Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse"

Transkript

1 Ydelseskatalog Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Rammeaftalen 2015

2 1. Indledning 1.1 Forord s Specialrådgivning s Faglige kompetencer s Metode s Definition af basisbegreber s Specialer s Ydelseskataloget s Finansiering: tilslutningsafgift og timetakster s Kvalitet og samarbejdsform s Specialrådgivningsydelser 2.1 Siddestillingsanalyse s Tryksårsforebyggelse s Valg og indretning af bil s IKT (Informations- og kommunikationsteknologi ) hjælpemidler s Specialtilpasninger af hjælpemidler s Hjælpemidler til job og uddannelse s Mobilitetshjælpemidler s Boligændringer og boliganskaffelse s. 8 3.Information og generel rådgivning om hjælpemidler 3.1 Telefon- og mailrådgivning s Åbent hus i udstilling med rådgivning s Hjemmeside s Produktdemonstrationer s Afprøvningsfaciliteter s Kompetenceudvikling 4.1 Netværk for fagpersoner s Introduktion af nye medarbejdere i kommunerne s Specialekurser s Rekvirerede kurser s Temadage & udstillinger s Undervisning af social- og sundhedselever m.v. s Rundvisning og orienteringsbesøg s Udviklingsaktiviteter 5.1 Metodeprojekter s Dokumentation og evaluering s Evidens Hjælp til litteratursøgning s Produktudvikling s Serviceydelser 6.1 Afhentning og udbringning af hjælpemidler s Salg af hjælpemidler til private s

3 1. Indledning 1.1 Forord Specialrådgivningen, Handicap og Hjælpemidler er et kommunalt drevet specialrådgivningstilbud, der tilbyder specialrådgivning på hjælpemiddelområdet til de kommuner i Region Sjælland, som har indgået rammeaftale med Specialrådgivningen. Derudover tilbyder Specialrådgivningen også ydelser til kommunerne udenfor Region Sjælland. Specialrådgivningen har kontrakt med VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) om specialkonsulentydelser på hjælpemiddelområdet. Specialrådgivningen er en afdeling i Bevilling og Hjælpemidler i Holbæk kommune. I dette katalog beskriver vi de ydelser, som Specialrådgivningen kan tilbyde de kommuner i Region Sjælland, som har indgået rammeaftale med Specialrådgivningen. Ydelserne omfatter specialrådgivning, information og vidensformidling på hjælpemiddelområdet. 1.2 Specialrådgivning Vores primære ydelser er specialiseret rådgivning/konsulentbistand i sager, som vedrører personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og med behov for særlige, individuelt udvalgte og tilpassede hjælpemidler samt boligændringer og biler. Vi dækker de sager, som kræver et særligt specialiseringsniveau. Det er typisk komplekse sager, der kræver en indgående og specialiseret viden om og erfaring med brugerens særlige behov, med hjælpemidlets funktionalitet og den specialiserede lovgivning, der knytter sig til det pågældende hjælpemiddel. Men det kan også være sager, der kræver brug af særlige metoder til at udrede sagen, planlægge og styre et kompliceret sagsforløb. 1.3 Faglige kompetencer Personalets kompetencer har baggrund i faglige uddannelser som henholdsvis ergoterapeut, fysioterapeut og hjælpemiddeltekniker med efterfølgende specialisering og efteruddannelse, bl.a. Master- og diplomuddannelse samt ved deltagelse i nationale netværk. Alle har et solidt teoretisk fundament, suppleret med mangeårig praksiserfaring indenfor de respektive specialer. Erfaringsgrundlaget omfatter både specialrådgivning og sagsbehandling/ myndighedsafgørelser. Desuden har vi tilknyttet eksterne specialkonsulenter på forskellige områder. Vores kompetencer kan beskrives som specialiseret viden og erfaring med målgruppen, f.eks. en person med et sjældent eller komplekst handicap eller en person med en kombination af et handicap og andre problemer, f.eks. personer med multiple funktionsnedsættelser. de konkrete ydelser, der indgår i sagen, f.eks. specialiserede hjælpemidler, særlige behandlingsprincipper og rehabiliteringsforløb. planlægning og styring af komplekse sager, herunder indgående viden/erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og styring af sagsforløb med mange aktører og/eller flere ydelser, samt indgående og specialiseret mestring af metoder og værktøjer, f.eks. analysemetoder i siddestillingssager, kommunikationssager eller boligændringssager

4 praktisk mestring af højt specialiseret udstyr (hjælpemidler), herunder individuel tilpasning til den enkelte borger f.eks. et kompliceret kommunikationshjælpemiddel, en personligt tilpasset sædeenhed til en kørestol, m.v. 1.4 Metode Vores specialrådgivning er baseret på systematisk udredning og analyse. Vi arbejder efter en anerkendt og velbeskrevet metode, der baserer sig på princippet om brugercentreret praksis. Occupational Performance Process Model (OPPM) består af syv trin 1. Metoden sikrer, at borgeren inddrages i alle trin af processen og er samtidig et redskab til at planlægge og styre et sagsforløb i en kompleks sag med mange aktører. OPPM-modellen er nu videreudviklet. Den nye model Canadian Praksis Proces Model (CPPM) vil fremover blive implementeret i vores praksis. I boligændringssager kan vi benytte Housing Enabler til at registrere boligens handicapegnethed i forhold til den aktuelle borger. 1.5 Definition af basisbegreber Specialrådgivning er specialiseret rådgivning, baseret på indgående og specialiseret viden og erfaring med målgrupper, ydelser, lovgivning, styring af komplekse sagsforløb og systematisk anvendelse af metoder og redskaber. Formålet er at finde egnede strategier eller løsningsmuligheder, som kompenserer for den nedsatte funktionsevne. Specialrådgivning indgår altid som en del af en samlet habiliterings- eller rehabiliteringsindsats. Udredning er en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af alle relevante forhold af betydning. Udredningen baseres på et indgående kendskab til handicap, funktionsevne og behandlings- og støttemuligheder indenfor alle sektorer og er forudsætningen for et specialrådgivningsforløb. Aktivitets- og funktionsanalyse er en del af et udredningsforløb og er en metode, der anvendes til at afdække de aktivitetsproblemer, som hjælpemidlet skal afhjælpe. Analysen er en forudsætning for, at der kan foretages en efterfølgende afprøvning af et hjælpemiddel. En afprøvning er en rådgivningssituation, hvor der foregår en konkret afprøvning af hvilket hjælpemiddel, der bedst afhjælper en brugers nedsatte funktionsevne. Ydelsen omfatter undersøgelse af markedet og relevante hjælpemidlers funktionalitet, bestilling af hjælpemidler til afprøvningen, forhåndsindstilling af produkterne på basis af sagsoplysninger, afprøvning, individuel tilpasning og rådgivning i brugen. I afprøvningen deltager bruger, sagsbehandler og andre relevante fagpersoner. Fra Specialrådgivningen deltager oftest både terapeut og hjælpemiddeltekniker. Sagsbehandling er opgaver af forvaltningsmæssig karakter, som sikrer, at sagen er tilstrækkelig belyst, og at der sker den nødvendige koordinering. I sagsbehandling indgår opgaver, beskrivelser og vurderinger af en persons funktionsevne med henblik på tildeling af hjælpemidler. Hjælpemidler anvendes her som samlebetegnelse for såvel tekniske hjælpemidler som boligændringer og biler. Supervision er specialrådgivning, der alene retter sig mod sagsbehandleren, og hvor rådgiveren ikke har kontakt med den borger, som sagen vedrører. Supervision kan gives telefonisk, pr. mail eller ansigt-til-ansigt. 1 Metoden ligger til grund for den gode praksis, som er beskrevet i Metodebog i hjælpemiddelformidling, Munksgaard Danmark,

5 1.6 Specialer Hjælpemiddelområdet er differentieret og dækker en lang række forskellige specialer. Et speciale er karakteriseret ved, at der til specialet knytter sig en særlig teknologi (det tekniske hjælpemiddel), særlige problematikker i forbindelse med anvendelsen af hjælpemidlet, en særlig lovgivningspraksis og en særlig metodik i forbindelse med udredning og analyse. Institutionens tilbud om specialrådgivning omfatter i alt 8 forskellige specialer, som beskrives mere uddybende i afsnit 2 samt på Specialrådgivningens hjemmeside: 1. Siddestillingsanalyser 2. Tryksårsforebyggelse 3. Valg og indretning af handicapbil 4. IKT-hjælpemidler (informations- og kommunikationsteknologi) 5. Specialtilpasninger af hjælpemidler 6. Hjælpemidler til job og uddannelse 7. Mobilitetshjælpemidler 8. Boligændringer og boliganskaffelse 1.7 Ydelseskataloget Ydelseskataloget indeholder beskrivelse af de tilbud, som Specialrådgivningen kan levere i 2015 Ydelseskataloget er tilgængeligt på Som udgangspunkt forudsættes det, at kommunen, før der rekvireres specialrådgivning, har foretaget en udredning af sagen til et vist niveau. Vi kan inden for samtlige specialer også tilbyde konsulentbistand i form af en indledende udredning af sagen. 1.8 Finansiering: tilslutningsafgift og timetakster Finansieringen består i en tilslutningsafgift kombineret med takstbetaling. Tilslutningsafgiften er objektiv i forhold til antal indbyggere i kommunen. Tilslutningsafgiften dækker en del af driftskommunens udgifter til at opretholde de fysiske faciliteter og giver de tilsluttede kommuner fri adgang til ikke-cpr-nummer henvisbare ydelser i form af generel information, konsultativ rådgivning, åben borgerrådgivning, deltagelse i faglige netværk m.v. i et omfang til det hidtidige udbud og den hidtidige kapacitet. Der er fast timetakst på forbrugt tid på specialrådgivningsydelser ved henviste sager. Gældende takstblad kan ses på 1.9 Kvalitet og samarbejdsform Ydelserne svarer kvalitetsmæssigt til det niveau der hidtil er leveret fra Specialrådgivningen. Opgaverne løses i tæt dialog både med den kommunale sagsbehandler og med den borger, som sagen vedrører

6 2. Specialrådgivningsydelser I dette afsnit beskrives de 8 specialer, der er omfattet af Aftale mellem Region Sjælland/Holbæk Kommune og kommunerne om ydelse af specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Et specialrådgivningsforløb afsluttes med en kort skriftlig redegørelse til kommunen. Specialrådgivningen retter sig både mod borgeren selv og de fagpersoner, der er omkring vedkommende. Der er yderligere oplysninger om specialerne og ydelserne på 2.1 Siddestillingsanalyse Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne, som på grund af en svær funktionsnedsættelse har en kompleks siddestillingsproblematik, hvor der kræves særlig viden, erfaring og helt individuelle løsninger. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, dels udredning, analyse, afprøvning af konkrete hjælpemidler samt implementering af den valgte løsning. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse f.eks. viden om tryksårsforebyggelse, viden om mobilitetshjælpemidler, specialtilpasning af hjælpemidler. at det ofte drejer sig om komplekse siddestillingsproblematikker, som involverer flere aktører. at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis. at det ofte er nødvendigt med flere afprøvninger og eventuelt hjemmebesøg for at kunne sikre en individuel funktionel løsning. 2.2 Tryksårsforebyggelse Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne, som på grund af en svær funktionsnedsættelse har tryksår eller risiko herfor, hvor der kræves særlig viden, erfaring og helt individuelle løsninger. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, dels udredning, analyse, afprøvning af konkrete hjælpemidler samt implementering af den valgte løsning. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse f.eks. viden om siddestillingsanalyse, viden om mobilitetshjælpemidler, specialtilpasning af hjælpemidler. at det ofte drejer sig om komplekse tryksårsproblematikker, som involverer flere aktører. at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis. at det ofte er nødvendigt med flere afprøvninger og eventuelt hjemmebesøg for at kunne sikre en individuel funktionel løsning. 2.3 Valg og indretning af bil Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser og problemstillinger, som kræver særlig viden og erfaring om helt individuelle løsninger indenfor valg og indretning af bil. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, og dels udredning, analyse, afprøvning af konkrete biler og særlig indretning samt implementering af den valgte løsning. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse f.eks. viden om siddestilling, viden om mobilitetshjælpemidler. Ydelsen foregår i samarbejde med bilopbygger

7 at det ofte drejer sig om komplekse problematikker indenfor valg og indretning af bil samt lovgivning, som involverer flere aktører at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis 2.4 IKT(Informations- og kommunikations teknologi)-hjælpemidler Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne med nedsat kommunikationsevne mundtligt og skriftligt som har behov for særlig betjening og/eller indretning af arbejdsplads ved brug af f.eks. computer, talemaskine mv. Målgruppen omfatter også personer som har behov for hjælpemidler til støtte af kognitive funktioner. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, og dels udredning, analyse, afprøvning af konkrete hjælpemidler samt vejledning i forbindelse med implementering af det valgte hjælpemiddel f. eks. henvisning til opfølgende undervisning. Der tilbydes specialløsninger i forhold til f.eks. montering af talecomputer på brugerens kørestol. at det ofte drejer sig om komplekse kommunikative problemstillinger, som involverer mange aktører. at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis. at det ofte er langvarige og tidskrævende forløb, der kræver en tværfaglig tilgang og et bredt samarbejde med sagsbehandler, pædagoger, talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter samt IT- og hjælpemiddelteknisk sagkyndige. at IKT-løsninger spænder fra lavteknologi, billedbaseret kommunikation til avanceret højteknologi i form af særlige kommunikationsprogrammer og specielle betjeningsformer f.eks. øjenstyring. Der gøres opmærksom på, at der ved behov for en tværfaglig udredning og tilpasning må påregnes eventuelle udgifter til specialfaglige udredninger, f.eks. en talepædagogisk udredning af sproglige forudsætninger, som ikke er omfattet af Specialrådgivningens udbud og kapacitet. 2.5 Specialtilpasninger af hjælpemidler Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne, som på grund af en svær funktionsnedsættelse, har brug for specialtilpasninger af konkrete hjælpemidler, hvor der kræves særlig viden, erfaring og helt individuelle løsninger. Indholdet i ydelsen omfatter helt individuelle løsninger i form af specielle, tekniske tilretninger af hjælpemidler og/eller løsninger, som består af en kombination af produkter fra forskellige hjælpemiddelfabrikater. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse f.eks. viden om tryksårsforebyggelse samt viden om mobilitetshjælpemidler. at det ofte drejer sig om komplekse hjælpemiddelproblematikker, som involverer flere aktører at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis at der ofte er nødvendigt med flere afprøvninger og eventuelt hjemmebesøg for at kunne sikre en individuel funktionel løsning

8 2.6 Hjælpemidler til job og uddannelse Målgruppen for ydelsen er unge og voksne med funktionsnedsættelser, som blandt andet er tilknyttet kommunernes jobcentre, hvor der er behov for rådgivning omkring ergonomi & arbejdsstillinger, arbejdets organisering & udførelse, behov for hjælpemidler samt afprøvning af hjælpemidler som f.eks. arbejdsstol. Indhold: Ydelsen omfatter specialet hjælpemidler til job & uddannelse, men kan i særlige tilfælde også omfatte siddestillingsanalyse og specialløsning. at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis at der skal være mulighed for en hurtig indsats, for at brugerne kan blive i jobbet at det ofte er nødvendigt med afprøvninger og eventuelt hjemmebesøg for at kunne sikre en funktionel individuel løsning 2.7 Mobilitetshjælpemidler Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne, som på grund af en svær funktionsnedsættelse og komplekse problemstillinger, hvor der kræves særlig viden, erfaring og helt individuelle løsninger, har brug for mobilitetshjælpemidler: manuelle kørestole, el-kørestole, cykler, klapvogne, ganghjælpemidler, m.m. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, dels udredning, analyse, afprøvning af konkrete hjælpemidler samt implementering af den valgte løsning. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse, f.eks. viden om tryksårsforebyggelse, viden om siddestillingsanalyse, viden om valg og indretning af biler samt specialtilpasning af hjælpemidler. at det ofte drejer sig om komplekse hjælpemiddelproblematikker, som involverer flere aktører at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis at det ofte er nødvendigt med flere afprøvninger og eventuelt hjemmebesøg for at kunne sikre en funktionel individuel løsning 2.8 Boligændringer og boliganskaffelse Målgruppen for ydelsen er børn, unge og voksne, som på grund af en svær funktionsnedsættelse er eller skal i gang med en sag om boligændring eller boliganskaffelse. Indholdet i ydelsen omfatter dels styring og koordinering af forløbet/processen, dels udredning, analyse og konkret forslag på løsning. Rådgivningen ydes i forhold til den kommunale sagsbehandlers erfaring og sagens kompleksitet. I hver enkelt sag kan der indgå flere specialer i den konkrete ydelse f.eks. viden om mobilitetshjælpemidler samt viden om valg og indretning af bil. at det ofte drejer sig om komplekse problematikkervedr.valg og indretning af bolig samt lovgivning, som involverer flere aktører at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret praksis at det ofte er nødvendigt med flere hjemmebesøg og møder for at kunne sikre en funktionel individuel løsning

9 3. Information og generel rådgivning om hjælpemidler Ydelserne under dette afsnit er til rådighed for de tilsluttede kommuner via tilslutningsafgiften. 3.1 Generel rådgivning Ydelsen består i, at både borgere og fagpersoner kan få generel information og rådgivning om hjælpemidler, lovgivning og praksis. Henvendelse kan ske telefonisk: eller via mail: Telefonerne er åbne dagligt mandag til torsdag kl og kl Fredag dog kl Udstilling af hjælpemidler Specialrådgivningen har en permanent udstilling af hjælpemidler, som er stillet til rådighed af hjælpemiddelfirmaer. Udstillingen er åben efter aftale for borgere og andre, som bor/arbejder i de kommuner, som Specialrådgivningen har aftale med. Ved henvendelse pr. telefon eller mail kan der træffes aftale om besøg i Specialrådgivningens udstilling. Der er mulighed for at få råd og vejledning af terapeut, se udstillingen af hjælpemidler, køb af småhjælpemidler og udlevering af pjecer og brochurer. 3.3 Hjemmeside På Specialrådgivningens hjemmeside er der information om Specialrådgivningens ydelser og forretningsgange, nyheder og metodebeskrivelser, udviklingsprojekter, lovgivning m.v. 3.4 Produktdemonstrationer Produktdemonstrationer handler om information, demonstration og erfaringsudveksling om hjælpemidler. Tilbuddet retter sig mod fagpersoner i kommuner og specialinstitutioner på handicapområdet. Tidspunkt og datoer kan ses på aktivitetskalenderen på 3.5 Afprøvningsfaciliteter Fagpersoner i de tilsluttede kommuner har mulighed for at anvende Specialrådgivningens faciliteter til egne afprøvninger, eventuelt med faglig support fra Specialrådgivningens personale, hvilket afregnes med timetakst. Anvendelse af den mobile opstilling af badeværelse og soveværelse (1:1 opstilling) kan kun ske i samarbejde med Specialrådgivningens boligterapeuter

10 4. Kompetenceudvikling Det er en vigtig opgave for Specialrådgivningen at bidrage til kommunernes kompetenceudvikling og opbygning af egen specialisering. Nogle af aktiviteterne er omfattet af tilslutningsafgiften, f.eks. netværk og introduktion af nye medarbejdere i kommunerne. For kurser og deltagelse i temadage betales en deltagerafgift. 4.1 Netværk for fagpersoner Ydelsen består i drift og udvikling af specialefaglige netværk for kommunale sagsbehandlere på hjælpemiddel- og handicapområdet og personale i kommunernes og regionens institutioner for handicappede. Formålet med netværkene er at udveksle viden og erfaringer om specialet, introducere ny viden, drøfte koordinering af indsatsen og udveksle nye idéer til udvikling af kvalitet og indhold. Medlemskab af et netværk kræver en indsats i form af forberedelse og aktiv deltagelse i de faglige diskussioner. Der afholdes 2 møder årligt i hvert netværk. Inden for tilslutningsafgiften udbydes følgende netværk: Netværk for bilsagsbehandlere Netværk om boligændringer og boliganskaffelse Netværk om IKT-hjælpemidler Netværk om siddestillinger 4.2 Introduktion af nye medarbejdere i kommunerne Ydelsen består i introduktion af nye medarbejdere på hjælpemiddelområdet i kommunernes forvaltninger og institutioner for handicappede. Der gives en introduktion til hjælpemiddelformidlingssystemet, specialrådgivningsområdet, Specialrådgivningens ydelser, muligheden for deltagelse i specialefaglige netværk og information om samarbejdsrelationer på tværs af sektorer. 4.3 Specialekurser I dialog med kommunerne udbyder vi løbende kurser indenfor institutionens specialområder med temaer som for eksempel Hjælpemidlers funktion og muligheder for tilpasning Lovgivning & bevillingspraksis God praksis i sagsbehandlingen Metoder i hjælpemiddelformidlingen Brugersamarbejde Kurserne afholdes i Specialrådgivningens lokaler med interne og/eller eksterne undervisere. Nogle kurser afholdes i samarbejde med andre institutioner indenfor handicapområdet, f.eks. børne- eller voksenskoler for handicappede, kommunikationscenter, specialbørnehaver o.a. Ved deltagelse betales en deltagerafgift

11 4.4 Rekvirerede kurser Vi kan efter forespørgsel fra den enkelte kommune eller institution udvikle særligt tilrettede kursusforløb indenfor vore specialer med det formål at styrke kommunens eller institutionens egen specialisering. 4.5 Temadage & udstillinger Som supplement til egentlige kurser udbyder vi løbende temadage om aktuelle emner eller problemstillinger indenfor hjælpemiddel- og handicapområdet. Temadage kan suppleres med udstilling af specielle hjælpemidler. 4.6 Undervisning af social- og sundhedselever m.v. Vi tilbyder undervisning af social- og sundhedselever, ergoterapeutstuderende og underviser på kurser arrangeret af COK, hjælpemiddelfirmaer m.v. 4.7 Rundvisning og orienteringsbesøg Vi tilbyder i begrænset omfang og efter aftale rundvisning og orientering om Specialrådgivningen og hjælpemiddelformidlingssystemet à 3 timers varighed. Vores tilbud retter sig primært mod handicaporganisationer. Den maksimale gruppestørrelse er på 20 personer. 5. Udviklingsaktiviteter Kommunerne har øget fokus på dokumentation og udvikling indenfor hjælpemiddelområdet. Vi betragter det som en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle kvaliteten indenfor hjælpemiddelformidling, at der arbejdes målrettet med systematisk vidensindsamling, - bearbejdning og -formidling. En del af Specialrådgivningens virksomhed knytter sig derfor til metodeudvikling, dokumentation og evaluering. Opgaverne udvikles og løses i tæt samarbejde med kommunerne og andre aktører indenfor området. 5.1 Metodeprojekter Som led i udvikling af faglig kvalitet indenfor specialrådgivningen og de forskellige specialer, tager vi selv initiativ til eller deltager i metodeudviklingsprojekter. Vore samarbejdspartnere er kollegainstitutioner, videnscentre, institutioner indenfor handicapområdet, kommuner og brugere. Resultatet formidles i form af artikler til fagblade, på konferencer, temadage og på vores egen hjemmeside. 5.2 Dokumentation og evaluering Efter aftale kan vi for og i samarbejde med kommunerne tilbyde at udvikle og gennemføre mindre projekter med henblik på at dokumentere og/eller evaluere effekten af en given indsats indenfor et givent speciale. Det kan f.eks. være dokumentation af indholdet eller forløbet af bestemte sagstyper, brugernes erfaringer med særligt udstyr til biler, m2-størrelser og indretning af badeværelser i familier med handicappede børn o.l

12 5.3 Evidens- Hjælp til litteratursøgning Vi kan hjælpe dig med systematisk og målrettet gennemsøgning af videnskabelig litteratur og andre materialer, der f.eks. beskriver klinisk praksis og anbefalinger af Best practise både generelt på hjælpemiddelområdet og specifikt i forhold til bevilling af konkrete hjælpemidler. Resultatet af en sådan søgning kan medvirke til at imødekomme et stigende behov for dokumentation omkring hjælpemidlers effekt i forhold til brugerne og til at kvalitetssikre din praksis. Kontakt os med henblik på at få et konkret bud. 5.4 Produktudvikling Til private aktører tilbyder vi konsulentbistand til produktudvikling. Vores tilbud omfatter specialiseret viden og erfaring med hjælpemidlers funktionalitet og brugernes behov, samt lovgivnings- og bevillingspraksis. 6. Serviceydelser 6.1 Afhentning og udbringning af hjælpemidler Servicen omfatter udbringning af hjælpemidler til borgeren og afhentning efter endt brug i tilknytning til de konsulentopgaver vi løser for kommunerne. Kørsel beregnes efter statens takster. 6.2 Salg af hjælpemidler til private Ydelsen omfatter salg af mindre hjælpemidler, henvisning til relevante hjemmesider samt evt. udlevering af pjecer til private i tilknytning til rådgivning og besøg i udstillingen

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Undersøgelsesredskab til siddestillingsanalyse

Undersøgelsesredskab til siddestillingsanalyse Undersøgelsesredskab til siddestillingsanalyse Materialet er et redskab til undersøgelse og analyse i forbindelse med valg og tilpasning af kompenserende siddehjælpemidler, og tager afsæt i Occupational

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Brugernavn: Påbegyndt dato: Afsluttet dato: CPR.: Udfyldt af: 4. analyse H. Opsummering af relevante

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rapport vedr. Hjælpemidler

Rapport vedr. Hjælpemidler Rapport vedr. Hjælpemidler 1. afrapportering (Udkast af 31. januar 2008) fra Netværksgruppen vedr. specialundervisning og hjælpemidler Kommunerne i region Sjælland Januar 2008 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Ved Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen på konferencen om Uddannelse

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter 20. november 2014 Sag 14/28855 Dok.nr. 265535-14 Kontaktperson: Henrik Juul Kjær E-mail: hejuk@assens.dk Nedenfor vises i skematisk oversigtsform

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere