LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN"

Transkript

1 LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 20, stk. 1, og bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og finder anvendelse for aflønning af henholdsvis bestyrelse, direktion og øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabernes risikoprofil eller - for så vidt angår en forvalter af en alternativ investeringsfond på risikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde. 1. De omfattede selskaber og lønpolitikkens ikrafttræden Lønpolitikken gælder for samtlige selskaber i PFA Holding A/S-koncernen (herefter PFA-koncernen) med undtagelse af Mølholm Holding og Mølholm Forsikring. Nærværende lønpolitik afløser lønpolitik af 16. marts 2012 og træder i kraft for de respektive selskaber i PFA-koncernen, når selskabernes generalforsamlinger efter indstilling fra bestyrelserne har godkendt lønpolitikken. Oversigt over de til enhver tid omfattede selskaber fremgår af bilag 1, der ajourføres løbende. 2. Overordnede principper for aflønning i PFA-koncernen PFA er et kommercielt pensionsselskab med en ejer- og forretningsmodel, der sikrer fokus på kundeværdi. Dette indebærer, at hovedparten af det kommercielle overskud, som PFA skaber, går til kunderne. Selskabet har derfor udviklet en forretningsmodel med kundernes værdiskabelse for øje, som fokuserer på at skabe størst muligt investeringsafkast, holde lavest mulige direkte og indirekte omkostninger og dermed levere den største værdi til kunderne. Det er en direkte følge af denne forretningsmodel, at aflønning i PFA-koncernens selskaber sker ud fra principper om rimelighed og ordentlighed. Aflønningen skal således foregå under hensyntagen til koncernens formål om på såvel kort som langt sigt at skabe størst mulig værdi for kunderne, hvilket tilsiger, at aflønningen ikke skal indebære incitamenter, der tilskynder til unødig risikotagning. Samtidig ønsker PFA-koncernen at sikre en konkurrencedygtig aflønning i virksomheden, således at aflønningen står mål med den værdi, der skabes. Aflønningen skal være markedskonform og fastsættes under hensyntagen til PFA-koncernens ønske om til stadighed at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Aflønningen skal sammen med øvrige ansættelsesvilkår afspejle kundernes og selskabets interesser og fremme langsigtede mål for værdiskabelse til kunderne samt en sund og effektiv risikostyring. Fastsættelsen af den faste løn sker derfor primært under hensyntagen til relevant erhvervserfaring, organisatorisk ansvar samt ønsket om at tiltrække de bedst egnede kandidater til Side 1 af 7

2 selskabet. Variabel aflønning vil afspejle vedvarende og risikojusterede resultater samt resultater ud over, hvad der kan forventes i forhold til den ansattes relevante erfaring og organisatoriske ansvar. 3. Aflønningsudvalg PFA Pensions bestyrelse har nedsat et aflønningsudvalg bestående af op til fire bestyrelsesmedlemmer. Aflønningsudvalget er sammensat således, at medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om selskabets aflønning, herunder lønpolitikken, er i overensstemmelse med lovkravene dertil. Aflønningsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitikken og andre beslutninger herom, der kan have indflydelse på selskabets risikostyring. Udvalget kan desuden varetage øvrige opgaver vedrørende aflønning, som er relevante for udvalgets mulighed for at vurdere aflønningen og lønpolitikken i selskabet. Såfremt PFA Pension har medarbejderrepræsentation i bestyrelsen i medfør af de til enhver tid gældende regler i selskabsloven herom, skal mindst en af disse repræsentanter være medlem af aflønningsudvalget, forudsat at aflønningsudvalget er nedsat i medfør af lov om finansiel virksomheds bestemmelser herom. 4. Personkreds omfattet af lønpolitikkens pkt. 5-6 Lønpolitikkens pkt. 5-6 gælder for bestyrelsen og direktionen i de omfattede finansielle selskaber og finansielle holdingselskaber. Derudover er ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på de finansielle selskabers risikoprofil "væsentlige risikotagere" omfattet af lønpolitikkens pkt Bestyrelserne i de respektive selskaber har under hensyntagen til bl.a. selskabernes formål, organisation, beføjelsesgrænser og risikostyring vurderet, at "væsentlige risikotagere" som udgangspunkt er følgende: PFA-koncernen: Direktøren i PFA Ejendomme og PFA Invest International PFA Pension: Direktøren for Aktuariat Den ansvarshavende aktuar Direktøren for Økonomi & Koncerncompliance Chefen for Koncernøkonomi Chefen for Risikostyring Direktør for Salg Rådgivning Direktør for Marked Side 2 af 7

3 Direktør for Salg Virksomhed & Partnere Salgsdirektør, Salgsområde 2 PFA Kapitalforvaltning: Chefen for Investeringsstrategi Sales Director PFA Udbetalingsbank: Souschefen Bestyrelserne vil mindst en gang årligt sikre, at der sker udpegning af de medarbejdere, som på koncernens og/eller selskabets vegne kan tage væsentlige risici. Bestyrelserne sikrer, at der opbevares dokumentation for overvejelserne bag og baggrunden for udvælgelsen af de omfattede. Derudover gælder der særlige regler for ansatte involveret i kontrolfunktioner og revision samt den ansvarshavende aktuar i de omfattede finansielle selskaber/holdingselskaber, jf. lønpolitikkens pkt. 8. I PFA Pension sikrer Aflønningsudvalget, at det løbende vurderes, om personkredsen defineret som "væsentlige risikotagere" til enhver tid omfatter de ansatte, hvis aktiviteter har indflydelse på selskabets risikoprofil, samt at de ansatte involveret i kontrolfunktioner og revision, jf. pkt. 8, er identificerede. Efter behov sørger Aflønningsudvalget for indstilling til bestyrelsen om ændring af personkredsen. 5. Omfattede ordninger indeholdende variabel aflønning Lønpolitikken omfatter alle former for variabel aflønning, hvorved forstås aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Bestyrelserne har besluttet, at der i de omfattede selskaber udelukkende kan anvendes variabel aflønning i form af bonusordninger. 6. Aflønningen 6.1 Særligt om aflønning af bestyrelsen i PFA Pension Det tilstræbes, at bestyrelseshonoraret svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber, idet der samtidig tages hensyn til kravene til bestyrelsesmedlemmernes indsats og bestyrelsesarbejdets omfang, herunder antallet af møder. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer honoreres på lige fod med de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsens honorar indstilles af formanden til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende generalforsamlingens godkendelse i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen honoreres med et fast kontant honorar (basishonorar) og er ikke omfattet af nogen form for bonusordning. Side 3 af 7

4 Under hensyntagen til de udvidede bestyrelsesopgaver modtager formanden tredobbelt basishonorar, og næstformanden modtager dobbelt basishonorar. Udover basishonoraret ydes der et årligt udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmerne, som er medlem af et bestyrelsesudvalg. Honoraret fastlægges af bestyrelsen efter samme principper som basishonoraret. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder refunderes efter regning. 6.2 Særligt om aflønning af direktionen i PFA Pension Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængig løn for direktionen er med til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde nøglepersoner samtidig med, at direktionen gennem en delvist resultatafhængig aflønning får en tilskyndelse til værdiskabelse til fordel for PFA's kunder. Direktionens løn skal dog fortrinsvis bestå i fast løn. Direktionen er kontraktansat, og alle vilkår i koncernledelsens aflønning fastsættes af formandskabet efter indstilling fra Aflønningsudvalget. Aflønningsudvalget vurderer årligt direktionens vederlag og sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens løn sammensættes af: - fast løn og sædvanlige goder som bil m.v. - bonus - pensionsordning 6.3 Begrænsninger i brugen af bonusordninger For at sikre en passende balance mellem faste og variable løndele har bestyrelsen fastsat følgende for den omfattede personkreds: 1. Bestyrelsen kan ikke modtage variabel aflønning, og den faste løn udgør således 100 %. 2. Direktionens bonus kan maksimalt udgøre 20 % af den faste grundløn inklusive pension. 3. Loftet for bonus til "væsentlige risikotagere" udgør 20 % af den faste løn inklusive pension, og varierer i øvrigt afhængig af den funktion lederen eller medarbejderen indtager. Ingen ansat kan således opnå en bonus, der overstiger 20 % af den faste grundløn inklusive pension. Bestyrelsen vurderer, at dette er et passende loft med henblik på i aflønningen at sikre muligheden for at føre en fleksibel bonuspolitik, samt at de omfattedes privatøkonomi er uafhængig af opnåelsen af bonus. 4. Ved forståelse af "Større beløb" til brug for sondringen mellem, om 40 % eller 60 % af den variable løndel skal udbetales over en periode, regnes beløb over DKK for et "større beløb". Side 4 af 7

5 5. Aflønning af de omfattede "væsentlige risikotagere" kan ske enten ved en kombination af fast løn og bonus eller i form af 100 % fast løn. 6. Aflønning af ansatte i kontrolfunktioner kan ske ved en kombination af fast løn og bonus, så længe bonussen ikke er afhængig af resultatet i det område, der kontrolleres, jf. pkt Model for bonus sammensætningen, udskydelse og betingelser for udbetaling af den udskudte bonus 50 % af direktionens og væsentlige risikotageres bonus består af kontant udbetaling og 50 % består af instrumenter, som fx et efterstillet gældsbrev, der afspejler selskabets kreditværdighed eller for så vidt angår selskaber omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. af kapitalandele m.v. eller instrumenter, der afspejler den forvaltede alternative investeringsfonds værdi. Instrumenterne skal være udformet således, at de i videst muligt omfang kan bidrage til at skabe incitament for medarbejderne til at fremme PFA-koncernens langsigtede mål om værdiskabelse til kunderne samt medvirke til at sikre en sund og effektiv risikostyring. 40 % af direktionens bonus skal udbetales over en periode på 4 år og for væsentlige risikotageres vedkommende over en periode på 3 år. Udgør bonussen DKK eller derover, skal 60 % af bonussen udbetales over en periode på 4 henholdsvis 3 år. Beregningstidspunktet er første kvartal i året efter optjeningsåret. Udbetaling sker over de 4 henholdsvis 3 år i 4 henholdsvis 3 lige store rater første gang med den månedsløn, der kommer til udbetaling 12 måneder efter beregningen blev endeligt fastlagt (beregningstidspunktet). I forbindelse med fastlæggelsen af kriterierne for udbetaling af bonussen udbetalt i form af instrumenter, der afspejler selskabets kreditværdighed, eller for så vidt angår selskaber omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. i form af kapitalandele m.v. eller instrumenter, der afspejler den forvaltede alternative investeringsfonds værdi, skal det sikres, at instrumenterne eller kapitalandelen m.v. ikke må afhændes i en efter selskabets vurdering passende periode fra tildelingstidspunktet, samt at modtagerne ikke må foretage afdækning af den risiko, der knytter sig til instrumenterne eller kapitalandele m.v. En bonus, der er resultatafhængig, skal fastsættes på grundlag af modtagerens resultater, resultaterne i modtagerens afdeling og selskabets resultater, og for så vidt angår selskaber omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. tillige på baggrund af den forvaltede alternative investeringsfonds resultater. Resultatmålingen skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til modtagerens resultater samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne. Ved vurderingen skal der desuden tages hensyn til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af selskabets retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunderne. Bonus kan ikke udbetales, såfremt selskabets - eller for så vidt angår selskaber omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. såfremt den forvaltede alternative investeringsfonds - Side 5 af 7

6 økonomiske situation på udbetalingstidspunktet er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af bonus, ligesom bonus kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, såfremt udbetaling er sket på grundlag af fejlagtige oplysninger, og modtageren havde kendskab hertil. Kriterierne for vurdering af, om dette er tilfældet, fastlægges i forbindelse med indgåelsen af bonusaftalen. Udbetaling af bonus skal dog altid undlades, hvis selskabet på udbetalingstidspunktet ikke overholder kapitalkrav eller solvenskrav og har modtaget påbud herom fra Finanstilsynet. Endvidere er det en betingelse for udbetaling af den variable løn, at den pågældende ikke har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. 7. Særlige regler om pension og fratrædelsesgodtgørelser Det er alene for direktionen, at der kan indgås aftale om betaling af særligt pensionsbidrag eller fratrædelsesgodtgørelse. Såfremt sådan aftale indgås, fastlægges det ved indgåelse hvilke resultater/ kriterier, der skal være afgørende for at opnå det særlige pensionsbidrag eller den særlige fratrædelsesgodtgørelse. Bestyrelserne har besluttet, at der maksimalt kan indgås aftale om fratrædelsesgodtgørelse på 2 års løn. 8. Særlige regler for ansatte i kontrolfunktioner og for den ansvarshavende aktuar 8.1 Ansatte i kontrolfunktioner For så vidt angår ansatte i kontrolfunktioner må disses eventuelle bonus ikke være afhængig af resultatet i den afdeling eller det område, som disse personer kontrollerer. Ved ansatte i kontrolfunktioner forstås som udgangspunkt ansatte i PFA-koncernens interne revision, selskabernes complianceansvarlige og officers samt ansatte, der forestår kontrol med overholdelse af grænser for risikotagning. 8.2 Den ansvarshavende aktuar Eventuel bonus til den ansvarshavende aktuar skal afhænge af dennes rolle og må ikke være afhængig af afdelingens resultater. 9. Information til de ansatte i virksomheden, der er omfattet af personkredsen Personkredsen omfattet af denne lønpolitik modtager kopi heraf. Efter enhver ændring i denne lønpolitik drager bestyrelsen omsorg for, at den omfattede personkreds modtager en ajourført lønpolitik. Den ansvarlige leder udarbejder ved begyndelsen af enhver periode, hvor der er mulighed for bonus, et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt, der beskriver fastsættelsen af aflønningen samt de kriterier og mål, der lægges til grund ved evalueringen. Side 6 af 7

7 10. Godkendelse og revision af lønpolitikken Aflønningsudvalget sikrer, at bestyrelserne minimum én gang årligt vurderer lønpolitikken og om nødvendigt vedtager de nødvendige tilpasninger. Derudover gennemgår og vurderer Aflønningsudvalget løbende lønpolitikken i forhold til PFA Pensions udvikling. Lønpolitikken godkendes af generalforsamlingerne, når bestyrelserne har gennemgået og eventuelt tilpasset lønpolitikken. 11. Kontrol af overholdelse af lønpolitikken Bestyrelserne skal sørge for, at der minimum en gang årligt foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes samt fastlægge retningslinjerne for kontrollen. Bestyrelserne skal desuden føre kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol, herunder ledelsen af compliancefunktionen og den interne revisionschef. Kontrollen af PFA Pension kan foretages af Aflønningsudvalget, der rapporterer resultatet af kontrollen til bestyrelsen. 12. Oplysning om lønpolitikken Bestyrelserne drager omsorg for, at der mindst én gang om året sker offentliggørelse af som minimum de informationer om selskabets aflønning, der i henhold til lovgivningen er krav om evt. suppleret med øvrige informationer, som bestyrelserne finder relevante at informere omverdenen om med henblik på at sikre transparens og åbenhed. Offentliggørelse sker i forbindelse med aflæggelsen af selskabernes årsrapporter Således godkendt af bestyrelserne for PFA Holding A/S og PFA Pension den 12. marts Side 7 af 7

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere