Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004"

Transkript

1 14/ J. nr HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/ Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier Resultatkontrakten 3 3. Kontrolresultater Fødevarer Fødevarevirksomheder generelt Fødevarehygiejne Zoonoser Slagtedyrskontrol - Kødkontrol Kemiske forureninger Veterinære lægemidler Tilsætningsstoffer Teknologiske tilsætningsstoffer Næringsstoffer Kosttilskud Fødevarer til særlig ernæring Mærkning Mærkning generelt Ernærings- og sundhedsanprisninger Økologimærkningsordningen Mærkning af oksekød Genmodificerede organismer (GMO), novel foods, bestrålede fødevarer og varestandarder Import og samhandel Eksport Rapid alert for food and feed Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked Dyresundhed BSE 48

2 3.2.2 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder Animalske biprodukter Fjerkræ- og visse fjervildt virksomheder (avlsvirksomheder og rugerier) Samlesteder og eksportisolationsstalde Rengørings og desinfektionspladser Dyrevelfærd Dyrevelfærd i besætninger Dyrevelfærd under transport Krydsoverensstemmelseskontrol (KO) Overordnede resultater fra Revisionsenhedens revisioner af Fødevarestyrelsen 57 5.Generelle aktioner for at sikre effektivitet Fødevareområdet Veterinærområdet Ændringer til den nationale kontrolplan i Bilag 1: Uddrag fra bilag 9 fra Årsrapport 2007 (målopfyldelsesrapport): Opgørelse af resultatkontrakten 64 Bilag 2 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde i Bilag 3 Centralt koordinerede laboratorieprojekter

3 1. Indledning Ifølge artikel 44 i kontrolforordningen 1 skal medlemslandene hvert år udarbejde en rapport over kontrollen i det foregående år. Rapporten skal indeholde resultater af kontrollen i medfør af den nationale kontrolplan, analyse af overtrædelserne, foranstaltninger der skal sikre, at den nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten nævnes ændringer i den nationale kontrolplan. Formålet med rapporten er udover at opfylde kravet i artikel 44 i kontrolforordningen, at vurdere kontrolsystemerne med henblik på at forbedre dem. Årsrapporten sendes til Kommissionen. Kommissionen har i 2007 udarbejdet et udkast til en vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Der er taget udgangspunkt i udkastet til vejledning, hvor det er skønnet relevant. Der er rapporteret i medfør af Danmarks flerårige, nationale kontrolplan 19. februar Denne rapport omhandler alene Fødevarestyrelsens kontrol. Der er særskilte rapporter udarbejdet af Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet. Justitsministeriets, Lægemiddelstyrelsens, SKAT s og Miljøstyrelsens bidrag til årsrapporten er indarbejdet under det relevante kontrolområde. Ovennævnte myndigheder har haft udkast til årsrapport i høring. Der er i mange tilfælde linket til vejledninger, opgørelser m.v. Der er også rapporteret om enkelte områder, som ikke er nævnt i den nationale kontrolplan fra 2007, og for disse områder er der medtaget en beskrivelse af kontrollen. 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier I dette afsnit nævnes kun opfyldelsen af resultatkontrakten, mens planer og strategier for særlige områder er nævnt i de relevante afsnit. Fødevarestyrelsens seneste strategi gælder for årene Der arbejdes på en ny strategi, som skal gælde for årene Resultatkontrakten Som nævnt i den nationale kontrolplan fra 2007 er resultatkontrakten den aktive del af Fødevarestyrelsens nationale kontrolplan. I resultatkontrakten for 2007 vedrører mange af mål- og resultatkravene kontrolaktiviteten. I årsrapport 2007 har Fødevarestyrelsen rapporteret og analyseret målopfyldelsen. Ovennævnte årsrapport skal udarbejdes i medfør af regnskabsbekendtgørelsen. Nedenfor vil de vigtigste resultater fra årsrapporten om målopfyldelse vedr. kontrol blive nævnt. 1 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 3

4 Styrelsen har opfyldt alle resultatkrav vedrørende hovedformålet med kontrol og tilsyn. Styrelsen har gennemført kontrolbesøg i fødevarevirksomheder, hvilket er lidt flere end planlagt. Styrelsen har skullet leve op til en forventning om, at alle fødevarevirksomheder fik mindst 1 kontrolbesøg, hvilket lykkedes for 99,5 % af fødevarevirksomhederne. Samtidigt har styrelsen anvendt 2007 til at forberede et nyt kontrolkoncept med virkning fra Konceptet baserer sig på en mere risiko- og behovsorienteret strategi for fødevarekontrollen. Inden for dyrevelfærd har styrelsen på trods af en stigende opgavemængde også løst sine kontrolopgaver. Herved er der givet et bidrag til realisering af visionen om, at færre mennesker bliver syge af maden, og færre husdyr bliver syge. Styrelsen har nået de vigtigste opgaver inden for hovedformålet beredskab, men har af hensyn til øget kontrolaktivitet måttet nedprioritere nogle regionale opgaver inden for overvågning af Aviær Influenza. Styrelsen har inden for hovedformålet kortlægning og overvågning haft nye opgaver med kontrol for Salmonella og Campylobacter i både dansk og importeret kød. Opgaven er kun delvist nået, idet kontrollen med importeret kød viste sig at være mere kompliceret end først antaget, da det i praksis har været svært at finde det importerede kød, fordi fødevarevirksomheder ikke har pligt til at anmelde import, og importmønsteret i øvrigt synes at blive ændret p.g.a. den nye kontrol. Kontrol med fødevarevirksomheder Styrelsens kontrol af fødevarevirksomheder har i 2007 været en styringsmæssig udfordrende opgave, som ved året afslutning har nået et tilfredsstillende resultat. Ved indgangen til 2007 stod styrelsen over for rapporter fra både Rigsrevisionen og et ekspertudvalg (Leo Larsen-udvalget), der anbefalede, at fødevarekontrollen blev mere risiko- og behovsorienteret. Med fødevareforliget af 31. maj 2007 blev rammerne for den fremtidige fødevarekontrol fastlagt. For at tilrettelægge fødevarekontrollen bedst muligt ud fra disse forudsætninger var kontrolfrekvensvejledningen for 2007 styret efter 3 målsætninger: 1. Alle fødevarevirksomheder skulle have mindst 1 kontrolbesøg. 2. Branchegrupperne skulle som hidtil have et antal kontrolbesøg svarende til deres minimumsfrekvenser i kontrolfrekvensvejledningen. 3. Der skulle udføres kontrolbesøg efter en model i kontrolfrekvensvejledningen (den såkaldte begavede model ), hvor det planlagte antal kontrolbesøg for den enkelte fødevarevirksomhed blev et dynamisk tal, som udviklede sig i løbet af året på grund af tidligere kontrolresultater. Dette indebar, at en fødevarevirksomhed, der fik et dårligt kontrolresultat endte med at få flere kontrolbesøg end en tilsvarende fødevarevirksomhed, der fik gode resultater. Denne model ville efter styrelsen opfattelse fremme en mere risikoog behovsorienteret kontrol. Efter indgåelse af fødevareforliget blev det i november 2007 besluttet, at der for detailvirksomheder, der udgør langt størstedelen af fødevarevirksomhederne, kun skulle udføres kontrol efter den begavede model. I det følgende er resultaterne i relation til de 3 målsætninger gennemgået. ad 1 Resultatkravet om, at alle fødevarevirksomheder skal have mindst et kontrolbesøg årligt blev opfyldt tilfredsstillende i 2006 og igen i 2007, jf. nedenstående tabel. 4

5 Tabel 1. Tilsyn i fødevarevirksomheder Antal fødevarevirksomheder i alt Antal udførte kontrolbesøg (delregnskab 1) Antal ikke-kontrollerede fødevarevirksomheder 4. Procentdel af alle Fødevarevirksomheder, 23,1% 16,1% 20,6% 5,7% 4,7% 4,3% 0,2% 0,5% der ikke blev kontrolleret (3/1) Tallene i række 1 og 2 er Fødevarestyrelsens tal. I række 3 og 4 er tallene for fra Rigsrevisionens beretning dec Tallene for 2006 og 2007 er Fødevarestyrelsens egne. Styrelsens undersøgelser viser, at for 175 fødevarevirksomheder skyldes det manglende kontrolbesøg, at virksomheden har været svært tilgængelig (midlertidigt lukket, uklare åbningstider, svære at komme i kontakt med), mens der for de sidste fødevarevirksomheder er tale om reelt manglende kontrolbesøg. Dette er i lyset af, at 99,5 % af fødevarevirksomhederne har fået mindst et kontrolbesøg - et tilfredsstillende resultat. ad 2 og 3 De to øvrige målsætninger viste sig i praksis besværligt at arbejde med samtidigt. Ved årets start var det styrelsens opfattelse, at kontrolbesøg efter den begavede model let kunne identificeres med det eksisterende IT-system, og at kontrolbesøg genereret af den begavede model altid ville være færre end de kontrolbesøg, der alligevel skulle udføres ifølge minimumsfrekvenserne. Men disse forudsætninger holdt ikke. Alene styringen af den begavede model viste sig vanskelig og betød, at styrelsen reelt udførte flere kontrolbesøg end det oprindeligt var tiltænkt i forhold til minimumsfrekvensen. Alle kontrolbesøg genereret af den begavede model blev nået i 9 af de 10 kontrolafdelinger og den ene kontrolafdeling, som ikke nåede dem alle, havde til gengæld en målopfyldelse på ca. 109 % i forhold til minimumsfrekvensen. Da det aldrig havde været hensigten, at den begavede model skulle føre til flere kontrolbesøg end minimumsfrekvenserne, betragter styrelsen målene som opfyldt. Så alt i alt vurderer styrelsen det som et tilfredsstillende resultat. Styrelsen udførte kontrolbesøg fordelt på virksomheder. Det er 700 flere kontrolbesøg end forventet ved årets start. Samlet set har målopfyldelsen for tilsyn med fødevarevirksomheder været tilfredsstillende. Styrelsens øvrige indsats på fødevareområdet var præget af implementeringen af fødevareforliget fra maj 2007, som betyder indførelse af et nyt tilsynskoncept, der skal anvendes fra 2008 og frem. Den nye fødevarekontrol skal fremover være mere fokuseret på en behovs- og risikoorienteret indsats. Styrelsen forberedte sig i løbet af 2. halvår 2007 bl.a. ved ansættelse af mere personale, uddannelse og udvikling af diverse styringsredskaber på at være klar til at efterleve de nye tiltag i forliget fra 1. januar Der er stadig en udfordring i udbygning og tilpasning af ITmetodeunderstøttelsen til at underbygge det nye kontrolkoncept. Denne opgave rækker ind i 2008 og

6 Veterinær kontrol Styrelsen fører kontrol med dyrevelfærd i primærbesætninger (landbrug) og ved dyretransporter. Kontrollen sker med udgangspunkt i regler fastsat i Justitsministeriet. Styrelsen udgav i 2006 rapporten Kontrol med dyrevelfærd Rapporten konkluderede, at situationen for flere af dyrearternes vedkommende forsat ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er behov for forbedringer og mere fokus på dyrevelfærd, både når dyrene opholder sig i besætningerne, og når de skal transporteres. Styrelsen vil i 2008 udarbejde en rapport om udviklingen i kontrol med dyrevelfærd. Udvikling og vilkår for den veterinære kontrol har været præget af to tendenser. For det første er koncepterne for kontrollen løbende blevet forbedret i retning af en mere risiko- og behovsorienteret indsats. For det andet har den almindelige velfærdskontrol (den såkaldte 5 % - kontrol) været presset af andre nye opgaver, herunder: EU's nye transportforordning samt en kraftig stigning i eksporten af dyr Ændring i planlægningen af krydsoverensstemmelseskontrol for besætninger, hvor styrelsen kontrollerer det veterinære område og afleverer kontrolresultater til Fødevareerhverv, som udbetaler EU s landbrugsstøtte. Samlet set betød det, at opgavemængden på det veterinære område steg i løbet af 2007, hvilket lagde pres på gennemførelsen af de veterinære kontrolbesøg. En opgørelse fra september 2007 viste, at 50 % af alle veterinære kontrolbesøg var blevet gennemført, og der blev på den baggrund udarbejdet en handlingsplan i løbet af oktober 2007 til umiddelbar iværksættelse. Der blev afsat ekstra ressourcer og arbejdet ekstraordinært, også på tværs af kontrolafdelingerne, hvilket i sidste ende medførte en målopfyldelse på 102 %. Det vurderer styrelsen givet de eksisterende arbejdsvilkår/ ydre omstændigheder - som tilfredsstillende. Men det forhold, at 50 % af kontrollen er udført i årets sidste kvartal er ikke udtryk for en optimal styring af aktiviteterne gennem året, hvilket vil føre til et øget ledelsesmæssigt fokus på området i I løbet af 2007 har Fødevarestyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Fødevareministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrugsraadet, Dyrenes Beskyttelse og Dyreværns Organisationernes SamarbejdsUdvalg udarbejdet en rapport på veterinærområdet, som blev sendt til fødevareministeren 30. januar Rapporten lægger bl.a. op til en øget risikoorienteret indsats på velfærdsområdet samt en mere målrettet indsats fra dyrevelfærdsrejseholdet. Der blev indgået forlig om veterinærområdet i august Styrelsen forventer, at eksporten af levende dyr opretholdes og evt. endda stiger i løbet af 2008, hvilket vil betyde flere dyretransporter. Dette ser Fødevarestyrelsen som en udfordring set i lyset af erfaringerne fra I forhold til dyrevelfærden i besætningerne er Fødevarestyrelsen i gang med at udvikle koncepter for egenkontrol med henblik på at styrke indsatsen på området. Formålet er, at primærproducenterne selv tager vare på dyrenes velfærd. I bilag 1 er der uddrag fra årsrapportens bilag 9 vedr. målopfyldelse. I bilaget findes en opgørelse over opfyldelsen af de enkelte punkter i resultatkontrakten 6

7 3. Kontrolresultater I det følgende nævnes og analyseres kontrolresultaterne for følgende 3 sektorer. 1. Fødevarer 2. Dyresundhed 3. Dyrevelfærd Inden for hver sektor er foretaget en yderligere opdeling. Der nævnes også, hvilke initiativer der eventuelt er foretaget for at forbedre overholdelsen af reglerne og kontrollen. Der er følgende kontrolresultater: 1: Ingen anmærkninger 2: Indskærpelser 3: Påbud eller forbud 4: Bøde, politianmeldelse eller godkendelse frataget Fødevarestyrelsens Kontrolvejledning beskriver i kapitel 5 de forskellige sanktioner, og hvornår de skal gives. Den tilsynsførende er således vejledt i at anvende den sanktion, som skønnes nødvendig for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne. Hvis en virksomhed eller besætningsejer gentagne gange har overtrådt de samme regler, anvender den tilsynsførende som hovedregel en skrappere sanktion. En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. Indskærpelse er den mildeste sanktion. Et påbud præciserer, hvordan den enkelte virksomhed eller besætningsejer skal overholde lovgivningen. På veterinærområdet anvendes påbud f.eks. i forbindelse med udbrud af husdyrsygdomme, mistanke om BSE-smitte eller hvis mistanken bekræftes, påbud om særslagtning og destruktion. På fødevareområdet anvendes påbud især til at præcisere forhold, der ikke direkte har været konkretiseret i autorisationen eller økologirapporten. stille et særligt krav til en registreret eller anmeldt virksomhed eller primærproducent (udvidelse af driftsvilkår) indføre eller revidere procedurer (egenkontrol), der sikrer, at lovgivningen er overholdt på et bestemt område få dokumenteret, at et forhold er bragt i orden stille krav om, at virksomheden søger rådgivning eller uddannelse for at rette op på utilfredsstillende forhold omkring hygiejne eller egenkontrol i virksomheden Et forbud præciserer, hvad en virksomhed eller besætningsejer skal gøre for at overholde lovgivningen, f.eks. forbud mod flytning af dyr eller produktion af en bestemt type fødevare. Et administrativt bødeforlæg er på linje med de politibødeforlæg, som politiet kan udstede. Kontrolafdelingerne udsteder administrative bødeforelæg til fødevarevirksomheder og besætningsejere i henhold til lov, jf. lov om dyrlæger 39, lov om hold af dyr 71, fødevareloven 7

8 61, økologiloven 14 og administrationsloven 29. Et administrativt bødeforlæg må kun bruges, når der er klare beviser, domspraksis eller handlet forsætligt eller uagtsomt. Kontrolafdelingen politianmelder en virksomhed, hvis en sag kræver efterforskning, hvis vidner skal afhøres, ved grove overtrædelser, ved fratagelse af næringsbrev, hvis der ikke er domspraksis eller ved overtrædelse af dyreværnsloven. 3.1 Fødevarer Fødevarevirksomheder generelt Danmarks fødevarevirksomheder bestod i 2007 af ca detailvirksomheder og ca engrosvirksomheder. I 2007 fastlagde kontrolafdelingerne et antal kontrolbesøg efter kontrolfrekvensvejledningen Alle fødevarevirksomheder skulle have mindst ét årligt kontrolbesøg gennemført som audit, med mindre der var tale om virksomheder i brancher med kontrolfrekvens mindre end 1. Kontrolindsatsen var i 2007 målrettet mod virksomheder med det største kontrolbehov. Baggrunden for fastlæggelse af kontrolbesøg var risikovurderingen af fødevarevirksomheder på brancheniveau, som beskrevet i kontrolfrekvensvejledningens bilag 1, samt individuel vurdering af den enkelte virksomhed. Udover de fastlagte kontrolbesøg udførte kontrolafdelingerne opfølgende kontrolbesøg efter påbud, forbud, bøder eller politianmeldelse. Virksomheder, der havde fået indskærpelse, påbud, forbud eller bøde i første halvår 2007 skulle endvidere have yderligere kontrolbesøg gennemført som audit i 2. halvår efter særlige retningslinier. På hvert kontrolbesøg skrev den tilsynsførende en kontrolrapport, som virksomheden fik. Kontrolrapporten beskrev de konstaterede forhold, og hvilket lovgivningsområde forholdet drejede sig om. Alle de regler, som kunne være relevante at kontrollere i fødevarevirksomheder, var inddelt i lovgivningsområder jfr. bilag 2. Hvert lovgivningsområde kunne indeholde mange regler, både bekendtgørelser, forordninger og love. Lovgivningsområderne var: 1. Hygiejne 2. Uddannelse i hygiejne 3. Virksomhedens egenkontrol 4. Mærkning og information 5. Godkendelser m.v. 6. Særlige mærkningsordninger 7. Varestandarder 8. Tilsætningsstoffer m.v. 9. Forureninger 10. Emballager m.v. 11. Andet På alle kontrolbesøg i detailvirksomheder i 2007 skulle den tilsynsførende kontrollere lovgivningsområderne Hygiejne, Virksomhedens egenkontrol og Godkendelser m.v. Under lovgivningsområdet Godkendelser m.v. var blandt andet regler om, at kontrolrapporten skulle være ophængt i virksomheden, hvilket den tilsynsførende skulle kontrollere på hvert kontrolbesøg. 8

9 Fødevarestyrelsen havde forskellige systemer for at opnå, at alle relevante lovgivningsområder blev kontrolleret over et tidsrum. I forbindelse med kontrolkampagner og centralt koordinerede projekter blev det centralt fra styret, at kontrolafdelingerne kontrollerede nye regler, problemområder og mistanker i det omfang, det var relevant. Kontrollen foregik på flere forskellige måder: a. Ordinære kontrolbesøg, hvor de for virksomheden relevante lovgivningsområder blev kontrolleret b. Opfølgende kontrolbesøg, hvis virksomheden havde fået påbud, forbud og bøder c. Kontrolkampagner, hvor kontrolbesøget især drejede sig om bestemte emner eller produkter (gennemføres primært i forbindelse med ordinære kontrolbesøg) d. Centralt koordinerede laboratorieprojekter omfattende prøveudtagning til analytisk kontrol På detailområdet var der et system, hvor den tilsynsførende i alle detailvirksomheder ud over de tre faste lovgivningsområder skulle kontrollere regler fra et fjerde lovgivningsområde på skift beskrevet i Danmarks flerårige nationale Kontrolplan side 25 som den 4. pind. Systemet skulle sikre, at kontrollen kom hele vejen rundt inden for en treårig periode. I 2007 var der 4 fjerde lovgivningsområde: Emballage m.v., Mærkning og information, Uddannelse i hygiejne og Særlige mærkningsordninger (obligatorisk mærkning af oksekød). I 2008 er 4. pind-systemet erstattet af kontrolkampagner, men det fremtidige system vil blive overvejet i For engrosvirksomhederne med behandling blev det sikret, at alle relevante lovgivningsområder blev kontrolleret blandt andet ved at kontrolafdelingerne for slagterier og kødvirksomheder inden for særlige brancher udarbejdede kontrolplaner og kontrolaktivitets-planer. Planerne skulle endvidere sikre, at kontrollen blev planlagt på et ensartet grundlag og på en behovsorienteret måde. Analyse af kontrolresultaterne Alle kontrolresultater og dermed alle sanktioner er registreret i Fødevarestyrelsens datasystem. Nedenfor vil det generelle billede af kontrolresultaterne blive analyseret. Kontrolresultaterne er vist for 2007 fordelt på lovgivningsområder. Figurerne viser, hvilke kontrolresultater og dermed hvilken type sanktion kontrolafdelingerne gav virksomhederne for overtrædelserne inden for de enkelte lovgivningsområder. 9

10 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, detail 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordnin Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet Kontrolresultater 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 1 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder Detailvirksomheder Kontrolresultaterne for detailvirksomheder i figur 1 viser, at detailvirksomhederne inden for lovgivningsområdet Godkendelser m.v. overtrådte færrest gange (størst andel af ingen anmærkninger). Antal kontrolresultater på godkendelsesområdet var , heraf var 96,9 % uden anmærkninger. Ved hvert kontrolbesøg skulle det for detailvirksomheder kontrolleres, om kontrolrapporten var hængt op i virksomheden, hvilket i 2007 var afspejlet i Godkendelser m.v.. Derfor kan det konstateres, at kontrolrapporten i langt de fleste tilfælde var ophængt korrekt i detailvirksomhederne. Lovgivningsområderne Virksomhedens egenkontrol og Tilsætningsstoffer udløste flest sanktioner, idet der var henholdsvis 3,8 % påbud, forbud, bøder eller politianmeldelser (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater og 12,5 % ud af 56. Ved hvert kontrolbesøg i detailvirksomheder skulle virksomhedens egenkontrol kontrolleres. De 3,8 % sanktioner skyldtes manglende dokumentation af egenkontrolprogrammet, manglende beskrivelse af relevante risikoparametre i egenkontrolprogrammet eller at der slet ikke var et program. Mange af sanktionerne på tilsætningsstofområdet skyldtes formentlig, at der i 2007 blev udført en kosttilskudsaktion, hvor der blandt andet blev kontrolleret ekstraherede planteingredienser (som er tilsætningsstoffer) i helsekostbutikker med egen import. 10

11 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, engros med tilvirkning Kontrolresultater 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordning Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 2 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007 Engrosvirksomheder med tilvirkning I figur 2 ses kontrolresultaterne for engrosvirksomheder med til virkning. Det er fx store fødevareog drikkevareproducenter, slagterier, mejerier og producenter af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Kontrolresultaterne viser, at lovgivningsområderne Hygiejne behandling og Andet udløste få sanktioner - henholdsvis 1,1 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater og 0,3 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater. Hygiejneområdet indeholdt blandt andet hygiejneregler og regler om Salmonella og BSE. Her var også kontrolresultaterne for, om slagterierne opfyldte deres forpligtelser i forbindelse med levende syn og undersøgelse efter slagtning. Andet indeholdt blandt andet kontrolresultater af dyreværnsloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om hold af dyr, som ikke havde hjemmel til offentliggørelse eller ikke var omfattet af offentliggørelsesordningen. Kontrolresultaterne viser også, at lovgivningsområdet Hygiejne vedligeholdelse udløste 3,2 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af 3331 kontrolresultater. Her var regler om bygningernes vedligeholdelse. Godkendelser m.v. udløste 4,5 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af 8336 kontrolresultater. Mange af sanktionerne på godkendelsesområdet formodes at være udløst af reautorisationsprojektet af fødevarevirksomheder med behandling af animalske fødevarer. Sanktionerne på hygiejneområdet var bl.a. en følge af øgede krav og dokumentation af rengøringskontrol på slagterier og kødvirksomheder blandt andet på grund af en inspektion af kontrolsystemet i foråret 2007 udført af de amerikanske fødevaremyndigheder (FSIS). 11

12 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, engros uden tilvirkning Kontrolresultater 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordninger Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 3. Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007 Engrosvirksomheder uden tilvirkning Engrosvirksomheder uden tilvirkning var f.eks. agenturhandel, kontorvirksomheder, lagre, pakkevirksomheder og samlecentraler. Kontrolresultaterne for engrosvirksomheder uden tilvirkning i figur 3 viser, at Hygiejne rengøring og Hygiejne vedligeholdelse udløste få (kontrolresultat 3 og 4), 0,3 % ud af 1765 kontrolresultater og 0,5 % ud af 1260 kontrolresultater. Det vil sige, at hygiejnen i virksomheder såsom lagre og pakkevirksomheder blev konstateret bedst overholdt. De fleste af overtrædelserne blev konstateret i branchen engroshandel andre animalske fødevarer end fisk og kød kontorvirksomhed som f.eks. engroshandel med æg. I engrosvirksomheder uden tilvirkning udløste lovgivningsområderne Mærkning og information, Tilsætningsstoffer og Forureninger flest sanktioner, 3,6 % ud af 971, 14,7 % ud af 102 og 3,8 % ud af 80 kontrolresultater. Overtrædelserne formodes at være konstateret i forbindelse med de centralt koordinerede laboratorieprojekter om tilsætningsstoffer, hvor der bl.a. blev fundet overskridelser af grænseværdier af de tilladte tilsætningsstoffer, ikke-tilladte tilsætningsstoffer og mærkningsfejl af tilsætningsstofferne. Mange overtrædelser på Forureninger skyldtes kontrolresultater fra medicinrejseholdet. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt % 12

13 , , , ,5 I alt Figur 4 Kontrolresultater 2007 for detailvirksomheder: Antal og fordeling over året I figur 4 ses fordelingen af kontrolresultaterne i de forskellige kvartaler vist som smiley for detailvirksomhederne. På hver kontrolrapport til detailvirksomheder var kontrolresultaterne sammenfattet i en smiley. Den gladeste smiley står for kontrolresultat 1, den næstgladeste for kontrolresultat 2, smiley med den lige mund for kontrolresultat 3 og den sure smiley for bøde eller politianmeldelse. Smiley en viser det dårligste kontrolresultat på rapporten, det vil sige at en sur smiley kan betyde, at der på samme kontrolrapport også er kontrol af andre regler med bedre kontrolresultat. Kontrolresultaterne for 2007 viser, at 75 % af detailvirksomhederne overholdt alle de kontrollerede regler. 17,5 % fik en indskærpelse, 2 % påbud/forbud og 5,5% bøde/politianmeldelse. I 2007 blev givet flere administrative bødeforlæg, hvilket skyldes, at der i juni 2006 blev indført en mere konsekvent bødesanktionering over for virksomheder, i mange tilfælde allerede ved førstegangsovertrædelser, hvis der var tale om en klar overtrædelse af en klar regel. På hjemmesiden er en opgørelse over, hvor mange smiley'er der blev uddelt i de enkelte kontrolafdelinger. Forskelle mellem kontrolafdelingerne skyldes primært, at de ikke er lige store - eller har lige mange detailvirksomheder. Centralt koordinerede laboratorieprojekter Bilag 3 viser en oversigt over centralt koordinerede laboratorieprojekter i 2007, hvor fødevareregionerne havde udtaget prøver hos virksomhederne. De centralt koordinerede projekters formål er overvågning, kortlægning og kontrol. Oversigten er delt op i projekter udtaget i medfør af direktiv 96/23 og andre projekter under de enkelte fagområder. Det er angivet, hvor mange prøver, der blev udtaget i de enkelte projekter. Fødevarekontrollens rejsehold Styrelsen har et rejsehold til at assistere kontrolafdelingerne med komplicerede sager, der er omfattende eller kræver speciel efterforskningsmæssig, regnskabsmæssig eller juridisk indsigt: Fødevarekontrollens rejsehold. Assistancen foregår ofte ved, at rejseholdet gennemfører en nøje planlagt aktion over for det pågældende firma. Rejseholdet arbejder i de enkelte sager som en del af den pågældende kontrolafdeling. En opgørelse fra fødevarekontrollens rejsehold viser, at 125 virksomheder blev kontrolleret i 2007 af rejseholdet. De fik 62 påbud og bøder for ca kr.. Rejseholdet beslaglagde 162 ton fødevarer i Efterfølgende blev størstedelen påbudt bortskaffet, mens 24 ton blev frigivet igen. En virksomhed havde ikke overholdt påbudet om bortskaffelse og fik således en bøde. Virksomhedernes overholdelse af reglerne 13

14 De forskellige udtræk fra datasystemet over kontrolresultater viser, at i langt de fleste tilfælde havde virksomhederne ikke fået anmærkninger og overholdt således reglerne ved kontrolbesøgene. Udtrækkene viser overtrædelserne i 2007, og hvilke sanktioner de tilsynsførende gav for overtrædelserne. Risiko som følge af overtrædelserne Risikoen som følge af overtrædelserne inden for de forskellige lovgivningsområder bliver beskrevet under de relevante afsnit bortset fra lovgivningsområdet egenkontrol. Hvis reglerne om egenkontrol er overtrådt, skyldes det enten manglende dokumentation af egenkontrolprogrammet, manglende beskrivelse af relevante risikoparametre i egenkontrolprogrammet eller at der slet ikke er et program. Hvis der f.eks. er beskidt i virksomheden, står det under lovgivningsområdet hygiejne, eller hvis der er tungmetaller i fødevarerne, står det under lovgivningsområdet forureninger. Hvis en virksomhed overtræder reglerne, handler den måske i god tro. Generelt kan det dog siges, at virksomheden ikke tager sit ansvar for fødevarerne alvorligt nok, det vil sige ikke udfører sin egenkontrol godt nok. Det er virksomhedens ansvar at udføre egenkontrol, det vil sige gennemgå produktionen for alle risici og tage stilling. Virksomheden skal have procedurer til at sikre den daglige efterlevelse af reglerne. Virksomhederne kan søge inspiration til udarbejdelse af egenkontrolprogram i branchekoderne afpasset til forskellige slags produktioner. I 2007 var der omkring 30 branchekoder, som alle var vurderet af Fødevarestyrelsen Fødevarehygiejne Strategi Fødevarestyrelsens strategi for fødevarehygiejne for årene dækker blandt andet de indretnings- og driftsmæssige krav til fødevarevirksomheder med betydning for fødevaresikkerheden. Strategiens mål og indsatsområder er prioriteret ud fra en faglig vurdering af, hvad der vil have størst effekt for fødevaresikkerhed og hygiejne inden for de givne økonomiske rammer. Af højt prioriterede områder er vigtigheden af at bevidstgøre virksomhederne om deres ansvar for fødevarehygiejne og sikkerhed, at give tilsynspersonalet i fødevareregionerne de nødvendige redskaber til at kontrollere og vejlede, samt at reglerne for fødevarehygiejne fortsat bliver kommunikeret til såvel fødevarevirksomheder som fødevareregioner. Fødevarestyrelsen arbejdede derfor i 2007 på en revision af hygiejnevejledningen med input fra såvel erhvervet som kontrolsystemet. Vejledningen blev offentliggjort i juli Beskrivelse af kontrollen Kontrolresultater vedr. Hygiejne behandling omhandler enhver form for håndtering af fødevarer, såsom oplagring, indpakning, emballering, forarbejdning, tilberedning, køling, frysning og optøning. Herudover omhandler det også mærkning af fødevarer. For Hygiejne behandling kan der være overtrædelser vedr. temperaturer (f.eks. mangelfuld opvarmning, for langsom afkøling eller opbevaring af kølevarer ved for høj temperatur), overtrædelser vedr. håndtering af fødevarer 14

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen December 2006 RB A402/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 14 A. Baggrund... 14 B. Undersøgelsens

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet - 2016 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning...

Læs mere

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Den 3. august 2015 FVST/Kontrolstyring Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 8 2. Generelle forhold 9 2.1. Strategiske mål 9 2.1.1 Audit

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 6. oktober 2010/ 20. december 2010 indsat afsnit om plantesundhed HEE/FCL Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 2 2. Analyse af kontrollen 3 2.1 Generelle

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 8/9-2009 HEE/FCL Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 2 2. Analyse af kontrollen 3 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer, dyrevelfærd

Læs mere

Notat om forenklinger på fødevareområdet

Notat om forenklinger på fødevareområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 19. november 2008 Notat om forenklinger på fødevareområdet 1. Indledning... 1 2. Kommende forenklingsinitiativer på fødevareområdet... 2 2.1. Virksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 - årlig revision af fødevarekontrollen Hovedformålene med fødevarelovgivningen

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008

RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 RAPPORT OM KONTROLKAMPAGNE MOD VILDLEDENDE MARKEDSFØRING 2008 December 2008 Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring (6.kontor) Kontor for ernæring (7. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Årsrapport 2012 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2012 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 18. juni 2014 HEE/JSH Årsrapport 2012 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, dyrevelfærd, dyresundhed

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede.

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 272 Offentligt Fødevarestyrelsen Dato: 28.08.2005 J.nr.: 433-42 Samrådsdrøftelse 6. september 2005 Ad FLF alm.

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Slagtehusnyt December 2016

Slagtehusnyt December 2016 Slagtehusmøder januar 2017 Datoerne for slagtehusmøder i januar 2017 er fundet, så reservér dagen allerede nu! Møderne kommer til at ligge på følgende datoer: Roskilde tirsdag d. 17. januar Kolding onsdag

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Kontor for Kemi og Fødevarekvalitet/SVSH/METH, Foder- og Fødevaresikkerhed/AMAR, Veterinærmedicin/TIPE, International Handel/RAM Sagsnr./dok.nr.: 2013-29-261-02477

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer og vejledninger...

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

TALEPUNKT. [det talte ord gælder]

TALEPUNKT. [det talte ord gælder] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Dep/GMKJ Den 18. maj 2011 TALEPUNKT

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus Certificering af frø under den kommende EU-frølov Merete Buus Certificering af frø hvorfor det? Certificering af frø under den kommende EU-frølov / Merete Buus 2 Certificering af frø hvorfor det? Garanti

Læs mere