ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

2 Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet København K Telefon CVR nr Offentliggjort den 7. marts 2014 Årsrapporten omfatter 60 sider Billedserien viser energibesparende projekter i danske kommuner og regioner, som er finansieret af KommuneKredit.

3 INDHOLD Kort om KommuneKredit Hovedtal for KommuneKredit Beretning Regnskabsberetning Kommunerne og samfundsøkonomien Organisation og ledelse Risikostyring Regnskab Opgørelse af totalindkomst Opgørelse af finansiel stilling Opgørelse af ændringer i egenkapital Opgørelse af pengestrømme Oversigt over noter Erklæringer Ledelse Ledelseshverv ÅRSRAPPORT

4 Kort om kommunekredit KommuneKredit har samme kreditvurdering som den danske stat, hvilket samtidig er den højeste internationale kreditvurdering KORT OM KOMMUNEKREDIT Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits mission er: at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser for herved at bidrage til at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund. KommuneKredits vision er: at være den absolut førende leverandør af finansiering til den kommunale sektor, at være anerkendt som en professionel rådgiver og troværdig samarbejdspartner, og at være en attraktiv, udviklingsorienteret virksomhed med effektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes af engagerede og kompetente medarbejdere. KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har optaget lån eller leasing i KommuneKredit eller garanterer eller hæfter for lån og leasing optaget i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner i Danmark er medlemmer af KommuneKredit. KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på det danske og de internationale kapitalmarkeder. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody s Investors Service og Standard & Poor s. KommuneKredits langfristede gæld er kreditvurderet til Aaa/AAA og den kortfristede gæld P-1/A-1+, hvilket er den samme vurdering som tildeles danske statsobligationer, og det er samtidig den højeste internationale kreditvurdering. Den høje rating er blandt andet en følge af kommunernes og regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i samfundsøkonomien og er baggrunden for, at KommuneKredit kan hjemtage lån til attraktive priser. KommuneKredit har desuden et lavt omkostningsniveau, således at de hjemtagne lån kan videreudlånes med en beskeden margin. KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi. Kommune- Kredits grundlæggende værdier er: Kunden i centrum Trivsel og godt arbejdsmiljø Kvalitet i arbejdet Åbenhed og godt samarbejde Uddelegering og ansvar 4 ÅRSRAPPORT 2013

5 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT ÅRETS NETTO- OG BRUTTOUDLÅN AKTIVER OG EGENKAPITAL Mia. kr. 250 Aktiver, mia. kr. Egenkapital, mia kr Konverteringer Nettoudlån Aktiver Egenkapital 1 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT Beløb i mio EUR DKK DKK DKK DKK DKK Årets udlån, nominelle værdier Obligationslån Aftalelån Bruttoudlån i alt Konverteringer/omlægninger Nettoudlån i alt Årets leasingudlån Bruttoudlån Afgang Nettoudlån i alt Årets hovedtal Nettorenteindtægter Administrationsomkostninger Værdireguleringer af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst ekskl. værdireguleringer efter skat Udlån og leasingudlån Aktiver Udstedte værdipapirer Egenkapital Egenkapitalandel i pct. af aktiverne 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 3,1 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere Valutakurs d , 100 EUR = 746,03 DKK ÅRSRAPPORT

6 REGNSKABSBERETNING Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet REGNSKABSBERETNING refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, inden tilsagn gives blev endnu et år, hvor KommuneKredit understregede sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. Nettoudlånet steg fra 17,0 mia. kr. i 2012 til 17,9 mia. kr. i 2013, mens bruttoudlånet faldt fra 35,9 mia. kr. i 2012 til 30,3 mia. kr. i Sidstnævnte skyldes et fald i konverteringsaktiviteten, idet der i årene forud var konverteret et stort antal lån til lavere rente, og at der ikke var nogen rentefordel ved yderligere konverteringer. KommuneKredits fundingsituation på de internationale kapitalmarkeder var fortsat gunstig i 2013, idet der var en stor interesse fra investorer til at investere i værdipapirer med høj kreditværdighed. KommuneKredit foretog for første gang to benchmarkudstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD, og det var specielt positivt, at der var stor interesse fra centralbanker i mange lande for at købe KommuneKredits udstedelser. Fundingsituationen var desuden præget af, at de meget gunstige satser for swaps fra USD til DKK, der var gældende i 2012, gradvist blev reduceret i KommuneKredit måtte derfor medio 2013 foretage en mindre prisjustering for lån med variabel rente. KommuneKredit er dog fortsat den billigste finansie ringskilde for den kommunale sektor, der således opnår et betydeligt økonomisk råderum ved at have etableret deres eget finansieringsinstitut. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. større end ultimo KommuneKredits På linie med andre meget kreditværdige finansielle institutioner, har KommuneKredit besluttet at overgå fra en-vejs sikkerhedsstillelse til to-vejs sikkerhedsstillelse (CSA), således at KommuneKredit udover at modtage sikkerhedsstillelse fremover også stiller sikkerhed, hvis derivat modparter har en risiko på KommuneKredit. Dette skyldes, at KommuneKredit som følge af højere fundingomkostninger for modparter kan opnå bedre derivat betingelser ved at stille sikkerhed. Hertil kommer, at det må forventes, at flere modparter vil kunne stille priser, hvilket vil øge konkurrencen. KommuneKredit forventer at have indgået to-vejs CSA aftaler med alle relevante finansielle modparter i løbet af Nettorenteindtægterne udgjorde 503 mio. kr. mod 603 mio. kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldtes de mindre gunstige fundingpriser i 2013 sammenlignet med Af nettorenteindtægterne på 503 mio. kr. i 2013 stammede 361 mio. kr. fra udlånsvirksomheden, mens 142 mio. kr. hidrørte fra renteindtægter på egenbeholdningen af obligationer. Kommune Kredits indtjeningsmål bygger på to principper. For det første skal medlemmerne kunne låne til så attraktive priser som muligt. For det andet skal det sikres, at egenkapitalandelen fastholdes på et solidt niveau i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. KommuneKredit udarbejder løbende langtidsprognoser for balanceudviklingen og fastlægger på denne baggrund indtjeningsmål for det enkelte år. Det er KommuneKredits vurdering, at nettorenteindtægterne for 2013 ligger på et tilfredsstillende niveau. 6 ÅRSRAPPORT 2013

7 REGNSKABSBERETNING ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER LÅNTAGERE z Kommuner 41% Regioner 10 % Lån med garanti 31% Interessentskaber 18% ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL z Kommuner og regioner 51 % Affald, varme og energi 32 % Vand og spildevand 13% Kollektiv trafik og havne 3 % Andre formål 1% Værdireguleringer af finansielle instrumenter gav i 2013 et samlet negativt resultat på 75 mio. kr. Det negative resultat kan især henføres til negative kursreguleringer af egenbeholdningen af obligationer som følge af kursfald. I 2012 var der en betydelig éngangsindtægt på 148 mio. kr. ved tilbagekøb af udstedte værdipapirer. Der er stort set ikke gennemført tilbagekøb i 2013, hvilket er hovedårsagen til de mindskede værdireguleringer. Administrationsomkostninger på 96 mio. kr. var 4 mio. kr. mindre end i Det skyldes dels et fald i regulering af pensionforpligtelsen, dels et fald i afskrivninger på immaterielle aktiver. Selskabsskatteprocenten bliver nedsat over perioden , og dette har medført tilbageførsel af hensættelser på den udskudte skat, hvilket giver skattemæssige indtægter på 28 mio. kr. for KommuneKredits resultat blev på 279 mio. kr., hvilket er et fald på 237 mio. kr. i forhold til Dette svarer til et resultat på 305 mio. kr. ekskl. værdireguleringer, mens der i delårsrapporten for 2013 blev skønnet et resultat på 300 mio. kr. ekskl. værdireguleringer. KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 184,2 mia. kr. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 2,3 mia. kr. i forhold til ultimo Udlånet er steget med 6,0 mia. kr., og beholdningen af værdipapirer er steget med 3,2 mia. kr. hvilket har styrket likviditetsberedskabet. Afledte finansielle instrumenter er faldet med 5,4 mia. kr. som følge af ændrede rente- og valutaforhold. Ifølge KommuneKredits vedtægter skal årets totalindkomst overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgjorde ultimo ,0 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. ultimo 2012 svarende til 3,3 pct. af aktiverne. KommuneKredits langsigtede målsætning er, at egenkapitalen skal udgøre i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. Ifølge KommuneKredits lovgrundlag skal egenkapitalen udgøre mindst 1 pct. af forpligtelserne svarende til 1,8 mia. kr. Udlån og leasingudlån KommuneKredit har en tæt dialog med sine medlemmer og øvrige kunder. Der fastlægges årligt mål for kundebesøg, og med jævne mellemrum gennemføres der tilfredshedsundersøgelser for at optimere kundebetjeningen. KommuneKredit tilbyder andre finansielle ydelser end lån og leasing, bl. a. rådgivning om kommunernes låntagning og styring af den langfristede gæld, samt omlægning af lån via derivater (swaps). KommuneKredit udvikler desuden løbende sin hjemmeside med forbedringer af digitale oplysninger om låne- og leasingporteføljer samt budgetværktøjer. Bruttoudlånet udgjorde i ,3 mia. kr. mod 35,9 mia. kr. i Nettoudlånet udgjorde 17,9 mia. kr. mod 17,0 mia. kr. i Faldet i bruttoudlånet skyldes en normalisering af omfanget af konverteringer efter en kraftig vækst i En del låntagere har konverteret KommuneKredits obligationslån til lån med en lavere rente. Endelig har en del låntagere valgt at udnytte det historisk lave renteniveau til at omlægge lån fra variabel til fast rente. Bruttoudlånet til kommuner udgjorde 12,4 mia. kr., svarende til 41 pct. af det samlede udlån, mens det i 2012 udgjorde 20,2 mia. kr., svarende til 57 pct. Udlånet til regioner udgjorde 3 mia. kr., svarende til 10 pct., mens det i 2012 udgjorde 3,7 mia. kr., ligeledes svarende til 10 pct. Faldet i udlånet skyldes primært konverteringer og omlægninger af tidligere optagne lån, der for kommuner og regioner udgjorde i alt 6,5 mia. kr. ÅRSRAPPORT

8 REGNSKABSBERETNING LEASINGUDLÅN I ALT Ejendomme 40 % z Biler 20 % It 17 % Medico 9 % Kontorinventar 6 % Skibe 5 % Teknisk materiel 3 % ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED z Danmark 18 % Europa 49 % Nord- og Sydamerika 22 % Asien 9 % Mellemøsten og Afrika 2% Udlånet til virksomheder og institutioner med kommunal hæftelse (interessentskaber) eller med kommunal garanti udgjorde 14,9 mia. kr., svarende til 49 pct., mod 11,5 mia. kr., svarende til 33 pct. i Heraf var 9,7 mia. kr. udlån til affald, varme og energiformål, 3,9 mia. kr. var udlån til vand og spildevand og 1,3 mia. kr. var udlån til havne, kollektiv trafik og øvrige formål. Der viste sig i 2013 øget interesse for offentlig-private partnerskaber (OPP) i såvel kommuner som regioner. KommuneKredit har gennem de senere år finansieret flere OPP-projekter med offentlig finansiering, herunder tre skoler og et plejecenter. KommuneKredit arbejder fortsat med at udvikle sin model og øge kendskabet til KommuneKredits muligheder for at deltage i OPP-projekter med låne- eller leasingfinansiering. Af det samlede udlån udgjorde aftalelån 92 pct. og obligationslån 8 pct. Aftalelånenes andel af udlånet er faldet fra 95 pct. til 92 pct. af det samlede udlån i De fleste obligationslån er ydet til kommunalt ejede ældreboliger, hvor udlånet i 2013 androg 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til udlånet på 1,6 mia. kr. i Hovedparten af obligationslånene er med fast rente. Aftalelån udgøres primært af variabelt forrentede lån med rentefastsættelse hver 3. eller 6. måned. Kreditkontrakter med variabel rente og aftalelån med fast rente udgør en mindre del. Variabelt forrentede lån med renteloft er en ny lånetype, og disse lån udgør beskedent 0,7 mia. kr. Udlånet i 2013 er fordelt med 75 pct. i variabel rente og 25 pct. i fast rente. I 2012 var udlånet fordelt med 78 pct. i variabel rente og 22 pct. i fast rente. Mange variabelt forrentede lån omlægges af kunderne fra variabel til fast rente ved brug af derivater. Udstedelse af værdipapirer KommuneKredits funding (finansiering) sker dels ved obligationsudstedelser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (OMX), dels ved udstedelse af værdipapirer internationalt. Kommune- Kredit lægger vægt på at sprede udstedelsen af værdipapirer på forskellige markeder og produkter, så afhængigheden af bestemte markeder og produkter begrænses. Kommune- Kredits refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, når tilsagn gives. De finansielle markeder var i 2013 fortsat præget af eurokrisen, men i mindre grad end i de foregående år. Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet. Kommune Kredit havde derfor i hele 2013 let adgang til finansiering til meget fordelagtige priser, og i kalenderåret 2013 gennemførtes for første gang to benchmark-udstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD. Leasingudlånet udgjorde i ,5 mia. kr., og den samlede leasingportefølje udgjorde 3,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til Der er i 2013 ikke ydet lån i fremmed valuta. Medlemmer Kommuner Regioner 5 5 Færøske kommuner ÅRSRAPPORT 2013

9 REGNSKABSBERETNING ÅRETS FUNDING I VALUTA FUNDING I VALUTA I ALT USD 51 % DKK 24 % EUR 4 % CHF 0 % JPY 4 % GBP 13 % Øvrige 4% z USD 42 % DKK 26 % EUR 8 % CHF 8 % JPY 5 % GBP 4 % Øvrige 7% z Der er samlet udstedt værdipapirer i 2013 for 108,7 mia. kr. mod 92,8 mia. kr. i Beløbet er det største i Kommune Kredits historie. Årsagen hertil er det betydelige udlån i 2013, og at kort funding er særdeles attraktiv, hvilket Kommune Kredit har udnyttet i sin likviditetsstyring. 8 pct. af fundingen blev udstedt på OMX og 92 pct. blev udstedt internationalt, heraf er 67 pct. udstedt i Europa og 33 pct. på oversøiske markeder. Udstedelserne af værdipapirer på OMX steg til 8,7 mia. kr. fra 8,2 mia. kr. i Udstedelser, der finansierer rentetilpasningslån, udgjorde 4,5 mia kr. mod 6,1 mia. kr. i Udstedelsen af strukturerede obligationer steg til 1,8 mia. kr. mod 0,4 mia. kr. i Udstedelsen af traditionelle realkreditlignende obligationer udgjorde 2,5 mia. kr. mod 0,2 mia. kr. i Internationalt er udstedt korte værdipapirer, ECP-noter, for 32,7 mia. kr. mod 36,5 mia. kr. i Udstedelserne er fortrinsvis sket i USD. Fastholdelsen af niveauet fra 2012 skyldes, at der har kunnet udstedes ECP-noter til attraktive priser i forhold til andre markeder. Internationalt er der endvidere udstedt EMTNnoter og private placements for 49,8 mia. kr. mod 36,3 mia. kr. i Stigningen skyldes, at EMTN-noter i øget omfang anvendes ved udstedelser i forhold til andre typer af værdi papirer. Udstedelsernes fordeling på valutaer og markeder fremgår af figurerne ovenfor. KommuneKredits Moody s Standard rating Investors Service & Poor s Langfristet rating Aaa AAA Kortfristet rating P-1 A-1+ Forventning (outlook) Stabil Stabil Likviditetsberedskab KommuneKredit har Økonomi- og Indenrigsministeriets tilladelse til at opretholde et likviditetsberedskab på maksimalt 25 pct. af udlånet. Dermed sikres en høj grad af fleksibilitet i forhold til at kunne udbetale lån til kommuner og regioner samtidig med, at det sikres, at der er et likviditetsberedskab til rådighed i perioder, hvor de danske eller internationale kapitalmarkeder er mindre likvide. Ultimo 2013 var udnyttelsen på 18 pct. af udlånet, hvilket er samme niveau som i Likviditetsberedskabet forvaltes således, at der foretages investeringer i værdipapirer, som skaber et tilfredsstillende afkast, indtil likviditeten kan anvendes til udlån. Der er fokus på, at investeringerne skal have lav kreditrisiko, og at værdipapirerne uhindret skal kunne realiseres. Likviditeten bliver primært investeret i værdipapirer med kort løbetid udstedt af internationale finansielle institutioner og centralbanker. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mia. kr. i forhold til ultimo Forventninger til 2014 De kommunale rammer for anlægsinvesteringer i 2014 er forøget med 2 mia. kr. til 18,1 mia. kr. Kommunernes lånemuligheder er imidlertid ikke forbedret, og det forudsættes derfor, at de øgede anlægsinvesteringer finansieres ved driftsbesparelser eller ved træk på likviditeten. KommuneKredit forventer derfor et udlånsniveau på nogenlunde samme niveau som i KommuneKredit forventer desuden, at der også i 2014 vil være gode fundingmuligheder på de internationale finansielle markeder, idet der fortsat forventes at være stor interesse fra investorerne i udstedelser fra meget kreditværdige institutioner og lande. ÅRSRAPPORT

10 REGNSKABSBERETNING Da KommuneKredit kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes KommuneKredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor Da KommuneKredit som følge af den solide kapitalisering kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes Kommune- Kredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. KommuneKredit har ultimo 2013 nået målet om en kapitalisering på 3 pct. endda med en lille overdækning, og der er derfor grundlag for at reducere indtjeningsmålet for 2014, idet der ikke er behov for yderligere forøgelse af egenkapitalandelen. KommuneKredit vil desuden fortsætte med at udvikle systemer og processer, der bidrager til yderligere forbedringer af kundeservicen og til effektivisering af arbejdsprocesser, således at omkostningerne kan fastholdes på et lavt niveau. Årets resultat ekskl. værdiregulering forventes derfor at udgøre 275 mio. kr. i 2014 mod 305 mio. kr. i ÅRSRAPPORT 2013

11 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Opgaver og tilsyn Den kommunale sektor indtager en meget central placering i det danske velfærdssamfund, idet kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder. Kommunernes opgaver omfatter bl.a. folkeskole, ældrepleje, daginstitutioner for børn og unge, beskæftigelsesforanstaltninger, bistandshjælp, veje, miljø, kultur og forebyggende sundhedsforanstaltninger. Regionernes opgaver er sygehusvæsenet, regional udvikling og specialiserede sociale institutioner. Den store samfundsøkonomiske betydning indebærer, at den kommunale sektor må tilpasse sig til regeringens og Folketingets overordnede økonomiske politik. Dette sker ved årlige forhandlinger mellem regeringen og de kommunale organisationer, hvor der bl.a. aftales rammer for udgiftsniveau og skatteudskrivning for kommunerne under ét. Kommunernes samlede økonomi påvirkes ikke af økonomiske tilbageslag, idet det er staten, der bærer risikoen for konjunkturudviklingen. Det sker gennem det såkaldte balancetilskud, der indebærer, at merudgifter til sociale overførsler og mindre skatteindtægter som følge af en økonomisk afmatning kompenseres over bloktilskuddet. Finansiering og udligning Kommunernes dominerende indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør omkring halvdelen af kommunernes samlede finansiering. Indkomstskatteprocenten fastsættes af den enkelte kommune. Kommunernes ret til selvstyre er bestemt i den danske grundlovs 82: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Kommunerne er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet via Statsforvaltningen. Samfundsøkonomisk betydning Den kommunale sektors store betydning illustreres af, at de kommunale udgifter udgør 32 pct. af bruttonationalproduktet, og kommuner og regioner afholder tilsammen næsten ⅔ af de samlede offentlige udgifter. Herudover finansieres kommunerne ved bloktilskud og refusioner fra staten samt brugerbetaling og ejendomsskatter, som fastsættes af de enkelte kommuner. Danmark har et af de mest omfattende udligningssystemer i verden. Udligningen mellem kommunerne omfatter såvel skattegrundlag som udgiftsbehov og har til formål at sikre nogenlunde ensartede muligheder for at yde en tilfredsstillende service i alle dele af landet. Lånoptagelse og gæld Kommunernes låntagning er reguleret af Økonomi- og Indenrigsministeriet gennem ministeriets lånebekendtgørelse. ÅRSRAPPORT

12 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder Ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner, bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013, er der kun automatisk låneadgang til et begrænset antal investeringsformål, såsom ældreboliger og energibesparende foranstaltninger. Endvidere kan kommunerne garantere for lån til de fleste forsyningsområder. Herudover afsættes der årligt en eller flere dispensationspuljer, hvor kommunerne kan søge om at kunne lånefinansiere andre investeringsformål. Som følge af den stærke regulering udgør kommunernes årlige lånoptagelse ca. 1 pct. af den samlede finansiering og renteudgifter udgør 0,5 pct. af de årlige udgifter, og dermed har låneomkostninger ringe betydning for kommunernes samlede økonomi. Kommunernes og regionernes langfristede gæld steg i 2013 med 0,7 pct. til 98,4 mia. kr. fra 97,7 mia. kr. i Sikkerhed Den kommunale sektor er et så centralt element i velfærdssamfundet, at det i sidste ende må formodes at være statens opgave at sikre, at kommunerne kan honorere deres forpligtelser. Der har da heller ikke i hele kommunestyrets historie været eksempler på, at långivere har haft tab på lån til den kommunale sektor. Det er desuden fastslået ved en dom, at en kommune ikke kan gå i rekonstruktionsbehandling, idet tilsynsmyndigheden skal tage vare på, at en kommune kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Den kommunale sektors langfristede gæld og likviditet Kilde: Danmarks Statistik (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver) Nøgletal 2013 Kilde: Finansministeriet og EU-kommissionen Langfristet gæld Likvide aktiver DK EU År Mia. kr. Pct.* Mia. kr. Pct.* ,4 11,2 20,6 2, ,7 11,9 20,7 2, ,2 11,8 24,4 3, ,3 12,2 18,6 2, ,0 11,0 15,7 1,9 Realvækst i pct. af bruttonationalproduktet (BNP) 0,4 0,4 Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP 6,1 1,6 Årlig stigning i forbrugerpriser i pct. 2,4 1,6 Den offentlige budgetbalance i pct. af BNP -0,2-3,5 Arbejdsløshed i pct. 5,4 11,1 ØMU-gæld i pct. af BNP 43,9 88,5 *Pct. af udskrivningsgrundlaget 12 ÅRSRAPPORT 2013

13 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommunernes økonomi KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen indgik i juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Rammen for kommunernes serviceudgifter svarede til budgettet i 2013, når der tages højde for en tidligere aftale om at flytte 2 mia. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Rammen for anlægsudgifter er på 18,1 mia. kr., hvilket er 2 mia. kr. mere end i Aftalen indebærer, at der frigøres midler ved en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, mens der til gengæld afsættes flere midler til gennemførelse af folkeskolereformen og til styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Opgørelsen af de kommunale budgetter for 2014 viste ubetydelige forskelle i forhold til de aftalte rammer og regeringen tog derfor budgetresultatet til efterretning. Samfundsøkonomi Ifølge regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013 har dansk økonomi fået lidt mere fart i løbet af Både produktion, beskæftigelse og erhvervstilliden er over det seneste års tid styrket i store dele af dansk erhvervsliv, hvor værdiskabelsen nu nærmer sig niveauet fra før tilbageslaget i BNP væksten i 2013 udgør 0,4 pct., men forventes at stige til 1,6 pct. i 2014 og 1,9 pct. i Eksporten har haft fremgang og overskuddet på betalingsbalancen udgjorde i ,1 pct. af BNP mod 1,6 pct. for EUgennemsnittet. Finanspolitikken styres med henblik på at sikre overholdelsen af EU-henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i Den faktiske offentlige saldo udgør i ,2 pct. af BNP og forventes også i de kommende år at ligge under 3 pct. af BNP. Danmark havde i årene før finanskrisen et betydeligt overskud på statsfinanserne. Det har betydet, at gældsniveauet er på 43,9 pct. af BNP mod 88,5 pct. for EU-gennemsnittet. Arbejdsløsheden har været svagt faldende i 2013, og er relativt set på et lavt niveau på 5,4 pct. mod et EU-gennemsnit på 11,1 pct. ÅRSRAPPORT

14 ORGANISATION OG LEDELSE ORGANISATION OG LEDELSE Kommune Kredits virksomhed. Direktionen har endvidere pligt til at give bestyrelsen regnskabsmæssige og andre oplysninger, der belyser Kommune Kredits udvikling, og som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver som overordnet ledelse af Kommune Kredit. Corporate governance KommuneKredit har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Direktionen rapporterer på hvert bestyrelsesmøde om overholdelse af de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for styring af finansielle risici. KommuneKredit ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består indtil ultimo maj 2014 af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 af regionerne. Pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier og listesamarbejder efter forholdstalsvalgmetoden på grundlag af de seneste stemmetal ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalgene. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Kommune- Kredit og skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for Kommune- Kredits væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Bestyrelsen træffer beslutning om retningslinjer for styring af finansielle risici og brug af derivater. Direktionen har den daglige ledelse af KommuneKredit i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid vedtagne politik og de af bestyrelsen udfærdigede retningslinjer. Direktionen, der består af en administrerende direktør og en direktør, drager omsorg for gennemførelse af de af bestyrelsen trufne beslutninger. Direktionen er bemyndiget til inden for rammerne af de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer at træffe alle nødvendige beslutninger. Retningslinjer for udlån, funding og afledte finansielle instrumenter kræver enighed i direktionen. KommuneKredit er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bestyrelse KommuneKredits bestyrelse består indtil ultimo maj 2014 af: Fhv. borgmester Henning G. Jensen, formand Fhv. borgmester Erik Fabrin, næstformand Fhv. borgmester Kaj Petersen Fhv. regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Borgmester Hans Toft Borgmester Henrik Zimino Borgmester Anker Boye Borgmester Lars Krarup Byrådsmedlem Mariann Nørgaard Regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard Det påhviler direktionen at forelægge bestyrelsen alle væsentlige ændringer i KommuneKredits forhold samt direktionens stilling til vigtige begivenheder, der har betydning for Pr. 16. september 2013 blev tidligere næstformand Henning G. Jensen valgt til formand og tidligere formand Erik Fabrin blev valgt til næstformand. 14 ÅRSRAPPORT 2013

15 ORGANISATION OG LEDELSE Bestyrelsen består fra 1. juni 2014 af 9 medlemmer: 6 medlemmer valgt af kommunerne, 2 medlemmer valgt af regionerne og ét af bestyrelsen valgt medlem, der er uafhængig af foreningen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. KommuneKredits bestyrelse vælges af medlemskommuner og medlemsregioner for 4-årige perioder. Valgperioderne er forskudt med 5 måneder i forhold til valgperioderne for kommuner og regioner. Der afholdes valg til bestyrelsen i foråret 2014 for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Revisionsudvalg KommuneKredit har etableret et revisionsudvalg, hvis funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget har afholdt 3 møder i Ledelse og medarbejdere Ledelse og medarbejdere har i fællesskab formuleret Kommune- Kredits værdigrundlag samt de forpligtelser, som ledelse og medarbejdere har for at realisere værdigrundlaget. Der lægges bl.a. vægt på en omfattende delegering af beslutningskompetence til de enkelte medarbejdere. KommuneKredit lægger stor vægt på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, således at medarbejderne er i stand til at imødekomme omverdenens krav til produktudvikling og arbejdsprocesser. Herudover har vidensdeling og overlapning af arbejdsfunktioner høj prioritet med henblik på at sikre driftsstabilitet. KommuneKredit har i alt 58 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Direktion og ledelse KommuneKredits direktion består af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Der er nedsat en chefgruppe bestående af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Afdelingschef Jette Moldrup (Udlån) Afdelingschef Eske Hansen (Finans) Økonomichef Jens Bloch Behrendt Afdelingschef Morten Søtofte (Risikostyring og Support) Leasingchef Frank Hammer Der er ikke sket ændringer i ledelsens sammensætning i Aflønning KommuneKredits lønpolitik er fastsat af bestyrelsen. Der er en bonusordning, hvor der totalt set kan udbetales op til en måneds løn i bonus. Bonussummens størrelse fastsættes i forhold til, i hvilken grad de overordnede operationelle mål for året er opnået. Direktionen er ikke omfattet af bonusordningen. Samfundsansvar KommuneKredit udfylder en vigtig samfundsnyttig funktion ved at finansiere investeringer i den kommunale sektor. Disse investeringer bidrager bl.a. til forbedret miljø og klima samt til en forøgelse af den sociale velfærd. Ved at tilvejebringe attraktive finansieringsmuligheder skaber KommuneKredit økonomisk råderum, der kan anvendes til forbedret kommunal og regional service. ÅRSRAPPORT

16 ORGANISATION OG LEDELSE KommuneKredit finansierer sig ved udstedelse af en række forskellige obligationsprodukter rettet mod såvel institutionelle som private investorer. Bl.a. udstedes der i Danmark strukturerede obligationer, hvor afkastet er knyttet til f.eks. aktie- eller valutakursudviklingen. Med henblik på at beskytte investorerne tilbagebetales obligationerne som minimum til kurs 100. KommuneKredit har desuden etableret en uddannelsesfond, der har til formål at fremme udviklingen af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for kommunalpolitikere og kommunalt personale m.v. Fondens grundkapital udgør 30 mio. kr. KommuneKredit lægger vægt på at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Der er i 2013 afholdt investeringer til zonestyring med henblik på at reducere energiforbruget. El-forbruget er reduceret med 15 pct. siden Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Den 1. april 2013 blev der indført nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder og afrapportering herom. Reglerne stiller krav til de største virksomheder i Danmark. De skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer. Derudover skal de udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. KommuneKredit er ikke formelt omfattet af reglerne, men har alligevel valgt at følge dem. KommuneKredits bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 2 udgøres af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen har fastsat et måltal på 40/60 for den fremtidige kønssammensætning i bestyrelsen. Der skal i foråret 2014 afholdes valg til bestyrelse for perioden 1. juni 2014 til 31. maj I forbindelse med valgprocessen vil de partigrupper, der skal opstille kandidater til Kommune- Kredits bestyrelse, blive gjort opmærksom på bestyrelsens beslutning om måltal for det underrepræsenterede køn. Politik for øvrige ledelsesniveauer KommuneKredits ledelsesniveauer består af direktion, afdelingschefer og ledere af stabsfunktioner. Det underrepræsenterede køns andel udgør 20 pct. Det er KommuneKredits politik, at der skal opnås en mere ligelig fordeling mellem kønnene i KommuneKredits ledelsesniveau. Dette søges realiseret ved, at der ved opslag af eller rekruttering til lederstillinger anføres, at virksomheden ønsker at se det underrepræsenterede køn i kandidatfeltet. Ved besættelse af stillinger fokuseres særligt på, at der også er egnede kandidater af det underrepræsenterede køn ved den endelige udvælgelse. Det er desuden vigtigt, at der skabes en kultur, hvor medarbejderne uanset deres køn har lige mulighed for at skabe en karriere i KommuneKredit. Compliance Direktionen har det overordnede ansvar for, at KommuneKredit efterlever gældende love og regler. Direktionen overvåger med støtte fra chefgruppen og compliancefunktionen efterlevelsen heraf og igangsætter nødvendige foranstaltninger. Compliancefunktionen ledes af KommuneKredits chefjurist. Compliancefunktionen refererer direkte til den administrerende direktør, og rapporterer løbende til direktionen om compliance relevante emner. Den complianceansvarlige udarbejder årligt en beretning, der forelægges bestyrelsen. 16 ÅRSRAPPORT 2013

17 RISIKOSTYRING RISIKOSTYRING Finansielle risici KommuneKredit er eksponeret over for finansielle risici. Disse risici identificeres, kontrolleres og styres løbende, så risiciene til enhver tid svarer til KommuneKredits risikovillighed. Kommune- Kredits risikovillighed er lav og begrænser sig til de finansielle risici, der vurderes som værende absolut nødvendige for at opfylde KommuneKredits mission. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af finansielle risici, herunder definition af risikovillighed, er fastlagt af bestyrelsen. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt retningslinjer for renterisiko og likviditetsberedskab og har desuden hjemmel til at foretage ændringer i de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de finansielle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Afdelingen for risikostyring validerer og rapporterer dagligt de væsentligste finansielle risici til direktionen, og derudover modtager direktionen månedligt en detaljeret opgørelse af samtlige finansielle risici. Bestyrelsen modtager i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde en opgørelse af de væsentligste finansielle risici sammen med en orientering om retningslinjernes generelle overholdelse. Mindst en gang om året deltager afdelingschefen for risikostyring i møde med revisionsudvalget og bestyrelsen med henblik på en drøftelse af bestyrelsens retningslinjer og Kommune Kredits finansielle og operationelle risici. Afdelingen for risikostyring rapporterer kvartalsvis til tilsynsmyndigheden om de væsentligste finansielle risici og retningslinjernes overholdelse. KommuneKredit skelner mellem følgende typer af finansielle risici: Kreditrisiko, der er risikoen for, at et finansielt instruments modpart ikke indfrier en forpligtelse og dermed påfører KommuneKredit et tab. Likviditetsrisiko, der er risikoen for, at KommuneKredit ikke kan imødekomme finansielle forpligtelser. Markedsrisiko, der er risikoen for, at markedsværdien af et finansielt instrument vil svinge som følge af ændringer i markedspriser. Styringen af de finansielle risici behandles i årsregnskabet i noterne 1.9, 1.10 og 1.11, hvortil der henvises. Operationelle risici KommuneKredit er eksponeret over for operationelle risici, som løbende identificeres, kontrolleres og styres. I KommuneKredit er der operationel risiko, når der kan ske tab som følge af: uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og/eller systemmæssige fejl, og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af operationelle risici er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de operationelle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen ÅRSRAPPORT

18 RISIKOSTYRING for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Da KommuneKredit er meget afhængig af it-infrastrukturen, er der særlig fokus på dette område via en beredskabsplan og en it-sikkerhedspolitik, som fastsætter retningslinjerne i forbindelse med adgangskontrol, rolle- og rettighedsfordelinger, forretningsnedbrud og systemfejl m.v. Der bliver dagligt taget backup af alle produktionssystemer og de væsentligste test- og udviklingssystemer med henblik på at begrænse risikoen ved nedbrud. Derudover synkroniseres alle servere, systemer og dokumenter automatisk med 2 minutters mellemrum til recoverycentret. KommuneKredits beredskabsplan skal sikre, at KommuneKredit kan fortsætte sin virksomhed, såfremt der opstår en situation, hvor det ikke er muligt at arbejde på KommuneKredits adresse. Der sker årligt test af beredskabsplanen. KommuneKredits revision gennemfører årligt en it-revision af KommuneKredits it-sikkerhed. It-sikkerheden er klassificeret som værende på højeste niveau. Operationel risiko er til stede i de fleste af KommuneKredits aktiviteter. Ved at registrere risikohændelser i en database bevares fokus på at undgå så mange risikohændelser som muligt, samtidig med at KommuneKredit systematisk kan forbedre forretningsgange og processer. De skriftlige forretningsgange indeholder ansvarsfordeling, funktionsadskillelse, procesforvaltning og forretningspraksis. KommuneKredits politik er at understøtte processer med så meget automatisering som muligt, hvor det er hensigtsmæssigt for at mindske risikoen for menneskelige fejl. Alle de væsentligste automatiske og manuelle processer skal enten være understøttet af sidemandstjek eller objektive kontroller. Ifølge bestyrelsens retningslinjer skal forretningsgangene endvidere overholde Finanstilsynets bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., tilpasset de særlige karakteristika, der gælder for KommuneKredits virksomhed. Alle medarbejdere i KommuneKredit har ansvaret for at kende og opdatere de forretningsgange, der dækker egne arbejdsområder. Afdelingen for risikostyring foretager og dokumenterer løbende stikprøvekontroller af, om forretningsgangene overholdes. Alle operationelle risikohændelser i KommuneKredit registreres i en database og forelægges den relevante afdelingschef såvel som direktionen og noteres på forskellige risikohændelsestyper. Afdelingen for risikostyring udarbejder månedligt en opgørelse af samtlige operationelle hændelser inklusiv eventuelle tab til direktionen. Bestyrelsen orienteres om væsentlige operationelle hændelser i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. 18 ÅRSRAPPORT 2013

19 REGNSKAB

20 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Værdireguleringer af finansielle instrumenter 1.3, Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab 0 0 Årets totalindkomst Fordeles således: Overført til egenkapitalen I alt ÅRSRAPPORT 2013

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere