Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik A Anette Nielsen Hold Hold 40 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Algebra Beskrivende statistik Funktioner Finansiel regning Lineær programmering Geometri og trigonometri Differentialregning Vektorer i planen og vektorer i rummet Keglesnit Funktioner i to variable kvadratisk optimering Integralregning Differentialligninger Sammensat funktion og omvendt funktion

2 Titel 1 Algebra Kernestof: Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s timer Regnehierarki Brøkregning Regning med parenteser: Hæve og sætte parenteser herunder sætte fælles faktorer udenfor parentes Kvadratsætningerne Opgaveløsning individuelt og gruppevist Opgavegennemgang Traditionel afleveringsopgave

3 Titel 2 Beskrivende statistik Kernestof: Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s Søren Antonius m.fl.: Matematik C, 2.udgave, Systime 2006 s timer beskrivelse af et givet talmateriale vedr. enkeltstående og/eller grupperede observationer som tabel eller graf. De statistiske deskriptorer middeltal/gennemsnit, typetal, median og kvartiler frekvens og summeret frekvens. Grafer for tæthedsfunktion og sumfunktion/ fordelingsfunktion bestemmelse af middeltal og spredning i det generelle tilfælde fraktiler generelt variansmål indextal Opgaveløsning individuelt og gruppevist. Opgavegennemgang. Anvendelse af TI-84

4 Titel 3 Funktioner Kernestof: Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s Søren Antonius m.fl.: Matematik B, 1 udgave, Systime 2006 s timer funktionsbegrebet generelt (sammenhænge) herunder forskellige repræsentationsformer for funktioner. Desuden begreberne oprindelse (Dm), værdi (Vm) og nulpunkter polynomier af vilkårlig grad generelt og ud fra funktionsgraferne (nulpunkter, fortegn, ekstrema, monotoni, se Titel 7 differentialregning) opstilling af regneforskrift for lineære og eksponentielle funktioner ud fra f.eks. tekst eller graf (to punkter). Løsning af lineære, andengrads- og eksponentielle ligninger/uligheder ved beregning, herunder nulreglen logaritmefunktioner generelt som omvendte funktioner til eksponentialfunktioner og anvendelse af samt beviser for logaritmeregnereglerne ln(a n ), ln(ab) og ln(a/b) potensfunktioner herunder opstilling af regneforskrift ud fra tekst eller graf (alm. koordinatsystem). Løsning af ligninger/uligheder ved beregning stykkevis definerede funktioner. Tegning af graf ud fra forskrift og anvendelse af grafen til aflæsninger. Opstilling af regneforskrift for stykkevis defineret funktioner ud fra andre repræsentationer (f.eks. tekst) af funktionen omvendte (inverse) funktioner herunder begrebet injektiv funktion, og bestemmelse af en forskrift for f -1 ud fra forskrift for f. Skitse af grafen for f -1 ud fra grafen for f og sammenhængen mellem opgaven "at løse en ligning" og opgaven "at finde en funktionsværdi for f -1 " funktionskompositioner generelt (sumfunktion, differensfunktion, produktfunktion og sammensat funktion) samt egenskaber for funktionskompositionerne sammensatte funktioner generelt (herunder også simple skalaændringer) funktioner af to variable (forskrift og graf for niveaukurver)( Se titel 5: Lineær programmering). r

5 Opgaveløsning individuelt og gruppevist Opgavegennemgang

6 Titel 4 Finansiel regning Kernestof: Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s timer kapitalværdien på tidspunkt n og på tidspunkt 0 begrebet "gennemsnitlig rente" viden om at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt nutidsværdi, fremtidsværdi, ydelse, rentefod, antal terminer samt restgæld for en annuitetsgæld herunder anvendelse af hjælpemidler til bestemmelsen beviserne for (udledningerne af) formlerne til: bestemmelse af kapitalværdien på tidspunkt n bestemmelse af fremtidsværdien af en annuitetsopsparing bestemmelse af nutidsværdien af en annuitetsgæld bestemmelse af restgælden på tidspunkt t. Opgaveløsning individuelt og i grupper med efterfølgende opgavegennemgang Anvendelse af TI-84 til Finansiel regning

7 Titel 5 Lineær programmering Kernestof Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s Søren Antonius m.fl.: Matematik C, 2.udgave, Systime 2006 s timer beskrivelse og indtegning af polygonområder ved hjælp af lineære uligheder begrebet kriteriefunktion og begrebet lineære funktioner af to variable - herunder omskrivning til niveaulinjer løsning af lineære programmerings-problemer vha. hjørnepunktsinspektion og vha. forskydning af niveaulinie. Eksistens og beliggenhed af en optimalløsning Følsomhedsanalyse Opgaveløsning herunder modelidentifikation og modelopstilling Opgavegennemgang

8 Titel 6 Geometri og trigonometri herunder trigonometriske funktioner Kernestof Søren Antonius m.fl.: Matematik B 1, 1. udgave, Systime 2000 s Søren Antonius m.fl.: Matematik B 2, 1. udgave, Systime 2000 s (trigonometriske funktioner) 25 timer klassisk geometri trigonometriske størrelser og relationer symbolsk arbejde med trigonometri beviser for trigonometriske relationer anvendelse af trigonometri til modellering herunder oversættelse mellem praktiske problemstillinger og trigonometri løsning af trigonometriske problemer skift mellem grafisk og analytisk repræsentation Trigonometriske funktioner trigonometriske funktioner transformationer af trigonometriske funktioner differentiation af trigonometriske funktioner Opgaveløsning (individuelt og gruppebaseret Opgavegennemgang

9 Titel 7 Differentialregning Kernestof Søren Antonius m.fl.: Matematik B 2, 1. udgave, Systime 2001 s , s Supplerende stof: Søren Antonius m.fl.: Matematik B 2, 1. udgave, Systime 2001 s timer differentialkvotienten f ' defineret både i et enkelt punkt som hældningskoefficienten for tangenten i dette punkt og defineret ud fra differenskvotienten. Begrebet "den afledte funktion" f ' i de generelle tilfælde for polynomier, eksponentielle funktioner, den naturlige logaritmefunktion, potensfunktioner, sammensatte funktioner, sum- og differensfunktioner, produktfunktioner, polynomiumsbrøker sammensatte, inkl. beviser for regnereglerne for differentialkvotienten for sum-, differens-, produktfunktioner, brøker og sammensatte funktioner tangentligninger ud fra et kendt røringspunkt og bestemmelse af tangentens røringspunkt ud fra oplysning om tangentens hældning sammenhængen mellem ekstrema for f og nulpunkterne for den afledte funktion og sammenhængen mellem monotoniforholdene for f og fortegnet for f ' f '' og udledning af f '' for kendte funktionstyper. Sammenhængen mellem fortegnet for f '' og krumning af grafen for f. Begreberne progressiv vækst, degressiv vækst, konveks funktion og konkav funktion ligninger for vendetangenterne til grafen for f, og sammenhængen mellem vendetangentens røringspunkt og nulpunkterne for f '' begrebet asymptoter, samt bestemmelse af disse for polynomiumsbrøker Opgaveløsning Opgavegennemgang

10 Titel 8 Vektorer i planen og vektorer i rummet Kernestof: Peter Bregendal m.fl.: Matematik A, 1. udgave, Systime 2002 s Supplerende: Nils-Victor Jensen.: Matematik for adgangskursus 4, 2. udgave, OP-forlag Aps 1995 s timer I planen definition af vektor, nulvektor og egentlige vektorer regneregler for vektorer grafisk såvel som udfra vektorkoordinater vektorlængde, vektorprodukt, vinkel mellem vektorer, areal og skalarprodukt stedvektorer, tværvektorer, parallelle vektorer og vinkelrette vektorer I rummet koordinatsystemet i rummet vektorer i rummet linier og planer i rummet skæringspunkter mellem linier og planer Opgaveløsning Opgavegennemgang

11 Titel 9 Keglesnit Supplerende stof: Peter Bregendal m.fl.: Matematik A, 1. udgave, Systime 2002 s timer Keglesnittene: punkt, linje, cirkel, parabel, ellipse og hyperbel beskrevet både geometrisk, grafisk og analytisk karakteristika (brændpunkter, ledelinjer, toppunkter, centrum, asymptoter) for de enkelte keglesnit udledning af ligninger for keglesnittene ud fra geometriske beskrivelser genkende og beskrive de forskellige keglesnit ud fra værdi af koefficienterne i ligningerne Klassegennemgang (kombineret med kvadratisk programmering) Opgaveløsning Traditionelle afleveringsopgaver

12 Titel 10 Funktioner af to variable kvadratisk optimering Kernestof og supplerende stof Peter Bregendal m.fl.: Matematik A, 1. udgave, Systime 2002 s timer Optimering af kvadratiske funktioner, hvor niveaukurverne er - cirkler - ellipser - parabler både ved opstilling af andengradsligning og ved substitution og differentiation. Klassegennemgang Opgaveløsning (kombineret med keglesnit) Traditionelle afleveringsopgaver

13 Titel 11 Integralregning Kernestof og supplerende Peter Bregendal m.fl.: Matematik A, 1. udgave, Systime 2002 s timer Begreberne bestemt og ubestemt integral Regneregler for integration af sum og differens, integration ved substitution og partiel integration Arealberegning vha. integralregning Klassegennemgang Opgaveregning Traditionelle afleveringsopgaver

14 Titel 12 Differentialligninger Supplerende stof: Peter Bregendal m.fl.: Matematik A, 1. udgave, Systime 2002 s timer begrebet differentialligninger løsning af 1. ordens separable differentialligninger vækstmodeller: genkende forskellige vækstformer ud fra den tilhørende differentialligning Klassegennemgang Opgaveregning Traditionelle afleveringsopgaver

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3

Opvarmningsopgaver. Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3. Forkort brøken. Gang parentesen ud: (x 0 + x) 3 eks. Intro til differentialregning side 1 Opvarmningsopgaver 10. november 2012 12:58 Gang parentesen ud: Forkort brøken: Gang parentesen ud: (1.5 + x) 2 (1 + x) 3 Gang parentesen ud: Forkort brøken (x

Læs mere