Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

2 Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning København K Telefon

3 INDHOLD Indledning Forskning Forskningsårsværk Eksternt finansierede forskningsprojekter Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Seminarer Nationalt og Internationalt forskningssamarbejde Workshops og konferencer afholdt ved Instituttet og centre Redaktionsvirksomhed Refereevirksomhed Foredragsvirksomhed Faglige og administrative hverv Bachelor- og kandidatuddannelse Økonomistudiet Afsluttede specialer Undervisningspriser Studenterpriser Besøgsordning Matematik-økonomistudiet Afsluttede specialer ved matematik-økonomistudiet Forskeruddannelse Forskerskolestatistik Ph.d.-forsvar Ph.d.-priser Stillinger og personale Stillinger og medarbejdere pr Biblioteket Administration Økonomi

4 Indledning Indledning Christian Schultz, institutleder Økonomiuddannelsen havde dårlige optag i både 2008 og 2009, hvilket var med til at sætte Instituttets økonomi under et betydeligt pres. Instituttet blev nødt til at reducere medarbejderstaben, dels gennem afskedigelser i januar 2010 og dels gennem frivillige fratrædelser. Det var begivenheder, der naturligvis satte sit præg på året. I 2010 rettede studenteroptaget sig, og der blev optaget 291 på BA-uddannelsen. Det er et optag der ligger næsten på gennemsnittet af de sidste 10 år. Samtidig fortsatte tendensen til, at de studerende klarede sig rigtigt godt. Beståelsesprocenterne var høje og studietiderne faldende. Studieadministrationen har en del af æren, dedikerede undervisere også, men selvfølgelig tilfalder den først og fremmest de studerende, der lavede en solid indsats. Instituttet har i de senere år markeret sig stærkt på den internationale forskningsscene. I 2010 blev antallet af publikationer i internationale tidsskrifter med peer review det højeste i en række år, 68 artikler blev det til. En pæn del af dem blev offentliggjort i førende specialtidsskrifter. Tre af instituttets medarbejdere nåede endda toppen: Marco Piovesan og Søren Leth-Petersen publicerede i American Economic Review og Mette Ejrnæs i Review of Economic Studies. De to sidstnævnte tiltrådte MSO professorater oprettet i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det strategiske samarbejde med SFI, som instituttet hilser velkomment, må siges at være kommet stærkt fra start! Mange eksternt finansierede projekter blev bragt i hus. Som kronen på værket blev David Dreyer Lassen i årets løb udvalgt til at modtage en Sapere Aude forskningslederbevilling fra de Frie Forskningsråd. Instituttets ph.d.-uddannelse udklækkede 8 nye ph.d., og der blev budt velkommen til 13 nye ph.d.-studerende. Som altid er de ph.d.-studerende et velkomment pust til instituttets liv, som bidrager til et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø. Årsberetningen præsenterer året, som det er gået på Økonomisk Institut i tal, tabeller, figurer og små beretninger. God læselyst! 4

5 1 Forskning Forskning Forskningen og forskningsrelaterede aktiviteter ved Instituttet har et betydeligt omfang og er beskrevet fra såvel input- som outputsiden nedenfor. Inputsiden illustreres bl.a. med opgørelser af forskningsårsværk og opgørelser over eksternt finansierede aktiviteter. Outputsiden illustreres med publikationsaktiviteter, redaktionsvirksomhed, refereevirksomhed, foredragsvirksomhed, deltagelse i eksternt bedømmelsesarbejde, deltagelse i eksterne faglige og administrative erhverv, deltagelse i netværk og centre samt formidlingsvirksomhed. Endvidere beskrives seminaraktiviteter, workshops, konferencer, særlige forelæsninger og gæsteophold ved Instituttet. 1.1 Forskningsårsværk Opgørelsen over Instituttets forskningsressourcer for 2010 fremgår af tabel 1.a. Forskningen kan være internt eller eksternt finansieret. I 2010 var der i alt 42,73 årsværk til rådighed for forskning og heraf var 16,44 årsværk finansieret ved eksterne bevillinger. 5,31 årsværk er frikøb af fastansatte videnskabelige medarbejdere. I forhold til 2009, hvor 40,65 årsværk var til rådighed for forskning er der tale om en stigning. Dette skyldes primært, at instituttets medarbejdere har været succesfulde mht. at skaffe ekstern finansiering af deres forskningsprojekter. Tabel 1.a Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP årsværk på opgavetyper Internt finansierede ÅV: Undervisning 1) Forskeruddannelse 2) Forskning 3) Administration 4) Andet 5) I alt ekskl. orlov Orlov 6) I alt inkl. Orlov Professorer, Lektorer og Adjunkter 7) 16,49 1,61 26,30 1,88 0,75 47,02 3,42 50,44 Gæsteprofessorer, -lektorer, forskningsassistenter og adjunkter 8) Internt finansierede ÅV i alt: 16,49 1,61 26,30 1,88 0,75 47,02 3,42 50,44 Eksternt finansierede ÅV: Forskningsfrikøb 9) 5,31 5,31 5,31 Eksternt finansierede medarbejdere 10) 11,13 11, Eksternt finansierede AV I alt , ,44 16,44 I alt 16,49 1,61 42,73 1,88 0,75 63,46 3,42 66,88 1 Omfatter alle undervisningsrelaterede opgaver 2 Indeholder de årsværk, som benyttes til undervisning, vejledning, bedømmelse mv. 3 Beregnes residualt ved at fratrække de årsværk, der benyttes til de øvrige opgavetyper fra de samlede årsværk til rådighed. 4 Administrativt arbejde på instituttet, som det er opgjort i Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet). 5 Andet dækker over diverse ad hoc arbejde samt formidlingsopgaver. 6 Orlov dækker over barselsorlov, fædreorlov samt orlov uden løn. 7 Fordelingen af professorers, lektorers og adjunkters tidsanvendelse, herunder frikøb er baseret på Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet). 8 Fordelingen af gæsteprofessorer, -lektorer, postdoc. samt videnskabelige assistenters tidsanvendelse er baseret på en skønnet tidsfordeling under hensyn til undervisningsopgaverne. 9 Forskningsfrikøb er finansieret via Økonomisk Instituts eksterne projekter. 10 De eksternt finansierede medarbejdere vedr. gæsteprofessorer, -lektorer, postdocs mv. 5

6 Forskning 1.2 Eksternt finansierede forskningsprojekter Instituttet søger at opnå en væsentlig grad af ekstern finansiering til forskningsaktiviteter. Som led i disse bestræbelser har instituttet tidligere udarbejdet procedurer til brug ved eksterne bevillingsansøgninger i forbindelse med ansøgning til Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (FSE). I 2010 er der i samarbejde med det Samfundsvidenskabelige Fakultetets Økonomiservice udarbejdet nye redskaber til brug for den kvartalsvise opfølgning på de eksterne projekter. I 2010 modtog Instituttet tilsagn om ekstern finansiering for i alt kr. I forhold til 2009, hvor Instituttet modtog tilsagn for kr. er der tale om en stigning. Traditionelt er tilgangen af nye flerårige bevillinger ganske svingende. I 2008 modtog Instituttet således tilsagn for kr. Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2010 Titel: Business Sector Programme Support (BSPS) Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida Bevilling: kr (tillægsbevilling 2010) Formål: Der er indgået en aftale (med finansiering fra Den danske Ambassade i Vietnam) på i alt 2 mio. kr. om, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i 2010 skal fortsætte samarbejdet med to forskningsinstitutter i Vietnam med henblik på data indsamling og gennemførelse af analyser af rurale husholdningers levevilkår og adfærd samt af små og mellemstore virksomheders udvikling i udvalgte provinser. Titel: Velux Visiting Professor Programme Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Anders Rahbeck Bevillingsgiver: Villum Kann Rasmussen Fonden Bevilling: kr Formål: VELUX Visiting Professor Programme ønsker at yde økonomisk støtte til førende udenlandske gæsteforskers ophold ved danske universiteter og højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på professorniveau, og målesætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at tilføre international erfaring og viden. 6

7 Forskning Titel: Entrepreneurship and Credit Constraints Projektperiode: Projektleder: professor Søren Leth-Petersen Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: I dette projekt undersøges det, om personer, der starter egen virksomhed, er hæmmet af begrænset adgang til kreditmarkederne. Det undersøges ved at sammenligne, hvordan nystartede firmaer klarer sig, når der er startet henholdsvis før og efter en kreditmarkedsreform, der fra 1992 gav husejere lov til at belåne huset til for eksempel at starte ny virksomhed. Titel: Consumption with heterogeneous Preferences and heterogeneous Income Processes Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Mette Ejrnæs Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Mange undersøgelser har vist, at der er stor forskel på, hvor meget folk på samme alder opsparer. I dette projekt undersøges, om disse forskelle primært skyldes forskelle i forbrugsmønstret eller i indkomsten. Titel: Asset Market Design Projektperiode: Projektleder: professor Peter Norman Sørensen Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Projektet udgør et dybt studium af to aktive markeder, med særlig fokus på processen for prisdannelse i markederne. Analysen af begge markeder trækker på de samme kilder indenfor litteraturen om markeders mikrostruktur. Titel: Product quality differentiation among Danish Exporters Projektperiode: Projektleder: professor Jakob Roland Munch Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Formålet med dette projekt er at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem en virksomheds valg af faktorinputs, herunder valget af højt- og lavtuddannet arbejdskraft, og dens mulighed for at producere varer af højere kvalitet, som kan sælges til højere priser på eksportmarkederne. Titel: Testing the life cycle hypothesis of consumption behaviour Projektperiode: Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr

8 Forskning Formål: Formålet med forskningsprojektet er at anvende SP-frigivelsen som et naturligt eksperiment til at teste standard økonomisk teori for forbrugs- og opsparingsadfærd. Dette gøres ved empirisk at analysere anvendelsen af frigivne SP-midler, samt betydningen herfor af bl.a. kreditbegrænsninger og forventninger til fremtidig indkomst. Titel: Strengthening the Development Research and Policy Analysis Capacity of the Central Institute for Economic Management Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida Vietnam Bevilling: kr Formål: DERG fortsætter det tætte forskningssamarbejde med central Institute of Economic Management (CIEM) i Vietnam. I projektperioden vil forskningen fokusere på analyser af klimaforandringernes betydning for Vietnam og studier af arbejdsmarkedet. Titel: The Danish Dairy Industry in the 19th century Projektperiode: Projektleder: forskningsadjunkt Paul Sharp Bevillingsgiver: Carlsbergfondet Bevilling: kr Formål: Dette forskningsprojekt skal først undersøge, hvor meget den tidlige overgang til mejeriproduktion i Danmark inden eksportgennembruddet skyldtes støtte via toldpolitikken. Dernæst skal der fokuseres på starten af eksportboomet, og den relative vigtighed af nye teknologier (den damptrukne centrifuge) og institutioner (især andelsbevægelsen) skal undersøges. Titel: Improving Road Safety Projektperiode: Projektleder: professor Mette Ejrnæs Bevillingsgiver: Det Strategiske Forskningsråd via DTU Bevilling: kr Formål: Midlerne skal bruges til et ph.d.-stipendium. KU s del af projektet vil omhandle uhelds-modellering og estimation baseret på individdata. Titel: Strategis Economic Analysis of the Fishery Sector in Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida/CIEM (Central Institute for Economic management, Vietnam) Bevilling: kr Formål: Skal bidrage til gennemførelsen af en forskningsanalyse af de strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder i den vietnamesiske fiskerisektor. 8

9 Forskning Titel: Macroeconomics Reform Programme Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: GTZ Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit Bevilling: kr Formål: At udarbejde ens series analyser som baggrund for formuleringen af en ny lov om miljøskatter i Vietnam. I arbejdet vil der blive brugt og anvendt generel ligevægtsmodel udviklet af DERG og tilhørende data. Arbejdet gennemføres i samarbejde med CIEM (Central Institute of Economic Management, Vietnam). Titel: Next generation højtuddannende iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden Projektperiode: 2010 Projektleder: lektor og studieleder Peter Erling Nielsen Bevillingsgiver: EU Socialfonden Bevilling: kr Formål: En samlet strategisk indsats for at udbrede foretagsomhedskultur på universiteter, styrke de studerendes kompetencer inden for entrepreneurship og øge antallet af studerende, der starter egen virksomhed. Titel: An experimental investigation of Employment relations based on Subjective performance Evaluations Projektperiode: Projektleder: adjunkt Alexander Sebald Bevillingsgiver: Det frie Forskningsråd Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: I dette forskningsprojekt undersøger vi relationer på arbejdspladsen baseret på subjektive evalueringer af arbejdspræstationen. Mere specifikt ønsker vi at undersøge, hvordan selvopfattelser, individuelle karakteristika, feedbackgiveres kompetence og monetære incitamenter påvirker folks indsats og reaktioner på subjektiv feedback i arbejds-/beskæftigelsessituationer. For at undersøge disse spørgsmål ønsker vi at køre et storstilet interneteksperiment med et repræsentativt udsnit af den erhvervsaktive befolkning i Danmark og herefter matche den eksperimentelle adfærd med socioøkonomiske data fra Danmark Statistik. Eksternt finansierede forskningsprojekter ved Instituttet igangsat før 2010 Projekterne er nøjere beskrevet i Instituttets årsberetninger for tidligere år. Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektlederne. 9

10 Forskning Titel: Poverty Reduction Grant (PRG)/Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Economic Policy Research Network (EPRN) Projektperiode: Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner Titel: The Internet Laboratory for Experimental Economics (ilee) Projektperiode: Projektleder: professor Jean-Robert Tyran Titel: Priser og sandsynligheder i prædiktionsmarkeder Projektperiode: Projektleder: professor Peter Norman Sørensen Titel: CIE A network for Research in Competition and Regulation Projektperiode: Projektleder: lektor Thomas Rønde, CBS Titel: Microeconometric Network Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth-Petersen Titel: LEPAS Long-run Economic Perspectives of an Ageing Society Projektperiode: Projektleder: professor Carl-Johan Dalgaard. Titel: Does phasing out deductibility of mortgage interest payments reduce savings? Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth-Petersen Titel: Optimal Counterterrorism an Economic perspective Projektperiode: Projektleder: forskningsadjunkt Thomas Jensen Titel: Empolyment generation and labour market regulation -Vietnam Projektperiode: Projektleder: Ph.d.-studerende Nina Elisabeth Torm 10

11 Særlige KU forskningsbevillinger Forskning Instituttet har desuden en række særlige forskningsmidler, som er reserveret til særlige indsatsområder og forskningsaktiviteter. Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Projektperiode: Projektleder: professor Christian Schultz Titel: Asian Dynamics Initiative (ADI) Projektperiode: Projektleder: institutleder Christian Schultz Forskningscentre ved Instituttet For at fokusere på forskningstiltag og bidrage til Instituttets målsætning om at være banebrydende inden for europæisk forskning på forskellige områder er der blevet etableret forskningscentre som en integreret del af instituttet. Titel: Centre for Applied Microeconometrics (CAM) Formål: Centret beskæftiger sig med forskning inden for alle områder af anvendt mikroøkonometri. Der lægges særlig vægt på forskning i økonomisk adfærd på husholdningsniveau, arbejdsmarkedsforhold og udviklingen af paneldatametoder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerledere: professor Martin Browning og professor Mette Ejrnæs. Titel: Centre for Experimental Economics (CEE) Formål: CEE s forskning anvender eksperimenter som et vigtigt redskab. Eksperimenter tjener til at analysere en bred vifte af økonomiske beslutninger. Deltagerne i et eksperiment kan fx købe eller sælge en vare på et marked eller foretage investeringsbeslutninger. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Carlsberg Fonden og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerleder: professor Jean-Robert Tyran. Titel: Centre for Industrial Economics (CIE) Formål: Et netværk for industriøkonomiske problemstillinger, der bl.a. forsker inden for konkurrenceforhold og reguleringsspørgsmål på forskellige varemarkeder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevilling fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerledere: professor Thomas Rønde, CBS og professor Christian Schultz. 11

12 Forskning Titel: Development Economics Research Group (DERG) Formål: DERG-forskerne fokuserer på udviklingsteori og -politik i almindelighed, såvel som på særlige forhold, der gør sig gældende i udviklingslande. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Danida, Ministry for Planning and Development Mozambique, IPSARD, Danida Fellowship Center, International Food Policy, Verdensbanken. Centerledere: professor Finn Tarp og lektor John Rand. Titel: Economic Policy Research Unit (EPRU) Formål: EPRU's vigtigste forskningsområder er offentlig økonomi, makroøkonomisk teori og politik og international økonomisk politik. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret via EPRN netværket der er etableret på baggrund af bevillinger fra Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet & Beskæftigelsesministeriet. Centerleder: professor Claus Thustrup Kreiner. Titel: Finance Research Unit (FRU) Formål: Denne gruppe består af forskere (økonomer, matematikere, økonometrikere og finansielle praktikere), der søger at fremme forskning i finansiering. Centerleder: professor Peter Norman Sørensen. Titel: Microeconomic Research Unit (MRU) MRU er en forskningsgruppe ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med forskning og undervisning i mikroøkonomi. Centerleder: professor Mich Tvede Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Formål: WEST en forskningsenhed ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med økonomisk politik i den moderne velfærdsstat. Bevillingsgiver: Forskningsaktiviteterne er finansieret af bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram. Centerleder: professor Christian Schultz. 12

13 Forskning 1.3 Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Forskningsrelaterede aktiviteter omfatter publikationer i tidsskrifter, bøger, working papers formidling i diverse medier mv. Omfanget og sammensætningen fremgår af tabel 1.b og tabel 1.c. Det bør noteres, at især publikationer i peer reviewed tidsskrifter er publiceret med nogen tidsforskydning, således at publiceringsåret reelt ikke er produktionsåret. I 2010 blev der publiceret 68 artikler i peer reviewed tidsskrifter. Den forskningsmæssige profil ved Økonomisk Institut er illustreret ved brug af Journal of Economic Literature klassifikationen, se tabel 1.d. Målt ved antallet af forskningspublikationer er de 4 mest betydningsfulde forskningsområder følgende: 1) microeconomics 2) mathematical and quantitative methods: empirics 3) public economics 4) macroeconomics and monetary economics, economic development, technological change and growth 13

14 Forskning Tabel 1.b Antal ØI-publikationer fordelt på kategorier Type FORSKNING: Artikel, peer reviewed Artikel, ikke peer reviewed Letter Kommentar/debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Ph.d.-afhandling Videnskabelig bog, peer reviewed Videnskabelig bog, ikke peer reviewed Antologi, peer reviewed Antologi, ikke peer reviewed Videnskabelig rapport Bidrag til videnskabelig bog/antologi/samleværk Encyklopædiartikel Forord/efterskrift Workingpaper/preprint Konferenceartikel, peer reviewed Konferenceartikel, ikke peer reviewed Foredragsmanuskript/PowerPoint Andet (eks.: blogindlæg) Forskning i alt FORMIDLING: Encyklopædiartikel Artikel/indlæg/læserbrev i tidsskrift/magasin Kronik i avis Indlæg/læserbrev i avis Forskningsformidlende bog/antologi Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi Formidling i alt UNDERVISNING: Lærebog Lecture notes/powerpoint Undervisning i alt RÅDGIVNING: Videnskabelig rapport Workingpaper/preprint Videnskabelig rapport m.eksternt review Faglig redegørelse Bidrag til faglig redegørelse Rådgivning i alt TOTAL Opgørelsen er baseret på CURIS årsrapporter (KU's Publikations- og forskningsregistreringssystem). 14

15 Forskning Tabel 1.c Working Papers ved Instituttet og centre Working papers ¹ØI Discussion papers ²CAM Working papers ³EPRU Working papers CIE Discussion papers FRU Working papers Memo ¹ØI = Økonomisk Institut ²CAM = Centre for Advanced Microeconometrics ³EPRU = Economic Policy Research Unit 4 CIE = Centre for Industrial Economics 5 FRU = Finance Research Unit Tabel 1.d Publikationer : "Journal of Economic Literature" klassifikation ¹Procent af samtlige JEL registreringer 15

16 Publikationsliste 2010 Forskning Nedenfor findes liste over medarbejdernes publikationer i peer reviewed tidsskrifter i Øvrige publikationer kan findes i bilag 1 Artikler, peer reviewed 2010 Abbott, P., Andersen, T. B., & Tarp, F. (2010). IMF and economic reform in developing countries. Quarterly Review of Economics and Finance, 50(1), Andersson, O., & Wengström, E. R. (2010). Costly renegotiation in repeated Bertand games. Contributions to Theoretical Economics, 10(1), Article 51. Andersson, O., Galizzi, M. M., Hoppe, T., Krantz, S., van der Wiel, K., & Wengström, E. R. (2010). Persuasion in experimental ultimatum games. Economics Letters, 108(1), Arndt, T. C., Benfica, R., Tarp, F., Thurlow, J., & Uaine, R. (2010). Biofuels, poverty, and growth: A computable general equilibrium analysis of Mozambique. Environment and Development Economics, 15(1), Arndt, T. C., & Simler, K. R. (2010). Estimating utility: Consistent poverty lines with applications to Egypt and Mozambique. Economic Development and Cultural Change, 58(3), Arndt, T. C., Jones, E. S., & Tarp, F. (2010). Aid, growth, and development: Have we come full circle? Journal of Globalization and Development, 1(2), Article 5. Baker, M., Bulte, E., & Weisdorf, J. L. (2010). The origins of governments: From anarchy to hierarchy. Journal of Institutional Economics, 6(2), Balasko, Y., & Tvede, M. (2010). Individual preference rankings compatible with prices, income distributions and total resources. Economic Theory, 45(3), Balasko, Y., & Tvede, M. (2010). General equilibrium without utility functions: How far to go? Economic Theory, 45(1-2), Beierholm, M. L., Platz, T. T., & Østerdal, L. P. R. (2010). Organdonation og -allokering i et mikroøkonomisk perspektiv. Nationaløkonomisk tidsskrift, 147(3), Bergman, U. M., & Hutchison, M. (2010). Expansionary fiscal contractions: Re-evaluating the Danish case. International Economic Journal, 24(1), Bergman, U. M., & Jellingsø, M. (2010). Monetary policy during speculative attacks: Are there adverse medium term effects?. The North American Journal of Economics and Finance, 21(1), Borchsenius, V., Malchow-Møller, N., Skaksen, J. R., & Munch, J. R. (2010). International trade in services: Evidence from Danish micro data. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(1),

17 Forskning Brach, J., & Loewe, M. (2010). The global financial crisis and the Arab world: Impact, reactions and consequences. Mediterranean Politics, 15(1), Browning, M., Ejrnæs, M., & Alvarez, J. (2010). Modelling income processes with lots of heterogeneity. Review of Economic Studies, 77(4), Bucciol, A., Houser, D., & Piovesan, M. (2010). Willpower in children and adults: A survey of recent results and economic implications. International Review of Economics, 57(3), Byiers, B., Rand, J., Tarp, F., & Bentzen, J. (2010). Credit demand in Mozambican manufacturing. Journal of International Development, 22(1), Cabrales, A., Miniaci, R., Piovesan, M., & Ponti, G. (2010). Social preferences and strategic uncertainty: An experiment on markets and contracts. American Economic Review, 100(5), Cavaliere, G., Rahbek, A. C., & Taylor, R. M. (2010). Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), Cavaliere, G., Rahbek, A. C., & Taylor, R. M. (2010). Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 158(1), Dalgaard, C. L. (2010). Det danske vækstmirakel. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(2), Dalgaard, C., & Hansen, H. (2010). Er der et dansk produktivitetskollaps?. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(1), Davis, J. D., & Keiding, H. (2010). The market for firms: Market signaling and overpricing. Technology and Investment, 1(3), Deding, M., Hussain, A., Jakobsen, V., & Brodmann, S. (2010). Immigration and income inequality: A comparative study of Denmark and Germany, Journal of Income Distribution, 19(1), Di Vaio, G., & Weisdorf, J. L. (2010). Ranking economic history journals: A citation-based impact-factor analysis. Cliometrica, 4(1), Egger, P., Köthenbürger, M., & Smart, M. (2010). Do fiscal transfers alleviate business tax competition? Evidence from Germany. Journal of Public Economics, 94(3-4), Egger, P., & Köthenbürger, M. (2010). Government spending and legislative organization: Quasi-experimental evidence from Germany. American Economic Journal: Applied Economics, 2(4), Ejrnæs, M., & Persson, K. G. (2010). The gain from improved market efficiency: Trade before and after the transatlantic telegraph. European Review of Economic History, 14(3), Fosgerau, M., Hjorth, K., & Lyk-Jensen, S. V. (2010). Between-mode-differences in the value of travel time: Self-selection or strategic behaviour?. Transportation Research. Part D: Transport & Environment, 15(7),

18 Forskning Geischecker, I., Görg, H., & Munch, J. R. (2010). Do labour market institutions matter? Microlevel wage effects of international outsourcing in three European countries. Review of World Economics, 146(1), Giuseppe, C., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity. Estudios de Economia Aplicada, 28(3), Gleerup, M., Larsen, A., Leth-Petersen, S., & Togeby, M. (2010). The effect of feedback by SMS-text messages and on household electricity consumption: Experimental evidence. Energy Journal, 31(3), Groth, C., Koch, K., & Steger, T. (2010). When economic growth is less than exponential. Economic Theory, 44(2), Guzmán, R. A., & Weisdorf, J. L. (2010). Product variety and the demographic transition. Economics Letters, 107(1), Hansen, F., Krulic, K., Pecaric, J., & Persson, L. (2010). Generalized noncommutative Hardy and Hardy-Hilbert type inequalities. International Journal of Mathematics, 21(10), Hansen, F. (2010). Application of operator monotone functions in economics. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences : Physics, Mathematics, 59(1), Hansen, B. O., & Keiding, H. (2010). On the probability of factor price equalization. Advances and Applications in Mathematical Sciences, 5(2), Harvey, C., & Østerdal, L. P. R. (2010). Cardinal scales for health evaluation. Decision Analysis, 7(3), Hope, T., Østerdal, L. P. R., & Hasman, A. (2010). An inquiry into the principles of needsbased allocation of health care. Bioethics, 24(9), Hougaard, J. L., & Tvede, M. (2010). Selling digital music: Business models for public goods. Netnomics, 11(1), Hougaard, J. L., & Østerdal, L. P. R. (2010). Monotonicity of social welfare optima. Games and Economic Behavior, 70(70), Hougaard, J. L., Moulin, H., & Østerdal, L. P. R. (2010). Decentralized pricing in minimum cost spanning trees. Economic Theory, 44(2), Hougaard, J. L., & Tvede, M. (2010). n-person non-convex bargaining: Efficient proportional solutions. Operations Research Letters, 38(6), Jensen, H. T., Robinson, S., & Tarp, F. (2010). Measuring agricultural policy bias: General equilibrium analysis of fifteen developing countries. American Journal of Agricultural Economics, 92(4), Johannesen, N. (2010). Imperfect tax competition for profits, asymmetric equilibrium and beneficial tax havens. Journal of International Economics, 81(2), Johansen, S. (2010). Some identification problems in the cointegrated vector autoregressive model. Journal of Econometrics, 158(2),

19 Forskning Johansen, S., & Ørregård Nielsen, M. (2010). Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model. Journal of Econometrics, 158(1), Johansen, S., Juselius, K., Frydman, R., & Goldberg, M. (2010). Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate. Journal of Econometrics, 158(1), Kelders, C., & Köthenbürger, M. (2010). Tax incentives in fiscal federalism: An integrated perspective. Canadian Journal of Economics, 43(2), Kind, H. J., Köthenbürger, M., & Schjelderup, G. (2010). Tax responses in platform industries. Oxford Economic Papers, 62(4), Kirchsteiger, G., & Sebald, A. C. (2010). Investments into education: Doing as the parents did. European Economic Review, 54(4), Kristensen, D., & Rahbek, A. C. (2010). Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction. Journal of Econometrics, 158(1), Köthenbürger, M., & Lockwood, B. (2010). Does tax competition really promote growth? Journal of Economic Dynamics and Control, 34(2), Leth-Petersen, S. (2010). Intertemporal consumption and credit constraints: Does consumption respond to an exogenous shock to credit?. American Economic Review, 100(3), Liang, C., & Hansen, F. (2010). Metric-adjusted skew information: Convexity and restricted forms of superadditivity. Letters in Mathematical Physics, 93(1), Munch, J. R. (2010). Whose job goes abroad? International outsourcing and individual job separations. Scandinavian Journal of Economics, 112(2), Olesen, M. N. (2010). Bildung - Then and now in Danish high school and university teaching and how to integrate Bildung into modern university teaching. Forum on Public Policy, 2010(2), Ottaviani, M., & Sørensen, P. N. (2010). Noise, information and the favorite-longshot bias in parimutuel predictions. American Economic Journal. Microeconomics, 2(1), Papavlasopoulos, S., Poulos, M., Korfiatis, N., & Bokos, G. (2010). A non-linear index to evaluate a journal's scientific impact. Information Sciences, 180(11), Pfajfar, D., & Santoro, E. (2010). Heterogeneity, learning and information stickiness in inflation expectations. Journal of Economic Behavior & Organization, 75(3), Rauchdobler, J., Sausgruber, R., & Tyran, J. (2010). Voting on thresholds for public goods: Experimental evidence. Finanzarchiv, 66(1), Reuben, E., & Tyran, J. (2010). Everyone is a winner: Promoting cooperation through all-canwin intergroup competition. European Journal of Political Economy, 26(1), Sebald, A. C. (2010). Attribution and reciprocity. Games and Economic Behavior, 68(1),

20 Forskning Selaya Elío, P. A., & Thiele, R. (2010). Aid and sectoral growth: Evidence from panel data. Journal of Development Studies, 46(10), Sharp, P. R. (2010) and all that: The rise and fall of British wheat protection in the nineteenth century. Agricultural History Review, 58(1), Sørensen, P. B. (2010). The theory of optimal taxation: New developments and policy relevance. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(2), Tyran, J., Huck, S., & Lünser, G. K. (2010). Consumer networks and firm reputation: A first experimental investigation. Economics Letters, 108(2), Østerdal, L. P. R. (2010). The mass transfer approach to multivariate discrete first order stochastic dominance: Direct proof and implications. Journal of Mathematical Economics, 46(6),

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

Årsberetning 2 0 0 3

Årsberetning 2 0 0 3 Årsberetning 2 0 0 3 Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLD Indledning... 5 1 Tema... 8 2 Forskning... 19 2.1 Forskningsårsværk... 19 2.2 Forskningsprofil... 22 2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter...

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig?

Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig? Formål og policy relevans Er uhensigtsmæssig låneadfærd arvelig? Claus Thustrup Kreiner, Søren Leth Petersen og Louise Willerslev Olsen Economic Policy Research Unit, Københavns Universitet EPRN ansøgning,

Læs mere

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009

Finansiel statistik TABELTILLÆG. Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2009 DANMARKS NATIONALBANK. 12. oktober 2009 DANMARKS NATIONALBANK Finansiel statistik TABELTILLÆG Nationalbankens udlånsundersøgelse, 3. 2009 Danmarks Nationalbank's lending survey, 3rd 2009 12. oktober 2009 Tabel Side 1. Erhverv 1: Ændring i kreditpolitik

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv... 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6 1. Præambel... 6 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Kompetenceprofil... 7 2.3 Normering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Associate professor of Economics, Aarhus University, 1984- present Assistant professor of Economics, The Aarhus School of Business, 1979-1984

Associate professor of Economics, Aarhus University, 1984- present Assistant professor of Economics, The Aarhus School of Business, 1979-1984 Erik Strøjer Madsen Associate professor Department of Economics Aarhus University Fuglesangs Alle 4 8210 Århus V Denmark Phone: E-mail: ema@asb.dk Academic work experience Associate professor of Economics,

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet

Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet Villighed til at betale ekstra for grøn elektricitet en del af hovedprojektet 'energi på havet' Hans S. Solgaard, professor, SDU Yingkui Yang, Ph.d.-studerende, SDU Om workpackage Adoption of green electricity

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon,

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon, 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008 ordning) Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon, og på engelsk Master of Science

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere