Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget"

Transkript

1 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt indgår 10 ansøgninger også som forsøgsforslag under samarbejdet inden for de seks forsøgstemaer og fremgår derfor ikke af denne opgørelse. Blandt de 72 ansøgninger, der er behandlet i 4. runde, imødekommer regeringen nu helt eller delvist 36 ansøgninger om helt nye forsøg samt 15 kopiforsøg, dvs. ansøgninger om kopi af forsøg, som en anden kommune allerede har fået godkendt, og som derfor er sikret en godkendelse. Samlet set har frikommunerne således fået imødekommet yderligere 51 ansøgninger i 4. runde, se tabel 1 nedenfor. 12 nye forsøg indgår i et kommende lovforslag om ændring af frikommuneloven 20 forsøg imødekommes efter gældende forsøgsbestemmelser 15 kopiforsøg 4 forslag er mulige inden for de gældende regler, herunder på baggrund af generelle regelforenklinger, som regeringen har gennemført Det betyder, at 32 helt nye forsøg inden længe kan gå i gang i frikommunerne. De 12 forsøg, der kræver ny hjemmel i frikommuneloven, kan dog først igangsættes, når en ændring af loven efter forventningen træder i kraft 1. juli Tabel 1: Oversigt over helt eller delvist imødekomne forsøgsansøgninger i 4. runde fordelt på ministerier Nr. Forsøgsansøgning Ansøger kommuner Bemærkninger Beskæftigelsesministeriet 1 Mulighed for at unge på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige under 30 år kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger frem for kun 4 uger Fredensborg Det forudsættes at tilbud om virksomhedspraktik fortsat gives med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. 2 Mulighed for at forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan være i praktik i op til 26 uger i udvalgte vækstvirksomheder, uden at den ledige skal leve op til de eksisterende kriterier, der er fastsat for forlængelse af praktikperioder Fredensborg Det forudsættes, at en udvidet virksomhedspraktik etableres med udgangspunkt i borgerens forhold, og ikke med afsæt i virksomhedens forhold, herunder hensyn til vækstskabelse.

2 3 Visse forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kan modtage tilbud om vejledning mv. i op til 13 uger i første ledighedsperiode 4 Friere rammer for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtageres udsendelse i aktiveringstilbud tidspunkt og varighed, herunder fritagelse for regler om tilbud samt om sammenhængende forløb på minimum 2 uger 5 Mulighed for at samme sagsbehandler træffer afgørelse om, at en borger skal i tilbud, og evt. afgørelse om sanktion ved udeblivelse 6 Mulighed for at drive specialiserede psykiatrifaglige enheder med beskyttet beskæftigelse som sociale økonomiske virksomheder, dvs. som rentabel virksomhed med fokus på at oprettet jobs på særlige vilkår for borgere med psykosociale handicap Det forudsættes, at EU-reglerne om forbud mod statsstøtte overholdes. 7 Mulighed for at kontanthjælpsmodtagere kan tilmelde sig som ledig til Jobcentret digitalt uden efterfølgende fremmøde med henblik på visitering og indplacering i matchgruppen Det forudsættes, at kommunen selv finansierer og udvikler en it-løsning. 8 Mulighed for at nye iværksættere kan deltage i op til yderligere 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering af selvstændig virksomhed, dvs. efter registrering i CVR, hvorefter iværksætteren ellers ikke længere er berettiget til indsatser Det forudsættes, at kommunen afholder alle til, og forløbet må derfor ikke gives som led i en jobplan. 9 Uddannelsesplaner, integrationskontrakt, jobplan og sygeopfølgningsplan afløses af system med aktuelle fakta (uddannelse, erfaring, økonomi mv.), aktuelle aftaler med borgeren og journal med baggrundsoplysninger og historik Det forudsættes, at kommunen selv finansierer og udvikler en it-løsning. 10 Fritagelse fra kravet om et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i virksomhedspraktik og løntilskud i frivillige foreninger Det forudsættes, at tilbud i frivillige organisationer gives som vejledning og opkvalificering bestående af særligt tilrettelagte forløb, således at forsøget ikke medfører meromkostninger for staten. 2

3 11 Nye forlængelsesmuligheder i sygedagpengesager, således at kommunen får mulighed for at udbetale en ydelse til alvorligt syge personer, hvis sygedagpenge ophører på grund af varighedsbegrænsningen Det forudsættes, at kommunerne afholder alle udgifter til den forlængede forsørgelsesydelse uden for sygedagpengesystemet. Erhvervs- og Vækstministeriet 12 Mulighed for på en kommunal hjemmeside at i nformere om private firmaer, der leverer hjælp, som ikke er omfattet af de kommunale ydelser, herunder fx snerydning, havehjælp mv. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 13 Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for udvalgte ansøgere, fx almennyttige nonprofit foreninger som idrætsforeninger, festivaller mv. Odsherred Miljøministeriet 14 Generel tilladelse til nedsivning af overfladevand fra boliger i områder, som er velegnede til nedsivning, fastsættes i kommunalt regulativ, forskrift eller lignende når visse betingelser er opfyldt og r Det forudsættes, at der opstilles en række standardvilkår i forskriften, som sikrer mod gener for naboer eller andre, fx dimensioneringskrav, yderligere afstandskrav eller lignende. 15 Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring til forvaltningen i ukomplicerede tilfælde 16 Fritagelse for myndighedssagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens 3, hvor der allerede foreligger en pleje- eller udviklingsplan, der beskriver pleje- og driftstiltag 17 Indførelse af et fast gebyr pr. miljøgodkendelse/-tilsyn for forskellige typer af gebyrpligtige virksomheder frem for nuværende timebetalingsordning og r Det forudsættes, at miljøministeren kan fastsætte nærmere krav til tilblivelsen af og indholdet i kommunens pleje- eller udviklingsplaner. Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) kan ikke omfattes af forsøget. 3

4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 18 Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger ved dispensation fra kravet om adskillelse mellem botilbud og boligafdeling og r 19 Fravigelse af godkendelsesordningen for almene boliger 20 Mulighed for flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig til ordinær pleje/ældrebolig på samme plejecenter Fredensborg Forslaget kan ske inden for gældende regler. Det forudsættes, at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere forudsættes, at det altid forsøges at flytte borgeren ad frivillighedens vej først. Borgeren skal i forbindelse med opsigelsen have tilbud om flytning til en passende plejebolig, der har tilsvarende huslejeniveau som boligen, der fraflyttes. n afholder udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. Ministeriet for Børn og Undervisning 21 Mulighed for fleksibel holddannelse og årgangsklasser Fredericia 22 Friere rammer for idrætsundervisningen i klasse med øget valgfrihed, specialisering og fleksibel planlægning og afvikling af idrætscamps med kortere intensive forløb i udvalgte idrætsgrene 23 Lokalt forankret skolebestyrelse med inddragelse af lokalsamfundet, fx frivillige, bedsteforældre, lokale virksomheder og ungdomsuddannelser 24 Øget fokus på individuelle læringsmål, herunder friere rammer for udarbejdelsen af elevplaner, kontaktmedarbejder i stedet for klasselærer og friere rammer for anvendelse af minimumstimetallet Det forudsættes, at kommunen tager højde for svage elevers behov og udfordringer. 25 Mulighed for karaktergivning i alle fag fra 6. klasse 4

5 26 Udvidet adgang til løbende og skiftende holddannelse i folkeskolen (min. 2 årlige holddannelser pr. år pr. skole) baseret på fx interesser, faglige kompetencer, sociale relationer mv. og r 27 Fritagelse fra kravene til timefordeling, så fag kan placeres på andre år og med et andet timetal end ministeriets timefordelingsplan samt mulighed for at slå fag sammen og r 28 Mulighed for at tilbyde uddannelsesvejledning til unge mellem år via Ungdommens Uddannelsesvejledning Fredensborg Forsøget kan ske inden for gældende regler. 29 Mulighed for løbende skolestart ved rullende indskoling i aldersintegrerede klasser, således at forældre ikke kan kræve skolestart 1. a u- gust det år, barnet fylder 6 år 30 Mulighed for samarbejde med forældrebestyrelsen om tilsyn med effekten af de pædagogiske indsatser via anmeldte, uanmeldte og fokuserede tilsyn. 31 Mulighed for udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner via 1) inddragelse af frivillige i forældrearrangeret pasning i kommunens lokaler og/eller 2) øget egenbetaling for de forældre, der benytter de udvidede åbningstider (som tilkøbsydelse) 32 Mulighed for samling af skoledistrikter i ét stort skoledistrikt, hvor eleverne fordeles efter fastlagte objektive kriterier, hvor forældrenes prioritering, søskende garanti og geografisk nærhed er de bærende fordelingskriterier Fredericia Det forudsættes, at den samlede ugentlige åbningstid opgjort i timeantal som fastsat i hver enkelt institution (opgjort pr. 1. januar 2013) fastholdes som minimum under hele forsøgsperioden, samt at private daginstitutioner også får mulighed for at udføre forsøget. Derudover fastsættes en række yderligere vilkår for forsøget med henblik på bl.a. at sikre børnenes trivsel og sikkerhed samt at adgangen til tilkøbsydelse ikke er afhængig af forældrenes indkomstforhold. 5

6 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 33 Fritagelse for udarbejdelse af og indsendelse af ligestillingsredegørelse hvert andet år Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 34 Fritagelse fra krav om, at borgere skal kunne komme anonymt i alkoholbehandling, således at der gælder ensartede regler for ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug 35 Mulighed for at kommunen med borgerens samtykke kan indhente oplysninger på individniveau fra Sundhed.dk til brug for en helhedsorienteret indsats på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområderne Forsøget vurderes at kunne gennemføres inden for gældende regler, dog forudsat, 1) at det tydeliggøres for borgeren, hvad der gives samtykke til, og hvordan oplysningerne anvendes, og 2) at Sundhed.dk ikke pålægges ekstra arbejde og omkostninger. 36 Mulighed for informeret, generelt s amtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns - og høreprøver mv.) 37 Fritagelse fra krav om informeret samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og almindelig kendte simple tandbehandlinger i børn e- tandplejen Fredensborg og r Det forudsættes, at forældremyndighedsindehaveren forudgående skal 1) informeres om tidspunkterne for sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser og 2) gives mulighed for at overgive/sende relevante helbredsoplysninger om barnet til de sundhedspersoner, som skal udføre sundhedssamtaler og screeningsundersøgelserne. Endvidere skal forældremyndighedsindehaveren efterfølgende orienteres om resultatet af sundhedssamtaler og screeningsundersøgelserne, hvis sundhedspersonen vurderer, at der aktuelt skal foretages en nærmere opfølgning mv. Skatteministeriet 38 Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser 39 Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser 6

7 40 Udvidet anvendelse af plejehjemmenes og ældrecentrenes afgiftsfrie/nedstolede busser Fredericia Social- og Integrationsministeriet 41 Tilkøbsydelser inden for madservice, praktisk hjælp og personlig pleje Fredericia 42 Mulighed for at yde bedre støtte til nærtstående, som hjælper med at passe en plejekrævende borger og dermed reducerer de kommunale udgifter til pleje, fx i form af befordringsgodtgørelse og evt. hotelo p- hold for tilrejsende pårørende eller opladningsrejse til ægtefæller Det forudsættes, at den plejekrævende borger får den nødvendige hjælp og pleje, herunder i de perioder, hvor den pårørende er forhindret i at hjælp i forbindelse med fx aflastning, samt at plejeforholdet er baseret på frivillighed. 43 Mulighed for systematisk inddragelse af borgerens netværk i drøftelsen af borgerens situation og udarbejdelse af plan for indsatsen, herunder mulighed for at yde økonomisk kompensation til netværket i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem Det forudsættes, at den plejekrævende borger får den nødvendige hjælp og pleje, herunder i de perioder, hvor den pårørende er forhindret i at hjælp i forbindelse med fx aflastning, samt at plejeforholdet er baseret på frivillighed. 44 Mulighed for, at kommunerne i afgørelser om 83 og 86 hjælp i stedet for at beskrive bevilgede ydelser, beskriver borgerens udviklingsmål ud fra borgerens aktuelle og forventede tilstand samt formål med hjælpen. Endvidere mulighed for fravigelse af krav om skriftlig oplysning ved mindre, ikke begunstigende justeringer i ydelserne, hvor borgen ikke kan forventes at opleve en forringelse af funktionsniveauet 45 Mere fleksible rammer for afvikling af forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år, herunder mulighed for at samtalerne kan foregå andre steder end i borgerens hjem, samt mulighed for at aftale med borgeren, at næste besøg finder sted efter to år frem for årligt Fredericia For at sikre borgerens retssikkerhed er forsøgsgodkendelse betinget af, at kommunalb e- styrelsen redegør for følgende: 1) hvordan borgeren inddrages i fastlæggelsen af egne udviklingsmål, 2) hvordan og inden for hvilken tidsramme der følges op på indsatsen og opfyldelsen af de fastsatte udviklingsmål for borgeren, og 3) hvordan det sikres, at borgeren ved en eventuel anke af afgørelsen kan få de fornødne oplysninger om mål, indhold og omfang af den hjælp, der er truffet afgørelse om. Det forudsættes, at borgere over 75 år, der aktivt udtrykker ønske herom, kan få et årligt forebyggende hjemmebesøg, samt at borgerne oplyses herom. 7

8 46 Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov 47 Fastsættelse af et fast tilskudsbeløb til køb af brystproteser frem for at foretage en konkret og individuel vurdering af, 1) hvilken brystprotese der er bedst egnet og billigst, og 2) hvornår der er behov for udskiftning Det forudsættes, at forsøget alene omfatter nye visitationer, således at beboerne er indforstået med betingelserne fra start, samt at der gives et varsel på minimum 6 måneder. Endvidere forudsættes, at det altid forsøges at flytte borgeren ad frivillighedens vej først. Borgeren skal i forbindelse med opsigelsen eller udvisiteringen have tilbud om flytning til et mere egnet botilbud eller passende (pleje)bolig, der dels er beliggende i lokalområdet, dels har ti lsvarende huslejeniveau som boligen, der fraflyttes. n afholder udgifter forbundet med flytningen af borgeren, og borgeren kompenseres for tab af eventuelle indskud. Forsøget omfatter kun tilfælde, hvor kommunen er både myndighed og leverandør. 48 Fastsættelse af et fast tilskudsbeløb til køb af parykker frem for at foretage en konkret og individuel vurdering af, 1) hvilken paryk der er bedst og billigst, og 2) hvornår der er behov for udskiftning Økonomi- og Indenrigsministeriet 49 Fritagelse fra krav om udarbejdelse af kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse 50 Forenkling af de indholdsmæssige krav til aflæggelsen af halvårsregnskabet, herunder fritagelse for krav om, at oplysningerne skal indberettes på funktionsniveau, samt for krav om periodisering 51 Fritagelse for udarbejdelse af og indberetning af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede område Forsøget kan ske inden for gældende regler, idet Folketinget den 11. december 2012 ved lov har vedtaget at afskaffe kravet om kommunale kvalitetskontrakter. De nye re gler trådte i kraft 1. januar Det forudsættes, at kommunen til Danmarks Statistik indberetter regnskabet opgjort pr. 30. juni, og at der til Økonomi- og Indenrigsministeriet på overordnet niveau indberettes forventede nettoserviceudgifter og nettoudgifter til overførsler. Det forudsættes, at kommunen på administrativt niveau indberetter regnskabsoplysninger mv. på det specialiserede sociale område. Oversigter, der forelægges for kommunalbestyrelsen, kan ske efter kommunens model. 8

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer 15. maj 2013 Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af nye tværgående forsøg inden for

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere