r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN"

Transkript

1 Politi udelukke advokat som forsvarer i spionage-sag "Jeg erblevetberufsverbotet", siger lr's. Chr. Vilh. Hagens efter kendelse bag lukkede døre r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN l Landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens er blevet afvisr som forsvarer for en ung østtysker sigtet for såkaldt, politisk spionage Í Danmark..'Jeg er blevet berufsverbotet," siger Hagens, der mener at politiet og domstolene forsø-' ger at dække over advokatens udelukkelse ved at afgøre sagen bag hermetisk tillukkede døre. Chr. Vilh. Hagens ved,: østtyskerens skriftlige' ønske om at få ham somtorsvarer er blevet behandlet af fêtten på Frederiksberg, og at afgørelsen èrblevet indbragt for Den særlige Klageret. Men hvad af. gørelsen gâr ud på,'og hvem, der klager, kan den advokat, som denne side'af sagen.handler om; ikke få at vide. Hverken.Chr. Vilh. Hagens eller advokat Claus Bergéøe fra foreningen Demokratiske Ad-. vokater kender til fortilfælde i tilsvarende sager. o.ieg kan ikke få fremgangsmåden til at stemme med retsplejelovèn," siger Bergsøe; og.itragens tilfø. - jer, at "det sérider mod alle paragraffer, aè jeg.ikke, kan få at vide, hvordan kendelsen om rnin medvirken i sagen lyder." Claus Bergsøe menei, au po- Iitiet forsriger at bruge et tidligere forkas-teb forslag üil ændring af retsplejeloven. Heri kunne forsvarere udelukkes med henvisning til sbatens sikkerhed, men beste nmelsen blev fjernet, inden den øvrige stramning af retsplejeloven blev vedtaget sidste år, Udelukkelse Chr. Vilh. Hagêns formoder i en'henvendelse til Den særlìge Klageret, at hans udelukkelse er sket på grundlag af retsple-,jelovens paragraf 733, stk. 2, der'giver mulighed for aü ude: lukke forsvarere, når deres 'medvirken udfra retsplejemæssige hensyn üil sagens fremme, herunder bærligt hensyriet til rnedsigtedes tarv ikke kan anses for forsvarlig, eller at der er påviseligrisiko for, at forsvareren vil. hindre eller modvirke sagens opklaring." I den aktuelle sag er der to sigtede, en 35-årig østtysker og hans. danske veninde, der sþes for at have yrdqmuglet dokumenfer fra Udenrigsministeriet skj,ult i sinq sko. Værdien af disse oplysninger DsJ nes dog at være be. grænseto, hedder det i en redegørelsé fra,iustítsministeriet.' I brevet til,ktagerêtteú skri. ver Hagenst,'rleg ønsker først og fremmest at efterkomme min.klients ønske om 6t varetage hans intèresser, da han har ti[id til mig, og da jeg aldrig i min 44-årþ praksis som advo. kat har været ude for, at anklagemyndighed eller ret har betvivlet, at jeg er i stand til at udføre en 9ag på forsvarlig må. de, eller at jeg ville hindre eller modarbejde en sags opklaring, er je$ naturligvis personligt in-,teresseret i at blive bekendt med, hvilken stilling retten har taget til disse 'under spørgsmåi, der. hvilke påviselige kendsgerninger, der foreligger om, at jeg.vil modarbejde sagens oplysninger." Den 35.årige østtysker har fået beskikket advokat Bent Hjeds som forsvarer.-den 31.. januar formulerede han sit ønske om at få Chr. Vilh. Hagens i stedet. Det skete efüer at østtyskeren havde bedt omat blive Sat i forbindelse med DDRs ambassade. Indtil da. havde han siden sin fængsling midb i november forsøgt at skjule:sin identitet under en af;død vesttyskers nqvnf Den 1. februar kontaktede politiinspektør Klintbøl f a Frederiksberg politi; hvorunder. sagen softirer,.landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens for at spørge, om han var. blevet bedt om ad føre.østtyskerens sag. Hagens er fast advokat for DDRs ambassgde oghar ladet rètten forstâ, at hán er vil- Iig til ät påtage sig forsvaret for den fængslede østtysker, derìuiü y t igt har. bedt om Hagens. Men politiet modsatte eig,den fiðngsledes ønske.

2 'fr tr" iì {::; Spionen der kom udaf den blåluft Ung østtyskers seksårige tilværelse ornkring den kgbenhavnske venstre fløj giver efterretningstjenesten grå hår í hovedet Tekst:.ALEX FRANK LARSEN Foto: EBBE WRAAE Politiets Efterretningstjeneste er løbet ind i alvorlige problemer. efter at det midt i novem. ber beeluütede at slå til over for en formodet østtysk spion pa F rederíksberg. Pâ fjerde måned sidder den I 35-årige østtysker Jørg Meyer I og hans Z9-fuige daúske ven. I inde i hver sin strengt bevogtede isolatíonscelle, uden at hverken efterretningstjene-, sfen, udenrigsministeriet eler etatsadvokaturen er klar over omfanget af deres påståede ulovligheder. De er begge sigtet for spionage efter straffelovens para. graf L07., der kan give fængsel i indtil 16 Ar, men Poliùiets Efterretningstjeneste har fun. det det påfaldende vanskeligt at. få det unge pars aktiviteter til at passe ind i deü mønster, der skulle gøre den sigtede østtysker med den falske identitet til en central figur i den østtyske statssikkerhedstjenestes opreùtelse af eü skandinavisk net for såkaldt politisk spionage. Falsk navn Det star fasù, at den sigtede østtysker Jørg Meyer, født 2., februar 1944 i. Oslo, kom til Danmark for gnart seks år siden og slqg síg ned under falsk r navn,.han overtog navnet R, ì S. fra en yngre vestüysker, der omkorn, ved en,trafikulykke, og,.r beryndte at færdes í københavnske venstrefløjskredse, Under sin falske identitet foretog han en del rejser, bl,a, til Storbritannien og lrland, men "rr; :.=-:if't i.5ø ;Í hyppigst efüer egne oplysninger til sin mor i Harnburg. Poli-, tiet oplyser, at det under ran sagning i hans lejlighed p! Fre. deriksberg har fundeü et ekstra pas, hvoraf det fremgår, at han på navnet ft,.$. rmeget hyppigt har foretaget.rejser til en øst' europæisk st ta, dvs, DDR. Politiet sigter ham endvidere for i vesùlige lande at have sdf lpersoner, som antageg at være efterretningsofficerer fra den pâgældende østeuro' pæiske stat'.". Jørg Meyer alias R.S. blev anholdt den 13. november 1978 af fire bevæbnede betjente ifø.rt skudsikre veste, Forinden havde Politie.ts Efterreúnings' ùjeneste gennem samarbejde med kolleger i Sverige og Norge fået spionagemistanken bekræftet, efter at R.S. var ble. veü-.skygget af efterretningstjenesten både som mistænkt interriatioiral narkohandler og under terroraktionen mod den vesttyske arbejdsgiverformand.hanns Martin Schleyer rutinemæssigt kontrolleret for forbindelser til europæiske terrorkredse. Politiets hovedbrud Under den strengü bevogte-.de isolaüion i en sjællandek arreet fasüholdt R.S; under forhø' rene ein vesütyske idenùitet. Han nægtede at give oplysninger om sine rejser. Efter nytår bad han om at komme i forbin. delge med DDRg ambassade. Politieü fik underretning om hans sande identlüet, en funk. üionær fra DDR.ambassaden fik lov at besøge Jørþ Meyer, og den 31. jañuar bad Meyer skriftligt om at få den aktive kommunist og landsretssagfø..rer Chr. Vilh. Hagens beskikket i stedet for den københavnske förretningsadvokat Bent, Hjeds. Men arten af Meyers møder i udlandet og hans påståede rap. porter om den politiske udvikling i Danmark er fortsat en gâ. de for politiet. Efterretnings. tjenesüen beskriver R,S. som en "stemningsberetter", hvis opgave ikke er at fiske mi[tære eller síkkerhedsmæssige oplys-.ninger, men mere generelt rapportere om, hvad der rører sig i de politiske kredse. Det har givet politiet på Frederiksbeig, der formelt efterforsker sagen, og.politíets Efterretnings. tjeneste en del hovedbrud. Den næstkommandèrende i PET,' vicepolitimester'niele Schmidt, indrø,mmer over for Informaùion, at "vi mâeke al. drig får opklareü, hvad hele denne ooeration skulle brugee til,,. ': l'....- i Politiet kørt fast Informatione kulegravning. af o nstændighederne ved den delikate og yderst hemmelige seg peger på, at efterretningsùjenesfen ved at kortslutte en rpkke tilfældige begívenheder bar overfortolket sagens om. fang, skrærht. pårørende og implicerede üil tavshed, men.nu er kørt fast i efterforskningen. Alligevel forüsætter dommer Ellen Larsen i FrederÍksberg Birks 1. afdeling rutinemæssigt med at forlænge fængslingsfristen for de to sigtede bag rettens lukkede døre, Det sber formentlig i efterretningsüjenestens håb om, at et eller andet dukker op. 'Samme håb lâ bag efterretningstjenestens beslutning om at lade nyheden om det dànsktyske pars fængsling sive til Berlingske Tídendes søndags. udgave den 21, januar. Dagen efter lod justitsministeriet offentliggøre. en længere og grundigt forberedt pressemeddelelse om sagen. Dens ordlyd var omhyggeligt udfor. meü i samarbejde mellem Poliüíets Efterretningstjeneste, udenrigsminísüeriet og jusùits. ministeriet. Teksten var god. 'kendt af justitsminisüer Nahalie LInd, der inden offe tlig1. ".. gbrelsen havde sikret sig parla-.," mentarisk rygdækning for såvel offentliggørelsen som par. reüg forùsatùe fængsling hos den eocialdemokratiske regeringepartnet. Redegørelsen En af de ansvarlíge for rede. gørelsen, udenrigsministeriets sikkerhedschef Erling Quaade, siger til Information, at ordlyden blev formuleret "så tæt på gom overhovedet muligt netop : for at undgå at hylle sagen ind iunødvendig mystik". Uofficielt erfarer Information dog, at sàvel redegørelsen som politíets informering af journalisüer blev sat i værk for at fâ det fængslede pars bekendüe til at reagere. Kun kvindens allernæfmeste var på. det tidspunkt orienteret om fængslingen. I dagene efter at sagén blev offentlig kendt, henvendte nqgle af parrets venner sig til politiet, og det førte til afhøring af en halv snes bekendte. Afhøringerne foretoges af kriminalassistenterne Poul Lund, Kærgaard Larsen og Sven Larsen, men., bragte ikke væsentligt nyt frem. Vicepolitimester Niels Schmidt, PET, siger til Information, at redegørelsen a!.22,., januar fortsat stfu ved magt, Den lyiler: "l november ' måned lg?8 blev enyngrè mand anholdt og fængslet på Frederiksberg, sig. tet for overtrædelse af sèraffe. loùens gg 1?1 ogi0?. Baggrun- ' den herfor var, at undersøgel. ser foretaget af Politiebs Efterretningstjeneste havde godtgjort, at den pågældende; der er udlænding,' havde opholdt sig her i landet i 5% år under urigüig identitet. Den fængsle. do havde overtaget en afdød vesttysk statsborgers identitet. Under den første afhøring indledte han med at fastholde den urigtige ídentitet, idet han 'beskrev sit tidligere liv i overènsstemmelse med den afdøde vesüúyskers livshistorie. Da han herefter blev gjort bekendt med politiets bevismateiiale. ændrede han forklaring, idet han nu angav en anden identitet. I øvrigt ønskede han ikke ' at give nærmere oplysninger om baggrunilen for sin tilstede. værelse her i landet under urigtig identitet. Den rejste sigtelse for ulov. lig efterretningsvirksomhed er blevet bestyrket gennem den. fortsatte efterforskning, der foretages i samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste. og kriminaipolitiet på Frede. riksberg. Således har man under ran. sagningen blandt andet fundet et pas, der var skjult i et hemmeligt rum i en stor toilettaske. Dette þas fremtræder som identisk med den pågældendes vesttyske þas, passene hdr samme løbenummer og.. indeholder ens påtegninger fra. det danske fremmedpoliti. Af afstemplingerne i det bortgemte pas fremgár, at den fængslede meget hyppigt har foretaget rejser til en østeuropæisk stat. Det er endvidere godtgjort, at fbngslede har haft møder i udlandet - i vestlige lande - meo personer, som antagês at være ef terretningsof ficefei fra den pågældende østeuropæiske stat. Under efterforskningen er det endvidere konstàteret, at den pågældende i 19?5 stift de bekendtskab med en yngre kvinde, der senere er blevet ansat sóm studentermedhjælper i Udenrigsministeriet. r :t_r.-

3 . l,en pagærqenqe l ar lor$ra- 'ret, aü hun med fængslede i udlandet har deltaget i de møder, der er omtalt tidligere. 'Herunder blev' hun a modet om at fremskaffe dokumenter fra Udenrigsministeriet, og hun har da - også pa grund af efterfølgende pres fra fængsle. des side - ûdleveret dokumenter frã UäenrigsmÍnisterieü,. Dokumenterne udsmuglede hun blandt andet i sine sko. Efterforskningen, der foretages i et snævert samarbejde med UdenrigsmÍnisleriet, synes foreløbig at pege på, t kvindens udlevering af dokumenüer kun har fundet sted i et kortere tidsrum, a antallet af udleverede dokumenter er relaùivt beskedent, ' og at ingen af dokumenterne ' angâr Danmarks forhold til NATO eller miliüære forhold iøvrigt. Skadevírkningerne yed kvindens bekendtskab med man-, den, herundqr hendes.uäleve..' ring af dokumentei. -fra. Udðn. rigsministeriet, kan i øvrigt ikke nærmere vurderes på nuvæ. rende üidspunkt. Værdien af de udleverede dokumenter synes dog at være begrænset, men dette spørgsmål vil blíve giort til genstand for.en nærmere efterforskning Undersøgelserne i sagen ty. der indtil nu ikke på, at der måtte være anledníng til at foretage ændringer i Udenrigs- I ministeriets sikkerhedssv- I stem; men Udenrigsministeriåt vil under alle omstændigheder roretage en nærmere g nnem-. gang af de gældende sikker. I hedsbestemmelser på gundlag i af de erfaringer, som indhøstes i denne sag. I Den nævnte kvinde er ligele. des blevet fængslet, sigtet for overtrædelse af straffelovens $'107. Justitsministeriet.. Selv om de danske myndig. heder sætùér værdien af de omtalte dokumenter lavt, opretholder dommer Ellen Larsen fængslingen af det sigtede par. Politiet mistænker fortsat Jørg Meyer for at, sidde inde med større viden om danske politiske forhold, end han har givet udtryk for, og navnlig søger efterretningstjgnesten efter motivet for østt 1ökerens påståede interesse for netop dokumenter f a den del af udenrigsministerieù, der beskæftiger sig med energi- 'spørgsmåi, Dokumenterne stammer fra 3, kóntor i departementet for udenrigsøkonorhi, Her samles oplysninger om energipolitik og internationale energispørgsmâi. Fra samme kontor koordineree 'lysninger opom dansk energiforsyning udefra f.eks, i tilfælde af forsyningskriser under inùernational uro, Men hvad der navnlig har forurpliget politiet er, aù sagen tidsmæssigt falder sammen med, at chefen for afdeling M III, departementschef Niels Ersbøll, ved årsskiftet blev valgt til formand for det Inter. nationale Energí Agentur merl hovedsæde i Geneve, Agenturet blev stiftet af OECD-landene i 1973 eftêr den sákaldte oliekrise med det formâl at samordne visse sider af de vestlige landes energiforsy. -:-- Di,Iill,.!^**^l^., -! l^- lu Ër. I uuu c! ua gue, qù sçr er en forbindelse mellem dette internationale arbejde og Jørg Meyers påståede forsøg på at presse sin veninde til at udsmugle dokumenter fra det danske kontor. Efter hvad Information erfarer. blev den danske kvinde ansat i udenrigsministeriet ved en tilfældighed. Mens hun læste fransk ved Købennavns universitet. fik hun üilbud om i tre uger at vikaríere som studentermedhjælp i ministeriet, mens en slægtning holdt ferie. Hun faldt godt til og fik mulighed for at fortsætüe i ministeriet, men på et andet kontor. Hun har været ansat i udenrigsmínisteriet ca. et år, indtil hun den 6. december meldte sig tii politiet. Ukendt arbejde "Når.myndighederrìe ikke iil: lægger de.omtalte dokumenter: den store' værdi, er det et spørgsmåi, hvor belastende oplysninger det overhovedet har været muligt for parret at videregive. R.S. levede et ikke specielt aküivt liv i danske venstrefløjskredse, Han studerede dansk ved universitetet og havde foruden et solidü liüterært kendskab gode analytiske evner. Hvad han egentligt levede af, stâr uklart. llan fik ikke uddannelsesstøète,' men oplyste selv, aü han arbejdede som litterær konsulent for et vesttysk forlag. Desuden hjalp han undertiden vesttyske tvmedarbejdere med reportagefilm om danske forhold. Hans fortid skulle være en vesttysk magistergiad og 6-7 Ar somsømand. Information har været i kontakt med det vesttyske forlag, hvor man oplyser, at R.S. ikke er på lønningslisten eller kendt i det hele taget. Ved nærmere eftertanke. finder venner af R.S. det påfaldende, at, de aldrig har set resultater af hans litterære arbejde, at han alticl ljernede 8ig, nàr tv-kameraerne. snurrede under optagelsernè - hvilket blev udlagb som udtryk for beskedenhed - og at han en gang skal have figureret På en vesttysk reportagefilm.under ændret navn, Bag d,enne dør boede R. S. alias Jørg Meyer, indtil efterretningstjenesten den 13. nouember lnd' fire skarpt beuæbnede betjente øûestere ham, sígtet for spionage for DDR. (Foto: Ebbe Wraae) Ud af det blå Men disse detaljer er først efter fængslingen blevet genstand for undren. R.S. beskri ves som et meget. vellidt og charmerende menneske, og sigtelserne inod ham forekommer vennekredsen uhyrlige. Selv om hans fortid fortoner sig i den blå luft, forekommer hans vindende væsen og noget usystematiske tilværelse sig for vennerne at være uforeneligt med de hensigter, som politiet og eftérretningstjenesten tillægger ham. Ud af den blå luft startede hans danske tilveeielse for små seks år siden, da han;,flyttede. ind på Grønjordskollegiet på Amager. Efter hvad Information erfarer, har R.S. tidlieere været bosat i Danmark, men rejste hjem, da hans daværende danske veninde døde. I 1g75 traf R.S. sin nu sigtede veninde, og han flyttede ind i en lille lejlighed på en frederiks_ bergsk sidevej. Han fik hurtigt venner i et københavnsk studentermiljø uden entydig partipolitisk observans. Selv lagde han ikke nogen klar politisk holdning for da_ gen, før han for nogle uger si_ den tra fængslet bad om at blive hjulpet af_ddrs ambas_ sade og dens faste advokat. Det skete formentlig ud fra en formodning om, at hans aktivi_ teter ikke er mere belastende. end at han står sig ved at lade en dansk domstol behandle oem.

4 Vicepolitimester Niels Schmidt, Politiets Efterretningstjeneste, siger til Information, at han sùadig mener, at det kan tage år at komme til þunds i sagen. --ljetyder-det, ad Ue regner med en fængsling af lige så lang varighed? "Nej, hej, det har ikke noget med hinanden at gøre. Hvornár efterforskningen kan afrundes, er statsadvokatens afgørelse. Men den efterretningsmæssige 'vurdering har naturligvis andre aspekter. I sådanne sager kan der dukke oplysninger op år senere, som bidrager til opklaringen, men i øvrigt er det ikke ualmindeligt, aü den.slags sager aldrig slutter. Det ville jo forudsætte, at vi havde adgang til fremmede landes arkiver. Det jeg taler om, er den efterretningsmæssige brug af hele denne operation." - I justitsministeriets rede-i gørelse beskrives de omtalte i dôkumenters værdi - som "begrænset". Begrænser det ikke ogsâ sagens alvgr? "Ok, landet rysüer ikke i sin Sruudvold, hvis vi alene ser på dokumenternes værdi, men ' papirerne kan indgå i en sarñ.. menhæng, sbm vi aldrig får I kendskab til. Men derfor har vi I da lov til at lâve et foreløbigt' skøn.( - Betrãgter De sagen líge så alvorligü som ved fængslingen af de sigtede? "Efterforskningen foregår, som De vêd, bag lukkede døre. Den kan jeg ikke sige nogeè, Om.( - Mener De sagen. har forbindelse med departements: chef Ersbølls valg til det Internationale Energi Agentur? "Det kan jeg ikke kommenúere(, - Hvornår'mener De, der kan rejses eventuel tiltale? udet er igen statsadvokatens afgørelse". - Men det afhænger af De. rès efterforskning? "Jeg kan kun sige, at, jeg håber det bliver hurtigst muligt." Politimester anklages for embedsmisbrug ved udelukkelse af forsvarer Krav om undersøgelse i spionageaffære Justitsriinister Nathalie Lind (V) bliver nu bedt om aè skride ind mod politimester H. Lemming og hans næstkommanderende hos politíet pâ Frederiksberg for påstået embedsmisbrug, og samtidig afkræves hun en forklaring på rettens af. visning af landsretssagf,ører Chr. Vilh. Hagens som forsvarer for en spionagesigtet østtysker. Kravene kommer fra folketingsmedlem Tove Jørgensen (DKP), der onsdag stiüede to skriftlige spørgsmål til ministeren, Tove Jørgensen efter. lyser en tjenstlig undersøgelse mod de to politiledere, efter at dén 35-årige øsútysker Jørg Mey-er forgæves har søgt at få Hagens som forsvarer i en verserende ság om såkaldt po- Iitisk spionage til fordel for DDR. Tove Jørgensen mener, aü udelukkelsen af Hagens strider mod retsplejelovens paragraf 733 stk. 2, der kræver en pâuiselþ risiko for, at en adì, okat vil modvirke en sags opklaring, eller at hehsynet til medpigtede i øvrigt taler for advokatens udelukkelse. Tove Jørgensen minder om, at justitsminister Erling Jensen under debattòn om vedtagelsen af paragraffens stk, 2 understregede, au den ikke udvider mulighederne for at udelukke forsvarsadvokaber, -&

5 Politiet udnytter psykisk pres, mod,spionagesigtet dansk kvinde Holdes fængslet under stærkt belastende isolaüion,, selv om hun har meldt sig selv og fortalt hvad hun ved AfALEXFRANKLARSEN Ei telèfonopkald i beryndelsen af december er muligvis skyld ' i, at en 28-årig dansk kvínde nu på tredje mâned sidder fængsle0 i døgnbevogteb isolation på randen af et nervesammen' brud. ' Kvinden meldte sig den 6. december til politiet og er i dag sigtet efter straffelovens spio' nageparagraf: Selv om hun har besluttet at fortælle alt, hvad hun ved, forsøger politiet og ef- ' terretningstjenesten gennem f ortsatte fængslingsf orlængel'. ser at presse nye oplyeninger ud af kvinden og hendes omgi. velser. I sidgtpqge blev fængslings' fristen over hende forlænget med fire uger, og der bliver nu I gjort foreøg på at få beekikket en anden forsvarer end advo' 'kat Jørgen Ancher, der af Fre' deriksberg birkeret er udpeget : somforgvarer. Politiet sigter kvinden for at,have smuglet forürolige doku. menter ud fra Udenrigsmini' Fteriet til hendes ven, den lige' ledes fængslede 3õ.årige østtysker Jørg Meyer" og fot sam'.ren med ham at have mødt og samarbejdet med øsütyske efterretningsagenter i vesülige lande. Jørg Meyer har i seks år levet i Danmark under en af' død vesttysker navn, R.S. Rejser til udlandet Efter hvad Information erfa' rer, interesserer Roliüiets Efterretningstjeneste sig især fòr en ferierejse, som parret fore' tog i foråret 19?8 til lrlend, hvor de traf venner af Jørg Me' ver eller R.S. med forbindelser iil den irske undergtundshær' Senere på sommeren rejste de to på beeøg hos et kollektiv i Storbritannien efter åben indbydelse i pn rubrikannonce i In' formation. Tidligere havde de. sgmmen opholdt sig flere gan' ge i París, hvor kvínden læsüe fransk, og R.S. har været på Lysebu-seminar i Norge.. Om disse og evt. andre fæl' les udlandsrejser kredser politiets interesse i kvinden, efter at hun ifølge en redegørelse fra Justitsministeriet har tilstået at have smuglet ret værdíløse dokumenter fra Udenrigsministeriet ud i sine sko. Mens østtyskeren blev an' holdt allerede 13. november, gik der tre uger, før den danske kvinde den 6, december meldte sig til politiet, fast besluttet på at lægge alle kort på borde!. Hun ha formenülig fortalt alt, hvad hun ved om úerinens for';' bindelser i udlandet og de do' kumenter, hun som studenter' medhjælp i 3. kontor under Udenrigsminísteriets departe' ment for udenrigsøkonomi fik kendskab til. Ifølge Informa' tions oplysninger vil hun ikkekunne modsta streng isolation i et fængsel og timelange indgående politiforhør uden at bli' ve psykisk påvirket. Telefonopkald' Når politiet alligevel fortsætter presset mod hende, har det, efter hvad Information er. farer, ein årsag i et telefonop' kald kort efter den fra skstu' derendes anholdelse. En ung franektalende kvinde var me' get ivrig efter at komme i tele' fonisk kontakt med den danske kvinde. Hrin foraøgte hog fami: Iie og venner i København og Sønderjylland, hvor det almin' delige indtryk dengang vai, at forholdet mellem R.S. og kvin. den var ophørt i midten af de' cdmber. Da det.ikke lykkedes for den energiske fransktalende kvinde al få kontakt med sin daneke veninde, bad hun om at fâ videregivet ei hilsen fra ujørgenr, til den danske kvinde. Denne, lighed med den fængslede østtysker Jør$ Me' yers navn, har påkaldt políti. ets eærlige interesse om denne telefonsamtale, skønt den meget vel kan være aldelee uden betydning for sagen. Folitiets reaktion på samtalen viser, at politiet anèer det for sandsynligt, at den fængslede kvinde har kendt den virkelige identi' tet hos den mand, hun i tre åé kom sammen med under nav' net B.S, De to boede i øvrigt i hver sin lejlighed pâ Frederiks' berg og Østerbro. R.S.-blev pâgrebet under en international alarm, efter at han under sin falske identitet hâvde været'i kontakt med den herværende vesttyske ambas' sade. Kort efter blev han efter' lyst hos politiet over alt i Vest'.europa. Det danske Politi'har overvejet'at rej.se rired den dan' ske kvinde rundt i EuioPa for at stedfæste de lokaliteter' hvor hun har færdedes med sin østtyske ven. SA vidt Informa' tion erfarer, har hun aldrig væ' ret med på de rejser,. hvor han hævdede ai ville besøge sin mor i Hamborg. R.S. er i øvrigt fórst for et par uger siden ble'. vet klar over, at hans venínde - også er fængslet. Begrænset værdi I Justitsministeriets redegø' relse om sagen er det nævnt,.aü kvinden har udleveret doku' ' 'menúer fra Udenrigeminieteri et efter pres fra. sin ven, Politi. et riristænker ham også for aü stå bag hendes aneættelse i mi' nisteriet.. Informerede kilder vil vide, at kvinden il976 aøg: te ind i ministeriet, men at hun føret i 19?? fik job som studenterhjælp, da en slægtning til' fældigt skulle bruge en ferievi' kar. Kontorchef Erling Quaade, der er Udenrigsministeriets sikkerhedschef, vil ikke udtale sig om kvindens ansættelse el-, ler om evt. tidlígere ansøg'nin. ger, Han siger, at de dokumenter, som kvinden sigtes for at have udsmuglet, alene stammer fra det kontor, hvor hun selv arbejdede,.og.han mener i øvrigt, at ministeriets interne arkiverings- og eikkerhedssystem, hvad mere fortroligt ma' teriale angår, fungerer tilfredsstillende. Kontrol Kvindens påståede tyveri af 'dokumenter har ført til en nærmere gennemgang af sikker' hedsforskrifterne, men kontor' chef Quaade mener ikke, der på': baggrund af den fængsledes: mulige fjernelse af de ret vær-- rì diløse papirer er grund til at' ændre væsentligt ved gælden-,; dè procedurer. ; "Vi driver jo ikke politislçr sindelagskontrol ved ansættel- I ser, og hvad de højt klassifice.,i rede akter angar, findes der ; helt detaljerede regler. Den sig-,j tede har jo ikke sværmet rundt:i i hele minieteriet,,r sigs etr,; torchefen.,i Han mener i øvrigt,'at detii kræver Den lang og trang vejn,..; før den fulde værdi af de omfal: i tedokumentererklarlagt. i Den fængslede kvinde arbej:,' dede som studênt'erhjælp i mi:,;ì nieteriet, indtil hun meldte eig': til politieü. Hun havde færdigiif gjort sit speciale.i fransk ogii skulle dermed automatiek væ!:* re gledet ud som studentei::i medhjælg. men efter mange;{ fortilfælde med mulighed for at.í søge índ igen til et andet job i.í ministeiiet. ìi Visse hensyn!,:j Efterforskningen i sagen fo: ; reüages af politiet på Frede i riksberg og Politiets Efterret..i ningetjeneste. ili- I.nformation har epurgü vicelj.l.i politimester Svend ClauFen'r: Frederiksberg, om politiet ven4' ter flere tilståelser eller oplyq+, ninger fra den sígtede kvinde',, i siden hun fortsat holdee fængi#ì slet undep.etærkt belastendä-$,j isolati'on. iili rjeg kan kun sige, at sagerflr'; foregår bag lukkede'dørø, og al-ì vi følger retsplejeloven. Jeg vili i, ' le gøre mig skyldig i tjeneste,ì forseelse, hvis jeg udtalte; mig,r sigs ç rtr.r,,il,, Nèsükommanderende i Polti'r$ tiets Efterretningstjeneste, vi;.' + cepolitimedter Niels Schmidtl.;iì siger til det samme spørgsmå1..i.i1] "Jeg kan selvfølgelig ikke ud-..ri tale mig om, hvorfor hun fort-r;;:.] sat tilbageholdeg, kun at retten ; ;i ".'1i:lì trar fundet grundlag for det.,, -',Vil en evt, reèssag ogsa f,: blive ført for lukkede døre?.., -'; "Det tør jeg ikke sige. Oer ei'i'i..i mange slags hensyn at tage,.r, f.eks. statens forhold til frem-.'ll mede magter.. "i :r,.;,,,,:.fi i:.ti

6 ervisningeåtb;uè,"qr"*". rer Chr. Vllh. Hagens som forsvarer i en spionage-sag er sket i strid med bàde lovens ord og de fortolkninger, sóm Folketingets flertal har anlagt. Der er tværtimod fra regeringens og en række borgerlige partiers side givet garantièr for, at en afuisning i stil med den mod Hagens ikke kan finde sted, oplyser f olketingsmedlem Preben l{ilhjeln(vs). Wilhjelm har fundet dôhu..komhunist". mentatìon for sine oplysninger i en gennemgang af de bemærkninger; som officielt er Læs led.èren nedfældet om sàger som den aküuelle. Som medlem df Folketinggts retsudvalg var han en af de stærkeste kritikere af.den süramninþ af retsplejeloven, der blev vedtaget sidste som, m r; Hér blev der åbneü;' mu. lighed for at udelukke forsvarere, men under helt ahdre omstændigheder og ikke af poliüiske grunde. Qn ny bèstem. melse'skulle. blía. hinùe en forsvarsadvokat i at, lægge hindringer i vejen for en sag om f.eks, økonomisk bagmaqdsvirksomhed, som han selv havde forbindelse til 'At bruge bestemmelsen til udelukkelse af Hagens i den aktuelle bag vil være en meget stærk udvidelse af bestemmelsen i forhold tll det, som regeringen i sin tid fortalte Fol- Hagens stridprmod regerfflgeêîrpi,ð gaf,antier Ny bestemmelbe ' :-ie;:ri jt;rl.'}f sigtermodforsvarere i bagmq1r4psug.t besteñmelsen i øvrigt, kun vil blive anvendt, hvor retsplejemæssige og rent saglige hensyn taler for det, og VS stemte imod udelukkelsesmuligheden ogsâ i denne form; Men det må slâs fast, at den,ikke efter det deþgang forelagte skulle indebære nogen risiko for sâ klar en politisk anvendelse, som der her er talé omr,, siger Wilhjelm, der tilføjer, at,'dèn reelle begrundelse for anklagemyndighedens ønske ôm at undgå Hagens so"m forsvarér er naturlígvis, at der er tale om: en spiônage-sigtelse, ât sigtede er østtysker, og: at Hagens er -x

7 Off side I /IST KAN DER være mange overvejelser, der Y får en dommer til på politiets anbefaling at udeluk. ke landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens som forsvarer for en spionagesigtet østtysker. Hagens er jo kommunist! Og oven i købet en dygtig juridisk taktiker; der mere end een gang har tacklet sig, ud qf trængte situationer på fr. Justitias boldgade.det er altid forbundet med en vis risiko at lade ham gå på banen, når kampen står mellem danske politimyndighe. der og påståede kontraküspillere i politiske overtræks. dragter, mellem de sorte og røde, om man vil. Og i denne sag er det mere end et ungt pars fortid og fremtid, der står på spil. Det er blandt andet politiets og efterretningsvæsenets prestige. Efter en stribe prestigemæssige øretæver under en parodisk ûerror-mobilisering mod en ambassadedemonstration og med friske blâ mærker på sig efter tre uskyl. dige algerieres offentlige udhængning som bombe. mænd"har politieü og dets efterretningstjeneste behov for at demonstrere, at det også kan jagte virkelige misdædere af fremmed herkomst. Dén chance øjner politiledelsen i den såkaldte spionagesag fra Frederikslierg. Efter seks ârs ophold omkring den københavnske vensürefløj blev den 35-årige vesttysker R.S. den 13. november sidste âr anholdt, sigtet for såkaldt politisk spionage til fordel for DDB. Under hans ophold i en døgnbevogtet isolationscelle er deü kommet frem, at. manden i virkeligheden er den østtyske statsborger Jörg Meyer, men har antaget ny identitet efter en yng-, re vesttysker, der omkom ved en trafikulykke. Politiet har, røbet, at det i mandens toilettaske har fundet et ekstra pas, der viser, at han omeget hyppigt har foretaget rejser til en østeuropæisk stat,r, pg potitiet har endvidere rgodtgiort, at fængslede har haft møder i udlandet - i vestlige lande - med personer, som antages at være efterretningsoffiberer fra den pågældende østeuropæiske stat". Østtyskerilns 28-årige danske veninde har selv meldt sig til politiet og er sigtet for at have ydet vennen medvidende assistance og for at haye udomuglet ret værdiløse dokumenter til ham fra udenrigsministeriet, hvor hun havde et studenterjob. Ret beset ved politiet ikke, hvad mandens påståede aktiviteter eller de omtalte papirer skulle bruges til.w,,politisk spionage" er et nyt og flydende begreb, og po- 'litiets beskrivelse af manden som Dste üdngsberette{s om danske politiske forhold antyder mulige problemer med gtænsedragningen til f.eks. udenlandske korrespondènter, der møder velinformerede unavngivne kilder, rapporterer hjem ad åbne kanaler og måske i ny og næ får fingre í et ministerielt papír. Men uanset baggrunilen for spionagesigtelserne er politiets og Frederiksberg Birkerets benspænd over for Chr. Vilh, Hagens en klar overtrædelse àf retsplejeloven. Politi og domstol er klart off síde i forhold til den linje,. som også borgerlige politikere trak, da de sidste sommer gjorde det rnuligt i visse situationer at skifte en forsvarer ud. Da havde de efter egne udüalelser f.eks. advokater impliceret i økonomisk - -bagmandsvirksoi hed i tankerne. Ð skulle kunne ude.' lukkes fra at forsvare klis e, hvor deres egne interesser kunne anfægtes, mente folketingsflertallet. Men poliüiske udelukkelser,.af forsvarere, garanterede ja- Btemmerne,.ville ikke kunne finde sted. DESTEMMELSEN er formet som en tilføjelse -D til retsplejelovens paragraf 73p, og siger, at, udelukkelse kan finde sted, irår "retsplejemæssige hen-, 'qyn til sagens behørige freinme, herunder særligt hensyntt til medsigtedes iv, ikks kan anses for forsvarlig, eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring". Ingen kan på baggrund af Hagens' 44-àríge praksis som advokat púuíse risikoen for, at han vil hindre eller modvirke sagens opklaring, og i øwigt sigter bestem-. melsen slsf ikks.p{ ham, fremg/år det af følgende bemærkninger til lovforslaget: fbn påviselig risiko for, at. en advokat vil hindre eller modvi ke sagens opklaring vil f.eks. kunne være begrundet i, at advokaten i tidligere sager har tilsidesat sine pligter som forsvarer, eller at-han i sager om 'bagmandskriminalitet" har haft forbindelse med de imflicerede p{ en måde, der skaber be grundet tvivlom hans egnethed som forsvaren" Ingen af disse kriterier kan med nogen ret skydes Hagens i skoene. Politiet går efter manden i stedet for bolden. Oprindeligt var en udelukkelse af forsvarere med henvisning til statens silrkerhed med i det forslag, som daværende justitsminister Orla Møller fremsatte foî tre år siden. ' Men under behandlingen i folketingssalen og retsudvalget måtte regeringen gang på gang under pres fra venstrefløjspartierne og delvis de radikale og nogle sócialdemokrater'trække de foreslåede stramninger tilbage. I den proces blev en række af forslagenes eksistens ikke bloü ophævet. Deres indhold blev også forkgstet af folketingsflertallet som uantageligt. Blandt dem var netop den afvisning af forsvarere i spionage sager, som FrederiksbergBirkeret nu praktiserer: Retteu og politiet har altså fulgt en ikke eksisterende be stemmelse, hvis ånd Folketinget udtrykkeligt har vendt sigimod. På den baggrund rejser Venstresocialisterne nu. sagen i Folketingel, og DKPs Tove Jørgensen har med spørgsmål til justitsminister Nathalie Lind krævet en tjenstlig undersøgelse mod Frederiiksbergs politimèster for embedsmisbrug og spurgt, hvilke bestemmelser og paragraffer i retsplejeloven der er taget i anvendelse,. f[iilføjelsen til paragraf?33 fik bl.a. de I radikales stemmer i Folketinget. Det skete med en klar forsikring om, at den Íkke kunne anvendes til politrsk berufsuerbot over for medlemmer af advokatstanden. Det løfte kan hverken de radikale eller bestemmelsens andre garanter i dag drible udenom. ' ' Setv om Den særlige Klageret, der har fået, forelagt behandlingen af landsretssagfører Hagens, skulle tilbagekalde hans udelukkelse, bliver det nødvendigt med en politisk markering af forsvarsadvokaters og sigtedes rettigheder. Det sker bedst ved at fjerne den bestemmelse, som nu er blevet misbrult, og her har de politikere, der vedtog tilføjelsen, et særligt ansvar. Spioner dømmes nok så meget på deres hensigter som på deres handlinger. Det bør politikerne også i denne sag. -x

8 INFORMATION LEIF BL-ÆDETr: t *ì ",1: ;!. ir. '::-;.ii.êir-', i:;i 3Þ f" Berufsverbot og lrs. Hagens "JEG ER blevet berufsverbotet,. s gde lrs. Ch. Vilh. Hagen foileden. Han sigtede til at retten på Frederiksberg har udelukket ham som forsvarer for en 35-årig spionsigtet østtysker. Han henviser üil, at udelukkelsen er sket i henhold til eir paragraf, som Folketinget udtrykkelig sid-. ste sommer ndlod at indsætte i retsplejeloven. Den handlede om at domstolene i særlige tilfæide skullg kunne afvise.en forsvarer i sagôr som ângår rigets sikkerhed..der ér helt klart noget muggent ved den sag. Inden jeg prøver at analysere svampene; vil jeg parentetisk gøre indsigelse imod Hagensr brug af ordet berufsverbot. Det er tysk og betyder lnulig, pohtisk motiveret udelukkelse af menneskêr fra stillinger i det, offentlige. Der er en afgrund mellem dét, og den form foi. poliùisk diskrimination'som 'fivetvis forekommer'herhjemme, men som er kla t -tloulig.- De danskere som, mpd rette eller urette klager o er at være forbigået af poli: tiske grunde, forflygtiger alvoren i det tyske berufsver-.bot ved at bruge udtrykket, de gør det til et halvtomt slagord, hvad der er en hån mod de üyske ofre for berufbv-erbot, _sogr,i.reglen er ganske anderledês hårdt ràmt, og samtidig svækker de vægüen af darisk kritik af den fu ndamentalt udemokratiske tyske lov. MEN DET VAR Hagend udelukkelse. En vurdering af den vanskeliggøres af at sagen mod østtyskeren foregår for lukkede døre. Derfor har vi ikke kunnet få dommerens motivering. Meú når myndighederne ikþe vil hoste ud med deres begrundelser, er.det rimeligt at offentligheden støtter sig til oplysningerne fra den - "dømte. hvad rnan.. ' vel kan kalde Hagens i den her sammenhæng. Og hari harjo ogsâ gode indicier: Det er en overbevist og udtalt kommunist, der er udelukket fra at forsvare en mand fra et kommunistisk land. Men def er noget som siger mig aù Hagens i sin retfèrdige harme har fået en lille kortslutning i. hjernen. Elle s ville han næppeftunne tro, at retten på Frederiksberg har motiveret sin kendelse med en ikke-eksisterende paragraf. Hvad mân ellers kan sige af kritisk om danske domstole, så nøjes de altid, indtil den dgrste patentligihed, med at bruge de.paragraffer, som er gældende. Den erfa- 'ring har Hagens også gjort under sin 44-ârige advokaüvirksomhed (bortset fra at der nok kan findes. uudtagelser i besættelsestiden). Ellers skulle han nok have meddelt det offentligt. Han vil derfor ikke, efter at hâve tænkt sig om, kunne trg på sin egen anklage. NAR DEN motivering, Hagens.tillægger domstolen er urigtig, må der,ræ.e en rrrden. Og her vil jeg godt tilbyde et gæt uilfra de hemkom4e oplysninger. Jeg hæfter mig vcd, at Chr. Vilh. Hagens er fast advokat for DDEs ambassade i Dqlmark. Det syneó oven i købet at være ambassaden som ha foresläet den fængslede østtysker at tage Hagens som advokat. Det, må ses i sainménhæng med en bestemmelsê i retsplejeloven om, at rettèn skål afvise en forsvarer, der repræsenterer interesser som kan være i modstrid med den sigtedes eller tiltaltes. Det skal retten gøre aií. hensln tíl d,en sigted,e, der måske ikke selv hat det fo nødne ind: og overblik., Hæng mig ikke op p min',.. ".,i

9 "-U ;'äã'îì, i'#"q Lukkede døre 35.sb flvptlst.a,pnop titel er identisk med et skuespil Lf af Sartre, og dette her kunne godt have været en eksistentialistisè beretning om menneskets håbløse kamp mod en uforståelig omverden. Det kunne også ha' ve v-æret en kafkask beretning om myndighedernes skalten og valten med individet. Det er ingen af delene, men deriñrod en leder om danske dommere, som i stiã-f""g foretrækker at sidde bag lukkede døre og "à"ä" iræffe obskuie og urigtige afgørelser, hvis resultater kan være, at uskyldigé mennesker holdes fængslet,.a-t fãngslede holdes i pinagtig isolation i urimelig lang tid, elleiat en sigtet ik[e kan få den forsvarer han ønsker' For blot ãt nævne den senere tids mest omtalte til' fælde. T DAGENS avis kan vi berette om den foreløbig I sidste udvikling i sagen omkring de tre algeriere, der uberettiget blev fõngslãt og tiltalt for pâ "forsøg ryg' ãebgtigied i bombesprængninger". Politiets materiale modäjm var uhyre spinkelt, men alligevel lykkedes det i to retsmøder politièt at få en dommer i byrettens 8' afdeling til at aisige kendelse om, at fængslingen--skulle oprethõldes. Det Jkete lukkede døre," sg allereie "bag pã et tidligt tidspunkt-antydede vi her i bladet, at det ãok ikke sã megel var hensynet til sagens opklaring el' ler til fremmedé magter, der var skyld i; at sagen blev holdt hermetisk tiüukket. Det skyldtes snarere en vis blufærd.ighed hos politi og domstole,-der ikke ønskede, at ótfentligheden skulle have indsigt i, hvor neidtørftigt et materiale der blev fængslet På. Det viste sig minsandten, at vi fi\ ret! - Det kunne godt give blod på tanden til at forsøge sig med lidt formodninger i and e sager, for selvom dom' merens kendelse om, at 'dørene skal lukkes" virker som en slags jerntæppe, der hindrer alle i at udtale sig om, hvad ãeier forõgaet i retsmødet, så findes der (endnu) ingen bestemmelse i Retsplejeloven, der forbyder formodninger. I denñe omgang skal vore formodninger dreje sig om' hvilke grunde deihar fået Frederiksberg Birkeret til at alvi"e tîs. Chr. Vilh. Hagens som forsvarer for den spio' nagesigtede østtysker Jörg Meye-r imod dqnnes ønske, og-*"ot vi i algeiier-sagen var helt på bar bund, så har lrldog i Meyer'Hagens-sagen tre prikker som udgangs' punkt for vore gisninger. RE PRIKKER kan betyde meget forskelligf' Det : kan f.eks. være indledningen til den internationale 'i. kode for nødråbet SOS 'r'---"' Men det kan også.' være den egentlige og uigendrivelige begrundelse for at '' udelukke en sagfører som forsvaier i en retssag' f qvgr-t,i fald står der i den skrivelse, som statsadvokat J' M' -i ifãit" stort hemmelighedskræmmeri har over- ' ladt Hagens, ""a"t bl.a. har fået "Retten -oplysning om '.'.'"'.. Efter reismødet i Klageretten onsdag var statsadvoka' '. ;;;;dñ;htggehgäed at få denñe skrivelse tilbaee'ii fra Halens, så dé tre prikker må stå for noget yderst ;i hemmeligt.' i' "-ï-älãg?i"tten havde Hagens ønsket at føre tem vid-i,,r"rr no"nt konsul, kontorclhef Quade fra udenrigsmini' i- steriet, err fængselsbetjent,,en politibetjent og Meyers, nuværende -.-È"t"tt forjvarer, advokaü Bent Hjccls.., 'l Hagens selv eller en af disse fem må altså have j' rugj ét eller"andet, der efter Haggns'-mening er blevet :' mi-sforstået eller mistolket - og altså bringes på det re- " ne ---Oá""éviarõamørinà ved afhøring af de fe-m vidner. ;.. måtte end ikke finde sted for':' lukkefle døre af hensyn til forhold til fremmede "statens,,., master., så vort kvalificerede sypigetips går på' at det ;,1 dreter sie om en udtalelse af DDRs konsul' Den kunne :' t.eks. g udpå, at DDR ville foreürække... som forsvar tii rer i denne dag. ;iill T VORT NORSKE broderland er også netop blevet f ;fä; aut af største betvd{ng for' hvad otããt"ä*a""ããã, gwe og aviserne "r skrive om' Det er den såkaldte --- listesag. Horred*attãen i denne sag var en kontorchef' som ved hjælp af telefonbøger og andet offentliqt tilgrylgefì"í*at"i'iute havde afõløret, at... Det måtte han ikke' ;; dommen fik han bl.a. 60 dages ubetinget fængsel. ";d Materialet var blevet overladt til et socialistisk tidsskrift, der skrev, at... Det fik to journalister betingede - fængselsstraffe for. Do**ãtt" er kort og godt en advarsel til borgerne o*, ãt de ikke skal inteiessere sig alt for meggt for' tlva nationale og udenlandske efterretningstjenester to*lug"t sig - og til aviserne om, at de ikke skal skrive om det. T) ÄDE DEN danske og den norske retssag er udtryk lf f* et dilemma' so* blive. stedse tydeligere i de borgerlige retsstater, eftersom krisen strammer til' På ãã.t""tte".iae er det statslige magtapparat nødt til at grebet om borgerne - og p-å den anden side "ttu**".lãi *u""opretholde illusionen om den demokratiske rãt.rtui, hvïr frie borgere kan følge uhindret med i' ;ãde; sker i deres laid, og hvor retsmaskineriet funserer i fuld åbenhed ": Oet fører til helt barokke og komiske situaüioner som forleden i Klageretten, hvor retsfoimand PouI Høeg på ã" Àu".r." p aãket måde legede gemmele med tilhørere ãài"f"t""to, fordi han påìamme tid ville holde dørene åbne og lukkede. Og dã vi nu star-tede eksistentialistisk, kan vi passen' e sñttt" med Kierkegaard. Ifølge en anekdote blev han *gung spurgt, hvad han ville ønske, hvis han kun kunnefâ.et '"Àt - ønske opfyldt. j"g attia mã få latteren på min side", skal han have --Mutt svaret. grinet over domstolene kan hurtigt stivne' hvis ikke nogen snart finder ud af, at.. ' phm Læs Henníng Kochs artiket síd'e 4 og Alex Frank Larsens ørtikel her pd' siden

10 Straf en gros bs.sb & en detail -,ri i:lrrri, iürff TìET HØRER MED til vort billede af den sål-f kaldteretsstat, at det er politiet, som efterforsker forbrydelser og frembringer deû nødvendige bevismatei- 'riale, at det er ønkløgemyndigheden, som afgør om der på grund af dette materiale skal rejses tiltale, og endelig, at det er retten, som tager stilling til, om der på grund af denne tiltale kan ske en domfældelse. En række sager i den senere tid giver igdtryk af, at anklagemyndigheden, der indtager en helt centralrolle i systemet som det filter, der sorterer alle de ligegyldige og ikke-bevislige forhold fra, er ved, at udvikle sig til en slags blandet landhandel, hvor man prutter om prisen (straffen) med de sigtede, hvis de til gengæld vil angive eventuelle medskyldige og i det hele taget være politiet behjælpelige ER ER især tre tilfælde, som har tiltrukket sig opmærksomheden: Den spion-sigtede østtysker, som fik tilbudi en lav strafogen ny vesttysk identitet, hvis han ville tilptå, at han var østtysk spion. Adskillige fremmedarbejdere der har fået lov at blive i landet efter udstået straf, mens de medskyldige, som de har angivet, bliver udvist. (Selv om de sidstnævnte måske både har familie og på anden vis langt nærmere tilknytning til Danmark). Den nu fængslede storsmugler, der kun fik godt halvdelen af den straf, han ellers stod til foè indsmugling af meget store kvanta narkotika, fordi han aflagde futd tilståelse og angav sine påståede medskyldige. De tre tilfælde kan ikke helt sammenlignes. I spion- ' sagen var det PET-chefen Ole Stig Andersen, der handlede med den sigtede - formodentlig med godkendelse fra. allerhøjeste sted. I fremmedarbejder-sagerne kan politiet ikke helt love, ât der ikke sker udvisning af angiv.erne,mendekan'henstilletiltilsynetmedudlændinge, at det ikke sker. Derimod er den sidstnævnte sag med storsmugleren helt. klar. Her var tale om en helt kontant handel mellem den sigtede og anklagemyndigheden, der nøjedes med at rejse tiltale efter en mildere paragraf i straffeloven. Tendensenidetresagererimidlertiddensamme' l:l. rl ;ii 'r:,!i \JU AFDØDE landsretssagfører.carl Madse: I ì gjorde sig ofte Iystig over anklagerhyndigheder som efter hans.mening lod de store slippe og korrcentrr yede-sis om at, afklapse de. små. Det gjorde han især ur fia den opfaútelse af domstolene Som et klassekampin strument på bo gerskabets side, der var bærende i ñel hans virke som både jurist og forfatter, og det skal v ikke komme ind på her. Derimod vil vi gøreãpmærkson på, at de omtalte sager tyder på" at man er inde i en ud viklfurg,- hvor man prioriterer retssyst etmets effektíuitet mege! lri! _ og delvis lader det ske på bekostning a retssikkerheden og den lige behandling af borgerne.. Problemernes omfang blev meget tydeligt Ílustrere a.f-d91 sag, dgr blev refereret her ibhdãt i onsdags. poli tifuldmægtig Lyngbo Jepsen skulle procedere mod er vogrrmand, der var tiltalt for hashsmugling. Han var blevet angivet af deri storsmugler, der hãvdã,handlet, srg tll en lavere straf, og handelen var formidlet aj netop Lyngbo Jepsen. var ikke i ùvivl om skyldspørgs målet, "Politifuldmægtigen men det var tydeligü, at han følte sigpå þatis da han kom ind på spørgsmåletom strafudmáiìngãn. "Skal vi.sammenligne med den straf, som N.N:fik, el. lei skal vi sammenligne med, hvad der ellers gives i lig. nende sager?( spurgte han. Man forstår godt politifuldmægtigens dilemma. I juni 1975 lavede man er tilføjelse titnarkotikabe. stemmelsen i straffelovens $ lg1 for at komme på linje med andre vestlige lande på dette område. fiúøjegën Sik g_d på, at den ellers maksimale straf på 6 år kãn sti, ge til 10 år, hvis overdragelsen af narkoiiku betydelig mængde ""gã, "èo særlig farligt, eller skadeligt stof" el, ler i øvrigt "har haft en særlig iarlig karakter". N.N. havde været indblandet i smugleri a.f kg hash, 7600 gr. morfin, 5190 gr. heroiñog 1000 gr. opium, og det er klart, at hvis dettó itke Èan bet"egnås *som som Den betydeliq mængde., så er de ca. 200 kg, vognmanden er tiltalt for, næsten ikke værd at ále om - endsige straffe for. _ Derimod er godt 20.Q kg en ganske betydelig n-tængde, nàt man sammenligner med, hvilke õtraffó der ãr givet gndre småfisk i branchen. Byretten qfsiger først dom i sagen på tirsdag, og hvis man finder frem til, at vognmanden er skyldig,-så er man med hensyn til udmåling af straffen- bragt i en situation, hvor enhver afgørelse vil være forkert.., _Og det,er anklagemyndigheden, dei har skabt dette dilemma. l\æeu UDVIKLINGEN rummer også andre lyi, farlige aspekûer.,.,1t-o.r*qgle en flk en strafreduktion på 4 år ved at 1sq q-en1te Uej de.lige forhotd og angive en lang ræk- Ke pãstaede medskyldige, så hvis det er omfang"iuf urr_ givelserne, der giver den store strafnedsættõlse, kan andre vel føle sigfristet lil at angivesâ - mangesom muligt og måske lidt, flerð Det er õærhg farliit, fordi aoñog nævninge Tere har en tendens til at betragte den srags angivelser som ret pålideliee udsasn.. _Man må vel heller ikke glerñme, at"der bag forhø, jelsen af straframmen fra 6 til l0 år úallilget en filosofi om, al en.højefe- straf giver færre forbíydãiáer. Det føler vr os nu langt fra overbevist om. Men det er klart, al næsten alle de, der har gmrlsje! der,, og s..r "betydelige-#ö skulle have den nära" vil have et Dbetydeligt antal medskyldige" at "iiài,-oi.'a angiiã og altså kan handle sig til den lavere straf. Og det kan i hvert fald ikke være meningen. phm

11 Barbari med et dansk ansigë 2 tlq-î1 Dårlige argumenter i karnpen mod isolafængsel Jôrg Meyer: Isolationsdigte hr. 45.Ø. 63 s. Informations For- Ias. Udk. i dae. PÀ ftf on rnåned 'sidder Jörg'Meyer totalisoleret i Vestre Fængsel. Hans venner har udgivet hans fæn Sselsdigte - for at "Bekæmpe anvendelsen af isolationsfængsling generelt" bg for at.støtte en nær ven, der alene og isoleret er ved at, blive mas0 i et nærmest kafkask magts rstein... Måske kan bogen også réjse fornyet diskussion om behandlingen àf Meyer. Men som argument i kampen mod isola-, tionsfængsling er dens brugbarhed begræriset: Den doku-.mentèter ikke på nogen pågående måde, hvorfor det er nødvendigt at bekæmpe iìette udslag af'en barbarisk r.etspleje. Meyerg digte er korte notal ter, hvoraf mange; ríred surreelle bitoner, fastholder længslens spænding mellem et udenfor. gerne i fórm af naturbilleder; og bindingeri i et indenfor. ' Et - eksempel er óþ "Tid sted": Jeg gdr endelost shoumærher dufter hundens gøeri beuogter tanher Skovens endeløshed overfor omringningen af vagthunde. DeÙ er det hele. Ikke specielt oplysende eller oprivende i sig selv, udtrykt på denne vagt almene facon. VED SIDEN af denne type digtnotater ei iler andre, dei mere diiekte tagei udgangspunkt i den isoleiedes fængselsoplevelse, f. eks. op-lev.elsen af udadrettede følelsers umulighed: Folelser hopper i uandet og Iærer at saomnte mens dë dnthner Den aforistiske konstaterin g i metaforisk iklædning giver ikke læseren mange chancer for at komme til bare en glimtvis oplevelse af, hvordan det faktisk må være. Et andet sted hedder det: For jeg bleu fængslet harjeg tit : beskreuet ensomheden men nu ued jeg hvordan den er Det bliver ved dgn nøgne påstand. Læseren får ikke bare en lille smule at vide om, hvordan ensomheden så er. Det kræver entop beskrivelse, konkret præcisering af erfaringen.. Således er der desværre- ikke meget håb om, at disse digte kan have nogen særlipç øjenåbnende effekt i kampen for afskaffelse af barbaiiet. For barbari og tortur er det på denne måde ai holde mennesker isoleret fra omverdenen i mårieder,, ja bare i uger. Hvis man ikke har menneskelig indlevelsesevne nok til umiddelbart at fatte det, så er det til overmål veldokumenteret og nok så hårrejsende be: skrevet i den videnskabelige litteratur. At vi i dette lanil Tortsal behandler mennesker i stribevis på denne måde (som jo er forbudt i på dette puùkt mere civiliserede lande), si nalerer netop en deformeret indlevelsesevne hos politifolk, dommere o politikere, som tror man kan afveje for og imod. DETER godt og sympatisk. at Jörg Meyers venner med den komite, de har dannel, ikke blot koncentrerer si som denne sa i, men prøver at gøie den til et led i kampen mod den danskebrug af isolationsfængsling overhovedet.. Derfor skal denne anmeldelse ende med en adresse, hvoitil man kán sende økonomisk støtte til arbejdet: Komiteen af Karen og Jörgs venner, c/o Aa- aard, Stockholmsgade 3I, 1., 2loo' København Ø' h-in.

12 i.. "lì'.:"ì:"*.,..,t, ;',ji_r.:; Muldvarpekrig Ziçlö QAMLINGEN af berømte sidste ord fra store. LJ og mindre store mænd er omfatüende. Denne sam-,:.,' Iing er nu blevet beriget. Den afgående formand for,',,r' Dansk Journalistforbund Carl John Nielsen, der fra 1.,:- maj tiltræder en stilling som faglig og politisk med-,{,. arbejder på Ekstra Bladet, har i anledning af det kom-..i: munistiske dagblad Land og Folks bortvisning fredag,ii; af en journalist udtalt: 'De må lære på Land og Folk, at ;i : man ikke kan sortere journalister efter politiske be-,i greber...:iii Hvis Carl John Nielsen kan lære dem det på Land og Folk (eller andre steder), så bør han ikke gå af som for-':i., mand for journalistforbundet. îværtimod bø. han ud-,:,i nævnes til æresformand og tildeles en særlig hæders-',i, plads i dansk pressehistorie. Måske får journalistfor,,i manden også denne hæder. Men det bliver næppe på... grundafdennekonkretesag.,,, Når Carl John Nielsen betragter bortvisningen af, jli: Land og Folk-journalisten som en ulovlig afskedigelse,,. er vi på det forelggende grundlag ikke uenige med ham.,-;.t Mén når han siger, at "funktionærloven vel også,r,l;. gælder på Land og Folk," så errdet vist udtryk for en,rii: i'i-l På Land og Folk er de arbejdsretlige forhold under-,ì1, tiden lidt specielle. Her står partiloven vist nok højere r. end andre love, inklusive frinktionærloven. Politisk,,,ii uenighed på det blad har en tilbøjelighed til at udløse en bestemt mekanisme: eksklusion. Efter mange års træ. t,ri) ning er det næsten blevet en refleks hos Jeãerne. Det:t bliver vist også slutresultatet i dette konkrete tilfælde. 'ir E'T mangeårige partimedlem i DKp, journalist Bent Christiansen, der desuden gennem otte år "r har været medarbejder på Land og Filks redaktion ; med speciale i bl.a. DDR og de øwige socialistiske. broderlande i Østeuropa, har skrevet en bog. Den,rt hedder "Muldvarpekrigen., udkommer i morgen gg er ' skrevet i samarbejde med en journalist-kollega, Hãrly 'i Eoged. "Muldvarpekrigen" synes efter forhåndsomtalerne i- at være en interessant bog. Den skal efter sigende i de-. taljer fortælle om østtysk spionarbejde i-danmark,-' siden 2. yerdenskrig. Ud-over sit emne og titlen vækker ;i. bogen også interesse på grund af den makker, Bent rì. Ch istiansen har valgt at skrive sammen med. Journa-. 'list-kollega Foged er medarbejder ved ugebladet, "Rapport". - Der synes således at være en vis spændvidde i bogen ì alene i kraft af forfatterkombinationen. At skræve fra,r,, Land og Folk til Rapport kræver sandelig talent, hvis r;,, ikke bukserne skal sprække. Rapport hører til den kate. gori af publikationer, hvor journalisterne - som en, gammel pressekender så smagfuldt men rammende har':i, udtrykt det - "sþidsr mere end de æder.,,hvis sartere.:,.læsere ' ellers vil tillade os dette citat. Erik Haaests Danske Tidende - der måske er mere f national end det nationalsocialistiske Fædrelandet i sin' lll tid var - kunne sidste onsdag foromtale indholdet af.r "Muldvarpekrigen.. Resultatet blev, at Bent Ch is- l,ì tialsen fredag blev bortvist fra sin arbejdsplads Land '.,ï og Folk. Begrundelsen var, at han uden sin bladledel-,;j ses vidende havde været medforfatter til en artikel i I der I:p.p:.tt, udlom - -tuqg.. {rliklen skrevg! af Christiansen og Foged - hãndlede om den spron4ge:. i dømte østtysker JörgMeye4 der som bekendcsidder i.i en slags dansk isolationsfængsel, endnu.,j tbþ L\Bo Måske er saúdheden ogse at de lave lønninger på Land og Folk ikke giver Christiansen så meget smør þå brødet, som artikler i Rapport eller som en bog, hriis indhold i de kommende uger vil blive bragt i Hãaests fremskridtsorâan, og som samme Haaest hævder på forhånd er gennemlæst, godkendü og verificeret i FET og PET, dvs. i forsvarets og politiets efterretningstjenester. Hvis det er korrekt, så kan vi da godt forstå DKpbladets chefredaktør Gunnar Kanstrup, hvis loyalitet over for partiet og DDR utvivlsomt er større end hans kløgt- log den er stor, Ioyaliteten.) Kanstruphar pemlg i ublide og umisforståelige vendinger betvivlet Beni ' Christiansens mentale sundhedstilstand.,er du skrupr vende sindssyg?" skal han have spurgü Christiansen, 'da denne mildt bebrejdede Land og Folk-redaktøren bladets ' iysr< holdning til Jörg Meyer-sagen og foreslog, at Land og Folk ikke støttede ideyer IO0 procent., Deter jo ikke særlig partikammeratligt og kollegialt af en chefredaktør at antyde en sådan sindstilstand hos en betroet medarbejder. På den anden side er det måske også en smule for tro skyldigt af en mangeårig Land og Folk-medarbejder at forvente los og henrykkelse irparti(organeùs) tóp, når han i et blad som Rapport skriver 'afslãrende.. aitikle" om Jörg Meyer, der udråbes til professionel,se geu - let. g 'spionen, der kom ind under dynen.. Måske er det også at vente lidt for megen tolerance af kammeraterne i Dronningens Tværgade, at de passivt skal se til, mens Danske Tidende over seks spälter på forsiden skriver om kammerat Chrisüiansen:,ñu afslører han hele den østtyske spionage i Danmark.* TìENNE SAG er svært underholdende, undtagen Irf måske for ve4nerne'i Dronningens Tværgiãe, tsent Christiansen og Journalistforbundet. Land og Folk hævdede i lørdags, at Christiansens og Fogeds artikel i Rapport var baseret på løgnagtige op-- lysninger, som kun kan være hentet i pnt. Chr. Vilir. Hagens - forsvarer for Jörg Meyer, hvis sag om det berettigede i at holde ham i fortsat isolation denne affære ' ihke berører - overvejer en politianmeldelse mod pet. Den journalistiske til,lidsmand på Land og Folk har over for sin chefredaktion protesteret mod bortvisningen af Bent Christiansen, (men samme Ch istiansen er vist desværre ikke helt overbevist om kraften og oprigtigheden i denúe protest). Sådan synes alle at muldvarpe alle. FET, pet,!,apport og Danske Tidende synes at muldvarpe Jörg Meyer, Bent Ch istiansen synes at muldvarpõ DDR, DKP og Land og Folk, mens Land og Folk til gengæld ved sin optræden over for Christiansen synes ãt muldra-.p9_det fagretlige system som en anden hårdkogt, arbejdsgiver Egentlig er det synd for det lille nyttige pattedyr, at det skal lægge navn til disse aktiviteter, selv om-de er underholdende. Muldvarpe lever fortrinsvis af insekter ogregnorme. OL T ERIK HAAESTS 'kommentage. i Danske - I Tidende onsdag hed det om Bent Christiansen os,' hans bog, at "spidsborgerskabets aviser vil flyde orrei med beretningen om manden, hvis fædrelandsfølelse. vandt over ideologien". Kommunisterne vil kalde ham l 'forræderen,,." Altså efter udgivelsen i morgen.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere