Elektronisk Afstemning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk Afstemning"

Transkript

1 Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen Kristian Rønn-Nielsen Vejleder: Professor Peter Sestoft,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afstemningsmetoder Protokoller Algoritmer Sikkerhedsaspekter Univote Programmet Afprøvning Digitalt demokrati Konklusion Referencer Bilag A: Ordliste Bilag B: Afprøvningslogge Bilag C: SQL Bilag D: Univote evalueringslicens Bilag E: Java-kode Side 1 af 323

3 1. Indledning 1. Indledning I lande med en demokratisk styreform skal befolkningen være en aktiv deltager i udviklingen af samfundet. Demokrati kræver, at befolkningen ikke bare skal have lov til at bestemme, men også at alle har reel indflydelse på beslutninger, der gælder fællesskabet. Et demokrati skal give alle lige mulighed for at blive hørt, for derved at undgå at stærke grupper dominerer i beslutningsprocesserne og vender udviklingen til egen fordel, på bekostning af svagere gruppers velfærd. Dette speciale handler om elektronisk afstemning som alternativ til den traditionelle afstemningsform med stemmesedler af papir. Idet elektronisk afstemning er en sandsynlig afløser for traditionel afstemning, er det vigtigt at den nye afstemningsform, i mindst lige så høj grad som den gamle, lever op til krav om sikkerhed og retfærdighed. I det nuværende papirbaserede afstemningssystem overvåges selve afstemningslokalet af betroede valgtilforordnede, der også har til opgave at kontrollere hinanden. Ingen personer kan snyde med ekstra stemmesedler eller direkte afpresse andre i deres afstemning i dette sikrede lokale. I et fremtidigt afstemningssystem på Internettet vil 'afstemningslokalet' være hele Internettet. Alle computere, som benyttes til afstemning, skal gøres lige så sikre som det nuværende afstemningslokale - sikkerheden skal nå helt ud til borgeren i hjemmet. En sådan opgave er meget kompliceret og langt fra alle problemstillinger er blevet løst. Blandt andet er identifikationen af vælgeren ikke ligetil på grund af vælgerens manglende fysiske tilstedeværelse i afstemningslokalet. En mellemting mellem det nuværende og det internetbaserede vil være at placere computere i det sikrede lokale, og have en form for elektronisk afstemning for at opnå en simplere og mere korrekt optælling (denne afstemningsform benyttes meget i USA). Mellemløsningen er ikke nem, også her er der komplicerede sikkerhedsaspekter, der skal overvejes. For eksempel er det vanskeligt at opbevare stemmesedlerne på en betryggende måde, hvis de ikke eksisterer i fysisk form. Demokratiske beslutninger kan have en enorm indvirkning på et lands tilstand, virksomheders økonomi, interessegruppers magt og enkeltpersoners liv. Det kan derfor være meget fristende at påvirke en afstemning til egen fordel. I samfundet er det i orden at forsøge at overbevise andre om, at en bestemt holdning er den rette ved at diskutere problemer og løsninger, men det er strengt forbudt at forvanske et afstemningsresultat, så det ikke længere afspejler befolkningens holdning. Direkte demokrati, hvor alle beslutninger lægges ud til befolkningen, er vanskeligt at administrere, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Derfor er et repræsentativt demokrati mere udbredt, hvor indbyggere udpeger en repræsentation (parlament) med jævne mellemrum og derved får indirekte indflydelse på de fleste beslutninger. I et sådant system får borgerne ofte kun direkte indflydelse på få og meget betydningsfulde beslutninger. Elektronisk afstemning vil måske åbne op for hyppigere afstemninger og dermed indføre mere direkte demokrati, hvis det bliver billigere at foretage en afstemning. Om direkte demokrati er mere ønskeligt end repræsentativt demokrati, eller for den sags skyld mere demokratisk, er en anden diskussion. Det vil i begrænset omfang blive berørt af denne tekst, da det er et betydningsfuldt perspektiv og måske opnåeligt med elektronisk afstemning. Lovgivning danner fundamentet i et demokrati. Straffeloven skal være med til at afskrække enkeltpersoner eller interessegrupper fra at bedrage sig til beslutninger; der skal være en konsekvens. Denne lovgivning er i sig selv ikke nok. Afstemningsprocessen skal beskyttes mod alle tænkelige former for bedrageri. Hvis det ikke er muligt at sikre 100% mod forbrydere, skal systemet Side 2 af 323

4 1. Indledning i det mindste overvåges, så svindel kan opdages med det samme, og resultatet skal revideres, for at efterse at optællingen er forløbet korrekt. Afstemningssystemet skal sikre integriteten af en afstemning. I et afstemningssystem er der mange aspekter, som skal kontrolleres, for at den samlede integritet er sikret. Den enkelte vælger skal identificeres ved stemmeafgivelsen, således at systemet kun modtager én stemme fra hver enkelt stemmeberettiget person. Den enkelte borger skal være anonym, således at stemmen ikke kan tilbageføres til personen efter at afstemningen er foretaget, for at beskytte borgere mod afpresning. Derudover skal hele optællingsprocessen sikres, så stemmer ikke tilføjes, fjernes eller ændres på ulovlig vis. Specialet Rapporten beskriver en sikkerhedspolitik og analyserer afstemningsformer. Derudover beskrives og implementeres et internetbaseret elektronisk afstemningssystem, døbt Univote, der overholder dele af sikkerhedspolitikken. Svage punkter og angrebsmuligheder i det udviklede system vil blive udpeget og analyseret, med henblik på at finde de sikkerhedsmæssige tiltag, der minimerer risikoen for valgsvindel. Fokus lægges på en analyse af sikkerheden omkring et elektronisk afstemningssystem og dets protokoller. Der vil være et overblik over relevante kryptografiske teknologier, og hvordan deres egenskaber kan anvendes i forbindelse med elektronisk afstemning. Derudover udpeges de centrale dele af et helt system, som kan udsættes for angreb af forbrydere, der ønsker at ændre afstemningsresultater til egen fordel. Heriblandt netværket, der forbinder det centrale afstemningssystem med befolkningen, software både på centrale afstemningsservere og befolkningens private computere og hardware. Analysen vil kun overfladisk omfatte proceduren for registrering af vælgere, men uddybe hvorledes der er sikkerhed for, at det kun er disse personer, der afgiver stemmer. Befolkningens tillid til afstemningssystemet er essentielt for demokratiet. Det traditionelle papirbaserede afstemningssystem er gennemskueligt og derfor troværdigt. Derimod er computere og programmer uigennemskuelige og det kan være en barriere, der er svær at overkomme, hvis befolkningens tillid skal opretholdes. Elektronisk afstemning har potentiale til at påvirke måden, hvorpå folket deltager i den demokratiske proces, ved at ændre vaner for hvad betydning valgdagen har, hvis der ikke længere er valglokaler og langvarige optællinger af stemmer. Så udover den tekniske sikkerhedsanalyse, vil specialet overveje hvilke menneskelige faktorer, der kan have indvirkning på indførelse af elektronisk afstemning, og hvilken indvirkning elektronisk afstemning kan have på menneskers syn på den demokratiske proces og tillid til denne. Som rapporten skriver, er det svært at have tillid til et lukket system. Kildekoden til afstemningssystemet Univote er derfor frit tilgængeligt til offentlig vurdering. Målgruppe Vi håber, at læseren er interesseret i elektronisk afstemning og sikkerhedsproblematikken bag. Læseren forventes at have lettere kendskab til it-sikkerhed og kryptologi, eftersom begreberne kryptering, offentlige og private nøgler og lignende benyttes uden grundlæggende forklaring. Der er til specialet udarbejdet en ordliste over emnets terminologi, som kan benyttes, hvis læseren kommer i tvivl om et ords betydning. Side 3 af 323

5 1. Indledning Overblik Indledningen her er første kapitel i specialet. I kapitel 2 er et kort overblik over nogle af historiens forskellige afstemningsmetoder fra håndsoprækning til internetafstemning med chipkort. Den traditionelle papirbaserede afstemning og to elektroniske afstemningsprotokoller gennemgås, og en samlet sikkerhedspolitik med emner som robusthed, hemmeligholdelse og verificerbarhed fremlægges i kapitel 3. Kapitel 4 handler om de kryptografiske algoritmer, der ligger bag et elektronisk afstemningssystem og giver også en introduktion til matematikken bag. I kapitel 5 laves en trusselvurdering af et elektronisk afstemningssystem, ved at gennemgå forsvars- og angrebsmuligheder. Derefter beskriver og analyserer kapitel 6 det implementerede system Univote, og sikkerheden vurderes med henblik på anvendelighed. Kapitel 7 skaber et overblik over programkoden, og kapitel 8 beskriver en afprøvning af systemet. Endelig drejer kapitel 9 væk fra tekniske aspekter og analyserer problemstillingen fra en mere menneskelig vinkel. Det drejer sig om folks syn på digitalt demokrati, om teknofobi og tilliden til systemet. Kapitel 10 afslutter specialet med vores konklusion. Kan elektronisk afstemning anvendes, og er det muligt at indføre? I bilagene findes den omtalte ordliste, litteraturlisten, afprøvningsdokumentation, kildekoden, licensbetingelser, og databasescripts. En digital version af denne rapport, kildekoden og licensbetingelserne findes enten på den vedlagte cd-rom, eller online (http://univote.landbo.net). Side 4 af 323

6 2. Afstemningsmetoder 2. Afstemningsmetoder I tidens løb har afstemningsmetoder udviklet sig fra fortidens simple håndsoprækning til nutidens hemmelige afstemninger, der er baseret på avancerede matematiske systemer (kryptografi og computere). Der har altid været behov for at tage beslutninger i fællesskab. I små forsamlinger bliver et beslutningsgrundlag rigt diskuteret, og der opnås i mange tilfælde et kompromis, hvor alle føler, at deres holdning er afspejlet i rimelig grad. Hvis ingen kan blive enige, er der ofte respekt for flertallets mening. I en lille forsamling er en simpel håndsoprækning den nemmeste måde at tælle hvor mange, der er for og imod et forslag, og denne metode er blevet brugt i flere årtusinder. Håndsoprækning Afstemning ved håndsoprækning er ligetil med en simpel optælling, som alle kan kontrollere i afstemningsøjeblikket. Håndsoprækning er ikke velegnet til store forsamlinger, men en metode med tilsvarende sikkerhed for resultatet blev benyttet i det gamle Athen, hvor skærver blev kastet åbenlyst i bunker eller potter, som hver repræsenterede en bestemt beslutning. Princippet er desværre ikke retfærdigt, da ingen deltager beskyttes mod at blive afpresset til at afgive en stemme imod sin overbevisning. Afgivelsen af en stemme foregår ikke i hemmelighed, så stemmen er ikke anonym, idet alle, der er til stede, kan se hvem der stemmer på hvad. Det er derfor muligt både at true en deltager til at afgive en bestemt stemme, samt at verificere at deltageren overholder den påtvungne aftale. Dette problem medførte at afstemning ved håndsoprækning blev afløst af det nu kendte system med hemmelig afstemning på anonyme stemmesedler. Papirstemmesedler Afstemning med stemmesedler foregår ved, at vælgere får udleveret en stemmeseddel mod at identificere sig og blive krydset af i valglisten. Stemmen afgives i en stemmeboks med plads til en enkelt person, hvor ingen kan blive overvåget. Dermed kan en påtvungen aftale ikke længere verificeres, og trusler eller stemmekøb er nyttesløst, da vælgeren kan stemme, som hun har lyst uanset truslerne. Men med papirstemmesedler er der opstået andre måder at svindle på, som ikke eksisterede ved håndsoprækning. Stemmesedler kan forfalskes, og det kan måske lade sig gøre at tilføje ekstra stemmesedler, eller fjerne eller ændre stemmesedler inden de bliver optalt. For at undgå svindel med stemmesedlerne er der skarp overvågning i det lokale, hvor stemmeboksen står, og stemmesedlen bliver lagt i en overvåget valgurne udenfor stemmeboksen, så ingen i det skjulte kan aflevere mere end én stemmeseddel. Disse organisatoriske tiltag og procedurer beskytter mod svindel. Da afstemninger kan foregå i store forsamlinger eller hele befolkninger, er det en stor opgave at administrere, især hvis der stemmes om flere temaer på én gang. Mange personer deltager som valgtilforordnede, men det tager alligevel meget lang tid at optælle stemmesedlerne (nogle steder flere dage), hvor utålmodige sjæle må vente i spænding. Derfor er der opstået et behov for tekniske løsninger, som forkorter denne ventetid. Det kan være ved at tælle stemmesedlerne mekanisk eller elektronisk og måske endda undervejs i afstemningsperioden. Stemmesedler, der kan aflæses mekanisk, bruges mange steder i USA. Vælgeren bruger en avanceret hullemaskine til at sætte et Side 5 af 323

7 2. Afstemningsmetoder hul i stemmesedlen ved det ønskede valg. Denne stemmeseddel er nem at aflæse mekanisk, og der er få ugyldige stemmer, hvis papiret er i orden og hullemaskinen fungerer korrekt. Den elektroniske udgave af stemmeoptællingssystemet skanner stemmesedlen straks efter, at vælgeren har markeret sin stemme, og vælgeren får lov til at efterse, at computeranalysen af skanningen er korrekt, inden papirstemmesedlen bliver endeligt afleveret i valgurnen. I den elektroniske udgave optælles stemmerne undervejs i afstemningsperioden, og der foretages stikprøver eller hele genoptællinger efter valget for at efterse, at den elektroniske optælling passede. Denne form for afstemning og optælling yder i princippet ikke bedre eller dårligere sikkerhed end traditionel blyantsafkrydsning, og da en slidt maskine kan sætte dårlige afmærkninger, er der også utilsigtede tvetydige stemmer, som skal tolkes af mennesker for at kunne tælles. Det er en ulempe, at det mekaniske eller elektroniske udstyr er dyrt at indkøbe og vedligeholde. Hvis lovgivning kræver alle skannede stemmesedler manuelt optalt, som en revidering af den første optælling, er der heller ikke penge at spare ved denne del af processen. Fordelen er den hurtige første optælling. Direct Recording Equipment/Electronic For yderligere at mindske administrationsarbejdet ved afstemninger er der rene mekaniske løsninger på afgivelse og optælling af stemmer. DRE (Direct Recording Equipment) er mekanisk udstyr med knapper for hver valgmulighed. Vælgeren trykker på knappen for sit valg, og en tæller forhøjes med en i maskinen. Fordelen ved DRE er, at resultatet af afstemningen er opgjort med det samme, og der ikke er udgifter til overvågning, opbevaring og optælling af papirstemmesedler. DRE er meget kritiseret, fordi den simple tæller betyder, at det ikke kan lade sig gøre at revidere optællingen og resultatet. Der findes ikke en håndgribelig udgave af vælgerens stemme, der af vælgeren er godkendt som værende i overensstemmelse med sit ønske. Derfor kan resultatet ikke gentælles uafhængigt af den mekaniske optælling, og maskinens tæller må stå alene. En håndgribelig stemmeseddel er nemmere at beskytte mod svindel og fejl end en tæller for enden af tandhjul, som kan ændres af en administrator, der har mere eller mindre autoriseret adgang. Der findes elektroniske udgaver af DRE, som så kaldes Direct Recording Electronic. En computer tilføjer stemmer til en liste af stemmer i sin hukommelse. En virtuel stemme i en computer er også svær at beskytte mod svindel og fejl, da den kan ændres af en virus eller en computeradministrator. Selve programmet i computeren kan også være bevidst skrevet med valgsvindel i tankerne. I USA bruges sådanne systemer i stort omfang, og der har manglen på tillid til computersikkerhed ført til en hel del kritik af afstemningssystemerne. Der er derfor megen omtale i USA af 'voter verified paper audit trail' [VVPAT] - en fysisk papirstemme udskrevet ved den elektroniske stemmeafgivelse og som lægges i en stemmeurne efter at vælgeren har set at den er korrekt. Indførelse af VVPAT fjerner besparelsen på administrationsarbejde, da papirstemmesedlerne skal beskyttes og optælles for at være til nogen nytte. Kiosk-afstemning med elektronisk autentificering Der er endnu flere besparelser at opnå ved at mindske behovet for valglokaler med skarp overvågning. Ved at lade vælgerne identificere sig elektronisk, for eksempel med et chipkort, kan man indføre kiosk-afstemning, hvor stemmeboksen indeholder en computer med forbindelse til et centralt system, der sørger for at hver vælger højst får lov at stemme én gang. Stemmebokse kan placeres i offentlige rum, og en enkelt valgtilforordnet kan holde øje med, at ingen forsøger at ødelægge udstyret, og at flere personer ikke går samlet ind i en stemmeboks. Den valgtilforordnede kan også reagere, hvis computeren tydeligvis er defekt. Kiosk-afstemning er også en fordel for Side 6 af 323

8 2. Afstemningsmetoder vælgeren, der kan gå til et hvilken som helst afstemningssted, fordi den elektroniske identificeringsproces er central. Hvis stemmerne opbevares i det centrale system på samme måde som DRE, har systemet de samme svagheder med hensyn til revidering. Men hvis vælgerens identitet opbevares ved en krypteret stemme, kan en vis grad af revidering lade sig gøre. Alle krypterede stemmer kan offentliggøres, og en vælger kan måske verificere sin egen stemme. Alle, som har undladt at vælge, kan se, at der ikke er en stemme i deres navn i systemet (mere om det i kapitel 3). Kiosk-afstemning er dog langt fra sikkert. Programmet i computeren kan ligesom i DRE være ondsindet og undlade at afgive stemmer i overensstemmelse med vælgerens ønsker. Et andet svagt punkt ved kioskafstemning er forbindelsen mellem stemmeboksen og det centrale system. Denne forbindelse kan aflyttes, og måske kan stemmer forhindres eller i værste fald ændres uden at det opdages. Internetafstemning fra hjemmet Valglokaler kan helt undværes, hvis Internettet og vælgernes egne computere anvendes i stedet. Dette mindsker dog sikkerheden yderligere i forhold til kiosk-afstemning, idet der ikke længere er en valgtilforordnet til stede til at sikre, at computerudstyret virker, og at ingen overvåger vælgeren under afstemningsprocessen. Organisatoriske tiltag og procedurer rækker ikke ud til hjemmet, så nu er det i langt højere grad kryptografi og computersikkerhed, der skal beskytte mod svindel eller i hvert fald gøre det besværligt at snyde i stort omfang. Internettet er usikkert på den måde, at forbindelser kan afbrydes, og stemmer derfor kan forhindres i at blive afleveret. Den fysiske sikkerhed når ikke ud til vælgerens computer, så vælgeren må passe på sig selv, sin computer og sin egen del af netværket for at undgå afpresning, virus og netværksaflytning. Vælgeren har kontrol over sin egen computer, derfor kan han fremstille en kvittering for sin afgivne stemme. En kvittering, der beviser hvilken stemme der er afgivet, er en trussel mod sikkerheden. Den kan nemlig bruges ved afpresning, eller hvis vælgeren ønsker at sælge sin stemme. Vælgeren kan fremstille en kvittering ved at gemme en beskrivelse af alle nøgler og tilfældige tal, som blev brugt ved krypteringen af stemmen. Hvis det følger af afstemningsprotokollen, at alle krypterede stemmer offentliggøres, eller hvis netværket aflyttes, så har en forbryder en kopi af den krypterede stemme og kan gentage vælgerens kryptering for at sammenligne resultatet med den krypterede stemme fra afstemningssystemet. Dette kan altså bruges af vælgeren som bevis for, at stemmeafgivelsen har været i overensstemmelse med en fri- eller ufrivillig aftale. Hvis afstemning over Internettet udvides, så alle vælgere får et chipkort til at kryptere stemmen, vil det ikke længere kunne lade sig gøre at fremstille en kopi af nøgler og tilfældige tal, der indgik i krypteringsprocessen. Et chipkort kan skjule hemmelige nøgler og fremstille tilfældige tal, så de er umulige at aflæse udefra, og disse data kan bruges i en krypteringsalgoritme, der udføres internt i kortet. Kortet er så godt som umuligt at bryde ind i fysisk, uden at alle hemmeligheder slettes. Dermed er det umuligt at verificere sin stemme, og forsøg på afpresning og køb af stemmer vil i den forbindelse være nyttesløst. Det er selvfølgelig muligt for vælgeren at overlade alle kodeord, nøgler og chipkort til en forbryder, så forbryderen fuldstændigt foretager afstemningen i vælgerens navn, uden at det kan opdages på tværs af Internettet. Hvis vælgerens private nøgle er vigtig for personen også til andre formål, vil det være mindre ønskeligt at afgive denne, så en privat nøgle eller chipkort fremstillet specielt til en afstemning er ikke en god løsning. Side 7 af 323

9 2. Afstemningsmetoder Biometri, hvor en fysisk egenskab ved vælgeren indgår i identifikationsprocessen [BC], er et realistisk fremtidsperspektiv, som måske vil betyde, at en stemme ikke kan afgives uden vælgerens tilstedeværelse. Side 8 af 323

10 3. Protokoller 3. Protokoller Når vælgere møder op på valgdagen for at afgive en stemme, står de midt i mylderet af andre vælgere og venter i køer for til sidst at markere deres valg på en stemmeseddel. Dette virvar er ikke ude af kontrol, for vælgerne bliver ledt igennem en hel bestemt følge af handlinger. Fremgangsmåden er beskrevet i en protokol, og alle frivillige medhjælpere i valglokalet holder skarpt øje med vælgerne, så ingen kan komme til at afgive en stemme på en måde, som ikke følger protokollen. Afstemning på papirstemmesedler er bare én protokol med en række egenskaber, som tilsammen betyder, at stemmer bliver opfanget og optalt på en fornuftig måde. Protokoller for elektronisk afstemning forsøger at opnå de samme egenskaber eller flere for ligeledes at lade hver vælger afgive en stemme, uden at det bliver et ustyrligt virvar, og uden at deltagerne kan snyde. Dette kapitel opstiller en liste af egenskaber ved afstemningsprotokoller og systemer som helhed. Nogle af egenskaberne er så vigtige, at det er et krav, at en protokol har dem for at være en sikker afstemningsprotokol. For eksempel er det et krav, at hver vælger højst må kunne afgive én stemme. Andre egenskaber er ønskelige men ikke opnåelige for alle protokoller, såsom at et afstemningssystem, hvor vælgerne stemmer hjemmefra, ikke er i stand til at beskytte vælgerne mod overvågning for at undgå direkte fysisk afpresning. Hvis ønskelige egenskaber ikke er opnåelige, skal der være omstændigheder, som betyder at denne egenskab kan undværes uden at det ødelægger sikkerheden fuldstændigt. Det er for eksempel ikke lige så vigtigt at overvåge vælgere i deres hjem, som det er i et afstemningslokale, da det er besværligt for en forbryder at overvåge mange vælgere i hver deres hjem. I det foregående kapitel blev en række afstemningsmetoder kort gennemgået og nogle vigtige egenskaber nævnt: Alle skal kunne kontrollere at optællingen er foregået korrekt, som ved håndsoprækning, hvor det er nemt for tilstedeværende at kontrollere at optællingen er korrekt, eller ved at optællingen kan revideres, som ved afstemning på papirstemmesedler, hvor stemmesedlerne kan gentælles. Der skal være beskyttelse mod afpresning. Ved afstemning på papirstemmesedler er den anonyme og hemmelige stemme en realitet, fordi ingen bliver overvåget i det øjeblik stemmen afgives. Hver vælger må højst kunne afgive én stemme. Ekstra stemmer må ikke tilføjes, og stemmer må ikke fjernes eller ændres. Ved håndsoprækning er det tydeligt, hvis en person rækker begge hænder op, så det er ikke til at "tilføje" stemmer. Disse egenskaber er enkle, og det er til at forstå, at det papirbaserede afstemningssystem har dem, men det er indviklet at opfinde et elektronisk afstemningssystem, der har dem alle, for der er to egenskaber som er svære at forene: Det er ikke nemt at beskytte en afstemning, så ingen snyder og afleverer mere end én stemme, samtidig med at stemmen skal være anonym. Ved optællingen er det ikke til at se forskel på anonyme stemmesedler fra vælgere og ekstra, men lige så anonyme, stemmesedler fra et korrupt afstemningssystem. Side 9 af 323

11 3. Protokoller Egenskaber 1. Hemmelig og anonym Det første krav til en afstemning er, at vælgeren har ret til at holde sit valg hemmeligt. Som tidligere beskrevet er en stemme ikke hemmelig, hvis den afgives i al offentlighed ved håndsoprækning. Det er meget nemmere at stemme helt efter sin egen overbevisning, hvis det ikke er nødvendigt at skulle forsvare sin holdning, hver gang man befinder sig blandt mennesker med en anden mening. Men ikke bare på grund af socialt pres er den hemmelige stemme vigtig. En forbryder, der ønsker at afpresse en vælger, vil udnytte, at stemmen ikke er hemmelig, fordi han kan se, hvis vælgeren ikke følger de fremsatte stemmekrav. Hvis forbryderen derimod ikke kan opdage hvilken stemme vælgeren har afgivet, kan vælgeren love at gøre, som forbryderen kræver, men undlade at følge kravene i al hemmelighed. Forbryderen står uden magt, når det ikke er til at skelne vælgere, der følger anvisningerne, fra vælgere, som afgiver deres egen stemme. Hvis vælgeren kan fremstille en kvittering for sin egen stemme, er dette også et brud på hemmeligheden, da forbryderen kan true sig til at få udleveret kvitteringen. Den hemmelige stemme beskytter også hele afstemningen mod, at vælgere sælger deres stemme til en kandidat, som lover at betale sine vælgere. Hvis kandidaten er i stand til at overvære stemmeafgivelsen, vil han være sikker på, at vælgeren har gjort som betalt for, og pengene vil ikke være spildt, men hvis det er umuligt at få indsigt i hvilken stemme, der rent faktisk er afgivet, vil kandidaten ikke længere kunne kontrollere vælgerne, og stemmekøb vil ikke være pengene værd. Det er ikke kun i stemmeafgivningsøjeblikket, at der skal være beskyttelse. Den afgivne stemmeseddel må ikke kunne tilbageføres til vælgeren, men skal være anonym. Ellers vil det være lige så afslørende som direkte overvågning af vælgeren i stemmeboksen. Ligeledes må afstemningssystemet ikke udlevere en kvittering til vælgeren, der kan bruges som bevis for hvilken stemme der er afgivet. I et godt afstemningssystem må ikke engang systemet selv indeholde oplysninger, der forbinder en vælgers identitet og stemmen. Et system kan være korrupt eller fejlbehæftet, og oplysninger om vælgerne kan sive ud og ødelægge den hemmelige stemme en dag. Hemmelighed opnås traditionelt ved at vælgeren er alene i en stemmeboks når stemmen afgives, og hvis stemmesedlen transporteres elektronisk inden den er anonymiseret, skal det foregå i et medium der ikke er til at aflytte. 2. Én stemme Demokrati indebærer, at hver vælger har ret til én og kun én stemme, og at ingen får flere stemmer. Der må ikke være forskel på vælgere. Om de er unge eller gamle, rige eller fattige, alle skal have lige medindflydelse, derfor skal afstemningssystemet sikre, at hver vælger kun kan få én stemme. Der skal være en valgliste, og hver vælger skal krydses af på listen ved afgivelse af sin stemme. Derved kan en vælger ikke møde op i valglokalet to gange, uden at det bliver opdaget. I afstemningsperioden skal vælgere identificeres på en sikker måde, så ingen person kan udgive sig for en anden. Side 10 af 323

12 3. Protokoller 3. Kun stemmeberettigede må afgive stemme Det kræver ansvarsfølelse at deltage i et demokrati. En beslutning har stor betydning for alle i samfundet, og alle deltagere i afstemningen skal tage dette alvorligt. Derfor er det ikke alle mennesker, som får lov til at afgive en stemme, og lovgivning fastslår hvem, der er stemmeberettigede. For eksempel er det normalt ikke tilladt for børn at stemme, og mere kontroversielt fik kvinder i Danmark først valgbarhed og stemmeret til Folketing og Landsting i 1915 [RET1915]. Ved stemmeafgivelsen skal der være en form for sikker autentificering af vælgeren, så alle stemmer kommer fra berettigede. En valgliste skal bestå af alle stemmeberettigede, og denne liste skal holdes ved lige, så personer, der når den rette alder eller på anden måde får ret til at deltage, tilføjes mere eller mindre automatisk. Systemet må ikke selv kunne afgive stemmer for vælgere, som ikke har afgivet en stemme ved afslutningen af afstemningsperioden. Hvis systemet som helhed er i stand til at gøre dette, kan systemets dele adskilles, og delene administreres af personer, der ikke har samme ønsker om afstemningsresultatet. 4. Kompromittering Ingen stemme må uautoriseret kunne tilføjes, fjernes eller ændres. Ethvert afstemningssystem skal beskyttes mod kompromittering med fysisk beskyttelse af udstyr og stemmesedler. Alle kendte former for kompromittering skal kunne opdages under afstemningen eller ved revidering af optællingen, og sidst men ikke mindst skal alle former for kompromittering være strafbar for at afskrække forbrydere. I et perfekt system er der ingen måder hvorpå valget kan kompromitteres. Ethvert forsøg vil være åbenlyst og forbryderen vil kunne identificeres. Sådan et system er endnu ikke opfundet, og der må slækkes på dette krav. Et mindre perfekt system vil opdage kompromittering, men vil ikke være i stand til at identificere synderen, og de forfalskede stemmer vil ikke kunne fjernes, da de ikke skiller sig ud fra korrekte stemmer. Mindstekrav til et afstemningssystem er at kompromittering i betydelig omfang er meget besværligt, dyrt eller tager lang tid, og at det højst sandsynligt vil blive opdaget, så en afstemning kan annulleres. Hvis et forsøg på kompromittering kræver, at mange mennesker indblandes (afpresning af en stor del af vælgerne for eksempel), vil det være besværligt, og højst sandsynligt vil en af deltagerne alarmere politiet. Ved elektronisk afstemning kan kryptering måske betyde, at hver forfalsket stemme koster meget tidskrævende computerberegninger, og dermed vil det være uopnåeligt at svindle i stor stil. På intet tidspunkt i stemmeindsamlingen og optællingsprocessen må sikkerhed bygge udelukkende på tillid til en enkelt person eller en gruppe af tæt knyttede personer. Det er åbenlyst, at denne person eller gruppe er fristende at bestikke eller afpresse, eller at de kan handle uærligt af egen interesse. I alle led af afstemningsprocessen skal uafhængige observatører og personer fra alle interessegrupper kunne kontrollere afstemningens forløb. Det kan være svært at være observatør ved en elektronisk afstemning, og her må deltagelse i processen fokusere på revidering snarere end løbende kontrol. Side 11 af 323

13 3. Protokoller 5. Alle gyldige stemmer er optalt nøjagtigt (engelsk: Completeness) I et perfekt system vil den endelige optælling være nøjagtig, enten fordi fejl ikke kan forekomme, eller fordi alle fejl vil blive opdaget og rettet. Det perfekte system eksisterer ikke, men i et godt system vil alle betydningsfulde optællingsfejl opdages ved revidering. Der er forskel på en gyldig stemme og en korrekt stemme: En gyldig stemme er en stemme indenfor rammerne af afstemningssedlen afgivet af en berettiget vælger, mens en korrekt stemme yderligere er en stemme i overensstemmelse med vælgerens ønske. Kun vælgeren selv ved, om en stemme er korrekt, mens gyldigheden skal kunne afgøres af systemet. En revidering af en optælling indebærer, at resultatet af en afstemning sammenlignes med en anden helt eller delvist uafhængig optælling. Selve optællingen af stemmer kan revideres så længe mængden af stemmesedler eksisterer, idet optællingen kan gentages af andre personer, og resultaterne kan sammenlignes. Da revidering traditionelt set handler om at gentælle papirstemmesedler, som vælgere selv har udfyldt (og som dermed er korrekte), kan det være svært at revidere en elektronisk afstemning, hvor stemmer ikke eksisterer fysisk men kun virtuelt. Vælgeren kan ikke vide om den måske krypterede stemmeseddel stadigvæk er korrekt, øjeblikket efter at den er forsvundet fra skærmen. Det kan sammenlignes med en blind vælger, som får hjælp til at udfylde sin stemmeseddel. Vælgeren ved ikke med sikkerhed, om det ytrede ønske afspejles på stemmesedlen, men må stole på hjælperen. En virtuel stemme er sværere at beskytte og lettere at ændre (også i afstemningsøjeblikket) end en fysisk stemmeseddel, der bare skal låses inde og overvåges. Computersystemer er komplekse og sikkerhedshuller udbredte, derfor er det svært at sige med sikkerhed, at det ikke er lykkedes en forbryder at omgå sikkerhedskontroller og ændre virtuelle stemmer. En optælling og revidering heraf kan give samme forkerte resultat. Brugen af DRE, der enten bare optæller stemmeafgivelser direkte til en akkumuleret værdi, så en gentælling er totalt umulig, eller gemmer virtuelle stemmesedler i computere, der ikke kan være fuld tillid til, betyder, at der er brug for 'Voter verified paper audit trail' (se kapitel 2). Dette VVPAT kan så bruges ved revidering af det hurtige elektroniske resultat. Hvis en afstemningsprotokol tillader individuel revidering af optællingen, vil hver enkelt vælger kunne verificere sin og kun sin egen stemme. Vælgeren kan efterse at stemmen er med, og at den er korrekt. Hvis et helt valg skal revideres på denne måde, betyder det at alle vælgere skal deltage i revideringsprocessen. Individuel revidering er ikke anvendelig i praksis, da mange vælgere ikke ønsker eller glemmer at gøre dette, når flere millioner mennesker deltager i en folkeafstemning. Hvis vælgeren kan efterse korrektheden af sin egen stemme, er der en fare for at det ødelægger den hemmelige stemme, og at det udnyttes til afpresning eller stemmesalg. En universel revidering af optællingen er mere anvendelig. Det indebærer, at alle og enhver kan verificere gyldigheden af hele samlingen af stemmer i resultatet. Alle kan se, at hver enkelt stemme er afgivet af en stemmeberettiget person, og at stemmen er gyldig. Stemmernes korrekthed kan selvfølgelig ikke universelt verificeres, da det vil ødelægge princippet om den hemmelige stemme. En efterfølgende gennemgang af hele afstemningsperioden vil øge tilliden til resultatet. Alle brud på sikkerhedskontroller skal begrundes, og det skal vises at det ikke havde betydning for resultatet. Alle succesfulde forsøg på snyd, der omgik sikkerhedskontrollerne, vil selvfølgelig ikke fremstå. Side 12 af 323

14 3. Protokoller 6. Tilgængelighed I afstemningsperioden skal vælgerne have uhindret adgang til at afgive deres stemmer. Det er imod vælgernes demokratiske rettigheder, hvis valgsteder ikke er åbne, og der ikke er andre steder at gå hen at stemme. Selv ved elektronisk afstemning kan der være problemer med tilgængelighed, hvis forbindelsen mellem vælgerne og afstemningssystemet afbrydes på grund af fejl eller velovervejede angreb. Forbrydere kan for eksempel udsætte et afstemningssystem for et DOS-angreb (se kapitel 5). I afstemningsperioden må der ikke være for lange ventetider. Hele afstemningen skal foregå effektivt, så ingen vælgere er nødt til at vente længe på andre vælgere, ellers vil mange give op og ikke stemme. Demokratiet skal sørge for, at så mange som muligt når at afgive deres stemme, så selve protokollen skal kunne skaleres til mange vælgere uden at have flaskehalse, der kan skabe problemer. Det er ikke nødvendigvis et problem for afstemningsprotokoller, da folkeafstemninger kan inddeles i separate valgdistrikter med få vælgere og hver sin optælling. Hvis vælgere kan afgive deres stemme fra et hvilken som helst afstemningssted eller computer (kaldes mobilitet), vil det øge tilgængeligheden. Til det kræves en central valgliste, så ingen kan afgive mere end én stemme, selvom måske både elektronisk og papirbaseret afstemning er tilladt. En centralisering vil selvfølgelig gøre det sværere at skalere et afstemningssystem. 7. Lige og nem adgang Det er ikke nok, at valgsteder er tilgængelige, men alle skal have lige adgang. Valgsteder skal placeres, så ingen befolkningsgruppe uanset bopæl, indkomst, etnisk baggrund eller andet bliver diskrimineret. Derfor skal afstemningslokaler placeres, så alle bor i rimelig kort afstand fra et sted de kan stemme. Det er ikke rimeligt, hvis lokalerne er placeret, så det er nødvendigt at have en bil for at kunne afgive sin stemme, da det vil betyde at fattige vælgere i højere grad end rige vil blive frataget deres stemmeret. Afstemningsprocessen skal være nem, så ingen befolkningsgruppe bliver udelukket på grund af manglende uddannelse. Det må for eksempel ikke kræve speciel teknisk indsigt i computere at afgive sin stemme - alt skal være let forståeligt. I det hele taget skal hele afstemningen være gennemskuelig, da det øger tilliden til systemet og dermed legitimerer resultatet. Hvis der ikke er tillid til at afstemningen foregår korrekt, kan det ødelægge et ellers reelt resultat, da ikke alle vil respektere vinderne. 8. Fleksibilitet En protokol er fleksibel, hvis stemmesedlen ikke begrænser vælgeren til kun at afkrydse forudbestemte valgmuligheder. Stemmesedler kan tillade, at vælgeren selv tilføjer en kandidat eller svarer på åbne spørgsmål med egne ord. Hvis stemmesedlen lader det stå vælgeren frit at lave en ugyldig eller blank stemme, vil dette også øge fleksibiliteten. Det har altid kunnet lade sig gøre at lave en ugyldig papirstemmeseddel, men ved elektronisk afstemning kræver det måske omhu at tilføje denne funktion. Side 13 af 323

15 3. Protokoller 9. Modstandskraft (engelsk: Soundness) En uærlig vælger må ikke være i stand til at afgive en ugyldig stemme, der ikke bliver opdaget af systemet men forvansker optællingen. En forkert udfyldt stemmeseddel skal opdages af systemet og ikke medtages i optællingen. Vælgere kan godt få lov til at afgive ugyldige stemmer, men det skal være klart for systemet, at stemmesedlerne er ugyldige og ikke må medtages i optællingen. Ligeledes må en uærlig vælger ikke kunne påvise, at der er sket en fejl i afstemningsprocessen, hvis det ikke passer. Hvis en vælger forsøger at sandsynliggøre fejl ved en i virkeligheden problemløs proces, skal det kunne tilbagevises på fornuftig vis, ellers vil tilliden til hele afstemningen blive sat på spil. 10. Robusthed Hvis en afstemningsprotokol beskriver et system, der består af flere dele, kan disse dele hver for sig fejle. Protokollen er robust, hvis den virker korrekt selvom en eller flere dele fejler. Systemet skal opdage fejl og reagere fornuftigt, så ingen af kravene om hemmelighed, én stemme per stemmeberettiget vælger eller kompromittering og så videre bliver brudt. En korrekt reaktion kan være at stoppe hele afstemningen. 11. Kopibeskyttelse (engelsk: Non duplication, unreusability) Hvis vælgere er i stand til at kopiere og bruge andre personers stemmer, kan alle vælgere, som ikke bekymrer sig om problemstillingen, bare kopiere en stemme fra en person de mener er fornuftig, uden at vide hvad personen virkelig stemmer. I et valg med mange deltagere vil der kun være få personer, som vil gøre dette, og kopiering af stemmer på dette grundlag er ikke et problem, der nødvendigvis behøver at blive taget alvorligt. Et mere alvorligt eksempel er, hvis en forbryder tvinger vælgere til at kopiere forbryderens egen elektroniske krypterede stemme, så forbryderen ved, at der stemmes efter hans overbevisning. Dette vil omgå ønsket om den hemmelige stemme på en snu måde. En udfyldt stemmeseddel må ikke kunne genbruges ved et andet valg. Hvis samme papirstemmeseddel eller virtuelle stemmeseddel kan genbruges på en måde, som springer sikkerhedskontroller over, kan dette måske udnyttes. Selv hvis den enkelte stemmeseddel ikke kan læses, på grund af kryptering, kan duplikering udnyttes. Et tænkt eksempel ville være at stjæle eller kopiere ja/nej-stemmesedler fra et valg, hvor vælgerne har stemt hovedsageligt ja, for senere at indsætte dem i et andet valg, hvor forbryderen også ønsker et ja, selvom det denne gang går imod folkets virkelige ønske. 12. Anonym deltagelse (engelsk: Public participation) Nogle sofavælgere vil foretrække, at det ikke offentligt udstilles, at de ikke har afgivet en stemme, mens det er i demokratiets interesse, at så mange som muligt deltager i valg, da deltagelse er grundlæggende for demokratiske beslutninger. I Australien er det blandt andet derfor lovpligtigt at Side 14 af 323

16 3. Protokoller blive skrevet på valglisten, og det er lovpligtigt at møde op til valg (det er tilladt at afgive ugyldige eller blanke stemmesedler) [COMPAU]. Ved traditionelle papirbaserede afstemninger er det svært for en vælger, at påstå at han ikke har afgivet en stemme, for der vil være vidner, som kan sige at de har set ham. Det er nemmere at påstå at han har afgivet en stemme, selvom det ikke passer, for vidner på alle tidspunkter i løbet af valgperioden skal være sikre på at de ikke har set ham. Det er op til lovgivningen at bestemme om valglisten skal offentliggøres. Ved elektronisk afstemning er det ikke altid at afstemningsprotokollen offentliggør valglisten, så det er åbenlyst for andre at en bestemt vælger har afgivet en stemme. Måske er det kun nødvendigt, at systemet ved hvem, som markeres i valglisten. Hvis afstemningsprotokollen tillader det, og systemet er til at stole på, kan listen med afkrydsede vælgere holdes hemmelig. Disse egenskaber er inspireret af lignende lister fra flere kilder. Her i tilfældig rækkefølge: [IPI2001, MAM2003, VL2001, SENSUS1997, KW1999, CYBERVOTE, MAH1997]. Analyse Tre protokoller vil blive analyseret på grundlag af rækken af ønskelige egenskaber: Afstemning baseret på papirstemmesedler, blinde signaturer og til sidst homomorf kryptering. Analysen vil ikke beskrive i nære detaljer, hvis protokollerne på let forståelig vis overholder krav, men vil i stedet fokusere på finurligheder og problemer, samt i hvor høj grad det har betydning for sikkerheden, hvis en protokol ikke har en vigtig egenskab. Papirstemmesedler Det traditionelle afstemningssystem med papirstemmesedler til Folketinget i Danmark overholder den danske "Lov om valg til Folketinget" [VL2001]. Vælgere i Danmark får tilsendt et valgkort, der giver vælgeren ret til at afgive en stemme mod at aflevere valgkortet. Samtidigt udskrives der en valgliste. Når valgkortet afleveres til en valgtilforordnet, bliver vælgerens identitet kontrolleret, og navnet afkrydses på valglisten, for at sikre at kun personer med ret til at vælge får udleveret en stemmeseddel, og at ingen vælger kan få udleveret flere stemmesedler. Stemmesedlen er ikke til at genbruge ved et andet valg, da det konkrete spørgsmål er skrevet på sedlen, eller fordi kandidatlisten højst sandsynligt ændrer sig fra valg til valg. Afstemningslokaler placeres i hele landet, så ingen har langt at rejse for at afgive sin stemme, og ingen afstemningslokaler skal modtage så mange vælgere, at der bliver for lang ventetid. I afstemningslokalet skal der være stemmebokse, der er udstyret med en blyant til afkrydsning, og som er indrettet således, at ingen kan overvære en vælger i hendes stemmeafgivning. En vælger kan forsøge at smugle et kamera med ind i stemmeboksen, for at fremstille en kvittering for sin stemmeafgivelse, men det er ikke nemt, da valgtilforordnede holder øje med alle og vil beklage sig over det. Valgurnen til stemmesedler skal fremvises inden afstemningsperioden og derefter straks aflåses og forsegles, så alle tilstedeværende kan se at den er tom, og ingen stemmesedler kan tages ud uden at Side 15 af 323

17 3. Protokoller forsegling brydes. Afkrydsningen af stemmesedlen foregår i hemmelighed, men når vælgeren lægger stemmesedlen i valgurnen, bliver det overvåget af valgtilforordnede, så ingen afleverer mere end én stemmeseddel, åbner valgurnen og fjerner stemmesedler, eller stjæler valgurnen. Efter afstemningsperioden bliver alle overskydende stemmesedler pakket forsvarligt væk inden valgurnerne åbnes. Derefter er det de udfyldte stemmesedler, som beskyttes fysisk, ved at alle valgtilforordnede og tilskuere til optællingen holder øje med hinanden. Lovgivningen giver også en delvis beskyttelse af vælgeres ønske om, at ingen andre ved, at vælgeren har afgivet en stemme, idet valgtilforordnede ikke må oplyse om bestemte vælgere har deltaget i afstemningen. Det er kun en delvis beskyttelse, da ingen bliver beskyttet imod overvågning af generel art i området omkring og i valglokalet. En vælger, der giver sin stemmeseddel et særpræg ved at tilføje mærker eller tegn, gør stemmesedlen ugyldig. Et særpræg kan være med til at fjerne anonymiteten af stemmen, så den kan bruges til stemmesalg eller ved afpresning, og derfor erklæres den ugyldig for at ødelægge formålet med denne form for svindel. Det er tilladt at afgive sin stemmeseddel per brev, for at øge tilgængeligheden. Personer i udlandet eller personer, som af andre grunde ikke har mulighed for at møde op i valglokalet på valgdagen, kan få udleveret brevstemmemateriale. I repræsentationer i udlandet eller på skibe udpeges en person som stemmemodtager, og det er hans ansvar at udlevere brevstemmemateriale til vælgere mod fornøden legitimation. Brevstemmemateriale består af en stemmeseddel, konvolut, følgebrev og yderkuvert. Stemmesedlen skal lægges i konvolutten, og følgebrevet skal underskrives af vælgeren samt stemmemodtageren, som dermed attesterer stemmeafgivningen. Begge dele lægges i yderkuverten, som udfyldes med navn, fødselsdato og adresse på vælgeren, inden den afsendes. Loven foreskriver, at når brevstemmer åbnes, skal mindst to valgstyrere deltage og dermed holde øje med, at der ikke fjernes eller ændres brevstemmer. Brevstemmer åbnes inden valget, og vælgere krydses af på valglisten, så ingen er i stand til at stemme både per brev og til almindelig afstemning. Autentificeringen af vælgeren er til en vis grad sikker, fordi stemmemodtageren attesterer, men der ydes ingen beskyttelse af vælgeren, når han udfylder stemmesedlen. Derfor kan vælgere blive afpresset til at afgive stemmer, der ikke er efter eget ønske. Det er heldigvis meget besværligt at udnytte, at brevstemmere kan afpresses, da det er mange vælgere, der skal kontaktes før denne forbrydelse vil have betydning ved et stort valg. Brevstemmen er heller ikke fysisk overvåget undervejs i forsendelsen, men postvæsenets grad af pålidelighed og ærlighed accepteres. Også her er det besværligt at svindle med brevstemmer, da en brudt kuvert betyder, at stemmen erklæres ugyldig, så en forbryder ikke kan destruere brevstemmer selektivt. Optællingen af stemmesedlerne er offentlig, så alle borgere kan møde op og se at der ikke tydeligt svindles med stemmesedlerne. Resultatet bliver oplæst til alle tilstedeværende med det samme det foreligger, så alle kan se, at det samme resultat fremstår ved senere offentliggørelser i fjernsynet og aviser. Alt dette er med til, at vælgerne har tillid til systemet, og at optællingen ikke kan forvanskes. Hele afstemnings- og optællingsprocessen med simple papirstemmesedler er gennemskuelig for befolkningen, og det betyder at tilliden til valget er meget høj. Ingen borgere føler, at der er svindel i danske afstemninger. Det er vigtigt, at der er tillid, for det legitimerer resultatet, at ingen føler sig bedraget. Hvis der alligevel er tvivl om resultatet kan en gennemgang af valglisterne og en genoptælling revidere den første optælling universelt. Side 16 af 323

18 3. Protokoller Elektronisk afstemning Ved et skift til elektronisk afstemning over Internettet er der næsten ingen sikkerhedsaspekter, som kan overføres direkte fra systemet med stemmesedler. Vælgere kan for eksempel ikke beskyttes mod uønsket overvågning i "valglokalet" i afstemningsøjeblikket, og stemmesedlerne skal ikke længere beskyttes fysisk og flyttes omkring, da de ikke eksisterer i håndgribelig form. Heller ikke vælgeres adgang til afstemningssystemet er beskyttet, da et DOS-angreb kan forhindre mange i at afgive en stemme, uden at der umiddelbart er noget at stille op (se kapitel 5). Der bør stadigvæk gælde de samme overordnede sikkerhedskrav til systemet, idet stemmer hverken må tilføjes uautoriseret, mistes eller forfalskes, og hver vælger kun må afgive én stemme. Blinde signaturer Denne protokol for afstemning over Internettet benytter sig af blinde signaturer og anonyme kommunikationskanaler (se kapitel 4) [FUJIOKA1992]. Systemet har en registrator, en administrator og en tæller. Blind signatur-protokollen Inden valget udarbejder registratoren en valgliste med alle borgere, der er stemmeberettigede, ligesom ved vælgerregistrering til traditionel afstemning (i Danmark foregår registreringsprocessen Side 17 af 323

19 3. Protokoller automatisk i modsætning til for eksempel USA, hvor borgere aktivt skal registrere sig som vælgere). Vælgere udarbejder hver især et nøglepar bestående af en offentlig og en privat nøgle og sender den offentlige nøgle sammen med deres identifikation til registratoren. Denne nøgleregistrering skal foregå på en måde, der på rimelig vis sikrer registrator, at ingen snyder med sin identitet. For eksempel kan registratoren sende et almindeligt brev med et kodeord til vælgernes postadresser, og stole på at postvæsenet og postadressesystemet fører sikkert til den rette borger. Derefter kan vælgeren bruge kodeordet til at identificere sig med, når han sender sin offentlige nøgle til registratoren. Registratoren sender valglisten til administratoren efter at have modtaget vælgernes offentlige nøgler. Administratoren kan nu modtage signeret data fra vælgerne med sikkerhed for afsenders identitet. Registratoren kan ikke tilføje borgere til valglisten, der ikke er stemmeberettigede, da denne liste kan revideres af flere og i god tid inden valgperioden begynder. I første fase af afstemningen fremstiller vælgeren en udfyldt elektronisk stemmeseddel på sin computer. Protokollen stiller ikke nogle krav til formen af stemmesedlen, men den skal være på en form, der passer til afstemningens problemstilling, så man kan se om, den er blevet dekrypteret korrekt i sidste fase. Stemmesedlen krypteres først med en tilfældig nøgle k, og derefter blændes og signeres den. Stemmesedlen sendes til administratoren sammen med vælgerens identitet, så administratoren kan finde vælgerens offentlige nøgle i sin valgliste og afprøve og fjerne signaturen. Dermed kender administratoren identiteten af vælgeren og signerer derfor den blændede krypterede stemmeseddel, samtidig med at vælgeren krydses af på valglisten, så vælgeren ikke kan få flere stemmesedler signeret. Stemmesedlen sendes således tilbage til vælgeren, og administratoren har aldrig set den krypterede stemmeseddel, da den jo var blændet. I anden fase af processen fjerner vælgeren blændingen, så den krypterede stemmeseddel fremstår med administratorens signatur påført. Vælgeren sender den krypterede og signerede stemmeseddel til tælleren via en anonym kommunikationskanal, så tælleren ikke kan opdage afsenderens identitet. Tælleren kontrollerer administratorens signatur for at være overbevist om, at den krypterede stemmeseddel kommer fra en autentificeret vælger. I tredje fase af afstemningen offentliggør administratoren en liste af alle vælgeres identiteter, deres blændede krypterede stemmesedler og de blændede krypterede stemmesedler signeret af vælgerne. Herefter er vælgeren ikke længere i stand til at skjule, om han har afgivet en stemme. Tælleren offentliggør en liste af alle godkendte krypterede stemmesedler. Alle kan kontrollere at listerne har samme længde, for at sikre sig at ingen stemmer er forsvundet. Administratoren kan ikke svindle ved at signere anonyme stemmesedler og sende dem til tælleren, da antallet af stemmer på administratorens liste af vælgersignerede stemmer vil være færre end antallet af stemmer på tællerens liste af modtagne stemmer. Til sidst i tredje fase kan hver vælger finde sin egen stemme på de to lister og sende nøglen k til tælleren via den anonyme kommunikationskanal, med angivelse af hvilken krypteret stemmeseddel nøglen tilhører. Tælleren kan nu optælle alle stemmerne. Hvis den stemmeseddel, som administratoren i første fase signerer, ikke var blændet men kun krypteret, ville administrator og tæller være i stand til at sammenligne krypterede stemmer og finde ud af hvilke vælgere, der havde afgivet hvilke stemmer, da administratoren har vælgernes identiteter, og tælleren dekrypterer stemmerne. I sidste fase efter optællingen offentliggør tælleren alle nøgler og ukrypterede stemmesedler, så alle kan gentage optællingen og kontrollere, at dekrypteringen af alle stemmerne er foregået korrekt. Denne sidste fase er let forståelig, da alle kan sammentælle stemmerne. Side 18 af 323

20 3. Protokoller Protokollen er ikke uden svagheder. Der er ikke universel revidering, men kun individuel revidering, da ingen kan kontrollere, om andre vælgeres krypterede stemme plus nøgle er uændret. Det vil have negativ betydning for vælgernes tillid til processen, at de ikke kan kontrollere, om andre er blevet snydt. Selve processen er ikke simpel for vælgeren, idet han skal deltage i den interaktive proces flere gange. Processen kræver at vælgeren to gange sidder ved sin computer. Første gang når stemmesedlen sendes til administrator, modtages igen og sendes til tælleren. Anden gang er efter valgperiodens udløb, når vælgeren skal verificere sin stemmeseddel i listerne og sende sin nøgle k til tælleren. En del vælgere vil glemme den sidste fase og hverken sende den hemmelige nøgle eller verificere korrektheden af deres stemmer. Det vil være problematisk, at der er afgivne stemmer, som ikke kan være med i optællingen, og at afstemningsprocessen kun bliver delvist revideret. Tæller og administrator kan heldigvis ikke signere og ombytte stemmer, hvis nøgle ikke er blevet tilsendt tælleren i tredje fase, da hele listen på dette tidspunkt er blevet offentliggjort, og ændringer vil blive opdaget. I et valg med mange vælgere vil det ske, at en vælgers computer går ned lige efter at have modtaget stemmesedlen, signeret af administratoren, og inden blændingen er fjernet og stemmesedlen sendt videre til tælleren. Der vil derfor være forskel på antallet af stemmesedler på administratorens liste og tællerens liste. En ondsindet vælger kan i første fase netop undlade at sende sin stemmeseddel til tælleren, for at forsøge at ødelægge systemets troværdighed og vælgernes tillid til afstemningsprotokollen. Vælgeren kan sandsynliggøre, at systemet har fjernet stemmen ved at vise, at han har en krypteret stemmeseddel signeret af administrator, men at den tilsvarende krypterede stemmeseddel ikke er på tællerens liste. En anden svaghed i protokollen er, at vælgeren kan fremstille en kvittering for sin stemme. Det er ikke meningen at vælgeren skal kende til detaljerne (nøglen k) ved blændingen af den krypterede stemmeseddel i første fase, men at afstemningsprogrammet hos vælgeren internt skal gøre dette, uden at afsløre hvilke værdier der er blevet brugt. Hvis der fremstilles en alternativ udgave af afstemningsprogrammet med den forskel, at alle detaljer i blændingsprocessen gemmes på vælgerens computer, kan vælgeren vise til andre, at den blændede vælgersignerede stemmeseddel hos administratoren er magen til en stemmeseddel på tællerens offentliggjorte liste. En vælger kan blive presset af en forbryder til at bruge de alternative afstemningsprogram mod at slippe for afstraffelse, eller vælgeren kan aftale at sælge kvitteringen for sin stemme til en politiker. Algoritmen, til at finde den tilfældige nøgle k, er en del af klientapplikationen, så alle vælgere bruger samme generator af pseudo-tilfældige tal (se kapitel 4). Derfor er der en risiko for, at to vælgere bruger samme nøgle k, og da der er et begrænset antal valgmuligheder i stemmesedlen, kan det ske, at to vælgere med samme stemmeseddel bruger samme krypteringsnøgle. Tælleren kan udnytte, at to krypterede stemmer er ens ved at lade begge vælgere verificere samme stemmeseddel og bytte den anden ud med sin egen. Sandsynligheden for at dette sker er meget lille, så det vil kun være ganske få stemmer, som tælleren på denne måde kan svindle med, men det kan ikke umiddelbart opdages. Mere forvirrende er det, hvis en ondsindet vælger gensender sin administratorsignerede stemme til tælleren flere gange. Hvis tælleren er uærlig og udnytter disse duplikerede stemmer, vil der være for mange stemmer på listen til sidst. Tælleren må selvfølgelig ikke være uærlig, så hvis tælleren modtager flere ens stemmer, skal kun en af dem optræde på Side 19 af 323

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Christian Wernberg-Tougaard, Formand, Rådet for Større IT-sikkerhed Direktør, Offentlig Sektor, Oracle EMEA Slide 1 Teknologirådets evalg s rapport En

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold VEJLEDNINGENS OMFANG... 3 OPTÆLLINGSHOLDENE... 3 OPTÆLLINGEN...

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé: I fremtiden vil borgere og myndigheder ofte have brug for at kunne kommunikere nemt og sikkert med hinanden

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut?

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Processen: Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Pressemeddelelse om snarlig opstart af proces udsendt d. 15.6.2017 Invitation til borgermøde udsendt 06.07.2017

Læs mere

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A.

VALGREGULATIV FOR NORD ENERGI A.M.B.A. 12-33084-42 Anne Mette Ovesen Erik Bo Sørensen Mogens Pahl Christensen Palle Møller Jørgensen Jens H. Bech Mikkel Mose Baltsersen Møderet for landsret og højesteret Aut. bobestyrer VALGREGULATIV FOR NORD

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen:

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension. I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

MYTER OG TESER OM evalg

MYTER OG TESER OM evalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 70 Offentligt MYTER OG TESER OM evalg Christian Wernberg-Tougaard, Medlem af bestyrelsen, Rådet for Digital Sikkerhed Formand, IT-Branchens IT-sikkerhedsudvalg

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S

Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S Valgregulativ Valg af forbrugerrepræsentanter i Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S.

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I VORDINGBORG VAND A/S, VORDINGBORG RENS A/S OG VORDINGBORG SPILDEVAND A/S. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20.

KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19. november 2013. Inden valget. Mandag den 8. juli. Tirsdag den 20. Til kommunernes og regionernes valgansvarlige, samt de medarbejdere i kommunerne og regionerne, som arbejder med KMD's valgløsninger KMD tidsfrister ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den 19.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA 1 Forord Før du går i gang med valget, skal du beslutte om valget skal gennemføres på papirstemmesedler, eller om det skal gennemføres elektronisk så forældrene stemmer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter.

1.2 Selskabets forbrugere har ret til, ved et valg til selskabets bestyrelse, at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 10 suppleanter. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til Fanø Vand A/S 1. Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Fanø Vand A/S, CVR. Nr. 32571360 selskabet.

Læs mere

ARKITEKTURHØRING VALG

ARKITEKTURHØRING VALG ARKITEKTURHØRING VALG Overblik Projekt VALG godkendt og startet i okt. 2016, arbejder med kravspec. til juli 2017. Forventet idriftsættelse 2019. Understøtte Valg-arterne: Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser,

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S OG GLADSAXE SPILDEVAND A/S Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 150145 VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I GENTOFTE VAND A/S, GLADSAXE VAND A/S, GENTOFTE SPILDEVAND A/S

Læs mere

Fortroligt dokument. Matematisk projekt

Fortroligt dokument. Matematisk projekt Fortroligt dokument Matematisk projekt Briefing til Agent 00-DiG Velkommen til Kryptoafdeling 1337, dette er din første opgave. Det lykkedes agenter fra Afdelingen for Virtuel Efterretning (AVE) at opsnappe

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk

Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk Af Marc Skov Madsen PhD-studerende Aarhus Universitet email: marc@imf.au.dk 1 Besøgstjenesten Jeg vil gerne bruge lidt spalteplads til at reklamere for besøgstjenesten ved Institut for Matematiske Fag

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere