Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold 1.f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Talbehandling Regnehierarki Rette linier, ligninger og uligheder Polynomier (specielt 2. gradspolynomier) Det gyldne snit Titel 6 Matematisk analyse 1 Titel 7 Matematisk analyse 2 Titel 8 Finansiel regning

2 Forløb nr. 01: Ugerne : TALBEHANDLING Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 20 timer á 60 minutter Delemner Tabeller og diagrammer (suppl. stof 5 timer) Procent og indeks (suppl. stof 5 timer) Beskrivende statistik (kernestof 10 timer) Formål At eleverne får kendskab til og kan arbejde konstruktivt med tabel og øvrigt talmateriale, som de støder på især i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning, samfundsfag og matematik, herunder også metoder til valg af præsentationsform og udtræk af karakteristika Mål Eleverne skal kunne gengive tabel og/eller taloplysninger i et til formålet overskueligt diagram. Eleverne skal i tilfælde af, at talmaterialet foreligger over en årrække kunne udregne procentvise ændringer fra år til år og beregne indekstal til at beskrive udviklingen og kunne kende forskel på ændringen i procent og ændringen i procentpoint. Eleverne skal i den beskrivende statistik være i stand til at beregne og fortolke forskellige mål for centrale tendenser i data, f.eks. : middelværdi(gennemsnit ) median typetal Eleven skal tillige være i stand til at beregne og fortolke forskellige mål for variation i data, f.eks. : varians standardafvigelse interkvartilbredde 5 punkts summering Ovenstående gælder både for enkeltstående og grupperede observationer. Desuden skal eleverne beherske begreberne frekvens og summeret frekvens, lige som data skal kunne præsenteres i forskellige former

3 for grafik : pindediagrammer og søjlediagrammer/histogrammer trappediagrammer og sumkurver kassediagrammer For et talmateriale med mange observationer skal metoder til optælling og opstilling af frekvenstabeller beherskes Forudsætninger (Elev og IT faciliteter) Elev : Ingen udover Folkeskolens Afgangsprøve i Matematik IT : Fuld adgang til Excel og Intra-/Internet i samtlige timer og mulighed for projicering af skærmbilleder på storskærm i undervisningslokalerne. Eleverne skal være i besiddelse af en grafisk lommeregner (TI 83/84 eller lignende) Metode Undervisningen tager udgangspunkt i problemstillinger fra de berørte fag nævnt under formålet. Der anvendes en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv læring afhængig af emnet ligesom der veksles mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer og perspektiverer emneområderne og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver metoderne og præsenterer resultaterne for hinanden. IT/Teknik De faglige mål opnås bl.a. ved at IT løbende integreres i undervisningen, idet regneark(excel) og lommeregner(ti 83/84) anvendes sideordnet. Evaluering/Produkter Caseopgave: Redningstjenesten. (6 elevtimer) Udleveres i uge 35 og afleveres i uge 38 Emneopgave: Statistik. (8 elevtimer) Udleveres i uge 36 og afleveres i uge 39 Projektopgave (5 elevtimer) I uge 37 Tilrettelæggelse Se særskilt lektionsplan for Matematik C, grundforløb efterår 2005

4 Forløb 2: Regnehierarki Område: Kernestof stof Uge Forudsætninger: Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Formål: At eleverne får kendskab til og kan arbejde med de grundlæggende regneregler i forbindelse med parenteser, brøker, potenser og rødder Mål: Eleverne skal kunne Anvende viden om regnereglerne til løsning af ethvert matematisk problem. Kernestof: Grundlæggende regneregler Det algebraiske regnehierarki Ophævelse af parenteser Sætte fælles faktorer udenfor parentes Kvadratsætningerne Brøkregning Potenser og rødder Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer på pågældende regneregler og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Evaluering: Kommentarer til præsentationen Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 6 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side 24-42

5 Forløb 3 Rette linier samt ligninger og uligheder af første grad Uge Forudsætninger : Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Formål - at eleverne får kendskab til den rette linie / den rette linies ligning og opnår færdigheder til løsning af førstegradsligninger og uligheder - at eleverne får kendskab til matematisk modeldannelse og matematisk beskrivelse af praktiske sammenhænge. Mål Kernestof: Eleverne skal kunne - indse, at den rette linie er det grafiske billede af en mængde ordnede talpar (x,y), hvor y-værdiens afhængighed af x er beskrevet ved ligningen y = ax+b - bestemme y ud fra kendte værdier af x samt bestemme x ud fra en kendt værdi af y - løse èn ligning med èn ubekendt samt løse simple uligheder ( ax+b>tal ; ax+b<tal ) grafisk og ved beregning - bestemme liniens ligning ud fra kendte punkter på linien ( grafisk og ved beregning ) - bestemme liniens ligning ud fra en given hældning og et kendt punkt - løse to ligninger med to ubekendte; dvs. bestemme evt. skæringspunkt mellem to rette linier - løse uligheder af typen ax+b>cx+d og ax+b<cx+d grafisk og ved beregning Supplerende stof: Eleverne skal kunne - arbejde med simpel modeldannelse inden for de økonomiske fag, herunder eksempelvis problemstillinger, hvor der forudsættes lineær sammenhæng mellem enhedspris og afsætning og mellem omkostninger og afsætning - beskrive praktiske sammenhænge, herunder eksempelvis gøre rede for, om der i et givet empirisk tabelmateriale er tale om en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng, og i givet fald formulere denne sammenhæng matematisk. Side 1 af 2 sider

6 Didaktik Primært deduktivt ved gennemgangen af kernestoffet og induktivt ved matematisk modeldannelse og praktisk anvendelse. IT Excel regneark og grafregner ( TI83/84 ) inddrages løbende i undervisningen. Evaluering Tilbagemelding på øvelses- og afleveringsopgaver. Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 12 lektioner à 60 minutter.

7 Forløb 4: 2. gradspolynomier Område: Algebra og analyse. Uge Forudsætninger: Forløb 3: Rette linier samt folkeskolens afgangsprøve. Formål: Eleverne skal få kendskab til 2. grads polynomier mht parametre, graf samt anvendelse i forbindelse med simpel modelanvendelse. Mål: Eleverne skal ud fra parametrene kunne beskrive grafen, bestemme toppunkt og nulpunkter. Ud fra en simpel pris funktion kunne bestemme omsætningsfunktionen. Kernestof: Supplerende stof: Parametrenes (herunder d) betydning for et 2. grads polynomium Bestemmelse af toppunkt og tegning af graf Beregning af nulpunkter Faktorisering af et 2. grads polynomium ud fra nulpunkter Fortegnsundersøgelse og monotoniforhold for et 2. grads polynomium Anvendelse af 2. grads polynomier specielt i forbindelse med prisfunktioner og omsætning Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer regneregler og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Evaluering: Kommentarer præsentation på klassen samt tilbagemelding på afleverings opgave og karakter for multiple choice. Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 10 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side

8 Forløb 5: Algebra/Det gyldne snit Område: Supplerende stof Uge 4-5 Forudsætninger : Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Andre fag: Dansk og evt. afsætning Formål : At eleverne får kendskab til og kan arbejde med det gyldne snit og gyldne rektangler. Mål: Eleverne skal kunne: Definere et gyldent rektangel Definere det gyldne snit Give eksempler på hvor man i dagligdagen finder gyldne rektangler og anvender det gyldne snit Kernestof: Pythagoras læresætning Supplerende stof: Konstruktion af gyldne rektangler Konstruktion af det gyldne snit Bevis: Hvordan et gyldent rektangel konstrueres Bevis: Hvordan det gyldne snit findes Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Arbejdsformer: Studiemetoder: Produkter: Gruppearbejde Casebaseret Øvelsesopgaver Caseopgave (1 elevtime) Fremlæggelse af caseopgave og beviser

9 Evaluering: Respons på øvelsesopgaver Kommentarer til fremlæggelse Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 8 lektioner á 60 min. Materialer: Eigil Peter Hansen: Matematik i kunsten, Munksgaard 1993 Side: 7-9, 32-42, Forholdet mellem siderne i et gyldent rektangel - Konstruktion af et gyldent rektangel og bevis heraf - Sådan laves det gyldne snit Bevis: Punktet p deler liniestykket i det gyldne snit. Hentet på: side 1

10 Forløb 6 : Matematisk analyse Uge 5-8 Forudsætninger : Folkeskolens afgangsprøve Forløb 3 : Rette linier Forløb 4 : Andengradspolynomier Formål Det er formålet - at eleverne får kendskab til det generelle funktionsbegreb herunder forståelse for funktion som en éntydig sammenhæng mellem en uafhængig variabel og en afhængig variabel - at eleverne får kendskab til en struktureret standardanalyse af en matematisk funktion Endvidere er det formålet - at eleverne får kendskab til stykkevis definerede funktioner Følgende funktionstyper indgår: Primært førstegrads- og andengradsfunktioner samt stykkevis lineære funktioner. Andre funktionstyper end de ovenfor nævnte kan også inddrages, f.eks. i forbindelse med gennemgangen af det generelle funktionsbegreb, og i forbindelse med gennemgangen af funktionsanalysen baseret på grafiske aflæsninger. Mål Kernestof: Eleverne skal kunne beskrive en funktion - sprogligt - ved hjælp af en regneforskrift - ved hjælp af en tabel og - ved hjælp af grafen i et koordinatsystem Endvidere skal eleverne - have kendskab til begreberne definitionsmængde og værdimængde - kunne bestemme nulpunkter og udarbejde fortegnsundersøgelse - kunne bestemme monotoniforhold og ekstrema ud fra såvel grafiske betragtninger som ud fra argumenter om parametre - kunne faktorisere funktioner af højere grad - kunne redegøre for parametrenes betydning for grafens forløb samt redegøre for parametrene ud fra grafens forløb - have kendskab til stykkevis definerede funktioner herunder

11 stykkevis lineære funktioner Side 1 af 2 sider - kunne tegne grafen for en stykkevis defineret funktion ud fra en regneforskrift samt anvende grafen til aflæsninger - kunne opstille en regneforskrift for en stykkevis lineær funktion ud fra en praktisk problemstilling. Didaktik Undervisningen er primært induktiv Tilrettelæggelse/ Vekselvirkning mellem lærerpræsentation og elevfremlæggelse studiemetoder Evaluering Kommentarer til elevfremlæggelserne samt tilbagemelding på 1-2 traditionelle afleveringsopgaver ( 3 elevtimer pr. afleveringsopgave ) IT Primært grafregner ( TI 83/ TI 84 ). Tilrettelæggelse Materialer Forløbet er planlagt til 12 lektioner á 60 min. Antonius, Clausen og Hansen: Bind 1 : Side Side ( REPETITIONSSTOF) Side ( REPETITIONSSTOF) Side Side ( REPETITIONSSTOF) Bind 2: Side ( fotokopieres )

12 Forløb nr. 7: Ugerne 11, 12, 13 og 14 : Matematisk analyse Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 12 timer á 60 minutter Delemner Eksponentielle funktioner Andre væksttyper, lineær - Logaritmefunktioner Funktionspapirer og Excel og potensvæks t (kernestof 9 timer) (supplerende stof 3 timer) Formål At eleverne får kendskab til og kan arbejde indgående med forskellige typer af vækstfunktioner, herunder specielt eksponentialfunktioner. Mål Eleverne skal kunne: identificere eksponentielle sammenhænge og skelne sådanne fra andre typer af vækst beskrive en eksponentiel udvikling grafisk og analytisk anvende eksponentielle funktioner til modellering anvende viden om eksponentiel vækst til løsning af konkrete problemer anvende logaritmefunktioner log(x) og ln(x) til analystisk løsning af eksponentielle ligninger Dette fordrer, at eleverne skal kunne håndtere: indtegning af eksponentielle funktioner i såvel et almindeligt som et enkeltlogaritmisk koordinatsystem opstilling af en regneforskrift for en eksponentiel funktion ud fra f.eks. en tekst og/eller to kendte punkter på grafen løsning af eksponentielle ligninger ved aflæsning og/eller ved hjælp af IT og/eller logaritmefunktioner 3 typer af koordinatsystemer funktionspapirerne, enten fysisk eller v.hj.a. Excel

13 Forudsætninger (Elev og IT faciliteter) Elev : Folkeskolens Afgangsprøve i Matematik samt Funktioner 1 fra Matematisk analyse IT : Fuld adgang til Excel og Intra-/Internet i samtlige timer og mulighed for projicering af skærmbilleder på storskærm i undervisningslokalerne. Eleverne skal være i besiddelse af en grafisk lommeregner (TI 83/84 eller lignende) Metode Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemer, der indeholder eksponentiel vækst, f.eks. sammensat rentesregning, afskrivning efter saldometoden, vækst i bakteriekulturer, radioaktivt henfald, befolkningsmodeller mm. den induktive metode. Den deduktive metode anvendes kun ved den formelle løsning af eksponentielle ligninger (brug af logaritmefunktioner) samt ved udledning af formlerne til bestemmelse af de to konstanter, der indgår i forskriften for en eksponentiel funktion, når den vides at gå gennem to kendte punkter IT/Teknik De faglige mål opnås bl.a. ved at IT løbende integreres i undervisningen, idet regneark(excel) og lommeregner(ti 83/84) anvendes sideordnet. Evaluering/Produkter Emneopgave (8 elevtimer) Traditionel opgave, der afleveres i uge 12 (2 elevtimer) Tilrettelæggelse Se særskilt lektionsplan for Matematik C, forår 2006

14 Forløb 8: Finansiel regning Uge Forudsætninger: Eksponentielle udviklinger samt folkeskolens afgangsprøve. Formål: Eleverne skal kunne forstå rentesregning og annuitetsregning til bestemmelse af kapitalværdier på forskellige tidspunkter samt sætte annuiteter i forbindelse med opsparing og gældsættelse. Mål: Kernestof: Supplerende stof: Eleverne skal kunne udlede alle fire parametre i formlen for rentesregning, samt udlede formlerne. Kunne anvende annuitetsformlerne til beregning af alle parametrene. Bruge excel og lommeregner til at beregne ovennævnte. Beregne kapitalværdier til forskellige tidspunkter. Bestemme og udlede renten pr. termin og antallet af terminer ud fra formlen for rentes regning. Bestemme fremtidsværdien og nutidsværdien for en annuitet, herunder bestemme ydelse, antal terminer og renten pr. termin. Kunne anvende excel og lommeregner til bestemmelse af ovennævnte. Simpel investeringsterori, hvor eleven ud fra kapitalværdimetoden skal kunne vurdere om en investering er fordelagtig. Didaktik: Undervisningen er primært deduktiv, hvor der tages udgangounkt i konkrete eksempler/små cases. Udledningen af formler vil være induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: IT: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer regneregler og udleder disse, samt elevaktiviteter hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Lommeregner til beregning inkl. finansielt program. Excel specielt til større beregninger herunder amortiseringspalner. Evaluering: Kommentarer til præsentation på klassen samt tilbagemelding på opgaver/cases og karakter for multiple choice.

15 Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 15 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere