Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004"

Transkript

1 14/ J. nr HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/ Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier Resultatkontrakten 3 3. Kontrolresultater Fødevarer Fødevarevirksomheder generelt Fødevarehygiejne Zoonoser Slagtedyrskontrol - Kødkontrol Kemiske forureninger Veterinære lægemidler Tilsætningsstoffer Teknologiske tilsætningsstoffer Næringsstoffer Kosttilskud Fødevarer til særlig ernæring Mærkning Mærkning generelt Ernærings- og sundhedsanprisninger Økologimærkningsordningen Mærkning af oksekød Genmodificerede organismer (GMO), novel foods, bestrålede fødevarer og varestandarder Import og samhandel Eksport Rapid alert for food and feed Tilbagetrækning af fødevarer fra det danske marked Dyresundhed BSE 48

2 3.2.2 Mærkning og registrering af kvæg, får og geder Animalske biprodukter Fjerkræ- og visse fjervildt virksomheder (avlsvirksomheder og rugerier) Samlesteder og eksportisolationsstalde Rengørings og desinfektionspladser Dyrevelfærd Dyrevelfærd i besætninger Dyrevelfærd under transport Krydsoverensstemmelseskontrol (KO) Overordnede resultater fra Revisionsenhedens revisioner af Fødevarestyrelsen 57 5.Generelle aktioner for at sikre effektivitet Fødevareområdet Veterinærområdet Ændringer til den nationale kontrolplan i Bilag 1: Uddrag fra bilag 9 fra Årsrapport 2007 (målopfyldelsesrapport): Opgørelse af resultatkontrakten 64 Bilag 2 Fødevareregler fordelt efter lovgivningsområde i Bilag 3 Centralt koordinerede laboratorieprojekter

3 1. Indledning Ifølge artikel 44 i kontrolforordningen 1 skal medlemslandene hvert år udarbejde en rapport over kontrollen i det foregående år. Rapporten skal indeholde resultater af kontrollen i medfør af den nationale kontrolplan, analyse af overtrædelserne, foranstaltninger der skal sikre, at den nationale kontrolplan fungerer effektivt. Endelig skal der i rapporten nævnes ændringer i den nationale kontrolplan. Formålet med rapporten er udover at opfylde kravet i artikel 44 i kontrolforordningen, at vurdere kontrolsystemerne med henblik på at forbedre dem. Årsrapporten sendes til Kommissionen. Kommissionen har i 2007 udarbejdet et udkast til en vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Der er taget udgangspunkt i udkastet til vejledning, hvor det er skønnet relevant. Der er rapporteret i medfør af Danmarks flerårige, nationale kontrolplan 19. februar Denne rapport omhandler alene Fødevarestyrelsens kontrol. Der er særskilte rapporter udarbejdet af Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet. Justitsministeriets, Lægemiddelstyrelsens, SKAT s og Miljøstyrelsens bidrag til årsrapporten er indarbejdet under det relevante kontrolområde. Ovennævnte myndigheder har haft udkast til årsrapport i høring. Der er i mange tilfælde linket til vejledninger, opgørelser m.v. Der er også rapporteret om enkelte områder, som ikke er nævnt i den nationale kontrolplan fra 2007, og for disse områder er der medtaget en beskrivelse af kontrollen. 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier I dette afsnit nævnes kun opfyldelsen af resultatkontrakten, mens planer og strategier for særlige områder er nævnt i de relevante afsnit. Fødevarestyrelsens seneste strategi gælder for årene Der arbejdes på en ny strategi, som skal gælde for årene Resultatkontrakten Som nævnt i den nationale kontrolplan fra 2007 er resultatkontrakten den aktive del af Fødevarestyrelsens nationale kontrolplan. I resultatkontrakten for 2007 vedrører mange af mål- og resultatkravene kontrolaktiviteten. I årsrapport 2007 har Fødevarestyrelsen rapporteret og analyseret målopfyldelsen. Ovennævnte årsrapport skal udarbejdes i medfør af regnskabsbekendtgørelsen. Nedenfor vil de vigtigste resultater fra årsrapporten om målopfyldelse vedr. kontrol blive nævnt. 1 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 3

4 Styrelsen har opfyldt alle resultatkrav vedrørende hovedformålet med kontrol og tilsyn. Styrelsen har gennemført kontrolbesøg i fødevarevirksomheder, hvilket er lidt flere end planlagt. Styrelsen har skullet leve op til en forventning om, at alle fødevarevirksomheder fik mindst 1 kontrolbesøg, hvilket lykkedes for 99,5 % af fødevarevirksomhederne. Samtidigt har styrelsen anvendt 2007 til at forberede et nyt kontrolkoncept med virkning fra Konceptet baserer sig på en mere risiko- og behovsorienteret strategi for fødevarekontrollen. Inden for dyrevelfærd har styrelsen på trods af en stigende opgavemængde også løst sine kontrolopgaver. Herved er der givet et bidrag til realisering af visionen om, at færre mennesker bliver syge af maden, og færre husdyr bliver syge. Styrelsen har nået de vigtigste opgaver inden for hovedformålet beredskab, men har af hensyn til øget kontrolaktivitet måttet nedprioritere nogle regionale opgaver inden for overvågning af Aviær Influenza. Styrelsen har inden for hovedformålet kortlægning og overvågning haft nye opgaver med kontrol for Salmonella og Campylobacter i både dansk og importeret kød. Opgaven er kun delvist nået, idet kontrollen med importeret kød viste sig at være mere kompliceret end først antaget, da det i praksis har været svært at finde det importerede kød, fordi fødevarevirksomheder ikke har pligt til at anmelde import, og importmønsteret i øvrigt synes at blive ændret p.g.a. den nye kontrol. Kontrol med fødevarevirksomheder Styrelsens kontrol af fødevarevirksomheder har i 2007 været en styringsmæssig udfordrende opgave, som ved året afslutning har nået et tilfredsstillende resultat. Ved indgangen til 2007 stod styrelsen over for rapporter fra både Rigsrevisionen og et ekspertudvalg (Leo Larsen-udvalget), der anbefalede, at fødevarekontrollen blev mere risiko- og behovsorienteret. Med fødevareforliget af 31. maj 2007 blev rammerne for den fremtidige fødevarekontrol fastlagt. For at tilrettelægge fødevarekontrollen bedst muligt ud fra disse forudsætninger var kontrolfrekvensvejledningen for 2007 styret efter 3 målsætninger: 1. Alle fødevarevirksomheder skulle have mindst 1 kontrolbesøg. 2. Branchegrupperne skulle som hidtil have et antal kontrolbesøg svarende til deres minimumsfrekvenser i kontrolfrekvensvejledningen. 3. Der skulle udføres kontrolbesøg efter en model i kontrolfrekvensvejledningen (den såkaldte begavede model ), hvor det planlagte antal kontrolbesøg for den enkelte fødevarevirksomhed blev et dynamisk tal, som udviklede sig i løbet af året på grund af tidligere kontrolresultater. Dette indebar, at en fødevarevirksomhed, der fik et dårligt kontrolresultat endte med at få flere kontrolbesøg end en tilsvarende fødevarevirksomhed, der fik gode resultater. Denne model ville efter styrelsen opfattelse fremme en mere risikoog behovsorienteret kontrol. Efter indgåelse af fødevareforliget blev det i november 2007 besluttet, at der for detailvirksomheder, der udgør langt størstedelen af fødevarevirksomhederne, kun skulle udføres kontrol efter den begavede model. I det følgende er resultaterne i relation til de 3 målsætninger gennemgået. ad 1 Resultatkravet om, at alle fødevarevirksomheder skal have mindst et kontrolbesøg årligt blev opfyldt tilfredsstillende i 2006 og igen i 2007, jf. nedenstående tabel. 4

5 Tabel 1. Tilsyn i fødevarevirksomheder Antal fødevarevirksomheder i alt Antal udførte kontrolbesøg (delregnskab 1) Antal ikke-kontrollerede fødevarevirksomheder 4. Procentdel af alle Fødevarevirksomheder, 23,1% 16,1% 20,6% 5,7% 4,7% 4,3% 0,2% 0,5% der ikke blev kontrolleret (3/1) Tallene i række 1 og 2 er Fødevarestyrelsens tal. I række 3 og 4 er tallene for fra Rigsrevisionens beretning dec Tallene for 2006 og 2007 er Fødevarestyrelsens egne. Styrelsens undersøgelser viser, at for 175 fødevarevirksomheder skyldes det manglende kontrolbesøg, at virksomheden har været svært tilgængelig (midlertidigt lukket, uklare åbningstider, svære at komme i kontakt med), mens der for de sidste fødevarevirksomheder er tale om reelt manglende kontrolbesøg. Dette er i lyset af, at 99,5 % af fødevarevirksomhederne har fået mindst et kontrolbesøg - et tilfredsstillende resultat. ad 2 og 3 De to øvrige målsætninger viste sig i praksis besværligt at arbejde med samtidigt. Ved årets start var det styrelsens opfattelse, at kontrolbesøg efter den begavede model let kunne identificeres med det eksisterende IT-system, og at kontrolbesøg genereret af den begavede model altid ville være færre end de kontrolbesøg, der alligevel skulle udføres ifølge minimumsfrekvenserne. Men disse forudsætninger holdt ikke. Alene styringen af den begavede model viste sig vanskelig og betød, at styrelsen reelt udførte flere kontrolbesøg end det oprindeligt var tiltænkt i forhold til minimumsfrekvensen. Alle kontrolbesøg genereret af den begavede model blev nået i 9 af de 10 kontrolafdelinger og den ene kontrolafdeling, som ikke nåede dem alle, havde til gengæld en målopfyldelse på ca. 109 % i forhold til minimumsfrekvensen. Da det aldrig havde været hensigten, at den begavede model skulle føre til flere kontrolbesøg end minimumsfrekvenserne, betragter styrelsen målene som opfyldt. Så alt i alt vurderer styrelsen det som et tilfredsstillende resultat. Styrelsen udførte kontrolbesøg fordelt på virksomheder. Det er 700 flere kontrolbesøg end forventet ved årets start. Samlet set har målopfyldelsen for tilsyn med fødevarevirksomheder været tilfredsstillende. Styrelsens øvrige indsats på fødevareområdet var præget af implementeringen af fødevareforliget fra maj 2007, som betyder indførelse af et nyt tilsynskoncept, der skal anvendes fra 2008 og frem. Den nye fødevarekontrol skal fremover være mere fokuseret på en behovs- og risikoorienteret indsats. Styrelsen forberedte sig i løbet af 2. halvår 2007 bl.a. ved ansættelse af mere personale, uddannelse og udvikling af diverse styringsredskaber på at være klar til at efterleve de nye tiltag i forliget fra 1. januar Der er stadig en udfordring i udbygning og tilpasning af ITmetodeunderstøttelsen til at underbygge det nye kontrolkoncept. Denne opgave rækker ind i 2008 og

6 Veterinær kontrol Styrelsen fører kontrol med dyrevelfærd i primærbesætninger (landbrug) og ved dyretransporter. Kontrollen sker med udgangspunkt i regler fastsat i Justitsministeriet. Styrelsen udgav i 2006 rapporten Kontrol med dyrevelfærd Rapporten konkluderede, at situationen for flere af dyrearternes vedkommende forsat ikke er tilfredsstillende, og at der stadig er behov for forbedringer og mere fokus på dyrevelfærd, både når dyrene opholder sig i besætningerne, og når de skal transporteres. Styrelsen vil i 2008 udarbejde en rapport om udviklingen i kontrol med dyrevelfærd. Udvikling og vilkår for den veterinære kontrol har været præget af to tendenser. For det første er koncepterne for kontrollen løbende blevet forbedret i retning af en mere risiko- og behovsorienteret indsats. For det andet har den almindelige velfærdskontrol (den såkaldte 5 % - kontrol) været presset af andre nye opgaver, herunder: EU's nye transportforordning samt en kraftig stigning i eksporten af dyr Ændring i planlægningen af krydsoverensstemmelseskontrol for besætninger, hvor styrelsen kontrollerer det veterinære område og afleverer kontrolresultater til Fødevareerhverv, som udbetaler EU s landbrugsstøtte. Samlet set betød det, at opgavemængden på det veterinære område steg i løbet af 2007, hvilket lagde pres på gennemførelsen af de veterinære kontrolbesøg. En opgørelse fra september 2007 viste, at 50 % af alle veterinære kontrolbesøg var blevet gennemført, og der blev på den baggrund udarbejdet en handlingsplan i løbet af oktober 2007 til umiddelbar iværksættelse. Der blev afsat ekstra ressourcer og arbejdet ekstraordinært, også på tværs af kontrolafdelingerne, hvilket i sidste ende medførte en målopfyldelse på 102 %. Det vurderer styrelsen givet de eksisterende arbejdsvilkår/ ydre omstændigheder - som tilfredsstillende. Men det forhold, at 50 % af kontrollen er udført i årets sidste kvartal er ikke udtryk for en optimal styring af aktiviteterne gennem året, hvilket vil føre til et øget ledelsesmæssigt fokus på området i I løbet af 2007 har Fødevarestyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Fødevareministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrugsraadet, Dyrenes Beskyttelse og Dyreværns Organisationernes SamarbejdsUdvalg udarbejdet en rapport på veterinærområdet, som blev sendt til fødevareministeren 30. januar Rapporten lægger bl.a. op til en øget risikoorienteret indsats på velfærdsområdet samt en mere målrettet indsats fra dyrevelfærdsrejseholdet. Der blev indgået forlig om veterinærområdet i august Styrelsen forventer, at eksporten af levende dyr opretholdes og evt. endda stiger i løbet af 2008, hvilket vil betyde flere dyretransporter. Dette ser Fødevarestyrelsen som en udfordring set i lyset af erfaringerne fra I forhold til dyrevelfærden i besætningerne er Fødevarestyrelsen i gang med at udvikle koncepter for egenkontrol med henblik på at styrke indsatsen på området. Formålet er, at primærproducenterne selv tager vare på dyrenes velfærd. I bilag 1 er der uddrag fra årsrapportens bilag 9 vedr. målopfyldelse. I bilaget findes en opgørelse over opfyldelsen af de enkelte punkter i resultatkontrakten 6

7 3. Kontrolresultater I det følgende nævnes og analyseres kontrolresultaterne for følgende 3 sektorer. 1. Fødevarer 2. Dyresundhed 3. Dyrevelfærd Inden for hver sektor er foretaget en yderligere opdeling. Der nævnes også, hvilke initiativer der eventuelt er foretaget for at forbedre overholdelsen af reglerne og kontrollen. Der er følgende kontrolresultater: 1: Ingen anmærkninger 2: Indskærpelser 3: Påbud eller forbud 4: Bøde, politianmeldelse eller godkendelse frataget Fødevarestyrelsens Kontrolvejledning beskriver i kapitel 5 de forskellige sanktioner, og hvornår de skal gives. Den tilsynsførende er således vejledt i at anvende den sanktion, som skønnes nødvendig for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne. Hvis en virksomhed eller besætningsejer gentagne gange har overtrådt de samme regler, anvender den tilsynsførende som hovedregel en skrappere sanktion. En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. Indskærpelse er den mildeste sanktion. Et påbud præciserer, hvordan den enkelte virksomhed eller besætningsejer skal overholde lovgivningen. På veterinærområdet anvendes påbud f.eks. i forbindelse med udbrud af husdyrsygdomme, mistanke om BSE-smitte eller hvis mistanken bekræftes, påbud om særslagtning og destruktion. På fødevareområdet anvendes påbud især til at præcisere forhold, der ikke direkte har været konkretiseret i autorisationen eller økologirapporten. stille et særligt krav til en registreret eller anmeldt virksomhed eller primærproducent (udvidelse af driftsvilkår) indføre eller revidere procedurer (egenkontrol), der sikrer, at lovgivningen er overholdt på et bestemt område få dokumenteret, at et forhold er bragt i orden stille krav om, at virksomheden søger rådgivning eller uddannelse for at rette op på utilfredsstillende forhold omkring hygiejne eller egenkontrol i virksomheden Et forbud præciserer, hvad en virksomhed eller besætningsejer skal gøre for at overholde lovgivningen, f.eks. forbud mod flytning af dyr eller produktion af en bestemt type fødevare. Et administrativt bødeforlæg er på linje med de politibødeforlæg, som politiet kan udstede. Kontrolafdelingerne udsteder administrative bødeforelæg til fødevarevirksomheder og besætningsejere i henhold til lov, jf. lov om dyrlæger 39, lov om hold af dyr 71, fødevareloven 7

8 61, økologiloven 14 og administrationsloven 29. Et administrativt bødeforlæg må kun bruges, når der er klare beviser, domspraksis eller handlet forsætligt eller uagtsomt. Kontrolafdelingen politianmelder en virksomhed, hvis en sag kræver efterforskning, hvis vidner skal afhøres, ved grove overtrædelser, ved fratagelse af næringsbrev, hvis der ikke er domspraksis eller ved overtrædelse af dyreværnsloven. 3.1 Fødevarer Fødevarevirksomheder generelt Danmarks fødevarevirksomheder bestod i 2007 af ca detailvirksomheder og ca engrosvirksomheder. I 2007 fastlagde kontrolafdelingerne et antal kontrolbesøg efter kontrolfrekvensvejledningen Alle fødevarevirksomheder skulle have mindst ét årligt kontrolbesøg gennemført som audit, med mindre der var tale om virksomheder i brancher med kontrolfrekvens mindre end 1. Kontrolindsatsen var i 2007 målrettet mod virksomheder med det største kontrolbehov. Baggrunden for fastlæggelse af kontrolbesøg var risikovurderingen af fødevarevirksomheder på brancheniveau, som beskrevet i kontrolfrekvensvejledningens bilag 1, samt individuel vurdering af den enkelte virksomhed. Udover de fastlagte kontrolbesøg udførte kontrolafdelingerne opfølgende kontrolbesøg efter påbud, forbud, bøder eller politianmeldelse. Virksomheder, der havde fået indskærpelse, påbud, forbud eller bøde i første halvår 2007 skulle endvidere have yderligere kontrolbesøg gennemført som audit i 2. halvår efter særlige retningslinier. På hvert kontrolbesøg skrev den tilsynsførende en kontrolrapport, som virksomheden fik. Kontrolrapporten beskrev de konstaterede forhold, og hvilket lovgivningsområde forholdet drejede sig om. Alle de regler, som kunne være relevante at kontrollere i fødevarevirksomheder, var inddelt i lovgivningsområder jfr. bilag 2. Hvert lovgivningsområde kunne indeholde mange regler, både bekendtgørelser, forordninger og love. Lovgivningsområderne var: 1. Hygiejne 2. Uddannelse i hygiejne 3. Virksomhedens egenkontrol 4. Mærkning og information 5. Godkendelser m.v. 6. Særlige mærkningsordninger 7. Varestandarder 8. Tilsætningsstoffer m.v. 9. Forureninger 10. Emballager m.v. 11. Andet På alle kontrolbesøg i detailvirksomheder i 2007 skulle den tilsynsførende kontrollere lovgivningsområderne Hygiejne, Virksomhedens egenkontrol og Godkendelser m.v. Under lovgivningsområdet Godkendelser m.v. var blandt andet regler om, at kontrolrapporten skulle være ophængt i virksomheden, hvilket den tilsynsførende skulle kontrollere på hvert kontrolbesøg. 8

9 Fødevarestyrelsen havde forskellige systemer for at opnå, at alle relevante lovgivningsområder blev kontrolleret over et tidsrum. I forbindelse med kontrolkampagner og centralt koordinerede projekter blev det centralt fra styret, at kontrolafdelingerne kontrollerede nye regler, problemområder og mistanker i det omfang, det var relevant. Kontrollen foregik på flere forskellige måder: a. Ordinære kontrolbesøg, hvor de for virksomheden relevante lovgivningsområder blev kontrolleret b. Opfølgende kontrolbesøg, hvis virksomheden havde fået påbud, forbud og bøder c. Kontrolkampagner, hvor kontrolbesøget især drejede sig om bestemte emner eller produkter (gennemføres primært i forbindelse med ordinære kontrolbesøg) d. Centralt koordinerede laboratorieprojekter omfattende prøveudtagning til analytisk kontrol På detailområdet var der et system, hvor den tilsynsførende i alle detailvirksomheder ud over de tre faste lovgivningsområder skulle kontrollere regler fra et fjerde lovgivningsområde på skift beskrevet i Danmarks flerårige nationale Kontrolplan side 25 som den 4. pind. Systemet skulle sikre, at kontrollen kom hele vejen rundt inden for en treårig periode. I 2007 var der 4 fjerde lovgivningsområde: Emballage m.v., Mærkning og information, Uddannelse i hygiejne og Særlige mærkningsordninger (obligatorisk mærkning af oksekød). I 2008 er 4. pind-systemet erstattet af kontrolkampagner, men det fremtidige system vil blive overvejet i For engrosvirksomhederne med behandling blev det sikret, at alle relevante lovgivningsområder blev kontrolleret blandt andet ved at kontrolafdelingerne for slagterier og kødvirksomheder inden for særlige brancher udarbejdede kontrolplaner og kontrolaktivitets-planer. Planerne skulle endvidere sikre, at kontrollen blev planlagt på et ensartet grundlag og på en behovsorienteret måde. Analyse af kontrolresultaterne Alle kontrolresultater og dermed alle sanktioner er registreret i Fødevarestyrelsens datasystem. Nedenfor vil det generelle billede af kontrolresultaterne blive analyseret. Kontrolresultaterne er vist for 2007 fordelt på lovgivningsområder. Figurerne viser, hvilke kontrolresultater og dermed hvilken type sanktion kontrolafdelingerne gav virksomhederne for overtrædelserne inden for de enkelte lovgivningsområder. 9

10 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, detail 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordnin Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet Kontrolresultater 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 1 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder Detailvirksomheder Kontrolresultaterne for detailvirksomheder i figur 1 viser, at detailvirksomhederne inden for lovgivningsområdet Godkendelser m.v. overtrådte færrest gange (størst andel af ingen anmærkninger). Antal kontrolresultater på godkendelsesområdet var , heraf var 96,9 % uden anmærkninger. Ved hvert kontrolbesøg skulle det for detailvirksomheder kontrolleres, om kontrolrapporten var hængt op i virksomheden, hvilket i 2007 var afspejlet i Godkendelser m.v.. Derfor kan det konstateres, at kontrolrapporten i langt de fleste tilfælde var ophængt korrekt i detailvirksomhederne. Lovgivningsområderne Virksomhedens egenkontrol og Tilsætningsstoffer udløste flest sanktioner, idet der var henholdsvis 3,8 % påbud, forbud, bøder eller politianmeldelser (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater og 12,5 % ud af 56. Ved hvert kontrolbesøg i detailvirksomheder skulle virksomhedens egenkontrol kontrolleres. De 3,8 % sanktioner skyldtes manglende dokumentation af egenkontrolprogrammet, manglende beskrivelse af relevante risikoparametre i egenkontrolprogrammet eller at der slet ikke var et program. Mange af sanktionerne på tilsætningsstofområdet skyldtes formentlig, at der i 2007 blev udført en kosttilskudsaktion, hvor der blandt andet blev kontrolleret ekstraherede planteingredienser (som er tilsætningsstoffer) i helsekostbutikker med egen import. 10

11 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, engros med tilvirkning Kontrolresultater 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordning Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 2 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007 Engrosvirksomheder med tilvirkning I figur 2 ses kontrolresultaterne for engrosvirksomheder med til virkning. Det er fx store fødevareog drikkevareproducenter, slagterier, mejerier og producenter af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Kontrolresultaterne viser, at lovgivningsområderne Hygiejne behandling og Andet udløste få sanktioner - henholdsvis 1,1 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater og 0,3 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af kontrolresultater. Hygiejneområdet indeholdt blandt andet hygiejneregler og regler om Salmonella og BSE. Her var også kontrolresultaterne for, om slagterierne opfyldte deres forpligtelser i forbindelse med levende syn og undersøgelse efter slagtning. Andet indeholdt blandt andet kontrolresultater af dyreværnsloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om hold af dyr, som ikke havde hjemmel til offentliggørelse eller ikke var omfattet af offentliggørelsesordningen. Kontrolresultaterne viser også, at lovgivningsområdet Hygiejne vedligeholdelse udløste 3,2 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af 3331 kontrolresultater. Her var regler om bygningernes vedligeholdelse. Godkendelser m.v. udløste 4,5 % (kontrolresultat 3 og 4) ud af 8336 kontrolresultater. Mange af sanktionerne på godkendelsesområdet formodes at være udløst af reautorisationsprojektet af fødevarevirksomheder med behandling af animalske fødevarer. Sanktionerne på hygiejneområdet var bl.a. en følge af øgede krav og dokumentation af rengøringskontrol på slagterier og kødvirksomheder blandt andet på grund af en inspektion af kontrolsystemet i foråret 2007 udført af de amerikanske fødevaremyndigheder (FSIS). 11

12 Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007, engros uden tilvirkning Kontrolresultater 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hygiejne behandling Hygiejne rengøring Hygiejne vedligeholdelse Hygiejne uddannelse Virksomhedens egenkontrol Mærkning og information Godkendelser m.v. Særlige mærkningsordninger Varestandarder Tilsætningsstoffer Forureninger Emballage Andet 4: Bøde/politianmeldelse 3: Påbud/forbud 2: Indskærpelse 1: Ingen anmærkninger Lovgivningsområde Figur 3. Kontrolresultater fordelt på lovgivningsområder 2007 Engrosvirksomheder uden tilvirkning Engrosvirksomheder uden tilvirkning var f.eks. agenturhandel, kontorvirksomheder, lagre, pakkevirksomheder og samlecentraler. Kontrolresultaterne for engrosvirksomheder uden tilvirkning i figur 3 viser, at Hygiejne rengøring og Hygiejne vedligeholdelse udløste få (kontrolresultat 3 og 4), 0,3 % ud af 1765 kontrolresultater og 0,5 % ud af 1260 kontrolresultater. Det vil sige, at hygiejnen i virksomheder såsom lagre og pakkevirksomheder blev konstateret bedst overholdt. De fleste af overtrædelserne blev konstateret i branchen engroshandel andre animalske fødevarer end fisk og kød kontorvirksomhed som f.eks. engroshandel med æg. I engrosvirksomheder uden tilvirkning udløste lovgivningsområderne Mærkning og information, Tilsætningsstoffer og Forureninger flest sanktioner, 3,6 % ud af 971, 14,7 % ud af 102 og 3,8 % ud af 80 kontrolresultater. Overtrædelserne formodes at være konstateret i forbindelse med de centralt koordinerede laboratorieprojekter om tilsætningsstoffer, hvor der bl.a. blev fundet overskridelser af grænseværdier af de tilladte tilsætningsstoffer, ikke-tilladte tilsætningsstoffer og mærkningsfejl af tilsætningsstofferne. Mange overtrædelser på Forureninger skyldtes kontrolresultater fra medicinrejseholdet. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt % 12

13 , , , ,5 I alt Figur 4 Kontrolresultater 2007 for detailvirksomheder: Antal og fordeling over året I figur 4 ses fordelingen af kontrolresultaterne i de forskellige kvartaler vist som smiley for detailvirksomhederne. På hver kontrolrapport til detailvirksomheder var kontrolresultaterne sammenfattet i en smiley. Den gladeste smiley står for kontrolresultat 1, den næstgladeste for kontrolresultat 2, smiley med den lige mund for kontrolresultat 3 og den sure smiley for bøde eller politianmeldelse. Smiley en viser det dårligste kontrolresultat på rapporten, det vil sige at en sur smiley kan betyde, at der på samme kontrolrapport også er kontrol af andre regler med bedre kontrolresultat. Kontrolresultaterne for 2007 viser, at 75 % af detailvirksomhederne overholdt alle de kontrollerede regler. 17,5 % fik en indskærpelse, 2 % påbud/forbud og 5,5% bøde/politianmeldelse. I 2007 blev givet flere administrative bødeforlæg, hvilket skyldes, at der i juni 2006 blev indført en mere konsekvent bødesanktionering over for virksomheder, i mange tilfælde allerede ved førstegangsovertrædelser, hvis der var tale om en klar overtrædelse af en klar regel. På hjemmesiden er en opgørelse over, hvor mange smiley'er der blev uddelt i de enkelte kontrolafdelinger. Forskelle mellem kontrolafdelingerne skyldes primært, at de ikke er lige store - eller har lige mange detailvirksomheder. Centralt koordinerede laboratorieprojekter Bilag 3 viser en oversigt over centralt koordinerede laboratorieprojekter i 2007, hvor fødevareregionerne havde udtaget prøver hos virksomhederne. De centralt koordinerede projekters formål er overvågning, kortlægning og kontrol. Oversigten er delt op i projekter udtaget i medfør af direktiv 96/23 og andre projekter under de enkelte fagområder. Det er angivet, hvor mange prøver, der blev udtaget i de enkelte projekter. Fødevarekontrollens rejsehold Styrelsen har et rejsehold til at assistere kontrolafdelingerne med komplicerede sager, der er omfattende eller kræver speciel efterforskningsmæssig, regnskabsmæssig eller juridisk indsigt: Fødevarekontrollens rejsehold. Assistancen foregår ofte ved, at rejseholdet gennemfører en nøje planlagt aktion over for det pågældende firma. Rejseholdet arbejder i de enkelte sager som en del af den pågældende kontrolafdeling. En opgørelse fra fødevarekontrollens rejsehold viser, at 125 virksomheder blev kontrolleret i 2007 af rejseholdet. De fik 62 påbud og bøder for ca kr.. Rejseholdet beslaglagde 162 ton fødevarer i Efterfølgende blev størstedelen påbudt bortskaffet, mens 24 ton blev frigivet igen. En virksomhed havde ikke overholdt påbudet om bortskaffelse og fik således en bøde. Virksomhedernes overholdelse af reglerne 13

14 De forskellige udtræk fra datasystemet over kontrolresultater viser, at i langt de fleste tilfælde havde virksomhederne ikke fået anmærkninger og overholdt således reglerne ved kontrolbesøgene. Udtrækkene viser overtrædelserne i 2007, og hvilke sanktioner de tilsynsførende gav for overtrædelserne. Risiko som følge af overtrædelserne Risikoen som følge af overtrædelserne inden for de forskellige lovgivningsområder bliver beskrevet under de relevante afsnit bortset fra lovgivningsområdet egenkontrol. Hvis reglerne om egenkontrol er overtrådt, skyldes det enten manglende dokumentation af egenkontrolprogrammet, manglende beskrivelse af relevante risikoparametre i egenkontrolprogrammet eller at der slet ikke er et program. Hvis der f.eks. er beskidt i virksomheden, står det under lovgivningsområdet hygiejne, eller hvis der er tungmetaller i fødevarerne, står det under lovgivningsområdet forureninger. Hvis en virksomhed overtræder reglerne, handler den måske i god tro. Generelt kan det dog siges, at virksomheden ikke tager sit ansvar for fødevarerne alvorligt nok, det vil sige ikke udfører sin egenkontrol godt nok. Det er virksomhedens ansvar at udføre egenkontrol, det vil sige gennemgå produktionen for alle risici og tage stilling. Virksomheden skal have procedurer til at sikre den daglige efterlevelse af reglerne. Virksomhederne kan søge inspiration til udarbejdelse af egenkontrolprogram i branchekoderne afpasset til forskellige slags produktioner. I 2007 var der omkring 30 branchekoder, som alle var vurderet af Fødevarestyrelsen Fødevarehygiejne Strategi Fødevarestyrelsens strategi for fødevarehygiejne for årene dækker blandt andet de indretnings- og driftsmæssige krav til fødevarevirksomheder med betydning for fødevaresikkerheden. Strategiens mål og indsatsområder er prioriteret ud fra en faglig vurdering af, hvad der vil have størst effekt for fødevaresikkerhed og hygiejne inden for de givne økonomiske rammer. Af højt prioriterede områder er vigtigheden af at bevidstgøre virksomhederne om deres ansvar for fødevarehygiejne og sikkerhed, at give tilsynspersonalet i fødevareregionerne de nødvendige redskaber til at kontrollere og vejlede, samt at reglerne for fødevarehygiejne fortsat bliver kommunikeret til såvel fødevarevirksomheder som fødevareregioner. Fødevarestyrelsen arbejdede derfor i 2007 på en revision af hygiejnevejledningen med input fra såvel erhvervet som kontrolsystemet. Vejledningen blev offentliggjort i juli Beskrivelse af kontrollen Kontrolresultater vedr. Hygiejne behandling omhandler enhver form for håndtering af fødevarer, såsom oplagring, indpakning, emballering, forarbejdning, tilberedning, køling, frysning og optøning. Herudover omhandler det også mærkning af fødevarer. For Hygiejne behandling kan der være overtrædelser vedr. temperaturer (f.eks. mangelfuld opvarmning, for langsom afkøling eller opbevaring af kølevarer ved for høj temperatur), overtrædelser vedr. håndtering af fødevarer 14

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer og vejledninger...

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med Tannis og Thulin m.fl. Revisionsenheden

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med Tannis og Thulin m.fl. Revisionsenheden Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med Tannis og Thulin m.fl. Revisionsenheden Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med Tannis og Thulin m.fl. af Revisionsenheden 1. udgave, 1. oplag, september 2006

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Kontoret for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 FødevareRapport

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af:

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: 0BUndervisningsmateriale til 1Barbejdsmarkedsuddannelsen 40506 2BHygiejneledelse inden for industrislagtning Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Kom godt i gang med fødevarekontrollen Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Danmarks flerårige nationale kontrolplan 2012-2016

Danmarks flerårige nationale kontrolplan 2012-2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen 11/3-2013 HEE/JSH Danmarks flerårige nationale kontrolplan 2012-2016 Danmarks flerårige, nationale kontrolplan

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere