RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006"

Transkript

1 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten Små selskaber skal ikke længere indregne leasede aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser i årsrapporten. Det er nu tilstrækkeligt at oplyse om forpligtelserne i noterne. Kravet kan opfyldes ved at oplyse om de månedlige leasingydelser og kontraktens løbetid. Når man bruger de nye regler, skal den årlige leasingydelse indregnes i årsrapportens resultatopgørelse som en omkostning. Det gælder, uanset om leasingaftalen er finansiel eller operationel. Mellemstore og store selskaber skal stadig indregne finansielle leasingkontrakter i balancen. Nye regler kan ændre det finansielle billede Når du fjerner de indregnede leasingkontrakter fra balancen, vil virksomhedens egenkapital sandsynligvis ændre sig. Den samlede sum af aktiver og passiver bliver formindsket, og en række af de finansielle nøgletal, som netop beregnes ud fra aktiver og passiver, forandrer sig dermed. Alt i alt kan det ændre det billede, som regnskabsbrugeren får af din virksomhed, når han eller hun læser din årsrapport.

2 Det kan derfor være nødvendigt at oplyse om nogle forhold, som årsregnskabsloven ikke umiddelbart kræver. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden har indgået væsentlige finansielle leasingkontrakter, som ikke er indregnet i balancen. Det kan rykke på billedet af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Transaktioner med nærtstående parter Det er ikke længere et krav, at små selskaber skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter i årsrapporten. Det skal heller ikke fremgå, hvem der er hovedanpartshavere og dermed har den bestemmende indflydelse i selskabet. Det skal dog stadig fremgå af aktieselskabers årsrapporter, hvem der ejer aktier i selskabet. Ekstraordinært udbytte Bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab kan udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærer eller anpartshavere i løbet af et regnskabsår. Som noget nyt kan generalforsamlingen én gang for alle give en tilladelse hertil. Selskabets vedtægter skal tilsvarende kun ændres én gang. Når bestyrelsen udlodder ekstraordinært udbytte, skal den skriftligt erklære, at der ikke udloddes mere, end selskabets økonomi kan bære. Er der råd til at udlodde? Det er et krav, at der skal udarbejdes en mellembalance efter principperne i årsregnskabsloven, når man overvejer at udlodde udbytte. Mellembalancen viser, om der er råd til at udlodde. I de fleste tilfælde skal en godkendt revisor tjekke mellembalancen og afgive en review-erklæring. Større selskaber skal fortsat oplyse om nærtstående parter og transaktioner med disse. Kontakt din revisor for yderligere information. Eksempler på øvrige ændringer i selskabslovgivningen Lempeligere regler om kapitaltab i anpartsselskaber Aktieselskaber kan opløses på samme uformelle måde som anpartsselskaber Ikke længere krav om indledende likvidationsregnskab Ikke længere krav om fusionsregnskab og spaltningsregnskab Ændrede regler om revisors erklæring ved kapitalnedsættelse. 2

3 Brug din revisor aktivt Brug din revisors kompetencer din revisor kan meget andet end at revidere din årsrapport. En ny lov betyder, at nogle mindre virksomheder kan slippe for at få foretaget revision. Det lyder måske besnærende, men vælger du revisionen fra, kan det få konsekvenser, der kan koste dig dyrt både i tid og kroner. Bankerne vil også fremover lægge stor vægt på, at dit regnskab er skrevet under af en revisor. Du skal oplyse skattemyndighederne om, hvorvidt dit regnskab er revideret, når du afleverer selvangivelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør årsrapporterne, mener også, at en revisionspåtegning fortsat vil være et godt signal, fordi omverdenen får en garanti for, at regnskabets indhold er i orden. Din revisor kan fortælle dig, hvilke selskaber der kan vælge revisionen fra efter de nye regler. Hvis du vil vælge revisionen fra Hvis du overvejer at vælge revisionen fra, kan din revisor orientere dig om, hvordan du skal ændre vedtægterne, hvordan fravalget skal beskrives i årsrapporten, og hvilke ansvarsregler du er underlagt, hvis du afleverer en årsrapport, uden at din revisor har foretaget revision. Revisor din daglige sparringspartner Lovpligtig revision eller ej, så hjælper revisor typisk med at gøre regnskabet klart, når året er slut. Du kan også have fordel af, at revisor sørger for at bogføre i det daglige og håndtere beregningen af momsen, så du kan koncentrere dig om at drive din forretning. Måske foretrækker du at lave det meste af regnskabet selv, men har alligevel brug for at vende nogle tekniske detaljer med din revisor. Sig skat til din revisor Din revisor kan naturligvis også rådgive dig i skattespørgsmål, så du ikke risikerer at disponere forkert. Hvis der opstår uenighed med SKAT, kan revisor hjælpe dig med at håndtere din sag. Ofte er der mulighed for, at du kan få udgifterne til revisorrådgivning refunderet. Og så alt det andet Revisor kan hjælpe dig med at gennemskue tingene og kan svare på en lang række spørgsmål, f.eks.: budgetter for din virksomhed tjek af budgetter ved huskøb regnskab, når forældre køber lejligheder til deres børn pensionsopsparing og skatteregler for selvstændige deltagelse i ejendomsprojekter planlægning af generationsskifte økonomisk rådgivning ved dødsfald eller skilsmisse valg af selskabsform/virksomhedsform valg af økonomi- og lønsystemer vurdering og værdifastsættelse etablering af interne kontroller skatteregler ved aktiehandler rationalisering og ledelsesrådgivning. Brug din revisor aktivt Din revisor er omfattet af regler om kvalitetskontrol og får med jævne mellemrum kontrolleret, at kvaliteten af erklæringsopgaverne er i orden. Medlemmerne af FRR skal løbende gennemføre efteruddannelse, og det er din garanti for, at revisor er ajour med den sidste nye viden. Din revisor kender dig og din virksomhed og kan tage udgangspunkt i denne viden, når du har opgaver, der skal løses. Brug derfor din revisor aktivt som din daglige allround rådgiver i spørgsmål om revision, skat og meget mere. 3

4 Giv andre lov til at kigge i din skattemappe Den 1. februar 2006 åbnede SKAT for, at du kan give din revisor, bank eller ægtefælle adgang til din skattemappe via TastSelv Borger på SKATs hjemmeside. Du skal aftale med din revisor, bank eller ægtefælle, hvilke menupunkter de får lov til at kigge i. Du kan give adgang til følgende dele i din TastSelv-menu: profiloplysninger indberetning og beregning skattemappen. Autorisation Du kan give autorisation til et CVR-nummer, SE-nummer eller cpr-nummer. Autorisationen er tidsbegrænset, og du bestemmer suverænt, hvor længe autorisationen skal vare. Den skal mindst gives for en dag og kan maksimalt løbe i fem år. En autorisation ophører automatisk på udløbsdatoen. Hvis du vil ændre en autorisation Du kan uden problemer ændre eller slette en autorisation inden udløbsdatoen. Det gør du ved at gå ind på det skærmbillede, hvor alle dine autorisationer bliver vist. Du fjerner eller sætter markeringer til menupunkterne på det CVR-nummer, SEnummer eller cpr-nummer, du vil ændre. Adgang sker med digital signatur Revisor eller andre, som du giver autorisation, skal bruge deres digitale signatur for at logge sig på din TastSelv-menu. Logbog I logbogen under skattemappen kan du se, hvem og hvilke menupunkter du har givet autorisation til. Hver gang en med autorisation logger sig ind, bliver det automatisk noteret i logbogen. Du kan derfor altid følge med i, hvilke eventuelle ændringer der bliver foretaget, hvem der har foretaget dem, og hvornår det er sket. Længere momsfrist i sommerferietiden Folketinget har besluttet at udskyde fristen for afregning af moms i sommerferietiden. Du kan derfor vente til den 17. august med at betale og indberette momsen. Hvem har glæde af den forlængede frist Mellemstore virksomheder, der afregner moms hvert kvartal, kan udskyde momsen for april kvartal. Store virksomheder, der indbetaler moms hver måned, kan udskyde momsen for juni måned. 4

5 Husk ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller I Danmark hylder vi normalt princippet om, at alle aftaler er gyldige også de mundtlige. Det gælder bare ikke aftaler om gaver mellem ægtefæller. Disse aftaler kræver en tinglyst gaveægtepagt. Gaver kræver ægtepagt Når ægtefæller aftaler at give hinanden gaver, kræver reglerne, at der foreligger en tinglyst ægtepagt. Det er af hensyn til gavegiver, kreditorer og arvinger. Hvis manden f.eks. vil forære sin hustru halvdelen af anparterne i sit selskab, er det ikke nok, at han blot skriver det i anpartshaverfortegnelsen eller udfylder et A4-ark med aftalen. Gaven er først gyldig, hvis der foreligger en tinglyst gaveægtepagt. Det betyder, at både kreditorer, giverægtefællen og givers arvinger kan kræve, at gaven bliver tilsidesat, eller at modtageren betaler et beløb svarende til gavens værdi. Kravet om ægtepagt gælder dog ikke fødselsdags- og julegaver, som står i rimeligt forhold til givers økonomi. Hvordan opretter man en ægtepagt? Ægtepagten skal være skriftlig, og begge ægtefæller skal personligt underskrive pagten. Der er ikke krav om vitterlighedsvidner. Tinglysning i personbogen Ægtepagter skal tinglyses i personbogen. Personbogen ligger på edb ved retten i Århus. Tinglysning, når du ønsker det Der er ingen tidsfrister for, hvornår en ægtepagt skal tinglyses. Den kan derfor sendes til tinglysning lang tid efter, at I har skrevet den. Hvis du og din ægtefælle f.eks. før jeres bryllup har underskrevet en ægtepagt om skilsmissesæreje, vil I have almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab, så længe ægtepagten ikke er tinglyst. I kan imidlertid hver for sig og når som helst sende ægtepagten til tinglysning. Når ægtepagten er tinglyst, træder særejet i ægteskabet i kraft. Statsamterne skal ikke længere godkende ægtepagter. Der er altså ingen offentlig kontrol af indholdet i ægtepagter. Tinglysningskontoret kan dog i særligt grove tilfælde nægte at tinglyse en ægtepagt. Hvad koster en ægtepagt? Tinglysningsafgiften ligger på kr. Hvis du ved tinglysningen af ægtepagten samtidig overdrager f.eks. dit sommerhus til din ægtefælle, skal du også betale afgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven. Afgiften ligger på 0,6 pct. af skødesummen, dog mindst af den nyeste ejendomsværdi. Da overdragelse af fast ejendom skal tinglyses i både personbogen og tingbogen, skal du betale tinglysningsafgift to gange. Kontakt rådgiver Kontakt din rådgiver, hvis du overvejer at oprette en ægtepagt eller har brug for rådgivning. 5

6 Skattefri rejsegodtgørelse Medarbejdere kan få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse ved midlertidig udstationering. Reglerne og satserne gælder også hovedaktionærer og selvstændige, uanset om arbejdet foregår i Danmark eller udlandet. Faktiske udgifter eller standardsatser Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales som udlæg efter regning eller efter statens standardsatser. Ved udlæg efter regning refunderer arbejdsgiveren de faktiske udgifter til kost og logi. Arbejdsgiveren kan, ud over de dokumenterede udgifter, også udbetale op til 25 pct. af standardsatsen til medarbejderen skattefrit. Godtgørelse efter statens standardsatser kræver ikke dokumentation. Godtgørelsen må dog ikke overstige de satser, som staten har fastsat for det pågældende år. I 2006 er satserne: Kost: 417 kr. pr. døgn. Logi: 179 kr. pr. døgn. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Rejse på mindst 24 timer Rejsen skal mindst vare i 24 timer. Hvis du f.eks. kører hjemmefra mandag kl og vender tilbage tirsdag kl. 7.00, udløser det ikke skattefri godtgørelse selvom du evt. overnatter undervejs. Afstand mellem bopæl og arbejdssted Afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted skal være så lang, at det er umuligt at overnatte i eget hjem. Generelt mener Landsretten, at man skal kunne nå at tilbringe 11 timer i eget hjem ud over den samlede arbejds- og transportid. Hvis dette ikke er muligt, bliver det betragtet, som om du er på rejse, hvis du overnatter ude. Afstand mellem bopæl og arbejdssted Afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted har givet anledning til en del skattesager. Sager, hvor den enkelte skulle bevise, at det var umuligt at overnatte i eget hjem. Østre Landsret har i en nyere dom taget stilling i en konkret sag om to ansatte på Metro-projektet i København. De boede på Vestsjælland, men overnattede i campingvogne i nærheden af byggeriet. Det tog ca. 1,5 timer at køre fra deres hjem til byggepladsen. I de perioder, hvor de to ansatte arbejdede mellem 10 og 14 timer på byggeriet, fandt Landsretten, at det var umuligt at overnatte i eget hjem. Dårlige offentlige transportmuligheder En anden afgørelse viser, at det ikke er et argument, at der er dårlige forbindelser med offentlige transportmidler mellem hjem og arbejdssted. At man ikke har bil kan altså ikke bruges som et argument for at få skattefri rejsegodtgørelse udbetalt. Midlertidigt arbejdssted Arbejdsstedet skal være midlertidigt. Du kan ikke få skattefri godtgørelse, hvis du f.eks. har fast job i København, men af familiemæssige årsager vælger at blive boende i Aalborg. Til gengæld kan du i prøvetiden få skattefri rejsegodtgørelse. Der skal her være tale om en fast stilling på et fast arbejdssted i en anden by, end hvor du bor. Midlertidigt arbejdssted Hvis jobbet på forhånd er aftalt til at vare kort tid, bør der normalt ikke være problemer med at få udbetalt skattefri godtgørelse. Arbejdspladser, som efter deres natur er midlertidige, f.eks. byggepladser, bør heller ikke give problemer. Maksimalt 12 måneder Ifølge loven er et arbejdssted maksimalt midlertidigt i de første 12 måneder af en ansættelse. Den objektive 12-månedersgrænse bliver afbrudt, hvis en person skifter arbejdsplads. Et arbejdspladsskifte defineres sådan: arbejdsskifte til en ny arbejdsplads mindst 8 km fra den foregående arbejdsskifte til et helt nyt arbejdsprojekt arbejdsskifte til en helt ny arbejdsgiver. 6

7 SKAT har bevisbyrden i sager om gulpladebiler Landsskatteretten har i en ny kendelse slået fast, at skattemyndighederne skal bevise, om en firmabil på gule plader er brugt til privat kørsel. Sagen kort fortalt En erhvervsdrivende, der drev sin virksomhed fra sin bopæl, købte to varebiler i sin virksomhed. Bilerne var indregistreret på gule plader og behandlet 100 pct. erhvervsmæssigt. Skatteyder havde ikke betalt moms, da de to varebiler blev købt, og havde heller ikke ført kørebog for kørsel i bilerne. Desuden havde skatteyderen en Harley Davidson-motorcykel, som var indregistreret i perioden 14. juni oktober i det pågældende år. skatteyder har kørt privat i firmabilerne. Landsskatteretten bemærker også, at der ikke kan være tale om kørsel mellem hjem og arbejde, da skatteyderens bopæl og arbejdsplads ligger på samme adresse. Landsskatteretten konkluderer derfor, at der ikke er grundlag for at beskatte værdien af fri bil. Kørebog ikke længere nødvendig I 2002 blev bevisbyrden vendt 180 grader. Skattemyndighederne skal tro på en skatteyder, der tilkendegiver, at en varebil på gule plader udelukkende bliver brugt til erhvervsmæssig kørsel, medmindre skattemyndighederne kan bevise det modsatte. Skatteankenævnet mente, at skatteyder skulle beskattes af værdien af fri varebil. Skatteyder måtte have brugt varebilerne til privat kørsel, da skatteyder ikke havde andre biler til rådighed, og nævnet lagde til grund, at motorcyklen ikke måtte bruges til helårskørsel. Landsskatteretten frikender skatteyder Skatteyder klager derefter til Landsskatteretten, som omvendt mener, at der ikke er grundlag for beskatning af værdien af fri bil. Tilkendegivelsen sker ved, at den selvstændige fratrækker momsen på købesummen eller ikke betaler tillægsafgift for privat brug efter vægtafgiftsloven. Skatteyder behøver derfor ikke føre kørebog som dokumentation. Skattemyndighederne har bevisbyrden Man har frygtet, at bevisbyrden alligevel lå hos skatteyderen i de tilfælde, hvor skatteyder driver sin virksomhed fra sin bopæl, og bilen af den grund altid er parkeret ved bopælen. Landsskatteretten bemærker, at reglerne om beskatning af firmabiler på gule nummerplader med virkning fra 1. januar 2002 er blevet ændret. Det betyder, at en firmabil ikke længere skal beskattes, hvis der er tale om en varebil på gule nummerplader, og skatteyder ikke har trukket moms fra anskaffelsessummen eller har betalt tillægsafgift for privat brug af firmabilen efter vægtafgiftsloven. Begge betingelser er opfyldt i sagen. Efter Landsskatterettens opfattelse har skattemyndighederne ikke dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at Landsskatterettens seneste kendelse viser, at bevisbyrden også i sådanne tilfælde ligger hos skattemyndighederne. Kendelsen er derfor principiel, i og med at den klart fastslår, at det er skattemyndighederne, der skal bevise, om bilen har været brugt til privat kørsel, selvom bilen til daglig er parkeret ved bopælen, og der ikke er ført kørebog. Hvis virksomheden og bopælen havde forskellige adresser, var afgørelsen nok faldet anderledes ud, da kørsel mellem bolig og arbejdsplads anses for privat kørsel. 7

8 Vigtige datoer 2006 Juni Moms A-skat (små) + AM-bidrag 12. A-skat lønmodtagere + AM-bidrag (små) 26. lønmodtagere Moms (store) (små) A-skat B-skat + AM-bidrag selvstændige, lønmodtagere Restskat (store) 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juli Selvangivelse A-skat + AM-bidrag selvstændige 3. Frivillig lønmodtagere indbetaling (små), restskat Feriekonto under kr A-skat ATP + AM-bidrag 17. lønmodt. Lønsumsafgift (små). Feriekonto ATP B-skat + AM-bidrag 17. Lønsumsafgift selvstændige, Restskat B-skat Moms + (store) AM-bidrag selvst. 31. A-skat + AM-bidrag August Moms A-skat (mellem), + AM-bidrag A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. lønmodtagere Endelig lønsumsafgift (små) B-skat personlige + AM-bidrag virksomheder 17. selvstændige, Moms (mellem A conto og store) selskabsskat, NB: Forlænget Restskat frist rykket fra 12. A-skat 1. + Moms AM-bidrag (små) September lønmodt. lønmodtagere (store) (store) 31. A-skat + AM-bidrag pct.-tillæg lønmodtagere (store) lønmodtagere 11. A-skat (små) + AM-bidrag 27. Moms (store) lønmodtagere (små) 30. A-skat B-skat AM-bidrag + AM-bidrag (store), Anmodning selvstændige. om tilbagebe- Restskat taling 25. af Moms for meget (store) indbetalt 25. Moms den (store) 10. august skat, 29. Tegning A-skat af + livs- AM-bidrag og A-skat B-skat + AM-bidrag + selvst. pensionsordninger, lønmodtagere Frivillig (store) 25. lønmodtagere Moms (store) (store) indbetaling af restskat uden Godt at vide Dagpenge 2006 Max. pr. dag kr. Max. pr. uge kr. Sygedagpenge 2006 Max pr. uge kr. Diskontoen december juni 2003 (gældende) ,25 2 pct juni marts ,52 pct marts december ,75 2,50 pct december november ,25 2,75 pct. 9. november ,25 pct. 18. september ,75 pct september august ,25 3,75 pct august maj ,25 4,5 pct. For yderligere oplysninger tjek: tjek: Befordringsfradrag km km 1,68 1,78 kr. Over 100 km 0,84 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2006 Egen bil eller motorcykel pr. pr. km km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. pr. km Rejsegodtgørelse ,10 3,30 kr. 1,68 1,78 kr. 0,40 kr. Logi efter regning eller pr. døgn 175 kr. Fortæring eller pr. døgn pr. døgn kr. Tilsluttende Fortæring pr. døgn pr. time 417 kr. Fri Tilsluttende morgenmad døgn pr. time 61,20 17,40 kr. Fri morgenmad frokost 122,40 62,55 kr. Fri frokost 125,10 kr. Fri middag 122,40 kr. 25 Fri pct. middag godtgørelse 125, kr. 25 pct. godtgørelse 104,25 kr. 1. Mindsterenten juli december 2005 For 1. januar yderligere 2006 oplysninger 30. juni 2006 tjek: 2 pct. 2 pct. For yderligere oplysninger tjek: Juli Nettoprisindeks /2006 Juni Marts ,0 112,8 111,2 Maj Februar ,4 111,1 April Januar ,3 111,2 Marts December ,6 111,6 Februar November ,9 111,5 Januar Oktober ,7 111,8 December September ,9 111,9 November August ,1 111,0 Oktober Juli ,4 111,0 September Juni ,0 111,2 August Maj ,4 111,1 For April yderligere 2005 oplysninger tjek: 111,2 For yderligere oplysninger tjek: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: RevisorInformerer Morten udgives Olsen (redaktør), af Foreningen Mette Registrerede Kingod (red.sekretær), Revisorer FRR, Torben Åmarksvej Bille, 1, Jan 2650 Brødsgaard, Hvidovre. Tlf. Jacob 3634 Buss, 4422, Jørgen fax 3634 Frausing, 4444, Mads Grønnegaard og Gitte Jensen. RevisorInformerer Redaktion: Henrik Brusgaard udkommer Sørensen fem gange (redaktør), årligt i Mette Kingod eks. Tryk: (red.sekretær), Rounborgs grafiske Michael Rugaard, hus. ISSN Jan X. Brødsgaard, Jacob Buss, Jørgen Frausing, Mads Grønnegaard, Redaktionen Claus Pio Pedersen, er afsluttet Henrik 11. Carmel august og Gitte Eftertryk Jensen. er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet 27. april Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere