Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner, KOM(2013)71 endelig af 14. februar Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. 1. Resumé af forslaget Kommissionen fremsatte den 14. februar 2013 et forslag om et forstærket samarbejde om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner. Forslaget skal ifølge Kommissionen indføre en harmoniseret afgift på finansielle transaktioner i (aktuelt) 11 EU-lande med henblik på at sikre, at finanssektoren i disse lande yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forbundet med den seneste økonomiske og finansielle krise samt at sikre en styrkelse af det indre marked i disse 11 lande gennem et koordineret regelsæt på området. Forslaget medfører, at der pålægges en afgift på finansielle transaktioner foretaget af finansielle institutioner m.v. Der lægges i forslaget op til en bred definition af afgiftsgrundlaget. Ifølge direktivforslaget skal direktivet finde anvendelse fra den 1. januar Baggrund Den 28. september 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner i EU. Da det ikke var muligt indenfor et rimeligt tidsrum at opnå enstemmighed blandt EU27 om forslaget, blev det forkastet. Efter anmodning fra elleve EU-lande (Tyskland, Frankrig, Belgien, Portugal, Østrig, Grækenland, Slovenien, Italien, Spanien, Estland og Slovakiet) og efter bemyndigelse fra Rådet 22. januar 2013, fremsatte Kommissionen den 14. februar 2013 forslag til et forstærket samarbejde om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner. Forslaget indebærer, at der lægges en afgift på finansielle transaktioner (Financial Transaction Tax herefter afgiften) i 11 EU-lande foretaget af finansielle institutioner m.v. Forslaget ligger generelt på linje med EU27-forslaget. Der er foretaget visse justeringer af det oprindelige forslag, fordi der nu er tale om et forstærket samarbejde. 1 Den danske sprogversion blev offentliggjort den 18. februar Side 1 af 15

2 Forslaget fremsættes på baggrund af et ønske om at øge koordineringen af nationale ordninger for beskatning af finansielle tjenesteydelser. En øget koordinering heraf vil ifølge Kommissionen bidrage til en styrkelse af det indre marked. Desuden fremhæver Kommissionen vigtigheden af at sikre, at de finansielle institutioner yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forårsaget af den globale økonomiske og finansielle krise og at sektoren beskattes på lige fod med andre sektorer. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 113. Forslaget skal vedtages med enstemmighed blandt de deltagende lande i Rådet efter høring af Europa- Parlamentet samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg. De ikke-deltagende lande (herunder Danmark) deltager i de tekniske og politiske drøftelser af forslaget men har ingen stemmeret. Reglerne om det forstærkede samarbejde fremgår nærmere af TEU artikel 20 samt TEUF afsnit III. 3. Formål og indhold Formål Ifølge Kommissionen er de overordnede formål med dette forslag de samme som med det oprindelige direktivforslag. Forslaget er begrundet med, at der er behov for at ensarte nationale ordninger for beskatning af finansielle transaktioner for at undgå ukoordinerede nationale skattemæssige tiltag, der fragmenterer og konkurrenceforvrider den finansielle sektor, og dermed hæmmer funktionaliteten af det indre marked. Samtidig skal forslaget sikre, at den finansielle sektor skattemæssigt behandles på lige fod med andre sektorer, og at de finansielle institutioner m.v. kommer til at yde et rimeligt bidrag til dækningen af de omkostninger, som den globale økonomiske og finansielle krise har påført de offentlige finanser. Desuden ønsker Kommissionen med forslaget at mindske tilskyndelsen til uønsket adfærd på de finansielle markeder og dermed forebygge lignende kriser i fremtiden. Indførelsen af en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner i et forstærket samarbejde vil ifølge Kommissionen imødekomme disse mål. Anvendelsesområde Afgiften pålægges finansielle transaktioner, hvor mindst én af deltagerne i transaktionen er en finansiel institution m.v., der er etableret inden for FTTjurisdiktionen (etableringsprincippet). Afgiften pålægges, hvad enten den finansielle institution m.v. handler for egen regning, for en anden persons regning eller optræder på vegne af en af transaktionsparterne. Etableringsprincippet er i forhold til Kommissionens oprindelige forslag suppleret med et udstedelsesprincip. Efter dette princip skal finansielle institutioner, der ikke anses for etableret inden for FTT-jurisdiktionen, betale afgift, hvis de handler med visse finansielle instrumenter udstedt i et deltagerland. Side 2 af 15

3 Finansiel transaktion Begrebet transaktion omfatter køb og salg, samt øvrige aftaler om indgåelse af finansielle forpligtelser, der indebærer en overgang af risiko mellem transaktionsparterne. Afgiften er ikke begrænset til handel på organiserede markeder, f.eks. regulerede markeder, herunder børser eller multilaterale handelsfaciliteter, men skal også betales ved andre former for handel. At transaktionen skal være finansiel betyder, at der skal være tale om transaktioner vedrørende finansielle instrumenter og derivater. Der er således tale om et meget bredt begreb. Afgiften skal f.eks. pålægges transaktioner, der omhandler værdipapirer så som aktier, obligationer og investeringsbeviser, transaktioner der omhandler pengemarkedsinstrumenter, og transaktioner, der omhandler optioner, futures, swaps, renteaftaler og differencekontrakter. Begrebet finansiel transaktion omfatter også genkøbsaftaler, aftaler om udlån af aktier og strukturerede produkter. Selv om der principielt er tale om en finansiel transaktion, er udstedelse af finansielle instrumenter, herunder aktier og obligationer efter forslaget undtaget fra afgiften. Daglige finansielle aktiviteter, så som forsikringsaftaler, realkreditlån, forbrugerkreditter, betalingsservice og køb af valuta, er også undtaget. Hvis disse aktiviteter omfatter finansielle instrumenter, er den efterfølgende handel med disse finansielle instrumenter omfattet af afgiften. Finansieres fx boliglån ved udstedelse af bagvedliggende finansielle instrumenter, såsom realkreditobligationer, er den efterfølgende handel hermed omfattet. Desuden omfattes udstedelse og indløsning af beviser i investeringsinstitutter, herunder investeringsforeninger af afgiften. Ligeledes undtages transaktioner med EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, Den Europæiske Investeringsbank og de organer som er oprettet af EU og Euratom, og er omfattet af protokollen om EU s privilegier og immuniteter, i det omfang dette ikke medfører konkurrenceforvridninger. På tilsvarende vis er transaktioner med internationale organisationer og organer, der er anerkendt som sådanne af de kompetente myndigheder i værtsstaten ikke omfattet af forslaget. Derudover undtages transaktioner udført i forbindelse med visse omstruktureringer. Endelig er transaktioner med de deltagende landes centralbanker ikke omfattet af forslaget. Afgiften pålægges som udgangspunkt hver enkelt transaktion. Ved indgåelse af derivataftaler, der indebærer at en række øvrige finansielle instrumenter stilles til rådighed for parterne, er det ikke alene derivataftalen, der omfattes af afgiften, men også de øvrige finansielle instrumenter der pålægges afgiften. For at modvirke skatteunddragelse er der medtaget en bestemmelse om, at der kan ses bort fra konstruerede arrangementer uden forretningsmæssig begrundelse, hvis hovedformål er at undgå beskatning og at opnå skattemæssige Side 3 af 15

4 fordele. Sådanne arrangementer skal behandles i forhold til deres økonomiske substans og derfor pålægges afgift. Derudover skal et depotbevis anses for udstedt i en deltagende medlemsstat, hvis hovedformålet med at handle med depotbeviset i stedet for det underliggende aktiv er at undgå beskatning. Hvad er en finansiel institution m.v.? Betegnelsen finansiel institution m.v. dækker over en bred vifte af finansielle enheder. Som eksempel kan nævnes pengeinstitutter og andre kreditinstitutter, forsikrings- og genforsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsforeninger, pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser samt børser og andre organiserede markeder. Endvidere vil også andre enheder, hvor den gennemsnitlige årlige værdi af enhedens finansielle transaktioner udgør mere end 50 pct. af den gennemsnitlige årlige nettoomsætning, kunne falde ind under begrebet finansiel institution. En række finansielle institutioner er specifikt undtaget fra begrebet. Det drejer sig om: 1) centrale modparter (CCP) i deres funktion heraf, 2) nationale og internationale værdipapircentraler i deres funktion heraf, 3) medlemsstater, herunder offentlige organer, der har til opgave at forvalte offentlig gæld i deres funktion heraf. Hvornår er en finansiel institution m.v. etableret i en medlemsstat? Forslaget fastlægger regler for, hvornår en finansiel institution mv., som er part i en finansiel transaktion, skal betragtes som etableret i en medlemsstat, og derfor skal betale afgiften. En finansiel institution m.v. er efter forslaget etableret i en medlemsstat når denne enten: a) er blevet godkendt til at optræde som sådan, for så vidt angår de transaktioner, der er omfattet af godkendelsen, b) er godkendt til at operere fra udlandet som finansiel institution inden for den pågældende medlemsstats område mht. transaktioner omfattet af godkendelsen, c) har sit vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat, d) har fast adresse eller sædvanligt hjemsted i denne medlemsstat, e) har en filial i den pågældende medlemsstat, for så vidt angår denne filials transaktioner eller f) for egen regning, for en anden persons regning eller optrædende på vegne af en transaktionspart, indgår en finansiel transaktion med en part, der er: 1) en finansiel institution m.v. etableret i den medlemsstat i henhold til de ovenstående betingelser, eller 2) ikke er en finansiel institution, men som er etableret i denne medlemsstat. g) er part i en finansiel transaktion med nærmere definerede finansielle instrumenter, der er udstedt i en medlemsstat, der deltager i det forstærkede samarbejdet (udstedelsesprincippet). Side 4 af 15

5 a)-f) fastlægger et såkaldt etableringsprincip, mens g) fastlægger et udstedelsesprincip. Rækkefølgen er prioriteret. Såfremt den finansielle institution m.v. opfylder flere af betingelserne i forhold til bestemmelsen om etablering, anses den finansielle institution for at være etableret i den medlemsstat, hvor den første betingelse anses for værende opfyldt. Dvs., at betingelserne er indbyrdes rangordnede gående fra a) til g). Etableringsprincippet i forslaget indebærer som udgangspunkt, at alle finansielle institutioner m.v. uden for FTT-jurisdiktionen, der indgår i en finansiel transaktion omfattet af forslaget med deltagelse af en finansiel institution m.v. etableret i et deltagerland, vil blive anset for at være etableret i det pågældende deltagerland. Dvs., at en finansiel institution m.v., der alene i henhold til den enkelte finansielle transaktion anses for at være etableret i en medlemsstat også skal betale afgiften. Udstedelsesprincippet indebærer, at finansielle institutioner uden for FTT-jurisdiktionen anses for etableret i et deltagerland, når de handler med et værdipapir, der er udstedt i et deltagerland. Satser og afgiftsgrundlag Kommissionen foreslår en minimumsharmonisering af afgiften, hvilket indebærer at medlemsstaterne selv kan fastsætte det nationale afgiftsniveau. Dog er der fastlagt en minimumssats på 0,1 pct. af handelsværdien for finansielle transaktioner bortset fra handel med derivater, hvor minimumssatsen er 0,01 pct. af værdien af de underliggende aktiver. Betaling m.v. Afgiften forfalder på transaktionstidspunktet. Efterfølgende annullering eller korrektion af transaktionen har ingen betydning for afgiftens forfald, medmindre der reelt er tale om en fejltransaktion. Afgiften skal betales til skattemyndighederne i den deltagende medlemsstat, hvor den finansielle institution anses for etableret. Det er som udgangspunkt de omfattede finansielle institutioner m.v., der hæfter for betalingen af afgiften. Andre skatter og afgifter på finansielle transaktioner Direktivforslaget medfører, at de deltagende medlemsstater skal ophæve eventuelle nationale regler om skatter og afgifter på finansielle transaktioner samt undlade at indføre nye skatter og afgifter fremover. Dette får ikke betydning for Danmark, som ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde. Gennemførelse Kommissionen lægger op til, at afgiften implementeres i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser senest den 30. september 2013 med virkning fra 1. januar Side 5 af 15

6 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal høres i overensstemmelse med proceduren i TEUF artikel 113. Der foreligger endnu ikke nogen udtalelse fra Parlamentet vedrørende substansforslaget til gennemførelse af det forstærkede samarbejde. Ifølge Parlamentets betænkning fra maj 2012 støtter Parlamentet Kommissionens oprindelige FTT-forslag. Parlamentet lægger bl.a. vægt på, at en gruppe medlemsstater kan indføre en FTT gennem et forstærket samarbejde, jf. traktatens bestemmelser, hvis det ikke er muligt at opnå enighed blandt alle EU-lande om en FTT. Bemyndigelsesforslaget er godkendt af Parlamentet i forbindelse med plenaren d december Godkendelsen indebærer, at Parlamentet giver sin bemyndigelse til det forstærkede samarbejde om en FTT blandt gruppen af interesserede lande. 5. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Danmark deltager ikke i det forstærkede samarbejde, hvorfor nærheds- og proportionalitetsprincippet ikke direkte er relevant for Danmark. Kommissionen anfører i direktivforslaget, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Ifølge Kommissionen er det nødvendigt med harmonisering vedrørende beskatning af finansielle transaktioner for at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridning, selvom reglerne alene finder anvendelse for de deltagende medlemsstater. Fælles regler er nødvendige af hensyn til at undgå unødvendig udflytning af aktivitet og substitution af finansielle instrumenter. En ensartet lovgivning kan bidrage væsentligt til at bremse den aktuelle fragmentering af det indre marked, således at skattetænkning og potentiel dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning undgås. Disse faktorer påvirker medlemsstaternes indtægter, ligesom finanssektoren påføres ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning til forskellige afgiftsordninger. Disse argumenter er også gældende i relation til det forstærkede samarbejde. Direktivforslaget omhandler en fælles struktur for afgiften og fælles regler for, hvornår afgiften forfalder. Det er derimod overladt til de deltagende lande at indføre nationale afgiftssatser, der er lig med eller over mindstesatsen. Dog er der i direktivforslaget i vidt omfang tillagt Kommissionen delegerede beføjelser med hensyn til at fastlægge forpligtelser i relation til registrering, bogføring, indberetning m.v., ligesom det foreslås, at der tillægges Kommissionen beføjelser til at sikre en ensartet opkrævning af afgiften. Kommissionen anser derfor forslaget for værende berettiget under henvisning til nærheds- og proportionalitetsprincippet, idet målet med forslaget ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne selv. Den foreslåede Side 6 af 15

7 harmonisering går endvidere ifølge Kommissionen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de ønskede mål om et velfungerende indre marked. 6. Gældende dansk ret Danmark har ingen tilsvarende lovgivning. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af direktivforslaget i den foreliggende form forventes ikke at ville kræve ændringer af gældende dansk lovgivning. Juridiske konsekvenser Der ses ikke på det foreliggende grundlag at være juridiske betænkeligheder forbundet med direktivforslaget. Anvendelsen af etableringsprincippet og udstedelsesprincippet kan indebære eksterritoriale virkninger, således at finansielle institutioner i ikke-deltagende lande, herunder Danmark, kan blive pålagt at betale FTT til et deltagerland. De folkeretlige regler vedrørende lovgivning med eksterritorial virkning er ikke entydige. Det er dog almindeligt forekommende på skatteområdet, at lovgivningen også har virkning eksterritorialt. Særligt har værnsregler, der skal modvirke skatteunddragelse, ofte eksterritorial virkning. Det forhold, at beskatningsprincipperne i det foreliggende direktivforslag, finder anvendelse eksterritorialt, ses netop at være med henblik på at modvirke skatteunddragelse. Der foreligger endnu ikke praksis fra EU-domstolen om reglerne for forstærket samarbejde, og det er derfor vanskeligt for nærværende at sige præcist, hvornår reglerne for forstærket samarbejde kan siges at være opfyldt, herunder ikke skader det indre marked og samtidig respekterer ikke-deltagende landes beføjelser og rettigheder. Der er EU-retlige regler om gensidig bistand på skatteområdet. De danske skattemyndigheder vil på baggrund heraf i vidt omfang være forpligtet til at være deltagerlandene behjælpelige med at indhente oplysninger samt opkræve afgiften af danske finansielle institutioner mv. til deltagerlandene. Samfundsøkonomiske konsekvenser Selvom Danmark ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde vil forslaget givetvist have samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Samlet set er den umiddelbare vurdering, at direktivforslaget på sigt kan få en mindre afledt negativ virkning på BNP-vækst og beskæftigelse i Danmark. Størrelsen heraf er usikker idet der ventes at være forskellige modsatrettede effekter. For ikke-deltagende lande vil afgiften således på den ene side kunne have negative samfundsøkonomiske konsekvenser via påvirkningen af de finansielle markeder, herunder via mindre likvide og effektive markeder. Dette vil generelt afhænge af, i hvilket omfang ikke-deltagende landes finansielle institutioner handler med finansielle institutioner fra deltagende lande og/eller med Side 7 af 15

8 finansielle aktiver udstedt i et deltagerland, og i hvilket omfang finansielle institutioner fra deltagende lande handler med aktiver fra ikke-deltagende lande (og derfor skal betale afgiften). Det vil også afhænge af i hvilket omfang institutionerne i de ikke-deltagende lande formår at vælte afgiften over på transaktionsparten i deltagerlandet. For ikke-deltagende lande vil afgiften i deltagende lande dog på den anden side kunne tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra andre ikke-deltagende lande og 3. lande, der ellers ville være tilgået deltagende lande, og tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra deltagende lande. Dette vil kunne have positive samfundsøkonomiske konsekvenser i det omfang, det fører til mere likvide og effektive finansielle markeder i de ikke-deltagende lande. Nedenfor kommenteres de enkelte dele af forslaget med relevans for de samfundsøkonomiske konsekvenser. Statsfinansielle konsekvenser, provenu og grundlag Da Danmark ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde vil direktivforslaget ikke indebære et merprovenu for staten. Der vil være omkostninger for staten ved at deltagerlandene skal være behjælpelige med at indhente oplysninger samt hjælpe med at inddrive FTT fra danske finansielle institutioner mv. til deltagerlandene. Afgiften vil imidlertid kunne medføre øgede omkostninger for forbrugerne af de finansielle ydelser i det omgang de handler med en finansiel institution m.v. i et deltagende land og/eller handler med et finansielt instrument udstedt i et deltagende land. Derfor må en række andre skatte- og afgiftsgrundlag forventes at blive reduceret, og afgiften vil dermed kunne medføre et mindreprovenu fra de berørte skatter og afgifter. Effekten må dog formodes at være lavere end hvis Danmark deltog i det forstærkede samarbejde. Kommissionens foreløbige skøn er, afgiften vil medføre årlige indtægter på i størrelsesorden 31 mia. EUR i de deltagende lande som helhed (svarende til ca. 231 mia. kr.). Dette skøn vil dog i høj grad afhænge af markedernes reaktioner og risikoen for omgåelse af afgiften, herunder også snyd. Det bemærkes, at skønnet er baseret på minimumssatserne på henholdsvis 0,1 og 0,01 pct. De deltagende lande vil hver især kunne vælge satser over minimumsniveauet. Provenuskønnet er usikkert. Konsekvenser for omsætningen af finansielle aktiver Afgiften må forventes at påvirke omsætningen af finansielle aktiver mellem ikke-deltagende lande og deltagende lande negativt. Det må forventes, at en afgift på finansielle transaktioner reducerer omsætningen af finansielle aktiver og dermed handlen på de finansielle markeder generelt. Faldet i omsætningen må forventes at være størst for de deltagende lande og mindre for de ikke-deltagende lande. Påvirkningen af Side 8 af 15

9 omsætningen af finansielle aktiver for ikke-deltagende lande er dog usikker og afhænger af forskellige modsatrettede effekter. På grund af den bredt definerede base for afgiften og anvendelsen af såvel et etablerings- og et udstederprincip, er det ifølge Kommissionen primært udflytning af finansiel aktivitet fra deltagende lande til ikke EU-lande, og ikke omgåelse af afgiften via konstruktion af nye finansielle instrumenter, der udgør den største risiko for fald i omsætningen indenfor afgiftens anvendelsesområde Det foreslåede etablerings- og udstedelsesprincip sammenholdt med EU s regler om gensidig bistand på skatteområdet vurderes i et vist omfang at ville modvirke tilskyndelsen til udflytning af finansiel aktivitet fra deltagende lande til ikke-deltagende EU-medlemslande. For ikke-deltagende lande vil afgiften således på den ene side kunne reducere den direkte omsætning af finansielle aktiver mellem institutioner fra ikkedeltagende og deltagende lande. Da finansielle institutioner fra deltagende lande også skal betale afgiften, når der handles finansielle aktiver fra ikke-deltagende lande, vil afgiften også kunne påvirke omsætningen af aktiver fra ikkedeltagende lande negativt. For ikke-deltagende lande vil afgiften på den anden side kunne øge omsætningen af finansielle aktiver, da man må forvente, at ikke-deltagende lande i et vist omfang vil kunne tiltrække øget handel, dels handel fra ikkedeltagende lande og 3. lande, der ellers ville være tilgået deltagende lande. Finansielle aktiver fra ikke-deltagende lande vil sammenlignet med aktiver fra deltagende lande - kunne blive mere attraktive for investorer fra ikke-deltagende lande/3. lande, da handler med aktiver fra ikke-deltagende lande ikke pålægges afgiften, når de handles af parter uden for afgiftsområdet. Derudover må det forventes, at ikke-deltagende lande i et vist omfang vil kunne tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra deltagende lande. Det må dog forventes, at en del af den handel, der må formodes flyttet fra deltagende til ikke-deltagende lande, vil ske til lande med store finansielle centre, fx UK. Hvem bærer byrden? Danmark deltager ikke på nuværende tidspunkt i det forstærkede samarbejde, hvorfor forbrugerne af de finansielle ydelser umiddelbart kun vil blive berørt i det omfang de handler med en finansiel institution mv. etableret i et deltagerland og/eller handler med et finansielt instrument udstedt i et deltagerland. Afgiften vil blive pålagt de finansielle institutioner m.v., der udfører handlerne. Det må forventes, at afgiften i høj grad vil blive videreført til de direkte og indirekte ejere af de omsatte finansielle aktiver. En stor del af byrden vil således hvile på personer, selskaber, pensionsselskaber m.v., som de finansielle institutioner handler på vegne af. En afgift på finansielle transaktioner vil, jf. den forventede incidens, medføre øgede handelsomkostninger for forbrugerne af de finansielle ydelser i det omfang de bliver omfattet af afgiften. Den samlede negative effekt kan delvist Side 9 af 15

10 blive reduceret i det omfang Danmark som ikke-deltagende land vil tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra 3. lande. Det må dog forventes, at en del af den afgift, der umiddelbart pålægges danske købere eller sælgere af finansielle instrumenter i forhold til handel med finansielle aktører i et deltagerland, alt andet lige vil blive væltet tilbage i priserne på instrumenterne i deltagerlandene. Afgiften må forventes at have en mindre negativ effekt på arbejdsudbuddet. 8. Høring Direktivforslaget har været sendt i høring hos: Advokatsamfundet, AE Rådet, AmChamDenmark, ATP, Børsmæglerforeningen, CEPOS, CEVEA, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskreditfond, Dansk Aktionærforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Iværksætterforening, Danske Advokater, Dansk Revisorforening, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, Den danske Skatteborgerforening, DI, DVCA, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Håndværksrådet, InvesteringsForeningsRådet, Landbrug & Fødevarer, Lokale Pengeinstitutter, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, Nationalbanken, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skatterevisorforeningen, Videnscentret for Landbrug, Dansk Arbejdsgiverforening, Finansforbundet, TÆNK, FTF, Danske Invest, KL, Andelskassen SDA, VP securities, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Deloitte, Dansk Energi, KPMG, Indskydergarantifonden og Finanstilsynet. Skatteministeriet har modtaget høringssvar med bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen, FTF, Realkreditforeningen, Danmarks Rederiforening, Realkreditrådet, Nationalbanken, Dansk Aktionærforening, Dansk Industri (DI), InvesteringsForeningsRådet, Dansk Erhverv, ATP, Den Danske Fondsmæglerforening, Forsikring og Pension og Finansrådet. Erhvervsstyrelsen opfodrer til, at Danmark arbejder for, at de administrative byrder bliver så få som muligt for danske virksomheder. Dette er på baggrund af, at direktivforslaget, uanset om Danmark deltager i samarbejdet eller ej, potentielt kan medføre store administrative byrder for danske virksomheder. FTF støtter indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner som en global ordning og mener, at den finansielle sektor bør bidrage til samfundsøkonomien på lige fod med andre sektorer. FTF vil med stor interesse følge erfaringerne med indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner og de konsekvenser det måtte have af både negativ og positiv karakter for beskæftigelsen og konkurrencen i sektoren og den øvrige samfundsøkonomi. Realkreditforeningen opfordrer regeringen til at stå fast på, at der ikke skal betales finansiel transaktionsafgift i Danmark, hverken til den danske stat eller til fremmede stater. Det uddybes, at man generelt finder skatten uheldig, samt at dette i Danmark forstærkes af det danske realkreditsystem. Dette grundet, at en Side 10 af 15

11 afgift på finansielle transaktioner vil mindske likviditeten på obligationsmarkedet, til skade for realkreditsystemet. Herudover bemærkes det, at Realkreditforeningen finder det principielt problematisk, at fremmede stater vil have ret til at opkræve skatter og afgifter i Danmark. Danmarks Rederiforening vurderer, at de foreslåede regler er for vidtrækkende, da en række danske virksomheder uden for den finansielle sektor vil blive omfattet af det foreslåede regelsæt. Her henvises især til, at udstedelsesprincippet er problematisk. Danmarks Rederiforening er yderligere betænkelige ved, at danske virksomheder kan blive pålagt afgiften, hvis de har transaktioner med datterselskaber eller køber og sælger finansielle instrumenter. De mener derfor, at virksomheders koncerninterne transaktioner bør undtages fra reglerne. Danmarks Rederiforening vurderer, at en indførelse af afgiften vil medføre væsentlige økonomiske og administrative byrder for danske virksomheder. Derfor kan det overvejes at indføre en grænse for omfattede virksomheder. Danmarks Rederiforening foreslår, at forslaget alene omfatter virksomheder med en fortjeneste før skat på over EUR 2 millioner. Herudover foreslås det, at virksomheder mindst får mindst seks måneder fra vedtagelse til anvendelse af reglerne, dette til implementering af IT-systemer, nye procedurer mv. Realkreditrådet mener, at en FTT på 0,1 pct. på handel med obligationer må forventes at have betydning for omsætningen af obligationer på de berørte markeder. Skatten vil have direkte negative effekter på likviditeten og kursdannelsen i det europæiske obligationsmarked. De negative effekter for likviditeten kan betyde, at europæiske banker og realkreditinstitutter får vanskeligere ved at opfylde de nye likviditetskrav. Realkreditrådet påpeger, at direktivet kan have konsekvenser for den danske realkreditmodel, grundet en risiko for at danske realkreditobligationer vil blive ramt af beskatning ved salg til investorer i de lande, som vil blive omfattet af det forstærkede samarbejde. Bekymringerne for den danske model skal ses i lyset af, at modellen anvender obligationshandler til at flytte likviditet, hvor realkreditinstitutternes finansiering af lån med sikkerhed i boliger og erhvervsejendomme - mellem investorer og lånetagere. Institutterne må ikke modtage indlån. Realkreditrådet har det synspunkt, at obligationer udstedt til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom (covered bonds) skal friholdes fra forslaget om beskatning, fordi en skattebetaling, der risikerer at opstå ved salg af danske realkreditobligationer til investorlande lande, som er omfattet af det forstærkede samarbejde, vil afspejles i prisen på realkreditlån. Nationalbanken er kritisk over for en afgift på finansielle transaktioner i EU og vurderer, at en afgift vil have uønskede virkninger på de finansielle markeder. Dette skyldes, at en afgift vil skade likviditeten på kapitalmarkederne og gøre dem mindre effektive. Det skal ses sammen med en vurdering af, at en afgift kun vil have begrænset effekt på de uønskede spekulative handler, da disse handler ofte er forbundet med stor gevinst ift. handelsomkostninger. På trods af at Danmark ikke deltager i samarbejdet, vil forslaget stadig kunne få negative konsekvenser for det danske kapitalmarked. Nettoeffekten for Danmark er dog usikker. Dette på trods af, at det vil være mindre attraktivt for institutioner Side 11 af 15

12 hjemmehørende i FTT-zonen, at handle med danske finansielle instrumenter ved indførelse af forslaget i andre lande. For omvendt vil afgiften medføre, at finansielle institutioner hjemmehørende uden for FTT-zonen vil opleve det som relativt mere attraktivt at øge deres handel med finansielle instrumenter fra fx Danmark, dette på bekostning af de lande der er med i samarbejdet. Dansk Aktionærforening finder det grundlæggende forkert at lægge en afgift på finansielle transaktioner. Aktionærforeningen mener, at en afgift på finansielle transaktioner vil være en belastning for de finansielle markeder, som vil hæmme udviklingen af samfundsøkonomien og belaste borgerne. Det vurderes, at på trods af, at formålet er at belaste de finansielle virksomheder, vil virksomhederne blot lade afgiften gå videre til kunderne. Afgiften vil bl.a. ramme borgerne via deres opsparing og øgede låneomkostninger ved finansiering af bolig. Herudover mener Dansk Aktionærforening, at professionelle investorer hurtigt vil danne skyggeprodukter for at omgå afgiften. Dette vil ske, mens mange danske investorer, der tilstræber at have en diversificeret portefølje, vil blive ramt af afgiften om Danmark indfører den eller ej. Det anbefales derfor, at Danmark arbejder på, at forslaget ikke gennemføres. Dansk Industri (DI) mener, at det er positivt, at Danmark ikke deltager i det forstærkede samarbejde om FTT. DI mener, at en FTT vil have negative konsekvenser for både deltagerlandene og for virksomheder i de pågældende lande. DI vurderer, at den territoriale rækkevidde af reglerne er yderst vidtgående og at afgiften derfor også vil ramme danske virksomheder negativt. DI mener ligeledes, at FTT en ikke kun vil ramme virksomheder i den finansielle sektor, men at den også vil have betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for virksomheder uden for den finansielle sektor, som skal gennemgå alle transaktioner og kontrakter, samt fortolke direktivteksten - oftest med ekstern rådgivning. Derudover bemærker DI, at det bør gøres klart, at koncerninterne transaktioner ikke er omfattet, samt at virksomhederne formentlig ikke vil have tid nok til at implementere direktivet hvis den angivne tidshorisont overholdes. InvesteringsForeningsRådet (IFR) mener, at det er godt, at Danmark ikke deltager i samarbejdet, da afgiften vil modvirke et ellers velfungerende kapitalmarked. IFR vurderer, at udstedelsesprincippet er imod EU s territorialprincip, da finansielle transaktioner kan blive genstand for en FTT, selvom ingen af partnerne har hjemsted i deltagerlandene. IFR vurderer, at en FTT vil belaste almindelige mennesker, og at man straffer privat opsparing hvilket er imod EU-kommissionens analyse. Samtidig bemærker IFR, at en FTT vil forvride konkurrencen mellem forskellige opsparingsformer. Derudover forvrides konkurrencen mellem investeringsforeningerne afhængigt af, hvordan de i praksis har valgt at drive deres virksomhed. IFR mener derfor, at indløsninger og køb/salg af andele også bør undtages for afgiften. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening kvitterer for, at Danmark ikke deltager i samarbejdet, da afgiften indebærer en forringelse af interne velfungerende markeder for finansielle tjenesteydelser ved at ændre Side 12 af 15

13 markedsaktørernes adfærd. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening mener, at en FTT-ordning vil resultere i en betydelig operationel og administrativ byrde for de finansielle institutioner og deres kunder også i Danmark. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening finder det problematisk, at selvom ingen af partnerne ved en transaktion er fra et deltagende land, kan de beskattes, hvis værdipapiret er udstedt i et deltagende medlemsland. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmægler bemærker, at forslaget giver uklarhed om omfanget af hjemstedsprincipper (artikel 4 (1b)). Det er problematisk, at anvendelsesområdet ikke er begrænset til børsnoterede værdipapirer, samt de deltagende lande alene bliver tildelt beskatningsrettigheder på grundlag af såkaldt tilstrækkelige tilknytningsfaktorer. Sidst finder de kaskade-effekten problematisk, når køber og sælger pålægges afgiften i flere led, og mener, at den effektive beskatning af en transaktion dermed vil blive markant højere end 0,1 pct. ATP opfordrer til at genoverveje alternative muligheder til en FTT, og ellers forsætte tidligere bestræbelser på så vidt muligt at gøre sådanne tiltag til et internationalt fælles anliggende. Dette med henblik på at sikre et effektivt globalt marked, undgå konkurrenceforvridning og forebygge skatteunddragelsesforanstaltninger. ATP bemærker, at forslagets nuværende form rammer for bredt og kan være direkte skadeligt for de finansielle markeder, da en omsætningsafgift vil mindske likviditeten og effektiviteten i markedet, samt forøge de direkte omkostninger ved at afdække eller reducere risici. ATP mener, at forslaget bør sondre mellem formålet med transaktionerne. Forsikring & Pension er modstander af den foreslåede afgift på finansielle transaktioner. Forsikring & Pension mener, at udstedelsesprincippet, på trods af det vil gøre forslaget mere globalt, vil være uholdbart og næppe kan håndhæves. De nævner her fire problemer i forslaget: manglende argumentation om hvorvidt princippet er juridisk holdbart, manglende plan for administrativ gennemførelse, manglende dokumentation for at princippet ikke legalt kan omgås af finansielle institutioner og mangel på kvantitativ analyse der viser hvem der reelt kommer til at betale for skatten. Forsikring & Pension vurderer at udstedelsesprincippet i høj grad er en taktisk løftestang, der på sigt kan få indført skatten i hele EU. Herudover stilles der spørgsmålstegn ved transaktionsskattens andre efterspil, her bl.a. om hvorvidt en sådan skat vil kunne fremprovokere tiltag fra lande uden for EU, dette set ift. den globale konkurrence om skatteprovenu. Der opfordres derfor til at regeringen bør arbejde mod, at få analyseret mulige scenarier, som kan opstå efter en indførelse af skatten. Slutteligt vurderes at skatten blot tilstræber at skaffe provenu fra den finansielle sektor og at det vigtigste for Forsikring & Pension er at afbøde dens økonomiske virkning for pensionsopsparerne og forsikringskunder. Finansrådet ser kritisk på et forstærket samarbejde om en FTT. De anerkender regeringens valg om ikke at deltage i det forstærkede samarbejde, da de ser det som en uklog skat. Det vurderes at afgiften primært vil blive betalt af slutbrugerne af finansielle instrumenter og produkter. Her vil det ramme husholdningernes opsparinger og forøge virksomhederes omkostninger. Ydermere vil investorer generelt få lavere nettoafkast af investeringer i Side 13 af 15

14 værdipapirer. Finansrådet vurderer i forbindelse med bemyndigelsen om et forstærket samarbejde, at et forstærkende samarbejde vil betyde forringelser af internt velfungerende markeder for finansielle tjenesteydelser. Finansrådet vurderer en FTT som værende en adfærdsskat der vil indebære en ikke-optimal ressourcefordeling. Det kan bl.a. forventes, at den forringede likviditet og effektivitet på værdipapirmarkeder, vil betyde øgede finansieringsomkostninger for mange virksomheder. Administrative omkostninger i forbindelse med registrering, bogføring mv. kan ligeledes forventes at stige. Disse faktorer kan skade væksten i EU. Yderligere bemærkes risikoen for en kaskadeeffekt, især hvis der ikke foretages undtagelser for afgiften, her med henvisning til market makere. Ligeledes anbefales undtagelser for derivater, da markedet for derivater ellers vil blive ramt meget hårdt af indførelsen af FTT. Slutteligt nævnes at der kan være principielle betænkeligheder og uoverskuelige konsekvenser ved brug af udstedelsesprincippet. Det kan være tvivlsomt hvornår de deltagende lande, uden at krænke territorialprincippet i international ret, kan opkræve skat af en transaktion i andre lande. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger De deltagende lande vurderes i et vist omfang at se meget forskelligt på, hvordan den konkrete afgift skal udformes. Flere ikke-deltagende lande ventes at have fokus på nærmere at klarlægge betydningen og de potentielle konsekvenser for ikke-deltagende lande. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen har ingen ideologiske vanskeligheder med en afgift på finansielle transaktioner. Regeringens bekymringer herom er alene af økonomisk og praktisk karakter. Regeringens holdning er derfor, at Danmark ikke på nuværende tidspunkt vil deltage i et forstærket samarbejde om en finansiel transaktionsafgift. Hvis der kan findes robuste løsninger på de væsentlige udfordringer, der er forbundet med at indføre en finansiel transaktionsskat, så er regeringen åben for at overveje sin position på ny. Regeringen vil under alle omstændigheder følge og vurdere sagen, herunder i lyset af de konkrete erfaringer med det forstærkede samarbejde. Regeringen lægger vægt på, at et forstærket samarbejde udformes således, at det ikke kompromitterer ikke-deltagende landes rettigheder eller det indre marked, samt mindsker en mulig afledt uhensigtsmæssig påvirkning af finansielle markeder i ikke-deltagende lande. Regeringen støttede bemyndigelsen på ECOFIN 22. januar. Danmark indgik på ECOFIN i en erklæring sammen med Sverige, Polen, Rumænien, Bulgarien og Ungarn (som alle står uden for det forstærkede samarbejde). Erklæringen udtrykker de seks landes støtte til bemyndigelsen og en forventning om, at der i det fremadrettede arbejde vedr. Kommissionens forslag til den konkrete afgift tages højde for ikke-deltagende landes interesser. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Samlenotater om Kommissionens FTT-forslag er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg d. 4. november forud for ECOFIN d. 8. november 2011, d. 12. Side 14 af 15

15 marts forud for ECOFIN d. 13. marts 2012, d. 14. juni vedr. ECOFIN d. 22. juni 2012, d. 5. oktober vedr. ECOFIN d. 9. oktober 2012 og d. 9. november vedr. ECOFIN d. 13. november 2012 og d. 18. januar vedr. ECOFIN d. 22. januar Der henvises i øvrigt til grund- og nærhedsnotat om Kommissionens oprindelige FTT-forslag. Særskilt grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til bemyndigelse af det forstærkede samarbejde er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg d.18. januar Side 15 af 15

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 2011-630-0003 11. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt 30. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra formandskabet

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 1. december forud for ECOFIN 6. december 2016 1. december 2016 F5 På dagsordenen for ECOFIN 6.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2012 COM(2012) 631 final 2012/0298 (APP) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 63 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 63 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 63 Offentligt DET INTERNATIONALE SEKRETARIAT NOTAT MØDE MED EUROPAPARLAMENTETS UDVALG FOR ØKONOMI OG VALUTA (ECON), DEN 24/11-2011 KL. 12.30-13.30 Aftalte emner

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 45 Offentligt Enhed INTØK Sagsbehandler HKB Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato 6. nov. 2012 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 13. november 2012 Herved

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Høringssvar over direktiv om beskatning af finansielle transaktioner (Financial Transaction Tax)

Høringssvar over direktiv om beskatning af finansielle transaktioner (Financial Transaction Tax) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Høringssvar over direktiv om beskatning af finansielle transaktioner (Financial Transaction Tax) Finansrådet har den 7. oktober 2011

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. februar 2013 (19.02) (OR. en) 6442/13 Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) FISC 28 ECOFIN 112

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. februar 2013 (19.02) (OR. en) 6442/13 Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) FISC 28 ECOFIN 112 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. februar 2013 (19.02) (OR. en) 6442/13 Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) FISC 28 ECOFIN 112 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen dateret: 14. februar

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 142 Offentligt 13. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat 30. juni 2017 J.nr. 2017-3947 Kontor: Proces og Administration Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Initialer: DB

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere