Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015"

Transkript

1 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.:

2 Norddjurs Kommune Teknik og Miljø Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om bekæmpelse af rotter (herefter kaldet rottebekendtgørelsen) er Norddjurs Kommune forpligtet til at foretage en effektiv rottebekæmpelse. For at kunne foretage en effektiv rottebekæmpelse og forebyggelse, er det vedtaget, at kommunerne skal udarbejde en rottehandlingsplan, der skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Formålet med handlingsplanen er dels at synliggøre aktiviteten, dels at give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også realiseres. Kommunalbestyrelsen ønsker i den forbindelse at få en årlig status på effekten af indsatsen. Status i Norddjurs Kommune På nuværende tidspunkt har Norddjurs Kommune indgået en aftale med et privat skadedyrsfirma, der foretager de lovbestemte kampagner vedrørende rottebekæmpelse i henhold til gældende regler. Hvis der konstateres rotter, eller borgerne anmelder rotter, foretager skadedyrsfirmaet tilsyn og bekæmpelse, herunder sker der en vejledning af borgerne for om muligt at forebygge og fjerne årsagerne til problemet. Anmeldelser om rotter foretages i videst mulige omfang direkte til skadedyrsfirmaet via deres hjemmeside eller pr. telefon. Overordnet mål for rottebekæmpelsen i kommunen Målet med rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune, er at yde en tilfredsstillende borgerservice, samt nedbringe antallet af rotter i kommunen gennem en effektiv og målrettet indsats med fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Norddjurs Kommune vil, som Naturstyrelsen og den nyeste bekendtgørelse om rottebekæmpelse lægger op til, have at der føres en effektiv rottebekæmpelse med særlig fokus på forebyggelse og nedbringelse af giftforbruget. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Hidtil har de tildelte ressourcer dækket indholdet i kontrakten om rottebekæmpelse, som er indgået med et eksternt bekæmpelsesfirma. Norddjurs Kommunes udgifter til rottebekæmpelsen har i 2011 været på kr, hvilket i gennemsnit svarer til 17 kr/indbygger. Udgifterne til bekæmpelsen er betalt over ejendomsskatten, hvad enten det drejer sig om private, virksomheder eller offentlige institutioner m.m.

3 De nye tiltag i handlingsplanen vil være dækket ind med de nuværende tildelte ressourcer i Teknik- og Miljø. Der tages løbende stilling til, om tiltag i medfør af handlingsplanen medfører justeringer af taksten for rottebekæmpelse. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Norddjurs Kommune vil gerne kunne konstatere et fald i antallet af anmeldelse om rotter over en længere periode. Det er et mål, at se en faldende tendens i rotteanmeldelserne fra det antal, der er registreret i perioden til det antal der ses frem til og med 2018, svarende til resultatet efter to planperioder. Norddjurs Kommune vil gerne kunne konstatere, at tidsfrister for gennemførelse af rottebekæmpelse på baggrund af modtagne anmeldelser bliver overholdt, således at borgerne får den service, de har krav på ifølge lovgivningen. Ved anmeldelse af rotter skal der senest 8 dage efter modtaget anmeldelse, foretages et tilsynsbesøg. Hvis der er forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold. Eventuelle brugerklager, som kommunen modtager i den forbindelse, vil blive registreret. Norddjurs Kommune vil gerne kunne konstatere et fald i forbruget af stærke gifte i perioden i forhold til de foregående 3 år ( ). Forbruget af gift vil løbende blive registreret. Konkrete tiltag til opnåelse af beskrevne mål Følgende tiltag vil blive gennemført i de kommende 3 år, som handlingsplanen dækker: Den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter implementeres, herunder med hensyn til de tidsfrister, der er fastlagt for bekæmpelsen. Indsatsen intensiveres på de lokaliteter, hvor der gentagne gange konstateres rotter. De ændrede regler for anvendelse af giftstoffer i rottebekæmpelsen vil blive implementeret. Forbruget af gifte vil løbende blive registreret. Med henblik på den forbyggende indsats vil borgere og virksomheder blive informeret, f.eks. via hjemmeside, annoncer og andet materiale. Her vil der blive informeret om forebyggelse, giftfri bekæmpelse m.v. Kommunen vil udvikle samarbejdet med spildevandsforsyningsselskabet omkring den rottebekæmpelse, der foretages i kloaksystemerne. Herunder skal der træffes beslutning om fremtidig forebyggelses- og bekæmpelsesindsats. Kommunen vil følge op på og sikre, at konstaterede fejl og mangler i kloak- og afløbssystemer bliver udbedret snarest muligt med henblik på at afhjælpe og forebygge rotteproblemer. Kommunen vil fremadrettet følge udviklingen i antal rotteanmeldelser og registrere mulige indsatsområder. Mulighederne undersøges for evt. at foretage en kortlægning af rotteanmeldelser via GIS.

4 Indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Ejendomme i landzone Hidtil har kommunens bekæmpelsesfirma besøgt ejendommene to gange årligt ved de såkaldte kampagner, for at konstatere evt. rotteforekomster. Dog er størsteparten af grundejere ved disse besøg ikke truffet hjemme, og bekæmperen har blot lagt et kort i postkassen. Indsatsen med besøg på de mange ejendomme har derfor ikke haft den ønskede virkning, når man ser på tiden og de ressourcer, der er brugt. Fremover skal ejendommene besøges af kommunens bekæmpelsesfirma efter de ændrede regler, som er foreskrevet i den nye bekendtgørelse, det vil sige hvert andet år hvis der ikke konstateres rotter på stedet eller grundejeren ikke træffes hjemme. Ejendomme med rotter skal derimod have flere opfølgende besøg, før de kan konstateres rottefri. Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder Hidtil har bekæmpelsen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder været baseret på borgernes anmeldelser om rotter. Der planlægges ingen ændringer, ud over det som er fastlagt i medfør af den nye rottebekendtgørelse. Fødevarevirksomheder Langt de fleste fødevarevirksomheder har egen sikringsordning ved private bekæmpelsesfirmaer med henblik på forebyggelse af rotteproblemer. I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter samtidig med Fødevareregionens kontrol. Kommunalbestyrelsen og Fødevareregionerne skal gensidigt underrette hinanden om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter. Der planlægges ingen ændringer, ud over det som er fastlagt i medfør af den nye rottebekendtgørelse. Kloakker og stikledninger (herunder anvendelse af kloakblokke og rottespærrer) Rotteproblemer kan skyldes fejl og mangler i kloaksystemerne som følge af dårlig vedligeholdelse af afløbsinstallationer. Ofte er det kloakker på privat grund, der er dårligt vedligeholdte, og som er årsag til, at der findes rotter i et område. Kloakker på privat grund er de enkelte husejeres ansvarsområde. Nogle ejendomme, skoler, institutioner m.v., er offentligt ejede, hvorved det kan være kommunen, der er grundejer, og som dermed er ansvarlig for afløbssystemet inde på grunden. I forhold til hovedkloaksystemet ( den offentlige kloak ) følger forsyningsselskabet AquaDjurs altid op med undersøgelser, hvis der konstateres rotteproblemer, der kan skyldes defekte rørledninger o.lign. Der fjernes kloakledninger, der ikke længere er i brug, og rør og brønde renoveres løbende. Hidtil har kommunen i flere år bekæmpet rotter i hovedkloaksystemet ved systematisk udlæggelse af giftblokke i de enkelte brønde. Den nyeste viden har gjort det klart, at denne indsats kun har begrænset virkning, idet rotterne kun spiser friske giftblokke.

5 Norddjurs Kommune vil derfor i samråd med forsyningsselskabet AquaDjurs overveje, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges, herunder om der skal benyttes alternative metoder til rottebekæmpelse, eksempelvis elektroniske fælder og rottespærrer. Af virkemidler til forebyggelse af rotteproblemer i kloaksystemer kan nævnes: Afpropning af døde stik/ubenyttede ledninger. Generelt højt vedligeholdelsesniveau af ledningssystem, samt udbedring af skader på rør og brønde hurtigst muligt, efter et konstateret rotteangreb, for at forebygge at rotterne kommer op til overfladen. Forsøge at designe afløbssystemet, så det ikke er oplagt for rotter at tage ophold (f.eks. meget skrå (eller ingen) banketter i brønde, få ledninger som er tørlagte i længere perioder osv.). Systematisk saneringsplanlægning. Som følge heraf vil Norddjurs Kommune følge op på og sikre, at konstaterede fejl og mangler i kloak- og afløbssystemer bliver udbedret. Der vil i den forbindelse også være fokus på de private afløbsinstallationer. Havnearealer, kommunale genbrugsstationer samt lossepladser og deponier Hidtil har kommunen kun foretaget aktiv rottebekæmpelse disse steder via anmeldelser. Dog er der de fleste steder tegnet sikringsordninger med henblik på forebyggelse mod rotter. Norddjurs Kommune vil afdække nærmere, om der er særligt store rotteproblemer på genbrugsplader og lossepladser. Resultaterne vil danne baggrund for den videre forebyggende bekæmpelse. Vildtfodringspladser samt hønsehold og småfuglefodring Kommunen har ingen overblik over hvor mange vildtfodringspladser der findes på/i private og offentlige arealer/skove. Der foreligger således heller ikke en særskilt registrering af anmeldelser af rotter i forbindelse med vildtfodringspladserne. Såfremt der konstateres rotteproblemer i tilknytning til vildtfodringspladser eller hønsehold o.lign. bliver der iværksat den nødvendige bekæmpelse, og der gennemføres den nødvendige vejledning af grundejeren for derigennem at forsøge at fjerne årsagen til generne. Lovgivningen giver desuden mulighed for at kommunen kan meddele evt. påbud om gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger. Gennem den generelle formidlingsindsats i annoncer eller på kommunens hjemmeside orienteres borgere om, hvordan man kan forebygge rotteproblemer. Rottespærrer Ifølge 7 i rottebekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen, hvor den er grundejer, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder. En rottespærre er en anordning, som forhindrer rotter i at trænge ind i eksempelvis en stikledning til en ejendom. En alternativ form for rottespærrer er en elektronisk fælde, der slår de rotter ihjel, som passerer en brønd. Rottespærrer og fælder kan enten opsættes i den offentlige eller den private del af kloaksystemet.

6 I forbindelse med etablering af rottespærrer skal det sikres, at der ikke opstår risiko for opstuvning i kloaksystemet, og at funktionen og driften af kloaknettet i det hele taget ikke bliver vanskeliggjort i nogen væsentlig grad. Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner: Den nye bekendtgørelse lægger således op til, at kommunen overvejer at opsætte rottespærrer på stikledninger, der fører ind til alle eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Norddjurs Kommune vil i samråd med forsyningsselskabet AquaDjurs a/s foretage en vurdering af, om der er lokaliteter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer. Hvis der tidligere har været konstateret rotter det givne sted, vil det tale for, at installation af rottespærrer er en mulighed. Byggemodninger Ved fremtidige kommunale byggemodninger og nyudstykninger vil det ligeledes blive vurderet, om der skal opsættes rottespærrer i skelbrønde. Dette gælder både private og kommunale udstykninger samt kommunale byggeprojekter. Inden opsætning af rottespærrer skal det afklares, hvorledes tiltagene skal finansieres, og hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af installationerne. Derudover er det væsentligt at se på de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer, som rottespærrerne kan forårsage i kloaksystemerne. Resistens for gift Resistens over for en eller flere antikoagulanter betyder, at rotter ikke længere kan bekæmpes med de pågældende midler. I Norddjurs Kommune er der konstateret resistens i mindre omfang. Dette betyder dog ikke, at alle rotter er resistente overfor gift. Som led i statens resistensstrategi skal der derfor altid anvendes den svageste gift først, i øvrigt som foreskrevet i gældende bekendtgørelse. Vedlagte bilag Status for udviklingen af anmeldelser om rotter Meddelelse nr. 34 fra Naturstyrelsens konsulenter vedr. ændringerne med den nye rottebekendtgørelse

7 Status for udviklingen af anmeldelser om rotter Antallet af anmeldelser om rotter har været støt stigende i Danmark igennem de sidste 20 år fra omkring i slutningen af 1980 erne til nu ca anmeldelser årligt. I Norddjurs Kommune har antallet af rotteanmeldelser de senere år ligget på omkring 1500 om året, svarende til 4 anmeldelser pr. 100 indbyggere. Udviklingen i antal anmeldelser i Danmark i perioden Antal anmeldelserne har været faldende siden rekordåret i 2008, hvor der blev anmeldt mere end rotteforekomster på landsplan. I 2010 var antallet af anmeldelserne faldet til ca Et fald på ca. 24 %. På trods af faldet fra er den generelle tendens, at antallet af anmeldelserne er steget markant over årene se den røde tendenslinje i ovenstående figur. Stigningen har medført flere initiativer fra myndighederne, bl.a. en handleplan på rotteområdet og en ny bekendtgørelse, hvor der lægges op til at begrænse rotterne og skaderne efter dem betydeligt. Antallet af anmeldelser varierer således fra år til år. Figuren ovenfor viser en kraftig stigning i antallet af anmeldelser fra 1987 til 1988 og igen fra 1997 til Det er ikke muligt entydigt at udpege den eller de faktorer, der medfører årlige udsving i antallet af anmeldelser, men en faktor som klimaet, specielt milde efterår og vintre, kan have stor effekt på rottebestanden. Forklaringen på de kraftige stigninger kan muligvis findes i gnaverbestandes tendens til at udvise naturlige cykliske bestandssvingninger. Selvom de store udsving muligvis kan forklares med naturlige cyklusser, ses der samtidig en tydelig stigende tendens i antallet af anmeldelser af rotter over perioden 1987 til 2010.

8 Man skal altså være opmærksom på, at rotter er et voksende problem. Naturstyrelsen angiver følgende mulige forklaringer på denne udvikling: Besparelser på budgetterne og deraf følgende forringet kommunal indsats, Kloaktilstanden store dele af både det offentlige og især det private kloaknet trænger til renovering og Klimaforandringer mildere vintre, øget nedbørsmængde, som medfører oversvømmelse af kloakker, og rotterne trænges derfor op i stik og ledninger. Anmeldelser pr. 100 indbyggere.

9 Udviklingen af anmeldelser af rotter (1996 i forhold til 2006).

10 Årlige udgifter til rottebekæmpelse fordelt på kommuner i 2010 (angivet i kroner pr. indbygger). Kilde: Naturstyrelsen Brun rotte (Rattus norvegicus) Udseende: Op til 40 cm i længde med en hale, der er kortere end krop og hoved g i vægt. Livscyklus: 7 8 unger pr. kuld; 3 6 kuld pr. år. Drægtighedstid på ca. 3 uger uger fra fødsel til kønsmodenhed. Foto: Colourbox

11 Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 34. juli 2012 Ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. Den 1. juli 2012 er der trådt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. i kraft. Med bekendtgørelsen indføres en række ny bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter end tidligere. Et vigtigt element i bekendtgørelsen er forebyggelsen af rotter, der bl.a. har til formål at mindske giftforbruget i forbindelse med bekæmpelse af rotter. De væsentligste ændringer er: Anmeldelse og bekæmpelse af rotter ( 4): Ved anmeldelse af rotter til kommunalbestyrelsen skal denne senest 8 dage efter modtaget anmeldelse foretage tilsynsbesøg. Hvis der er forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold. Resistensstrategi ( 5): Kommunalbestyrelsen skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Det samme gælder for autoriserede personer. Handlingsplan ( 6): Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres hvert 3. år. I bilag 1 til bekendtgørelsen er gengivet, hvad en handlingsplan nærmere skal indeholde. Rottespærrer ( 7): Kommunalbestyrelsen skal, hvor den er grundejer, og hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder. Kommunalbestyrelsen kan desuden, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på hospitaler. Tilsvarende gælder i forbindelse med byggemodning af hospitaler. Undersøgelse for rotter i landzone ( 8): En ny model for rotteeftersyn i landzone betyder, at undersøgte ejendomme inddeles i to kategorier af ejendomme henholdsvis med og uden rotter. Ejendomme uden rotter skal kun besøges hvert 2. år, mens ejendomme med rotter skal have flere på hinanden følgende besøg i forbindelse med de kommunale kampagner.

12 Autorisation ( 13, 14, 15, 37): Alle bekæmpere skal være autoriserede, og autorisationen skal være opnået inden 3 år fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan nu tillige opnås af personer med dokumentation for minimum 6 måneders relevant ansættelse hos Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion. Nyansatte personer i et privat bekæmpelsesfirma kan foretage bekæmpelse af rotter under en autoriseret persons instruktion og på dennes ansvar. Dog skal de pågældende personer senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start tilmeldes et autorisationskursus, og autorisationen skal være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start. Sikringsordning og bygningsgennemgang ( 17,18): Ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning skal den autoriserede person foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger m.v. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport og skal fornys hvert 3. år. Grundejer eller lejer skal have udleveret en genpart af rapporten. De kommunale tilsynsmyndigheder kan forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og tilsynsrapporter, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse. Foderstationer med antikoagulerende gift, der opsættes som led i en sikringsordning, skal tilses mindst 4 gange årligt. Ved hvert tilsyn skal der samtidig udarbejdes en tilsynsrapport, der angiver forekomst af rotter, udlagt gift, samt eventuelle fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer m.v. Anmeldelse af giftforbrug i foderstationer( 18): En autoriseret person, der anvender foderstationer med gift, skal én gang årligt til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kg af de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler. Bekæmpelse af privat bekæmpelsesfirma uden for kommunal åbningstid ( 19): For private bekæmpelsesfirmaer bliver det tilladt at foretage rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid. Det er dog en forudsætning, at den kommunale rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, at der er rotter indendørs i en beboelse eller på en fødevarevirksomhed, og at bekæmpelsesfirmaet og grundejer/lejer indgår en aftale om bekæmpelsen. Kommunen skal have en kopi tilsendt af aftalen. Betaling for bekæmpelsen påhviler grundejer eller lejer. Afgrænsning af hvad en autoriseret person kan foretage sig ( 20): Bekendtgørelsen fastslår udtømmende, hvad personer, der har opnået autorisation til at bekæmpe rotter kan foretage sig: 1) indgå kontrakter om sikringsordninger 2) foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse, 3) opsætte rottespærrer i brønde i stik- og hovedledninger, 4) foretage bekæmpelse af rotter hos grundejer eller lejer, hvor der er indgået en aftale om en sikringsordning, og 5) foretage bekæmpelse uden for kommunal åbningstid.

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

ERFA-gruppen om rottespærrer

ERFA-gruppen om rottespærrer Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den 31.03

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 180 Offentligt Notat Vand J.nr. BLS-437-00192 Ref. Epi/VPL Den 28. oktober 2010 Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3 Meddelelse fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 27 - November 2002 (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden 1. oktober 1938 haft pligt

Læs mere