Igangværende arbejder for fremmed regning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangværende arbejder for fremmed regning"

Transkript

1 Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af entreprisekontrakter som igangværende arbejder for fremmed regning. Vejleder: Hans B. Vistisen Aalborg Universitet Cand.merc.aud

2

3 Forord Nærværende afhandling er udarbejdet som afslutning på Cand.Merc.Aud studiet på Ålborg Universitet. Afhandlingen er udarbejdet i henhold til det godkendte emnevalg samt godkendte problemformulering. Herudover er afhandlingen udarbejdet i overensstemmelse med den akutelle studieordning, som forskriver at afhandlingen skal være en større selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriseret revisors virke. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Nærværende afhandling er udarbejdet indenfor fagområdet ekstern rapportering. Brian Jakobsen

4 EXECUTIVE SUMMARY Recognition of construction contracts can cause numerous problems for a company, both in the appropriate accounting treatment but also in the handling of business risks. The evaluation of construction contracts contain significant accounting estimates that can provide misstatement if the evaluation is not carried out properly. In the Danish Financial Statements Act there are no specific regulations about the handling of constructions contracts. The specific regulations are given in the international accounting standards, IAS 11 and IAS 18. IAS 11 regulates construction contracts whereas IAS 18 regulates revenue. IAS 18 is applied whenever the definition in IAS 11 is not met. The production method is required for recognition of revenue from construction contracts when following IAS 11. The production method requires that the measurement of the revenue is based on the percentage-of-completion of the construction in order to recognize the revenue due to the completion of the work. It can often be difficult for the company to determine the proper completion as there are many factors which affect this. This thesis is based on accounting regulations for medium-sized and large Danish companies in the construction industry. The theoretical foundation is analyzed focusing on the issues faced by companies regarding proper recognition of construction contracts. Identified issues and their impact in relation to the recognition of construction contracts are enlightened through examples and descriptions. The construction industry experiences a lot of change orders which influence the percentage-ofcompletion and the expected profit. If the company does not regularly update the calculations with these changes there is a risk of incorrect recognition in the financial statements. Furthermore the company has little chance to minimize the business risk when lacking a close follow-up in the developments on ongoing projects. The thesis includes selected solutions to the identified problems focusing on minimizing these risks through effective internal controls, descriptions of business and effective project management. From analyzes and assessment it is concluded that in many cases the recognition of construction contracts raises issues which the company must take into account. The greater the knowledge the company has to the legal framework, the better equipped the company is to identify risks continuously and thus act on them. Thereby proper recognition of construction contract includes not only issues relating to the external presentation but also in relation to the daily management regarding the business risk assessments.

5 Indhold 1 Indledende del Indledning Problemformulering Opgavetekst Tolkning Undersøgelsesspørgsmål Opgavens struktur Afgrænsning Metodevalg Oversigt over anvendte begrebsrammer, definitioner og forkortelser Lovreguleringen Grundlæggende krav til aflæggelse af årsrapporten Årsregnskabslovens begrebsramme Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven De internationale regnskabsstandarder (IAS) Udtalelser fra Erhvervsstyrelsen Fondsrådet Lovregulering for igangværende arbejder Igangværende arbejder i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen notat om anvendelse af produktionsmetoden Delkonklusion Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejde for fremmed regning Indregning af omsætning fra entreprisekontrakter Entreprisekontrakter i henhold til IAS Omsætning (IAS 18) Indregningsmetoder Salgsmetoden Produktionsmetoden Regnskabsmæssig behandling i henhold til IAS Sammenlægning og opsplitning af kontrakter Entrepriseomsætning Entrepriseomkostninger Indregning og måling af entreprisekontrakter Færdiggørelsesgraden Udfaldet af entreprisekontrakten kan ikke måles pålideligt... 38

6 3.3.7 Indregning af hensættelse til tab på entreprisen Ændringer i forventninger til udfaldet af entreprisekontrakten Præsentation af entreprisekontrakter Ophør og afslutning af entreprisekontrakten Delkonklusion Regnskabsaflæggers problemstillinger ved indregning af entreprisekontrakter Kontrakter Fastlæggelse af indregningstidspunkt Øvrige fokuspunkter i kontrakten Opgørelse af færdiggørelsesgraden Manglende ajourføring af de kalkulerede omkostninger Omkostningssammensætning Opsummering færdiggørelsesgraden En eller flere kontrakter Regulering af entreprisekontrakten Indregning af bonusbetaling Ekstra arbejder Misvedligeholdelse af kontrakten Usikkerhed om entrepriseomkostninger Afslutning af igangværende arbejder Delkonklusion Minimering og afdækning af identificerede problemstillinger og regnskabsmæssige risici Interne kontroller udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse Tilbudsgivning på opgaver Granskning af kontrakten Sikring af de økonomiske fordele Projektstyring Efterkalkulation Delkonklusion Konklusion Perspektivering Kildefortegnelse... 86

7 Oversigt over bilag Kontrakt 1 Datering 2. marts 2013 (2 sider) Kontrakt 2 Datering 18. april 2013 (12 sider) Kontrakt 3 Datering 1. november 2010 (6 sider)

8 1 Indledende del 1.1 Indledning Korrekt indregning af omsætning er for alle erhvervsvirksomheder afgørende for at aflægge et retvisende regnskab, der indeholder tilstrækkelig informationsværdi til såvel interne som eksterne interessenter. For de fleste servicevirksomheder samt ordreproducerende virksomheder er indregningen af korrekt omsætning ikke den største udfordring, idet der indregnes omsætning i takt med at ydelsen/varen overleveres til kunden. Omvendt kan virksomheder, som producerer efter kontrakt opleve mange forskellige problemstillinger i forbindelse med indregning af korrekt omsætning. Fastlæggelse af den korrekte værdi for igangværende arbejder, og dermed indregning af korrekt omsætning, har givet såvel revisorer samt regnskabsaflæggere grå hår og fortvivlelse. Igangværende arbejder for fremmed regning består, i regnskabsmæssig forstand, af en stor andel skøn. Blandt andet en vurdering af stadiet for det udførte arbejde samt forudsætningerne for færdiggørelse af kontrakten. Pålideligheden af disse skøn kan have afgørende indflydelse på indregning af omsætningen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet samt i virksomhedens løbende månedsrapportering. Fejlberegning og fejlvurdering af projekter kan således have stor indflydelse på en virksomheds finansielle resultat. I august 2013 indgik E. Phil & Søn, en af Danmarks største entreprenørvirksomheder, konkurs. Entreprenørvirksomheden var i høj grad været afhængig af, at der blev foretaget korrekte beregninger i forbindelse med afgiveles af tilbud på projekter samt at den løbende projektstyring og opfølgning udførtes på et så pålideligt grundlag som muligt. Et hurtigt kig på virksomhedens regnskaber i perioden viser, at salgsværdien af de igangværende projekter har ligget på omkring 7-10 mia. kr. I 2009 blev der realiseret et overskud på 50 mio. kr., hvorimod der i 2011 og 2012 blev realiseret underskud på henholdsvis 198 og 473 mio. kr.. Med projekter i den størrelsesorden som virksomheden arbejdede med, kan ganske få procent udsving i vurderingen af de igangværende arbejder ændrer et flot overskud til et dræbende underskud. Indregningen og måling af igangværende arbejder for fremmed regning, rummer mange spændende aspekter og problemstillinger. Både i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, men i høj grad også for regnskabsaflægger i forbindelse med den løbende projektstyring og økonomistyring. 1 af 87

9 1.2 Problemformulering Opgavetekst Hovedformålet med denne afhandling er at skabe forståelse for og indsigt i såvel de teoretiske samt praktiske problemstillinger regnskabsaflægger kan stå overfor når igangværende arbejder for fremmed regning skal opgøres. Afhandlingen vil omfatte en analytisk gennemgang af de identificerede regnskabsmæssige og driftsmæssige problemstillinger, som regnskabsaflægger kan stå overfor i forbindelse med den løbende økonomistyring samt aflæggelse af månedsregnskabet og årsregnskabet. Herunder fokus på forretningsmæssige risici samt håndtering af disse Tolkning Tesen i denne afhandling er, at virksomheder, der er underlagt kravene for indregning af igangværende arbejder for fremmed regning, har en evne til at skabe gode og stabile resultater, der i høj grad afhænger af kendskabet til de teoretiske grundelementer i forbindelse med indregning samt en god og effektiv projektstyring. Dette kræver, at virksomheden har nogle gode og effektive forretningsgange, således at den løbende vurdering af projekterne foretages med en så høj grad af ensartethed som muligt. Jo bedre kendskab virksomhedens ledelse har til de forskellige regnskabsmæssige udfordringer entreprisekontrakter kan give, desto større mulighed har ledelsen for at være proaktive og forsøge at ændre projekter med en negativ udvikling. Afhandlingen tager afsæt i det materiale, der indtil d. 1. marts 2014 er tilgængeligt. En nærmere afgrænsning fremgår af afsnit 1.4. Afhandlingen har sit teoretiske grundlag funderet i relevant eksisterende lovgivning og fortolkningsbidrag mv. Det subjektive grundlag findes primært i opgaveskrivers erfaring fra tidligere erhverv som revisor samt nuværende erhverv som controller for en større entreprenørvirksomhed i regnskabsklasse C. Herudover inddrages relevante publikationer og artikler indenfor emnet i det omfang det giver værdi for opgaven Undersøgelsesspørgsmål Med udspring i ovenstående opgavetekst, tolkningen samt materiale til rådighed vil denne afhandling besvare følgende undersøgelsesspørgsmål med udgangspunkt i følgende overordnede problemstilling: 2 af 87

10 Analyse af teoretiske og praktiske regnskabsmæssige udfordringer for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning i henhold til gældende lovgivning. Indledningsvis behandles den nuværende lovregulering på området for at skabe en forståelse for hvorledes denne reguleres, og hvilke forhold der har påvirket reguleringen. 1. Hvordan er det teoretiske grundlag for indregning af igangværende arbejder for fremmed regning for danske virksomheder? a. Adskiller den danske regulering sig fra de internationale standarder, og i hvilken retning bevæger reguleringen sig? b. Hvilke forhold har påvirket den nuværende regulering med fokus på Erhvervsstyrelsens udtalelser? Efterfølgende behandles det teoretiske lovgrundlag, som regulerer indregning af igangværende arbejder. 2. Hvilke entreprisekontrakter betegnes som igangværende arbejder for fremmed regning samt hvordan måles og indregnes disse? a. Herunder vurdering af hvornår hhv. salgsmetoden og produktionsmetoden anvendes samt, belysning af forskelle mellem opgørelsesmetoderne? b. Fokus på den regnskabsmæssige behandling af de kontrakter som klassificeres som igangværende arbejder for fremmed regning i forhold til det relevante lovgrundlag. Med det teoretiske grundlag fastlagt, vil afhandlingen herefter omfatte en analyse, hvor der identificeres praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder for fremmed regning. 3. Hvilke praktiske problemstillinger står regnskabsaflægger overfor ved indregning af igangværende arbejder for fremmed regning: a. Med udgangspunkt i nogle eksempler, hvilke praktiske udfordringer står regnskabsaflægger overfor. Efter identificering af udvalgte praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger vil afhandlingens sidste kapitel, fokusere på muligheder for at mindske de risici og problemstillinger, som er identificeret. 3 af 87

11 4. Hvilke muligheder har regnskabsaflægger for at minimere risici i forbindelse med indregningen af entreprisekontrakter. 1.3 Opgavens struktur Nedenstående figur illustrer afhandlingens opbygning og stuktur 4 af 87

12 Kapitel 1 Indledning Afsnittene i kapitel 1 indeholder de indledende afsnit, herunder indgangsord til opgaven, problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, opgavestruktur, afgrænsning samt metodevalg. Kapitel 2 Lovreguleringen Dette kapital har til formål at stadsfæste den overordnede lovregulering ved aflæggelse af årsregnskab i Danmark, samt hvilke faktorer som har påvirket den nuværende regulering. Yderligere specificeres lovreguleringen for igangværende arbejder. Og endeligt indeholder kapitlet en gennemgang af de faktorer som har påvirket lovreguleringen. Kapitel 4 Den regnskabsmæssige behandling af igangværende arbejder for fremmed regning I dette kapitel redegøres for ovennævnte lovgrundlag vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning. Kapitlet har fokus på bestemmelser i lovreguleringen som vurderes at give største udfordringer for regnskabsaflægger. Kapitel 5 Identifikation af praktiske problemstillinger for regnskabsaflægger Kapitel 5 indeholder en analyse af forskellige problemstillinger, der er identificeret i forbindelse med gennemgangen af lovgrundlaget. Der er særligt fokus på problemstillinger som medfører regnskabsmæssige risici i forbindelse med indregning og måling af entreprisekontrakter. Kapitel 6 Minimering og afdækning af identificerede problemstillinger Kapitlet gennemgår muligheder for at minimere de i kapitel 5 identificerede problemstillinger samt de hertil knyttede regnskabsmæssige risici. Kapitlet udmunder i nogle konkrete løsningsforslag Kapitel 7 Konklusion Det afsluttede kapitel indeholder en samlet opsummering og konsekvensvurdering af den indsamlede viden. 5 af 87

13 Målgruppe Primære interessenter: Afhandlingen er skrevet som den afsluttende del af cand.merc.aud-studiet, hvorfor afhandlingen som udgangspunkt primært henvender sig til den fagansvarlige vejleder samt censor. Dette afleder, at der antages at være et vist forhåndskendskab til de anvendte begreber. Sekundære interessenter: Afhandlingen vurderes endvidere at henvende sig til andre interessenter med interesse indenfor opgavetekstens område, herunder følgende interessenter, som ligeledes antages at have forudgående kendskab til emnet. - Studerende på cand.merc.aud studiet - Regnskabsaflægger og regnskabsbrugere der er underlagt lovreguleringen omkring igangværende arbejder, men særligt for virksomheder i entreprenørbranchen. - Praktiserende revisorer 1.4 Afgrænsning Afhandlingens formål er at undersøge de opstillede undersøgelsesspørgsmål formuleret i afsnit 1.2, og vil ikke omfatte yderligere problemstillinger. Der vil således være en række tilknyttede og umiddelbare relevante områder, der ikke undersøges og besvareres i nærværende afhandling. Positiv afgrænsning Afhandlingen tager udgangspunkt i de danske lovreguleringer samt fortolkningsbidrag som er taget i brug og er gældende i marts Analyse af problemstillinger, vil tage udgangspunkt i større virksomheder i entreprenørbranchen, idet væsentlighed og kompleksiteten af entreprisekontrakterne og de tilknyttede regnskabsmæssige skøn oftest er større end ved mindre virksomheder. I såvel den teoretiske samt praktiske del af afhandlingen tages der alene udgangspunkt i indregning og måling af fastpriskontrakter i regnskabsmæssig forstand med afsæt i den gældende lovgivning. 6 af 87

14 Negativ afgrænsning Eksempler og beskrivelser af identificerede problemstillinger i forbindelse med indregning og måling af igangværende arbejder er generiske og ikke udtømmende. Dette som følge af, at området rummer mange problemstillinger, og problemstillinger afhænger af virksomhedernes herunder entreprisekontrakternes størrelser og kompleksitet. Problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregningen og målingen af igangværende arbejder behandles ikke, såfremt de opstår med afsæt i andre retslige forskrifter, f.eks. aftaleretlige, selskabsretlige samt skatteretlige. AB 92 indeholder de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen, herunder de aftaleretlige bestemmelser. Afhandlingen vil kun medtage bestemmelser i AB 92, når de direkte vurderes at have relevans for den konkrete problemstilling. Afhandlingen vil således ikke omfatte en samlet gennemgang af AB 92. Regnskabsvejledning for Klasse B- og C-virksomheder, samt IAS 18 vil kun blive kort inddraget i udvalgte sammenhænge. Afhandlingen vil således ikke omfatte en gennemgang af de samlede lovgrundlag. 1.5 Metodevalg Afhandlingen er opdelt med en teoretisk og en praktisk del, som illustreret i afsnit 1.3. Den teoretiske del afhandlingen udgør af kapitel 2 og 3. Disse kapitler indeholder en gennemgang og diskussion af lovgrundlaget, samt relevante fortolkningsbidrag. Herudover belyses lovgrundlaget for igangværende arbejder, ligesom Erhvervsstyrelsens notat indvirkning herpå gennemgås. Den praktiske del af afhandlingen fremgår af kapitel 4 og 5. Heri identificeres og analyseres først relevante problemstillinger indenfor afhandlingsområdet, på baggrund af den fastlagte teori i kapitel 2 og 3. Afslutningsvis vurderes problemstillingerne med henblik på at identificere løsningsforslag til de undersøgte problemstillinger. Strukturen er valgt for at sikre en enkel og overskuelig opdeling af afhandlingen, med mulighed for behandling af såvel den teoretiske del som den praktiske. Den teoretiske del skal analysen af problemstillinger er funderet i den regnskabsmæssige teori. 7 af 87

15 1.6 Oversigt over anvendte begrebsrammer, definitioner og forkortelser Nedenstående oversigt skal sikre, at definitioner og forkortelser ikke skaber misforståelser i afhandlingen. I nogle tilfælde vil begreber blive omtalt med forskellige udtryk for at lette læsningen af opgaven, og i nogle tilfælde vil udtryk blive anvendt, som kræver en umiddelbar dybere forståelse. IAS RV 6 FSR IFRS IFRIC Fondsrådet AB 92 Erhvervsstyrelsens notat De internationale regnskabsstandarder angivet med nummer, som refererer til standarden på det specifikke område. Regnskabsvejledning nr. 6 (nu udgået). Foreningen af statsautoriserede revisorer. International Financial Reportering Standard. International Financial Reporting Interpretations Committee. Fondsrådet og Det finansielle virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt til Det Finansielle råd. Det finansielle råd er i opgaven omtalt som Fondsrådet, idet det fra Fondsrådet anvendte materiale er fra før sammenlægningen. Almindelige betingelser fra arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Erhvervsstyrelsens notat om betingelser for anvendelse af produktionsmetoden efter årsregnskabsloven 1 Igangværende arbejder for fremmed regning Omtales endvidere også alene som igangværende arbejder 1 Erhversstyrelsens notat om produktionsmetoden 8 af 87

16 2 Lovreguleringen I dette kapitel vil den generelle lovreguleringen inden for regnskabsaflæggelse i Danmark blive belyst. Kapitlet tager udgangspunkt i de generelle krav i årsregnskabsloven og dennes opbygning, hvorefter de gældende fortolkningsbidrag behandles. Herefter belyses den konkrete lovgivning omhandlende indregning af omsætning fra entreprisekontrakter. Der fokuseres på krav i årsregnskabsloven samt supplerende standarder og fortolkningsbidrag. 2.1 Grundlæggende krav til aflæggelse af årsrapporten Den første egentlige årsregnskabslov blev vedtaget i Det var med denne årsregnskabslov, at Danmark for første gang indførte en regnskabslov som i høj grad var i overensstemmelse med de europæiske regnskabsdirektiver. ÅRL af 1981 implementerede således først det 4. direktiv om årsregnskaber og i 1990 det 7. direktiv om konsoliderede regnskaber. Det 4. og 7. direktiv er rammedirektiver, der indeholder en række krav til udarbejdelsen af årsrapporter, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre i national lovgivning. Endvidere indeholder direktiverne en række valgmuligheder og undtagelsesmuligheder for især mindre og mellemstore virksomheder, som det er frivilligt for medlemsstaterne at gennemføre. Medlemsstaterne kan således inden for direktivernes rammer fastsætte forskellige krav til regnskabsaflæggelsen, afhængig af virksomhedens størrelse og med udgangspunkt i regnskabsbrugernes forskellige behov. Årsregnskabsloven gennemgik i 2001 en gennemgående revision. Den nye ÅRL af 2001 var overordnet et udtryk for, at de danske lovgivere indså behovet for en modernisering af loven, samt muligheden for at hægte sig yderligere på de internationale standarder, som var præget af IFRSstandarderne. 2 Årsregnskabsloven har ikke gennemgået gennemgribende ændringer siden 2001, ligesom det europæiske direktiv heller ikke har gennemgået større ændringer. Årsregnskabsloven er dog blevet ændret siden 2001, og senest i Fokusset i forbindelse med ændringerne har primært været på administrative lempelser, særligt med fokus på mindre virksomheder i Danmark. Herudover er loven senest ændret som følge af ny selskabslovgivning samt krav om elektronisk indberetning. 2 Kommentar til årsregnskabsloven side af 87

17 Erhvervsdrivende virksomheder i Danmark skal som udgangspunkt aflægge et årsregnskab jf. ÅRL 1, stk. 1. Frataget er dog visse virksomhedstyper, herunder virksomheder underlagt regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet samt offentlige virksomheder, underlagt lov om statens regnskabsvæsen henholdsvis regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse. 3 Som nævnt ovenfor har udviklingen i årsregnskabsloven været en fortsat lempelse af de administrative byrder og krav til mindre og mellemstore virksomheder. Omvendt stilles der stadig større og komplekse krav til informationsniveauet fra større virksomheder samt børsnoterede selskaber Årsregnskabslovens begrebsramme Årsregnskabsloven indeholder en genrealklausul; den overordnede målsætning for årsregnskabet. Årsregnskabet skal give et retvisende billede. Bestemmelsen om det retvisende billede findes i årsregnskabslovens 11., som lyder således: Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. 4 For at udfylde generalklausulen om et retvisende billede i årsregnskabet er der indføjet en begrebsramme tilsvarende den, der anvendes i IFRS-standarderne. Den anvendte begrebsramme i årsregnskabsloven differencer sig dog i forhold til de internationale standarder ved at være målrettet til en større interessentgruppe. De internationale standarder forudsætter, at regnskabsbrugerne primært er investorer og kreditorer. I årsregnskabslovens 12, stk. 2. kan det udledes, at regnskabsbrugerne i henhold til den danske begrebsramme er væsentlig bredere, som bl.a. omfatter kreditorer, medarbejdere, kunder, lokalsamfund mv. Bestemmelsen om det retvisende billede udgør det øverste niveau i årsregnskabslovens begrebsramme. Herefter følger kvalitetskravene og regnskabsbrugernes informationsniveau. 5 Begrebsrammen består samlet set af fem niveau, som vist i nedenstående figur: 3 KPMG indsigt i årsregnskabsloven, side 25 4 ÅRL 11 5 ÅRL af 87

18 Begrebsrammen skal ses som en overordnet ramme, hvori de enkelte formål i årsrapporten, grundlæggende begreber og sammenhænge systematiseres. 6 Begrebsrammen understøtter fortolkning af de enkelte detailbestemmelser i loven. Begrebsrammen definerer således lovens teoretiske kravfundament. Dette kravfundament, kan udfyldes ved anvendelse af relevante fortolkningsbidrag Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er udarbejdet som en såkaldt rammelov, hvilket betyder, at loven ikke detailregulerer samtlige forhold i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. Med udgangspunkt i begrebsrammen, det retvisende billede, skal loven udfyldes ved regnskabsstandarder og fortolkningsbilag. Nedenstående figur illustrerer de instanser, som har indflydelse på fortolkningen af bestemmelserne i årsregnskabsloven. 6 Kommentar til årsregnskabsloven side af 87

19 Ved aflæggelse af regnskab efter årsregnskabsloven er det primære fortolkningsbidrag i dag baseret på de internationale standarder fra 2001 til Tidligere udgjorde de danske regnskabsvejledninger, udstedet af FSR, ligeledes en væsentlig del af fortolkningsbidraget. FSR har i løbet af 2013 udstedt nye regnskabsvejledninger gældende for regnskabsklasse B og C, og samtidig trukket de gamle regnskabsvejledninger tilbage. Det er ikke et krav at efterleve de nye regnskabsvejledninger for danske virksomheder, men er tiltænkt at fungere som supplerede fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven De internationale regnskabsstandarder (IAS) Europarådet vedtog d. 7. juni 2002 forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, hvilket indebar at børsnoterede selskaber fra og med regnskabsåret 2005 skulle udarbejde koncernregnskabet efter IFRS. Fra regnskabsåret 2009 er det endvidere blevet et krav, at moderselskabsregnskaber (herunder ikke-koncerner) skal aflægge regnskabet efter IFRS. 7 Da årsregnskabsloven blev indført i 2001, var den inspireret af de internationale regnskabsstandarder, som var gældende i perioden , hvorfor disse også kan anvendes som fortolkningsbi- 7 ÅRL 137, stk af 87

20 drag til årsregnskabsloven. De internationale regnskabsstandarder har i perioden 2004 frem til i dag undergået en del ændringer. De reviderede internationale regnskabsstandarder kan også bruges som fortolkningsbidrag i det omfang bestemmelserne ikke direkte strider med årsregnskabslovens bestemmelser Udtalelser fra Erhvervsstyrelsen Ved vedtagelsen af årsregnskabsloven i 2001 blev følgende paragraf indført i årsregnskabsloven. 8 Det påhviler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere denne lov. Standarderne kan inden for rammerne af Rådets direktiver 78/660/EØF og 83/349/EØF med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der er omfattet af fravigelsespligten efter 11, stk. 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne. Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksomheder der kan eller skal følge standarderne. Erhvervsstyrelsen har således bemyndigelse til at nedsætte et organ til udarbejdelse af regnskabsstandarder til supplering af ÅRL. Erhvervsstyrelsen har dog ikke udpeget et sådan organ. Erhvervsstyrelsens bidrag til fortolkning af årsregnskabsloven, er i stedet sket i kraft af forskellige udtalelser om specifikke regnskabsmæssige forhold Fondsrådet Fondsrådet har ligeledes været central i forbindelse med fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven. Folketinget vedtog i 2004 lov nr. 491 af 6. juni, som medførte, at Fondsrådet fra 1. januar 2005 har udført regnskabskontrol med børsnoterede virksomheder. Fondsrådets regnskabskontrol udføres årligt og indeholder forskellige fokusområder der gennemgås og offentliggøres. En række af Fondsrådets afgørelser i forbindelse med regnskabskontrollen har direkte medført indflydelse på fortolkningen af lovens bestemmelser. Selvom afgørelserne er taget med udgangspunkt i IFRSstandarderne, kan afgørelserne i mange tilfælde ligeledes danne grundlag som fortolkningsbidrag på grund af de mange lighedspunkter mellem IFRS og årsregnskabsloven Lovregulering for igangværende arbejder Efter at have fastlagt den overordnede lovregulering for danske virksomheder, vil dette afsnit omhandle den konkrete lovregulering i forbindelse med indregning af igangværende arbejder. Afsnittet 8 ÅRL KPMG indsigt i årsregnskabsloven side af 87

21 vil tage udgangspunkt i årsregnskabsloven, samt tilhørende fortolkningsbidrag, som primært udgøres af de internationale standarder. Sondringen mellem IAS 11 og IAS 18 bliver først behandlet i kapitel Igangværende arbejder i årsregnskabsloven Indregningen af igangværende arbejder handler i høj grad om, hvornår samt til hvilken værdi der kan indtægtsføres. Bestemmelserne i Årsregnskabsloven giver mulighed for to forskellige indregningsprincipper, henholdsvis faktureringsprincippet (salgsmetoden) samt produktionsmetoden. Principperne i selve indregningen vil blive behandlet i kapitel 3 i afhandlingen. Inden indførelse af årsregnskabsloven af 2001 var det ikke tilladt at anvende produktionsmetoden til indregning af indtægter fra entreprisekontrakter. Ved indførelsen af årsregnskabsloven af 2001 blev det påbudt i visse tilfælde, at virksomheder skulle indregne indtægter ved hjælp af produktionsmetoden. Reguleringen af indtægter i årsregnskabsloven findes i 49. I 2006 blev bestemmelserne i 49 ændret, idet der blev vedtaget en række administrative lempelser, særligt for regnskabsklasse B- virksomheder. 10 Ændringen betød, at virksomheder i regnskabsklasse B havde mulighed for at undlade anvende produktionsmetoden, men kunne vælge at anvende faktureringsprincippet. 11 Ændringen af årsregnskabsloven i 2006 betød endvidere indførelse af 83B, der direkte forskriver at, virksomheder i regnskabsklasse C og D skal indregne entreprisekontrakter efter produktionsmetoden. Ved ændringen af årsregnskabsloven i 2006 var det første gang, at produktionsmetoden direkte fremgik af lovteksten. Tidligere har dette alene fulgt fortolkning af lovens grundlæggende bestemmelser. Ændringen i paragraffen ændrer ikke ved den primære regulering omkring indregning af indtægter, men er kun en administrativ lettelse for regnskabsklasse B-virksomheder. Årsregnskabslovens primære regulering skal som nævnt findes i 49, stk. 1., 1. pkt.: I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes Herudover blev der, som nævnt ovenfor, indført 83B ved ændringen af årsregnskabsloven i 2006 med følgende ordlyd: 10 Bestemmelserne er indsat ved lov nr. 245 af 27. marts Årsregnskabsloven 11 Kommentar til årsregnskabsloven s af 87

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS UDFORDRINGER I TILKNYTNING TIL PRODUKTIONSMETODEN OG INDIVIDUELT FORHANDLEDE KONTRAKTER Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Ole Andersen og

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision

Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision Erhvervsøkonomisk Institut Hovedopgave Cand.merc.aud. Forfattere: Karina Due Sigaard Henriette Broch Møller Vejleder: Peder Fredslund Møller Igangværende arbejder for fremmed regning - regnskab og revision

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Kenneth Kiel Rasmussen Vejleder: Torben Rasmussen REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING En teoretisk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning - En konsekvensanalyse af Exposure Draft 2011- Revenue from Contracts with Customers i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere