Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning"

Transkript

1

2 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre adgang til frit valg af tvkanaler, medmindre markedet løser problemet i løbet af Nordic: Usikkerhed i Norden vedrørende reguleringen af primært prisen på fibre opkobling, og de svenske priser for især terminering af fastnet- og mobiltelefoni samt for kobberpriser. Risiko for potentielt prispres fra MVNO-værter. Lancere forbedret udbud af fritvalgskanaler i Gøre myndighederne opmærksomme på, at markedsudviklingen løser problemerne med øget frit valg ved udbud af abonnementsbaseret streaming (OTT). Fortsætte strategisk udbygning af eget fibernet i Norden, hvor kundetætheden er høj. Fastholde dialog med andre operatører og reguleringsmyndighederne kombineret med retssager for at gøre indsigelse mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med TDC's interesser. Intensivere forhandlingerne med MVNO-værter herunder benchmarking mod alternative udbydere. TDC s EMTN-obligationer (eksklusive december Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder 2015-obligationerne) og nye kreditfaciliteter indeholder bestemmelser om ændring i ejerforhold sine kontraktlige finansielle forpligtelser. (change of control), der i tilknytning med en ratingnedjustering til under investment grade eller en tilbagekaldelse af TDC s ratings, kan resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler dele af eller hele sin udestående gæld. TDC s EMTN-obligationer og kreditfaciliteter indeholder cross default-bestemmelser. Hvis der indtræffer en misligholdelse, kan det resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler udestående gæld. Hvis TDC nedgraderes til under investment grade-rating, vil rentebetalingerne (kuponerne) for EMTNobligationerne (eksklusive December obligationerne) stige med 1,25 procentpoint. En nedjustering af TDC s kreditvurderinger kan medføre stigende finansieringsomkostninger og begrænse adgangen til finansieringskilder. Renter og/eller valutakurser kan udvikle sig negativt for TDC og medføre højere finansielle omkostninger. TDC's finansielle modparter kan få økonomiske vanskeligheder og ikke være i stand til at opfylde deres forpligtelser over for TDC. Pres på betalingsbetingelser fra store kunder pga. øget fokusering på pengestrømme kan resultere i længere betalingsbetingelser fra kreditorer. Negativ indvirkning på likviditeten i forbindelse med salg af tilgodehavender til finansielle institutioner, hvis TDC er tvunget til at tilbagekøbe tilgodehavenderne som følge af opsigelse af aftaler. Føre en løbende dialog med ratingbureauerne for at sikre korrekt forståelse af aktuelle økonomiske resultater og forventninger til fremtiden. Anvende fornuftig risikostyring inden for de risikorammer, der er defineret i den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen. Fortsætte den løbende overvågning af modpartsrisiko med ugentlig rapportering og herigennem sprede modpartseksponeringen. Foretage proaktiv debitoropfølgning på store kunder og en ugentlig overvågning af debitorportefølje. Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder sine kontraktlige finansielle forpligtelser. 47

3 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Andre risici Enhver fremtidig ændring af skattelovgivningen, herunder moms og andre direkte skatter i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning på TDC s selskabsskat og moms samt det fremtidige driftsresultat. Se også følgende noter til koncernregnskabet: note 23 om finansiel styring og markedsrisici, note 25 om pensionsforpligtelser og note 32 om eventualforpligtelser. Negativ omtale fra interessenter herunder konkurrenter, lovgivere eller forbrugerorganisationer kan få negativ indvirkning på offentlighedens og kundernes opfattelse af TDC. Der er påvist en sammenhæng mellem image og kunders ønske om at blive eller forblive kunder. Yderligere personalenedskæringer kan resultere i langvarige strejker blandt medarbejderne. Fortsat fokusere på styring af skatterisici for at sikre en lav margin for uidentificerede risici samt at indberette og betale direkte og indirekte skatter korrekt og til tiden Vurdere skatterisiciene forbundet med TDC's skattemæssige stilling og hensættelser til disse risici efter behov. Opnå afbødning ved hjælp af rådgivere og via input til Dansk Industri og andre, der kommenterer skattelovgivning. Fokusere på proaktiv forebyggelse af fejl, hurtig fejlretning og relevante informationer til kunderne for at minimere negativ indvirkning på kunderne og TDC's image. Strategisk fokus og øget investering i kunde service. Tidlig dialog med de største fagforeninger om nedskæringer og processer. Kollektive overenskomster til håndtering af eventuel uro, fratrædelsesbetingelser og frivillig afgang herunder mobilisering og genplacering. Der kan ske skade på eller afbrydelse af Fortsat fokusere på/overveje: TDC s udstyr og netværk (herunder kritiske systemer såsom centraler, switches, andre vigtige net- af ejendom forsikring mod terror og kriminalitet samt forsikring punkter) som følge af brand, strømafbrydelser samt back up-faciliteter udstyrs- og systemfejl, herunder skader forårsaget redundans i servere og net af terrorangreb. kredit- og svindelstyring/forsikring mod kriminalitet Indvirkninger som følge af naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold kan medføre flere kabelfejl og iværksætter løbende og strenge sikkerhedsproces- sikre at koncernens sikkerhedschef og -styregruppe øgede omkostninger til fejlhåndtering. ser. Resultater af kriminelle handlinger (f.eks. hacking og misbrug af adgang og rettigheder til software) og/eller sabotage udført af medarbejdere, partnere eller tredjepart kan have en negativ indvirkning på TDC s forretning. Der foretages hensættelser til lejeomkostninger vedrørende overskydende lokaler, som bl.a. er baseret på det forventede tidspunkt og niveau for lejeomkostningerne forbundet med fremleje af lejemål. Den faktiske fremleje kan blive påvirket af ændrede markedsvilkår for fremleje af de overskydende lokaler. Løbende overvågning af fremleje af overskydende lokaler og fortsat brug af ejendomsmæglere. 48

4 Note 9 Finansielle poster Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (982) (76) (106) (1.164) Andre sikringsinstrumenter (26) Andet (104) 11 - (93) Finansielle poster (1.112) 1 (51) (65) (1.228) I alt 2011 Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer I alt EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (897) (696) Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (292) (2) 229 (65) Andre sikringsinstrumenter (1) Andet (115) (6) 0 (121) Finansielle poster (1.305) (880) 1 Renter på DKK (1.112)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 172m og renteomkostninger, DKK (1.284)m. 2 Renter på DKK (1.305)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 408m og renteomkostninger, DKK (1.713)m. Specifikation af dagsværdireguleringer Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme 1 (134) - (134) Sikring af dagsværdi (207) 44 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 142 (207) (65) 2011 Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme Sikring af dagsværdi (484) 5 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 858 (484) GBP EMTN-lån er sikret til fast EUR-rentesats. Den effektive del af sikringen er indeholdt i anden totalindkomst og den ineffektive del i de finansielle poster. Ved effektivitetstesten sammenlignes GBP/EUR-sikringen med en teoretisk GBP/DKK-sikring. 2 EUR EMTN-lån er delvist sikret til variable rentesatser. Ved effektivitetstesten sammenlignes dagsværdien af den faste rente på lån med fastforrentede ben, den ineffektive del indregnet i finansielle poster skyldes opsigelse og tilpasning af derivater. Renteindtægter eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 44m (2011: DKK 47m). Renteomkostninger eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 1.213m (2011: DKK 1.248m). Finansielle poster udgjorde en omkostning på DKK 1.228m i, hvilket er en stigning på DKK 348m sammenlignet med 2011, som kan henføres til: En negativ udvikling på DKK 439m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter primært relateret til sikring af gæld. Dagsværdireguleringsgevinsterne på DKK 229m i 2011, kan primært henføres til afledte finansielle instrumenter vedrørende rentesikring af Seniorlån 1 i EUR, der ikke er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringstabene i 1 Ikke alle renteswaps vedrørende sikring af Seniorlån blev indfriet i forbindelse med refinansieringen i 1K, men forfaldt eller blev indfriet senest i 4K på DKK 134m (2011: gevinster på DKK 150m) skyldtes valutaswaps vedrørende EMTN-obligationer i GBP. De pågældende swaps er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Som følge heraf indregnes den effektive del af ændringerne i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter direkte i anden totalindkomst, mens den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. En ugunstig udvikling i valutakursreguleringer på DKK 102m kan primært henføres til langfristet gæld og sikring heraf. Et fald i finansielle nettorenteomkostninger på DKK 193m. I 2011 blev renteomkostningerne påvirket negativt af renter på renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlån, der ikke blev opsagt ved tilbagebetalingen af seniorlånene i februar

5 Note 14 Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat. Den forholdsmæssige andel af koncerninterne avancer og tab elimineres. Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele 2011 Kostpris pr. 1. januar Årets tilgang 5 11 Årets afgang (37) (24) Kostpris pr. 31. december I balancen indregnes kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg af goodwill. Joint ventures og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, såfremt der ud fra en individuel vurdering er behov herfor. Såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det enkelte joint ventures eller den associerede virksomheds underbalance, indregnes en forpligtelse hertil. Andre kapitalandele, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig skønnet dagsværdi, indregnes til kostpris. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for værdiforringelse og nedskrives over resultatopgørelsen. Når det bliver muligt at skønne en pålidelig dagsværdi, vil disse kapitalandele blive målt hertil. Urealiserede ændringer i dagsværdi indregnes direkte i anden totalindkomst bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på kapitalandele i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen. Ved realisation overføres den akkumulerede dagsværdiregulering indregnet i anden totalindkomst til resultatopgørelsen. Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar (1) 1 Overført til/(fra) forpligtelser (3) 3 Årets op- og nedskrivninger: Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Udbytter (1.018) (4) Årets afgang Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 31 (1) smæssig værdi pr. 31. december der kan specificeres som følger: Joint ventures 5 0 Associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele 5 5 I alt Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 2011 Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Skat vedrørende joint ventures (særlige poster) (253) 0 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 763 (25) TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures og associerede virksomheder. Note 15 Tilgodehavender ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender indregnes til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Nedskrivninger til imødegåelse af tab på tilgodehavender er baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender samt ud fra en erfaringsmæssigt opgjort nedskrivning til imødegåelse af tab for ensartede grupper af øvrige tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning indgår under tilgodehavender og måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles til de medgåede omkostninger til løn og materialer m.v., samt tillæg af en andel af fortjenesten baseret på færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden måles ved at sammenligne de medgåede omkostninger med de anslåede samlede omkostninger for hver kontrakt. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på igangværende arbejder. Nedskrivningen omfatter en individuel vurdering af det skønnede tab frem til arbejdets afslutning. Acontobetalinger modregnes i værdien af det enkelte projekt i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede beløb. Modtagne acontobetalinger ud over det aktiverede beløb indregnes som en forpligtelse under forudbetalinger fra kunder. 96

6 Note 15 Tilgodehavender (fortsat) Tilgodehavender 2011 Tilgodehavender fra salg Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (339) (268) Tilgodehavender fra salg, netto Tilgodehavender hos joint ventures og associerede virksomheder 1 0 Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender I alt Indregnet således i balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (268) (245) Tilgang (164) (164) Afgang Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (339) (268) Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således: Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder I alt Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver forfalder DKK 13m efter mere end 1 år (2011: DKK 78m). Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.251m (2011: DKK 1.211m). Andre tilgodehavender indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK 16m (2011: DKK 15m). Øvrige kategorier af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver. Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 326m (2011: DKK 328m). Heri er modregnet acontofakturering med DKK 254m (2011: DKK 276m). DKK 18m af nettoværdien er indregnet som forudbetalinger fra kunder (2011: DKK 26m). Omsætningen fra igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 409m (2011: DKK 396m). Note 16 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 2011 Forudbetalte leasingydelser Omkostninger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter Andre periodeafgrænsningsposter I alt Indregnet således i balancen: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt

7 Note 19 Lån ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Rentebærende lån indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Leasing af materielle aktiver, hvor koncernen fastholder stort set alle risici og fordele knyttet til ejendomsretten, klassificeres som finansielt leasede aktiver. For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. De tilsvarende lejeforpligtelser er indregnet i lån. Hver leasingydelse fordeles mellem forpligtelsen og finansieringsomkostningerne for derved at opnå en konstant rentesats for det udestående finansielle beløb. De materielle aktiver, der er erhvervet som finansielt leasede aktiver, afskrives over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid. obligationen blev anvendt til helt at indfri den EMTNobligation på EUR 457m, der forfaldt i april. Lån 2011 Banklån Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Gæld vedrørende finansiel leasing Andre lån I alt Indregnet således i balancen: Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser I alt Dagsværdi Nominel værdi Langfristede lån forfalder i følgende perioder: 1-3 år år Efter 5 år I alt ØVRIGE OPLYSNINGER I februar udstedte TDC en usikret BBB/Baa2-rated obligation på i alt EUR 500m med en udløbstid på 10 år under selskabets EUR 4 mia. EMTN-program noteret på Luxemborgs Fondsbørs. Provenuet fra udstedelsen af Ca. 43% (2011: 40%) af de udstedte fastforrentede EMTNobligationer blev omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN-GBP-obligationerne ombyttet til faste EURrentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Obligationer I alt 19 apr 23 feb 16 dec 23 feb 2 mar 23 feb Udløb Fast/variabel rentesats Fast Fast Fast Fast Fast Fast Kuponrente 6,500% 3,500% 5,875% 4,375% 3,750% 5,625% Omlagt til variable rentesatser 0% 100% 37% 25% 40% 0% 43% Udestående beløb (nominel værdi) pr. 1. januar EURm pr. 1. januar GBPm Indfrielse EURm (457) (457) Udstedelse marts EURm pr. 31. december EURm pr. 31. december GBPm pr. 31. december Gæld vedrørende finansiel leasing Minimumsydelser Nutidsværdi Til betaling inden for 1 år Til betaling mellem 1-3 år Til betaling mellem 3-5 år Til betaling efter mere end 5 år I alt Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr. 99

8 Note 21 Hensatte forpligtelser (fortsat) Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer og overskydende lokaler. Hovedparten af disse forpligtelser forventes at give anledning til udbetalinger i perioden Usikkerhederne er væsentligst relateret til de estimerede beløb. Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager, tabsgivende kontrakter, bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til medarbejdere i forbindelse med jubilæer. Note 22 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 2011 Leverandørgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld I alt Af de kortfristede forpligtelser forfalder DKK 149m efter mere end 1 år (2011: DKK 35m). Note 23 Finansielle risici TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. TDC s finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er fastsat maksimale grænseværdier for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici ugentligt. Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør. Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC s uafhængige revisorer som en del af revisionen finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og ikke til spekulative forretninger. I december vedtog TDC s bestyrelse en revideret finansiel strategi, der blev implementeret den 1. januar Den reviderede strategi er i overensstemmelse med principperne i den tidligere finansielle strategi og vil ikke øge TDC s finansielle risici. De væsentligste ændringer til grænserne for de finansielle mål er følgende: Grænsen for valutakursrisici fra drifts- og finansieringseksponering er reduceret fra DKK 750m til DKK 400m For at begrænse risikoen fra valutakurseksponering sikres EFCF i andre valutaer end EUR helt eller delvist, hvis valutakursrisikoen udgør mere end 0,65% af den budgetterede EFCF for det efterfølgende år (tidligere 1,25%). Likviditetsrisici For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Den revolverende kreditfacilitet på i alt EUR 700m (DKK 5.200m) med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse. TDC s generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der om nødvendigt revideres årligt. Den finansielle strategi godkendes af TDC s bestyrelse. TDC s finansielle strategi blev godkendt i december 2010, ændret i december 2011, og definerer maksima og minima for rente-, valuta, og modpartsrisici samt maksima og minima for en række andre risikoparametre. Det er TDC s opfattelse, at de likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt. Renterisici TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet 75% af TDC s nominelle bruttogæld er udstedt i eller er 101

9 Note 23 Finansielle risici (fortsat) omlagt til EUR, og 25% er omlagt til DKK. Risiciene opstår ved udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af finansielle instrumenter og finansielle indtægter og omkostninger. TDC har i overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) den maksimale andel af TDC's fastforrentet bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige hhv. 25% det andet år, 30% det tredje år og 35% det fjerde år (TDC s finansdirektør kan godkende overskridelser af grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under grænsen). BPV (basis point value, der viser ændringen i dagsværdien af TDC's finansielle portefølje, inkl. derivater fra en ændring i rentesatser på 0,01%), må ikke overstige DKK 14m varigheden af TDC s finansielle aktiver (bankkonti, omsættelige værdipapirer og bankindskud) må ikke overstige 0,25 år. Nedenstående tabel viser de renteparametre, som TDC har overvåget. Overvågede renteparametre (ultimo) Maksima/ minima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Andel af variabelt forrentede lån Max. 60% 49% 35% 25% 35% 33% 25%-43% 32% 46% BPV () Min. 2,2 / Max. 14,0 N/A 1 9,6 12,8 12,5 11,3 8,3-13,3 11,5 N/A Varigheden af finansielle aktiver (år) Max. 0,25 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00-0,10 0,01 0,00 Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det andet år 2 Max. 25% 0% 0% 0% 11% 11% 0%-11% 4% 9% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det tredje år 2 Max. 30% 13% 15% 15% 6% 13% 5%-20% 12% 3% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det fjerde år 2 Max. 35% 21% 11% 11% 8% 0% 0%-21% 11% 20% 1 Pr. 31. december ville en forskydning i rentekurven på +/- 1 procent point påvirke årets resultat med ca. DKK +/-33m som følge af ændringer i dagsværdireguleringer og betalte renter (2011: ca. DKK +/- 41m). Påvirkningen på egenkapitalen skønnes uvæsentlig i begge år. 2 Gennemsnitstallene for rentetilpasningsrisikoen i 2011 er defineret som gennemsnittet af den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i de kommende fem år. Valutakursrisici TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, USD, SEK og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC s forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. For danske selskaber vedrører valutakurseksponeringen over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser hovedsageligt roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører og udstyrsleverandører. På grund af TDC s kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 75% af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR (25% i DKK). TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR. TDC har ikke sikret sine investeringer i udenlandske enheder. TDC har i overvåget og styret valutakursrisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: Den samlede åbne bruttoposition, inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer, i andre valutaer end DKK og EUR må ikke overstige DKK 750m 102

10 Note 23 Finansielle risici (fortsat) EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko for EFCF på mere end 1,25 % af EFCF i alt (måles og testet årligt) Nedenstående tabel viser de valutakursrisici, som TDC har overvåget. skal sikres. Endvidere skal udenlandske dattervirksomheder, der rapporterer i andre valutaer end DKK og EUR, sikre tilgodehavender/kortfristede gældsforpligtelser i andre valutaer end DKK og EUR i lokale valutaer, og i videst muligt omfang udbetale nettokontantbeholdninger som udbytte til TDC A/S, forudsat at der opretholdes en passende kapitalsikring og likviditetsposition i dattervirksomheden. Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakurssikring, som bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med lokale valutaer i DKK eller EUR, som hovedregel ikke Som hovedregel sikrer TDC ikke valutakurseksponering over for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom disse anses for at være langsigtede investeringer. Overvåget valutakursrisici (ultimo) Maksima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Den samlede bruttoposition i andre valutaer end DKK og EUR Inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti og finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter). 2 Pr. 31. december udgjorde fremmed valuta en maksimal omregningsrisiko på ca. DKK 19m (med 95% sikkerhed inden for en tidshorisont på et år) i relation til EFCF (2011: ca. DKK 18m). Kreditrisici TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor s (S&P) eller Moody s Investor Services (Moody s). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC s modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC påføres tab. Kreditrisici overvåges ugentligt. Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter, der har en kreditvurdering for langfristet gæld på mindst BBB+ fra Standard & Poor s eller Baa1 fra Moody s Investor Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Modpartsrisikoen vurderes derfor at være minimal. TDC s maksimale kreditrisiko er summen af de finansielle aktiver opstillet i note 24 og udgør DKK 5.266m pr. 31. december. Kreditvurdering TDC har vedtaget en gearingsmålsætning og ratingpolitik, hvor TDC vil sigte mod at opnå et forhold mellem rentebærende nettogæld og EBITDA før pensionsindtægter på eller lavere end 2,2x målt som et gennemsnit for regnskabsåret. Endvidere tilstræber TDC at opretholde en stabil investment grade-vurdering. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at målene med en sådan politik vil blive nået til enhver tid. TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer: S&P s, Moody s og Fitch Ratings. TDC s kreditvurderinger pr. 31. december Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook S&P A-2 BBB Positivt Moody's P2 Baa2 Stabilt Fitch F3 BBB Stabilt Note 24 Finansielle instrumenter m.v. BEMÆRK Der anvendes afledte finansielle instrumenter til risikostyring. Disse instrumenters værdi ændrer sig over tid på baggrund af underliggende parametre såsom valutakurser eller rentesatser og gælder for en fastsat periode. I overensstemmelse med den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen, anvender koncernen afledte finansielle instrumenter til at styre eksponering for 103

11 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) udsving i rentesatsen på sine lån og valutakurser. Strategien er beskrevet i note 23. Nedenfor er vist en detaljeret analyse af disse afledte finansielle instrumenter. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For afledte finansielle instrumenter, der handles på et aktivt marked, anvendes de noterede markedskurser. For afledte finansielle instrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, anvendes en række forskellige anerkendte værdiansættelsesmetoder afhængig af instrumenttype. Ved måling af finansielle aktiver anvendes købskurser og for finansielle forpligtelser anvendes salgskurser. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Når et afledt finansielt instrument er klassificeret som en afdækning af udsving i pengestrømme af et indregnet aktiv eller forpligtelse, eller en forventet, højst sandsynlig transaktion, indregnes den effektive del af en gevinst eller tab på et afledt finansielt instrument i Anden totalindkomst. Enhver ineffektiv del af sikringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som sikring af dagsværdien, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er sikret. RISIKOANALYSE TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor. Valutarisici Valuta 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver Forpligtelser Afledte finansielle instrumenter 1 Nettoposition EUR 235 (19.110) (490) (19.365) (17.066) GBP 245 (5.061) Andre (748) (95) Fremmed valuta i alt (24.919) (17.136) (14.767) DKK (3.036) (5.813) (5.184) (6.494) I alt (27.955) 369 (22.320) (21.261) 1 De i benyttede finansielle instrumenter er primært valutaswapaftaler. 2 Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens sikringsinstrumentet måles til dagsværdi. 3 Løbetidsprofilen for derivater matcher løbetidsprofilen for lånet præsenteret i note 19. Nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder 2011 Nettoinvesteringer, Nettoinvesteringer, regnskabsmæssig regnskabsmæssig værdi værdi SEK EUR NOK I alt pr. 31. december

12 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Likviditetsrisiko Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved hjælp af en nulkuponrentestruktur. Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi af disse afledte finansielle instrumenter baseres på observerbare forudsætninger så som forwardrenter m.v. (Niveau 2 i dagsværdihierarkiet). Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (97) Valutaswaps 4 (3) Andet Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt (90) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Rentederivater (9) (34) (22) 6 (59) (106) (106) Valutaswaps (35) (23) (8) (8) Andet (3) (3) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt (4) (34) (10) (29) (77) (117) (117) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (1.012) (10.032) (1.366) (17.366) (29.776) (25.359) (23.134) Gæld vedrørende finansiel leasing (83) (68) (21) (107) (279) (206) (206) Andre lån (96) (195) (192) (222) (705) (604) (604) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (3.863) (86) (60) (2) (4.011) (4.011) (4.011) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (5.054) (10.381) (1.639) (17.697) (34.771) (30.180) (27.955) I alt (105) (10.008) (1.537) (17.082) (28.732) (24.545) (22.320) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. 105

13 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer 2011 < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (8) Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme (15) 7 (14) (14) Rentederivater 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95) Valutaswaps Andet (1) (1) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Banklån (302) (302) (302) (302) Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458) Gæld vedrørende finansiel leasing (87) (95) (35) (113) (330) (248) (248) Andre lån (33) (71) (67) (67) (238) (212) (212) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (4.209) (4.209) (4.209) (4.209) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (9.115) (1.892) (9.480) (13.466) (33.953) (28.812) (27.429) I alt (3.357) (1.729) (9.313) (13.046) (27.445) (22.644) (21.261) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. Uudnyttede kreditfaciliteter Udløbsdato Garanterede kreditfaciliteter Garanterede syndikerede kreditfaciliteter I alt < 1 år > 1 år I alt

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere