ÅRSRAPPORT januar december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT januar december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk, den 23. april 2014 dirigent HF-FORSIKRING G/S Privat & Erhverv / Ahlgade Holbæk - Tlf Fax CVR

2 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 7 Resultatopgørelse 7 Anden totalindkomst 8 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 11 Noter

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten pr. 31. december 2013 for HF Forsikring G/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og koncernen kan påvirkes af. Holbæk, den 5. marts 2014 Kim Nielsen administrerende direktør Ole Clæfer regnskabschef Godkendt af bestyrelsen: Henning Kjær Petersen Lars Rutkjær Pedersen Knud Madsen formand næstformand næstformand Freddye Andy Ervin Jensen Boesen Henning Johannes Kruse Jørgen Arnam-Olsen Erik Laurits Jensen Kim Enemark Poul Sønderskov 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet og bestyrelsen i HF FORSIKRING G/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for HF FORSIKRING G/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnkabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Holbæk, den 5. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Lars Vagner Hansen statsautoriseret revisor 2

5 Selskabsoplysninger SELSKABET: HF-Forsikring G/S Ahlgade Holbæk Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr Regnskabsperiode : 1. januar december 2013 Hjemstedskommune: Holbæk BESTYRELSE: Henning Kjær Petersen formand Lars Rutkjær Pedersen næstformand Knud Madsen næstformand Freddy Andy Ervin Jensen Boesen Jørgen Arnam-Olsen Henning Johannes Kruse Erik Laurits Jensen Kim Enemark Poul Sønderskov DIREKTION: REVISOR: PENGEINSTITUT: Kim Nielsen administrerende direktør PricewaterhouseCoopers 4300 Holbæk Sparekassen Sjælland Isefjord Allé Holbæk 3

6 Ledelsesberetning SELSKABETS HOVEDAKTIVITET Selskabets hovedaktivitet er at drive forsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikring i Danmark. ÅRETS RESULTAT HF Forsikring s overskud for 2013 udgør ca. 4,7 mio. kr. I samme periode sidste år lå resultatet på et overskud på 1,6 mio. kr. SKADEFORSIKRINGSVIRKSOMHED Det forsikringstekniske resultat for 2013 blev et underskud på ca. 0,8 mio.kr. mod et underskud på 5,8 mio. kr. i samme periode sidste år. INVESTERINGSVIRKSOMHED Resultat af investeringsvirksomheden 2013 efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev et overskud på 5,8 mio. kr. mod et overskud på 6,5 mio. kr. i samme periode sidste år. På trods af en vis uro på værdipapirmarkedet, må resultatet af investeringsvirksomheden betragtes som tilfredsstillende. FORRETNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE RISICI Forretningsmæssige risici De forretningsmæssige risici er påvirket af den danske vejrsituation. Specielt storm- og vintervejr kan påvirke resultatet på en række forsikringstyper, dog primært bygnings- og motorkøretøjsforsikringer. Sådanne begivenheder påvirker såvel de direkte skadeudgifter som de omkostninger, der følger af administration og sagsbehandling. Selskabets genforsikringsprogram ved én naturskadebegivenhed som f.eks. storm, har i 2014 en minimumskapacitet på mio.kr. inkl. et selvbehold på 1,534 mio.kr., hvilket er den største risiko ved én begivenhed. Den største risiko i øvrigt ved andre skadebegivenheder udgør 1,25 mio.kr. for egen regning (selvbehold). Ændringer i den konkurrencemæssige situation og tab af nøglepersoner må ligeledes betegnes som en forretningsmæssig risiko, som kan påvirke resultatet negativt. I øvrigt henvises til relevante noter i årsrapporten vedrørende investeringsaktiverne. Finansielle risici Da selskabets egenkapital er placeret i værdipapirer og ejendomme, vil selskabets økonomiske situation være påvirkelig af den generelle økonomiske udvikling og det nationale renteniveau, hvilket kan foranledige kursændringer på aktier og obligationer samt prisudviklingen på fast ejendom. Selskabets investeringsstrategi tilstræber en spredning i investeringerne fordelt på obligationer, aktier og fast ejendom, for at udligne udsvingene i de forskellige konjunkturer. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Selskabet forventer, at den hårde konkurrence, der har udspillet sig indenfor skadeforsikringsmarkedet vil fortsætte i Især markedet indenfor privatforsikringsmarkedet, som udgør ca. 85% af selskabets portefølje, er hårdt ramt. Årsagen er et meget bredt udbud af salgskanaler og forsikringer udbydes også gennem pengeinstitutter, kreditforeninger, interesseorganisationer, ejendomsmæglere, automobilforhandlere m.fl. og kunderne er derfor udsat for en massiv påvirkning. Selskabet arbejder p.t. på udviklingen af en ny hjemmeside, som på sigt skal indeholde en portalløsning for kunden, bedre tilbudssystem end i dag, digitale løsninger i størst mulige omfang. Alt i alt en model, der både er mere informativ og brugervenlig for kunden, men som også vil give muligheder for besparelser i form af digitale løsninger i stedet for papirløsninger. Det er selskabets opfattelse, at fremtiden ligger i disse løsninger, ikke mindst for de generationer, der er fremtidens kunder. 4

7 Ledelsesberetning DEN FORVENTEDE UDVIKLING, fortsat Porteføljen, som Odsherred Forsikring tidligere havde afdækket i DIBA Forsikring er løbende hen over 2013 overført til HF FORSIKRING og vil derfor indgå 100% i Porteføljen forventes at stige med 2-4% i 2014 (nettotilvækst). Forventningerne til investeringsafkastet for 2014 vil være meget afhængig af, hvordan den globale økonomi udvikler sig, men samlet set forventer selskabet et positivt investeringsafkast i Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning. NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD Bestemmende indflydelse: Kim Nielsen, administrerende direktør Henning Kjær Petersen, bestyrelsesformand Lars Rutkjær Pedersen, næstformand Knud Madsen, næstformand Jørgen Arnam-Olsen, bestyrelsesmedlem Freddy Andy Ervin Jensen Boesen, bestyrelsesmedlem Henning Johannes Kruse, bestyrelsesmedlem Erik Laurits Jensen, bestyrelsesmedlem Kim Enemark, bestyrelsesmedlem Poul Sønderskov, bestyrelsesmedlem Øvrige nærtstående parter: HF-IT ApS, 100% ejet datterselskab Gensam Data A/S Nærsikring A/S Rehab A/S Ejerforhold Selskabet ejer 7,958 % af selskabskapitalen, nom i Gensam Data A/S. Direktionen besidder bestyrelsespost i Gensam Data A/S. Direktionen er direktør i datterselskabet HF-IT ApS, samt bestyrelsesmedlem i dette selskabs interessentskab, Gensafe Systems I/S, hvor HF-IT ApS har en ejerandel på 17,0 %. HF FORSIKRING G/S har en mellemregning med HT-IT ApS. De nævnte hverv er godkendt af selskabets bestyrelse. Gensafe Systems I/S s formål er at foretage udvikling af EDB systemet Gensafe Pro samt øvrige forsikringsapplikationer. Selskabet har tegnet selskabskapital i Rehab A/S. Den tegnede kapital udgør kr Rehab A/S s formål er at stille rådgivning og bistand til rådighed ved sager om ydelser, som følge af personskade. Det foreligger oplyst, at Rehab A/S forventes endeligt opløst ved solvent likvidation, hvilket forventes gennemført i Bestyrelsesmedlem Honorar 2013 Henning Kjær Petersen, formand Lars Rutkjær Pedersen, næstformand Knud Madsen, næstformand Freddy Andy Ervin Jensen Boesen Jørgen Arnam-Olsen Henning Johannes Kruse Eigil Jørgensen (afgået bestyrelsesmedlem) Erik Laurits Jensen Kim Enemark Arne B. Christensen (afgået bestyrelsesmedlem) Poul Sønderskov Totalt

8 Ledelsesberetning OPGØRELSE AF SELKABETS KAPITALKRAV OG INDIVIDUELLE SOLVENSBEHOV Reglerne for opgørelse af kapitalkravet og det individuelle solvensbehov fremgår af bekendtgørelse nr. 966 af 12. oktober 2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Det individuelle solvensbehov opgøres med en tidshorisont på 1 år og opgøres som et beløb, jfr. bekendtgørelse nr. 966 af 12. oktober 2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Til brug herfor anvender selskabet bl.a. en model til opgørelse af det individuelle solvensbehov, der bygger på principperne i QIS5. Modellen indeholder en række stresstest, hvor der afsættes kapital inden for en række risikoområder (markedsrisiko, kreditrisiko, koncentrationsrisiko, spredningsrisiko, forsikringsrisiko og katastroferisiko). I modellen indgår endvidere opgørelse af de operationelle risici. Det er ledelsen, der definerer, hvilke risici, selskabet bør modstå, og dermed hvilke variabler, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er en stresstest et forsøg på at udsætte selskabets regnskabstal for en række negative begivenheder for derved at kunne teste, hvorledes selskabet reagerer under givne scenarier. Resultatet af gennemførte stresstests indgår i solvensbehovmodellen ved, at selskabet som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarie indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for kapitalkravet for det opstillede scenarie. Til brug for bl.a. udarbejdelsen af det individuelle solvensbehov/kapitalkrav har selskabet gennemgået følgende risici: a. Finansielle risici b. Operationelle risici c. Reassurancegennembrud og andre katastrofer d. Forsikringsrisici; underwriting e. Hensættelser f. Korrelation - generelt Kapitalkrav Selskabets kapitalkrav pr. 31. december 2013 kan opgøres således: Basiskapital Egenkapital - ultimo Værdi af udskudte skatteaktiver 0 0 Diskontering af erstatningshensættelser BASISKAPITAL - ULTIMO Individuelle solvensbehov Selskabets individuelle solvensbehov kan således opgøres: Individuelle solvensbehov Minimumssolvenskrav

9 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) NOTE Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehens PRÆMIEINDTÆGTER F.E.R FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genfors.andel af erstatningshensæt ERSTATNINGSUDGIFTER F.E.R Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikring FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra investeringsejendommme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Anden totalindkomst: Stigning i domicilejendommens omvurdering via egenkapitalen skatteværdi heraf Overdragelse af kapitalindskud Anden totalindkomst i alt TOTALINDKOMST

10 Balance pr. 31. december 2013 HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) AKTIVER NOTE Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikr.andel af hensætt. til forsikr.kontrakter i alt Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender ifm. direkte forsikringskontrakter i alt TILGODEHAVENDER I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

11 Balance pr. 31. december 2013 HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER NOTE Grundfond Opskrivningshenlæggelser Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER I ALT Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER I ALT Lønpolitik 15 Risikooplysninger 16 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 17 Følsomhedsoplysninger 18 Hoved- og nøgletal 19 Anvendt regnskabspraksis 20 9

12 Egenkapitalopgørelse HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Grundfond Opskriv. henlæg. Overført resultat Egenkapital primo Tilgang ved fusionen primo Årets resultat Ændring i anvendt regnskabspraksis 0 0 Anden totalindkomst: Værdiregulering - domicilejendom Overdragelse af kapitalindskud Egenkapital ultimo

13 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S (1.000 kr.) Koncern (1.000 kr.) Note 1 - FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Beløbet beregnes på grundlag af gennemsnitlige/ultimo opgørelser af de forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. med gennemsnitsrente for obligationer med en restløbetid på under 3 år. Gennemsnitsrente Ændring i anvendt diskonteringssats Note 2 - FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER F.E.R. Provisioner m.m Personaleomkostninger Driftsomkostninger vedrørende domicilejendommen Af- og nedskrivninger Andre erhvervelses- og administrationsomkostninger Modtagne provisioner Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer: Lovpligtig revision Andre ydelser end revision I forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatningsudgifter indgår følgende personaleudgifter: Løn m.m Pension Andre udgifter til social sikring Lønsumsafgift Personaleudgifter i alt Heraf udgør løn og pension til direktion Vederlag til bestyrelse m.m Selskabet har i gennemsnit haft følgende heltidsbeskæftigede

14 Noter til Årsrapport Note 3 - BRANCHEREGNSKAB Auto Ulykke Bygning Løsøre Øvrige Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Bruttoadministrationsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i andre hensættelser Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Auto Ulykke Bygning Løsøre Øvrige Bruttopræmier Bruttoerstatningsudgifter Bruttoadministrationsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i andre hensættelser Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 4 - INDTÆGTER FRA TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Periodens resultat i HF-IT ApS, 100% ejet datterselskab Note 5 - KURSREGULERINGER Børsnoterede obligationer Realiseret kursgevinst Realiseret tab Værdiregulering, ultimo Børsnoterede aktier Realiseret kursgevinst Realiseret kurstab Værdiregulering, ultimo Kapitalandele Værdiregulering, ultimo Investeringsforeningsbeviser Værdiregulering, ultimo Ejendomme, værdiregulering Investeringsejendomme, nedskrivning Investeringsejendomme, opskrivning Ændring i anvendt diskonteringssats KURSREGULERING I ALT

15 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 6 - ANDRE INDTÆGTER Overskud af agenturvirksomhed (Nærsikring) Regulering Nærsikring, ANDRE INDTÆGTER I ALT Note 7 - ANDRE OMKOSTNINGER Andel i administrationsomkostn., agenturvirksomhed, Nærsikring Nærsikring, rest tidligere år ANDRE OMKOSTNINGER I ALT Note 8 - SKAT Beløbet kan specificeres således: Skattegodtgørelse m.v Udbytteskatter Regulering tidligere år Regulering vedrørende udskudt skat Regulering skatteprocent på udskudt skat Selskabsskat Selskabsskat overført fra datterselskab Skat af årets resultat kan forklares således: Beregnet 25% skat af resultat før skat Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter og bundfradrag Ikke fradragsberettigede omkostninger Regulering af skatteprocent Regulering tidligere år Note 9 - DRIFTSMIDLER Kostpris (anskaffelsessum), primo Årets tilgang Årets afgang Aktiver udgået af drift Kostpris (anskaffelsessum), ultimo Af- og nedskrivninger, primo Afskrevet på afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger, ultimo Balanceværdi, ultimo

16 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 10 - DOMICILEJENDOMME Omvurderet værdi (dagsværdi, primo) Tilgang ved fusionen primo Afgang i året Årets værdiregulering til dagsværdi Afskrivninger Omvurderet værdi (dagsværdi), ultimo Afkastprocent ved fastsættelse af dagsværdi - ejendommen Holbæk 7,00 7,00 7,00 7,00 Afkastprocent ved fastsættelse af dagsværdi - ejendommen Vig 7,50 7,50 7,50 7,50 Ved målingen er anvendt ekstern vurderingsekspert. Målingen er foretaget i overensstemmelse med bilag 7 i bekendtgørelse om finansielle rapporter. Note 11 - INVESTERINGSEJENDOMME Dagsværdi, primo Tilgang i året Afgang i året Årets værdiregulering til dagsværdi Balanceværdi, ultimo Ved fastsættelse af ejendommene til dagsværdi er anvendt en afkastprocent på hhv. 5,0% og 7,0 %. Ved målingen er anvendt ekstern vurderingsekspert. Målingen er foretaget i overensstemmelse med bilag 7 i bekendtgørelse om finansielle rapporter. Note 12 - KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Indre værdi primo Årets tilgang Overdragelse af kapitalindskud Årets afgang Anskaffelsessum, primo Op- og nedskrivninger, primo Andel af årets resultat Op- og nedskrivninger, ultimo Indre værdi, ultimo Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: HF-IT ApS, ejerandel 100%, hjemsted Holbæk 14

17 Noter til Årsrapport HF-Forsikring G/S Koncern (1.000 kr.) (1.000 kr.) Note 13 - UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER Udskudt skat omfatter: Ejendomme Unoterede kapitalandele Skattemæssigt underskud Hensættelser Driftsmidler Skat heraf Fremført skattemæssigt underskud (datterselskab) Note 14 - GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Kassekredit Prioritetsgæld i fast ejendom, Vig Prioritetsgæld i fast ejendom, Holbæk Heraf forfalder efter 5 år Prioritetsgælden er rente- og afdragsfrit lån i selskabets udlejningsejendom. Lånet kr er ydet af Holbæk Bygningsforbedringsfond. Lånet forfalder ved ejerskifte. Domicilejendommen Vig Hovedgade 12, Vig er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån i Nykredit. Hovedstolen i Euro Restgæld pr. 31. december 2013 i Euro er , bogført værdi på 1,2 mio.kr. Heraf forfalder ca. 0,9 tkr. efter 31. december Note 15 - LØNPOLITIK I medfør af 71 stk. 1 nr. 9 i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder redegøres herved for selskabets lønpolitik. Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at aflønningen af bestyrelse, direktion og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring og som ikke tilskynder overdreven risikotagning. Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål herunder en holdbar forretningsmodel. Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med principperne om beskyttelse af investorer og kunder. Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performance afhængig aflønning. Honoraret fastsættes på et niveau, som er markedskonformt og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter indenfor nedenstående rammer direktionens løn. Selskabets direktion udgøres af selskabets administrerende direktør, der er ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Direktionens løn vurderes normalt hvert andet år (ulige år). Direktionens løn består af en fast løn incl. pension og er ikke omfattet af nogen former for incitaments eller performance afhængig løn. Elementerne i direktionens løn sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og selskabets specifikke behov. Udover den faste løn incl. pension oppebærer direktionen fri telefon og internetopkobling. I tilfælde af store arbejdsbyrder m.v. kan der ekstraordinært tildeles éngangsbeløb. Bestyrelsen bemyndiges til at bevilge op til kr i særlige tilfælde, inden for et og samme regnskabsår. I forbindelse med en direktørs fratræden tildeles en ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, såfremt direktøren opsiges af selskabet uden at direktøren har givet rimelig anledning hertil. Såfremt dette sker, har direktøren ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders vederlag ud over, hvad direktøren i henhold til sin kontrakt er berettiget til af løn i henhold til gældende opsigelsesvarsel. Opsigelse fra selskabets side skal ske med 12 måneders varsel og fra direktionsmedlemmernes side med 6 måneder. Bestyrelsen har vurderet at der ikke er øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Bestyrelsen påser mindst en gang om året at lønpolitikken overholdes samt at lønpolitikken tilpasses til selskabets udvikling. Lønpolitikken fremlægges til godkendelse på selskabets generalforsamling i form af nærværende note i årsrapporten. Vederlag til bestyrelsen kan i øvrigt aflæses i ledelselsberetningen ligesom direktionens aflønning fremgår af note 2 til resultatopgørelsen i årsrapporten. 15

18 Noter til Årsrapport Note 16 - RISIKOOPLYSNINGER Investeringsrisikoen Selskabets investeringspolitik må betegnes som forsigtig, med hovedvægten lagt på investering i danske obligationer. Selskabets bestyrelse har udarbejdet en overordnet investeringsstrategi, som meget præcist beskriver de retningslinjer, hvorefter selskabets investeringer skal foretages. Disse retningslinjer indeholder bl.a. oplysning om, hvor store andele de enkelte aktivtyper må udgøre af de samlede investeringsaktiver. Forsikringsrisikoen Selskabets bestyrelse har vedtaget overordnede retningslinier for påtagelse af de forskellige forsikringsmæssige risici. Disse retningslinier er beskrevet i selskabets tariffer og tegningspolitikker og er derfor kendt af de medarbejdere, som indtegner forsikringer eller som på anden måde medvirker i oprettelse af forsikringer. Selskabets tegnings- og acceptpolitik må i øvrigt betegnes som restriktiv, hvilket bl.a. omfatter besigtigelse af alle ejendomme i forbindelse med etablering af ejendomsforsikring samt ét bevidst fravalg af at tegne forsikringer på specielle motorkøretøjer o. lign. Selskabet tegner ikke brandrisici for så vidt angår forsikringssummer, der ligger ud over selskabets obligatoriske genforsikringsprogram, medmindre der er indgået en særskilt aftale med reassurandørerne for så vidt angår den konkrete risiko. I så fald afdækkes den del af risikoen, der overstiger det obligatoriske program fuldt ud af reassurandørerne. Prissætningen af de enkelte forsikringstyper sker på grundlag af statistisk materiale og den erfaring selskabet er i besiddelse af, samt en konkret vurdering af markedssituationen. Note 17 - EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for selskabets forpligtelser over for "ejerforeningen, Ahlgade 41" er der i ejendommen matr. nr. 21a tinglyst ejerpantebrev nominelt stort kr Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler med en restforpligtelse på kr Selskabet har afgivet moderselskabsgaranti for datterselskabet HF-IT ApS. Moderselskabet indestår for at datterselskabet til enhver tid vil have tilstrækkelig kapital og likviditet til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen. Som sambeskattet selskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for selskabsskat af koncernens sambeskattede indkomst. Domicilejendommen Vig Hovedgade 12, Vig er stillet til sikkerhed for kreditforeningslån i Nykredit. Hovedstol er i Euro Restgæld pr i Euro er Værdi af ejendommen udgør 1,9 mio.kr. Selskabet har indgået en erhvervslejekontrakt med en opsigelsesforpligtelse på 6 måneder - kr Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser brutto tkr er der registrerede dækkende aktiver for tkr , der fordeler sig med obligationer tkr , likvide midler tkr , investeringsforeninger tkr , unoterede kapitalandele tkr , tilgodehavende hos reassurandører tkr Note 18 - FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Hændelse Påvirkning af egenkapitalen (1.000 kr.) Rentestigning på 0,7 pct. point Rentefald på 0,7 pct. point Landespændsrisiko - danske statsobligationer -3 Aktiekursfald på 12 pct Ejendomsprisfald på 8 pct Valutarisiko (VaR 99,5) 0 Tab på modparter på 8 pct

19 Noter til Årsrapport Note 19 - HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver i alt Aktiver i alt - koncern Solvensdækning 2,9 2,9 2,6 2,6 2,7 Nøgletal i procent Bruttoerstatningsprocent 68,9 89,0 82,6 78,3 67,1 Bruttoerstatningsprocent F.E.R. 71,7 79,0 81,1 76,6 68,1 Bruttoomkostningsprocent 27,2 31,4 25,1 24,5 22,3 Resultat af genforsikring i procent 5,0-8,8-0,9-0,7 4,0 Combined ratio 101,2 111,7 106,8 102,1 93,4 Operating ratio 101,5 111,4 105,5 101,0 91,6 Relativt afløbsresultat -4,6-13,7-16,5-22,1-8,4 Egenkapitalforrentning før skat i procent 6,3 1,0 0,8 9,7 24,1 Egenkapitalforrentning efter skat i procent 5,9 2,3 0,2 7,2 20,2 Øvrige nøgeltal Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning pr. skade Erstatningsfrekvens 0,14 0,11 0,13 0,13 0,12 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 17

20 Noter til Årsrapport Note 20 - ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancetidspunktet. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. RESULTATOPGØRELSEN Præmieindtægter for egen regning Præmieindtægter for egen regning består af periodens forfaldne bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser, svarende til en periodisering efter forsikringernes risikoperiode. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige driftmæssige, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Den del af forøgelsen i erstatningshenættelser, der kan henføres til diskontering, modregnes. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige obligationsrente for obligationer med kort løbetid (for 2013 beregnet til 0,28 %). Erstatningsudgifter for egen regning Erstatningsudgifter for egen regning indeholder årets betalte erstatninger reguleret for ændring i erstatningshensættelser og med fradrag af genforsikringsandele. Beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader samt direkte og indirekte omkostninger forbundet med afviklingen af erstatningshensættelserne er indeholdt i posten. Endvidere indgår afløbsresultatet vedrørende tidligere perioder. Den del af årets diskontering af skadehensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelse, er overført til forsikringsteknisk rente, mens regulering, der kan henføres til ændring af diskonteringssatser, er henført til kursregulering. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Renteindtægter og udbytter Renteindtægter og udbytter indeholder periodiserede renteindtægter og aktieudbytter. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab på beholdningerne af børsnoterede obligationer, investeringsforeningsbeviser og aktier. Endvidere indeholder kursreguleringer årets regulering på unoterede kapitalandele samt værdiregulering på selskabets beholdning af investeringsejendomme. Andelen af diskontering af erstatningshensættelserne, der skyldes 18

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere