ÅRSRAPPORT januar december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT januar december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk, den 23. april 2014 dirigent HF-FORSIKRING G/S Privat & Erhverv / Ahlgade Holbæk - Tlf Fax CVR

2 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 7 Anden totalindkomst 8 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 11 Noter

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten pr. 31. december 2013 for HF Forsikring G/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og koncernen kan påvirkes af. Holbæk, den 5. marts 2014 Kim Nielsen administrerende direktør Ole Clæfer regnskabschef Godkendt af bestyrelsen: Henning Kjær Petersen Lars Rutkjær Pedersen Knud Madsen formand næstformand næstformand Freddye Andy Ervin Jensen Boesen Henning Johannes Kruse Jørgen Arnam-Olsen Erik Laurits Jensen Kim Enemark Poul Sønderskov 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet og bestyrelsen i HF FORSIKRING G/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for HF FORSIKRING G/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnkabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Holbæk, den 5. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Lars Vagner Hansen statsautoriseret revisor 2

5 Selskabsoplysninger SELSKABET: HF-Forsikring G/S Ahlgade Holbæk Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr Regnskabsperiode : 1. januar december 2013 Hjemstedskommune: Holbæk BESTYRELSE: Henning Kjær Petersen formand Lars Rutkjær Pedersen næstformand Knud Madsen næstformand Freddy Andy Ervin Jensen Boesen Jørgen Arnam-Olsen Henning Johannes Kruse Erik Laurits Jensen Kim Enemark Poul Sønderskov DIREKTION: REVISOR: PENGEINSTITUT: Kim Nielsen administrerende direktør PricewaterhouseCoopers 4300 Holbæk Sparekassen Sjælland Isefjord Allé Holbæk 3

6 Ledelsesberetning SELSKABETS HOVEDAKTIVITET Selskabets hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikring i Danmark. ÅRETS RESULTAT HF Forsikring s overskud for 2013 udgør ca. 4,7 mio. kr. I samme periode sidste år lå resultatet på et overskud på 1,6 mio. kr. SKADEFORSIKRINGSVIRKSOMHED Det forsikringstekniske resultat for 2013 blev et underskud på ca. 0,8 mio.kr. mod et underskud på 5,8 mio. kr. i samme periode sidste år. INVESTERINGSVIRKSOMHED Resultat af investeringsvirksomheden 2013 efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev et overskud på 5,8 mio. kr. mod et overskud på 6,5 mio. kr. i samme periode sidste år. På trods af en vis uro på værdipapirmarkedet, må resultatet af investeringsvirksomheden betragtes som tilfredsstillende. FORRETNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI Forretningsmæssige risici De forretningsmæssige risici er påvirket af den danske vejrsituation. Specielt storm- og vintervejr kan påvirke resultatet på en række forsikringstyper, dog primært bygnings- og motorkøretøjsforsikringer. Sådanne begivenheder påvirker såvel de direkte skadeudgifter som de omkostninger, der følger af administration og sagsbehandling. Selskabets genforsikringsprogram ved én naturskadebegivenhed som f.eks. storm, har i 2014 en minimumskapacitet på mio.kr. inkl. et selvbehold på 1,534 mio.kr., hvilket er den største risiko ved én begivenhed. Den største risiko i øvrigt ved andre skadebegivenheder udgør 1,25 mio.kr. for egen regning (selvbehold). Ændringer i den konkurrencemæssige situation og tab af nøglepersoner må ligeledes betegnes som en forretningsmæssig risiko, som kan påvirke resultatet negativt. I øvrigt henvises til relevante noter i årsrapporten vedrørende investeringsaktiverne. Finansielle risici Da selskabets egenkapital er placeret i værdipapirer og ejendomme, vil selskabets økonomiske situation være påvirkelig af den generelle økonomiske udvikling og det nationale renteniveau, hvilket kan foranledige kursændringer på aktier og obligationer samt prisudviklingen på fast ejendom. Selskabets investeringsstrategi tilstræber en spredning i investeringerne fordelt på obligationer, aktier og fast ejendom, for at udligne udsvingene i de forskellige konjunkturer. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Selskabet forventer, at den hårde konkurrence, der har udspillet sig indenfor skadeforsikringsmarkedet vil fortsætte i Især markedet indenfor privatforsikringsmarkedet, som udgør ca. 85% af selskabets portefølje, er hårdt ramt. Årsagen er et meget bredt udbud af salgskanaler og forsikringer udbydes også gennem pengeinstitutter, kreditforeninger, interesseorganisationer, ejendomsmæglere, automobilforhandlere m.fl. og kunderne er derfor udsat for en massiv påvirkning. Selskabet arbejder p.t. på udviklingen af en ny hjemmeside, som på sigt skal indeholde en portalløsning for kunden, bedre tilbudssystem end i dag, digitale løsninger i størst mulige omfang. Alt i alt en model, der både er mere informativ og brugervenlig for kunden, men som også vil give muligheder for besparelser i form af digitale løsninger i stedet for papirløsninger. Det er selskabets opfattelse, at fremtiden ligger i disse løsninger, ikke mindst for de generationer, der er fremtidens kunder. 4

7 Ledelsesberetning DEN FORVENTEDE UDVIKLING, fortsat Porteføljen, som Odsherred Forsikring tidligere havde afdækket i DIBA Forsikring er løbende hen over 2013 overført til HF FORSIKRING og vil derfor indgå 100% i Porteføljen forventes at stige med 2-4% i 2014 (nettotilvækst). Forventningerne til investeringsafkastet for 2014 vil være meget afhængig af, hvordan den globale økonomi udvikler sig, men samlet set forventer selskabet et positivt investeringsafkast i Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD Bestemmende indflydelse: Kim Nielsen, administrerende direktør Henning Kjær Petersen, bestyrelsesformand Lars Rutkjær Pedersen, næstformand Knud Madsen, næstformand Jørgen Arnam-Olsen, bestyrelsesmedlem Freddy Andy Ervin Jensen Boesen, bestyrelsesmedlem Henning Johannes Kruse, bestyrelsesmedlem Erik Laurits Jensen, bestyrelsesmedlem Kim Enemark, bestyrelsesmedlem Poul Sønderskov, bestyrelsesmedlem Øvrige nærtstående parter: HF-IT ApS, 100% ejet datterselskab Gensam Data A/S Nærsikring A/S Rehab A/S Ejerforhold Selskabet ejer 7,958 % af selskabskapitalen, nom i Gensam Data A/S. Direktionen besidder bestyrelsespost i Gensam Data A/S. Direktionen er direktør i datterselskabet HF-IT ApS, samt bestyrelsesmedlem i dette selskabs interessentskab, Gensafe Systems I/S, hvor HF-IT ApS har en ejerandel på 17,0 %. HF FORSIKRING G/S har en mellemregning med HT-IT ApS. De nævnte hverv er godkendt af selskabets bestyrelse. Gensafe Systems I/S s formål er at foretage udvikling af EDB systemet Gensafe Pro samt øvrige forsikringsapplikationer. Selskabet har tegnet selskabskapital i Rehab A/S. Den tegnede kapital udgør kr Rehab A/S s formål er at stille rådgivning og bistand til rådighed ved sager om ydelser, som følge af personskade. Det foreligger oplyst, at Rehab A/S forventes endeligt opløst ved solvent likvidation, hvilket forventes gennemført i Bestyrelsesmedlem Honorar 2013 Henning Kjær Petersen, formand Lars Rutkjær Pedersen, næstformand Knud Madsen, næstformand Freddy Andy Ervin Jensen Boesen Jørgen Arnam-Olsen Henning Johannes Kruse Eigil Jørgensen (afgået bestyrelsesmedlem) Erik Laurits Jensen Kim Enemark Arne B. Christensen (afgået bestyrelsesmedlem) Poul Sønderskov Totalt

8 Ledelsesberetning OPGØRELSE AF SELKABETS KAPITALKRAV OG INDIVIDUELLE SOLVENSBEHOV Reglerne for opgørelse af kapitalkravet og det individuelle solvensbehov fremgår af bekendtgørelse nr. 966 af 12. oktober 2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Det individuelle solvensbehov opgøres med en tidshorisont på 1 år og opgøres som et beløb, jfr. bekendtgørelse nr. 966 af 12. oktober 2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Til brug herfor anvender selskabet bl.a. en model til opgørelse af det individuelle solvensbehov, der bygger på principperne i QIS5. Modellen indeholder en række stresstest, hvor der afsættes kapital inden for en række risikoområder (markedsrisiko, kreditrisiko, koncentrationsrisiko, spredningsrisiko, forsikringsrisiko og katastroferisiko). I modellen indgår endvidere opgørelse af de operationelle risici. Det er ledelsen, der definerer, hvilke risici, selskabet bør modstå, og dermed hvilke variabler, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er en stresstest et forsøg på at udsætte selskabets regnskabstal for en række negative begivenheder for derved at kunne teste, hvorledes selskabet reagerer under givne scenarier. Resultatet af gennemførte stresstests indgår i solvensbehovmodellen ved, at selskabet som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarie indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for kapitalkravet for det opstillede scenarie. Til brug for bl.a. udarbejdelsen af det individuelle solvensbehov/kapitalkrav har selskabet gennemgået følgende risici: a. Finansielle risici b. Operationelle risici c. Reassurancegennembrud og andre katastrofer d. Forsikringsrisici; underwriting e. Hensættelser f. Korrelation - generelt Kapitalkrav Selskabets kapitalkrav pr. 31. december 2013 kan opgøres således: Basiskapital Egenkapital - ultimo Værdi af udskudte skatteaktiver 0 0 Diskontering af erstatningshensættelser BASISKAPITAL - ULTIMO Individuelle solvensbehov Selskabets individuelle solvensbehov kan således opgøres: Individuelle solvensbehov Minimumssolvenskrav

9 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) NOTE Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehens PRÆMIEINDTÆGTER F.E.R FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genfors.andel af erstatningshensæt ERSTATNINGSUDGIFTER F.E.R Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikring FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra investeringsejendommme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst: Stigning i domicilejendommens omvurdering via egenkapitalen skatteværdi heraf Overdragelse af kapitalindskud Anden totalindkomst i alt TOTALINDKOMST

10 Balance pr. 31. december 2013 HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) AKTIVER NOTE Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikr.andel af hensætt. til forsikr.kontrakter i alt Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt TILGODEHAVENDER I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

11 Balance pr. 31. december 2013 HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER NOTE Grundfond Opskrivningshenlæggelser Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER I ALT Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER I ALT Lønpolitik 15 Risikooplysninger 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 17 Følsomhedsoplysninger 18 Hoved- og nøgletal 19 Anvendt regnskabspraksis 20 9

12 Egenkapitalopgørelse HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Grundfond Opskriv. henlæg. Overført resultat Egenkapital primo Tilgang ved fusionen primo Årets resultat Ændring i anvendt regnskabspraksis 0 0 Anden totalindkomst: Værdiregulering - domicilejendom Overdragelse af kapitalindskud Egenkapital ultimo

13 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) Note 1 - FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Beløbet beregnes på grundlag af gennemsnitlige/ultimo opgørelser af de forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. med gennemsnitsrente for obligationer med en restløbetid på under 3 år. Gennemsnitsrente Ændring i anvendt diskonteringssats Note 2 - FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R. Provisioner m.m Personaleomkostninger Driftsomkostninger vedrørende domicilejendommen Af- og nedskrivninger Andre erhvervelses- og administrationsomkostninger Modtagne provisioner Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Lovpligtig revision Andre ydelser end revision I forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatningsudgifter indgår følgende personaleudgifter: Løn m.m Pension Andre udgifter til social sikring Lønsumsafgift Personaleudgifter i alt Heraf udgør løn og pension til direktion Vederlag til bestyrelse m.m Selskabet har i gennemsnit haft følgende heltidsbeskæftigede

14 Noter til Årsrapport Note 3 - BRANCHEREGNSKAB Auto Ulykke Bygning Løsøre Øvrige Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Bruttoadministrationsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i andre hensættelser Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Auto Ulykke Bygning Løsøre Øvrige Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Bruttoadministrationsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i andre hensættelser Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 4 - INDTÆGTER FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Periodens resultat i HF-IT ApS, 100% ejet datterselskab Note 5 - KURSREGULERINGER Børsnoterede obligationer Realiseret kursgevinst Realiseret tab Værdiregulering, ultimo Børsnoterede aktier Realiseret kursgevinst Realiseret kurstab Værdiregulering, ultimo Kapitalandele Værdiregulering, ultimo Investeringsforeningsbeviser Værdiregulering, ultimo Ejendomme, værdiregulering Investeringsejendomme, nedskrivning Investeringsejendomme, opskrivning Ændring i anvendt diskonteringssats KURSREGULERING I ALT

15 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 6 - ANDRE INDTÆGTER Overskud af agenturvirksomhed (Nærsikring) Regulering Nærsikring, ANDRE INDTÆGTER I ALT Note 7 - ANDRE OMKOSTNINGER Andel i administrationsomkostn., agenturvirksomhed, Nærsikring Nærsikring, rest tidligere år ANDRE OMKOSTNINGER I ALT Note 8 - SKAT Beløbet kan specificeres således: Skattegodtgørelse m.v Udbytteskatter Regulering tidligere år Regulering vedrørende udskudt skat Regulering skatteprocent på udskudt skat Selskabsskat Selskabsskat overført fra datterselskab Skat af årets resultat kan forklares således: Beregnet 25% skat af resultat før skat Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter og bundfradrag Ikke fradragsberettigede omkostninger Regulering af skatteprocent Regulering tidligere år Note 9 - DRIFTSMIDLER Kostpris (anskaffelsessum), primo Årets tilgang Årets afgang Aktiver udgået af drift Kostpris (anskaffelsessum), ultimo Af- og nedskrivninger, primo Afskrevet på afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger, ultimo Balanceværdi, ultimo

16 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 10 - DOMICILEJENDOMME Omvurderet værdi (dagsværdi, primo) Tilgang ved fusionen primo Afgang i året Årets værdiregulering til dagsværdi Afskrivninger Omvurderet værdi (dagsværdi), ultimo Afkastprocent ved fastsættelse af dagsværdi - ejendommen Holbæk 7,00 7,00 7,00 7,00 Afkastprocent ved fastsættelse af dagsværdi - ejendommen Vig 7,50 7,50 7,50 7,50 Ved målingen er anvendt ekstern vurderingsekspert. Målingen er foretaget i overensstemmelse med bilag 7 i bekendtgørelse om finansielle rapporter. Note 11 - INVESTERINGSEJENDOMME Dagsværdi, primo Tilgang i året Afgang i året Årets værdiregulering til dagsværdi Balanceværdi, ultimo Ved fastsættelse af ejendommene til dagsværdi er anvendt en afkastprocent på hhv. 5,0% og 7,0 %. Ved målingen er anvendt ekstern vurderingsekspert. Målingen er foretaget i overensstemmelse med bilag 7 i bekendtgørelse om finansielle rapporter. Note 12 - KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Indre værdi primo Årets tilgang Overdragelse af kapitalindskud Årets afgang Anskaffelsessum, primo Op- og nedskrivninger, primo Andel af årets resultat Op- og nedskrivninger, ultimo Indre værdi, ultimo Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: HF-IT ApS, ejerandel 100%, hjemsted Holbæk 14

17 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 13 - UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER Udskudt skat omfatter: Ejendomme Unoterede kapitalandele Skattemæssigt underskud Hensættelser Driftsmidler Skat heraf Fremført skattemæssigt underskud (datterselskab) Note 14 - GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Kassekredit Prioritetsgæld i fast ejendom, Vig Prioritetsgæld i fast ejendom, Holbæk Heraf forfalder efter 5 år Prioritetsgælden er rente- og afdragsfrit lån i selskabets udlejningsejendom. Lånet kr er ydet af Holbæk Bygningsforbedringsfond. Lånet forfalder ved ejerskifte. Domicilejendommen Vig Hovedgade 12, Vig er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån i Nykredit. Hovedstolen i Euro Restgæld pr. 31. december 2013 i Euro er , bogført værdi på 1,2 mio.kr. Heraf forfalder ca. 0,9 tkr. efter 31. december Note 15 - LØNPOLITIK I medfør af 71 stk. 1 nr. 9 i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder redegøres herved for selskabets lønpolitik. Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønningen af bestyrelse, direktion og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og som ikke tilskynder overdreven risikotagning. Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål herunder en holdbar forretningsmodel. Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med principperne om beskyttelse af investorer og kunder. Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performance afhængig aflønning. Honoraret fastsættes på et niveau, som er markedskonformt og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter indenfor nedenstående rammer direktionens løn. Selskabets direktion udgøres af selskabets administrerende direktør, der er ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Direktionens løn vurderes normalt hvert andet år (ulige år). Direktionens løn består af en fast løn incl. pension og er ikke omfattet af nogen former for incitaments eller performance afhængig løn. Elementerne i direktionens løn sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og selskabets specifikke behov. Udover den faste løn incl. pension oppebærer direktionen fri telefon og internetopkobling. I tilfælde af store arbejdsbyrder m.v. kan der ekstraordinært tildeles éngangsbeløb. Bestyrelsen bemyndiges til at bevilge op til kr i særlige tilfælde, inden for et og samme regnskabsår. I forbindelse med en direktørs fratræden tildeles en ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, såfremt direktøren opsiges af selskabet uden at direktøren har givet rimelig anledning hertil. Såfremt dette sker, har direktøren ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders vederlag ud over, hvad direktøren i henhold til sin kontrakt er berettiget til af løn i henhold til gældende opsigelsesvarsel. Opsigelse fra selskabets side skal ske med 12 måneders varsel og fra direktionsmedlemmernes side med 6 måneder. Bestyrelsen har vurderet at der ikke er øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Bestyrelsen påser mindst en gang om året at lønpolitikken overholdes samt at lønpolitikken tilpasses til selskabets udvikling. Lønpolitikken fremlægges til godkendelse på selskabets generalforsamling i form af nærværende note i årsrapporten. Vederlag til bestyrelsen kan i øvrigt aflæses i ledelselsberetningen ligesom direktionens aflønning fremgår af note 2 til resultatopgørelsen i årsrapporten. 15

18 Noter til Årsrapport Note 16 - RISIKOOPLYSNINGER Investeringsrisikoen Selskabets investeringspolitik må betegnes som forsigtig, med hovedvægten lagt på investering i danske obligationer. Selskabets bestyrelse har udarbejdet en overordnet investeringsstrategi, som meget præcist beskriver de retningslinjer, hvorefter selskabets investeringer skal foretages. Disse retningslinjer indeholder bl.a. oplysning om, hvor store andele de enkelte aktivtyper må udgøre af de samlede investeringsaktiver. Forsikringsrisikoen Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede retningslinier for påtagelse af de forskellige forsikringsmæssige risici. Disse retningslinier er beskrevet i selskabets tariffer og tegningspolitikker og er derfor kendt af de medarbejdere, som indtegner forsikringer eller som på anden måde medvirker i oprettelse af forsikringer. Selskabets tegnings- og acceptpolitik må i øvrigt betegnes som restriktiv, hvilket bl.a. omfatter besigtigelse af alle ejendomme i forbindelse med etablering af ejendomsforsikring samt ét bevidst fravalg af at tegne forsikringer på specielle motorkøretøjer o. lign. Selskabet tegner ikke brandrisici for så vidt angår forsikringssummer, der ligger ud over selskabets obligatoriske genforsikringsprogram, medmindre der er indgået en særskilt aftale med reassurandørerne for så vidt angår den konkrete risiko. I så fald afdækkes den del af risikoen, der overstiger det obligatoriske program fuldt ud af reassurandørerne. Prissætningen af de enkelte forsikringstyper sker på grundlag af statistisk materiale og den erfaring selskabet er i besiddelse af, samt en konkret vurdering af markedssituationen. Note 17 - EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for selskabets forpligtelser over for "ejerforeningen, Ahlgade 41" er der i ejendommen matr. nr. 21a tinglyst ejerpantebrev nominelt stort kr Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler med en restforpligtelse på kr Selskabet har afgivet moderselskabsgaranti for datterselskabet HF-IT ApS. Moderselskabet indestår for at datterselskabet til enhver tid vil have tilstrækkelig kapital og likviditet til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen. Som sambeskattet selskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for selskabsskat af koncernens sambeskattede indkomst. Domicilejendommen Vig Hovedgade 12, Vig er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån i Nykredit. Hovedstol er i Euro Restgæld pr i Euro er Værdi af ejendommen udgør 1,9 mio.kr. Selskabet har indgået en erhvervslejekontrakt med en opsigelsesforpligtelse på 6 måneder - kr Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser brutto tkr er der registrerede dækkende aktiver for tkr , der fordeler sig med obligationer tkr , likvide midler tkr , investeringsforeninger tkr , unoterede kapitalandele tkr , tilgodehavende hos reassurandører tkr Note 18 - FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Hændelse Påvirkning af egenkapitalen (1.000 kr.) Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Landespændsrisiko - danske statsobligationer -3 Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct Valutarisiko (VaR 99,5) 0 Tab på modparter på 8 pct

19 Noter til Årsrapport Note 19 - HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver i alt Aktiver i alt - koncern Solvensdækning 2,9 2,9 2,6 2,6 2,7 Nøgletal i procent Bruttoerstatningsprocent 68,9 89,0 82,6 78,3 67,1 Bruttoerstatningsprocent F.E.R. 71,7 79,0 81,1 76,6 68,1 Bruttoomkostningsprocent 27,2 31,4 25,1 24,5 22,3 Resultat af genforsikring i procent 5,0-8,8-0,9-0,7 4,0 Combined ratio 101,2 111,7 106,8 102,1 93,4 Operating ratio 101,5 111,4 105,5 101,0 91,6 Relativt afløbsresultat -4,6-13,7-16,5-22,1-8,4 Egenkapitalforrentning før skat i procent 6,3 1,0 0,8 9,7 24,1 Egenkapitalforrentning efter skat i procent 5,9 2,3 0,2 7,2 20,2 Øvrige nøgeltal Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning pr. skade Erstatningsfrekvens 0,14 0,11 0,13 0,13 0,12 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 17

20 Noter til Årsrapport Note 20 - ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancetidspunktet. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. RESULTATOPGØRELSEN Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter for egen regning består af periodens forfaldne bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser, svarende til en periodisering efter forsikringernes risikoperiode. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige driftmæssige, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Den del af forøgelsen i erstatningshenættelser, der kan henføres til diskontering, modregnes. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige obligationsrente for obligationer med kort løbetid (for 2013 beregnet til 0,28 %). Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter for egen regning indeholder årets betalte erstatninger reguleret for ændring i erstatningshensættelser og med fradrag af genforsikringsandele. Beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader samt direkte og indirekte omkostninger forbundet med afviklingen af erstatningshensættelserne er indeholdt i posten. Endvidere indgår afløbsresultatet vedrørende tidligere perioder. Den del af årets diskontering af skadehensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelse, er overført til forsikringsteknisk rente, mens regulering, der kan henføres til ændring af diskonteringssatser, er henført til kursregulering. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Renteindtægter og udbytter Renteindtægter og udbytter indeholder periodiserede renteindtægter og aktieudbytter. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab på beholdningerne af børsnoterede obligationer, investeringsforeningsbeviser og aktier. Endvidere indeholder kursreguleringer årets regulering på unoterede kapitalandele samt værdiregulering på selskabets beholdning af investeringsejendomme. Andelen af diskontering af erstatningshensættelserne, der skyldes 18

HALVÅRSRAPPORT 2010. Perioden 1. januar - 30. juni 2010. HF-FORSIKRING G/S Privat & Erhverv

HALVÅRSRAPPORT 2010. Perioden 1. januar - 30. juni 2010. HF-FORSIKRING G/S Privat & Erhverv HALVÅRSRAPPORT 2010 Perioden 1. januar - 30. juni 2010 HF-FORSIKRING G/S Privat & Erhverv / Ahlgade 41-43 - 4300 Holbæk - Tlf. 5943 2694 - Fax 5944 3012 - CVR 5469 8712 www.hf-forsikring.com - E-mail info@hf-forsikring.com

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 1.1.- 31.12.11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling: den: 24. april 2012.

ÅRSRAPPORT 2011 1.1.- 31.12.11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling: den: 24. april 2012. ÅRSRAPPORT 2011 1.1.- 31.12.11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling: den: 24. april 2012 dirigent HF-FORSIKRING G/S Ahlgade 41-43 - 4300 Holbæk - Tlf. 5943 2694

Læs mere

2014 ÅRSRAPPORT 22-4-2015. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Holbæk, den 22.

2014 ÅRSRAPPORT 22-4-2015. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Holbæk, den 22. 22-4-2015 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Holbæk, den 22. april 2015 --------------------------------------------------------- dirigent 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere