Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik, niveau C Jens Hviid Hold 1.f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Talbehandling Regnehierarki Rette linier, ligninger og uligheder Polynomier (specielt 2. gradspolynomier) Det gyldne snit Titel 6 Matematisk analyse 1 Titel 7 Matematisk analyse 2 Titel 8 Finansiel regning

2 Forløb nr. 01: Ugerne : TALBEHANDLING Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 20 timer á 60 minutter Delemner Tabeller og diagrammer (suppl. stof 5 timer) Procent og indeks (suppl. stof 5 timer) Beskrivende statistik (kernestof 10 timer) Formål At eleverne får kendskab til og kan arbejde konstruktivt med tabel og øvrigt talmateriale, som de støder på især i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning, samfundsfag og matematik, herunder også metoder til valg af præsentationsform og udtræk af karakteristika Mål Eleverne skal kunne gengive tabel og/eller taloplysninger i et til formålet overskueligt diagram. Eleverne skal i tilfælde af, at talmaterialet foreligger over en årrække kunne udregne procentvise ændringer fra år til år og beregne indekstal til at beskrive udviklingen og kunne kende forskel på ændringen i procent og ændringen i procentpoint. Eleverne skal i den beskrivende statistik være i stand til at beregne og fortolke forskellige mål for centrale tendenser i data, f.eks. : middelværdi(gennemsnit ) median typetal Eleven skal tillige være i stand til at beregne og fortolke forskellige mål for variation i data, f.eks. : varians standardafvigelse interkvartilbredde 5 punkts summering Ovenstående gælder både for enkeltstående og grupperede observationer. Desuden skal eleverne beherske begreberne frekvens og summeret frekvens, lige som data skal kunne præsenteres i forskellige former

3 for grafik : pindediagrammer og søjlediagrammer/histogrammer trappediagrammer og sumkurver kassediagrammer For et talmateriale med mange observationer skal metoder til optælling og opstilling af frekvenstabeller beherskes Forudsætninger (Elev og IT faciliteter) Elev : Ingen udover Folkeskolens Afgangsprøve i Matematik IT : Fuld adgang til Excel og Intra-/Internet i samtlige timer og mulighed for projicering af skærmbilleder på storskærm i undervisningslokalerne. Eleverne skal være i besiddelse af en grafisk lommeregner (TI 83/84 eller lignende) Metode Undervisningen tager udgangspunkt i problemstillinger fra de berørte fag nævnt under formålet. Der anvendes en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv læring afhængig af emnet ligesom der veksles mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer og perspektiverer emneområderne og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver metoderne og præsenterer resultaterne for hinanden. IT/Teknik De faglige mål opnås bl.a. ved at IT løbende integreres i undervisningen, idet regneark(excel) og lommeregner(ti 83/84) anvendes sideordnet. Evaluering/Produkter Caseopgave: Redningstjenesten. (6 elevtimer) Udleveres i uge 35 og afleveres i uge 38 Emneopgave: Statistik. (8 elevtimer) Udleveres i uge 36 og afleveres i uge 39 Projektopgave (5 elevtimer) I uge 37 Tilrettelæggelse Se særskilt lektionsplan for Matematik C, grundforløb efterår 2005

4 Forløb 2: Regnehierarki Område: Kernestof stof Uge Forudsætninger: Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Formål: At eleverne får kendskab til og kan arbejde med de grundlæggende regneregler i forbindelse med parenteser, brøker, potenser og rødder Mål: Eleverne skal kunne Anvende viden om regnereglerne til løsning af ethvert matematisk problem. Kernestof: Grundlæggende regneregler Det algebraiske regnehierarki Ophævelse af parenteser Sætte fælles faktorer udenfor parentes Kvadratsætningerne Brøkregning Potenser og rødder Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer på pågældende regneregler og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Evaluering: Kommentarer til præsentationen Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 6 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side 24-42

5 Forløb 3 Rette linier samt ligninger og uligheder af første grad Uge Forudsætninger : Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Formål - at eleverne får kendskab til den rette linie / den rette linies ligning og opnår færdigheder til løsning af førstegradsligninger og uligheder - at eleverne får kendskab til matematisk modeldannelse og matematisk beskrivelse af praktiske sammenhænge. Mål Kernestof: Eleverne skal kunne - indse, at den rette linie er det grafiske billede af en mængde ordnede talpar (x,y), hvor y-værdiens afhængighed af x er beskrevet ved ligningen y = ax+b - bestemme y ud fra kendte værdier af x samt bestemme x ud fra en kendt værdi af y - løse èn ligning med èn ubekendt samt løse simple uligheder ( ax+b>tal ; ax+b<tal ) grafisk og ved beregning - bestemme liniens ligning ud fra kendte punkter på linien ( grafisk og ved beregning ) - bestemme liniens ligning ud fra en given hældning og et kendt punkt - løse to ligninger med to ubekendte; dvs. bestemme evt. skæringspunkt mellem to rette linier - løse uligheder af typen ax+b>cx+d og ax+b<cx+d grafisk og ved beregning Supplerende stof: Eleverne skal kunne - arbejde med simpel modeldannelse inden for de økonomiske fag, herunder eksempelvis problemstillinger, hvor der forudsættes lineær sammenhæng mellem enhedspris og afsætning og mellem omkostninger og afsætning - beskrive praktiske sammenhænge, herunder eksempelvis gøre rede for, om der i et givet empirisk tabelmateriale er tale om en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng, og i givet fald formulere denne sammenhæng matematisk. Side 1 af 2 sider

6 Didaktik Primært deduktivt ved gennemgangen af kernestoffet og induktivt ved matematisk modeldannelse og praktisk anvendelse. IT Excel regneark og grafregner ( TI83/84 ) inddrages løbende i undervisningen. Evaluering Tilbagemelding på øvelses- og afleveringsopgaver. Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 12 lektioner à 60 minutter.

7 Forløb 4: 2. gradspolynomier Område: Algebra og analyse. Uge Forudsætninger: Forløb 3: Rette linier samt folkeskolens afgangsprøve. Formål: Eleverne skal få kendskab til 2. grads polynomier mht parametre, graf samt anvendelse i forbindelse med simpel modelanvendelse. Mål: Eleverne skal ud fra parametrene kunne beskrive grafen, bestemme toppunkt og nulpunkter. Ud fra en simpel pris funktion kunne bestemme omsætningsfunktionen. Kernestof: Supplerende stof: Parametrenes (herunder d) betydning for et 2. grads polynomium Bestemmelse af toppunkt og tegning af graf Beregning af nulpunkter Faktorisering af et 2. grads polynomium ud fra nulpunkter Fortegnsundersøgelse og monotoniforhold for et 2. grads polynomium Anvendelse af 2. grads polynomier specielt i forbindelse med prisfunktioner og omsætning Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer regneregler og elevaktiviteter, hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Evaluering: Kommentarer præsentation på klassen samt tilbagemelding på afleverings opgave og karakter for multiple choice. Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 10 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side

8 Forløb 5: Algebra/Det gyldne snit Område: Supplerende stof Uge 4-5 Forudsætninger : Ingen, udover folkeskolens afgangsprøve. Andre fag: Dansk og evt. afsætning Formål : At eleverne får kendskab til og kan arbejde med det gyldne snit og gyldne rektangler. Mål: Eleverne skal kunne: Definere et gyldent rektangel Definere det gyldne snit Give eksempler på hvor man i dagligdagen finder gyldne rektangler og anvender det gyldne snit Kernestof: Pythagoras læresætning Supplerende stof: Konstruktion af gyldne rektangler Konstruktion af det gyldne snit Bevis: Hvordan et gyldent rektangel konstrueres Bevis: Hvordan det gyldne snit findes Didaktik: Undervisningen er primært induktiv. Arbejdsformer: Studiemetoder: Produkter: Gruppearbejde Casebaseret Øvelsesopgaver Caseopgave (1 elevtime) Fremlæggelse af caseopgave og beviser

9 Evaluering: Respons på øvelsesopgaver Kommentarer til fremlæggelse Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 8 lektioner á 60 min. Materialer: Eigil Peter Hansen: Matematik i kunsten, Munksgaard 1993 Side: 7-9, 32-42, Forholdet mellem siderne i et gyldent rektangel - Konstruktion af et gyldent rektangel og bevis heraf - Sådan laves det gyldne snit Bevis: Punktet p deler liniestykket i det gyldne snit. Hentet på: side 1

10 Forløb 6 : Matematisk analyse Uge 5-8 Forudsætninger : Folkeskolens afgangsprøve Forløb 3 : Rette linier Forløb 4 : Andengradspolynomier Formål Det er formålet - at eleverne får kendskab til det generelle funktionsbegreb herunder forståelse for funktion som en éntydig sammenhæng mellem en uafhængig variabel og en afhængig variabel - at eleverne får kendskab til en struktureret standardanalyse af en matematisk funktion Endvidere er det formålet - at eleverne får kendskab til stykkevis definerede funktioner Følgende funktionstyper indgår: Primært førstegrads- og andengradsfunktioner samt stykkevis lineære funktioner. Andre funktionstyper end de ovenfor nævnte kan også inddrages, f.eks. i forbindelse med gennemgangen af det generelle funktionsbegreb, og i forbindelse med gennemgangen af funktionsanalysen baseret på grafiske aflæsninger. Mål Kernestof: Eleverne skal kunne beskrive en funktion - sprogligt - ved hjælp af en regneforskrift - ved hjælp af en tabel og - ved hjælp af grafen i et koordinatsystem Endvidere skal eleverne - have kendskab til begreberne definitionsmængde og værdimængde - kunne bestemme nulpunkter og udarbejde fortegnsundersøgelse - kunne bestemme monotoniforhold og ekstrema ud fra såvel grafiske betragtninger som ud fra argumenter om parametre - kunne faktorisere funktioner af højere grad - kunne redegøre for parametrenes betydning for grafens forløb samt redegøre for parametrene ud fra grafens forløb - have kendskab til stykkevis definerede funktioner herunder

11 stykkevis lineære funktioner Side 1 af 2 sider - kunne tegne grafen for en stykkevis defineret funktion ud fra en regneforskrift samt anvende grafen til aflæsninger - kunne opstille en regneforskrift for en stykkevis lineær funktion ud fra en praktisk problemstilling. Didaktik Undervisningen er primært induktiv Tilrettelæggelse/ Vekselvirkning mellem lærerpræsentation og elevfremlæggelse studiemetoder Evaluering Kommentarer til elevfremlæggelserne samt tilbagemelding på 1-2 traditionelle afleveringsopgaver ( 3 elevtimer pr. afleveringsopgave ) IT Primært grafregner ( TI 83/ TI 84 ). Tilrettelæggelse Materialer Forløbet er planlagt til 12 lektioner á 60 min. Antonius, Clausen og Hansen: Bind 1 : Side Side ( REPETITIONSSTOF) Side ( REPETITIONSSTOF) Side Side ( REPETITIONSSTOF) Bind 2: Side ( fotokopieres )

12 Forløb nr. 7: Ugerne 11, 12, 13 og 14 : Matematisk analyse Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 12 timer á 60 minutter Delemner Eksponentielle funktioner Andre væksttyper, lineær - Logaritmefunktioner Funktionspapirer og Excel og potensvæks t (kernestof 9 timer) (supplerende stof 3 timer) Formål At eleverne får kendskab til og kan arbejde indgående med forskellige typer af vækstfunktioner, herunder specielt eksponentialfunktioner. Mål Eleverne skal kunne: identificere eksponentielle sammenhænge og skelne sådanne fra andre typer af vækst beskrive en eksponentiel udvikling grafisk og analytisk anvende eksponentielle funktioner til modellering anvende viden om eksponentiel vækst til løsning af konkrete problemer anvende logaritmefunktioner log(x) og ln(x) til analystisk løsning af eksponentielle ligninger Dette fordrer, at eleverne skal kunne håndtere: indtegning af eksponentielle funktioner i såvel et almindeligt som et enkeltlogaritmisk koordinatsystem opstilling af en regneforskrift for en eksponentiel funktion ud fra f.eks. en tekst og/eller to kendte punkter på grafen løsning af eksponentielle ligninger ved aflæsning og/eller ved hjælp af IT og/eller logaritmefunktioner 3 typer af koordinatsystemer funktionspapirerne, enten fysisk eller v.hj.a. Excel

13 Forudsætninger (Elev og IT faciliteter) Elev : Folkeskolens Afgangsprøve i Matematik samt Funktioner 1 fra Matematisk analyse IT : Fuld adgang til Excel og Intra-/Internet i samtlige timer og mulighed for projicering af skærmbilleder på storskærm i undervisningslokalerne. Eleverne skal være i besiddelse af en grafisk lommeregner (TI 83/84 eller lignende) Metode Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemer, der indeholder eksponentiel vækst, f.eks. sammensat rentesregning, afskrivning efter saldometoden, vækst i bakteriekulturer, radioaktivt henfald, befolkningsmodeller mm. den induktive metode. Den deduktive metode anvendes kun ved den formelle løsning af eksponentielle ligninger (brug af logaritmefunktioner) samt ved udledning af formlerne til bestemmelse af de to konstanter, der indgår i forskriften for en eksponentiel funktion, når den vides at gå gennem to kendte punkter IT/Teknik De faglige mål opnås bl.a. ved at IT løbende integreres i undervisningen, idet regneark(excel) og lommeregner(ti 83/84) anvendes sideordnet. Evaluering/Produkter Emneopgave (8 elevtimer) Traditionel opgave, der afleveres i uge 12 (2 elevtimer) Tilrettelæggelse Se særskilt lektionsplan for Matematik C, forår 2006

14 Forløb 8: Finansiel regning Uge Forudsætninger: Eksponentielle udviklinger samt folkeskolens afgangsprøve. Formål: Eleverne skal kunne forstå rentesregning og annuitetsregning til bestemmelse af kapitalværdier på forskellige tidspunkter samt sætte annuiteter i forbindelse med opsparing og gældsættelse. Mål: Kernestof: Supplerende stof: Eleverne skal kunne udlede alle fire parametre i formlen for rentesregning, samt udlede formlerne. Kunne anvende annuitetsformlerne til beregning af alle parametrene. Bruge excel og lommeregner til at beregne ovennævnte. Beregne kapitalværdier til forskellige tidspunkter. Bestemme og udlede renten pr. termin og antallet af terminer ud fra formlen for rentes regning. Bestemme fremtidsværdien og nutidsværdien for en annuitet, herunder bestemme ydelse, antal terminer og renten pr. termin. Kunne anvende excel og lommeregner til bestemmelse af ovennævnte. Simpel investeringsterori, hvor eleven ud fra kapitalværdimetoden skal kunne vurdere om en investering er fordelagtig. Didaktik: Undervisningen er primært deduktiv, hvor der tages udgangounkt i konkrete eksempler/små cases. Udledningen af formler vil være induktiv. Tilrettelæggelse/ Studiemetoder: IT: Vekselvirkning mellem lærerpræsentation, hvor underviseren præsenterer regneregler og udleder disse, samt elevaktiviteter hvor eleverne indøver reglerne og efterfølgende præsenterer resultaterne for hinanden. Lommeregner til beregning inkl. finansielt program. Excel specielt til større beregninger herunder amortiseringspalner. Evaluering: Kommentarer til præsentation på klassen samt tilbagemelding på opgaver/cases og karakter for multiple choice.

15 Tilrettelæggelse Forløbet er planlagt til 15 lektioner á 60 min. Materialer: Antonius, Clausen og Hansen: Matematik B1 side

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Ann Risvang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012. Institution ZBC Næstved. Uddannelse Hhx. Fag og niveau Matematik C. Lærer(e) Hold Lars Westermann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jarl Mølgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Mette Engelbrecht

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2012 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012/2013 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik, niv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik B ( Valghold ) Lærer(e) LSP (

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Campus Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 (denne beskrivelse dækker efterår 2011 og forår 2012) Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B (Valghold) PEJE

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Uddannelse. Basal talbehandling. Lineære funktioner. Eksponentielle funktioner. Beskrivende statistik

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Uddannelse. Basal talbehandling. Lineære funktioner. Eksponentielle funktioner. Beskrivende statistik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 - juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau HHX Matematik niveau B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012/2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niv.c Ejner Husum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold IBC Aabenraa HHX Matematik C Lars Erik Henriksen 1HHI 1 Funktioner og polynomier a) Lave en grafisk funktionsanalyse. 1. Definitionsmængde.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2010/11.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2010/11. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Zealand Business College Hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution IBC Fredericia Middelfart afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Klasse/hold Fag og niveau Lærer Hh1c Matematik C MAN Oversigt over undervisningsforløb 1 Beskrivende statistik 2 1. grads polynomier 3 2. grads polynomier 4 Eksponentielle funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik B Frede

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/2012 ZBC Ringsted Hhx Matematik B Jens Jørvad 12hhx21 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Alexander

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Matematik C Nst 16A Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg Hf Mat C Lars Kehlet Hansen (LKH)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere