Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner, KOM(2013)71 endelig af 14. februar Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. 1. Resumé af forslaget Kommissionen fremsatte den 14. februar 2013 et forslag om et forstærket samarbejde om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner. Forslaget skal ifølge Kommissionen indføre en harmoniseret afgift på finansielle transaktioner i (aktuelt) 11 EU-lande med henblik på at sikre, at finanssektoren i disse lande yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forbundet med den seneste økonomiske og finansielle krise samt at sikre en styrkelse af det indre marked i disse 11 lande gennem et koordineret regelsæt på området. Forslaget medfører, at der pålægges en afgift på finansielle transaktioner foretaget af finansielle institutioner m.v. Der lægges i forslaget op til en bred definition af afgiftsgrundlaget. Ifølge direktivforslaget skal direktivet finde anvendelse fra den 1. januar Baggrund Den 28. september 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner i EU. Da det ikke var muligt indenfor et rimeligt tidsrum at opnå enstemmighed blandt EU27 om forslaget, blev det forkastet. Efter anmodning fra elleve EU-lande (Tyskland, Frankrig, Belgien, Portugal, Østrig, Grækenland, Slovenien, Italien, Spanien, Estland og Slovakiet) og efter bemyndigelse fra Rådet 22. januar 2013, fremsatte Kommissionen den 14. februar 2013 forslag til et forstærket samarbejde om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner. Forslaget indebærer, at der lægges en afgift på finansielle transaktioner (Financial Transaction Tax herefter afgiften) i 11 EU-lande foretaget af finansielle institutioner m.v. Forslaget ligger generelt på linje med EU27-forslaget. Der er foretaget visse justeringer af det oprindelige forslag, fordi der nu er tale om et forstærket samarbejde. 1 Den danske sprogversion blev offentliggjort den 18. februar Side 1 af 15

2 Forslaget fremsættes på baggrund af et ønske om at øge koordineringen af nationale ordninger for beskatning af finansielle tjenesteydelser. En øget koordinering heraf vil ifølge Kommissionen bidrage til en styrkelse af det indre marked. Desuden fremhæver Kommissionen vigtigheden af at sikre, at de finansielle institutioner yder et rimeligt bidrag til dækning af omkostningerne forårsaget af den globale økonomiske og finansielle krise og at sektoren beskattes på lige fod med andre sektorer. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 113. Forslaget skal vedtages med enstemmighed blandt de deltagende lande i Rådet efter høring af Europa- Parlamentet samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg. De ikke-deltagende lande (herunder Danmark) deltager i de tekniske og politiske drøftelser af forslaget men har ingen stemmeret. Reglerne om det forstærkede samarbejde fremgår nærmere af TEU artikel 20 samt TEUF afsnit III. 3. Formål og indhold Formål Ifølge Kommissionen er de overordnede formål med dette forslag de samme som med det oprindelige direktivforslag. Forslaget er begrundet med, at der er behov for at ensarte nationale ordninger for beskatning af finansielle transaktioner for at undgå ukoordinerede nationale skattemæssige tiltag, der fragmenterer og konkurrenceforvrider den finansielle sektor, og dermed hæmmer funktionaliteten af det indre marked. Samtidig skal forslaget sikre, at den finansielle sektor skattemæssigt behandles på lige fod med andre sektorer, og at de finansielle institutioner m.v. kommer til at yde et rimeligt bidrag til dækningen af de omkostninger, som den globale økonomiske og finansielle krise har påført de offentlige finanser. Desuden ønsker Kommissionen med forslaget at mindske tilskyndelsen til uønsket adfærd på de finansielle markeder og dermed forebygge lignende kriser i fremtiden. Indførelsen af en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner i et forstærket samarbejde vil ifølge Kommissionen imødekomme disse mål. Anvendelsesområde Afgiften pålægges finansielle transaktioner, hvor mindst én af deltagerne i transaktionen er en finansiel institution m.v., der er etableret inden for FTTjurisdiktionen (etableringsprincippet). Afgiften pålægges, hvad enten den finansielle institution m.v. handler for egen regning, for en anden persons regning eller optræder på vegne af en af transaktionsparterne. Etableringsprincippet er i forhold til Kommissionens oprindelige forslag suppleret med et udstedelsesprincip. Efter dette princip skal finansielle institutioner, der ikke anses for etableret inden for FTT-jurisdiktionen, betale afgift, hvis de handler med visse finansielle instrumenter udstedt i et deltagerland. Side 2 af 15

3 Finansiel transaktion Begrebet transaktion omfatter køb og salg, samt øvrige aftaler om indgåelse af finansielle forpligtelser, der indebærer en overgang af risiko mellem transaktionsparterne. Afgiften er ikke begrænset til handel på organiserede markeder, f.eks. regulerede markeder, herunder børser eller multilaterale handelsfaciliteter, men skal også betales ved andre former for handel. At transaktionen skal være finansiel betyder, at der skal være tale om transaktioner vedrørende finansielle instrumenter og derivater. Der er således tale om et meget bredt begreb. Afgiften skal f.eks. pålægges transaktioner, der omhandler værdipapirer så som aktier, obligationer og investeringsbeviser, transaktioner der omhandler pengemarkedsinstrumenter, og transaktioner, der omhandler optioner, futures, swaps, renteaftaler og differencekontrakter. Begrebet finansiel transaktion omfatter også genkøbsaftaler, aftaler om udlån af aktier og strukturerede produkter. Selv om der principielt er tale om en finansiel transaktion, er udstedelse af finansielle instrumenter, herunder aktier og obligationer efter forslaget undtaget fra afgiften. Daglige finansielle aktiviteter, så som forsikringsaftaler, realkreditlån, forbrugerkreditter, betalingsservice og køb af valuta, er også undtaget. Hvis disse aktiviteter omfatter finansielle instrumenter, er den efterfølgende handel med disse finansielle instrumenter omfattet af afgiften. Finansieres fx boliglån ved udstedelse af bagvedliggende finansielle instrumenter, såsom realkreditobligationer, er den efterfølgende handel hermed omfattet. Desuden omfattes udstedelse og indløsning af beviser i investeringsinstitutter, herunder investeringsforeninger af afgiften. Ligeledes undtages transaktioner med EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet, Den Europæiske Investeringsbank og de organer som er oprettet af EU og Euratom, og er omfattet af protokollen om EU s privilegier og immuniteter, i det omfang dette ikke medfører konkurrenceforvridninger. På tilsvarende vis er transaktioner med internationale organisationer og organer, der er anerkendt som sådanne af de kompetente myndigheder i værtsstaten ikke omfattet af forslaget. Derudover undtages transaktioner udført i forbindelse med visse omstruktureringer. Endelig er transaktioner med de deltagende landes centralbanker ikke omfattet af forslaget. Afgiften pålægges som udgangspunkt hver enkelt transaktion. Ved indgåelse af derivataftaler, der indebærer at en række øvrige finansielle instrumenter stilles til rådighed for parterne, er det ikke alene derivataftalen, der omfattes af afgiften, men også de øvrige finansielle instrumenter der pålægges afgiften. For at modvirke skatteunddragelse er der medtaget en bestemmelse om, at der kan ses bort fra konstruerede arrangementer uden forretningsmæssig begrundelse, hvis hovedformål er at undgå beskatning og at opnå skattemæssige Side 3 af 15

4 fordele. Sådanne arrangementer skal behandles i forhold til deres økonomiske substans og derfor pålægges afgift. Derudover skal et depotbevis anses for udstedt i en deltagende medlemsstat, hvis hovedformålet med at handle med depotbeviset i stedet for det underliggende aktiv er at undgå beskatning. Hvad er en finansiel institution m.v.? Betegnelsen finansiel institution m.v. dækker over en bred vifte af finansielle enheder. Som eksempel kan nævnes pengeinstitutter og andre kreditinstitutter, forsikrings- og genforsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsforeninger, pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser samt børser og andre organiserede markeder. Endvidere vil også andre enheder, hvor den gennemsnitlige årlige værdi af enhedens finansielle transaktioner udgør mere end 50 pct. af den gennemsnitlige årlige nettoomsætning, kunne falde ind under begrebet finansiel institution. En række finansielle institutioner er specifikt undtaget fra begrebet. Det drejer sig om: 1) centrale modparter (CCP) i deres funktion heraf, 2) nationale og internationale værdipapircentraler i deres funktion heraf, 3) medlemsstater, herunder offentlige organer, der har til opgave at forvalte offentlig gæld i deres funktion heraf. Hvornår er en finansiel institution m.v. etableret i en medlemsstat? Forslaget fastlægger regler for, hvornår en finansiel institution mv., som er part i en finansiel transaktion, skal betragtes som etableret i en medlemsstat, og derfor skal betale afgiften. En finansiel institution m.v. er efter forslaget etableret i en medlemsstat når denne enten: a) er blevet godkendt til at optræde som sådan, for så vidt angår de transaktioner, der er omfattet af godkendelsen, b) er godkendt til at operere fra udlandet som finansiel institution inden for den pågældende medlemsstats område mht. transaktioner omfattet af godkendelsen, c) har sit vedtægtsmæssige hjemsted i denne medlemsstat, d) har fast adresse eller sædvanligt hjemsted i denne medlemsstat, e) har en filial i den pågældende medlemsstat, for så vidt angår denne filials transaktioner eller f) for egen regning, for en anden persons regning eller optrædende på vegne af en transaktionspart, indgår en finansiel transaktion med en part, der er: 1) en finansiel institution m.v. etableret i den medlemsstat i henhold til de ovenstående betingelser, eller 2) ikke er en finansiel institution, men som er etableret i denne medlemsstat. g) er part i en finansiel transaktion med nærmere definerede finansielle instrumenter, der er udstedt i en medlemsstat, der deltager i det forstærkede samarbejdet (udstedelsesprincippet). Side 4 af 15

5 a)-f) fastlægger et såkaldt etableringsprincip, mens g) fastlægger et udstedelsesprincip. Rækkefølgen er prioriteret. Såfremt den finansielle institution m.v. opfylder flere af betingelserne i forhold til bestemmelsen om etablering, anses den finansielle institution for at være etableret i den medlemsstat, hvor den første betingelse anses for værende opfyldt. Dvs., at betingelserne er indbyrdes rangordnede gående fra a) til g). Etableringsprincippet i forslaget indebærer som udgangspunkt, at alle finansielle institutioner m.v. uden for FTT-jurisdiktionen, der indgår i en finansiel transaktion omfattet af forslaget med deltagelse af en finansiel institution m.v. etableret i et deltagerland, vil blive anset for at være etableret i det pågældende deltagerland. Dvs., at en finansiel institution m.v., der alene i henhold til den enkelte finansielle transaktion anses for at være etableret i en medlemsstat også skal betale afgiften. Udstedelsesprincippet indebærer, at finansielle institutioner uden for FTT-jurisdiktionen anses for etableret i et deltagerland, når de handler med et værdipapir, der er udstedt i et deltagerland. Satser og afgiftsgrundlag Kommissionen foreslår en minimumsharmonisering af afgiften, hvilket indebærer at medlemsstaterne selv kan fastsætte det nationale afgiftsniveau. Dog er der fastlagt en minimumssats på 0,1 pct. af handelsværdien for finansielle transaktioner bortset fra handel med derivater, hvor minimumssatsen er 0,01 pct. af værdien af de underliggende aktiver. Betaling m.v. Afgiften forfalder på transaktionstidspunktet. Efterfølgende annullering eller korrektion af transaktionen har ingen betydning for afgiftens forfald, medmindre der reelt er tale om en fejltransaktion. Afgiften skal betales til skattemyndighederne i den deltagende medlemsstat, hvor den finansielle institution anses for etableret. Det er som udgangspunkt de omfattede finansielle institutioner m.v., der hæfter for betalingen af afgiften. Andre skatter og afgifter på finansielle transaktioner Direktivforslaget medfører, at de deltagende medlemsstater skal ophæve eventuelle nationale regler om skatter og afgifter på finansielle transaktioner samt undlade at indføre nye skatter og afgifter fremover. Dette får ikke betydning for Danmark, som ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde. Gennemførelse Kommissionen lægger op til, at afgiften implementeres i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser senest den 30. september 2013 med virkning fra 1. januar Side 5 af 15

6 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal høres i overensstemmelse med proceduren i TEUF artikel 113. Der foreligger endnu ikke nogen udtalelse fra Parlamentet vedrørende substansforslaget til gennemførelse af det forstærkede samarbejde. Ifølge Parlamentets betænkning fra maj 2012 støtter Parlamentet Kommissionens oprindelige FTT-forslag. Parlamentet lægger bl.a. vægt på, at en gruppe medlemsstater kan indføre en FTT gennem et forstærket samarbejde, jf. traktatens bestemmelser, hvis det ikke er muligt at opnå enighed blandt alle EU-lande om en FTT. Bemyndigelsesforslaget er godkendt af Parlamentet i forbindelse med plenaren d december Godkendelsen indebærer, at Parlamentet giver sin bemyndigelse til det forstærkede samarbejde om en FTT blandt gruppen af interesserede lande. 5. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Danmark deltager ikke i det forstærkede samarbejde, hvorfor nærheds- og proportionalitetsprincippet ikke direkte er relevant for Danmark. Kommissionen anfører i direktivforslaget, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Ifølge Kommissionen er det nødvendigt med harmonisering vedrørende beskatning af finansielle transaktioner for at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridning, selvom reglerne alene finder anvendelse for de deltagende medlemsstater. Fælles regler er nødvendige af hensyn til at undgå unødvendig udflytning af aktivitet og substitution af finansielle instrumenter. En ensartet lovgivning kan bidrage væsentligt til at bremse den aktuelle fragmentering af det indre marked, således at skattetænkning og potentiel dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning undgås. Disse faktorer påvirker medlemsstaternes indtægter, ligesom finanssektoren påføres ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning til forskellige afgiftsordninger. Disse argumenter er også gældende i relation til det forstærkede samarbejde. Direktivforslaget omhandler en fælles struktur for afgiften og fælles regler for, hvornår afgiften forfalder. Det er derimod overladt til de deltagende lande at indføre nationale afgiftssatser, der er lig med eller over mindstesatsen. Dog er der i direktivforslaget i vidt omfang tillagt Kommissionen delegerede beføjelser med hensyn til at fastlægge forpligtelser i relation til registrering, bogføring, indberetning m.v., ligesom det foreslås, at der tillægges Kommissionen beføjelser til at sikre en ensartet opkrævning af afgiften. Kommissionen anser derfor forslaget for værende berettiget under henvisning til nærheds- og proportionalitetsprincippet, idet målet med forslaget ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne selv. Den foreslåede Side 6 af 15

7 harmonisering går endvidere ifølge Kommissionen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de ønskede mål om et velfungerende indre marked. 6. Gældende dansk ret Danmark har ingen tilsvarende lovgivning. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af direktivforslaget i den foreliggende form forventes ikke at ville kræve ændringer af gældende dansk lovgivning. Juridiske konsekvenser Der ses ikke på det foreliggende grundlag at være juridiske betænkeligheder forbundet med direktivforslaget. Anvendelsen af etableringsprincippet og udstedelsesprincippet kan indebære eksterritoriale virkninger, således at finansielle institutioner i ikke-deltagende lande, herunder Danmark, kan blive pålagt at betale FTT til et deltagerland. De folkeretlige regler vedrørende lovgivning med eksterritorial virkning er ikke entydige. Det er dog almindeligt forekommende på skatteområdet, at lovgivningen også har virkning eksterritorialt. Særligt har værnsregler, der skal modvirke skatteunddragelse, ofte eksterritorial virkning. Det forhold, at beskatningsprincipperne i det foreliggende direktivforslag, finder anvendelse eksterritorialt, ses netop at være med henblik på at modvirke skatteunddragelse. Der foreligger endnu ikke praksis fra EU-domstolen om reglerne for forstærket samarbejde, og det er derfor vanskeligt for nærværende at sige præcist, hvornår reglerne for forstærket samarbejde kan siges at være opfyldt, herunder ikke skader det indre marked og samtidig respekterer ikke-deltagende landes beføjelser og rettigheder. Der er EU-retlige regler om gensidig bistand på skatteområdet. De danske skattemyndigheder vil på baggrund heraf i vidt omfang være forpligtet til at være deltagerlandene behjælpelige med at indhente oplysninger samt opkræve afgiften af danske finansielle institutioner mv. til deltagerlandene. Samfundsøkonomiske konsekvenser Selvom Danmark ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde vil forslaget givetvist have samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Samlet set er den umiddelbare vurdering, at direktivforslaget på sigt kan få en mindre afledt negativ virkning på BNP-vækst og beskæftigelse i Danmark. Størrelsen heraf er usikker idet der ventes at være forskellige modsatrettede effekter. For ikke-deltagende lande vil afgiften således på den ene side kunne have negative samfundsøkonomiske konsekvenser via påvirkningen af de finansielle markeder, herunder via mindre likvide og effektive markeder. Dette vil generelt afhænge af, i hvilket omfang ikke-deltagende landes finansielle institutioner handler med finansielle institutioner fra deltagende lande og/eller med Side 7 af 15

8 finansielle aktiver udstedt i et deltagerland, og i hvilket omfang finansielle institutioner fra deltagende lande handler med aktiver fra ikke-deltagende lande (og derfor skal betale afgiften). Det vil også afhænge af i hvilket omfang institutionerne i de ikke-deltagende lande formår at vælte afgiften over på transaktionsparten i deltagerlandet. For ikke-deltagende lande vil afgiften i deltagende lande dog på den anden side kunne tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra andre ikke-deltagende lande og 3. lande, der ellers ville være tilgået deltagende lande, og tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra deltagende lande. Dette vil kunne have positive samfundsøkonomiske konsekvenser i det omfang, det fører til mere likvide og effektive finansielle markeder i de ikke-deltagende lande. Nedenfor kommenteres de enkelte dele af forslaget med relevans for de samfundsøkonomiske konsekvenser. Statsfinansielle konsekvenser, provenu og grundlag Da Danmark ikke på nuværende tidspunkt deltager i det forstærkede samarbejde vil direktivforslaget ikke indebære et merprovenu for staten. Der vil være omkostninger for staten ved at deltagerlandene skal være behjælpelige med at indhente oplysninger samt hjælpe med at inddrive FTT fra danske finansielle institutioner mv. til deltagerlandene. Afgiften vil imidlertid kunne medføre øgede omkostninger for forbrugerne af de finansielle ydelser i det omgang de handler med en finansiel institution m.v. i et deltagende land og/eller handler med et finansielt instrument udstedt i et deltagende land. Derfor må en række andre skatte- og afgiftsgrundlag forventes at blive reduceret, og afgiften vil dermed kunne medføre et mindreprovenu fra de berørte skatter og afgifter. Effekten må dog formodes at være lavere end hvis Danmark deltog i det forstærkede samarbejde. Kommissionens foreløbige skøn er, afgiften vil medføre årlige indtægter på i størrelsesorden 31 mia. EUR i de deltagende lande som helhed (svarende til ca. 231 mia. kr.). Dette skøn vil dog i høj grad afhænge af markedernes reaktioner og risikoen for omgåelse af afgiften, herunder også snyd. Det bemærkes, at skønnet er baseret på minimumssatserne på henholdsvis 0,1 og 0,01 pct. De deltagende lande vil hver især kunne vælge satser over minimumsniveauet. Provenuskønnet er usikkert. Konsekvenser for omsætningen af finansielle aktiver Afgiften må forventes at påvirke omsætningen af finansielle aktiver mellem ikke-deltagende lande og deltagende lande negativt. Det må forventes, at en afgift på finansielle transaktioner reducerer omsætningen af finansielle aktiver og dermed handlen på de finansielle markeder generelt. Faldet i omsætningen må forventes at være størst for de deltagende lande og mindre for de ikke-deltagende lande. Påvirkningen af Side 8 af 15

9 omsætningen af finansielle aktiver for ikke-deltagende lande er dog usikker og afhænger af forskellige modsatrettede effekter. På grund af den bredt definerede base for afgiften og anvendelsen af såvel et etablerings- og et udstederprincip, er det ifølge Kommissionen primært udflytning af finansiel aktivitet fra deltagende lande til ikke EU-lande, og ikke omgåelse af afgiften via konstruktion af nye finansielle instrumenter, der udgør den største risiko for fald i omsætningen indenfor afgiftens anvendelsesområde Det foreslåede etablerings- og udstedelsesprincip sammenholdt med EU s regler om gensidig bistand på skatteområdet vurderes i et vist omfang at ville modvirke tilskyndelsen til udflytning af finansiel aktivitet fra deltagende lande til ikke-deltagende EU-medlemslande. For ikke-deltagende lande vil afgiften således på den ene side kunne reducere den direkte omsætning af finansielle aktiver mellem institutioner fra ikkedeltagende og deltagende lande. Da finansielle institutioner fra deltagende lande også skal betale afgiften, når der handles finansielle aktiver fra ikke-deltagende lande, vil afgiften også kunne påvirke omsætningen af aktiver fra ikkedeltagende lande negativt. For ikke-deltagende lande vil afgiften på den anden side kunne øge omsætningen af finansielle aktiver, da man må forvente, at ikke-deltagende lande i et vist omfang vil kunne tiltrække øget handel, dels handel fra ikkedeltagende lande og 3. lande, der ellers ville være tilgået deltagende lande. Finansielle aktiver fra ikke-deltagende lande vil sammenlignet med aktiver fra deltagende lande - kunne blive mere attraktive for investorer fra ikke-deltagende lande/3. lande, da handler med aktiver fra ikke-deltagende lande ikke pålægges afgiften, når de handles af parter uden for afgiftsområdet. Derudover må det forventes, at ikke-deltagende lande i et vist omfang vil kunne tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra deltagende lande. Det må dog forventes, at en del af den handel, der må formodes flyttet fra deltagende til ikke-deltagende lande, vil ske til lande med store finansielle centre, fx UK. Hvem bærer byrden? Danmark deltager ikke på nuværende tidspunkt i det forstærkede samarbejde, hvorfor forbrugerne af de finansielle ydelser umiddelbart kun vil blive berørt i det omfang de handler med en finansiel institution mv. etableret i et deltagerland og/eller handler med et finansielt instrument udstedt i et deltagerland. Afgiften vil blive pålagt de finansielle institutioner m.v., der udfører handlerne. Det må forventes, at afgiften i høj grad vil blive videreført til de direkte og indirekte ejere af de omsatte finansielle aktiver. En stor del af byrden vil således hvile på personer, selskaber, pensionsselskaber m.v., som de finansielle institutioner handler på vegne af. En afgift på finansielle transaktioner vil, jf. den forventede incidens, medføre øgede handelsomkostninger for forbrugerne af de finansielle ydelser i det omfang de bliver omfattet af afgiften. Den samlede negative effekt kan delvist Side 9 af 15

10 blive reduceret i det omfang Danmark som ikke-deltagende land vil tiltrække omsætning af finansielle aktiver fra 3. lande. Det må dog forventes, at en del af den afgift, der umiddelbart pålægges danske købere eller sælgere af finansielle instrumenter i forhold til handel med finansielle aktører i et deltagerland, alt andet lige vil blive væltet tilbage i priserne på instrumenterne i deltagerlandene. Afgiften må forventes at have en mindre negativ effekt på arbejdsudbuddet. 8. Høring Direktivforslaget har været sendt i høring hos: Advokatsamfundet, AE Rådet, AmChamDenmark, ATP, Børsmæglerforeningen, CEPOS, CEVEA, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskreditfond, Dansk Aktionærforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Iværksætterforening, Danske Advokater, Dansk Revisorforening, Datatilsynet, Den Danske Fondsmæglerforening, Den danske Skatteborgerforening, DI, DVCA, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Håndværksrådet, InvesteringsForeningsRådet, Landbrug & Fødevarer, Lokale Pengeinstitutter, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, Nationalbanken, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skatterevisorforeningen, Videnscentret for Landbrug, Dansk Arbejdsgiverforening, Finansforbundet, TÆNK, FTF, Danske Invest, KL, Andelskassen SDA, VP securities, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Deloitte, Dansk Energi, KPMG, Indskydergarantifonden og Finanstilsynet. Skatteministeriet har modtaget høringssvar med bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen, FTF, Realkreditforeningen, Danmarks Rederiforening, Realkreditrådet, Nationalbanken, Dansk Aktionærforening, Dansk Industri (DI), InvesteringsForeningsRådet, Dansk Erhverv, ATP, Den Danske Fondsmæglerforening, Forsikring og Pension og Finansrådet. Erhvervsstyrelsen opfodrer til, at Danmark arbejder for, at de administrative byrder bliver så få som muligt for danske virksomheder. Dette er på baggrund af, at direktivforslaget, uanset om Danmark deltager i samarbejdet eller ej, potentielt kan medføre store administrative byrder for danske virksomheder. FTF støtter indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner som en global ordning og mener, at den finansielle sektor bør bidrage til samfundsøkonomien på lige fod med andre sektorer. FTF vil med stor interesse følge erfaringerne med indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner og de konsekvenser det måtte have af både negativ og positiv karakter for beskæftigelsen og konkurrencen i sektoren og den øvrige samfundsøkonomi. Realkreditforeningen opfordrer regeringen til at stå fast på, at der ikke skal betales finansiel transaktionsafgift i Danmark, hverken til den danske stat eller til fremmede stater. Det uddybes, at man generelt finder skatten uheldig, samt at dette i Danmark forstærkes af det danske realkreditsystem. Dette grundet, at en Side 10 af 15

11 afgift på finansielle transaktioner vil mindske likviditeten på obligationsmarkedet, til skade for realkreditsystemet. Herudover bemærkes det, at Realkreditforeningen finder det principielt problematisk, at fremmede stater vil have ret til at opkræve skatter og afgifter i Danmark. Danmarks Rederiforening vurderer, at de foreslåede regler er for vidtrækkende, da en række danske virksomheder uden for den finansielle sektor vil blive omfattet af det foreslåede regelsæt. Her henvises især til, at udstedelsesprincippet er problematisk. Danmarks Rederiforening er yderligere betænkelige ved, at danske virksomheder kan blive pålagt afgiften, hvis de har transaktioner med datterselskaber eller køber og sælger finansielle instrumenter. De mener derfor, at virksomheders koncerninterne transaktioner bør undtages fra reglerne. Danmarks Rederiforening vurderer, at en indførelse af afgiften vil medføre væsentlige økonomiske og administrative byrder for danske virksomheder. Derfor kan det overvejes at indføre en grænse for omfattede virksomheder. Danmarks Rederiforening foreslår, at forslaget alene omfatter virksomheder med en fortjeneste før skat på over EUR 2 millioner. Herudover foreslås det, at virksomheder mindst får mindst seks måneder fra vedtagelse til anvendelse af reglerne, dette til implementering af IT-systemer, nye procedurer mv. Realkreditrådet mener, at en FTT på 0,1 pct. på handel med obligationer må forventes at have betydning for omsætningen af obligationer på de berørte markeder. Skatten vil have direkte negative effekter på likviditeten og kursdannelsen i det europæiske obligationsmarked. De negative effekter for likviditeten kan betyde, at europæiske banker og realkreditinstitutter får vanskeligere ved at opfylde de nye likviditetskrav. Realkreditrådet påpeger, at direktivet kan have konsekvenser for den danske realkreditmodel, grundet en risiko for at danske realkreditobligationer vil blive ramt af beskatning ved salg til investorer i de lande, som vil blive omfattet af det forstærkede samarbejde. Bekymringerne for den danske model skal ses i lyset af, at modellen anvender obligationshandler til at flytte likviditet, hvor realkreditinstitutternes finansiering af lån med sikkerhed i boliger og erhvervsejendomme - mellem investorer og lånetagere. Institutterne må ikke modtage indlån. Realkreditrådet har det synspunkt, at obligationer udstedt til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom (covered bonds) skal friholdes fra forslaget om beskatning, fordi en skattebetaling, der risikerer at opstå ved salg af danske realkreditobligationer til investorlande lande, som er omfattet af det forstærkede samarbejde, vil afspejles i prisen på realkreditlån. Nationalbanken er kritisk over for en afgift på finansielle transaktioner i EU og vurderer, at en afgift vil have uønskede virkninger på de finansielle markeder. Dette skyldes, at en afgift vil skade likviditeten på kapitalmarkederne og gøre dem mindre effektive. Det skal ses sammen med en vurdering af, at en afgift kun vil have begrænset effekt på de uønskede spekulative handler, da disse handler ofte er forbundet med stor gevinst ift. handelsomkostninger. På trods af at Danmark ikke deltager i samarbejdet, vil forslaget stadig kunne få negative konsekvenser for det danske kapitalmarked. Nettoeffekten for Danmark er dog usikker. Dette på trods af, at det vil være mindre attraktivt for institutioner Side 11 af 15

12 hjemmehørende i FTT-zonen, at handle med danske finansielle instrumenter ved indførelse af forslaget i andre lande. For omvendt vil afgiften medføre, at finansielle institutioner hjemmehørende uden for FTT-zonen vil opleve det som relativt mere attraktivt at øge deres handel med finansielle instrumenter fra fx Danmark, dette på bekostning af de lande der er med i samarbejdet. Dansk Aktionærforening finder det grundlæggende forkert at lægge en afgift på finansielle transaktioner. Aktionærforeningen mener, at en afgift på finansielle transaktioner vil være en belastning for de finansielle markeder, som vil hæmme udviklingen af samfundsøkonomien og belaste borgerne. Det vurderes, at på trods af, at formålet er at belaste de finansielle virksomheder, vil virksomhederne blot lade afgiften gå videre til kunderne. Afgiften vil bl.a. ramme borgerne via deres opsparing og øgede låneomkostninger ved finansiering af bolig. Herudover mener Dansk Aktionærforening, at professionelle investorer hurtigt vil danne skyggeprodukter for at omgå afgiften. Dette vil ske, mens mange danske investorer, der tilstræber at have en diversificeret portefølje, vil blive ramt af afgiften om Danmark indfører den eller ej. Det anbefales derfor, at Danmark arbejder på, at forslaget ikke gennemføres. Dansk Industri (DI) mener, at det er positivt, at Danmark ikke deltager i det forstærkede samarbejde om FTT. DI mener, at en FTT vil have negative konsekvenser for både deltagerlandene og for virksomheder i de pågældende lande. DI vurderer, at den territoriale rækkevidde af reglerne er yderst vidtgående og at afgiften derfor også vil ramme danske virksomheder negativt. DI mener ligeledes, at FTT en ikke kun vil ramme virksomheder i den finansielle sektor, men at den også vil have betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for virksomheder uden for den finansielle sektor, som skal gennemgå alle transaktioner og kontrakter, samt fortolke direktivteksten - oftest med ekstern rådgivning. Derudover bemærker DI, at det bør gøres klart, at koncerninterne transaktioner ikke er omfattet, samt at virksomhederne formentlig ikke vil have tid nok til at implementere direktivet hvis den angivne tidshorisont overholdes. InvesteringsForeningsRådet (IFR) mener, at det er godt, at Danmark ikke deltager i samarbejdet, da afgiften vil modvirke et ellers velfungerende kapitalmarked. IFR vurderer, at udstedelsesprincippet er imod EU s territorialprincip, da finansielle transaktioner kan blive genstand for en FTT, selvom ingen af partnerne har hjemsted i deltagerlandene. IFR vurderer, at en FTT vil belaste almindelige mennesker, og at man straffer privat opsparing hvilket er imod EU-kommissionens analyse. Samtidig bemærker IFR, at en FTT vil forvride konkurrencen mellem forskellige opsparingsformer. Derudover forvrides konkurrencen mellem investeringsforeningerne afhængigt af, hvordan de i praksis har valgt at drive deres virksomhed. IFR mener derfor, at indløsninger og køb/salg af andele også bør undtages for afgiften. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening kvitterer for, at Danmark ikke deltager i samarbejdet, da afgiften indebærer en forringelse af interne velfungerende markeder for finansielle tjenesteydelser ved at ændre Side 12 af 15

13 markedsaktørernes adfærd. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening mener, at en FTT-ordning vil resultere i en betydelig operationel og administrativ byrde for de finansielle institutioner og deres kunder også i Danmark. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmæglerforening finder det problematisk, at selvom ingen af partnerne ved en transaktion er fra et deltagende land, kan de beskattes, hvis værdipapiret er udstedt i et deltagende medlemsland. Dansk Erhverv og Den Danske Fondsmægler bemærker, at forslaget giver uklarhed om omfanget af hjemstedsprincipper (artikel 4 (1b)). Det er problematisk, at anvendelsesområdet ikke er begrænset til børsnoterede værdipapirer, samt de deltagende lande alene bliver tildelt beskatningsrettigheder på grundlag af såkaldt tilstrækkelige tilknytningsfaktorer. Sidst finder de kaskade-effekten problematisk, når køber og sælger pålægges afgiften i flere led, og mener, at den effektive beskatning af en transaktion dermed vil blive markant højere end 0,1 pct. ATP opfordrer til at genoverveje alternative muligheder til en FTT, og ellers forsætte tidligere bestræbelser på så vidt muligt at gøre sådanne tiltag til et internationalt fælles anliggende. Dette med henblik på at sikre et effektivt globalt marked, undgå konkurrenceforvridning og forebygge skatteunddragelsesforanstaltninger. ATP bemærker, at forslagets nuværende form rammer for bredt og kan være direkte skadeligt for de finansielle markeder, da en omsætningsafgift vil mindske likviditeten og effektiviteten i markedet, samt forøge de direkte omkostninger ved at afdække eller reducere risici. ATP mener, at forslaget bør sondre mellem formålet med transaktionerne. Forsikring & Pension er modstander af den foreslåede afgift på finansielle transaktioner. Forsikring & Pension mener, at udstedelsesprincippet, på trods af det vil gøre forslaget mere globalt, vil være uholdbart og næppe kan håndhæves. De nævner her fire problemer i forslaget: manglende argumentation om hvorvidt princippet er juridisk holdbart, manglende plan for administrativ gennemførelse, manglende dokumentation for at princippet ikke legalt kan omgås af finansielle institutioner og mangel på kvantitativ analyse der viser hvem der reelt kommer til at betale for skatten. Forsikring & Pension vurderer at udstedelsesprincippet i høj grad er en taktisk løftestang, der på sigt kan få indført skatten i hele EU. Herudover stilles der spørgsmålstegn ved transaktionsskattens andre efterspil, her bl.a. om hvorvidt en sådan skat vil kunne fremprovokere tiltag fra lande uden for EU, dette set ift. den globale konkurrence om skatteprovenu. Der opfordres derfor til at regeringen bør arbejde mod, at få analyseret mulige scenarier, som kan opstå efter en indførelse af skatten. Slutteligt vurderes at skatten blot tilstræber at skaffe provenu fra den finansielle sektor og at det vigtigste for Forsikring & Pension er at afbøde dens økonomiske virkning for pensionsopsparerne og forsikringskunder. Finansrådet ser kritisk på et forstærket samarbejde om en FTT. De anerkender regeringens valg om ikke at deltage i det forstærkede samarbejde, da de ser det som en uklog skat. Det vurderes at afgiften primært vil blive betalt af slutbrugerne af finansielle instrumenter og produkter. Her vil det ramme husholdningernes opsparinger og forøge virksomhederes omkostninger. Ydermere vil investorer generelt få lavere nettoafkast af investeringer i Side 13 af 15

14 værdipapirer. Finansrådet vurderer i forbindelse med bemyndigelsen om et forstærket samarbejde, at et forstærkende samarbejde vil betyde forringelser af internt velfungerende markeder for finansielle tjenesteydelser. Finansrådet vurderer en FTT som værende en adfærdsskat der vil indebære en ikke-optimal ressourcefordeling. Det kan bl.a. forventes, at den forringede likviditet og effektivitet på værdipapirmarkeder, vil betyde øgede finansieringsomkostninger for mange virksomheder. Administrative omkostninger i forbindelse med registrering, bogføring mv. kan ligeledes forventes at stige. Disse faktorer kan skade væksten i EU. Yderligere bemærkes risikoen for en kaskadeeffekt, især hvis der ikke foretages undtagelser for afgiften, her med henvisning til market makere. Ligeledes anbefales undtagelser for derivater, da markedet for derivater ellers vil blive ramt meget hårdt af indførelsen af FTT. Slutteligt nævnes at der kan være principielle betænkeligheder og uoverskuelige konsekvenser ved brug af udstedelsesprincippet. Det kan være tvivlsomt hvornår de deltagende lande, uden at krænke territorialprincippet i international ret, kan opkræve skat af en transaktion i andre lande. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger De deltagende lande vurderes i et vist omfang at se meget forskelligt på, hvordan den konkrete afgift skal udformes. Flere ikke-deltagende lande ventes at have fokus på nærmere at klarlægge betydningen og de potentielle konsekvenser for ikke-deltagende lande. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen har ingen ideologiske vanskeligheder med en afgift på finansielle transaktioner. Regeringens bekymringer herom er alene af økonomisk og praktisk karakter. Regeringens holdning er derfor, at Danmark ikke på nuværende tidspunkt vil deltage i et forstærket samarbejde om en finansiel transaktionsafgift. Hvis der kan findes robuste løsninger på de væsentlige udfordringer, der er forbundet med at indføre en finansiel transaktionsskat, så er regeringen åben for at overveje sin position på ny. Regeringen vil under alle omstændigheder følge og vurdere sagen, herunder i lyset af de konkrete erfaringer med det forstærkede samarbejde. Regeringen lægger vægt på, at et forstærket samarbejde udformes således, at det ikke kompromitterer ikke-deltagende landes rettigheder eller det indre marked, samt mindsker en mulig afledt uhensigtsmæssig påvirkning af finansielle markeder i ikke-deltagende lande. Regeringen støttede bemyndigelsen på ECOFIN 22. januar. Danmark indgik på ECOFIN i en erklæring sammen med Sverige, Polen, Rumænien, Bulgarien og Ungarn (som alle står uden for det forstærkede samarbejde). Erklæringen udtrykker de seks landes støtte til bemyndigelsen og en forventning om, at der i det fremadrettede arbejde vedr. Kommissionens forslag til den konkrete afgift tages højde for ikke-deltagende landes interesser. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Samlenotater om Kommissionens FTT-forslag er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg d. 4. november forud for ECOFIN d. 8. november 2011, d. 12. Side 14 af 15

15 marts forud for ECOFIN d. 13. marts 2012, d. 14. juni vedr. ECOFIN d. 22. juni 2012, d. 5. oktober vedr. ECOFIN d. 9. oktober 2012 og d. 9. november vedr. ECOFIN d. 13. november 2012 og d. 18. januar vedr. ECOFIN d. 22. januar Der henvises i øvrigt til grund- og nærhedsnotat om Kommissionens oprindelige FTT-forslag. Særskilt grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til bemyndigelse af det forstærkede samarbejde er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg d.18. januar Side 15 af 15

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0594 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 2011-630-0003 11. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

2011-12 EU-note E 20 Offentligt

2011-12 EU-note E 20 Offentligt 2011-12 EU-note E 20 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere