Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Syddansk Universitet, den 1. august 2008"

Transkript

1 Forord I henhold til 12 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne skal alle universiteter udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Syddansk Universitet har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages. Regnskabsinstruksen for Syddansk Universitet er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Syddansk Universitet, den 1. august 2008 Per Overgaard Nielsen Universitetsdirektør Anne-Grete Gad Økonomichef 1

2 Indholdsfortegnelse 0 INDLEDNING DEN REGNSKABSMÆSSIGE ORGANISATION SYDDANSK UNIVERSITETS OPGAVER, ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD OG OPDELING ØKONOMISKE FORHOLD SYDDANSK UNIVERSITETS EDB-ANVENDELSE SYDDANSK UNIVERSITETS REGNSKABSOPGAVER FORVALTNING AF INDTÆGTER Tilgodehavender fra salg FORVALTNING AF UDGIFTER Disponering Godkendelse og kontering Anvisning Særlige forhold ved forvaltning af specifikke udgiftstyper Ansættelse og afskedigelse af personale Løn Tjenesterejser Øvrige køb af varer, materiel og ydelser REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING PERIODISERING FORVALTNING AF EKSTERNE TILSKUDSPROJEKTER FORVALTNING AF AKTIVER Betalingsforretninger Kontrol med værdipost Forvaltning af varebeholdninger Disponering over fast ejendom Andre anlægsaktiver Registrering af udstyr Udlån Forvaltning af værdipapirer Legatforvaltning Forvaltning af andre ikke-statslige aktiver eller passiver PERIODE- OG ÅRSREGNSKAB Opbevaring af regnskabsmateriale EDB-BEHANDLINGEN I FORBINDELSE MED REGNSKABSFØRINGEN IT-SIKKERHED HOS SDU Overordnede retningslinjer Ansvarsplacering, udmøntning af retningslinjer m.m Identifikation og klassifikation af it-aktiver Uddannelse af personale, ansættelsesforhold m.m Fysisk sikkerhed: De fysiske og omgivelsesmæssige krav Styring af it-systemers og netværks drift Kontrol af adgang til systemer, data og netværk Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af it-systemer Beredskabsplanlægning Opfølgning på lovbestemte og kontraktlige krav BILAG

3 BILAG 1: VEDTÆGTER FOR SDU BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BILAG 3: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. TJENESTEREJSER BILAG 4: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. REPRÆSENTATIONSUDGIFTER BILAG 5: SDU S INDKØBSPOLITIK BILAG 6: INTERNT CIRKULÆRE VEDR. VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF SAMARBEJDSAFTALER MELLEM UNIVERSITETET OG PRIVATE VIRKSOMHEDER BILAG BILAG 8: OVERSIGT OVER LEGATER BILAG 9: OVERSIGT OVER TEGNINGSBERETTIGEDE MEDARBEJDERE BILAG 10: OVERSIGT OVER MEDARBEJDERE MED ADGANG TIL DANSKE BANK BILAG 11: BESKRIVELSE AF FÆLLESOMRÅDETS ORGANISERING BILAG 12: PROCEDURE VEDRØRENDE AFSTEMNING AF KONTO BILAG 13: VIDENSKABSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR AF 10. DECEMBER 2007 OM TILSKUD OG REGNSKAB M.V. VED UNIVERSITETERNE

4 0 Indledning Alle universiteter skal i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne udarbejde en regnskabsinstruks og er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold hertil. I henhold til 1 i Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. skal institutionernes regnskabsvæsen bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltningen, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. Regnskabsvæsenet skal endvidere tilvejebringe de fornødne oplysninger til brug for den løbende interne regnskabsopfølgning, den periodiske regnskabsaflæggelse og udarbejdelsen af årsrapporten. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens 46 og 47, at de regnskabsførende institutioner skal foretage en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver. Formålet med regnskabsinstruksen er således at sikre, at Syddansk Universitets (SDU) regnskabsforvaltning lever op til kravene i gældende lovgivning. Regnskabsinstruksen skal nærmere beskrive, hvordan institutionen har tilrettelagt sine regnskabsopgaver samt ansvarsfordeling vedrørende de enkelte opgaver. Forretningsgange og interne kontroller skal fastlægges i regnskabsinstruksen under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Regnskabsinstruksen for SDU er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning af 25. oktober 2004 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser, der angiver, at instruksen skal være opbygget omkring en beskrivelse og fastlæggelse af ansvars- og kompetenceforhold i relation til henholdsvis: Den regnskabsmæssige organisation Regnskabsopgaver Edb-anvendelse. Regnskabsinstruksen er opbygget som et hoveddokument, der klarlægger den overordnede formelle ansvarsfordeling samt en række bilag. Ændringer i regnskabsinstruksens hoveddokument kræver godkendelse af universitetsdirektør og økonomichef. Bilagene vil blive ajourført, når det er nødvendigt. Det er Økonomiområdets ansvar, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og ajourføres, samt at den formidles til alle relevante medarbejdere. 4

5 1 Den regnskabsmæssige organisation 1.1 Syddansk Universitets opgaver, organisatoriske tilhørsforhold og opdeling SDU er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Hjemsted og værneting er Odense, og hovedadressen er: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udviklingen af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme indsigt, vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Som central viden- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse og forskning. Organisation Bestemmelserne om SDU s ledelse er fastsat i Universitetsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning af universitetets samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen godkender SDU s budget efter indstilling fra rektor samt universitetets organisation. 5

6 Universitetets daglige ledelse varetages af rektor, inden for de rammer bestyrelsen har fastlagt. Rektor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jvf. Universitetslovens 14, stk. 7. Rektor uddelegerer den daglige ledelse til ledere på underliggende niveauer, hvor dette findes hensigtsmæssigt. SDU s direktion består af følgende 11 medlemmer: Rektor Prorektor Universitetsdirektør 5 dekaner Overbibliotekar Uddannelsesdirektøren på Det Tekniske Fakultet Direktøren på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi (Slagelse) Bestyrelsen kan vælge at opdele universitetet i hovedområder. For hvert hovedområde ansætter rektor en dekan, jvf. Universitetslovens 14, stk. 4. Forskning og undervisning foregår inden for følgende fem faglige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Tekniske Fakultet Dekanen er ansvarlig for ledelsen af det tildelte fakultet og er ansvarlig for, at de tilskud, der stilles til rådighed for fakultetet, anvendes i overensstemmelse med tilskudsforudsætningerne. Dekanen har personaleledelsen af fakultetets medarbejdere. Under hvert fakultet oprettes et antal institutter. Dekanen kan ansætte institutledere. Institutlederen har den daglige ledelse af instituttet. Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere. Institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer inden for bevilligede rammer. Institutterne disponerer over bevillinger jvf. delegationsskrivelser fra rektor og dekan. Ved skift i institutlederstillinger påhviler det den tiltrædende institutleder snarest muligt efter tiltrædelse at indsende fuldmagtsformular til Controllerafdelingen. Universitetets administration er samlet under fællesadministrationen, som er det 6. budgetområde. Fællesadministrationen er organiseret således: Linjeorganisationen: o Studiekontoret o Økonomiområdet, der består af fire afdelinger 6

7 Budgetafdelingen Regnskabsafdelingen Controllerafdelingen Forskerservice o Personaleområdet o Bygningsområdet o Serviceområdet o IT-Service Centrale stabe: o Ledelsessekretariatet o Projektafdelingen o Syddansk Universitets Efteruddannelse Campusorganisationen: o Campusser i Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg Bilag 11 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af Fællesområdet. Syddansk Universitets syvende budgetområde er Syddansk Universitetsbibliotek. 1.2 Økonomiske forhold Universitetets regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt, noter samt et formålsregnskab. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektør. Årsrapporten aflægges efter Bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteter og revideres af den af bestyrelsen valgte revisor. SDU er i Finansloven opført under hovedkonto SDU er registreringspligtig i henhold til momsloven og indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven. SDU er registreret med CVR-nr Universitetsdirektøren er efter bemyndigelse fra rektor leder af universitetets fællesadministration og udfører legalitetskontrol med universitetet. Til dette formål skal universitetsdirektøren sørge for, at de fornødne regnskabsmæssige og forvaltningsmæssige instrumenter er til stede. Økonomichefen varetager den økonomiske forvaltning, mens den daglige ledelse af Regnskabsafdelingen varetages af regnskabschefen. Regnskabsafdelingen varetager regnskabsføring og betalingsforretninger for samtlige institutter og afdelinger. En begrænset del af regnskabsregistreringen foretages af Bygningsområdet, Serviceområdet og Universitetsbiblioteket 7

8 inden for tildelt område. Til brug for mindre ind- og udbetalinger forefindes der underkasser ved øvrige campusser og biblioteker m.m. Der foretages regnskabsudarbejdelse for: Den Selvejende Institution Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelse på Fyn Feriefonden for medarbejdere ved Syddansk Universitet Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Legatregnskaber, jvf. bilag 8. SDU har ikke henlagt regnskabsmæssige opgaver uden for organisationen. SDU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. SDU udfører tilskudsfinansierede aktiviteter efter reglerne i den til enhver tid gældende budgetvejledning 1.3 Syddansk Universitets edb-anvendelse SDU har tilrettelagt sin it-sikkerhed efter retningslinjerne i den statslige it-sikkerhedsstandard (DS 484). SDU s retningslinjer for it-anvendelsen er organiseret omkring følgende sikkerhedsbegreber: Tilgængelighed Integritet Fortrolighed. 8

9 2 Syddansk Universitets regnskabsopgaver 2.1 Forvaltning af indtægter Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Ansvars- og kompetencefordeling Universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar, institutledere og kontorchefer har på rektors vegne ansvaret for de indtægter, der oppebæres. Universitetets samlede indtægtsbudget fordeles efter nærmere retningslinjer af rektor til de enkelte fakulteter, institutioner og afdelinger. Den disponeringsberettigede er ansvarlig for, at Debitorbogholderiet modtager grundlag til brug for udarbejdelse af faktura eller kreditnota. Bogholderiet er ansvarligt for kontrol af, at alle relevante grunddata er modtaget i skriftlig form fra den disponeringsberettigede, inden faktura/kreditnota udstedes. Regnskabsafdelingen er ansvarlig for kontrol med og opfølgning på forfaldne debitorer. SDU s væsentligste indtægter består af følgende: Taxameterindtægter Øvrige finanslovsindtægter Eksterne midler Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Taxameterindtægter Taxameterindtægter er indtægter, der opnås på grundlag af studenterårsværk (STÅ) ud fra beståede eksaminer m.v. samt en takst fastsat i den årlige finanslov. Taxameterindtægter for ordinære, deltids- og gæstestuderende opgøres på grundlag af oplysninger i STADS (Det Studie Administrative System) om beståede eksaminer og optagne studerende. Studiekontoret er ansvarligt for registrering mv. i STADS samt fakturering fra dette system, gennem overførsel af data til ØSS og udskrift af faktura fra ØSS. Registrering af eksamensoplysninger kontrolleres altid af en anden medarbejder end den, der har foretaget registreringen. Budgetafdelingen er ansvarlig for indkaldelse af materiale til brug for indrapportering af STÅ samt ansvarlig for selve indrapporteringen til Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Derudover kontrolleres at ministeriernes tilskudsbreve er korrekte. 9

10 Statistikkontoret og fakulteterne mv. (jvf. arbejdsprocedure vedr. STÅ-indberetninger) er ansvarlig for rettidig udarbejdelse af opgørelser og materialer til brug for indrapporteringen af STÅ. Tilskud til deltidsstuderende udløses kun i det omfang deltageren indbetaler deltagerafgiften inden fristerne fastsat af Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Øvrige finanslovsindtægter Budgetafdelingen er ansvarlig for opgørelse og kontrol med øvrige finanslovsindtægter. Eksterne midler Eksterne midler opnås gennem kontakt til virksomheder, fonde mv. Ved tilskud af eksterne midler skal der oprettes kontrakt mellem instituttet og virksomheden, og der skal udarbejdes ansættelsesbrev ved f.eks. tilskud til ph.d.-studerende. Instituttet er ansvarlig for, at kopi af ansættelsesbrev formidles til Personalekontoret, Budgetafdelingen samt Forskerservices projektadministration. Det er Personalekontoret, der ansætter personale på den eksterne virksomhed. Ved bevilling fra privat virksomhed skal der altid indgås en kontrakt. Kontrakten udarbejdes af instituttet og fakultetet, hvorefter den skal kontrolleres af Forskerservice. Alle kontrakter skal endelig godkendes af kontorchefen for Forskerservice, regnskabschefen eller universitetsdirektøren. Kommerciel indtægtsdækket virksomhed Kommerciel indtægtsdækket virksomhed udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Finansministeriets til enhver tid gældende budgetvejledning. Prisfastsættelse i forbindelse med kommerciel indtægtsdækket virksomhed fastsættes efter reglerne i budgetvejledningen, således at prisen på den enkelte vare og ydelse fastsættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. Inden igangsættelse af indtægtsdækket virksomhed skal der foreligge en samarbejdsaftale eller kontrakt mellem bevillingsgiver og bevillingshaver. Kontrakten skal som minimum underskrives af bevillingsgiver, bevillingshaver og institutleder samt godkendes juridisk af Forskerservice. Salg af retsmedicinske ydelser fastsættes efter regler fastlagt af Justitsministeriet. Prisfastsættelsen sker efter principperne om kommerciel indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed. Øvrige indtægter Ansvaret for prisfastsættelsen ligger hos økonomichefen og den enkelte institutleder/budgetansvarlige. Henvendelse om godkendelse rettes til Regnskabsafdelingen. 10

11 Udleje af ejendom og arealer samt øvrige lejeindtægter sker i overensstemmelse med gældende cirkulærer og fastsættes med det almindelige niveau på det pågældende område. Salg af undervisningsmateriale sker til studenterboghandelen. Ved deltidsuddannelser opkræver universitetet deltagerbetaling. Det gælder endvidere, at studerende fra lande uden for EU/EØS kan optages mod fuld betaling af hele uddannelsesforløbet. Prisfastsættelsen sker på baggrund af et af universitetet udarbejdet beregningsgrundlag. Deltagerbetalingen må sammen med et eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne, jvf. Universitetslovens 26, stk. 4. Regelsæt Disponering skal ske i overensstemmelse med de generelle og specielle forudsætninger hvorunder SDU s bevillinger er givet, samt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende budgetvejledning. Indtægter skal dokumenteres ved kontantsalgsbilag eller ved kreditsalg i form af følgesedler, kopi af skrivelser mv. Ved kreditsalg udskrives faktura. Det nødvendige grundmateriale mv. skal forsynes med godkendelsespåtegning og kontering af de dertil bemyndigede personer og straks indsendes til Bogholderiet. Udlevering af varer mv. på kredit må kun ske mod kvittering. Ved udstedelse af faktura skal følgende fremgå og registreres: Udstedelsesdato Leveringsdato Fortløbende fakturanummer Syddansk Universitets navn og adresse Købers navn og adresse. Leverancens ydelse og omfang Eventuel rabat, hvis dette ikke er indregnet i enhedsprisen Enhedspris på det leverede Afgiftsgrundlaget Gældende momssats Momsbeløb Særskilt sammentælling af eventuelle momsfrie leverancer Ved salg til andre EU-lande skal købers momsnummer fremgå Budgetafdelingen er i samarbejde med fakulteter og institutter ansvarlig for kontrol med, at samtlige opnåede taxameterindtægter og øvrige tilskud indbetales til SDU. Indbetalte taxameterindtægter registreres aconto på omkostningssted 999, indtil den endelige fordeling sker, derefter foretages der endelig registrering. 11

12 2.1.1 Tilgodehavender fra salg Debitorer registreres i debitormodulet til økonomisystemet ØSS. Udstedelse af fakturaer sker både centralt i Debitorbogholderiet, Studiekontoret og decentralt i Sønderborg via ØSS samt for deltidsuddannelser via STADS-systemet. STADS systemet anvendes til oprettelse af fakturakladder, hvorefter brugeren i STADS er ansvarlig for overførsel til ØSS samt efterfølgende udskrivning af faktura gennem ØSS. Kreditsalg sker efter følgende princip: Betaling 30 dage netto, medmindre andet aftales Beløbene opkræves ved udsendelse af faktura Ved forsinket betaling udsendes to rykkere. Salg på kredit skal begrænses i videst muligt omfang og bør ikke ske til personer, som er SDU ukendte. Ansvars- og kompetencefordeling Debitorbogholderiet forestår oprettelse og vedligeholdelse af stamdata samt rykkerprocedurer. Debitorbogholderiet har ansvaret for iværksættelse af rykkerprocedurer ved forsinket betaling. Debitorbogholderiet udskriver månedligt en debitorforfaldsliste. Listen kommenteres af Debitorbogholderiet og gennemgås med regnskabschefen. Ved forfald udsender Debitorbogholderiet to skriftlige rykkere. Ved længerevarende forfald kontaktes fakturaudsteder (instituttet/afdelingen, der har bedt om udstedelse af en faktura), der efterfølgende skal tage kontakt til debitor og afklare eventuelle forhold. Kan eventuelle forhold ikke afklares, sendes fordringen til Inddrivelsescentret under SKAT eller til retslig inkasso. I visse situationer foretages dog nedskrivning. Forfaldne fordringer kan afskrives eller nedskrives, når det ved retsforfølgelse er konstateret, at inddrivelse er helt eller delvist udelukket. Er der tale om væsentlige beløb, skal der med jævne mellemrum følges op på debitors økonomi med henblik på genoptagelse. Afskrivninger eller inkasso kan kun besluttes af regnskabschefen eller økonomichefen. Debitorbogholderiet modtager besked/kvittering på eventuelle nedskrivninger. Bogholderiet er ansvarligt for afstemning af debitormodul med finans. Studiekontoret er ansvarligt for oprettelse af tilmeldinger i STADS samt udsendelse af fakturaer til samtlige personer, der er tilmeldt deltidsuddannelsen gennem STADS. 12

13 2.2 Forvaltning af udgifter Forvaltning af udgifter omfatter disponering og godkendelse af udgiftsbilag. Nedenfor følger eksempler på disponering: Ansættelse og afskedigelse af personale Aftale om ydelse af vederlag en gang for alle eller som særydelse samt ændring af personalelønninger Iværksættelse af over-/merarbejde Aftaler om køb af varer, materialer, tjenesteydelser mv. Indgåelse af lejemål Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesarbejde Aftaler om bygge- og anlægsarbejder Afgivelse af tilsagn om tilskud mv. Ansvars- og kompetencefordeling Opgaverne i foregående afsnit skal udføres af personer, som har følgende roller: 1. Disponent 2. Godkender 3. Anviser 4. Bogholder 5. Betaler. Det skal bemærkes, at der anvendes andre betegnelser end de ovenfor nævnte i modulet til økonomisystemet, der vedrører elektronisk fakturering. Der skal som minimum etableres en funktionsadskillelse, der sikrer, at medarbejdere, der udfører opgaverne 1-3, ikke samtidig kan udføre opgaverne 4 og 5. Der skal ligeledes være funktionsadskillelse i forbindelse med opgaverne 4 og 5. Der må ikke i forbindelse med transaktioner, der indebærer udbetalinger eller anskaffelser til personen selv være personsammenfald mellem den godkendende og den anvisende. En medarbejder må ikke være anviser på udbetalinger eller anskaffelser til egne overordnede. Opgaverne 1-3 beskrives herunder. Opgaverne 4 og 5 beskrives i afsnit 2.3 og Disponering Rektor tegner universitetet udadtil og disponerer over universitets ressourcer inden for de af bestyrelsens fastlagte retningslinjer og rammer. Rektor bemyndiger universitetsdirektøren til at disponere og godkende udgifter inden for givne bevillinger under fællesadministrationen. Universitetsdirektøren giver i nærmere bestemt omfang afdelinger under fællesadministrationen bemyndigelse til at disponere over givne bevillinger. 13

14 Den daglige ledelse og dermed den forbundne økonomiske disponering varetages af prorektor, universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar, institutledere og kontorchefer inden for tildelte områder og bevillinger. Budgetafdelingen udarbejder i samarbejde med fakulteterne de enkelte institutters/afdelingers indtægts- og omkostningsbudget. Den budgetansvarlige må disponere inden for de tildelte budgetter uden anden godkendelse. Såfremt der er tale om disponeringer, der ligger uden for det tildelte budget, inddrages ledelsen i beslutningsprocessen. Der afholdes to årlige budgetmøder, hvor der følges op på budgettet og eventuelle afvigelser. For alle, der er bemyndiget til at disponere og godkende udgifter, skal der foreligge skriftlig fuldmagt i den fælles attestationsmappe, der opbevares i Controllerafdelingen. Adgangen til at råde over fondsmidler (ekstern finansiering) under administration af SDU tillægges af institutlederen den forsker/medarbejder, der er ansvarlig for det projekt, hvor midlerne er givet til Godkendelse og kontering Godkendelse af eksterne bilag Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser mv. skal dokumenteres ved gyldig regning, faktura eller andet specificeret materiale fra leverandøren. Ved godkendelse af bilagenes materielle og økonomiske indhold skal følgende som minimum kontrolleres: At bilaget vedrører og er udstedt til SDU At købet er sket i henhold til universitetets retningslinjer At forholdet mellem beløb, nytteværdi og omkostning er tilfredsstillende At den fakturerede ydelse eller vare er leveret, og at kvalitet og antal er kontrolleret At fakturaen er sammenholdt med eventuel indkøbsrekvisition At bogføringen er korrekt periodiseret At der er sket korrekt kontering At repræsentationsbilag er påført oplysninger om formål, tidspunkt og deltagerkreds Såfremt der anvendes kopi af bilag, skal årsagen hertil fremgå af bilaget samt grunden herfor angives. Hvis godkenderen ikke er budgetansvarlig, skal bilaget herudover anvises af den budgetansvarlige eller den, som er bemyndiget til at anvise på den budgetansvarliges vegne. Godkendelse af interne bilag 14

15 En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag. Bilagene skal underskrives og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Alle bilag skal forsynes med godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og eventuel betaling. Bilag i forbindelse med ompostering af tidligere konterede bilag skal vedhæftes det oprindelige grundbilag i kopi, dog ikke i forbindelse med at omkonteringen sker via et ADI-bilag Kontering af bilag I forbindelse med godkendelsen skal der foretages kontering. Konteringen foretages ved at påføre bilaget relevant kontostreng, hvorved transaktionens art samt indplacering i regnskabet fastlægges. Kontostrengen - dvs. det antal felter, man skal forholde sig til, når et bilag skal konteres - består af 8 felter uafhængige af hinanden, kaldet segmenter og ser således ud: Segment: Antal cifre: Underkonto 2 Artskonto 6 Omkostningssted 1 (bruger/afdeling) 3 Formål 2 Projekt 5 Finansieringskilde 2 Analyse 5 Omkostningssted 2 3 Når et bilag (fx fakturaer, kassebilag, omposteringsbilag) skal konteres, skal man i princippet forholde sig til samtlige segmenters udfyldelse. Dog vil det være sjældent, at samtlige segmenter skal udfyldes Anvisning Anvisning af bilag Ved anvisning forstås, at bilaget godkendes og anvises til registrering og betaling af en dertil anvisningsberettiget person. Som udgangspunkt er dette den budgetansvarlige, men beføjelsen kan uddelegeres. For bilag, som indebærer udbetalinger eller anskaffelser til personen selv, skal anviser være en anden person. Anviser skal i denne forbindelse være særlig opmærksom på følgende punkter: At bilaget vedrører og er udstedt til SDU At købet er sket i henhold til universitetets retningslinjer At forholdet mellem nytteværdi og omkostning er rimeligt. 15

16 2.2.4 Særlige forhold ved forvaltning af specifikke udgiftstyper Ansættelse og afskedigelse af personale Ansættelse Bestyrelsen ansætter rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør. Den øvrige ansættelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen er uddelegeret til dekaner, overbibliotekar og universitetsdirektør på de respektive områder Nye og ledige stillinger besættes efter opslag i henhold til gældende regler. Enhver fastansættelse skal ske ved oprettelse af et ansættelsesudvalg, der skal sikre, at de krævede faglige kvalifikationer og ledelsesmæssige kompetencer er til stede. For VIP er der lovmæssigt angivet rammer for stillingsopslag og udvælgelse. For TAP følges universitetets personalepolitiske retningslinjer. Institutledere og kontorchefer har kompetence til at ansætte medarbejdere for perioder på højst et års varighed. I disse tilfælde står institutlederen/kontorchefen inde for medarbejdernes faglige kompetence. Ansættelse af VIP aflønnet af ordinære midler ekspederes af fakultetssekretariatet, dog sker den afsluttende lønfastsættelse på Personalekontoret. Ansættelse af VIP, finansieret af eksterne midler, DVIP samt TAP, ekspederes af Personalekontoret. Universitetsbiblioteket ekspederer selv ansættelser af VIP og TAP. For alle ansættelser oprettes en personalemappe i Personalekontoret. Herfra gives besked til Lønkontoret om oprettelse af medarbejderen i SLS. Oprettelse af nye stillinger og genbesættelse af stillinger skal ligge inden for det årlige budget/den økonomiske ramme, der vedtages af bestyrelsen. Ved ansættelser skal der sammen med ansættelsesbrevet sendes et oplysningsskema, som skal returneres til Personalekontoret. Personalekontoret er herefter ansvarlig for beregning af anciennitet og lønindplacering, for angivelse af kontostreng samt for indberetning til lønsystemet. Af hensyn til fortrolighed og administrative forhold skal personalesagerne opbevares i personalearkivet, der forefindes i Personalekontoret. Personalekontoret er ansvarligt for personalearkivet. Fratrædelse Bestyrelsen afskediger rektor og efter indstilling fra rektor også prorektor og universitetsdirektør i overensstemmelse med de af Finansministeriet fastsatte regler. Den øvrige afskedigelseskompetence ligger hos rektor. Det er kun rektor, der kan bortvise, afskedige og give advarsler til øvrigt personale. Sådanne sager behandles derfor altid af Personalekontoret, hvortil henvendelse i alle tilfælde skal rettes. Der må under ingen 16

17 omstændigheder foretages disciplinære skridt overfor medarbejdere, uden at Personalekontoret kontaktes. Personalekontoret forestår herefter sagsbehandling i konfliktsager, herunder ekspedition af uansøgte afskedigelser og disciplinære sanktioner. Institutlederen/kontorchefen/overbibliotekaren giver besked til Personalekontoret, når medarbejdere ophører, også når dette sker ved udløbet af tidsbegrænsede ansættelser. Ved en medarbejders opsigelse skal lederen tilbyde medarbejderen en fratrædelsessamtale Løn Ansvarlig Alle lønrelaterede funktioner varetages af Lønkontoret og Personalekontoret under Personaleområdet. Oprettelse af medarbejdere Fastsættelse af løn sker i henhold til gældende overenskomster samt universitetets lønpolitik, som beskriver kriterier for fastsættelse af individuelle tillæg m.m. Indplacering i personalekategori foretages af det kontor, som i henhold til ovenfor ekspederer ansættelsen. På baggrund af dette udfylder Personalekontoret et person- og løndataskema (der bl.a. indeholder den fulde kontostreng), som sendes til Lønkontoret. På baggrund af dette opretter Lønkontoret medarbejderne i SLS. Indrapportering i SLS og uddatakontrol Indrapportering til SLS kan kun foretages af bemyndigede personer og sker ved anvendelse af brugeridentifikation og password og i øvrigt i overensstemmelse med Økonomistyrelsens brugervejledning. Der finder en personmæssig adskillelse sted mellem registreringsfunktionen og kontrolfunktionen. Registreringen af løndata i SLS foretages kun efter godkendte grundbilag. Der skal være påført kontostreng på alle bilag inden de videresendes til behandling på Lønkontoret. Timeløn indrapporteres på baggrund af timesedler og kontrakter modtaget fra de enkelte afdelinger. Ved indrapportering kontrollerer Lønkontoret påførsel af kontostreng og attestation af institutleder, kontorchef eller anden bemyndiget. Uddata kontrolleres i henhold til retningslinjerne fra Økonomistyrelsen om SLS. Kontrollen foretages ved sammenholdelse med de originale grundbilag og udføres af en anden medarbejder i Lønkontoret end den, som har indrapporteret. Efter lønkørsel i SLS indlæses og bogføres lønnen i ØSS. Der udskrives fejlliste, hvorefter eventuelle fejl rettes af Lønkontoret. Lønregulering Lønregulering foretages efter gældende overenskomster og aftaler. 17

18 Ydelse af løntillæg Institutledere/kontorchefer har kompetence til at tildele engangsvederlag og kan give indstilling til dekanen/universitetsdirektør om individuelle tillæg. Institutlederen/kontorchefen og overbibliotekaren har ansvaret for, at eventuelle funktionstillæg til stadighed er gældende. Andre ydelser end løn Beslutning om tildeling af andre ydelser end løn (f.eks. bærbar pc, supplerende hjemmearbejdsplads, ADSL-forbindelse i hjemmet mv.) træffes af den budgetansvarlige efter nærmere retningslinjer fastlagt af direktionen. Refusioner Anmodninger om refusion udarbejdes af Personalekontoret på baggrund af manuelle indberetninger fra afdelingerne/institutterne samt Personalekontorets oplysninger om orlov, barsel, sygdom mv. Lønkontoret kontrollerer, om der modtages refusion for de anmodninger, der er indsendt. Refusionen bogføres af Regnskabsafdelingen, når den er modtaget og registreret i banken. Herefter registrerer Lønkontoret refusionen i SLS. Institutlederen/kontorchefen skal foranledige, at der ved barsel gives besked til Personalekontoret tre måneder før forventet fødsel. Sygdom af en varighed over 14 kalenderdage skal meddeles på den 15. dage. Flekstid/overtid De ansatte, der er omfattet af en i Samarbejdsudvalget tiltrådt flekstidsordning, foretager tidsregistreringen via. tidsregistreringssystemet BUANCO. Personalets registrering af flekstid sker løbende. Personalet er ansvarlig for månedligt at udskrive liste over timer fra BUANCO. Listen skal attesteres af medarbejderen og afleveres til kontorchefen. Flekstidsordningen administreres af Serviceområdet efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke ydes kontant vederlag for opsparet tid. Overtid i forhold til normeret tid ud over 40 timer ved udgangen af opgørelsesperioden bortfalder. Beordret mer-/overarbejde berører ikke flekstiden og honoreres efter gældende overenskomst. Beslutning om ydelse af over- og merarbejdsbetaling træffes af den budgetansvarlige. Serviceområdet har ansvaret for driften af BUANCO samt for oprettelse/nedlæggelse af brugere. Oprettelse/nedlæggelse af brugere sker på baggrund af informationer fra institutledere/kontorchefer. Feriepengeforpligtelse 18

19 For universitetets medarbejdere, der jvf. overenskomst modtager løn under ferie, og elever afsættes midler til lønforpligtelsen under ferie. Lønforpligtelsen indeholder den almindelige ferie, dvs. løn under ferie, særlig feriegodtgørelse og særlige feriedage. Forpligtelsen opgøres på baggrund af den ferieberettigede løn. Ved ferieårets udløb 1. maj kan der overføres restferie efter godkendelse fra institutlederen/kontorchefen/overbibliotekaren. Registrering heraf sker lokalt ved opdatering af ferieplanerne. Opgørelse og indregning i årsrapporten af feriepengeforpligtelse I årsrapporten indregnes en forpligtelse til at betale medarbejderne løn under ferie. Opgørelsen sker i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om beregning af feriepengeforpligtelse. Denne tager højde for ferie, særlige feriedage og særlig feriegodtgørelse. For eksterne projekter tilskrives feriepenge månedsvis i forbindelse med masseallokeringerne i takt med, at der afholdes løn på projekterne. (Masseallokering er automatisk beregning af statuskonti på projekter, herunder automatisk løbende indtægtsførelse i takt med udgiftsafholdelse og fordeling af blandt andet overhead og feriepenge m.v.) Således sker der fuldstændig periodisering af feriepenge for projekterne. Tilskrivningen sker automatisk i ØSS ved Controllerafdelingens kørsler. Ved projektansattes afholdelse af ferie konteres ferien som et træk på den masseallokerede feriepengeforpligtelse. Bogføring heraf sker via Personalekontorets ferietræk på baggrund af de månedsvist opdaterede ferieplaner. Personalekontoret er ansvarlig for at opgøre afholdt og optjent ferie samt afgive oplysninger til brug for beregningen af feriepengeforpligtelsen til Controllerafdelingen. Controllerafdelingen har ansvaret for bogføringen af feriepengeforpligtelsen samt den endelige afstemning af forpligtelsen til feriepengeopgørelsen Tjenesterejser Generelt Reglerne om godtgørelse af befordringsudgifter samt regler om godtgørelse af merudgifter i forbindelse med tjenesterejser i Danmark og udlandet er beskrevet i Cirkulære om tjenesterejseaftalen. Satserne er beskrevet i Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Godtgørelse af merudgifter og rejseafregning Det er SDU s politik at godtgøre merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med en tjenesterejse. Udgiften til rejser i tjenstligt øjemed dækkes af fakulteter, institutter og områder/afdelinger. 19

20 Godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider mv. sker hvis rejsen har haft en varighed på under 24 timer mod dokumentation i form af originale bilag samt på baggrund af den attesterede rejseafregningsblanket. Hvis rejsen har haft en varighed over 24 timer godtgøres udgifter til måltider efter et af følgende principper efter den rejsendes valg: 1. Time- og dagpenge 2. Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation samt procentgodtgørelse Hvis overnatningsudgiften ikke refunderes mod dokumentation, udbetales et udokumenteret nattillæg. Rejsekontoret eller kassererkontorerne foretager herefter den endelige kontrol og afregning. Rejseforskud kan om nødvendigt udbetales gennem Rejsekontoret eller Kassererkontoret efter forudgående godkendelse af budgetansvarlig. I to situationer accepteres dog, at der ikke foreligger en forskudsblanket underskrevet af den budgetansvarlige, nemlig når Rejsekontoret er i besiddelse af en underskrevet bevillingsskrivelse til en rejse, eller hvis den rejsende på et analysenr. har en bevilling til at rejse. Tilgodehavende rejsegodtgørelse afregnes løbende og tilstræbes overført til medarbejderens lønkonto ca. 1-2 uger efter, at rejseafregningsblanketten er modtaget. Universitetet anvender et elektronisk rejsebehandlingssystem - Voyager - til behandling af de indsendte rejseafregninger. Voyager har elektroniske snitflader til ØSS, Danske Banks netbank og rapportering til SKAT. Den endelige afregning til den ansatte sker ved en udskrift fra Voyager, hvorefter den ansatte kan sammenholde denne udskrift med den indsendte rejseafregning. Eventuelle rejseforskud modregnes i forbindelse med den endelige rejseafregning. Anvendelse af privat transportmiddel på tjenstlig rejse forudsætter forudgående godkendelse fra den nærmeste leder. Ved regelmæssig kørsel af større omfang, hvor man ønsker den høje takst skal der søges skriftlig bemyndigelse hos regnskabschefen, og ansøgningen skal være godkendt af en bevillingsansvarlig. Ved regelmæssig kørsel i egen bil udfyldes en særlig kørselsblanket, der månedligt skal afleveres til Regnskabsafdelingen i attesteret stand. Optjente bonuspoint, rabatter o. lign. Det skal undgås, at der købes flyrejser med bonuspoint, jvf. cirkulære om bonusordninger i forbindelse med tjenesterejser (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=6019) Eventuelle bonuspoint, der i særlige tilfælde optjenes i forbindelse med tjenesterejser, tilhører det tjenestested der har afholdt rejseudgiften, og kan af tjenestestedet anvendes i forbindelse med køb af tjenesterejser. Bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser kan således ikke anvendes til private formål. 20

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund

REGNSKABSINSTRUKS. for. Den Selvejende Kirke. Grøndalslund REGNSKABSINSTRUKS for Den Selvejende Kirke Grøndalslund Regnskabsinstruksen forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den 28. maj 2009. Jann Larsen (formand) Instruksen udleveres til medlemmerne af

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere