Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark"

Transkript

1 1 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at den finansielle sektor fungerer effektivt. I denne artikel foretages en analyse af produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor. Arbejdsproduktiviteten i den finansielle sektor målt ved indenlandsk kreditgivning eller finansielle aktiver i forhold til beskæftigelsen var nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, mens der i perioden efter 1980 har været betydelige produktivitetsfremskridt. De senere år er pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigelsen dog faldet. Når der sammenlignes med andre EU-lande tilhører Danmark den gruppe af lande, som har størst balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat i kreditinstitutsektoren, hvilket dog skal ses i sammenhæng med den store danske realkreditsektor. Hvad angår omkostninger i forhold til indtægter, ligger danske kreditinstitutter gennemsnitlig set midt i feltet. Det gennemsnitlige lønniveau i den danske finansielle sektor har gennem en længere årrække ligget over niveauet i andre dele af økonomien. Størstedelen af merlønnen i den finansielle sektor afspejler den uddannelsesmæssige sammensætning af personalet, kompleksiteten af jobfunktioner, geografiske forhold, mv. Der kan ligeledes være andre forhold, som kan betinge et relativt højt lønniveau i den finansielle sektor, fx høj produktivitet eller høj indtjeningsevne fremkommet ved effektiv udnyttelse af højtuddannet specialiseret arbejdskraft. Omvendt kan ejerstrukturen i den finansielle sektor eller mangel på stærk potentiel konkurrence fra udlandet med hensyn til finansielle serviceydelser tænkes at hæmme presset for effektiv omkostningsstyring og udligning af merlønninger over tid. 1 Forfatterne takker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for værdifulde forslag og kommentarer i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne i denne artikel. Eventuelle tilbageværende mangler i artiklen samt synspunkter og konklusioner står alene for forfatternes regning.

2 2 Sammenligninger med udenlandske studier viser, at de estimerede lønforskelle mellem den finansielle sektor og andre brancher i Danmark er på nogenlunde samme niveau som i udlandet. Den danske finansielle sektor har siden 1988 betalt en særlig lønsumsafgift, som aktuelt udgør 10,9 pct. af lønsummen. Alt andet lige bør en sådan lønsumsafgift trække i retning af relativt lavere lønninger i den finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Lønsumsafgiften giver isoleret set den finansielle sektor et incitament til at erstatte arbejdskraft med kapital (fx automatisering af arbejdstunge processer). Individuelle pengeinstitutters produktivitet og omkostningseffektivitet kan sammenlignes på basis af regnskabsmæssige nøgletal for input (fx udgifter til personale og administration) og output (fx samlede udlån). En analyse viser, at nogle af de danske pengeinstitutter har en efficiens, som er fuldt på højde med de mest effektive udenlandske pengeinstitutter. Der er imidlertid også visse danske pengeinstitutter primært tilhørende Finanstilsynets gruppe 3 og 4 som har en efficiensmæssig afstand op til de mest effektive danske pengeinstitutter. De senere års konsolideringer i den danske pengeinstitutsektor har bidraget til en stigning i den gennemsnitlige efficiens i sektoren.. 2. UDVIKLINGEN I DEN FINANSIELLE SEKTORS BETYDNING FOR SAMFUNDSØKONOMIEN Set i et længere perspektiv har der været en betydelig vækst i den finansielle sektors balancer opgjort i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, jf. figur 2.1. Det er en tendens, som man ligeledes har set i andre lande med et højt indkomstniveau, jf. Goldsmith (1969), King og Levine (1993), Levine (1997) samt Andersen (2001). Såvel penge- som realkreditinstitutsektoren spillede en vigtig kreditformidlende rolle i dansk økonomi allerede i slutningen af det 19. århundrede. Før udbruddet af 1. Verdenskrig udgjorde pengeinstitutternes indenlandske udlån omkring pct. af BNP, og realkreditinstitutternes udlån var af tilsvarende størrelsesorden. Et vendepunkt synes at være indtrådt i mellemkrigsårene, og i midten af 1950'erne var såvel penge- som realkreditinstitutsektorens udlån faldet til omkring 40 pct. af BNP. Siden da er tendensen vendt, men niveauet fra umiddelbart før 1. Verdenskrig blev først nået igen inden for de seneste årtier. I andre lande har man ligeledes set en tendens til, at det først er med de seneste årtiers finansielle liberaliseringer og globalisering, at den finansielle sektors balancer igen har nået omfanget fra før 1. Verdenskrig, som ligeledes var præget af liberale finansielle markeder og globalisering, jf. Rajan og Zingales (2003).

3 3 DEN FINANSIELLE SEKTORS VIGTIGSTE AKTIVER OG PASSIVER Figur 2.1 Pct. af BNP Pengeinstitutternes indenlandske udlån Forsikrings- og pensionsselskabers aktiver Realkreditinstitutternes indenlandske udlån Investeringsforeninger - medlemmernes formue Anm.: Indenlandske udlån er ekskl. udlån til MFI'ere. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. Den tidlige etablering af en skattefinansieret alderspensionsordning i Danmark (1891) reducerede initialt potentialet for størrelsen af den private pensionssektor. De senere årtier har opbygning af finansierede arbejdsmarkedspensioner 1 dog ført til en massiv vækst i de formuer, som forvaltes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Skattemæssig be-gunstigelse af privat pensionsopsparing har ligeledes bidraget til udviklingen, jf. Kramp mfl. (2012). Liberaliseringen af grænseoverskridende porteføljeinvesteringer i løbet af 1970'erne og 1980'erne resulterede i en stigning i den aktivmængde, som blev forvaltet af investeringsforeninger. Det var dog først i anden halvdel af 1990'erne, at balancevæksten i investeringsforeningerne for alvor tog fart, jf. Abildgren mfl. (2010). Væksten var delvist et udtryk for en global tendens i retning af international diversifikation af investorernes porteføljer. Endvidere afspejlede udviklingen, at institutionelle investorer i stigende grad fandt det bekvemt at anvende investeringsforeninger som placeringsobjekt frem for selv at købe værdipapirer direkte, fx i forhold til regnskabsføring og markedsanalyse. Denne udvikling skal ikke mindst ses i lyset af et stadig mere differentieret udbud af værdipapirer. Endelig er der alt andet lige i princippet lavere transak- 1 Såvel ATP som overenskomstbaserede.

4 4 tionsomkostninger ved investering i forening end ved direkte køb af værdipapirer. Det skal dog bemærkes, at en del af de seneste årtiers stigning i livsforsikringsselskabers, pensionskassers og investeringsforeningernes aktiver relativt til BNP ligeledes skyldes en stigning i de reale aktiekurser, jf. Abildgren (2006). I figur 2.2 er vist den finansielle sektors andel af bruttoværditilvæksten, BVT, i de seneste 200 år. BVT er et udtryk for det beløb, som er til rådighed til aflønning af produktionsfaktorerne, dvs. aflønning af ansatte og arbejdsindsatsen ydet af selvstændige erhvervsdrivende, forrentning af kapitalindsatsen samt dækning af afskrivninger på kapitalapparatet. Den finansielle sektors andel af BVT steg fra 2-3 pct. til 7-8 pct. i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Den toppede under 1. Verdenskrig, hvor der var kraftig vækst i pengemængden og pengeinstitutternes udlån, jf. Johansen (1988) og Hansen (1996). Den finansielle sektors andel af BVT faldt væsentligt i mellemkrigsårene, men den er siden 2. Verdenskrig vokset til et niveau, som omtrent svarer til niveauet forud for 1. Verdenskrig. Væksten i den danske finansielle sektors andel af BVT siden slutningen af 2. Verdenskrig er meget lig den, som ses i en række andre europæiske lande og i USA, jf. Philippon og Reshef (2013) samt Greenwood og Scharfstein (2013). De langsigtede tendenser i den finansielle sektors DEN FINANSIELLE SEKTORS ANDEL AF BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN Figur 2.2 Pct Anm.: Årets priser. Kilde: Hansen (1983) og Danmarks Statistik.

5 5 andel af BVT svarer i et stort omfang til den tidligere viste udvikling i den finansielle sektors aktiver og passiver i forhold til BNP og dermed omfanget af kreditformidling og professionel formueforvaltning. Beskæftigelsen i den finansielle sektor steg fra godt 1 pct. af den samlede beskæftigelse i 1948 til omkring 3,5 pct. i 1990, jf. figur 2.3. Efter konjunkturomsvinget i den anden halvdel af 1980'erne og pengeinstitutkriserne frem til midten af 1990'erne blev fokus rettet mod tilpasning af omkostninger og personaleforbrug, og den finansielle sektors andel af den samlede beskæftigelse faldt til omkring 3 pct. ved udgangen af 1990'erne. Under den kraftige udlånsekspansion forud for den seneste finanskrise steg andelen til 3,7 pct. i Siden da er andelen faldet lidt igen. Danmark har en relativt stor finansiel sektor sammenlignet med mange andre EU15-medlemslande, jf. tabel 2.1. Opgjort i forhold til indbyggertallet har Danmark relativt mange ansatte i kreditinstitutsektoren. Endvidere er den danske MFI-sektor karakteriseret ved relativt store balancer og et stort omfang af indenlandske udlån set i forhold til BNP. Det store omfang af indenlandske udlån afspejler delvist en høj indenlandsk opsparing i pensionskasser. Hertil kommer et veludviklet realkreditmarked med gode muligheder for belåning af friværdi. BESKÆFTIGELSEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR Figur 2.3 Pct. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, Anm.: Beskæftigelsen inden for finansiel virksomhed og forsikring som andel af samlet beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik.

6 6 INDIKATORER FOR STØRRELSEN AF DEN FINANSIELLE SEKTOR I UDVALGTE LANDE Tabel 2.1 Antal ansatte i kreditinstitutter MFI-sektorens samlede aktiver MFI-sektorens indenlandske udlån (ekskl. udlån til MFIer) Forsikringsog pensionsselskabers aktiver Nr. Personer pr indbyggere Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP 1. LU: 50,6 LU: 2165 DK: 209 LU: AT: 9,2 IE: 714 NL: 175 NL: DK: 8,1 GB: 496 ES: 155 GB: DE: 8,1 DK: 472 PT: 152 IE: GB: 7,2 NL: 416 GB: 148 DK: IE: 6,9 FR: 397 LU: 148 FR: FR: 6,4 ES: 341 SE: 139 SE: NL: 6,2 PT: 337 IE: 139 BE: SE: 5,5 AT: 316 IT: 124 DE: PT: 5,4 FI: 312 GR: 119 PT: BE: 5,4 DE: 309 FR: 112 AT: IT: 5,2 SE: 297 AT: 107 IT: ES: 5,1 BE: 288 DE: 105 ES: GR: 5,0 IT: 270 FI: 102 FI: FI: 4,2 GR: 228 BE: 77 GR: 8 Anm.: BE = Belgien, DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrig, GR = Grækenland, NL = Holland, IE = Irland, IT = Italien, LU = Luxembourg, PT = Portugal, ES = Spanien, GB = Storbritannien, SE = Sverige, DE = Tyskland, AT = Østrig. Alle tal vedrører 2012 bortset fra indenlandske udlån, som vedrører juni For Belgien er pensionsselskabers aktiver dog fra MFI-sektoren er opgjort ekskl. centralbanken og omfatter penge- og realkreditinstitutter, øvrige kreditinstitutter samt pengemarkedsforeninger. Kilde: ECB, Eurostat og Danmarks Nationalbank. 3. SUMMARISKE INDIKATORER FOR UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OG EFFEKTIVITET I DEN SAMLEDE FINANSIELLE SEKTOR Der kan anlægges flere forskellige synsvinkler på aktiviteten i den finansielle sektor. Det gælder ikke mindst pengeinstitutsektoren. Traditionelt sondres mellem produktions- og formidlingssynsvinklen, jf. Colwell og Davis (1992). I henhold til produktionssynsvinklen opfattes pengeinstitutter som virksomheder, der producerer udlåns- og indlånskonti ved anvendelse af arbejdskraft og kapital, mens pengeinstitutter ud fra formidlingssynsvinklen opfattes som finansielle mellemled, der formidler udlån på basis af input i form af arbejdskraft, kapital og indlån. Der er dog ikke altid enighed i litteraturen om, hvorvidt indlån mest hensigtsmæssigt kan betragtes som et output fra eller et input til banksektoren, jf. Hjalmarsson og Mlima (2002). Hertil kommer, at pengeinstitutsektoren ligeledes producerer en række andre tjenesteydelser i relation til betalingsformidling, værdipapirhandel mv. Uanset betragtningsmåde er der store udfordringer forbundet med måling af produktivitet i pengeinstitutsektoren. Modsat de vareprodu-

7 7 cerende erhverv kan output i pengeinstitutsektoren ikke umiddelbart måles i homogene fysiske enheder, som kan sammenvejes med et sæt af priser fra et givet basisår. Det gør det langtfra enkelt at identificere værdien af de finansielle tjenesteydelser, som produceres i den finansielle sektor. Der er derfor vanskeligheder forbundet med at foretage retvisende beregninger af fx udviklingen i arbejdsproduktiviteten i pengeinstitutsektoren på basis af tal for real værditilvækst og beskæftigelse fra Nationalregnskabet, jf. boks 3.1. Det er ligeledes baggrunden for, at den finansielle sektors produktion ikke er underlagt de normale momsregler, mens der i stedet opkræves en særlig lønsumsafgift i den finansielle sektor. PENGEINSTITUTSEKTOREN I NATIONALREGNSKABET Boks 3.1 I nationalregnskabet opgøres bruttoværditilvæksten for et givet erhverv normalt som værdien af erhvervets produktion fratrukket dets forbrug af råvarer mv. Bruttoværditilvæksten er dermed et udtryk for det beløb, som det pågældende erhverv har til rådighed til aflønning af produktionsfaktorerne, dvs. aflønning af ansatte og arbejdsindsatsen ydet af selvstændige erhvervsdrivende, forrentning af kapitalindsatsen samt dækning af eventuelle afskrivninger på kapitalapparatet. Nationalregnskabet anvendes ofte til at opgøre udviklingen i arbejdsproduktiviteten i forskellige erhverv på basis af erhvervets reale bruttoværditilvækst og antallet af beskæftigede (eller indsatsen af arbejdskraft opgjort i antal arbejdstimer). Den finansielle sektor har haft en gennemsnitlig årlig produktivitetsforbedring på omkring 5 pct. siden 1980, når real bruttoværditilvækst pr. præsteret arbejdstime benyttes som mål for produktiviteten, jf. figur 3.1. Denne form for produktivitetsberegninger er dog mest relevant for den markedsmæssige del af økonomien. Det skyldes, at værditilvæksten i den ikke-markedsmæssige del af økonomien (fx offentlige tjenester) opgøres fra omkostningssiden, hvorfor beregningen af værditilvækst i denne del af økonomien ikke er fastlagt uafhængigt af den anvendte mængde arbejdskraft, jf. Thage og Thomsen (2009). 1 Der er ligeledes vanskeligheder for så vidt angår den finansielle sektor. De tjenester, som produceres i pengeinstitutter, bliver for en stor dels vedkommende ikke betalt direkte. Pengeinstitutterne finansierer mange af disse tjenester via rentemarginalen. I nationalregnskabet beregnes produktionsværdien i pengeinstitutsektoren derfor som summen af direkte betalte finansielle formidlingstjenester (gebyrer, provisioner samt kursavance på handel med værdipapirer og valuta) og nettorenteindtægter (også betegnet indirekte betalte finansielle formidlingstjenester, FISIM). Beregningen af nettorenteindtægter i faste priser foretages ud fra oplysninger om rentemarginalen i et givet basisår og udviklingen i pengeinstitutternes ud- og indlånsmasse i faste priser. De direkte betalte tjenester fra pengeinstitutter deflateres med et nettoprisindeks for gebyrer, jf. Danmarks Statistik (2002). 1 I 2014 vil man i det danske nationalregnskab gå over til at anvende en output-baseret metode ved opgørelse af produktionen i den offentlige sektor, jf. Deveci (2012).

8 8 FORTSAT Boks 3.1 BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR I FORHOLD TIL ANTAL PRÆSTEREDE ARBEJDSTIMER Figur 3.1 Mio kroner pr. præsteret time 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Kilde: Danmarks Statistik. Pengeinstitutternes nettorenteindtægter og dermed en stor del af sektorens produktionsværdi kan ikke henføres til de konkrete tjenester, som pengeinstitutterne udfører for deres kunder uden afregning, og der er ikke registreret en konkret pris for disse tjenester. Det kan derfor være vanskeligt at foretage retvisende traditionelle beregninger over produktivitetsudviklingen i den finansielle sektor på basis af nationalregnskabet på basis af fx real bruttoværditilvækst og antallet af beskæftigede. Produktivitetskommissionen (2013) påpeger ligeledes problemerne ved at opgøre produktiviteten i den finansielle sektor ud fra værditilvæksten i nationalregnskabet i faste priser. Eksempelvis er det for visse dele af den finansielle sektor nødvendigt at basere deflateringen af produktionen på et lønindeks. Herved er der risiko for, at en del af produktivitetsstigningerne i den finansielle sektor nærmest pr. definition elimineres, idet produktivitetsstigninger typisk giver sig udslag i øgede lønninger. Med disse forbehold finder Produktivitetskommissionen, at timeproduktiviteten (opgjort som bruttoværditilvækst i faste priser divideret med antal arbejdede timer) er steget mere i den finansielle sektor i perioden i Danmark end i USA og gennemsnittet af Sverige, Holland og Tyskland. Det gælder såvel for forsikrings- og pensionssektoren som for den øvrige finansielle sektor. Bruttoværditilvæksten i den finansielle sektor skal dække sektorens aflønning af produktionsfaktorer i form af arbejdskraft og kapitalindsats samt afskrivning af kapitalapparat. Ses der bort fra råvarer mv. kan man få en grov indikator for udviklingen i enhedsomkostningerne i den fi-

9 9 BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR I FORHOLD TIL DEN FINANSIELLE SEKTORS INDENLANDSKE UDLÅN ELLER FINANSIELLE AKTIVER Figur 3.2 Pct Indenlandske udlån Finansielle aktiver Anm.: Indenlandske udlån omfatter udlån fra penge- og realkreditinstitutter. Finansielle aktiver omfatter indenlandske udlån fra penge- og realkreditinstitutter, medlemmernes formue i investeringsforeninger samt forsikrings- og pensionsselskabernes finansielle aktiver. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. nansielle sektor ved at se på den finansielle sektors bruttoværditilvækst i forhold den finansielle sektors aktiver eller kreditgivning, jf. figur 3.2. Målt ved disse indikatorer synes der at have været en langsigtet nedgang i enhedsomkostningerne ved finansiel formidling. Det skal erindres, at en del af stigningen i den finansielle sektors aktiver siden 1980 kan henføres til en stigning i de reale aktiekurser, jf. afsnit 2. De langsigtede tendenser i udviklingen i enhedsomkostningerne ved finansiel formidling er dog den samme, uanset om der anvendes samlede aktiver eller kreditgivning som mål for output. For perioden efter 1950 finder Philippon og Reshef (2013) en lignende udvikling i Frankrig, Tyskland, Italien og Japan. I modsætning hertil er den amerikanske finansielle sektors bruttoværditilvækst i forhold den finansielle sektors kreditgivning steget siden begyndelsen af 1970'erne. Philippon og Reshef (2013) nævner, at de øgede omkostninger til finansiel formidling i USA for perioden efter 1980 bl.a. kan afspejle monopolistiske tendenser som følge af øget koncentration i den amerikanske finansielle sektor. Hertil kommer et øget omfang af værdipapirrelaterede serviceydelser med høje marginer rettet mod småinvestorer (husholdninger).

10 10 INDENLANDSKE UDLÅN OG FINANSIELLE AKTIVER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSEN I DEN FINANSIELLE SEKTOR Figur 3.3 Mio kroner pr. person Indenlandske udlån i forhold til beskæftigelse (penge- og realkreditinstitutter) Indenlandske udlån i forhold til beskæftigelse (pengeinstitutter) Finansielle aktiver i forhold til beskæftigelse (samlet finansiel sektor) Anm.: Deflateret med forbrugerprisindekset. Finansielle aktiver omfatter indenlandske udlån fra penge- og realkreditinstitutter, medlemmernes formue i investeringsforeninger samt forsikrings- og pensionsselskabernes finansielle aktiver. Kilde: Abildgren (2008, 2012), Abildgren mfl. (2010), Hansen og Svendsen (1968), Hansen (1969, 1983), Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og Realkreditrådet. Som en grov indikator for udviklingen i arbejdsproduktiviteten i den finansielle sektor kan man se på den indenlandske kreditgivning (eller finansielle aktiver) korrigeret for den generelle prisudvikling i forhold til beskæftigelsen, jf. figur 3.3. Opgjort på denne vis var arbejdskraftens produktivitet nogenlunde uændret fra 1948 til 1980, mens der i perioden efter 1980 har været gennemsnitlige årlige vækstrater på omkring 4-5 pct. Selv om der har været en tendens til, at pengeinstitutterne har øget deres gebyranvendelse gennem de seneste årtier, er der næppe tvivl om, at stigningen i arbejdsproduktiviteten i sektoren er afspejlet i den indsnævring i pengeinstitutternes rentemarginal, som har fundet sted siden begyndelsen af 1980'erne, jf. figur 3.4. Perioden siden 1980 har været karakteriseret ved øget markedsorientering af den finansielle sektor som følge af liberalisering og internationalisering. I perioden før 1980 var kvantitative kreditrestriktioner (såsom udlånslofter for penge- og realkreditinstitutter mv.) og valutakontrol derimod centrale instrumenter i den økonomiske politik. Liberaliseringen af restriktionerne på grænseoverskridende kapitalbevægelser og dereguleringen af den finansielle sektor i Danmark i løbet af 1980'erne gav betydelige velfærdsgevinster, jf. Det Økonomiske Råd

11 11 PENGEINSTITUTTERNES RENTEMARGINAL Figur 3.4 Pct., år-til-år Anm. Kvartalsobservationer. Rentemarginalen er forskellen mellem pengeinstitutternes gennemsnitlige ud- og indlånsrenter. De anvendte gennemsnitsrenter er vægtede gennemsnit af renterne for udestående forretninger med sektorerne offentlig forvaltning og service, ikke-finansielle selskaber og husholdninger. Der er søgt korrigeret for diverse databrud. Kilde: Abildgren (2012) og Danmarks Nationalbank. (1994) og den nylige "Rangvid-rapport" (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013). Disse gevinster var et resultat af lavere priser (fx reflekteret i den nævnte indsnævring af spændet mellem ud- og indlånsrenter) og et større udbud af finansielle produkter (fx optioner, futures og flere pengemarkedsprodukter) som følge af øget konkurrence og øget arbejdsproduktivitet i den finansielle sektor. Endvidere gav liberaliseringerne husholdninger og virksomheder bedre muligheder for at tilrettelægge opsparing samt forbrug og investeringer. De senere års udvikling har dog været karakteriseret ved en stagnation eller svag udvikling i penge- og realkreditinstitutternes indenlandske kreditgivning i forhold til beskæftigelsen sammenlignet med tidligere. Det dækker over, at pengeinstitutternes indenlandske udlån i forhold til beskæftigelsen direkte er faldet. Det skal dog erindres, at simple mål som fx finansielle aktiver eller udlån pr. ansat er meget summariske og yderst ufuldstændige indikatorer for produktivitet. I output tages eksempelvis ikke hensyn til, hvilken "kvalitet" der er tale om. Det kan eksempelvis diskuteres, om udlån af forskellig kreditbonitet bør vægte ens. Hvis pengeinstitutsektoren fx gennemløber en periode med høj vækst i udlån af stadig ringere kreditbonitet, som indebærer opbygning af systemiske risici i den finansielle sektor, er det reale ud-

12 12 lånsomfang pr. ansat ikke en særlig hensigtsmæssig indikator for effektiviteten i banksystemet. Endvidere er der tale om meget summariske indikatorer, som er baseret på den finansielle sektors balancer (beholdningsopgørelser), som eksempelvis ikke inddrager omfanget af finansielle transaktioner (antal betalingsoverførsler, antal værdipapirhandler osv.) eller fx rådgivning i forbindelse med værdipapirhandel. I tabel 3.1 er angivet en række summariske indikatorer for produktivitet og omkostningseffektivitet i den danske kreditinstitutsektor sammenlignet med kreditinstitutter i de øvrige EU15-medlemslande. Når der bortses fra lande kendt som internationale finanscentre (Luxembourg og Irland), tilhører Danmark den gruppe af lande, som har størst balancesum pr. ansat i kreditinstitutsektoren. Det samme gør sig gældende, når der ses på indenlandske udlån pr. ansat. Det høje danske niveau for balancesum eller indenlandske udlån pr. ansat skal dog ses i lyset af en høj indenlandsk opsparing i pensionskasser og et veludviklet realkreditsystem med gode muligheder for belåning af friværdi. Danmark tilhører gruppen af lande med flest indbyggere pr. kontanthæveautomat. Et højt antal indbyggere pr. kontanthæveautomat signalerer alt andet lige mindre anvendelse af kontanter, der er omkostningstunge for banksystemet sammenlignet med elektroniske betalingsløsninger. Forbrugerne i Danmark samt de øvrige nordiske lande foretager relativt få kontantbetalinger, når der foretages en international sammenligning, jf. Betalingsrådet (2013). Hvad angår samlede regnskabsmæssige omkostninger i forhold til indtægter eller betalingstransaktioner pr. ansat ligger Danmark snarere midt i feltet. Det samme gør sig i et vist omfang gældende med hensyn til dækningen med filialer. Alt andet lige signalerer et højt antal indbyggere pr. filial, at der anvendes færre manuelle resurser på kundebetjening. I forbindelse med betalingstransaktioner pr. ansat bør det dog nævnes, at en stor del af den danske pengeinstitutsektor består af nogle få store institutter, og at konto-til-konto overførsler inden for samme pengeinstitut ikke er medtaget i de danske tal, mens de i princippet indgår i tallene for de andre lande. Med hensyn til omkostninger i forhold til indtægter vil en høj omkostningsratio normalt være en indikation på potentielle besparelsesmuligheder, såfremt der er tale om et konkurrencepræget marked for finansielle tjenesteydelser. I mindre konkurrenceudsatte markeder er det dog også muligt at opnå en lav omkostningsratio, såfremt der kan kræves høje priser for ydelserne, som ikke afspejler tilsvarende høj produktkvalitet eller lignende.

13 13 INDIKATORER FOR KREDITINSTITUTTERS PRODUKTIVITET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET I UDVALGTE LANDE Tabel 3.1 Balancesum pr. ansat Indenlandske udlån pr. ansat Indenlandske indlån pr. ansat Betalingstransaktioner pr. ansat Omkostninger i forhold til indtægter Antal indbyggere pr. lokal filial Antal indbyggere pr. kontanthæveautomat Nr. Mio. euro Mio. euro Mio. euro Stk. Pct. Personer Personer 1. IE: 35,4 DK: 11,4 NL: 8,2 FI: ES: 48 NL: SE: LU: 32,7 SE: 10,9 BE: 7,4 SE: FI: 52 GB: FI: FI: 26,5 NL: 10,1 ES: 6,5 NL: LU: 53 SE: NL: DK: 25,8 FI: 8,7 LU: 6,5 LU: SE: 56 IE: DK: NL: 24,1 IE: 7,2 GB: 6,3 FR: PT: 58 DK: IE: SE: 23,2 ES: 6,9 IE: 6,1 BE: GR: 61 FI: GR: GB: 21,0 IT: 6,3 FI: 5,6 GB: GB: 61 GR: LU: FR: 18,5 GB: 6,3 SE: 5,2 DK: DK: 63 BE: IT: BE: 18,1 FR: 5,5 IT: 5,0 AT: IT: 63 LU: FR: ES: 15,3 BE: 4,8 DE: 4,8 PT: AT: 68 DE: AT: IT: 13,6 PT: 4,4 FR: 4,6 DE: FR: 69 AT: DE: AT: 12,5 DE: 4,3 AT: 3,9 ES: BE: 73 IT: GB: DE: 12,5 AT: 4,2 DK: 3,8 IE: DE: 73 FR: ES: PT: 9,7 GR: 4,0 PT: 3,8 IT: NL: 89 PT: BE: GR: 7,7 LU: 2,5 GR: 3,1 GR: IE: 126 ES: PT: 635 Anm.: BE = Belgien, DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrig, GR = Grækenland, NL = Holland, IE = Irland, IT = Italien, LU = Luxembourg, PT = Portugal, ES = Spanien, GB = Storbritannien, SE = Sverige, DE = Tyskland, AT = Østrig. Balancesummen i kreditinstitutter er opgjort som balancesummen ultimo 2012 i MFI-sektoren ekskl. centralbanken og beviser udstedt af pengemarkedsforeninger (som holdes af residenter i valutaområdet). Indenlandske ud- og indlån er opgjort ultimo juni 2013 og er ekskl. mellemværender med MFI'er. Betalingstransaktioner vedrører transaktioner i 2012, som involverer ikke-mfi'er. Betalingstransaktioner omfatter for Danmarks vedkommende kreditoverførsler (giro, indbetalingskort og konto-til-konto overførsler mellem pengeinstitutter konto-til-konto overførsler inden for samme pengeinstitut er ikke medtaget), direkte debit (Betalingsservice og Leverandørservice), checks og kortbetalinger (Dankort og internationale betalingskort). Omkostninger i forhold til indtægter er opgjort som et gennemsnit over årene og er baseret på en konsolideret statistik, hvor udenlandske filialer og datterselskaber indregnes i tallene. Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank.

14 14 4. OMKOSTNINGERNE VED BETALINGSFORMIDLING En betydelig del af medarbejdernes tid i pengeinstitutter går med at udføre aktiviteter, der knytter sig til betalingsformidling. Det omfatter håndtering af kontanter, betjening af kunder ved kassen i filialer og behandling af kundehenvendelser om posteringer, betalingskort o.l. Pengeinstitutterne har desuden andre omkostninger, som direkte kan henføres til betalingsformidling, fx betaling for ydelser, der leveres af datacentraler, afskrivninger på pengeautomater og udgifter til produktion af betalingskort. Derudover kan det være relevant at medregne en andel af pengeinstitutternes generelle omkostninger for at få et billede af deres samlede omkostninger ved betalingsformidling. Omkostningerne ved betalingsformidling kan herefter fordeles på de forskellige typer af betalingstjenester, som pengeinstitutterne leverer. Det kan fx være hævning eller indskud af kontanter, betalinger med debet- eller kreditkort, dvs. kort, hvor pengene hæves på kundens konto henholdsvis med det samme og efter en vis periode, overførsler og opkrævninger. En sådan fordeling af omkostningerne kan være forbundet med en vis usikkerhed. Det gælder særligt for de generelle omkostninger, hvor der må anvendes fordelingsnøgler. Endelig kan omkostningerne sættes i forhold til antal transaktioner for at få et mål for størrelsen af omkostningerne for hver enkelt tjeneste. Vurdering af stordriftsfordele Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark, herunder pengeinstitutternes omkostninger, jf. Danmarks Nationalbank (2011). Ni pengeinstitutter deltog i form af de fire største institutter samt fem lokale pengeinstitutter. I undersøgelsen blev der indsamlet oplysninger om pengeinstitutternes omkostninger ved hævninger og indskud af kontanter, forskellige typer af kortbetalinger, inklusive betalinger med dankort, overførsler via netbank eller fra kassen i en filial og Betalingsservice. Undersøgelsen dækkede alene betalinger fra borgere til virksomheder og omfattede kun betalinger i Danmark i danske kroner. Figur 4.1 viser de gennemsnitlige omkostninger pr. transaktion for udvalgte tjenester, opdelt på de største institutter og de fem lokale pengeinstitutter. Den indikerer, at der er visse stordriftsfordele ved produktionen af betalingstjenester, idet omkostningerne pr. transaktion som hovedregel er lavest for de store institutter. Det gælder dog ikke for overførsler, der har samme enhedsomkostninger for store og mindre institutter. Denne type betalinger består primært af overførsler via netbank, som er automatiserede og i praksis varetages af pengeinstitutternes

15 15 DANSKE PENGEINSTITUTTERS OMKOSTNINGER VED UDVALGTE BETALINGSTJENESTER Figur 4.1 Kr. 5,0 Kr. 50 4,0 40 3,0 30 2,0 20 1,0 10 0,0 Dankort Kreditoverførsler Betalingsservice 0 Kontanthævning Kontantindskud Større pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Anm.: Større pengeinstitutter er Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Sydbank og Jyske bank, mens lokale pengeinstitutter omfatter Sparekassen Sjælland, Vestjysk Bank, Sammenslutningen af Danske Andelskasser, Nørresundby Bank og Sparekassen Kronjylland. Kilde: Danmarks Nationalbank (2011). datacentraler, der kan udnytte stordriftsfordele. Der er også kun beskeden forskel på institutternes omkostninger ved Betalingsservice. Da betalingsformidling er forbundet med faste omkostninger, vil enhedsomkostningerne aftage med antallet af transaktioner. Ifølge en opdeling af pengeinstitutternes omkostninger ved betalingsformidling kan omkring 60 pct. klassificeres som faste, jf. Jacobsen (2012). Det betyder, at der automatisk vil være en vis tendens til stordriftsfordele. Hvis der alene beregnes enhedsomkostninger på grundlag af de variable omkostninger, fremgår det, at de mindre institutter for nogle betalingstjenester har lavere omkostninger end de store institutter. Danske banker kontra udenlandske Ud over Nationalbanken har en række andre centralbanker foretaget undersøgelser af bankernes omkostninger ved betalinger. I tabel 4.1 er samlet resultaterne fra nogle af disse undersøgelser for betalinger med henholdsvis debet- og kreditkort, overførsler og opkrævninger i stil med Betalingsservice. Flere af undersøgelserne, inklusive Nationalbankens, stammer fra et europæisk studie, der blev koordineret af Den Europæiske Centralbank. Ved at opgøre omkostningerne efter en fælles metode opnås det, at resultaterne kan sammenlignes på tværs af lande. For så vidt angår de øvrige undersøgelser, kan der i højere grad være metodemæssige forskelle, som forklarer afvigelser mellem landene. Generelt er der betydelig forskel på pengeinstitutternes omkostninger ved betalingsformidling i de enkelte lande. Det kan skyldes forskelle i omkostningsniveau, men det kan også afspejle variationer i omfanget af betalinger, der med faste omkostninger har stor betydning for de be-

16 16 BANKERS ENHEDSOMKOSTNINGER FOR UDVALGTE BETALINGSTJENESTER I EUROPÆISKE LANDE Tabel 4.1 Kr. År Betaling med debetkort Betaling med kreditkort Overførsel Opkrævning Danmark*... Finland*... Italien*... Letland*... Litauen... Norge... Portugal... Sverige*... Ungarn* ,33 19,66 5,19 4, ,95 12,85 3,77 2, ,65 8,84 7,03 1, ,65 5,63 3,47 3, ,15 21,92 2,87 3, ,35 29,69 3,30 2, ,71 18,18 2,09 0, ,82 8,30 2,84 0, ,35 20,19 4,06 2,21 Anm.: Undersøgelser, der er markeret med en *, blev gennemført som led i et fælleseuropæisk studie af omkostningerne ved betalinger, som blev koordineret af Den Europæiske Centralbank. Omkostningerne for de øvrige lande er omregnet til danske kroner ved brug af den gennemsnitlige årlige valutakurs. Kilde: Banco de Portugal (2007), Turján mfl. (2011), Banca d'italia (2012), Lietuvos Bankas (2012), Latvijas Banka (2013), Segendorf og Jansson (2012), Nyandoto (2011), Danmarks Nationalbank (2011), Gresvik og Haare (2009). regnede enhedsomkostninger. Fx er omkostningerne pr. betaling med debetkort i Danmark forholdsvis lave, hvilket skal ses i lyset af den store anvendelse af dankortet, som er et debetkort. Omvendt er bankernes omkostninger pr. betaling med kreditkort væsentlig højere i Danmark, end det fx er tilfældet i Sverige. En del af denne forskel kan givetvis henføres til en større brug af kreditkort i Sverige end i Danmark. Forskellene i pengeinstitutternes omkostninger på tværs af lande i tabel 4.1 kan også skyldes, at der ikke er tale om identiske betalingstjenester. Fx kan de høje omkostninger ved opkrævninger i Danmark i nogen grad forklares med, at Betalingsservice på forskellige områder er en mere avanceret løsning end lignende produkter i andre lande, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2011). Tilsvarende vil pengeinstitutternes omkostninger ved overførsler afhænge af, hvor stor en andel af disse, der gennemføres via netbank og ved kassen i filialer. 5. LØNOMKOSTNINGER I DEN FINANSIELLE SEKTOR Der er tidligere gennemført analyser af lønniveauet i den danske finansielle sektor, jf. Finansministeriet (1997), Det Økonomiske Råd (2005), Finansrådet (2008), Schaarup (2009) og diverse udgaver af den tidligere Konkurrencestyrelses "Konkurrenceredegørelser". Analyserne viser, at der helt tilbage til begyndelsen af 1980'erne har været en tendens til, at de "rå" gennemsnitslønninger i den finansielle sektor har ligget over niveauet i den øvrige del af økonomien. Af visse af analyserne fremgår det dog også, at en væsentlig del af lønforskellen kan henføres til bl.a.

17 17 forskelle i uddannelsesniveau, jobfunktioner, erhvervserfaring samt geografiske forhold. I dette afsnit foretages en nærmere mikroøkonometrisk analyse af lønniveauet i den finansielle sektor sammenlignet med andre brancher. Datagrundlag samt deskriptiv statistik I det følgende foretages analyser med to forskellige opgørelser af timelønnen. Der foretages dels analyser, hvor timelønsvariablen fra Danmarks Statistiks IDA-database benyttes. Det gør det muligt at belyse udviklingen i lønningerne i den finansielle sektor over en længere årrække (perioden ). Desuden foretages analyser på basis af fortjenesten pr. præsteret time fra Lønstatistikkens serviceregister. Pålidelige data fra denne statistik foreligger kun for perioden , men datakvaliteten og detaljeringsgraden er bedre end i IDA-databasen. I boks 5.1 er givet en nærmere beskrivelse af de anvendte data samt dataafgrænsning. DATABESKRIVELSE Boks 5.1 De data, der benyttes i analysen nedenfor, fremkommer ved samkøringer af forskellige registre ved Danmarks Statistik. De anvendte timelønsoplysninger stammer fra den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning og fra Lønstatistikkens serviceregister. Populationen er som udgangspunkt samtlige beskæftigede i alderen år. For at minimere betydningen af store målefejl medtages kun de observationer, hvor timelønnen ligger i intervallet mellem 0,1 og 99,9 percentilerne for hvert enkelt år i hver enkelt branche. Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning, IDA IDA-databasen er blevet anvendt i en række tidligere analyser af lønninger i Danmark. Timelønsvariablen fra databasen IDA er beregnet på baggrund af indberetninger til Skat samt ATP-oplysninger, og der fokuseres udelukkende på observationer, hvor Danmarks Statistik rapporterer kvaliteten af timelønsberegningen som værende "brugbar". Bidrag til pensionsordninger medregnes ikke i denne opgørelse af timelønnen. Fordelen ved at benytte den beregnede timeløn fra denne database er, at det er muligt at undersøge udviklingen i lønningerne fra 1980 og frem til i dag. Ulempen er derimod, at beregningen af timelønnen ifølge Danmarks Statistik er behæftet med et vist skønsmæssigt element vedrørende antallet af præsterede timer i året. Beregningen heraf bygger på indbetalinger til ATP, hvilket især giver usikkerhed for ansatte med et lavt ugentligt timetal. Fra og med 2011 beregner Danmarks Statistik ikke længere timelønnen i IDA. Brancherne grupperes i 111 undergrupper, herunder Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Forsikring (inkl. pension) samt Finansiel Service.

18 18 FORTSAT Boks 5.1 Lønstatistikkens serviceregister I det nyere register, Lønstatistikkens serviceregister, er hovedlønbegrebet fortjenesten pr. præsteret time. Dette lønbegreb er væsentligt bedre til sammenligning af lønninger på tværs af grupper på arbejdsmarkedet, og må anses for at være af højere kvalitet end IDA-timelønnen, om end der stadig kan være nogen usikkerhed forbundet med indberetningen af antal præsterede timer. Desuden er det muligt at inddele den samlede timeløn i en række underkomponenter såsom feriebetalinger, pensionsindbetalinger osv., hvilket muliggør en dekomponering af den estimerede merløn. Derfor benyttes lønoplysningerne fra dette register til størstedelen af nedenstående analyser. Ulempen ved registeret er, at pålidelige data først findes fra år Registret indeholder oplysninger om lønmodtagere ansat i virksomheder med en beskæftigelse svarende til 10 eller flere fuldtidsbeskæftigede, og som har været ansat i mindst en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over otte timer. Ansatte inden for landbrug og fiskeri er ikke indeholdt i registeret. Desuden er det et krav, at man er ansat på "normale vilkår", hvilket fx udelukker lønmodtagere, der aflønnes efter en usædvanlig lav sats som følge af handicap eller lignende, samt lønmodtagere, der ikke beskattes efter almindelige betingelser i Danmark. I registret optræder samtlige ansættelsesforhold for hvert individ i løbet af året, men i analysen nedenfor fokuseres udelukkende på det ansættelsesforhold med flest præsterede timer i løbet af året. Dermed er populationen væsentligt forskellig fra IDApopulationen, der udelukkende medtager november-ansættelsen, men som til gengæld også indeholder ansatte i virksomheder med færre end 10 fuldtidsbeskæftigede. Brancherne grupperes i 127 undergrupper, herunder Pengeinstitutter, Kreditforeninger mv., Forsikring og Pension samt Finansiel Service, der tilsammen udgør hovedgruppen Finansiering og Forsikring. Kreditforeninger mv. omfatter eksempelvis realkreditinstitutter, investeringsforeninger samt finansiel leasing, Pengeinstitutter er ekskl. Nationalbanken, mens Finansiel Service bl.a. omfatter værdipapirmæglere. Baggrundsvariable I analysen inddrages desuden en række observerbare baggrundsvariable, som alle må forventes at påvirke den indtjente løn. I særdeleshed kontrolleres for uddannelsesbaggrund (højest fuldførte uddannelse er en grunduddannelse, en gymnasial uddannelse, en faguddannelse, en kort videregående uddannelse (KVU), en mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller en lang videregående uddannelse (LVU)). jobfunktion 1 (ledelse på øverste plan, arbejde på højt kvalifikationsniveau, arbejde på mellem kvalifikationsniveau, kontorarbejde, salgs- og servicearbejde, arbejde inden for landbrug og gartneri, proces- og maskinoperatørarbejde, andet arbejde). 1 I analysen med Lønstatistikken er variablene for jobfunktion dannet ud fra de såkaldte DISCO-løn-koder. Imidlertid har der over tid været inkonsistens i indrapporteringen af de ansatte i den finansielle sektor på tværs af de ni hovedgrupper, hvilket resulterer i urealistisk store udsving fra år til år. Derfor anses det for nødvendigt at slå tre hovedgrupper, Arbejde på højt kvalifikationsniveau, Arbejde på mellem kvalifikationsniveau samt kontorarbejde, sammen, da ændringer i merlønnen over tid i modsat fald kunne repræsentere arbitrære ændringer i de indrapporterede jobfunktioner. Tilsvarende overvejelser gør sig gældende for analysen med IDA-databasen. Bemærk endvidere databrud for datagrundlaget bag jobfunktionsvariablene i IDA-analysen i 1996 og 2002, og for begge i 2010.

19 19 FORTSAT Boks 5.1 øvrige personkarakteristika, dvs. køn, alder, alder kvadreret, erhvervserfaring, erhvervserfaring kvadreret, årsledighedsgrad (andel af året, individet har været ledig), indvandringsbaggrund (fra 1986 og frem), hjemmeboende børn, civilstand, bopæl i hovedstadsregionen, ledighedsforsikret. Endvidere kontrolleres for den generelle udvikling ved hjælp af tidsdummier. Når der i det resterende af dette afsnit præsenteres resultater, som dækker hele perioden siden 1980, er beregningerne baseret på IDA-databasen. De beregninger, som alene vedrører perioden , er baseret på Lønstatistikkens serviceregister. Tidligere danske studier beregner merlønnen i den finansielle sektor relativt til en specifik branche (som oftest møbelindustrien, der er blevet benyttet som benchmark af bl.a. den tidligere Konkurrencestyrelse samt Det Økonomiske Råd). I dette studie foretrækkes i stedet at beregne lønforskellen i den finansielle sektor relativt til et vægtet gennemsnit af alle øvrige brancher, hvor vægtene er bestemt af branchernes størrelse, idet møbelindustrien ikke er særligt sammenlignelig med den finansielle sektor. Gennemsnitslønnen i møbelindustrien er mellem 5 og 20 pct. lavere end gennemsnitlønnen på tværs af alle brancher, jf. figurerne 5.1 og 5.2. Den gennemsnitlige timeløn beregnet på baggrund af IDAdatabasen har for alle underbrancher i den finansielle sektor været højere end gennemsnitstimelønnen på tværs af alle brancher i hele perioden , jf. figur 5.1. Dog overstiger merlønnen for ansatte i pengeinstitutter først gennemsnitslønnen med mere end 10 pct. fra begyndelsen af 1990'erne. Udsvingene fra år til år er størst for finansiel service, men denne underbranche har relativt få ansatte især i begyndelsen af perioden. Finansiel service omfatter bl.a. værdipapirmæglere, jf. boks 5.1. Generelt har de rå merlønninger i den finansielle sektor været stigende i perioden fra 1980 og frem til Et lignende billede fremkommer ved at betragte fortjenesten i alt pr. præsteret time fra Lønstatistikkens serviceregister, jf. figur 5.2. Også for denne timelønsvariabel er de rå merlønninger mellem 20 og 50 pct. i perioden Den højere gennemsnitlige fortjeneste pr. præsteret time skyldes ikke udelukkende, at der findes enkelte ansatte med meget høje lønninger. Hele lønfordelingen for hver af underbrancherne i den finansielle sektor

20 20 TIMELØN I UDVALGTE BRANCHER , RELATIVT TIL GENNEMSNITLØNNEN PÅ TVÆRS AF ALLE BRANCHER (= INDEKS 100) Figur 5.1 Pct Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Møbelindustri Anm.: Den beregnede timeløn stammer fra IDA-databasen og er i 2010 beregnet på baggrund af Beskæftigelse for Lønmodtagere i E-indkomstsregistret, hvilket medfører et databrud. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. FORTJENESTE I ALT PR. PRÆSTERET TIME , RELATIVT TIL GENNEMSNITLØNNEN PÅ TVÆRS AF ALLE BRANCHER (= INDEKS 100) Figur 5.2 Pct Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Møbelindustri Anm.: Fortjeneste i alt pr. præsteret time stammer fra Lønstatistikkens serviceregister. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 2 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere