SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMT NOGLE FAE BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD."

Transkript

1 BESKRIVELSE OVER LINDAS PRESTEGJELD I BERGENS STIFT, SAMT NOGLE FAE ANMERKNINGER, OVER FISKERIET ETC. I BET. PRESTEGJELD. HCIY'EDLE HR. DOCTOR -ERIC PONTOPPIDAN. MIN EL5KVERDIGE HR. BISKOP OG PATRON. DEELS deres af aile bekjendte store drift og i at kunde Iegge for enhvers Oyne den store skabers viise og kjarlige huusholdning mod os endoq i naturens rige, ti1 hans navns og ares destoe stdrre ud.bredelse ibland.t os, d.eeis og Deres Hdyeerverdighets attr6e efter at vilde de her i stiftet forhenverende nu avddde presters personalia, i scr hvad. merkverd.igt der ud.i var at finde, har oppmuntret mig, som under det samme. formdjes min lyst og sinds inclination at undersgge hvad. herom kunde findes og viides, og efter min allerskyld.igrste pligt samrne, tillige med nogle f&e andre efter mit ringe begrep unders6gte og qjorte anmarkning:er, samt medfglgende spesiel og akkurat lande kort over dette prestegjeld afdelt med diverse coleurer i sine 6 sggner, i allerdybeste ydmyghed min Eiskverdiqste Hr. Biskop at insinuere den liden og korte Series pastoriens Lind6sens her findes andfgrt, har jeg indhantet af de her verende eldste oq troverd.igste bdnder henved g0 a 90 &r, hvilke deels som testee Oculares, deels efter 91. troverdig sagn og tradition enstemmige mig samme har fortalt, der fore ere presternes ta1 s& ringe og &rstal let har jeg ei for enhver s& akkurat kunde anf6re, thi her ved kirken hos min elskvaerdige Hr medbroder og patron, f ind.es s& vidt mig er bekjendt intet skriftligt hvor mand kunde her om indhente nogen oplysning, men al Ie s&danne d'ocumenter etc.lengef6rhanstiidforkomneogbortrevne. Kunde nu Deres HOyadIe Hpyeerverdighet, efter Deres store indsigt i Gud,s rad ogi veie, endogf i disse ringe biade findes og uddrage noget, i hvor lidet det end var, til Guds viise ogr gode husholdnings opda- E _ - r"!f*.i- --.!

2 qelse, da har jeg n&et mit $yemerke, es det vil c'p'**kke min ly*t destomere ved tiid og leiligfhet, Deus Volente, og n0yere, s& vit som jeg ringeste idiot formae og begriber, at undersdge en ogi og andre nerkverdigheter etc. oq d.erom aller ydnrygst give den underretning thi. det hedef,nulla Dies sine linea- At jeg har andf6rt i d.isse blade det mindre med det meere, ja de ting som muligens ei synes safirme v*rd, dertil har deres Menoza givet mig anledningl, da den viiser at der endog i smae og ringe ting som af de aller fleste desverre lidet eller intet agter, fremskinner skaberens store viisdom og kjarlig huusholdning, og at der udi ligger sa vel theolgiske ogi moralske sannheder' Deres HOyedle Hdyeerverdiqhed tilfnsker jeg all timelig og evig velsignelse ogr i dybeste respect er min Elskvardigste Hr. Biskop og Hoygunstige Patrons allererbddigste og skyldige tiener' Thomas v. W. Ange1l. Abelbachen d. 25. 'januari t753. Thomas von Westen Angell vart fddd 6. januar ttlg p& garden Askvik i Alstad.houg. Student fr6 Trond.heims skule t742, ogt fekk theologisk eksamen 1ZAB. Vart 27/L1 L950 personelkapellan til Lind&s. Fekk LA/LL L763 umbod.et ved domkyrkja i berqen. t77o sokneprest til Spitatkyrkja same stad, og L782 residerande kapellan ti1 Domkyrkja, doydde 28/3 1796, var grift to gonger, hadde i begge ekt'eskap 20 born. t75l q.m. Pauline Christine Friele f. t728 d' 1767 l-2 born. t768 g.m. Karen Kristine M#rch t. L749, d' 1804 I born. Born; Rasmus f gift i Kdbenhavn. Kristian Friele t. L753 dod ung. Benjamin t. t754 tt lt tt tl lt al ll ll

3 Ben jamin f. t755, r, rr rr r' rr r' Hans Smith f. t757 dod ung. Juditte marie t. L76O D. t772. Poul Christian t. L76I d. t763 Susanne Sophie f. L763 d g.m. Georg Wi ese, kjdpmann. Kristian t Hans Henninq t. L766 d g.m. Susanne Moxen. Paul ine Christine t. L767 d g.m. Jens Giad Ba 1 chen. Benjamin 2. ekteskap: Anne Serine t. t767 f. L77A d. L767. d. r77l. Gjertrud Kathrine f. 177I d. t77t. Arent M6rch f. t772 Anne Juditte Serine f d. L773. Abel Mdrch t. L774 d t798 g.m. Helchie Dreier. Benjamin f. L776 d. L778. Karen Suhm t" t77a d Karen Frederikke t.l779 d.? g.m. Andreas Zahl skipper, Rana i Nordland. FrA biskop Bornemann i Bergen gjekk det i 1743 eit rundskriv til prestane i bisped6met. Dei skul le svara p& 43 ymse spdrsm&l om naturtilhgva, nering, foikeliv o.s.b..$vara skul Ie vera grunnlaget til ei stor bok om Noreg. Men det vart aldri noko av. Nokre fa prestar fr& Bergensfylki svara. Millom desse var soknepresten i LindAs, Hr. Grogaard. Angeil sitt manuskrift ligg p& universitetsbiblioteket i Kdbenhavn, men ei avskrift teken der i oktober 1830 av Wessel.Berg er i manuskriftsamlinga p& universitetsbiblioteket i OsIo. (Manuskrift nr.

4 467 4 to). LindasPr.estegjeld'.BeligqenhetogStrekning. Dette prestegjeidet ligger med havsiden tre mile nordenfor Berqen bye i Nordhorlehns prostie, dets srekning fra til norden er t t/2 mil, fra Osten til vesten 3 L/2 mil' i omkrets L0 a 11 mile' P& den 5. og S.O., side grenser det til Hosanger prestegjeld' p& den vestre ti1 Manger prestegjeld, p& denn. v.stre omringes det av havet, p& d.en dstre side er det nesten overalt omringet af hdge berg, hvor mand p6 en del sted.er kand komme ned til sogn' Kirkene i dette Preestegjeld. Dette preestegijeld har 6 kirker' Lindas hoved,kirke, ligger med. presteg&rden i Lindas'. har uden tvil navn af sted.ets sibuasjon, da den ligger p& en troy norv' 6s' hvor de mengde som af jord.en opgraves tii brendeved' udviser at der fordum har staet en stor d.el. Linde-treer' Kirken er halv mur og halv trekirke. Alterets fund.ament af stor huggen vagrsten (klebersten) viser at der samme sted har st,&et et Munke-alter Sandnes trekirke ligger L f jorden, ti 1 d'en er veien mile Osten for Lind&s kirke ind mod Masffrrst 1 f jeerding til lands, og siden 3 f jeerd.ingr ti I soes. Mykinq trekirke'ligger og til land. 5.O., 1 mil fra Lind&s, den er anno 1606 bygget, d.a den derveerende stav eiler planke- kirke formedelt elde blev ned.revet. T&rnet som blev anno L749 af torden ganske i grund ruineret, ey nu nyt opbyqget. Kort nordenfor kirken findes rud.era af en Munkekirke, hvor altertavle nu st&r i Myking kirke' samrne er gianske liden med nogle f& og sm& udhugne forgyld'te bilieda'^, nu nesten af alde forfald.ne, som forestillede hyrdenes nattevagt over deres hjord. PA den ene side stdr tegnet engtelen Gabriel

5 at hjeipe jomfru Maria med. disse ord: Ave Maria plena aus Triien. Neden ved choret st&r en forgyldt stang 4 a 5 'alen lang, som en relikvie af bemelte Munkekirke, p6 dens gverste spidse st&r fcstet en forgylt treplade, udsk&ren om kanten, bonden kalder dette Munche- Fynd, ands&ende det som en stor helligdom' Disse tre odrnemdte kirker st&r p& det faste land. Lyre trekirke Iigger t/zmil S.V. fra lind&s kirke, pd den den Lygren som formedlig den smukke situasjon og frugtbarhed metophor, kaldes jomfruen for Lind&s prestegfjeld. Kort s4nden for kirken s&s Rudera af en sterk mur ogi kirkeg&rd. af en Munche-kirke, p6 samme sted' at den nuverende Lyre kirke skulde bygges, men ved nattetid skal dens matrialer hemmelig vere henf4rde hvor kirken nu st6r, efter som de der begravne helgene ei kunde fordrage den uro og ai larm dem ved byggringen etc. forarsagede. Altertavlen i bte. Lyre kirke som er forcret af amtmand Lillienschiold, som fdrst bodde pa Sletta i Lyre sogn, blev sid.en amtmand i Findmarken og tit sist dodde i Kdbenhavn, er meget smuk og har en deilig tegrning som forestilier Christi og rdvernes korsfestelse et;c., samme tegning siger bte' amtmand' at have forferd.iget med egien hand. Over choret leses fflgende: Lyre Kirke er malet og prydet efter hdyverdighets bevilgning' Ove Bjelke, kongien og Norges Cansler og fdrste mand. over Bergien stift Hdylovede Jens Syelderup Biskop over Bergen stift, Hr. Lyche Hansen sogneherre til Lind.&s, og Peder Busk CapeIlan, L662' 6strem kirke star 5 fjardinger N.V. fra Lind&s kirke, p& den Anno LTLL blev den af torden nesten i grund. ruineret, da f rayen pa t&rnets spiss fantes lanqt vest fra kirken' men fl/yknapen L/2 fjerding Osten for kirken' pen p& Fedje Capell hvor i tjenest'en kun forettes 4 a. 5 ganger om Aret,

6 stfir 2 mite CIg 1 fjord N.V., ud fra LindAs kir'l<e, ps.6en Fedj*' Dette Capell skal efter v&r beretning vert i forrige Seculo (Arhund.re) af en skipper vere bygget, hvilken bestod udi livsfare i Nords6en, loved.e at om Herren vilde ham iykkelig til lands, da vilde han p& saillme sted lade bygge en kirke, hand kom og uskad ind til Fedje, og d.er fuldf6rte sit l4fte, f4r den tid m&tte Oens beboere sege ind til ostreim kirke. Det meste som er her, ornamenter, kalk, d.isk etc., samt de 200 riqsdaler, den &rlig har pd rentene og med s&danne leiiigheter af dertil forerede. i Serien. Pastor. Lindaas. 1. Hr. Hans, som siges at han veret prest omtrent f4rsl i forige Secuto, muligens d.et er hans nafn som saaes indbrendt i en g1. dags glasrute i Myking kirke saledes, videre ved jeg ei om ham at andfdre. Z. Hr. Jakob And.ersen Mand, har etter rimeiig slutningr her veret prest for 100 og nogle aar siden, ogi den foresiges beretning om ham er mig fglgende enstemig fortait. At da han vilde reise hjem til Lindaas preestegaard fra et brotlilp i Eivindvik, tog han d.en korteste vei over Masf jbrd,en ti1 Rosnesvaag:en, i tanker at reise siden over land hjem, men I/2 f jerd,ingrs vei nordenfor Lindaas ved giaarden Tykhe1le, styrted.e hand af hesten pa den slette mark, faldende nesegrus saaledes at hans ansigt kom ned i et lidel vandhul, som af en hestefod i jorden siges at veere trodet. Hvor han som var $anel og skrdbelig stragsen pa sted.et liggende i samme positur opga sin aande, hans eftermand tod i erind.rinq her af pa samme sted opsette et trekors, som for nogle og 20 aar siden af alde forraatned og nedfalt' Aarsagen ti I bit. uiystige hendelse ti lskrives af bond'en en. brglldp narverende Trold eller Sepe-kone, til hende skal Hr. Jakob

7 have saqt. Den kaal er ei varm, thi der gaar ingen 169 af den' Hun som da vilde smage p& d.en brendte sig, sagde derfor tii prasten. Dette skal du vist have betalt. r hvilket aar han er dgd kan ei vides, men det er skeet fdr aaret L648' ( er 1632' M' H' ) Hans nafn saadan som jeg det forhen har andf0rt findes af ham selv skrevet i en 91. gradual ved Myking kirke, men intet aarstall derhos. ( Han var gift med Kristine Pedersdtr.fr& Engjavikjo i Fitjar. ) 3. Hr" Jakob, som skeil have opsat btl trekors, og pe Lindaas kirkegaard podet en liden bggekvist', hvilken for noqle faa aar siden var enda et saa 5om opvagsen til et meget 1n6yL og tykt tre, men siden nedfaldet, og nu allene-roden tilbage at se' Denne mand har veret her ganske kort om han har veret her, hvilken jeg ei d.rister mig rigt, at sige, da bonden ei derom sternmer overens ' jeg heller ei har fundet hans nafn ingen steder, det da muligens confunderer man den forrige Hr. Jakobs nafn' 4. Hr. Lytych Hansen Ovensted, ofr ham hvis siste levetid endel gamle mend ganske vel kan erindre. Han Var en guldsmeds sgln, og og da han var student blev han med endel andre, taget ti] fange i Torkiet, men med hjelp af et christen fruentimmer' blev han og nogrle andre i en kurv nedheiset ad. et vindu, undvigende pa et skib som la seilferdig, d.ette har Hr, Lytych ofte selv have fortalt' Da han blev sogneprest her tii Lindaas havde menigheden selv Jusvocandi, og' v er seks mand af hvert sogn samlede i Lindaas kirke' for at hdre ham og to and.re candid.ati predike, og en af dem at veelge sig. Hr' Lytych, som den fattigste og siste i ordenen der pradikede, blev indmeldt af menigheden, som overlydt da han gik ned af predikestolen rabte'hr' Lyche vil vi have. Hr. Lyche vil vi have til pregdt' De andre to Ovriqe candidater var over dette valg, gjorde b6nderne et

8 g-.iestebud^, Fgqen{i.e at *vertale clem at af,tt*aa fra dett* dere-q valg og sagde at Hr. Lyche for sin store fattigdom vild.e blive den ti1 for megen tyngde og, besver, og kunde ei have I ivsopphold blandt dem. Men almuen uagtet a1t dette, overlagde med hverandre at enhver bosiddend.e mand i hele preestegjeld.et aparte ham aarliqe indkomster, vilde give ham et kalveskind, som da galdt f ire skilting, safilme nyder prasten her aarlig, men i penge og egentlig gives nu til bispehusenes vedligehold og kaldes bemelte fire skilling af bonden enda kaiveskindspenger eiler kalvetienden. Da di formelte to candidate som reiste tilbag.e til Bergen, bleve af Biskopen magister Ludvigi Munthe tilspurt hvem valget falt paa, skal de have svaret ham- AlIe de kjerringrer i Lindaasnes, de sang, Hr. Lyche vil vi have, Hr. Lyche vil vi have til prast. Han (Lyche) hadde en datler hvorom siden skal meldes, og fire s6nner, af hvilken den ene nafn Nils tog modfor_eid'renesvi].jeenbondepigetiiegte.hanforfaldtsidentil d.rik og i st6rste lid.erlighed for i mange aar omkring og betlede sit brod. Om Hr. Lyches end.eligt har en qammel mand som et seende vidne dertil sagt mig, at han ved at forrette tjenesten i Myking kirke p& en Allehelgensdag under epistelens messe, seg ned af alderdom ogr mathed ned p& sine kne for alteret, blev oplettet af de nervarende' syk hjemfdrt og nogen tid derefter dddde. Han skal have veret en meget from og stiile mand af en megret h6y alder. Af en qammel kirkeregnskab som jeg har seet hos en bonde, hvor hans nafn af ham selv skrevet, saaledes som det her af mig er and.f6rt, sa at han har rraeret her preest allerede i aaret L648' er d6d i en af aaringer mellom 1680 og l-690., og altsaa veret prest her i over 30 aar' 5. Hr. Peder Busk, som eftar sigende var en regents s6n her af stiftet, han var f4rst i mange aar Cappelan for Hr. Lyche, hvis

9 eneste datter Ingeborrie han havde til egte, og efter hans svigerfaders d6d, blev sogneprest her p& stedet. Om ham have endel gamle enstemmig fortalt mellem 1660 o91670 i hans alders mig fdlgend'e hendelse. som i en af aarene nogie og 50 aar, har med ham tildraget sig. Da han vinterstid pd en sgndagsaften efter kirketjenestens forretning vilde med sin hustrue som var ved samme tid fruktsommelig, reisle tii Bergen, p&kom ham ved Askelande mellem Alverstrommen og Brud.knappen et stormende veir som i rn#rke drev b&den p& et lidet overflod skjer og splittede den ad- Presten og hans dreng kom sig p& vraget d.eraf op tii landet, men hans fl4tnings folk med. I nreend, som siges vdre beskjenkede, bleve alle tillige med hans kone borte. Og d.a hand d.eels af mathed deels formedels mdrke ei kunde kome vid.ere, sdgte hans dreng op ad' landet' efter folk og hest til hjelp for presten, men ingen kom med hjelp fdrend i mod morgienen. Da de famd.t presten efter at han om natten havde vanket om ved stranbredden sdgt ogi r&bt efter sin kone' i h&b hun muligtens med. livet nogetsteds var kommet i land, og efter at han efter sine faae krefter havde revet lyng og veltet stene for ei at krepere af kulde, liggend.e i sneen med et tgrreklede bunden over dynene' dog enda levende, ham som da ud'en livshaab blev forl til ncste hus' kom sig igjen, levede mangie aar derefter, ja giftede sig anden qanq' Inqen af de I nmnd blev fundne, men hans kone som fldd pa vandet' hvilked. tilskrives hend.es frugtsommelighed, fand'tes daqen efter ved stranden. og skal denne 91. mand da han hans kone var funden dd6 have sagt, havde jeg vist min Ingeborrie ei havde veeret i livet' jeg skulde ei have strebet s& meget for mitt l iv som jeg gjorde ' Denne hans kones uformodlige fararsagede siden et bestand'ig had' mellem ham og hans sviqerfar. Hr. Lyche som havde ham mistenkt ei at have brugit vedbdrlig forsigtighed og omsorg for at redde hans datter. Et brev af ham selv skrevet til en bonde, viser at han alle-

10 rede har veret her cappelan i aaret 1655, blev sogneprest efter sin svigerfad.ers d6d i en af aarene mellem 1680 og 1690, og altsaa veret prest i det minste i 45 aar, da han som bonden siger henimod 90 aar grammel dodde i Hr.Johan Matzen (Madsen) hvis enke endda lever i Bergen' var en magiisters spn af Sogn. Amanuensis hos biskop N' Randulf' blev L692 visepastor hos t.. bte. P. Busk, efter hans han blef sogneprest Han afskaffede her i prestegjeldet den ugudelige skik biandt bdndene, kaldes Jaur svdv ( nattefrieri, hjaasvev' iigge hos' sove hos) hvilken endda gaar i svamgr paa mange steder, men er her ganske ophevet. og nu vild.e ansees her af bonden for det som det i sig selv 1-, en stor skam og en meg:et syndigt gjerning:. Han var en from og en sagtmodig mand, df,dde aar ITLA ( same Er som Kal d.en XII, M'H' ) i sit alders 77. aar, var han i heie sin tid prast her i 26 aar,' og' staar begraven i Lindaas hovedkirke. (Aaret 17tt kalle sig cappelan). (ANGEL SKRIV AT PRESTEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER INGEBORG' G'M' PEDER BUSK OG FIRE 5dNER. IT,IEN OVERSTAD HADDE EI DOTTER TIL, JOHANNA F.!642, D. t678. JOHANNA VAR GIT"T TO GONGER. 1G' M' JAKOB BUSK SOM VAR GJESTGJEVAR OG HANDELSMANN I ENGESUND I FITJAR' HAN VAR BROR TIL PRESTEN PEDER BUSK. JAKOB D#YDDE JOHANNA VART ATTGIFT SAME AARET MED LAURITS MADSEN HEIBERG F. 1643' D' 1691" DEI FEKK 5 BORN. DET ER IVM(JE OM DENNE ETTA I FITJARBOKA' LAURITS MADSEN VAR BROR TTL JOHAN MADSEN, F. T647, D. T7L8, VART T682 CAPP_ ELAN 1 LINDAS, SOKNEPREST FRA HAN VAR DEN som FORDE KYRKJEBOK I LINDAS. DESSE OPL. ER VED MAGNUS KOLAS, TYLLINGSDALEN' ) 7. Hr. Christen Krog, hvis enke end.nu lever i Bergen, denne brave mand kom dog en qang ved en hastig overilelse oq uforsiktighed i en haal fortred. og brideri, neml., hans drengr som enten selv hadde ned-

11 slaget eller ladet andre uddrikke kirkevinen underveis tii Fedje' fikk derfor af sin herre nogle muligens haarde slag af hans stokk, og tillige sin demmision. Drengien som drog frisk bort blef efter to dagrers fori4b syk og paa den l-4 de daq dddde. Dette gav dreng'ens foreldre andledning at sette an paa presten at angive det, hvor det med manges bon og interusjion blef stillet og dempet. Denne bryderi gjord.e at han aldrig mere siden, r migr sagt, lod sig af vrede overiles, men meget stille ogr sagtmodig gik frem, ogi som av alle beromt for en meget brav og sagtmod.ig mand,, d6dde i Bergen aar 1731 nogle og 40 aar gammel, da han had.de varet her i 20 aar cappelan. g. Hr. NiIs Erics6n Scythe, fl preestesdn ffdrl paa Helge1and i Nordlandene, var fdrst skibsprest i seks aar, blef sognepr est her til Lind.aas aar L7tg. Han lagde sig meget efter Medicin og Potan, hjalp i sin tid mange syge ti1 rette, efterlod sig en de1 medicinske manuscripter, han sfrgte af ai magit at udrddde adskiilige Superstitioner, gil. skikke som blant bdndene ved Julen og andre tider vere brugelige, iser satte han meget efter saadanne gamle koner som vilde gj6re ham inpas i hans Doktor-profession ved at lese sykdommer bort fra de syge. Han lod. sig til at forklede sig, snart i en, snart i en anden peltet d.ragt, preeext at vere heftig syg, henfdre til s&danne Doctorinder, lovede dem qod betating for deres kur, den han derpaa strags gaf dem saa tilstrekkelig af sin stok, at de derefter havde nok med sine leegende ord at kurere sig selv- Hand vdr engianq af biskob Smith ad inter suspenderet, formedelst en brudevielsesforretning, d.en prestene i Bergen formente siq at tilhgre, han gjorde til amtmand. Frimand og sogneprest Matzens enke her i prestegjcldet' men blev af biskopen igjen efter kgl. ordre i sit embede indsti1iet. Han var en meget ivrig og hastig mand af et heroisk og' militarisk

12 mod, d6dde af stensyge i aaref 1?39 i han* alders 47de aar, var her prest i 2A aar.. I 1735 kaldede han sig Cappeian. I II. Hr. Otto Sumboe ( Sund'by) som var her Cappeian i 16 aar, blef i aaret 1750 forft6ttet, til Sognepreest for UIland (Aurland) prestegrjeld i Sogrn, lever endnu. 9. Hr. Torqrius Gr6gaard, fdrst Cappelan for lektor Tobieson i Christiansand, siden prest tii Siliejard i f. bt. stift, blef i aaret t7gg Sog'neprest her paa stedet, men formedels sin slette opforsel efter faae aars forldb n6dsaget imod aarlig pensjon at afstaa kaldet til Jens Schreuder- 10. Jens Schreuder, en prestesgn fra Gloppen kald i Nordfjord. Han I dod.e efter to aars for16b, da hans kongebrev paa at vere vicepastor var underveis fra Kdbenhavn. 11. Hr. Jdrgfen Egelsdorf, vice-pastor her til sted.et, hos ham blev I jeg Thomas v. Westen Angel Cappelan Anno L75O' (Grdqaard preest t73g ti1 t74g. Det er ei segn om han, nar d'ei ofra til han og han tykte det var for lite, sputta tran p& alteret og sa: To skilling kan d.u give mig, men giver du migr en kan du beholde din i I lumpne ski l l ing for digr selv' ) Nogle faae anrnerkningrer over Superstit gte Cemo ogr Tradit, mig blandt bdndene forekomme. At her i preestegjeldet har veret, og enda Gud bed're, f indes stor vandkunndighet, iser blandt de gamle, derom kan arfarenhet noglsom vidne, da hverken Katchisation, skolehld el ler andre kristendornnoens #velser har veret i brug: uden alenede sadvanlige proedikener som vistnok vare for de fleste,episcopo Terte' vurdis narrata Tabuta' Men sid.en konf irmaiion, katechisation og skolehold ere satte i g:ang

13 og at pa fast fod gves, ere Gud. vaere lovet, lyset langt mere kommet til frambryde af m6rke. Mange gamle men iseer de unge til kundskap ogr oplysning idet mange gamle endog maa tilstaa, erkjendende med fortrydelse, at de ei har teenkt paa deres skaper i deres ungfdom ets, og til d.en end.e nu baad.e selv sfiger und.ervisning, saa og opmuntre deres bdrn og ungdom flittig at sdge kirke, katechistation ogi skolehold. En del gamle derimod ere fremdeles saa gijenstridige og forbiindede, at de ei kan finde 5ig i denne som de sige nye tro ogl lester, og at her veeret qamle bisper og prester f6r vore tider, som ei har drevet paa saad.ant, og derfor findes de ofte modvillige i at lade baad.e sig selv og deres born underviees i de tingi som tjene til deres sande fred. Dog er saa vidt mig er bekjendt, i denne menighed disse sidste nu omstunder faa, da de saavid't jeg kan fornemme, ved ordets fremvekst faar tid efter anden dye paa deres forrigie bi indhed, og uqrund,ede haab om sal ighed. Hel ler er i almindel ighed dette prestegjeld.s almue et fordragelig, f4yelig og horig fo1k, ei gevigen til drukkenskab, fraadseri e1ler andre overdaadigheder ved brylldper eller andre saaligheder, ei til horeri, da ofte 1 a 2 aar er imellem at aabenbare skriftemaal sker, kortspill, dans er ei hel ler i brug: her blandt b#nderne. Superstitioner ql. var meqet syndige ceremonier etc. som tilforn have veret meget i brug i Julen og andre tider', ere nu qanske forsvund.ne iblandt dem, ogi intet mere tilovers end det krys som ofte de flaste setter ved. Juletider paa dgrene eller andet, dog bruges det nu af d.e fleste isteden for aarstallet som de ei kan skrive. Ligeledes saa mangie krys saa mang:e aar er huset gammelt' Her maa jeg anf4ye to ting, mig forekomme i den korte tid jeg har veret her' den f4rste som en reiiqvie fra Pavedgmmet, og den andre som en g1' kone som nylig af en 5yg var trentet for med VHE ORA, det er ord som

14 bruges mod we og verk, at lese sygdomen fra ham.jeg lod kalde hende for mig, hun vilde ei t.ilstaa sendheden, men som hun blev overbevist herom. maatte si mig ordene, hvilke som hun sagde,, Irila leses sagte og mumlend,e, og hverken den syg:e eller andre maa hdre, om d.e skal hjelpe. Over alt slags utvortes svakheter, Oyenverk, tandverk, svuld, hug, st6t etc, leses foigende ord i brendevin eller sebe, som pa den syge. Jordheii og jordkrev, du leger alt som udsprung er. Over s&vel indvortes som udvortes svakheder leses folgende ord enten i brendevin, scbe, salt, eller smor, som dels pdsmores, dels indgnides den syge. Jesus Guds s/n stod ved Siven strand, der mddte han det onna lugta. Eq skal velsigna deg, sagrle Jesis fra troldblomster og moldblomster, fra troidelsk og moideisk, fa sjgelsk og kirkegaardsalsk, eg skal mana det af hold i mold, av bein i stein, af kjdd i we r4d det skal ovna og bort dovna, Guds ord og amen. For at have lykke med rdrnmen som kjernes til smor, heller med andre madsager, hvor af noget skai tiilaves der udi, Ieses fdlgende. Jesis Guds s6n gaf migr rdmmen kinna, jomfru Maria bad mig sm#ret vinna. Hvad gjere du, sagde Jesis. eg staar her og ki'nna min velsignede siln, eg skal velsigna meika di.. sagde Jesis, eg skal velsigna rdrnmen din, sagde Jesis Guds s4n, eg skal velsigna smdre dit, fra troldkonens hand, fra Tiund. fra alle de sorn svige kan, Guds ord og amen. ( N&r det varede altfor lenge fdr d.et blev smilr i kjernen, var det en sikker tro at Maren forvolte d.ette. En anden trylleformular i dette tilfelie l6d saaiedes: Mare mare mine er du herinne saa skai du ut. Ut i have ut i kave, der so stein flyt, og s-iyn bryt der skal du vera. DETTE STAR IKKJE I MAMJSKRIPTET. ) Jeq spurte hende derpaa om hun og havd.e lykke med disse ord, svarede hun ja, at hun havde hjulpet mange dermed, og altsaa formente siq at

15 gjere en kjarligheds eiler salebotsgjerning som hun kaldte det, hvorved hun efter sin papistiske mening kunde fortjene siq himmerig ved, men jeg forestillede hende det, hvis indfall jeg her vil at den svakes restitution ingenlunde var at tilskrive hendes ord, men alene Herren som saarer oq leger naar han vil etc. og som ene all ere derfor maa gives. At hun derved skammeligr misbrugte Gr-rds ord, og tog hans dyrebare nafn forfengelig, og at Herren ei vil holde den uskyldig, at det var en g'rov papistisk logn, at hun ved sin formente kjerligheds gjerning, som he1ler maatte kaldes en u- kjerligheds, ja en djeveisk paafund kunde fortjene himmerig, men d.erimod Guds vrede ogi forddmmelse, og at saligheten skjeenkes Guds b6rn uten fortjeneste af blot naade formedels troen tii Kristus etc. Tilsidst formanede jeg hende aldrig mere at dve saadan sin Iegekunstd.a baade hun og de hende s6gte maatte vente sig den velfortjente straf etc. hvorover hun med hjertets fortrydelse og l6fte atrlrig mere at feste tro til saadant og misbruge Guds navn i noget tilfelde, vilde sflge hjelp af Herren at udrydde al vantro etc., derpaa jeg for den gang befalede hende 6uds naade ogi fdrelse til ndermere oplysninq. At saad.anne doktorinder hvoraf vistriok mange f indes blandt bdnderne, ere Vanskeligr at faa fat paa, er aarsagien er af den tanke, at saadanne tiltige kan sdge at gjdre ont paa et eller andet lem, som &benbarede dem. Den anden ting som er ugrundet Tradition, ey denne, at en del gamle bonder isar lengst inrle i fjord'ene (Masfj') ikke helligholder vor julehoytid, endskjlnt de vel sdge kirken, men saasnart de komme hjem, drives et og and.et husholdningsarbeid etc., men den LZLe dag

16 fra vor fgtrste jr-riedag angaar deres julehgytid, til hvilken tid de brygger,bager etc., if Frte deres beste kleeder, hel l igholder ef ter deres maarle 3de dage, efter d.en tid. angtaar da og deres granske aars regning. Disse holde sig altsaa den gemle stii og tid efterrettelig, og ei vil vide af den for nog,le ogi sekst"i aar siden grjorde forandring. Men formentlig sdm bonden seiv har sagt rnig, have de Svenske som i krigens tid L7L8 laa her fangen og'adsprette i landet' bragt bonden hertil, forestiilede dem, at kongen af Danmark havd.e forandret sin religion, var ei mere en Lutheran etc.- havde ei mere en ogi den samme tro og religion tilfeldes med de Svenske, det kunde de noksom se deraf, at julen ei mere stemmede overens med ders, den de helligholdte her med bonden efter Svensk regning. Dette har siden den tid som en tror antar skal fcstet for dem, og muligiens mangre enfoldige som desvcre have liden indsigt i Guds raad til deres salighed, har havt,.og. endnu have en indvortes tvil om vor retigions sand.hed og renhed, menende den er, som julen fgrandret, altsaa ei med magt. hvad de vil tro 1. Hvad jord hei CIg Jord krev, vil sige viidste hun ei selv, b. ud- sprungi forstaaes om ai 1e udspringede svagheder.. 2. Sdestranden, b. ond lugt av Sdetrold mdtte ham, c' formeente trold enten i soen hetler mulden, som med sine ureene aande meenes at, have blast paa den syge og paafgrt ham svagheder. d. formeente trold enten i Jorden, siden eller afddde i kirkegaarden, som skuld'e have en utiidig elskov til den syge ogr derved paafdre ham sygd'ommen' Heraf kommer det at et slag svaghed biandt bdnderne neesten som den faidende syge kaldes EIsk, e. af kroppen i mr:lden, f. af been i sten. g. af kj6d i rodder af tre. h. det skal gaae over og bortdov* ne, forsvinde. Han giav mig rdmmen at kjerne, b.- lad mig faa smdr deraf, c. hvad

17 I i6r du etc d. Hvad del ord Tiund, skal v*re viste hun ikke, e fra alie de som kand, gidre svigeri oq bedragr med melken. FCILKSMENGDE}I HER I PRESTEGJELDET. Her i prmstegjmldet er 557 Decimantes, omtrent 1350 Communicanter, aarlig f6des 80 til 90 b6rn, aarlig dor 50 til 60 mennesker. A1'le sjele her er 15 a 1600, og da saa mangie flere fddes enn dsr, tager summen merkelig ti1, indtil en og anden ekstraordineer svaghed som smaakoppene, nms1ingene tager desto fiere bort. At her blandt bondestanden grives frugtbarhed paa bdrneavling sees af fdlgende. fvar Rol land i Mykinq sogn,d&d for nogle og tyve aar siden, avlede med 3de (trende) koner 24 b0rn som aile bleve gifte. Mons Mgchisvold i Lyre sogn, avlede ned 3c1e koner 25 bdrn. En kone i Sandnes sogn, Randi Hope fgdde 3de ganger efterhverandre tvillinger, nemlig seks b6rn i tre aar, af hvilke de tvende tvillingier enda lever Kari Bj6rnekletten i bemeld.te sog'n fgd.d.e for Zde aar siden tre bdrn paa en gang, aaret eter Zd,e bdrn, de to af dem leve. Roginald Aadnekvam i Sandnes sogn har selv tillige med mange andre sagit mig, at hans fader Verkeland, d.ad for 40 aar siden i ha,ns 90de aar, ( etter Brekkeboka var han eldre), avle$e med sine 3de koner'35 b4rn, nemlig 15 med d.en f6rsle, 5 med d.en anden og 15, nemlig t2 sdnner og 3 ddtre med den tredje kone. Ai le disse 35 levede saa lenge at de blev ddpte, ja de fleste af dem bleve ogsaa gifte, men nu ere aile bortd6de, undtagen bemeldte Rognald. Foruden disse 35 bdrn, avlede han og med sine trend.e koner nogle dad,fad'le born. For nervarende tid lever nu ingen gamle som er over 1"00 aar, men for nogle og tyve aar siden ddcle en mand i 6streim sogn, han var som mangie har sagt L23 aar gammel, hans nafn var Ole Lanqfen-

18 DETTE FR.ESTEGJELD. PRODUKT, Nf;RING ETC, Dette prastegjeld er som resten af Hordelande, et haardt og mavert land, og folket i almindeligt fattigt, undtagen hvr:r enten f iskeri eller skau ligger til gaardene, der staar bonden sig ganske vel. Her i gjaldet er bondens nering ligesom af naturen inddelt i 3 slag: 1. Lindaas og Lyre soqn de mildeste, have gode bo og sedejorder, og f4rer til byen en god del h$, slagt og Osters, som giver bonden god fortjeneste. 2. dstreim og Fed.je sogn som de nmrmeste ved havet, have deres nering ved toske, sei, sild og lakse-fiskeri. I disse fire anfgrte sogn findes liden eller ingen skau, men bondens brende bestaar nesten i torv og lyng og tre-rddder som store oppgraves af jorden. De viser her i gamle tider have veeret overflodighed af skau, som efter bondens formening skulle ved fiendtlig' indfald I veere afbrend.t og ruineret. 3. Sandnes ogr Myching sogn, som og tii. land have deres nering af skaugbruk, nemlig Furre og endel Eqeskau, de have og gode jorder, derfor er de og bed.st i behold' At bonden agler hverken arbeide eiler livsfare at vinde, lot sees af f6l.gende. Til en gaard i Sandnes sogn, kaldes Kringlebntten, L L/Z mil fra sden ligger besveerlige og farlige veie for beboerne. Veien falder ned ad. et hoit steilbrat bergr, ved at sammen ere mang:e heengende stier med. f lettede riskviste, heftede ved hver andre, den dverste sties ender er festet med vidjer i bergets 6verste nab eller spid.se. Her op og ned ad denne smale sti gaar bonden med svaere byrd.er paa ryggen. Det som har beveget dem her oppe at bo er dem nrangrle af gres, skau, vildb ogi nlrllteber der falder' paa Fedje d ligger nesten t mil fra landet ude i.havet, bor 33 familier hist og her iidt adspredt fra hverandre udi en bugt eller

19 sund. Enhver mand har til sit hus liggende et lidet stykke jord kaldes plas, resten af hele Oen er en udyrket uddrken, fuld af lyng og krat. den skal filrsl for 2AO aar {ca, 1550-?) siden af Norske vtrre bebygget, og det fgrste rla byggede treehus staar endda og bebo- s, og den plas som familien derpaa bor beres i anledning af saslme den tilnavn liuse. Ffrr den tid Skal den vere beboet af Engelender og Scotlender, af hvis stenhuse adskillige rud.era endcla sees. lter ved Fedje hold"er sigr adski1lige sgefugle, dog kun af ordinere slags, d.e ere her meget tamme, da landet er frediyst, saa ei skud maa l6ses derpaa. Men paa Fstreim d holder sig' viber, som ere rare her paa disse grendser at se. De her flydende Strdmme, deres Beskaffenhed og Ldb etc. Her i prestegjeelder flyder fire sterke strdmme, nemlig' 1. Lyrestr0mmen den sdndreste, 2. Fladestrdmmen. 3. Veraasstr0fiunen, Og 4. Kielstrgmmen den nordreste. I gjennem en af de tre fgrste maa alle vi som bor her inden for dem, naar vi vil enten til byen, Lyren, 4sLreim eller Fedje, og naar de ldber paa det sterkeste enten,ud eller ind, kand ingen med baad roue (ro) der i gjennem, men maa bie ofte 3 a 4 timer indtii stdmmen noget sagrtes, da de her boende med et langt strgm tau med noget behendigr at. trekke baaden derigijennem, og isaa tilfelde maa 4 a 5 trekke paa tauet, og to vere i baaden for at holde den fra de skjer og klipper her i strornrnen lig:ger, hender det sig at enten tauet, starnnen eller folkene staar feil eller i,nogenmaade forser sig, saa at baaden med strdrlmens fart dreiee sig lidt, da er alt livs haab ude for den som ere i baaden. d'a den stragsen blir fyidt af vand, eller omkastet.. 1. Aarsagen til disse str#mmers sterkhed kancl mand af fdlgende beqribe, d.et kommer ait af ebbe og floed, og af.indldbenes smalhed fl1er, da end alt mere ogi mere fort ind ad

20 itixss sm*le *ltnd, hvsr inden for er mange store og larrge bugter og vaager hvor inlet udiober, i alle disse er ikke vandet halv floed, ndar udenfor strommen er fuldfioed, og da ldber strommen paa d.et sferkeste ind, og da kand ingen baade komme ud, saa at naar vandet er haiv r-rdfalden ud.enfore, da f4rst er her inde fuld floecl, rc.a er str#mmen gianske stitie, men det varer krrn nogle minutter, da vandet randt ud ad igjen, og har del sig vice versa, med deres sterke udldb. Med fuld. floed urlenfor ogi halv fj;ere ind.en for l6ber vand.et paa det sterkeste ud, og da kand. ingen komme ind., med fuldfjare her inde er atter vandet sti1le i nogle minuter, rnen vender sig stragsen med strdrmen ind ad thi vandet staar da ai ierede halv flc'ed ud.enfor som trenger sig ind, saa at hvor mand er kand man akkurat vid.e med at observere ebbe og floed, disse strgmmes IOb enten er ud heller ind, stor eller stilie etc. :.. 2. At Kielstr6mmen, som og: her andf 6rL, Idber imod de and.re strdmmer der til er fdlgende aarsag' som bdndene deromkring og attestere. A. At denne strdm ei l6ber saa stor og sterk som de tre foran fgrste strdmme, T deraf at vandet her i den er bredere, lengre friere L6b) ja udldb baade paa sdndre og nordre side, og er-altsaa vandet ei indelugit, som det er inden de lre f#rste strgmme B. At den l6ber naar soen f16r eller contra med Alverstrdmmen og de andrye som da L#ber nordefter og vice-versa, at den med floed igber nord contra med d.e andre som d.a sdr efter, komrner uden al tvil deraf, havet og den st,ore Feins Fjord skjerer nord.en paa lige ind ad dette trange sund, naar nu stten fl4er, da stoder det store havets floed and, og da med fart ldber sdnad sundet som er smalt og besat med mange smade bi ind- skj*r, dette kand ei andet end foraarsage en sterk sger- lobend.e str6m. Thi ingen havets floed, rnen iser d.en liden Lyrefjord. stoder sgnden paa ned ad til havet. Mange smaa

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846

I J. N. 2den Helligtrekonger-Søndag 1846 5252 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

3die Helligtrekonger-Søndag 1846

3die Helligtrekonger-Søndag 1846 5253 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

2den Advents-Søndag 1846

2den Advents-Søndag 1846 5319 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1846-47, fasc. 37, udgivet februar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

19. Om Kreaturenes Røgt

19. Om Kreaturenes Røgt 19. Om Kreaturenes Røgt Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de fornemmelig lægge Vind paa at

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Borghilds Strøms poesiebok

Borghilds Strøms poesiebok 1 Borghilds Strøms poesiebok Faadt av tante Anna juleaften 1903 Kjære Borghild Naar midt øie er lukt og min sjel er paa flugt og mit legeme er lagt paa en baare vil du mindes mig da vil du huske saa at

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples 2. juledag 2013 Livet er også i mørket Bøn: Send flere engle i det nye år salmer: Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere