Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse"

Transkript

1 Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende miljøgodkendelse, hvorfor der ansøges om som en revision af gældende miljøgodkendelse. Juni 2015 Udarbejdet til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Udarbejdet af: EnviDan Energy for Solrød Biogas A/S c/o Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

2 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og ikke teknisk resume A. Ansøger og ejerforhold B. Oplysninger om virksomhedens art Nuværende miljøgodkendelser: Beskrivelse af ansøgte projekt Risikovurdering C. Oplysninger om etablering D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid ) Oversigtskort ) Lokalisering ) Arbejds- og driftstid ) Til og frakørsel samt støjbelastning Fordeling af transport E. Tegninger over virksomhedens indretning F. Beskrivelse af virksomhedens produktion ) Modtagekapacitet Procedure for modtagelse af biomasse ) Forbrug af tilsætningsstoffer ) Afgasset materiale ) Virksomhedens procesforløb Modtageanlæg Produktion af biogas Lager og transport for salgsprodukter ) Afsug ) Luftrensning og ventilationssystem ) Mulige driftsforstyrrelser eller uheld Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening ) Emissioner af lugt Emissioner - øvrige ) Gasfakkel ) Spildevand ) Støj ) Affald Jord og grundvand ) Beholdere/tanke/reaktorer ) Belægning Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

3 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 3 af ) Tanke ) Basistilstandsrapport I. Andet J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld K. Ikke-teknisk resume Bilagsfortegnelse Bilag 1 Placering 1: Bilag 2 Situationsplan 1:500 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 4.1 Bilag 5 Bilag 5.1 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Støjnotat og beregning for Solrød Biogas OML-beregning for biofilter og kedel OML-beregning for biofilter og kedel inkl. øget byg. Korr. OML-beregning for biofilter og gasmotor OML-beregning for biofilter og gasmotor Data for OML-beregning Standardvilkår Deklarationer for biomasser Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

4 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 4 af Indledning og ikke teknisk resume Solrød biogasanlæg er omfattet af lokalplan nr Biogasanlæg ved Åmarken og ligger på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr. nr. 13a, Jersie By, Jersie Arealet grænser op mod landbrugsarealer, motorvej og jernbane. Nærmeste byer er Jersie og Solrød, der i direkte linje ligger ca. 1 km fra anlægget. Der er indkørsel til anlægget fra Åmarken. Solrød Biogas fremstiller biogas ved kontrolleret udrådning af rest- og biprodukter fra landbrug (gylle), fødevareindustrier og tang. Biogas består hovedsageligt af den brændbare gas metan (CH 4 ) og den inaktive gas kuldioxid (CO 2 ). Biogas er CO 2 -neutral og kan således erstatte andre brændsler, der er baseret på fossile brændsler. Fra fødevareindustrien modtages der hovedsageligt: Restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco Eluat fra Chr. Hansen Eluaten er nyt i forhold til eksisterende miljøgodkendelse, der blev offentliggjort 29. januar Eluaten vil bidrage til en forbedret udrådning af de øvrige biomasser, samt forbedre den afgassede biomasses gødningsegenskaber betydeligt. Anlægget vil herudover kunne modtage andre biomasser godkendt efter slambekendtgørelsens bilag 1 under forudsætning af overholdelse af Biproduktforordningen. Anvendelse af gylle i bioforgasning reducerer udledningen af drivhusgasser fra gyllen (metan og ammoniak). Bioforgasning forbedrer endvidere mulighederne for optimal anvendelse af næringsstofferne i gyllen, da der gennem bioforgasningsprocessen sker en omdannelse af kvælstof til planteoptageligt ammonium. Da den afgassede biomasse er betydeligt tyndere og mere homogen end rågylle, opnås en hurtigere og mere effektiv fordeling i jorden. Den afgassede biomasse kan optages af planterne direkte og er derfor et effektivt gødningsmiddel, der giver mindre tab af næringsstoffer til omgivelserne og dermed i sidste ende medfører en besparelse på anvendelsen af kunstgødning. Anvendelse af afgasset biomasse i landbruget vil derfor være medvirkende til at afstrømning til overfladevand mindskes samt til beskyttelse af grundvandsressourcerne. Endelig opnås den ikke uvæsentlige fordel, at den afgassede biomasse lugter mindre end rågylle, både under opbevaring og udspredelse. Biogassen fra Solrød Biogas vil blive leveret til Solrød Fjernvarme, hvor biogassen vil blive omsat til energi. Revisionen omfatter: Revision af mængder og biomassetyper Ændret kørselsmønstre fra og til anlægget Etablering af blandetank Etablering af lastbilparkering Opdateret o placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen Præcisering af energiproduktion vha. kedel eller gasmotor Nærværende ansøgning er en revision af hele Solrød Biogas anlægs miljøgodkendelse. Der ansøges om en revision fremfor et tillæg for at anlægget fremadrettet kun har en godkendelse uden tillæg og med retvisende data. Udgangspunktet vil være teksten/forhold fra den nuværende miljøgodkendelse omskrevet, hvor der er sket en revision/opdateret (se ovenstående punkter). Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

5 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 5 af 21 Solrød Biogas er omfattet af punk 5.3 b i Bekendtgørelsen nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheden er dermed omfattet af standardvilkår i henhold til afsnit 25 i Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. For at kunne referere teksten i denne ansøgning til punkterne i standardvilkårene, er der sammen med den interne afsnitsnummerering angivet de betegnelser, der anvendes i afsnit 25 i Bekendtgørelsen nr Det betyder, at bogstaverne A K refererer til standardvilkårenes hovedafsnit. Hvor det er relevant, referere tal efterfulgt af en parentes f.eks. 33) til et underpunkt i bekendtgørelsen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

6 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 6 af A. Ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved Virksomhedens kontaktperson Kaj Holm Rasmussen, tlf: Virksomhedens matrikelnr. 13a, Jersie By, Jersie Virksomhedens ejer Solrød Biogas A/S, c/o Solrød Kommune, Solrød Center 1, 6800 Solrød Strand CVR-nr. / P-nr / - / 3. B. Oplysninger om virksomhedens art Solrød Biogas er omfattet af punk 5.3 b i) i Bekendtgørelsen nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Dette punkt optræder på bekendtgørelsens bilag 1. Punktets betegnelse er: Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: i) Biologisk behandling. 3.1 Nuværende miljøgodkendelser: Nuværende: o Tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger indsendt til Solrød kommune mandag den 13. april o Miljøgodkendelse Solrød Biogas, offentliggjort 29. januar Beskrivelse af ansøgte projekt Ansøgningen udgør en revision af den nuværende miljøgodkendelse med fokus på følgende punkter: Revision af mængder og biomassetyper Ændret kørselsmønstre fra og til anlægget Etablering af blandetank Anvendelse af forplads til lastbilparkering Opdateret o placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen Præcisering af energiproduktion vha. kedel eller gasmotor. 3.3 Risikovurdering Virksomheden er ikke omfattet af Bekendtgørelsen nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendgørelsen). Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

7 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 7 af 21 Dette er begrundet med, at det samlede oplag af biogas på anlægget udgør ca m³ i alt fordelt med ca m³ i headspace på de 2 reaktortanke, ca m i headspace på lagertankene m³ og ca. 20 m³ i rør. Ved konservativ ansættelse af metanindholdet i biogassen til 50 % kan densiteten for biogassen findes til 1,34 kg/m³. Herved bliver den samlede, maksimale masse af den oplagrede biogas ca kg, hvilket er væsentligt under den grænse på 10 ton, der bevirker at anlægget i henhold til Risikobekendtgørelsen kategoriseres som kolonne 2 risikovirksomhed. 4. C. Oplysninger om etablering Ansøgningen omfatter en bygningsmæssig udvidelse, som Solrød Kommune er orienteret om. Der er ultimo september 2014 givet byggetilladelse til etablering af biogasanlægget. Solrød kommune er løbende blevet orienteret ved ændringer i forhold til den givne byggetilladelse. Bygge- og anlægsarbejdet forventes opstartet september 2014 og være endeligt afsluttet i august Der er tale om følgende nye bygværker opdatering af eksisterende oplysninger: Etablering af blandetank Anvendelse af forplads til lastbilparkering Opdateret o Placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen 5. D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid ) Oversigtskort Oversigtskort er medsendt som bilag ) Lokalisering Anlægget er placeret sydøst fra Åmarken, ca. 600 m fra krydset mellem Åmarken og Roskildevej. Anlægget er etableret på en ca. 3 ha stor grund. Den højeste bygningsdel vil være de tre reaktortanke. Området er beliggende i landzone. Arealet hvor anlægget er placeret, er placeret i et svagt bølget landbrugsområde med landsbyer, spredte gårde og småbebyggelse. Anlægget er delvist afskærmet mod syd og øst af eksisterende træbeplantning i Jersie Hyllemose. I Figur 1 er indsat et luftfoto, der visere anlæggets nuværende udformning. I bilag 1 ses oversigtskort, der viser anlæggets overordnede placering. I bilag 2 set en situationsplan, der viser placeringen af nuværende og planlagte bygværker. Anlæggets nærmeste naboer er gården Åmarken beliggende Åmarken 4, samt boliger i landzone beliggende syd for Åsvej ved Jersie Hallen ) Arbejds- og driftstid Virksomheden er i kontinuerlig drift året rundt. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

8 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 8 af ) Til og frakørsel samt støjbelastning Støj fra anlægget vil primært være forårsaget af kørsel med biomasse, samt fra røreværker, blæsere og ventilatorer. Der er udført fornyet støjberegning 11. marts 2015 (se bilag 3), der viser, at anlægget kan overholde sædvanlige støjgrænser: Tabel 1. Støjgrænser Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl db(a) Opholdsareal tættest på virksomheden I beregningen er der medtaget støj fra faste kilder (omrørere, motorer ect.) og mobile kilder (transporter). For mobile kilder er der regnet på 90 biler (ind/ud) som spidsbelastning. Den forventede transportmængde vil svare til 60 biler i døgnet. I nedenstående figur ses udbredelse af støj i dagtiden på hverdage. Figur 1: Foto viser en grafisk illustration af støjberegninger for støj i periode kl I bilag 3 findes de samlede støjberegningen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

9 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 9 af 21 I nedenstående tabel er anført margin til ovenstående støjgrænser Mandag - fredag kl ,5 db(a) Lørdag kl Mandag - fredag kl ,5-7,6 db(a) Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl ,6 db (A) Tabel 2. Beregnet margen til støjgrænserne anført i tabel 1. Øvrige forhold omkring støj er behandlet i afsnit 8.3. Opholdsareal tættest på virksomheden Det fremgår af støjberegningen, at Solrød Biogas med pæn margen vil kunne overholde sædvanlige støjgrænser ved kørsel alle dage, alle tider. Kørsel med pektinrest fra CPkelko vil kun finde sted i perioder tilladt jf. deres miljøgodkendelse pt. begrænser det sig til dagtimerne uden søn- og helligdage. Øvrig kørsel vil primært ligge i dagtimer på hverdage. Da Chr. Hansen producerer eluat kontinuert, og Solrød Biogas af procesmæssige hensyn ønsker at modtage dette så jævnt som muligt, vil kørsel med eluat på søn- og helligdage forekomme. Endvidere kan skæve helligdage eller nedbrud på anlægget medføre behov for en vis fleksibilitet i kørselsplanlægningen, hvilket kan medføre begrænset søn- og helligdagskørsel Fordeling af transport De flydende biomasser vil være fordelt på tankbiler, der kommer med frisk gylle og bringer afgasset biogødning med retur, samt på tankbiler der kommer tom til anlægget og tager afgasset biogødning med ud til planteavlere. For industriprodukterne og tang vil der være tale om transporter, der kommer med biomassen og kører retur med tom transport. For gylletransporter vil der være tale om at der medtages afgasset biomasse retur. Endelig vil der være planteavlertransporter, der kommer med tom transport og som tager afgasset Køremønsteret på anlægget vil være afhængig af, hvilken biomasse som der er tale om. Fast biomasse tippes i tank placeret inde i modtagehal. Bilerne vil svinge ind på forplads og bakke ind i hal, lukke port og tippe i tank. Åbne port og køre ud igen og væk fra anlægget. Flydende biomasser vil køre via vægt og ind i aflæssehallens spor for flydende bioamsser, lukke port og læsse af/læsse på, åbne port og køre videre gennem hallen og væk fra anlægget via køresløjfe. I forhold til tidligere, er pålæsning af flydende biomasse ændret, så det også foregår indendørs, hvilket markant reducerer såvel lugtbidrag som støjbidrag. Den faste biomasse vil hovedsageligt være pektinrest fra CPkelko og vil dermed køre mod vest af Åmarken til Lille Skensved. Den flydende biomasse vil fordeles, dog med hovedparten i retning østpå. Trafiktællinger Vejdirektoratets trafiktællinger fra 2009, viser at der i alt kører køretøjer i døgnet på Roskildevej (hovedvej 6), og ca på Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted (hovedvej 14). Heraf er lastbiler på Roskildevej, og ca på Hovedvejen. Trafiktællinger på motorvejen E20, mellem afkørsel 31 og 32 viser køretøjer, heraf lastbiler i Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

10 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 10 af 21 døgnet. Der foreligger trafiktællinger fra perioden , på udvalgte veje i kommunen. Trafiktællinger viser bl.a. Naurbjerg til Åmarken og Yderholmvej er enheder i døgnet. Roskildevej syd for Åmarken enheder Yderholmvej til Jersie enheder Naurbjergvej til Kirke Skensved enheder. Kilde: VVM redegørelse for Solrød Biogas Baseret på ovenstående fremgår det, den ændrede i transportmængde til og fra anlægget ikke vil markant i forhold til den øvrige trafik. 6. E. Tegninger over virksomhedens indretning Se bilag 2 for situationsplan over virksomhedens indretning. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

11 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 11 af F. Beskrivelse af virksomhedens produktion ) Modtagekapacitet I Tabel 3 3 er vist modtagekapaciteten for forskellige typer af biomasse samt beskrevet, hvorledes opbevaringen af disse finder sted. Ref. Biomasse EAK-kode, kategorisering efter Biproduktforordningen * eller anden form for identifikation Forventet årlig mængde Forventet maksimalt oplag før afgasning (forlager) Opbevaringsform, herunder eventuelle særlige ønsker hertil, jf. vilkår 6. Reference til tegning, jf. pkt. 15 ton Ton Tank Tanknr.. A Kvæg og svinegylle EAK Fortank 2 B Hestegødning og grødeskær EAK Fortank 2 C Pektin og carageenanrester EAK Aflæssehal - D Eluat Slambekendtgørelsens bilag 1 punkt A F Fortank 1 1 E F Tang Fra strandrensning Industri Tabel 3: Modtage- og oplagskapacitet. Fortank Oplagsplads 3 Slambekendtgørelsens bilag 1 punkt A F Fortank 1 og Procedure for modtagelse af biomasse Der vil på anlægget kun blive modtaget biomasser, som overfølgende punkter: 1. Hvor mængden ikke overstiger den mængde, som miljøgodkendelsen giver tilladelse til at modtage og behandle. 2. Overholder bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) og herunder harmonireglerne. 3. Overholdet kravet for miljøfremmende stoffer og tungmetaller jf. slambekendtgørelsen 4. Er defineret i bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, slambekendtgørelsen. 5. Er omfattet af virksomhedens egenkontrolprogram Leverandør af C, D, E og F (se tabel 3) indsender senest 8. dage før levering en affaldsdeklaration og leveringsaftale til kommunen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

12 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 12 af 21 Kommunen kan afvise, at acceptere/godkende affaldsdeklaration og leveringsaftale, for en godkendt biomasse, hvis de vurderer at punkt 1-5 ikke overholdes. Der er i bilag 8 vedlagt deklarationer for pektin, eluat og tang. Biomasser der ikke er redegjort for i bilag 7 vil lige som de øvrige biomaser altid overholde grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmende stoffer jf. bilag 2 Grænseværdier, jf. 6, slambekendtgørelsen. Biomasserne vil alle blive behandlet efter vejledningen bilag 3 Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald ) Forbrug af tilsætningsstoffer Der vil være et forbrug af følgende tilsætningsstoffer: Dieselolie anvendes til anlæggets maskiner. Tankning foregår indendørs på impermeabel belægning. Fyringsolie anvendes til procesvarme. Jernkloridopløsningen (12 %) til svovlreduktion i biogassen. Hydro-X modvirker kedelsten i fjernvarmesystemet. Hydro-X opbevares i dunke, som er placeret i et kar for opsamling af eventuelt spild. Saltsyre til rengøring. Lud til rengøring ) Afgasset materiale Når biomassen har gennemløbet biogasanlægget, fremkommer et afgasset produkt, der tilbageføres som gødningsprodukt til landbrugsjord. Der foretages ikke separering i en væske- og fiberfraktion. I Tabel 1 er anført den årlige forventede mængde afgasset biomasse, der antages at være af samme størrelse som den mængde biomasse, der tilføres. En del af den tilførte biomasse vil forlade anlægget som biogas; men denne mængde forventes at blive modsvaret af det forhold, at vaskevand etc. vil blive tilført til fortankene. Tabel 1: Afgasset biomasse Afgasset biomasse eller fraktion udskilt herfra Forventet årlig mængde Forventet maksimalt oplag Reference til tegning jf. pkt. 15 Afgasset biomasse m m 3 Efterlagertank 1 og 2 er vist på situationsplan (bilag 2) Tabel 4: Afgasset biomasse ) Virksomhedens procesforløb Efterfølgende er givet en beskrivelse af procesforløbet på Solrød Biogas. Beskrivelsen er udarbejdet, således den følger biomassens flow gennem anlægget fra dette indkommer i modtagehallen til det bortkøres som afgasset materiale hhv. biogas Modtageanlæg Modtagefaciliteterne i form af modtagetanke 1 og 2 for flydende biomasse fra landbrug og industri er dimensioneret til en lagerkapacitet svarende til ca. til min. 3 døgns forsyning fordelt på den samlet tilført biomasse. Eluat modtages primært i modtagetank 1 Husdyrgødning modtages primært i modtagetank 2 Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

13 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 13 af 21 Pektin og carageenanrester har egen lagerplads i aflæssehallen, hvor der er indrettet en grav til biomasserne. Pektin- og carageenanrest blandes i lukket blandeanlæg med flydende biomasse og pumpes direkte i lukket rørføring til biogasreaktor. Tang modtages i modtagetank 3 og på dertil indrettet oplagsplads. Industrielle biomasser modtages i modtagetank 1 (faste og flydende) og 2 (kun flydende) Produktion af biogas Flydende biomasse pumpes fra fortankene gennem varmegenvinding og varmesystem til rådnetankene. Fast biomasse (tang) tilføres reaktorerne via blandeanlæg. Samtidigt med at reaktorerne påfyldes, pumpes biomasse fra reaktorerne for at gøre plads til den nye biomasse. Inden den pumpes ind i reaktorerne, opvarmes biomassen til den nødvendige temperatur, og for at opretholde temperaturen konstant i rådnetankene, recirkuleres biomassen gennem varmevekslere. Størstedelen af den produceret biogas anvendes hos Solrød Fjernvarme og en mindre andel anvendes internt til procesvarme og strøm. Solrød fjernvarme: Biogassen pumpes via gasledning til Solrød Fjernvarme, hvor det bliver anvendt til produktion af fjernvarme og elektricitet i en gasmotor eller kedel. Procesvarme internt: Biogassen anvendes til energiproduktion enten via gasmotor eller gaskedel. Gasmotor og kedel vil ikke være i drift samtidigt. Kedel har samlet ydelse på ca. 900 kwh. Gasmotoren har en samlet ydelse på ca kwh Lager og transport for salgsprodukter Den producerede biogas opsamles og renses for svovlbrinte (H 2 S) i et gasrenseanlæg og opbevares i en anlæggets gaslagre. Herfra leveres gassen til Solrød Fjernvarme, via en 4 km lang gasledning. Den afgassede biomasse pumpes fra efterudrådningstanken til lager. Størrelsen af lagertanke til den afgassede biomasse er designet til ca.5 døgns produktion. Fra lagertankene pumpes biomassen til læssehallen og pålæsses lukket tankbil., Den afgassede biomasse, anvendes som biologisk gødning dels hos anlæggets leverandører, dels til hos planteavlere ) Afsug I tanke med biomasse sker der afsug af den fortrængningsluft, der fremkommer når tankene fyldes. Ligeledes sker der afsug af luft i haller, hvor der håndteres og oplagres biomasse. Forhold omkring afsug er beskrevet nærmere i afsnit 7.6. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

14 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 14 af ) Luftrensning og ventilationssystem Luften fra haller og tanke renses via et biofilter, hvor ventilationsanlægget er tilkoblet. Biofilteret består af forfilter og hovedfilter. I tabel 5 ses en oversigt over luftmængder, som ventilationsanlægget håndterer. Område Nm3/time Forfilter Pålæssetank 100 Modtagetank Modtagetank Direkte til biofilter Aflæssehal - fra modtagertank 4000 Aflæssehal- fra fastestofdosering På- og aflæsningshal - kørespor 3000 Tang for tank 100 Dosering ved pektingrav 1000 Doseringspumpe pektin 100 Samlet til biofilter Tabel 5:Oversigt over ventilationsværdier Lugtresningensanlægget består af forfilter og hovedfilter.ventilationsanlægget kører konstant med grundventilation og med forceret ventilation, når der arbejdes i hallerne eller med modtagetanke. Anlæggets forfilter renser den mere lugtbelastede luft fra tanke og anlæggets hovedfilter (biofilter) renser den mindre lugtbelastede luft fra hallerne. Modtagetanke er tilkoblet begge systemer således, at luften fra forfilteret yderligere renses i hovedfilteret inden den samlede luftmængde udledes via 40 m høj skorsten. Ventilationsanlægget bliver indreguleret, således at der opretholdes en indadgående luftstrøm til tanke med frisk biomasse, samt fra haller. Lagertanke med afgasset biomasse er helt lukket og tilsluttet anlæggets gassystem. Eftersyn og vedligehold på forfilter og biofilter vil aldrig ske samtidigt. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

15 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 15 af 21 Procesluftventilationensluften renses i lugtfiltrene ved biologisk proces under kontrolleret procesbetingelser, ph og fugtighed. Filtrematerialet er pasteuriseret og tilsat specielt dyrkede bakterier. Filternes ph reguleres ved tilsætning af bikarbonat og anlægget vandes med blødt vand for at undgå aflejringer i filtermaterialet. Filterets tilstand følges løbende ved prøvetagning og analyser. Luftens rensningsgrad måles ligeledes regelmæssig for at følge op på rensningsgraden. Filtermaterialet udskiftes med 1-3 års mellemrum. Den rensede luft udledes via skorsten (afkast nr. 1 på bilag 2) ) Mulige driftsforstyrrelser eller uheld Mulige uheld, som kan resultere i væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, vil relatere sig til spil af biomasse og hjælpestoffer samt udslip af biogas. Spild af biomasse og hjælpestoffer kan ske i følgende situation: Ved levering/afhentning Brud på tanke og rør Overløb fra tanke For at imødegå risikoen for og konsekvenserne ved spil, er der implementeret rutiner for den daglige biomassehåndtering og for løbende kontrol af udstyr i anlægget drift- og vedligeholdelsesmanual. Ligeledes sikres det, som beskrevet i afsnit 8.2, at det via opbygningen af afløbssystemet er muligt at forhindre, at eventuelt spild på befæstede arealer resulterer i forurening af Gamle Strøget. Udslip af biogas vil sædvanligvis kun forekommer, hvis der sker brud på rør eller reaktortanke, eller hvis der grundet for højt tryk i gassystemet sker udslip fra sikkerhedsventiler. Risikoen for at sådanne hændelser skulle indtræffe er minimeret dels gennem den løbende kontrol af anlæggets komponenter, der finder sted jævnfør drifts- og vedligeholdelsesmanualen og dels gennem hensigtsmæssig og jævn indfødning af råmaterialer, hvilket sikre en stabil og relativ konstant gasproduktion af en sådan størrelse, at denne uproblematisk kan håndteres i gassystemet. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

16 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 16 af Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 8.1 Luftforurening ) Emissioner af lugt Udrådning af biomasse i et biogasanlæg, samt transport til og fra anlægget af lugtende materialer kan være kilde til lugtgener. For at begrænse lugt fra anlægget tages der følgende foranstaltninger: Lugtende materialer køres til anlægget i tankvogne og lukkede containere Aflæsning af biomasse sker i lukkede haller, hvorfra ventilationsluft tilledes et biologisk filter (rensegrad: 95 %), hvor lugtstoffer omsættes eller absorberes. Modtagehaller holdes i svagt undertryk, for at sikre at luften bevæger sig ind i hallen fra omgivelserne, når porte åbnes når lastbilerne skal ind/ud. Køretøjer forlader modtagehaller rengjorte Modtage- tanke på anlægget er gastætte, og fortrængningsluft tilledes biologisk filter Lang opholdstid af biomasse i anlægget, der medfører nedbrydning af lugtstoffer, inden biomassen forlader anlægget I gældende miljøgodkendelse er grænseværdien for lugt ved naboernes udendørsområde 5 LE/m 3. Lugtafgivelsen fra anlægget forøges ikke ved de ændrede mængder omfattet af denne revision. Baseret på ovenstående værdier er der udført en beregning af LE/m 3 ved nærmeste nabo. Der udført to beregninger: 1. En beregning gældende for ventilationsanlægget (afkast 1) og kedel (afkast 2) 2. En beregning gældende for ventilationsanlægget (afkast 1) og gasmotor (afkast 3) Beregningen viste lugt grænsen på 5 LE/m 3 kan overholdes ved nærmeste nabo. Afkast 1 og afkast 2: 0,3 max LE/m 3 Afkast 1 og afkast 3: 5 max LE/m 3 (250 grader og 250 meter) For uddybende oplysninger vedrørende emissionsberegning se bilag 4 og 5: OML-beregninger og forudsætninger i den nuværende miljøgodkendelse. Afkast 3 er den foreløbige placering af gasmotoren. I relation til beregning af lugtemissioner fra gasmotoren er der, derfor ydermere udført OMLberegning (bilag 5.1), hvor der ikke er taget højde for nærliggende bygninger. Her er den maximale lugtbelastning i alle retninger maximalt 4,5 LE/m 3 svarende til placeringen markeret på bilag 2 syd for højspændingskablet. Der tages i OML-beregningen højde for bygninger, såfremt de forventes at kunne påvirke røgfanen. Ved endelig placering og etablering af gasmotoren vil der blive foretaget en ny OML-beregning, som vil blive indsendt. Der er for situationen med afkast 1 og 2 udført en OML-beregning med pladsen for opbevaring, hvilket viser at lugtgrænserne fortsat kan overholdes. Beregningen er ikke vedlagt. Det må forvente at lugt fra tangen primært vil være til stede, når tangen håndteres. Se bilag 6 for baggrunden for OML-beregningen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

17 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 17 af Emissioner - øvrige Anlægges kedel, der forbrænder biogas, overholder følgende emissionsgrænseværdier ved 10 % ilt: NOx regnet som NO 2 65 mg/nm 3 CO 75 mg/nm 3 Anlægges gasmotor, der forbrænder biogas, overholder følgende emissionsgrænseværdier ved 15 % ilt: NOx regnet som NO mg/nm 3 CO 450 mg/nm 3 Baseret på ovenstående værdier er der udført en beregning af NOx og CO. Beregningen viste for kedel ved 3 % ilt: NOx: Max værdi 92 μg/m3 dvs. 0,092 mg/m3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 4 μg/m3 dvs. 0,004 mg/m3 max af månedlige 99 % fraktiler CO: Max værdi 105 μg/m3 dvs. 0,105 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 4 μg/m3 dvs. 0,004 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Med ændret bygnings korrektion vil emissioner øges, men fortsat kunne overholdes udenfor skel. Se bilag 4.1. Beregningen viste for gasmotoren ved 7,5 % ilt: NOx: Max værdi 32 μg/m3 dvs. 0,032 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 9 μg/m3 dvs. 0,009 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler CO: Max værdi 126 μg/m3 dvs. 0,126 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 36 μg/m3 dvs. 0,036 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler For uddybende oplysninger vedrørende emissionsberegning se bilag 4 og 5: OML-beregninger og forudsætninger i den nuværende miljøgodkendelse. Anlægget samlede emissioner overholder følgende grænser: Svovlbrinte H 2 S 0,001 mg/m 3 B-værdi Nitrogenoxider NOx 0,125 mg/m 3 B-værdi Carbonmonooxid CO 1,0 mg/m 3 B-værdi Støv 0,08 mg/m 3 B-værdi ) Gasfakkel Den øget biomassemængde vil medfører at gasproduktionen, som tidligere er estimeret til 5,4 mio. Nm3 biogas/årlig øges til 11 mio. Nm3 biogas/årlig. Anlægges gasfaklen vil fortsat kunne afbrænde den fulde produktion af biogas svarende til 1030 Nm3/time ) Spildevand Sanitært spildevand Biogasanlæggets udledning af spildevand vil bestå af sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter. Det antages at, der som gennemsnit er 5 personer til stede, som dagligt generere 100 liter spildevand. I alt på årsbasis ca. 180 m³. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

18 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 18 af 21 Derudover vil der komme en mindre mængde fra besøgende og gæster på anlægget estimeret til ca. 20 m 3 årligt. Sanitært spildevand ledes til Køgeegnens Renseanlæg Øvrige spildevandsfraktioner, herunder vand fra rengøring af køretøjer og vand fra biogasanlæggets processer tilføres biomassen og vil dermed forlade anlægget sammen med den afgassede biomasse. Overfladevand Regnvand fra tage, drænledninger og befæstede arealer på virksomhedens grund reguleres via en separat udledningstilladelse til Gammel Strøget via regnvandsbassin. Vandet pumpes automatisk til åen. Pumpen afbrydes manuelt ved uheld med spild på befæstede areal eller forurening af drænvand. I regnvandsbassingenet sker bundfældning af sand m.v., og der foretages derfor oprensning af dette efter behov ) Støj Støj fra anlægget vil primært være forårsaget af kørsel med biomasse, samt fra røreværker, blæsere og ventilatorer. I beregningen er der som nævnt medtaget støj fra fastekilder (omrører, motorer ect.) og mobile kilder (transporter). For mobile kilder er der regnet på 48 biler (ind/ud) og 56 lastbiler (ind/ud) i døgnet. Af øvrige støjkilder kan nævnes på- og aflæsning af biomasse, omrører i tanke m.v. Se nærmere beskrivelse i afsnit ) Til og frakørsel samt støjbelastning. Udendørs placerede støjkilder vil være isolerede. Anlægget vil derudover være omkranset af volde og beplantning, der medvirker til at reducere støjen ) Affald Almindelig husholdnings- og kontoraffald fra velfærds- og kontorfaciliteter samt diverse filtre, spildolie og sliddele fra maskinkomponenter. I alt følgene: Organisk affald: ca. 500 kg/år Kontoraffald: ca. 500 kg/år Spildolie: ca. 3 m³/år Filtre og andre sliddele: ca. 500 kg/år Affaldsstrømme vil blive kildesorteret og bortskaffet via relevante ordninger, således der kan genereres så stor genanvendelse som muligt. Husholdningsaffald bortskaffes via den kommunale ordning. Papir, pap og lignende ikke-farligt affald sorteres og sendes til genanvendelse i henhold til Solrød Kommunes affaldsregulativ. Farligt affald (spildolie, kølervæske, brugte batterier mv.) opbevares i tæt emballage placeret på fast bund uden mulighed for afløb til det omkringliggende areal. Bundfældet sand fra sandfang og tanke udspredes på landbrugsarealer af en maskinstation. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

19 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 19 af Jord og grundvand Fra befæstet areal ledes overfladevand til anlæggets forsinkelsesbassin. Der etableres omfangsdræn og krydsdræn med inspektionsbrønde omkring og under større tanke, så eventuelle lækager hurtigt kan opdages og lokaliseres. Drænsystemet afleder til Gamle Strøget via anlæggets forsinkelses-bassin. Brøndene pejles med intervaller fastlagt i anlægget vedligeholdelsesprocedurer. Begge afløb til Gamle Strøget har monteret spadeventil, således at der ved eventuel lækage/spild af biomasser vil kunne lukkes af til Gamle Strøget. Der er opført volde og udgravet i terræn, således at der er etableret et opstuvningsbassin i arealet omkring reaktorerne, der kan håndtere op til ca m 3 spild/lækage ) Beholdere/tanke/reaktorer Indretning af tanke til biomasser er som følger: For og efterlagertanke er lave, cylindriske tanke udført med omrøring. Reaktortanke er høje, cylindriske og med omrøring. Højden er ca. lig med diameteren. Tanke og reaktorer er alle udført i bestandige og tætte materialer, der kan modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning: For og efterlagertanke er udført i beton. Reaktortanke er udført i stål og opført på fundamenter af beton ) Belægning Der er asfaltbelægning med dræn/riste til opsamling af eventuelt spild for hele området, hvor der er aktivitet. Oplag af hjælpestoffer foregår i dertil indrettet områder. Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for beskrivelse af tanke. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

20 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 20 af ) Tanke I tabel 6 er vist en oversigt over de tanke, der indgår i den primære drift af biogasanlægget. Type Indhold Etableringsår Volumen Beskyttelses- og kontrolforanstaltninger Seneste inspektion Godkendt tank på trailer Fyringsolie m³ Opfylder gældende lovgivning samt placeret på fast underlag Palletank Jernkloridopløsningen (12%) 2015 Max. 2 stk. af L Forsynet med et stigerør til overvågning af niveauet Tanken er placeret på betonareal med opkant, så det er muligt at opsamle eventuelt spild. Tabel 6: Oversigt over tanke Hydro-X 2015 Opbevares i dunke, som er placeret i et kar for opsamling af eventuelt spild. Saltsyre 2015 Opbevares i palletanke indendørs med mulighed for opsamling af spild. Lud 205 Opbevares i palletanke indendørs med mulighed for opsamling af spild ) Basistilstandsrapport Der skal ikke fremstilles en basistilstandsrapport, da anlægget ikke produceres eller opbevarer stoffer, der kan have en længerevarende negativ påvirkning af jord og grundvand. 9. I. Andet Se bilag 7 for ønskede standardvilkår. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

21 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 21 af J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Anlæggets SRO-anlæg og alarmeringssystem sikrer, at personalet alarmeres uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. Der er foretaget tydelig afmærkning med forbud om brug af åben ild, eksplosionsfare etc. i henhold til Beredskabsstyrelsens og Arbejdstilsynets anvisninger. Anlægget er vurderet i henhold til ATEX direktiverne (EU-direktiver om brugen samt materiel og sikkerhedssystem til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfære). Det er fastsat, hvem der skal underrettes ved driftssituationer, der kan medføre biogas- / lugtudslip. Det er vurderes rimeligt, at der sker underretning af boliger, der ligger mindre end 400 m fra anlægget. Begge afløb til Gamle Strøget har som nævnt monteret spadeventil, således at der ved eventuel lækage/spild af biomasser vil kunne lukkes af til Gamle Strøget. Der er ligeledes som nævnt opført volde og udgravet i terræn, således at der er etableret et opstuvningsbassin i arealet omkring reaktorerne, der kan håndtere op til ca m 3 spild/lækage. Anlægget er indrettet og drives, så sikkerhedsventiler kun åbner i forbindelse med uheld. Der foretages registrering af tidspunkt og varighed for, hvornår ventilerne er åbne. 11. K. Ikke-teknisk resume Se afsnit 1. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

22 Bilag 1 Solrød Biogasanlæg placering 1_50000

23 Solrød Biogasanlæg - placering Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:50000 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

24 Bilag 2 Situationsplan for Solrød Biogasanlæg

25 Omrører 3 Omrører 2 Omrører 4 Omrører 1 Pumpe Retning mod Solrød 5.80 Ny overkørsel til Åmarken Se bilag 10 til byggeansøgning Vægt ok vægt 6.20 Ny boring P plads OK p-plads 6.00 Administration A X 4,00 Ophold 4,00 X Retning mod Ll. Skensved 7.00 ok terræn ok terræn 6.00 Port Port Personale Lager A6 ok vold 6.00 Mulig placering for Afkast 3 Fra eventuel gasmotor Port ok terræn 5.80 Skydeport Port Pålæssetank Ø16940 PB Aflæsning Vandtank Balancetank Mulig FeCl3 tank Tankanlæg Syre Lud Port A ok vold 6.50 ok terræn 6.00 Modtagetank 1 Biofilter Forfilter Modtagetank 2 Vandværk Aflæsning Port Port Modtagetank Mulig oplagsplads for tang X 3,95 X 4, Lagertank 2 Isoleret BOM Ø16940 Afkast 1 Skorsten PB Brønd Magasin 500m³ Aflæsning 4,00 X Nødoverløb bag snit Aflæsning Varmeveksler Afkast 3 Fra eventul gasmotor Trafo Højspændings mast i metalgitter BRANDVEJ Pumperum Brønd Aflastningsfundament Gas-køling Modtagetank 1 Biofilter ok terræn 5.80 Separator Pumpe El Lagertank 1 Uisoleret Gas-container Container 6058*2438 H2S tank Ø22650 Kedel Varmeakkumuleringstank Afkast 2 Reaktortank 1 ok terræn 5.80 Fakkel KB Ø22650 Reaktortank 2 2 meter høj metalhegn der aflukker området for uvedkommende Mulig placering for Afkast 3 Fra eventuel gasmotor ok vold 6.00 Afsat plads til fremtidig reaktortank 3 ok terræn 3.00 Reserveret areal til opbevaring og behandling af tang. A Afkast 3. Ændret til "Mulig placering for afkast 3" NG bigadan Bigadan A/S Vroldvej 168 DK Skanderborg Tel. : Fax : :500 A1 RH / NG SOLRØD BIOGASANLÆG ARRANGEMENT SITUATIONSPLAN FOR MILJØANSØGNING A

26 Bilag 3 Støjnotat og beregning for Solrød biogas rev. 4

27 Envidan Energy A/S Vejlsøvej Silkeborg Att.: Kim Paamand Esbjerg, den 12. juni 2015 Sagsnr. EVE rev. 4 Ekstern støj fra Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Efter aftalte med Envidan Energi A/S v. Kim Paamand, fremsendes hermed resultatet af de gennemførte beregninger af den forventede eksterne støj fra Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skenved. Formålet med nærværende beregninger er at kortlægge, om virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier for støj i de respektive omkring liggende områder, efter endt opførelse. I forbindelse med Solrød Kommunes udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse har virksomheden valgt at redegøre for dens eksterne støjforhold. Nedenstående er udarbejdet som en orienterende støjmåling, til brug under udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse. Beregninger er udarbejdet, således at de kan afrapporteres som Miljømåling - Ekstern støj. Metode. Ud fra støjkildernes udbredelsesforhold (afstand, skærmning og refleksioner), samt kildernes driftstider, er kildernes individuelle bidrag til støjbelastningen i de respektive referencepositioner bestemt. Der er benyttet kort (satelit foto 2014) samt højdedata for hele området fra Geodatastyrelsen, DHM/terræn (0,4 m grid), DTM_615_69/70_TIF_UTM32- ETRS89, hvilket er indarbejdet i denne SoundPlan model. Det er ud fra virksomhedens placering og det omgivende området vurderet at værste støjmæssige belastede beboelse er Åmarken 4, som er landejendom tættest på virksomheden og har direkte udsigt til virksomheden. Den korteste afstand fra virksomheden til Åmarken 4 er knap 200 m. Grænseværdier for støj er af Envidan Energi v. Kim Paamand oplyst til 55/45/40 db(a) for henholdsvis dag, aften og natperioden samt at dagperioden er gældende fra kl. 06. side 1

28 Der er i udkast til miljøgodkendelse (http://www.solrodbiogas.dk/dokumenter/miljoegodkendelse.aspx) dog nævnt mulighed for at grænseværdien kan skærpes til 50 db(a) i dagperioden. Da nærmeste nabo er en landejendom beliggende i åben land, vil dette dog være en unaturlig skærpelse af grænseværdien, da der også er registeret 3 virksomheder på samme adresse. Virksomhedens støjbelastning undersøges herfor i: REC 1 Åmarken 4 (øst) med grænseværdierne 55/45/40 db(a). Virksomhedens og referencepositionens placering og de omkringliggende omgivelser fremgår af oversigtskort bilag 1. Beregningerne er udført efter den af Miljøstyrelsen godkendte nordiske beregningsmetode for ekstern støj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Som beregningsværktøj er anvendt EDB-beregningsværktøjet SoundPLAN ver Beregningerne er udført således at de kan afrapporteres som Miljømåling - Ekstern støj, såfremt dette skulle ønskes. Resultaterne af støjkildekortlægningen er støjkildernes individuelle og samlede støjbidrag i referencepositionen. Der benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: LAeq: LAeq,ref : LWA: Lr: Det enerigiækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau, måles i db re 2x10-5 N/m2. LAeq for referencetidsrummet af den samlede støj fra virksomheden, "fritfelt". Det A-vægtede immissionsrelevante lydeffektniveau med enheden db(a), re. 1 pw. Karakteriserer en støjkildes udstrålede lydenergi (herefter benævnt kildestyrken). Støjbelastningen, det energiækvivalente korrigerede lydtryksniveau. Fås af LAeq,ref ved et evt. tillæg på 5 db for støjens indhold af tydeligt hørbare toner eller impulslyde. Der anvendes følgende referencetidsrum for korrektion for drifttider: Dag Mandag til fredag Alle dage Alle dage Lørdag Lørdag Søndag Referencetidsrum timer 8 1 ½ Periode Kl Støjgrænsebetegnelse dag aften nat dag aften aften side 2

29 Generelle forudsætninger: Solrød Biogas vil producere biogas ved at forarbejde forskellige biomasser som f.eks. tang, husdyr gødning, rest produkter fra industri mm. For nærmere beskrivelse af virksomheden, se miljøgodkendelsen eller beskrivelse på Støjkildernes placering, bygninger, samt bygningshøjder mm. fremgår af bilag 1.3, samt nedenstående figur. I bilag 3 fremgår kildernes støjbidrag i referencepositionerne, samt kildernes nummer og navn, hvilket kan sammenholdes med nedenstående figurer samt bilag 4, aktivitetsoversigt. Skorsten SC10 + SC17, som på ovenstående skitse er vist som bygninger, er i beregningerne medtaget som fritsvævende punktkilder, uden medtagelse af skorstene. side 3

30 Mobile kilder: SC 1 Parkering af biler ved administrationsbygning. Der er benyttet standardtal fra støjdatabogen for parkeringsoperationer Lw(A) = 84,8 db. Hver ind/udkørsel er sat til 30 sek. Dette vil sige at hver bil der ankommer/kører giver en samlet drift på 60 sek. Kildehøjde = 0,5 m. over terræn. Der er i nærværende beregninger medtaget op til 48 biler i døgnet. Dette er naturligvis over den reelle drift, men blot for at belyse en værste situation/mulighed for udvidelse. SC Ind/udkørsel med lastbiler til lang spor. SC Ind/udkørsel til aflæsning i hal. For lastbilkørsel benyttes standardtal fra støjdatabogen. Lastbiler svag acc km/t, Lw(A) = 100,7 db(a). Hele kørevejen for den enkelte kilder er medtaget med en gennemsnitshastighed på 15 km/t. Kildehøjde = 1,0 m. over terræn. Der er i nærværende beregninger medtaget op til 60 leveringer/afhentninger i døgnet til både langt spor samt modtagerhal, hvilket vil sige op til i alt 120 lastbiler til/fra anlægget pr. døgn. Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen beregnet en daglig gennemsnitlig antal lastbiler på ca. 60 stk. De medtaget 120 stk. leveringer/afhentninger er således over den reelle drift, men blot for at belyse en værste situation/mulighed for udvidelse.. SC 4 Kørsel med teleskoplæsser. For kørsel benyttes standardtal for traktor fra støjdatabogen. Traktor, kørsel svag acc, km/t, Lw(A) = 102,6 db(a). Driftstiden på 50 % døgnet rundt er langt ud på hele kørselsarealet. Kildehøjde = 1,0 m. over terræn. Teleskoplæsser benyttes normalt ikke i natperioden, men er medtaget i nærværende beregninger, for at belyse en værste situation. Faste kilder: SC 10 Skorsten i 40 m. højde. Afkast fra lugtskorsten. Lw(A) = 90,0 db (oplyst til ca. 73 db(a)). Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. SC Omrører på tanke. Der vil på enkelte tanke være placeret en elmotor som omrører i tankene. På nogle af tankene vil denne motor være placeret inden i tanken og vil herfor ikke medfører betydende ekstern støj. Der er dog for en sikkerheds skyld placeret en elmotor på hver tank, 1 m over tanktop. side 4

31 Der er medtaget en kildestyrke for hver elmotor på Lw(A) = 90 db (oplyst til ca. 68 db(a)), hvilket vurderes højt sat. Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. SC 17 Afkast fra fyr i 10 m. højde. Der er medtaget en kildestyrke på Lw(A) = 90,0 db, hvilket vurderes højt sat. Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. Alle faste kilder er ikke opsat endnu og kildestyrkerne er herfor vurderet. Forventede kildestyrker er oplyst af Kim Paamand og jeg har tilladt at ligge en del til, blot for at være på den sikre side. F.eks. er den forventede kildestyrke for kilde SC oplyst til ca. 70 db(a) og er i beregninger medtaget med 90 db(a). Der skal monteres et ventilationsanlæg i modtagerhallen, som bliver forbundet til 45 m. lugtskorsten, og er således medtaget i beregninger. Selve ventilationsanlægget, som står indendørs vurderes ubetydelig for den samlede støj. Ved administrationen/værksted monteres et lille ventilationsanlæg som vurderes ubetydelig både pga. anlæggets lave kildestyrke samt placering. Aflæsninger inde i hallen, samt brug af indendørs kran, vurderes som værende uvæsentlig for virksomhedens samlede eksterne støj udbredelse. Da hallen bliver opført med profilplader med antikondens, er den gennemsnitlige dæmpning af støjen vurderet til at være ca. 25 db (10-30 db afhængig af frekvens), jf. MST vejledning nr. 5/1993, afsnit Endvidere vil de indendørs kildestyrker være lave. I vedlagte bilag 4 aktivitetsoversigt, kan der for alle ovenstående kilder, ses en mere detaljeret oversigt over driftsmønstre over døgnet. Resultater Støjbelastninger i udvalgt referenceposition ved normal fuld daglig drift med alle aktiviteter på samme dag. Referenceposition 1 Åmarken 4 - opholdsareal tættest på virksomheden Støjbelastning Udvidet usikkerhed Grænseværdi Margin Dag Lørdage i db(a) 37,5 3, ,5 Eftermiddag Lørdage i db(a) 37,5 3, ,5 Aften Søndage i db(a) 37,4 3, ,6 +/- markere overholdelse/overskridelse af grænseværdi. Grøn/rød markere signifikant overholdelse/overskridelse af grænseværdi. Støjudbredelseskort for dag, aften og natperioderne kan ses i vedlagte bilag Nat i db(a) 37,4 3, ,6 side 5

32 Støjbelastning og kildebidrag for dag, aften og natperioderne kan ses i vedlagte bilag 3. Den udvidede usikkerhed på ovenstående støjbelastninger er beregnet efter Miljøstyrelsens referencelaboratoriums orientering nr. 36 usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder, vedlagt som bilag 5. Tydelige hørbare toner og impulser. Pga. den store afstand, mellemliggende støjskærme/volde/bygninger/beplantninger samt erfaringer, vurderes det, at støjen ikke indeholder tillægsgivende tydelige hørebare toner eller impulser, jf. afsnit 7 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. Maksimalværdien for støj i natperioden. Der kan ved lastbil drift i natperioden opstå dørsmæk med lastbildør, som har LWmax på 99,0 db(a). Afstanden fra nærmeste hal (lang spor) til referencepositionen er knap 200 m. Der er beregnet en maksimalværdi på 39,3 db(a). Grænseværdien for maksimalstøjen er 55 db(a). Konklusion Som det ses af ovenstående overholdes grænseværdierne for støj i alle perioder. Det er dog ved en driftssituation hvor der er indlagt driftstider, som for mange kilder er absolut værste driftssituation og med alle kilder i drift på samme tid, hvilket normalt ikke vil være tilfældet. Endvidere er benyttet overestimerede kildestyrker og medtaget flere kilder end den reelle drift, hvorfor den beregnede støjbelastning/støjudbredelse er endog meget overestimeret. Maksimalværdien for støj i natperioden overskrides ikke. Der er mulighed for at udvide produktionen betydelig, især i dagperioden, hvis dette skulle være ønskeligt. Endvidere vil en evt. skærpelse af grænseværdien for dagperioden ved nærmeste nabo i åben land ikke have nogen betydning for konklusionen i denne rapport. Nye anlæg eller kørselsmønstre, der i fremtiden ønskes etableret ud over de i de medtagne i beregningerne, må nødvendigvis dimensioneres, så støjen herfra bliver passende lav i forhold til virksomhedens samlede støj. Dette sikres ved opstilling af entydige støjkrav til den maksimale tilladelige støj, fra enkeltanlæg eller grupper af anlæg ved opførelse/renovering. Kravene til anlæggene omfatter maksimal tilladelig kildestyrke Lw, forbehold for impulser og toner, samt krav til efterfølgende uvildig kontrolmålinger efter den fælles nordiske beregningsmodel for ekstern støj. side 6

33 Vi håber at ovenstående er tilstrækkeligt til Jeres videre arbejde med sagen. Er dette ikke tilfældet eller opstår der spørgsmål/kommentar til noget af det fremsendte er I naturligvis velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen ARBEJDSMILJØEksperten Bo Plet Partner & Seniormiljørådgiver Vedlagt bilag: Bilag Oversigtskort Bilag Støjudbredelseskort for dag, aften og natperioderne Bilag Støjbelastning og kildebidrag i referenceposition Bilag 4 Aktivitetsoversigt Bilag 5 Usikkerhedsberegningsark - RL 0608 side 7

34 Oversigtskort - Solrød Biogas Bilag 1.1 Solrød Biogas Åmarken Lille Skensved Målforhold Dato 1:

35 Oversigtskort 1: Solrød Biogas A/S Bilag 1.2 Solrød Biogas Åmarken Lille Skensved

36

37

38

39

40 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.1 Receiver LAeq, 8h,lim LAeq,1h,lim LAeq, 0,5h,lim Lmax,lim LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h Lmax (LAeq, 0,5h) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken ,5 37,4 37,4 39,3 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

41 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.2 Source Source type LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Lmax db(a) Receiver REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken 4 LAeq, 8h 37,5 db(a) LAeq,1h 37,4 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area -6,9-6,9-6,9 SC Lastbiler til lang spor Line 22,9 21,1 21,1 39,3 SC Lastbiler fra langt spor Line 11,5 9,7 9,7 SC Lastbiler til magasin Line 10,6 8,9 8,9 SC Lastbiler fra magasin Line 10,1 8,3 8,3 SC 4 - Teleskoplæsser Area 30,1 30,1 30,1 SC 10 - Skorsten Point 27,9 27,9 27,9 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point 28,5 28,5 28,5 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point 20,8 20,8 20,8 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point 27,5 27,5 27,5 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point 28,3 28,3 28,3 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point 29,0 29,0 29,0 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point 29,4 29,4 29,4 SC 17 - Skorsten fyr Point 12,7 12,7 12,7 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

42 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød Kildedetaljer - REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.3 Source Source time slice R'w db L'w db(a) Lw db(a) l or A m,m² KI db KT db Ko db S m Adiv db Agr db Abar db Aatm db Amisc db ADI db dlrefl db Ls db(a) Awind db dlw db Cmet db ZR db Lr db(a) Receiver REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken 4 LAeq, 8h 37,5 db(a) LAeq,1h 37,4 db(a) LAeq, 0,5h 37,4 db(a) Lmax(LAeq, 0,5h) SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq, 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq,1 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq, 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq, 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 4,8 0,0 0,0 22,9 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq,1 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 3,0 0,0 0,0 21,1 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq, 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 3,0 0,0 0,0 21,1 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq, 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 4,8 0,0 0,0 11,5 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq,1 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 3,0 0,0 0,0 9,7 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq, 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 3,0 0,0 0,0 9,7 SC Lastbiler til magasin Line LAeq, 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 4,8 0,0 0,0 10,6 SC Lastbiler til magasin Line LAeq,1 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 3,0 0,0 0,0 8,9 SC Lastbiler til magasin Line LAeq, 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 3,0 0,0 0,0 8,9 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq, 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 4,8 0,0 0,0 10,1 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq,1 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 3,0 0,0 0,0 8,3 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq, 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 3,0 0,0 0,0 8,3 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq, 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq,1 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq, 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 10 - Skorsten Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 10 - Skorsten Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 10 - Skorsten Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

43 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød Kildedetaljer - REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.3 Source Source time slice R'w db L'w db(a) Lw db(a) l or A m,m² KI db KT db Ko db S m Adiv db Agr db Abar db Aatm db Amisc db ADI db dlrefl db Ls db(a) Awind db dlw db Cmet db ZR db Lr db(a) SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 2 SoundPLAN 7.3

44 Bilag 4 Aktivitetsoversigt over eksterne støjkilder. Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Marts MOBILE KILDER %/minutter/stk. drift i dagsperioden %/minutter/stk. drift i aftenperioden (værste time) %/minutter/stk. drift i natperioden (værste ½ time) SC 1 - Parkering af biler ved adm. 2 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC Ind/udkørsel med lastbiler til lang spor * 3 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC Ind/udkørsel til aflæsning i hal * 3 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC 4 Kørsel med teleskoplæsser 50 % 50 % 50 % * Driftstider for er beregnet ud fra kørselsvejens længde og beregnet med en gennemsnitshastighed på 15 km/t. FASTE KILDER %/minutter/stk. drift i dagsperioden %/minutter/stk. drift i aftenperioden (værste time) %/minutter/stk. drift i natperioden (værste ½ time) SC 10 Skorsten (45 m høj) 100 % 100 % 100 % SC 11 - Omrører - Modtagertank % 100 % 100 % SC 12 - Omrører - Modtagertank % 100 % 100 % SC 13 - Omrører - Reaktortank % 100 % 100 % SC 14 - Omrører - Reaktortank % 100 % 100 % SC 15 - Omrører - Lagertank % 100 % 100 % SC 16 - Omrører - Lagertank % 100 % 100 % SC 17 - Skorsten fyr 100 % 100 % 100 %

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere