SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD."

Transkript

1 BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, SAMT NOGLE FAE ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD. HCIY'EDLE HR. DOCTOR -ERIC PONTOPPIDAN. MIN EL5KVERDIGE HR. BISKOP OG PATRON. DEELS deres af aile bekjendte store drift og i at kunde Iegge for enhvers Oyne den store skabers viise og kjarlige huusholdning mod os endoq i naturens rige, ti1 hans navns og ares destoe stdrre ud.bredelse ibland.t os, d.eeis og Deres Hdyeerverdighets attr6e efter at vilde de her i stiftet forhenverende nu avddde presters personalia, i scr hvad. merkverd.igt der ud.i var at finde, har oppmuntret mig, som under det samme. formdjes min lyst og sinds inclination at undersgge hvad. herom kunde findes og viides, og efter min allerskyld.igrste pligt samrne, tillige med nogle f&e andre efter mit ringe begrep unders6gte og qjorte anmarkning:er, samt medfglgende spesiel og akkurat lande kort over dette prestegjeld afdelt med diverse coleurer i sine 6 sggner, i allerdybeste ydmyghed min Eiskverdiqste Hr. Biskop at insinuere den liden og korte Series pastoriens Lind6sens her findes andfgrt, har jeg indhantet af de her verende eldste oq troverd.igste bdnder henved g0 a 90 &r, hvilke deels som testee Oculares, deels efter 91. troverdig sagn og tradition enstemmige mig samme har fortalt, der fore ere presternes ta1 s& ringe og &rstal let har jeg ei for enhver s& akkurat kunde anf6re, thi her ved kirken hos min elskvaerdige Hr medbroder og patron, f ind.es s& vidt mig er bekjendt intet skriftligt hvor mand kunde her om indhente nogen oplysning, men al Ie s&danne d'ocumenter etc.lengef6rhanstiidforkomneogbortrevne. Kunde nu Deres HOyadIe Hpyeerverdighet, efter Deres store indsigt i Gud,s rad ogi veie, endogf i disse ringe biade findes og uddrage noget, i hvor lidet det end var, til Guds viise ogr gode husholdnings opda- E _ - r"!f*.i- --.!

2 qelse, da har jeg n&et mit $yemerke, es det vil c'p'**kke min ly*t destomere ved tiid og leiligfhet, Deus Volente, og n0yere, s& vit som jeg ringeste idiot formae og begriber, at undersdge en ogi og andre nerkverdigheter etc. oq d.erom aller ydnrygst give den underretning thi. det hedef,nulla Dies sine linea- At jeg har andf6rt i d.isse blade det mindre med det meere, ja de ting som muligens ei synes safirme v*rd, dertil har deres Menoza givet mig anledningl, da den viiser at der endog i smae og ringe ting som af de aller fleste desverre lidet eller intet agter, fremskinner skaberens store viisdom og kjarlig huusholdning, og at der udi ligger sa vel theolgiske ogi moralske sannheder' Deres HOyedle Hdyeerverdiqhed tilfnsker jeg all timelig og evig velsignelse ogr i dybeste respect er min Elskvardigste Hr. Biskop og Hoygunstige Patrons allererbddigste og skyldige tiener' Thomas v. W. Ange1l. Abelbachen d. 25. 'januari t753. Thomas von Westen Angell vart fddd 6. januar ttlg p& garden Askvik i Alstad.houg. Student fr6 Trond.heims skule t742, ogt fekk theologisk eksamen 1ZAB. Vart 27/L1 L950 personelkapellan til Lind&s. Fekk LA/LL L763 umbod.et ved domkyrkja i berqen. t77o sokneprest til Spitatkyrkja same stad, og L782 residerande kapellan ti1 Domkyrkja, doydde 28/3 1796, var grift to gonger, hadde i begge ekt'eskap 20 born. t75l q.m. Pauline Christine Friele f. t728 d' 1767 l-2 born. t768 g.m. Karen Kristine M#rch t. L749, d' 1804 I born. Born; Rasmus f gift i Kdbenhavn. Kristian Friele t. L753 dod ung. Benjamin t. t754 tt lt tt tl lt al ll ll

3 Ben jamin f. t755, r, rr rr r' rr r' Hans Smith f. t757 dod ung. Juditte marie t. L76O D. t772. Poul Christian t. L76I d. t763 Susanne Sophie f. L763 d g.m. Georg Wi ese, kjdpmann. Kristian t Hans Henninq t. L766 d g.m. Susanne Moxen. Paul ine Christine t. L767 d g.m. Jens Giad Ba 1 chen. Benjamin 2. ekteskap: Anne Serine t. t767 f. L77A d. L767. d. r77l. Gjertrud Kathrine f. 177I d. t77t. Arent M6rch f. t772 Anne Juditte Serine f d. L773. Abel Mdrch t. L774 d t798 g.m. Helchie Dreier. Benjamin f. L776 d. L778. Karen Suhm t" t77a d Karen Frederikke t.l779 d.? g.m. Andreas Zahl skipper, Rana i Nordland. FrA biskop Bornemann i Bergen gjekk det i 1743 eit rundskriv til prestane i bisped6met. Dei skul le svara p& 43 ymse spdrsm&l om naturtilhgva, nering, foikeliv o.s.b..$vara skul Ie vera grunnlaget til ei stor bok om Noreg. Men det vart aldri noko av. Nokre fa prestar fr& Bergensfylki svara. Millom desse var soknepresten i LindAs, Hr. Grogaard. Angeil sitt manuskrift ligg p& universitetsbiblioteket i Kdbenhavn, men ei avskrift teken der i oktober 1830 av Wessel.Berg er i manuskriftsamlinga p& universitetsbiblioteket i OsIo. (Manuskrift nr.

4 467 4 to). LindasPr.estegjeld'.BeligqenhetogStrekning. Dette prestegjeidet ligger med havsiden tre mile nordenfor Berqen bye i Nordhorlehns prostie, dets srekning fra til norden er t t/2 mil, fra Osten til vesten 3 L/2 mil' i omkrets L0 a 11 mile' P& den 5. og S.O., side grenser det til Hosanger prestegjeld' p& den vestre ti1 Manger prestegjeld, p& denn. v.stre omringes det av havet, p& d.en dstre side er det nesten overalt omringet af hdge berg, hvor mand p6 en del sted.er kand komme ned til sogn' Kirkene i dette Preestegjeld. Dette preestegijeld har 6 kirker' Lindas hoved,kirke, ligger med. presteg&rden i Lindas'. har uden tvil navn af sted.ets sibuasjon, da den ligger p& en troy norv' 6s' hvor de mengde som af jord.en opgraves tii brendeved' udviser at der fordum har staet en stor d.el. Linde-treer' Kirken er halv mur og halv trekirke. Alterets fund.ament af stor huggen vagrsten (klebersten) viser at der samme sted har st,&et et Munke-alter Sandnes trekirke ligger L f jorden, ti 1 d'en er veien mile Osten for Lind&s kirke ind mod Masffrrst 1 f jeerding til lands, og siden 3 f jeerd.ingr ti I soes. Mykinq trekirke'ligger og til land. 5.O., 1 mil fra Lind&s, den er anno 1606 bygget, d.a den derveerende stav eiler planke- kirke formedelt elde blev ned.revet. T&rnet som blev anno L749 af torden ganske i grund ruineret, ey nu nyt opbyqget. Kort nordenfor kirken findes rud.era af en Munkekirke, hvor altertavle nu st&r i Myking kirke' samrne er gianske liden med nogle f& og sm& udhugne forgyld'te bilieda'^, nu nesten af alde forfald.ne, som forestillede hyrdenes nattevagt over deres hjord. PA den ene side stdr tegnet engtelen Gabriel

5 at hjeipe jomfru Maria med. disse ord: Ave Maria plena aus Triien. Neden ved choret st&r en forgyldt stang 4 a 5 'alen lang, som en relikvie af bemelte Munkekirke, p6 dens gverste spidse st&r fcstet en forgylt treplade, udsk&ren om kanten, bonden kalder dette Munche- Fynd, ands&ende det som en stor helligdom' Disse tre odrnemdte kirker st&r p& det faste land. Lyre trekirke Iigger t/zmil S.V. fra lind&s kirke, pd den den Lygren som formedlig den smukke situasjon og frugtbarhed metophor, kaldes jomfruen for Lind&s prestegfjeld. Kort s4nden for kirken s&s Rudera af en sterk mur ogi kirkeg&rd. af en Munche-kirke, p6 samme sted' at den nuverende Lyre kirke skulde bygges, men ved nattetid skal dens matrialer hemmelig vere henf4rde hvor kirken nu st6r, efter som de der begravne helgene ei kunde fordrage den uro og ai larm dem ved byggringen etc. forarsagede. Altertavlen i bte. Lyre kirke som er forcret af amtmand Lillienschiold, som fdrst bodde pa Sletta i Lyre sogn, blev sid.en amtmand i Findmarken og tit sist dodde i Kdbenhavn, er meget smuk og har en deilig tegrning som forestilier Christi og rdvernes korsfestelse et;c., samme tegning siger bte' amtmand' at have forferd.iget med egien hand. Over choret leses fflgende: Lyre Kirke er malet og prydet efter hdyverdighets bevilgning' Ove Bjelke, kongien og Norges Cansler og fdrste mand. over Bergien stift Hdylovede Jens Syelderup Biskop over Bergen stift, Hr. Lyche Hansen sogneherre til Lind.&s, og Peder Busk CapeIlan, L662' 6strem kirke star 5 fjardinger N.V. fra Lind&s kirke, p& den Anno LTLL blev den af torden nesten i grund. ruineret, da f rayen pa t&rnets spiss fantes lanqt vest fra kirken' men fl/yknapen L/2 fjerding Osten for kirken' pen p& Fedje Capell hvor i tjenest'en kun forettes 4 a. 5 ganger om Aret,

6 stfir 2 mite CIg 1 fjord N.V., ud fra LindAs kir'l<e, ps.6en Fedj*' Dette Capell skal efter v&r beretning vert i forrige Seculo (Arhund.re) af en skipper vere bygget, hvilken bestod udi livsfare i Nords6en, loved.e at om Herren vilde ham iykkelig til lands, da vilde han p& saillme sted lade bygge en kirke, hand kom og uskad ind til Fedje, og d.er fuldf6rte sit l4fte, f4r den tid m&tte Oens beboere sege ind til ostreim kirke. Det meste som er her, ornamenter, kalk, d.isk etc., samt de 200 riqsdaler, den &rlig har pd rentene og med s&danne leiiigheter af dertil forerede. i Serien. Pastor. Lindaas. 1. Hr. Hans, som siges at han veret prest omtrent f4rsl i forige Secuto, muligens d.et er hans nafn som saaes indbrendt i en g1. dags glasrute i Myking kirke saledes, videre ved jeg ei om ham at andfdre. Z. Hr. Jakob And.ersen Mand, har etter rimeiig slutningr her veret prest for 100 og nogle aar siden, ogi den foresiges beretning om ham er mig fglgende enstemig fortait. At da han vilde reise hjem til Lindaas preestegaard fra et brotlilp i Eivindvik, tog han d.en korteste vei over Masf jbrd,en ti1 Rosnesvaag:en, i tanker at reise siden over land hjem, men I/2 f jerd,ingrs vei nordenfor Lindaas ved giaarden Tykhe1le, styrted.e hand af hesten pa den slette mark, faldende nesegrus saaledes at hans ansigt kom ned i et lidel vandhul, som af en hestefod i jorden siges at veere trodet. Hvor han som var $anel og skrdbelig stragsen pa sted.et liggende i samme positur opga sin aande, hans eftermand tod i erind.rinq her af pa samme sted opsette et trekors, som for nogle og 20 aar siden af alde forraatned og nedfalt' Aarsagen ti I bit. uiystige hendelse ti lskrives af bond'en en. brglldp narverende Trold eller Sepe-kone, til hende skal Hr. Jakob

7 have saqt. Den kaal er ei varm, thi der gaar ingen 169 af den' Hun som da vilde smage p& d.en brendte sig, sagde derfor tii prasten. Dette skal du vist have betalt. r hvilket aar han er dgd kan ei vides, men det er skeet fdr aaret L648' ( er 1632' M' H' ) Hans nafn saadan som jeg det forhen har andf0rt findes af ham selv skrevet i en 91. gradual ved Myking kirke, men intet aarstall derhos. ( Han var gift med Kristine Pedersdtr.fr& Engjavikjo i Fitjar. ) 3. Hr" Jakob, som skeil have opsat btl trekors, og pe Lindaas kirkegaard podet en liden bggekvist', hvilken for noqle faa aar siden var enda et saa 5om opvagsen til et meget 1n6yL og tykt tre, men siden nedfaldet, og nu allene-roden tilbage at se' Denne mand har veret her ganske kort om han har veret her, hvilken jeg ei d.rister mig rigt, at sige, da bonden ei derom sternmer overens ' jeg heller ei har fundet hans nafn ingen steder, det da muligens confunderer man den forrige Hr. Jakobs nafn' 4. Hr. Lytych Hansen Ovensted, ofr ham hvis siste levetid endel gamle mend ganske vel kan erindre. Han Var en guldsmeds sgln, og og da han var student blev han med endel andre, taget ti] fange i Torkiet, men med hjelp af et christen fruentimmer' blev han og nogrle andre i en kurv nedheiset ad. et vindu, undvigende pa et skib som la seilferdig, d.ette har Hr, Lytych ofte selv have fortalt' Da han blev sogneprest her tii Lindaas havde menigheden selv Jusvocandi, og' v er seks mand af hvert sogn samlede i Lindaas kirke' for at hdre ham og to and.re candid.ati predike, og en af dem at veelge sig. Hr' Lytych, som den fattigste og siste i ordenen der pradikede, blev indmeldt af menigheden, som overlydt da han gik ned af predikestolen rabte'hr' Lyche vil vi have. Hr. Lyche vil vi have til pregdt' De andre to Ovriqe candidater var over dette valg, gjorde b6nderne et

8 g-.iestebud^, Fgqen{i.e at *vertale clem at af,tt*aa fra dett* dere-q valg og sagde at Hr. Lyche for sin store fattigdom vild.e blive den ti1 for megen tyngde og, besver, og kunde ei have I ivsopphold blandt dem. Men almuen uagtet a1t dette, overlagde med hverandre at enhver bosiddend.e mand i hele preestegjeld.et aparte ham aarliqe indkomster, vilde give ham et kalveskind, som da galdt f ire skilting, safilme nyder prasten her aarlig, men i penge og egentlig gives nu til bispehusenes vedligehold og kaldes bemelte fire skilling af bonden enda kaiveskindspenger eiler kalvetienden. Da di formelte to candidate som reiste tilbag.e til Bergen, bleve af Biskopen magister Ludvigi Munthe tilspurt hvem valget falt paa, skal de have svaret ham- AlIe de kjerringrer i Lindaasnes, de sang, Hr. Lyche vil vi have, Hr. Lyche vil vi have til prast. Han (Lyche) hadde en datler hvorom siden skal meldes, og fire s6nner, af hvilken den ene nafn Nils tog modfor_eid'renesvi].jeenbondepigetiiegte.hanforfaldtsidentil d.rik og i st6rste lid.erlighed for i mange aar omkring og betlede sit brod. Om Hr. Lyches end.eligt har en qammel mand som et seende vidne dertil sagt mig, at han ved at forrette tjenesten i Myking kirke p& en Allehelgensdag under epistelens messe, seg ned af alderdom ogr mathed ned p& sine kne for alteret, blev oplettet af de nervarende' syk hjemfdrt og nogen tid derefter dddde. Han skal have veret en meget from og stiile mand af en megret h6y alder. Af en qammel kirkeregnskab som jeg har seet hos en bonde, hvor hans nafn af ham selv skrevet, saaledes som det her af mig er and.f6rt, sa at han har rraeret her preest allerede i aaret L648' er d6d i en af aaringer mellom 1680 og l-690., og altsaa veret prest her i over 30 aar' 5. Hr. Peder Busk, som eftar sigende var en regents s6n her af stiftet, han var f4rst i mange aar Cappelan for Hr. Lyche, hvis

9 eneste datter Ingeborrie han havde til egte, og efter hans svigerfaders d6d, blev sogneprest her p& stedet. Om ham have endel gamle enstemmig fortalt mellem 1660 o91670 i hans alders mig fdlgend'e hendelse. som i en af aarene nogie og 50 aar, har med ham tildraget sig. Da han vinterstid pd en sgndagsaften efter kirketjenestens forretning vilde med sin hustrue som var ved samme tid fruktsommelig, reisle tii Bergen, p&kom ham ved Askelande mellem Alverstrommen og Brud.knappen et stormende veir som i rn#rke drev b&den p& et lidet overflod skjer og splittede den ad- Presten og hans dreng kom sig p& vraget d.eraf op tii landet, men hans fl4tnings folk med. I nreend, som siges vdre beskjenkede, bleve alle tillige med hans kone borte. Og d.a hand d.eels af mathed deels formedels mdrke ei kunde kome vid.ere, sdgte hans dreng op ad' landet' efter folk og hest til hjelp for presten, men ingen kom med hjelp fdrend i mod morgienen. Da de famd.t presten efter at han om natten havde vanket om ved stranbredden sdgt ogi r&bt efter sin kone' i h&b hun muligtens med. livet nogetsteds var kommet i land, og efter at han efter sine faae krefter havde revet lyng og veltet stene for ei at krepere af kulde, liggend.e i sneen med et tgrreklede bunden over dynene' dog enda levende, ham som da ud'en livshaab blev forl til ncste hus' kom sig igjen, levede mangie aar derefter, ja giftede sig anden qanq' Inqen af de I nmnd blev fundne, men hans kone som fldd pa vandet' hvilked. tilskrives hend.es frugtsommelighed, fand'tes daqen efter ved stranden. og skal denne 91. mand da han hans kone var funden dd6 have sagt, havde jeg vist min Ingeborrie ei havde veeret i livet' jeg skulde ei have strebet s& meget for mitt l iv som jeg gjorde ' Denne hans kones uformodlige fararsagede siden et bestand'ig had' mellem ham og hans sviqerfar. Hr. Lyche som havde ham mistenkt ei at have brugit vedbdrlig forsigtighed og omsorg for at redde hans datter. Et brev af ham selv skrevet til en bonde, viser at han alle-

10 rede har veret her cappelan i aaret 1655, blev sogneprest efter sin svigerfad.ers d6d i en af aarene mellem 1680 og 1690, og altsaa veret prest i det minste i 45 aar, da han som bonden siger henimod 90 aar grammel dodde i Hr.Johan Matzen (Madsen) hvis enke endda lever i Bergen' var en magiisters spn af Sogn. Amanuensis hos biskop N' Randulf' blev L692 visepastor hos t.. bte. P. Busk, efter hans han blef sogneprest Han afskaffede her i prestegjeldet den ugudelige skik biandt bdndene, kaldes Jaur svdv ( nattefrieri, hjaasvev' iigge hos' sove hos) hvilken endda gaar i svamgr paa mange steder, men er her ganske ophevet. og nu vild.e ansees her af bonden for det som det i sig selv 1-, en stor skam og en meg:et syndigt gjerning:. Han var en from og en sagtmodig mand, df,dde aar ITLA ( same Er som Kal d.en XII, M'H' ) i sit alders 77. aar, var han i heie sin tid prast her i 26 aar,' og' staar begraven i Lindaas hovedkirke. (Aaret 17tt kalle sig cappelan). (ANGEL SKRIV AT PRESTEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER INGEBORG' G'M' PEDER BUSK OG FIRE 5dNER. IT,IEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER TIL, JOHANNA F.!642, D. t678. JOHANNA VAR GIT"T TO GONGER. 1G' M' JAKOB BUSK SOM VAR GJESTGJEVAR OG HANDELSMANN I ENGESUND I FITJAR' HAN VAR BROR TIL PRESTEN PEDER BUSK. JAKOB D#YDDE JOHANNA VART ATTGIFT SAME AARET MED LAURITS MADSEN HEIBERG F. 1643' D' 1691" DEI FEKK 5 BORN. DET ER IVM(JE OM DENNE ETTA I FITJARBOKA' LAURITS MADSEN VAR BROR TTL JOHAN MADSEN, F. T647, D. T7L8, VART T682 CAPP_ ELAN 1 LINDAS, SOKNEPREST FRA HAN VAR DEN som FORDE KYRKJEBOK I LINDAS. DESSE OPL. ER VED MAGNUS KOLAS, TYLLINGSDALEN' ) 7. Hr. Christen Krog, hvis enke end.nu lever i Bergen, denne brave mand kom dog en qang ved en hastig overilelse oq uforsiktighed i en haal fortred. og brideri, neml., hans drengr som enten selv hadde ned-

11 slaget eller ladet andre uddrikke kirkevinen underveis tii Fedje' fikk derfor af sin herre nogle muligens haarde slag af hans stokk, og tillige sin demmision. Drengien som drog frisk bort blef efter to dagrers fori4b syk og paa den l-4 de daq dddde. Dette gav dreng'ens foreldre andledning at sette an paa presten at angive det, hvor det med manges bon og interusjion blef stillet og dempet. Denne bryderi gjord.e at han aldrig mere siden, r migr sagt, lod sig af vrede overiles, men meget stille ogr sagtmodig gik frem, ogi som av alle beromt for en meget brav og sagtmod.ig mand,, d6dde i Bergen aar 1731 nogle og 40 aar gammel, da han had.de varet her i 20 aar cappelan. g. Hr. NiIs Erics6n Scythe, fl preestesdn ffdrl paa Helge1and i Nordlandene, var fdrst skibsprest i seks aar, blef sognepr est her til Lind.aas aar L7tg. Han lagde sig meget efter Medicin og Potan, hjalp i sin tid mange syge ti1 rette, efterlod sig en de1 medicinske manuscripter, han sfrgte af ai magit at udrddde adskiilige Superstitioner, gil. skikke som blant bdndene ved Julen og andre tider vere brugelige, iser satte han meget efter saadanne gamle koner som vilde gj6re ham inpas i hans Doktor-profession ved at lese sykdommer bort fra de syge. Han lod. sig til at forklede sig, snart i en, snart i en anden peltet d.ragt, preeext at vere heftig syg, henfdre til s&danne Doctorinder, lovede dem qod betating for deres kur, den han derpaa strags gaf dem saa tilstrekkelig af sin stok, at de derefter havde nok med sine leegende ord at kurere sig selv- Hand vdr engianq af biskob Smith ad inter suspenderet, formedelst en brudevielsesforretning, d.en prestene i Bergen formente siq at tilhgre, han gjorde til amtmand. Frimand og sogneprest Matzens enke her i prestegjcldet' men blev af biskopen igjen efter kgl. ordre i sit embede indsti1iet. Han var en meget ivrig og hastig mand af et heroisk og' militarisk

12 mod, d6dde af stensyge i aaref 1?39 i han* alders 47de aar, var her prest i 2A aar.. I 1735 kaldede han sig Cappeian. I II. Hr. Otto Sumboe ( Sund'by) som var her Cappeian i 16 aar, blef i aaret 1750 forft6ttet, til Sognepreest for UIland (Aurland) prestegrjeld i Sogrn, lever endnu. 9. Hr. Torqrius Gr6gaard, fdrst Cappelan for lektor Tobieson i Christiansand, siden prest tii Siliejard i f. bt. stift, blef i aaret t7gg Sog'neprest her paa stedet, men formedels sin slette opforsel efter faae aars forldb n6dsaget imod aarlig pensjon at afstaa kaldet til Jens Schreuder- 10. Jens Schreuder, en prestesgn fra Gloppen kald i Nordfjord. Han I dod.e efter to aars for16b, da hans kongebrev paa at vere vicepastor var underveis fra Kdbenhavn. 11. Hr. Jdrgfen Egelsdorf, vice-pastor her til sted.et, hos ham blev I jeg Thomas v. Westen Angel Cappelan Anno L75O' (Grdqaard preest t73g ti1 t74g. Det er ei segn om han, nar d'ei ofra til han og han tykte det var for lite, sputta tran p& alteret og sa: To skilling kan d.u give mig, men giver du migr en kan du beholde din i I lumpne ski l l ing for digr selv' ) Nogle faae anrnerkningrer over Superstit gte Cemo ogr Tradit, mig blandt bdndene forekomme. At her i preestegjeldet har veret, og enda Gud bed're, f indes stor vandkunndighet, iser blandt de gamle, derom kan arfarenhet noglsom vidne, da hverken Katchisation, skolehld el ler andre kristendornnoens #velser har veret i brug: uden alenede sadvanlige proedikener som vistnok vare for de fleste,episcopo Terte' vurdis narrata Tabuta' Men sid.en konf irmaiion, katechisation og skolehold ere satte i g:ang

13 og at pa fast fod gves, ere Gud. vaere lovet, lyset langt mere kommet til frambryde af m6rke. Mange gamle men iseer de unge til kundskap ogr oplysning idet mange gamle endog maa tilstaa, erkjendende med fortrydelse, at de ei har teenkt paa deres skaper i deres ungfdom ets, og til d.en end.e nu baad.e selv sfiger und.ervisning, saa og opmuntre deres bdrn og ungdom flittig at sdge kirke, katechistation ogi skolehold. En del gamle derimod ere fremdeles saa gijenstridige og forbiindede, at de ei kan finde 5ig i denne som de sige nye tro ogl lester, og at her veeret qamle bisper og prester f6r vore tider, som ei har drevet paa saad.ant, og derfor findes de ofte modvillige i at lade baad.e sig selv og deres born underviees i de tingi som tjene til deres sande fred. Dog er saa vidt mig er bekjendt, i denne menighed disse sidste nu omstunder faa, da de saavid't jeg kan fornemme, ved ordets fremvekst faar tid efter anden dye paa deres forrigie bi indhed, og uqrund,ede haab om sal ighed. Hel ler er i almindel ighed dette prestegjeld.s almue et fordragelig, f4yelig og horig fo1k, ei gevigen til drukkenskab, fraadseri e1ler andre overdaadigheder ved brylldper eller andre saaligheder, ei til horeri, da ofte 1 a 2 aar er imellem at aabenbare skriftemaal sker, kortspill, dans er ei hel ler i brug: her blandt b#nderne. Superstitioner ql. var meqet syndige ceremonier etc. som tilforn have veret meget i brug i Julen og andre tider', ere nu qanske forsvund.ne iblandt dem, ogi intet mere tilovers end det krys som ofte de flaste setter ved. Juletider paa dgrene eller andet, dog bruges det nu af d.e fleste isteden for aarstallet som de ei kan skrive. Ligeledes saa mangie krys saa mang:e aar er huset gammelt' Her maa jeg anf4ye to ting, mig forekomme i den korte tid jeg har veret her' den f4rste som en reiiqvie fra Pavedgmmet, og den andre som en g1' kone som nylig af en 5yg var trentet for med VHE ORA, det er ord som

14 bruges mod we og verk, at lese sygdomen fra ham.jeg lod kalde hende for mig, hun vilde ei t.ilstaa sendheden, men som hun blev overbevist herom. maatte si mig ordene, hvilke som hun sagde,, Irila leses sagte og mumlend,e, og hverken den syg:e eller andre maa hdre, om d.e skal hjelpe. Over alt slags utvortes svakheter, Oyenverk, tandverk, svuld, hug, st6t etc, leses foigende ord i brendevin eller sebe, som pa den syge. Jordheii og jordkrev, du leger alt som udsprung er. Over s&vel indvortes som udvortes svakheder leses folgende ord enten i brendevin, scbe, salt, eller smor, som dels pdsmores, dels indgnides den syge. Jesus Guds s/n stod ved Siven strand, der mddte han det onna lugta. Eq skal velsigna deg, sagrle Jesis fra troldblomster og moldblomster, fra troidelsk og moideisk, fa sjgelsk og kirkegaardsalsk, eg skal mana det af hold i mold, av bein i stein, af kjdd i we r4d det skal ovna og bort dovna, Guds ord og amen. For at have lykke med rdrnmen som kjernes til smor, heller med andre madsager, hvor af noget skai tiilaves der udi, Ieses fdlgende. Jesis Guds s6n gaf migr rdmmen kinna, jomfru Maria bad mig sm#ret vinna. Hvad gjere du, sagde Jesis. eg staar her og ki'nna min velsignede siln, eg skal velsigna meika di.. sagde Jesis, eg skal velsigna rdrnmen din, sagde Jesis Guds s4n, eg skal velsigna smdre dit, fra troldkonens hand, fra Tiund. fra alle de sorn svige kan, Guds ord og amen. ( N&r det varede altfor lenge fdr d.et blev smilr i kjernen, var det en sikker tro at Maren forvolte d.ette. En anden trylleformular i dette tilfelie l6d saaiedes: Mare mare mine er du herinne saa skai du ut. Ut i have ut i kave, der so stein flyt, og s-iyn bryt der skal du vera. DETTE STAR IKKJE I MAMJSKRIPTET. ) Jeq spurte hende derpaa om hun og havd.e lykke med disse ord, svarede hun ja, at hun havde hjulpet mange dermed, og altsaa formente siq at

15 gjere en kjarligheds eiler salebotsgjerning som hun kaldte det, hvorved hun efter sin papistiske mening kunde fortjene siq himmerig ved, men jeg forestillede hende det, hvis indfall jeg her vil at den svakes restitution ingenlunde var at tilskrive hendes ord, men alene Herren som saarer oq leger naar han vil etc. og som ene all ere derfor maa gives. At hun derved skammeligr misbrugte Gr-rds ord, og tog hans dyrebare nafn forfengelig, og at Herren ei vil holde den uskyldig, at det var en g'rov papistisk logn, at hun ved sin formente kjerligheds gjerning, som he1ler maatte kaldes en u- kjerligheds, ja en djeveisk paafund kunde fortjene himmerig, men d.erimod Guds vrede ogi forddmmelse, og at saligheten skjeenkes Guds b6rn uten fortjeneste af blot naade formedels troen tii Kristus etc. Tilsidst formanede jeg hende aldrig mere at dve saadan sin Iegekunstd.a baade hun og de hende s6gte maatte vente sig den velfortjente straf etc. hvorover hun med hjertets fortrydelse og l6fte atrlrig mere at feste tro til saadant og misbruge Guds navn i noget tilfelde, vilde sflge hjelp af Herren at udrydde al vantro etc., derpaa jeg for den gang befalede hende 6uds naade ogi fdrelse til ndermere oplysninq. At saad.anne doktorinder hvoraf vistriok mange f indes blandt bdnderne, ere Vanskeligr at faa fat paa, er aarsagien er af den tanke, at saadanne tiltige kan sdge at gjdre ont paa et eller andet lem, som &benbarede dem. Den anden ting som er ugrundet Tradition, ey denne, at en del gamle bonder isar lengst inrle i fjord'ene (Masfj') ikke helligholder vor julehoytid, endskjlnt de vel sdge kirken, men saasnart de komme hjem, drives et og and.et husholdningsarbeid etc., men den LZLe dag

16 fra vor fgtrste jr-riedag angaar deres julehgytid, til hvilken tid de brygger,bager etc., if Frte deres beste kleeder, hel l igholder ef ter deres maarle 3de dage, efter d.en tid. angtaar da og deres granske aars regning. Disse holde sig altsaa den gemle stii og tid efterrettelig, og ei vil vide af den for nog,le ogi sekst"i aar siden grjorde forandring. Men formentlig sdm bonden seiv har sagt rnig, have de Svenske som i krigens tid L7L8 laa her fangen og'adsprette i landet' bragt bonden hertil, forestiilede dem, at kongen af Danmark havd.e forandret sin religion, var ei mere en Lutheran etc.- havde ei mere en ogi den samme tro og religion tilfeldes med de Svenske, det kunde de noksom se deraf, at julen ei mere stemmede overens med ders, den de helligholdte her med bonden efter Svensk regning. Dette har siden den tid som en tror antar skal fcstet for dem, og muligiens mangre enfoldige som desvcre have liden indsigt i Guds raad til deres salighed, har havt,.og. endnu have en indvortes tvil om vor retigions sand.hed og renhed, menende den er, som julen fgrandret, altsaa ei med magt. hvad de vil tro 1. Hvad jord hei CIg Jord krev, vil sige viidste hun ei selv, b. ud- sprungi forstaaes om ai 1e udspringede svagheder.. 2. Sdestranden, b. ond lugt av Sdetrold mdtte ham, c' formeente trold enten i soen hetler mulden, som med sine ureene aande meenes at, have blast paa den syge og paafgrt ham svagheder. d. formeente trold enten i Jorden, siden eller afddde i kirkegaarden, som skuld'e have en utiidig elskov til den syge ogr derved paafdre ham sygd'ommen' Heraf kommer det at et slag svaghed biandt bdnderne neesten som den faidende syge kaldes EIsk, e. af kroppen i mr:lden, f. af been i sten. g. af kj6d i rodder af tre. h. det skal gaae over og bortdov* ne, forsvinde. Han giav mig rdmmen at kjerne, b.- lad mig faa smdr deraf, c. hvad

17 I i6r du etc d. Hvad del ord Tiund, skal v*re viste hun ikke, e fra alie de som kand, gidre svigeri oq bedragr med melken. FCILKSMENGDE}I HER I PRESTEGJELDET. Her i prmstegjmldet er 557 Decimantes, omtrent 1350 Communicanter, aarlig f6des 80 til 90 b6rn, aarlig dor 50 til 60 mennesker. A1'le sjele her er 15 a 1600, og da saa mangie flere fddes enn dsr, tager summen merkelig ti1, indtil en og anden ekstraordineer svaghed som smaakoppene, nms1ingene tager desto fiere bort. At her blandt bondestanden grives frugtbarhed paa bdrneavling sees af fdlgende. fvar Rol land i Mykinq sogn,d&d for nogle og tyve aar siden, avlede med 3de (trende) koner 24 b0rn som aile bleve gifte. Mons Mgchisvold i Lyre sogn, avlede ned 3c1e koner 25 bdrn. En kone i Sandnes sogn, Randi Hope fgdde 3de ganger efterhverandre tvillinger, nemlig seks b6rn i tre aar, af hvilke de tvende tvillingier enda lever Kari Bj6rnekletten i bemeld.te sog'n fgd.d.e for Zde aar siden tre bdrn paa en gang, aaret eter Zd,e bdrn, de to af dem leve. Roginald Aadnekvam i Sandnes sogn har selv tillige med mange andre sagit mig, at hans fader Verkeland, d.ad for 40 aar siden i ha,ns 90de aar, ( etter Brekkeboka var han eldre), avle$e med sine 3de koner'35 b4rn, nemlig 15 med d.en f6rsle, 5 med d.en anden og 15, nemlig t2 sdnner og 3 ddtre med den tredje kone. Ai le disse 35 levede saa lenge at de blev ddpte, ja de fleste af dem bleve ogsaa gifte, men nu ere aile bortd6de, undtagen bemeldte Rognald. Foruden disse 35 bdrn, avlede han og med sine trend.e koner nogle dad,fad'le born. For nervarende tid lever nu ingen gamle som er over 1"00 aar, men for nogle og tyve aar siden ddcle en mand i 6streim sogn, han var som mangie har sagt L23 aar gammel, hans nafn var Ole Lanqfen-

18 DETTE FR.ESTEGJELD. PRODUKT, Nf;RING ETC, Dette prastegjeld er som resten af Hordelande, et haardt og mavert land, og folket i almindeligt fattigt, undtagen hvr:r enten f iskeri eller skau ligger til gaardene, der staar bonden sig ganske vel. Her i gjaldet er bondens nering ligesom af naturen inddelt i 3 slag: 1. Lindaas og Lyre soqn de mildeste, have gode bo og sedejorder, og f4rer til byen en god del h$, slagt og Osters, som giver bonden god fortjeneste. 2. dstreim og Fed.je sogn som de nmrmeste ved havet, have deres nering ved toske, sei, sild og lakse-fiskeri. I disse fire anfgrte sogn findes liden eller ingen skau, men bondens brende bestaar nesten i torv og lyng og tre-rddder som store oppgraves af jorden. De viser her i gamle tider have veeret overflodighed af skau, som efter bondens formening skulle ved fiendtlig' indfald I veere afbrend.t og ruineret. 3. Sandnes ogr Myching sogn, som og tii. land have deres nering af skaugbruk, nemlig Furre og endel Eqeskau, de have og gode jorder, derfor er de og bed.st i behold' At bonden agler hverken arbeide eiler livsfare at vinde, lot sees af f6l.gende. Til en gaard i Sandnes sogn, kaldes Kringlebntten, L L/Z mil fra sden ligger besveerlige og farlige veie for beboerne. Veien falder ned ad. et hoit steilbrat bergr, ved at sammen ere mang:e heengende stier med. f lettede riskviste, heftede ved hver andre, den dverste sties ender er festet med vidjer i bergets 6verste nab eller spid.se. Her op og ned ad denne smale sti gaar bonden med svaere byrd.er paa ryggen. Det som har beveget dem her oppe at bo er dem nrangrle af gres, skau, vildb ogi nlrllteber der falder' paa Fedje d ligger nesten t mil fra landet ude i.havet, bor 33 familier hist og her iidt adspredt fra hverandre udi en bugt eller

19 sund. Enhver mand har til sit hus liggende et lidet stykke jord kaldes plas, resten af hele Oen er en udyrket uddrken, fuld af lyng og krat. den skal filrsl for 2AO aar {ca, 1550-?) siden af Norske vtrre bebygget, og det fgrste rla byggede treehus staar endda og bebo- s, og den plas som familien derpaa bor beres i anledning af saslme den tilnavn liuse. Ffrr den tid Skal den vere beboet af Engelender og Scotlender, af hvis stenhuse adskillige rud.era endcla sees. lter ved Fedje hold"er sigr adski1lige sgefugle, dog kun af ordinere slags, d.e ere her meget tamme, da landet er frediyst, saa ei skud maa l6ses derpaa. Men paa Fstreim d holder sig' viber, som ere rare her paa disse grendser at se. De her flydende Strdmme, deres Beskaffenhed og Ldb etc. Her i prestegjeelder flyder fire sterke strdmme, nemlig' 1. Lyrestr0mmen den sdndreste, 2. Fladestrdmmen. 3. Veraasstr0fiunen, Og 4. Kielstrgmmen den nordreste. I gjennem en af de tre fgrste maa alle vi som bor her inden for dem, naar vi vil enten til byen, Lyren, 4sLreim eller Fedje, og naar de ldber paa det sterkeste enten,ud eller ind, kand ingen med baad roue (ro) der i gjennem, men maa bie ofte 3 a 4 timer indtii stdmmen noget sagrtes, da de her boende med et langt strgm tau med noget behendigr at. trekke baaden derigijennem, og isaa tilfelde maa 4 a 5 trekke paa tauet, og to vere i baaden for at holde den fra de skjer og klipper her i strornrnen lig:ger, hender det sig at enten tauet, starnnen eller folkene staar feil eller i,nogenmaade forser sig, saa at baaden med strdrlmens fart dreiee sig lidt, da er alt livs haab ude for den som ere i baaden. d'a den stragsen blir fyidt af vand, eller omkastet.. 1. Aarsagen til disse str#mmers sterkhed kancl mand af fdlgende beqribe, d.et kommer ait af ebbe og floed, og af.indldbenes smalhed fl1er, da end alt mere ogi mere fort ind ad

20 itixss sm*le *ltnd, hvsr inden for er mange store og larrge bugter og vaager hvor inlet udiober, i alle disse er ikke vandet halv floed, ndar udenfor strommen er fuldfioed, og da ldber strommen paa d.et sferkeste ind, og da kand ingen baade komme ud, saa at naar vandet er haiv r-rdfalden ud.enfore, da f4rst er her inde fuld floecl, rc.a er str#mmen gianske stitie, men det varer krrn nogle minutter, da vandet randt ud ad igjen, og har del sig vice versa, med deres sterke udldb. Med fuld. floed urlenfor ogi halv fj;ere ind.en for l6ber vand.et paa det sterkeste ud, og da kand. ingen komme ind., med fuldfjare her inde er atter vandet sti1le i nogle minuter, rnen vender sig stragsen med strdrmen ind ad thi vandet staar da ai ierede halv flc'ed ud.enfor som trenger sig ind, saa at hvor mand er kand man akkurat vid.e med at observere ebbe og floed, disse strgmmes IOb enten er ud heller ind, stor eller stilie etc. :.. 2. At Kielstr6mmen, som og: her andf 6rL, Idber imod de and.re strdmmer der til er fdlgende aarsag' som bdndene deromkring og attestere. A. At denne strdm ei l6ber saa stor og sterk som de tre foran fgrste strdmme, T deraf at vandet her i den er bredere, lengre friere L6b) ja udldb baade paa sdndre og nordre side, og er-altsaa vandet ei indelugit, som det er inden de lre f#rste strgmme B. At den l6ber naar soen f16r eller contra med Alverstrdmmen og de andrye som da L#ber nordefter og vice-versa, at den med floed igber nord contra med d.e andre som d.a sdr efter, komrner uden al tvil deraf, havet og den st,ore Feins Fjord skjerer nord.en paa lige ind ad dette trange sund, naar nu stten fl4er, da stoder det store havets floed and, og da med fart ldber sdnad sundet som er smalt og besat med mange smade bi ind- skj*r, dette kand ei andet end foraarsage en sterk sger- lobend.e str6m. Thi ingen havets floed, rnen iser d.en liden Lyrefjord. stoder sgnden paa ned ad til havet. Mange smaa

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere