r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN"

Transkript

1 Politi udelukke advokat som forsvarer i spionage-sag "Jeg erblevetberufsverbotet", siger lr's. Chr. Vilh. Hagens efter kendelse bag lukkede døre r r rïi," AfALEX FRANK LARSEN l Landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens er blevet afvisr som forsvarer for en ung østtysker sigtet for såkaldt, politisk spionage Í Danmark..'Jeg er blevet berufsverbotet," siger Hagens, der mener at politiet og domstolene forsø-' ger at dække over advokatens udelukkelse ved at afgøre sagen bag hermetisk tillukkede døre. Chr. Vilh. Hagens ved,: østtyskerens skriftlige' ønske om at få ham somtorsvarer er blevet behandlet af fêtten på Frederiksberg, og at afgørelsen èrblevet indbragt for Den særlige Klageret. Men hvad af. gørelsen gâr ud på,'og hvem, der klager, kan den advokat, som denne side'af sagen.handler om; ikke få at vide. Hverken.Chr. Vilh. Hagens eller advokat Claus Bergéøe fra foreningen Demokratiske Ad-. vokater kender til fortilfælde i tilsvarende sager. o.ieg kan ikke få fremgangsmåden til at stemme med retsplejelovèn," siger Bergsøe; og.itragens tilfø. - jer, at "det sérider mod alle paragraffer, aè jeg.ikke, kan få at vide, hvordan kendelsen om rnin medvirken i sagen lyder." Claus Bergsøe menei, au po- Iitiet forsriger at bruge et tidligere forkas-teb forslag üil ændring af retsplejeloven. Heri kunne forsvarere udelukkes med henvisning til sbatens sikkerhed, men beste nmelsen blev fjernet, inden den øvrige stramning af retsplejeloven blev vedtaget sidste år, Udelukkelse Chr. Vilh. Hagêns formoder i en'henvendelse til Den særlìge Klageret, at hans udelukkelse er sket på grundlag af retsple-,jelovens paragraf 733, stk. 2, der'giver mulighed for aü ude: lukke forsvarere, når deres 'medvirken udfra retsplejemæssige hensyn üil sagens fremme, herunder bærligt hensyriet til rnedsigtedes tarv ikke kan anses for forsvarlig, eller at der er påviseligrisiko for, at forsvareren vil. hindre eller modvirke sagens opklaring." I den aktuelle sag er der to sigtede, en 35-årig østtysker og hans. danske veninde, der sþes for at have yrdqmuglet dokumenfer fra Udenrigsministeriet skj,ult i sinq sko. Værdien af disse oplysninger DsJ nes dog at være be. grænseto, hedder det i en redegørelsé fra,iustítsministeriet.' I brevet til,ktagerêtteú skri. ver Hagenst,'rleg ønsker først og fremmest at efterkomme min.klients ønske om 6t varetage hans intèresser, da han har ti[id til mig, og da jeg aldrig i min 44-årþ praksis som advo. kat har været ude for, at anklagemyndighed eller ret har betvivlet, at jeg er i stand til at udføre en 9ag på forsvarlig må. de, eller at jeg ville hindre eller modarbejde en sags opklaring, er je$ naturligvis personligt in-,teresseret i at blive bekendt med, hvilken stilling retten har taget til disse 'under spørgsmåi, der. hvilke påviselige kendsgerninger, der foreligger om, at jeg.vil modarbejde sagens oplysninger." Den 35.årige østtysker har fået beskikket advokat Bent Hjeds som forsvarer.-den 31.. januar formulerede han sit ønske om at få Chr. Vilh. Hagens i stedet. Det skete efüer at østtyskeren havde bedt omat blive Sat i forbindelse med DDRs ambassade. Indtil da. havde han siden sin fængsling midb i november forsøgt at skjule:sin identitet under en af;død vesttyskers nqvnf Den 1. februar kontaktede politiinspektør Klintbøl f a Frederiksberg politi; hvorunder. sagen softirer,.landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens for at spørge, om han var. blevet bedt om ad føre.østtyskerens sag. Hagens er fast advokat for DDRs ambassgde oghar ladet rètten forstâ, at hán er vil- Iig til ät påtage sig forsvaret for den fængslede østtysker, derìuiü y t igt har. bedt om Hagens. Men politiet modsatte eig,den fiðngsledes ønske.

2 'fr tr" iì {::; Spionen der kom udaf den blåluft Ung østtyskers seksårige tilværelse ornkring den kgbenhavnske venstre fløj giver efterretningstjenesten grå hår í hovedet Tekst:.ALEX FRANK LARSEN Foto: EBBE WRAAE Politiets Efterretningstjeneste er løbet ind i alvorlige problemer. efter at det midt i novem. ber beeluütede at slå til over for en formodet østtysk spion pa F rederíksberg. Pâ fjerde måned sidder den I 35-årige østtysker Jørg Meyer I og hans Z9-fuige daúske ven. I inde i hver sin strengt bevogtede isolatíonscelle, uden at hverken efterretningstjene-, sfen, udenrigsministeriet eler etatsadvokaturen er klar over omfanget af deres påståede ulovligheder. De er begge sigtet for spionage efter straffelovens para. graf L07., der kan give fængsel i indtil 16 Ar, men Poliùiets Efterretningstjeneste har fun. det det påfaldende vanskeligt at. få det unge pars aktiviteter til at passe ind i deü mønster, der skulle gøre den sigtede østtysker med den falske identitet til en central figur i den østtyske statssikkerhedstjenestes opreùtelse af eü skandinavisk net for såkaldt politisk spionage. Falsk navn Det star fasù, at den sigtede østtysker Jørg Meyer, født 2., februar 1944 i. Oslo, kom til Danmark for gnart seks år siden og slqg síg ned under falsk r navn,.han overtog navnet R, ì S. fra en yngre vestüysker, der omkorn, ved en,trafikulykke, og,.r beryndte at færdes í københavnske venstrefløjskredse, Under sin falske identitet foretog han en del rejser, bl,a, til Storbritannien og lrland, men "rr; :.=-:if't i.5ø ;Í hyppigst efüer egne oplysninger til sin mor i Harnburg. Poli-, tiet oplyser, at det under ran sagning i hans lejlighed p! Fre. deriksberg har fundeü et ekstra pas, hvoraf det fremgår, at han på navnet ft,.$. rmeget hyppigt har foretaget.rejser til en øst' europæisk st ta, dvs, DDR. Politiet sigter ham endvidere for i vesùlige lande at have sdf lpersoner, som antageg at være efterretningsofficerer fra den pâgældende østeuro' pæiske stat'.". Jørg Meyer alias R.S. blev anholdt den 13. november 1978 af fire bevæbnede betjente ifø.rt skudsikre veste, Forinden havde Politie.ts Efterreúnings' ùjeneste gennem samarbejde med kolleger i Sverige og Norge fået spionagemistanken bekræftet, efter at R.S. var ble. veü-.skygget af efterretningstjenesten både som mistænkt interriatioiral narkohandler og under terroraktionen mod den vesttyske arbejdsgiverformand.hanns Martin Schleyer rutinemæssigt kontrolleret for forbindelser til europæiske terrorkredse. Politiets hovedbrud Under den strengü bevogte-.de isolaüion i en sjællandek arreet fasüholdt R.S; under forhø' rene ein vesütyske idenùitet. Han nægtede at give oplysninger om sine rejser. Efter nytår bad han om at komme i forbin. delge med DDRg ambassade. Politieü fik underretning om hans sande identlüet, en funk. üionær fra DDR.ambassaden fik lov at besøge Jørþ Meyer, og den 31. jañuar bad Meyer skriftligt om at få den aktive kommunist og landsretssagfø..rer Chr. Vilh. Hagens beskikket i stedet for den københavnske förretningsadvokat Bent, Hjeds. Men arten af Meyers møder i udlandet og hans påståede rap. porter om den politiske udvikling i Danmark er fortsat en gâ. de for politiet. Efterretnings. tjenesüen beskriver R,S. som en "stemningsberetter", hvis opgave ikke er at fiske mi[tære eller síkkerhedsmæssige oplys-.ninger, men mere generelt rapportere om, hvad der rører sig i de politiske kredse. Det har givet politiet på Frederiksbeig, der formelt efterforsker sagen, og.politíets Efterretnings. tjeneste en del hovedbrud. Den næstkommandèrende i PET,' vicepolitimester'niele Schmidt, indrø,mmer over for Informaùion, at "vi mâeke al. drig får opklareü, hvad hele denne ooeration skulle brugee til,,. ': l'....- i Politiet kørt fast Informatione kulegravning. af o nstændighederne ved den delikate og yderst hemmelige seg peger på, at efterretningsùjenesfen ved at kortslutte en rpkke tilfældige begívenheder bar overfortolket sagens om. fang, skrærht. pårørende og implicerede üil tavshed, men.nu er kørt fast i efterforskningen. Alligevel forüsætter dommer Ellen Larsen i FrederÍksberg Birks 1. afdeling rutinemæssigt med at forlænge fængslingsfristen for de to sigtede bag rettens lukkede døre, Det sber formentlig i efterretningsüjenestens håb om, at et eller andet dukker op. 'Samme håb lâ bag efterretningstjenestens beslutning om at lade nyheden om det dànsktyske pars fængsling sive til Berlingske Tídendes søndags. udgave den 21, januar. Dagen efter lod justitsministeriet offentliggøre. en længere og grundigt forberedt pressemeddelelse om sagen. Dens ordlyd var omhyggeligt udfor. meü i samarbejde mellem Poliüíets Efterretningstjeneste, udenrigsminísüeriet og jusùits. ministeriet. Teksten var god. 'kendt af justitsminisüer Nahalie LInd, der inden offe tlig1. ".. gbrelsen havde sikret sig parla-.," mentarisk rygdækning for såvel offentliggørelsen som par. reüg forùsatùe fængsling hos den eocialdemokratiske regeringepartnet. Redegørelsen En af de ansvarlíge for rede. gørelsen, udenrigsministeriets sikkerhedschef Erling Quaade, siger til Information, at ordlyden blev formuleret "så tæt på gom overhovedet muligt netop : for at undgå at hylle sagen ind iunødvendig mystik". Uofficielt erfarer Information dog, at sàvel redegørelsen som politíets informering af journalisüer blev sat i værk for at fâ det fængslede pars bekendüe til at reagere. Kun kvindens allernæfmeste var på. det tidspunkt orienteret om fængslingen. I dagene efter at sagén blev offentlig kendt, henvendte nqgle af parrets venner sig til politiet, og det førte til afhøring af en halv snes bekendte. Afhøringerne foretoges af kriminalassistenterne Poul Lund, Kærgaard Larsen og Sven Larsen, men., bragte ikke væsentligt nyt frem. Vicepolitimester Niels Schmidt, PET, siger til Information, at redegørelsen a!.22,., januar fortsat stfu ved magt, Den lyiler: "l november ' måned lg?8 blev enyngrè mand anholdt og fængslet på Frederiksberg, sig. tet for overtrædelse af sèraffe. loùens gg 1?1 ogi0?. Baggrun- ' den herfor var, at undersøgel. ser foretaget af Politiebs Efterretningstjeneste havde godtgjort, at den pågældende; der er udlænding,' havde opholdt sig her i landet i 5% år under urigüig identitet. Den fængsle. do havde overtaget en afdød vesttysk statsborgers identitet. Under den første afhøring indledte han med at fastholde den urigtige ídentitet, idet han 'beskrev sit tidligere liv i overènsstemmelse med den afdøde vesüúyskers livshistorie. Da han herefter blev gjort bekendt med politiets bevismateiiale. ændrede han forklaring, idet han nu angav en anden identitet. I øvrigt ønskede han ikke ' at give nærmere oplysninger om baggrunilen for sin tilstede. værelse her i landet under urigtig identitet. Den rejste sigtelse for ulov. lig efterretningsvirksomhed er blevet bestyrket gennem den. fortsatte efterforskning, der foretages i samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste. og kriminaipolitiet på Frede. riksberg. Således har man under ran. sagningen blandt andet fundet et pas, der var skjult i et hemmeligt rum i en stor toilettaske. Dette þas fremtræder som identisk med den pågældendes vesttyske þas, passene hdr samme løbenummer og.. indeholder ens påtegninger fra. det danske fremmedpoliti. Af afstemplingerne i det bortgemte pas fremgár, at den fængslede meget hyppigt har foretaget rejser til en østeuropæisk stat. Det er endvidere godtgjort, at fbngslede har haft møder i udlandet - i vestlige lande - meo personer, som antagês at være ef terretningsof ficefei fra den pågældende østeuropæiske stat. Under efterforskningen er det endvidere konstàteret, at den pågældende i 19?5 stift de bekendtskab med en yngre kvinde, der senere er blevet ansat sóm studentermedhjælper i Udenrigsministeriet. r :t_r.-

3 . l,en pagærqenqe l ar lor$ra- 'ret, aü hun med fængslede i udlandet har deltaget i de møder, der er omtalt tidligere. 'Herunder blev' hun a modet om at fremskaffe dokumenter fra Udenrigsministeriet, og hun har da - også pa grund af efterfølgende pres fra fængsle. des side - ûdleveret dokumenter frã UäenrigsmÍnisterieü,. Dokumenterne udsmuglede hun blandt andet i sine sko. Efterforskningen, der foretages i et snævert samarbejde med UdenrigsmÍnisleriet, synes foreløbig at pege på, t kvindens udlevering af dokumenüer kun har fundet sted i et kortere tidsrum, a antallet af udleverede dokumenter er relaùivt beskedent, ' og at ingen af dokumenterne ' angâr Danmarks forhold til NATO eller miliüære forhold iøvrigt. Skadevírkningerne yed kvindens bekendtskab med man-, den, herundqr hendes.uäleve..' ring af dokumentei. -fra. Udðn. rigsministeriet, kan i øvrigt ikke nærmere vurderes på nuvæ. rende üidspunkt. Værdien af de udleverede dokumenter synes dog at være begrænset, men dette spørgsmål vil blíve giort til genstand for.en nærmere efterforskning Undersøgelserne i sagen ty. der indtil nu ikke på, at der måtte være anledníng til at foretage ændringer i Udenrigs- I ministeriets sikkerhedssv- I stem; men Udenrigsministeriåt vil under alle omstændigheder roretage en nærmere g nnem-. gang af de gældende sikker. I hedsbestemmelser på gundlag i af de erfaringer, som indhøstes i denne sag. I Den nævnte kvinde er ligele. des blevet fængslet, sigtet for overtrædelse af straffelovens $'107. Justitsministeriet.. Selv om de danske myndig. heder sætùér værdien af de omtalte dokumenter lavt, opretholder dommer Ellen Larsen fængslingen af det sigtede par. Politiet mistænker fortsat Jørg Meyer for at, sidde inde med større viden om danske politiske forhold, end han har givet udtryk for, og navnlig søger efterretningstjgnesten efter motivet for østt 1ökerens påståede interesse for netop dokumenter f a den del af udenrigsministerieù, der beskæftiger sig med energi- 'spørgsmåi, Dokumenterne stammer fra 3, kóntor i departementet for udenrigsøkonorhi, Her samles oplysninger om energipolitik og internationale energispørgsmâi. Fra samme kontor koordineree 'lysninger opom dansk energiforsyning udefra f.eks, i tilfælde af forsyningskriser under inùernational uro, Men hvad der navnlig har forurpliget politiet er, aù sagen tidsmæssigt falder sammen med, at chefen for afdeling M III, departementschef Niels Ersbøll, ved årsskiftet blev valgt til formand for det Inter. nationale Energí Agentur merl hovedsæde i Geneve, Agenturet blev stiftet af OECD-landene i 1973 eftêr den sákaldte oliekrise med det formâl at samordne visse sider af de vestlige landes energiforsy. -:-- Di,Iill,.!^**^l^., -! l^- lu Ër. I uuu c! ua gue, qù sçr er en forbindelse mellem dette internationale arbejde og Jørg Meyers påståede forsøg på at presse sin veninde til at udsmugle dokumenter fra det danske kontor. Efter hvad Information erfarer. blev den danske kvinde ansat i udenrigsministeriet ved en tilfældighed. Mens hun læste fransk ved Købennavns universitet. fik hun üilbud om i tre uger at vikaríere som studentermedhjælp i ministeriet, mens en slægtning holdt ferie. Hun faldt godt til og fik mulighed for at fortsætüe i ministeriet, men på et andet kontor. Hun har været ansat i udenrigsmínisteriet ca. et år, indtil hun den 6. december meldte sig tii politiet. Ukendt arbejde "Når.myndighederrìe ikke iil: lægger de.omtalte dokumenter: den store' værdi, er det et spørgsmåi, hvor belastende oplysninger det overhovedet har været muligt for parret at videregive. R.S. levede et ikke specielt aküivt liv i danske venstrefløjskredse, Han studerede dansk ved universitetet og havde foruden et solidü liüterært kendskab gode analytiske evner. Hvad han egentligt levede af, stâr uklart. llan fik ikke uddannelsesstøète,' men oplyste selv, aü han arbejdede som litterær konsulent for et vesttysk forlag. Desuden hjalp han undertiden vesttyske tvmedarbejdere med reportagefilm om danske forhold. Hans fortid skulle være en vesttysk magistergiad og 6-7 Ar somsømand. Information har været i kontakt med det vesttyske forlag, hvor man oplyser, at R.S. ikke er på lønningslisten eller kendt i det hele taget. Ved nærmere eftertanke. finder venner af R.S. det påfaldende, at, de aldrig har set resultater af hans litterære arbejde, at han alticl ljernede 8ig, nàr tv-kameraerne. snurrede under optagelsernè - hvilket blev udlagb som udtryk for beskedenhed - og at han en gang skal have figureret På en vesttysk reportagefilm.under ændret navn, Bag d,enne dør boede R. S. alias Jørg Meyer, indtil efterretningstjenesten den 13. nouember lnd' fire skarpt beuæbnede betjente øûestere ham, sígtet for spionage for DDR. (Foto: Ebbe Wraae) Ud af det blå Men disse detaljer er først efter fængslingen blevet genstand for undren. R.S. beskri ves som et meget. vellidt og charmerende menneske, og sigtelserne inod ham forekommer vennekredsen uhyrlige. Selv om hans fortid fortoner sig i den blå luft, forekommer hans vindende væsen og noget usystematiske tilværelse sig for vennerne at være uforeneligt med de hensigter, som politiet og eftérretningstjenesten tillægger ham. Ud af den blå luft startede hans danske tilveeielse for små seks år siden, da han;,flyttede. ind på Grønjordskollegiet på Amager. Efter hvad Information erfarer, har R.S. tidlieere været bosat i Danmark, men rejste hjem, da hans daværende danske veninde døde. I 1g75 traf R.S. sin nu sigtede veninde, og han flyttede ind i en lille lejlighed på en frederiks_ bergsk sidevej. Han fik hurtigt venner i et københavnsk studentermiljø uden entydig partipolitisk observans. Selv lagde han ikke nogen klar politisk holdning for da_ gen, før han for nogle uger si_ den tra fængslet bad om at blive hjulpet af_ddrs ambas_ sade og dens faste advokat. Det skete formentlig ud fra en formodning om, at hans aktivi_ teter ikke er mere belastende. end at han står sig ved at lade en dansk domstol behandle oem.

4 Vicepolitimester Niels Schmidt, Politiets Efterretningstjeneste, siger til Information, at han sùadig mener, at det kan tage år at komme til þunds i sagen. --ljetyder-det, ad Ue regner med en fængsling af lige så lang varighed? "Nej, hej, det har ikke noget med hinanden at gøre. Hvornár efterforskningen kan afrundes, er statsadvokatens afgørelse. Men den efterretningsmæssige 'vurdering har naturligvis andre aspekter. I sådanne sager kan der dukke oplysninger op år senere, som bidrager til opklaringen, men i øvrigt er det ikke ualmindeligt, aü den.slags sager aldrig slutter. Det ville jo forudsætte, at vi havde adgang til fremmede landes arkiver. Det jeg taler om, er den efterretningsmæssige brug af hele denne operation." - I justitsministeriets rede-i gørelse beskrives de omtalte i dôkumenters værdi - som "begrænset". Begrænser det ikke ogsâ sagens alvgr? "Ok, landet rysüer ikke i sin Sruudvold, hvis vi alene ser på dokumenternes værdi, men ' papirerne kan indgå i en sarñ.. menhæng, sbm vi aldrig får I kendskab til. Men derfor har vi I da lov til at lâve et foreløbigt' skøn.( - Betrãgter De sagen líge så alvorligü som ved fængslingen af de sigtede? "Efterforskningen foregår, som De vêd, bag lukkede døre. Den kan jeg ikke sige nogeè, Om.( - Mener De sagen. har forbindelse med departements: chef Ersbølls valg til det Internationale Energi Agentur? "Det kan jeg ikke kommenúere(, - Hvornår'mener De, der kan rejses eventuel tiltale? udet er igen statsadvokatens afgørelse". - Men det afhænger af De. rès efterforskning? "Jeg kan kun sige, at, jeg håber det bliver hurtigst muligt." Politimester anklages for embedsmisbrug ved udelukkelse af forsvarer Krav om undersøgelse i spionageaffære Justitsriinister Nathalie Lind (V) bliver nu bedt om aè skride ind mod politimester H. Lemming og hans næstkommanderende hos politíet pâ Frederiksberg for påstået embedsmisbrug, og samtidig afkræves hun en forklaring på rettens af. visning af landsretssagf,ører Chr. Vilh. Hagens som forsvarer for en spionagesigtet østtysker. Kravene kommer fra folketingsmedlem Tove Jørgensen (DKP), der onsdag stiüede to skriftlige spørgsmål til ministeren, Tove Jørgensen efter. lyser en tjenstlig undersøgelse mod de to politiledere, efter at dén 35-årige øsútysker Jørg Mey-er forgæves har søgt at få Hagens som forsvarer i en verserende ság om såkaldt po- Iitisk spionage til fordel for DDR. Tove Jørgensen mener, aü udelukkelsen af Hagens strider mod retsplejelovens paragraf 733 stk. 2, der kræver en pâuiselþ risiko for, at en adì, okat vil modvirke en sags opklaring, eller at hehsynet til medpigtede i øvrigt taler for advokatens udelukkelse. Tove Jørgensen minder om, at justitsminister Erling Jensen under debattòn om vedtagelsen af paragraffens stk, 2 understregede, au den ikke udvider mulighederne for at udelukke forsvarsadvokaber, -&

5 Politiet udnytter psykisk pres, mod,spionagesigtet dansk kvinde Holdes fængslet under stærkt belastende isolaüion,, selv om hun har meldt sig selv og fortalt hvad hun ved AfALEXFRANKLARSEN Ei telèfonopkald i beryndelsen af december er muligvis skyld ' i, at en 28-årig dansk kvínde nu på tredje mâned sidder fængsle0 i døgnbevogteb isolation på randen af et nervesammen' brud. ' Kvinden meldte sig den 6. december til politiet og er i dag sigtet efter straffelovens spio' nageparagraf: Selv om hun har besluttet at fortælle alt, hvad hun ved, forsøger politiet og ef- ' terretningstjenesten gennem f ortsatte fængslingsf orlængel'. ser at presse nye oplyeninger ud af kvinden og hendes omgi. velser. I sidgtpqge blev fængslings' fristen over hende forlænget med fire uger, og der bliver nu I gjort foreøg på at få beekikket en anden forsvarer end advo' 'kat Jørgen Ancher, der af Fre' deriksberg birkeret er udpeget : somforgvarer. Politiet sigter kvinden for at,have smuglet forürolige doku. menter ud fra Udenrigsmini' Fteriet til hendes ven, den lige' ledes fængslede 3õ.årige østtysker Jørg Meyer" og fot sam'.ren med ham at have mødt og samarbejdet med øsütyske efterretningsagenter i vesülige lande. Jørg Meyer har i seks år levet i Danmark under en af' død vesttysker navn, R.S. Rejser til udlandet Efter hvad Information erfa' rer, interesserer Roliüiets Efterretningstjeneste sig især fòr en ferierejse, som parret fore' tog i foråret 19?8 til lrlend, hvor de traf venner af Jørg Me' ver eller R.S. med forbindelser iil den irske undergtundshær' Senere på sommeren rejste de to på beeøg hos et kollektiv i Storbritannien efter åben indbydelse i pn rubrikannonce i In' formation. Tidligere havde de. sgmmen opholdt sig flere gan' ge i París, hvor kvínden læsüe fransk, og R.S. har været på Lysebu-seminar i Norge.. Om disse og evt. andre fæl' les udlandsrejser kredser politiets interesse i kvinden, efter at hun ifølge en redegørelse fra Justitsministeriet har tilstået at have smuglet ret værdíløse dokumenter fra Udenrigsministeriet ud i sine sko. Mens østtyskeren blev an' holdt allerede 13. november, gik der tre uger, før den danske kvinde den 6, december meldte sig til politiet, fast besluttet på at lægge alle kort på borde!. Hun ha formenülig fortalt alt, hvad hun ved om úerinens for';' bindelser i udlandet og de do' kumenter, hun som studenter' medhjælp i 3. kontor under Udenrigsminísteriets departe' ment for udenrigsøkonomi fik kendskab til. Ifølge Informa' tions oplysninger vil hun ikkekunne modsta streng isolation i et fængsel og timelange indgående politiforhør uden at bli' ve psykisk påvirket. Telefonopkald' Når politiet alligevel fortsætter presset mod hende, har det, efter hvad Information er. farer, ein årsag i et telefonop' kald kort efter den fra skstu' derendes anholdelse. En ung franektalende kvinde var me' get ivrig efter at komme i tele' fonisk kontakt med den danske kvinde. Hrin foraøgte hog fami: Iie og venner i København og Sønderjylland, hvor det almin' delige indtryk dengang vai, at forholdet mellem R.S. og kvin. den var ophørt i midten af de' cdmber. Da det.ikke lykkedes for den energiske fransktalende kvinde al få kontakt med sin daneke veninde, bad hun om at fâ videregivet ei hilsen fra ujørgenr, til den danske kvinde. Denne, lighed med den fængslede østtysker Jør$ Me' yers navn, har påkaldt políti. ets eærlige interesse om denne telefonsamtale, skønt den meget vel kan være aldelee uden betydning for sagen. Folitiets reaktion på samtalen viser, at politiet anèer det for sandsynligt, at den fængslede kvinde har kendt den virkelige identi' tet hos den mand, hun i tre åé kom sammen med under nav' net B.S, De to boede i øvrigt i hver sin lejlighed pâ Frederiks' berg og Østerbro. R.S.-blev pâgrebet under en international alarm, efter at han under sin falske identitet hâvde været'i kontakt med den herværende vesttyske ambas' sade. Kort efter blev han efter' lyst hos politiet over alt i Vest'.europa. Det danske Politi'har overvejet'at rej.se rired den dan' ske kvinde rundt i EuioPa for at stedfæste de lokaliteter' hvor hun har færdedes med sin østtyske ven. SA vidt Informa' tion erfarer, har hun aldrig væ' ret med på de rejser,. hvor han hævdede ai ville besøge sin mor i Hamborg. R.S. er i øvrigt fórst for et par uger siden ble'. vet klar over, at hans venínde - også er fængslet. Begrænset værdi I Justitsministeriets redegø' relse om sagen er det nævnt,.aü kvinden har udleveret doku' ' 'menúer fra Udenrigeminieteri et efter pres fra. sin ven, Politi. et riristænker ham også for aü stå bag hendes aneættelse i mi' nisteriet.. Informerede kilder vil vide, at kvinden il976 aøg: te ind i ministeriet, men at hun føret i 19?? fik job som studenterhjælp, da en slægtning til' fældigt skulle bruge en ferievi' kar. Kontorchef Erling Quaade, der er Udenrigsministeriets sikkerhedschef, vil ikke udtale sig om kvindens ansættelse el-, ler om evt. tidlígere ansøg'nin. ger, Han siger, at de dokumenter, som kvinden sigtes for at have udsmuglet, alene stammer fra det kontor, hvor hun selv arbejdede,.og.han mener i øvrigt, at ministeriets interne arkiverings- og eikkerhedssystem, hvad mere fortroligt ma' teriale angår, fungerer tilfredsstillende. Kontrol Kvindens påståede tyveri af 'dokumenter har ført til en nærmere gennemgang af sikker' hedsforskrifterne, men kontor' chef Quaade mener ikke, der på': baggrund af den fængsledes: mulige fjernelse af de ret vær-- rì diløse papirer er grund til at' ændre væsentligt ved gælden-,; dè procedurer. ; "Vi driver jo ikke politislçr sindelagskontrol ved ansættel- I ser, og hvad de højt klassifice.,i rede akter angar, findes der ; helt detaljerede regler. Den sig-,j tede har jo ikke sværmet rundt:i i hele minieteriet,,r sigs etr,; torchefen.,i Han mener i øvrigt,'at detii kræver Den lang og trang vejn,..; før den fulde værdi af de omfal: i tedokumentererklarlagt. i Den fængslede kvinde arbej:,' dede som studênt'erhjælp i mi:,;ì nieteriet, indtil hun meldte eig': til politieü. Hun havde færdigiif gjort sit speciale.i fransk ogii skulle dermed automatiek væ!:* re gledet ud som studentei::i medhjælg. men efter mange;{ fortilfælde med mulighed for at.í søge índ igen til et andet job i.í ministeiiet. ìi Visse hensyn!,:j Efterforskningen i sagen fo: ; reüages af politiet på Frede i riksberg og Politiets Efterret..i ningetjeneste. ili- I.nformation har epurgü vicelj.l.i politimester Svend ClauFen'r: Frederiksberg, om politiet ven4' ter flere tilståelser eller oplyq+, ninger fra den sígtede kvinde',, i siden hun fortsat holdee fængi#ì slet undep.etærkt belastendä-$,j isolati'on. iili rjeg kan kun sige, at sagerflr'; foregår bag lukkede'dørø, og al-ì vi følger retsplejeloven. Jeg vili i, ' le gøre mig skyldig i tjeneste,ì forseelse, hvis jeg udtalte; mig,r sigs ç rtr.r,,il,, Nèsükommanderende i Polti'r$ tiets Efterretningstjeneste, vi;.' + cepolitimedter Niels Schmidtl.;iì siger til det samme spørgsmå1..i.i1] "Jeg kan selvfølgelig ikke ud-..ri tale mig om, hvorfor hun fort-r;;:.] sat tilbageholdeg, kun at retten ; ;i ".'1i:lì trar fundet grundlag for det.,, -',Vil en evt, reèssag ogsa f,: blive ført for lukkede døre?.., -'; "Det tør jeg ikke sige. Oer ei'i'i..i mange slags hensyn at tage,.r, f.eks. statens forhold til frem-.'ll mede magter.. "i :r,.;,,,,:.fi i:.ti

6 ervisningeåtb;uè,"qr"*". rer Chr. Vllh. Hagens som forsvarer i en spionage-sag er sket i strid med bàde lovens ord og de fortolkninger, sóm Folketingets flertal har anlagt. Der er tværtimod fra regeringens og en række borgerlige partiers side givet garantièr for, at en afuisning i stil med den mod Hagens ikke kan finde sted, oplyser f olketingsmedlem Preben l{ilhjeln(vs). Wilhjelm har fundet dôhu..komhunist". mentatìon for sine oplysninger i en gennemgang af de bemærkninger; som officielt er Læs led.èren nedfældet om sàger som den aküuelle. Som medlem df Folketinggts retsudvalg var han en af de stærkeste kritikere af.den süramninþ af retsplejeloven, der blev vedtaget sidste som, m r; Hér blev der åbneü;' mu. lighed for at udelukke forsvarere, men under helt ahdre omstændigheder og ikke af poliüiske grunde. Qn ny bèstem. melse'skulle. blía. hinùe en forsvarsadvokat i at, lægge hindringer i vejen for en sag om f.eks, økonomisk bagmaqdsvirksomhed, som han selv havde forbindelse til 'At bruge bestemmelsen til udelukkelse af Hagens i den aktuelle bag vil være en meget stærk udvidelse af bestemmelsen i forhold tll det, som regeringen i sin tid fortalte Fol- Hagens stridprmod regerfflgeêîrpi,ð gaf,antier Ny bestemmelbe ' :-ie;:ri jt;rl.'}f sigtermodforsvarere i bagmq1r4psug.t besteñmelsen i øvrigt, kun vil blive anvendt, hvor retsplejemæssige og rent saglige hensyn taler for det, og VS stemte imod udelukkelsesmuligheden ogsâ i denne form; Men det må slâs fast, at den,ikke efter det deþgang forelagte skulle indebære nogen risiko for sâ klar en politisk anvendelse, som der her er talé omr,, siger Wilhjelm, der tilføjer, at,'dèn reelle begrundelse for anklagemyndighedens ønske ôm at undgå Hagens so"m forsvarér er naturlígvis, at der er tale om: en spiônage-sigtelse, ât sigtede er østtysker, og: at Hagens er -x

7 Off side I /IST KAN DER være mange overvejelser, der Y får en dommer til på politiets anbefaling at udeluk. ke landsretssagfører Chr. Vilh. Hagens som forsvarer for en spionagesigtet østtysker. Hagens er jo kommunist! Og oven i købet en dygtig juridisk taktiker; der mere end een gang har tacklet sig, ud qf trængte situationer på fr. Justitias boldgade.det er altid forbundet med en vis risiko at lade ham gå på banen, når kampen står mellem danske politimyndighe. der og påståede kontraküspillere i politiske overtræks. dragter, mellem de sorte og røde, om man vil. Og i denne sag er det mere end et ungt pars fortid og fremtid, der står på spil. Det er blandt andet politiets og efterretningsvæsenets prestige. Efter en stribe prestigemæssige øretæver under en parodisk ûerror-mobilisering mod en ambassadedemonstration og med friske blâ mærker på sig efter tre uskyl. dige algerieres offentlige udhængning som bombe. mænd"har politieü og dets efterretningstjeneste behov for at demonstrere, at det også kan jagte virkelige misdædere af fremmed herkomst. Dén chance øjner politiledelsen i den såkaldte spionagesag fra Frederikslierg. Efter seks ârs ophold omkring den københavnske vensürefløj blev den 35-årige vesttysker R.S. den 13. november sidste âr anholdt, sigtet for såkaldt politisk spionage til fordel for DDB. Under hans ophold i en døgnbevogtet isolationscelle er deü kommet frem, at. manden i virkeligheden er den østtyske statsborger Jörg Meyer, men har antaget ny identitet efter en yng-, re vesttysker, der omkom ved en trafikulykke. Politiet har, røbet, at det i mandens toilettaske har fundet et ekstra pas, der viser, at han omeget hyppigt har foretaget rejser til en østeuropæisk stat,r, pg potitiet har endvidere rgodtgiort, at fængslede har haft møder i udlandet - i vestlige lande - med personer, som antages at være efterretningsoffiberer fra den pågældende østeuropæiske stat". Østtyskerilns 28-årige danske veninde har selv meldt sig til politiet og er sigtet for at have ydet vennen medvidende assistance og for at haye udomuglet ret værdiløse dokumenter til ham fra udenrigsministeriet, hvor hun havde et studenterjob. Ret beset ved politiet ikke, hvad mandens påståede aktiviteter eller de omtalte papirer skulle bruges til.w,,politisk spionage" er et nyt og flydende begreb, og po- 'litiets beskrivelse af manden som Dste üdngsberette{s om danske politiske forhold antyder mulige problemer med gtænsedragningen til f.eks. udenlandske korrespondènter, der møder velinformerede unavngivne kilder, rapporterer hjem ad åbne kanaler og måske i ny og næ får fingre í et ministerielt papír. Men uanset baggrunilen for spionagesigtelserne er politiets og Frederiksberg Birkerets benspænd over for Chr. Vilh, Hagens en klar overtrædelse àf retsplejeloven. Politi og domstol er klart off síde i forhold til den linje,. som også borgerlige politikere trak, da de sidste sommer gjorde det rnuligt i visse situationer at skifte en forsvarer ud. Da havde de efter egne udüalelser f.eks. advokater impliceret i økonomisk - -bagmandsvirksoi hed i tankerne. Ð skulle kunne ude.' lukkes fra at forsvare klis e, hvor deres egne interesser kunne anfægtes, mente folketingsflertallet. Men poliüiske udelukkelser,.af forsvarere, garanterede ja- Btemmerne,.ville ikke kunne finde sted. DESTEMMELSEN er formet som en tilføjelse -D til retsplejelovens paragraf 73p, og siger, at, udelukkelse kan finde sted, irår "retsplejemæssige hen-, 'qyn til sagens behørige freinme, herunder særligt hensyntt til medsigtedes iv, ikks kan anses for forsvarlig, eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring". Ingen kan på baggrund af Hagens' 44-àríge praksis som advokat púuíse risikoen for, at han vil hindre eller modvirke sagens opklaring, og i øwigt sigter bestem-. melsen slsf ikks.p{ ham, fremg/år det af følgende bemærkninger til lovforslaget: fbn påviselig risiko for, at. en advokat vil hindre eller modvi ke sagens opklaring vil f.eks. kunne være begrundet i, at advokaten i tidligere sager har tilsidesat sine pligter som forsvarer, eller at-han i sager om 'bagmandskriminalitet" har haft forbindelse med de imflicerede p{ en måde, der skaber be grundet tvivlom hans egnethed som forsvaren" Ingen af disse kriterier kan med nogen ret skydes Hagens i skoene. Politiet går efter manden i stedet for bolden. Oprindeligt var en udelukkelse af forsvarere med henvisning til statens silrkerhed med i det forslag, som daværende justitsminister Orla Møller fremsatte foî tre år siden. ' Men under behandlingen i folketingssalen og retsudvalget måtte regeringen gang på gang under pres fra venstrefløjspartierne og delvis de radikale og nogle sócialdemokrater'trække de foreslåede stramninger tilbage. I den proces blev en række af forslagenes eksistens ikke bloü ophævet. Deres indhold blev også forkgstet af folketingsflertallet som uantageligt. Blandt dem var netop den afvisning af forsvarere i spionage sager, som FrederiksbergBirkeret nu praktiserer: Retteu og politiet har altså fulgt en ikke eksisterende be stemmelse, hvis ånd Folketinget udtrykkeligt har vendt sigimod. På den baggrund rejser Venstresocialisterne nu. sagen i Folketingel, og DKPs Tove Jørgensen har med spørgsmål til justitsminister Nathalie Lind krævet en tjenstlig undersøgelse mod Frederiiksbergs politimèster for embedsmisbrug og spurgt, hvilke bestemmelser og paragraffer i retsplejeloven der er taget i anvendelse,. f[iilføjelsen til paragraf?33 fik bl.a. de I radikales stemmer i Folketinget. Det skete med en klar forsikring om, at den Íkke kunne anvendes til politrsk berufsuerbot over for medlemmer af advokatstanden. Det løfte kan hverken de radikale eller bestemmelsens andre garanter i dag drible udenom. ' ' Setv om Den særlige Klageret, der har fået, forelagt behandlingen af landsretssagfører Hagens, skulle tilbagekalde hans udelukkelse, bliver det nødvendigt med en politisk markering af forsvarsadvokaters og sigtedes rettigheder. Det sker bedst ved at fjerne den bestemmelse, som nu er blevet misbrult, og her har de politikere, der vedtog tilføjelsen, et særligt ansvar. Spioner dømmes nok så meget på deres hensigter som på deres handlinger. Det bør politikerne også i denne sag. -x

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald,

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald, Straffens KOLOFON Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den offentlige retspolitiske debat. Foreningen er politisk uafhængig og sikrer og

Læs mere

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og

FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og FORSVARETS AUDITØRKORPS Rapport i anledning af undersøgelsen ved auditør af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste og Militærnægterforeningen mv. i perioden 19701978. Afgivet den 16.

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere

OUT. TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri. sideren. 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 41 Marts & April 2003 OUT sideren ser psykiatrien indefra TEMA: Menneskerettigheder og psykiatri 71-tilsynet Farlige psykiatribrugere Foreningen Tidsskriftet

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen SVIPSER TØRKLÆDELOVEN SOM NY TVIND-SAG OPTØJER EN STRAFFERETLIG ABC FØR KLIMAMØDE TAKTIK MED ØJE FOR SAGENS VÆRDI A D V O K A T E R N E S S E R V I C 8 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2004 Vær tålmodige vi finder en løsning Nr. 3-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 4 Vær tålmodig - vi finder en løsning Tilstrømningen til fængslerne er

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2011 Nr. 9-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ringere retssikkerhed for fængselsbetjente 16 Pebersprayen ud af skabet 18 Ingen undsætning til landets

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere