Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr Årsrapport 2013/14

2 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Koncerndiagram 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 1. juli 30. juni (koncern) 12 Balance 30. juni (koncern) 13 Pengestrømsopgørelse 1. juli 30. juni (koncern) 15 Noter (koncern) 16 Resultatopgørelse 1. juli 30. juni (moderselskab) 19 Balance 30. juni (moderselskab) 20 Noter (moderselskab) 22

3

4

5 Dansk Bygningskontrol A/S 4 Selskabsoplysninger Navn og adresse: Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Telefon: E mail: CVR nr Hjemstedkommune: Hvidovre Bestyrelse: Ole Peter Rasmussen (formand) Troels Mørch Tuxen Bjørn Christie Direktion: Yassine Ben Hamouda (administrerende direktør) Bjørn Christie (økonomidirektør) Revision: Addere Revision Statsautoriseret revisionspartnerselskab Galoche Allé Køge Telefon:

6 Dansk Bygningskontrol A/S 5 Hoved og nøgletal tkr. 2013/ / / / /10 Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat EBITDA Balance: Aktiver Egenkapital og ansvarlig lånekapital Pengestrømme: Pengestrømme fra drift Investeringsaktivitet Heraf køb af materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Medarbejdere: Antal personer beskæftiget i gennemsnit Nøgletal i %: Bruttomargin 37,7% 35,6% 39,7% 35,5% 23,5% Overskudsgrad 7,1% 2,3% 18,0% 5,3% 21,4% Afkastningsgrad 13,4% 3,2% 41,0% 8,8% 26,1% Andel egenkapital og ansvarlig lånekapital 39,1% 42,8% 32,9% 22,0% 22,4% Forrentning af egenkapital og ansvarlig lånekapital 19,6% 1,1% 92,1% 7,6% 154,4%

7 Dansk Bygningskontrol A/S 6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Koncernen har følgende forretningsområder: Skadeservice fra 11 geografisk fordelte fuldservice skadeservicecentre Udlejning af affugtere, pumper og generatorer Specialaffugtning og nybyggeriudtørring Udvikling i regnskabsåret Koncernen har i 2013/14 realiseret en nettoomsætning på 127,7 mkr., hvilket er 26,8 mkr. mere end året før. Der er realiseret et EBITDA på 17,7 mkr. samt et resultat før skat på 7,1 mkr., hvilket er tilfredsstillende. Koncernen har haft pengestrømme fra ordinær drift på 3,8 mkr., hvilket er tilfredsstillende, når den markante fremgang i aktiviteterne tages i betragtning. Vi har i året styrket vores set up yderligere ved fortsat massiv investering i uddannelse, driftsmateriel og IT. Vi har efter regnskabsårets udløb åbnet et center i Maribo således, at vi nu har 11 fuldservice skadeservicecentre i Danmark. Vi har fortsat uddannelsen af vore medarbejdere i skadehåndtering, forsikringsforhold og virksomhedskultur. Herved kan vi fastholde og videreudvikle strategien om at være den førende og mest seriøse skadeservicevirksomhed i Danmark, så vi fortsat kan levere skadeservice i sandhedens øjeblik. Usikkerheder og usædvanlige forhold Der har ikke været usikkerheder eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Forventet udvikling Det forventes, at koncernen i det kommende regnskabsår gennem investering i beredskab, IT og uddannelse af medarbejdere yderligere vil styrke sin position på skadeservicemarkedet. Det forventes, at den tilfredsstillende indtjening kan fortsættes.

8 Dansk Bygningskontrol A/S 7 Koncerndiagram Dansk Bygningskontrol A/S Årets resultat Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Storkøbenhavn A/S 65% Årets resultat 881 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Nordsjælland A/S 65% Årets resultat Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Vestjylland A/S 60% Årets resultat 218 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 35% Årets resultat 737 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Sydjylland A/S 65% Årets resultat 495 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Fyn A/S 70% Årets resultat 271 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Østjylland A/S 75% Årets resultat 365 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Nordjylland A/S 70% Årets resultat 41 Egenkapital og ansvarlig lånekapital 693 Dansk Bygningskontrol Trekantsområdet A/S 70% Årets resultat 226 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Dansk Bygningskontrol Fugtteknik A/S 65% Årets resultat 362 Egenkapital og ansvarlig lånekapital Fionia Rental A/S 100% Årets resultat Egenkapital og ansvarlig lånekapital

9 Dansk Bygningskontrol A/S 8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Dansk Bygningskontrol A/S aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og at forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter moderselskabet samt dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder minimum 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 10 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til handelsværdien af ikke monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke monetære aktivers gennemsnitlige levetid.

10 Dansk Bygningskontrol A/S 9 Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt og opføres som særskilte poster under resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelse Nettoomsætning: Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger: Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Distributionsomkostninger: Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af varer og tjenesteydelser solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner m.m. Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, lokaler, kontoromkostninger m.v. Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Skat af årets resultat: Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Balance Materielle anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder: Indretning lejede lokaler Driftsmateriel Leaset driftsmateriel 5år 5år 5 år Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Resultatopgørelse: I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Balance: Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

11 Dansk Bygningskontrol A/S 10 Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi indregnes til tkr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi med fradrag af forventet udbytte overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi. Igangværende arbejder for fremmed regning: Igangværende arbejder for fremmed regning regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Leasingkontrakter: Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til kostpris og afskrives som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Skyldig skat og udskudt skat: Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter. Efter sambeskatningsreglerne overtager selskabet som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for Skat i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender eller gæld. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Gældsforpligtelser: Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

12 Dansk Bygningskontrol A/S 11 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i gæld til pengeinstitutter samt gæld til pengeinstitutter ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Nøgletal i %: Nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". De i hoved og nøgletalsoversigten anførte nøgletal beregnes som følger: Bruttomargin Bruttoresultat * 100 Nettoomsætning Overskudsgrad Driftsresultat * 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad Driftsresultat * 100 Aktiver (gennemsnitlige) Andel egenkapital og ansvarlig lånekapital Årets resultat (ultimo) * 100 Aktiver Forrentning af egenkapital og ansvarlig lånekapital Årets resultat * 100 Egenkapital og ansvarlig lånekapital (gennemsnitlig)

13 Dansk Bygningskontrol A/S 12 Resultatopgørelse 1. juli 30. juni (koncern) tkr. Note 2013/ /13 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter 30 0 Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat: Moderselskab Minoritetsinteresser Årets resultat

14 Dansk Bygningskontrol A/S 13 Balance 30. juni (koncern) Aktiver tkr. Note 2013/ /13 Anlægsaktiver Indretning lejede lokaler Driftsmateriel Leaset driftsmateriel Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Selskabsskat 0 1 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 Dansk Bygningskontrol A/S 14 Balance 30. juni (koncern) Passiver tkr. Note 2013/ /13 Egenkapital Aktiekapital Overført overskud Moderselskab Minoritetsinteresser Egenkapital Ansvarlig lånekapital Gæld til selskabsdeltagere Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Leasinggæld Langfristede gældsforpligtelser Leasinggæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat 80 0 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Lejeforpligtelser 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

16 Dansk Bygningskontrol A/S 15 Pengestrømsopgørelse 1. juli 30. juni (koncern) tkr. 2013/ /13 Driftsresultat Afskrivning af anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter 30 0 Finansielle omkostninger Pengestrømme fra ordinær drift Selskabsskat Pengestrømme fra drift Indretning lejede lokaler Driftsmateriel Leaset driftsmateriel Investeringsaktivitet Indbetalt egenkapital Gæld til selskabsdeltagere Leasinggæld Likvide beholdninger Finansieringsaktivitet Ændring i gæld til pengeinstitutter Gæld til pengeinstitutter, primo Gæld til pengeinstitutter, ultimo

17 Dansk Bygningskontrol A/S 16 Noter (koncern) tkr. 2013/ /13 1. Personaleomkostninger: Lønninger Pensioner Sociale omkostninger Lønrefusion Antal personer beskæftiget i gennemsnit Skat af årets resultat: Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 80 0 Regulering af udskudt skat Rest selskabsskat tidligere år Indretning lejede lokaler: Kostpris Tilgang i årets løb Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

18 Dansk Bygningskontrol A/S 17 tkr. 2013/ /13 4. Driftsmateriel: Kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Leaset driftsmateriel: Kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 90 8 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Igangværende arbejder for fremmed regning: Salgsværdi af produktion Modtagne a conto betalinger

19 Dansk Bygningskontrol A/S 18 tkr. 2013/ /13 7. Egenkapital: Aktiekapital: Saldo Indbetalt aktiekapital Overført overskud: Saldo Årets resultat Minoritetsinteresser: Saldo Indbetalt egenkapital Årets resultat Egenkapital Leasinggæld: Forfalden i perioden Forfalden i perioden Lejeforpligtelser: Huslejeforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Bankgaranti til sikkerhed for huslejeforpligtelser

20 Dansk Bygningskontrol A/S 19 Resultatopgørelse 1. juli 30. juni (moderselskab) tkr. Note 2013/ /13 Nettoomsætning Administrationsomkostninger Driftsresultat 1 0 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 0 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Årets resultat

21 Dansk Bygningskontrol A/S 20 Balance 30. juni (moderselskab) Aktiver tkr. Note 2013/ /13 Anlægsaktiver Indretning lejede lokaler Driftsmateriel Leaset driftsmateriel Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Ansvarlig lånekapital i dattervirksomheder (langfristet) Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger 15 8 Omsætningsaktiver Aktiver

22 Dansk Bygningskontrol A/S 21 Balance 30. juni (moderselskab) Passiver tkr. Note 2013/ /13 Egenkapital Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 Egenkapital Ansvarlig lånekapital Gæld til selskabsdeltagere Ansvarlig lånekapital Hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat 7 6 Hensatte forpligtelser 7 6 Gældsforpligtelser Leasinggæld Langfristede gældsforpligtelser Leasinggæld Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10 Nærtstående parter 11

23 Dansk Bygningskontrol A/S 22 Noter (moderselskab) tkr. 2013/ /13 1. Personaleomkostninger: Lønninger Pensioner Sociale omkostninger Lønrefusion Antal personer beskæftiget i gennemsnit Skat af årets resultat: Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af udskudt skat Rest selskabsskat tidligere år Indretning lejede lokaler: Kostpris Tilgang i årets løb 0 0 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

24 Dansk Bygningskontrol A/S 23 tkr. 2013/ /13 4. Driftsmateriel: Kostpris Tilgang i årets løb 17 0 Afgang i årets løb 0 0 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Leaset driftsmateriel: Kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb 0 0 Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Kostpris Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris Op og nedskrivninger Resultat før skat Skat af årets resultat Minoritetsinteresser Op og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi

25 Dansk Bygningskontrol A/S 24 tkr. 2013/ /13 7. Egenkapital: Aktiekapital: Saldo Indbetalt aktiekapital stk. à nominelt 100 kr Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode: Saldo Overført fra overført overskud Overført overskud: Saldo Årets resultat Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Forslag til udbytte Foreslået udbytte for regnskabsåret: Saldo Forslag til udbytte 0 0 Betalt udbytte Egenkapital Aktiekapitalen er forhøjet som følger: Indbetalt ved stiftelse den 9. januar / Leasinggæld: Forfalden i perioden Forfalden i perioden

26 Dansk Bygningskontrol A/S 25 tkr. 2013/ /13 9. Eventualposter: Selskabet hæfter solidarisk for den samlede skat af den sambeskattede skattepligtige indkomst samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til Skat. For selskaber, der ikke er 100% ejede af den sambeskattede koncern, er hæftelsen subsidiær og begrænset. 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med en regnskabsmæssig værdi på tkr Ansvarlig lånekapital i dattervirksomheder (langfristet) med en regnskabsmæssig værdi på tkr er stillet til sikkerhed for følgende gæld til pengeinstitutter Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for følgende gæld i tilknyttede virksomheder: Leasinggæld Gæld til pengeinstitutter Nærtstående parter: Øvrige nærtstående parter: Bestyrelse: Ole Peter Rasmussen, Buesøvej 7, 4000 Roskilde Troels Mørch Tuxen, Rudegårds Allé 33, 2840 Holte Bjørn Christie, Dambakken 55, 2. th., 3460 Birkerød Direktion: Yassine Ben Hamouda, Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn Bjørn Christie, Dambakken 55, 2. th., 3460 Birkerød Ejerforhold: Aktionærer med minimum 5% af aktierne eller 5% af stemmerne: YBH Holding ApS Lykkebovej Ferritslev Fyn Bjørn Christie Holding A/S Dambakken 55, 2. th Birkerød PL Holding, Valby ApS Folehaven 92, st. th Valby

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere