Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet"

Transkript

1 Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr København 2004

2 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 15 KAPITEL 2. HVIDVASKREGULERINGEN I DAG Internationale tiltag Baselerklæringen FATFs rekommandationer EUs hvidvaskdirektiver Personkredsen Direktivernes hvidvaskbegreb Dansk lovgivning Hvidvaskloven Spillekasinoloven 33 KAPITEL 3. KREDSEN AF UNDERRETNINGSPLIGTIGE Det finansielle område Varehandel Betaling med andet end kontanter Auktionshandel Formidlere Spillevirksomhed Spillekasinoer Spilleindustrien i øvrigt 45

3 6 KAPITEL 4. REGULERINGENS INDHOLD Hvidvaskdefinitionen Underretningspligtens omfang Andre landes regulering Kriminalitetsformer Transaktionsbegrebets omfang Feedback Beskyttelse af den underrettende Anvendelse af hvidvaskoplysninger Videregivelsens formål Anvendelse af oplysningerne Videregivelsens indhold Kontrolprocedurer Straffebestemmelsen Registrering af vekselkontorer 83 KAPITEL 5. UDVALGETS LOVUDKAST MED BEMÆRKNINGER 87 BILAG 1: HVIDVASKDIREKTIVET BILAG 2: ÆNDRINGSDIREKTIVET TIL HVIDVASKDIREKTIVET 119 BILAG 3: HVIDVASKLOVEN 129 BILAG 4: UDDRAG AF SPILLEKASINOLOVEN 135 BILAG 5: HVIDVASKUNDERRETNINGER 1/ / BILAG 6: BILAG 3 TIL RAPPORTEN AF MARTS 1996 OM DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG TOLD&SKAT 143 BILAG 7: FATF''S 8 SPECIELLE REKOMMANDATIONER 149 BILAG 8: FATF''S 40 REKOMMANDATIONER 151

4 7 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmønstre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herunder i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivningen og den finansielle lovgivning skal behandles i denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række områder. Af andre spørgsmål, der kan behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og retsplejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om datakriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage. Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informationssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for.

5 8 Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Kontorchef Anne Kristine Axelsson Justitsministeriet (fra januar 2004) Afdelingschef Preben Bialas Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Landsdommer Bent Carlsen Dommerforeningen (til juli 1999) Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til december 1999) Politimesterforeningen (fra december 1999)

6 9 Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet (fra december 1998 til marts 2001) Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet (til oktober 1998) Fuldmægtig Helle Jahn Økonomi- og Erhvervsministeriet (fra august 1998) Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet (til januar 2004) Konsulent Claus Kargo Skatteministeriet (fra marts 2001) Statsadvokat Flemming Kjær Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra december 1999 til november 2000) Juridisk konsulent Christian Schmidt Klyhn Dansk Industri (fra september 2002) Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Juridisk direktør, advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR

7 10 Fuldmægtig Lisbeth Krener Økonomi- og Erhvervsministeriet (til august 1998) Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse Advokatrådet (til marts 1999) Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Advokat Jens Laursen Advokatrådet (fra februar 2002) Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen (fra juli 1999) Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomi- og Erhvervsministeriet Politimester Annemette Møller Politimesterforeningen (til december 1999) Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri (til september 2002) Advokat Erik Overgaard Advokatrådet (til februar 2002) Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet (fra november 2001)

8 11 Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet (fra marts 1999 til november 2001) Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra november 2000) Professor, lic. jur. Vagn Greve har været afskåret fra at deltage i de afgørende møder vedrørende denne betænkning og har anmodet om, at han derfor ikke betragtes som medafgiver. Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Vicestatsadvokat Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Birgitte Grønborg Juul Justitsministeriet (til marts 1998) Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet (fra marts 1998 til september 2003) Fuldmægtig Jeanie Mortensen Justitsministeriet (fra september 2003) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således:

9 12 Arbejdsgruppe 1 : Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2 : Straffeloven. (Formand : Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3 : Særlovgivningen. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4 : Rådgivere. (Formand : Lars Bo Langsted) Arbejdsgruppe 5 : Domsforhandling m.v. (Formand : Bent Carlsen (til juli 1999), Kaspar Linkis (fra juli 1999)) Arbejdsgruppe 6 : Datakriminalitet. (Formand : Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7 : Forskning. (Formand : Lars Bo Langsted) Udvalget har besluttet, at det afgiver delbetænkninger, når en emnekreds er færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kan gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skal behandles i flere arbejdsgrupper, og at en betænkning vedrørende samtlige af de i kommissoriet nævnte problemstillinger derfor først ville kunne foreligge på et meget senere tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I (betænkning nr. 1371/1999) vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt vedrørende hæleri og anden efterfølgende medvirken. Udvalgets forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ Delbetænkning II (betænkning nr. 1377/1999) vedrørende børnepornografi samt vedrørende IT-efterforskning. Udvalgets forslag vedrørende børnepornografi er gennemført ved lov nr. 441 af 31/ Udvalgets øvrige forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ og nr. 378 af 6/

10 13 Delbetænkning III (betænkning nr. 1379/1999) vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets forslag om reaktionspligt for revisorer ved viden om grov økonomisk kriminalitet er gennemført ved lov nr. 302 af 30/ om statsautoriserede og registrerede revisorer. Delbetænkning IV (betænkning nr. 1388/2000) vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning V (betænkning nr. 1396/2001) vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VI (betænkning nr. 1415/2002) vedrørende straffelovens 296 og 302. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VII (betænkning nr. 1416/2002) vedrørende forskning i økonomisk kriminalitet. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VIII (betænkning nr. 1417/2002) vedrørende IT-kriminalitet. Der er den 5/ fremsat lovforslag herom. Delbetænkning IX (betænkning nr. 1438/2004) vedrørende forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. Arbejdsgruppe 3 har ved behandlingen af spørgsmålet om hvidvasklovgivningen haft følgende medlemmer: Vicestatsadvokat Ulla Høg (formand) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Specialkonsulent Stig Andersen (til januar 2002) Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susanne Reinholdt Andersen (fra januar 2002) Told- og Skattestyrelsen Advokat Jakob S. Arrevad Advokatrådet Afdelingschef Kim Busck-Nielsen Finansrådet

11 14 Fuldmægtig Helle Jahn (fra august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed (fra august 1998) Foreningen af statsautoriserede revisorer Kontorchef Åse Kogsbøll (fra marts til november 1998) Forsikring og Pension Juridisk direktør, advokat Lau Kramer (fra august 1998) Foreningen Registrerede Revisorer FRR Fuldmægtig Lisbeth Krener (til august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vicestatsadvokat Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Kontorchef Kirsten Mandrup Finanstilsynet Chefkonsulent Camilla Neuenschwander (fra november 1998) Forsikring og Pension Fuldmægtig Lars Rothschild (til august 2001) Finanstilsynet Fuldmægtig Lis Waage (fra december 1998) Danmarks Nationalbank Endvidere har repræsentanter for Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikringsmæglerforeningen i Danmark og Forsikringsmæglernes brancheforening deltaget i et møde med arbejdsgruppen i januar 1999 og orienteret om deres synspunkter. Sideløbende med arbejdsgruppens behandling af hvidvaskspørgsmålet og udarbejdelse af rapport derom er der foregået en behandling af hvidvaskspørgsmålet i EU-regi, og der er vedtaget et ændringsdirektiv til hvidvaskdirekti-vet. Arbejdsgruppens arbejde har afventet ændringsdirektivet.

12 15 De fleste bestemmelser heri er implementeret ved en ændring af hvidvaskloven i juni , der samtidig indeholdt ændringer vedrørende finansiering af terrorisme m.v. De faktiske oplysninger i denne betænkning er opdateret til udgangen af Resumé Betænkningen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for ændringer i hvidvasklovgivningen. I kapitel 2 gennemgås den nugældende hvidvaskregulering. I kapitel 3 behandles spørgsmålet om, hvorvidt yderligere personer og virksomheder bør omfattes af underretningspligten. Udvalget foreslår for så vidt angår det finansielle område, hvor bl.a. investeringsforeninger er omfattet af den nugældende regulering, at også investeringsforeningers administrationsselskaber bliver omfattet, da investeringsforeningerne kan vælge at overlade den daglige ledelse til disse. For så vidt angår varehandel for EUR eller derover foreslår udvalget, at reguleringen i et vist omfang også bør omfatte betalinger, der ikke sker med kontanter (fysiske penge), men med højværdivarer (f.eks. ædelmetaller, ædelstene, kunst, antikviteter, mønter eller frimærker). Udvalget finder, at ved siden af de allerede regulerede forhandlere bør også erhvervsmæssige formidlere (som f.eks. skibsmæglere, varemæglere, mellemmænd ved handler med kunst og antikviteter) omfattes. Endvidere foreslår udvalget, at ved siden af de allerede regulerede auktionsholdere bør også auktionsledere omfattes af reguleringen. På spilleområdet foreslår udvalget, at spillekasinoer medtages i hvidvaskloven. Spillekasinoer har allerede en vis hvidvaskregulering i lov om spillekasinoer, men de er nu medtaget i ændringsdirektivet til hvidvaskdirektivet og skal derfor have den samme regulering som de øvrige af direktivet omfattede virksomheder. I kapitel 4 behandles reguleringens indhold. 1 Lov nr. 422 af 6/

13 16 Udvalget foreslår, at hvidvaskdefinitionen tilpasses hæleribestemmelsen i straffelovens 290. For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken kriminalitet der skal underrettes om, finder udvalget, at den nuværende henvisning til straffeloven er uhensigtsmæssig og ikke helt harmonerer med de krav, der er eller senere vil være i henhold til ændringsdirektivet til hvidvaskdirektivet. Udvalget finder, at der skal være tale om udbytte fra strafbare forhold, der kan straffes med fængsel i over ét år. Udvalget finder endvidere, at der bør laves en lovbestemmelse om feedback til de underrettende. Udvalget finder, at oplysninger fra hvidvaskunderretninger bør kunne videregives til andre myndigheder efter de almindelige regler om udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder. Et mindretal finder, at alle oplysninger bør videregives til Told og Skat. Udvalgets flertal finder, at modtagne oplysninger bør kunne anvendes af den modtagende på samme måde som andre oplysninger, der tilgår myndigheden. Et mindretal finder, at oplysningerne kun bør kunne anvendes til efterforskningsmæssige formål. Udvalget finder endvidere, at hvidvaskunderretningen bør ekstraheres ved en videregivelse. Udvalget foreslår, at straffebestemmelsen ændres, således at der ikke kan straffes for overtrædelser, der begås ved simpel uagtsomhed. Udvalget finder endvidere, at der ved visse forsætlige særlig grove eller omfattende overtrædelser skal kunne straffes med fængsel indtil 6 måneder. Udvalget foreslår endvidere, at alle vekselkontorer registreres, samt at der etableres et vist tilsyn med, at de opfylder hvidvasklovens krav, lige som det er tilfældet med pengeoverførselsvirksomheder i dag. Kapitel 5 indeholder udvalgets forslag med bemærkninger.

14 17 KAPITEL 2 HVIDVASKREGULERINGEN I DAG 2.1. Internationale tiltag Spørgsmålet om en mere ensartet hvidvaskregulering har internationalt været behandlet fra to forskellige indfaldsvinkler. Strafferetligt har man opstillet krav om en kriminalisering af hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger i to væsentlige konventioner. Det drejer sig om Wienerkonventionen fra , der kræver narkotikahæleri kriminaliseret, og Strasbourgkonventionen fra , der som udgangspunkt kræver hvidvask af udbytte fra alle strafbare forhold kriminaliseret. 4 Senere er tilsvarende krav blevet indsat i alle større konventioner vedrørende specifikke former for kriminalitet, jfr. eksempelvis den 2. protokol til EUsvigskonventionen (1997), Europarådets korruptionskonvention (1999), FNkonventionen om grænseoverskridende organiseret kriminalitet (2000) og FN-konventionen om korruption (2003). Den anden indfaldsvinkel har været en regulering af de sektorer, der benyttes i hvidvaskprocessen (dvs. den proces, hvor midlernes oprindelse sløres), i første omgang med særlig fokuseren på finanssektoren, for at forsøge at forhindre, at hvidvask finder sted gennem traditionelle pengekanaler, jfr. nedenfor i afsnit om FATFs rekommandationer og EUs hvidvaskdirektiver. FN-konventionen om grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FNkonventionen om korruption omfatter også denne form for regulering. Området er senere udvidet til at omfatte andre erhverv, jfr. EUs ændringsdirektiv til hvidvaskdirektivet (2001) og FATFs reviderede rekommandationer (2003). 2 FN s konvention af 20/ imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Bekendtgørelse nr. 50 af 17/6 1993, Lovtidende C. 3 Europarådets konvention af 8/ om hvidvask, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold (også kaldt Hvidvaskkonventionen). Bekendtgørelse nr. 60 af 26/8 1999, Lovtidende C. 4 Se udvalgets betænkning nr. 1371/1999 om bl.a. hæleri og anden efterfølgende medvirken, s. 79 ff., om indholdet af disse konventioner.

15 Baselerklæringen I 1988 udfærdigede Baselkomitéen 5 den såkaldte Baselerklæring om forebyggelse af brug af banker til hvidvask, der bl.a. åbnede mulighed for, at politiet kunne underrettes FATFs rekommandationer I 1990 udfærdigede FATF 6 40 rekommandationer om hvidvask. Ud over kriminalisering af hvidvask af udbytte fra narkotikakriminalitet anbefaledes en yderligere kriminalisering, og der var rekommandationer om beslaglæggelse og konfiskation. En række af rekommandationerne vedrørte krav til finanssektoren vedrørende oplysninger om kunders identitet, opbevaring af disse ID-oplysninger samt transaktionsoplysninger i mindst 5 år, interne procedurer og uddannelse for at opdage hvidvask, ret eller pligt til at indgive underretning om hvidvask m.v. Desuden var der rekommandationer om internationalt samarbejde m.v. Disse 40 rekommandationer blev strammet op ved en revision, der afsluttedes i Bl.a. anbefales medlemslandene at kriminalisere hvidvask af udbytte fra alvorlig kriminalitet, der opfordres til overvejelse af at udvide hvidvaskreguleringen til andre erhverv end finanssektoren, og der anbefales en pligt til at underrette ved mistanke om hvidvask af udbytte. I oktober 2001 supplerede FATF de 40 rekommandationer med 8 specielle rekommandationer vedrørende finansiering af terrorisme. 7 De omfatter bl.a. at underrette om mistænkelige transaktioner i relation til terrorisme samt at udvide anvendelsesområdet for foranstaltninger mod hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme til også at omfatte alternative betalingssystemer og trådløse betalingsoverførsler. I juni 2003 blev de 40 rekommandationer igen revideret. 8 Bl.a. er kravene til, med hensyn til hvilke former for kriminalitet, hvidvask skal være krimina- 5 The Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices. 6 Financial Action Task Force on Money Laundering. 31 lande (Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hong Kong, Irland, Island, Italien, Japan, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, USA og Østrig) samt EU-Kommissionen og GCC (the Gulf Cooperation Council) er medlemmer af FATF. 7 Jfr. bilag 7. 8 Jfr. bilag 8.

16 19 liseret, udvidet. Endvidere dækker rekommandationerne nu også kasinoer, ejendomsmæglere, forhandlere af ædelmetaller og -sten, revisorer, advokater, notarer, uafhængige juridiske professioner og trust and company service providers. En del af rekommandationerne er udvidet til også at dække finansiering af terrorisme. De nye rekommandationer må forventes at give anledning til nogle lovændringer, bl.a. vedrørende kundeidentifikation, der ikke er medtaget i denne betænkning. Danmark er blevet evalueret af FATF to gange. I den seneste evalueringsrapport fra februar bedømmes det danske system, ikke mindst set i relation til pengeinstitutter, positivt, og det anføres, at Danmark opfylder de 40 rekommandationer og synes at have implementeret dem rimeligt effektivt. I konklusionen i FATFs evalueringsrapport nævnes nogle områder, der kan forbedres. Det fremhæves vedrørende retshåndhævelsesområdet, at der mangler statistiske oplysninger, særligt vedrørende konfiskation og internationalt samarbejde. Desuden fremhæves behovet for at kunne give yderligere feedback. Endvidere anføres, at omfanget og den sofistikerede form af moderne hvidvask kræver effektiv lovgivning, og der anbefales trods de danske myndigheders modstående vurdering en særlig straffebestemmelse om hvidvask, der delvis bruger den danske hvidvasklovs definition. Spørgsmålet om ændret straffelovgivning er behandlet i udvalgets delbetænkning I 10, hvor det blev foreslået at ændre hæleribestemmelserne til en bestemmelse omfattende udbytte fra alle strafbare forhold. Denne ændring er gennemført med virkning fra 1/ (straffelovens 290). Vedrørende de sektorer, der skal give underretninger, nævnes, at yderligere uddannelse og træning kombineret med bedre feedback vil betyde bedre resultater både i banksektoren og andre sektorer. Det fremhæves, at fremskridtene uden for banksektoren har været mere langsomme, og at Finanstilsynet burde være mere aktiv med at kontrollere overholdelsen af hvidvaskreglerne i andre finansielle institutter end pengeinstitutter. Derudover anbefales, at de regler, der gælder for vekselkontorer og kasinoer, tages op til overvejelse, og at anvendelse af hvidvasklovgivningen på finansielle forretninger ( financial businesses ) udført af professionelle som advokater og revisorer overvejes. 9 Med baggrund i en evaluering i oktober Betænkning nr. 1371/1999 om bl. a. hæleri og anden efterfølgende medvirken.

17 EUs hvidvaskdirektiver Personkredsen Ved EUs hvidvaskdirektiv fra blev der fastsat regler, der stort set svarede til FATFs rekommandationer for så vidt angår finanssektoren, men med en egentlig pligt til at underrette ved mistanke om hvidvask. Endvidere indsattes i direktivets artikel 12 følgende bestemmelse: Medlemsstaterne drager omsorg for at udvide samtlige eller en del af dette direktivs bestemmelser til ud over de kredit- og finansieringsinstitutter, der er nævnt i artikel 1, at omfatte andre erhverv og kategorier af virksomheder, som udøver aktiviteter, der særlig vil kunne udnyttes til hvidvaskning af penge. Kommissionen omtalte drøftelserne i EUs kontaktudvalg under hvidvaskdirektivet om udvidelse til særlige erhvervsområder allerede i marts 1995 i sin første rapport 13 til Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet udtrykte bl.a. ønske om fortsatte drøftelser med henblik på en mere koordineret direktivanvendelse ved ikke-finansielle virksomheder. Parlamentet gav udtryk for, at det ønskede, at direktivet skulle ændres, så det direkte dækkede de udsatte erhverv. Kommissionen udfærdigede den 1/ sin anden rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af hvidvaskdirektivet. 14 Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder afgav den 26/ betænkning vedrørende Kommissionens 2. rapport. Betænkningen blev godkendt af Parlamentet den 9/ I betænkningen blev Kommissionen opfordret til at ændre hvidvaskdirektivet. Det anførtes, at et nyt direktiv burde omfatte faggrupper, som risikerer at blive involveret i eller udnyttet i forbindelse med hvidvask af penge, som f.eks. ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionsledere, kasinoer, vekselkontorer, pengetransportvirksomheder, notarer, advokater, skatterådgivere og revisorer. Det anførtes endvidere, at direktivet burde omfatte foranstaltninger, der tager sigte på at sikre, at de lovkrav, der gælder for finanssektoren i ordets bredeste 11 Jfr. bilag 1 og Rådets direktiv af 10/ om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (91/308/EØF). 13 KOM(1995) 54 endelig udg. 14 KOM(1998) 401 endelig udg.

18 21 betydning 15, er de samme inden for alle dele af denne sektor, og at de økonomiske aktørers konkurrenceevne i praksis påvirkes på samme måde. Kommissionen foreslog den 14/ en ændring af hvidvaskdirektivet. 16 Der blev den 4/ vedtaget en ændring af EUs hvidvaskdirektiv 17 med implementeringsfrist den 15/ Direktivet omfatter herefter udover kredit- og finansieringsinstitutter følgende juridiske eller fysiske personer i udøvelsen af deres hverv: 18 1) revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere 2) ejendomsmæglere 3) notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, når de deltager, enten a) ved bistand i planlægningen eller udførelsen af transaktioner for deres klienter i forbindelse med: i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver iii) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af selskaber v) oprettelse, drift eller ledelse af investeringsforeninger, selskaber eller lignende strukturer b) eller ved på deres klients vegne og for dennes regning at foretage en hvilken som helst finansiel transaktion eller transaktion vedrørende fast ejendom 4) forhandlere af genstande af høj værdi, såsom ædelstene eller metaller eller af kunst, og auktionsholdere, når der betales kontant og med et beløb på EUR eller derover 5) kasinoer. Der er stadig pligt efter artikel 12 til at udvide til andre områder, der særligt kan udnyttes til hvidvask. 15 Det fremgår ikke, hvad dette udtryk dækker, men det nævnes bl.a. i begrundelsen for beslutningsforslaget, at det er uklart, om kollektiv investering i værdipapirer (dvs. investering via investeringsforeninger) formelt og faktisk er dækket af hvidvaskdirektivet, og at det er uklart, om investeringsservice er omfattet. 16 KOM(1999) 352 endelig udg. 17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 4/ (2001/97/EF). EFT 2001 L 344/ Nogle af de øvrige ændringer er anført i de relevante afsnit i betænkningen.

19 22 Kommissionen forventes at fremsætte forslag til et nyt hvidvaskdirektiv i juni 2004 især med henblik på at sikre, at nogle af de nye FATF-rekommandationer implementeres ensartet i medlemsstaterne. FATFs specielle rekommandation VII om kundeoplysninger ved elektroniske pengeoverførsler 19 forventes indarbejdet i et direktiv eller en forordning om betalingsservicevirksomhed Direktivernes hvidvaskbegreb I artikel 1 i hvidvaskdirektivet fra 1991 blev hvidvask defineret som: - konvertering eller overførsel af formuegoder vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf - fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, placering eller bevægelser eller af den egentlige ejendomsret til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling - erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder, at de hidrører fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling - medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående punkter, medvirken med henblik på at begå den nævnte handling, forsøg på at begå den, det at hjælpe, tilskynde eller råde nogen til at begå den eller det at lette gennemførelsen heraf. Det nævntes tillige, at der også forelå hvidvask, når de handlinger, formuegoderne hidrørte fra, havde fundet sted i et andet land. Begrebet kriminel handling var i 1991-direktivet defineret således: En lovovertrædelse som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a) i Wienerkonventionen samt enhver anden kriminel handling, der er defineret som sådan af hver enkelt medlemsstat med henblik på dette direktiv. Den nævnte bestemmelse i Wienerkonventionenen vedrører narkotikakriminalitet. Vedrørende udvidelse til andre områder siges i præamblen til 1991-direktivet: Da fænomenet hvidvaskning af penge imidlertid ikke blot vedrører det økonomiske udbytte af kriminelle handlinger i forbindelse med narkotika- 19 Jfr. bilag 7.

20 23 handel, men også det økonomiske udbytte af andre former for kriminelle handlinger (som f.eks. organiseret kriminalitet og terrorisme), er det vigtigt, at medlemsstaterne i henhold til deres lovgivning udvider dette direktivs virkninger til også at omfatte det økonomiske udbytte af sådanne handlinger, når dette må formodes at kunne give anledning til hvidvaskningstransaktioner, der berettiger til straf. Ændringsdirektivet fra 2001 indeholder følgende definition på begrebet kriminel handling : kriminel handling : enhver form for kriminel deltagelse i en alvorlig lovovertrædelse. Alvorlige lovovertrædelser er som minimum: enhver af de lovovertrædelser, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i Wienerkonventionen kriminelle organisationers handlinger som defineret i artikel 1 i fælles aktion 98/733/RIA 20 svig som defineret i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 21, i det mindste i grove tilfælde bestikkelse en lovovertrædelse, der kan give betydeligt udbytte, og som kan medføre en streng frihedsstraf efter medlemsstatens straffelovgivning. Medlemsstaterne kan udpege en hvilken som helst anden lovovertrædelse som en kriminel handling med henblik på dette direktiv. Ifølge Rådets erklæring af 25/ er medlemsstaterne enige om, at alle strafbare handlinger i forbindelse med finansiering af terrorisme udgør en grov overtrædelse i direktivets betydning. Det, der herefter som minimum skal være omfattet, er således: 1. Enhver form for narkotikakriminalitet. 2. Kriminelle organisationers handlinger som defineret i artikel 1 i fælles aktion af 21/ (98/733/RIA). Artikel 1 har følgende ordlyd: I denne fælles aktion forstås ved en kriminel organisation en struktureret sammenslutning af en vis varighed, bestående af mere end to personer, som handler i forening med henblik på at begå strafbare handlinger, som kan med- 20 Fælles aktion af 21/ vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om at gøre det strafbart at deltage i en kriminel organisation i Den Eu-ropæiske Unions medlemsstater. EFT 1998 L 351/1. 21 EFT 1995 C 316/48.

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10 Fremsat den 13. januar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Vejledning om indefrysning

Vejledning om indefrysning Vejledning om indefrysning Offentliggjort 1. maj 2008 Opdateret 11-12-2014 Vejledning om finansielle sanktioner 1. Indledning... 4 1.1 Forkortelser... 5 1.2 Hvad er sanktioner... 5 1.3 Finansielle sanktioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere