Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse"

Transkript

1 Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende miljøgodkendelse, hvorfor der ansøges om som en revision af gældende miljøgodkendelse. Juni 2015 Udarbejdet til: Solrød Kommune Teknik og Miljø Udarbejdet af: EnviDan Energy for Solrød Biogas A/S c/o Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

2 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og ikke teknisk resume A. Ansøger og ejerforhold B. Oplysninger om virksomhedens art Nuværende miljøgodkendelser: Beskrivelse af ansøgte projekt Risikovurdering C. Oplysninger om etablering D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid ) Oversigtskort ) Lokalisering ) Arbejds- og driftstid ) Til og frakørsel samt støjbelastning Fordeling af transport E. Tegninger over virksomhedens indretning F. Beskrivelse af virksomhedens produktion ) Modtagekapacitet Procedure for modtagelse af biomasse ) Forbrug af tilsætningsstoffer ) Afgasset materiale ) Virksomhedens procesforløb Modtageanlæg Produktion af biogas Lager og transport for salgsprodukter ) Afsug ) Luftrensning og ventilationssystem ) Mulige driftsforstyrrelser eller uheld Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening ) Emissioner af lugt Emissioner - øvrige ) Gasfakkel ) Spildevand ) Støj ) Affald Jord og grundvand ) Beholdere/tanke/reaktorer ) Belægning Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

3 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 3 af ) Tanke ) Basistilstandsrapport I. Andet J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld K. Ikke-teknisk resume Bilagsfortegnelse Bilag 1 Placering 1: Bilag 2 Situationsplan 1:500 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 4.1 Bilag 5 Bilag 5.1 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Støjnotat og beregning for Solrød Biogas OML-beregning for biofilter og kedel OML-beregning for biofilter og kedel inkl. øget byg. Korr. OML-beregning for biofilter og gasmotor OML-beregning for biofilter og gasmotor Data for OML-beregning Standardvilkår Deklarationer for biomasser Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

4 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 4 af Indledning og ikke teknisk resume Solrød biogasanlæg er omfattet af lokalplan nr Biogasanlæg ved Åmarken og ligger på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, matr. nr. 13a, Jersie By, Jersie Arealet grænser op mod landbrugsarealer, motorvej og jernbane. Nærmeste byer er Jersie og Solrød, der i direkte linje ligger ca. 1 km fra anlægget. Der er indkørsel til anlægget fra Åmarken. Solrød Biogas fremstiller biogas ved kontrolleret udrådning af rest- og biprodukter fra landbrug (gylle), fødevareindustrier og tang. Biogas består hovedsageligt af den brændbare gas metan (CH 4 ) og den inaktive gas kuldioxid (CO 2 ). Biogas er CO 2 -neutral og kan således erstatte andre brændsler, der er baseret på fossile brændsler. Fra fødevareindustrien modtages der hovedsageligt: Restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco Eluat fra Chr. Hansen Eluaten er nyt i forhold til eksisterende miljøgodkendelse, der blev offentliggjort 29. januar Eluaten vil bidrage til en forbedret udrådning af de øvrige biomasser, samt forbedre den afgassede biomasses gødningsegenskaber betydeligt. Anlægget vil herudover kunne modtage andre biomasser godkendt efter slambekendtgørelsens bilag 1 under forudsætning af overholdelse af Biproduktforordningen. Anvendelse af gylle i bioforgasning reducerer udledningen af drivhusgasser fra gyllen (metan og ammoniak). Bioforgasning forbedrer endvidere mulighederne for optimal anvendelse af næringsstofferne i gyllen, da der gennem bioforgasningsprocessen sker en omdannelse af kvælstof til planteoptageligt ammonium. Da den afgassede biomasse er betydeligt tyndere og mere homogen end rågylle, opnås en hurtigere og mere effektiv fordeling i jorden. Den afgassede biomasse kan optages af planterne direkte og er derfor et effektivt gødningsmiddel, der giver mindre tab af næringsstoffer til omgivelserne og dermed i sidste ende medfører en besparelse på anvendelsen af kunstgødning. Anvendelse af afgasset biomasse i landbruget vil derfor være medvirkende til at afstrømning til overfladevand mindskes samt til beskyttelse af grundvandsressourcerne. Endelig opnås den ikke uvæsentlige fordel, at den afgassede biomasse lugter mindre end rågylle, både under opbevaring og udspredelse. Biogassen fra Solrød Biogas vil blive leveret til Solrød Fjernvarme, hvor biogassen vil blive omsat til energi. Revisionen omfatter: Revision af mængder og biomassetyper Ændret kørselsmønstre fra og til anlægget Etablering af blandetank Etablering af lastbilparkering Opdateret o placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen Præcisering af energiproduktion vha. kedel eller gasmotor Nærværende ansøgning er en revision af hele Solrød Biogas anlægs miljøgodkendelse. Der ansøges om en revision fremfor et tillæg for at anlægget fremadrettet kun har en godkendelse uden tillæg og med retvisende data. Udgangspunktet vil være teksten/forhold fra den nuværende miljøgodkendelse omskrevet, hvor der er sket en revision/opdateret (se ovenstående punkter). Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

5 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 5 af 21 Solrød Biogas er omfattet af punk 5.3 b i Bekendtgørelsen nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheden er dermed omfattet af standardvilkår i henhold til afsnit 25 i Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. For at kunne referere teksten i denne ansøgning til punkterne i standardvilkårene, er der sammen med den interne afsnitsnummerering angivet de betegnelser, der anvendes i afsnit 25 i Bekendtgørelsen nr Det betyder, at bogstaverne A K refererer til standardvilkårenes hovedafsnit. Hvor det er relevant, referere tal efterfulgt af en parentes f.eks. 33) til et underpunkt i bekendtgørelsen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

6 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 6 af A. Ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved Virksomhedens kontaktperson Kaj Holm Rasmussen, tlf: Virksomhedens matrikelnr. 13a, Jersie By, Jersie Virksomhedens ejer Solrød Biogas A/S, c/o Solrød Kommune, Solrød Center 1, 6800 Solrød Strand CVR-nr. / P-nr / - / 3. B. Oplysninger om virksomhedens art Solrød Biogas er omfattet af punk 5.3 b i) i Bekendtgørelsen nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. Dette punkt optræder på bekendtgørelsens bilag 1. Punktets betegnelse er: Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand: i) Biologisk behandling. 3.1 Nuværende miljøgodkendelser: Nuværende: o Tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger indsendt til Solrød kommune mandag den 13. april o Miljøgodkendelse Solrød Biogas, offentliggjort 29. januar Beskrivelse af ansøgte projekt Ansøgningen udgør en revision af den nuværende miljøgodkendelse med fokus på følgende punkter: Revision af mængder og biomassetyper Ændret kørselsmønstre fra og til anlægget Etablering af blandetank Anvendelse af forplads til lastbilparkering Opdateret o placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen Præcisering af energiproduktion vha. kedel eller gasmotor. 3.3 Risikovurdering Virksomheden er ikke omfattet af Bekendtgørelsen nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendgørelsen). Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

7 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 7 af 21 Dette er begrundet med, at det samlede oplag af biogas på anlægget udgør ca m³ i alt fordelt med ca m³ i headspace på de 2 reaktortanke, ca m i headspace på lagertankene m³ og ca. 20 m³ i rør. Ved konservativ ansættelse af metanindholdet i biogassen til 50 % kan densiteten for biogassen findes til 1,34 kg/m³. Herved bliver den samlede, maksimale masse af den oplagrede biogas ca kg, hvilket er væsentligt under den grænse på 10 ton, der bevirker at anlægget i henhold til Risikobekendtgørelsen kategoriseres som kolonne 2 risikovirksomhed. 4. C. Oplysninger om etablering Ansøgningen omfatter en bygningsmæssig udvidelse, som Solrød Kommune er orienteret om. Der er ultimo september 2014 givet byggetilladelse til etablering af biogasanlægget. Solrød kommune er løbende blevet orienteret ved ændringer i forhold til den givne byggetilladelse. Bygge- og anlægsarbejdet forventes opstartet september 2014 og være endeligt afsluttet i august Der er tale om følgende nye bygværker opdatering af eksisterende oplysninger: Etablering af blandetank Anvendelse af forplads til lastbilparkering Opdateret o Placering af plansilo til tank o Oplysninger om svingbaneanlæg o Opsamlingsvolumen ved tankbrud o Opdateret tankvolumen 5. D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid ) Oversigtskort Oversigtskort er medsendt som bilag ) Lokalisering Anlægget er placeret sydøst fra Åmarken, ca. 600 m fra krydset mellem Åmarken og Roskildevej. Anlægget er etableret på en ca. 3 ha stor grund. Den højeste bygningsdel vil være de tre reaktortanke. Området er beliggende i landzone. Arealet hvor anlægget er placeret, er placeret i et svagt bølget landbrugsområde med landsbyer, spredte gårde og småbebyggelse. Anlægget er delvist afskærmet mod syd og øst af eksisterende træbeplantning i Jersie Hyllemose. I Figur 1 er indsat et luftfoto, der visere anlæggets nuværende udformning. I bilag 1 ses oversigtskort, der viser anlæggets overordnede placering. I bilag 2 set en situationsplan, der viser placeringen af nuværende og planlagte bygværker. Anlæggets nærmeste naboer er gården Åmarken beliggende Åmarken 4, samt boliger i landzone beliggende syd for Åsvej ved Jersie Hallen ) Arbejds- og driftstid Virksomheden er i kontinuerlig drift året rundt. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

8 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 8 af ) Til og frakørsel samt støjbelastning Støj fra anlægget vil primært være forårsaget af kørsel med biomasse, samt fra røreværker, blæsere og ventilatorer. Der er udført fornyet støjberegning 11. marts 2015 (se bilag 3), der viser, at anlægget kan overholde sædvanlige støjgrænser: Tabel 1. Støjgrænser Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl Mandag - fredag kl db(a) Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl db(a) Opholdsareal tættest på virksomheden I beregningen er der medtaget støj fra faste kilder (omrørere, motorer ect.) og mobile kilder (transporter). For mobile kilder er der regnet på 90 biler (ind/ud) som spidsbelastning. Den forventede transportmængde vil svare til 60 biler i døgnet. I nedenstående figur ses udbredelse af støj i dagtiden på hverdage. Figur 1: Foto viser en grafisk illustration af støjberegninger for støj i periode kl I bilag 3 findes de samlede støjberegningen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

9 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 9 af 21 I nedenstående tabel er anført margin til ovenstående støjgrænser Mandag - fredag kl ,5 db(a) Lørdag kl Mandag - fredag kl ,5-7,6 db(a) Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl ,6 db (A) Tabel 2. Beregnet margen til støjgrænserne anført i tabel 1. Øvrige forhold omkring støj er behandlet i afsnit 8.3. Opholdsareal tættest på virksomheden Det fremgår af støjberegningen, at Solrød Biogas med pæn margen vil kunne overholde sædvanlige støjgrænser ved kørsel alle dage, alle tider. Kørsel med pektinrest fra CPkelko vil kun finde sted i perioder tilladt jf. deres miljøgodkendelse pt. begrænser det sig til dagtimerne uden søn- og helligdage. Øvrig kørsel vil primært ligge i dagtimer på hverdage. Da Chr. Hansen producerer eluat kontinuert, og Solrød Biogas af procesmæssige hensyn ønsker at modtage dette så jævnt som muligt, vil kørsel med eluat på søn- og helligdage forekomme. Endvidere kan skæve helligdage eller nedbrud på anlægget medføre behov for en vis fleksibilitet i kørselsplanlægningen, hvilket kan medføre begrænset søn- og helligdagskørsel Fordeling af transport De flydende biomasser vil være fordelt på tankbiler, der kommer med frisk gylle og bringer afgasset biogødning med retur, samt på tankbiler der kommer tom til anlægget og tager afgasset biogødning med ud til planteavlere. For industriprodukterne og tang vil der være tale om transporter, der kommer med biomassen og kører retur med tom transport. For gylletransporter vil der være tale om at der medtages afgasset biomasse retur. Endelig vil der være planteavlertransporter, der kommer med tom transport og som tager afgasset Køremønsteret på anlægget vil være afhængig af, hvilken biomasse som der er tale om. Fast biomasse tippes i tank placeret inde i modtagehal. Bilerne vil svinge ind på forplads og bakke ind i hal, lukke port og tippe i tank. Åbne port og køre ud igen og væk fra anlægget. Flydende biomasser vil køre via vægt og ind i aflæssehallens spor for flydende bioamsser, lukke port og læsse af/læsse på, åbne port og køre videre gennem hallen og væk fra anlægget via køresløjfe. I forhold til tidligere, er pålæsning af flydende biomasse ændret, så det også foregår indendørs, hvilket markant reducerer såvel lugtbidrag som støjbidrag. Den faste biomasse vil hovedsageligt være pektinrest fra CPkelko og vil dermed køre mod vest af Åmarken til Lille Skensved. Den flydende biomasse vil fordeles, dog med hovedparten i retning østpå. Trafiktællinger Vejdirektoratets trafiktællinger fra 2009, viser at der i alt kører køretøjer i døgnet på Roskildevej (hovedvej 6), og ca på Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted (hovedvej 14). Heraf er lastbiler på Roskildevej, og ca på Hovedvejen. Trafiktællinger på motorvejen E20, mellem afkørsel 31 og 32 viser køretøjer, heraf lastbiler i Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

10 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 10 af 21 døgnet. Der foreligger trafiktællinger fra perioden , på udvalgte veje i kommunen. Trafiktællinger viser bl.a. Naurbjerg til Åmarken og Yderholmvej er enheder i døgnet. Roskildevej syd for Åmarken enheder Yderholmvej til Jersie enheder Naurbjergvej til Kirke Skensved enheder. Kilde: VVM redegørelse for Solrød Biogas Baseret på ovenstående fremgår det, den ændrede i transportmængde til og fra anlægget ikke vil markant i forhold til den øvrige trafik. 6. E. Tegninger over virksomhedens indretning Se bilag 2 for situationsplan over virksomhedens indretning. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

11 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 11 af F. Beskrivelse af virksomhedens produktion ) Modtagekapacitet I Tabel 3 3 er vist modtagekapaciteten for forskellige typer af biomasse samt beskrevet, hvorledes opbevaringen af disse finder sted. Ref. Biomasse EAK-kode, kategorisering efter Biproduktforordningen * eller anden form for identifikation Forventet årlig mængde Forventet maksimalt oplag før afgasning (forlager) Opbevaringsform, herunder eventuelle særlige ønsker hertil, jf. vilkår 6. Reference til tegning, jf. pkt. 15 ton Ton Tank Tanknr.. A Kvæg og svinegylle EAK Fortank 2 B Hestegødning og grødeskær EAK Fortank 2 C Pektin og carageenanrester EAK Aflæssehal - D Eluat Slambekendtgørelsens bilag 1 punkt A F Fortank 1 1 E F Tang Fra strandrensning Industri Tabel 3: Modtage- og oplagskapacitet. Fortank Oplagsplads 3 Slambekendtgørelsens bilag 1 punkt A F Fortank 1 og Procedure for modtagelse af biomasse Der vil på anlægget kun blive modtaget biomasser, som overfølgende punkter: 1. Hvor mængden ikke overstiger den mængde, som miljøgodkendelsen giver tilladelse til at modtage og behandle. 2. Overholder bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) og herunder harmonireglerne. 3. Overholdet kravet for miljøfremmende stoffer og tungmetaller jf. slambekendtgørelsen 4. Er defineret i bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, slambekendtgørelsen. 5. Er omfattet af virksomhedens egenkontrolprogram Leverandør af C, D, E og F (se tabel 3) indsender senest 8. dage før levering en affaldsdeklaration og leveringsaftale til kommunen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

12 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 12 af 21 Kommunen kan afvise, at acceptere/godkende affaldsdeklaration og leveringsaftale, for en godkendt biomasse, hvis de vurderer at punkt 1-5 ikke overholdes. Der er i bilag 8 vedlagt deklarationer for pektin, eluat og tang. Biomasser der ikke er redegjort for i bilag 7 vil lige som de øvrige biomaser altid overholde grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmende stoffer jf. bilag 2 Grænseværdier, jf. 6, slambekendtgørelsen. Biomasserne vil alle blive behandlet efter vejledningen bilag 3 Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald ) Forbrug af tilsætningsstoffer Der vil være et forbrug af følgende tilsætningsstoffer: Dieselolie anvendes til anlæggets maskiner. Tankning foregår indendørs på impermeabel belægning. Fyringsolie anvendes til procesvarme. Jernkloridopløsningen (12 %) til svovlreduktion i biogassen. Hydro-X modvirker kedelsten i fjernvarmesystemet. Hydro-X opbevares i dunke, som er placeret i et kar for opsamling af eventuelt spild. Saltsyre til rengøring. Lud til rengøring ) Afgasset materiale Når biomassen har gennemløbet biogasanlægget, fremkommer et afgasset produkt, der tilbageføres som gødningsprodukt til landbrugsjord. Der foretages ikke separering i en væske- og fiberfraktion. I Tabel 1 er anført den årlige forventede mængde afgasset biomasse, der antages at være af samme størrelse som den mængde biomasse, der tilføres. En del af den tilførte biomasse vil forlade anlægget som biogas; men denne mængde forventes at blive modsvaret af det forhold, at vaskevand etc. vil blive tilført til fortankene. Tabel 1: Afgasset biomasse Afgasset biomasse eller fraktion udskilt herfra Forventet årlig mængde Forventet maksimalt oplag Reference til tegning jf. pkt. 15 Afgasset biomasse m m 3 Efterlagertank 1 og 2 er vist på situationsplan (bilag 2) Tabel 4: Afgasset biomasse ) Virksomhedens procesforløb Efterfølgende er givet en beskrivelse af procesforløbet på Solrød Biogas. Beskrivelsen er udarbejdet, således den følger biomassens flow gennem anlægget fra dette indkommer i modtagehallen til det bortkøres som afgasset materiale hhv. biogas Modtageanlæg Modtagefaciliteterne i form af modtagetanke 1 og 2 for flydende biomasse fra landbrug og industri er dimensioneret til en lagerkapacitet svarende til ca. til min. 3 døgns forsyning fordelt på den samlet tilført biomasse. Eluat modtages primært i modtagetank 1 Husdyrgødning modtages primært i modtagetank 2 Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

13 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 13 af 21 Pektin og carageenanrester har egen lagerplads i aflæssehallen, hvor der er indrettet en grav til biomasserne. Pektin- og carageenanrest blandes i lukket blandeanlæg med flydende biomasse og pumpes direkte i lukket rørføring til biogasreaktor. Tang modtages i modtagetank 3 og på dertil indrettet oplagsplads. Industrielle biomasser modtages i modtagetank 1 (faste og flydende) og 2 (kun flydende) Produktion af biogas Flydende biomasse pumpes fra fortankene gennem varmegenvinding og varmesystem til rådnetankene. Fast biomasse (tang) tilføres reaktorerne via blandeanlæg. Samtidigt med at reaktorerne påfyldes, pumpes biomasse fra reaktorerne for at gøre plads til den nye biomasse. Inden den pumpes ind i reaktorerne, opvarmes biomassen til den nødvendige temperatur, og for at opretholde temperaturen konstant i rådnetankene, recirkuleres biomassen gennem varmevekslere. Størstedelen af den produceret biogas anvendes hos Solrød Fjernvarme og en mindre andel anvendes internt til procesvarme og strøm. Solrød fjernvarme: Biogassen pumpes via gasledning til Solrød Fjernvarme, hvor det bliver anvendt til produktion af fjernvarme og elektricitet i en gasmotor eller kedel. Procesvarme internt: Biogassen anvendes til energiproduktion enten via gasmotor eller gaskedel. Gasmotor og kedel vil ikke være i drift samtidigt. Kedel har samlet ydelse på ca. 900 kwh. Gasmotoren har en samlet ydelse på ca kwh Lager og transport for salgsprodukter Den producerede biogas opsamles og renses for svovlbrinte (H 2 S) i et gasrenseanlæg og opbevares i en anlæggets gaslagre. Herfra leveres gassen til Solrød Fjernvarme, via en 4 km lang gasledning. Den afgassede biomasse pumpes fra efterudrådningstanken til lager. Størrelsen af lagertanke til den afgassede biomasse er designet til ca.5 døgns produktion. Fra lagertankene pumpes biomassen til læssehallen og pålæsses lukket tankbil., Den afgassede biomasse, anvendes som biologisk gødning dels hos anlæggets leverandører, dels til hos planteavlere ) Afsug I tanke med biomasse sker der afsug af den fortrængningsluft, der fremkommer når tankene fyldes. Ligeledes sker der afsug af luft i haller, hvor der håndteres og oplagres biomasse. Forhold omkring afsug er beskrevet nærmere i afsnit 7.6. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

14 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 14 af ) Luftrensning og ventilationssystem Luften fra haller og tanke renses via et biofilter, hvor ventilationsanlægget er tilkoblet. Biofilteret består af forfilter og hovedfilter. I tabel 5 ses en oversigt over luftmængder, som ventilationsanlægget håndterer. Område Nm3/time Forfilter Pålæssetank 100 Modtagetank Modtagetank Direkte til biofilter Aflæssehal - fra modtagertank 4000 Aflæssehal- fra fastestofdosering På- og aflæsningshal - kørespor 3000 Tang for tank 100 Dosering ved pektingrav 1000 Doseringspumpe pektin 100 Samlet til biofilter Tabel 5:Oversigt over ventilationsværdier Lugtresningensanlægget består af forfilter og hovedfilter.ventilationsanlægget kører konstant med grundventilation og med forceret ventilation, når der arbejdes i hallerne eller med modtagetanke. Anlæggets forfilter renser den mere lugtbelastede luft fra tanke og anlæggets hovedfilter (biofilter) renser den mindre lugtbelastede luft fra hallerne. Modtagetanke er tilkoblet begge systemer således, at luften fra forfilteret yderligere renses i hovedfilteret inden den samlede luftmængde udledes via 40 m høj skorsten. Ventilationsanlægget bliver indreguleret, således at der opretholdes en indadgående luftstrøm til tanke med frisk biomasse, samt fra haller. Lagertanke med afgasset biomasse er helt lukket og tilsluttet anlæggets gassystem. Eftersyn og vedligehold på forfilter og biofilter vil aldrig ske samtidigt. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

15 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 15 af 21 Procesluftventilationensluften renses i lugtfiltrene ved biologisk proces under kontrolleret procesbetingelser, ph og fugtighed. Filtrematerialet er pasteuriseret og tilsat specielt dyrkede bakterier. Filternes ph reguleres ved tilsætning af bikarbonat og anlægget vandes med blødt vand for at undgå aflejringer i filtermaterialet. Filterets tilstand følges løbende ved prøvetagning og analyser. Luftens rensningsgrad måles ligeledes regelmæssig for at følge op på rensningsgraden. Filtermaterialet udskiftes med 1-3 års mellemrum. Den rensede luft udledes via skorsten (afkast nr. 1 på bilag 2) ) Mulige driftsforstyrrelser eller uheld Mulige uheld, som kan resultere i væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, vil relatere sig til spil af biomasse og hjælpestoffer samt udslip af biogas. Spild af biomasse og hjælpestoffer kan ske i følgende situation: Ved levering/afhentning Brud på tanke og rør Overløb fra tanke For at imødegå risikoen for og konsekvenserne ved spil, er der implementeret rutiner for den daglige biomassehåndtering og for løbende kontrol af udstyr i anlægget drift- og vedligeholdelsesmanual. Ligeledes sikres det, som beskrevet i afsnit 8.2, at det via opbygningen af afløbssystemet er muligt at forhindre, at eventuelt spild på befæstede arealer resulterer i forurening af Gamle Strøget. Udslip af biogas vil sædvanligvis kun forekommer, hvis der sker brud på rør eller reaktortanke, eller hvis der grundet for højt tryk i gassystemet sker udslip fra sikkerhedsventiler. Risikoen for at sådanne hændelser skulle indtræffe er minimeret dels gennem den løbende kontrol af anlæggets komponenter, der finder sted jævnfør drifts- og vedligeholdelsesmanualen og dels gennem hensigtsmæssig og jævn indfødning af råmaterialer, hvilket sikre en stabil og relativ konstant gasproduktion af en sådan størrelse, at denne uproblematisk kan håndteres i gassystemet. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

16 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 16 af Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 8.1 Luftforurening ) Emissioner af lugt Udrådning af biomasse i et biogasanlæg, samt transport til og fra anlægget af lugtende materialer kan være kilde til lugtgener. For at begrænse lugt fra anlægget tages der følgende foranstaltninger: Lugtende materialer køres til anlægget i tankvogne og lukkede containere Aflæsning af biomasse sker i lukkede haller, hvorfra ventilationsluft tilledes et biologisk filter (rensegrad: 95 %), hvor lugtstoffer omsættes eller absorberes. Modtagehaller holdes i svagt undertryk, for at sikre at luften bevæger sig ind i hallen fra omgivelserne, når porte åbnes når lastbilerne skal ind/ud. Køretøjer forlader modtagehaller rengjorte Modtage- tanke på anlægget er gastætte, og fortrængningsluft tilledes biologisk filter Lang opholdstid af biomasse i anlægget, der medfører nedbrydning af lugtstoffer, inden biomassen forlader anlægget I gældende miljøgodkendelse er grænseværdien for lugt ved naboernes udendørsområde 5 LE/m 3. Lugtafgivelsen fra anlægget forøges ikke ved de ændrede mængder omfattet af denne revision. Baseret på ovenstående værdier er der udført en beregning af LE/m 3 ved nærmeste nabo. Der udført to beregninger: 1. En beregning gældende for ventilationsanlægget (afkast 1) og kedel (afkast 2) 2. En beregning gældende for ventilationsanlægget (afkast 1) og gasmotor (afkast 3) Beregningen viste lugt grænsen på 5 LE/m 3 kan overholdes ved nærmeste nabo. Afkast 1 og afkast 2: 0,3 max LE/m 3 Afkast 1 og afkast 3: 5 max LE/m 3 (250 grader og 250 meter) For uddybende oplysninger vedrørende emissionsberegning se bilag 4 og 5: OML-beregninger og forudsætninger i den nuværende miljøgodkendelse. Afkast 3 er den foreløbige placering af gasmotoren. I relation til beregning af lugtemissioner fra gasmotoren er der, derfor ydermere udført OMLberegning (bilag 5.1), hvor der ikke er taget højde for nærliggende bygninger. Her er den maximale lugtbelastning i alle retninger maximalt 4,5 LE/m 3 svarende til placeringen markeret på bilag 2 syd for højspændingskablet. Der tages i OML-beregningen højde for bygninger, såfremt de forventes at kunne påvirke røgfanen. Ved endelig placering og etablering af gasmotoren vil der blive foretaget en ny OML-beregning, som vil blive indsendt. Der er for situationen med afkast 1 og 2 udført en OML-beregning med pladsen for opbevaring, hvilket viser at lugtgrænserne fortsat kan overholdes. Beregningen er ikke vedlagt. Det må forvente at lugt fra tangen primært vil være til stede, når tangen håndteres. Se bilag 6 for baggrunden for OML-beregningen. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

17 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 17 af Emissioner - øvrige Anlægges kedel, der forbrænder biogas, overholder følgende emissionsgrænseværdier ved 10 % ilt: NOx regnet som NO 2 65 mg/nm 3 CO 75 mg/nm 3 Anlægges gasmotor, der forbrænder biogas, overholder følgende emissionsgrænseværdier ved 15 % ilt: NOx regnet som NO mg/nm 3 CO 450 mg/nm 3 Baseret på ovenstående værdier er der udført en beregning af NOx og CO. Beregningen viste for kedel ved 3 % ilt: NOx: Max værdi 92 μg/m3 dvs. 0,092 mg/m3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 4 μg/m3 dvs. 0,004 mg/m3 max af månedlige 99 % fraktiler CO: Max værdi 105 μg/m3 dvs. 0,105 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 4 μg/m3 dvs. 0,004 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Med ændret bygnings korrektion vil emissioner øges, men fortsat kunne overholdes udenfor skel. Se bilag 4.1. Beregningen viste for gasmotoren ved 7,5 % ilt: NOx: Max værdi 32 μg/m3 dvs. 0,032 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 9 μg/m3 dvs. 0,009 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler CO: Max værdi 126 μg/m3 dvs. 0,126 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler Ved nabo 36 μg/m3 dvs. 0,036 mg/nm 3 max af månedlige 99 % fraktiler For uddybende oplysninger vedrørende emissionsberegning se bilag 4 og 5: OML-beregninger og forudsætninger i den nuværende miljøgodkendelse. Anlægget samlede emissioner overholder følgende grænser: Svovlbrinte H 2 S 0,001 mg/m 3 B-værdi Nitrogenoxider NOx 0,125 mg/m 3 B-værdi Carbonmonooxid CO 1,0 mg/m 3 B-værdi Støv 0,08 mg/m 3 B-værdi ) Gasfakkel Den øget biomassemængde vil medfører at gasproduktionen, som tidligere er estimeret til 5,4 mio. Nm3 biogas/årlig øges til 11 mio. Nm3 biogas/årlig. Anlægges gasfaklen vil fortsat kunne afbrænde den fulde produktion af biogas svarende til 1030 Nm3/time ) Spildevand Sanitært spildevand Biogasanlæggets udledning af spildevand vil bestå af sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter. Det antages at, der som gennemsnit er 5 personer til stede, som dagligt generere 100 liter spildevand. I alt på årsbasis ca. 180 m³. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

18 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 18 af 21 Derudover vil der komme en mindre mængde fra besøgende og gæster på anlægget estimeret til ca. 20 m 3 årligt. Sanitært spildevand ledes til Køgeegnens Renseanlæg Øvrige spildevandsfraktioner, herunder vand fra rengøring af køretøjer og vand fra biogasanlæggets processer tilføres biomassen og vil dermed forlade anlægget sammen med den afgassede biomasse. Overfladevand Regnvand fra tage, drænledninger og befæstede arealer på virksomhedens grund reguleres via en separat udledningstilladelse til Gammel Strøget via regnvandsbassin. Vandet pumpes automatisk til åen. Pumpen afbrydes manuelt ved uheld med spild på befæstede areal eller forurening af drænvand. I regnvandsbassingenet sker bundfældning af sand m.v., og der foretages derfor oprensning af dette efter behov ) Støj Støj fra anlægget vil primært være forårsaget af kørsel med biomasse, samt fra røreværker, blæsere og ventilatorer. I beregningen er der som nævnt medtaget støj fra fastekilder (omrører, motorer ect.) og mobile kilder (transporter). For mobile kilder er der regnet på 48 biler (ind/ud) og 56 lastbiler (ind/ud) i døgnet. Af øvrige støjkilder kan nævnes på- og aflæsning af biomasse, omrører i tanke m.v. Se nærmere beskrivelse i afsnit ) Til og frakørsel samt støjbelastning. Udendørs placerede støjkilder vil være isolerede. Anlægget vil derudover være omkranset af volde og beplantning, der medvirker til at reducere støjen ) Affald Almindelig husholdnings- og kontoraffald fra velfærds- og kontorfaciliteter samt diverse filtre, spildolie og sliddele fra maskinkomponenter. I alt følgene: Organisk affald: ca. 500 kg/år Kontoraffald: ca. 500 kg/år Spildolie: ca. 3 m³/år Filtre og andre sliddele: ca. 500 kg/år Affaldsstrømme vil blive kildesorteret og bortskaffet via relevante ordninger, således der kan genereres så stor genanvendelse som muligt. Husholdningsaffald bortskaffes via den kommunale ordning. Papir, pap og lignende ikke-farligt affald sorteres og sendes til genanvendelse i henhold til Solrød Kommunes affaldsregulativ. Farligt affald (spildolie, kølervæske, brugte batterier mv.) opbevares i tæt emballage placeret på fast bund uden mulighed for afløb til det omkringliggende areal. Bundfældet sand fra sandfang og tanke udspredes på landbrugsarealer af en maskinstation. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

19 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 19 af Jord og grundvand Fra befæstet areal ledes overfladevand til anlæggets forsinkelsesbassin. Der etableres omfangsdræn og krydsdræn med inspektionsbrønde omkring og under større tanke, så eventuelle lækager hurtigt kan opdages og lokaliseres. Drænsystemet afleder til Gamle Strøget via anlæggets forsinkelses-bassin. Brøndene pejles med intervaller fastlagt i anlægget vedligeholdelsesprocedurer. Begge afløb til Gamle Strøget har monteret spadeventil, således at der ved eventuel lækage/spild af biomasser vil kunne lukkes af til Gamle Strøget. Der er opført volde og udgravet i terræn, således at der er etableret et opstuvningsbassin i arealet omkring reaktorerne, der kan håndtere op til ca m 3 spild/lækage ) Beholdere/tanke/reaktorer Indretning af tanke til biomasser er som følger: For og efterlagertanke er lave, cylindriske tanke udført med omrøring. Reaktortanke er høje, cylindriske og med omrøring. Højden er ca. lig med diameteren. Tanke og reaktorer er alle udført i bestandige og tætte materialer, der kan modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning: For og efterlagertanke er udført i beton. Reaktortanke er udført i stål og opført på fundamenter af beton ) Belægning Der er asfaltbelægning med dræn/riste til opsamling af eventuelt spild for hele området, hvor der er aktivitet. Oplag af hjælpestoffer foregår i dertil indrettet områder. Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for beskrivelse af tanke. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

20 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 20 af ) Tanke I tabel 6 er vist en oversigt over de tanke, der indgår i den primære drift af biogasanlægget. Type Indhold Etableringsår Volumen Beskyttelses- og kontrolforanstaltninger Seneste inspektion Godkendt tank på trailer Fyringsolie m³ Opfylder gældende lovgivning samt placeret på fast underlag Palletank Jernkloridopløsningen (12%) 2015 Max. 2 stk. af L Forsynet med et stigerør til overvågning af niveauet Tanken er placeret på betonareal med opkant, så det er muligt at opsamle eventuelt spild. Tabel 6: Oversigt over tanke Hydro-X 2015 Opbevares i dunke, som er placeret i et kar for opsamling af eventuelt spild. Saltsyre 2015 Opbevares i palletanke indendørs med mulighed for opsamling af spild. Lud 205 Opbevares i palletanke indendørs med mulighed for opsamling af spild ) Basistilstandsrapport Der skal ikke fremstilles en basistilstandsrapport, da anlægget ikke produceres eller opbevarer stoffer, der kan have en længerevarende negativ påvirkning af jord og grundvand. 9. I. Andet Se bilag 7 for ønskede standardvilkår. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

21 Revision af gældende miljøgodkendelse juni 2015 Side 21 af J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld Anlæggets SRO-anlæg og alarmeringssystem sikrer, at personalet alarmeres uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. Der er foretaget tydelig afmærkning med forbud om brug af åben ild, eksplosionsfare etc. i henhold til Beredskabsstyrelsens og Arbejdstilsynets anvisninger. Anlægget er vurderet i henhold til ATEX direktiverne (EU-direktiver om brugen samt materiel og sikkerhedssystem til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfære). Det er fastsat, hvem der skal underrettes ved driftssituationer, der kan medføre biogas- / lugtudslip. Det er vurderes rimeligt, at der sker underretning af boliger, der ligger mindre end 400 m fra anlægget. Begge afløb til Gamle Strøget har som nævnt monteret spadeventil, således at der ved eventuel lækage/spild af biomasser vil kunne lukkes af til Gamle Strøget. Der er ligeledes som nævnt opført volde og udgravet i terræn, således at der er etableret et opstuvningsbassin i arealet omkring reaktorerne, der kan håndtere op til ca m 3 spild/lækage. Anlægget er indrettet og drives, så sikkerhedsventiler kun åbner i forbindelse med uheld. Der foretages registrering af tidspunkt og varighed for, hvornår ventilerne er åbne. 11. K. Ikke-teknisk resume Se afsnit 1. Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: CVR

22 Bilag 1 Solrød Biogasanlæg placering 1_50000

23 Solrød Biogasanlæg - placering Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:50000 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

24 Bilag 2 Situationsplan for Solrød Biogasanlæg

25 Omrører 3 Omrører 2 Omrører 4 Omrører 1 Pumpe Retning mod Solrød 5.80 Ny overkørsel til Åmarken Se bilag 10 til byggeansøgning Vægt ok vægt 6.20 Ny boring P plads OK p-plads 6.00 Administration A X 4,00 Ophold 4,00 X Retning mod Ll. Skensved 7.00 ok terræn ok terræn 6.00 Port Port Personale Lager A6 ok vold 6.00 Mulig placering for Afkast 3 Fra eventuel gasmotor Port ok terræn 5.80 Skydeport Port Pålæssetank Ø16940 PB Aflæsning Vandtank Balancetank Mulig FeCl3 tank Tankanlæg Syre Lud Port A ok vold 6.50 ok terræn 6.00 Modtagetank 1 Biofilter Forfilter Modtagetank 2 Vandværk Aflæsning Port Port Modtagetank Mulig oplagsplads for tang X 3,95 X 4, Lagertank 2 Isoleret BOM Ø16940 Afkast 1 Skorsten PB Brønd Magasin 500m³ Aflæsning 4,00 X Nødoverløb bag snit Aflæsning Varmeveksler Afkast 3 Fra eventul gasmotor Trafo Højspændings mast i metalgitter BRANDVEJ Pumperum Brønd Aflastningsfundament Gas-køling Modtagetank 1 Biofilter ok terræn 5.80 Separator Pumpe El Lagertank 1 Uisoleret Gas-container Container 6058*2438 H2S tank Ø22650 Kedel Varmeakkumuleringstank Afkast 2 Reaktortank 1 ok terræn 5.80 Fakkel KB Ø22650 Reaktortank 2 2 meter høj metalhegn der aflukker området for uvedkommende Mulig placering for Afkast 3 Fra eventuel gasmotor ok vold 6.00 Afsat plads til fremtidig reaktortank 3 ok terræn 3.00 Reserveret areal til opbevaring og behandling af tang. A Afkast 3. Ændret til "Mulig placering for afkast 3" NG bigadan Bigadan A/S Vroldvej 168 DK Skanderborg Tel. : Fax : :500 A1 RH / NG SOLRØD BIOGASANLÆG ARRANGEMENT SITUATIONSPLAN FOR MILJØANSØGNING A

26 Bilag 3 Støjnotat og beregning for Solrød biogas rev. 4

27 Envidan Energy A/S Vejlsøvej Silkeborg Att.: Kim Paamand Esbjerg, den 12. juni 2015 Sagsnr. EVE rev. 4 Ekstern støj fra Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Efter aftalte med Envidan Energi A/S v. Kim Paamand, fremsendes hermed resultatet af de gennemførte beregninger af den forventede eksterne støj fra Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skenved. Formålet med nærværende beregninger er at kortlægge, om virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier for støj i de respektive omkring liggende områder, efter endt opførelse. I forbindelse med Solrød Kommunes udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse har virksomheden valgt at redegøre for dens eksterne støjforhold. Nedenstående er udarbejdet som en orienterende støjmåling, til brug under udarbejdelse af virksomhedens miljøgodkendelse. Beregninger er udarbejdet, således at de kan afrapporteres som Miljømåling - Ekstern støj. Metode. Ud fra støjkildernes udbredelsesforhold (afstand, skærmning og refleksioner), samt kildernes driftstider, er kildernes individuelle bidrag til støjbelastningen i de respektive referencepositioner bestemt. Der er benyttet kort (satelit foto 2014) samt højdedata for hele området fra Geodatastyrelsen, DHM/terræn (0,4 m grid), DTM_615_69/70_TIF_UTM32- ETRS89, hvilket er indarbejdet i denne SoundPlan model. Det er ud fra virksomhedens placering og det omgivende området vurderet at værste støjmæssige belastede beboelse er Åmarken 4, som er landejendom tættest på virksomheden og har direkte udsigt til virksomheden. Den korteste afstand fra virksomheden til Åmarken 4 er knap 200 m. Grænseværdier for støj er af Envidan Energi v. Kim Paamand oplyst til 55/45/40 db(a) for henholdsvis dag, aften og natperioden samt at dagperioden er gældende fra kl. 06. side 1

28 Der er i udkast til miljøgodkendelse ( dog nævnt mulighed for at grænseværdien kan skærpes til 50 db(a) i dagperioden. Da nærmeste nabo er en landejendom beliggende i åben land, vil dette dog være en unaturlig skærpelse af grænseværdien, da der også er registeret 3 virksomheder på samme adresse. Virksomhedens støjbelastning undersøges herfor i: REC 1 Åmarken 4 (øst) med grænseværdierne 55/45/40 db(a). Virksomhedens og referencepositionens placering og de omkringliggende omgivelser fremgår af oversigtskort bilag 1. Beregningerne er udført efter den af Miljøstyrelsen godkendte nordiske beregningsmetode for ekstern støj jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Som beregningsværktøj er anvendt EDB-beregningsværktøjet SoundPLAN ver Beregningerne er udført således at de kan afrapporteres som Miljømåling - Ekstern støj, såfremt dette skulle ønskes. Resultaterne af støjkildekortlægningen er støjkildernes individuelle og samlede støjbidrag i referencepositionen. Der benyttes følgende definitioner for akustiske enheder: LAeq: LAeq,ref : LWA: Lr: Det enerigiækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau, måles i db re 2x10-5 N/m2. LAeq for referencetidsrummet af den samlede støj fra virksomheden, "fritfelt". Det A-vægtede immissionsrelevante lydeffektniveau med enheden db(a), re. 1 pw. Karakteriserer en støjkildes udstrålede lydenergi (herefter benævnt kildestyrken). Støjbelastningen, det energiækvivalente korrigerede lydtryksniveau. Fås af LAeq,ref ved et evt. tillæg på 5 db for støjens indhold af tydeligt hørbare toner eller impulslyde. Der anvendes følgende referencetidsrum for korrektion for drifttider: Dag Mandag til fredag Alle dage Alle dage Lørdag Lørdag Søndag Referencetidsrum timer 8 1 ½ Periode Kl Støjgrænsebetegnelse dag aften nat dag aften aften side 2

29 Generelle forudsætninger: Solrød Biogas vil producere biogas ved at forarbejde forskellige biomasser som f.eks. tang, husdyr gødning, rest produkter fra industri mm. For nærmere beskrivelse af virksomheden, se miljøgodkendelsen eller beskrivelse på Støjkildernes placering, bygninger, samt bygningshøjder mm. fremgår af bilag 1.3, samt nedenstående figur. I bilag 3 fremgår kildernes støjbidrag i referencepositionerne, samt kildernes nummer og navn, hvilket kan sammenholdes med nedenstående figurer samt bilag 4, aktivitetsoversigt. Skorsten SC10 + SC17, som på ovenstående skitse er vist som bygninger, er i beregningerne medtaget som fritsvævende punktkilder, uden medtagelse af skorstene. side 3

30 Mobile kilder: SC 1 Parkering af biler ved administrationsbygning. Der er benyttet standardtal fra støjdatabogen for parkeringsoperationer Lw(A) = 84,8 db. Hver ind/udkørsel er sat til 30 sek. Dette vil sige at hver bil der ankommer/kører giver en samlet drift på 60 sek. Kildehøjde = 0,5 m. over terræn. Der er i nærværende beregninger medtaget op til 48 biler i døgnet. Dette er naturligvis over den reelle drift, men blot for at belyse en værste situation/mulighed for udvidelse. SC Ind/udkørsel med lastbiler til lang spor. SC Ind/udkørsel til aflæsning i hal. For lastbilkørsel benyttes standardtal fra støjdatabogen. Lastbiler svag acc km/t, Lw(A) = 100,7 db(a). Hele kørevejen for den enkelte kilder er medtaget med en gennemsnitshastighed på 15 km/t. Kildehøjde = 1,0 m. over terræn. Der er i nærværende beregninger medtaget op til 60 leveringer/afhentninger i døgnet til både langt spor samt modtagerhal, hvilket vil sige op til i alt 120 lastbiler til/fra anlægget pr. døgn. Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen beregnet en daglig gennemsnitlig antal lastbiler på ca. 60 stk. De medtaget 120 stk. leveringer/afhentninger er således over den reelle drift, men blot for at belyse en værste situation/mulighed for udvidelse.. SC 4 Kørsel med teleskoplæsser. For kørsel benyttes standardtal for traktor fra støjdatabogen. Traktor, kørsel svag acc, km/t, Lw(A) = 102,6 db(a). Driftstiden på 50 % døgnet rundt er langt ud på hele kørselsarealet. Kildehøjde = 1,0 m. over terræn. Teleskoplæsser benyttes normalt ikke i natperioden, men er medtaget i nærværende beregninger, for at belyse en værste situation. Faste kilder: SC 10 Skorsten i 40 m. højde. Afkast fra lugtskorsten. Lw(A) = 90,0 db (oplyst til ca. 73 db(a)). Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. SC Omrører på tanke. Der vil på enkelte tanke være placeret en elmotor som omrører i tankene. På nogle af tankene vil denne motor være placeret inden i tanken og vil herfor ikke medfører betydende ekstern støj. Der er dog for en sikkerheds skyld placeret en elmotor på hver tank, 1 m over tanktop. side 4

31 Der er medtaget en kildestyrke for hver elmotor på Lw(A) = 90 db (oplyst til ca. 68 db(a)), hvilket vurderes højt sat. Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. SC 17 Afkast fra fyr i 10 m. højde. Der er medtaget en kildestyrke på Lw(A) = 90,0 db, hvilket vurderes højt sat. Medtaget med en driftstid på 100 % døgnet rundt. Alle faste kilder er ikke opsat endnu og kildestyrkerne er herfor vurderet. Forventede kildestyrker er oplyst af Kim Paamand og jeg har tilladt at ligge en del til, blot for at være på den sikre side. F.eks. er den forventede kildestyrke for kilde SC oplyst til ca. 70 db(a) og er i beregninger medtaget med 90 db(a). Der skal monteres et ventilationsanlæg i modtagerhallen, som bliver forbundet til 45 m. lugtskorsten, og er således medtaget i beregninger. Selve ventilationsanlægget, som står indendørs vurderes ubetydelig for den samlede støj. Ved administrationen/værksted monteres et lille ventilationsanlæg som vurderes ubetydelig både pga. anlæggets lave kildestyrke samt placering. Aflæsninger inde i hallen, samt brug af indendørs kran, vurderes som værende uvæsentlig for virksomhedens samlede eksterne støj udbredelse. Da hallen bliver opført med profilplader med antikondens, er den gennemsnitlige dæmpning af støjen vurderet til at være ca. 25 db (10-30 db afhængig af frekvens), jf. MST vejledning nr. 5/1993, afsnit Endvidere vil de indendørs kildestyrker være lave. I vedlagte bilag 4 aktivitetsoversigt, kan der for alle ovenstående kilder, ses en mere detaljeret oversigt over driftsmønstre over døgnet. Resultater Støjbelastninger i udvalgt referenceposition ved normal fuld daglig drift med alle aktiviteter på samme dag. Referenceposition 1 Åmarken 4 - opholdsareal tættest på virksomheden Støjbelastning Udvidet usikkerhed Grænseværdi Margin Dag Lørdage i db(a) 37,5 3, ,5 Eftermiddag Lørdage i db(a) 37,5 3, ,5 Aften Søndage i db(a) 37,4 3, ,6 +/- markere overholdelse/overskridelse af grænseværdi. Grøn/rød markere signifikant overholdelse/overskridelse af grænseværdi. Støjudbredelseskort for dag, aften og natperioderne kan ses i vedlagte bilag Nat i db(a) 37,4 3, ,6 side 5

32 Støjbelastning og kildebidrag for dag, aften og natperioderne kan ses i vedlagte bilag 3. Den udvidede usikkerhed på ovenstående støjbelastninger er beregnet efter Miljøstyrelsens referencelaboratoriums orientering nr. 36 usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder, vedlagt som bilag 5. Tydelige hørbare toner og impulser. Pga. den store afstand, mellemliggende støjskærme/volde/bygninger/beplantninger samt erfaringer, vurderes det, at støjen ikke indeholder tillægsgivende tydelige hørebare toner eller impulser, jf. afsnit 7 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. Maksimalværdien for støj i natperioden. Der kan ved lastbil drift i natperioden opstå dørsmæk med lastbildør, som har LWmax på 99,0 db(a). Afstanden fra nærmeste hal (lang spor) til referencepositionen er knap 200 m. Der er beregnet en maksimalværdi på 39,3 db(a). Grænseværdien for maksimalstøjen er 55 db(a). Konklusion Som det ses af ovenstående overholdes grænseværdierne for støj i alle perioder. Det er dog ved en driftssituation hvor der er indlagt driftstider, som for mange kilder er absolut værste driftssituation og med alle kilder i drift på samme tid, hvilket normalt ikke vil være tilfældet. Endvidere er benyttet overestimerede kildestyrker og medtaget flere kilder end den reelle drift, hvorfor den beregnede støjbelastning/støjudbredelse er endog meget overestimeret. Maksimalværdien for støj i natperioden overskrides ikke. Der er mulighed for at udvide produktionen betydelig, især i dagperioden, hvis dette skulle være ønskeligt. Endvidere vil en evt. skærpelse af grænseværdien for dagperioden ved nærmeste nabo i åben land ikke have nogen betydning for konklusionen i denne rapport. Nye anlæg eller kørselsmønstre, der i fremtiden ønskes etableret ud over de i de medtagne i beregningerne, må nødvendigvis dimensioneres, så støjen herfra bliver passende lav i forhold til virksomhedens samlede støj. Dette sikres ved opstilling af entydige støjkrav til den maksimale tilladelige støj, fra enkeltanlæg eller grupper af anlæg ved opførelse/renovering. Kravene til anlæggene omfatter maksimal tilladelig kildestyrke Lw, forbehold for impulser og toner, samt krav til efterfølgende uvildig kontrolmålinger efter den fælles nordiske beregningsmodel for ekstern støj. side 6

33 Vi håber at ovenstående er tilstrækkeligt til Jeres videre arbejde med sagen. Er dette ikke tilfældet eller opstår der spørgsmål/kommentar til noget af det fremsendte er I naturligvis velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen ARBEJDSMILJØEksperten Bo Plet Partner & Seniormiljørådgiver Vedlagt bilag: Bilag Oversigtskort Bilag Støjudbredelseskort for dag, aften og natperioderne Bilag Støjbelastning og kildebidrag i referenceposition Bilag 4 Aktivitetsoversigt Bilag 5 Usikkerhedsberegningsark - RL 0608 side 7

34 Oversigtskort - Solrød Biogas Bilag 1.1 Solrød Biogas Åmarken Lille Skensved Målforhold Dato 1:

35 Oversigtskort 1: Solrød Biogas A/S Bilag 1.2 Solrød Biogas Åmarken Lille Skensved

36

37

38

39

40 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.1 Receiver LAeq, 8h,lim LAeq,1h,lim LAeq, 0,5h,lim Lmax,lim LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h Lmax (LAeq, 0,5h) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken ,5 37,4 37,4 39,3 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

41 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.2 Source Source type LAeq, 8h db(a) LAeq,1h db(a) LAeq, 0,5h db(a) Lmax db(a) Receiver REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken 4 LAeq, 8h 37,5 db(a) LAeq,1h 37,4 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area -6,9-6,9-6,9 SC Lastbiler til lang spor Line 22,9 21,1 21,1 39,3 SC Lastbiler fra langt spor Line 11,5 9,7 9,7 SC Lastbiler til magasin Line 10,6 8,9 8,9 SC Lastbiler fra magasin Line 10,1 8,3 8,3 SC 4 - Teleskoplæsser Area 30,1 30,1 30,1 SC 10 - Skorsten Point 27,9 27,9 27,9 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point 28,5 28,5 28,5 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point 20,8 20,8 20,8 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point 27,5 27,5 27,5 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point 28,3 28,3 28,3 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point 29,0 29,0 29,0 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point 29,4 29,4 29,4 SC 17 - Skorsten fyr Point 12,7 12,7 12,7 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

42 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød Kildedetaljer - REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.3 Source Source time slice R'w db L'w db(a) Lw db(a) l or A m,m² KI db KT db Ko db S m Adiv db Agr db Abar db Aatm db Amisc db ADI db dlrefl db Ls db(a) Awind db dlw db Cmet db ZR db Lr db(a) Receiver REC 1 - Nærmeste nabo - Åmarken 4 LAeq, 8h 37,5 db(a) LAeq,1h 37,4 db(a) LAeq, 0,5h 37,4 db(a) Lmax(LAeq, 0,5h) SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq, 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq,1 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC 1 - Biler til P-plads ADM. Area LAeq, 0,0 58,4 84,8 428,1 0,0 0, ,80-62,8 0,2-13,7-0,7 0,0 0,0 7,9-14,8 0,0 0,0-6,9 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq, 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 4,8 0,0 0,0 22,9 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq,1 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 3,0 0,0 0,0 21,1 SC Lastbiler til lang spor Line LAeq, 0,0 58,9 82,9 250,3 0,0 0, ,98-60,1-0,5-3,0-1,4 0,0 0,2 18,1 3,0 0,0 0,0 21,1 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq, 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 4,8 0,0 0,0 11,5 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq,1 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 3,0 0,0 0,0 9,7 SC Lastbiler fra langt spor Line LAeq, 0,0 58,9 80,1 131,9 0,0 0, ,30-62,0 0,2-10,5-1,1 0,0 0,0 6,7 3,0 0,0 0,0 9,7 SC Lastbiler til magasin Line LAeq, 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 4,8 0,0 0,0 10,6 SC Lastbiler til magasin Line LAeq,1 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 3,0 0,0 0,0 8,9 SC Lastbiler til magasin Line LAeq, 0,0 58,9 81,6 187,4 0,0 0, ,05-61,5 0,1-13,7-1,1 0,0 0,3 5,9 3,0 0,0 0,0 8,9 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq, 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 4,8 0,0 0,0 10,1 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq,1 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 3,0 0,0 0,0 8,3 SC Lastbiler fra magasin Line LAeq, 0,0 58,9 80,5 143,0 0,0 0, ,69-61,8 0,2-12,7-1,1 0,0 0,3 5,3 3,0 0,0 0,0 8,3 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq, 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq,1 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 4 - Teleskoplæsser Area LAeq, 0,0 69,8 102,6 1875,1 0,0 0, ,19-60,2-0,1-8,7-1,5 0,0 1,1 33,2-3,0 0,0 0,0 30,1 SC 10 - Skorsten Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 10 - Skorsten Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 10 - Skorsten Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,78-59,0-1,5 0,0-1,5 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 27,9 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 11 - Omrører - Modtagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,90-58,5-1,7-0,1-1,5 0,0 0,3 28,5 0,0 0,0 0,0 28,5 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 12 - Omrører - Modtagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,96-59,4 0,1-14,6-0,5 0,0 5,2 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 13 - Omrører - Reaktortank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,61-58,5-1,5-0,8-1,7 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 1 SoundPLAN 7.3

43 Ekstern støj - Biogasanlæg ved Åmarken - Solrød Kildedetaljer - REC - Støjbelasning ved naboer - marts 2015 Bilag 3.3 Source Source time slice R'w db L'w db(a) Lw db(a) l or A m,m² KI db KT db Ko db S m Adiv db Agr db Abar db Aatm db Amisc db ADI db dlrefl db Ls db(a) Awind db dlw db Cmet db ZR db Lr db(a) SC 14 - Omrører - Reaktortank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,57-57,7-1,6-0,8-1,6 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 28,3 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 15 - Omrører - Lagertank 1 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,97-57,6-1,6-0,4-1,5 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 16 - Omrører - Lagertank 2 Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,88-57,1-1,7-0,4-1,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 29,4 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq,1 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 SC 17 - Skorsten fyr Point LAeq, 0,0 90,0 90,0 0,0 0, ,18-59,5-0,5-16,7-0,6 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 12,7 ARBEJDSMILJOEksperten ApS Auktionsgade Esbjerg DENMARK 2 SoundPLAN 7.3

44 Bilag 4 Aktivitetsoversigt over eksterne støjkilder. Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Marts MOBILE KILDER %/minutter/stk. drift i dagsperioden %/minutter/stk. drift i aftenperioden (værste time) %/minutter/stk. drift i natperioden (værste ½ time) SC 1 - Parkering af biler ved adm. 2 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC Ind/udkørsel med lastbiler til lang spor * 3 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC Ind/udkørsel til aflæsning i hal * 3 stk./time 2 stk./time 1 stk./ ½ time SC 4 Kørsel med teleskoplæsser 50 % 50 % 50 % * Driftstider for er beregnet ud fra kørselsvejens længde og beregnet med en gennemsnitshastighed på 15 km/t. FASTE KILDER %/minutter/stk. drift i dagsperioden %/minutter/stk. drift i aftenperioden (værste time) %/minutter/stk. drift i natperioden (værste ½ time) SC 10 Skorsten (45 m høj) 100 % 100 % 100 % SC 11 - Omrører - Modtagertank % 100 % 100 % SC 12 - Omrører - Modtagertank % 100 % 100 % SC 13 - Omrører - Reaktortank % 100 % 100 % SC 14 - Omrører - Reaktortank % 100 % 100 % SC 15 - Omrører - Lagertank % 100 % 100 % SC 16 - Omrører - Lagertank % 100 % 100 % SC 17 - Skorsten fyr 100 % 100 % 100 %

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse af Solrød Biogas A/S

Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse af Solrød Biogas A/S SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Solrød Biogas A/S Åmarken 6 4623 Ll. Skensved Att.: Mikkel Busck Den 20. juli 2015 J.nr. 15/8211 Ref. LLK Telefon: 56 18 23 30 Afgørelse om ikke-vvm-pligt ændring og udvidelse

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Biogasanlæg ved Køng Mose Næstvedvej Lundby

Biogasanlæg ved Køng Mose Næstvedvej Lundby Biogasanlæg ved Køng Mose Næstvedvej 416 4750 Lundby Køng Lundby Biogas A/S ansøger om lov til at opføre et biogasanlæg ved Næstvedvej i den sydlige del af Vordingborg Kommune. Biogasprojektet omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå. Adresse: Løjstrupvej 12B, 8870 Langå. Dansk Biogasrådgivning A/S

Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå. Adresse: Løjstrupvej 12B, 8870 Langå. Dansk Biogasrådgivning A/S Debatoplæg Forslag til ombygning og udvidelse af biogasanlæg Løjstrupvej 12B, Langå Visualisering fremstillet Debatperiode: 21. marts - 18. april 2017 af: O:\Administration\123 Nyt Logo LMO\logo LMO 2014.jpg

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Figur 1: matrikel til placering af biogasanlæg T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg

Figur 1: matrikel til placering af biogasanlæg T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg 6. april 2017 Projekt nr. 225822 Dokument nr. 1223474583 Version 1 VVM ANMELDELSE FOR BIOGASANLÆG NGF NATURE ENERGY SØNDERBORG Beskrivelse af projektet

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24.

Rapport. Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning. Bilag B. Februar Lars Kristensen Pillevej Lemvig. 24. Bilag B Sagsnr. 222824B-151-122/Rev.1 Rapport Lemvig Biogas A.m.b.A. Kortlægning af lugtspredning Februar 2015 Rekvirent: Lemvig Biogas A.m.b.A. Lars Kristensen Pillevej 12 7620 Lemvig Dato: Udført af:

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Sjoerd og Martine Ydema Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til sjoerd.ydema@post.tele.dk)

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Vedr.: Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Nature Energy Korskro

Vedr.: Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af Nature Energy Korskro BILAG 1 Dato: 23. januar 2017 Projektnavn: Nature Energy Korskro Projekt nr.: Udarbejdet af: Katharina Hammer Kvalitetssikring: Carl Stephansen Modtager: Esbjerg Kommune Side: 1 af 7 Vedr.: Ansøgning om

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

www.lemvigbiogas.com Hoveddata: Blandetank 1.100 m 3 2 x forlager á 1.060 m 3 Behandlet i 2010: 190.520 t/år Max kapacitet: 248.000 t/år RT4, 53 C, 7.100 m 3 Biogaspumpeledning til Lemvig by 1.200 m 3

Læs mere

BILAG 1. VISUALISERINGER

BILAG 1. VISUALISERINGER BILAG 1-1 BILAG 1. VISUALISERINGER Metoden til visualisering: Billederne er taget med et Nikon D800E med full frame/size sensor. Der er anvendt et: Carl Zeiss f: 2.0 / 35mm objektiv og et Nikon f:4 / 24-120mm

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Bioselskabet ApS, Foersom

Bioselskabet ApS, Foersom PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK 8660 Skanderborg Tel.: +45 4030 1420 www.planaction.dk Lars Baadstorp Tel.: +45 2943 7445 lars.baadstorp@planaction.dk Bioselskabet ApS, Foersom 6. juli 2016 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Biogasanlæg - del af GreenLab Skive

Biogasanlæg - del af GreenLab Skive WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-5660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Biogasanlæg - del af GreenLab Skive 6. marts 2017 Debatoplæg Side 1 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene

Spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen om nyt filteranlæg til spåntørringsanlæggene Novopan Træindustri A-S 29. februar 2011 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 11/38464 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Helle Kløcher Brevet sendes kun pr. e-mail til: Tlf.: 87 53 52 65 asm@novopan.dk Spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

(H. Olsen) - CVR nr P nr

(H. Olsen) - CVR nr P nr Dan-Balt Tank Lager Østre Havnevej 49 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 15/31495 Dok.løbenr.: 301244/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767044

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af to beholdere til afgasset biomasse på Ullerødvej 23

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af to beholdere til afgasset biomasse på Ullerødvej 23 Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 30. januar 2017 J.nr.: NMK-34-00601 KlageID: 123840 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse

Miljøgodkendelse og udledningstilladelse TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og udledningstilladelse Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af overfladevand og vand fra drænledninger Godkendelse af udvidelse Herning Bioenergi

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere