Ordforklaring for PenSam gruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordforklaring for PenSam gruppen"

Transkript

1 Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne. Associerede virksomheder Virksomheder, som selskabet har en betydelig indflydelse i. Der er som hovedregel betydelig indflydelse, hvis der ejes 20% eller mere. Afløbsresultat Afløbsresultatet er forskellen mellem a) erstatningshensættelserne i balancen ved regnskabsårets begyndelse, reguleret for valutaomregningsforskelle og diskonteringseffekter, og b) summen af de i regnskabsåret udbetalte erstatninger og den del af erstatningshensættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår. Akkumulerede afskrivninger Summen af de i ejertiden foretagne afskrivninger. Aktiver Værdien af det, som selskabet/pensionskassen ejer eller har til gode. Aktivtyper Obligationer, aktier, udlån, ejendomme, grunde, tilgodehavender m.v. Anfordringstilgodehavender Et tilgodehavende, som kreditor uden forud gående varsel kan kræve betalt af debitor. Aktuar Forsikringsmatematiker. Den ansvarshavende aktuar er ansat af bestyrelsen og skal blandt andet påse, at selskabet/pensionskassen overholder sit tekniske grundlag. Balance Samlet opgørelse af aktiver, forpligtelser og egenkapital. Balancedagen Dagen, hvor regnskabet afsluttes. Bankpakke I Den danske stat har udstedt en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer i danske pengeinstitutter. Bankpakke II Bankpakke II, som blev vedtaget , sikrer, at bankerne får adgang til risikovillig kapital, som kan supplere bankernes kapital. Basisindtjening Resultat før kursregulering, nedskrivninger og skat. Centralbanker Danmarks Nationalbank og tilsvarende in sti tutioner i andre lande. Basiskapital Basiskapitalen tager udgangspunkt i selskabets egenkapital. Denne korrigeres i overensstemmelse med regler fastsat af Finanstilsynet. Basiskapitalen skal mindst svare til kapitalkravet. 1

2 Beregningsgrundlag Regler, som anvendes til beregning af kundernes pension m.v. I grundlaget indgår blandt andet grundlagsrenterne, omkostningstillæg samt en række statistiske forudsætninger om dødelighed og invaliditet. Beregningsgrundlaget for livsforsikringsvirksomhed er anmeldt til Finanstilsynet. Bonus Det samlede beløb, der er tilskrevet de enkelte kunder som følge af det realiserede resultat. Bonuspotentiale på fremtidige præmier Indbefatter markedsværdien af forpligtelser til at yde bonus vedrørende aftalte fremtidige præmier. Da der er tale om markedsværdien, vil størrelsen ændre sig ved ændrede markedsforhold. Bonuspotentiale på fripoliceydelser/hvilende pensioner Indbefatter den aktuelle værdi af forpligtelser til at yde bonus vedrørende de allerede indbetalte præmier mv. Bonuspotentialet på fripoliceydelser kan i et vist omfang anvendes til at dække tab, og størrelsen vil ændre sig ved ændrede markedsforhold. Bonusstrategi Strategi for fastsættelse af de økonomiske rammer for bonustilskrivning og for tilskrivning til de enkelte kunder ud fra disse rammer. Combined ratio Tallet viser, hvor stor en andel af præmieindtægten der anvendes til erstatninger, omkostninger samt genforsikring. En combined ratio under 100 er udtryk for, at det generelle præmieniveau er tilstrækkeligt til dækning af skader, omkostninger og genforsikringsafdækning. Dagsværdi Se "Markedsværdi". Datterselskab Selskab, hvor moderselskabet har bestemmende indflydelse. Debitor Person eller selskab, som skylder penge til selskabet. Diskontering Beregning af nutidsværdi af fremtidige betalinger ud fra givne diskonteringssatser. Diskonteringsrentestruktur Den rentestruktur, der indeholder de løbetidsafhængige diskonteringssatser, og som anvendes blandt markedsforudsætningerne, når 'Garanterede ydelser' og 'Bonuspotentiale på fremtidige præmier' beregnes. Diskonteringsrentestrukturen udmeldes dagligt af Finanstilsynet. Egenkapital Betegnelse for den kapital, som ejerne har indbetalt samt opsparet overskud. Ejerpantebrev Et pantebrev, der er udstedt af selskabet til sig selv. Ejerpantebreve benyttes til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser. Emerging markets obligation Obligation fra et land med lav til middel indkomst pr. indbygger. 2

3 Erstatningshensættelser Indeholder ubetalte, forfaldne forsikringsydelser/ pensionsydelser, inkl. et skøn over forsikringsydelser/pensionsydelser for endnu ikke anmeldte forsikringsbegivenheder, der ville være forfaldne i regnskabsåret, hvis sagen havde været anmeldt og færdigbehandlet. Eventualforpligtelser Forpligtelser, hvor der er tvivl om enten beløbets størrelse eller betalingstidspunkt. Disse beløb er ikke medtaget i balancen. Finanstilsynet Fører tilsyn med alle finansielle virksomheder, inklusive finansielle holdingvirksomheder. For egen regning (f.e.r.) Flere regnskabsposter benævnes 'for egen regning' ('f.e.r.'), for eksempel præmier og forsikringsydelser. Beløbene er udtryk for selskabets/pensionskassens egen andel, dvs. efter fradrag af genforsikringens andel. Forsikringsmæssige forpligtelser Forpligtelser over for de forsikrede. Forsikringsmæssige hensættelser Hensættelser, der skal dække de forsikringsmæssige forpligtelser. Forsikringsteknisk rente Rentesats til forrentning af forsikringsmæssige hensættelser i skadesforsikring. Forsikringsteknisk resultat Det resultat, som er skabt af selskabets forsikringsmæssige aktiviteter. Forsikringsydelser Omfatter udbetalte pensioner, forsikringssummer og 'genkøbs'-værdier. Garanterede ydelser Regnskabsmæssig betegnelse for nutidsværdien af de fremtidige forsikringsydelser/pensionsydelser med tillæg af nutidsværdien af de fremtidige administrationsudgifter og med fradrag af nutidsværdien af de aftalte fremtidige præmier. Nutidsværdierne er opgjort efter markedsforudsætningerne. Genforsikringsandel Den andel af hensættelserne, der er overtaget af genforsikringsselskabet. Genforsikringsdækning Den del af ydelserne, der er overtaget af genforsikringsselskabet. Genforsikringspræmier Den del af præmieindtægten, der betales til genforsikringsselskabet. Genkøb (tilbagekøb) Udbetaling til kunder, der enten har valgt at overføre deres opsparing fra pensionsordningen til en anden pensionsordning eller har valgt at ophæve forsikringsforholdet mod kontant udbetaling. Grundlagsrente Grundlagsrenten består af opgørelsesrenten og et kombineret omkostnings- og sikkerhedstillæg. Indre værdi Forholdet mellem et selskabs egenkapital og indskudskapital (aktiekapital). 3

4 Investeringsaktiver Finansielle instrumenter og ejendomme, der er investeret i. Investeringsforening En forening, som modtager penge fra en kreds af investorer og herefter investerer i værdipapirer eller ejendomme for pengene efter et princip om risikospredning. Investeringsstrategi Den af bestyrelsen vedtagne tilstræbte fordeling af investeringsaktiverne på forskellige aktivtyper. Strategimålet for den enkelte aktivtype angiver således den andel, som det tilstræbes, at denne udgør af de samlede investeringsaktiver. Investment grade obligation En obligation, der har fået tildelt ratingen Baa eller højere hos Moody s eller BBB eller højere hos Standard & Poors. Kapitalandele Aktier og anparter. Kernekapital Kernekapitalen består af indbetalt aktieka pital, overkurs ved emission og reserver re duceret med beholdning af egne aktier, im materielle aktiver, skatteaktiver og årets lø bende underskud. Kreditor Person eller selskab, hvortil der skyldes penge. Kapitalkravet Mindste basiskapital, der efter loven skal være til stede i et forsikringsselskab. Kapitalværdi Nutidsværdien af en fremtidig betalingsstrøm. Kollektivt bonuspotentiale Indeholder ufordelt overskud, der tilfalder forsikringsbestanden. Det kollektive bonuspotentiale kan anvendes til at dække tab. Kombineret omkostnings- og sikkerhedstillæg Den del af grundlagsrenten, som selskabet/pensionskassen kan anvende til dækning af administrationsomkostninger og risikoudgift. Koncern Et moderselskab og dets datterselskaber. Koncerninterne transaktioner Transaktioner af enhver art, der indgås mellem virksomheder, der er direkte eller indirekte koncernforbundne. Koncernregnskab Regnskab, der viser modervirksomhedens og dattervirksomhedernes sammenlagte regnskaber, således som regnskabet ville være, såfremt der kun havde været en virksomhed. Konsolidering En sammenlægning af virksomhedens og dattervirksomhedernes regnskaber med udligning (eliminering) af interne mellemværender m.v. Kreditrisiko Risikoen for at låntager ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser. Benyttes bl.a. i forbindelse med finansielle instrumenter. 4

5 Kursregulering Kursreguleringer af obligationer og aktier består af ændringer i papirkurserne. Valuta kursreguleringer består af ændringer i de på gældende landes valutakurser. Livsforsikringshensættelser Den samlede værdi af selskabets fremtidige forsikringsmæssige forpligtelser over for de forsikrede med fradrag af værdien af de fremtidige præmier. Livsforsikringshensættelserne opdeles i posterne 'Garanterede ydelser', 'Bonuspotentiale på fremtidige præmier' og 'Bonuspotentiale på fripoliceydelser'. Markedsværdi Den værdi, hvortil et givet aktiv handles eller forventes at kunne handles. Kaldes også 'dagsværdi'. Moderselskab Det selskab, som udøver bestemmende ind flydelse på andre selskaber enten på grund af stemmebesiddelse eller ved aftale med andre aktieejere. Netting En afregning af krav mellem to eller flere parter, hvor afregningen sker med nettobelø bet efter foretagelse af modregning. Nominel rente Angiver, hvor meget en obligation årligt forrentes med, når der ikke tages hensyn til kursen på obligationen. Kaldes også den på lydende rente eller kuponrente. Omkostningsbonus Hvis de faktiske administrationsomkostninger er lavere, end det er forudsat i beregningsgrundlaget, kan dette positive omkostningsresultat tilskrives som omkostningsbonus. Omkostningsdækkende vilkår Princip for fordeling af omkostninger mellem koncernselskaber, hvorefter det enkelte selskab bærer en forholdsmæssig andel af den afholdte udgift. Operating ratio Tallet beregnes efter samme princip som 'Combined ratio', idet der dog tages hensyn til den forsikringstekniske rente. Tallet viser det tekniske resultat i forhold til de forsikringstekniske indtægter. Opgørelsesrente Opgørelsesrenten er den rente, et forsikringsselskab/pensionskasse har forudsat i sit beregningsgrundlag, og som er anvendt ved beregning af pensionernes størrelse. Overdækning-likviditet Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav målt i procent af lovens minimumskrav. Passiver Et selskabs/pensionskasses forpligtelser og egenkapital. Pensionsafkastskat Selskabet/pensionskassen er pensionsafkastskattepligtig af formueafkast, som kan henføres til den skattepligtige del af formuen. Skattesatsen udgør 15%. Pensionshensættelser Den samlede værdi af pensionskassens fremtidige pensionsmæssige forpligtelser over for medlemmerne. Pensionshensættelserne opdeles i posterne 'Garanterede ydelser' og 'Bonuspotentiale på hvilende pensioner'. 5

6 Pensionsteknisk resultat Det resultat, som er skabt af pensionskassens forsikringsmæssige aktiviteter. Pensionsydelser Omfatter de udbetalte pensioner, summer og udtrædelsesgodtgørelser vedrørende året. Periodeafgrænsningsposter Fordeling af indtægter og udgifter på de regnskabsår, som de vedrører. Realiseret resultat Forskellen mellem det realiserede regnskabsmæssige forløb og det efter det anmeldte beregningsgrundlag forudsatte forløb. Registrerede aktiver De aktiver, som i henhold til Finanstilsynets regler er udskilt til dækning af selskabets/pensionskassens forpligtelser over for kunderne. Relativt afløbsresultat Afløbsresultatet sat i forhold til primo erstatningshensættelser. Renterisiko Procentvis fald i en obligations markedsværdi ved en rentestigning på et procentpoint. Se også varighed. Risikobonus Hvis udgifterne til pensionsydelser ved invaliditet og dødsfald er lavere, end det er forudsat i beregningsgrundlaget, kan dette positive risikoresultat tilskrives som risikobonus. Skat (selskabsskat) Skat udgør 25% af årets regnskabsmæssige resultat efter korrektion af skattemæssige reguleringer. Solvens Den ansvarlige kapital med tillæg af kortfri stet supplerende kapital i forhold til penge instituttets vægtede aktiver. Solvensprocenten skal som minimum udgøre 8. Solvenskravet Mindste basiskapital, der efter loven skal være til stede i en pensionskasse. Strategimål Se investeringsstrategi. Swap En swap er en selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver. Ved en renteswap forstås en transaktion, hvorved to parter indgår en aftale om at udveksle betalinger for eksempel en fast rente til en variabel rente i samme valuta. Retrospektiv hensættelse Livsforsikringshensættelserne/pensionshensættelserne beregnet ud fra beregningsgrundlagets forsigtigt fastsatte antagelser om rente, risici og omkostninger. 6

7 Særlige bonushensættelser Indeholder andele af overskud, der tilfalder forsikringsbestanden, og som kan medregnes i selskabets/pensionskassens basiskapital. De særlige bonushensættelser modtager samme forrentning som egenkapitalen og kan dække tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser udbetales til forsikringstagerne/medlemmerne efter nærmere regler, når forsikringerne er under udbetaling, eller når der sker genkøb. Termin De tidspunkter på året, hvor der er rente- og udtræksbetalinger på værdipapirer. Terminsforretninger Køb eller salg af finansielle instrumenter til afregning på et på forhånd aftalt fremtidigt tidspunkt. Tilbagekøb (genkøb) Udbetaling til kunder, der enten har valgt at overføre deres opsparing fra pensionsordningen til en anden pensionsordning, eller har valgt at ophæve forsikringsforholdet mod kontant udbetaling. Tilknyttede virksomheder Et selskabs dattervirksomheder, dets moderselskaber og disses dattervirksomheder. Udskudt pensionsafkastskat Den pensionsafkastskat, der i de kommende år skal betales af afkast, som er optjent, men hvor skattebetalingen er udskudt til kommende år. Udskudt skat Den skat, der påhviler selskabets aktiver, hvis de bliver realiseret til den værdi, der er angivet i balancen. Udskudte skatteforpligtelser Den selskabsskat, der i de kommende år skal betales af afkast, som er optjent, men hvor skattebetalingen er udskudt til kommende år. Udtrædelsesgodtgørelser Udbetalinger til medlemmer, der har valgt at overføre deres opsparing fra pensionskassen til en anden pensionsordning. I regnskabsposten udtrædelsesgodtgørelser indgår tillige kontante udtrædelsesgodtgørelser til medlemmer, der har valgt at udtræde af pensionskassen. Udtræk Udvælgelse af de obligationer, som skal indfries til kurs 100 til en given termin. Udtræksprocent Forholdet mellem de udtrukne obligationer og den gennemsnitlige obligationsbeholdning. Måles i procent. Urealiserede gevinster/tab Gevinster/tab, som ikke er realiserede, men som kan beregnes ud fra kursændringerne i året. Valutaposition Valutaposition udtrykker instituttets positio ner i fremmed valuta i forhold til kerneka pitalen efter fradrag. Valutarisiko Valutarisiko udtrykker, at såfremt instituttet ikke ændrer valutapositionerne i de følgende 10 døgn, så er der 1 procents sandsynlighed for, at instituttet får et tab større end valuta risikoværdien i forhold til kernekapitalen efter fradrag. 7

8 Varighed Kurslistevarigheden udtrykker en obligations forventede restløbetid, når der ikke tages hensyn til, at obligationen kan blive ekstraordinært udtrukket i forbindelse med en konvertering. Tages der hensyn til dette, fås den såkaldte korrigerede og konveksitetsjusterede varighed. Denne størrelse benævnes også renterisikoen. Se også renterisiko. 8

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere