RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7)."

Transkript

1 RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes i et resumé for denne type af værdipapirer og udsteder. Idet visse elementer ikke skal behandles, kan der være huller i elementernes nummereringsrækkefølge. Selvom det kan være nødvendigt at indsætte et element i resuméet pga. typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogle relevante oplysninger vedrørende elementet. I dette tilfælde er der indeholdt en kort beskrivelse af elementet i resuméet med teksten ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsel Dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger, der er indeholdt i dette basisprospekt, indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet dette resumé eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i værdipapirerne. A.2 Samtykke til brug af basisprospekt et [Ikke relevant Udstederen har ikke givet sit samtykke til, at nogen anden person må bruge basisprospektet til at videresælge eller placere værdipapirer.] [Udstederen giver sit samtykke til brug af dette basisprospekt i forbindelse med et videresalg eller en placering af værdipapirer i tilfælde, hvor et prospekt skal offentliggøres i henhold til prospektdirektivet (et offentligt udbud) i henhold til følgende betingelser: (i) samtykket er kun gyldigt i [udbudsperioden for så vidt angår udstedelsen skal anføres her] (udbudsperioden) (ii) de eneste personer, der er bemyndigede til at anvende basisprospektet til at gennemføre det offentlige udbud (udbydere) er [[udbydere for så vidt angår udstedelsen skal anføres her], og hvis udstederen udpeger yderligere finansielle mellemmænd efter datoen for de gældende endelige vilkår og offentliggør oplysninger om dem på sin hjemmeside, hver enkelt finansiel mellemmand, hvis oplysninger således offentliggøres]/[enhver finansiel mellemmand, der på sine hjemmeside anerkender at være behørigt udpeget som en udbyder, der kan udbyde værdipapirerne i udbudsperioden, og erklærer, at vedkommende i den forbindelse henholder sig til basisprospektet, forudsat at en sådan finansiel mellemmand rent faktisk er blevet udpeget] (iii) samtykket omfatter kun brugen af dette basisprospekt til at foretage offentlige udbud af værdipapirerne i [anfør hver enkelt relevant medlemsstat, hvor den givne tranche af værdipapirer kan udbydes], og (iv) samtykket er med forbehold for følgende øvrige betingelser [anfør eventuelle yderligere betingelser, der er gældende for det offentlige udbud af den givne tranche]. [Enhver udbyder, der falder inden for underafsnit (ii) ovenfor, som opfylder alle

2 de ovenfor anførte betingelser, og som ønsker at anvende basisprospektet i forbindelse med et offentligt udbud, skal på det relevante tidspunkt offentliggøre på sin hjemmeside, at man henholder sig til basisprospektet, for så vidt angår det offentlige udbud, med samtykke fra udstederen.] [Slet medmindre den anden valgmulighed i (ii) ovenfor er valgt] [EN INVESTOR, DER HAR TIL HENSIGT AT ERHVERVE ELLER ERHVERVER VÆRDIPAPIRER I ET OFFENTLIGT UDBUD FRA EN ANDEN UDBYDER END UDSTEDEREN, VIL GØRE DETTE, OG EN SÅDAN UDBYDERS UDBUD OG SALG AF SÅDANNE VÆRDIPAPIRER TIL EN INVESTOR VIL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED EVENTUELLE VILKÅR OG ØVRIGE AFTALER, DER ER INDGÅET MELLEM EN SÅDAN UDBYDER OG EN SÅDAN INVESTOR, HERUNDER VEDRØRENDE PRIS, TILDELINGER OG BETALING. INVESTOREN SKAL HENVENDE SIG TIL UDBYDEREN PÅ TIDSPUNKTET FOR ET SÅDANT UDBUD, FOR SÅ VIDT ANGÅR LEVERING AF OPLYSNINGER, OG UDBYDEREN SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR SÅDANNE OPLYSNINGER. HVERKEN UDSTEDEREN ELLER NOGEN VÆRDIPAPIRHANDLER HAR NOGET ANSVAR ELLER NOGEN FORPLIGTELSE OVER FOR EN INVESTOR, HVAD ANGÅR SÅDANNE OPLYSNINGER.] Afsnit B Udsteder og garant B.1 Udstederens juridiske navn og binavne B.2 Domicil, retlig form, den lovgivning, som udsteder fungerer under, samt indregistrerin gsland [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale Domicil: 29, boulevard Haussmann, Paris, Frankrig. Retlig form: Børsnoteret offentligt aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Fransk lovgivning. Indregistreringsland: Frankrig.] [SG Issuer Domicil: 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Retlig form: Børsnoteret offentligt aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Luxembourgsk lovgivning. Indregistreringsland: Luxembourg]. [SGA Société Générale Acceptance N.V. Domicil: Pietermaai 15, Curaçao. Retlig form: Aktieselskab. Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Lovgivningen på Curaçao. Indregistreringsland: Curaçao (tidligere de Nederlandske Antiller).] [SG Option Europe Domicil: 17, cours Valmy, Puteaux, Frankrig. Retlig form: Aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Fransk lovgivning. Indregistreringsland: Frankrig.] B.4b Kendte tendenser, der påvirker udstederen og [Société Générale: Betragtelig men uensartet svækkelse af de globale konjunkturer, den europæiske bankmyndighed foreslår, at man skal nå en Core Tier 1 på mindst 9 % under Basel 2.5 med start fra 30. juni 2012, Vickers rapport i Storbritannien foreslår at sikre

3 de sektorer, inden for hvilke hans virksomhed opererer B.5 Beskrivelse af udstederens koncern og udsteders plads i koncernen B.9 Illustration af resultatforvent ning eller - prognose B.10 Arten af eventuelle forbehold i revisionsrapp orten om de historiske regnskabsopl ysninger B.12 Udvalgte historiske regnskabsopl ysninger vedrørende udstederen detailbankaktiviteter i universelle banker (et område, som Den Europæiske Union vil tage fat på i 2012), andre anliggender, der overvåges af Rådet for Finansiel Stabilitet, omfatter harmonisering af regnskabsstandarder, kompensationspraksisser, funktionen af OTC-derivatmarkeder m.v. I USA har Dodd-Frank-loven udgjort grundlaget for systematiske overvågninger af risici og tilsyn med visse aktiviteter hos korporative banker og investeringsbanker, og i 2012 er der i Frankrig indført en skat på finansielle transaktioner.] [SG Issuer forventer at påbegynde sin nye aktivitet i overensstemmelse med sine nye forretningsmæssige mål i løbet af 2013.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. forventer at forretningen i resten af dette forretningsår vil fortsætte, således som den har forløbet i 2013.] [SG Option Europe forventer at forretningen i resten af dette forretningsår vil fortsætte, således som den har forløbet i 2013.] [Société Générale er moderselskab i Société Générale-koncernen. Société Générale-koncernen tilbyder rådgivning og øvrige ydelser til individuelle kunder, virksomheder og institutioner som en del af tre centrale forretningsområder. - Detailbankvirksomhed i Frankrig under navnene Société Générale, Crédit du Nord og Boursorama. - International detailbankvirksomhed i Central- og Østeuropa, Rusland, Middelhavslandene, Afrika syd for Sahara, Asien og i de franske oversøiske territorier. - Korporativ bankvirksomhed og investeringsbankvirksomhed med stor ekspertise inden for investeringsbankvirksomhed, finans- og markedsaktiviteter.] [SG Issuer er et datterselskab til Société Générale-koncernen og har ingen datterselskaber.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er et datterselskab til Société Généralekoncernen og har ingen datterselskaber.] [SG Option Europe er et datterselskab til Société Générale-koncernen og har ingen datterselskaber.] Ikke relevant. [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] har ikke nogen illustration af resultatforventning eller - prognose.] Ikke relevant. Revisionsrapporten indeholder ikke nogle forbehold. [Société Générale Første halvår december 2012 (*) Første halvår 2012 (*) 31. december 2011 Resultat (i mio. EUR) Nettobankindtægter 11,321 23,110 12,583 25,636 Driftsindtægter 1,433 2,757 2,548 4,270 Nettoindtægter før minoritetsinteresser 1,532 1,224 1,411 2,788

4 Nettoindtægt Franske netværk International detailbankvirksomhed 138 (51) (186) 325 Korporativ bankvirksomhed og investeringsbankvirkso mhed Specialiserede finansielle tjenesteydelser og forsikring Private banking, global investment management og tjenesteydelser 157 (293) (48) 171 Koncerncenter (Corporate Centre) (808) (1.884) (93) (471) Aktivitet (i mia. EUR) Aktiver og passiver i alt 1.254, , , ,4 Kundeudlån 341,2 350,2 360,5 367,5 Kundeindlån 350,0 337,2 348,5 340,2 Egenkapital (i mia. EUR) Koncernens aktionærers egenkapital 49,4 49,3 48,7 47,1 Konsolideret egenkapital i alt 53,3 53,6 52,9 51,1 (*) Posteringer der vedrører resultatet for 2012 er blevet korrigeret pga. implementering af IAS 19 (international regnskabsstandard): den ændrede regnskabsmetode involverer justering af oplysninger for det forudgående år. [SG Issuer (i tusinde EUR) 31. december 2012 (revideret) 31. december 2011 (revideret) Driftsindtæ gter Resultat af primær drift Resultat af fortsætten de drift Aktiver i alt

5 [SGA Société Générale Acceptance N.V. (i tusinde USD) 31. december december 2011 Nettobankindtægter 0 0 Nettoresultat 0 0 Aktiver i alt Euro medium term notes og bonds Finansielle instrumenter (warrants) [SG Option Europe (i tusinde EUR) 31. december december 2011 Driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat af fortsættende drift Grundlæggende og korrigeret resultat pr. aktie Aktiver i alt Deklareret udbytte pr. aktie (1) Væsentlige forværringer af udstederens fremtidsudsigt er siden datoen for det senest offentliggjorte reviderede regnskab Væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssi ge stilling Der er ikke sket nogen væsentlige forværringer af fremtidsudsigterne for [SG Issuer siden datoen for det senest offentliggjorte reviderede regnskab den 31. december 2012.] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale og dennes koncerndatterselskaber (under et)] siden datoen for det seneste offentliggjorte reviderede regnskab den 30. juni Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling for [SG Issuer siden datoen for det seneste offentliggjorte regnskab den 31. december 2012] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale og dennes koncerndatterselskaber (under et)] siden datoen for det seneste offentliggjorte regnskab den 31. juni 2013.

6 siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsopl ysninger B.13 Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens B.14 Erklæring om, hvorvidt udstederen er afhængig af andre enheder i koncernen B.15 Udstederens hovedvirksom hed Der er ikke indtruffet begivenheder for nylig, der er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens Se element B.5 ovenfor for hver enkelt udsteders plads i koncernen. [Société Générale er det ultimative holdingselskab i koncernen. Société Générale driver dog sin egen virksomhed; virksomheden fungerer ikke som et simpelt holdingselskab i forhold til sine datterselskaber.] [SG Issuer er afhængig af Société Générale Bank & Trust, som er afhængig af Société Générale inden for koncernen.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er ikke afhængig af andre enheder inden for koncernen.] [SG Option Europe er ikke afhængig af andre enheder inden for koncernen.] [Société Générales formål er, på de vilkår, der er fastsat i lovgivningen og i regler for kreditinstitutter, med privatpersoner og selskaber at gennemføre følgende aktiviteter i Frankrig eller i udlandet: alle banktransaktioner alle transaktioner i relation til bankvirksomhed, herunder især investeringsydelser eller dermed beslægtede ydelser som anført i artikel L og L i den franske lov om finansiel virksomhed ( Monetary and Financial Code ) alle erhvervelser af andele i andre virksomheder. Société Générale kan også, på de vilkår, der er fastsat af det franske finanstilsyn, beskæftige sig med andre end de ovenfor nævnte transaktioner, herunder især forsikringsmæglervirksomhed. Société Générale kan som udgangspunkt, på egne vegne eller på vegne af eller sammen med tredjemand, udføre alle former for finansielle, kommercielle, industrielle, landbrugsrelaterede, sikkerhedsmæssige eller ejendomsrelaterede transaktioner, som er direkte eller indirekte relaterede til ovennævnte aktiviteter, eller som vil kunne fremme gennemførelsen heraf.] [SG Issuer er en finansieringsvirksomhed, hvis primære virksomheder er at rejse kapital til udlån til Société Générale og øvrige medlemmer af koncernen.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. s eneste formål er at udstede warrants samt strukturerede produkter såsom gældsinstrumenter, gældsforpligtelser og værdipapirer. Midlerne investeres i værdipapirer og obligationer og andre rentebærende værdipapirer. Idet SGA Société Générale Acceptance N.V. driver virksomheder inden for rammerne af en struktureret udstedelse, bærer Société Générale den risiko, der knytter sig til denne udstedelse, ved at godkende hele udstedelsen.]

7 [SG Option Europe udfører handelsaktiviteter for egen regning for så vidt angår derivatkontrakter vedrørende aktier og indeks, der handles på de engelske og franske regulerede markeder. I Frankrig har SG Option Europe været direkte aktiv siden 1995 på Liffe, Paris, og fungerer som dealer, der er clearet af Parel. SG Option Europe driver virksomheder i Storbritannien på baggrund af et europæisk pas vedrørende fri levering af investeringsydelser. SG Option Europa har også internationale pas i Indien og i Taiwan og driver virksomhed for egen regning på disse markeder. SG Option Europa fungerer som fondsbørshandler for så vidt angår værdipapirer og warrants udstedt af Société Générale og udsteder værdipapirer og euro medium term notes.] B.16 I det omfang udsteder har kendskab til dette forhold, skal det oplyses, om udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder hvem og hvordan B.17 Den kreditvurderin g, som udsteder eller dennes værdipapirer har fået B.18 Arten og omfanget af garantien B.19 Oplysninger om garanten, som om denne var [Société Générale er ikke ejet af eller kontrolleret af et moderselskab.] [SG Issuer er et 100 % ejet datterselskab til Société Générale Bank & Trust S.A, som er et datterselskab til Société Générale, og er en fuldt konsolideret virksomhed.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er et 100 % ejet datterselskab til Société Générale og er et fuldt konsolideret datterselskab.] [SG Option Europe er et 99,99 % ejet datterselskab til Genefinance, som er et datterselskab til Société Générale og en fuldt konsolideret virksomhed.] [Société Générale er ratet A2 af Moody s Investors Services, A af Standard and Poor s, A af Fitch Ratings og AA (low) af DBRS.] [SG Issuer] [SG Option Europe] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] er ikke ratet. [De værdipapirer, der skal udstedes, er [ikke] blevet ratet [anfør ratings for udstedte værdipapirer] [af [anfør ratingbureau(er).] [Hvis Société Générale er udsteder af værdipapirerne: Ikke relevant] [For behørig og rettidig betaling af alle beløb, der skal betales af [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] for så vidt angår værdipapirer udstedt af [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] indestår garanten betingelsesløst og uigenkaldeligt for behørig og rettidig betaling, som anført i garantierklæringen, dog således at garantien ikke skal gælde for serier af værdipapirer, der er udstedt på eller efter datoen for garantien fra [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe], i den udstrækning at på udstedelsestidspunktet for sådanne serier af værdipapirer, er summen af (A) de akkumulerede nominelle beløb i sådanne serier af værdipapirer og (B) summen af de akkumulerede nominelle beløb i hver serie af værdipapirer udstedt af udstederne og udestående på udstedelsestidspunktet, i hvert enkelt tilfælde konverteret til euro omregnet i henhold til den relevante spotkurs på udstedelsestidspunktet, lig med et beløb som er større end EUR ] [Hvis Société fungerer som garant i henhold til værdipapirerne: Oplysningerne om Société Générale er som om denne var udsteder af den samme type værdipapirer, der er genstand for garantien, som anført i henholdsvis element B.1, B.2, B.3, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 og B.17 ovenfor.]

8 udsteder af den samme type værdipapir, der er genstand for garantien [Hvis Société Générale er udsteder af værdipapirerne: Ikke relevant] Afsnit C Værdipapirer C.1 Type og klasse værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, herunder sikkerhedskod e til identifikation Værdipapirerne [Fixed Rate Notes] [Floating Rate Notes] [Zero Coupon Notes] [Instalment Notes] [Partly Paid Notes] [Share Linked Notes] [ADR Linked Notes] [ETF Linked Notes] [Dividend Linked Notes] [Index Linked Notes] [Commodity Linked Notes] [Inflation Linked Notes] [Credit Linked Notes] [Foreign Exchange Rate Linked Notes] [Reference Rate Linked Notes] [Bond Linked Notes] [Warrant Linked Notes] [Preference Share Linked Notes]. [Udstedelsesspecifikt resumé: Clearingsystem(er): ISIN-kode: C2 Den anvendte valuta ved udstedelsen [Udstedelsesspecifikt resumé: Angiven valuta(er): C5 C8 Eventuelle indskrænknin ger i værdipapirern es frie omsættelighe d Rettigheder knyttet til værdipapirern e, herunder rangorden og begrænsninge r i disse rettigheder, og proceduren for at udøve disse rettigheder Der er ingen indskrænkninger i værdipapirernes frie omsættelighed med forbehold for indskrænkninger vedrørende salg og overdragelse, der måtte gælde i visse jurisdiktioner. Rangorden [Usikrede værdipapirer vil være direkte, ubetingede og usikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for udstederne og ligestilles uden præference i forhold til hinanden og (med forbehold for sådanne undtagelser, der til enhver tid måtte eksistere i henhold til gældende lovgivning) og mindst pari passu med alle øvrige udestående, direkte, ubetingede, usikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for udstederne, nu og i fremtiden.] [Sikrede værdipapirer vil være direkte, ubetingede, sikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for SG Issuer med begrænset regresret og ligestilles uden præference i forhold til hinanden og (med forbehold for sådanne undtagelser, der til enhver tid måtte eksistere i henhold til gældende lovgivning) og mindst pari passu med alle øvrige udestående, direkte, ubetingede, sikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for SG Issuer, nu og i fremtiden.] Misligholdelsesbegivenheder Vilkårene for de udstedte værdipapirer indeholder følgende misligholdelsesbegivenheder: - Udstederen misligholder betalingen af renter eller hovedstol, når disse forfalder til

9 betaling, eller misligholder leveringen af underliggende aktiver, der skal leveres i forhold til værdipapirerne, eller - Udstederen misligholder opfyldelsen af enhver anden forpligtelse i henhold til vilkårene og betingelserne, eller - Udstederen tager initiativ til, eller en tilsynsmyndighed, bobestyrer eller tilsvarende embedsmand med primær insolvensretlig, genopretningsmæssig eller lovgivningsmæssig kompetence i det værneting, hvor virksomheden er stiftet, eller hvor hovedkontoret er beliggende, tager initiativ til, eller udstederen giver sit samtykke til, en begæring om insolvens eller konkurs eller alle øvrige retsmidler i henhold til konkurs- eller insolvenslovgivningen eller tilsvarende lovgivning, der har indvirkning på kreditorernes rettigheder, eller udstederen giver sit samtykke til en begæring om afvikling eller likvidation fra udstederen selv eller fra en sådan tilsynsmyndighed, bobestyrer eller tilsvarende myndighed, dog således at iværksatte foranstaltninger eller de af kreditorerne indgivne begæringer, der ikke accepteres af udstederen, ikke skal udgøre en misligholdelsesbegivenhed, eller [Hvis Société Générale fungerer som garant i henhold til værdipapirerne: garantien ophører med at have fuld gyldighed og virkning for så vidt angår værdipapirerne, eller garanten fremlægger en meddelelse, der betyder, at garantien ophører med at have fuld gyldighed og virkning for så vidt angår værdipapirerne, eller] [hvis de sikrede værdipapirer er udstedt af SG Issuer. Hvis det tilsynsorganen (the Collateral Monitoring Agent) udarbejder en obligatorisk meddelelse om misligholdelse af sikkerheden for så vidt angår en sikkerhedspulje, der tjener som sikkerhed for de sikrede værdipapirer.] Gældende lov Værdipapirerne og enhver ikke-kontraktlig forpligtelse, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med værdipapirerne, skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med [engelsk lovgivning] [fransk lovgivning] [svensk lovgivning] [finsk lovgivning] [norsk lovgivning] C9 Nominel rente [For så vidt angår værdipapirer med fast rente: [ procent, der betales bagud] [ procent pr. år [betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] bagud] [For så vidt angår værdipapirer med variabel rente: I tilfælde af skærmrentesats Referencerente: Dato(er) hvor renten fastsættes Nærmere angivet tidspunkt: Relevant skærmside: ISDA-fastsættelse Mulighed for variabel rente:

10 Dato for forrentningen s påbegyndelse samt forfaldsdage Udløb: Tilpasningsdato: Specificeret periode/specificerede perioder/rentebetalingsdato(er): Hvis renten er variabel, beskrives beregningsgru ndlaget Forfaldsdato og nærmere bestemmelser for lånets afvikling, herunder indfrielse [Beskrivelse af det beregningsgrundlag, den er baseret på] Forfaldsdatoen vil være Den effektive rentesats [Udstedelsesspecifikt resumé: Den effektive rentesats [Ikke relevant] Navn på repræsentante n for gældsværdipa pirindehavern e Ikke relevant for værdipapirer, der er omfattet af engelsk lovgivning. Hvad angår værdipapirer, der er omfattet af engelsk lovgivning, indeholder agenturaftalerne bestemmelser vedrørende afholdelse af møder blandt værdipapirindehaverne for så vidt angår forhold, der berører deres interesser. [Udstedelsesspecifikt resumé: Ikke relevant Hvad angår værdipapirer, der er omfattet af fransk lovgivning, vil værdipapirindehaverne blive grupperet i forhold til deres fælles interesser i en gruppe i henhold til den franske handelslov (Code de commerce), og navnet på repræsentanten vil blive anført i de gældende endelige vilkår. [Udstedelsesspecifikt resumé: C10 Klar og omfattende beskrivelse, således at investorerne lettere forstår, hvordan værdien af deres investering påvirkes af de (anfør navn og adresse) Repræsentant for gruppen: For værdipapirer, hvis betaling eller indløsningsform ikke omfatter en kapitalbeskyttelse, er en værdipapirindehaver berettiget til på udløbsdagen at modtage et beløb, der er fuldt ud tilknyttet det/de underliggende instruments/instrumenters performance. I et worst case-scenarie kan investorerne miste hele deres investering og bør derfor alene træffe en investeringsbeslutning vedrørende dette produkt efter nøje drøftelse med deres egne rådgivere, hvad angår egnetheden af dette produkt i forhold til deres givne finansielle omstændigheder. [Udstedelsesspecifikt resumé: Hvis værdipapirerne er Share Linked Notes og/eller ADR Linked Notes og/eller ETF Linked Notes og/eller Dividend Linked Notes] og/eller Index Linked Notes og/eller

11 underliggende instrumenter, især under de omstændighe der, hvor risikoen fremstår tydeligst C11 Det anføres, om de udbudte værdipapirer søges optaget til handel på et reguleret marked eller lignende markeder, og de pågældende markeder anføres Commodity Linked Notes og/eller Inflation Linked Notes og/eller Credit Linked Notes og/eller Foreign Exchange Rate Linked Notes og/eller Reference Rate Linked Notes og/eller Bond Linked Notes og/eller Warrant Linked Notes og/eller Preference Share Linked Notes, skal der laves en kort og klar beskrivelse af, hvordan værdien af investeringen påvirkes af det underliggende instrument/de underliggende instrumenter og de omstændigheder, hvor risikoen fremstår tydeligst [Ikke relevant.] [I tilfælde af en notering op et EU-reguleret marked eller hvis der ikke skal ske nogen notering: [Ikke relevant. Værdipapirerne er ikke noteret.] [Der er indgivet ansøgning om, at værdipapirerne optages til handel om [det regulerede marked på børsen i Luxembourg] [anfør øvrige]] C15 C16 C17 C18 Hvordan værdien af investeringen påvirkes af de underliggende instrumenter, medmindre værdipapirern e har en pålydende værdi på mindst EUR. Derivaternes udløbs- eller forfaldsdato udførelsesdat o eller sidste referencedato Afregningspro cedurerne for derivaterne Hvordan udbyttet fra derivaterne udbetales Tilbagebetalingen afhænger af, hvorvidt kursudviklingen for det bagvedliggende værdipapir/de bagvedliggende værdipapirer når en forudfastsat grænse. Således kan en lille nedadgående eller opadgående bevægelse i det bagvedliggende værdipapir/de bagvedliggende værdipapirer tæt på grænsen resultere i en væsentlig større stigning eller et væsentligt større fald i værdipapirernes afkast. Når kun kursudviklingen for det dårligst præsterende bagvedliggende værdipapir/de dårligst præsterende bagvedliggende værdipapirer vil blive anvendt til beregning af kursudviklingen. Således vil værdipapirindehaverne ikke få glæde af kursudviklingen for det bedst præsterende bagvedliggende værdipapir/de bedst præsterende bagvedliggende værdipapirer. [Udstedelsesspecifikt resumé: [Ikke relevant] [Værdipapirernes forfaldsdato vil være ] [Værdipapirerne er Open-End Notes] [Kontant levering] [og/eller] [fysisk levering] [Værdipapirerne kan ikke indfries førtidigt (bortset fra i nærmere bestemte rater eller af skattemæssige årsager, eller hvis der indtræder en misligholdelsesbegivenhed)] [I henhold til betingelserne i de yderligere vilkår og betingelser vedrørende de underliggende aktiver og i tilfælde af, at der indtræder en ekstraordinær begivenhed og justeringer, der påvirker sådanne underliggende aktiver, kan beregningsinstansen træffe afgørelse om en førtidig indløsning af værdipapirerne på basis af markedsværdien.]

12 C19 C20 Udøvelseskur sen eller den endelige referencekurs for de underliggende værdipapirer Beskrivelse af de underliggende værdipapirers art og af, hvor oplysningerne om de underliggende værdipapirer kan findes [Værdipapirerne (hvis der er tale om værdipapirer med fysisk levering) kan afregnes ved forfald eller på anden måde ved, at indehaveren/ihændehaverne modtager et kontant beløb, og/eller ved at det underliggende aktiv udleveres] [Alene for så vidt angår italienske værdipapirer skal henvisningen til endeligt beløb til indløsning erstattes af endeligt udnyttelsesbeløb: Værdipapirerne indløses ved udløb, og det endelige indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [pålydende værdi ganget med den gældende formel den gældende formel] [Værdipapirerne indløses ved anmodning fra [udstederen] [værdipapirindehaverne], og det endelige indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [markedsværdi] [pålydende værdi ganget med den gældende formel] [Værdipapirerne indløses automatisk før tid, hvis der indtræder en udløsende begivenhed, og det automatiske indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [pålydende værdi ganget med den gældende formel]]. Endelig referencekurs: [Navn på [Kode for Børs Hjemmeside underliggende værdipapir] underliggende værdipapir] C21 Det anføres, hvilket marked værdipapirern e vil blive handlet på, og som prospektet er udstedt for Se element C.11 ovenfor. Afsnit D Risici D2 Nøgleoplysnin ger om de vigtigste risici, der er specifikke for udstederen Koncernen er eksponeret over for de risici, der er en naturlig del koncernens kernevirksomhed. Koncernens risikostyring fokuserer på følgende hovedkategorier af risici, som alle kan have en væsentlig negativ indvirkning på koncernens virksomhed, driftsresultater og økonomiske situation. Kredit og modpartsrisici (herunder landerisici), risiko for tab som følge af manglende betalingsevne hos koncernens kunder, udstedere og øvrige modparter i

13 forhold til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Kreditrisici omfatter modpartsrisici, der er knyttet til markedstransaktioner (genanskaffelsesrisici) samt securitiseringsaktiviteter. Markedsrisiko: risiko for tab af værdi på finansielle instrumenter, der skyldes ændringer i markedsparametre, disse parametres volatilitet og indbyrdes forhold. Operationelle risici: risiko for tab eller sanktioner pga. utilstrækkeligheder, der skyldes ændringer eller fejl i interne procedurer eller systemer, menneskelige fejl eller eksterne hændelser. Strukturel renterisiko og valutakursrisiko: risiko for tab eller nedskrivninger af koncernens aktiver pga. ændringer i rente- eller valutakurser. Likviditetsrisiko: koncernens likviditet er ikke tilstrækkelig til koncernens behov for likviditet eller sikkerhedsstillelse, efterhånden som de opstår, og til rimelige omkostninger. [Garantien udgør en generel og usikret kontraktlig forpligtelse fra garanten og ingen anden person, og alle former for betaling vedrørende værdipapirerne afhænger også af garantens kreditværdighed. Mulige investorer i værdipapirer, der udnytter garantien, bør bemærke, at værdipapirindehaverens berettigelse vil være begrænset til de beløb, der opnås ved at gøre et krav gældende i henhold ti garantien og de relevante bestemmelser i garantien, og, alene i relation til de sikrede værdipapirer, fra de beløb, der opnås efter håndhævelse af den relevante pantsætningsaftale. Garantien er alene en betalingsgaranti og ikke en opfyldelsesgaranti for så vidt angår den relevante udsteder eller nogen af dennes forpligtelser i henhold til de værdipapirer, der er omfattet af garantien. Garantien kan alene dække en del af den relevante udsteders betalingsforpligtelser i henhold til den pågældende serie af værdipapirer. I dette tilfælde kan værdipapirindehavere bevare risikoen for, at betalinger i henhold til værdipapirerne er mindre end de beløb, udstederen skylder i henhold til værdipapirerne.] Société Générale vil fungere som udsteder i henhold til programmet, som garant for de værdipapirer, der er udstedt af SG Issuer, SGA Socété Générale Acceptance N.V. og SG Option Europe, og også som leverandør af risikoafdækningsinstrumenter til hver enkelt udsteder. Som følge heraf vil investorer ikke alene være udsat for garantens kreditrisici, men også for operationelle risici, der skyldes garantens manglende uafhængighed ved påtagelse af sine opgaver og forpligtelser som garant og leverandør af risikoafdækningsinstrumenter. De potentielle interessekonflikter og operationelle risici, der skyldes en sådan manglende uafhængighed, er delvist beregnet til at blive begrænset af det forhold, at forskellige divisioner i garanten vil være ansvarlige for at implementere garantien og levere risikoafdækningsinstrumenterne, og at hver enkelt division ledes som en særskilt operationel enhed med vandtætte skodder (informationsgrænser) og ledes af forskellige ledelsesteams. Udstederne og garanten og ethvert datterselskab og/eller enhver tilknyttet virksomhed kan i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter besidde eller komme i besiddelse af væsentlige oplysninger om de underliggende aktiviteter. Sådanne aktiviteter og oplysninger kan have negative konsekvenser for værdipapirindehaverne. Udstederne og garanten og ethvert datterselskab og/eller enhver tilknyttet virksomhed kan handle i anden egenskab, hvad angår værdipapirerne, såsom som

14 market maker, beregningsagent eller agent. Af den grund kan der opstå en potentiel interessekonflikt. I forbindelse med udbuddet af værdipapirerne, kan udstederne og garanten og/eller deres tilknyttede virksomheder indgå i en eller flere risikoafdækningstransaktioner, hvad angår et referenceaktiv eller derivater, der kan have betydning for værdipapirernes markedspris, likviditet eller værdi. D3 Nøgleoplysnin ger om de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirern e I tilfælde af værdipapirer uden et fast udløbstidspunkt (Open-End Notes), afhænger værdipapirernes løbetid af en eventuel frivillig indløsning efter udstederens valg. Hvis der ikke er et sekundært marked, kan det være umuligt for investorerne at sælge værdipapirerne. Investorens mulighed for frivilligt at indløse værdipapirerne vil sandsynligvis begrænse værdipapirernes markedsværdi. Derudover, for så vidt angår muligheden for førtidig indløsning fra udstederens side, bør potentielle investorer overveje geninvesteringsrisici i lyset af øvrige investeringer, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Værdipapirerne kan muliggøre en automatisk førtidig indløsning knyttet til en konkret begivenhed. Værdipapirindehaveren vil således ikke få del i en fremtidig performance, hvad angår det underliggende værdipapir. Betalinger (uanset om det vedrører hovedstolen og/eller renter, og uanset om det er ved udløb eller andet) vedrørende strukturerede værdipapirer beregnes ved henvisning til visse underliggende værdipapirer, værdipapirernes afkast er baseret på ændringer i værdien af det underliggende værdipapir, der kan svinge. Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at disse værdipapirer kan være volatile, og at man ikke nødvendigvis vil få nogen rente og kan miste alle eller en væsentlig del af hovedstolen. En indehaver af dobbeltvalutaværdipapirer er eksponeret for risici ved ændringer i valutakurser, som, hvis sådanne ændringer medfører tab, kan påvirke værdipapirernes afkast. Manglende betaling af efterfølgende delbetalinger, hvad angår delvist betalte værdipapirer, kan medføre, at en investor mister en del af eller hele sin investering. Investeringer i et fastforrentet værdipapir involverer en risiko for, at efterfølgende ændringer i markedsrentesatser kan have en negativ indvirkning på værdien af de fastforrentede værdipapirer. Værdipapirer med variable rentesatser kan være volatile investeringer. Denne volatilitet kan blive yderligere forstærket, hvis de er struktureret til at omfatte multiplikatorer eller andre gearingsfaktorer. Omvendte fastforrentede værdipapirer er mere volatile, fordi en stigning i referencekursen ikke alene medfører et fald i værdipapirernes rentesats, men også afspejler en stigning i gældende rentesatser, der yderligere har en negativ indvirkning på markedsværdien af disse papirer. Strukturerede værdipapirer, hvor et underliggende værdipapirs performance ganges med en bestemt faktor for at fastlægge de beløb, udstederen skal betale, er underlagt stigende volatilitet og risici, herunder for fuldstændigt tab af

15 den investerede kapital. Ændringer i markedsrentesatser har en væsentlig kraftigere indvirkning på nulkuponpapirer end på priserne på ordinære værdipapirer, fordi de nedsatte udstedelseskurser er væsentligt under pari. Kapitalbeskyttede værdipapirer fører ikke nødvendigvis til en beskyttelse af den investerede kapital på et hvilket som helst tidspunkt i værdipapirernes levetid, og udstederens og/eller garantens manglende evne til at opfylde deres forpligtelser kan føre til et fuldstændigt tab af den af investoren investerede kapital. Rentesatsen eller indløsningsbeløbet, for så vidt angår visse værdipapirer, kan være knyttet til indtræden eller manglende indtræden af visse begivenheder, der ikke er forbundet med udstederen eller garanten, såsom kredit, prisniveauer, vejret og sportsbegivenheder, hvilket ligger uden for udstederens og garantens kontrol, og værdipapirindehavere er eksponeret for risikoen for, at en sådan begivenhed indtræder eller ikke indtræder, alt efter omstændighederne. I tilfælde af, at værdipapirerne skaber mulighed for levering af et underliggende aktiv ved indløsning, skal investorerne afgive visse meddelelser og foretage sådanne øvrige handlinger (f.eks. vælge fysisk levering og afgive et uigenkaldeligt varsel). Leveringen af sådanne underliggende aktiver vil være underlagt alle gældende love, bestemmelser og sædvaner, og udstederen påtager sig intet ansvar overhovedet, hvis denne ikke er i stand til at levere eller at foranledige levering af et sådant underliggende aktiv til den pågældende indehaver af værdipapirerne pga. sådanne love, bestemmelser og sædvaner. Hver enkelt indehaver af et værdipapir bør være klar over, at hvis værdipapirerne kan indløses ved fysisk levering af det underliggende værdipapir, skal denne anses for at anerkende accept og forståelse af dette forhold og for at have foretaget sin egen undersøgelse og vurdering af sin kapacitet og beføjelse til at modtage et sådant underliggende værdipapir og ikke at have henholdt sig til nogen erklæringer fra udstederen, betalingsagenterne, Société Générale som garant eller beregningsagent i henhold til værdipapirerne eller Société Générales tilknyttede virksomheder vedrørende dette forhold. Vilkårene og betingelserne kan omfatte bestemmelser, i henhold til hvilke indtrædelsen af visse markedsforstyrrelser kan medføre forsinket afregning af værdipapirerne, eller der kan ske visse ændringer af deres vilkår. Derudover kan udstederen foretage førtidig indløsning af værdipapirerne ved indtræden af visse begivenheder. D6 Vigtig advarsel investoren til VISSE VÆRDIPAPIRER ER IKKE EGNEDE INVESTERINGER FOR ALLE INVESTORER. INGEN INVESTOR BØR KØBE ET VÆRDIPAPIR, MEDMINDRE INVESTOREN FORSTÅR OG ER I STAND TIL AT TÅLE AFKASTET, MARKEDSLIKVIDITETEN, STRUKTUREN, INDLØSNINGEN OG ØVRIGE RISICI, DER ER FORBUNDET MED VÆRDIPAPIRET. INVESTORERNE KAN MISTE HELE DERES INVESTERING OG BØR DERFOR ALENE TRÆFFE EN INVESTERINGSBESLUTNING VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRERNE EFTER NØJE DRØFTELSE MED DERES EGNE RÅDGIVERE, HVAD ANGÅR EGNETHEDEN AF KØBET I FORHOLD TIL DERES GIVNE FINANSIELLE OMSTÆNDIGHEDER.

16 [I tilfælde af kapitalbeskyttede værdipapirer: Ikke relevant. Værdipapirerne er 100 % kapitalgaranteret]. Afsnit E Udbud E2b Årsagen til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici [Nettoprovenuet fra hver enkelt udstedelse af værdipapirer vil blive anvendt til generelle finansieringsformål for Société Générales koncern af virksomheder, hvilket omfatter at opnå en fortjeneste.] [Hvis forskellige fra ovenstående, anfør oplysninger] E3 Beskrivelse af udbuddets vilkår og betingelser [Udstedelsesspecifikt resumé: Jurisdiktion(er), hvor værdipapirerne udbydes Udbudsperiode: [Indsæt land(e), hvor værdipapirernes udbydes] Fra til [ Den udbudte kurs: Betingelser, som udbuddet er omfattet af: [Ikke relevant] Beskrivelse af tegningsprocessen: [Ikke relevant] Beskrivelse af muligheden for at mindske antallet af tegninger og metoden til tilbagebetaling a overskydende beløb, som ansøgerne har indbetalt: [Ikke relevant] Detaljer om det mindste og/eller største beløb, der kan tegnes: [Ikke relevant] Detaljer om metode og tidsfrist for betaling og levering af værdipapirerne: Fremgangsmåde ogdato for offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Procedure for udøvelse af fortegningsretten, tegningsrettighedernes omsættelighed og bestemmelser om ikke udøvede tegningsrettigheder: [Ikke relevant] Hvorvidt en eller flere trancher forbehodes visse lande: [Ikke relevant] Procedure for anmeldelse til ansøgerne af det tildelte beløb med en angivelse af, hvorvidt handelen må påbegyndes, før anmeldelsen er foretaget: [Ikke relevant] Eventuelle udgifter og afgifter, der specifikt plægges køber: [Ingen]

17 Navn(e) og adresse(r) på den/dem, der placerer værdipapirerne i de forskellige lande, hvor udstedelsen finder sted: [Ingen] E4 E7 En beskrivelse af eventuelle interesser, som er væsentlige for udstedelsen/u dbuddet, herunder interessekonfl ikter Anslåede udgifter, som investor pålægges af udbyder eller udsteder [Nødvendigt at inkludere en beskrivelse af eventuelle interesser og interessekonflikter, der er væsentlige for udsteder, med angivelse af de involverede personer og interessens karakter. Dette kan opfyldes ved følgende erklæring: Bortset fra eventuelle gebyrer, der skal betales til [manageren/managerne/værdipapirhandleren, så] [Så] vidt udstederen er bekendt med, har ingen af de personer, der er involveret i udstedelsen af værdipapirerne, en væsentlig interesse i udbuddet.] [ [Ikke relevant. Investoren pålægges ingen udgifter af udbyder eller udsteder]

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår

(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår af 23. november 2007 Serienr.: 3550 Tranchenr.: 1 Endelige Vilkår AB Svensk Exportkredit (Swedish

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere