Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet"

Transkript

1 Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr København 2004

2 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 15 KAPITEL 2. HVIDVASKREGULERINGEN I DAG Internationale tiltag Baselerklæringen FATFs rekommandationer EUs hvidvaskdirektiver Personkredsen Direktivernes hvidvaskbegreb Dansk lovgivning Hvidvaskloven Spillekasinoloven 33 KAPITEL 3. KREDSEN AF UNDERRETNINGSPLIGTIGE Det finansielle område Varehandel Betaling med andet end kontanter Auktionshandel Formidlere Spillevirksomhed Spillekasinoer Spilleindustrien i øvrigt 45

3 6 KAPITEL 4. REGULERINGENS INDHOLD Hvidvaskdefinitionen Underretningspligtens omfang Andre landes regulering Kriminalitetsformer Transaktionsbegrebets omfang Feedback Beskyttelse af den underrettende Anvendelse af hvidvaskoplysninger Videregivelsens formål Anvendelse af oplysningerne Videregivelsens indhold Kontrolprocedurer Straffebestemmelsen Registrering af vekselkontorer 83 KAPITEL 5. UDVALGETS LOVUDKAST MED BEMÆRKNINGER 87 BILAG 1: HVIDVASKDIREKTIVET BILAG 2: ÆNDRINGSDIREKTIVET TIL HVIDVASKDIREKTIVET 119 BILAG 3: HVIDVASKLOVEN 129 BILAG 4: UDDRAG AF SPILLEKASINOLOVEN 135 BILAG 5: HVIDVASKUNDERRETNINGER 1/ / BILAG 6: BILAG 3 TIL RAPPORTEN AF MARTS 1996 OM DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG TOLD&SKAT 143 BILAG 7: FATF''S 8 SPECIELLE REKOMMANDATIONER 149 BILAG 8: FATF''S 40 REKOMMANDATIONER 151

4 7 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmønstre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herunder i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivningen og den finansielle lovgivning skal behandles i denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række områder. Af andre spørgsmål, der kan behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og retsplejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om datakriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage. Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informationssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for.

5 8 Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Kontorchef Anne Kristine Axelsson Justitsministeriet (fra januar 2004) Afdelingschef Preben Bialas Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Landsdommer Bent Carlsen Dommerforeningen (til juli 1999) Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til december 1999) Politimesterforeningen (fra december 1999)

6 9 Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet (fra december 1998 til marts 2001) Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet (til oktober 1998) Fuldmægtig Helle Jahn Økonomi- og Erhvervsministeriet (fra august 1998) Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet (til januar 2004) Konsulent Claus Kargo Skatteministeriet (fra marts 2001) Statsadvokat Flemming Kjær Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra december 1999 til november 2000) Juridisk konsulent Christian Schmidt Klyhn Dansk Industri (fra september 2002) Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Juridisk direktør, advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR

7 10 Fuldmægtig Lisbeth Krener Økonomi- og Erhvervsministeriet (til august 1998) Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse Advokatrådet (til marts 1999) Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Advokat Jens Laursen Advokatrådet (fra februar 2002) Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen (fra juli 1999) Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomi- og Erhvervsministeriet Politimester Annemette Møller Politimesterforeningen (til december 1999) Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri (til september 2002) Advokat Erik Overgaard Advokatrådet (til februar 2002) Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet (fra november 2001)

8 11 Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet (fra marts 1999 til november 2001) Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra november 2000) Professor, lic. jur. Vagn Greve har været afskåret fra at deltage i de afgørende møder vedrørende denne betænkning og har anmodet om, at han derfor ikke betragtes som medafgiver. Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Vicestatsadvokat Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Birgitte Grønborg Juul Justitsministeriet (til marts 1998) Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet (fra marts 1998 til september 2003) Fuldmægtig Jeanie Mortensen Justitsministeriet (fra september 2003) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således:

9 12 Arbejdsgruppe 1 : Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2 : Straffeloven. (Formand : Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3 : Særlovgivningen. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4 : Rådgivere. (Formand : Lars Bo Langsted) Arbejdsgruppe 5 : Domsforhandling m.v. (Formand : Bent Carlsen (til juli 1999), Kaspar Linkis (fra juli 1999)) Arbejdsgruppe 6 : Datakriminalitet. (Formand : Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7 : Forskning. (Formand : Lars Bo Langsted) Udvalget har besluttet, at det afgiver delbetænkninger, når en emnekreds er færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kan gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skal behandles i flere arbejdsgrupper, og at en betænkning vedrørende samtlige af de i kommissoriet nævnte problemstillinger derfor først ville kunne foreligge på et meget senere tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I (betænkning nr. 1371/1999) vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt vedrørende hæleri og anden efterfølgende medvirken. Udvalgets forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ Delbetænkning II (betænkning nr. 1377/1999) vedrørende børnepornografi samt vedrørende IT-efterforskning. Udvalgets forslag vedrørende børnepornografi er gennemført ved lov nr. 441 af 31/ Udvalgets øvrige forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ og nr. 378 af 6/

10 13 Delbetænkning III (betænkning nr. 1379/1999) vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets forslag om reaktionspligt for revisorer ved viden om grov økonomisk kriminalitet er gennemført ved lov nr. 302 af 30/ om statsautoriserede og registrerede revisorer. Delbetænkning IV (betænkning nr. 1388/2000) vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning V (betænkning nr. 1396/2001) vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VI (betænkning nr. 1415/2002) vedrørende straffelovens 296 og 302. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VII (betænkning nr. 1416/2002) vedrørende forskning i økonomisk kriminalitet. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VIII (betænkning nr. 1417/2002) vedrørende IT-kriminalitet. Der er den 5/ fremsat lovforslag herom. Delbetænkning IX (betænkning nr. 1438/2004) vedrørende forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. Arbejdsgruppe 3 har ved behandlingen af spørgsmålet om hvidvasklovgivningen haft følgende medlemmer: Vicestatsadvokat Ulla Høg (formand) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Specialkonsulent Stig Andersen (til januar 2002) Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susanne Reinholdt Andersen (fra januar 2002) Told- og Skattestyrelsen Advokat Jakob S. Arrevad Advokatrådet Afdelingschef Kim Busck-Nielsen Finansrådet

11 14 Fuldmægtig Helle Jahn (fra august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed (fra august 1998) Foreningen af statsautoriserede revisorer Kontorchef Åse Kogsbøll (fra marts til november 1998) Forsikring og Pension Juridisk direktør, advokat Lau Kramer (fra august 1998) Foreningen Registrerede Revisorer FRR Fuldmægtig Lisbeth Krener (til august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vicestatsadvokat Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Kontorchef Kirsten Mandrup Finanstilsynet Chefkonsulent Camilla Neuenschwander (fra november 1998) Forsikring og Pension Fuldmægtig Lars Rothschild (til august 2001) Finanstilsynet Fuldmægtig Lis Waage (fra december 1998) Danmarks Nationalbank Endvidere har repræsentanter for Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark og Forsikringsmæglernes brancheforening deltaget i et møde med arbejdsgruppen i januar 1999 og orienteret om deres synspunkter. Sideløbende med arbejdsgruppens behandling af hvidvaskspørgsmålet og udarbejdelse af rapport derom er der foregået en behandling af hvidvaskspørgsmålet i EU-regi, og der er vedtaget et ændringsdirektiv til hvidvaskdirekti-vet. Arbejdsgruppens arbejde har afventet ændringsdirektivet.

12 15 De fleste bestemmelser heri er implementeret ved en ændring af hvidvaskloven i juni , der samtidig indeholdt ændringer vedrørende finansiering af terrorisme m.v. De faktiske oplysninger i denne betænkning er opdateret til udgangen af Resumé Betænkningen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for ændringer i hvidvasklovgivningen. I kapitel 2 gennemgås den nugældende hvidvaskregulering. I kapitel 3 behandles spørgsmålet om, hvorvidt yderligere personer og virksomheder bør omfattes af underretningspligten. Udvalget foreslår for så vidt angår det finansielle område, hvor bl.a. investeringsforeninger er omfattet af den nugældende regulering, at også investeringsforeningers administrationsselskaber bliver omfattet, da investeringsforeningerne kan vælge at overlade den daglige ledelse til disse. For så vidt angår varehandel for EUR eller derover foreslår udvalget, at reguleringen i et vist omfang også bør omfatte betalinger, der ikke sker med kontanter (fysiske penge), men med højværdivarer (f.eks. ædelmetaller, ædelstene, kunst, antikviteter, mønter eller frimærker). Udvalget finder, at ved siden af de allerede regulerede forhandlere bør også erhvervsmæssige formidlere (som f.eks. skibsmæglere, varemæglere, mellemmænd ved handler med kunst og antikviteter) omfattes. Endvidere foreslår udvalget, at ved siden af de allerede regulerede auktionsholdere bør også auktionsledere omfattes af reguleringen. På spilleområdet foreslår udvalget, at spillekasinoer medtages i hvidvaskloven. Spillekasinoer har allerede en vis hvidvaskregulering i lov om spillekasinoer, men de er nu medtaget i ændringsdirektivet til hvidvaskdirektivet og skal derfor have den samme regulering som de øvrige af direktivet omfattede virksomheder. I kapitel 4 behandles reguleringens indhold. 1 Lov nr. 422 af 6/

13 16 Udvalget foreslår, at hvidvaskdefinitionen tilpasses hæleribestemmelsen i straffelovens 290. For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken kriminalitet der skal underrettes om, finder udvalget, at den nuværende henvisning til straffeloven er uhensigtsmæssig og ikke helt harmonerer med de krav, der er eller senere vil være i henhold til ændringsdirektivet til hvidvaskdirektivet. Udvalget finder, at der skal være tale om udbytte fra strafbare forhold, der kan straffes med fængsel i over ét år. Udvalget finder endvidere, at der bør laves en lovbestemmelse om feedback til de underrettende. Udvalget finder, at oplysninger fra hvidvaskunderretninger bør kunne videregives til andre myndigheder efter de almindelige regler om udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder. Et mindretal finder, at alle oplysninger bør videregives til Told og Skat. Udvalgets flertal finder, at modtagne oplysninger bør kunne anvendes af den modtagende på samme måde som andre oplysninger, der tilgår myndigheden. Et mindretal finder, at oplysningerne kun bør kunne anvendes til efterforskningsmæssige formål. Udvalget finder endvidere, at hvidvaskunderretningen bør ekstraheres ved en videregivelse. Udvalget foreslår, at straffebestemmelsen ændres, således at der ikke kan straffes for overtrædelser, der begås ved simpel uagtsomhed. Udvalget finder endvidere, at der ved visse forsætlige særlig grove eller omfattende overtrædelser skal kunne straffes med fængsel indtil 6 måneder. Udvalget foreslår endvidere, at alle vekselkontorer registreres, samt at der etableres et vist tilsyn med, at de opfylder hvidvasklovens krav, lige som det er tilfældet med pengeoverførselsvirksomheder i dag. Kapitel 5 indeholder udvalgets forslag med bemærkninger.

14 17 KAPITEL 2 HVIDVASKREGULERINGEN I DAG 2.1. Internationale tiltag Spørgsmålet om en mere ensartet hvidvaskregulering har internationalt været behandlet fra to forskellige indfaldsvinkler. Strafferetligt har man opstillet krav om en kriminalisering af hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger i to væsentlige konventioner. Det drejer sig om Wienerkonventionen fra , der kræver narkotikahæleri kriminaliseret, og Strasbourgkonventionen fra , der som udgangspunkt kræver hvidvask af udbytte fra alle strafbare forhold kriminaliseret. 4 Senere er tilsvarende krav blevet indsat i alle større konventioner vedrørende specifikke former for kriminalitet, jfr. eksempelvis den 2. protokol til EUsvigskonventionen (1997), Europarådets korruptionskonvention (1999), FNkonventionen om grænseoverskridende organiseret kriminalitet (2000) og FN-konventionen om korruption (2003). Den anden indfaldsvinkel har været en regulering af de sektorer, der benyttes i hvidvaskprocessen (dvs. den proces, hvor midlernes oprindelse sløres), i første omgang med særlig fokuseren på finanssektoren, for at forsøge at forhindre, at hvidvask finder sted gennem traditionelle pengekanaler, jfr. nedenfor i afsnit om FATFs rekommandationer og EUs hvidvaskdirektiver. FN-konventionen om grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FNkonventionen om korruption omfatter også denne form for regulering. Området er senere udvidet til at omfatte andre erhverv, jfr. EUs ændringsdirektiv til hvidvaskdirektivet (2001) og FATFs reviderede rekommandationer (2003). 2 FN s konvention af 20/ imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Bekendtgørelse nr. 50 af 17/6 1993, Lovtidende C. 3 Europarådets konvention af 8/ om hvidvask, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold (også kaldt Hvidvaskkonventionen). Bekendtgørelse nr. 60 af 26/8 1999, Lovtidende C. 4 Se udvalgets betænkning nr. 1371/1999 om bl.a. hæleri og anden efterfølgende medvirken, s. 79 ff., om indholdet af disse konventioner.

15 Baselerklæringen I 1988 udfærdigede Baselkomitéen 5 den såkaldte Baselerklæring om forebyggelse af brug af banker til hvidvask, der bl.a. åbnede mulighed for, at politiet kunne underrettes FATFs rekommandationer I 1990 udfærdigede FATF 6 40 rekommandationer om hvidvask. Ud over kriminalisering af hvidvask af udbytte fra narkotikakriminalitet anbefaledes en yderligere kriminalisering, og der var rekommandationer om beslaglæggelse og konfiskation. En række af rekommandationerne vedrørte krav til finanssektoren vedrørende oplysninger om kunders identitet, opbevaring af disse ID-oplysninger samt transaktionsoplysninger i mindst 5 år, interne procedurer og uddannelse for at opdage hvidvask, ret eller pligt til at indgive underretning om hvidvask m.v. Desuden var der rekommandationer om internationalt samarbejde m.v. Disse 40 rekommandationer blev strammet op ved en revision, der afsluttedes i Bl.a. anbefales medlemslandene at kriminalisere hvidvask af udbytte fra alvorlig kriminalitet, der opfordres til overvejelse af at udvide hvidvaskreguleringen til andre erhverv end finanssektoren, og der anbefales en pligt til at underrette ved mistanke om hvidvask af udbytte. I oktober 2001 supplerede FATF de 40 rekommandationer med 8 specielle rekommandationer vedrørende finansiering af terrorisme. 7 De omfatter bl.a. at underrette om mistænkelige transaktioner i relation til terrorisme samt at udvide anvendelsesområdet for foranstaltninger mod hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme til også at omfatte alternative betalingssystemer og trådløse betalingsoverførsler. I juni 2003 blev de 40 rekommandationer igen revideret. 8 Bl.a. er kravene til, med hensyn til hvilke former for kriminalitet, hvidvask skal være krimina- 5 The Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices. 6 Financial Action Task Force on Money Laundering. 31 lande (Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hong Kong, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, USA og Østrig) samt EU-Kommissionen og GCC (the Gulf Cooperation Council) er medlemmer af FATF. 7 Jfr. bilag 7. 8 Jfr. bilag 8.

16 19 liseret, udvidet. Endvidere dækker rekommandationerne nu også kasinoer, ejendomsmæglere, forhandlere af ædelmetaller og -sten, revisorer, advokater, notarer, uafhængige juridiske professioner og trust and company service providers. En del af rekommandationerne er udvidet til også at dække finansiering af terrorisme. De nye rekommandationer må forventes at give anledning til nogle lovændringer, bl.a. vedrørende kundeidentifikation, der ikke er medtaget i denne betænkning. Danmark er blevet evalueret af FATF to gange. I den seneste evalueringsrapport fra februar bedømmes det danske system, ikke mindst set i relation til pengeinstitutter, positivt, og det anføres, at Danmark opfylder de 40 rekommandationer og synes at have implementeret dem rimeligt effektivt. I konklusionen i FATFs evalueringsrapport nævnes nogle områder, der kan forbedres. Det fremhæves vedrørende retshåndhævelsesområdet, at der mangler statistiske oplysninger, særligt vedrørende konfiskation og internationalt samarbejde. Desuden fremhæves behovet for at kunne give yderligere feedback. Endvidere anføres, at omfanget og den sofistikerede form af moderne hvidvask kræver effektiv lovgivning, og der anbefales trods de danske myndigheders modstående vurdering en særlig straffebestemmelse om hvidvask, der delvis bruger den danske hvidvasklovs definition. Spørgsmålet om ændret straffelovgivning er behandlet i udvalgets delbetænkning I 10, hvor det blev foreslået at ændre hæleribestemmelserne til en bestemmelse omfattende udbytte fra alle strafbare forhold. Denne ændring er gennemført med virkning fra 1/ (straffelovens 290). Vedrørende de sektorer, der skal give underretninger, nævnes, at yderligere uddannelse og træning kombineret med bedre feedback vil betyde bedre resultater både i banksektoren og andre sektorer. Det fremhæves, at fremskridtene uden for banksektoren har været mere langsomme, og at Finanstilsynet burde være mere aktiv med at kontrollere overholdelsen af hvidvaskreglerne i andre finansielle institutter end pengeinstitutter. Derudover anbefales, at de regler, der gælder for vekselkontorer og kasinoer, tages op til overvejelse, og at anvendelse af hvidvasklovgivningen på finansielle forretninger ( financial businesses ) udført af professionelle som advokater og revisorer overvejes. 9 Med baggrund i en evaluering i oktober Betænkning nr. 1371/1999 om bl. a. hæleri og anden efterfølgende medvirken.

17 EUs hvidvaskdirektiver Personkredsen Ved EUs hvidvaskdirektiv fra blev der fastsat regler, der stort set svarede til FATFs rekommandationer for så vidt angår finanssektoren, men med en egentlig pligt til at underrette ved mistanke om hvidvask. Endvidere indsattes i direktivets artikel 12 følgende bestemmelse: Medlemsstaterne drager omsorg for at udvide samtlige eller en del af dette direktivs bestemmelser til ud over de kredit- og finansieringsinstitutter, der er nævnt i artikel 1, at omfatte andre erhverv og kategorier af virksomheder, som udøver aktiviteter, der særlig vil kunne udnyttes til hvidvaskning af penge. Kommissionen omtalte drøftelserne i EUs kontaktudvalg under hvidvaskdirektivet om udvidelse til særlige erhvervsområder allerede i marts 1995 i sin første rapport 13 til Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet udtrykte bl.a. ønske om fortsatte drøftelser med henblik på en mere koordineret direktivanvendelse ved ikke-finansielle virksomheder. Parlamentet gav udtryk for, at det ønskede, at direktivet skulle ændres, så det direkte dækkede de udsatte erhverv. Kommissionen udfærdigede den 1/ sin anden rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af hvidvaskdirektivet. 14 Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder afgav den 26/ betænkning vedrørende Kommissionens 2. rapport. Betænkningen blev godkendt af Parlamentet den 9/ I betænkningen blev Kommissionen opfordret til at ændre hvidvaskdirektivet. Det anførtes, at et nyt direktiv burde omfatte faggrupper, som risikerer at blive involveret i eller udnyttet i forbindelse med hvidvask af penge, som f.eks. ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionsledere, kasinoer, vekselkontorer, pengetransportvirksomheder, notarer, advokater, skatterådgivere og revisorer. Det anførtes endvidere, at direktivet burde omfatte foranstaltninger, der tager sigte på at sikre, at de lovkrav, der gælder for finanssektoren i ordets bredeste 11 Jfr. bilag 1 og Rådets direktiv af 10/ om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF). 13 KOM(1995) 54 endelig udg. 14 KOM(1998) 401 endelig udg.

18 21 betydning 15, er de samme inden for alle dele af denne sektor, og at de økonomiske aktørers konkurrenceevne i praksis påvirkes på samme måde. Kommissionen foreslog den 14/ en ændring af hvidvaskdirektivet. 16 Der blev den 4/ vedtaget en ændring af EUs hvidvaskdirektiv 17 med implementeringsfrist den 15/ Direktivet omfatter herefter udover kredit- og finansieringsinstitutter følgende juridiske eller fysiske personer i udøvelsen af deres hverv: 18 1) revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere 2) ejendomsmæglere 3) notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, når de deltager, enten a) ved bistand i planlægningen eller udførelsen af transaktioner for deres klienter i forbindelse med: i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver iii) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af selskaber v) oprettelse, drift eller ledelse af investeringsforeninger, selskaber eller lignende strukturer b) eller ved på deres klients vegne og for dennes regning at foretage en hvilken som helst finansiel transaktion eller transaktion vedrørende fast ejendom 4) forhandlere af genstande af høj værdi, såsom ædelstene eller metaller eller af kunst, og auktionsholdere, når der betales kontant og med et beløb på EUR eller derover 5) kasinoer. Der er stadig pligt efter artikel 12 til at udvide til andre områder, der særligt kan udnyttes til hvidvask. 15 Det fremgår ikke, hvad dette udtryk dækker, men det nævnes bl.a. i begrundelsen for beslutningsforslaget, at det er uklart, om kollektiv investering i værdipapirer (dvs. investering via investeringsforeninger) formelt og faktisk er dækket af hvidvaskdirektivet, og at det er uklart, om investeringsservice er omfattet. 16 KOM(1999) 352 endelig udg. 17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 4/ (2001/97/EF). EFT 2001 L 344/ Nogle af de øvrige ændringer er anført i de relevante afsnit i betænkningen.

19 22 Kommissionen forventes at fremsætte forslag til et nyt hvidvaskdirektiv i juni 2004 især med henblik på at sikre, at nogle af de nye FATF-rekommandationer implementeres ensartet i medlemsstaterne. FATFs specielle rekommandation VII om kundeoplysninger ved elektroniske pengeoverførsler 19 forventes indarbejdet i et direktiv eller en forordning om betalingsservicevirksomhed Direktivernes hvidvaskbegreb I artikel 1 i hvidvaskdirektivet fra 1991 blev hvidvask defineret som: - konvertering eller overførsel af formuegoder vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf - fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, placering eller bevægelser eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling - erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling - medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående punkter, medvirken med henblik på at begå den nævnte handling, forsøg på at begå den, det at hjælpe, tilskynde eller råde nogen til at begå den eller det at lette gennemførelsen heraf. Det nævntes tillige, at der også forelå hvidvask, når de handlinger, formuegoderne hidrørte fra, havde fundet sted i et andet land. Begrebet kriminel handling var i 1991-direktivet defineret således: En lovovertrædelse som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a) i Wienerkonventionen samt enhver anden kriminel handling, der er defineret som sådan af hver enkelt medlemsstat med henblik på dette direktiv. Den nævnte bestemmelse i Wienerkonventionenen vedrører narkotikakriminalitet. Vedrørende udvidelse til andre områder siges i præamblen til 1991-direktivet: Da fænomenet hvidvaskning af penge imidlertid ikke blot vedrører det økonomiske udbytte af kriminelle handlinger i forbindelse med narkotika- 19 Jfr. bilag 7.

20 23 handel, men også det økonomiske udbytte af andre former for kriminelle handlinger (som f.eks. organiseret kriminalitet og terrorisme), er det vigtigt, at medlemsstaterne i henhold til deres lovgivning udvider dette direktivs virkninger til også at omfatte det økonomiske udbytte af sådanne handlinger, når dette må formodes at kunne give anledning til hvidvaskningstransaktioner, der berettiger til straf. Ændringsdirektivet fra 2001 indeholder følgende definition på begrebet kriminel handling : kriminel handling : enhver form for kriminel deltagelse i en alvorlig lovovertrædelse. Alvorlige lovovertrædelser er som minimum: enhver af de lovovertrædelser, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i Wienerkonventionen kriminelle organisationers handlinger som defineret i artikel 1 i fælles aktion 98/733/RIA 20 svig som defineret i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 21, i det mindste i grove tilfælde bestikkelse en lovovertrædelse, der kan give betydeligt udbytte, og som kan medføre en streng frihedsstraf efter medlemsstatens straffelovgivning. Medlemsstaterne kan udpege en hvilken som helst anden lovovertrædelse som en kriminel handling med henblik på dette direktiv. Ifølge Rådets erklæring af 25/ er medlemsstaterne enige om, at alle strafbare handlinger i forbindelse med finansiering af terrorisme udgør en grov overtrædelse i direktivets betydning. Det, der herefter som minimum skal være omfattet, er således: 1. Enhver form for narkotikakriminalitet. 2. Kriminelle organisationers handlinger som defineret i artikel 1 i fælles aktion af 21/ (98/733/RIA). Artikel 1 har følgende ordlyd: I denne fælles aktion forstås ved en kriminel organisation en struktureret sammenslutning af en vis varighed, bestående af mere end to personer, som handler i forening med henblik på at begå strafbare handlinger, som kan med- 20 Fælles aktion af 21/ vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisation i Den Eu-ropæiske Unions medlemsstater. EFT 1998 L 351/1. 21 EFT 1995 C 316/48.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

1. Lovens titel ændres til: lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

1. Lovens titel ændres til: lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge 1 (Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande) 4. december

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

retsinformation.dk /1 LSF 47

retsinformation.dk /1 LSF 47 Page 1 of 63 2005/1 LSF 47 Offentliggørelsesdato: 09-11-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Sagsforløb 2005/1 LF 47 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts Forslag.

2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts Forslag. 2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme LOV nr 117 af 27/02/2006 som ændret ved lov nr. 542 af 8. juni 2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 25 PROTOKOL UDARBEJDET PÅ GRUNDLAG AF ARTIKEL 43, STK. 1, I KONVENTIONEN OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK POLITIENHED

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3435 - økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser

Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. Delbetænkning IX afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1438 København 2004 5 DELBETÆNKNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

FINANSTILSYNETS VEJLEDNING. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

FINANSTILSYNETS VEJLEDNING. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme FINANSTILSYNETS VEJLEDNING Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2698 - Økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2005 F12 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 5a: Forordning vedr. oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsel

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

06-10-2011. Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af. udbytte og finansiering af terrorisme. Indledning

06-10-2011. Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af. udbytte og finansiering af terrorisme. Indledning Page 1 of 79 Oversigt (indholdsfortegnelse) VEJ nr 9462 af 30/09/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-10-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Bilag 1 Indholdsfortegnelse Senere ændringer

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 104 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0246 Dok.: HHM40328 Besvarelse af spørgsmål nr. 104 af 2. maj 2006 fra

Læs mere