Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning"

Transkript

1

2 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre adgang til frit valg af tvkanaler, medmindre markedet løser problemet i løbet af Nordic: Usikkerhed i Norden vedrørende reguleringen af primært prisen på fibre opkobling, og de svenske priser for især terminering af fastnet- og mobiltelefoni samt for kobberpriser. Risiko for potentielt prispres fra MVNO-værter. Lancere forbedret udbud af fritvalgskanaler i Gøre myndighederne opmærksomme på, at markedsudviklingen løser problemerne med øget frit valg ved udbud af abonnementsbaseret streaming (OTT). Fortsætte strategisk udbygning af eget fibernet i Norden, hvor kundetætheden er høj. Fastholde dialog med andre operatører og reguleringsmyndighederne kombineret med retssager for at gøre indsigelse mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med TDC's interesser. Intensivere forhandlingerne med MVNO-værter herunder benchmarking mod alternative udbydere. TDC s EMTN-obligationer (eksklusive december Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder 2015-obligationerne) og nye kreditfaciliteter indeholder bestemmelser om ændring i ejerforhold sine kontraktlige finansielle forpligtelser. (change of control), der i tilknytning med en ratingnedjustering til under investment grade eller en tilbagekaldelse af TDC s ratings, kan resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler dele af eller hele sin udestående gæld. TDC s EMTN-obligationer og kreditfaciliteter indeholder cross default-bestemmelser. Hvis der indtræffer en misligholdelse, kan det resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler udestående gæld. Hvis TDC nedgraderes til under investment grade-rating, vil rentebetalingerne (kuponerne) for EMTNobligationerne (eksklusive December obligationerne) stige med 1,25 procentpoint. En nedjustering af TDC s kreditvurderinger kan medføre stigende finansieringsomkostninger og begrænse adgangen til finansieringskilder. Renter og/eller valutakurser kan udvikle sig negativt for TDC og medføre højere finansielle omkostninger. TDC's finansielle modparter kan få økonomiske vanskeligheder og ikke være i stand til at opfylde deres forpligtelser over for TDC. Pres på betalingsbetingelser fra store kunder pga. øget fokusering på pengestrømme kan resultere i længere betalingsbetingelser fra kreditorer. Negativ indvirkning på likviditeten i forbindelse med salg af tilgodehavender til finansielle institutioner, hvis TDC er tvunget til at tilbagekøbe tilgodehavenderne som følge af opsigelse af aftaler. Føre en løbende dialog med ratingbureauerne for at sikre korrekt forståelse af aktuelle økonomiske resultater og forventninger til fremtiden. Anvende fornuftig risikostyring inden for de risikorammer, der er defineret i den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen. Fortsætte den løbende overvågning af modpartsrisiko med ugentlig rapportering og herigennem sprede modpartseksponeringen. Foretage proaktiv debitoropfølgning på store kunder og en ugentlig overvågning af debitorportefølje. Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder sine kontraktlige finansielle forpligtelser. 47

3 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Andre risici Enhver fremtidig ændring af skattelovgivningen, herunder moms og andre direkte skatter i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning på TDC s selskabsskat og moms samt det fremtidige driftsresultat. Se også følgende noter til koncernregnskabet: note 23 om finansiel styring og markedsrisici, note 25 om pensionsforpligtelser og note 32 om eventualforpligtelser. Negativ omtale fra interessenter herunder konkurrenter, lovgivere eller forbrugerorganisationer kan få negativ indvirkning på offentlighedens og kundernes opfattelse af TDC. Der er påvist en sammenhæng mellem image og kunders ønske om at blive eller forblive kunder. Yderligere personalenedskæringer kan resultere i langvarige strejker blandt medarbejderne. Fortsat fokusere på styring af skatterisici for at sikre en lav margin for uidentificerede risici samt at indberette og betale direkte og indirekte skatter korrekt og til tiden Vurdere skatterisiciene forbundet med TDC's skattemæssige stilling og hensættelser til disse risici efter behov. Opnå afbødning ved hjælp af rådgivere og via input til Dansk Industri og andre, der kommenterer skattelovgivning. Fokusere på proaktiv forebyggelse af fejl, hurtig fejlretning og relevante informationer til kunderne for at minimere negativ indvirkning på kunderne og TDC's image. Strategisk fokus og øget investering i kunde service. Tidlig dialog med de største fagforeninger om nedskæringer og processer. Kollektive overenskomster til håndtering af eventuel uro, fratrædelsesbetingelser og frivillig afgang herunder mobilisering og genplacering. Der kan ske skade på eller afbrydelse af Fortsat fokusere på/overveje: TDC s udstyr og netværk (herunder kritiske systemer såsom centraler, switches, andre vigtige net- af ejendom forsikring mod terror og kriminalitet samt forsikring punkter) som følge af brand, strømafbrydelser samt back up-faciliteter udstyrs- og systemfejl, herunder skader forårsaget redundans i servere og net af terrorangreb. kredit- og svindelstyring/forsikring mod kriminalitet Indvirkninger som følge af naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold kan medføre flere kabelfejl og iværksætter løbende og strenge sikkerhedsproces- sikre at koncernens sikkerhedschef og -styregruppe øgede omkostninger til fejlhåndtering. ser. Resultater af kriminelle handlinger (f.eks. hacking og misbrug af adgang og rettigheder til software) og/eller sabotage udført af medarbejdere, partnere eller tredjepart kan have en negativ indvirkning på TDC s forretning. Der foretages hensættelser til lejeomkostninger vedrørende overskydende lokaler, som bl.a. er baseret på det forventede tidspunkt og niveau for lejeomkostningerne forbundet med fremleje af lejemål. Den faktiske fremleje kan blive påvirket af ændrede markedsvilkår for fremleje af de overskydende lokaler. Løbende overvågning af fremleje af overskydende lokaler og fortsat brug af ejendomsmæglere. 48

4 Note 9 Finansielle poster Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (982) (76) (106) (1.164) Andre sikringsinstrumenter (26) Andet (104) 11 - (93) Finansielle poster (1.112) 1 (51) (65) (1.228) I alt 2011 Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer I alt EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (897) (696) Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (292) (2) 229 (65) Andre sikringsinstrumenter (1) Andet (115) (6) 0 (121) Finansielle poster (1.305) (880) 1 Renter på DKK (1.112)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 172m og renteomkostninger, DKK (1.284)m. 2 Renter på DKK (1.305)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 408m og renteomkostninger, DKK (1.713)m. Specifikation af dagsværdireguleringer Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme 1 (134) - (134) Sikring af dagsværdi (207) 44 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 142 (207) (65) 2011 Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme Sikring af dagsværdi (484) 5 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 858 (484) GBP EMTN-lån er sikret til fast EUR-rentesats. Den effektive del af sikringen er indeholdt i anden totalindkomst og den ineffektive del i de finansielle poster. Ved effektivitetstesten sammenlignes GBP/EUR-sikringen med en teoretisk GBP/DKK-sikring. 2 EUR EMTN-lån er delvist sikret til variable rentesatser. Ved effektivitetstesten sammenlignes dagsværdien af den faste rente på lån med fastforrentede ben, den ineffektive del indregnet i finansielle poster skyldes opsigelse og tilpasning af derivater. Renteindtægter eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 44m (2011: DKK 47m). Renteomkostninger eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 1.213m (2011: DKK 1.248m). Finansielle poster udgjorde en omkostning på DKK 1.228m i, hvilket er en stigning på DKK 348m sammenlignet med 2011, som kan henføres til: En negativ udvikling på DKK 439m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter primært relateret til sikring af gæld. Dagsværdireguleringsgevinsterne på DKK 229m i 2011, kan primært henføres til afledte finansielle instrumenter vedrørende rentesikring af Seniorlån 1 i EUR, der ikke er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringstabene i 1 Ikke alle renteswaps vedrørende sikring af Seniorlån blev indfriet i forbindelse med refinansieringen i 1K, men forfaldt eller blev indfriet senest i 4K på DKK 134m (2011: gevinster på DKK 150m) skyldtes valutaswaps vedrørende EMTN-obligationer i GBP. De pågældende swaps er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Som følge heraf indregnes den effektive del af ændringerne i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter direkte i anden totalindkomst, mens den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. En ugunstig udvikling i valutakursreguleringer på DKK 102m kan primært henføres til langfristet gæld og sikring heraf. Et fald i finansielle nettorenteomkostninger på DKK 193m. I 2011 blev renteomkostningerne påvirket negativt af renter på renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlån, der ikke blev opsagt ved tilbagebetalingen af seniorlånene i februar

5 Note 14 Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat. Den forholdsmæssige andel af koncerninterne avancer og tab elimineres. Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele 2011 Kostpris pr. 1. januar Årets tilgang 5 11 Årets afgang (37) (24) Kostpris pr. 31. december I balancen indregnes kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg af goodwill. Joint ventures og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, såfremt der ud fra en individuel vurdering er behov herfor. Såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det enkelte joint ventures eller den associerede virksomheds underbalance, indregnes en forpligtelse hertil. Andre kapitalandele, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig skønnet dagsværdi, indregnes til kostpris. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for værdiforringelse og nedskrives over resultatopgørelsen. Når det bliver muligt at skønne en pålidelig dagsværdi, vil disse kapitalandele blive målt hertil. Urealiserede ændringer i dagsværdi indregnes direkte i anden totalindkomst bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på kapitalandele i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen. Ved realisation overføres den akkumulerede dagsværdiregulering indregnet i anden totalindkomst til resultatopgørelsen. Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar (1) 1 Overført til/(fra) forpligtelser (3) 3 Årets op- og nedskrivninger: Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Udbytter (1.018) (4) Årets afgang Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 31 (1) smæssig værdi pr. 31. december der kan specificeres som følger: Joint ventures 5 0 Associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele 5 5 I alt Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 2011 Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Skat vedrørende joint ventures (særlige poster) (253) 0 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 763 (25) TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures og associerede virksomheder. Note 15 Tilgodehavender ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender indregnes til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Nedskrivninger til imødegåelse af tab på tilgodehavender er baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender samt ud fra en erfaringsmæssigt opgjort nedskrivning til imødegåelse af tab for ensartede grupper af øvrige tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning indgår under tilgodehavender og måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles til de medgåede omkostninger til løn og materialer m.v., samt tillæg af en andel af fortjenesten baseret på færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden måles ved at sammenligne de medgåede omkostninger med de anslåede samlede omkostninger for hver kontrakt. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på igangværende arbejder. Nedskrivningen omfatter en individuel vurdering af det skønnede tab frem til arbejdets afslutning. Acontobetalinger modregnes i værdien af det enkelte projekt i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede beløb. Modtagne acontobetalinger ud over det aktiverede beløb indregnes som en forpligtelse under forudbetalinger fra kunder. 96

6 Note 15 Tilgodehavender (fortsat) Tilgodehavender 2011 Tilgodehavender fra salg Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (339) (268) Tilgodehavender fra salg, netto Tilgodehavender hos joint ventures og associerede virksomheder 1 0 Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender I alt Indregnet således i balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (268) (245) Tilgang (164) (164) Afgang Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (339) (268) Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således: Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder I alt Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver forfalder DKK 13m efter mere end 1 år (2011: DKK 78m). Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.251m (2011: DKK 1.211m). Andre tilgodehavender indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK 16m (2011: DKK 15m). Øvrige kategorier af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver. Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 326m (2011: DKK 328m). Heri er modregnet acontofakturering med DKK 254m (2011: DKK 276m). DKK 18m af nettoværdien er indregnet som forudbetalinger fra kunder (2011: DKK 26m). Omsætningen fra igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 409m (2011: DKK 396m). Note 16 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 2011 Forudbetalte leasingydelser Omkostninger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter Andre periodeafgrænsningsposter I alt Indregnet således i balancen: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt

7 Note 19 Lån ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Rentebærende lån indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Leasing af materielle aktiver, hvor koncernen fastholder stort set alle risici og fordele knyttet til ejendomsretten, klassificeres som finansielt leasede aktiver. For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. De tilsvarende lejeforpligtelser er indregnet i lån. Hver leasingydelse fordeles mellem forpligtelsen og finansieringsomkostningerne for derved at opnå en konstant rentesats for det udestående finansielle beløb. De materielle aktiver, der er erhvervet som finansielt leasede aktiver, afskrives over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid. obligationen blev anvendt til helt at indfri den EMTNobligation på EUR 457m, der forfaldt i april. Lån 2011 Banklån Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Gæld vedrørende finansiel leasing Andre lån I alt Indregnet således i balancen: Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser I alt Dagsværdi Nominel værdi Langfristede lån forfalder i følgende perioder: 1-3 år år Efter 5 år I alt ØVRIGE OPLYSNINGER I februar udstedte TDC en usikret BBB/Baa2-rated obligation på i alt EUR 500m med en udløbstid på 10 år under selskabets EUR 4 mia. EMTN-program noteret på Luxemborgs Fondsbørs. Provenuet fra udstedelsen af Ca. 43% (2011: 40%) af de udstedte fastforrentede EMTNobligationer blev omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN-GBP-obligationerne ombyttet til faste EURrentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Obligationer I alt 19 apr 23 feb 16 dec 23 feb 2 mar 23 feb Udløb Fast/variabel rentesats Fast Fast Fast Fast Fast Fast Kuponrente 6,500% 3,500% 5,875% 4,375% 3,750% 5,625% Omlagt til variable rentesatser 0% 100% 37% 25% 40% 0% 43% Udestående beløb (nominel værdi) pr. 1. januar EURm pr. 1. januar GBPm Indfrielse EURm (457) (457) Udstedelse marts EURm pr. 31. december EURm pr. 31. december GBPm pr. 31. december Gæld vedrørende finansiel leasing Minimumsydelser Nutidsværdi Til betaling inden for 1 år Til betaling mellem 1-3 år Til betaling mellem 3-5 år Til betaling efter mere end 5 år I alt Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr. 99

8 Note 21 Hensatte forpligtelser (fortsat) Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer og overskydende lokaler. Hovedparten af disse forpligtelser forventes at give anledning til udbetalinger i perioden Usikkerhederne er væsentligst relateret til de estimerede beløb. Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager, tabsgivende kontrakter, bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til medarbejdere i forbindelse med jubilæer. Note 22 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 2011 Leverandørgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld I alt Af de kortfristede forpligtelser forfalder DKK 149m efter mere end 1 år (2011: DKK 35m). Note 23 Finansielle risici TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. TDC s finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er fastsat maksimale grænseværdier for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici ugentligt. Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør. Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC s uafhængige revisorer som en del af revisionen finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og ikke til spekulative forretninger. I december vedtog TDC s bestyrelse en revideret finansiel strategi, der blev implementeret den 1. januar Den reviderede strategi er i overensstemmelse med principperne i den tidligere finansielle strategi og vil ikke øge TDC s finansielle risici. De væsentligste ændringer til grænserne for de finansielle mål er følgende: Grænsen for valutakursrisici fra drifts- og finansieringseksponering er reduceret fra DKK 750m til DKK 400m For at begrænse risikoen fra valutakurseksponering sikres EFCF i andre valutaer end EUR helt eller delvist, hvis valutakursrisikoen udgør mere end 0,65% af den budgetterede EFCF for det efterfølgende år (tidligere 1,25%). Likviditetsrisici For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Den revolverende kreditfacilitet på i alt EUR 700m (DKK 5.200m) med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse. TDC s generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der om nødvendigt revideres årligt. Den finansielle strategi godkendes af TDC s bestyrelse. TDC s finansielle strategi blev godkendt i december 2010, ændret i december 2011, og definerer maksima og minima for rente-, valuta, og modpartsrisici samt maksima og minima for en række andre risikoparametre. Det er TDC s opfattelse, at de likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt. Renterisici TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet 75% af TDC s nominelle bruttogæld er udstedt i eller er 101

9 Note 23 Finansielle risici (fortsat) omlagt til EUR, og 25% er omlagt til DKK. Risiciene opstår ved udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af finansielle instrumenter og finansielle indtægter og omkostninger. TDC har i overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) den maksimale andel af TDC's fastforrentet bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige hhv. 25% det andet år, 30% det tredje år og 35% det fjerde år (TDC s finansdirektør kan godkende overskridelser af grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under grænsen). BPV (basis point value, der viser ændringen i dagsværdien af TDC's finansielle portefølje, inkl. derivater fra en ændring i rentesatser på 0,01%), må ikke overstige DKK 14m varigheden af TDC s finansielle aktiver (bankkonti, omsættelige værdipapirer og bankindskud) må ikke overstige 0,25 år. Nedenstående tabel viser de renteparametre, som TDC har overvåget. Overvågede renteparametre (ultimo) Maksima/ minima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Andel af variabelt forrentede lån Max. 60% 49% 35% 25% 35% 33% 25%-43% 32% 46% BPV () Min. 2,2 / Max. 14,0 N/A 1 9,6 12,8 12,5 11,3 8,3-13,3 11,5 N/A Varigheden af finansielle aktiver (år) Max. 0,25 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00-0,10 0,01 0,00 Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det andet år 2 Max. 25% 0% 0% 0% 11% 11% 0%-11% 4% 9% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det tredje år 2 Max. 30% 13% 15% 15% 6% 13% 5%-20% 12% 3% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det fjerde år 2 Max. 35% 21% 11% 11% 8% 0% 0%-21% 11% 20% 1 Pr. 31. december ville en forskydning i rentekurven på +/- 1 procent point påvirke årets resultat med ca. DKK +/-33m som følge af ændringer i dagsværdireguleringer og betalte renter (2011: ca. DKK +/- 41m). Påvirkningen på egenkapitalen skønnes uvæsentlig i begge år. 2 Gennemsnitstallene for rentetilpasningsrisikoen i 2011 er defineret som gennemsnittet af den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i de kommende fem år. Valutakursrisici TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, USD, SEK og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC s forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. For danske selskaber vedrører valutakurseksponeringen over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser hovedsageligt roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører og udstyrsleverandører. På grund af TDC s kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 75% af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR (25% i DKK). TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR. TDC har ikke sikret sine investeringer i udenlandske enheder. TDC har i overvåget og styret valutakursrisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: Den samlede åbne bruttoposition, inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer, i andre valutaer end DKK og EUR må ikke overstige DKK 750m 102

10 Note 23 Finansielle risici (fortsat) EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko for EFCF på mere end 1,25 % af EFCF i alt (måles og testet årligt) Nedenstående tabel viser de valutakursrisici, som TDC har overvåget. skal sikres. Endvidere skal udenlandske dattervirksomheder, der rapporterer i andre valutaer end DKK og EUR, sikre tilgodehavender/kortfristede gældsforpligtelser i andre valutaer end DKK og EUR i lokale valutaer, og i videst muligt omfang udbetale nettokontantbeholdninger som udbytte til TDC A/S, forudsat at der opretholdes en passende kapitalsikring og likviditetsposition i dattervirksomheden. Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakurssikring, som bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med lokale valutaer i DKK eller EUR, som hovedregel ikke Som hovedregel sikrer TDC ikke valutakurseksponering over for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom disse anses for at være langsigtede investeringer. Overvåget valutakursrisici (ultimo) Maksima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Den samlede bruttoposition i andre valutaer end DKK og EUR Inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti og finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter). 2 Pr. 31. december udgjorde fremmed valuta en maksimal omregningsrisiko på ca. DKK 19m (med 95% sikkerhed inden for en tidshorisont på et år) i relation til EFCF (2011: ca. DKK 18m). Kreditrisici TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor s (S&P) eller Moody s Investor Services (Moody s). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC s modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC påføres tab. Kreditrisici overvåges ugentligt. Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter, der har en kreditvurdering for langfristet gæld på mindst BBB+ fra Standard & Poor s eller Baa1 fra Moody s Investor Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Modpartsrisikoen vurderes derfor at være minimal. TDC s maksimale kreditrisiko er summen af de finansielle aktiver opstillet i note 24 og udgør DKK 5.266m pr. 31. december. Kreditvurdering TDC har vedtaget en gearingsmålsætning og ratingpolitik, hvor TDC vil sigte mod at opnå et forhold mellem rentebærende nettogæld og EBITDA før pensionsindtægter på eller lavere end 2,2x målt som et gennemsnit for regnskabsåret. Endvidere tilstræber TDC at opretholde en stabil investment grade-vurdering. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at målene med en sådan politik vil blive nået til enhver tid. TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer: S&P s, Moody s og Fitch Ratings. TDC s kreditvurderinger pr. 31. december Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook S&P A-2 BBB Positivt Moody's P2 Baa2 Stabilt Fitch F3 BBB Stabilt Note 24 Finansielle instrumenter m.v. BEMÆRK Der anvendes afledte finansielle instrumenter til risikostyring. Disse instrumenters værdi ændrer sig over tid på baggrund af underliggende parametre såsom valutakurser eller rentesatser og gælder for en fastsat periode. I overensstemmelse med den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen, anvender koncernen afledte finansielle instrumenter til at styre eksponering for 103

11 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) udsving i rentesatsen på sine lån og valutakurser. Strategien er beskrevet i note 23. Nedenfor er vist en detaljeret analyse af disse afledte finansielle instrumenter. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For afledte finansielle instrumenter, der handles på et aktivt marked, anvendes de noterede markedskurser. For afledte finansielle instrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, anvendes en række forskellige anerkendte værdiansættelsesmetoder afhængig af instrumenttype. Ved måling af finansielle aktiver anvendes købskurser og for finansielle forpligtelser anvendes salgskurser. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Når et afledt finansielt instrument er klassificeret som en afdækning af udsving i pengestrømme af et indregnet aktiv eller forpligtelse, eller en forventet, højst sandsynlig transaktion, indregnes den effektive del af en gevinst eller tab på et afledt finansielt instrument i Anden totalindkomst. Enhver ineffektiv del af sikringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som sikring af dagsværdien, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er sikret. RISIKOANALYSE TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor. Valutarisici Valuta 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver Forpligtelser Afledte finansielle instrumenter 1 Nettoposition EUR 235 (19.110) (490) (19.365) (17.066) GBP 245 (5.061) Andre (748) (95) Fremmed valuta i alt (24.919) (17.136) (14.767) DKK (3.036) (5.813) (5.184) (6.494) I alt (27.955) 369 (22.320) (21.261) 1 De i benyttede finansielle instrumenter er primært valutaswapaftaler. 2 Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens sikringsinstrumentet måles til dagsværdi. 3 Løbetidsprofilen for derivater matcher løbetidsprofilen for lånet præsenteret i note 19. Nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder 2011 Nettoinvesteringer, Nettoinvesteringer, regnskabsmæssig regnskabsmæssig værdi værdi SEK EUR NOK I alt pr. 31. december

12 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Likviditetsrisiko Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved hjælp af en nulkuponrentestruktur. Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi af disse afledte finansielle instrumenter baseres på observerbare forudsætninger så som forwardrenter m.v. (Niveau 2 i dagsværdihierarkiet). Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (97) Valutaswaps 4 (3) Andet Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt (90) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Rentederivater (9) (34) (22) 6 (59) (106) (106) Valutaswaps (35) (23) (8) (8) Andet (3) (3) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt (4) (34) (10) (29) (77) (117) (117) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (1.012) (10.032) (1.366) (17.366) (29.776) (25.359) (23.134) Gæld vedrørende finansiel leasing (83) (68) (21) (107) (279) (206) (206) Andre lån (96) (195) (192) (222) (705) (604) (604) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (3.863) (86) (60) (2) (4.011) (4.011) (4.011) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (5.054) (10.381) (1.639) (17.697) (34.771) (30.180) (27.955) I alt (105) (10.008) (1.537) (17.082) (28.732) (24.545) (22.320) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. 105

13 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer 2011 < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (8) Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme (15) 7 (14) (14) Rentederivater 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95) Valutaswaps Andet (1) (1) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Banklån (302) (302) (302) (302) Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458) Gæld vedrørende finansiel leasing (87) (95) (35) (113) (330) (248) (248) Andre lån (33) (71) (67) (67) (238) (212) (212) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (4.209) (4.209) (4.209) (4.209) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (9.115) (1.892) (9.480) (13.466) (33.953) (28.812) (27.429) I alt (3.357) (1.729) (9.313) (13.046) (27.445) (22.644) (21.261) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. Uudnyttede kreditfaciliteter Udløbsdato Garanterede kreditfaciliteter Garanterede syndikerede kreditfaciliteter I alt < 1 år > 1 år I alt

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere