ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

2 Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet København K Telefon CVR nr Offentliggjort den 7. marts 2014 Årsrapporten omfatter 60 sider Billedserien viser energibesparende projekter i danske kommuner og regioner, som er finansieret af KommuneKredit.

3 INDHOLD Kort om KommuneKredit Hovedtal for KommuneKredit Beretning Regnskabsberetning Kommunerne og samfundsøkonomien Organisation og ledelse Risikostyring Regnskab Opgørelse af totalindkomst Opgørelse af finansiel stilling Opgørelse af ændringer i egenkapital Opgørelse af pengestrømme Oversigt over noter Erklæringer Ledelse Ledelseshverv ÅRSRAPPORT

4 Kort om kommunekredit KommuneKredit har samme kreditvurdering som den danske stat, hvilket samtidig er den højeste internationale kreditvurdering KORT OM KOMMUNEKREDIT Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit arbejder under en særlig lov og er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits mission er: at opfylde den kommunale sektors behov for finansiering og tilknyttede serviceydelser for herved at bidrage til at skabe større økonomisk råderum for det danske samfund. KommuneKredits vision er: at være den absolut førende leverandør af finansiering til den kommunale sektor, at være anerkendt som en professionel rådgiver og troværdig samarbejdspartner, og at være en attraktiv, udviklingsorienteret virksomhed med effektive processer og høj kvalitet, hvor resultaterne skabes af engagerede og kompetente medarbejdere. KommuneKredits medlemmer er kommuner og regioner, der har optaget lån eller leasing i KommuneKredit eller garanterer eller hæfter for lån og leasing optaget i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner i Danmark er medlemmer af KommuneKredit. KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af værdipapirer på det danske og de internationale kapitalmarkeder. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody s Investors Service og Standard & Poor s. KommuneKredits langfristede gæld er kreditvurderet til Aaa/AAA og den kortfristede gæld P-1/A-1+, hvilket er den samme vurdering som tildeles danske statsobligationer, og det er samtidig den højeste internationale kreditvurdering. Den høje rating er blandt andet en følge af kommunernes og regionernes solidariske hæftelse og stærke placering i samfundsøkonomien og er baggrunden for, at KommuneKredit kan hjemtage lån til attraktive priser. KommuneKredit har desuden et lavt omkostningsniveau, således at de hjemtagne lån kan videreudlånes med en beskeden margin. KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere og moderne teknologi. Kommune- Kredits grundlæggende værdier er: Kunden i centrum Trivsel og godt arbejdsmiljø Kvalitet i arbejdet Åbenhed og godt samarbejde Uddelegering og ansvar 4 ÅRSRAPPORT 2013

5 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT ÅRETS NETTO- OG BRUTTOUDLÅN AKTIVER OG EGENKAPITAL Mia. kr. 250 Aktiver, mia. kr. Egenkapital, mia kr Konverteringer Nettoudlån Aktiver Egenkapital 1 HOVEDTAL FOR KOMMUNEKREDIT Beløb i mio EUR DKK DKK DKK DKK DKK Årets udlån, nominelle værdier Obligationslån Aftalelån Bruttoudlån i alt Konverteringer/omlægninger Nettoudlån i alt Årets leasingudlån Bruttoudlån Afgang Nettoudlån i alt Årets hovedtal Nettorenteindtægter Administrationsomkostninger Værdireguleringer af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst ekskl. værdireguleringer efter skat Udlån og leasingudlån Aktiver Udstedte værdipapirer Egenkapital Egenkapitalandel i pct. af aktiverne 3,3 3,3 3,1 2,9 2,8 3,1 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere Valutakurs d , 100 EUR = 746,03 DKK ÅRSRAPPORT

6 REGNSKABSBERETNING Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet REGNSKABSBERETNING refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, inden tilsagn gives blev endnu et år, hvor KommuneKredit understregede sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. Nettoudlånet steg fra 17,0 mia. kr. i 2012 til 17,9 mia. kr. i 2013, mens bruttoudlånet faldt fra 35,9 mia. kr. i 2012 til 30,3 mia. kr. i Sidstnævnte skyldes et fald i konverteringsaktiviteten, idet der i årene forud var konverteret et stort antal lån til lavere rente, og at der ikke var nogen rentefordel ved yderligere konverteringer. KommuneKredits fundingsituation på de internationale kapitalmarkeder var fortsat gunstig i 2013, idet der var en stor interesse fra investorer til at investere i værdipapirer med høj kreditværdighed. KommuneKredit foretog for første gang to benchmarkudstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD, og det var specielt positivt, at der var stor interesse fra centralbanker i mange lande for at købe KommuneKredits udstedelser. Fundingsituationen var desuden præget af, at de meget gunstige satser for swaps fra USD til DKK, der var gældende i 2012, gradvist blev reduceret i KommuneKredit måtte derfor medio 2013 foretage en mindre prisjustering for lån med variabel rente. KommuneKredit er dog fortsat den billigste finansie ringskilde for den kommunale sektor, der således opnår et betydeligt økonomisk råderum ved at have etableret deres eget finansieringsinstitut. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. større end ultimo KommuneKredits På linie med andre meget kreditværdige finansielle institutioner, har KommuneKredit besluttet at overgå fra en-vejs sikkerhedsstillelse til to-vejs sikkerhedsstillelse (CSA), således at KommuneKredit udover at modtage sikkerhedsstillelse fremover også stiller sikkerhed, hvis derivat modparter har en risiko på KommuneKredit. Dette skyldes, at KommuneKredit som følge af højere fundingomkostninger for modparter kan opnå bedre derivat betingelser ved at stille sikkerhed. Hertil kommer, at det må forventes, at flere modparter vil kunne stille priser, hvilket vil øge konkurrencen. KommuneKredit forventer at have indgået to-vejs CSA aftaler med alle relevante finansielle modparter i løbet af Nettorenteindtægterne udgjorde 503 mio. kr. mod 603 mio. kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldtes de mindre gunstige fundingpriser i 2013 sammenlignet med Af nettorenteindtægterne på 503 mio. kr. i 2013 stammede 361 mio. kr. fra udlånsvirksomheden, mens 142 mio. kr. hidrørte fra renteindtægter på egenbeholdningen af obligationer. Kommune Kredits indtjeningsmål bygger på to principper. For det første skal medlemmerne kunne låne til så attraktive priser som muligt. For det andet skal det sikres, at egenkapitalandelen fastholdes på et solidt niveau i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. KommuneKredit udarbejder løbende langtidsprognoser for balanceudviklingen og fastlægger på denne baggrund indtjeningsmål for det enkelte år. Det er KommuneKredits vurdering, at nettorenteindtægterne for 2013 ligger på et tilfredsstillende niveau. 6 ÅRSRAPPORT 2013

7 REGNSKABSBERETNING ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER LÅNTAGERE z Kommuner 41% Regioner 10 % Lån med garanti 31% Interessentskaber 18% ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL z Kommuner og regioner 51 % Affald, varme og energi 32 % Vand og spildevand 13% Kollektiv trafik og havne 3 % Andre formål 1% Værdireguleringer af finansielle instrumenter gav i 2013 et samlet negativt resultat på 75 mio. kr. Det negative resultat kan især henføres til negative kursreguleringer af egenbeholdningen af obligationer som følge af kursfald. I 2012 var der en betydelig éngangsindtægt på 148 mio. kr. ved tilbagekøb af udstedte værdipapirer. Der er stort set ikke gennemført tilbagekøb i 2013, hvilket er hovedårsagen til de mindskede værdireguleringer. Administrationsomkostninger på 96 mio. kr. var 4 mio. kr. mindre end i Det skyldes dels et fald i regulering af pensionforpligtelsen, dels et fald i afskrivninger på immaterielle aktiver. Selskabsskatteprocenten bliver nedsat over perioden , og dette har medført tilbageførsel af hensættelser på den udskudte skat, hvilket giver skattemæssige indtægter på 28 mio. kr. for KommuneKredits resultat blev på 279 mio. kr., hvilket er et fald på 237 mio. kr. i forhold til Dette svarer til et resultat på 305 mio. kr. ekskl. værdireguleringer, mens der i delårsrapporten for 2013 blev skønnet et resultat på 300 mio. kr. ekskl. værdireguleringer. KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 184,2 mia. kr. ultimo 2013, hvilket er en stigning på 2,3 mia. kr. i forhold til ultimo Udlånet er steget med 6,0 mia. kr., og beholdningen af værdipapirer er steget med 3,2 mia. kr. hvilket har styrket likviditetsberedskabet. Afledte finansielle instrumenter er faldet med 5,4 mia. kr. som følge af ændrede rente- og valutaforhold. Ifølge KommuneKredits vedtægter skal årets totalindkomst overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgjorde ultimo ,0 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. ultimo 2012 svarende til 3,3 pct. af aktiverne. KommuneKredits langsigtede målsætning er, at egenkapitalen skal udgøre i størrelsesordenen 3 pct. af aktiverne. Ifølge KommuneKredits lovgrundlag skal egenkapitalen udgøre mindst 1 pct. af forpligtelserne svarende til 1,8 mia. kr. Udlån og leasingudlån KommuneKredit har en tæt dialog med sine medlemmer og øvrige kunder. Der fastlægges årligt mål for kundebesøg, og med jævne mellemrum gennemføres der tilfredshedsundersøgelser for at optimere kundebetjeningen. KommuneKredit tilbyder andre finansielle ydelser end lån og leasing, bl. a. rådgivning om kommunernes låntagning og styring af den langfristede gæld, samt omlægning af lån via derivater (swaps). KommuneKredit udvikler desuden løbende sin hjemmeside med forbedringer af digitale oplysninger om låne- og leasingporteføljer samt budgetværktøjer. Bruttoudlånet udgjorde i ,3 mia. kr. mod 35,9 mia. kr. i Nettoudlånet udgjorde 17,9 mia. kr. mod 17,0 mia. kr. i Faldet i bruttoudlånet skyldes en normalisering af omfanget af konverteringer efter en kraftig vækst i En del låntagere har konverteret KommuneKredits obligationslån til lån med en lavere rente. Endelig har en del låntagere valgt at udnytte det historisk lave renteniveau til at omlægge lån fra variabel til fast rente. Bruttoudlånet til kommuner udgjorde 12,4 mia. kr., svarende til 41 pct. af det samlede udlån, mens det i 2012 udgjorde 20,2 mia. kr., svarende til 57 pct. Udlånet til regioner udgjorde 3 mia. kr., svarende til 10 pct., mens det i 2012 udgjorde 3,7 mia. kr., ligeledes svarende til 10 pct. Faldet i udlånet skyldes primært konverteringer og omlægninger af tidligere optagne lån, der for kommuner og regioner udgjorde i alt 6,5 mia. kr. ÅRSRAPPORT

8 REGNSKABSBERETNING LEASINGUDLÅN I ALT Ejendomme 40 % z Biler 20 % It 17 % Medico 9 % Kontorinventar 6 % Skibe 5 % Teknisk materiel 3 % ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED z Danmark 18 % Europa 49 % Nord- og Sydamerika 22 % Asien 9 % Mellemøsten og Afrika 2% Udlånet til virksomheder og institutioner med kommunal hæftelse (interessentskaber) eller med kommunal garanti udgjorde 14,9 mia. kr., svarende til 49 pct., mod 11,5 mia. kr., svarende til 33 pct. i Heraf var 9,7 mia. kr. udlån til affald, varme og energiformål, 3,9 mia. kr. var udlån til vand og spildevand og 1,3 mia. kr. var udlån til havne, kollektiv trafik og øvrige formål. Der viste sig i 2013 øget interesse for offentlig-private partnerskaber (OPP) i såvel kommuner som regioner. KommuneKredit har gennem de senere år finansieret flere OPP-projekter med offentlig finansiering, herunder tre skoler og et plejecenter. KommuneKredit arbejder fortsat med at udvikle sin model og øge kendskabet til KommuneKredits muligheder for at deltage i OPP-projekter med låne- eller leasingfinansiering. Af det samlede udlån udgjorde aftalelån 92 pct. og obligationslån 8 pct. Aftalelånenes andel af udlånet er faldet fra 95 pct. til 92 pct. af det samlede udlån i De fleste obligationslån er ydet til kommunalt ejede ældreboliger, hvor udlånet i 2013 androg 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til udlånet på 1,6 mia. kr. i Hovedparten af obligationslånene er med fast rente. Aftalelån udgøres primært af variabelt forrentede lån med rentefastsættelse hver 3. eller 6. måned. Kreditkontrakter med variabel rente og aftalelån med fast rente udgør en mindre del. Variabelt forrentede lån med renteloft er en ny lånetype, og disse lån udgør beskedent 0,7 mia. kr. Udlånet i 2013 er fordelt med 75 pct. i variabel rente og 25 pct. i fast rente. I 2012 var udlånet fordelt med 78 pct. i variabel rente og 22 pct. i fast rente. Mange variabelt forrentede lån omlægges af kunderne fra variabel til fast rente ved brug af derivater. Udstedelse af værdipapirer KommuneKredits funding (finansiering) sker dels ved obligationsudstedelser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (OMX), dels ved udstedelse af værdipapirer internationalt. Kommune- Kredit lægger vægt på at sprede udstedelsen af værdipapirer på forskellige markeder og produkter, så afhængigheden af bestemte markeder og produkter begrænses. Kommune- Kredits refinansieringsrisiko er meget begrænset, idet alle bindende tilsagn om udlån skal være fuldt finansierede, når tilsagn gives. De finansielle markeder var i 2013 fortsat præget af eurokrisen, men i mindre grad end i de foregående år. Som følge af Danmarks relativt lave offentlige gæld var der stor investorinteresse for danske værdipapirer med høj kreditkvalitet. Kommune Kredit havde derfor i hele 2013 let adgang til finansiering til meget fordelagtige priser, og i kalenderåret 2013 gennemførtes for første gang to benchmark-udstedelser på 1 henholdsvis 1¼ mia. USD. Leasingudlånet udgjorde i ,5 mia. kr., og den samlede leasingportefølje udgjorde 3,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til Der er i 2013 ikke ydet lån i fremmed valuta. Medlemmer Kommuner Regioner 5 5 Færøske kommuner ÅRSRAPPORT 2013

9 REGNSKABSBERETNING ÅRETS FUNDING I VALUTA FUNDING I VALUTA I ALT USD 51 % DKK 24 % EUR 4 % CHF 0 % JPY 4 % GBP 13 % Øvrige 4% z USD 42 % DKK 26 % EUR 8 % CHF 8 % JPY 5 % GBP 4 % Øvrige 7% z Der er samlet udstedt værdipapirer i 2013 for 108,7 mia. kr. mod 92,8 mia. kr. i Beløbet er det største i Kommune Kredits historie. Årsagen hertil er det betydelige udlån i 2013, og at kort funding er særdeles attraktiv, hvilket Kommune Kredit har udnyttet i sin likviditetsstyring. 8 pct. af fundingen blev udstedt på OMX og 92 pct. blev udstedt internationalt, heraf er 67 pct. udstedt i Europa og 33 pct. på oversøiske markeder. Udstedelserne af værdipapirer på OMX steg til 8,7 mia. kr. fra 8,2 mia. kr. i Udstedelser, der finansierer rentetilpasningslån, udgjorde 4,5 mia kr. mod 6,1 mia. kr. i Udstedelsen af strukturerede obligationer steg til 1,8 mia. kr. mod 0,4 mia. kr. i Udstedelsen af traditionelle realkreditlignende obligationer udgjorde 2,5 mia. kr. mod 0,2 mia. kr. i Internationalt er udstedt korte værdipapirer, ECP-noter, for 32,7 mia. kr. mod 36,5 mia. kr. i Udstedelserne er fortrinsvis sket i USD. Fastholdelsen af niveauet fra 2012 skyldes, at der har kunnet udstedes ECP-noter til attraktive priser i forhold til andre markeder. Internationalt er der endvidere udstedt EMTNnoter og private placements for 49,8 mia. kr. mod 36,3 mia. kr. i Stigningen skyldes, at EMTN-noter i øget omfang anvendes ved udstedelser i forhold til andre typer af værdi papirer. Udstedelsernes fordeling på valutaer og markeder fremgår af figurerne ovenfor. KommuneKredits Moody s Standard rating Investors Service & Poor s Langfristet rating Aaa AAA Kortfristet rating P-1 A-1+ Forventning (outlook) Stabil Stabil Likviditetsberedskab KommuneKredit har Økonomi- og Indenrigsministeriets tilladelse til at opretholde et likviditetsberedskab på maksimalt 25 pct. af udlånet. Dermed sikres en høj grad af fleksibilitet i forhold til at kunne udbetale lån til kommuner og regioner samtidig med, at det sikres, at der er et likviditetsberedskab til rådighed i perioder, hvor de danske eller internationale kapitalmarkeder er mindre likvide. Ultimo 2013 var udnyttelsen på 18 pct. af udlånet, hvilket er samme niveau som i Likviditetsberedskabet forvaltes således, at der foretages investeringer i værdipapirer, som skaber et tilfredsstillende afkast, indtil likviditeten kan anvendes til udlån. Der er fokus på, at investeringerne skal have lav kreditrisiko, og at værdipapirerne uhindret skal kunne realiseres. Likviditeten bliver primært investeret i værdipapirer med kort løbetid udstedt af internationale finansielle institutioner og centralbanker. Likviditetsberedskabet ultimo 2013 androg 25,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mia. kr. i forhold til ultimo Forventninger til 2014 De kommunale rammer for anlægsinvesteringer i 2014 er forøget med 2 mia. kr. til 18,1 mia. kr. Kommunernes lånemuligheder er imidlertid ikke forbedret, og det forudsættes derfor, at de øgede anlægsinvesteringer finansieres ved driftsbesparelser eller ved træk på likviditeten. KommuneKredit forventer derfor et udlånsniveau på nogenlunde samme niveau som i KommuneKredit forventer desuden, at der også i 2014 vil være gode fundingmuligheder på de internationale finansielle markeder, idet der fortsat forventes at være stor interesse fra investorerne i udstedelser fra meget kreditværdige institutioner og lande. ÅRSRAPPORT

10 REGNSKABSBERETNING Da KommuneKredit kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes KommuneKredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor Da KommuneKredit som følge af den solide kapitalisering kan låne ud med meget beskedne marginer, forventes Kommune- Kredit at fastholde sin position som den absolut førende långiver til den kommunale sektor. KommuneKredit har ultimo 2013 nået målet om en kapitalisering på 3 pct. endda med en lille overdækning, og der er derfor grundlag for at reducere indtjeningsmålet for 2014, idet der ikke er behov for yderligere forøgelse af egenkapitalandelen. KommuneKredit vil desuden fortsætte med at udvikle systemer og processer, der bidrager til yderligere forbedringer af kundeservicen og til effektivisering af arbejdsprocesser, således at omkostningerne kan fastholdes på et lavt niveau. Årets resultat ekskl. værdiregulering forventes derfor at udgøre 275 mio. kr. i 2014 mod 305 mio. kr. i ÅRSRAPPORT 2013

11 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Opgaver og tilsyn Den kommunale sektor indtager en meget central placering i det danske velfærdssamfund, idet kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder. Kommunernes opgaver omfatter bl.a. folkeskole, ældrepleje, daginstitutioner for børn og unge, beskæftigelsesforanstaltninger, bistandshjælp, veje, miljø, kultur og forebyggende sundhedsforanstaltninger. Regionernes opgaver er sygehusvæsenet, regional udvikling og specialiserede sociale institutioner. Den store samfundsøkonomiske betydning indebærer, at den kommunale sektor må tilpasse sig til regeringens og Folketingets overordnede økonomiske politik. Dette sker ved årlige forhandlinger mellem regeringen og de kommunale organisationer, hvor der bl.a. aftales rammer for udgiftsniveau og skatteudskrivning for kommunerne under ét. Kommunernes samlede økonomi påvirkes ikke af økonomiske tilbageslag, idet det er staten, der bærer risikoen for konjunkturudviklingen. Det sker gennem det såkaldte balancetilskud, der indebærer, at merudgifter til sociale overførsler og mindre skatteindtægter som følge af en økonomisk afmatning kompenseres over bloktilskuddet. Finansiering og udligning Kommunernes dominerende indtægtskilde er indkomstskatten, der udgør omkring halvdelen af kommunernes samlede finansiering. Indkomstskatteprocenten fastsættes af den enkelte kommune. Kommunernes ret til selvstyre er bestemt i den danske grundlovs 82: Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Kommunerne er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet via Statsforvaltningen. Samfundsøkonomisk betydning Den kommunale sektors store betydning illustreres af, at de kommunale udgifter udgør 32 pct. af bruttonationalproduktet, og kommuner og regioner afholder tilsammen næsten ⅔ af de samlede offentlige udgifter. Herudover finansieres kommunerne ved bloktilskud og refusioner fra staten samt brugerbetaling og ejendomsskatter, som fastsættes af de enkelte kommuner. Danmark har et af de mest omfattende udligningssystemer i verden. Udligningen mellem kommunerne omfatter såvel skattegrundlag som udgiftsbehov og har til formål at sikre nogenlunde ensartede muligheder for at yde en tilfredsstillende service i alle dele af landet. Lånoptagelse og gæld Kommunernes låntagning er reguleret af Økonomi- og Indenrigsministeriet gennem ministeriets lånebekendtgørelse. ÅRSRAPPORT

12 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommuner og regioner varetager langt de fleste offentlige serviceopgaver, der er rettet mod borgere eller virksomheder Ifølge lånebekendtgørelsen for kommuner, bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013, er der kun automatisk låneadgang til et begrænset antal investeringsformål, såsom ældreboliger og energibesparende foranstaltninger. Endvidere kan kommunerne garantere for lån til de fleste forsyningsområder. Herudover afsættes der årligt en eller flere dispensationspuljer, hvor kommunerne kan søge om at kunne lånefinansiere andre investeringsformål. Som følge af den stærke regulering udgør kommunernes årlige lånoptagelse ca. 1 pct. af den samlede finansiering og renteudgifter udgør 0,5 pct. af de årlige udgifter, og dermed har låneomkostninger ringe betydning for kommunernes samlede økonomi. Kommunernes og regionernes langfristede gæld steg i 2013 med 0,7 pct. til 98,4 mia. kr. fra 97,7 mia. kr. i Sikkerhed Den kommunale sektor er et så centralt element i velfærdssamfundet, at det i sidste ende må formodes at være statens opgave at sikre, at kommunerne kan honorere deres forpligtelser. Der har da heller ikke i hele kommunestyrets historie været eksempler på, at långivere har haft tab på lån til den kommunale sektor. Det er desuden fastslået ved en dom, at en kommune ikke kan gå i rekonstruktionsbehandling, idet tilsynsmyndigheden skal tage vare på, at en kommune kan opfylde sine økonomiske forpligtelser. Den kommunale sektors langfristede gæld og likviditet Kilde: Danmarks Statistik (ekskl. gæld vedr. finansielt leasede aktiver) Nøgletal 2013 Kilde: Finansministeriet og EU-kommissionen Langfristet gæld Likvide aktiver DK EU År Mia. kr. Pct.* Mia. kr. Pct.* ,4 11,2 20,6 2, ,7 11,9 20,7 2, ,2 11,8 24,4 3, ,3 12,2 18,6 2, ,0 11,0 15,7 1,9 Realvækst i pct. af bruttonationalproduktet (BNP) 0,4 0,4 Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP 6,1 1,6 Årlig stigning i forbrugerpriser i pct. 2,4 1,6 Den offentlige budgetbalance i pct. af BNP -0,2-3,5 Arbejdsløshed i pct. 5,4 11,1 ØMU-gæld i pct. af BNP 43,9 88,5 *Pct. af udskrivningsgrundlaget 12 ÅRSRAPPORT 2013

13 KOMMUNERNE OG SAMFUNDSØKONOMIEN Kommunernes økonomi KL (Kommunernes Landsforening) og regeringen indgik i juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Rammen for kommunernes serviceudgifter svarede til budgettet i 2013, når der tages højde for en tidligere aftale om at flytte 2 mia. kr. fra driftsudgifter til anlægsudgifter. Rammen for anlægsudgifter er på 18,1 mia. kr., hvilket er 2 mia. kr. mere end i Aftalen indebærer, at der frigøres midler ved en række forenklings- og afbureaukratiseringsinitiativer, mens der til gengæld afsættes flere midler til gennemførelse af folkeskolereformen og til styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Opgørelsen af de kommunale budgetter for 2014 viste ubetydelige forskelle i forhold til de aftalte rammer og regeringen tog derfor budgetresultatet til efterretning. Samfundsøkonomi Ifølge regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013 har dansk økonomi fået lidt mere fart i løbet af Både produktion, beskæftigelse og erhvervstilliden er over det seneste års tid styrket i store dele af dansk erhvervsliv, hvor værdiskabelsen nu nærmer sig niveauet fra før tilbageslaget i BNP væksten i 2013 udgør 0,4 pct., men forventes at stige til 1,6 pct. i 2014 og 1,9 pct. i Eksporten har haft fremgang og overskuddet på betalingsbalancen udgjorde i ,1 pct. af BNP mod 1,6 pct. for EUgennemsnittet. Finanspolitikken styres med henblik på at sikre overholdelsen af EU-henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i Den faktiske offentlige saldo udgør i ,2 pct. af BNP og forventes også i de kommende år at ligge under 3 pct. af BNP. Danmark havde i årene før finanskrisen et betydeligt overskud på statsfinanserne. Det har betydet, at gældsniveauet er på 43,9 pct. af BNP mod 88,5 pct. for EU-gennemsnittet. Arbejdsløsheden har været svagt faldende i 2013, og er relativt set på et lavt niveau på 5,4 pct. mod et EU-gennemsnit på 11,1 pct. ÅRSRAPPORT

14 ORGANISATION OG LEDELSE ORGANISATION OG LEDELSE Kommune Kredits virksomhed. Direktionen har endvidere pligt til at give bestyrelsen regnskabsmæssige og andre oplysninger, der belyser Kommune Kredits udvikling, og som er nødvendige for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver som overordnet ledelse af Kommune Kredit. Corporate governance KommuneKredit har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Direktionen rapporterer på hvert bestyrelsesmøde om overholdelse af de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for styring af finansielle risici. KommuneKredit ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består indtil ultimo maj 2014 af 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 af regionerne. Pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier og listesamarbejder efter forholdstalsvalgmetoden på grundlag af de seneste stemmetal ved kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalgene. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Kommune- Kredit og skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Bestyrelsen udfærdiger retningslinjer for Kommune- Kredits væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Bestyrelsen træffer beslutning om retningslinjer for styring af finansielle risici og brug af derivater. Direktionen har den daglige ledelse af KommuneKredit i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid vedtagne politik og de af bestyrelsen udfærdigede retningslinjer. Direktionen, der består af en administrerende direktør og en direktør, drager omsorg for gennemførelse af de af bestyrelsen trufne beslutninger. Direktionen er bemyndiget til inden for rammerne af de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer at træffe alle nødvendige beslutninger. Retningslinjer for udlån, funding og afledte finansielle instrumenter kræver enighed i direktionen. KommuneKredit er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bestyrelse KommuneKredits bestyrelse består indtil ultimo maj 2014 af: Fhv. borgmester Henning G. Jensen, formand Fhv. borgmester Erik Fabrin, næstformand Fhv. borgmester Kaj Petersen Fhv. regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Borgmester Hans Toft Borgmester Henrik Zimino Borgmester Anker Boye Borgmester Lars Krarup Byrådsmedlem Mariann Nørgaard Regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard Det påhviler direktionen at forelægge bestyrelsen alle væsentlige ændringer i KommuneKredits forhold samt direktionens stilling til vigtige begivenheder, der har betydning for Pr. 16. september 2013 blev tidligere næstformand Henning G. Jensen valgt til formand og tidligere formand Erik Fabrin blev valgt til næstformand. 14 ÅRSRAPPORT 2013

15 ORGANISATION OG LEDELSE Bestyrelsen består fra 1. juni 2014 af 9 medlemmer: 6 medlemmer valgt af kommunerne, 2 medlemmer valgt af regionerne og ét af bestyrelsen valgt medlem, der er uafhængig af foreningen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. KommuneKredits bestyrelse vælges af medlemskommuner og medlemsregioner for 4-årige perioder. Valgperioderne er forskudt med 5 måneder i forhold til valgperioderne for kommuner og regioner. Der afholdes valg til bestyrelsen i foråret 2014 for perioden 1. juni 2014 til 31. maj Revisionsudvalg KommuneKredit har etableret et revisionsudvalg, hvis funktioner udøves af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget har afholdt 3 møder i Ledelse og medarbejdere Ledelse og medarbejdere har i fællesskab formuleret Kommune- Kredits værdigrundlag samt de forpligtelser, som ledelse og medarbejdere har for at realisere værdigrundlaget. Der lægges bl.a. vægt på en omfattende delegering af beslutningskompetence til de enkelte medarbejdere. KommuneKredit lægger stor vægt på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, således at medarbejderne er i stand til at imødekomme omverdenens krav til produktudvikling og arbejdsprocesser. Herudover har vidensdeling og overlapning af arbejdsfunktioner høj prioritet med henblik på at sikre driftsstabilitet. KommuneKredit har i alt 58 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Direktion og ledelse KommuneKredits direktion består af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Der er nedsat en chefgruppe bestående af: Administrerende direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Afdelingschef Jette Moldrup (Udlån) Afdelingschef Eske Hansen (Finans) Økonomichef Jens Bloch Behrendt Afdelingschef Morten Søtofte (Risikostyring og Support) Leasingchef Frank Hammer Der er ikke sket ændringer i ledelsens sammensætning i Aflønning KommuneKredits lønpolitik er fastsat af bestyrelsen. Der er en bonusordning, hvor der totalt set kan udbetales op til en måneds løn i bonus. Bonussummens størrelse fastsættes i forhold til, i hvilken grad de overordnede operationelle mål for året er opnået. Direktionen er ikke omfattet af bonusordningen. Samfundsansvar KommuneKredit udfylder en vigtig samfundsnyttig funktion ved at finansiere investeringer i den kommunale sektor. Disse investeringer bidrager bl.a. til forbedret miljø og klima samt til en forøgelse af den sociale velfærd. Ved at tilvejebringe attraktive finansieringsmuligheder skaber KommuneKredit økonomisk råderum, der kan anvendes til forbedret kommunal og regional service. ÅRSRAPPORT

16 ORGANISATION OG LEDELSE KommuneKredit finansierer sig ved udstedelse af en række forskellige obligationsprodukter rettet mod såvel institutionelle som private investorer. Bl.a. udstedes der i Danmark strukturerede obligationer, hvor afkastet er knyttet til f.eks. aktie- eller valutakursudviklingen. Med henblik på at beskytte investorerne tilbagebetales obligationerne som minimum til kurs 100. KommuneKredit har desuden etableret en uddannelsesfond, der har til formål at fremme udviklingen af kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for kommunalpolitikere og kommunalt personale m.v. Fondens grundkapital udgør 30 mio. kr. KommuneKredit lægger vægt på at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen. Der er i 2013 afholdt investeringer til zonestyring med henblik på at reducere energiforbruget. El-forbruget er reduceret med 15 pct. siden Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Den 1. april 2013 blev der indført nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder og afrapportering herom. Reglerne stiller krav til de største virksomheder i Danmark. De skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer. Derudover skal de udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. KommuneKredit er ikke formelt omfattet af reglerne, men har alligevel valgt at følge dem. KommuneKredits bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 2 udgøres af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen har fastsat et måltal på 40/60 for den fremtidige kønssammensætning i bestyrelsen. Der skal i foråret 2014 afholdes valg til bestyrelse for perioden 1. juni 2014 til 31. maj I forbindelse med valgprocessen vil de partigrupper, der skal opstille kandidater til Kommune- Kredits bestyrelse, blive gjort opmærksom på bestyrelsens beslutning om måltal for det underrepræsenterede køn. Politik for øvrige ledelsesniveauer KommuneKredits ledelsesniveauer består af direktion, afdelingschefer og ledere af stabsfunktioner. Det underrepræsenterede køns andel udgør 20 pct. Det er KommuneKredits politik, at der skal opnås en mere ligelig fordeling mellem kønnene i KommuneKredits ledelsesniveau. Dette søges realiseret ved, at der ved opslag af eller rekruttering til lederstillinger anføres, at virksomheden ønsker at se det underrepræsenterede køn i kandidatfeltet. Ved besættelse af stillinger fokuseres særligt på, at der også er egnede kandidater af det underrepræsenterede køn ved den endelige udvælgelse. Det er desuden vigtigt, at der skabes en kultur, hvor medarbejderne uanset deres køn har lige mulighed for at skabe en karriere i KommuneKredit. Compliance Direktionen har det overordnede ansvar for, at KommuneKredit efterlever gældende love og regler. Direktionen overvåger med støtte fra chefgruppen og compliancefunktionen efterlevelsen heraf og igangsætter nødvendige foranstaltninger. Compliancefunktionen ledes af KommuneKredits chefjurist. Compliancefunktionen refererer direkte til den administrerende direktør, og rapporterer løbende til direktionen om compliance relevante emner. Den complianceansvarlige udarbejder årligt en beretning, der forelægges bestyrelsen. 16 ÅRSRAPPORT 2013

17 RISIKOSTYRING RISIKOSTYRING Finansielle risici KommuneKredit er eksponeret over for finansielle risici. Disse risici identificeres, kontrolleres og styres løbende, så risiciene til enhver tid svarer til KommuneKredits risikovillighed. Kommune- Kredits risikovillighed er lav og begrænser sig til de finansielle risici, der vurderes som værende absolut nødvendige for at opfylde KommuneKredits mission. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af finansielle risici, herunder definition af risikovillighed, er fastlagt af bestyrelsen. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt retningslinjer for renterisiko og likviditetsberedskab og har desuden hjemmel til at foretage ændringer i de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de finansielle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Afdelingen for risikostyring validerer og rapporterer dagligt de væsentligste finansielle risici til direktionen, og derudover modtager direktionen månedligt en detaljeret opgørelse af samtlige finansielle risici. Bestyrelsen modtager i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde en opgørelse af de væsentligste finansielle risici sammen med en orientering om retningslinjernes generelle overholdelse. Mindst en gang om året deltager afdelingschefen for risikostyring i møde med revisionsudvalget og bestyrelsen med henblik på en drøftelse af bestyrelsens retningslinjer og Kommune Kredits finansielle og operationelle risici. Afdelingen for risikostyring rapporterer kvartalsvis til tilsynsmyndigheden om de væsentligste finansielle risici og retningslinjernes overholdelse. KommuneKredit skelner mellem følgende typer af finansielle risici: Kreditrisiko, der er risikoen for, at et finansielt instruments modpart ikke indfrier en forpligtelse og dermed påfører KommuneKredit et tab. Likviditetsrisiko, der er risikoen for, at KommuneKredit ikke kan imødekomme finansielle forpligtelser. Markedsrisiko, der er risikoen for, at markedsværdien af et finansielt instrument vil svinge som følge af ændringer i markedspriser. Styringen af de finansielle risici behandles i årsregnskabet i noterne 1.9, 1.10 og 1.11, hvortil der henvises. Operationelle risici KommuneKredit er eksponeret over for operationelle risici, som løbende identificeres, kontrolleres og styres. I KommuneKredit er der operationel risiko, når der kan ske tab som følge af: uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og/eller systemmæssige fejl, og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. KommuneKredits overordnede retningslinjer for styring af operationelle risici er fastlagt af bestyrelsen. Direktionen er ansvarlig for, at de overordnede retningslinjer udmøntes i konkrete forretningsgange og instrukser til medarbejderne. Ansvaret for den løbende overvågning og kontrol af de operationelle risici har direktionen uddelegeret til afdelingen ÅRSRAPPORT

18 RISIKOSTYRING for risikostyring, hvor afdelingschefen refererer direkte til den administrerende direktør. Da KommuneKredit er meget afhængig af it-infrastrukturen, er der særlig fokus på dette område via en beredskabsplan og en it-sikkerhedspolitik, som fastsætter retningslinjerne i forbindelse med adgangskontrol, rolle- og rettighedsfordelinger, forretningsnedbrud og systemfejl m.v. Der bliver dagligt taget backup af alle produktionssystemer og de væsentligste test- og udviklingssystemer med henblik på at begrænse risikoen ved nedbrud. Derudover synkroniseres alle servere, systemer og dokumenter automatisk med 2 minutters mellemrum til recoverycentret. KommuneKredits beredskabsplan skal sikre, at KommuneKredit kan fortsætte sin virksomhed, såfremt der opstår en situation, hvor det ikke er muligt at arbejde på KommuneKredits adresse. Der sker årligt test af beredskabsplanen. KommuneKredits revision gennemfører årligt en it-revision af KommuneKredits it-sikkerhed. It-sikkerheden er klassificeret som værende på højeste niveau. Operationel risiko er til stede i de fleste af KommuneKredits aktiviteter. Ved at registrere risikohændelser i en database bevares fokus på at undgå så mange risikohændelser som muligt, samtidig med at KommuneKredit systematisk kan forbedre forretningsgange og processer. De skriftlige forretningsgange indeholder ansvarsfordeling, funktionsadskillelse, procesforvaltning og forretningspraksis. KommuneKredits politik er at understøtte processer med så meget automatisering som muligt, hvor det er hensigtsmæssigt for at mindske risikoen for menneskelige fejl. Alle de væsentligste automatiske og manuelle processer skal enten være understøttet af sidemandstjek eller objektive kontroller. Ifølge bestyrelsens retningslinjer skal forretningsgangene endvidere overholde Finanstilsynets bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., tilpasset de særlige karakteristika, der gælder for KommuneKredits virksomhed. Alle medarbejdere i KommuneKredit har ansvaret for at kende og opdatere de forretningsgange, der dækker egne arbejdsområder. Afdelingen for risikostyring foretager og dokumenterer løbende stikprøvekontroller af, om forretningsgangene overholdes. Alle operationelle risikohændelser i KommuneKredit registreres i en database og forelægges den relevante afdelingschef såvel som direktionen og noteres på forskellige risikohændelsestyper. Afdelingen for risikostyring udarbejder månedligt en opgørelse af samtlige operationelle hændelser inklusiv eventuelle tab til direktionen. Bestyrelsen orienteres om væsentlige operationelle hændelser i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. 18 ÅRSRAPPORT 2013

19 REGNSKAB

20 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Værdireguleringer af finansielle instrumenter 1.3, Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst Aktuarmæssige gevinster og tab 0 0 Årets totalindkomst Fordeles således: Overført til egenkapitalen I alt ÅRSRAPPORT 2013

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33 11

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere