Hedal Kruse Brohus A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedal Kruse Brohus A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Ledelsesberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse for Balance pr Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade Odense C CVR-nr Tlf.: Internet: Bestyrelse Erik Laumand (formand) Niels Thorborg Lars Hedal Direktion Adm. direktør Lars Hedal Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5 Postboks Odense C Pengeinstitut Jyske Bank Odense Mageløs Odense C 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Hedal Kruse Brohus A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 19. marts 2014 Direktionen Lars Hedal Bestyrelsen Erik Laumand, formand Niels Thorborg Lars Hedal 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Hedal Kruse Brohus A/S Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Hedal Kruse Brohus for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 19. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Heden Knudsen Statsautoriseret revisor Heino Tholsgaard Statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hedal Kruse Brohus A/S udvikler, designer og sælger løsninger til ambitiøse webshops, produktdatabaser og automatisk katalogproduktion. Redegørelse for virksomhedens økonomiske udvikling 2013 blev virksomhedens bedste år til dato. Et meget ambitiøst, strategisk mål for indtjeningen i 2013 blev sat i 2010, og dette mål blev realiseret med et rekordoverskud i 2013 på kr før skat. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Hedal Kruse Brohus A/S har målrettet placeret sig som Danmarks største og førende leverandør af ambitiøse webshops til både detailhandlen og business-to-businessmarkedet. Omsætningsvæksten på 40% i 2013 styrker denne position. Omsætningsvæksten er både båret af kraftigt stigende salg til eksisterende kunder og nye kunders valg af Hedal Kruse Brohus som leverandør. Hemmeligheden bag rekordoverskuddet ligger i en kombination af strategisk organisationsudvikling, kontrolleret vækst og procesoptimering og ikke mindst et meget stærkt team på nu 75 medarbejdere med netop de kompetencer, kunderne efterspørger. Det ses bl.a. i, at Hedal Kruse Brohus for andet år i træk er blevet kåret i MyImageanalysen til det digitale bureau, der er bedst til at skabe resultater for kunderne. Forventninger til fremtiden Der forventes et resultat for 2014 på niveau med Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Videnregnskab Ligesom i mange andre it-virksomheder viser den økonomiske årsrapport ikke den fulde sandhed om Hedal Kruse Brohus A/S. Virksomheden har derfor valgt at vedlægge et videnregnskab som bilag til årsrapporten. Videnregnskabet indeholder nøgletal for Hedal Kruse Brohus A/S to vigtigste aktiver: kunderne og medarbejderne. Videnregnskabet viser et fortsat højt niveau for både kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. 7

8 Ledelsesberetning Videnregnskab (fortsat) Hedal Kruse Brohus A/S to vigtigste aktiver er kunderne og medarbejderne. Nøgletallene herunder giver indblik i disse aktiver og bliver brugt på strategisk niveau internt i Hedal Kruse Brohus A/S til fortsat at være vores kunders foretrukne leverandør og medarbejdernes foretrukne arbejdsplads. Nøgletallene er fremkommet så objektivt som overhovedet muligt. Der vil naturligvis aldrig være den samme troværdighed som i de økonomiske regnskabstal, men stringente procedurer for indsamling af data sikrer bl.a. anonymitet og dermed en høj troværdighed. Nøgletal 2013 Nøgletal 2012 Nøgletal 2011 Kunderne Antal kunder Fem største kunders andel af omsætningen 45,6% 50,6% 54,8% Kundetilfredshed, samlet 3,78 4,10 4,03 Andel af kunderne, der samlet er tilfredse eller meget tilfredse 63,0% 85,7% 76,7% Kundetilfredshed med kvalitet 3,81 4,05 3,90 Andel af kunderne, der vil anbefale Hedal Kruse Brohus 70,4% 92,9% 80,0% Andel besvarede spørgeskemaer i undersøgelse 44,3% 29,6% 48,4% Medarbejderne Antal fuldtidsmedarbejdere, i gennemsnit i løbet af året Heraf antal softwareudviklere Gennemsnitsalder 32,5 31,6 32,1 Kønsfordeling, andel kvinder 29,7% 21,6% 26,1% Antal års erfaring i it-branchen, gennemsnit 6,4 5,9 6,1 Anciennitet i Hedal Kruse Brohus A/S, antal år 3,6 3,6 3,9 Andel medarbejdere med videregående uddannelse 92,2% 84,2% 82,2% Andel medarbejdere med kandidat- eller ph.d.-uddan. 31,3% 25,5% 11,1% Antal sociale arrangementer Medarbejdertilfredshed 4,08 4,15 4,17 Sygefravær, dage i gennemsnit pr. medarbejder 4,0 4,8 7,6 Anvendt skala: fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds. Tilfredshedsundersøgelserne foretages anonymt i første kvartal hvert år. Der er i undersøgelsen for første gang anvendt elektronisk spørgeskema til kundetilfredshedsundersøgelsen. På grund af metodeskiftet er tallene for 2012 og 2013 derfor ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B + tilvalg fra klasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter afsluttede og fakturerede opgaver, herunder igangværende arbejder for fremmed regning, der optages til forskellen mellem salgspris vurderet på basis af projekternes færdiggørelsesgrad pr. 31. december og acontofaktureringer. Forudbetalinger optages særskilt. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til produktionspersonale samt udviklingsomkostninger og afskrivninger på produktionsanlæg. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgskampagner, herunder omkostninger til salgspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kontantrabatter m.v. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balancen Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over 5 år. Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software afskrives lineær over 3 år. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 10

11 Anvendt regnskabspraksis Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år 3-5 år Aktiver med en kostpris under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver vedr. deposita som måles til amortiseret kostpris. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt. Såfremt salgsværdien af en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 12

13 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Bruttoresultat 1, Distributionsomkostninger 1,2 ( ) ( ) Administrationsomkostninger 1,2 ( ) ( ) _ Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (38.963) (12.771) _ Resultat før skat Skat af årets resultat 3 ( ) ( ) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år _ 13

14 Balance pr Note kr. kr. Softwarerettigheder Udviklingsomkostninger Immaterielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Huslejedepositum Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra tilknyttede selskaber Skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 Balance pr Note kr. kr. Aktiekapital Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Leverandørgæld Forudbetalinger fra kunder Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Leasing- og lejeforpligtelser 10 Kautions- og eventualforpligtelser 11 Øvrige noter

16 Noter kr. kr. 1. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitligt antal medarbejdere Personaleomkostninger er indregnet således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Af- og nedskrivninger Softwarerettigheder Udviklingsomkostninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Tab/gevinst ved salg af driftsmidler Af- og nedskrivningerne er indregnet således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat Regulering tidligere år (53.302) 0 Ændring af udskudt skat Selskabsskat betalt i årets løb (frivillig acontoskat)

17 Noter Softwarerettigheder kr. Udviklingsomkostninger kr. 4. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Afskrivninger ( ) ( ) Tilgang (34.197) ( ) Afgang 0 0 Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi Produktionsanlæg og maskiner kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr. 5. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang ( ) ( ) Kostpris Afskrivninger ( ) ( ) Tilgang ( ) ( ) Afgang Afskrivninger ( ) ( ) Regnskabsmæssig værdi

18 Noter kr. 6. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang 0 Afgang ( ) Kostpris Regnskabsmæssig værdi Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning kan specificeres således: kr. kr. Igangværende arbejder, salgspris Acontofaktureringer og forudbetalinger ( ) ( ) Nettoværdien er indregnet således i balancen: Igangværende arbejder for fremmed regning Forudfaktureringer vedrørende igangværende arbejder ( ) ( ) Forudfaktureringer vedrørende igangværende arbejder Forudbetalinger, periodeafgrænsningsposter

19 Noter 8. Egenkapital Aktiekapitalen består af 507 aktier à kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Overført Foreslået overskud udbytte kr. kr. Reserver Reserver Udloddet ordinært udbytte 0 ( ) Årets resultat Reserver Egenkapital kr. Egenkapital Udloddet udbytte ( ) Årets resultat Egenkapital Udskudt skat Udskudt skat påhviler immaterielle og materielle anlægsaktiver og igangværende arbejder for fremmed regning. 10. Leasing- og lejeforpligtelser Forpligtelse ifølge operationelle leasingkontrakter vedrørende biler Huslejeforpligtelse, Odense udgør t.kr. 600 i Lejeaftalen løber over min. 6 mdr. Huslejeforpligtelse, København udgør t.kr. 25 i Lejeaftalen løber over min. 3 mdr. 11. Kautions- og eventualforpligtelser Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med NTH 2012 ApS som administrationsselskab og hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2013 subsidiært for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter, for de sambeskattede selskaber. 19

20 Hæftelsen udgør dog højest et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab. Selskabet har ingen kautioner. 12. Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Hedal Kruse Brohus A/S: 3C Media ApS, Langelinie 185, 5230 Odense M Selskabets direktion og bestyrelse 13. Aktionærforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller mere end 5% af aktiekapitalens pålydende værdi: 3C Media ApS, Langelinie 185, 5230 Odense M Trilogik Holding ApS, c/o adm. direktør Lars Hedal, Østergårds Allé 33, 5250 Odense SV 14. Koncernforhold Mindste koncernregnskab hvori selskabet indgår: 3C Holding ApS. Største koncernregnskab hvori selskabet indgår: NTH 2012 ApS. 20

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Deloitte. Lo/i. Dansk Arkitektur Center (Fond) Årsrapport 2012. CVR-nr. 78805218. fondens beswre1sesde den. Navn:

Deloitte. Lo/i. Dansk Arkitektur Center (Fond) Årsrapport 2012. CVR-nr. 78805218. fondens beswre1sesde den. Navn: Deloitte. Deloitle Statsautoriseret Resicnspartnerselskab CVR nr. 33963555 Weide&sgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36102040.deIoitte.dk Dansk Arkitektur Center (Fond)

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere