Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik B 1. år: Dorthe Jørstad/Folmer Laursen 2. år: Folmer Laursen HH213MATB3 Valgholdet er sammensat af elever fra to klasser, A-klassen, der havde Dorthe Jørstad og F-klassen, der havde Folmer Laursen på 1. år. Undervisningsbeskrivelserne for disse to hold er kopieret ind i dette dokument under oversigten for forløb på 2. år. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb på 2. år Titel 1 Lineær programmering Titel 2 Funktionsundersøgelse Titel 3 Differentialregning Titel 4 Grundlæggende funktionskendskab Titel 5 Annuitetsregning Titel 6 Sandsynlighedsregning Titel 7 Statistik 2 (Endvidere er der løbende blevet samlet op på emnerne fra 1. år af uddannelsen, herunder anvendelser af disse emner (supplerende stof)). Desuden er der arbejdet med udledning og beviser af diverse formler. Side 1 af 28

2 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb Titel 1 Lineær programmering Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 12) - Beskrivelse og indtegning af polygonområder ved hjælp af lineære uligheder. - Begreberne kriteriefunktion og niveaulinjer. - Løsning af lineære programmeringsproblemer vha. forskydning af niveaulinje og vha. hjørnepunktsinspektion. Supplerende stof: - Anvendelse af lineær programmering i virksomhedsøkonomiske sammenhænge. Anvendelse af LP til modellering. Klasseundervisning, opgaveregning. Emneopgave Side 2 af 28

3 Titel 2 Funktionsundersøgelse Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen og Johnny Weile (2011): Matematik B. Systime, Århus. Egne noter. - Funktionsbegrebet generelt, herunder regneforskrift, graf, definitionsmængde og værdimængde, nulpunkter og fortegn ekstrema og monotoniforhold. - Polynomier af højere grad herunder bestemmelse af fortegn, nulpunkter, monotoniforhold, ekstrema og røringspunkt for en eventuel tangent. - Forhold, der vedrører polynomier af højere grad i faktoriseret form og ud fra funktionsgraferne (nulpunkter, fortegn, ekstrema, monotoniforhold). - Bestemmelse af tangentens ligning. Supplerende stof: - Vendetangenter. - Anvendelser: Omkostningsfunktioner og overskudsfunktioner, herunder grænseomkostninger. Degressiv og progressiv vækst. Introduktion til og anvendelse af CAS-programmet Maple Klasseundervisning, opgaveregning Emneopgave Side 3 af 28

4 Titel 3 Differentialregning Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen og Johnny Weile (2011): Matematik B. Systime, Århus. Egne noter. - Begreberne differentialkvotient og afledt funktion, f '. - Sammenhængen mellem fortegnet for f ' og monotoniforholdene for f. - Sammenhængen mellem mulige ekstrema for f og nulpunkterne for f '. - Tangentligninger bestemt ud fra et kendt røringspunkt og bestemmelse af tangentens røringspunkt ud fra oplysninger om tangenthældningen. - Regneregler for differentiation af sum, differens og konstant gange funktion. - Bestemmelse af f ' for polynomier, eksponentielle funktioner, den naturlige logaritmefunktion og potensfunktioner. 2 - Differentiation af x, inkl. bevis. - Differentiation af lineær funktion, inkl. bevis Supplerende stof: - Begrebet den anden afledte ( f ''). - Sammenhængen mellem fortegnet for f '' og grafens krumningsforhold, herunder begreberne progressiv og degressiv vækst, konveks og konkav funktion samt vendetangent. - Regneregel for differentiation af sammensatte funktioner. Anvendelser, bevisførelse Anvendelse af CAS-programmet Maple Klasseundervisning, opgaveregning Emneopgave Side 4 af 28

5 Titel 4 Grundlæggende funktionskendskab Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 8, side ) Antonius, Søren, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen og Johnny Weile (2011): Matematik B. Systime, Århus Noter - Logaritmefunktionerne log(x) og ln(x) defineret som omvendte funktioner til eksponentialfunktioner. n - Regneregler inkl. beviser for log( x ), log( ab ) og log( a / b), og samme regler for ln(x). - Udledning af formler til bestemmelse af forskrift for lineær og eksponentiel funktion samt potensfunktion. - xy-plot af datamateriale og karakteristika ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge samt anvendelse af regression. - Irrationale funktioner, løsning af ligninger. - Irrationale funktioner, differentiation. Anvendelser, bevisførelse Klasseundervisning, opgaveregning Side 5 af 28

6 Titel 5 Annuitetsregning Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 11) Egne noter. Kernestof - Udledning af formler til bestemmelse af kapitalværdien til tidspunkt n, fremtidsværdi og nutidsværdi af en annuitet. Bevisførelse Klasseundervisning. Side 6 af 28

7 Titel 6 Sandsynlighedsregning Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen og Johnny Weile (2011): Matematik B. Systime, Århus. (Kapitel 7 og 8) Kernestof - Grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsbegreber, sandsynlighedsfelt. - Stokastiske variable, herunder middelværdi, varians og standardafvigelse. - Binomialfordelingen. - Normalfordelingen. - Middelværdi, varians og standardafvigelse (spredning) i disse fordelinger. - Konfidensintervaller for sandsynlighedsparameteren i binomialfordelingen og middelværdien i normalfordelingen med ukendt varians (standardafvigelse) Supplerende stof: - Betingede sandsynligheder og uafhængighed - Konfidensintervaller for middelværdien i normalfordelingen med kendt varians. Anvendelse af EDB (Excel og GeoGebra) til beregninger. Klasseundervisning, opgaveregning. Emneopgave. Side 7 af 28

8 Titel 7 Statistik 2 Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen og Johnny Weile (2011): Matematik B. Systime, Århus. (Kapitel 9) Kernestof - Beskrivende statistik, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation af data. - Repræsentative undersøgelser, herunder forståelse for begreberne population og stikprøve. - Chi-i-anden test til test for uafhængighed mellem to kvalitative variable, herunder forventede værdier, kritisk værdi, frihedsgrader, signifikansniveau og signifikanssandsynlighed. Anvendelse af EDB ( Excel og GeoGebra) til beregninger og præsentation. Klasseundervisning, opgaveregning. Emneopgave. Side 8 af 28

9 Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Dorthe Jørstad H1A Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 FDB-Projekt Beskrivende statistik Erhvervsøkonomisk forløb Regningsarter og procentregning Lineære funktioner Andengradsfunktioner Titel 7 Finansielregning del 1 Titel 8 Titel 9 Metode og statistik Eksponentielle- og potensfunktioner Titel 10 Finansielregning del 2 Titel 11 Supplerende Projekt Side 9 af 28

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 FDB-Projekt Litteratur: Egenproducerede noter Beskrivende statistik med diskrete og kontinuerte og kategoriske variable. Hyppighed, frekvens og summeret frekvens. Typetal, gennemsnit og kvartiler. Informationssøgning og grafisk præsentation af data. Indextal Omfang 1 uge At kunne identificere matematiske problemstillinger og forslå løsningsmetoder, herunder it-baserede løsningsmetoder indenfor et kendt problemfelt fra fagets indhold. Indledende arbejde med at gennemføre modelleringer ved hjælp af statistiske databehandlinger. Klasseundervisning, gruppearbejde, Anvendelse af Excel regneark. Side 10 af 28

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Beskrivende statistik Litteratur: Bregendal, Nitschky Schmidt, Vestergaard: MAT C, (systime ) Beskrivende statistik med diskrete og kontinuerte og kategoriske variable. Hyppighed, frekvens og summeret frekvens. Mindsteværdi, størsteværdi, typetal/-interval, median, gennemsnit, variationsbredde, kvartilafstand, varians, standardafvigelse (spredning), kvartiler og fraktiler. Konstruktion af tabeller og grafisk præsentation af data. Population og stikprøve At kunne identificere matematiske problemstillinger og forslå løsningsmetoder, herunder it-baserede løsningsmetoder indenfor et kendt problemfelt fra fagets indhold. Indledende arbejde med at gennemføre modelleringer ved hjælp af statistiske databehandlinger. At kunne ræsonnere sig frem til validiteten af fundne resultater. At kunne betjene forskellige repræsentationer, afhængig af sammenhæng. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Anvendelse af programmet GeoGebra og deskriptiv statistik Emneopgave Test Side 11 af 28

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Erhvervsøkonomisk forløb Litteratur: Bregendal, Nitschky Schmidt, Vestergaard: MAT C, (systime ) Indekstal Udtræk af data fra databaser. Grafisk præsentation af data Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold. Moddellering, analysere og matematisere det område man vil modellere. Kommunikere og formidle talmateriale. Anvendelse af IT til grafisk fremstilling af data. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Arbejde med Excel. Projekarbejde. Desuden selvstændigt arbejde med virksomheden med mulighed for vejledning inden for de matematiske emner. Side 12 af 28

13 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Regningsarter og procentregning Litteratur: Diverse materiale Regningsarters hierarki, løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder Procentregning Index tal Supplerende stof: Brøk regneregler Træne eleverne i at regne for at bidrage til at opnå de matematiske kernekompetencer Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Emneopgave Test Side 13 af 28

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Lineære funktioner Litteratur: Bregendal, Nitschky Schmidt, Vestergaard: MAT C, (systime ) Rette linjer: linjer, ligninger, uligheder. Den rette linje som en sammenhæng mellem x og y. Løsning af ligninger og uligheder samt sammenhængen til den rette linje. Grundlæggende funktionskendskab: det generelle funktionsbegreb, herunder forskellige repræsentationsformer for samme funktion. Begreberne definitionsmængde og værdimængde, nulpunkter og fortegnsvariation. Bestemmelse og betydning af parametrene a og b. Tegning af graf ud fra forskrift og bestemmelse af forskrift ud fra graf. xy-plot af datamateriale, regression vha. IT Supplerende stof: Omkostnings- og omsætningsfunktioner. Udbuds- og efterspørgselsfunktioner. Stykkevis lineære funktioner. Anvendelse af stykkevis lineær funktion. Dobbeltuligheder Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold. Anvendelse af funktionsbegrebet til modellering af forhold relateret til virksomhedsøkonomi, afsætning og samfundsfag. Anvendelse af IT til xy-plot af datamateriale samt regression. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Emneopgave Test Side 14 af 28

15 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 6 Andengradsfunktioner Litteratur: Søren Antonius, Robert Clausen. Hans Henrik Hansen: Matematik B1, (Systime) - Bestemmelse af regneforskrift, definitionsmængde og værdimængde, samt fortegnsvariation - Parametrenes betydning for grafen og bestemmelse af parametre ud fra graf. - Bestemmelse af nulpunkter og toppunkt ved aflæsning og ved beregning. - Løsning af andengradsligninger. Supplerende stof: - Anvendelse af andengradsfunktioner til modellering af omsætningsog overskudsfunktioner. Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold. Ræsonnere sig frem til validiteten og sammenhængen af konstanter Anvendelse af funktionsbegrebet til modellering af forhold relateret til virksomhedsøkonomi, afsætning og samfundsfag. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Anvendelse af GeoGebra/graph til manipulation af polynomier. Emneopgave Test Side 15 af 28

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 7 Finansiel regning del 1. Litteratur: Søren Antonius, Robert Clausen. Hans Henrik Hansen: Matematik B1, (Systime) Sammensat rentesregning: - Fremskrivning og tilbageskrivning af kapital. - Bestemmelse af rentefod og terminsantal. - Bestemmelse af gennemsnitlig og effektiv rente. Og kendskab til ÅOP (årlig omkostning i procent) - Viden om, at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt. - Sammenhæng mellem rentesregning og eksponentiel udvikling. Modellering af matematiske data. Ræsonnement om validitet af de fremkomne resultater Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Emneopgave Test Side 16 af 28

17 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 8 Metode og statistik Litteratur: Søren Antonius, Robert Clausen. Hans Henrik Hansen: Matematik B1, (Systime) Diverse materiale I samarbejde med samfundsfag, se på forskellige metoder og statistik. Genopfriskning af grafisk fremstilling. Modellering af matematiske data. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Side 17 af 28

18 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 9 Eksponentielle- og potensfunktioner Litteratur: Søren Antonius, Robert Clausen. Hans Henrik Hansen: Matematik B1, (Systime) - Beregning af forskrift for eksponentielle funktioner - Grafisk afbildning i et sædvanligt koordinatsystem. - Grafisk løsning af eksponentiel ligning. - Bestemmelse af fordoblings- og halveringskonstant. - xy-plot af datamateriale, regression vha. IT. - Beregning af forskrift for potensfunktioner - Introduktion til logaritmefunktioner - Værdimængde, definitionsmængde, nulpunkter og fortegnsvariation for eksponentiel og potensfunktioner Supplerende stof: - Bestemmelse af forskrift ud fra oplysninger i en tekst. - Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter vha. formler. - Løsning af simple eksponentielle ligninger på formen ba x vha. logaritmefunktioner. - Grafisk afbildning på enkeltlogaritmisk papir y Anvendelser i andre fagområder. Anvendelse af GeoGebra / graph (og Excel) til xy-plot og regression. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Emneopgave Test Side 18 af 28

19 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 10 Finansiel regning 2 Litteratur: Søren Antonius, Robert Clausen. Hans Henrik Hansen: Matematik B1, (Systime) Annuitetsregning: - Opsparingsformlen (fremtidsværdi af en annuitet) og formler til bestemmelse af ydelse og ydelsesantal. - Gældsformlen (nutidsværdi af en annuitet) og formler til bestemmelse af ydelse og ydelsesantal. - Restgæld. - Amortisationsplaner. - Serielån og fast lån Anvendelser i økonomi. Udvælgelse af den rette model (formel) til beskrivelse af et konkret problem. Sammenhængen mellem formelværdierne i gælds- og restgældsformlen og amortisationsplanens værdier. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Anvendelse af regneark (excel) Emneopgave Test. Side 19 af 28

20 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 11 Supplerende projekt Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål identificere matematiske problemstillinger og foreslå løsningsmetoder håndtere simple formler der er desuden lagt vægt på ræsonnementskompetencen Supplerende stof Projektarbejde i grupper/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/fremlæggelse Side 20 af 28

21 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik C Folmer Laursen HH112F Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Tal og algebra Titel 2 Beskrivende statistik Titel 3 Lineære funktioner Titel 4 Andengradsfunktioner Titel 5 Eksponentielle funktioner Titel 6 Potensfunktioner Titel 7 Rentes- og annuitetsregning Side 21 af 28

22 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Tal og algebra Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 2, 3 og 6) Algebra: Flerleddede størrelser, regning med parenteser, ligninger, uligheder, faktorisering. Begrebet grundmængde. Regnearternes hierarki, reduktion. Procentregning, indekstal. Supplerende stof: Anvendelse af ligninger i forbindelse med problemløsning. Repetition samt udbygning af grundlæggende færdigheder. Øvelse i håndtering af matematisk symbolsprog. Klasseundervisning, skriftligt arbejde. Side 22 af 28

23 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Beskrivende statistik Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 3) Noter Beskrivende statistik med diskrete og grupperede variable. Hyppighed, frekvens og summeret frekvens. Mindsteværdi, størsteværdi, typetal/-interval, median, gennemsnit, variationsbredde, kvartilafstand, varians, standardafvigelse (spredning), kvartiler og fraktiler. Konstruktion af tabeller og grafisk præsentation af data. Population og stikprøve. Udtræk af data fra databaser. At kunne identificere matematiske problemstillinger og forslå løsningsmetoder, herunder it-baserede løsningsmetoder indenfor et kendt problemfelt fra fagets indhold. Indledende arbejde med at gennemføre modelleringer ved hjælp af statistiske databehandlinger. Klasseundervisning, skriftligt arbejde alene eller i grupper. Anvendelse af Excel regneark. Anvendelse af programmet Deskriptiv statistik Emneopgave Side 23 af 28

24 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Lineære funktioner Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 5 og 6) Rette linjer: linjer, ligninger, uligheder. Den rette linje som en sammenhæng mellem x og y. Løsning af ligninger og uligheder samt sammenhængen til den rette linje. Grundlæggende funktionskendskab: det generelle funktionsbegreb, herunder forskellige repræsentationsformer for samme funktion. Begreberne definitionsmængde og værdimængde. Bestemmelse og betydning af parametrene a og b. Tegning af graf ud fra forskrift og bestemmelse af forskrift ud fra graf. Supplerende stof: Omkostnings- og omsætningsfunktioner. Udbuds- og efterspørgselsfunktioner. Model for lineær afskrivning. Stykkevis definerede funktioner (i dette emne stykkevis lineære funktioner). Anvendelse af stykkevis lineær funktion bl.a. i forbindelse med indkomstskat. Genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold. Anvendelse af funktionsbegrebet til modellering af forhold relateret til virksomhedsøkonomi, afsætning og samfundsfag. Klasseundervisning, skriftligt arbejde. Emneopgave. Side 24 af 28

25 Titel 4 Andengradsfunktioner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 7) - Bestemmelse af y=f(x) ud fra en kendt værdi af x - Parametrenes betydning for grafen og bestemmelse af parametre ud fra graf. - Bestemmelse af nulpunkter og toppunkt ved aflæsning og ved beregning. - Løsning af andengradsligninger. Supplerende stof: - Anvendelse af andengradsfunktioner til modellering af omsætnings- og overskudsfunktioner. Anvendelser i virksomhedsøkonomi og afsætning. Klasseundervisning, skriftligt arbejde. Emneopgave. Side 25 af 28

26 Titel 5 Eksponentielle funktioner Anvendt litteratur: Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 8) - Eksponentiel funktion og eksponentialfunktion. - Grafisk afbildning i et sædvanligt koordinatsystem. - Grafisk løsning af eksponentiel ligning. - Bestemmelse af fordoblings- og halveringskonstant. - xy-plot af datamateriale, regression vha. IT. - Logaritmefunktioner defineret som omvendte funktioner til eksponentialfunktioner. Supplerende stof: - Bestemmelse af forskrift ud fra oplysninger i en tekst. - Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter vha. formler. - Løsning af simple eksponentielle ligninger på formen ba x y vha. logaritmefunktioner. - Anvendelse af eksponentielle funktioner til beskrivelse i andre fagområder, herunder til beskrivelse af afskrivning (saldometoden). Anvendelser i andre fagområder. Anvendelse af Graph (og Excel) til xy-plot og regression. Klasseundervisning, skriftligt arbejde. Emneopgave. Side 26 af 28

27 Titel 6 Potensfunktioner Anvendt litteratur Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 9) - Regneforskrift, graf, definitionsmængde og værdimængde - Afbildning i almindeligt koordinatsystem og dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. - xy-plot af datamateriale, regression vha. IT Supplerende stof: - Afbildning i almindeligt koordinatsystem og dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. - Bestemmelse af forskrift ud fra to punkter vha. formler. Anvendelse af Graph (og Excel) til xy-plot og regression. Klasseundervisning/skriftligt arbejde (opgaver). Emneopgave. Side 27 af 28

28 Titel 7 Rentes- og annuitetsregning Anvendt litteratur Antonius, Søren, Robert Clausen og Hans Henrik Hansen (2001): Matematik B1. Systime, Århus. (Kapitel 11) Sammensat rentesregning: - Fremskrivning og tilbageskrivning af kapital. - Bestemmelse af rentefod og terminsantal. - Bestemmelse af gennemsnitlig og effektiv rente. - Viden om, at kapitalværdien er knyttet til et tidspunkt. - Sammenhæng mellem rentesregning og eksponentiel udvikling. Annuitetsregning: - Opsparingsformlen (fremtidsværdi af en annuitet) og formler til bestemmelse af ydelse og ydelsesantal. - Gældsformlen (nutidsværdi af en annuitet) og formler til bestemmelse af ydelse og ydelsesantal. - Restgæld. - Amortisationsplaner. - Serielån og fast lån Anvendelser i økonomi. Udvælgelse af den rette model (formel) til beskrivelse af et konkret problem. Sammenhængen mellem formelværdierne i gælds- og restgældsformlen og amortisationsplanens værdier. Klasseundervisning/skriftligt arbejde/ anvendelse af regneark (Microsoft Excel). Emneopgave. Side 28 af 28

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2

Spørgsmål Nr. 1. Spørgsmål Nr. 2 Spørgsmål Nr. 1 TITEL: Statistik Definition af beskrivende statistik Opdeling af beskrivende statistik i grupperede observationer og ikke grupperede observationer Deskriptorerne typetal og middelværdi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x =

Svar : d(x) = s(x) <=> x + 12 = 2 6 = 2. x = 4 <=> d(4) = s(4) = 8 dvs. Ligevægtsprisen er 8. Opg 2. <=> x = 4 eller x = 1; <=> x = MAT B GSK august 009 delprøven uden hjælpemidler Opg 1 For en vare er sammenhængen mellem pris og efterspørgsel bestemt ved funktionen d() = + 1 0 1 hvor angiver den efterspurgte mængde og d() angiver

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Læreplan, vejledning og kurser Statistik og vælgeradfærd Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere