteu kan Lørdag den 9. Maj M le Chlislensen og Vorupør fejre Guldbryllup. ~~ Eo "Skrællet" Herrecykle s. fandtes Gaar Morges ved Retsar vej i Thisted Tyver: har lor al e- laa Gummien af rellet Gaflerne ud re saaledes at Stellet er brække! og den ellers gode Cykle er helt øde!t~ lag. Man ved endnu ikke hvem e- Cyklen tilhører Luftværnsforeniog i Hundborg ' Hundborg-JannErup Sogneraad er havde Torsdag Aften indbudt Kom' l n munens Beboere til en Sammen ~e komsl Porsamlingshuset for al e planlægge Oprellelsen al en Lull o væloslorening. Lærer A a b e n h u s Skjoldborg Ju~iUS Poulsen og Uddeler EriKsen. Læge B r a n d t redegjorde korl lor en Luflværnsforenings Punktioner. Naar Tegningen af Medlemmer er tilendebragt skal der vælges en Bestyrelse som skal varetage Administrationen og udlage forskellige Hold Hjælpemandskab. Der indmeldte sig straks ca. 50 af Porsamlingen som Medlemmer. c. men Eriksen bar Telefon

3 _ UGl "'muuer Slemt rknibe slipper Olit8R! i Pinsen. P.. -_'skinda' fra Hslorien. Kalundbo -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larten vil der - Der foreligger endnu inielom begræntede Ov hvornur den nye Grundskole lor elter hvad St.18b ~ C. B.ere i Thisted begynder. Det deler under P var Meningen al Skolen skulde brlangt særlig begynde midt i Maj nam Land- Skibet. Delle g brugets PorurSarbejde i det væ- 22 L d d i senlllgste var overslaaet men da. ' 0r.ag en l. der mangler Uniformer og Ud- ' 26 Maj begge ruslnlng skal disse Ting lørst til- Adgangsbilel vejebringes inden der kan lages alle Stats- og P llal. Næ~mere Meddelelse vil dog (ikke lelelonisk) formentlig snart kunne lorelgge. ' O d l'. mbor s gnang _ nok.n Thybo - Ud nd.... syn ligt. ftk Suke HvldbJ.rg. De fire' fra D. B. U. i Thisted var Nye SnedkerSv Lørdag Aften i Hvldbierg hvor d. op- Svendeprøve lørte den lokale K.boret.- nok en bestaael al Ms..

4 i Pio oer-kllljlmenlemtl Knibe llipper O~8R!.h.lokindat fr. Historien. P.. K. -C. B.-Oruodskoleo i Tbisted. larlen vil Der foreligger endnu intel om begrænte hvornaar den nye Grundskole lor eller hva C Bere i Thisled begynder. Del l deler ur var Meningen l' Skolen skulde brlangt begynde midi i Maj nan< Land- Skibel. [ brugeis Poraarsarbelde i del væ- 22 L0rd~ senlllgsle var over si. aet men da '. der mangler Uniformer og Ud- ' 26. Mal ruslnlng skal dsse Ting lørsl lil-\ Adgang velebringes inden der kan lages alle Sia sllal. Nærmere Meddelelse vil dog (ikke lele 'formentlig snarl kunne loreligge. lob d m or S _ nok.n Thybo - Ud nd... synligt. ftk Suke HvldbJ.rg De fire" ra D. s. U. i Thl8ted var Nye Sned Lørdag Allen i Hvidbjerg hvor de op- Svende~ lørle den lokale Kabaret - nok en beslaae' a

5 Sde ~ ViJdsundmødet Det 26. Vil(lsu ndmede bli ve r i Aar o m Gud v T irades den ao. Juni og On.das den 1. Juli. Talerne bliver : Biskop M l 1m s r e m StWs pro vs l Kaj J e n s e n Missionær P o ul B a a g " c og Pro fessor Svend L o m h o t. Hvl. der _n.ke. g r etla Logis ho. Egnen. Beboere m.. dehe udtry-kkallgl o p g ive s vad ndmeldelaan. De der ønsker Lo g is bedes bemærke om de medbringer Cykle. M 881 tiderne indtages l Fælless kab pa Vildsu nd Strand. AdmeldeJse iii Mødet sker hos undertegned e. Nasr 500 Delta ger e er tegnet er Pladsen optaget. Ved ndmeldelse betale s pr. Deltag er tlfl Kr som kan sendes paa Postgiro til Odr N iels N i e 1 s e n S undby pr. Vildsund Vest. Niels Nielsen Oaardejer S u ndby pr. Vildaund Veel. Severin Vestergaard O"ardejer Hejbje'ggurd p r. Sned9t.:d. Ed'. frederiksen Sognepræst St'Retrup p r. Herdum. V. Fibiger P ro prietær ~Ø l.nd pr. Sned9led Spand Heste til Opkørsel af Grus i Vigsø og Vorupør samt 40 Lastbiler (Generator eller Benzin) antages. Fa.: JENSEN & KROGH Nørregade 41 Thisted Telefc n 341. splue man pc. og andre Vejforbindelser gennem Thisted. nleresserede indbydes iii Møde Onsdag d. 6. Maj Kl J. paa H otel.aalburg 60 angaende Kysvejen og andre Vej forbindelser gennem Thisted Thisted Erhverv.raad. Pra 2 Mej begynder jer Prima

6 i - - Vy/{er vaau Bedre. '\'ulitet fill~ 1 UU SUl nn!'llhoj cl {oni'al{tav! tegnes. Vi level'er Oliekager tilbage i FOl'hold til fld de n f... 'o JeLlobcll e Og d~s ikke. Det. ' ;ler er bygget td Avlen. PETER ANDRESEN> <~ "O Saasæd 0l-:' Fodcr.stoffcr. eleo'[lnte cykje~!jcstc. PM ~ne. Mollevej 3J. ThisL :ld. 'relf. 7i)G. J:U;'g og tro J'~~oj (wl.lilet fm C'kJe:- af t~;l 'rket med de tl'e cl~s GllrrH~tJn~~J1ct. Cyklclwndle Tn'lrne p:tjj S kender dem. re" -Værelse til Leje. dt mobleret Værelse med Et go S ng e kan faus ti! Lej: 2 g~e ~me Sted kan '> srrak faa Kost.. 11fand ). r. Diirl" Munkevej 34. EJE DO 30 Spand Heste ti! Opkørsel af Grus i Vigso Hansted Slcmbjel'g og Vorupør samt 40 LAS1'BLER (Genel'alol' eller Benzin) antages Fa: JENSEN & KROGH Nørregade 41. Telf. 331 Thisted. TØRV 1. KLs KULTØRV (Askeindhold 4 7 pct.) og GENERATOR TØRV (Askeindhold 1-3 pct) sælges i større og mindre Partier. S. M. KRSTENSEN Ørstedsvej 23 Viborg. Telf strllp. U'l11 udlejl's Bn J spænd' en Ha og Ph sætnir Tlf. 6 E. sætni }.dol " til ~ g~' J. mor: dyg1 m.d E S.\ Vil Tdl'. Land til Salg eller Bytte. H' t N dth E 20 Niel Kd'uw Lu's.n ngs en. or y O Svankjæl' pr. Bedsted. Ejendom hei!!"<tende j SvankjæJ' z:t!ed til- Stb tilkendt 1. Pr. Fader "Thybo Eg" Moder "J fenriette" Reg. N' P". og kam'el i 1. K. staar til Bedækning for H'l nil K /"

7 Sde 4. SO<:.lAL-DEMOKRAl M.rk'.ln'....n begynder Aftea K. 2J40 oll vu er KJ f'ærdøel"ygterne tænde o. ukkell Lejerbeskyttelsen ar god nok. højere Leje Forhold. end under normale S"lvbryllup kan Fredag d. 8. Maj lejres al Konsulent A. K o r S g a'la r d og Hustru Torp ved Thisted. - fisker Niels S ø r e n s e n og Hustru Lyngby kan Mandag d.. ds. lejre Sølvbryllup. Ved Retlen i Slruer har været ehandlef to Lelersager hvor fusejerne h ar krævet Retlens St.ngerup.. Clrku.. odkendejse af Lovli g heden af Richard Stangerups Orkester har gæ [givne O psigelser til Praflylning ltet Hjørring og Hjørring Soci8ldemo- "nh O' ds VfS. Maj og l. Novem- krat skriver herom bl s; r d. A. Ved det tredie Gæstebesøg sank Populariteten adskillige Grader og t J den første Sag ha yde en Lejer Sltylden var Richard Stangerupø egen. nem Lejerforeningen forlangt Stangerup har nemlie: faset den ulykren fil.t opfylde sin Ved ge- s.lge Opfattele.t det er ligegyldigt delsesplfgt og jsflndgøre Lej- hvad man byder et Provinspublikum leden der ikke var rllrt 4 men dl nne Opfat~el.e g0r han klogest at revidere hvs han ønsker fortsat B/eren vlprdigede ikke LeJer-18t have et Publikum herude. Ellers V ingen et SVir paa Henven.. høn kke blive øavnet. aen Snedated Købesum 6000 Kr. Vur- Politi.1 Jerl'lb"ne derings8um 5500 Kr. Pra Th;sted P;errllsle'i. mer 4 bl sll.o\e Kommis Pritz En~gaard Hi1ersle'i hvor Købesum 1200 Kr. ikke l'oæn.k. 'iurd K.ase Fra Gdr. K. P. Christensen Korso v\d til Bestyrer P. HeUeberg Jensen Hiar- tage demaal Købesum Kr. plus Løs- Kys øre Kr. Vurderingnum '22000 de Kroner. a\ Arbejdslesbeden i Tbisted Amt. "J in! Arbejdsanvisningskontoret i 'Thi.- sted oplyser paa ~orespør~se\ at B der pr. \. Maj var \alt 5\0 hlmeldte K arbejdsløse i 'Thisted Amt 467 l< Mænd og 43 Kvinder. ~ Der var 3<)5 ledige Arbejdsmænd l _ 58 i Thisted 103 i Nykøbing og 268 i Landkommunerne ~ Bagere 2 'TYPograter \ Bry~genarbejder t 2 kvmdehge Arbe)Gere 1 Gartner 32 Handels- og Kantormedhj';'lpere (O ra Thisted) 1 Kedet- og Maskinpasser 3 ~\ele rister 3 Smede 3 Formere 3; Mure~e 2 Møllere 3 Skrædere tc Slagterio.rbejdere 2 Sned~~re ~ Tekstilarbejdere (heral 3 Kvmder 13 Tobak.arbejdere og 5 Tømre" Oe le.te ledige Arbejdsrnæn paa Landel landte. i Vetervil Agger 34 og i Skarrehage 21. Lilie ArbeJda '"erayl\d.

8 _-_._- ~ h.vde kl.get over ham. Ogsaa her blev der gennem Lejerforenngen gjort ndsigelse og del kom hl Sagsanlæg fra Eletens Sde. l denle Sag Vir der ved Retten OVflt! u~ u "... ~~. svagelig og tit sengeliggende. maatte han selv hjælpe til i Husel. Da Kræfterne log af flylede de til en Datter.om er gift med Tømrer Stak-Pedersen. Ræhr og her nyder de en kærlig Pleje. Vldnet.rsel og flere kvndelige Beboere fr. Ejendommen Vir hkg rd-sku pll Th ted. medt ii Afhøring. De fik Lov iii Han. Bakg.ardø nyejle Skuelpll.t udl.le ilg rit om PorboJdene.5ronl er KærJl~heden. viii nær Fremf Huser og fremkom med en Række tid af Ydby-Dilettanter blive opført i Porkl.ringer p'l a' man ikke Thisted. Det blfver ants&cllg Sondag f dl Der d. 17. M.l levede ør go sammen. Skuespillet opførtea i Sønd.gs i Siørvar dog nret HoJdepunkt for Op- ring Oli! der var fuldt Hu. Hana B.aks'geJsen. Begrundelse. Lejeren gs8rd var selv til Stede og blev hrer.rte foruden sin Hustru to Lejere teh2f hyldet. der bor under bam og de bevidnede begge at der ikke var Sløj Ræbr-Haosted-Vigsø Sogoeraad eller Speklakel r. sgsøgte. holdl Møde - i Mandags. Alle.. Medlemmer var mødt. Paa Dommerens Henstilling _ De forelaa tre Skatteklager bevedes S.gen og Ejeren indgik som ble: behandlet. ' Pli af betale Lejeren 20 Kr. i _ rre AnøøgninRer til Opførelse S.gsomkostolnger. af Arbejderboliger i Hansted an- LeJelovens Beskyllelsesbeslem- belalede.... mejser havde vist sg ilslrække- - En Ansøgnr!1g.om Kaution.. tra Hundbori H viehjem hen laghgt bold bare begge Tlælde dea iii næsle Møde. Man ønskede bemærker.struer Soc.-Oem. og fnrøl at underløge Sager du bør føjes ii: Lejerorganisatio - En Udslytning ra EjendomneD bar vlsi.ig at være særdeles men Mir. Nr 41 d. m.. i Bjerre ayfug anbelaledes.. - Til den loreataaende Rotte kampagne valgles lil al udlægge Billiere Kæferter. Gift i Febbenled Vigs ø Bjerre og J Justil.minisl.';et har man gen Saarup Nic. Thomsen Ræhr. og nem længere Tid værel besiæljig.1 Berlel Heekjær Hanst.d lor Han med Overvejeløer om Ændringer ted Hamborg og Torp. i den.traffer.~lige Praksis i Berutel... ager og i Løbel.1 kort Tid kan der venlea Lempelaer al de nugældend. Tillale- og Straff. regler. D. blev eom betendt indlori uoder Hen.yn til de.rlige forhold 0i man r.gner m.d at ca Menne.t.r over hele uodet.r idomt Frihed.. lrafl. lor B.rusel... Den ny. PraklJ... il komm. til at ih ud pli at d.r j Almind. lighed ikt..kal n.dlæglles P... ar. nd. om Frihed.. tral ra Ankiii" mynd'iheden. Side men derimod <ræ... n Bøde der dgg.ikkerl lommer ii at ligge j et betydeligl Tinglyste Skøder. Fra Gdr. Chr. Poe;h Jenaen Pugdal lil Odr. Madl Henrikøen tidl. Grurup. nu PUldet Købesum Kr. plus Leløre 4500 Kr. Vurderingssum Kroner. Sned.ted Købesum 3JOO Kr. Pr. Cheuffør J. P. Jenlen Thi.ted Ul Arbejd.m. ~gv.ld Jensen Thisted Købelum Jl00 Kr. Vurderfng.lum 8X) Kroner. Pra Husejer Henrik Poulsen Sned- ed. til H.leler Chr Jen.. n Neesgaard Vurde. ringll.m 1000 Kr. Pr d.tnævnte til Murer Jen. Thom~ da han mener den er antik. Han byder Værten 30 Kr. han byder 40 OR: omsider faar han Skeen tsllloel for 150 Kr. som han betaler kontant nlenill Karlen fra Landet med nor;et blandede følelser ser til. Saa drager Karlen hjem med ølne fattige 111. Kr.. men kort efter kommer en amjen Mand susende r aa Cykle. Vel er Karlens Husbond og han lover et farlir;t Hu!. Den værdfulde S(t! er fundet i hans Jord og er derfor hans ~jendom som Karlen slet kke har Lov at sælll;e oøv. NSB. det ender 888 med. at Handeterne gaar tilbage og 888 drager Oalrd~ manden af med Skeen. Men kort efter lyder et Bulder ved Restaurationens Dør. Op ryger Døren og den meget omtalte og omh8ndlede Ske bliver kylet hen ad Gulvet Døren knaldes l og en vred Mand springer psa sfn Cykle og.ad Hjemmen lær han tø-. Han hsvde hob Guldsmeden f slet konstateret st Skeen kke var fem Øre værd. Arbejde. Flere Houdrede Mand i Virksomhed. Politikommissær Holten København har paa et Pressemøde givet en Række Oplysninger om Kyst bevoglningen. Saalreml hele Danmarks mere end 7500 Kilometer Kystlinie skuld. bevogles al det almindelige Ordenspoliti skulde ele Landets Slyrke benytjes hertil og der vilde endda blive 4-5 Kilomeler mellem hver Mand og de vild. aldrig kunne blive allost. Den nuværende Kystbevogtning omlalier hele den jydske Vestkyst og Skagen rundt ned til Limljor den desuden hele Sjællands østkyst og Bornholm og Arbejdet bestrides her af en Styrke po. 350 Mand plus overordnede hvortil kommer Københ8vns specielle Kystpolili. Kl'stbevoglningen iii Sos er overtagel al Ma"nen. Personalel til KYltbevolllningcn er ganlke ulige Mennesker men med erlarne og dyglil-(e a'fdre erfarer ho d t Epide m ikom m ission en lor Thisted By Hillerslev og Hund boq~ Herr~der saml Hanherrederne i Oaar Møde i Thisted. Kommis ~ionen beslaar af Politimester Brix der er Formand Amtslæge Polke Amtsraadsmedlemmerne Vestergaard og Mølbæk samt Propr. Th. Lund Hundsirup og for Thisted Bya Vedkommende al Sundhedskommissionen Borgmester versen Ole Jensen og Sanderholl Jensen. - Stod Lusene paa Dagsorde nen spørger vi Amtslæge P o k e. - Ja vi drøltede navnlig dette Spørgsmaal og jeg lorelagde Kommissionen en Oveni~t over hvad der hidtil er udrettet og en Plan lor det remtidige Arbejde. Hidtil i~dr~g~-e;-p~c; ~S;; l-' g-ec;hccucc.:-:e:ot-ct;cit"r=en::c.;c.t'nmucoiim"'c 8 g. 0& n erli~t1 ning ligesom Sen~etøi og Gang- ledes nd:.. ~ klæder skal desinhceres. Det er Amerikanak Lotteri: Ntkj~ hidtil gaaet udmærket og der har Hebsgaard Thisted. StryRtj ~ ikke været Tale om at skride til mis Harald Nielsen Tblat~ S!tt' --.." Tvangsforanstaltninger. Ejner Sund Thisted. Et _ Plettyfus er kke konstateret? undertøj Købmand Brunlborl0 _ Nel. Sygdommen findes OVt;r- Nlltellevinsteme: Et P; ~ hovedet ikke her \ Landet og da Stalle. Trikohl. Et Spei\ Ff1.~.' Smitten kun breder sig ved Hlaelp mægt1&: Skaalum. Et Aa'le~~ Pedersen Thisted. ~ ~ af Kroplus kan man altid være sikker mod Smitte naar man er Gevnsterne pu l..od"d'_. q fri for Lus. Agnes østergaard Tb.intitJ~ Blæ.re Pedt Arkitekt Alld~ - H vor e d es staar d e t t paa S Gt ~~... 1\ Landet? tlijvaugeren rmelter 1. C. J.... Thiated. Cyklell Svend M.ld.lo.~ - Jeg bar Øjeblikket kke sted. Ogaretter Gi Tobak'! noget Talmateriale desangaaende l<.obsen Thl.ted.. eirrern Tjll. men leg ved al der lere Steder.Roya'.. e t~ er fundet baade Hovedlus og Kroplus hos Skolebørnene. Nu indledes der et Samarbelde mellem Skolerne og Hiemmesyge- Socialdemokratisk Forening DAGSORDEN: >' - THSTED - alholder Torsdag den 7. Maj Kl. 20 paa Alhol<\shotellet. Beretning Regnskab Valg af Pormand 2 Bestyrelsesm.dlemmer l Revisor samt Repræsenlanler til Kredsorganisatonen m m EventuelJ. BBSTYRELSHN. Hvldbler&-Lyngs Sogner boldt Tirsdag Alto. M. - Pormanden for ti PorskennelsesloreniDg N ~ fremsendte fornyet An~eg~ Optagetse al K.bbersm Sagen benlagdes 'id'te med den Begrundel'e lt valgets Budget var luidl Lars P o u s e n: Ott være al tralikale Urt.d ensker Vel en optaget. N. C. L y n g s: J~ tionsbyer bar luet sin al Pengene som er b Veibudgettet. N e r s k o u: La... Ting ved Veiene.il d komme da vi ikke millionerne. og det mest lovet B.boerne at optage Vejen. Der lertes en ltlgere om Sagen. Buskjær: Jeg vi kln optag. Veje. den Stand. nur Penge dertil. N. C. Lynis: Vil gere Vejen i lærd'g \ Kommunen el jeg. Elter lere U Sagen. - L. S-Blld.t

9 SOCAL-DEMOKRATEN. Købesum 6000 Kr. Vur Kr. Jernbane til Enggøørd HilJerslev. }{r. ikke ~ær!lk. vurd. K. P. Christensen Korse tr. HelJeberg Jensen Hiar~ Kr. plus Løs Vurderingø.sum i Tbisted Amt. visningskl)nloret i Thipaa Forespørgsel at var iah 510 tilmeldte Thisted Amt 467 Kvinder. ledige Arbejdsmænd 103 i Nykøbing nerne 6 l Bryggerielige Arbejdere Handels- og Kon (O fra Thisted) inpasser 3 Mejeede 3 formere 3 ~'::e 3 ~k!~~ere O Politifolk som Ledere. De kommer elter et kort Ophotd paa Politiskolen til Helsingør Politikreds hvor de er indkvarteret som paa Kaserne i tre Villaer. Her taor de videre Politiundervisning og dellager i Bevogtningen at denne Kyststrækning der ikke mindst i de sidste islyldte Vintre har været af stor Betydning Kystbevogtnin~en har i det sidste Aar indgivet 4000 Rapporter og indberettet ~ 256 Miner og Bøjer. Bortset fra Patrouillering langs Kysterne er den vigtigste Opgave Kontrol med Papirerne lor indog udgaaende fartøjer og deres Besætninger. Skovsgaard Teglværk solgt. ( ma Sty at Ha lan yd ell d Skovsgaard Teglværk er med M Tilbehør Maskiner Jorder og Ler arealer m. v. af Konsul C. Nielsens væ Dødsbo solgt til A/S Chr. Nielsens s Teglværker i Aalborg. Chr. Niel El sens Teglværker omfatter derefter fol r :_ Cl... A......".. Cl... ~....

10 lse n TELEFON NR. 1. ~HllUURU\U.. ;;;;' ~'~ 30 Spand Heste i Vigsø rsel af Grus og Vorupør 40 eller Benzin) antages Fa; JENSEN &. KROGH? 1l0'l Nørregade 41 Thisted Telef l 33\. ~ Dansk Standardmel yder ik ke altid Gæren den fornødne Næring Derfor nsfl tier vi under Formalingen Hvcdemalt der lad er Gæreu' Arbejde forega8 hurtigt og Uf der de gun~~8te Betingelser. Denne Til tetning kon trolleres dagligt af vort Laboratorium s '" AS THSTED DAMPMØLLE

11 ... F. E" L -----_... = -- Hvem ør Slynglerne 7 rtjf.led lor.ve der rd'" Herverk mod de ollcnltl"t: Til lu'.rull'l nlvnllg 8ukYllel'U' "vene P.n'''Ren 0J pli dell.mle KJrke.urd J de dle D"e er del... rede. O.nlt:.kel.1 N_aler lt mene.om henger J 1 11'1" 'led ndlnacne er.jlllel del Ruderne de.mll Sk.be er!lnu.1 POlm 'el med.1 'ele dille N.'er er 'Orll1eollll. _n.lrer nur del p.ller dem. kuooe... e.1. nd Tlllluilllrummene lor her ulonlyrrel kunne dyrke Kerbeden. TH]fS1rED> OGlEGN Men foruden.1 el.ldul BtUR.1 Rummene o er.n.ke ol ulo... er del reni lal.1 N_alerne fjernes.aalede. al Publikum Tilfelde.f Lullalarm kke kln komme ned Til luglllummene. Polltlel er.ærkl ude eller Lab.ner der a:.. r oa: laver den S.. Skarnlleger og m.n beder Bl.dene krallig' hen.lllle!l alle..om "a:tt'm'er det mindsle der k.n lede Pollllel pu Sporel eller OernJog.mendene om siraks al.f"lve Meldina: Pollllel. lom bej. har norel dlsle.1 g.re hvis kk.. der er Lull.'.rm. Del er under de henkende Por hold en megel.vorllg S.g.1 Hærværk mod offenllige Poran t.unløger og fu Polltiel f. 1 edkommeode v de blive str.uel bvllkel de og.u fortjener Del m.. denne Porblødelse bemerke..1 enbver Beskadigelse. oueoulee Skille e.. ogsl er ft.lb. oa: f.lder jnd under sreøge Lovbestemmelser. De skellige Porln.tallnlnger lor t sikre Befolkningen mod evenluee Ulykker og vi k.n kke linde Ol l.t enkelle nsvars. 1.le Personer.. bolerer Myndghedernes Porlntallnlnger. Tbl ed S.b"dea.s'"U likviderer. OlereJenllk.bel Thisted Se. blde.nltall der gennem en Alf. rekke hr drevet den private Bldeanal.1 ved Tbllleer. atholder p.. Predla med LlkvldlUon p.. Llbld.llooenl Yler O re n" Jer.t verel lor rlnae og Anilallens Ud.etnlng nfol 0l Vedllgeboldelle Der bar hvert A.r verel kud Oll m.n har nu trullel med Kommunen om Overl'gelse B.de.nl'llten mod BetlUnl en Tamrerreanlnr fr.lldlle Aar Der bliver derefter Bldelnlt.lt for Voklne ved alfen. Ø.de. 16 Kr 'o rdl 4""" K"lrll.mmcr vir.t 1m j kun h.vde Ud".nlj "e"neln Del v.r bli'. uppe' l Oll' hlndliuh mllllel... r optcllel Min n ede RUllll :nen ;;; vil.nl'w hh b/jye Pcr.on.le. Statsbanernes Pinsetratik. Serfle Adg.Olsbllleller til Kalundbort-Aarhus Overfarleo. S.bnerne har nu for Pin.elflhklren klar. Merke Plnerne Der hl ' der iod. forud Billdu~r kan pli alle Sllioner 14 D~e.r A ejen og Rejsegod. rn ndsrrves D'jil:en lorud. P.. K.lundborll-Ahul-Oyu. belordres der Fredag den den 23_ Tirldag i begge dt:r er i de ordinære Po< disses eventuelle indlægges der forbindel!estog Kurv eller T.ske med til K.bmaDdeo. S e n J a C o b s e n i Dansk Handels om a' d el ved paabydeø al medbringe Kurve Tasker til Afhentning øl alle "ebmandsv.rer. linder efter Købm and Jacobaena Mening en ulill.de li ~ 0dselshed Sled med Papir e ~ Papinekke. Siarr.tidig foreslur han al del O al pulrytll:e Reklamr o~ 25 og 50 Kilos Poset. vilde man opnaa al Papirpoer kunde anvendes al DR hvor aom helal mere end Oang. Desuden lik man Mulighed lor Oprettelse.1 kebscenlraler for Opk.b og deling al brugle Papirøll'tll:e. Overdyr1ere. d) rlæge 8nht lene n Vordlllgborg. Tbyboraakalter. P.. Jtnl Lauraen Sennet!; SkibabY'Reri i Struer... Ue Ollr en ny 30 Ton fiskekut. ter der er byrlt'1 iii 0'(' "'g Harild Renn i Thybo... n e rk l.. (lr '" ru 1. øu vue A. ø dd pcrao '"h"d.. 0 1lii de lide (jytttfl.k h_jti (ok dt uedn Stor! M Fjor. fi Det e Lo ~ Toni Sæ.on yt:r fo r s ko -

12 dog jland 37 Lolland-Falster 37 og ilk.et Bornholm 36 mm. Til S./ ' Sj. amarl ereve se. ørrldg. dere Alles ved 20-Tiden kørte ca. Han 125 Røde Kors Samariter ra Thisled kollektive O Muligheder ved Hjælp al Vore faglige derfor i Tidel Taleren red

13 _.. _----_ i _.a. _ ned Dom- til Sjørring hvor der blev afholdt Thisted Dtor. en Øvelse. Kl. ca. 20'/. begyndte Øvelsen der skulde illustrere Skader ved Bombenedkastninger. Samariterne blev delt i to Delinger. første Deling blev sendt ud lor at alsøge dhjælper- Terrænet linde de tilskadekomne og almærke Stedet med flag. Kun Lønover. Skader der krævede øjeblikkelig Andels Hjælp blev behandlet af dette Hold. sten blev Derefter rykkede anden Deling benhavn ud der i Mellemtiden havde gjort Materiellet og Baarerne klar. A. Da de.saarede" var lundet blev faar ved der sendt en Melding tilbage om ~nen for- hvor qjange saarede der var. og æg elter at o Ambulancer ra Thisted skulde rekvireres. Thisted var der imidlertid sup Skive ponerel flyvervarsel og der kunde ingen Ambulancer sendes til Sjør ring lør der VBr alvarslet Man e Fjord et store iurn al Biinger t Renseog fire fjorden e Fjord ingerne porteret en god en bli maalle derfor behandle Patienterne bedst muligt. Der indløb ligeledes nogle Fore. spørgsler ra Forældre eller Paa. rørende om nogen al deres nær. meste var blandt de saarede hvilket viste sig at være Tilfældet. Ved 2120 Tiden blev Øvelsen alsluttet. og til els- Et rimeligt Krav der mange er nnfvltlt Staur midda Valeu slilles Foru Kataia tanter N har leder Kapel eller sen 101 bun lor fo

14 "S bevil Spa 5 Kr. le M.... r Kr. Mette ntoft Chr. iclscn sen!) cvct i devchvor til at ingen Cl' det tal at ogsaa vække n ung ksomptage n lille _ DaV1Q:S OV'~. ~.a:... :-...--=-~:::i:"""n'~:::::::o~ ]ebørnene ca. 130 af Frk. Dalgaard -""i"~ ~ inviteret til at dl'ildce Kaffe paa Gæsiehjemmct..11('1 Tt'am. Dc private Tilflugtsrum i Thisterl efterset. Politiet har som meddelt underkal:iiet de private Tilflugtsrum i 'l'histcd et gt'uncligt Eftersyn der nu Cl' afsluttet. Det viste sig at der i en hel Del Tilfælde var Ting del" sl<uldc rettes: RUOll1112'J1C var ikke holdt. ryddclig~ det fornødne Værkloj var ikke til St.ede Siddepladser manglede OSV. og Politiet har tilretlevist de""pangældende Husejere. Ved et senere Eftersyn (>1' det konstateret at Fejlene var rettet. Der vil lejlighedsvis blive taget StikprØver og hvis det viser sig at TilfJugtsrummcne i<kc holdes i den lovbefalede Orden falder der Bøder i næ sle Omgang. Fjerrilslevbanens Goneralorfyring. En Mand del' ofte l'cjh{"l' med 'llhistc.d-ll'jel'l'itslcvbulh.m. bcl<lngf'l' sig <lver. ul Sæk ke 11(.' mccl G<.'nernlol'bl'æn-.'.~ de finbringes i P(''SO!lVO):{l('H.' SlUt ~~... t ' l 1 _"" ~.nd. JnJl. '.. Bt. Ejendom Rorlægg sin ]Tam.fEglc.pal o smaja lil sæd" Thlen li meget s SOVf'Y;PJ Kokken Hopr hin' il. net Kpkken dpr sl t illen i.spn l h (ltlt'll JUan pol.:ah fra d ~(ln \ a l'

15 " "T"""C."."L<"i""'JC Uf a'tmlyrln " Tid \j-mml' lll.r " rnlt /"(t m"d ( n. S.<'/tlllrU'- Æ.<1ep"rrt:>t 111 Arbejd. nd "U" J \1_12 købl" 'tolkn <Osrb' dl' kn n hl ThistA..! arbejde SOln "rr(>\nlllll' og cire\" BOje""" nen ned Dnlnlv Sn..!! Ani' ingc n ell" mcn injlcn er SlU j:!'anldrl!\ haft ('l l fruikc ~lv t S Andd ikke nitid t do/! 'igtll!".11( mt~ct til vor Bp'1l('U(' r Forud"n ' bor hjllllle cr der to T11lundborg "nnde Frk bilæu111 \'1'11 glul''fi V' od V'' O" /l f)!' Log fjen- og ejl olcbjlrncne \'t'r 8kol.. - V('nllcl ~tl'hj\'mm('t ihe\lm~fe'll n lln)!"rt' N ru!!!o!" Tnl('r'" 0l' l G'r tryktr plln 'n Tnk fol' 1111 Fk il 'w Snnl \ rh J ('n111 l ] (11\>1\ \.lnlll1' "'1' m dll.-tldig Fornn~t..;\ nm r!lull... Ulovlig Benyttelse af de ohenth ge Tilflugtsrum. Folk skaffer s10 Adgnng med sljaalne Nogler. - En mellel strafbar Hnndll ng. P olltil'l hnr ko1"talt'n' rll ~h'r f~r\' Ttfh"ldl' 'r b"'.l:1l1l1'1 H ær"\ rk lod Skubt' H'Of Xlgl<'rnt> t! d!' {lffl'lllll!"(> ' l 'l~fll-lhrlllll 'rhisln er {lubl'1lg1 Nntll'n toaar (l[ \ Onl' hul' l"n'likmumth(' knllsl lud{'rnl' ti Skuh"H' \"('(1 Ttlf1ul!'l..rllllun"nl' pan!{ rk"!!:notd('1 og j Plnntn\;C \u~c :-';uj!'h:'rn(l og lukk"t ug 111<1 i U(>~k'l \p!st..rummr/l(' J.;HN t'ndl D'!; tnf dl' atl(>l' lull "' DO'('l\t1 ii Tlflfl'...~ 'lloum'/l' \lien kke hl'ngl Xogh'rn(' PU P JilJ.~ Jgen og ~ l l'l ku!l1} \~'de at oplhwaj'(' Ma. ni de llr 1 Sindl' 'l"ug[(>rnø.!t"un(lro i\ 'ej]( ld~e- No ~('l lgtll'ndt' fandt 5\>0:1 i "jor. Dd 'r en!flc'g('1 farlig Trafik. Folk wr er l>eg) mil llk'l udlaler On'rbc tjcnl Tagt'Ro "<;('J~Tl.'e\J 08. lilo" hl! H('nrltr>lsl.' uf d.' orrentu!!l' 'l\il llugl"rllm kan bt-lydt:'. al.' kkl.' ('r Oruc'l hils (\-r komllwr J.ufw.lurm. LlU mali al).~olul Jkkl' loll'l'n(' al nog:l'l >aadunl fuh\('r ;~ted. og da {t".; ud('n KJlt;;;llng f Rudl'rlll' l Sk!.K-H' ug a'j'rlh'b' af N"ullll.'rn{ \..ominn' Jrl Ullfh'r B'.. f>llllw!sefn c r 'ip'k mllrl ()rr{'j1t1~ l"oranslaltllltlt:!'ft " :\\(olljhj.t'r dl'r!!'flr "la:.. kyldi~l' F OJ... t'l'ben.slrh'-" 111'H'1 hul'tll 'olllid bl>o:!n \lu h l'11'" Bnr 'pr{' '1\'11' lwhj<llwlllrl' wd al for lulldl'\' (ll'nla!!t'[~l'r f ti" \llo h~t' B' 'la' 1 B'~k~\t'l.;{.. rllllm"'h. lins r1(!~'1 opllllrl'!" al l'vl'tlknmnwndl' lrm'r pn.-\. t'jh'r har..""rrt \ i~ 'la 1!"1J1!" Jl rlt' nrrl'\111l1' 'l'ilfhlg!"'\l \.::CJf ~h Pllll!'! ('.s r Tj(l..\' n"(l "mg.lal'wlt. at gl\'(' dl'l Pllih''N tnij\~ fljt h'l 1{'\llr r ""\ h \' t'll1 th'\ t'r.. (\1'1' J.(nr "ig k\"tlj:l' i 1t'1 uhl\lilj;l' 1\ Hiul{ 1111 ~"r 1llll"ijt 111\1111-:1 kt l'tt " ~' ~\(\pp'' f"' 1'11U'l t fll'j" 'r th \ilt ~h' t1rr"\h~(' Til fltwl "1"11 H t v... jgræs.-.et S'nn"l.. So f.ldtntlon )e:t 11111"r"ll" t 11{t11l1'ftll'"ing huldt (;'!w1"11foulu \rtt ". n(. '' 11t4lt ("' '1(1 1:11)1:'" 'Jll4l(\!' 11 l 0\. Thi!!" h\.1 t l k"ll F.re.h 't '\t'r l:t\lwl 1'ri11 '[' t Hd hllffl'l}!llllt tndb" 82: Kr. for Solvbr}lup Køl>ll1nml t r u Anrup:; dag den ir. Ejonuomshal lf-anurakt Hut'U]) hl\. orn>>o:'j~ 11\1 Brt'l"lgad(' O t.rla~ lse Sm'od F :->n l..antl~j ('(1 S Tdr B sagrorn Li On'rlngl l" Tinglys 1hr S Mnd5en 5950 Kr. StaLh trola!!"" S" le l!!. 1.1\ tr' Kr kke Salnm(' Nr. A'up kk(' \-"Urd p Han He 1 olnls :\ntr 1\r kke VN Enk(' )1 Odr. ~ ;('1 Nt \(1 KH!l('r. Gdl' :'l!('v.\:\ru )-tntr Xr Vlnl'd ': l'hlll 77(lO Kr. r~rk.\ Nid!linl' :~ \" Tho :'!ur('r rit!<l" t ".. t. '1:11 kkf' "\11 Hlh. h $om... l S( ~. SUl.( ~;.r. C :\1.1!l Hm\. p. \'.. S\."l. 1..1~1\1'l' " 1 ilul.lnl". l 111" Y t

16 g frem. ningens tes Wn Qr Mag] ed et er. de gen. ning sa.mhng or For. bød vel Holm. intercs. ffebord eretnlng. r l Aaldt Q :&!. ed Fo. tre Fee havde ed Fage af de asserelanceremed en r. Alfred nd Sønelstrup Marie " g l MSo r s nska. 350 god:'~c:r!kb} have opnanel ret. Et nd: ac Tyvene.!-ohm mo:lner Tid rudet er sket ved 'k n da forblpluserende hllr beo mær et t.0 1\ Jandspeuoner der k"d s(:!!o d... k' r ng!.ng.'rel LUhvmr"~..ove K' t SJorrlng. Aftes val T Slmantter t S il sled Rodl.l Kors tage en ø l lorj"lng for ul fore nng Sa ve se og for at vise Sjør' mel' hmnr1tlcrforenings M... dlemopalaa. vordan en Kalatltrofe kan i og hvorledcr de da har al Ol'holde lug. Røde Kor T t Voldene D s b'l var rejst mellem. er ev meldt et Bombe ~~d::ag. der var faldet blandt fle~ e e~.!'-esker. og straks for de f&l'ate ::Samaritter ud. og lidt efter saas ~aarerng fare af Sted. og ca 10 Mnutter efter blev den føfste.suare.de N baaret ind i Teltet Der blev noget til Thisted efter Falck men der blev meddelt at del' val: Luftalarm saa Falck kke kunde komme De.snitrede'" blev saa behandlet af Røde Kors FOlkene og TrOPsfører B:mka.ssuitenl Hansen gaven Forklanng pna Arbejdet. der blev udført. Der var 12 _Ofre Derefter havde Sjorring Sama' ruterne en mmdre Øvelse og en delig samledes man om Karfebol" dene paa 'sjorring Vold. hvor Læge We s t h holdt Foredrag og opfor drede hl at faa et nyt Hold til KUl"sus da vi jo ikke "ed naar Fa r en er over os og da er den for ste kyndige Hjælp til saarede af allerstørste Betydning Formanden for SJorring Sl1Ula~ rltterforening takkede for OpVS ningen og takkede Læge Westh for Foredraget og der sluttedes med en Aftensang l J \ ~ 4 n l i H B e b hf Tøm~ og og 'stenl' An- B. har ntere met nder vn- Kr S" l te Thisteds offentlige Tilflugtsrum brydes op om Natten. Poltiet l Thisted har 1 de sidste Morgener konstateret at ukendte Personer har skaffet sig Adgang til de offentlige Tilflugtgrum saavel paa Klrkegaardcn som 1 Plan tagen Glasakabet.. der lodeholder Nøglen til Rummene er blevel slaa~t~ Stykker og "edkomm~nde har haft let ved al akuffe lug Ad gang. Foruden at det drejer sig om Hærværk og kan straffes 'slemt. er det meget ubehagehgt. hvorfor Politiet bedel;' ajle. der ser Folk vandre ned i Tilflugtsrummene pau andre Tider end naar der (' 1' Luftalarm. om du ul meddele delte til Politiet. D r

17 /"Kcn '...ren ". Udl rd Atter engelske over Danmark. Fire enuelsk; Flyyemasklner nedskudt. KobenltsYn Rltzaus Bureau erfarer: Natten til Fredag er store Dele af Landet bleven overfløjet af engelske Flyvemuskiner hvoraf 4 blev skudt ned. Der vat Luftalarm flere Steder. J en By i Sydvestjylland blev der nedkastet Bomber hvorved der anrettedes nogen Skade pea Beboelseshuse. Nogle Privatpersoner blev let gastet af GJassplinter. Dag meddeles yderlgere: Natten til Lørdag er store Dele af Landet blevet overfløjet af engelske flyvemaskiner hvoraf 2 blev skud nea. Der var Luftalarm flere Steder. er Som"'~rtlde" Høben ver Søn ~'eull(d.1t K is- 17 og frø.junl.;. Sognedal( K1. 11-Hi' (undt. Manda!!) hdlis" Ol! s;ld'le ra Øre p L. kg Ny torvs Oste- og TeLeion Lend... et g'.rer LARSE VESTEROADE Elen ; o une Teleion 108 Vildsundmødet Del 26. VHdsundmede bliver ABr om Gud vil Tirsdag don Juni og Onsdag den 1. Juli. rlerne bli\ler' Blskup M rem S1!ltsprO\lsl Kaj Jensen Mi~slonær Poul Bagee og S\lend Lo m h o i t. Hvis der.ønskes gratl. Logis hos Egnens Beboere maa dette udtrykkeligt opgives ved ndmeldelsen. De der 00sker L0l!ls bedes bemærke om de medbringer Cykle \1sal hlerne ndjages Fællesskab paa Vlld~untl Si r and. ndmeldelse til Medet sker hos Undertegnede Naar 500 er tegnel er Pladsen oplage1. Ved ndmeltleise belale~ pr. 1'/1 Kr som klin sendes ph Poslglro ad. Niels Niel';" Sundby pr. Vldsund Vesl. Niels N/elstll Gaardejer Sundby pr Vildsund Vest Vl!Slergaard O~ardeler Hojhjerggaud pr. Sn~d.l~d. Se~eri/r Edv Freduiwn Sognepræst Stallslru p pr. Hørdum V Fihigu Propmlær.Øland" pr SnedB~d. Dem permanentkrølle med npyrox" Apparalel og De bliver llfreds. Heste LNE THYGESEN. 0sterl!ade 5 Telelon 611 mu benyttes. Opkørsel af Grus Vigs ø Hansted Stenbjerg og Vorup ør 40 Lastbiler (Generator eller Benzin) antages. JENSEN & KROGH ". Norregodc il Thi_led Telefon 331. li. WtN:iltN BEOSTEO. Tf 7~ derover Kr. 256 pr. kg. ncluli iv~ Kerepenge. Kr barer K.lve m. m. elle levende Vægl ullu'lea!e Dal/spns Henvendelse Telelon95. u1l""dub.t J. O. Koopmanns SYlneslagterl i Thisted. 5 Pm. 8i1 til Udleie O.~ 0Sl: Nat} m~d C~n!ralvMrm ~ Teleion BØRGE JENSEN Emanuel _ Emanuel - - kom 111 dig ~elv - - d!!! er jo bare mil/. - - le~ pro\"!!r en ny Skonhedskur for mn Hud U~"t al.tat 'pa'" t jp?to. Redl.. u«af C. B :-OD.1'd Ol F1'erifr B. j m l' ko F~Ur ~"fcd. før d..it> fol"... Tb..ltted U7kte Stof Ol' dd.. Trykt Ål"bejd~ ~ A&rb~ Ol' ~ J'l t 7 " 2tn1~ n.t...

18 .. ~'r Lorda~ 9. Maj BO Bf fdkastnng en sydvest jydsk By. ~Togen Skade paa Beboelseshuse. - Nogle Mennesker let saaret af GlasspJinter. K ø U l' n l a n (llh) flltuu8 Burellu erfart'r: Natten 111 Fn>d.B" er tore fho/ al L.!.nd.. t bj"h't o\'erllejet al engcl~ke Fl).~ ema.llkjnt r. h\oral bl... - lij(udt ned. De' var LuftalanJl (kort' ~lt>d"r. J en By Swl\'cstjyJJand blev der nedk-.sld &tmber. h\'('l"\t.>d d<-r ann'hmes lojtt>n Skade NU& Helloel:leJ:ihust". Nogle Pril'atprnonm'r ul.>' l't uret at Glassplinter. OverflyvninJ(" igen i NaL :llzlu~!lun-au ('rfarer J.:ll{'n tl Lørdag' er store Dele af l~ndt't bl"ht 0'1'1 nut'1 f elll!'el~ke fol}"vcma.sklnl'r hvoraf to blev.kudt Jlt'd. Del nl.. Lu(t<tlann flere Steder. Englands Opgaver efter Krigen. En Tale af ldenr igsminbter Eden. Amsterdøm (RB). t:dennpminister E d e n udtalte Føl~ den engt!lske Efterretnmf!'1\" tjeneste i Aftes i t;>n Tale i Edin burgb at der efter Mgen kke vilde \... ~ Plads for en isoleret egenkærlig Politik. Ol't bnliske Rige \11de aldnl' mt're kunnt' ~ lf'r' Sig. Der vilde f1ldng bli\"e Fred PA Jord.. n" for der skaht" et okonomi!lk System under hvilket i\hend og Kvinder der '1lde arbejde opa.a virkelig fik Rt>lønmng for den's Møjc k Rlhen.-de Xationc"1"3 FælleSllkah maa... re til!!tnekkeligt!<t.'"kt til at op An et Politi der forhindrfllt'. og heldig Amen- GanQ'l<termE'toof'r" 8tor De!orenE'de 8tater KinA \"Hdt' er Al Til

19 . 1'11"1111N..1!. " ul 1111" /ster. Kvinderne graver Beskyflelsesgrave Totlo 1'1\... k t r" t r Hlthf h"t tit!..".' Ut'l t'l4r- " 'n :;h'l' Y ; ~ \t.>':<. t'r kl' nd - - " Bomber i Syd- "'''ll''' 1't'''''-'."". d n i 1.1.1"'-~.\.. h ' l. ' Ch.'.11'1 JiJmU.. n i ' ' h!ll' l'h.1 HH lu. ''Uh' l '\tlllt'l' til Ft'd 'll" "1 t"". ll' k u f lotllllll'l <h'\'1.... " n f.'" 11"1" 1. \. h \'nl ' ~ ' W h'.n.1 l" lklhlt 1\1'.1. 11'1' ~ 1 "'t lrll1l\ h.'!. :-:1"11" 1"'1 h 1 ~ \'\l \. ~ L 1111\111 ]1\'\ 'h' 'lkh~h 1 111'1111.."" 1\\"'1\.\ d.. lllth'''1h'" 1l' )l'\'1 ~\!\\ \»\1\ 111"t ll1t'.hl\~ ' N"Jl h' 1'1'\' lt".."".' 1lt." \"\';"11 ilt lir (:hl.">.. " " rt'a!'"tnlh'1 ("' '"jthh'1\1'lkll ("tl» l. h t' " h \ \'. 1"11'h'l l'n' 1l"\\h' ' ~ l' 11\1 lu.. C f. ~th(" 1tl11\1~H ~11\llhl''' lu"\l! ' ~" n. "'\"U1 l'lu :-;" \ h J t h h. t : lu t 1\ f H!.'th'. \ l. ~l:l(1 1m 1l'k"/lh'l'h\\l"tJ." H"' l.lht-". hf l:mllltt'\'l" 11\.01' tll'l U t~ \h'.~" '\ 1111\''''1'' ~~h ollt ' ~ l tlllll1lltlltl h '"!'"hl 1111 OV\'l'h\l"lljll t '~t't ' lu'" Aggersundbloenl ndvieiso. t~t ' '''''h ". " ) \ 1 " u l L' [ " t!. ". "''u.h" \ '". h n \ ". ". 10\ '~. ~ 1t". " t" t." Lil ' L.n"" "" \.. ". " 'lu...'. t: til. {" t"" h " '... "" "" Lm.11'"'' tl '''11... h"l_h. ""' 110 ''~' '1h[10 ~hl1i~ ".. 11 ti f h tk~t "" 1 t-l~....' 1."h.111 l.... h"." M.".h. tm ' \11" jlh h. t."h.. "l"".. ""~11\1f r".1 1 JU \""t*t "t \lt h' l " ot \ r ~.. ' t'h""'.. ' ' li".... f'l n "''''\~ lluh~" '" 'kl.. t'lh ltrl l<'ubllli/ kl '''''.\1111..)111 hld ""1 :-111.1<" lu '" p"" nunr' 11<10"10.1 n"" ld r" '.. ndtlll." 'lll(~ 111'1 "\.. r 11\ 11>"1" '11'11 1 "J111" hl 111 " l".hu '\ 11'1 n'"" ". hh "'1 h"."\'111' "J ''' \ tlk ""r \'\1 11" 1 U\"lo l1h'llr lill. ' n!' lull Q tere \till l" \ t. t"h \h.. ri ".. '\U11. 1\"ltnlh 1""1"1"1'11 \0..1" ". hh\)\l " U...\h~l' t... Jl\"1 t ~1(lltll' h'l' 'ti. 1'''11' 'il l'wll"" " d'1 li' 10 ~ "hl "li l lull n ' "'1!t. J 1"'''11' 1t"tth.1 JUli ~lln\.. t"1.t

20 11 l.!. elalolbi/el Kølal O~ Ome~n OD hl (...~. t '.... ofrt... " ;alf... R o'. For. r r~. G.neutor Sunll» - ~ r "cjbjt lko. l 3t)()o it u hu. 000 låt m~d Oll... '-u Alle Mathea dn... er afp.ut Wd Aar... Hun '"lt ''''' rsk r k>ttboll. _r 31) Aar "lded ner tlpr hor i r ut Klit fk ir;' &"1ft J1l bm/lt i TfRlaL "'V'- ".d mik glvf'..r r; t ri.1i f': J 1:1 "tø laton. -.". " ~ ".. ~. l.>8gta\e Sten. ':';:;;;'::';:1 ' 110). l} 11 \ 0" f..ot> det 'muk. A d... 'æret d l o 'cf~ld\ h a~ ( ' " om Aa~ r S ' \4 d~r "o... tk"td~ ' :.;~ paa ton Ol; tr "u >dror.". t tn G... l111e.lgd ('Bll n h Vj~.tl"Om""1 " an~ t~d ~.ufhaorns/)bn til Godkr"dd-{'_ Fra '/\ ld.ghl'd~r"l'ij 8d(' T". ~ed l r llpl lot J "gl'. dl'n ft'!. <.Og m. d Udll)(oJd~J.w.on! Luft. u.'rn~"n(n lor 11M_tro P.. n~n ~r tol" ndt Lllh-"'tn'lll) n d'ghedetnl' 11"11 \~m mlln venter GodJ..~ndcliO('. Olr nllat d"tt.e er.kel krn 1'1."" H.UelO Kraft med lu. nlon. \'11.11.'1 lndl.. dt 1 'ld~. (>nh l't) ulnlnr A.ktekt '1."1'" A"dfr.fll h. Atfd h~r r" J ' uj optp"(>1 "n bon ~rolten A n l~ r '~'- øom Ddl~. ter. ~'or r U"lnlr\n Morlfl! Ander. fn \'lr tfth M ~~~ lod ~n m. nt f n Arklt klf~o.mfll hø. l.<~ L:rn. Hd Olerlll' l'lul~"'. hnkolf Olt "~ t d h'fler en.dt Tid n.al pu f'o"londcr R.m~ afnb 'J tkn'~t ll. 0l d.t Old&le 1' 1 A<.rs T'd tu hl" ~a'"1 u.~ ~ ldl l" ~hht..t fllf"t n~nro~. tropp ~tll~t Wl Kom l- ~o A. r nktlrw nojd J'nrn. 1111(1 ltv h'jd~r ~O AA J' ~A Mnnd'\if - ' '''''''' " 1<1! ).. K... )ol... ~- 11 ~'"h.!t. ".. ' ~'" 1_ t-r ~'.' Ai \. ~'l' 1--" <.21 _ 1'0.1 " i<r." ~.\". "_ \"...c ~.... 1'... ~.><L' ' 1 "n"" ~" "...'... ~.. r 1_. f)..- "".. J.... ".. r.. r J~ -.0\.. " '. 1.!to " 1.pO \.. nd"""hnnm. lim.lu Kn"." Ydl. h" m~. klt t. Jl.r. "~ l n ll \~ ' ar d mcd <'. n (;1 h. :-;t"t h h lhorelld~ t :.1 11"" Jl ".lrv ~tnlll'jl'... rd "." d 21 1'.11 n "". t 11 u "001 K. ø' " " n flo er med l ol< 1111 tl ~ H >) Kr BoN-t Tn" Oll'..""H' m '''ol~.. O'n l."... f<.~. o. l. nlo t... n er 0.<1 1" t vcd'" "~nmtllurd 'db ' "" ~ tr" 8.1" "" Huup ha' &ol.rt." ' "'m 1'" llndvmrl. t )1.... ; " ~... h'''lh.\"ton... ~'N' for ob".)fj " On rt_ll tll ~ku J U". f;"ed l u ~ Lud\ Ud_L"t. Ju 'O l ~! n' L"o1< ) "doo Hd N)'R(>f~ ~ d 11 'w Lll..h-h.p(orH Lind. l"r"p : J ~ "domm.. MT h ar 8 Td n. J ~0 ~ 1(>' 1'1000 Kr O( O'-trl ""d.en.hr ALrlro landt t ~ n.. otd.h nd \ \~ /{w..ard J~.ur (ht Mottnl~n. (;ellr.. l'. hlr """ "" 1:;)\1111"" l'u 6 Td. B)l".. "dnd mod Uputnm t'l J A lo.orll"lard Gruru\. Oll". Odund (.Urup for 2~(J Kt O-~rtP''' " Juni '... mm No"r"ltrd Oll Odulul h~r df"fter ~Jcr(O(> ~ t 'l"lommcl 101 cnn Eoddum (;.'ltlp fo 12011" Kr l1nddc'"' \'. o.dlll'd.'ed Alfr ~t l 'c H ~en (;lru! 1:'11.. "rb ~ l o n oh. 'h) _Hn.. A f t R "" ' r d" Y.lr l! S'''' 1... b~uon '''~ Vf}."d oh. Tlly. mt" d. n ro...tt ru htl.tlt ~en.011' d~. rordlll" t )a. n ~tn "\'hhn~( " ~ dn.."t h<t ~""ttlt!ik~h 1 '. ~.1" "l"..l p f'''''''..rl_ MASKNfAB RKE N P r ~H.r."" l~ (;.1 r. ""ok". n_. ~... ""... nl'lf /li '-'1_ "" JoO.h ~; fektrl '>k SH Joonfnll'. " _... "" 'a'... 1<... "... ~ '~p.1 "n~.." "r de" ~. ". 'lrand.''''''.. n~..d. " Af....~ u n'"... ""l..." 1-11.".. r~""n" >r\. "'".'.'''!lw"' f" An fn.. " '0.1 ""1" " ~ '.. ~ 1'.00 lind. "" ".. b ".11t l 1 hhl.d T~ ".d n...~ Mt (O u r U.1~ 1 til 4 '~.. llød "or. M... r~ " l k~l... 1 '. \". " 1 Nodl & 1" N H ~ "1r on ""'O. 'W) Stk (""... \ FOl u..... "l. ne J:'~"".t. ('""t.. 1' 11".. 11 &11" ". 1 "... D.'".ro.y"". h. d." l "... ".u." n lo ~ "" l " l '".." d 1 ri er fo.. l.r~ '''a 1. '."u".... <d' ""' ~... lrlll'.".)'" H r. llu. O. Z5 rct T.~u1.... d'u... pcl.ht to.-l. tr ~' 1'111' R<-." k ". fdtu " " 1 A~ 1'lUn) l.drh.nd Gruni'. Gur l.ft n"d~. '0 1.'U 11.1 n ledt r " ~' n" 'R Ut v~r L ~ u. \lollers kd" Gt"u" ""."! " r~lt'k. d..~. lkaldt. n :l.oh fr '" >a"d ""'n r." ld'". k. "'pel ~nl. ndte ;: Aar 'fllnr ' J... n..n h dh.rjl f)lde.... ''-."d \..r. O).[\lfl Thl~ld.. udbofotej.".t.:".. \odlht hd' 'y h.t." 1 Oll U) "kyt 11 Aftlold" o dtn Z) Juh \- T'" 1111 <" Tf; U lj4d""""'~kl~ "n al 1'. 10 hl 8... t.lul"n.. f~ l "U nl-< 1 Aalbo;tl"&' Mol~m'd.t.l.n. ltl Kl. U p.. U ot~ t Ro. '~. 'lhnlrt\ " 8.~!. llnl as mlt'"... ri ulrel K1 8.Lr.U. ".nd... SO:\lMG TULSTt:;lh o.on ftlli~ bø." ) fri n.."...."'.n Arp"..~-.l "0<1. l~n trul' S.lk!~'''n 10.1 O St.t.nd.rm.J''''1'lj;" ~cl J"""u... t. ('t...()o~jdo... nn " ' Gt- ne lf"'..."]hl p.o~ A1ho'J""ol~1!1't. ~'ot.l""ld~aml'" " 1211 '''' s\.;w~n Th"t<d ;;ltur. K l th ltj_ 1~"p nit '1"...-t--~'''lnlt Kl O'. Th «j ~1ht"nK "... \1111 n 10.1 \1-.1. ".... ~...\ vod \1 "Mil'!" ~ ri<rr.l.rl... \lu.nuj K 11/ '" "'. '1nl"t ~ln).1 ' R"f-l1 '1'1".1"" 'd.nd Kn'". O. Houe n )00'" _ ~. 0 1' '..01. '... ~..." " ~ ~ f l " t la A b.ldct r _.. '... 1 ".01 ""'Hn \.1 f!4or'.. "n... n. "<.fft " Vd.... "'<. ~. ko t ko.. rwr... ~r~" d' ' 1 "t V"fkO ~l ol.. b.n... no " 'n l.d. h'\ o a 'd.'d n kan n to" hu_. ~... h vo T'uh< oynh 'nd "oo".. OM B...".1 lhh t ' "'.1... "l~ b< d.. fnt u j".. m. d T. 1"' ~.' Vh. ~ ~.."'L. "uu "... f ~.. k.. ''. p....n '.d o. hh \>oh.adl.1 md la" ()... ~U".~M k... l \J"dl< "~\. n 'm n.." T~ b<ll..."n.n Thisted Byraad ~ 1)ar-r'tW n fur 'Th1~1." ny tud. o--dm"-le ~lod~ 1 1ndPi den l :! Maj 19-1 ~ 1\1 19 L EflerrelnnJUA.~r :!; An."KmnK om TiLllM"" ll..l udtr:rd of Lllllnjelllomm:un~n 3 An""Kn'llf "m l.'d;) kn"!.1t f.. ~ulr 'r 9 li. af ~A"'. )oldo-....\ An... p'1l1t m S<tlm~nlæl[ "'nll"... ""r.!\r 'tril" os: Z;q.. f 1\)j(ru~~ne ) AnMjtll\njt fr'"!tud. Kon \lin 'hl ku1 hl.-\~lutnc1m af llotnf!\l;'n~ Q. t;d.'hr~t rut Sk(lled..-" 'uuken lutaoj!"~' n Tlt.\<u. ' ndllholt ir.1 8k""KOkm~ll"" "onen 'nk.'\\\lo\le \'1 a"onn nlf"r. ti nd (hnll" fra skolek<;>mm'.u>ncn angall('mle ''l\~kud til Dl-lt1ld~c Kursus for Af te"ko"~n'"".!l lnbl\'fl fra Sk":.. li~ "n"a a"... odl!...!o2'ltl!.-" af tt Tmcla'~""lHmWl'. 10 n\'unnll" fra l d\"ll.-et for Grundt ''!" EJtondt.mml'.og Gd~.'t VtJudv... <;>1\KOO af Grun!. 11 ln!.tll"g fril Ul"meto td \N om 1o.ob ar Een "m_ 12 \n.lj(ll1l\g "ni KnnmUl)('n~ );:'lut\<l1\ fur Stah-l/U\n til Ho lgbntjrl'''''. 13. An;.øjt11ll\l" um AutOrl5&11V1l lon! Kløllkn"ltcr H Jndsl\lhng fra Skolei:omml~ "'n 1Ut/'U~ndol Fripladser tol Ut'a1lk:oltn. l :'. ~\ "'T'1l' om Ttlladelw til \lll~... "-'ttl' Ard""")lU '"rit>rihot h.-n \\. l'. l "n. t6..-\m"l'ttnjl'.m l... n""ltlse Ll at f"-~ 01111''''' ntni i! 17 :-;\\\~~r. ~ ~>l' hhhallfl-'lll nht'lml"r.. _ri T'... _ "'.... h T... n kb '1 ~1.to.:!.... le. 1i:1. l K un 00 l... n... n G... d..t..." ':;;;... ton (}ft... ~~ T. -- T 1 K- to""r A... fnn»k.. nc p." Th.. 1-ft ld._~'"'' " > Go...'.llon."'lan. 1\ Delta... o A... n... f... 1l<"". dor DdlA<..-de for "lad... na''"'".. };.u"""" Ur.. r......f... 'rr-o<l'~"'.nd ok"l.t. ~ blu. tl. do pu. ol! elle. ad... M_ d... Mde. Pu.1 lle.t7nl_... d. Af. \.ol ~odl.o. Klub""".t l... p" o-..d.n A"... oo... u.. ". na T..ll1e"'. for Fmllt6&".. \... r..k"' Tlb oc ol. al ti.. okal o~r... "-" h-llr.. l.ast. """ "'-ad_ "lu... "'" f... l.bt. "u'" n.-tllt... n>am Mno-ta- d"b... Nrl '1.~_oirt _ Tlbtu tquj000U "'ble. af ~ \... l'tadlon lo U~. Ud... ""'" _. at d"... tau 4<) JlC 'Til... _ 1\ AT. b.j.bl 01<.1... ru l... rllj\.rl>oold... lian "~d"" l&ortid Af. pu ~l U.ol...lo..-ode. ". ''' ~f!.<~n' ~d.~...u_enl.. T"~d... ROt'l n. Ua':"'. Tutll~.. lakbr.!ut...to_ ~ lut ob. _ ". for br.-.41 ø.o.:~t1'. A.n"alli Hnur ".& 4.1 a.øliw t n""'" W af T ".itl &arl on _... H Juni.."..... t.... b Dm f_lu! s<>"d.. '\JU... afal.u."df: E... - p<- de" not< '.l1li" Tun... " 0111 ll...""."" '" ~ &nd.a.... ""Un <kil o."b.lu! l'ui'-tur~ifl"ll. Saml1lhtr l'l.nt.'pt f\u.\... ""'~~l~t n ~all... nu".n.. i.'ndbold mtd_n. en S'dmJtlont"r ~. nnl.."" bl.. bn\.9ll paa..d f o!cr..tm...:ru T' Ulrlfl ul }:h.tu~ K~ Tt-.. Mon.. endn.. ik h r. h.t- t..... bh_ ""llwl Forbin4~1...wd af TK.... nna:e-n T. f1~:r h.. ~"'u "'-1l1li1.. '.'U bm)'1th~;n~":":~:~':j l. Rft f<>r al 'u LoT Ul Th.. t.d tdf.tøkllll>t O"n~1r..\"" flk T.\ lad~l tl lt be')tul S'... "~ h"td"'ll dfll 11 Julo. : dd.lort ~... tjrataol...<ne.::i c... f~~ 1ld'l.. ul al benyt le Statbl L rnt _... ldu ( nnnoklio1lllku~u. j.\th:tik..al ul aflloldea for La"nd hft '" Fne..... tgt ~?'~" Janloru._pm.. ~metltl... l'jl\.uj<n... ~L l'1li S~'r..bL Ol ThlRld n t_ ~l... hon tf hleftl. La l... ~l'lu Kl 10.a0 l.''nn'<ldlll l Rttodt\ _ :.h.lt li.l. 1&30 h

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere