Bestillerrådgivningsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestillerrådgivningsaftale"

Transkript

1 Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/9 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Opgaven Aftalegrundlag Samarbejde Honorar Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Ansvar Forsikring Bestillerens ret til at bringe Rådgivningsaftalen til ophør Bestillers rettigheder Kontaktpersoner Sprog og lovvalg Tvister Underskrift og ikrafttræden... 9

3 3/9 1. Parterne 1.1 Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder ("Bestiller") og [ ] ( "Rådgiveren") er indgået denne aftale om udførelse af teknisk bestillerrådgivning i forbindelse med Odder Kommunes udbud og opførelse af Skovbakkeskolen som OPS ("Aftalen"). 1.2 Rådgiveren har til opgavens løsning tilknyttet følgende underrådgivere: [ ]. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter teknisk bestillerrådgivning og bistand i forbindelse med udbud og opførelse af en ny skole til erstatning for Skovbakkeskolen i Odder som et OPSprojekt. Skolen skal opføres i tilknytning til eller ved siden af den eksisterende Skovbakkeskole (Tværgade 12, 8300 Odder). OPS-projektet udbydes som én samlet opgave omfattende design, projektering, anlæg/opførelse af Skovbakkeskolen i projekterings- og anlægsfasen og efterfølgende vedligehold og bygningsdrift samt levering af visse serviceydelser i forbindelse hermed i en driftsfase på forventeligt 25 år. 2.2 Rådgiveren skal som erfaren OPP/OPS rådgiver forestå levering af teknisk bestillerrådgivning omfattede nødvendig løbende rådgivning og bistand i forbindelse med OPS-udbuddets gennemførelse samt rådgivning i projekterings- og anlægsfasen, herunder udføre alle de rådgivningsydelser, som er en sædvanlig del af de beskrevne ydelser i projektets enkelte faser:

4 4/9 Fase 1: Afklaring/forberedelse Fase 2: Igangsætning/prækvalifikation Fase 3: Udarbejdelse af dialogmateriale Fase 4: Dialogfase Fase 5: Tilbudsfase Fase 6: Evaluering/kontrahering Fase 7: Teknisk bestillerrådgivning i projekterings- og anlægsfase 2.3 Rådgiveren skal i samarbejde med de øvrige rådgivere levere en "A-Z"-rådgivning, som omfatter alle de tiltag og oplæg til beslutninger og dokumenter, som er nødvendige for at kunne indgå en OPS-kontrakt omfattende projektering og etablering af ny skole samt efterfølgende bygningsdrift og vedligeholdelse samt levering af visse serviceydelser i tilknytning hertil, herunder renhold og rengøring. 2.4 Ydelserne i projektets enkelte faser er nærmere beskrevet i Appendiks 1 - Ydelsesbeskrivelse. 2.5 Ydelserne skal, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, leveres i overensstemmelse med FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningens Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, kapitel Aftalegrundlag 3.1 For aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. Et lavere prioriteret dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere et højere prioriteret. Denne Aftale Opgave- og ydelsesbeskrivelse (Bilag 1) Rådgiverens tilbud (Bilag 2) Almindelige bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR89. Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013, FRI, DANSKE ARK og Bygherreforeningen 3.2 Opgaven skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Aftalen gældende love og forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i

5 5/9 perioden frem til opgavens afslutning, er Rådgiveren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med sådanne ændrede love og normer mv. 3.3 Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 3.4 Aftalen kan ved Bestillerens skriftlige bestilling udvides til at omfatte særlige opgaver efter nærmere aftale. 4. Samarbejde 4.1 Opgaven skal udføres i tæt samarbejde med Bestiller og Bestillers øvrige rådgivere. Bestiller har knyttet følgende øvrige rådgivere til opgaven: Juridisk bestillerrådgiver: Bech-Bruun Advokatfirma v/ partner Torben Brøgger Frue Kirkeplads Aarhus C Finansiel bestillerrådgiver: Ernst & Young v/ partner Klaus Ahm Gyngemose Parkvej Søborg 4.2 Parterne er enige om i hele forløbet at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning og yde en særdeles betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af tilsvarende kontrakter. 4.3 Parterne skal løbende informere hinanden om forhold, der skønnes at have betydning for, at et hensigtsmæssigt proces- og projektforløb kan gennemføres. 4.4 Rådgiveren er forpligtet til at stille de kompetencer (medarbejderressourcer) til rådighed i forbindelse med opgavens løsning, som er beskrevet i Rådgiverens tilbud (Bilag 2), og som dermed er indgået i Bestillers beslutning om at tildele opgaven til Rådgiveren.

6 6/9 5. Honorar 5.1 Rådgiveren honoreres efter det medgåede tidsforbrug og i henhold til den faste timepris, dog inden for rammerne af den af Rådgiveren oplyste maksimumpris for opgavens samlede udførelse, jf. Bilag 2: Timeprisen (blended-rate) er aftalt til: kr. [ ] pr. time Den maksimale ramme er aftalt til: kr. [ ] 6. Udlæg 6.1 Udlæg refunderes kun efter forudgående særskilt aftale med Bestiller. Rådgiverens udgifter i forbindelse med rejser og transport er Bestiller uvedkommende og refunderes ikke. 7. Udbetaling af honorar og udlæg 7.1 Udbetaling af honorar finder sted ved månedlig aconto-begæring for udført arbejde. Bestilleren er til enhver tid berettiget til på forlangende at få tilsendt fornøden dokumentation, ligesom Bestilleren til enhver tid er berettiget til at lade sin revisor gennemgå og attestere grundlaget for regninger eller forlange en sådan attestation foretaget af Rådgiverens revisor. 7.2 Udlæg faktureres efter regning vedlagt fornøden dokumentation for afholdte udlæg. 8. Ansvar 8.1 Rådgiveren er ansvarlig i forhold til reglerne i ABR89 med de præciseringer/undtagelser, der følger af denne Aftale. Parterne er altid uanset ansvar forpligtet til at bidrage til at finde den mest optimale løsning for at rette og neutralisere eventuelle fejl og mangler.

7 7/9 8.2 Det forhold, at Bestilleren i samarbejde med andre rådgivere normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet tidspunkt Rådgiveren for rådgivningsansvaret. Rådgiverens samlede ansvar i forbindelse med denne opgave kan ikke, uanset antallet af skader, overstige dækningssummerne, jf. forsikringsbetingelserne anført i punkt 9 nedenfor. 9. Forsikring 9.1 Rådgiveren har tegnet følgende ansvarsforsikring dækkende Rådgiverens ansvar: Forsikringsselskab: [ ] Tings-/formueskade: Personskade: DKK [ ] DKK [ ] Rådgiveren er forpligtet til at sikre, at forsikringen er i kraft i hele Aftalens løbetid. Dokumentation herfor skal fremlægges på Bestillers anmodning. 10. Bestillerens ret til at bringe Rådgivningsaftalen til ophør 10.1 Bestilleren er til enhver tid berettiget til ved opsigelse med et af Bestilleren fastsat passende varsel at bringe Aftalen mellem Bestilleren og Rådgiveren til ophør helt eller delvist Bestilleren skal skriftligt meddele Rådgiveren de omstændigheder, som efter Bestillerens opfattelse giver anledning til, at Aftalen mellem parterne bringes til ophør helt eller delvist. Rådgiveren skal senest 2 uger efter modtagelsen af Bestillerens meddelelse fremsende en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, hvorledes Rådgiveren, i det omfang det er muligt, vil afhjælpe de omstændigheder, som efter Bestillerens opfattelse begrunder opsigelse af Aftalen. Senest 8 dage efter Bestillerens modtagelse af Rådgiverens redegørelse behandles forholdet på et møde mellem parterne. På eller senest 8 dage efter mødet mellem parterne meddeler Bestilleren, hvorvidt Bestilleren agter at opsige Aftalen. Hvis Bestilleren træffer beslutning herom, fastsætter Bestilleren et passende opsigelsesvarsel.

8 8/ I tilfælde af Bestillerens opsigelse af Aftalen, er Bestilleren forpligtet til at betale honorar for de ydelser, som Rådgiveren har præsteret indtil Aftalens ophør med tillæg af Rådgiverens rimelige omkostninger til afvikling af Aftalen. Rådgiveren er herudover berettiget til honorering af de ydelser, som Rådgiveren har præsteret indtil Aftalens ophør Rådgiverens honorar fastsættes i den forbindelse på baggrund af det medgåede tidsforbrug og i henhold til den faste timepris, dog inden for rammerne af den af Rådgiveren oplyste maksimumpris for opgavens samlede udførelse, som fremgår af Rådgiverens tilbud af [ ]. 11. Bestillers rettigheder 11.1 Bestiller erhverver ved indgåelsen af denne Aftale og uden at betale yderligere vederlag herfor ret til at udnytte alt materiale frembragt af Rådgiveren, herunder alle vækstelementer, tegninger, arkitektoniske og økonomiske data, beskrivelser, beregninger samt alle forslag og løsninger og materialer i øvrigt. Retten til udnyttelse, jf. ovenfor, omfatter både en direkte udnyttelse af materialer i uændret form, samt en ret til at udnytte materialer i omarbejdet og ændret form. Bestillers rettigheder i denne henseende gælder også i tilfælde af en opsigelse af Aftalen og omfatter i dette tilfælde alt materiale på det stade, som projektet er på ved opsigelsesperiodens udløb. De ovenfor nævnte udnyttelsesrettigheder kan udnyttes af Bestiller og/eller tredjemand, som skal bistå Bestiller med færdiggørelse eller ændring af projektet Rådgiveren indestår for, at denne lovligt, herunder i forhold til underrådgiveres evt. rettigheder, kan overdrage de i punkt 11.1 nævnte rettigheder til Bestiller samt for, at disse rettigheder ikke krænker tredjemands rettigheder. 12. Kontaktpersoner 12.1 Bestillerens kontaktperson er [ ] Rådgiverens kontaktperson er [ ].

9 9/9 Rådgiverens kontaktperson er på Rådgiverens vegne er bemyndiget til at indgå samtlige fornødne aftaler med Bestilleren Rådgiveren er ikke bemyndiget til at indgå aftaler på Bestillerens vegne. 13. Sprog og lovvalg 13.1 Retsforholdet mellem Bestilleren og Rådgiveren er underlagt dansk ret, og kontraktsproget er dansk. 14. Tvister 14.1 Tvister mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved forhandling, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i ABR 89, punkt Underskrift og ikrafttræden 15.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. [ ], den / [ ], den / f. Bestilleren f. Rådgiveren [ ] [ ]

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere