1. Beretning 1.1 Præsentation Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8"

Transkript

1 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordning Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Departementet Påtegning af det samlede regnskab 3.1 Fremlæggelse Påtegning Bilag 1 til regnskabet Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 14 Note 2: Materielle anlægsaktiver 15 1

3 1. Beretning 1.1 Præsentation Forsvarsministeriets departement er forsvarsministerens sekretariat. Endvidere forestår departementet den overordnede planlægning, udvikling, styring og tilsyn med ministerområdet. Ministerområdet består af det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil samt beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse og etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten og søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale beredskab. I henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning fra januar 213 om udarbejdelse af årsrapport, skal departementer ikke aflægge en fuld årsrapport, men derimod et finansielt regnskab. Det finansielle regnskab for 212 aflægges for hovedkonto Departementet (driftsbevilling). Forsvarsministeriets finansielle regnskab for 212 omfatter departementet samt Christiansø. Departementet Mission og vision Departementets overordnede formål fremgår af departements mission. Forsvarsministeriets departement skal betjene ministeren og skabe et grundlag for en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik samt udøve den overordnede ledelse af ministerområdet. Departementets mission er yderligere konkretiseret i en vision. Forsvarsministeriets departement vil med udgangspunkt i ministerens behov arbejde for en yderligere målrettethed i ministerbetjeningen samt være og blive opfattet som dagsordensættende i forhold til såvel strategisk udvikling som koordination, styring og tilsyn inden for ministerområdet. Med det formål yderligere at styrke fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere til gavn for opgaveløsningen, vil departementet give medarbejderne udfordringer, ansvar, meningsfulde opgaver og udvikling. På baggrund af departementets vision er der defineret fem strategiske indsatsområder: Ministerens konkrete og strategiske behov. Koncernledelse. Organisation, arbejdsprocesser og teknologi. Menneskelige ressourcer. Videndeling. 2

4 Opgaver og mål Departementets overordnede planlægning, udvikling, styring og kontrol med ministerområdet omfatter: Planlægning og operationer: Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse ministerområdets struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser. Ressourcestyring: Departementet skal sikre en optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for ministerområdet. Strategi og policy: På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål inden for det nationale og internationale område af ministerområdet. Christiansø Administrationen af Christiansø er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets departement, og Christiansø indgår således i departementets hovedkonto på finansloven. Det er formålet at bevare Christiansø som en kulturhistorisk forsvarsbastion, herunder at sikre øens bevaringsværdige og fredede bygninger og de naturhistoriske værdier og seværdigheder på Ertholmene. Øen har blandt andet eget kraftvarmeværk, vandværk, fyr og kirke. Hovedparten af de beboere, der er på arbejdsmarkedet, er ansat i eller af administrationen som håndværkere, i servicefagene eller i øens to virksomheder: Kroen og virksomheden Ruths sild. 1.2 Årets faglige resultater Forsvarsministeriets departements opgaver er først og fremmest betjening af ministeren og styring af koncernen. Forsvarsministeriets departement har som en del af ministerbetjeningen bistået forsvarsministeren med at besvare spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg. Den procentvise overholdelse af Folketingets tidsfrist for besvarelser er en anelse lavere for folketingsåret end for 21-11, idet andelen af rettidige besvarelser er faldet med 3 procentpoint til 95 pct. Antallet af spørgsmål stillet af Forsvarsudvalget er i samme periode steget fra 33 til 428 svarende til en stigning på over 4 procent (se figur 1). Uanset at Forsvarsministeriet sammenlignet med andre ministerier fortsat ligger godt, når det kommer til andelen af rettidige besvarelse af udvalgsspørgsmål, vil ministeriet i det kommende år fortsat have stor fokus på at overholde tidsfristerne. Forsvarsministeriets departement har i 212 bidraget væsentligt til, at der den 3. november 212 kunne indgås en ny femårig aftale på forsvarsområdet Aftalen indebærer bl.a. besparelser på forsvarsrammen på ca. 2,7 mia. kr. årligt fra 217. Provenuerne i aftalen opnås i alt væsentlighed gennem effektiviseringer af forsvarets støttestruktur, så forsvaret og hjemmeværnet kan opretholde den nuværende operative evne til national og international opgaveløsning. Aftalen prioriterer endvidere forsvarets udvikling inden for cyberområdet og opgaveløsning i Arktis. 3

5 Figur 1. Folketingets forsvarsudvalg udvikling i rettidige besvarelser og spørgsmål og Kilde: Folketinget Parlamentariske oplysninger for folketingsåret og I relation til cyberområdet og Arktis kan i øvrigt nævnes, at Forsvarsministeriets departement i 212 bl.a. har etableret et Center for Cybersikkerhed og en funktion som national it-sikkerhedsmyndighed ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Departementet har herudover bidraget til sammenlægningen af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando i 212 i den nye Arktisk Kommando med hovedkvarter i Nuuk og et forbindelseselement i Torshavn. Etableringen af Arktisk Kommando har haft til formål dels at strømline og effektivisere kommandostrukturen i Nordatlanten, dels at opnå synergi ved at lægge de to operationsområder ind under samme kommando. Forsvarsministeriets departement har i 212 også bidraget væsentligt til, at der blev indgået en ny aftale om redningsberedskabet for 213 og 214. Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der generelt indebærer en reduceret økonomisk ramme for redningsberedskabet og herudover finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og i forbindelse med internationale katastrofer mv. I juni 212 blev værnepligtsrapporten ligeledes offentliggjort. Rapporten var udarbejdet af Værnepligtsudvalget i et tværministerielt samarbejde ledet af Forsvarsministeriets departement. Udvalget gennemførte en undersøgelse af værnepligtens fremtid, hvorunder værnepligtens nuværende og fremadrettede udfordringer blev afdækket og adresseret. I undersøgelsen analyseredes bl.a. forsvarets muligheder for eventuelt uden værnepligt eller ved et øget værnepligtsindtag at løse forsvarets opgaver, ligesom udvalget undersøgte værnepligtens betydning for befolkningens forsvarsvilje og forsvarets forankring i samfundet samt værnepligtens holdningsdannende og opdragende betydning for de værnepligtige. Værnepligtsrapporten indgik efterfølgende i de politiske forhandlinger om den nye femårig aftale på forsvarsområdet. Forsvarsministeriets departement har i 212 varetaget den politiske behandling af forsvarets internationale operationer herunder missionerne i Kosovo, Sydsudan, Syrien og Afghanistan. Samtidig har departementet stået for den politiske proces om udsendelsen af et dansk flådeskib i NATO s Operation Ocean Shield mod pirateri fra oktober 212 og ca. seks måneder frem. Departementet har derudover deltaget i regeringens håndtering af øvrige sager relateret til antipirateriindsatsen, herunder i forbindelse med mulig retsforfølgelse af formodede pirater. 4

6 De senere år har der været stort fokus på økonomistyringen for hele ministerområdet, og Forsvarsministeriets departement har fortsat arbejdet hermed i 212. Herunder har der bl.a. været stort fokus på at få implementeret Moderniseringsstyrelsens nye krav til god økonomistyring i staten. Derudover har der været et tæt samarbejde med Forsvarskommandoen om implementeringen af Forsvarskommandoens økonomistyringsstrategi for Dette arbejde vil samtidig imødekomme Rigsrevisionens anbefalinger til forsvarets økonomistyring. I 212 har der endvidere været fokus på udmøntningen af departementets overordnede koncept for koncerntilsyn, der dækker departementets tilsyn med hele ministerområdet. Forsvarsministeriets departement har i 212 fortsat sit fokus på Lean og effektiviseringer i samarbejde med det koncernfælles Leankompetencecenter. På ministerområdet er der således nu gennemført over 3 Lean-projekter (alle med effektiviseringsgevinster), der er uddannet over 5 medarbejdere i Lean og Lean-kompetencecentret har ventetid for igangsættelse af nye projekter. De sidste to års fokus på Lean har således været en succes, og koncernledelsen har derfor besluttet at udarbejde en revideret og mere ambitiøs Lean-strategi i løbet af 213. Forsvarsministeriet har i 212 haft formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO. Det danske formandskab har særligt arbejdet for at fremme fællesnordisk materielsamarbejde og samarbejde om grønt forsvar, kapacitetsopbygning i Afrika samt en styrkelse af den generelle forsvarspolitiske dialog. Der blev i forbindelse med formandskabet afholdt et fællesnordisk industriseminar i København med titlen: A Smarter and Greener Defence. Forsvarsministeriets departement har også i 212 behandlet spørgsmål relateret til humanitær folkeret. Med henblik på yderligere at styrke forsvarets uddannelse i og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love er der i 212 påbegyndt udarbejdelsen af en militærmanual, der beskriver regelgrundlaget og deraf følgende forpligtelser for udsendte danske soldater. På baggrund af bl.a. de internationale økonomiske konjunkturer arbejdes der i NATO aktuelt med potentialet for nye multinationale løsninger på forsvarsområdet. Forsvarsministeriet bidrog væsentligt til, at Danmark på Chicago-topmødet i maj 212 fik sat væsentlige fingeraftryk på beslutningerne, der netop skal besvare de økonomiske udfordringer. Det lykkedes at få fremhævet nødvendigheden af større anvendelighed af militære styrker og behovet for fortsatte reformer i NATO. Derudover bidrog Danmark til den stadige effektivisering og prioritering i NATO ved konkrete danske bidrag, bl.a. afvisningsberedskabet over det baltiske luftrum samt lanceringen af et ammunitionsprojekt. Med genindtrædelsen i Alliance Ground Surveillance (AGS) fik Danmark også konkret demonstreret vilje til at opsøge multi-nationale samarbejdsrelationer og projekter, hvor det giver størst mening. Forsvarsministeriets departement afholdt den 2. april 212 en forsvarspolitisk konference, der samlede ca. 1 inviterede deltagere med forudgående kendskab til forsvaret (politikere, forskere, fagforeningsrepræsentanter, journalister, embedsmænd m.fl.). Konferencen bidrog bl.a. til et mere indgående kendskab til de internationale rammevilkår for dansk forsvarspolitik forud for efterfølgende politiske forhandlinger om en ny femårig aftale på forsvarsområdet. Der kan læses mere om fordelingen af ressourseforbruget på opgaver på side Årets økonomiske resultat Nettobevillingen for departementet var i 212 på 163,8 mio. kr. Ultimo 212 var der forbrugt 161,6 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeles med et merforbrug på,2 mio. kr. til Christiansø og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til departementet. Det økonomiske resultat er tilfredsstillende set i lyset af de faglige resultater. 5

7 Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (1. kr.) Resultatopgørelser Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen (mio kr.) 14,6 14,6 37,6 Træk på lånerammen (FF4) (mio kr.) 9,4 8,9 13,2 Finansielle nøgletal (%) Udnyttelsesgrad af lånerammen 64,7 6,9 35,1 Negativ udsvingsrate 1,6 1,1 1,9 Overskudsgrad, -,8 1,3 Bevillingsandel 95,1 96,6 96,9 Personaleoplysninger Antal årsværk ,4 142, Årsværkspris (1. kr.) 598,9 612,7 628,5 Lønomkostningsandel 54,2 58,9 52,8 Lønsumsloft (mio. kr.) 94,4 95,7 93,5 Lønforbrug (mio. kr.) 91, 9,9 89,3 6

8 Resultatopgørelsen Departementets indtægter i perioden er faldet med 35,9 %. De høje indtægter i 21 var bl.a. en følge af, at der i 21 blev modtaget refusioner fra Justitsministeriet og myndigheder under Forsvarsministeriet. Endvidere har Forsvarsministeriet i 21 for Christiansøs vedkommende fået momsrefusion for årene 28 og 29. Øvrige omkostninger i 21 og 212 afviger væsentligt fra 211. Det skyldes primært, at der i såvel 21 og 212 blev afholdt udgifter til konsulentstøtte i forbindelse med processen omkring anskaffelse af kampfly samt udgifter til retssager vedr. afghanske tilbageholdte mm. i størrelsesordenen 8-1 mio. kr. hvert år. Der har derudover i 212 været afholdt udgifter til en analyse af det danske redningsberedskab. Ovennævnte forhold medførte forøgede bevillinger i 21 og 212. Departementet har i 212 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Fra regnskabsåret 211 blev der videreført 3, mio. kr. i overført overskud. Det samlede overførte overskud ultimo 212 er således på 5,2 mio. kr. På bevillingsafregningen er der foretaget et bortfald på,1 mio. kr., hvilket kan henføres til overskridelse af det tilladte udsving på finanslovens hovedområde 1, jf. tekstanmærkning nr. 2. Departementets overførte overskud til 213 udgør herefter 5,1 mio. kr. Balance Der er sket en lille stigning i anlægsaktiver, hvilket primært hænger sammen med en ekstra investering på Christiansø til nyt tag på administrationsbygningen i størrelsesorden 3 mio. kr. Samtidig er lånerammen vedr. Christiansø forøget med 23 mio. kr. til øremærkede projekter i finanslov 212. Omsætningsaktiverne, dvs. departementets tilgodehavender, er næsten fordoblet med 97,7 % fra 211 til 212. Stigningen skyldes større forudbetalte omkostninger samt et udlæg for Social- og Integrationsministeriet på 2,5 mio. kr. Den langfristede gæld er steget i 212, hvilket hænger sammen med den ekstraordinære investering på Christiansø på ca. 3 mio. kr. Den kortfristede gæld er steget fra 211 til 212 med 16 %. Dette skyldes at der har været flere store regninger vedr. 212, der først har kunnet betales i 213. Finansielle nøgletal Udnyttelse af lånerammen er næsten halveret (et fald på 42 %), hvilket er en følge af, at lånerammen er forøget med 23 mio. kr. til øremærkede endnu ikke iværksatte projekter på Christiansø. Personaleoplysninger Der er sket et fald i antal årsværk fra , hvilket bl.a. er en følge af omstruktureringer, herunder besparelser, og implementering af effektiv administration samt restriktiv ansættelsespolitik. På den anden side er den gennemsnitlige årsværkspris steget fra 211 til 212 med 2,3 %. ( ,9 %). Forøgelsen indeholder diverse overenskomstmæssige reguleringer samt ændringer i sammensætningen af departementets personel. Det forhold, at lønomkostningsandelen (dvs. den del af udgifterne, der totalt set går til løn) er faldet i forhold til 211, hænger sammen med den tidligere nævnte stigning i de øvrige driftsomkostninger, herunder til arbejdet med processen omkring anskaffelse af kampfly. 7

9 1.4 Opgaver og ressourcer Fordelingen, jf. finansloven, er foretaget efter procentvis fordeling - altså kun en beregnet og ikke en faktisk opdeling. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud. Hjælpefunktioner samt ledelse og administration 66,6 65,5 1,1 1. Planlægning og operationer 27,5 27,1,4 2. Ressourcestyring 2,5 2,3,2 3. Strategi og policy 41,3 4,8,5 4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø 7,9 7,8,1 I alt 163,8 161,6 2,2 Vedrørende en beskrivelse af departementets opgaver henvises til afsnit 1.2. Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto Departementet Reservationer (mio kr.) Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning 1. Info + omstilling 26,5,,5 214 Info + omstilling (etablering af reception m.v.) er ikke som forventet blevet afsluttet i 212, da al bygningsarbejde er sat i bero indtil departementets fremtidige organisering er afklaret. Departementet administrerer ikke indtægter og udgifter. 2 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis Departementets regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Data i det finansielle regnskab er med baggrund i DeMars (SAP) tal afstemt med SKS. 2.2 Resultatopgørelse Nettobevillingen for departementet var i 212 på 163,8 mio. kr. Ultimo 212 var der forbrugt 161,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeles med et merforbrug på,2 mio. kr. til Christiansø og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til departementet. 8

10 1. kr. Resultatopgørelse Forsvarsministeriets departement Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger 35 Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering (1. kr.) Disponeret til bortfald -19* Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud * Bortfaldet er beskrevet på side 7. 9

11 2.3 Balancen Balance Forsvarsministeriet departementet 212 Note Aktiver (1. kr.) Passiver (1. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse Bortfald af årets resultat -19 Immaterielle anlægsaktiver i alt Udbytte til staten 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger Egenkapital i alt Infrastruktur Hensatte forpligtelser Transportmaterriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Langfristede gældsposter i alt Igangværende arbejder for egen regning FF4 Langfristet gæld Materielle anlægsaktiver i alt Donationer Finansielle anlægsaktiver Prioritetsgæld Statsforskrivning Anden langfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristede gældsposter i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Værdipapirer Anden kortfristet gæld Likvide beholdninger Skyldige feriepenge FF5 Uforrentet konto Reserveret bevilling FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for fremmed regning Andre likvider Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 99 Likvide beholdninger i alt Kortfristede gæld i alt Omsætningsaktiver i alt Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt

12 2.4 Egenkapitalforklaring (1. kr.) Egenkapital primo Reguleret egenkapital primo Ændring i reguleret startkapital Der har været et mindreforbrug på tkr., hvoraf de 2.77 tkr. videreføres til 213 og de 19 tkr. bortfalder Reguleret egenkapital ultimo Opskrivninger primo Ændring i opskrivninger Opskrivninger, ultimo Reserveret egenkapital primo Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital, ultimo Bortfald af årets resultat primo Bortfald indeværende år -19 Bortfald af årets resultat ultimo Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Regulering af overført overskud Overført fra årets resultat Bortfald årets resultat Udbytte til staten Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo Opfølgning på likviditetsordning Udnyttelse af låneramme (mio kr.) 212 Materiel- og immaterielle anlægsaktiver 13,2 Låneramme 37,6 Udnyttelsesgrad i pct. 35,1 Disponeringsreglerne er ikke overskredet. Vedrørende forøgelsen af lånerammen se s

13 2.6 Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) Lønsumsloft FL 18,7 Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker 93,5 Lønforbrug under lønsumsloft 89,3 Difference (mindreforbrug) 4,2 Akk. opsparing ultimo 211 9,4 Akk. opsparing ultimo ,6 Der har været et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som overføres til Bevillingsregnskabet Departementet (mio. kr.) Regnskab 211 Budget 212 Regnskab 212 Difference Budget 213 Nettoudgiftsbevilling 149,1 163,8 163,8, 153,5 Nettoforbrug af reservation,,,,,5 Indtægter 5,8 6,3 5,7 -,6 6, Udgifter 156,2 17,1 167,3-2,8 159,5 Årets resultat -1,3, 2,2 2,2, Mindreforbruget kan henføres til en nedsparing på feriefriheder på,5 mio. kr., ikke efterspurgte midler til Brandsikring på,3 mio. kr. samt budgetafvigelser på primært rejseområdet. 12

14

15 4. Bilag 1 til regnskabet Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 1. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar Tilgang * Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr * Posten er registreret som immatriel tilgang af anlægsaktiver. Skulle have været materiel tilgang af anlægsaktiver. 14

16 Note 2: Materielle anlægsaktiver (1. kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar Tilgang 996 Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed, gebyrfinansieret virksomhed, tilskudsfinansieret aktiviteter, samt forelagte investeringer. 15

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 213 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016

Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 H Årsrapport 2015 Forsvarsministeriets Interne Revision København Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 LEDELSESBERETNING 2

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere