Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008"

Transkript

1 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Per Overgaard Nielsen Universitetsdirektør Anne-Grete Gad Økonomichef 1

2 Indholdsfortegnelse 0 INDLEDNING DEN REGNSKABSMÆSSIGE ORGANISATION SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER, ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD OG OPDELING ØKONOMISKE FORHOLD SYDDANSK UNIVERSITETS EDB-ANVENDELSE SYDDANSK UNIVERSITETS REGNSKABSOPGAVER FORVALTNING AF INDTÆGTER Tilgodehavender fra salg FORVALTNING AF UDGIFTER Disponering Godkendelse og kontering Anvisning Særlige forhold ved forvaltning af specifikke udgiftstyper Ansættelse og afskedigelse af personale Løn Tjenesterejser Øvrige køb af varer, materiel og ydelser REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING PERIODISERING FORVALTNING AF EKSTERNE TILSKUDSPROJEKTER FORVALTNING AF AKTIVER Betalingsforretninger Kontrol med værdipost Forvaltning af varebeholdninger Disponering over fast ejendom Andre anlægsaktiver Registrering af udstyr Udlån Forvaltning af værdipapirer Legatforvaltning Forvaltning af andre ikke-statslige aktiver eller passiver PERIODE- OG ÅRSREGNSKAB Opbevaring af regnskabsmateriale EDB-BEHANDLINGEN I FORBINDELSE MED REGNSKABSFØRINGEN IT-SIKKERHED HOS SDU Overordnede retningslinjer Ansvarsplacering, udmøntning af retningslinjer m.m Identifikation og klassifikation af it-aktiver Uddannelse af personale, ansættelsesforhold m.m Fysisk sikkerhed: De fysiske og omgivelsesmæssige krav Styring af it-systemers og netværks drift Kontrol af adgang til systemer, data og netværk Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af it-systemer Beredskabsplanlægning Opfølgning på lovbestemte og kontraktlige krav BILAG

3 BILAG 1: VEDTÆGTER FOR SDU BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BILAG 3: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. TJENESTEREJSER BILAG 4: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. REPRÆSENTATIONSUDGIFTER BILAG 5: SDU S INDKØBSPOLITIK BILAG 6: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF SAMARBEJDSAFTALER MELLEM UNIVERSITETET OG PRIVATE VIRKSOMHEDER BILAG BILAG 8: OVERSIGT OVER LEGATER BILAG 9: OVERSIGT OVER TEGNINGSBERETTIGEDE MEDARBEJDERE BILAG 10: OVERSIGT OVER MEDARBEJDERE MED ADGANG TIL DANSKE BANK BILAG 11: BESKRIVELSE AF FÆLLESOMRÅDETS ORGANISERING BILAG 12: PROCEDURE VEDRØRENDE AFSTEMNING AF KONTO BILAG 13: VIDENSKABSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR AF 10. DECEMBER 2007 OM TILSKUD OG REGNSKAB M.V. VED UNIVERSITETERNE

4 0 Indledning Alle universiteter skal i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne udarbejde en regnskabsinstruks og er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold hertil. I henhold til 1 i Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. skal institutionernes regnskabsvæsen bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. Regnskabsvæsenet skal endvidere tilvejebringe de fornødne oplysninger til brug for den løbende interne regnskabsopfølgning, den periodiske regnskabsaflæggelse og udarbejdelsen af årsrapporten. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 46 og 47, at de regnskabsførende institutioner skal foretage en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Formålet med regnskabsinstruksen er således at sikre, at Syddansk Universitets (SDU) regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning. Regnskabsinstruksen skal nærmere beskrive, hvordan institutionen har tilrettelagt sine regnskabsopgaver samt ansvarsfordeling vedrørende de enkelte opgaver. Forretningsgange og interne kontroller skal fastlægges i regnskabsinstruksen under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Regnskabsinstruksen for SDU er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser, der angiver, at instruksen skal være opbygget omkring en beskrivelse og fastlæggelse af ansvars- og kompetenceforhold i relation til henholdsvis: Den regnskabsmæssige organisation Regnskabsopgaver Edb-anvendelse. Regnskabsinstruksen er opbygget som et hoveddokument, der klarlægger den overordnede formelle ansvarsfordeling samt en række bilag. Ændringer i regnskabsinstruksens hoveddokument kræver godkendelse af universitetsdirektør og økonomichef. Bilagene vil blive ajourført, når det er nødvendigt. Det er Økonomiområdets ansvar, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og ajourføres, samt at den formidles til alle relevante medarbejdere. 4

5 1 Den regnskabsmæssige organisation 1.1 Syddansk Universitets opgaver, organisatoriske tilhørsforhold og opdeling SDU er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Hjemsted og værneting er Odense, og hovedadressen er: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udviklingen af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Som central viden- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse og forskning. Organisation Bestemmelserne om SDU s ledelse er fastsat i Universitetsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning af universitetets samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender SDU s budget efter indstilling fra rektor samt universitetets organisation. 5

6 Universitetets daglige ledelse varetages af rektor, inden for de rammer bestyrelsen har fastlagt. Rektor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jvf. Universitetslovens 14, stk. 7. Rektor uddelegerer den daglige ledelse til ledere på underliggende niveauer, hvor dette findes hensigtsmæssigt. SDU s direktion består af følgende 11 medlemmer: Rektor Prorektor Universitetsdirektør 5 dekaner Overbibliotekar Uddannelsesdirektøren på Det Tekniske Fakultet Direktøren på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi (Slagelse) Bestyrelsen kan vælge at opdele universitetet i hovedområder. For hvert hovedområde ansætter rektor en dekan, jvf. Universitetslovens 14, stk. 4. Forskning og undervisning foregår inden for følgende fem faglige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Tekniske Fakultet Dekanen er ansvarlig for ledelsen af det tildelte fakultet og er ansvarlig for, at de tilskud, der stilles til rådighed for fakultetet, anvendes i overensstemmelse med tilskudsforudsætningerne. Dekanen har personaleledelsen af fakultetets medarbejdere. Under hvert fakultet oprettes et antal institutter. Dekanen kan ansætte institutledere. Institutlederen har den daglige ledelse af instituttet. Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere. Institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer inden for bevilligede rammer. Institutterne disponerer over bevillinger jvf. delegationsskrivelser fra rektor og dekan. Ved skift i institutlederstillinger påhviler det den tiltrædende institutleder snarest muligt efter tiltrædelse at indsende fuldmagtsformular til Controllerafdelingen. Universitetets administration er samlet under fællesadministrationen, som er det 6. budgetområde. Fællesadministrationen er organiseret således: Linjeorganisationen: o Studiekontoret o Økonomiområdet, der består af fire afdelinger 6

7 Budgetafdelingen Regnskabsafdelingen Controllerafdelingen Forskerservice o Personaleområdet o Bygningsområdet o Serviceområdet o IT-Service Centrale stabe: o Ledelsessekretariatet o Projektafdelingen o Syddansk Universitets Efteruddannelse Campusorganisationen: o Campusser i Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg Bilag 11 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af Fællesområdet. Syddansk Universitets syvende budgetområde er Syddansk Universitetsbibliotek. 1.2 Økonomiske forhold Universitetets regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt, noter samt et formålsregnskab. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektør. Årsrapporten aflægges efter Bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteter og revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. SDU er i Finansloven opført under hovedkonto SDU er registreringspligtig i henhold til momsloven og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. SDU er registreret med CVR-nr Universitetsdirektøren er efter bemyndigelse fra rektor leder af universitetets fællesadministration og udfører legalitetskontrol med universitetet. Til dette formål skal universitetsdirektøren sørge for, at de fornødne regnskabsmæssige og forvaltningsmæssige instrumenter er til stede. Økonomichefen varetager den økonomiske forvaltning, mens den daglige ledelse af Regnskabsafdelingen varetages af regnskabschefen. Regnskabsafdelingen varetager regnskabsføring og betalingsforretninger for samtlige institutter og afdelinger. En begrænset del af regnskabsregistreringen foretages af Bygningsområdet, Serviceområdet og Universitetsbiblioteket 7

8 inden for tildelt område. Til brug for mindre ind- og udbetalinger forefindes der underkasser ved øvrige campusser og biblioteker m.m. Der foretages regnskabsudarbejdelse for: Den Selvejende Institution Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelse på Fyn Feriefonden for medarbejdere ved Syddansk Universitet Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Legatregnskaber, jvf. bilag 8. SDU har ikke henlagt regnskabsmæssige opgaver uden for organisationen. SDU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. SDU udfører tilskudsfinansierede aktiviteter efter reglerne i den til enhver tid gældende budgetvejledning 1.3 Syddansk Universitets edb-anvendelse SDU har tilrettelagt sin it-sikkerhed efter retningslinjerne i den statslige it-sikkerhedsstandard (DS 484). SDU s retningslinjer for it-anvendelsen er organiseret omkring følgende sikkerhedsbegreber: Tilgængelighed Integritet Fortrolighed. 8

9 2 Syddansk Universitets regnskabsopgaver 2.1 Forvaltning af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Ansvars- og kompetencefordeling Universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar, institutledere og kontorchefer har på rektors vegne ansvaret for de indtægter, der oppebæres. Universitetets samlede indtægtsbudget fordeles efter nærmere retningslinjer af rektor til de enkelte fakulteter, institutioner og afdelinger. Den disponeringsberettigede er ansvarlig for, at Debitorbogholderiet modtager grundlag til brug for udarbejdelse af faktura eller kreditnota. Bogholderiet er ansvarligt for kontrol af, at alle relevante grunddata er modtaget i skriftlig form fra den disponeringsberettigede, inden faktura/kreditnota udstedes. Regnskabsafdelingen er ansvarlig for kontrol med og opfølgning på forfaldne debitorer. SDU s væsentligste indtægter består af følgende: Taxameterindtægter Øvrige finanslovsindtægter Eksterne midler Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Taxameterindtægter Taxameterindtægter er indtægter, der opnås på grundlag af studenterårsværk (STÅ) ud fra beståede eksaminer m.v. samt en takst fastsat i den årlige finanslov. Taxameterindtægter for ordinære, deltids- og gæstestuderende opgøres på grundlag af oplysninger i STADS (Det Studie Administrative System) om beståede eksaminer og optagne studerende. Studiekontoret er ansvarligt for registrering mv. i STADS samt fakturering fra dette system, gennem overførsel af data til ØSS og udskrift af faktura fra ØSS. Registrering af eksamensoplysninger kontrolleres altid af en anden medarbejder end den, der har foretaget registreringen. Budgetafdelingen er ansvarlig for indkaldelse af materiale til brug for indrapportering af STÅ samt ansvarlig for selve indrapporteringen til Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Derudover kontrolleres at ministeriernes tilskudsbreve er korrekte. 9

10 Statistikkontoret og fakulteterne mv. (jvf. arbejdsprocedure vedr. STÅ-indberetninger) er ansvarlig for rettidig udarbejdelse af opgørelser og materialer til brug for indrapporteringen af STÅ. Tilskud til deltidsstuderende udløses kun i det omfang deltageren indbetaler deltagerafgiften inden fristerne fastsat af Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Øvrige finanslovsindtægter Budgetafdelingen er ansvarlig for opgørelse og kontrol med øvrige finanslovsindtægter. Eksterne midler Eksterne midler opnås gennem kontakt til virksomheder, fonde mv. Ved tilskud af eksterne midler skal der oprettes kontrakt mellem instituttet og virksomheden, og der skal udarbejdes ansættelsesbrev ved f.eks. tilskud til ph.d.-studerende. Instituttet er ansvarlig for, at kopi af ansættelsesbrev formidles til Personalekontoret, Budgetafdelingen samt Forskerservices projektadministration. Det er Personalekontoret, der ansætter personale på den eksterne virksomhed. Ved bevilling fra privat virksomhed skal der altid indgås en kontrakt. Kontrakten udarbejdes af instituttet og fakultetet, hvorefter den skal kontrolleres af Forskerservice. Alle kontrakter skal endelig godkendes af kontorchefen for Forskerservice, regnskabschefen eller universitetsdirektøren. Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Kommerciel indtægtsdækket virksomhed udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Finansministeriets til enhver tid gældende budgetvejledning. Prisfastsættelse i forbindelse med kommerciel indtægtsdækket virksomhed fastsættes efter reglerne i budgetvejledningen, således at prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. Inden igangsættelse af indtægtsdækket virksomhed skal der foreligge en samarbejdsaftale eller kontrakt mellem bevillingsgiver og bevillingshaver. Kontrakten skal som minimum underskrives af bevillingsgiver, bevillingshaver og institutleder samt godkendes juridisk af Forskerservice. Salg af retsmedicinske ydelser fastsættes efter regler fastlagt af Justitsministeriet. Prisfastsættelsen sker efter principperne om kommerciel indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed. Øvrige indtægter Ansvaret for prisfastsættelsen ligger hos økonomichefen og den enkelte institutleder/budgetansvarlige. Henvendelse om godkendelse rettes til Regnskabsafdelingen. 10

11 Udleje af ejendom og arealer samt øvrige lejeindtægter sker i overensstemmelse med gældende cirkulærer og fastsættes med det almindelige niveau på det pågældende område. Salg af undervisningsmateriale sker til studenterboghandelen. Ved deltidsuddannelser opkræver universitetet deltagerbetaling. Det gælder endvidere, at studerende fra lande uden for EU/EØS kan optages mod fuld betaling af hele uddannelsesforløbet. Prisfastsættelsen sker på baggrund af et af universitetet udarbejdet beregningsgrundlag. Deltagerbetalingen må sammen med et eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne, jvf. Universitetslovens 26, stk. 4. Regelsæt Disponering skal ske i overensstemmelse med de generelle og specielle forudsætninger hvorunder SDU s bevillinger er givet, samt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende budgetvejledning. Indtægter skal dokumenteres ved kontantsalgsbilag eller ved kreditsalg i form af følgesedler, kopi af skrivelser mv. Ved kreditsalg udskrives faktura. Det nødvendige grundmateriale mv. skal forsynes med godkendelsespåtegning og kontering af de dertil bemyndigede personer og straks indsendes til Bogholderiet. Udlevering af varer mv. på kredit må kun ske mod kvittering. Ved udstedelse af faktura skal følgende fremgå og registreres: Udstedelsesdato Leveringsdato Fortløbende fakturanummer Syddansk Universitets navn og adresse Købers navn og adresse. Leverancens ydelse og omfang Eventuel rabat, hvis dette ikke er indregnet i enhedsprisen Enhedspris på det leverede Afgiftsgrundlaget Gældende momssats Momsbeløb Særskilt sammentælling af eventuelle momsfrie leverancer Ved salg til andre EU-lande skal købers momsnummer fremgå Budgetafdelingen er i samarbejde med fakulteter og institutter ansvarlig for kontrol med, at samtlige opnåede taxameterindtægter og øvrige tilskud indbetales til SDU. Indbetalte taxameterindtægter registreres aconto på omkostningssted 999, indtil den endelige fordeling sker, derefter foretages der endelig registrering. 11

12 2.1.1 Tilgodehavender fra salg Debitorer registreres i debitormodulet til økonomisystemet ØSS. Udstedelse af fakturaer sker både centralt i Debitorbogholderiet, Studiekontoret og decentralt i Sønderborg via ØSS samt for deltidsuddannelser via STADS-systemet. STADS systemet anvendes til oprettelse af fakturakladder, hvorefter brugeren i STADS er ansvarlig for overførsel til ØSS samt efterfølgende udskrivning af faktura gennem ØSS. Kreditsalg sker efter følgende princip: Betaling 30 dage netto, medmindre andet aftales Beløbene opkræves ved udsendelse af faktura Ved forsinket betaling udsendes to rykkere. Salg på kredit skal begrænses i videst muligt omfang og bør ikke ske til personer, som er SDU ukendte. Ansvars- og kompetencefordeling Debitorbogholderiet forestår oprettelse og vedligeholdelse af stamdata samt rykkerprocedurer. Debitorbogholderiet har ansvaret for iværksættelse af rykkerprocedurer ved forsinket betaling. Debitorbogholderiet udskriver månedligt en debitorforfaldsliste. Listen kommenteres af Debitorbogholderiet og gennemgås med regnskabschefen. Ved forfald udsender Debitorbogholderiet to skriftlige rykkere. Ved længerevarende forfald kontaktes fakturaudsteder (instituttet/afdelingen, der har bedt om udstedelse af en faktura), der efterfølgende skal tage kontakt til debitor og afklare eventuelle forhold. Kan eventuelle forhold ikke afklares, sendes fordringen til Inddrivelsescentret under SKAT eller til retslig inkasso. I visse situationer foretages dog nedskrivning. Forfaldne fordringer kan afskrives eller nedskrives, når det ved retsforfølgelse er konstateret, at inddrivelse er helt eller delvist udelukket. Er der tale om væsentlige beløb, skal der med jævne mellemrum følges op på debitors økonomi med henblik på genoptagelse. Afskrivninger eller inkasso kan kun besluttes af regnskabschefen eller økonomichefen. Debitorbogholderiet modtager besked/kvittering på eventuelle nedskrivninger. Bogholderiet er ansvarligt for afstemning af debitormodul med finans. Studiekontoret er ansvarligt for oprettelse af tilmeldinger i STADS samt udsendelse af fakturaer til samtlige personer, der er tilmeldt deltidsuddannelsen gennem STADS. 12

13 2.2 Forvaltning af udgifter Forvaltning af udgifter omfatter disponering og godkendelse af udgiftsbilag. Nedenfor følger eksempler på disponering: Ansættelse og afskedigelse af personale Aftale om ydelse af vederlag en gang for alle eller som særydelse samt ændring af personalelønninger Iværksættelse af over-/merarbejde Aftaler om køb af varer, materialer, tjenesteydelser mv. Indgåelse af lejemål Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejde Aftaler om bygge- og anlægsarbejder Afgivelse af tilsagn om tilskud mv. Ansvars- og kompetencefordeling Opgaverne i foregående afsnit skal udføres af personer, som har følgende roller: 1. Disponent 2. Godkender 3. Anviser 4. Bogholder 5. Betaler. Det skal bemærkes, at der anvendes andre betegnelser end de ovenfor nævnte i modulet til økonomisystemet, der vedrører elektronisk fakturering. Der skal som minimum etableres en funktionsadskillelse, der sikrer, at medarbejdere, der udfører opgaverne 1-3, ikke samtidig kan udføre opgaverne 4 og 5. Der skal ligeledes være funktionsadskillelse i forbindelse med opgaverne 4 og 5. Der må ikke i forbindelse med transaktioner, der indebærer udbetalinger eller anskaffelser til personen selv være personsammenfald mellem den godkendende og den anvisende. En medarbejder må ikke være anviser på udbetalinger eller anskaffelser til egne overordnede. Opgaverne 1-3 beskrives herunder. Opgaverne 4 og 5 beskrives i afsnit 2.3 og Disponering Rektor tegner universitetet udadtil og disponerer over universitets ressourcer inden for de af bestyrelsens fastlagte retningslinjer og rammer. Rektor bemyndiger universitetsdirektøren til at disponere og godkende udgifter inden for givne bevillinger under fællesadministrationen. Universitetsdirektøren giver i nærmere bestemt omfang afdelinger under fællesadministrationen bemyndigelse til at disponere over givne bevillinger. 13

14 Den daglige ledelse og dermed den forbundne økonomiske disponering varetages af prorektor, universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar, institutledere og kontorchefer inden for tildelte områder og bevillinger. Budgetafdelingen udarbejder i samarbejde med fakulteterne de enkelte institutters/afdelingers indtægts- og omkostningsbudget. Den budgetansvarlige må disponere inden for de tildelte budgetter uden anden godkendelse. Såfremt der er tale om disponeringer, der ligger uden for det tildelte budget, inddrages ledelsen i beslutningsprocessen. Der afholdes to årlige budgetmøder, hvor der følges op på budgettet og eventuelle afvigelser. For alle, der er bemyndiget til at disponere og godkende udgifter, skal der foreligge skriftlig fuldmagt i den fælles attestationsmappe, der opbevares i Controllerafdelingen. Adgangen til at råde over fondsmidler (ekstern finansiering) under administration af SDU tillægges af institutlederen den forsker/medarbejder, der er ansvarlig for det projekt, hvor midlerne er givet til Godkendelse og kontering Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser mv. skal dokumenteres ved gyldig regning, faktura eller andet specificeret materiale fra leverandøren. Ved godkendelse af bilagenes materielle og økonomiske indhold skal følgende som minimum kontrolleres: At bilaget vedrører og er udstedt til SDU At købet er sket i henhold til universitetets retningslinjer At forholdet mellem beløb, nytteværdi og omkostning er tilfredsstillende At den fakturerede ydelse eller vare er leveret, og at kvalitet og antal er kontrolleret At fakturaen er sammenholdt med eventuel indkøbsrekvisition At bogføringen er korrekt periodiseret At der er sket korrekt kontering At repræsentationsbilag er påført oplysninger om formål, tidspunkt og deltagerkreds Såfremt der anvendes kopi af bilag, skal årsagen hertil fremgå af bilaget samt grunden herfor angives. Hvis godkenderen ikke er budgetansvarlig, skal bilaget herudover anvises af den budgetansvarlige eller den, som er bemyndiget til at anvise på den budgetansvarliges vegne. Godkendelse af interne bilag 14

15 En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Bilagene skal underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Alle bilag skal forsynes med godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og eventuel betaling. Bilag i forbindelse med ompostering af tidligere konterede bilag skal vedhæftes det oprindelige grundbilag i kopi, dog ikke i forbindelse med at omkonteringen sker via et ADI-bilag Kontering af bilag I forbindelse med godkendelsen skal der foretages kontering. Konteringen foretages ved at påføre bilaget relevant kontostreng, hvorved transaktionens art samt indplacering i regnskabet fastlægges. Kontostrengen - dvs. det antal felter, man skal forholde sig til, når et bilag skal konteres - består af 8 felter uafhængige af hinanden, kaldet segmenter og ser således ud: Segment: Antal cifre: Underkonto 2 Artskonto 6 Omkostningssted 1 (bruger/afdeling) 3 Formål 2 Projekt 5 Finansieringskilde 2 Analyse 5 Omkostningssted 2 3 Når et bilag (fx fakturaer, kassebilag, omposteringsbilag) skal konteres, skal man i princippet forholde sig til samtlige segmenters udfyldelse. Dog vil det være sjældent, at samtlige segmenter skal udfyldes Anvisning Anvisning af bilag Ved anvisning forstås, at bilaget godkendes og anvises til registrering og betaling af en dertil anvisningsberettiget person. Som udgangspunkt er dette den budgetansvarlige, men beføjelsen kan uddelegeres. For bilag, som indebærer udbetalinger eller anskaffelser til personen selv, skal anviser være en anden person. Anviser skal i denne forbindelse være særlig opmærksom på følgende punkter: At bilaget vedrører og er udstedt til SDU At købet er sket i henhold til universitetets retningslinjer At forholdet mellem nytteværdi og omkostning er rimeligt. 15

16 2.2.4 Særlige forhold ved forvaltning af specifikke udgiftstyper Ansættelse og afskedigelse af personale Ansættelse Bestyrelsen ansætter rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør. Den øvrige ansættelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen er uddelegeret til dekaner, overbibliotekar og universitetsdirektør på de respektive områder Nye og ledige stillinger besættes efter opslag i henhold til gældende regler. Enhver fastansættelse skal ske ved oprettelse af et ansættelsesudvalg, der skal sikre, at de krævede faglige kvalifikationer og ledelsesmæssige kompetencer er til stede. For VIP er der lovmæssigt angivet rammer for stillingsopslag og udvælgelse. For TAP følges universitetets personalepolitiske retningslinjer. Institutledere og kontorchefer har kompetence til at ansætte medarbejdere for perioder på højst et års varighed. I disse tilfælde står institutlederen/kontorchefen inde for medarbejdernes faglige kompetence. Ansættelse af VIP aflønnet af ordinære midler ekspederes af fakultetssekretariatet, dog sker den afsluttende lønfastsættelse på Personalekontoret. Ansættelse af VIP, finansieret af eksterne midler, DVIP samt TAP, ekspederes af Personalekontoret. Universitetsbiblioteket ekspederer selv ansættelser af VIP og TAP. For alle ansættelser oprettes en personalemappe i Personalekontoret. Herfra gives besked til Lønkontoret om oprettelse af medarbejderen i SLS. Oprettelse af nye stillinger og genbesættelse af stillinger skal ligge inden for det årlige budget/den økonomiske ramme, der vedtages af bestyrelsen. Ved ansættelser skal der sammen med ansættelsesbrevet sendes et oplysningsskema, som skal returneres til Personalekontoret. Personalekontoret er herefter ansvarlig for beregning af anciennitet og lønindplacering, for angivelse af kontostreng samt for indberetning til lønsystemet. Af hensyn til fortrolighed og administrative forhold skal personalesagerne opbevares i personalearkivet, der forefindes i Personalekontoret. Personalekontoret er ansvarligt for personalearkivet. Fratrædelse Bestyrelsen afskediger rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte regler. Den øvrige afskedigelseskompetence ligger hos rektor. Det er kun rektor, der kan bortvise, afskedige og give advarsler til øvrigt personale. Sådanne sager behandles derfor altid af Personalekontoret, hvortil henvendelse i alle tilfælde skal rettes. Der må under ingen 16

17 omstændigheder foretages disciplinære skridt overfor medarbejdere, uden at Personalekontoret kontaktes. Personalekontoret forestår herefter sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner. Institutlederen/kontorchefen/overbibliotekaren giver besked til Personalekontoret, når medarbejdere ophører, også når dette sker ved udløbet af tidsbegrænsede ansættelser. Ved en medarbejders opsigelse skal lederen tilbyde medarbejderen en fratrædelsessamtale Løn Ansvarlig Alle lønrelaterede funktioner varetages af Lønkontoret og Personalekontoret under Personaleområdet. Oprettelse af medarbejdere Fastsættelse af løn sker i henhold til gældende overenskomster samt universitetets lønpolitik, som beskriver kriterier for fastsættelse af individuelle tillæg m.m. Indplacering i personalekategori foretages af det kontor, som i henhold til ovenfor ekspederer ansættelsen. På baggrund af dette udfylder Personalekontoret et person- og løndataskema (der bl.a. indeholder den fulde kontostreng), som sendes til Lønkontoret. På baggrund af dette opretter Lønkontoret medarbejderne i SLS. Indrapportering i SLS og uddatakontrol Indrapportering til SLS kan kun foretages af bemyndigede personer og sker ved anvendelse af brugeridentifikation og password og i øvrigt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens brugervejledning. Der finder en personmæssig adskillelse sted mellem registreringsfunktionen og kontrolfunktionen. Registreringen af løndata i SLS foretages kun efter godkendte grundbilag. Der skal være påført kontostreng på alle bilag inden de videresendes til behandling på Lønkontoret. Timeløn indrapporteres på baggrund af timesedler og kontrakter modtaget fra de enkelte afdelinger. Ved indrapportering kontrollerer Lønkontoret påførsel af kontostreng og attestation af institutleder, kontorchef eller anden bemyndiget. Uddata kontrolleres i henhold til retningslinjerne fra Økonomistyrelsen om SLS. Kontrollen foretages ved sammenholdelse med de originale grundbilag og udføres af en anden medarbejder i Lønkontoret end den, som har indrapporteret. Efter lønkørsel i SLS indlæses og bogføres lønnen i ØSS. Der udskrives fejlliste, hvorefter eventuelle fejl rettes af Lønkontoret. Lønregulering Lønregulering foretages efter gældende overenskomster og aftaler. 17

18 Ydelse af løntillæg Institutledere/kontorchefer har kompetence til at tildele engangsvederlag og kan give indstilling til dekanen/universitetsdirektør om individuelle tillæg. Institutlederen/kontorchefen og overbibliotekaren har ansvaret for, at eventuelle funktionstillæg til stadighed er gældende. Andre ydelser end løn Beslutning om tildeling af andre ydelser end løn (f.eks. bærbar pc, supplerende hjemmearbejdsplads, ADSL-forbindelse i hjemmet mv.) træffes af den budgetansvarlige efter nærmere retningslinjer fastlagt af direktionen. Refusioner Anmodninger om refusion udarbejdes af Personalekontoret på baggrund af manuelle indberetninger fra afdelingerne/institutterne samt Personalekontorets oplysninger om orlov, barsel, sygdom mv. Lønkontoret kontrollerer, om der modtages refusion for de anmodninger, der er indsendt. Refusionen bogføres af Regnskabsafdelingen, når den er modtaget og registreret i banken. Herefter registrerer Lønkontoret refusionen i SLS. Institutlederen/kontorchefen skal foranledige, at der ved barsel gives besked til Personalekontoret tre måneder før forventet fødsel. Sygdom af en varighed over 14 kalenderdage skal meddeles på den 15. dage. Flekstid/overtid De ansatte, der er omfattet af en i Samarbejdsudvalget tiltrådt flekstidsordning, foretager tidsregistreringen via. tidsregistreringssystemet BUANCO. Personalets registrering af flekstid sker løbende. Personalet er ansvarlig for månedligt at udskrive liste over timer fra BUANCO. Listen skal attesteres af medarbejderen og afleveres til kontorchefen. Flekstidsordningen administreres af Serviceområdet efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke ydes kontant vederlag for opsparet tid. Overtid i forhold til normeret tid ud over 40 timer ved udgangen af opgørelsesperioden bortfalder. Beordret mer-/overarbejde berører ikke flekstiden og honoreres efter gældende overenskomst. Beslutning om ydelse af over- og merarbejdsbetaling træffes af den budgetansvarlige. Serviceområdet har ansvaret for driften af BUANCO samt for oprettelse/nedlæggelse af brugere. Oprettelse/nedlæggelse af brugere sker på baggrund af informationer fra institutledere/kontorchefer. Feriepengeforpligtelse 18

19 For universitetets medarbejdere, der jvf. overenskomst modtager løn under ferie, og elever afsættes midler til lønforpligtelsen under ferie. Lønforpligtelsen indeholder den almindelige ferie, dvs. løn under ferie, særlig feriegodtgørelse og særlige feriedage. Forpligtelsen opgøres på baggrund af den ferieberettigede løn. Ved ferieårets udløb 1. maj kan der overføres restferie efter godkendelse fra institutlederen/kontorchefen/overbibliotekaren. Registrering heraf sker lokalt ved opdatering af ferieplanerne. Opgørelse og indregning i årsrapporten af feriepengeforpligtelse I årsrapporten indregnes en forpligtelse til at betale medarbejderne løn under ferie. Opgørelsen sker i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om beregning af feriepengeforpligtelse. Denne tager højde for ferie, særlige feriedage og særlig feriegodtgørelse. For eksterne projekter tilskrives feriepenge månedsvis i forbindelse med masseallokeringerne i takt med, at der afholdes løn på projekterne. (Masseallokering er automatisk beregning af statuskonti på projekter, herunder automatisk løbende indtægtsførelse i takt med udgiftsafholdelse og fordeling af blandt andet overhead og feriepenge m.v.) Således sker der fuldstændig periodisering af feriepenge for projekterne. Tilskrivningen sker automatisk i ØSS ved Controllerafdelingens kørsler. Ved projektansattes afholdelse af ferie konteres ferien som et træk på den masseallokerede feriepengeforpligtelse. Bogføring heraf sker via Personalekontorets ferietræk på baggrund af de månedsvist opdaterede ferieplaner. Personalekontoret er ansvarlig for at opgøre afholdt og optjent ferie samt afgive oplysninger til brug for beregningen af feriepengeforpligtelsen til Controllerafdelingen. Controllerafdelingen har ansvaret for bogføringen af feriepengeforpligtelsen samt den endelige afstemning af forpligtelsen til feriepengeopgørelsen Tjenesterejser Generelt Reglerne om godtgørelse af befordringsudgifter samt regler om godtgørelse af merudgifter i forbindelse med tjenesterejser i Danmark og udlandet er beskrevet i Cirkulære om tjenesterejseaftalen. Satserne er beskrevet i Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Godtgørelse af merudgifter og rejseafregning Det er SDU s politik at godtgøre merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med en tjenesterejse. Udgiften til rejser i tjenstligt øjemed dækkes af fakulteter, institutter og områder/afdelinger. 19

20 Godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider mv. sker hvis rejsen har haft en varighed på under 24 timer mod dokumentation i form af originale bilag samt på baggrund af den attesterede rejseafregningsblanket. Hvis rejsen har haft en varighed over 24 timer godtgøres udgifter til måltider efter et af følgende principper efter den rejsendes valg: 1. Time- og dagpenge 2. Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt procentgodtgørelse Hvis overnatningsudgiften ikke refunderes mod dokumentation, udbetales et udokumenteret nattillæg. Rejsekontoret eller kassererkontorerne foretager herefter den endelige kontrol og afregning. Rejseforskud kan om nødvendigt udbetales gennem Rejsekontoret eller Kassererkontoret efter forudgående godkendelse af budgetansvarlig. I to situationer accepteres dog, at der ikke foreligger en forskudsblanket underskrevet af den budgetansvarlige, nemlig når Rejsekontoret er i besiddelse af en underskrevet bevillingsskrivelse til en rejse, eller hvis den rejsende på et analysenr. har en bevilling til at rejse. Tilgodehavende rejsegodtgørelse afregnes løbende og tilstræbes overført til medarbejderens lønkonto ca. 1-2 uger efter, at rejseafregningsblanketten er modtaget. Universitetet anvender et elektronisk rejsebehandlingssystem - Voyager - til behandling af de indsendte rejseafregninger. Voyager har elektroniske snitflader til ØSS, Danske Banks netbank og rapportering til SKAT. Den endelige afregning til den ansatte sker ved en udskrift fra Voyager, hvorefter den ansatte kan sammenholde denne udskrift med den indsendte rejseafregning. Eventuelle rejseforskud modregnes i forbindelse med den endelige rejseafregning. Anvendelse af privat transportmiddel på tjenstlig rejse forudsætter forudgående godkendelse fra den nærmeste leder. Ved regelmæssig kørsel af større omfang, hvor man ønsker den høje takst skal der søges skriftlig bemyndigelse hos regnskabschefen, og ansøgningen skal være godkendt af en bevillingsansvarlig. Ved regelmæssig kørsel i egen bil udfyldes en særlig kørselsblanket, der månedligt skal afleveres til Regnskabsafdelingen i attesteret stand. Optjente bonuspoint, rabatter o. lign. Det skal undgås, at der købes flyrejser med bonuspoint, jvf. cirkulære om bonusordninger i forbindelse med tjenesterejser (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=6019) Eventuelle bonuspoint, der i særlige tilfælde optjenes i forbindelse med tjenesterejser, tilhører det tjenestested der har afholdt rejseudgiften, og kan af tjenestestedet anvendes i forbindelse med køb af tjenesterejser. Bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser kan således ikke anvendes til private formål. 20

Bilag 1: Universitetsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209

Bilag 1: Universitetsloven. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209 Bilag 1: Universitetsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164209 1 Bilag 2: Vedtægt for SDU http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/vedtaegter 2 Bilag 3: Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 9 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 7 1.4 BUDGETOPGAVER...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 10

Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 REGNSKABSOPGAVER... 10 Regnskabsinstruks 0 Indhold FORORD... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 SDU S OPGAVER OG ORGANISATORISKE OPDELING... 5 1.2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER... 7 1.3 IT-ANVENDELSE... 8 1.4 BUDGETOPGAVER... 9 2 REGNSKABSOPGAVER...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Q&A rektors delegationsinstruks:

Q&A rektors delegationsinstruks: Q&A rektors delegationsinstruks: Senest opdateret den 06.06.2017 Find inspiration til din søgning ved hjælp af emneordene og brug control/f til at fremsøge ordet i teksten. Du kan kun søge på et ord ad

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Forretningsgang for ledelsestilsyn Oprettelse og anvendelse Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for godkendelse: Godkendt af: Ansvarlig for opdatering:

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere