Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning"

Transkript

1

2 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre adgang til frit valg af tvkanaler, medmindre markedet løser problemet i løbet af Nordic: Usikkerhed i Norden vedrørende reguleringen af primært prisen på fibre opkobling, og de svenske priser for især terminering af fastnet- og mobiltelefoni samt for kobberpriser. Risiko for potentielt prispres fra MVNO-værter. Lancere forbedret udbud af fritvalgskanaler i Gøre myndighederne opmærksomme på, at markedsudviklingen løser problemerne med øget frit valg ved udbud af abonnementsbaseret streaming (OTT). Fortsætte strategisk udbygning af eget fibernet i Norden, hvor kundetætheden er høj. Fastholde dialog med andre operatører og reguleringsmyndighederne kombineret med retssager for at gøre indsigelse mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med TDC's interesser. Intensivere forhandlingerne med MVNO-værter herunder benchmarking mod alternative udbydere. TDC s EMTN-obligationer (eksklusive december Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder 2015-obligationerne) og nye kreditfaciliteter indeholder bestemmelser om ændring i ejerforhold sine kontraktlige finansielle forpligtelser. (change of control), der i tilknytning med en ratingnedjustering til under investment grade eller en tilbagekaldelse af TDC s ratings, kan resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler dele af eller hele sin udestående gæld. TDC s EMTN-obligationer og kreditfaciliteter indeholder cross default-bestemmelser. Hvis der indtræffer en misligholdelse, kan det resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler udestående gæld. Hvis TDC nedgraderes til under investment grade-rating, vil rentebetalingerne (kuponerne) for EMTNobligationerne (eksklusive December obligationerne) stige med 1,25 procentpoint. En nedjustering af TDC s kreditvurderinger kan medføre stigende finansieringsomkostninger og begrænse adgangen til finansieringskilder. Renter og/eller valutakurser kan udvikle sig negativt for TDC og medføre højere finansielle omkostninger. TDC's finansielle modparter kan få økonomiske vanskeligheder og ikke være i stand til at opfylde deres forpligtelser over for TDC. Pres på betalingsbetingelser fra store kunder pga. øget fokusering på pengestrømme kan resultere i længere betalingsbetingelser fra kreditorer. Negativ indvirkning på likviditeten i forbindelse med salg af tilgodehavender til finansielle institutioner, hvis TDC er tvunget til at tilbagekøbe tilgodehavenderne som følge af opsigelse af aftaler. Føre en løbende dialog med ratingbureauerne for at sikre korrekt forståelse af aktuelle økonomiske resultater og forventninger til fremtiden. Anvende fornuftig risikostyring inden for de risikorammer, der er defineret i den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen. Fortsætte den løbende overvågning af modpartsrisiko med ugentlig rapportering og herigennem sprede modpartseksponeringen. Foretage proaktiv debitoropfølgning på store kunder og en ugentlig overvågning af debitorportefølje. Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder sine kontraktlige finansielle forpligtelser. 47

3 Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Andre risici Enhver fremtidig ændring af skattelovgivningen, herunder moms og andre direkte skatter i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning på TDC s selskabsskat og moms samt det fremtidige driftsresultat. Se også følgende noter til koncernregnskabet: note 23 om finansiel styring og markedsrisici, note 25 om pensionsforpligtelser og note 32 om eventualforpligtelser. Negativ omtale fra interessenter herunder konkurrenter, lovgivere eller forbrugerorganisationer kan få negativ indvirkning på offentlighedens og kundernes opfattelse af TDC. Der er påvist en sammenhæng mellem image og kunders ønske om at blive eller forblive kunder. Yderligere personalenedskæringer kan resultere i langvarige strejker blandt medarbejderne. Fortsat fokusere på styring af skatterisici for at sikre en lav margin for uidentificerede risici samt at indberette og betale direkte og indirekte skatter korrekt og til tiden Vurdere skatterisiciene forbundet med TDC's skattemæssige stilling og hensættelser til disse risici efter behov. Opnå afbødning ved hjælp af rådgivere og via input til Dansk Industri og andre, der kommenterer skattelovgivning. Fokusere på proaktiv forebyggelse af fejl, hurtig fejlretning og relevante informationer til kunderne for at minimere negativ indvirkning på kunderne og TDC's image. Strategisk fokus og øget investering i kunde service. Tidlig dialog med de største fagforeninger om nedskæringer og processer. Kollektive overenskomster til håndtering af eventuel uro, fratrædelsesbetingelser og frivillig afgang herunder mobilisering og genplacering. Der kan ske skade på eller afbrydelse af Fortsat fokusere på/overveje: TDC s udstyr og netværk (herunder kritiske systemer såsom centraler, switches, andre vigtige net- af ejendom forsikring mod terror og kriminalitet samt forsikring punkter) som følge af brand, strømafbrydelser samt back up-faciliteter udstyrs- og systemfejl, herunder skader forårsaget redundans i servere og net af terrorangreb. kredit- og svindelstyring/forsikring mod kriminalitet Indvirkninger som følge af naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold kan medføre flere kabelfejl og iværksætter løbende og strenge sikkerhedsproces- sikre at koncernens sikkerhedschef og -styregruppe øgede omkostninger til fejlhåndtering. ser. Resultater af kriminelle handlinger (f.eks. hacking og misbrug af adgang og rettigheder til software) og/eller sabotage udført af medarbejdere, partnere eller tredjepart kan have en negativ indvirkning på TDC s forretning. Der foretages hensættelser til lejeomkostninger vedrørende overskydende lokaler, som bl.a. er baseret på det forventede tidspunkt og niveau for lejeomkostningerne forbundet med fremleje af lejemål. Den faktiske fremleje kan blive påvirket af ændrede markedsvilkår for fremleje af de overskydende lokaler. Løbende overvågning af fremleje af overskydende lokaler og fortsat brug af ejendomsmæglere. 48

4 Note 9 Finansielle poster Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (982) (76) (106) (1.164) Andre sikringsinstrumenter (26) Andet (104) 11 - (93) Finansielle poster (1.112) 1 (51) (65) (1.228) I alt 2011 Renter Valutakursreguleringer Dagsværdireguleringer I alt EMTN-obligationer (inkl. sikringsinstrumenter) (897) (696) Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (292) (2) 229 (65) Andre sikringsinstrumenter (1) Andet (115) (6) 0 (121) Finansielle poster (1.305) (880) 1 Renter på DKK (1.112)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 172m og renteomkostninger, DKK (1.284)m. 2 Renter på DKK (1.305)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 408m og renteomkostninger, DKK (1.713)m. Specifikation af dagsværdireguleringer Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme 1 (134) - (134) Sikring af dagsværdi (207) 44 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 142 (207) (65) 2011 Derivater Lån I alt Sikring af pengestrømme Sikring af dagsværdi (484) 5 Andre afledte finansielle instrumenter I alt 858 (484) GBP EMTN-lån er sikret til fast EUR-rentesats. Den effektive del af sikringen er indeholdt i anden totalindkomst og den ineffektive del i de finansielle poster. Ved effektivitetstesten sammenlignes GBP/EUR-sikringen med en teoretisk GBP/DKK-sikring. 2 EUR EMTN-lån er delvist sikret til variable rentesatser. Ved effektivitetstesten sammenlignes dagsværdien af den faste rente på lån med fastforrentede ben, den ineffektive del indregnet i finansielle poster skyldes opsigelse og tilpasning af derivater. Renteindtægter eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 44m (2011: DKK 47m). Renteomkostninger eksklusive renter på finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen udgjorde DKK 1.213m (2011: DKK 1.248m). Finansielle poster udgjorde en omkostning på DKK 1.228m i, hvilket er en stigning på DKK 348m sammenlignet med 2011, som kan henføres til: En negativ udvikling på DKK 439m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter primært relateret til sikring af gæld. Dagsværdireguleringsgevinsterne på DKK 229m i 2011, kan primært henføres til afledte finansielle instrumenter vedrørende rentesikring af Seniorlån 1 i EUR, der ikke er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringstabene i 1 Ikke alle renteswaps vedrørende sikring af Seniorlån blev indfriet i forbindelse med refinansieringen i 1K, men forfaldt eller blev indfriet senest i 4K på DKK 134m (2011: gevinster på DKK 150m) skyldtes valutaswaps vedrørende EMTN-obligationer i GBP. De pågældende swaps er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Som følge heraf indregnes den effektive del af ændringerne i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter direkte i anden totalindkomst, mens den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. En ugunstig udvikling i valutakursreguleringer på DKK 102m kan primært henføres til langfristet gæld og sikring heraf. Et fald i finansielle nettorenteomkostninger på DKK 193m. I 2011 blev renteomkostningerne påvirket negativt af renter på renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlån, der ikke blev opsagt ved tilbagebetalingen af seniorlånene i februar

5 Note 14 Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat. Den forholdsmæssige andel af koncerninterne avancer og tab elimineres. Joint ventures, associerede virksomheder og andre kapitalandele 2011 Kostpris pr. 1. januar Årets tilgang 5 11 Årets afgang (37) (24) Kostpris pr. 31. december I balancen indregnes kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg af goodwill. Joint ventures og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, såfremt der ud fra en individuel vurdering er behov herfor. Såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det enkelte joint ventures eller den associerede virksomheds underbalance, indregnes en forpligtelse hertil. Andre kapitalandele, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig skønnet dagsværdi, indregnes til kostpris. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for værdiforringelse og nedskrives over resultatopgørelsen. Når det bliver muligt at skønne en pålidelig dagsværdi, vil disse kapitalandele blive målt hertil. Urealiserede ændringer i dagsværdi indregnes direkte i anden totalindkomst bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på kapitalandele i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen. Ved realisation overføres den akkumulerede dagsværdiregulering indregnet i anden totalindkomst til resultatopgørelsen. Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar (1) 1 Overført til/(fra) forpligtelser (3) 3 Årets op- og nedskrivninger: Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Udbytter (1.018) (4) Årets afgang Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 31 (1) smæssig værdi pr. 31. december der kan specificeres som følger: Joint ventures 5 0 Associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele 5 5 I alt Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 2011 Andel af resultat eksklusive særlige poster 3 (25) Andel af særlige poster Skat vedrørende joint ventures (særlige poster) (253) 0 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 763 (25) TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures og associerede virksomheder. Note 15 Tilgodehavender ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender indregnes til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Nedskrivninger til imødegåelse af tab på tilgodehavender er baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender samt ud fra en erfaringsmæssigt opgjort nedskrivning til imødegåelse af tab for ensartede grupper af øvrige tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning indgår under tilgodehavender og måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles til de medgåede omkostninger til løn og materialer m.v., samt tillæg af en andel af fortjenesten baseret på færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden måles ved at sammenligne de medgåede omkostninger med de anslåede samlede omkostninger for hver kontrakt. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på igangværende arbejder. Nedskrivningen omfatter en individuel vurdering af det skønnede tab frem til arbejdets afslutning. Acontobetalinger modregnes i værdien af det enkelte projekt i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede beløb. Modtagne acontobetalinger ud over det aktiverede beløb indregnes som en forpligtelse under forudbetalinger fra kunder. 96

6 Note 15 Tilgodehavender (fortsat) Tilgodehavender 2011 Tilgodehavender fra salg Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (339) (268) Tilgodehavender fra salg, netto Tilgodehavender hos joint ventures og associerede virksomheder 1 0 Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender I alt Indregnet således i balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (268) (245) Tilgang (164) (164) Afgang Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (339) (268) Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således: Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder I alt Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver forfalder DKK 13m efter mere end 1 år (2011: DKK 78m). Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.251m (2011: DKK 1.211m). Andre tilgodehavender indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK 16m (2011: DKK 15m). Øvrige kategorier af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver. Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 326m (2011: DKK 328m). Heri er modregnet acontofakturering med DKK 254m (2011: DKK 276m). DKK 18m af nettoværdien er indregnet som forudbetalinger fra kunder (2011: DKK 26m). Omsætningen fra igangværende arbejder for fremmed regning udgjorde DKK 409m (2011: DKK 396m). Note 16 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) 2011 Forudbetalte leasingydelser Omkostninger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter Andre periodeafgrænsningsposter I alt Indregnet således i balancen: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver I alt

7 Note 19 Lån ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Rentebærende lån indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Leasing af materielle aktiver, hvor koncernen fastholder stort set alle risici og fordele knyttet til ejendomsretten, klassificeres som finansielt leasede aktiver. For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. De tilsvarende lejeforpligtelser er indregnet i lån. Hver leasingydelse fordeles mellem forpligtelsen og finansieringsomkostningerne for derved at opnå en konstant rentesats for det udestående finansielle beløb. De materielle aktiver, der er erhvervet som finansielt leasede aktiver, afskrives over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid. obligationen blev anvendt til helt at indfri den EMTNobligation på EUR 457m, der forfaldt i april. Lån 2011 Banklån Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Gæld vedrørende finansiel leasing Andre lån I alt Indregnet således i balancen: Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser I alt Dagsværdi Nominel værdi Langfristede lån forfalder i følgende perioder: 1-3 år år Efter 5 år I alt ØVRIGE OPLYSNINGER I februar udstedte TDC en usikret BBB/Baa2-rated obligation på i alt EUR 500m med en udløbstid på 10 år under selskabets EUR 4 mia. EMTN-program noteret på Luxemborgs Fondsbørs. Provenuet fra udstedelsen af Ca. 43% (2011: 40%) af de udstedte fastforrentede EMTNobligationer blev omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN-GBP-obligationerne ombyttet til faste EURrentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) Obligationer I alt 19 apr 23 feb 16 dec 23 feb 2 mar 23 feb Udløb Fast/variabel rentesats Fast Fast Fast Fast Fast Fast Kuponrente 6,500% 3,500% 5,875% 4,375% 3,750% 5,625% Omlagt til variable rentesatser 0% 100% 37% 25% 40% 0% 43% Udestående beløb (nominel værdi) pr. 1. januar EURm pr. 1. januar GBPm Indfrielse EURm (457) (457) Udstedelse marts EURm pr. 31. december EURm pr. 31. december GBPm pr. 31. december Gæld vedrørende finansiel leasing Minimumsydelser Nutidsværdi Til betaling inden for 1 år Til betaling mellem 1-3 år Til betaling mellem 3-5 år Til betaling efter mere end 5 år I alt Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr. 99

8 Note 21 Hensatte forpligtelser (fortsat) Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer og overskydende lokaler. Hovedparten af disse forpligtelser forventes at give anledning til udbetalinger i perioden Usikkerhederne er væsentligst relateret til de estimerede beløb. Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager, tabsgivende kontrakter, bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til medarbejdere i forbindelse med jubilæer. Note 22 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 2011 Leverandørgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Anden gæld I alt Af de kortfristede forpligtelser forfalder DKK 149m efter mere end 1 år (2011: DKK 35m). Note 23 Finansielle risici TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. TDC s finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er fastsat maksimale grænseværdier for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici ugentligt. Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør. Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC s uafhængige revisorer som en del af revisionen finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og ikke til spekulative forretninger. I december vedtog TDC s bestyrelse en revideret finansiel strategi, der blev implementeret den 1. januar Den reviderede strategi er i overensstemmelse med principperne i den tidligere finansielle strategi og vil ikke øge TDC s finansielle risici. De væsentligste ændringer til grænserne for de finansielle mål er følgende: Grænsen for valutakursrisici fra drifts- og finansieringseksponering er reduceret fra DKK 750m til DKK 400m For at begrænse risikoen fra valutakurseksponering sikres EFCF i andre valutaer end EUR helt eller delvist, hvis valutakursrisikoen udgør mere end 0,65% af den budgetterede EFCF for det efterfølgende år (tidligere 1,25%). Likviditetsrisici For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Den revolverende kreditfacilitet på i alt EUR 700m (DKK 5.200m) med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse. TDC s generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der om nødvendigt revideres årligt. Den finansielle strategi godkendes af TDC s bestyrelse. TDC s finansielle strategi blev godkendt i december 2010, ændret i december 2011, og definerer maksima og minima for rente-, valuta, og modpartsrisici samt maksima og minima for en række andre risikoparametre. Det er TDC s opfattelse, at de likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt. Renterisici TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet 75% af TDC s nominelle bruttogæld er udstedt i eller er 101

9 Note 23 Finansielle risici (fortsat) omlagt til EUR, og 25% er omlagt til DKK. Risiciene opstår ved udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af finansielle instrumenter og finansielle indtægter og omkostninger. TDC har i overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) den maksimale andel af TDC's fastforrentet bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige hhv. 25% det andet år, 30% det tredje år og 35% det fjerde år (TDC s finansdirektør kan godkende overskridelser af grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under grænsen). BPV (basis point value, der viser ændringen i dagsværdien af TDC's finansielle portefølje, inkl. derivater fra en ændring i rentesatser på 0,01%), må ikke overstige DKK 14m varigheden af TDC s finansielle aktiver (bankkonti, omsættelige værdipapirer og bankindskud) må ikke overstige 0,25 år. Nedenstående tabel viser de renteparametre, som TDC har overvåget. Overvågede renteparametre (ultimo) Maksima/ minima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Andel af variabelt forrentede lån Max. 60% 49% 35% 25% 35% 33% 25%-43% 32% 46% BPV () Min. 2,2 / Max. 14,0 N/A 1 9,6 12,8 12,5 11,3 8,3-13,3 11,5 N/A Varigheden af finansielle aktiver (år) Max. 0,25 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00-0,10 0,01 0,00 Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det andet år 2 Max. 25% 0% 0% 0% 11% 11% 0%-11% 4% 9% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det tredje år 2 Max. 30% 13% 15% 15% 6% 13% 5%-20% 12% 3% Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det fjerde år 2 Max. 35% 21% 11% 11% 8% 0% 0%-21% 11% 20% 1 Pr. 31. december ville en forskydning i rentekurven på +/- 1 procent point påvirke årets resultat med ca. DKK +/-33m som følge af ændringer i dagsværdireguleringer og betalte renter (2011: ca. DKK +/- 41m). Påvirkningen på egenkapitalen skønnes uvæsentlig i begge år. 2 Gennemsnitstallene for rentetilpasningsrisikoen i 2011 er defineret som gennemsnittet af den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i de kommende fem år. Valutakursrisici TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, USD, SEK og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC s forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. For danske selskaber vedrører valutakurseksponeringen over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser hovedsageligt roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører og udstyrsleverandører. På grund af TDC s kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 75% af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR (25% i DKK). TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR. TDC har ikke sikret sine investeringer i udenlandske enheder. TDC har i overvåget og styret valutakursrisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC s finansielle strategi primært for at beskytte TDC s finansielle mål. Følgende parametre overvåges: Den samlede åbne bruttoposition, inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer, i andre valutaer end DKK og EUR må ikke overstige DKK 750m 102

10 Note 23 Finansielle risici (fortsat) EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko for EFCF på mere end 1,25 % af EFCF i alt (måles og testet årligt) Nedenstående tabel viser de valutakursrisici, som TDC har overvåget. skal sikres. Endvidere skal udenlandske dattervirksomheder, der rapporterer i andre valutaer end DKK og EUR, sikre tilgodehavender/kortfristede gældsforpligtelser i andre valutaer end DKK og EUR i lokale valutaer, og i videst muligt omfang udbetale nettokontantbeholdninger som udbytte til TDC A/S, forudsat at der opretholdes en passende kapitalsikring og likviditetsposition i dattervirksomheden. Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakurssikring, som bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med lokale valutaer i DKK eller EUR, som hovedregel ikke Som hovedregel sikrer TDC ikke valutakurseksponering over for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom disse anses for at være langsigtede investeringer. Overvåget valutakursrisici (ultimo) Maksima 4K 11 1K 12 2k 12 3K 12 4K 12 Interval Gennemsnit Gennemsnit 2011 Den samlede bruttoposition i andre valutaer end DKK og EUR Inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti og finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter). 2 Pr. 31. december udgjorde fremmed valuta en maksimal omregningsrisiko på ca. DKK 19m (med 95% sikkerhed inden for en tidshorisont på et år) i relation til EFCF (2011: ca. DKK 18m). Kreditrisici TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor s (S&P) eller Moody s Investor Services (Moody s). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC s modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC påføres tab. Kreditrisici overvåges ugentligt. Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter, der har en kreditvurdering for langfristet gæld på mindst BBB+ fra Standard & Poor s eller Baa1 fra Moody s Investor Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Modpartsrisikoen vurderes derfor at være minimal. TDC s maksimale kreditrisiko er summen af de finansielle aktiver opstillet i note 24 og udgør DKK 5.266m pr. 31. december. Kreditvurdering TDC har vedtaget en gearingsmålsætning og ratingpolitik, hvor TDC vil sigte mod at opnå et forhold mellem rentebærende nettogæld og EBITDA før pensionsindtægter på eller lavere end 2,2x målt som et gennemsnit for regnskabsåret. Endvidere tilstræber TDC at opretholde en stabil investment grade-vurdering. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at målene med en sådan politik vil blive nået til enhver tid. TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer: S&P s, Moody s og Fitch Ratings. TDC s kreditvurderinger pr. 31. december Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook S&P A-2 BBB Positivt Moody's P2 Baa2 Stabilt Fitch F3 BBB Stabilt Note 24 Finansielle instrumenter m.v. BEMÆRK Der anvendes afledte finansielle instrumenter til risikostyring. Disse instrumenters værdi ændrer sig over tid på baggrund af underliggende parametre såsom valutakurser eller rentesatser og gælder for en fastsat periode. I overensstemmelse med den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen, anvender koncernen afledte finansielle instrumenter til at styre eksponering for 103

11 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) udsving i rentesatsen på sine lån og valutakurser. Strategien er beskrevet i note 23. Nedenfor er vist en detaljeret analyse af disse afledte finansielle instrumenter. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For afledte finansielle instrumenter, der handles på et aktivt marked, anvendes de noterede markedskurser. For afledte finansielle instrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, anvendes en række forskellige anerkendte værdiansættelsesmetoder afhængig af instrumenttype. Ved måling af finansielle aktiver anvendes købskurser og for finansielle forpligtelser anvendes salgskurser. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Når et afledt finansielt instrument er klassificeret som en afdækning af udsving i pengestrømme af et indregnet aktiv eller forpligtelse, eller en forventet, højst sandsynlig transaktion, indregnes den effektive del af en gevinst eller tab på et afledt finansielt instrument i Anden totalindkomst. Enhver ineffektiv del af sikringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som sikring af dagsværdien, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er sikret. RISIKOANALYSE TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor. Valutarisici Valuta 2011 Finansielle aktiver og forpligtelser Aktiver Forpligtelser Afledte finansielle instrumenter 1 Nettoposition EUR 235 (19.110) (490) (19.365) (17.066) GBP 245 (5.061) Andre (748) (95) Fremmed valuta i alt (24.919) (17.136) (14.767) DKK (3.036) (5.813) (5.184) (6.494) I alt (27.955) 369 (22.320) (21.261) 1 De i benyttede finansielle instrumenter er primært valutaswapaftaler. 2 Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens sikringsinstrumentet måles til dagsværdi. 3 Løbetidsprofilen for derivater matcher løbetidsprofilen for lånet præsenteret i note 19. Nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder 2011 Nettoinvesteringer, Nettoinvesteringer, regnskabsmæssig regnskabsmæssig værdi værdi SEK EUR NOK I alt pr. 31. december

12 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Likviditetsrisiko Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved hjælp af en nulkuponrentestruktur. Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi af disse afledte finansielle instrumenter baseres på observerbare forudsætninger så som forwardrenter m.v. (Niveau 2 i dagsværdihierarkiet). Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (97) Valutaswaps 4 (3) Andet Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt (90) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Rentederivater (9) (34) (22) 6 (59) (106) (106) Valutaswaps (35) (23) (8) (8) Andet (3) (3) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt (4) (34) (10) (29) (77) (117) (117) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (1.012) (10.032) (1.366) (17.366) (29.776) (25.359) (23.134) Gæld vedrørende finansiel leasing (83) (68) (21) (107) (279) (206) (206) Andre lån (96) (195) (192) (222) (705) (604) (604) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (3.863) (86) (60) (2) (4.011) (4.011) (4.011) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (5.054) (10.381) (1.639) (17.697) (34.771) (30.180) (27.955) I alt (105) (10.008) (1.537) (17.082) (28.732) (24.545) (22.320) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. 105

13 Note 24 Finansielle instrumenter m.v. (fortsat) Løbetidsprofiler 1 Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen og sikring af nettoinvesteringer 2011 < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi smæssig værdi Afledte finansielle instrumenter, aktiver Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (8) Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser Afledte finansielle instrumenter behandlet som sikring af pengestrømme (15) 7 (14) (14) Rentederivater 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95) Valutaswaps Andet (1) (1) Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110) Lån og tilgodehavender Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender Udlån og tilgodehavender i alt Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Banklån (302) (302) (302) (302) Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458) Gæld vedrørende finansiel leasing (87) (95) (35) (113) (330) (248) (248) Andre lån (33) (71) (67) (67) (238) (212) (212) Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (4.209) (4.209) (4.209) (4.209) Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (9.115) (1.892) (9.480) (13.466) (33.953) (28.812) (27.429) I alt (3.357) (1.729) (9.313) (13.046) (27.445) (22.644) (21.261) 1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede. Uudnyttede kreditfaciliteter Udløbsdato Garanterede kreditfaciliteter Garanterede syndikerede kreditfaciliteter I alt < 1 år > 1 år I alt

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011 Metroselskabet I/S. Bilag B Bestyrelsesmøde nr august 2011 Kvartalsrapport for 2. kvartal Metroselskabet I/S Bilag B44-06-03 Bestyrelsesmøde nr. 44 16. august Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 293.585 317.644 310.343 601.085

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde. Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012

HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde. Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012 HR REVISION - LEDREBORG ApS Ledreborg Alle 130 B 4000 Roskilde CVR-nummer: 13557586 Årsrapport 1. oktober 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. maj 2013 Martin Høgh

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere