Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark"

Transkript

1 1 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at den finansielle sektor fungerer effektivt. I denne artikel foretages en analyse af produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor. Arbejdsproduktiviteten i den finansielle sektor målt ved indenlandsk kreditgivning eller finansielle aktiver i forhold til beskæftigelsen var nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, mens der i perioden efter 1980 har været betydelige produktivitetsfremskridt. De senere år er pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigelsen dog faldet. Når der sammenlignes med andre EU-lande tilhører Danmark den gruppe af lande, som har størst balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat i kreditinstitutsektoren, hvilket dog skal ses i sammenhæng med den store danske realkreditsektor. Hvad angår omkostninger i forhold til indtægter, ligger danske kreditinstitutter gennemsnitlig set midt i feltet. Det gennemsnitlige lønniveau i den danske finansielle sektor har gennem en længere årrække ligget over niveauet i andre dele af økonomien. Størstedelen af merlønnen i den finansielle sektor afspejler den uddannelsesmæssige sammensætning af personalet, kompleksiteten af jobfunktioner, geografiske forhold, mv. Der kan ligeledes være andre forhold, som kan betinge et relativt højt lønniveau i den finansielle sektor, fx høj produktivitet eller høj indtjeningsevne fremkommet ved effektiv udnyttelse af højtuddannet specialiseret arbejdskraft. Omvendt kan ejerstrukturen i den finansielle sektor eller mangel på stærk potentiel konkurrence fra udlandet med hensyn til finansielle serviceydelser tænkes at hæmme presset for effektiv omkostningsstyring og udligning af merlønninger over tid. 1 Forfatterne takker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for værdifulde forslag og kommentarer i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne i denne artikel. Eventuelle tilbageværende mangler i artiklen samt synspunkter og konklusioner står alene for forfatternes regning.

2 2 Sammenligninger med udenlandske studier viser, at de estimerede lønforskelle mellem den finansielle sektor og andre brancher i Danmark er på nogenlunde samme niveau som i udlandet. Den danske finansielle sektor har siden 1988 betalt en særlig lønsumsafgift, som aktuelt udgør 10,9 pct. af lønsummen. Alt andet lige bør en sådan lønsumsafgift trække i retning af relativt lavere lønninger i den finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Lønsumsafgiften giver isoleret set den finansielle sektor et incitament til at erstatte arbejdskraft med kapital (fx automatisering af arbejdstunge processer). Individuelle pengeinstitutters produktivitet og omkostningseffektivitet kan sammenlignes på basis af regnskabsmæssige nøgletal for input (fx udgifter til personale og administration) og output (fx samlede udlån). En analyse viser, at nogle af de danske pengeinstitutter har en efficiens, som er fuldt på højde med de mest effektive udenlandske pengeinstitutter. Der er imidlertid også visse danske pengeinstitutter primært tilhørende Finanstilsynets gruppe 3 og 4 som har en efficiensmæssig afstand op til de mest effektive danske pengeinstitutter. De senere års konsolideringer i den danske pengeinstitutsektor har bidraget til en stigning i den gennemsnitlige efficiens i sektoren.. 2. UDVIKLINGEN I DEN FINANSIELLE SEKTORS BETYDNING FOR SAMFUNDSØKONOMIEN Set i et længere perspektiv har der været en betydelig vækst i den finansielle sektors balancer opgjort i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, jf. figur 2.1. Det er en tendens, som man ligeledes har set i andre lande med et højt indkomstniveau, jf. Goldsmith (1969), King og Levine (1993), Levine (1997) samt Andersen (2001). Såvel penge- som realkreditinstitutsektoren spillede en vigtig kreditformidlende rolle i dansk økonomi allerede i slutningen af det 19. århundrede. Før udbruddet af 1. Verdenskrig udgjorde pengeinstitutternes indenlandske udlån omkring pct. af BNP, og realkreditinstitutternes udlån var af tilsvarende størrelsesorden. Et vendepunkt synes at være indtrådt i mellemkrigsårene, og i midten af 1950'erne var såvel penge- som realkreditinstitutsektorens udlån faldet til omkring 40 pct. af BNP. Siden da er tendensen vendt, men niveauet fra umiddelbart før 1. Verdenskrig blev først nået igen inden for de seneste årtier. I andre lande har man ligeledes set en tendens til, at det først er med de seneste årtiers finansielle liberaliseringer og globalisering, at den finansielle sektors balancer igen har nået omfanget fra før 1. Verdenskrig, som ligeledes var præget af liberale finansielle markeder og globalisering, jf. Rajan og Zingales (2003).

3 3 DEN FINANSIELLE SEKTORS VIGTIGSTE AKTIVER OG PASSIVER Figur 2.1 Pct. af BNP Pengeinstitutternes indenlandske udlån Forsikrings- og pensionsselskabers aktiver Realkreditinstitutternes indenlandske udlån Investeringsforeninger - medlemmernes formue Anm.: Indenlandske udlån er ekskl. udlån til MFI'ere. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. Den tidlige etablering af en skattefinansieret alderspensionsordning i Danmark (1891) reducerede initialt potentialet for størrelsen af den private pensionssektor. De senere årtier har opbygning af finansierede arbejdsmarkedspensioner 1 dog ført til en massiv vækst i de formuer, som forvaltes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Skattemæssig be-gunstigelse af privat pensionsopsparing har ligeledes bidraget til udviklingen, jf. Kramp mfl. (2012). Liberaliseringen af grænseoverskridende porteføljeinvesteringer i løbet af 1970'erne og 1980'erne resulterede i en stigning i den aktivmængde, som blev forvaltet af investeringsforeninger. Det var dog først i anden halvdel af 1990'erne, at balancevæksten i investeringsforeningerne for alvor tog fart, jf. Abildgren mfl. (2010). Væksten var delvist et udtryk for en global tendens i retning af international diversifikation af investorernes porteføljer. Endvidere afspejlede udviklingen, at institutionelle investorer i stigende grad fandt det bekvemt at anvende investeringsforeninger som placeringsobjekt frem for selv at købe værdipapirer direkte, fx i forhold til regnskabsføring og markedsanalyse. Denne udvikling skal ikke mindst ses i lyset af et stadig mere differentieret udbud af værdipapirer. Endelig er der alt andet lige i princippet lavere transak- 1 Såvel ATP som overenskomstbaserede.

4 4 tionsomkostninger ved investering i forening end ved direkte køb af værdipapirer. Det skal dog bemærkes, at en del af de seneste årtiers stigning i livsforsikringsselskabers, pensionskassers og investeringsforeningernes aktiver relativt til BNP ligeledes skyldes en stigning i de reale aktiekurser, jf. Abildgren (2006). I figur 2.2 er vist den finansielle sektors andel af bruttoværditilvæksten, BVT, i de seneste 200 år. BVT er et udtryk for det beløb, som er til rådighed til aflønning af produktionsfaktorerne, dvs. aflønning af ansatte og arbejdsindsatsen ydet af selvstændige erhvervsdrivende, forrentning af kapitalindsatsen samt dækning af afskrivninger på kapitalapparatet. Den finansielle sektors andel af BVT steg fra 2-3 pct. til 7-8 pct. i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Den toppede under 1. Verdenskrig, hvor der var kraftig vækst i pengemængden og pengeinstitutternes udlån, jf. Johansen (1988) og Hansen (1996). Den finansielle sektors andel af BVT faldt væsentligt i mellemkrigsårene, men den er siden 2. Verdenskrig vokset til et niveau, som omtrent svarer til niveauet forud for 1. Verdenskrig. Væksten i den danske finansielle sektors andel af BVT siden slutningen af 2. Verdenskrig er meget lig den, som ses i en række andre europæiske lande og i USA, jf. Philippon og Reshef (2013) samt Greenwood og Scharfstein (2013). De langsigtede tendenser i den finansielle sektors DEN FINANSIELLE SEKTORS ANDEL AF BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN Figur 2.2 Pct Anm.: Årets priser. Kilde: Hansen (1983) og Danmarks Statistik.

5 5 andel af BVT svarer i et stort omfang til den tidligere viste udvikling i den finansielle sektors aktiver og passiver i forhold til BNP og dermed omfanget af kreditformidling og professionel formueforvaltning. Beskæftigelsen i den finansielle sektor steg fra godt 1 pct. af den samlede beskæftigelse i 1948 til omkring 3,5 pct. i 1990, jf. figur 2.3. Efter konjunkturomsvinget i den anden halvdel af 1980'erne og pengeinstitutkriserne frem til midten af 1990'erne blev fokus rettet mod tilpasning af omkostninger og personaleforbrug, og den finansielle sektors andel af den samlede beskæftigelse faldt til omkring 3 pct. ved udgangen af 1990'erne. Under den kraftige udlånsekspansion forud for den seneste finanskrise steg andelen til 3,7 pct. i Siden da er andelen faldet lidt igen. Danmark har en relativt stor finansiel sektor sammenlignet med mange andre EU15-medlemslande, jf. tabel 2.1. Opgjort i forhold til indbyggertallet har Danmark relativt mange ansatte i kreditinstitutsektoren. Endvidere er den danske MFI-sektor karakteriseret ved relativt store balancer og et stort omfang af indenlandske udlån set i forhold til BNP. Det store omfang af indenlandske udlån afspejler delvist en høj indenlandsk opsparing i pensionskasser. Hertil kommer et veludviklet realkreditmarked med gode muligheder for belåning af friværdi. BESKÆFTIGELSEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR Figur 2.3 Pct. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Anm.: Beskæftigelsen inden for finansiel virksomhed og forsikring som andel af samlet beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik.

6 6 INDIKATORER FOR STØRRELSEN AF DEN FINANSIELLE SEKTOR I UDVALGTE LANDE Tabel 2.1 Antal ansatte i kreditinstitutter MFI-sektorens samlede aktiver MFI-sektorens indenlandske udlån (ekskl. udlån til MFIer) Forsikringsog pensionsselskabers aktiver Nr. Personer pr indbyggere Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP 1. LU: 50,6 LU: 2165 DK: 209 LU: AT: 9,2 IE: 714 NL: 175 NL: DK: 8,1 GB: 496 ES: 155 GB: DE: 8,1 DK: 472 PT: 152 IE: GB: 7,2 NL: 416 GB: 148 DK: IE: 6,9 FR: 397 LU: 148 FR: FR: 6,4 ES: 341 SE: 139 SE: NL: 6,2 PT: 337 IE: 139 BE: SE: 5,5 AT: 316 IT: 124 DE: PT: 5,4 FI: 312 GR: 119 PT: BE: 5,4 DE: 309 FR: 112 AT: IT: 5,2 SE: 297 AT: 107 IT: ES: 5,1 BE: 288 DE: 105 ES: GR: 5,0 IT: 270 FI: 102 FI: FI: 4,2 GR: 228 BE: 77 GR: 8 Anm.: BE = Belgien, DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrig, GR = Grækenland, NL = Holland, IE = Irland, IT = Italien, LU = Luxembourg, PT = Portugal, ES = Spanien, GB = Storbritannien, SE = Sverige, DE = Tyskland, AT = Østrig. Alle tal vedrører 2012 bortset fra indenlandske udlån, som vedrører juni For Belgien er pensionsselskabers aktiver dog fra MFI-sektoren er opgjort ekskl. centralbanken og omfatter penge- og realkreditinstitutter, øvrige kreditinstitutter samt pengemarkedsforeninger. Kilde: ECB, Eurostat og Danmarks Nationalbank. 3. SUMMARISKE INDIKATORER FOR UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OG EFFEKTIVITET I DEN SAMLEDE FINANSIELLE SEKTOR Der kan anlægges flere forskellige synsvinkler på aktiviteten i den finansielle sektor. Det gælder ikke mindst pengeinstitutsektoren. Traditionelt sondres mellem produktions- og formidlingssynsvinklen, jf. Colwell og Davis (1992). I henhold til produktionssynsvinklen opfattes pengeinstitutter som virksomheder, der producerer udlåns- og indlånskonti ved anvendelse af arbejdskraft og kapital, mens pengeinstitutter ud fra formidlingssynsvinklen opfattes som finansielle mellemled, der formidler udlån på basis af input i form af arbejdskraft, kapital og indlån. Der er dog ikke altid enighed i litteraturen om, hvorvidt indlån mest hensigtsmæssigt kan betragtes som et output fra eller et input til banksektoren, jf. Hjalmarsson og Mlima (2002). Hertil kommer, at pengeinstitutsektoren ligeledes producerer en række andre tjenesteydelser i relation til betalingsformidling, værdipapirhandel mv. Uanset betragtningsmåde er der store udfordringer forbundet med måling af produktivitet i pengeinstitutsektoren. Modsat de vareprodu-

7 7 cerende erhverv kan output i pengeinstitutsektoren ikke umiddelbart måles i homogene fysiske enheder, som kan sammenvejes med et sæt af priser fra et givet basisår. Det gør det langtfra enkelt at identificere værdien af de finansielle tjenesteydelser, som produceres i den finansielle sektor. Der er derfor vanskeligheder forbundet med at foretage retvisende beregninger af fx udviklingen i arbejdsproduktiviteten i pengeinstitutsektoren på basis af tal for real værditilvækst og beskæftigelse fra Nationalregnskabet, jf. boks 3.1. Det er ligeledes baggrunden for, at den finansielle sektors produktion ikke er underlagt de normale momsregler, mens der i stedet opkræves en særlig lønsumsafgift i den finansielle sektor. PENGEINSTITUTSEKTOREN I NATIONALREGNSKABET Boks 3.1 I nationalregnskabet opgøres bruttoværditilvæksten for et givet erhverv normalt som værdien af erhvervets produktion fratrukket dets forbrug af råvarer mv. Bruttoværditilvæksten er dermed et udtryk for det beløb, som det pågældende erhverv har til rådighed til aflønning af produktionsfaktorerne, dvs. aflønning af ansatte og arbejdsindsatsen ydet af selvstændige erhvervsdrivende, forrentning af kapitalindsatsen samt dækning af eventuelle afskrivninger på kapitalapparatet. Nationalregnskabet anvendes ofte til at opgøre udviklingen i arbejdsproduktiviteten i forskellige erhverv på basis af erhvervets reale bruttoværditilvækst og antallet af beskæftigede (eller indsatsen af arbejdskraft opgjort i antal arbejdstimer). Den finansielle sektor har haft en gennemsnitlig årlig produktivitetsforbedring på omkring 5 pct. siden 1980, når real bruttoværditilvækst pr. præsteret arbejdstime benyttes som mål for produktiviteten, jf. figur 3.1. Denne form for produktivitetsberegninger er dog mest relevant for den markedsmæssige del af økonomien. Det skyldes, at værditilvæksten i den ikke-markedsmæssige del af økonomien (fx offentlige tjenester) opgøres fra omkostningssiden, hvorfor beregningen af værditilvækst i denne del af økonomien ikke er fastlagt uafhængigt af den anvendte mængde arbejdskraft, jf. Thage og Thomsen (2009). 1 Der er ligeledes vanskeligheder for så vidt angår den finansielle sektor. De tjenester, som produceres i pengeinstitutter, bliver for en stor dels vedkommende ikke betalt direkte. Pengeinstitutterne finansierer mange af disse tjenester via rentemarginalen. I nationalregnskabet beregnes produktionsværdien i pengeinstitutsektoren derfor som summen af direkte betalte finansielle formidlingstjenester (gebyrer, provisioner samt kursavance på handel med værdipapirer og valuta) og nettorenteindtægter (også betegnet indirekte betalte finansielle formidlingstjenester, FISIM). Beregningen af nettorenteindtægter i faste priser foretages ud fra oplysninger om rentemarginalen i et givet basisår og udviklingen i pengeinstitutternes ud- og indlånsmasse i faste priser. De direkte betalte tjenester fra pengeinstitutter deflateres med et nettoprisindeks for gebyrer, jf. Danmarks Statistik (2002). 1 I 2014 vil man i det danske nationalregnskab gå over til at anvende en output-baseret metode ved opgørelse af produktionen i den offentlige sektor, jf. Deveci (2012).

8 8 FORTSAT Boks 3.1 BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR I FORHOLD TIL ANTAL PRÆSTEREDE ARBEJDSTIMER Figur 3.1 Mio kroner pr. præsteret time 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Danmarks Statistik. Pengeinstitutternes nettorenteindtægter og dermed en stor del af sektorens produktionsværdi kan ikke henføres til de konkrete tjenester, som pengeinstitutterne udfører for deres kunder uden afregning, og der er ikke registreret en konkret pris for disse tjenester. Det kan derfor være vanskeligt at foretage retvisende traditionelle beregninger over produktivitetsudviklingen i den finansielle sektor på basis af nationalregnskabet på basis af fx real bruttoværditilvækst og antallet af beskæftigede. Produktivitetskommissionen (2013) påpeger ligeledes problemerne ved at opgøre produktiviteten i den finansielle sektor ud fra værditilvæksten i nationalregnskabet i faste priser. Eksempelvis er det for visse dele af den finansielle sektor nødvendigt at basere deflateringen af produktionen på et lønindeks. Herved er der risiko for, at en del af produktivitetsstigningerne i den finansielle sektor nærmest pr. definition elimineres, idet produktivitetsstigninger typisk giver sig udslag i øgede lønninger. Med disse forbehold finder Produktivitetskommissionen, at timeproduktiviteten (opgjort som bruttoværditilvækst i faste priser divideret med antal arbejdede timer) er steget mere i den finansielle sektor i perioden i Danmark end i USA og gennemsnittet af Sverige, Holland og Tyskland. Det gælder såvel for forsikrings- og pensionssektoren som for den øvrige finansielle sektor. Bruttoværditilvæksten i den finansielle sektor skal dække sektorens aflønning af produktionsfaktorer i form af arbejdskraft og kapitalindsats samt afskrivning af kapitalapparat. Ses der bort fra råvarer mv. kan man få en grov indikator for udviklingen i enhedsomkostningerne i den fi-

9 9 BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR I FORHOLD TIL DEN FINANSIELLE SEKTORS INDENLANDSKE UDLÅN ELLER FINANSIELLE AKTIVER Figur 3.2 Pct Indenlandske udlån Finansielle aktiver Anm.: Indenlandske udlån omfatter udlån fra penge- og realkreditinstitutter. Finansielle aktiver omfatter indenlandske udlån fra penge- og realkreditinstitutter, medlemmernes formue i investeringsforeninger samt forsikrings- og pensionsselskabernes finansielle aktiver. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. nansielle sektor ved at se på den finansielle sektors bruttoværditilvækst i forhold den finansielle sektors aktiver eller kreditgivning, jf. figur 3.2. Målt ved disse indikatorer synes der at have været en langsigtet nedgang i enhedsomkostningerne ved finansiel formidling. Det skal erindres, at en del af stigningen i den finansielle sektors aktiver siden 1980 kan henføres til en stigning i de reale aktiekurser, jf. afsnit 2. De langsigtede tendenser i udviklingen i enhedsomkostningerne ved finansiel formidling er dog den samme, uanset om der anvendes samlede aktiver eller kreditgivning som mål for output. For perioden efter 1950 finder Philippon og Reshef (2013) en lignende udvikling i Frankrig, Tyskland, Italien og Japan. I modsætning hertil er den amerikanske finansielle sektors bruttoværditilvækst i forhold den finansielle sektors kreditgivning steget siden begyndelsen af 1970'erne. Philippon og Reshef (2013) nævner, at de øgede omkostninger til finansiel formidling i USA for perioden efter 1980 bl.a. kan afspejle monopolistiske tendenser som følge af øget koncentration i den amerikanske finansielle sektor. Hertil kommer et øget omfang af værdipapirrelaterede serviceydelser med høje marginer rettet mod småinvestorer (husholdninger).

10 10 INDENLANDSKE UDLÅN OG FINANSIELLE AKTIVER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR Figur 3.3 Mio kroner pr. person Indenlandske udlån i forhold til beskæftigelse (penge- og realkreditinstitutter) Indenlandske udlån i forhold til beskæftigelse (pengeinstitutter) Finansielle aktiver i forhold til beskæftigelse (samlet finansiel sektor) Anm.: Deflateret med forbrugerprisindekset. Finansielle aktiver omfatter indenlandske udlån fra penge- og realkreditinstitutter, medlemmernes formue i investeringsforeninger samt forsikrings- og pensionsselskabernes finansielle aktiver. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Abildgren mfl. (2010), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og Realkreditrådet. Som en grov indikator for udviklingen i arbejdsproduktiviteten i den finansielle sektor kan man se på den indenlandske kreditgivning (eller finansielle aktiver) korrigeret for den generelle prisudvikling i forhold til beskæftigelsen, jf. figur 3.3. Opgjort på denne vis var arbejdskraftens produktivitet nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, mens der i perioden efter 1980 har været gennemsnitlige årlige vækstrater på omkring 4-5 pct. Selv om der har været en tendens til, at pengeinstitutterne har øget deres gebyranvendelse gennem de seneste årtier, er der næppe tvivl om, at stigningen i arbejdsproduktiviteten i sektoren er afspejlet i den indsnævring i pengeinstitutternes rentemarginal, som har fundet sted siden begyndelsen af 1980'erne, jf. figur 3.4. Perioden siden 1980 har været karakteriseret ved øget markedsorientering af den finansielle sektor som følge af liberalisering og internationalisering. I perioden før 1980 var kvantitative kreditrestriktioner (såsom udlånslofter for penge- og realkreditinstitutter mv.) og valutakontrol derimod centrale instrumenter i den økonomiske politik. Liberaliseringen af restriktionerne på grænseoverskridende kapitalbevægelser og dereguleringen af den finansielle sektor i Danmark i løbet af 1980'erne gav betydelige velfærdsgevinster, jf. Det Økonomiske Råd

11 11 PENGEINSTITUTTERNES RENTEMARGINAL Figur 3.4 Pct., år-til-år Anm. Kvartalsobservationer. Rentemarginalen er forskellen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige ud- og indlånsrenter. De anvendte gennemsnitsrenter er vægtede gennemsnit af renterne for udestående forretninger med sektorerne offentlig forvaltning og service, ikke-finansielle selskaber og husholdninger. Der er søgt korrigeret for diverse databrud. Kilde: Abildgren (2012) og Danmarks Nationalbank. (1994) og den nylige "Rangvid-rapport" (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). Disse gevinster var et resultat af lavere priser (fx reflekteret i den nævnte indsnævring af spændet mellem ud- og indlånsrenter) og et større udbud af finansielle produkter (fx optioner, futures og flere pengemarkedsprodukter) som følge af øget konkurrence og øget arbejdsproduktivitet i den finansielle sektor. Endvidere gav liberaliseringerne husholdninger og virksomheder bedre muligheder for at tilrettelægge opsparing samt forbrug og investeringer. De senere års udvikling har dog været karakteriseret ved en stagnation eller svag udvikling i penge- og realkreditinstitutternes indenlandske kreditgivning i forhold til beskæftigelsen sammenlignet med tidligere. Det dækker over, at pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigelsen direkte er faldet. Det skal dog erindres, at simple mål som fx finansielle aktiver eller udlån pr. ansat er meget summariske og yderst ufuldstændige indikatorer for produktivitet. I output tages eksempelvis ikke hensyn til, hvilken "kvalitet" der er tale om. Det kan eksempelvis diskuteres, om udlån af forskellig kreditbonitet bør vægte ens. Hvis pengeinstitutsektoren fx gennemløber en periode med høj vækst i udlån af stadig ringere kreditbonitet, som indebærer opbygning af systemiske risici i den finansielle sektor, er det reale ud-

12 12 lånsomfang pr. ansat ikke en særlig hensigtsmæssig indikator for effektiviteten i banksystemet. Endvidere er der tale om meget summariske indikatorer, som er baseret på den finansielle sektors balancer (beholdningsopgørelser), som eksempelvis ikke inddrager omfanget af finansielle transaktioner (antal betalingsoverførsler, antal værdipapirhandler osv.) eller fx rådgivning i forbindelse med værdipapirhandel. I tabel 3.1 er angivet en række summariske indikatorer for produktivitet og omkostningseffektivitet i den danske kreditinstitutsektor sammenlignet med kreditinstitutter i de øvrige EU15-medlemslande. Når der bortses fra lande kendt som internationale finanscentre (Luxembourg og Irland), tilhører Danmark den gruppe af lande, som har størst balancesum pr. ansat i kreditinstitutsektoren. Det samme gør sig gældende, når der ses på indenlandske udlån pr. ansat. Det høje danske niveau for balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat skal dog ses i lyset af en høj indenlandsk opsparing i pensionskasser og et veludviklet realkreditsystem med gode muligheder for belåning af friværdi. Danmark tilhører gruppen af lande med flest indbyggere pr. kontanthæveautomat. Et højt antal indbyggere pr. kontanthæveautomat signalerer alt andet lige mindre anvendelse af kontanter, der er omkostningstunge for banksystemet sammenlignet med elektroniske betalingsløsninger. Forbrugerne i Danmark samt de øvrige nordiske lande foretager relativt få kontantbetalinger, når der foretages en international sammenligning, jf. Betalingsrådet (2013). Hvad angår samlede regnskabsmæssige omkostninger i forhold til indtægter eller betalingstransaktioner pr. ansat ligger Danmark snarere midt i feltet. Det samme gør sig i et vist omfang gældende med hensyn til dækningen med filialer. Alt andet lige signalerer et højt antal indbyggere pr. filial, at der anvendes færre manuelle resurser på kundebetjening. I forbindelse med betalingstransaktioner pr. ansat bør det dog nævnes, at en stor del af den danske pengeinstitutsektor består af nogle få store institutter, og at konto-til-konto overførsler inden for samme pengeinstitut ikke er medtaget i de danske tal, mens de i princippet indgår i tallene for de andre lande. Med hensyn til omkostninger i forhold til indtægter vil en høj omkostningsratio normalt være en indikation på potentielle besparelsesmuligheder, såfremt der er tale om et konkurrencepræget marked for finansielle tjenesteydelser. I mindre konkurrenceudsatte markeder er det dog også muligt at opnå en lav omkostningsratio, såfremt der kan kræves høje priser for ydelserne, som ikke afspejler tilsvarende høj produktkvalitet eller lignende.

13 13 INDIKATORER FOR KREDITINSTITUTTERS PRODUKTIVITET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET I UDVALGTE LANDE Tabel 3.1 Balancesum pr. ansat Indenlandske udlån pr. ansat Indenlandske indlån pr. ansat Betalingstransaktioner pr. ansat Omkostninger i forhold til indtægter Antal indbyggere pr. lokal filial Antal indbyggere pr. kontanthæveautomat Nr. Mio. euro Mio. euro Mio. euro Stk. Pct. Personer Personer 1. IE: 35,4 DK: 11,4 NL: 8,2 FI: ES: 48 NL: SE: LU: 32,7 SE: 10,9 BE: 7,4 SE: FI: 52 GB: FI: FI: 26,5 NL: 10,1 ES: 6,5 NL: LU: 53 SE: NL: DK: 25,8 FI: 8,7 LU: 6,5 LU: SE: 56 IE: DK: NL: 24,1 IE: 7,2 GB: 6,3 FR: PT: 58 DK: IE: SE: 23,2 ES: 6,9 IE: 6,1 BE: GR: 61 FI: GR: GB: 21,0 IT: 6,3 FI: 5,6 GB: GB: 61 GR: LU: FR: 18,5 GB: 6,3 SE: 5,2 DK: DK: 63 BE: IT: BE: 18,1 FR: 5,5 IT: 5,0 AT: IT: 63 LU: FR: ES: 15,3 BE: 4,8 DE: 4,8 PT: AT: 68 DE: AT: IT: 13,6 PT: 4,4 FR: 4,6 DE: FR: 69 AT: DE: AT: 12,5 DE: 4,3 AT: 3,9 ES: BE: 73 IT: GB: DE: 12,5 AT: 4,2 DK: 3,8 IE: DE: 73 FR: ES: PT: 9,7 GR: 4,0 PT: 3,8 IT: NL: 89 PT: BE: GR: 7,7 LU: 2,5 GR: 3,1 GR: IE: 126 ES: PT: 635 Anm.: BE = Belgien, DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrig, GR = Grækenland, NL = Holland, IE = Irland, IT = Italien, LU = Luxembourg, PT = Portugal, ES = Spanien, GB = Storbritannien, SE = Sverige, DE = Tyskland, AT = Østrig. Balancesummen i kreditinstitutter er opgjort som balancesummen ultimo 2012 i MFI-sektoren ekskl. centralbanken og beviser udstedt af pengemarkedsforeninger (som holdes af residenter i valutaområdet). Indenlandske ud- og indlån er opgjort ultimo juni 2013 og er ekskl. mellemværender med MFI'er. Betalingstransaktioner vedrører transaktioner i 2012, som involverer ikke-mfi'er. Betalingstransaktioner omfatter for Danmarks vedkommende kreditoverførsler (giro, indbetalingskort og konto-til-konto overførsler mellem pengeinstitutter konto-til-konto overførsler inden for samme pengeinstitut er ikke medtaget), direkte debit (Betalingsservice og Leverandørservice), checks og kortbetalinger (Dankort og internationale betalingskort). Omkostninger i forhold til indtægter er opgjort som et gennemsnit over årene og er baseret på en konsolideret statistik, hvor udenlandske filialer og datterselskaber indregnes i tallene. Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank.

14 14 4. OMKOSTNINGERNE VED BETALINGSFORMIDLING En betydelig del af medarbejdernes tid i pengeinstitutter går med at udføre aktiviteter, der knytter sig til betalingsformidling. Det omfatter håndtering af kontanter, betjening af kunder ved kassen i filialer og behandling af kundehenvendelser om posteringer, betalingskort o.l. Pengeinstitutterne har desuden andre omkostninger, som direkte kan henføres til betalingsformidling, fx betaling for ydelser, der leveres af datacentraler, afskrivninger på pengeautomater og udgifter til produktion af betalingskort. Derudover kan det være relevant at medregne en andel af pengeinstitutternes generelle omkostninger for at få et billede af deres samlede omkostninger ved betalingsformidling. Omkostningerne ved betalingsformidling kan herefter fordeles på de forskellige typer af betalingstjenester, som pengeinstitutterne leverer. Det kan fx være hævning eller indskud af kontanter, betalinger med debet- eller kreditkort, dvs. kort, hvor pengene hæves på kundens konto henholdsvis med det samme og efter en vis periode, overførsler og opkrævninger. En sådan fordeling af omkostningerne kan være forbundet med en vis usikkerhed. Det gælder særligt for de generelle omkostninger, hvor der må anvendes fordelingsnøgler. Endelig kan omkostningerne sættes i forhold til antal transaktioner for at få et mål for størrelsen af omkostningerne for hver enkelt tjeneste. Vurdering af stordriftsfordele Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark, herunder pengeinstitutternes omkostninger, jf. Danmarks Nationalbank (2011). Ni pengeinstitutter deltog i form af de fire største institutter samt fem lokale pengeinstitutter. I undersøgelsen blev der indsamlet oplysninger om pengeinstitutternes omkostninger ved hævninger og indskud af kontanter, forskellige typer af kortbetalinger, inklusive betalinger med dankort, overførsler via netbank eller fra kassen i en filial og Betalingsservice. Undersøgelsen dækkede alene betalinger fra borgere til virksomheder og omfattede kun betalinger i Danmark i danske kroner. Figur 4.1 viser de gennemsnitlige omkostninger pr. transaktion for udvalgte tjenester, opdelt på de største institutter og de fem lokale pengeinstitutter. Den indikerer, at der er visse stordriftsfordele ved produktionen af betalingstjenester, idet omkostningerne pr. transaktion som hovedregel er lavest for de store institutter. Det gælder dog ikke for overførsler, der har samme enhedsomkostninger for store og mindre institutter. Denne type betalinger består primært af overførsler via netbank, som er automatiserede og i praksis varetages af pengeinstitutternes

15 15 DANSKE PENGEINSTITUTTERS OMKOSTNINGER VED UDVALGTE BETALINGSTJENESTER Figur 4.1 Kr. 5,0 Kr. 50 4,0 40 3,0 30 2,0 20 1,0 10 0,0 Dankort Kreditoverførsler Betalingsservice 0 Kontanthævning Kontantindskud Større pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Anm.: Større pengeinstitutter er Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Sydbank og Jyske bank, mens lokale pengeinstitutter omfatter Sparekassen Sjælland, Vestjysk Bank, Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Nørresundby Bank og Sparekassen Kronjylland. Kilde: Danmarks Nationalbank (2011). datacentraler, der kan udnytte stordriftsfordele. Der er også kun beskeden forskel på institutternes omkostninger ved Betalingsservice. Da betalingsformidling er forbundet med faste omkostninger, vil enhedsomkostningerne aftage med antallet af transaktioner. Ifølge en opdeling af pengeinstitutternes omkostninger ved betalingsformidling kan omkring 60 pct. klassificeres som faste, jf. Jacobsen (2012). Det betyder, at der automatisk vil være en vis tendens til stordriftsfordele. Hvis der alene beregnes enhedsomkostninger på grundlag af de variable omkostninger, fremgår det, at de mindre institutter for nogle betalingstjenester har lavere omkostninger end de store institutter. Danske banker kontra udenlandske Ud over Nationalbanken har en række andre centralbanker foretaget undersøgelser af bankernes omkostninger ved betalinger. I tabel 4.1 er samlet resultaterne fra nogle af disse undersøgelser for betalinger med henholdsvis debet- og kreditkort, overførsler og opkrævninger i stil med Betalingsservice. Flere af undersøgelserne, inklusive Nationalbankens, stammer fra et europæisk studie, der blev koordineret af Den Europæiske Centralbank. Ved at opgøre omkostningerne efter en fælles metode opnås det, at resultaterne kan sammenlignes på tværs af lande. For så vidt angår de øvrige undersøgelser, kan der i højere grad være metodemæssige forskelle, som forklarer afvigelser mellem landene. Generelt er der betydelig forskel på pengeinstitutternes omkostninger ved betalingsformidling i de enkelte lande. Det kan skyldes forskelle i omkostningsniveau, men det kan også afspejle variationer i omfanget af betalinger, der med faste omkostninger har stor betydning for de be-

16 16 BANKERS ENHEDSOMKOSTNINGER FOR UDVALGTE BETALINGSTJENESTER I EUROPÆISKE LANDE Tabel 4.1 Kr. År Betaling med debetkort Betaling med kreditkort Overførsel Opkrævning Danmark*... Finland*... Italien*... Letland*... Litauen... Norge... Portugal... Sverige*... Ungarn* ,33 19,66 5,19 4, ,95 12,85 3,77 2, ,65 8,84 7,03 1, ,65 5,63 3,47 3, ,15 21,92 2,87 3, ,35 29,69 3,30 2, ,71 18,18 2,09 0, ,82 8,30 2,84 0, ,35 20,19 4,06 2,21 Anm.: Undersøgelser, der er markeret med en *, blev gennemført som led i et fælleseuropæisk studie af omkostningerne ved betalinger, som blev koordineret af Den Europæiske Centralbank. Omkostningerne for de øvrige lande er omregnet til danske kroner ved brug af den gennemsnitlige årlige valutakurs. Kilde: Banco de Portugal (2007), Turján mfl. (2011), Banca d'italia (2012), Lietuvos Bankas (2012), Latvijas Banka (2013), Segendorf og Jansson (2012), Nyandoto (2011), Danmarks Nationalbank (2011), Gresvik og Haare (2009). regnede enhedsomkostninger. Fx er omkostningerne pr. betaling med debetkort i Danmark forholdsvis lave, hvilket skal ses i lyset af den store anvendelse af dankortet, som er et debetkort. Omvendt er bankernes omkostninger pr. betaling med kreditkort væsentlig højere i Danmark, end det fx er tilfældet i Sverige. En del af denne forskel kan givetvis henføres til en større brug af kreditkort i Sverige end i Danmark. Forskellene i pengeinstitutternes omkostninger på tværs af lande i tabel 4.1 kan også skyldes, at der ikke er tale om identiske betalingstjenester. Fx kan de høje omkostninger ved opkrævninger i Danmark i nogen grad forklares med, at Betalingsservice på forskellige områder er en mere avanceret løsning end lignende produkter i andre lande, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011). Tilsvarende vil pengeinstitutternes omkostninger ved overførsler afhænge af, hvor stor en andel af disse, der gennemføres via netbank og ved kassen i filialer. 5. LØNOMKOSTNINGER I DEN FINANSIELLE SEKTOR Der er tidligere gennemført analyser af lønniveauet i den danske finansielle sektor, jf. Finansministeriet (1997), Det Økonomiske Råd (2005), Finansrådet (2008), Schaarup (2009) og diverse udgaver af den tidligere Konkurrencestyrelses "Konkurrenceredegørelser". Analyserne viser, at der helt tilbage til begyndelsen af 1980'erne har været en tendens til, at de "rå" gennemsnitslønninger i den finansielle sektor har ligget over niveauet i den øvrige del af økonomien. Af visse af analyserne fremgår det dog også, at en væsentlig del af lønforskellen kan henføres til bl.a.

17 17 forskelle i uddannelsesniveau, jobfunktioner, erhvervserfaring samt geografiske forhold. I dette afsnit foretages en nærmere mikroøkonometrisk analyse af lønniveauet i den finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Datagrundlag samt deskriptiv statistik I det følgende foretages analyser med to forskellige opgørelser af timelønnen. Der foretages dels analyser, hvor timelønsvariablen fra Danmarks Statistiks IDA-database benyttes. Det gør det muligt at belyse udviklingen i lønningerne i den finansielle sektor over en længere årrække (perioden ). Desuden foretages analyser på basis af fortjenesten pr. præsteret time fra Lønstatistikkens serviceregister. Pålidelige data fra denne statistik foreligger kun for perioden , men datakvaliteten og detaljeringsgraden er bedre end i IDA-databasen. I boks 5.1 er givet en nærmere beskrivelse af de anvendte data samt dataafgrænsning. DATABESKRIVELSE Boks 5.1 De data, der benyttes i analysen nedenfor, fremkommer ved samkøringer af forskellige registre ved Danmarks Statistik. De anvendte timelønsoplysninger stammer fra den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning og fra Lønstatistikkens serviceregister. Populationen er som udgangspunkt samtlige beskæftigede i alderen år. For at minimere betydningen af store målefejl medtages kun de observationer, hvor timelønnen ligger i intervallet mellem 0,1 og 99,9 percentilerne for hvert enkelt år i hver enkelt branche. Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning, IDA IDA-databasen er blevet anvendt i en række tidligere analyser af lønninger i Danmark. Timelønsvariablen fra databasen IDA er beregnet på baggrund af indberetninger til Skat samt ATP-oplysninger, og der fokuseres udelukkende på observationer, hvor Danmarks Statistik rapporterer kvaliteten af timelønsberegningen som værende "brugbar". Bidrag til pensionsordninger medregnes ikke i denne opgørelse af timelønnen. Fordelen ved at benytte den beregnede timeløn fra denne database er, at det er muligt at undersøge udviklingen i lønningerne fra 1980 og frem til i dag. Ulempen er derimod, at beregningen af timelønnen ifølge Danmarks Statistik er behæftet med et vist skønsmæssigt element vedrørende antallet af præsterede timer i året. Beregningen heraf bygger på indbetalinger til ATP, hvilket især giver usikkerhed for ansatte med et lavt ugentligt timetal. Fra og med 2011 beregner Danmarks Statistik ikke længere timelønnen i IDA. Brancherne grupperes i 111 undergrupper, herunder Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Forsikring (inkl. pension) samt Finansiel Service.

18 18 FORTSAT Boks 5.1 Lønstatistikkens serviceregister I det nyere register, Lønstatistikkens serviceregister, er hovedlønbegrebet fortjenesten pr. præsteret time. Dette lønbegreb er væsentligt bedre til sammenligning af lønninger på tværs af grupper på arbejdsmarkedet, og må anses for at være af højere kvalitet end IDA-timelønnen, om end der stadig kan være nogen usikkerhed forbundet med indberetningen af antal præsterede timer. Desuden er det muligt at inddele den samlede timeløn i en række underkomponenter såsom feriebetalinger, pensionsindbetalinger osv., hvilket muliggør en dekomponering af den estimerede merløn. Derfor benyttes lønoplysningerne fra dette register til størstedelen af nedenstående analyser. Ulempen ved registeret er, at pålidelige data først findes fra år Registret indeholder oplysninger om lønmodtagere ansat i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 10 eller flere fuldtidsbeskæftigede, og som har været ansat i mindst en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over otte timer. Ansatte inden for landbrug og fiskeri er ikke indeholdt i registeret. Desuden er det et krav, at man er ansat på "normale vilkår", hvilket fx udelukker lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende, samt lønmodtagere, der ikke beskattes efter almindelige betingelser i Danmark. I registret optræder samtlige ansættelsesforhold for hvert individ i løbet af året, men i analysen nedenfor fokuseres udelukkende på det ansættelsesforhold med flest præsterede timer i løbet af året. Dermed er populationen væsentligt forskellig fra IDApopulationen, der udelukkende medtager november-ansættelsen, men som til gengæld også indeholder ansatte i virksomheder med færre end 10 fuldtidsbeskæftigede. Brancherne grupperes i 127 undergrupper, herunder Pengeinstitutter, Kreditforeninger mv., Forsikring og Pension samt Finansiel Service, der tilsammen udgør hovedgruppen Finansiering og Forsikring. Kreditforeninger mv. omfatter eksempelvis realkreditinstitutter, investeringsforeninger samt finansiel leasing, Pengeinstitutter er ekskl. Nationalbanken, mens Finansiel Service bl.a. omfatter værdipapirmæglere. Baggrundsvariable I analysen inddrages desuden en række observerbare baggrundsvariable, som alle må forventes at påvirke den indtjente løn. I særdeleshed kontrolleres for uddannelsesbaggrund (højest fuldførte uddannelse er en grunduddannelse, en gymnasial uddannelse, en faguddannelse, en kort videregående uddannelse (KVU), en mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller en lang videregående uddannelse (LVU)). jobfunktion 1 (ledelse på øverste plan, arbejde på højt kvalifikationsniveau, arbejde på mellem kvalifikationsniveau, kontorarbejde, salgs- og servicearbejde, arbejde inden for landbrug og gartneri, proces- og maskinoperatørarbejde, andet arbejde). 1 I analysen med Lønstatistikken er variablene for jobfunktion dannet ud fra de såkaldte DISCO-løn-koder. Imidlertid har der over tid været inkonsistens i indrapporteringen af de ansatte i den finansielle sektor på tværs af de ni hovedgrupper, hvilket resulterer i urealistisk store udsving fra år til år. Derfor anses det for nødvendigt at slå tre hovedgrupper, Arbejde på højt kvalifikationsniveau, Arbejde på mellem kvalifikationsniveau samt kontorarbejde, sammen, da ændringer i merlønnen over tid i modsat fald kunne repræsentere arbitrære ændringer i de indrapporterede jobfunktioner. Tilsvarende overvejelser gør sig gældende for analysen med IDA-databasen. Bemærk endvidere databrud for datagrundlaget bag jobfunktionsvariablene i IDA-analysen i 1996 og 2002, og for begge i 2010.

19 19 FORTSAT Boks 5.1 øvrige personkarakteristika, dvs. køn, alder, alder kvadreret, erhvervserfaring, erhvervserfaring kvadreret, årsledighedsgrad (andel af året, individet har været ledig), indvandringsbaggrund (fra 1986 og frem), hjemmeboende børn, civilstand, bopæl i hovedstadsregionen, ledighedsforsikret. Endvidere kontrolleres for den generelle udvikling ved hjælp af tidsdummier. Når der i det resterende af dette afsnit præsenteres resultater, som dækker hele perioden siden 1980, er beregningerne baseret på IDA-databasen. De beregninger, som alene vedrører perioden , er baseret på Lønstatistikkens serviceregister. Tidligere danske studier beregner merlønnen i den finansielle sektor relativt til en specifik branche (som oftest møbelindustrien, der er blevet benyttet som benchmark af bl.a. den tidligere Konkurrencestyrelse samt Det Økonomiske Råd). I dette studie foretrækkes i stedet at beregne lønforskellen i den finansielle sektor relativt til et vægtet gennemsnit af alle øvrige brancher, hvor vægtene er bestemt af branchernes størrelse, idet møbelindustrien ikke er særligt sammenlignelig med den finansielle sektor. Gennemsnitslønnen i møbelindustrien er mellem 5 og 20 pct. lavere end gennemsnitlønnen på tværs af alle brancher, jf. figurerne 5.1 og 5.2. Den gennemsnitlige timeløn beregnet på baggrund af IDAdatabasen har for alle underbrancher i den finansielle sektor været højere end gennemsnitstimelønnen på tværs af alle brancher i hele perioden , jf. figur 5.1. Dog overstiger merlønnen for ansatte i pengeinstitutter først gennemsnitslønnen med mere end 10 pct. fra begyndelsen af 1990'erne. Udsvingene fra år til år er størst for finansiel service, men denne underbranche har relativt få ansatte især i begyndelsen af perioden. Finansiel service omfatter bl.a. værdipapirmæglere, jf. boks 5.1. Generelt har de rå merlønninger i den finansielle sektor været stigende i perioden fra 1980 og frem til Et lignende billede fremkommer ved at betragte fortjenesten i alt pr. præsteret time fra Lønstatistikkens serviceregister, jf. figur 5.2. Også for denne timelønsvariabel er de rå merlønninger mellem 20 og 50 pct. i perioden Den højere gennemsnitlige fortjeneste pr. præsteret time skyldes ikke udelukkende, at der findes enkelte ansatte med meget høje lønninger. Hele lønfordelingen for hver af underbrancherne i den finansielle sektor

20 20 TIMELØN I UDVALGTE BRANCHER , RELATIVT TIL GENNEMSNITLØNNEN PÅ TVÆRS AF ALLE BRANCHER (= INDEKS 100) Figur 5.1 Pct Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Møbelindustri Anm.: Den beregnede timeløn stammer fra IDA-databasen og er i 2010 beregnet på baggrund af Beskæftigelse for Lønmodtagere i E-indkomstsregistret, hvilket medfører et databrud. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. FORTJENESTE I ALT PR. PRÆSTERET TIME , RELATIVT TIL GENNEMSNITLØNNEN PÅ TVÆRS AF ALLE BRANCHER (= INDEKS 100) Figur 5.2 Pct Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Møbelindustri Anm.: Fortjeneste i alt pr. præsteret time stammer fra Lønstatistikkens serviceregister. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 2 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor 41 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas Kuchler,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK NATIONALBANKENS ANALYSER AF PRODUKTIVITET I DANMARK Morten Spange, DØRS, Dagsorden og litteratur Produktivitet på makro- og brancheniveau. Andersen og Spange (212); Jensen og Jørgensen

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Estimation af lønpræmier

Estimation af lønpræmier d. 16.11.2005 LS Estimation af lønpræmier Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II Dette notat beskriver estimationen bag og beregningen af lønpræmier i Nationalregnskabets Adam erhverv.

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Matematik som drivkraft for produktivitet

Matematik som drivkraft for produktivitet Matematik som drivkraft for produktivitet Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Produktivitetskommissionen Oplæg på konference om Fremtidens Matematik den 21. maj

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

N O T A T. International sammenligning af arbejdstid

N O T A T. International sammenligning af arbejdstid N O T A T 12-2-217 International sammenligning af arbejdstid J.nr. 217-1353 CAIJ En OECD-statistik over gennemsnitlig årlig arbejdstid i medlemslandene bruges ofte til sammenligning af landenes arbejdstid

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Juni 2017 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 og 2019 September 2017 Version 3 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere