Igangværende arbejder for fremmed regning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangværende arbejder for fremmed regning"

Transkript

1 Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af entreprisekontrakter som igangværende arbejder for fremmed regning. Vejleder: Hans B. Vistisen Aalborg Universitet Cand.merc.aud

2

3 Forord Nærværende afhandling er udarbejdet som afslutning på Cand.Merc.Aud studiet på Ålborg Universitet. Afhandlingen er udarbejdet i henhold til det godkendte emnevalg samt godkendte problemformulering. Herudover er afhandlingen udarbejdet i overensstemmelse med den akutelle studieordning, som forskriver at afhandlingen skal være en større selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriseret revisors virke. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Nærværende afhandling er udarbejdet indenfor fagområdet ekstern rapportering. Brian Jakobsen

4 EXECUTIVE SUMMARY Recognition of construction contracts can cause numerous problems for a company, both in the appropriate accounting treatment but also in the handling of business risks. The evaluation of construction contracts contain significant accounting estimates that can provide misstatement if the evaluation is not carried out properly. In the Danish Financial Statements Act there are no specific regulations about the handling of constructions contracts. The specific regulations are given in the international accounting standards, IAS 11 and IAS 18. IAS 11 regulates construction contracts whereas IAS 18 regulates revenue. IAS 18 is applied whenever the definition in IAS 11 is not met. The production method is required for recognition of revenue from construction contracts when following IAS 11. The production method requires that the measurement of the revenue is based on the percentage-of-completion of the construction in order to recognize the revenue due to the completion of the work. It can often be difficult for the company to determine the proper completion as there are many factors which affect this. This thesis is based on accounting regulations for medium-sized and large Danish companies in the construction industry. The theoretical foundation is analyzed focusing on the issues faced by companies regarding proper recognition of construction contracts. Identified issues and their impact in relation to the recognition of construction contracts are enlightened through examples and descriptions. The construction industry experiences a lot of change orders which influence the percentage-ofcompletion and the expected profit. If the company does not regularly update the calculations with these changes there is a risk of incorrect recognition in the financial statements. Furthermore the company has little chance to minimize the business risk when lacking a close follow-up in the developments on ongoing projects. The thesis includes selected solutions to the identified problems focusing on minimizing these risks through effective internal controls, descriptions of business and effective project management. From analyzes and assessment it is concluded that in many cases the recognition of construction contracts raises issues which the company must take into account. The greater the knowledge the company has to the legal framework, the better equipped the company is to identify risks continuously and thus act on them. Thereby proper recognition of construction contract includes not only issues relating to the external presentation but also in relation to the daily management regarding the business risk assessments.

5 Indhold 1 Indledende del Indledning Problemformulering Opgavetekst Tolkning Undersøgelsesspørgsmål Opgavens struktur Afgrænsning Metodevalg Oversigt over anvendte begrebsrammer, definitioner og forkortelser Lovreguleringen Grundlæggende krav til aflæggelse af årsrapporten Årsregnskabslovens begrebsramme Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven De internationale regnskabsstandarder (IAS) Udtalelser fra Erhvervsstyrelsen Fondsrådet Lovregulering for igangværende arbejder Igangværende arbejder i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen notat om anvendelse af produktionsmetoden Delkonklusion Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejde for fremmed regning Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter Entreprisekontrakter i henhold til IAS Omsætning (IAS 18) Indregningsmetoder Salgsmetoden Produktionsmetoden Regnskabsmæssig behandling i henhold til IAS Sammenlægning og opsplitning af kontrakter Entrepriseomsætning Entrepriseomkostninger Indregning og måling af entreprisekontrakter Færdiggørelsesgraden Udfaldet af entreprisekontrakten kan ikke måles pålideligt... 38

6 3.3.7 Indregning af hensættelse til tab på entreprisen Ændringer i forventninger til udfaldet af entreprisekontrakten Præsentation af entreprisekontrakter Ophør og afslutning af entreprisekontrakten Delkonklusion Regnskabsaflæggers problemstillinger ved indregning af entreprisekontrakter Kontrakter Fastlæggelse af indregningstidspunkt Øvrige fokuspunkter i kontrakten Opgørelse af færdiggørelsesgraden Manglende ajourføring af de kalkulerede omkostninger Omkostningssammensætning Opsummering færdiggørelsesgraden En eller flere kontrakter Regulering af entreprisekontrakten Indregning af bonusbetaling Ekstra arbejder Misvedligeholdelse af kontrakten Usikkerhed om entrepriseomkostninger Afslutning af igangværende arbejder Delkonklusion Minimering og afdækning af identificerede problemstillinger og regnskabsmæssige risici Interne kontroller udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse Tilbudsgivning på opgaver Granskning af kontrakten Sikring af de økonomiske fordele Projektstyring Efterkalkulation Delkonklusion Konklusion Perspektivering Kildefortegnelse... 86

7 Oversigt over bilag Kontrakt 1 Datering 2. marts 2013 (2 sider) Kontrakt 2 Datering 18. april 2013 (12 sider) Kontrakt 3 Datering 1. november 2010 (6 sider)

8 1 Indledende del 1.1 Indledning Korrekt indregning af omsætning er for alle erhvervsvirksomheder afgørende for at aflægge et retvisende regnskab, der indeholder tilstrækkelig informationsværdi til såvel interne som eksterne interessenter. For de fleste servicevirksomheder samt ordreproducerende virksomheder er indregningen af korrekt omsætning ikke den største udfordring, idet der indregnes omsætning i takt med at ydelsen/varen overleveres til kunden. Omvendt kan virksomheder, som producerer efter kontrakt opleve mange forskellige problemstillinger i forbindelse med indregning af korrekt omsætning. Fastlæggelse af den korrekte værdi for igangværende arbejder, og dermed indregning af korrekt omsætning, har givet såvel revisorer samt regnskabsaflæggere grå hår og fortvivlelse. Igangværende arbejder for fremmed regning består, i regnskabsmæssig forstand, af en stor andel skøn. Blandt andet en vurdering af stadiet for det udførte arbejde samt forudsætningerne for færdiggørelse af kontrakten. Pålideligheden af disse skøn kan have afgørende indflydelse på indregning af omsætningen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet samt i virksomhedens løbende månedsrapportering. Fejlberegning og fejlvurdering af projekter kan således have stor indflydelse på en virksomheds finansielle resultat. I august 2013 indgik E. Phil & Søn, en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, konkurs. Entreprenørvirksomheden var i høj grad været afhængig af, at der blev foretaget korrekte beregninger i forbindelse med afgiveles af tilbud på projekter samt at den løbende projektstyring og opfølgning udførtes på et så pålideligt grundlag som muligt. Et hurtigt kig på virksomhedens regnskaber i perioden viser, at salgsværdien af de igangværende projekter har ligget på omkring 7-10 mia. kr. I 2009 blev der realiseret et overskud på 50 mio. kr., hvorimod der i 2011 og 2012 blev realiseret underskud på henholdsvis 198 og 473 mio. kr.. Med projekter i den størrelsesorden som virksomheden arbejdede med, kan ganske få procent udsving i vurderingen af de igangværende arbejder ændrer et flot overskud til et dræbende underskud. Indregningen og måling af igangværende arbejder for fremmed regning, rummer mange spændende aspekter og problemstillinger. Både i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, men i høj grad også for regnskabsaflægger i forbindelse med den løbende projektstyring og økonomistyring. 1 af 87

9 1.2 Problemformulering Opgavetekst Hovedformålet med denne afhandling er at skabe forståelse for og indsigt i såvel de teoretiske samt praktiske problemstillinger regnskabsaflægger kan stå overfor når igangværende arbejder for fremmed regning skal opgøres. Afhandlingen vil omfatte en analytisk gennemgang af de identificerede regnskabsmæssige og driftsmæssige problemstillinger, som regnskabsaflægger kan stå overfor i forbindelse med den løbende økonomistyring samt aflæggelse af månedsregnskabet og årsregnskabet. Herunder fokus på forretningsmæssige risici samt håndtering af disse Tolkning Tesen i denne afhandling er, at virksomheder, der er underlagt kravene for indregning af igangværende arbejder for fremmed regning, har en evne til at skabe gode og stabile resultater, der i høj grad afhænger af kendskabet til de teoretiske grundelementer i forbindelse med indregning samt en god og effektiv projektstyring. Dette kræver, at virksomheden har nogle gode og effektive forretningsgange, således at den løbende vurdering af projekterne foretages med en så høj grad af ensartethed som muligt. Jo bedre kendskab virksomhedens ledelse har til de forskellige regnskabsmæssige udfordringer entreprisekontrakter kan give, desto større mulighed har ledelsen for at være proaktive og forsøge at ændre projekter med en negativ udvikling. Afhandlingen tager afsæt i det materiale, der indtil d. 1. marts 2014 er tilgængeligt. En nærmere afgrænsning fremgår af afsnit 1.4. Afhandlingen har sit teoretiske grundlag funderet i relevant eksisterende lovgivning og fortolkningsbidrag mv. Det subjektive grundlag findes primært i opgaveskrivers erfaring fra tidligere erhverv som revisor samt nuværende erhverv som controller for en større entreprenørvirksomhed i regnskabsklasse C. Herudover inddrages relevante publikationer og artikler indenfor emnet i det omfang det giver værdi for opgaven Undersøgelsesspørgsmål Med udspring i ovenstående opgavetekst, tolkningen samt materiale til rådighed vil denne afhandling besvare følgende undersøgelsesspørgsmål med udgangspunkt i følgende overordnede problemstilling: 2 af 87

10 Analyse af teoretiske og praktiske regnskabsmæssige udfordringer for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning i henhold til gældende lovgivning. Indledningsvis behandles den nuværende lovregulering på området for at skabe en forståelse for hvorledes denne reguleres, og hvilke forhold der har påvirket reguleringen. 1. Hvordan er det teoretiske grundlag for indregning af igangværende arbejder for fremmed regning for danske virksomheder? a. Adskiller den danske regulering sig fra de internationale standarder, og i hvilken retning bevæger reguleringen sig? b. Hvilke forhold har påvirket den nuværende regulering med fokus på Erhvervsstyrelsens udtalelser? Efterfølgende behandles det teoretiske lovgrundlag, som regulerer indregning af igangværende arbejder. 2. Hvilke entreprisekontrakter betegnes som igangværende arbejder for fremmed regning samt hvordan måles og indregnes disse? a. Herunder vurdering af hvornår hhv. salgsmetoden og produktionsmetoden anvendes samt, belysning af forskelle mellem opgørelsesmetoderne? b. Fokus på den regnskabsmæssige behandling af de kontrakter som klassificeres som igangværende arbejder for fremmed regning i forhold til det relevante lovgrundlag. Med det teoretiske grundlag fastlagt, vil afhandlingen herefter omfatte en analyse, hvor der identificeres praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning. 3. Hvilke praktiske problemstillinger står regnskabsaflægger overfor ved indregning af igangværende arbejder for fremmed regning: a. Med udgangspunkt i nogle eksempler, hvilke praktiske udfordringer står regnskabsaflægger overfor. Efter identificering af udvalgte praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger vil afhandlingens sidste kapitel, fokusere på muligheder for at mindske de risici og problemstillinger, som er identificeret. 3 af 87

11 4. Hvilke muligheder har regnskabsaflægger for at minimere risici i forbindelse med indregningen af entreprisekontrakter. 1.3 Opgavens struktur Nedenstående figur illustrer afhandlingens opbygning og stuktur 4 af 87

12 Kapitel 1 Indledning Afsnittene i kapitel 1 indeholder de indledende afsnit, herunder indgangsord til opgaven, problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, opgavestruktur, afgrænsning samt metodevalg. Kapitel 2 Lovreguleringen Dette kapital har til formål at stadsfæste den overordnede lovregulering ved aflæggelse af årsregnskab i Danmark, samt hvilke faktorer som har påvirket den nuværende regulering. Yderligere specificeres lovreguleringen for igangværende arbejder. Og endeligt indeholder kapitlet en gennemgang af de faktorer som har påvirket lovreguleringen. Kapitel 4 Den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder for fremmed regning I dette kapitel redegøres for ovennævnte lovgrundlag vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning. Kapitlet har fokus på bestemmelser i lovreguleringen som vurderes at give største udfordringer for regnskabsaflægger. Kapitel 5 Identifikation af praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger Kapitel 5 indeholder en analyse af forskellige problemstillinger, der er identificeret i forbindelse med gennemgangen af lovgrundlaget. Der er særligt fokus på problemstillinger som medfører regnskabsmæssige risici i forbindelse med indregning og måling af entreprisekontrakter. Kapitel 6 Minimering og afdækning af identificerede problemstillinger Kapitlet gennemgår muligheder for at minimere de i kapitel 5 identificerede problemstillinger samt de hertil knyttede regnskabsmæssige risici. Kapitlet udmunder i nogle konkrete løsningsforslag Kapitel 7 Konklusion Det afsluttede kapitel indeholder en samlet opsummering og konsekvensvurdering af den indsamlede viden. 5 af 87

13 Målgruppe Primære interessenter: Afhandlingen er skrevet som den afsluttende del af cand.merc.aud-studiet, hvorfor afhandlingen som udgangspunkt primært henvender sig til den fagansvarlige vejleder samt censor. Dette afleder, at der antages at være et vist forhåndskendskab til de anvendte begreber. Sekundære interessenter: Afhandlingen vurderes endvidere at henvende sig til andre interessenter med interesse indenfor opgavetekstens område, herunder følgende interessenter, som ligeledes antages at have forudgående kendskab til emnet. - Studerende på cand.merc.aud studiet - Regnskabsaflægger og regnskabsbrugere der er underlagt lovreguleringen omkring igangværende arbejder, men særligt for virksomheder i entreprenørbranchen. - Praktiserende revisorer 1.4 Afgrænsning Afhandlingens formål er at undersøge de opstillede undersøgelsesspørgsmål formuleret i afsnit 1.2, og vil ikke omfatte yderligere problemstillinger. Der vil således være en række tilknyttede og umiddelbare relevante områder, der ikke undersøges og besvareres i nærværende afhandling. Positiv afgrænsning Afhandlingen tager udgangspunkt i de danske lovreguleringer samt fortolkningsbidrag som er taget i brug og er gældende i marts Analyse af problemstillinger, vil tage udgangspunkt i større virksomheder i entreprenørbranchen, idet væsentlighed og kompleksiteten af entreprisekontrakterne og de tilknyttede regnskabsmæssige skøn oftest er større end ved mindre virksomheder. I såvel den teoretiske samt praktiske del af afhandlingen tages der alene udgangspunkt i indregning og måling af fastpriskontrakter i regnskabsmæssig forstand med afsæt i den gældende lovgivning. 6 af 87

14 Negativ afgrænsning Eksempler og beskrivelser af identificerede problemstillinger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder er generiske og ikke udtømmende. Dette som følge af, at området rummer mange problemstillinger, og problemstillinger afhænger af virksomhedernes herunder entreprisekontrakternes størrelser og kompleksitet. Problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregningen og målingen af igangværende arbejder behandles ikke, såfremt de opstår med afsæt i andre retslige forskrifter, f.eks. aftaleretlige, selskabsretlige samt skatteretlige. AB 92 indeholder de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen, herunder de aftaleretlige bestemmelser. Afhandlingen vil kun medtage bestemmelser i AB 92, når de direkte vurderes at have relevans for den konkrete problemstilling. Afhandlingen vil således ikke omfatte en samlet gennemgang af AB 92. Regnskabsvejledning for Klasse B- og C-virksomheder, samt IAS 18 vil kun blive kort inddraget i udvalgte sammenhænge. Afhandlingen vil således ikke omfatte en gennemgang af de samlede lovgrundlag. 1.5 Metodevalg Afhandlingen er opdelt med en teoretisk og en praktisk del, som illustreret i afsnit 1.3. Den teoretiske del afhandlingen udgør af kapitel 2 og 3. Disse kapitler indeholder en gennemgang og diskussion af lovgrundlaget, samt relevante fortolkningsbidrag. Herudover belyses lovgrundlaget for igangværende arbejder, ligesom Erhvervsstyrelsens notat indvirkning herpå gennemgås. Den praktiske del af afhandlingen fremgår af kapitel 4 og 5. Heri identificeres og analyseres først relevante problemstillinger indenfor afhandlingsområdet, på baggrund af den fastlagte teori i kapitel 2 og 3. Afslutningsvis vurderes problemstillingerne med henblik på at identificere løsningsforslag til de undersøgte problemstillinger. Strukturen er valgt for at sikre en enkel og overskuelig opdeling af afhandlingen, med mulighed for behandling af såvel den teoretiske del som den praktiske. Den teoretiske del skal analysen af problemstillinger er funderet i den regnskabsmæssige teori. 7 af 87

15 1.6 Oversigt over anvendte begrebsrammer, definitioner og forkortelser Nedenstående oversigt skal sikre, at definitioner og forkortelser ikke skaber misforståelser i afhandlingen. I nogle tilfælde vil begreber blive omtalt med forskellige udtryk for at lette læsningen af opgaven, og i nogle tilfælde vil udtryk blive anvendt, som kræver en umiddelbar dybere forståelse. IAS RV 6 FSR IFRS IFRIC Fondsrådet AB 92 Erhvervsstyrelsens notat De internationale regnskabsstandarder angivet med nummer, som refererer til standarden på det specifikke område. Regnskabsvejledning nr. 6 (nu udgået). Foreningen af statsautoriserede revisorer. International Financial Reportering Standard. International Financial Reporting Interpretations Committee. Fondsrådet og Det finansielle virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt til Det Finansielle råd. Det finansielle råd er i opgaven omtalt som Fondsrådet, idet det fra Fondsrådet anvendte materiale er fra før sammenlægningen. Almindelige betingelser fra arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Erhvervsstyrelsens notat om betingelser for anvendelse af produktionsmetoden efter årsregnskabsloven 1 Igangværende arbejder for fremmed regning Omtales endvidere også alene som igangværende arbejder 1 Erhversstyrelsens notat om produktionsmetoden 8 af 87

16 2 Lovreguleringen I dette kapitel vil den generelle lovreguleringen inden for regnskabsaflæggelse i Danmark blive belyst. Kapitlet tager udgangspunkt i de generelle krav i årsregnskabsloven og dennes opbygning, hvorefter de gældende fortolkningsbidrag behandles. Herefter belyses den konkrete lovgivning omhandlende indregning af omsætning fra entreprisekontrakter. Der fokuseres på krav i årsregnskabsloven samt supplerende standarder og fortolkningsbidrag. 2.1 Grundlæggende krav til aflæggelse af årsrapporten Den første egentlige årsregnskabslov blev vedtaget i Det var med denne årsregnskabslov, at Danmark for første gang indførte en regnskabslov som i høj grad var i overensstemmelse med de europæiske regnskabsdirektiver. ÅRL af 1981 implementerede således først det 4. direktiv om årsregnskaber og i 1990 det 7. direktiv om konsoliderede regnskaber. Det 4. og 7. direktiv er rammedirektiver, der indeholder en række krav til udarbejdelsen af årsrapporter, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre i national lovgivning. Endvidere indeholder direktiverne en række valgmuligheder og undtagelsesmuligheder for især mindre og mellemstore virksomheder, som det er frivilligt for medlemsstaterne at gennemføre. Medlemsstaterne kan således inden for direktivernes rammer fastsætte forskellige krav til regnskabsaflæggelsen, afhængig af virksomhedens størrelse og med udgangspunkt i regnskabsbrugernes forskellige behov. Årsregnskabsloven gennemgik i 2001 en gennemgående revision. Den nye ÅRL af 2001 var overordnet et udtryk for, at de danske lovgivere indså behovet for en modernisering af loven, samt muligheden for at hægte sig yderligere på de internationale standarder, som var præget af IFRSstandarderne. 2 Årsregnskabsloven har ikke gennemgået gennemgribende ændringer siden 2001, ligesom det europæiske direktiv heller ikke har gennemgået større ændringer. Årsregnskabsloven er dog blevet ændret siden 2001, og senest i Fokusset i forbindelse med ændringerne har primært været på administrative lempelser, særligt med fokus på mindre virksomheder i Danmark. Herudover er loven senest ændret som følge af ny selskabslovgivning samt krav om elektronisk indberetning. 2 Kommentar til årsregnskabsloven side af 87

17 Erhvervsdrivende virksomheder i Danmark skal som udgangspunkt aflægge et årsregnskab jf. ÅRL 1, stk. 1. Frataget er dog visse virksomhedstyper, herunder virksomheder underlagt regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet samt offentlige virksomheder, underlagt lov om statens regnskabsvæsen henholdsvis regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse. 3 Som nævnt ovenfor har udviklingen i årsregnskabsloven været en fortsat lempelse af de administrative byrder og krav til mindre og mellemstore virksomheder. Omvendt stilles der stadig større og komplekse krav til informationsniveauet fra større virksomheder samt børsnoterede selskaber Årsregnskabslovens begrebsramme Årsregnskabsloven indeholder en genrealklausul; den overordnede målsætning for årsregnskabet. Årsregnskabet skal give et retvisende billede. Bestemmelsen om det retvisende billede findes i årsregnskabslovens 11., som lyder således: Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. 4 For at udfylde generalklausulen om et retvisende billede i årsregnskabet er der indføjet en begrebsramme tilsvarende den, der anvendes i IFRS-standarderne. Den anvendte begrebsramme i årsregnskabsloven differencer sig dog i forhold til de internationale standarder ved at være målrettet til en større interessentgruppe. De internationale standarder forudsætter, at regnskabsbrugerne primært er investorer og kreditorer. I årsregnskabslovens 12, stk. 2. kan det udledes, at regnskabsbrugerne i henhold til den danske begrebsramme er væsentlig bredere, som bl.a. omfatter kreditorer, medarbejdere, kunder, lokalsamfund mv. Bestemmelsen om det retvisende billede udgør det øverste niveau i årsregnskabslovens begrebsramme. Herefter følger kvalitetskravene og regnskabsbrugernes informationsniveau. 5 Begrebsrammen består samlet set af fem niveau, som vist i nedenstående figur: 3 KPMG indsigt i årsregnskabsloven, side 25 4 ÅRL 11 5 ÅRL af 87

18 Begrebsrammen skal ses som en overordnet ramme, hvori de enkelte formål i årsrapporten, grundlæggende begreber og sammenhænge systematiseres. 6 Begrebsrammen understøtter fortolkning af de enkelte detailbestemmelser i loven. Begrebsrammen definerer således lovens teoretiske kravfundament. Dette kravfundament, kan udfyldes ved anvendelse af relevante fortolkningsbidrag Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er udarbejdet som en såkaldt rammelov, hvilket betyder, at loven ikke detailregulerer samtlige forhold i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. Med udgangspunkt i begrebsrammen, det retvisende billede, skal loven udfyldes ved regnskabsstandarder og fortolkningsbilag. Nedenstående figur illustrerer de instanser, som har indflydelse på fortolkningen af bestemmelserne i årsregnskabsloven. 6 Kommentar til årsregnskabsloven side af 87

19 Ved aflæggelse af regnskab efter årsregnskabsloven er det primære fortolkningsbidrag i dag baseret på de internationale standarder fra 2001 til Tidligere udgjorde de danske regnskabsvejledninger, udstedet af FSR, ligeledes en væsentlig del af fortolkningsbidraget. FSR har i løbet af 2013 udstedt nye regnskabsvejledninger gældende for regnskabsklasse B og C, og samtidig trukket de gamle regnskabsvejledninger tilbage. Det er ikke et krav at efterleve de nye regnskabsvejledninger for danske virksomheder, men er tiltænkt at fungere som supplerede fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven De internationale regnskabsstandarder (IAS) Europarådet vedtog d. 7. juni 2002 forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, hvilket indebar at børsnoterede selskaber fra og med regnskabsåret 2005 skulle udarbejde koncernregnskabet efter IFRS. Fra regnskabsåret 2009 er det endvidere blevet et krav, at moderselskabsregnskaber (herunder ikke-koncerner) skal aflægge regnskabet efter IFRS. 7 Da årsregnskabsloven blev indført i 2001, var den inspireret af de internationale regnskabsstandarder, som var gældende i perioden , hvorfor disse også kan anvendes som fortolkningsbi- 7 ÅRL 137, stk af 87

20 drag til årsregnskabsloven. De internationale regnskabsstandarder har i perioden 2004 frem til i dag undergået en del ændringer. De reviderede internationale regnskabsstandarder kan også bruges som fortolkningsbidrag i det omfang bestemmelserne ikke direkte strider med årsregnskabslovens bestemmelser Udtalelser fra Erhvervsstyrelsen Ved vedtagelsen af årsregnskabsloven i 2001 blev følgende paragraf indført i årsregnskabsloven. 8 Det påhviler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere denne lov. Standarderne kan inden for rammerne af Rådets direktiver 78/660/EØF og 83/349/EØF med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der er omfattet af fravigelsespligten efter 11, stk. 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne. Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksomheder der kan eller skal følge standarderne. Erhvervsstyrelsen har således bemyndigelse til at nedsætte et organ til udarbejdelse af regnskabsstandarder til supplering af ÅRL. Erhvervsstyrelsen har dog ikke udpeget et sådan organ. Erhvervsstyrelsens bidrag til fortolkning af årsregnskabsloven, er i stedet sket i kraft af forskellige udtalelser om specifikke regnskabsmæssige forhold Fondsrådet Fondsrådet har ligeledes været central i forbindelse med fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven. Folketinget vedtog i 2004 lov nr. 491 af 6. juni, som medførte, at Fondsrådet fra 1. januar 2005 har udført regnskabskontrol med børsnoterede virksomheder. Fondsrådets regnskabskontrol udføres årligt og indeholder forskellige fokusområder der gennemgås og offentliggøres. En række af Fondsrådets afgørelser i forbindelse med regnskabskontrollen har direkte medført indflydelse på fortolkningen af lovens bestemmelser. Selvom afgørelserne er taget med udgangspunkt i IFRSstandarderne, kan afgørelserne i mange tilfælde ligeledes danne grundlag som fortolkningsbidrag på grund af de mange lighedspunkter mellem IFRS og årsregnskabsloven Lovregulering for igangværende arbejder Efter at have fastlagt den overordnede lovregulering for danske virksomheder, vil dette afsnit omhandle den konkrete lovregulering i forbindelse med indregning af igangværende arbejder. Afsnittet 8 ÅRL KPMG indsigt i årsregnskabsloven side af 87

21 vil tage udgangspunkt i årsregnskabsloven, samt tilhørende fortolkningsbidrag, som primært udgøres af de internationale standarder. Sondringen mellem IAS 11 og IAS 18 bliver først behandlet i kapitel Igangværende arbejder i årsregnskabsloven Indregningen af igangværende arbejder handler i høj grad om, hvornår samt til hvilken værdi der kan indtægtsføres. Bestemmelserne i Årsregnskabsloven giver mulighed for to forskellige indregningsprincipper, henholdsvis faktureringsprincippet (salgsmetoden) samt produktionsmetoden. Principperne i selve indregningen vil blive behandlet i kapitel 3 i afhandlingen. Inden indførelse af årsregnskabsloven af 2001 var det ikke tilladt at anvende produktionsmetoden til indregning af indtægter fra entreprisekontrakter. Ved indførelsen af årsregnskabsloven af 2001 blev det påbudt i visse tilfælde, at virksomheder skulle indregne indtægter ved hjælp af produktionsmetoden. Reguleringen af indtægter i årsregnskabsloven findes i 49. I 2006 blev bestemmelserne i 49 ændret, idet der blev vedtaget en række administrative lempelser, særligt for regnskabsklasse B- virksomheder. 10 Ændringen betød, at virksomheder i regnskabsklasse B havde mulighed for at undlade anvende produktionsmetoden, men kunne vælge at anvende faktureringsprincippet. 11 Ændringen af årsregnskabsloven i 2006 betød endvidere indførelse af 83B, der direkte forskriver at, virksomheder i regnskabsklasse C og D skal indregne entreprisekontrakter efter produktionsmetoden. Ved ændringen af årsregnskabsloven i 2006 var det første gang, at produktionsmetoden direkte fremgik af lovteksten. Tidligere har dette alene fulgt fortolkning af lovens grundlæggende bestemmelser. Ændringen i paragraffen ændrer ikke ved den primære regulering omkring indregning af indtægter, men er kun en administrativ lettelse for regnskabsklasse B-virksomheder. Årsregnskabslovens primære regulering skal som nævnt findes i 49, stk. 1., 1. pkt.: I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes Herudover blev der, som nævnt ovenfor, indført 83B ved ændringen af årsregnskabsloven i 2006 med følgende ordlyd: 10 Bestemmelserne er indsat ved lov nr. 245 af 27. marts Årsregnskabsloven 11 Kommentar til årsregnskabsloven s af 87

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning Afhandling Efterår 2016 HD Regnskab og Økonomistyring, 8. semester Antal anslag: 122.282 Forfatter: Michael Gosvig 201403039 Vejleder: Michael Mortensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS UDFORDRINGER I TILKNYTNING TIL PRODUKTIONSMETODEN OG INDIVIDUELT FORHANDLEDE KONTRAKTER Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Ole Andersen og

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån.

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån. Til bestyrelsen og direktionen 17. december 2008 Ref. LOE/BIJ J.nr. 10122-0002 Orienteringsskrivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 1. Gruppevise nedskrivninger I Finanstilsynets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fejl og mangler i års- og delårsrapporter kan i yderste konsekvens medføre både straf- og erstatningsansvar for ledelsen i virksomheden.

Fejl og mangler i års- og delårsrapporter kan i yderste konsekvens medføre både straf- og erstatningsansvar for ledelsen i virksomheden. 6. februar 2008 /jcn Sag 2008-15.237 Kontrollen med de børsnoterede virksomheders regnskaber Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører som sekretariat for Fondsrådet kontrollen med års- og delårsrapporter

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision

Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision Erhvervsøkonomisk Institut Hovedopgave Cand.merc.aud. Forfattere: Karina Due Sigaard Henriette Broch Møller Vejleder: Peder Fredslund Møller Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor.

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor. FORTROLIGT Coloplast A/S Att.: Bestyrelsen Sendt til virksomhedens digitale postkasse Dato 24. januar 2017 Ref. ChrSoj J.nr. 2016-7089 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for perioden 1. oktober

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

NIELS BRUN HOLDING ApS

NIELS BRUN HOLDING ApS NIELS BRUN HOLDING ApS Tværbommen 25, 1 th 2820 Gentofte Årsrapport 29. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016 Kai

Læs mere

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015

Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 25. april 2016 Sag 2015-2583 /MiaSim Resumé af påtale til H. Lundbeck A/S vedr. delårsrapporten for 1. halvår 2015 Indledning Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol

RESUMÉ. Fondsrådets regnskabskontrol RESUMÉ Fondsrådets regnskabskontrol Indledning Pr. 1. januar 2005 er der iværksat en regnskabskontrol med børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Regnskabskontrollen er iværksat i medfør af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere