RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7)."

Transkript

1 RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes i et resumé for denne type af værdipapirer og udsteder. Idet visse elementer ikke skal behandles, kan der være huller i elementernes nummereringsrækkefølge. Selvom det kan være nødvendigt at indsætte et element i resuméet pga. typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogle relevante oplysninger vedrørende elementet. I dette tilfælde er der indeholdt en kort beskrivelse af elementet i resuméet med teksten ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsel Dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger, der er indeholdt i dette basisprospekt, indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet dette resumé eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet, eller ikke, når det læses sammen med basisprospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i værdipapirerne. A.2 Samtykke til brug af basisprospekt et [Ikke relevant Udstederen har ikke givet sit samtykke til, at nogen anden person må bruge basisprospektet til at videresælge eller placere værdipapirer.] [Udstederen giver sit samtykke til brug af dette basisprospekt i forbindelse med et videresalg eller en placering af værdipapirer i tilfælde, hvor et prospekt skal offentliggøres i henhold til prospektdirektivet (et offentligt udbud) i henhold til følgende betingelser: (i) samtykket er kun gyldigt i [udbudsperioden for så vidt angår udstedelsen skal anføres her] (udbudsperioden) (ii) de eneste personer, der er bemyndigede til at anvende basisprospektet til at gennemføre det offentlige udbud (udbydere) er [[udbydere for så vidt angår udstedelsen skal anføres her], og hvis udstederen udpeger yderligere finansielle mellemmænd efter datoen for de gældende endelige vilkår og offentliggør oplysninger om dem på sin hjemmeside, hver enkelt finansiel mellemmand, hvis oplysninger således offentliggøres]/[enhver finansiel mellemmand, der på sine hjemmeside anerkender at være behørigt udpeget som en udbyder, der kan udbyde værdipapirerne i udbudsperioden, og erklærer, at vedkommende i den forbindelse henholder sig til basisprospektet, forudsat at en sådan finansiel mellemmand rent faktisk er blevet udpeget] (iii) samtykket omfatter kun brugen af dette basisprospekt til at foretage offentlige udbud af værdipapirerne i [anfør hver enkelt relevant medlemsstat, hvor den givne tranche af værdipapirer kan udbydes], og (iv) samtykket er med forbehold for følgende øvrige betingelser [anfør eventuelle yderligere betingelser, der er gældende for det offentlige udbud af den givne tranche]. [Enhver udbyder, der falder inden for underafsnit (ii) ovenfor, som opfylder alle

2 de ovenfor anførte betingelser, og som ønsker at anvende basisprospektet i forbindelse med et offentligt udbud, skal på det relevante tidspunkt offentliggøre på sin hjemmeside, at man henholder sig til basisprospektet, for så vidt angår det offentlige udbud, med samtykke fra udstederen.] [Slet medmindre den anden valgmulighed i (ii) ovenfor er valgt] [EN INVESTOR, DER HAR TIL HENSIGT AT ERHVERVE ELLER ERHVERVER VÆRDIPAPIRER I ET OFFENTLIGT UDBUD FRA EN ANDEN UDBYDER END UDSTEDEREN, VIL GØRE DETTE, OG EN SÅDAN UDBYDERS UDBUD OG SALG AF SÅDANNE VÆRDIPAPIRER TIL EN INVESTOR VIL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED EVENTUELLE VILKÅR OG ØVRIGE AFTALER, DER ER INDGÅET MELLEM EN SÅDAN UDBYDER OG EN SÅDAN INVESTOR, HERUNDER VEDRØRENDE PRIS, TILDELINGER OG BETALING. INVESTOREN SKAL HENVENDE SIG TIL UDBYDEREN PÅ TIDSPUNKTET FOR ET SÅDANT UDBUD, FOR SÅ VIDT ANGÅR LEVERING AF OPLYSNINGER, OG UDBYDEREN SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR SÅDANNE OPLYSNINGER. HVERKEN UDSTEDEREN ELLER NOGEN VÆRDIPAPIRHANDLER HAR NOGET ANSVAR ELLER NOGEN FORPLIGTELSE OVER FOR EN INVESTOR, HVAD ANGÅR SÅDANNE OPLYSNINGER.] Afsnit B Udsteder og garant B.1 Udstederens juridiske navn og binavne B.2 Domicil, retlig form, den lovgivning, som udsteder fungerer under, samt indregistrerin gsland [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale Domicil: 29, boulevard Haussmann, Paris, Frankrig. Retlig form: Børsnoteret offentligt aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Fransk lovgivning. Indregistreringsland: Frankrig.] [SG Issuer Domicil: 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Retlig form: Børsnoteret offentligt aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Luxembourgsk lovgivning. Indregistreringsland: Luxembourg]. [SGA Société Générale Acceptance N.V. Domicil: Pietermaai 15, Curaçao. Retlig form: Aktieselskab. Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Lovgivningen på Curaçao. Indregistreringsland: Curaçao (tidligere de Nederlandske Antiller).] [SG Option Europe Domicil: 17, cours Valmy, Puteaux, Frankrig. Retlig form: Aktieselskab (société anonyme). Den lovgivning, som udsteder fungerer under: Fransk lovgivning. Indregistreringsland: Frankrig.] B.4b Kendte tendenser, der påvirker udstederen og [Société Générale: Betragtelig men uensartet svækkelse af de globale konjunkturer, den europæiske bankmyndighed foreslår, at man skal nå en Core Tier 1 på mindst 9 % under Basel 2.5 med start fra 30. juni 2012, Vickers rapport i Storbritannien foreslår at sikre

3 de sektorer, inden for hvilke hans virksomhed opererer B.5 Beskrivelse af udstederens koncern og udsteders plads i koncernen B.9 Illustration af resultatforvent ning eller - prognose B.10 Arten af eventuelle forbehold i revisionsrapp orten om de historiske regnskabsopl ysninger B.12 Udvalgte historiske regnskabsopl ysninger vedrørende udstederen detailbankaktiviteter i universelle banker (et område, som Den Europæiske Union vil tage fat på i 2012), andre anliggender, der overvåges af Rådet for Finansiel Stabilitet, omfatter harmonisering af regnskabsstandarder, kompensationspraksisser, funktionen af OTC-derivatmarkeder m.v. I USA har Dodd-Frank-loven udgjort grundlaget for systematiske overvågninger af risici og tilsyn med visse aktiviteter hos korporative banker og investeringsbanker, og i 2012 er der i Frankrig indført en skat på finansielle transaktioner.] [SG Issuer forventer at påbegynde sin nye aktivitet i overensstemmelse med sine nye forretningsmæssige mål i løbet af 2013.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. forventer at forretningen i resten af dette forretningsår vil fortsætte, således som den har forløbet i 2013.] [SG Option Europe forventer at forretningen i resten af dette forretningsår vil fortsætte, således som den har forløbet i 2013.] [Société Générale er moderselskab i Société Générale-koncernen. Société Générale-koncernen tilbyder rådgivning og øvrige ydelser til individuelle kunder, virksomheder og institutioner som en del af tre centrale forretningsområder. - Detailbankvirksomhed i Frankrig under navnene Société Générale, Crédit du Nord og Boursorama. - International detailbankvirksomhed i Central- og Østeuropa, Rusland, Middelhavslandene, Afrika syd for Sahara, Asien og i de franske oversøiske territorier. - Korporativ bankvirksomhed og investeringsbankvirksomhed med stor ekspertise inden for investeringsbankvirksomhed, finans- og markedsaktiviteter.] [SG Issuer er et datterselskab til Société Générale-koncernen og har ingen datterselskaber.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er et datterselskab til Société Généralekoncernen og har ingen datterselskaber.] [SG Option Europe er et datterselskab til Société Générale-koncernen og har ingen datterselskaber.] Ikke relevant. [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] har ikke nogen illustration af resultatforventning eller - prognose.] Ikke relevant. Revisionsrapporten indeholder ikke nogle forbehold. [Société Générale Første halvår december 2012 (*) Første halvår 2012 (*) 31. december 2011 Resultat (i mio. EUR) Nettobankindtægter 11,321 23,110 12,583 25,636 Driftsindtægter 1,433 2,757 2,548 4,270 Nettoindtægter før minoritetsinteresser 1,532 1,224 1,411 2,788

4 Nettoindtægt Franske netværk International detailbankvirksomhed 138 (51) (186) 325 Korporativ bankvirksomhed og investeringsbankvirkso mhed Specialiserede finansielle tjenesteydelser og forsikring Private banking, global investment management og tjenesteydelser 157 (293) (48) 171 Koncerncenter (Corporate Centre) (808) (1.884) (93) (471) Aktivitet (i mia. EUR) Aktiver og passiver i alt 1.254, , , ,4 Kundeudlån 341,2 350,2 360,5 367,5 Kundeindlån 350,0 337,2 348,5 340,2 Egenkapital (i mia. EUR) Koncernens aktionærers egenkapital 49,4 49,3 48,7 47,1 Konsolideret egenkapital i alt 53,3 53,6 52,9 51,1 (*) Posteringer der vedrører resultatet for 2012 er blevet korrigeret pga. implementering af IAS 19 (international regnskabsstandard): den ændrede regnskabsmetode involverer justering af oplysninger for det forudgående år. [SG Issuer (i tusinde EUR) 31. december 2012 (revideret) 31. december 2011 (revideret) Driftsindtæ gter Resultat af primær drift Resultat af fortsætten de drift Aktiver i alt

5 [SGA Société Générale Acceptance N.V. (i tusinde USD) 31. december december 2011 Nettobankindtægter 0 0 Nettoresultat 0 0 Aktiver i alt Euro medium term notes og bonds Finansielle instrumenter (warrants) [SG Option Europe (i tusinde EUR) 31. december december 2011 Driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat af fortsættende drift Grundlæggende og korrigeret resultat pr. aktie Aktiver i alt Deklareret udbytte pr. aktie (1) Væsentlige forværringer af udstederens fremtidsudsigt er siden datoen for det senest offentliggjorte reviderede regnskab Væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssi ge stilling Der er ikke sket nogen væsentlige forværringer af fremtidsudsigterne for [SG Issuer siden datoen for det senest offentliggjorte reviderede regnskab den 31. december 2012.] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale og dennes koncerndatterselskaber (under et)] siden datoen for det seneste offentliggjorte reviderede regnskab den 30. juni Der er ikke sket nogen væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling for [SG Issuer siden datoen for det seneste offentliggjorte regnskab den 31. december 2012] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale og dennes koncerndatterselskaber (under et)] siden datoen for det seneste offentliggjorte regnskab den 31. juni 2013.

6 siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsopl ysninger B.13 Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens B.14 Erklæring om, hvorvidt udstederen er afhængig af andre enheder i koncernen B.15 Udstederens hovedvirksom hed Der er ikke indtruffet begivenheder for nylig, der er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens Se element B.5 ovenfor for hver enkelt udsteders plads i koncernen. [Société Générale er det ultimative holdingselskab i koncernen. Société Générale driver dog sin egen virksomhed; virksomheden fungerer ikke som et simpelt holdingselskab i forhold til sine datterselskaber.] [SG Issuer er afhængig af Société Générale Bank & Trust, som er afhængig af Société Générale inden for koncernen.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er ikke afhængig af andre enheder inden for koncernen.] [SG Option Europe er ikke afhængig af andre enheder inden for koncernen.] [Société Générales formål er, på de vilkår, der er fastsat i lovgivningen og i regler for kreditinstitutter, med privatpersoner og selskaber at gennemføre følgende aktiviteter i Frankrig eller i udlandet: alle banktransaktioner alle transaktioner i relation til bankvirksomhed, herunder især investeringsydelser eller dermed beslægtede ydelser som anført i artikel L og L i den franske lov om finansiel virksomhed ( Monetary and Financial Code ) alle erhvervelser af andele i andre virksomheder. Société Générale kan også, på de vilkår, der er fastsat af det franske finanstilsyn, beskæftige sig med andre end de ovenfor nævnte transaktioner, herunder især forsikringsmæglervirksomhed. Société Générale kan som udgangspunkt, på egne vegne eller på vegne af eller sammen med tredjemand, udføre alle former for finansielle, kommercielle, industrielle, landbrugsrelaterede, sikkerhedsmæssige eller ejendomsrelaterede transaktioner, som er direkte eller indirekte relaterede til ovennævnte aktiviteter, eller som vil kunne fremme gennemførelsen heraf.] [SG Issuer er en finansieringsvirksomhed, hvis primære virksomheder er at rejse kapital til udlån til Société Générale og øvrige medlemmer af koncernen.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. s eneste formål er at udstede warrants samt strukturerede produkter såsom gældsinstrumenter, gældsforpligtelser og værdipapirer. Midlerne investeres i værdipapirer og obligationer og andre rentebærende værdipapirer. Idet SGA Société Générale Acceptance N.V. driver virksomheder inden for rammerne af en struktureret udstedelse, bærer Société Générale den risiko, der knytter sig til denne udstedelse, ved at godkende hele udstedelsen.]

7 [SG Option Europe udfører handelsaktiviteter for egen regning for så vidt angår derivatkontrakter vedrørende aktier og indeks, der handles på de engelske og franske regulerede markeder. I Frankrig har SG Option Europe været direkte aktiv siden 1995 på Liffe, Paris, og fungerer som dealer, der er clearet af Parel. SG Option Europe driver virksomheder i Storbritannien på baggrund af et europæisk pas vedrørende fri levering af investeringsydelser. SG Option Europa har også internationale pas i Indien og i Taiwan og driver virksomhed for egen regning på disse markeder. SG Option Europa fungerer som fondsbørshandler for så vidt angår værdipapirer og warrants udstedt af Société Générale og udsteder værdipapirer og euro medium term notes.] B.16 I det omfang udsteder har kendskab til dette forhold, skal det oplyses, om udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder hvem og hvordan B.17 Den kreditvurderin g, som udsteder eller dennes værdipapirer har fået B.18 Arten og omfanget af garantien B.19 Oplysninger om garanten, som om denne var [Société Générale er ikke ejet af eller kontrolleret af et moderselskab.] [SG Issuer er et 100 % ejet datterselskab til Société Générale Bank & Trust S.A, som er et datterselskab til Société Générale, og er en fuldt konsolideret virksomhed.] [SGA Société Générale Acceptance N.V. er et 100 % ejet datterselskab til Société Générale og er et fuldt konsolideret datterselskab.] [SG Option Europe er et 99,99 % ejet datterselskab til Genefinance, som er et datterselskab til Société Générale og en fuldt konsolideret virksomhed.] [Société Générale er ratet A2 af Moody s Investors Services, A af Standard and Poor s, A af Fitch Ratings og AA (low) af DBRS.] [SG Issuer] [SG Option Europe] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] er ikke ratet. [De værdipapirer, der skal udstedes, er [ikke] blevet ratet [anfør ratings for udstedte værdipapirer] [af [anfør ratingbureau(er).] [Hvis Société Générale er udsteder af værdipapirerne: Ikke relevant] [For behørig og rettidig betaling af alle beløb, der skal betales af [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] for så vidt angår værdipapirer udstedt af [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] indestår garanten betingelsesløst og uigenkaldeligt for behørig og rettidig betaling, som anført i garantierklæringen, dog således at garantien ikke skal gælde for serier af værdipapirer, der er udstedt på eller efter datoen for garantien fra [SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe], i den udstrækning at på udstedelsestidspunktet for sådanne serier af værdipapirer, er summen af (A) de akkumulerede nominelle beløb i sådanne serier af værdipapirer og (B) summen af de akkumulerede nominelle beløb i hver serie af værdipapirer udstedt af udstederne og udestående på udstedelsestidspunktet, i hvert enkelt tilfælde konverteret til euro omregnet i henhold til den relevante spotkurs på udstedelsestidspunktet, lig med et beløb som er større end EUR ] [Hvis Société fungerer som garant i henhold til værdipapirerne: Oplysningerne om Société Générale er som om denne var udsteder af den samme type værdipapirer, der er genstand for garantien, som anført i henholdsvis element B.1, B.2, B.3, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 og B.17 ovenfor.]

8 udsteder af den samme type værdipapir, der er genstand for garantien [Hvis Société Générale er udsteder af værdipapirerne: Ikke relevant] Afsnit C Værdipapirer C.1 Type og klasse værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, herunder sikkerhedskod e til identifikation Værdipapirerne [Fixed Rate Notes] [Floating Rate Notes] [Zero Coupon Notes] [Instalment Notes] [Partly Paid Notes] [Share Linked Notes] [ADR Linked Notes] [ETF Linked Notes] [Dividend Linked Notes] [Index Linked Notes] [Commodity Linked Notes] [Inflation Linked Notes] [Credit Linked Notes] [Foreign Exchange Rate Linked Notes] [Reference Rate Linked Notes] [Bond Linked Notes] [Warrant Linked Notes] [Preference Share Linked Notes]. [Udstedelsesspecifikt resumé: Clearingsystem(er): ISIN-kode: C2 Den anvendte valuta ved udstedelsen [Udstedelsesspecifikt resumé: Angiven valuta(er): C5 C8 Eventuelle indskrænknin ger i værdipapirern es frie omsættelighe d Rettigheder knyttet til værdipapirern e, herunder rangorden og begrænsninge r i disse rettigheder, og proceduren for at udøve disse rettigheder Der er ingen indskrænkninger i værdipapirernes frie omsættelighed med forbehold for indskrænkninger vedrørende salg og overdragelse, der måtte gælde i visse jurisdiktioner. Rangorden [Usikrede værdipapirer vil være direkte, ubetingede og usikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for udstederne og ligestilles uden præference i forhold til hinanden og (med forbehold for sådanne undtagelser, der til enhver tid måtte eksistere i henhold til gældende lovgivning) og mindst pari passu med alle øvrige udestående, direkte, ubetingede, usikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for udstederne, nu og i fremtiden.] [Sikrede værdipapirer vil være direkte, ubetingede, sikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for SG Issuer med begrænset regresret og ligestilles uden præference i forhold til hinanden og (med forbehold for sådanne undtagelser, der til enhver tid måtte eksistere i henhold til gældende lovgivning) og mindst pari passu med alle øvrige udestående, direkte, ubetingede, sikrede og ikke-efterstillede forpligtelser for SG Issuer, nu og i fremtiden.] Misligholdelsesbegivenheder Vilkårene for de udstedte værdipapirer indeholder følgende misligholdelsesbegivenheder: - Udstederen misligholder betalingen af renter eller hovedstol, når disse forfalder til

9 betaling, eller misligholder leveringen af underliggende aktiver, der skal leveres i forhold til værdipapirerne, eller - Udstederen misligholder opfyldelsen af enhver anden forpligtelse i henhold til vilkårene og betingelserne, eller - Udstederen tager initiativ til, eller en tilsynsmyndighed, bobestyrer eller tilsvarende embedsmand med primær insolvensretlig, genopretningsmæssig eller lovgivningsmæssig kompetence i det værneting, hvor virksomheden er stiftet, eller hvor hovedkontoret er beliggende, tager initiativ til, eller udstederen giver sit samtykke til, en begæring om insolvens eller konkurs eller alle øvrige retsmidler i henhold til konkurs- eller insolvenslovgivningen eller tilsvarende lovgivning, der har indvirkning på kreditorernes rettigheder, eller udstederen giver sit samtykke til en begæring om afvikling eller likvidation fra udstederen selv eller fra en sådan tilsynsmyndighed, bobestyrer eller tilsvarende myndighed, dog således at iværksatte foranstaltninger eller de af kreditorerne indgivne begæringer, der ikke accepteres af udstederen, ikke skal udgøre en misligholdelsesbegivenhed, eller [Hvis Société Générale fungerer som garant i henhold til værdipapirerne: garantien ophører med at have fuld gyldighed og virkning for så vidt angår værdipapirerne, eller garanten fremlægger en meddelelse, der betyder, at garantien ophører med at have fuld gyldighed og virkning for så vidt angår værdipapirerne, eller] [hvis de sikrede værdipapirer er udstedt af SG Issuer. Hvis det tilsynsorganen (the Collateral Monitoring Agent) udarbejder en obligatorisk meddelelse om misligholdelse af sikkerheden for så vidt angår en sikkerhedspulje, der tjener som sikkerhed for de sikrede værdipapirer.] Gældende lov Værdipapirerne og enhver ikke-kontraktlig forpligtelse, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med værdipapirerne, skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med [engelsk lovgivning] [fransk lovgivning] [svensk lovgivning] [finsk lovgivning] [norsk lovgivning] C9 Nominel rente [For så vidt angår værdipapirer med fast rente: [ procent, der betales bagud] [ procent pr. år [betales [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] bagud] [For så vidt angår værdipapirer med variabel rente: I tilfælde af skærmrentesats Referencerente: Dato(er) hvor renten fastsættes Nærmere angivet tidspunkt: Relevant skærmside: ISDA-fastsættelse Mulighed for variabel rente:

10 Dato for forrentningen s påbegyndelse samt forfaldsdage Udløb: Tilpasningsdato: Specificeret periode/specificerede perioder/rentebetalingsdato(er): Hvis renten er variabel, beskrives beregningsgru ndlaget Forfaldsdato og nærmere bestemmelser for lånets afvikling, herunder indfrielse [Beskrivelse af det beregningsgrundlag, den er baseret på] Forfaldsdatoen vil være Den effektive rentesats [Udstedelsesspecifikt resumé: Den effektive rentesats [Ikke relevant] Navn på repræsentante n for gældsværdipa pirindehavern e Ikke relevant for værdipapirer, der er omfattet af engelsk lovgivning. Hvad angår værdipapirer, der er omfattet af engelsk lovgivning, indeholder agenturaftalerne bestemmelser vedrørende afholdelse af møder blandt værdipapirindehaverne for så vidt angår forhold, der berører deres interesser. [Udstedelsesspecifikt resumé: Ikke relevant Hvad angår værdipapirer, der er omfattet af fransk lovgivning, vil værdipapirindehaverne blive grupperet i forhold til deres fælles interesser i en gruppe i henhold til den franske handelslov (Code de commerce), og navnet på repræsentanten vil blive anført i de gældende endelige vilkår. [Udstedelsesspecifikt resumé: C10 Klar og omfattende beskrivelse, således at investorerne lettere forstår, hvordan værdien af deres investering påvirkes af de (anfør navn og adresse) Repræsentant for gruppen: For værdipapirer, hvis betaling eller indløsningsform ikke omfatter en kapitalbeskyttelse, er en værdipapirindehaver berettiget til på udløbsdagen at modtage et beløb, der er fuldt ud tilknyttet det/de underliggende instruments/instrumenters performance. I et worst case-scenarie kan investorerne miste hele deres investering og bør derfor alene træffe en investeringsbeslutning vedrørende dette produkt efter nøje drøftelse med deres egne rådgivere, hvad angår egnetheden af dette produkt i forhold til deres givne finansielle omstændigheder. [Udstedelsesspecifikt resumé: Hvis værdipapirerne er Share Linked Notes og/eller ADR Linked Notes og/eller ETF Linked Notes og/eller Dividend Linked Notes] og/eller Index Linked Notes og/eller

11 underliggende instrumenter, især under de omstændighe der, hvor risikoen fremstår tydeligst C11 Det anføres, om de udbudte værdipapirer søges optaget til handel på et reguleret marked eller lignende markeder, og de pågældende markeder anføres Commodity Linked Notes og/eller Inflation Linked Notes og/eller Credit Linked Notes og/eller Foreign Exchange Rate Linked Notes og/eller Reference Rate Linked Notes og/eller Bond Linked Notes og/eller Warrant Linked Notes og/eller Preference Share Linked Notes, skal der laves en kort og klar beskrivelse af, hvordan værdien af investeringen påvirkes af det underliggende instrument/de underliggende instrumenter og de omstændigheder, hvor risikoen fremstår tydeligst [Ikke relevant.] [I tilfælde af en notering op et EU-reguleret marked eller hvis der ikke skal ske nogen notering: [Ikke relevant. Værdipapirerne er ikke noteret.] [Der er indgivet ansøgning om, at værdipapirerne optages til handel om [det regulerede marked på børsen i Luxembourg] [anfør øvrige]] C15 C16 C17 C18 Hvordan værdien af investeringen påvirkes af de underliggende instrumenter, medmindre værdipapirern e har en pålydende værdi på mindst EUR. Derivaternes udløbs- eller forfaldsdato udførelsesdat o eller sidste referencedato Afregningspro cedurerne for derivaterne Hvordan udbyttet fra derivaterne udbetales Tilbagebetalingen afhænger af, hvorvidt kursudviklingen for det bagvedliggende værdipapir/de bagvedliggende værdipapirer når en forudfastsat grænse. Således kan en lille nedadgående eller opadgående bevægelse i det bagvedliggende værdipapir/de bagvedliggende værdipapirer tæt på grænsen resultere i en væsentlig større stigning eller et væsentligt større fald i værdipapirernes afkast. Når kun kursudviklingen for det dårligst præsterende bagvedliggende værdipapir/de dårligst præsterende bagvedliggende værdipapirer vil blive anvendt til beregning af kursudviklingen. Således vil værdipapirindehaverne ikke få glæde af kursudviklingen for det bedst præsterende bagvedliggende værdipapir/de bedst præsterende bagvedliggende værdipapirer. [Udstedelsesspecifikt resumé: [Ikke relevant] [Værdipapirernes forfaldsdato vil være ] [Værdipapirerne er Open-End Notes] [Kontant levering] [og/eller] [fysisk levering] [Værdipapirerne kan ikke indfries førtidigt (bortset fra i nærmere bestemte rater eller af skattemæssige årsager, eller hvis der indtræder en misligholdelsesbegivenhed)] [I henhold til betingelserne i de yderligere vilkår og betingelser vedrørende de underliggende aktiver og i tilfælde af, at der indtræder en ekstraordinær begivenhed og justeringer, der påvirker sådanne underliggende aktiver, kan beregningsinstansen træffe afgørelse om en førtidig indløsning af værdipapirerne på basis af markedsværdien.]

12 C19 C20 Udøvelseskur sen eller den endelige referencekurs for de underliggende værdipapirer Beskrivelse af de underliggende værdipapirers art og af, hvor oplysningerne om de underliggende værdipapirer kan findes [Værdipapirerne (hvis der er tale om værdipapirer med fysisk levering) kan afregnes ved forfald eller på anden måde ved, at indehaveren/ihændehaverne modtager et kontant beløb, og/eller ved at det underliggende aktiv udleveres] [Alene for så vidt angår italienske værdipapirer skal henvisningen til endeligt beløb til indløsning erstattes af endeligt udnyttelsesbeløb: Værdipapirerne indløses ved udløb, og det endelige indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [pålydende værdi ganget med den gældende formel den gældende formel] [Værdipapirerne indløses ved anmodning fra [udstederen] [værdipapirindehaverne], og det endelige indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [markedsværdi] [pålydende værdi ganget med den gældende formel] [Værdipapirerne indløses automatisk før tid, hvis der indtræder en udløsende begivenhed, og det automatiske indløsningsbeløb skal svare til [pålydende værdi ganget med [anfør procent] [pålydende værdi ganget med den gældende formel]]. Endelig referencekurs: [Navn på [Kode for Børs Hjemmeside underliggende værdipapir] underliggende værdipapir] C21 Det anføres, hvilket marked værdipapirern e vil blive handlet på, og som prospektet er udstedt for Se element C.11 ovenfor. Afsnit D Risici D2 Nøgleoplysnin ger om de vigtigste risici, der er specifikke for udstederen Koncernen er eksponeret over for de risici, der er en naturlig del koncernens kernevirksomhed. Koncernens risikostyring fokuserer på følgende hovedkategorier af risici, som alle kan have en væsentlig negativ indvirkning på koncernens virksomhed, driftsresultater og økonomiske situation. Kredit og modpartsrisici (herunder landerisici), risiko for tab som følge af manglende betalingsevne hos koncernens kunder, udstedere og øvrige modparter i

13 forhold til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Kreditrisici omfatter modpartsrisici, der er knyttet til markedstransaktioner (genanskaffelsesrisici) samt securitiseringsaktiviteter. Markedsrisiko: risiko for tab af værdi på finansielle instrumenter, der skyldes ændringer i markedsparametre, disse parametres volatilitet og indbyrdes forhold. Operationelle risici: risiko for tab eller sanktioner pga. utilstrækkeligheder, der skyldes ændringer eller fejl i interne procedurer eller systemer, menneskelige fejl eller eksterne hændelser. Strukturel renterisiko og valutakursrisiko: risiko for tab eller nedskrivninger af koncernens aktiver pga. ændringer i rente- eller valutakurser. Likviditetsrisiko: koncernens likviditet er ikke tilstrækkelig til koncernens behov for likviditet eller sikkerhedsstillelse, efterhånden som de opstår, og til rimelige omkostninger. [Garantien udgør en generel og usikret kontraktlig forpligtelse fra garanten og ingen anden person, og alle former for betaling vedrørende værdipapirerne afhænger også af garantens kreditværdighed. Mulige investorer i værdipapirer, der udnytter garantien, bør bemærke, at værdipapirindehaverens berettigelse vil være begrænset til de beløb, der opnås ved at gøre et krav gældende i henhold ti garantien og de relevante bestemmelser i garantien, og, alene i relation til de sikrede værdipapirer, fra de beløb, der opnås efter håndhævelse af den relevante pantsætningsaftale. Garantien er alene en betalingsgaranti og ikke en opfyldelsesgaranti for så vidt angår den relevante udsteder eller nogen af dennes forpligtelser i henhold til de værdipapirer, der er omfattet af garantien. Garantien kan alene dække en del af den relevante udsteders betalingsforpligtelser i henhold til den pågældende serie af værdipapirer. I dette tilfælde kan værdipapirindehavere bevare risikoen for, at betalinger i henhold til værdipapirerne er mindre end de beløb, udstederen skylder i henhold til værdipapirerne.] Société Générale vil fungere som udsteder i henhold til programmet, som garant for de værdipapirer, der er udstedt af SG Issuer, SGA Socété Générale Acceptance N.V. og SG Option Europe, og også som leverandør af risikoafdækningsinstrumenter til hver enkelt udsteder. Som følge heraf vil investorer ikke alene være udsat for garantens kreditrisici, men også for operationelle risici, der skyldes garantens manglende uafhængighed ved påtagelse af sine opgaver og forpligtelser som garant og leverandør af risikoafdækningsinstrumenter. De potentielle interessekonflikter og operationelle risici, der skyldes en sådan manglende uafhængighed, er delvist beregnet til at blive begrænset af det forhold, at forskellige divisioner i garanten vil være ansvarlige for at implementere garantien og levere risikoafdækningsinstrumenterne, og at hver enkelt division ledes som en særskilt operationel enhed med vandtætte skodder (informationsgrænser) og ledes af forskellige ledelsesteams. Udstederne og garanten og ethvert datterselskab og/eller enhver tilknyttet virksomhed kan i forbindelse med deres øvrige forretningsaktiviteter besidde eller komme i besiddelse af væsentlige oplysninger om de underliggende aktiviteter. Sådanne aktiviteter og oplysninger kan have negative konsekvenser for værdipapirindehaverne. Udstederne og garanten og ethvert datterselskab og/eller enhver tilknyttet virksomhed kan handle i anden egenskab, hvad angår værdipapirerne, såsom som

14 market maker, beregningsagent eller agent. Af den grund kan der opstå en potentiel interessekonflikt. I forbindelse med udbuddet af værdipapirerne, kan udstederne og garanten og/eller deres tilknyttede virksomheder indgå i en eller flere risikoafdækningstransaktioner, hvad angår et referenceaktiv eller derivater, der kan have betydning for værdipapirernes markedspris, likviditet eller værdi. D3 Nøgleoplysnin ger om de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirern e I tilfælde af værdipapirer uden et fast udløbstidspunkt (Open-End Notes), afhænger værdipapirernes løbetid af en eventuel frivillig indløsning efter udstederens valg. Hvis der ikke er et sekundært marked, kan det være umuligt for investorerne at sælge værdipapirerne. Investorens mulighed for frivilligt at indløse værdipapirerne vil sandsynligvis begrænse værdipapirernes markedsværdi. Derudover, for så vidt angår muligheden for førtidig indløsning fra udstederens side, bør potentielle investorer overveje geninvesteringsrisici i lyset af øvrige investeringer, der er til rådighed på det pågældende tidspunkt. Værdipapirerne kan muliggøre en automatisk førtidig indløsning knyttet til en konkret begivenhed. Værdipapirindehaveren vil således ikke få del i en fremtidig performance, hvad angår det underliggende værdipapir. Betalinger (uanset om det vedrører hovedstolen og/eller renter, og uanset om det er ved udløb eller andet) vedrørende strukturerede værdipapirer beregnes ved henvisning til visse underliggende værdipapirer, værdipapirernes afkast er baseret på ændringer i værdien af det underliggende værdipapir, der kan svinge. Potentielle investorer bør være opmærksomme på, at disse værdipapirer kan være volatile, og at man ikke nødvendigvis vil få nogen rente og kan miste alle eller en væsentlig del af hovedstolen. En indehaver af dobbeltvalutaværdipapirer er eksponeret for risici ved ændringer i valutakurser, som, hvis sådanne ændringer medfører tab, kan påvirke værdipapirernes afkast. Manglende betaling af efterfølgende delbetalinger, hvad angår delvist betalte værdipapirer, kan medføre, at en investor mister en del af eller hele sin investering. Investeringer i et fastforrentet værdipapir involverer en risiko for, at efterfølgende ændringer i markedsrentesatser kan have en negativ indvirkning på værdien af de fastforrentede værdipapirer. Værdipapirer med variable rentesatser kan være volatile investeringer. Denne volatilitet kan blive yderligere forstærket, hvis de er struktureret til at omfatte multiplikatorer eller andre gearingsfaktorer. Omvendte fastforrentede værdipapirer er mere volatile, fordi en stigning i referencekursen ikke alene medfører et fald i værdipapirernes rentesats, men også afspejler en stigning i gældende rentesatser, der yderligere har en negativ indvirkning på markedsværdien af disse papirer. Strukturerede værdipapirer, hvor et underliggende værdipapirs performance ganges med en bestemt faktor for at fastlægge de beløb, udstederen skal betale, er underlagt stigende volatilitet og risici, herunder for fuldstændigt tab af

15 den investerede kapital. Ændringer i markedsrentesatser har en væsentlig kraftigere indvirkning på nulkuponpapirer end på priserne på ordinære værdipapirer, fordi de nedsatte udstedelseskurser er væsentligt under pari. Kapitalbeskyttede værdipapirer fører ikke nødvendigvis til en beskyttelse af den investerede kapital på et hvilket som helst tidspunkt i værdipapirernes levetid, og udstederens og/eller garantens manglende evne til at opfylde deres forpligtelser kan føre til et fuldstændigt tab af den af investoren investerede kapital. Rentesatsen eller indløsningsbeløbet, for så vidt angår visse værdipapirer, kan være knyttet til indtræden eller manglende indtræden af visse begivenheder, der ikke er forbundet med udstederen eller garanten, såsom kredit, prisniveauer, vejret og sportsbegivenheder, hvilket ligger uden for udstederens og garantens kontrol, og værdipapirindehavere er eksponeret for risikoen for, at en sådan begivenhed indtræder eller ikke indtræder, alt efter omstændighederne. I tilfælde af, at værdipapirerne skaber mulighed for levering af et underliggende aktiv ved indløsning, skal investorerne afgive visse meddelelser og foretage sådanne øvrige handlinger (f.eks. vælge fysisk levering og afgive et uigenkaldeligt varsel). Leveringen af sådanne underliggende aktiver vil være underlagt alle gældende love, bestemmelser og sædvaner, og udstederen påtager sig intet ansvar overhovedet, hvis denne ikke er i stand til at levere eller at foranledige levering af et sådant underliggende aktiv til den pågældende indehaver af værdipapirerne pga. sådanne love, bestemmelser og sædvaner. Hver enkelt indehaver af et værdipapir bør være klar over, at hvis værdipapirerne kan indløses ved fysisk levering af det underliggende værdipapir, skal denne anses for at anerkende accept og forståelse af dette forhold og for at have foretaget sin egen undersøgelse og vurdering af sin kapacitet og beføjelse til at modtage et sådant underliggende værdipapir og ikke at have henholdt sig til nogen erklæringer fra udstederen, betalingsagenterne, Société Générale som garant eller beregningsagent i henhold til værdipapirerne eller Société Générales tilknyttede virksomheder vedrørende dette forhold. Vilkårene og betingelserne kan omfatte bestemmelser, i henhold til hvilke indtrædelsen af visse markedsforstyrrelser kan medføre forsinket afregning af værdipapirerne, eller der kan ske visse ændringer af deres vilkår. Derudover kan udstederen foretage førtidig indløsning af værdipapirerne ved indtræden af visse begivenheder. D6 Vigtig advarsel investoren til VISSE VÆRDIPAPIRER ER IKKE EGNEDE INVESTERINGER FOR ALLE INVESTORER. INGEN INVESTOR BØR KØBE ET VÆRDIPAPIR, MEDMINDRE INVESTOREN FORSTÅR OG ER I STAND TIL AT TÅLE AFKASTET, MARKEDSLIKVIDITETEN, STRUKTUREN, INDLØSNINGEN OG ØVRIGE RISICI, DER ER FORBUNDET MED VÆRDIPAPIRET. INVESTORERNE KAN MISTE HELE DERES INVESTERING OG BØR DERFOR ALENE TRÆFFE EN INVESTERINGSBESLUTNING VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRERNE EFTER NØJE DRØFTELSE MED DERES EGNE RÅDGIVERE, HVAD ANGÅR EGNETHEDEN AF KØBET I FORHOLD TIL DERES GIVNE FINANSIELLE OMSTÆNDIGHEDER.

16 [I tilfælde af kapitalbeskyttede værdipapirer: Ikke relevant. Værdipapirerne er 100 % kapitalgaranteret]. Afsnit E Udbud E2b Årsagen til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici [Nettoprovenuet fra hver enkelt udstedelse af værdipapirer vil blive anvendt til generelle finansieringsformål for Société Générales koncern af virksomheder, hvilket omfatter at opnå en fortjeneste.] [Hvis forskellige fra ovenstående, anfør oplysninger] E3 Beskrivelse af udbuddets vilkår og betingelser [Udstedelsesspecifikt resumé: Jurisdiktion(er), hvor værdipapirerne udbydes Udbudsperiode: [Indsæt land(e), hvor værdipapirernes udbydes] Fra til [ Den udbudte kurs: Betingelser, som udbuddet er omfattet af: [Ikke relevant] Beskrivelse af tegningsprocessen: [Ikke relevant] Beskrivelse af muligheden for at mindske antallet af tegninger og metoden til tilbagebetaling a overskydende beløb, som ansøgerne har indbetalt: [Ikke relevant] Detaljer om det mindste og/eller største beløb, der kan tegnes: [Ikke relevant] Detaljer om metode og tidsfrist for betaling og levering af værdipapirerne: Fremgangsmåde ogdato for offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Procedure for udøvelse af fortegningsretten, tegningsrettighedernes omsættelighed og bestemmelser om ikke udøvede tegningsrettigheder: [Ikke relevant] Hvorvidt en eller flere trancher forbehodes visse lande: [Ikke relevant] Procedure for anmeldelse til ansøgerne af det tildelte beløb med en angivelse af, hvorvidt handelen må påbegyndes, før anmeldelsen er foretaget: [Ikke relevant] Eventuelle udgifter og afgifter, der specifikt plægges køber: [Ingen]

17 Navn(e) og adresse(r) på den/dem, der placerer værdipapirerne i de forskellige lande, hvor udstedelsen finder sted: [Ingen] E4 E7 En beskrivelse af eventuelle interesser, som er væsentlige for udstedelsen/u dbuddet, herunder interessekonfl ikter Anslåede udgifter, som investor pålægges af udbyder eller udsteder [Nødvendigt at inkludere en beskrivelse af eventuelle interesser og interessekonflikter, der er væsentlige for udsteder, med angivelse af de involverede personer og interessens karakter. Dette kan opfyldes ved følgende erklæring: Bortset fra eventuelle gebyrer, der skal betales til [manageren/managerne/værdipapirhandleren, så] [Så] vidt udstederen er bekendt med, har ingen af de personer, der er involveret i udstedelsen af værdipapirerne, en væsentlig interesse i udbuddet.] [ [Ikke relevant. Investoren pålægges ingen udgifter af udbyder eller udsteder]

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere