SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD."

Transkript

1 BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, SAMT NOGLE FAE ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD. HCIY'EDLE HR. DOCTOR -ERIC PONTOPPIDAN. MIN EL5KVERDIGE HR. BISKOP OG PATRON. DEELS deres af aile bekjendte store drift og i at kunde Iegge for enhvers Oyne den store skabers viise og kjarlige huusholdning mod os endoq i naturens rige, ti1 hans navns og ares destoe stdrre ud.bredelse ibland.t os, d.eeis og Deres Hdyeerverdighets attr6e efter at vilde de her i stiftet forhenverende nu avddde presters personalia, i scr hvad. merkverd.igt der ud.i var at finde, har oppmuntret mig, som under det samme. formdjes min lyst og sinds inclination at undersgge hvad. herom kunde findes og viides, og efter min allerskyld.igrste pligt samrne, tillige med nogle f&e andre efter mit ringe begrep unders6gte og qjorte anmarkning:er, samt medfglgende spesiel og akkurat lande kort over dette prestegjeld afdelt med diverse coleurer i sine 6 sggner, i allerdybeste ydmyghed min Eiskverdiqste Hr. Biskop at insinuere den liden og korte Series pastoriens Lind6sens her findes andfgrt, har jeg indhantet af de her verende eldste oq troverd.igste bdnder henved g0 a 90 &r, hvilke deels som testee Oculares, deels efter 91. troverdig sagn og tradition enstemmige mig samme har fortalt, der fore ere presternes ta1 s& ringe og &rstal let har jeg ei for enhver s& akkurat kunde anf6re, thi her ved kirken hos min elskvaerdige Hr medbroder og patron, f ind.es s& vidt mig er bekjendt intet skriftligt hvor mand kunde her om indhente nogen oplysning, men al Ie s&danne d'ocumenter etc.lengef6rhanstiidforkomneogbortrevne. Kunde nu Deres HOyadIe Hpyeerverdighet, efter Deres store indsigt i Gud,s rad ogi veie, endogf i disse ringe biade findes og uddrage noget, i hvor lidet det end var, til Guds viise ogr gode husholdnings opda- E _ - r"!f*.i- --.!

2 qelse, da har jeg n&et mit $yemerke, es det vil c'p'**kke min ly*t destomere ved tiid og leiligfhet, Deus Volente, og n0yere, s& vit som jeg ringeste idiot formae og begriber, at undersdge en ogi og andre nerkverdigheter etc. oq d.erom aller ydnrygst give den underretning thi. det hedef,nulla Dies sine linea- At jeg har andf6rt i d.isse blade det mindre med det meere, ja de ting som muligens ei synes safirme v*rd, dertil har deres Menoza givet mig anledningl, da den viiser at der endog i smae og ringe ting som af de aller fleste desverre lidet eller intet agter, fremskinner skaberens store viisdom og kjarlig huusholdning, og at der udi ligger sa vel theolgiske ogi moralske sannheder' Deres HOyedle Hdyeerverdiqhed tilfnsker jeg all timelig og evig velsignelse ogr i dybeste respect er min Elskvardigste Hr. Biskop og Hoygunstige Patrons allererbddigste og skyldige tiener' Thomas v. W. Ange1l. Abelbachen d. 25. 'januari t753. Thomas von Westen Angell vart fddd 6. januar ttlg p& garden Askvik i Alstad.houg. Student fr6 Trond.heims skule t742, ogt fekk theologisk eksamen 1ZAB. Vart 27/L1 L950 personelkapellan til Lind&s. Fekk LA/LL L763 umbod.et ved domkyrkja i berqen. t77o sokneprest til Spitatkyrkja same stad, og L782 residerande kapellan ti1 Domkyrkja, doydde 28/3 1796, var grift to gonger, hadde i begge ekt'eskap 20 born. t75l q.m. Pauline Christine Friele f. t728 d' 1767 l-2 born. t768 g.m. Karen Kristine M#rch t. L749, d' 1804 I born. Born; Rasmus f gift i Kdbenhavn. Kristian Friele t. L753 dod ung. Benjamin t. t754 tt lt tt tl lt al ll ll

3 Ben jamin f. t755, r, rr rr r' rr r' Hans Smith f. t757 dod ung. Juditte marie t. L76O D. t772. Poul Christian t. L76I d. t763 Susanne Sophie f. L763 d g.m. Georg Wi ese, kjdpmann. Kristian t Hans Henninq t. L766 d g.m. Susanne Moxen. Paul ine Christine t. L767 d g.m. Jens Giad Ba 1 chen. Benjamin 2. ekteskap: Anne Serine t. t767 f. L77A d. L767. d. r77l. Gjertrud Kathrine f. 177I d. t77t. Arent M6rch f. t772 Anne Juditte Serine f d. L773. Abel Mdrch t. L774 d t798 g.m. Helchie Dreier. Benjamin f. L776 d. L778. Karen Suhm t" t77a d Karen Frederikke t.l779 d.? g.m. Andreas Zahl skipper, Rana i Nordland. FrA biskop Bornemann i Bergen gjekk det i 1743 eit rundskriv til prestane i bisped6met. Dei skul le svara p& 43 ymse spdrsm&l om naturtilhgva, nering, foikeliv o.s.b..$vara skul Ie vera grunnlaget til ei stor bok om Noreg. Men det vart aldri noko av. Nokre fa prestar fr& Bergensfylki svara. Millom desse var soknepresten i LindAs, Hr. Grogaard. Angeil sitt manuskrift ligg p& universitetsbiblioteket i Kdbenhavn, men ei avskrift teken der i oktober 1830 av Wessel.Berg er i manuskriftsamlinga p& universitetsbiblioteket i OsIo. (Manuskrift nr.

4 467 4 to). LindasPr.estegjeld'.BeligqenhetogStrekning. Dette prestegjeidet ligger med havsiden tre mile nordenfor Berqen bye i Nordhorlehns prostie, dets srekning fra til norden er t t/2 mil, fra Osten til vesten 3 L/2 mil' i omkrets L0 a 11 mile' P& den 5. og S.O., side grenser det til Hosanger prestegjeld' p& den vestre ti1 Manger prestegjeld, p& denn. v.stre omringes det av havet, p& d.en dstre side er det nesten overalt omringet af hdge berg, hvor mand p6 en del sted.er kand komme ned til sogn' Kirkene i dette Preestegjeld. Dette preestegijeld har 6 kirker' Lindas hoved,kirke, ligger med. presteg&rden i Lindas'. har uden tvil navn af sted.ets sibuasjon, da den ligger p& en troy norv' 6s' hvor de mengde som af jord.en opgraves tii brendeved' udviser at der fordum har staet en stor d.el. Linde-treer' Kirken er halv mur og halv trekirke. Alterets fund.ament af stor huggen vagrsten (klebersten) viser at der samme sted har st,&et et Munke-alter Sandnes trekirke ligger L f jorden, ti 1 d'en er veien mile Osten for Lind&s kirke ind mod Masffrrst 1 f jeerding til lands, og siden 3 f jeerd.ingr ti I soes. Mykinq trekirke'ligger og til land. 5.O., 1 mil fra Lind&s, den er anno 1606 bygget, d.a den derveerende stav eiler planke- kirke formedelt elde blev ned.revet. T&rnet som blev anno L749 af torden ganske i grund ruineret, ey nu nyt opbyqget. Kort nordenfor kirken findes rud.era af en Munkekirke, hvor altertavle nu st&r i Myking kirke' samrne er gianske liden med nogle f& og sm& udhugne forgyld'te bilieda'^, nu nesten af alde forfald.ne, som forestillede hyrdenes nattevagt over deres hjord. PA den ene side stdr tegnet engtelen Gabriel

5 at hjeipe jomfru Maria med. disse ord: Ave Maria plena aus Triien. Neden ved choret st&r en forgyldt stang 4 a 5 'alen lang, som en relikvie af bemelte Munkekirke, p6 dens gverste spidse st&r fcstet en forgylt treplade, udsk&ren om kanten, bonden kalder dette Munche- Fynd, ands&ende det som en stor helligdom' Disse tre odrnemdte kirker st&r p& det faste land. Lyre trekirke Iigger t/zmil S.V. fra lind&s kirke, pd den den Lygren som formedlig den smukke situasjon og frugtbarhed metophor, kaldes jomfruen for Lind&s prestegfjeld. Kort s4nden for kirken s&s Rudera af en sterk mur ogi kirkeg&rd. af en Munche-kirke, p6 samme sted' at den nuverende Lyre kirke skulde bygges, men ved nattetid skal dens matrialer hemmelig vere henf4rde hvor kirken nu st6r, efter som de der begravne helgene ei kunde fordrage den uro og ai larm dem ved byggringen etc. forarsagede. Altertavlen i bte. Lyre kirke som er forcret af amtmand Lillienschiold, som fdrst bodde pa Sletta i Lyre sogn, blev sid.en amtmand i Findmarken og tit sist dodde i Kdbenhavn, er meget smuk og har en deilig tegrning som forestilier Christi og rdvernes korsfestelse et;c., samme tegning siger bte' amtmand' at have forferd.iget med egien hand. Over choret leses fflgende: Lyre Kirke er malet og prydet efter hdyverdighets bevilgning' Ove Bjelke, kongien og Norges Cansler og fdrste mand. over Bergien stift Hdylovede Jens Syelderup Biskop over Bergen stift, Hr. Lyche Hansen sogneherre til Lind.&s, og Peder Busk CapeIlan, L662' 6strem kirke star 5 fjardinger N.V. fra Lind&s kirke, p& den Anno LTLL blev den af torden nesten i grund. ruineret, da f rayen pa t&rnets spiss fantes lanqt vest fra kirken' men fl/yknapen L/2 fjerding Osten for kirken' pen p& Fedje Capell hvor i tjenest'en kun forettes 4 a. 5 ganger om Aret,

6 stfir 2 mite CIg 1 fjord N.V., ud fra LindAs kir'l<e, ps.6en Fedj*' Dette Capell skal efter v&r beretning vert i forrige Seculo (Arhund.re) af en skipper vere bygget, hvilken bestod udi livsfare i Nords6en, loved.e at om Herren vilde ham iykkelig til lands, da vilde han p& saillme sted lade bygge en kirke, hand kom og uskad ind til Fedje, og d.er fuldf6rte sit l4fte, f4r den tid m&tte Oens beboere sege ind til ostreim kirke. Det meste som er her, ornamenter, kalk, d.isk etc., samt de 200 riqsdaler, den &rlig har pd rentene og med s&danne leiiigheter af dertil forerede. i Serien. Pastor. Lindaas. 1. Hr. Hans, som siges at han veret prest omtrent f4rsl i forige Secuto, muligens d.et er hans nafn som saaes indbrendt i en g1. dags glasrute i Myking kirke saledes, videre ved jeg ei om ham at andfdre. Z. Hr. Jakob And.ersen Mand, har etter rimeiig slutningr her veret prest for 100 og nogle aar siden, ogi den foresiges beretning om ham er mig fglgende enstemig fortait. At da han vilde reise hjem til Lindaas preestegaard fra et brotlilp i Eivindvik, tog han d.en korteste vei over Masf jbrd,en ti1 Rosnesvaag:en, i tanker at reise siden over land hjem, men I/2 f jerd,ingrs vei nordenfor Lindaas ved giaarden Tykhe1le, styrted.e hand af hesten pa den slette mark, faldende nesegrus saaledes at hans ansigt kom ned i et lidel vandhul, som af en hestefod i jorden siges at veere trodet. Hvor han som var $anel og skrdbelig stragsen pa sted.et liggende i samme positur opga sin aande, hans eftermand tod i erind.rinq her af pa samme sted opsette et trekors, som for nogle og 20 aar siden af alde forraatned og nedfalt' Aarsagen ti I bit. uiystige hendelse ti lskrives af bond'en en. brglldp narverende Trold eller Sepe-kone, til hende skal Hr. Jakob

7 have saqt. Den kaal er ei varm, thi der gaar ingen 169 af den' Hun som da vilde smage p& d.en brendte sig, sagde derfor tii prasten. Dette skal du vist have betalt. r hvilket aar han er dgd kan ei vides, men det er skeet fdr aaret L648' ( er 1632' M' H' ) Hans nafn saadan som jeg det forhen har andf0rt findes af ham selv skrevet i en 91. gradual ved Myking kirke, men intet aarstall derhos. ( Han var gift med Kristine Pedersdtr.fr& Engjavikjo i Fitjar. ) 3. Hr" Jakob, som skeil have opsat btl trekors, og pe Lindaas kirkegaard podet en liden bggekvist', hvilken for noqle faa aar siden var enda et saa 5om opvagsen til et meget 1n6yL og tykt tre, men siden nedfaldet, og nu allene-roden tilbage at se' Denne mand har veret her ganske kort om han har veret her, hvilken jeg ei d.rister mig rigt, at sige, da bonden ei derom sternmer overens ' jeg heller ei har fundet hans nafn ingen steder, det da muligens confunderer man den forrige Hr. Jakobs nafn' 4. Hr. Lytych Hansen Ovensted, ofr ham hvis siste levetid endel gamle mend ganske vel kan erindre. Han Var en guldsmeds sgln, og og da han var student blev han med endel andre, taget ti] fange i Torkiet, men med hjelp af et christen fruentimmer' blev han og nogrle andre i en kurv nedheiset ad. et vindu, undvigende pa et skib som la seilferdig, d.ette har Hr, Lytych ofte selv have fortalt' Da han blev sogneprest her tii Lindaas havde menigheden selv Jusvocandi, og' v er seks mand af hvert sogn samlede i Lindaas kirke' for at hdre ham og to and.re candid.ati predike, og en af dem at veelge sig. Hr' Lytych, som den fattigste og siste i ordenen der pradikede, blev indmeldt af menigheden, som overlydt da han gik ned af predikestolen rabte'hr' Lyche vil vi have. Hr. Lyche vil vi have til pregdt' De andre to Ovriqe candidater var over dette valg, gjorde b6nderne et

8 g-.iestebud^, Fgqen{i.e at *vertale clem at af,tt*aa fra dett* dere-q valg og sagde at Hr. Lyche for sin store fattigdom vild.e blive den ti1 for megen tyngde og, besver, og kunde ei have I ivsopphold blandt dem. Men almuen uagtet a1t dette, overlagde med hverandre at enhver bosiddend.e mand i hele preestegjeld.et aparte ham aarliqe indkomster, vilde give ham et kalveskind, som da galdt f ire skilting, safilme nyder prasten her aarlig, men i penge og egentlig gives nu til bispehusenes vedligehold og kaldes bemelte fire skilling af bonden enda kaiveskindspenger eiler kalvetienden. Da di formelte to candidate som reiste tilbag.e til Bergen, bleve af Biskopen magister Ludvigi Munthe tilspurt hvem valget falt paa, skal de have svaret ham- AlIe de kjerringrer i Lindaasnes, de sang, Hr. Lyche vil vi have, Hr. Lyche vil vi have til prast. Han (Lyche) hadde en datler hvorom siden skal meldes, og fire s6nner, af hvilken den ene nafn Nils tog modfor_eid'renesvi].jeenbondepigetiiegte.hanforfaldtsidentil d.rik og i st6rste lid.erlighed for i mange aar omkring og betlede sit brod. Om Hr. Lyches end.eligt har en qammel mand som et seende vidne dertil sagt mig, at han ved at forrette tjenesten i Myking kirke p& en Allehelgensdag under epistelens messe, seg ned af alderdom ogr mathed ned p& sine kne for alteret, blev oplettet af de nervarende' syk hjemfdrt og nogen tid derefter dddde. Han skal have veret en meget from og stiile mand af en megret h6y alder. Af en qammel kirkeregnskab som jeg har seet hos en bonde, hvor hans nafn af ham selv skrevet, saaledes som det her af mig er and.f6rt, sa at han har rraeret her preest allerede i aaret L648' er d6d i en af aaringer mellom 1680 og l-690., og altsaa veret prest her i over 30 aar' 5. Hr. Peder Busk, som eftar sigende var en regents s6n her af stiftet, han var f4rst i mange aar Cappelan for Hr. Lyche, hvis

9 eneste datter Ingeborrie han havde til egte, og efter hans svigerfaders d6d, blev sogneprest her p& stedet. Om ham have endel gamle enstemmig fortalt mellem 1660 o91670 i hans alders mig fdlgend'e hendelse. som i en af aarene nogie og 50 aar, har med ham tildraget sig. Da han vinterstid pd en sgndagsaften efter kirketjenestens forretning vilde med sin hustrue som var ved samme tid fruktsommelig, reisle tii Bergen, p&kom ham ved Askelande mellem Alverstrommen og Brud.knappen et stormende veir som i rn#rke drev b&den p& et lidet overflod skjer og splittede den ad- Presten og hans dreng kom sig p& vraget d.eraf op tii landet, men hans fl4tnings folk med. I nreend, som siges vdre beskjenkede, bleve alle tillige med hans kone borte. Og d.a hand d.eels af mathed deels formedels mdrke ei kunde kome vid.ere, sdgte hans dreng op ad' landet' efter folk og hest til hjelp for presten, men ingen kom med hjelp fdrend i mod morgienen. Da de famd.t presten efter at han om natten havde vanket om ved stranbredden sdgt ogi r&bt efter sin kone' i h&b hun muligtens med. livet nogetsteds var kommet i land, og efter at han efter sine faae krefter havde revet lyng og veltet stene for ei at krepere af kulde, liggend.e i sneen med et tgrreklede bunden over dynene' dog enda levende, ham som da ud'en livshaab blev forl til ncste hus' kom sig igjen, levede mangie aar derefter, ja giftede sig anden qanq' Inqen af de I nmnd blev fundne, men hans kone som fldd pa vandet' hvilked. tilskrives hend.es frugtsommelighed, fand'tes daqen efter ved stranden. og skal denne 91. mand da han hans kone var funden dd6 have sagt, havde jeg vist min Ingeborrie ei havde veeret i livet' jeg skulde ei have strebet s& meget for mitt l iv som jeg gjorde ' Denne hans kones uformodlige fararsagede siden et bestand'ig had' mellem ham og hans sviqerfar. Hr. Lyche som havde ham mistenkt ei at have brugit vedbdrlig forsigtighed og omsorg for at redde hans datter. Et brev af ham selv skrevet til en bonde, viser at han alle-

10 rede har veret her cappelan i aaret 1655, blev sogneprest efter sin svigerfad.ers d6d i en af aarene mellem 1680 og 1690, og altsaa veret prest i det minste i 45 aar, da han som bonden siger henimod 90 aar grammel dodde i Hr.Johan Matzen (Madsen) hvis enke endda lever i Bergen' var en magiisters spn af Sogn. Amanuensis hos biskop N' Randulf' blev L692 visepastor hos t.. bte. P. Busk, efter hans han blef sogneprest Han afskaffede her i prestegjeldet den ugudelige skik biandt bdndene, kaldes Jaur svdv ( nattefrieri, hjaasvev' iigge hos' sove hos) hvilken endda gaar i svamgr paa mange steder, men er her ganske ophevet. og nu vild.e ansees her af bonden for det som det i sig selv 1-, en stor skam og en meg:et syndigt gjerning:. Han var en from og en sagtmodig mand, df,dde aar ITLA ( same Er som Kal d.en XII, M'H' ) i sit alders 77. aar, var han i heie sin tid prast her i 26 aar,' og' staar begraven i Lindaas hovedkirke. (Aaret 17tt kalle sig cappelan). (ANGEL SKRIV AT PRESTEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER INGEBORG' G'M' PEDER BUSK OG FIRE 5dNER. IT,IEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER TIL, JOHANNA F.!642, D. t678. JOHANNA VAR GIT"T TO GONGER. 1G' M' JAKOB BUSK SOM VAR GJESTGJEVAR OG HANDELSMANN I ENGESUND I FITJAR' HAN VAR BROR TIL PRESTEN PEDER BUSK. JAKOB D#YDDE JOHANNA VART ATTGIFT SAME AARET MED LAURITS MADSEN HEIBERG F. 1643' D' 1691" DEI FEKK 5 BORN. DET ER IVM(JE OM DENNE ETTA I FITJARBOKA' LAURITS MADSEN VAR BROR TTL JOHAN MADSEN, F. T647, D. T7L8, VART T682 CAPP_ ELAN 1 LINDAS, SOKNEPREST FRA HAN VAR DEN som FORDE KYRKJEBOK I LINDAS. DESSE OPL. ER VED MAGNUS KOLAS, TYLLINGSDALEN' ) 7. Hr. Christen Krog, hvis enke end.nu lever i Bergen, denne brave mand kom dog en qang ved en hastig overilelse oq uforsiktighed i en haal fortred. og brideri, neml., hans drengr som enten selv hadde ned-

11 slaget eller ladet andre uddrikke kirkevinen underveis tii Fedje' fikk derfor af sin herre nogle muligens haarde slag af hans stokk, og tillige sin demmision. Drengien som drog frisk bort blef efter to dagrers fori4b syk og paa den l-4 de daq dddde. Dette gav dreng'ens foreldre andledning at sette an paa presten at angive det, hvor det med manges bon og interusjion blef stillet og dempet. Denne bryderi gjord.e at han aldrig mere siden, r migr sagt, lod sig af vrede overiles, men meget stille ogr sagtmodig gik frem, ogi som av alle beromt for en meget brav og sagtmod.ig mand,, d6dde i Bergen aar 1731 nogle og 40 aar gammel, da han had.de varet her i 20 aar cappelan. g. Hr. NiIs Erics6n Scythe, fl preestesdn ffdrl paa Helge1and i Nordlandene, var fdrst skibsprest i seks aar, blef sognepr est her til Lind.aas aar L7tg. Han lagde sig meget efter Medicin og Potan, hjalp i sin tid mange syge ti1 rette, efterlod sig en de1 medicinske manuscripter, han sfrgte af ai magit at udrddde adskiilige Superstitioner, gil. skikke som blant bdndene ved Julen og andre tider vere brugelige, iser satte han meget efter saadanne gamle koner som vilde gj6re ham inpas i hans Doktor-profession ved at lese sykdommer bort fra de syge. Han lod. sig til at forklede sig, snart i en, snart i en anden peltet d.ragt, preeext at vere heftig syg, henfdre til s&danne Doctorinder, lovede dem qod betating for deres kur, den han derpaa strags gaf dem saa tilstrekkelig af sin stok, at de derefter havde nok med sine leegende ord at kurere sig selv- Hand vdr engianq af biskob Smith ad inter suspenderet, formedelst en brudevielsesforretning, d.en prestene i Bergen formente siq at tilhgre, han gjorde til amtmand. Frimand og sogneprest Matzens enke her i prestegjcldet' men blev af biskopen igjen efter kgl. ordre i sit embede indsti1iet. Han var en meget ivrig og hastig mand af et heroisk og' militarisk

12 mod, d6dde af stensyge i aaref 1?39 i han* alders 47de aar, var her prest i 2A aar.. I 1735 kaldede han sig Cappeian. I II. Hr. Otto Sumboe ( Sund'by) som var her Cappeian i 16 aar, blef i aaret 1750 forft6ttet, til Sognepreest for UIland (Aurland) prestegrjeld i Sogrn, lever endnu. 9. Hr. Torqrius Gr6gaard, fdrst Cappelan for lektor Tobieson i Christiansand, siden prest tii Siliejard i f. bt. stift, blef i aaret t7gg Sog'neprest her paa stedet, men formedels sin slette opforsel efter faae aars forldb n6dsaget imod aarlig pensjon at afstaa kaldet til Jens Schreuder- 10. Jens Schreuder, en prestesgn fra Gloppen kald i Nordfjord. Han I dod.e efter to aars for16b, da hans kongebrev paa at vere vicepastor var underveis fra Kdbenhavn. 11. Hr. Jdrgfen Egelsdorf, vice-pastor her til sted.et, hos ham blev I jeg Thomas v. Westen Angel Cappelan Anno L75O' (Grdqaard preest t73g ti1 t74g. Det er ei segn om han, nar d'ei ofra til han og han tykte det var for lite, sputta tran p& alteret og sa: To skilling kan d.u give mig, men giver du migr en kan du beholde din i I lumpne ski l l ing for digr selv' ) Nogle faae anrnerkningrer over Superstit gte Cemo ogr Tradit, mig blandt bdndene forekomme. At her i preestegjeldet har veret, og enda Gud bed're, f indes stor vandkunndighet, iser blandt de gamle, derom kan arfarenhet noglsom vidne, da hverken Katchisation, skolehld el ler andre kristendornnoens #velser har veret i brug: uden alenede sadvanlige proedikener som vistnok vare for de fleste,episcopo Terte' vurdis narrata Tabuta' Men sid.en konf irmaiion, katechisation og skolehold ere satte i g:ang

13 og at pa fast fod gves, ere Gud. vaere lovet, lyset langt mere kommet til frambryde af m6rke. Mange gamle men iseer de unge til kundskap ogr oplysning idet mange gamle endog maa tilstaa, erkjendende med fortrydelse, at de ei har teenkt paa deres skaper i deres ungfdom ets, og til d.en end.e nu baad.e selv sfiger und.ervisning, saa og opmuntre deres bdrn og ungdom flittig at sdge kirke, katechistation ogi skolehold. En del gamle derimod ere fremdeles saa gijenstridige og forbiindede, at de ei kan finde 5ig i denne som de sige nye tro ogl lester, og at her veeret qamle bisper og prester f6r vore tider, som ei har drevet paa saad.ant, og derfor findes de ofte modvillige i at lade baad.e sig selv og deres born underviees i de tingi som tjene til deres sande fred. Dog er saa vidt mig er bekjendt, i denne menighed disse sidste nu omstunder faa, da de saavid't jeg kan fornemme, ved ordets fremvekst faar tid efter anden dye paa deres forrigie bi indhed, og uqrund,ede haab om sal ighed. Hel ler er i almindel ighed dette prestegjeld.s almue et fordragelig, f4yelig og horig fo1k, ei gevigen til drukkenskab, fraadseri e1ler andre overdaadigheder ved brylldper eller andre saaligheder, ei til horeri, da ofte 1 a 2 aar er imellem at aabenbare skriftemaal sker, kortspill, dans er ei hel ler i brug: her blandt b#nderne. Superstitioner ql. var meqet syndige ceremonier etc. som tilforn have veret meget i brug i Julen og andre tider', ere nu qanske forsvund.ne iblandt dem, ogi intet mere tilovers end det krys som ofte de flaste setter ved. Juletider paa dgrene eller andet, dog bruges det nu af d.e fleste isteden for aarstallet som de ei kan skrive. Ligeledes saa mangie krys saa mang:e aar er huset gammelt' Her maa jeg anf4ye to ting, mig forekomme i den korte tid jeg har veret her' den f4rste som en reiiqvie fra Pavedgmmet, og den andre som en g1' kone som nylig af en 5yg var trentet for med VHE ORA, det er ord som

14 bruges mod we og verk, at lese sygdomen fra ham.jeg lod kalde hende for mig, hun vilde ei t.ilstaa sendheden, men som hun blev overbevist herom. maatte si mig ordene, hvilke som hun sagde,, Irila leses sagte og mumlend,e, og hverken den syg:e eller andre maa hdre, om d.e skal hjelpe. Over alt slags utvortes svakheter, Oyenverk, tandverk, svuld, hug, st6t etc, leses foigende ord i brendevin eller sebe, som pa den syge. Jordheii og jordkrev, du leger alt som udsprung er. Over s&vel indvortes som udvortes svakheder leses folgende ord enten i brendevin, scbe, salt, eller smor, som dels pdsmores, dels indgnides den syge. Jesus Guds s/n stod ved Siven strand, der mddte han det onna lugta. Eq skal velsigna deg, sagrle Jesis fra troldblomster og moldblomster, fra troidelsk og moideisk, fa sjgelsk og kirkegaardsalsk, eg skal mana det af hold i mold, av bein i stein, af kjdd i we r4d det skal ovna og bort dovna, Guds ord og amen. For at have lykke med rdrnmen som kjernes til smor, heller med andre madsager, hvor af noget skai tiilaves der udi, Ieses fdlgende. Jesis Guds s6n gaf migr rdmmen kinna, jomfru Maria bad mig sm#ret vinna. Hvad gjere du, sagde Jesis. eg staar her og ki'nna min velsignede siln, eg skal velsigna meika di.. sagde Jesis, eg skal velsigna rdrnmen din, sagde Jesis Guds s4n, eg skal velsigna smdre dit, fra troldkonens hand, fra Tiund. fra alle de sorn svige kan, Guds ord og amen. ( N&r det varede altfor lenge fdr d.et blev smilr i kjernen, var det en sikker tro at Maren forvolte d.ette. En anden trylleformular i dette tilfelie l6d saaiedes: Mare mare mine er du herinne saa skai du ut. Ut i have ut i kave, der so stein flyt, og s-iyn bryt der skal du vera. DETTE STAR IKKJE I MAMJSKRIPTET. ) Jeq spurte hende derpaa om hun og havd.e lykke med disse ord, svarede hun ja, at hun havde hjulpet mange dermed, og altsaa formente siq at

15 gjere en kjarligheds eiler salebotsgjerning som hun kaldte det, hvorved hun efter sin papistiske mening kunde fortjene siq himmerig ved, men jeg forestillede hende det, hvis indfall jeg her vil at den svakes restitution ingenlunde var at tilskrive hendes ord, men alene Herren som saarer oq leger naar han vil etc. og som ene all ere derfor maa gives. At hun derved skammeligr misbrugte Gr-rds ord, og tog hans dyrebare nafn forfengelig, og at Herren ei vil holde den uskyldig, at det var en g'rov papistisk logn, at hun ved sin formente kjerligheds gjerning, som he1ler maatte kaldes en u- kjerligheds, ja en djeveisk paafund kunde fortjene himmerig, men d.erimod Guds vrede ogi forddmmelse, og at saligheten skjeenkes Guds b6rn uten fortjeneste af blot naade formedels troen tii Kristus etc. Tilsidst formanede jeg hende aldrig mere at dve saadan sin Iegekunstd.a baade hun og de hende s6gte maatte vente sig den velfortjente straf etc. hvorover hun med hjertets fortrydelse og l6fte atrlrig mere at feste tro til saadant og misbruge Guds navn i noget tilfelde, vilde sflge hjelp af Herren at udrydde al vantro etc., derpaa jeg for den gang befalede hende 6uds naade ogi fdrelse til ndermere oplysninq. At saad.anne doktorinder hvoraf vistriok mange f indes blandt bdnderne, ere Vanskeligr at faa fat paa, er aarsagien er af den tanke, at saadanne tiltige kan sdge at gjdre ont paa et eller andet lem, som &benbarede dem. Den anden ting som er ugrundet Tradition, ey denne, at en del gamle bonder isar lengst inrle i fjord'ene (Masfj') ikke helligholder vor julehoytid, endskjlnt de vel sdge kirken, men saasnart de komme hjem, drives et og and.et husholdningsarbeid etc., men den LZLe dag

16 fra vor fgtrste jr-riedag angaar deres julehgytid, til hvilken tid de brygger,bager etc., if Frte deres beste kleeder, hel l igholder ef ter deres maarle 3de dage, efter d.en tid. angtaar da og deres granske aars regning. Disse holde sig altsaa den gemle stii og tid efterrettelig, og ei vil vide af den for nog,le ogi sekst"i aar siden grjorde forandring. Men formentlig sdm bonden seiv har sagt rnig, have de Svenske som i krigens tid L7L8 laa her fangen og'adsprette i landet' bragt bonden hertil, forestiilede dem, at kongen af Danmark havd.e forandret sin religion, var ei mere en Lutheran etc.- havde ei mere en ogi den samme tro og religion tilfeldes med de Svenske, det kunde de noksom se deraf, at julen ei mere stemmede overens med ders, den de helligholdte her med bonden efter Svensk regning. Dette har siden den tid som en tror antar skal fcstet for dem, og muligiens mangre enfoldige som desvcre have liden indsigt i Guds raad til deres salighed, har havt,.og. endnu have en indvortes tvil om vor retigions sand.hed og renhed, menende den er, som julen fgrandret, altsaa ei med magt. hvad de vil tro 1. Hvad jord hei CIg Jord krev, vil sige viidste hun ei selv, b. ud- sprungi forstaaes om ai 1e udspringede svagheder.. 2. Sdestranden, b. ond lugt av Sdetrold mdtte ham, c' formeente trold enten i soen hetler mulden, som med sine ureene aande meenes at, have blast paa den syge og paafgrt ham svagheder. d. formeente trold enten i Jorden, siden eller afddde i kirkegaarden, som skuld'e have en utiidig elskov til den syge ogr derved paafdre ham sygd'ommen' Heraf kommer det at et slag svaghed biandt bdnderne neesten som den faidende syge kaldes EIsk, e. af kroppen i mr:lden, f. af been i sten. g. af kj6d i rodder af tre. h. det skal gaae over og bortdov* ne, forsvinde. Han giav mig rdmmen at kjerne, b.- lad mig faa smdr deraf, c. hvad

17 I i6r du etc d. Hvad del ord Tiund, skal v*re viste hun ikke, e fra alie de som kand, gidre svigeri oq bedragr med melken. FCILKSMENGDE}I HER I PRESTEGJELDET. Her i prmstegjmldet er 557 Decimantes, omtrent 1350 Communicanter, aarlig f6des 80 til 90 b6rn, aarlig dor 50 til 60 mennesker. A1'le sjele her er 15 a 1600, og da saa mangie flere fddes enn dsr, tager summen merkelig ti1, indtil en og anden ekstraordineer svaghed som smaakoppene, nms1ingene tager desto fiere bort. At her blandt bondestanden grives frugtbarhed paa bdrneavling sees af fdlgende. fvar Rol land i Mykinq sogn,d&d for nogle og tyve aar siden, avlede med 3de (trende) koner 24 b0rn som aile bleve gifte. Mons Mgchisvold i Lyre sogn, avlede ned 3c1e koner 25 bdrn. En kone i Sandnes sogn, Randi Hope fgdde 3de ganger efterhverandre tvillinger, nemlig seks b6rn i tre aar, af hvilke de tvende tvillingier enda lever Kari Bj6rnekletten i bemeld.te sog'n fgd.d.e for Zde aar siden tre bdrn paa en gang, aaret eter Zd,e bdrn, de to af dem leve. Roginald Aadnekvam i Sandnes sogn har selv tillige med mange andre sagit mig, at hans fader Verkeland, d.ad for 40 aar siden i ha,ns 90de aar, ( etter Brekkeboka var han eldre), avle$e med sine 3de koner'35 b4rn, nemlig 15 med d.en f6rsle, 5 med d.en anden og 15, nemlig t2 sdnner og 3 ddtre med den tredje kone. Ai le disse 35 levede saa lenge at de blev ddpte, ja de fleste af dem bleve ogsaa gifte, men nu ere aile bortd6de, undtagen bemeldte Rognald. Foruden disse 35 bdrn, avlede han og med sine trend.e koner nogle dad,fad'le born. For nervarende tid lever nu ingen gamle som er over 1"00 aar, men for nogle og tyve aar siden ddcle en mand i 6streim sogn, han var som mangie har sagt L23 aar gammel, hans nafn var Ole Lanqfen-

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F

EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F ANDET HALVBIND 1907 EJLE AMTS PARBHSER UDGIV F VFJLEAMTS HISTOR N IS A KE SAMFUN0 LIfIISL\N N Å S9',\GP. - KØBENHA V N FRA STARUP SOGN. Ved POUL LINDHOLM, Ågård. I. NIELS FISCHER PÅ HØJGÅRD NÅR de indfødte

Læs mere

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH APRIL Det nye Testamente: Indhold: Matthæus-Evangeliet Markus-Evangeliet Lukas-Evangeliet Johannes-Evangeliet Apostelenes Gerninger Paulus s Brev til Romerne Paulus

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE 1 of 83 19-03-2009 20:46 NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR af VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København Hvorledes Nisserne bleve til. Dragens Sæd havde fristet

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Saxo Grammaticus Danmarks krønike

Saxo Grammaticus Danmarks krønike Saxo Grammaticus Danmarks krønike oversat af Fr. Winkel Horn BOG 12: Olaf Hunger Da Knud var bleven dræbt, gav Jyderne, der som Følge af deres ugudelige Sammenrottelse, som de stadig holdt fast ved, var

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG I VET A F HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 28. BIND KØB ENHAVN l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN 19H llohttbro - Thomsens Hojttrykktti. INDHOLD Arkivar H. G runer Nielsen:

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Jonas Lie: Livsslaven

Jonas Lie: Livsslaven bokselskap.no/hioa, 2015 Jonas Lie: Livsslaven Teksten følger 1. utgave, 1883 (Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn) og er basert på skannet og ocr lest fil fra Nasjonalbiblioteket/nb.no. Teksten

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere