ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

2 Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet København K Telefon CVR nr Offentliggjort den 7. marts 2014 Årsrapporten omfatter 60 sider Billedserien viser energibesparende projekter i danske kommuner og regioner, som er finansieret af KommuneKredit.

3 INDHOLD Kort om KommuneKredit Hovedtal for KommuneKredit Beretning Regnskabsberetning Kommunerne og samfundsøkonomien Organisation og ledelse Risikostyring Regnskab Opgørelse af totalindkomst Opgørelse af finansiel stilling Opgørelse af ændringer i egenkapital Opgørelse af pengestrømme Oversigt over noter Erklæringer Ledelse Ledelseshverv ÅRSRAPPORT

4 Kort om kommunekredit KommuneKredit har samme kreditvurdering som den danske stat, hvilket samtidig er den højeste internationale kreditvurdering KORT OM KOMMUNEKREDIT Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits mission er: at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser for herved at bidrage til at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund. KommuneKredits vision er: at være den absolut førende leverandør af finansiering til den kommunale sektor, at være anerkendt som en professionel rådgiver og troværdig samarbejdspartner, og at være en attraktiv, udviklingsorienteret virksomhed med effektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes af engagerede og kompetente medarbejdere. KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har optaget lån eller leasing i KommuneKredit eller garanterer eller hæfter for lån og leasing optaget i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner i Danmark er medlemmer af KommuneKredit. KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på det danske og de internationale kapitalmarkeder. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody s Investors Service og Standard & Poor s. KommuneKredits langfristede gæld er kreditvurderet til Aaa/AAA og den kortfristede gæld P-1/A-1+, hvilket er den samme vurdering som tildeles danske statsobligationer, og det er samtidig den højeste internationale kreditvurdering. Den høje rating er blandt andet en følge af kommunernes og regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i samfundsøkonomien og er baggrunden for, at KommuneKredit kan hjemtage lån til attraktive priser. KommuneKredit har desuden et lavt omkostningsniveau, således at de hjemtagne lån kan videreudlånes med en beskeden margin. KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi. Kommune- Kredits grundlæggende værdier er: Kunden i centrum Trivsel og godt arbejdsmiljø Kvalitet i arbejdet Åbenhed og godt samarbejde Uddelegering og ansvar 4 ÅRSRAPPORT 2013

5 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT ÅRETS NETTO- OG BRUTTOUDLÅN AKTIVER OG EGENKAPITAL Mia. kr. 250 Aktiver, mia. kr. Egenkapital, mia kr Konverteringer Nettoudlån Aktiver Egenkapital 1 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT Beløb i mio EUR DKK DKK DKK DKK DKK Årets udlån, nominelle værdier Obligationslån Aftalelån Bruttoudlån i alt Konverteringer/omlægninger Nettoudlån i alt Årets leasingudlån Bruttoudlån Afgang Nettoudlån i alt Årets hovedtal Nettorenteindtægter Administrationsomkostninger Værdireguleringer af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst ekskl. værdireguleringer efter skat Udlån og leasingudlån Aktiver Udstedte værdipapirer Egenkapital Egenkapitalandel i pct. af aktiverne 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 3,1 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere Valutakurs d , 100 EUR = 746,03 DKK ÅRSRAPPORT

6 REGNSKABSBERETNING Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet REGNSKABSBERETNING refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, inden tilsagn gives blev endnu et år, hvor KommuneKredit understregede sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. Nettoudlånet steg fra 17,0 mia. kr. i 2012 til 17,9 mia. kr. i 2013, mens bruttoudlånet faldt fra 35,9 mia. kr. i 2012 til 30,3 mia. kr. i Sidstnævnte skyldes et fald i konverteringsaktiviteten, idet der i årene forud var konverteret et stort antal lån til lavere rente, og at der ikke var nogen rentefordel ved yderligere konverteringer. KommuneKredits fundingsituation på de internationale kapitalmarkeder var fortsat gunstig i 2013, idet der var en stor interesse fra investorer til at investere i værdipapirer med høj kreditværdighed. KommuneKredit foretog for første gang to benchmarkudstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD, og det var specielt positivt, at der var stor interesse fra centralbanker i mange lande for at købe KommuneKredits udstedelser. Fundingsituationen var desuden præget af, at de meget gunstige satser for swaps fra USD til DKK, der var gældende i 2012, gradvist blev reduceret i KommuneKredit måtte derfor medio 2013 foretage en mindre prisjustering for lån med variabel rente. KommuneKredit er dog fortsat den billigste finansie ringskilde for den kommunale sektor, der således opnår et betydeligt økonomisk råderum ved at have etableret deres eget finansieringsinstitut. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. større end ultimo KommuneKredits På linie med andre meget kreditværdige finansielle institutioner, har KommuneKredit besluttet at overgå fra en-vejs sikkerhedsstillelse til to-vejs sikkerhedsstillelse (CSA), således at KommuneKredit udover at modtage sikkerhedsstillelse fremover også stiller sikkerhed, hvis derivat modparter har en risiko på KommuneKredit. Dette skyldes, at KommuneKredit som følge af højere fundingomkostninger for modparter kan opnå bedre derivat betingelser ved at stille sikkerhed. Hertil kommer, at det må forventes, at flere modparter vil kunne stille priser, hvilket vil øge konkurrencen. KommuneKredit forventer at have indgået to-vejs CSA aftaler med alle relevante finansielle modparter i løbet af Nettorenteindtægterne udgjorde 503 mio. kr. mod 603 mio. kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldtes de mindre gunstige fundingpriser i 2013 sammenlignet med Af nettorenteindtægterne på 503 mio. kr. i 2013 stammede 361 mio. kr. fra udlånsvirksomheden, mens 142 mio. kr. hidrørte fra renteindtægter på egenbeholdningen af obligationer. Kommune Kredits indtjeningsmål bygger på to principper. For det første skal medlemmerne kunne låne til så attraktive priser som muligt. For det andet skal det sikres, at egenkapitalandelen fastholdes på et solidt niveau i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. KommuneKredit udarbejder løbende langtidsprognoser for balanceudviklingen og fastlægger på denne baggrund indtjeningsmål for det enkelte år. Det er KommuneKredits vurdering, at nettorenteindtægterne for 2013 ligger på et tilfredsstillende niveau. 6 ÅRSRAPPORT 2013

7 REGNSKABSBERETNING ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER LÅNTAGERE z Kommuner 41% Regioner 10 % Lån med garanti 31% Interessentskaber 18% ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL z Kommuner og regioner 51 % Affald, varme og energi 32 % Vand og spildevand 13% Kollektiv trafik og havne 3 % Andre formål 1% Værdireguleringer af finansielle instrumenter gav i 2013 et samlet negativt resultat på 75 mio. kr. Det negative resultat kan især henføres til negative kursreguleringer af egenbeholdningen af obligationer som følge af kursfald. I 2012 var der en betydelig éngangsindtægt på 148 mio. kr. ved tilbagekøb af udstedte værdipapirer. Der er stort set ikke gennemført tilbagekøb i 2013, hvilket er hovedårsagen til de mindskede værdireguleringer. Administrationsomkostninger på 96 mio. kr. var 4 mio. kr. mindre end i Det skyldes dels et fald i regulering af pensionforpligtelsen, dels et fald i afskrivninger på immaterielle aktiver. Selskabsskatteprocenten bliver nedsat over perioden , og dette har medført tilbageførsel af hensættelser på den udskudte skat, hvilket giver skattemæssige indtægter på 28 mio. kr. for KommuneKredits resultat blev på 279 mio. kr., hvilket er et fald på 237 mio. kr. i forhold til Dette svarer til et resultat på 305 mio. kr. ekskl. værdireguleringer, mens der i delårsrapporten for 2013 blev skønnet et resultat på 300 mio. kr. ekskl. værdireguleringer. KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 184,2 mia. kr. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 2,3 mia. kr. i forhold til ultimo Udlånet er steget med 6,0 mia. kr., og beholdningen af værdipapirer er steget med 3,2 mia. kr. hvilket har styrket likviditetsberedskabet. Afledte finansielle instrumenter er faldet med 5,4 mia. kr. som følge af ændrede rente- og valutaforhold. Ifølge KommuneKredits vedtægter skal årets totalindkomst overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgjorde ultimo ,0 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. ultimo 2012 svarende til 3,3 pct. af aktiverne. KommuneKredits langsigtede målsætning er, at egenkapitalen skal udgøre i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. Ifølge KommuneKredits lovgrundlag skal egenkapitalen udgøre mindst 1 pct. af forpligtelserne svarende til 1,8 mia. kr. Udlån og leasingudlån KommuneKredit har en tæt dialog med sine medlemmer og øvrige kunder. Der fastlægges årligt mål for kundebesøg, og med jævne mellemrum gennemføres der tilfredshedsundersøgelser for at optimere kundebetjeningen. KommuneKredit tilbyder andre finansielle ydelser end lån og leasing, bl. a. rådgivning om kommunernes låntagning og styring af den langfristede gæld, samt omlægning af lån via derivater (swaps). KommuneKredit udvikler desuden løbende sin hjemmeside med forbedringer af digitale oplysninger om låne- og leasingporteføljer samt budgetværktøjer. Bruttoudlånet udgjorde i ,3 mia. kr. mod 35,9 mia. kr. i Nettoudlånet udgjorde 17,9 mia. kr. mod 17,0 mia. kr. i Faldet i bruttoudlånet skyldes en normalisering af omfanget af konverteringer efter en kraftig vækst i En del låntagere har konverteret KommuneKredits obligationslån til lån med en lavere rente. Endelig har en del låntagere valgt at udnytte det historisk lave renteniveau til at omlægge lån fra variabel til fast rente. Bruttoudlånet til kommuner udgjorde 12,4 mia. kr., svarende til 41 pct. af det samlede udlån, mens det i 2012 udgjorde 20,2 mia. kr., svarende til 57 pct. Udlånet til regioner udgjorde 3 mia. kr., svarende til 10 pct., mens det i 2012 udgjorde 3,7 mia. kr., ligeledes svarende til 10 pct. Faldet i udlånet skyldes primært konverteringer og omlægninger af tidligere optagne lån, der for kommuner og regioner udgjorde i alt 6,5 mia. kr. ÅRSRAPPORT

8 REGNSKABSBERETNING LEASINGUDLÅN I ALT Ejendomme 40 % z Biler 20 % It 17 % Medico 9 % Kontorinventar 6 % Skibe 5 % Teknisk materiel 3 % ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED z Danmark 18 % Europa 49 % Nord- og Sydamerika 22 % Asien 9 % Mellemøsten og Afrika 2% Udlånet til virksomheder og institutioner med kommunal hæftelse (interessentskaber) eller med kommunal garanti udgjorde 14,9 mia. kr., svarende til 49 pct., mod 11,5 mia. kr., svarende til 33 pct. i Heraf var 9,7 mia. kr. udlån til affald, varme og energiformål, 3,9 mia. kr. var udlån til vand og spildevand og 1,3 mia. kr. var udlån til havne, kollektiv trafik og øvrige formål. Der viste sig i 2013 øget interesse for offentlig-private partnerskaber (OPP) i såvel kommuner som regioner. KommuneKredit har gennem de senere år finansieret flere OPP-projekter med offentlig finansiering, herunder tre skoler og et plejecenter. KommuneKredit arbejder fortsat med at udvikle sin model og øge kendskabet til KommuneKredits muligheder for at deltage i OPP-projekter med låne- eller leasingfinansiering. Af det samlede udlån udgjorde aftalelån 92 pct. og obligationslån 8 pct. Aftalelånenes andel af udlånet er faldet fra 95 pct. til 92 pct. af det samlede udlån i De fleste obligationslån er ydet til kommunalt ejede ældreboliger, hvor udlånet i 2013 androg 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til udlånet på 1,6 mia. kr. i Hovedparten af obligationslånene er med fast rente. Aftalelån udgøres primært af variabelt forrentede lån med rentefastsættelse hver 3. eller 6. måned. Kreditkontrakter med variabel rente og aftalelån med fast rente udgør en mindre del. Variabelt forrentede lån med renteloft er en ny lånetype, og disse lån udgør beskedent 0,7 mia. kr. Udlånet i 2013 er fordelt med 75 pct. i variabel rente og 25 pct. i fast rente. I 2012 var udlånet fordelt med 78 pct. i variabel rente og 22 pct. i fast rente. Mange variabelt forrentede lån omlægges af kunderne fra variabel til fast rente ved brug af derivater. Udstedelse af værdipapirer KommuneKredits funding (finansiering) sker dels ved obligationsudstedelser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (OMX), dels ved udstedelse af værdipapirer internationalt. Kommune- Kredit lægger vægt på at sprede udstedelsen af værdipapirer på forskellige markeder og produkter, så afhængigheden af bestemte markeder og produkter begrænses. Kommune- Kredits refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, når tilsagn gives. De finansielle markeder var i 2013 fortsat præget af eurokrisen, men i mindre grad end i de foregående år. Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet. Kommune Kredit havde derfor i hele 2013 let adgang til finansiering til meget fordelagtige priser, og i kalenderåret 2013 gennemførtes for første gang to benchmark-udstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD. Leasingudlånet udgjorde i ,5 mia. kr., og den samlede leasingportefølje udgjorde 3,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til Der er i 2013 ikke ydet lån i fremmed valuta. Medlemmer Kommuner Regioner 5 5 Færøske kommuner ÅRSRAPPORT 2013

9 REGNSKABSBERETNING ÅRETS FUNDING I VALUTA FUNDING I VALUTA I ALT USD 51 % DKK 24 % EUR 4 % CHF 0 % JPY 4 % GBP 13 % Øvrige 4% z USD 42 % DKK 26 % EUR 8 % CHF 8 % JPY 5 % GBP 4 % Øvrige 7% z Der er samlet udstedt værdipapirer i 2013 for 108,7 mia. kr. mod 92,8 mia. kr. i Beløbet er det største i Kommune Kredits historie. Årsagen hertil er det betydelige udlån i 2013, og at kort funding er særdeles attraktiv, hvilket Kommune Kredit har udnyttet i sin likviditetsstyring. 8 pct. af fundingen blev udstedt på OMX og 92 pct. blev udstedt internationalt, heraf er 67 pct. udstedt i Europa og 33 pct. på oversøiske markeder. Udstedelserne af værdipapirer på OMX steg til 8,7 mia. kr. fra 8,2 mia. kr. i Udstedelser, der finansierer rentetilpasningslån, udgjorde 4,5 mia kr. mod 6,1 mia. kr. i Udstedelsen af strukturerede obligationer steg til 1,8 mia. kr. mod 0,4 mia. kr. i Udstedelsen af traditionelle realkreditlignende obligationer udgjorde 2,5 mia. kr. mod 0,2 mia. kr. i Internationalt er udstedt korte værdipapirer, ECP-noter, for 32,7 mia. kr. mod 36,5 mia. kr. i Udstedelserne er fortrinsvis sket i USD. Fastholdelsen af niveauet fra 2012 skyldes, at der har kunnet udstedes ECP-noter til attraktive priser i forhold til andre markeder. Internationalt er der endvidere udstedt EMTNnoter og private placements for 49,8 mia. kr. mod 36,3 mia. kr. i Stigningen skyldes, at EMTN-noter i øget omfang anvendes ved udstedelser i forhold til andre typer af værdi papirer. Udstedelsernes fordeling på valutaer og markeder fremgår af figurerne ovenfor. KommuneKredits Moody s Standard rating Investors Service & Poor s Langfristet rating Aaa AAA Kortfristet rating P-1 A-1+ Forventning (outlook) Stabil Stabil Likviditetsberedskab KommuneKredit har Økonomi- og Indenrigsministeriets tilladelse til at opretholde et likviditetsberedskab på maksimalt 25 pct. af udlånet. Dermed sikres en høj grad af fleksibilitet i forhold til at kunne udbetale lån til kommuner og regioner samtidig med, at det sikres, at der er et likviditetsberedskab til rådighed i perioder, hvor de danske eller internationale kapitalmarkeder er mindre likvide. Ultimo 2013 var udnyttelsen på 18 pct. af udlånet, hvilket er samme niveau som i Likviditetsberedskabet forvaltes således, at der foretages investeringer i værdipapirer, som skaber et tilfredsstillende afkast, indtil likviditeten kan anvendes til udlån. Der er fokus på, at investeringerne skal have lav kreditrisiko, og at værdipapirerne uhindret skal kunne realiseres. Likviditeten bliver primært investeret i værdipapirer med kort løbetid udstedt af internationale finansielle institutioner og centralbanker. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mia. kr. i forhold til ultimo Forventninger til 2014 De kommunale rammer for anlægsinvesteringer i 2014 er forøget med 2 mia. kr. til 18,1 mia. kr. Kommunernes lånemuligheder er imidlertid ikke forbedret, og det forudsættes derfor, at de øgede anlægsinvesteringer finansieres ved driftsbesparelser eller ved træk på likviditeten. KommuneKredit forventer derfor et udlånsniveau på nogenlunde samme niveau som i KommuneKredit forventer desuden, at der også i 2014 vil være gode fundingmuligheder på de internationale finansielle markeder, idet der fortsat forventes at være stor interesse fra investorerne i udstedelser fra meget kreditværdige institutioner og lande. ÅRSRAPPORT

10 REGNSKABSBERETNING Da KommuneKredit kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes KommuneKredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor Da KommuneKredit som følge af den solide kapitalisering kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes Kommune- Kredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. KommuneKredit har ultimo 2013 nået målet om en kapitalisering på 3 pct. endda med en lille overdækning, og der er derfor grundlag for at reducere indtjeningsmålet for 2014, idet der ikke er behov for yderligere forøgelse af egenkapitalandelen. KommuneKredit vil desuden fortsætte med at udvikle systemer og processer, der bidrager til yderligere forbedringer af kundeservicen og til effektivisering af arbejdsprocesser, således at omkostningerne kan fastholdes på et lavt niveau. Årets resultat ekskl. værdiregulering forventes derfor at udgøre 275 mio. kr. i 2014 mod 305 mio. kr. i ÅRSRAPPORT 2013

11 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Opgaver og tilsyn Den kommunale sektor indtager en meget central placering i det danske velfærdssamfund, idet kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder. Kommunernes opgaver omfatter bl.a. folkeskole, ældrepleje, daginstitutioner for børn og unge, beskæftigelsesforanstaltninger, bistandshjælp, veje, miljø, kultur og forebyggende sundhedsforanstaltninger. Regionernes opgaver er sygehusvæsenet, regional udvikling og specialiserede sociale institutioner. Den store samfundsøkonomiske betydning indebærer, at den kommunale sektor må tilpasse sig til regeringens og Folketingets overordnede økonomiske politik. Dette sker ved årlige forhandlinger mellem regeringen og de kommunale organisationer, hvor der bl.a. aftales rammer for udgiftsniveau og skatteudskrivning for kommunerne under ét. Kommunernes samlede økonomi påvirkes ikke af økonomiske tilbageslag, idet det er staten, der bærer risikoen for konjunkturudviklingen. Det sker gennem det såkaldte balancetilskud, der indebærer, at merudgifter til sociale overførsler og mindre skatteindtægter som følge af en økonomisk afmatning kompenseres over bloktilskuddet. Finansiering og udligning Kommunernes dominerende indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør omkring halvdelen af kommunernes samlede finansiering. Indkomstskatteprocenten fastsættes af den enkelte kommune. Kommunernes ret til selvstyre er bestemt i den danske grundlovs 82: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Kommunerne er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet via Statsforvaltningen. Samfundsøkonomisk betydning Den kommunale sektors store betydning illustreres af, at de kommunale udgifter udgør 32 pct. af bruttonationalproduktet, og kommuner og regioner afholder tilsammen næsten ⅔ af de samlede offentlige udgifter. Herudover finansieres kommunerne ved bloktilskud og refusioner fra staten samt brugerbetaling og ejendomsskatter, som fastsættes af de enkelte kommuner. Danmark har et af de mest omfattende udligningssystemer i verden. Udligningen mellem kommunerne omfatter såvel skattegrundlag som udgiftsbehov og har til formål at sikre nogenlunde ensartede muligheder for at yde en tilfredsstillende service i alle dele af landet. Lånoptagelse og gæld Kommunernes låntagning er reguleret af Økonomi- og Indenrigsministeriet gennem ministeriets lånebekendtgørelse. ÅRSRAPPORT

12 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder Ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner, bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013, er der kun automatisk låneadgang til et begrænset antal investeringsformål, såsom ældreboliger og energibesparende foranstaltninger. Endvidere kan kommunerne garantere for lån til de fleste forsyningsområder. Herudover afsættes der årligt en eller flere dispensationspuljer, hvor kommunerne kan søge om at kunne lånefinansiere andre investeringsformål. Som følge af den stærke regulering udgør kommunernes årlige lånoptagelse ca. 1 pct. af den samlede finansiering og renteudgifter udgør 0,5 pct. af de årlige udgifter, og dermed har låneomkostninger ringe betydning for kommunernes samlede økonomi. Kommunernes og regionernes langfristede gæld steg i 2013 med 0,7 pct. til 98,4 mia. kr. fra 97,7 mia. kr. i Sikkerhed Den kommunale sektor er et så centralt element i velfærdssamfundet, at det i sidste ende må formodes at være statens opgave at sikre, at kommunerne kan honorere deres forpligtelser. Der har da heller ikke i hele kommunestyrets historie været eksempler på, at långivere har haft tab på lån til den kommunale sektor. Det er desuden fastslået ved en dom, at en kommune ikke kan gå i rekonstruktionsbehandling, idet tilsynsmyndigheden skal tage vare på, at en kommune kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Den kommunale sektors langfristede gæld og likviditet Kilde: Danmarks Statistik (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver) Nøgletal 2013 Kilde: Finansministeriet og EU-kommissionen Langfristet gæld Likvide aktiver DK EU År Mia. kr. Pct.* Mia. kr. Pct.* ,4 11,2 20,6 2, ,7 11,9 20,7 2, ,2 11,8 24,4 3, ,3 12,2 18,6 2, ,0 11,0 15,7 1,9 Realvækst i pct. af bruttonationalproduktet (BNP) 0,4 0,4 Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP 6,1 1,6 Årlig stigning i forbrugerpriser i pct. 2,4 1,6 Den offentlige budgetbalance i pct. af BNP -0,2-3,5 Arbejdsløshed i pct. 5,4 11,1 ØMU-gæld i pct. af BNP 43,9 88,5 *Pct. af udskrivningsgrundlaget 12 ÅRSRAPPORT 2013

13 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommunernes økonomi KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen indgik i juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Rammen for kommunernes serviceudgifter svarede til budgettet i 2013, når der tages højde for en tidligere aftale om at flytte 2 mia. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Rammen for anlægsudgifter er på 18,1 mia. kr., hvilket er 2 mia. kr. mere end i Aftalen indebærer, at der frigøres midler ved en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, mens der til gengæld afsættes flere midler til gennemførelse af folkeskolereformen og til styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Opgørelsen af de kommunale budgetter for 2014 viste ubetydelige forskelle i forhold til de aftalte rammer og regeringen tog derfor budgetresultatet til efterretning. Samfundsøkonomi Ifølge regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013 har dansk økonomi fået lidt mere fart i løbet af Både produktion, beskæftigelse og erhvervstilliden er over det seneste års tid styrket i store dele af dansk erhvervsliv, hvor værdiskabelsen nu nærmer sig niveauet fra før tilbageslaget i BNP væksten i 2013 udgør 0,4 pct., men forventes at stige til 1,6 pct. i 2014 og 1,9 pct. i Eksporten har haft fremgang og overskuddet på betalingsbalancen udgjorde i ,1 pct. af BNP mod 1,6 pct. for EUgennemsnittet. Finanspolitikken styres med henblik på at sikre overholdelsen af EU-henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i Den faktiske offentlige saldo udgør i ,2 pct. af BNP og forventes også i de kommende år at ligge under 3 pct. af BNP. Danmark havde i årene før finanskrisen et betydeligt overskud på statsfinanserne. Det har betydet, at gældsniveauet er på 43,9 pct. af BNP mod 88,5 pct. for EU-gennemsnittet. Arbejdsløsheden har været svagt faldende i 2013, og er relativt set på et lavt niveau på 5,4 pct. mod et EU-gennemsnit på 11,1 pct. ÅRSRAPPORT

14 ORGANISATION OG LEDELSE ORGANISATION OG LEDELSE Kommune Kredits virksomhed. Direktionen har endvidere pligt til at give bestyrelsen regnskabsmæssige og andre oplysninger, der belyser Kommune Kredits udvikling, og som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver som overordnet ledelse af Kommune Kredit. Corporate governance KommuneKredit har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Direktionen rapporterer på hvert bestyrelsesmøde om overholdelse af de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for styring af finansielle risici. KommuneKredit ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består indtil ultimo maj 2014 af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 af regionerne. Pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier og listesamarbejder efter forholdstalsvalgmetoden på grundlag af de seneste stemmetal ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalgene. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Kommune- Kredit og skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for Kommune- Kredits væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Bestyrelsen træffer beslutning om retningslinjer for styring af finansielle risici og brug af derivater. Direktionen har den daglige ledelse af KommuneKredit i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid vedtagne politik og de af bestyrelsen udfærdigede retningslinjer. Direktionen, der består af en administrerende direktør og en direktør, drager omsorg for gennemførelse af de af bestyrelsen trufne beslutninger. Direktionen er bemyndiget til inden for rammerne af de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer at træffe alle nødvendige beslutninger. Retningslinjer for udlån, funding og afledte finansielle instrumenter kræver enighed i direktionen. KommuneKredit er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bestyrelse KommuneKredits bestyrelse består indtil ultimo maj 2014 af: Fhv. borgmester Henning G. Jensen, formand Fhv. borgmester Erik Fabrin, næstformand Fhv. borgmester Kaj Petersen Fhv. regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Borgmester Hans Toft Borgmester Henrik Zimino Borgmester Anker Boye Borgmester Lars Krarup Byrådsmedlem Mariann Nørgaard Regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard Det påhviler direktionen at forelægge bestyrelsen alle væsentlige ændringer i KommuneKredits forhold samt direktionens stilling til vigtige begivenheder, der har betydning for Pr. 16. september 2013 blev tidligere næstformand Henning G. Jensen valgt til formand og tidligere formand Erik Fabrin blev valgt til næstformand. 14 ÅRSRAPPORT 2013

15 ORGANISATION OG LEDELSE Bestyrelsen består fra 1. juni 2014 af 9 medlemmer: 6 medlemmer valgt af kommunerne, 2 medlemmer valgt af regionerne og ét af bestyrelsen valgt medlem, der er uafhængig af foreningen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. KommuneKredits bestyrelse vælges af medlemskommuner og medlemsregioner for 4-årige perioder. Valgperioderne er forskudt med 5 måneder i forhold til valgperioderne for kommuner og regioner. Der afholdes valg til bestyrelsen i foråret 2014 for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Revisionsudvalg KommuneKredit har etableret et revisionsudvalg, hvis funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget har afholdt 3 møder i Ledelse og medarbejdere Ledelse og medarbejdere har i fællesskab formuleret Kommune- Kredits værdigrundlag samt de forpligtelser, som ledelse og medarbejdere har for at realisere værdigrundlaget. Der lægges bl.a. vægt på en omfattende delegering af beslutningskompetence til de enkelte medarbejdere. KommuneKredit lægger stor vægt på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, således at medarbejderne er i stand til at imødekomme omverdenens krav til produktudvikling og arbejdsprocesser. Herudover har vidensdeling og overlapning af arbejdsfunktioner høj prioritet med henblik på at sikre driftsstabilitet. KommuneKredit har i alt 58 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Direktion og ledelse KommuneKredits direktion består af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Der er nedsat en chefgruppe bestående af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Afdelingschef Jette Moldrup (Udlån) Afdelingschef Eske Hansen (Finans) Økonomichef Jens Bloch Behrendt Afdelingschef Morten Søtofte (Risikostyring og Support) Leasingchef Frank Hammer Der er ikke sket ændringer i ledelsens sammensætning i Aflønning KommuneKredits lønpolitik er fastsat af bestyrelsen. Der er en bonusordning, hvor der totalt set kan udbetales op til en måneds løn i bonus. Bonussummens størrelse fastsættes i forhold til, i hvilken grad de overordnede operationelle mål for året er opnået. Direktionen er ikke omfattet af bonusordningen. Samfundsansvar KommuneKredit udfylder en vigtig samfundsnyttig funktion ved at finansiere investeringer i den kommunale sektor. Disse investeringer bidrager bl.a. til forbedret miljø og klima samt til en forøgelse af den sociale velfærd. Ved at tilvejebringe attraktive finansieringsmuligheder skaber KommuneKredit økonomisk råderum, der kan anvendes til forbedret kommunal og regional service. ÅRSRAPPORT

16 ORGANISATION OG LEDELSE KommuneKredit finansierer sig ved udstedelse af en række forskellige obligationsprodukter rettet mod såvel institutionelle som private investorer. Bl.a. udstedes der i Danmark strukturerede obligationer, hvor afkastet er knyttet til f.eks. aktie- eller valutakursudviklingen. Med henblik på at beskytte investorerne tilbagebetales obligationerne som minimum til kurs 100. KommuneKredit har desuden etableret en uddannelsesfond, der har til formål at fremme udviklingen af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for kommunalpolitikere og kommunalt personale m.v. Fondens grundkapital udgør 30 mio. kr. KommuneKredit lægger vægt på at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Der er i 2013 afholdt investeringer til zonestyring med henblik på at reducere energiforbruget. El-forbruget er reduceret med 15 pct. siden Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Den 1. april 2013 blev der indført nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder og afrapportering herom. Reglerne stiller krav til de største virksomheder i Danmark. De skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer. Derudover skal de udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. KommuneKredit er ikke formelt omfattet af reglerne, men har alligevel valgt at følge dem. KommuneKredits bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 2 udgøres af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen har fastsat et måltal på 40/60 for den fremtidige kønssammensætning i bestyrelsen. Der skal i foråret 2014 afholdes valg til bestyrelse for perioden 1. juni 2014 til 31. maj I forbindelse med valgprocessen vil de partigrupper, der skal opstille kandidater til Kommune- Kredits bestyrelse, blive gjort opmærksom på bestyrelsens beslutning om måltal for det underrepræsenterede køn. Politik for øvrige ledelsesniveauer KommuneKredits ledelsesniveauer består af direktion, afdelingschefer og ledere af stabsfunktioner. Det underrepræsenterede køns andel udgør 20 pct. Det er KommuneKredits politik, at der skal opnås en mere ligelig fordeling mellem kønnene i KommuneKredits ledelsesniveau. Dette søges realiseret ved, at der ved opslag af eller rekruttering til lederstillinger anføres, at virksomheden ønsker at se det underrepræsenterede køn i kandidatfeltet. Ved besættelse af stillinger fokuseres særligt på, at der også er egnede kandidater af det underrepræsenterede køn ved den endelige udvælgelse. Det er desuden vigtigt, at der skabes en kultur, hvor medarbejderne uanset deres køn har lige mulighed for at skabe en karriere i KommuneKredit. Compliance Direktionen har det overordnede ansvar for, at KommuneKredit efterlever gældende love og regler. Direktionen overvåger med støtte fra chefgruppen og compliancefunktionen efterlevelsen heraf og igangsætter nødvendige foranstaltninger. Compliancefunktionen ledes af KommuneKredits chefjurist. Compliancefunktionen refererer direkte til den administrerende direktør, og rapporterer løbende til direktionen om compliance relevante emner. Den complianceansvarlige udarbejder årligt en beretning, der forelægges bestyrelsen. 16 ÅRSRAPPORT 2013

17 RISIKOSTYRING RISIKOSTYRING Finansielle risici KommuneKredit er eksponeret over for finansielle risici. Disse risici identificeres, kontrolleres og styres løbende, så risiciene til enhver tid svarer til KommuneKredits risikovillighed. Kommune- Kredits risikovillighed er lav og begrænser sig til de finansielle risici, der vurderes som værende absolut nødvendige for at opfylde KommuneKredits mission. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af finansielle risici, herunder definition af risikovillighed, er fastlagt af bestyrelsen. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt retningslinjer for renterisiko og likviditetsberedskab og har desuden hjemmel til at foretage ændringer i de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de finansielle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Afdelingen for risikostyring validerer og rapporterer dagligt de væsentligste finansielle risici til direktionen, og derudover modtager direktionen månedligt en detaljeret opgørelse af samtlige finansielle risici. Bestyrelsen modtager i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde en opgørelse af de væsentligste finansielle risici sammen med en orientering om retningslinjernes generelle overholdelse. Mindst en gang om året deltager afdelingschefen for risikostyring i møde med revisionsudvalget og bestyrelsen med henblik på en drøftelse af bestyrelsens retningslinjer og Kommune Kredits finansielle og operationelle risici. Afdelingen for risikostyring rapporterer kvartalsvis til tilsynsmyndigheden om de væsentligste finansielle risici og retningslinjernes overholdelse. KommuneKredit skelner mellem følgende typer af finansielle risici: Kreditrisiko, der er risikoen for, at et finansielt instruments modpart ikke indfrier en forpligtelse og dermed påfører KommuneKredit et tab. Likviditetsrisiko, der er risikoen for, at KommuneKredit ikke kan imødekomme finansielle forpligtelser. Markedsrisiko, der er risikoen for, at markedsværdien af et finansielt instrument vil svinge som følge af ændringer i markedspriser. Styringen af de finansielle risici behandles i årsregnskabet i noterne 1.9, 1.10 og 1.11, hvortil der henvises. Operationelle risici KommuneKredit er eksponeret over for operationelle risici, som løbende identificeres, kontrolleres og styres. I KommuneKredit er der operationel risiko, når der kan ske tab som følge af: uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og/eller systemmæssige fejl, og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af operationelle risici er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de operationelle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen ÅRSRAPPORT

18 RISIKOSTYRING for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Da KommuneKredit er meget afhængig af it-infrastrukturen, er der særlig fokus på dette område via en beredskabsplan og en it-sikkerhedspolitik, som fastsætter retningslinjerne i forbindelse med adgangskontrol, rolle- og rettighedsfordelinger, forretningsnedbrud og systemfejl m.v. Der bliver dagligt taget backup af alle produktionssystemer og de væsentligste test- og udviklingssystemer med henblik på at begrænse risikoen ved nedbrud. Derudover synkroniseres alle servere, systemer og dokumenter automatisk med 2 minutters mellemrum til recoverycentret. KommuneKredits beredskabsplan skal sikre, at KommuneKredit kan fortsætte sin virksomhed, såfremt der opstår en situation, hvor det ikke er muligt at arbejde på KommuneKredits adresse. Der sker årligt test af beredskabsplanen. KommuneKredits revision gennemfører årligt en it-revision af KommuneKredits it-sikkerhed. It-sikkerheden er klassificeret som værende på højeste niveau. Operationel risiko er til stede i de fleste af KommuneKredits aktiviteter. Ved at registrere risikohændelser i en database bevares fokus på at undgå så mange risikohændelser som muligt, samtidig med at KommuneKredit systematisk kan forbedre forretningsgange og processer. De skriftlige forretningsgange indeholder ansvarsfordeling, funktionsadskillelse, procesforvaltning og forretningspraksis. KommuneKredits politik er at understøtte processer med så meget automatisering som muligt, hvor det er hensigtsmæssigt for at mindske risikoen for menneskelige fejl. Alle de væsentligste automatiske og manuelle processer skal enten være understøttet af sidemandstjek eller objektive kontroller. Ifølge bestyrelsens retningslinjer skal forretningsgangene endvidere overholde Finanstilsynets bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., tilpasset de særlige karakteristika, der gælder for KommuneKredits virksomhed. Alle medarbejdere i KommuneKredit har ansvaret for at kende og opdatere de forretningsgange, der dækker egne arbejdsområder. Afdelingen for risikostyring foretager og dokumenterer løbende stikprøvekontroller af, om forretningsgangene overholdes. Alle operationelle risikohændelser i KommuneKredit registreres i en database og forelægges den relevante afdelingschef såvel som direktionen og noteres på forskellige risikohændelsestyper. Afdelingen for risikostyring udarbejder månedligt en opgørelse af samtlige operationelle hændelser inklusiv eventuelle tab til direktionen. Bestyrelsen orienteres om væsentlige operationelle hændelser i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. 18 ÅRSRAPPORT 2013

19 REGNSKAB

20 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Værdireguleringer af finansielle instrumenter 1.3, Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab 0 0 Årets totalindkomst Fordeles således: Overført til egenkapitalen I alt ÅRSRAPPORT 2013

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2014 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2012 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2012 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2012 3 Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 16 1175

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2015 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2015 BERETNING & REGNSKAB Kontaktpersoner Adm. direktør Jens Lundager Direktør Johnny Munk Økonomi- og risikochef Morten Søtofte Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2011 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2011 BERETNING & REGNSKAB Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33 11

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

årsrapport 2010 beretning & regnskab

årsrapport 2010 beretning & regnskab årsrapport 2010 beretning & regnskab Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33 11

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005

BIG 4 A/S. Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Delårsrapport 1. halvår 2005 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Ledelsesberetning 3 Hovedtalsoversigt 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Nasdaq OMX København A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 17 1007

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT. Navn, hjemsted. Formål og virksomhed. Medlemmer VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Foreningen benævnes

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

>Delårsrapport HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L

>Delårsrapport HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L >Delårsrapport 2016 1. HALVÅR > BERETNING & REGNSKAB SIKKER & STABI L KORT OM KOMMUNEKREDIT I 03 BERETNING 05 FOTO: EHRHORN HUMMERSTON RESULTATER OG FORVENTNINGER 07 FOTO: TIM VAN DE VELDE REGNSKAB 10

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014

Fries Gaver og Brugsting ApS. Årsrapport 2014 Dansk Revision Tønder I/S Registreret revisionsinteressentskab Alexandrinevej 1 DK-6270 Tønder toender@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 74 72 37 37 Telefax: +45 74 72 37 57 CVR: DK 33

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere