Årsrapport Bygningsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen

2 Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver og ressourcer 2.6 Målrapportering 2.7 Redegørelse for reservationer 2.8 Perspektiver for det kommende år 3. regnskab 3.1 Regnskab og bevillingsregnskab for Bygningsstyrelsen 3.2 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger 3.3 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger 4. BILAG 4.1 Målrapportering 4.2 Regnskab for udgiftsbaserede bevillinger 4.3 Klimaregnskab

3 1 Påtegning

4

5 2 Beretning

6 2. Beretning 2.1. Præsentation af Bygningsstyrelsen Fusionen af statens administration af kontor- og universitetsejendomme i 2011 samlede den statslige huslejeordnings ca. 3 mio. m² universitets- og kontorejendomme og mere end 1 mio. m² private lejemål i én styrelse - Bygningsstyrelsen. Fusionen har givet stordriftsfordele til gavn for de enkelte kunder og staten som helhed. Alene på de administrative omkostninger har styrelsen realiseret en fusionsgevinst på 10 pct. Bygningsstyrelsen har ligeledes siden fusionen oplevet en generel høj og stigende kundetilfredshed. Bygningsstyrelsens hovedopgave er at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af høj kvalitet til rådighed for styrelsens kunder, bl.a. universiteter, centraladministration, politi og domstole. Styrelsen løser sin opgave gennem udlejning af statsejendomme, videreformidling af private lejemål, nybyggeri, moderniseringer og OPP-projekter. Bygningsstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende Lov om Offentlig Byggevirksomhed og Christianiaområdet. Bygningsstyrelsens vision er at være det foretrukne valg for kunder og stat. For at indfri denne vision skal styrelsen både levere overbevisende og konkurrencedygtige løsninger til sine kunder, samt tilgodese statens og samfundets langsigtede interesser i forhold til omkostningsniveauer og energi- og byggepolitiske målsætninger. Bygningsstyrelsen består af 3 virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: Bygningsstyrelsen Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger mv Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger. De opgaver og hovedkonti, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for, fremgår af tabel , og Tabel Samlet overblik over bogføringskredse og hovedkonti på finansloven for 2013 Bogføringskreds Hovedområder , , Bygningsstyrelsen (Virksomhedsbærende) Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Virksomhedsbærende) Udvikling og opretning af Christianiaområdet Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Bevillingstype Statsvirksomhed Statsvirksomhed Anlægsbevilling Driftsbevilling Statsvirksomhed Omkostningsbaseret/ Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Virksomhedsbærende) Statsvirksomhed Omkostningsbaseret Bygherreforpligtelser Reservationsbevilling Udgiftsbaseret Særlige anlægsopgaver Anlægsbevilling Udgiftsbaseret 2

7 Tabel Oversigt over hovedkonti og opgaver, som skal afrapporteres i årsrapporten (omkostningsbaserede bevillinger) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger Bygningsstyrelsen 2. Myndighedsopgaver 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger 1. Administrationsbidrag Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter 3. Renter 4. Lejers andel af drift 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger Modernisering af laboratorielokaler (Unilab) Note: 1) og er underlagt særlige bevillingsbestemmelser, jf. Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts Regnskabet for Bygningsstyrelsen omfatter , og Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorbygninger omfatter Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger omfatter Bygningsstyrelsen har herudover aktiviteter på udgiftsbaserede hovedkonti, jf. tabel Tabel Oversigt over hovedkonti, der alene rapporteres i årsrapportens bilag (udgiftsbaserede bevillinger) 1) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver Udvikling og opretning af Christianiaområdet Bygherreforpligtelser Særlige anlægsopgaver - Note: 1) Der afrapporteres på disse hovedkonti i årsrapportens Bilag 4.2., herunder regnskabsmæssige forklaringer. 3

8 2.2. Virksomhedens omfang Tabel viser en oversigt over Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter. Tabel Virksomhedens samlede aktivitet, mio. kr. Art Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.) Bevilling Regnskab Difference Bygningsstyrelsen Udgifter 199,4 169,5 29, Bygningsstyrelsen Indtægter 179,4 149,9 29, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Udgifter 754,9 727,3 27, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Indtægter 1.022,5 941,5 81, Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Udgifter 4,0 0,8 3,2 Drift Statsvirksomhed Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Indtægter 4,0 4,1-0, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Udgifter 59,0 52,5 6, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Indtægter 59,0 52,5 6, Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Udgifter 1.731, ,3-131,9 Indtægter 2.202, ,0-14, Udvikling og opretning af Christianiaområdet Udgifter 0,4 1,0-0,6 Anlæg Anlægsbevilling Udvikling og opretning af Christianiaområdet Indtægter 0,0 0,4-0, Særlige opgaver Udgifter 0,0 817,1-817, Særlige opgaver Indtægter 0,0 0,0 0,0 Administrerede ordninger mv. Reservationsbevilling Bygherreforpligtelser Udgifter 9,0 20,6-11, Bygherreforpligtelser Indtægter 0,0 0,2-0,2 Kilde: SKS-data. 4

9 Regnskaber og afvigelsesforklaringer for de omkostningsbaserede bevillinger fremgår af afsnit 3, mens der redegøres nærmere for regnskab og afvigelser for de udgiftsbaserede bevillinger i bilag Årets faglige resultater For Bygningsstyrelsen blev 2013 et travlt og spændende år. Året har været præget af stor aktivitet på byggeområdet. Styrelsen har igangværende og planlagte byggesager for i alt ca. 14 mia. kr. Hertil kommer en række OPP-projekter. Alene i 2013 har styrelsen forelagt aktstykker for ca. 3 mia. kr. Den store byggeaktivitet har blandt andet resulteret i flere betydelige entrepriseudbud i Dette sker på et tidspunkt, hvor der er markante tegn på kapacitetsproblemer blandt de virksomheder, der kan udføre de store entrepriseopgaver. Bygningsstyrelsen har i 2013 bl.a. forsøgt at imødegå udfordringen ved at synliggøre styrelsens kommende udbud på over 50 mio. kr. på styrelsens hjemmeside samt afholdt flere dialogmøder med de største entreprenørvirksomheder og andre offentlige bygherre om styrelsens udbud. Bygningsstyrelsens byggeprojekter forløber tilfredsstillende og generelt overholdes budget og tidsplan. Det er dog afgørende for Bygningsstyrelsen fortsat at holde tid og pris i byggerierne og samtidig forbedre den administrative byggesagsstyring. For at løfte disse udfordringer har styrelsen i 2013 udarbejdet grundige analyser af styrelsens byggeproduktion samt iværksat og gennemført en række tiltag, der skal forbedre styringen af byggesagerne og ledelsesinformationen. Bevillingen til nybyggeri og renovering af laboratorier udmøntes til konkrete projekter i samarbejde med universiteterne, så det sikres, at laboratoriemidlerne anvendes optimalt i forhold til de givne rammer. Det er universiteterne, der iværksætter de genopretninger, som Bygningsstyrelsen gennemfører. Det betyder imidlertid også, at ændringer hos universiteterne har indflydelse på den faktiske udmøntning i forhold til den budgetterede. Det kan f.eks. være organisatoriske ændringer på universiteterne, oprettelse af nye forskningsenheder, ændringer i universiteternes fysiske behov for laboratorielokaler eller logistiske udfordringer, som løbende medfører justeringer af universiteternes investeringsplaner. Bygningsstyrelsens aktivitet på udvendigt vedligehold på kontorejendommene har i 2012 og 2013 været på et stabilt og tilstrækkeligt niveau i forhold til behov. Det vil være en udfordring at kunne holde dette niveau i de kommende år. For universitets- og forskningsejendommene har vedligeholdelsesudgiften historisk set været på et lavere niveau end på kontorområdet, men der skal dog her tages højde for ejendommenes alder, stand og funktion. I 2013 fortsatte den konstruktive dialog med Danske Universiteter om justering af den statslige huslejeordning (SEA-ordningen). Regeringen tilsluttede sig justeringen af huslejerordningen på universitetsområdet i juni Justeringen betyder bl.a. lavere husleje for nybyggeri og øget fleksibilitet på mindre byggesager. I 2013 blev der arbejdet videre med at implementere styrelsens strategi for lokalisering af styrelser mv. i hovedstadsområdet. Flere styrelser har til huse i ældre, ineffektive og energitunge lejemål på dyre adresser i København. Bygningsstyrelsen vurderer, at der er et betydeligt potentiale for at reducere lokaleomkostninger og energiforbrug ved at lokalisere disse styrelser udenfor centrum af København. Styrelserne kan ved en relokalisering opnå bedre lokaleløsninger, lavere energiforbrug og lavere husleje, ligesom omkostninger ved ressortændringer mv. kan reduceres. På den baggrund nedsatte regeringen i maj 2013 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Statens Indkøb, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Bygningsstyrelsen, som primo 2014 har færdiggjort et oplæg til, hvordan statens lokaleomkostninger og energiforbrug kan reduceres ved at samle en række statsinstitutioner i flerbrugerhuse. I januar 2013 blev den sidste af fem udmøntningsaftaler vedrørende Christiania indgået, hvorefter christianialovens formål var implementeret, hvilket resulterede i, at der ikke længere var behov for en særlov for området. På den baggrund fremsatte klima-, energi- og bygningsministeren d. 15. marts 2013 lovforslag om ophævelse af christianialoven pr. 15. juli Lovforslaget blev vedtaget af alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti var også året, hvor Bygningsstyrelsen lancerede varmemærket. Varmemærket er udarbejdet i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), som bl.a. bistår med fjernaflæsningsdata til varmemærket. Varmemærket udstedes og opdateres årligt og følges op med månedsrapporter, der viser udviklingen i ejendommens varmeforbrug på månedsbasis. Varmemærket skal 5

10 medvirke til, at Bygningsstyrelsen bliver førende indenfor varmebesparelser i kontor- og universitetsbygninger og dermed bedre kan understøtte de statslige institutioners arbejde med energibesparelser. Bygningsstyrelsen har også i 2013 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse blandt styrelsens kunder på både kontor- og universitetsområdet. Undersøgelsen viste, at Bygningsstyrelsens kontorkunder er meget tilfredse med styrelsen, og at tilfredsheden er stigende. På universitetsområdet var datagrundlaget utilstrækkelig til at kunne give et sikkert billede, da Bygningsstyrelsen modtog for få og ufuldstændige besvarelser. Fremadrettet vil styrelsen arbejde på at få flere respondenter hos universiteterne. Ved indgangen til 2014 er Bygningsstyrelsen nået langt set i forhold til fusionens udgangspunkt i Det er lykkedes at holde fremdrift på de enkelte sagsområder, fastholde en fusionsgevinst på 10 pct. samt nået langt med at etablere fælles processer og it- understøttelse uden at nedsætte fokus på fortsatte optimeringer.. 6

11 2.4. Årets økonomiske resultater Samlet set vurderes de økonomiske resultater for Bygningsstyrelsens aktiviteter at være tilfredsstillende. I det følgende præsenteres de overordnede økonomiske resultater for hvert af de tre regnskaber, som årsrapporten vedrører. Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for Bygningsstyrelsen, , og , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter ,3-225,7 - Heraf indtægtsført bevilling - -11,5-20,0 - Heraf eksterne indtægter ,8-205,7 - Heraf øvrige indtægter - 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger - 216,8 213,7 - Heraf løn - 109,0 110,4 - Heraf afskrivninger - 5,5 7,3 - Heraf øvrige omkostninger - 102,2 95,9 Resultat af ordinære drift - -3,5-12,0 Resultat før finansielle poster - -1,4-9,7 Årets resultat - 8,1-3,6 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) 563,8 562,2 556,0 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 276,1 262,1 340,6 Egenkapital 16,8 22,1 25,7 Langfristet gæld 556,2 553,4 547,5 Kortfristet gæld 262,3 315,2 363,6 Lånerammen - 74,8 78,4 Træk på lånerammen (FF4) - 64,3 60,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 2) - 86,0% 76,8% Negativ udsvingsrate 3) - 1,4 0,7 Overskudsgrad - -3,7% 1,6% Bevillingsandel - 5,2% 8,9% Personaleoplysninger Antal årsværk 4) 230,0 205,8 209,0 Årsværkspris 5) Lønomkostningsandel 6) - 0,5 0,5 Lønforbrug (mio. kr.) 112,6 108,8 110,4 Kilde: SKS-data Note: 1) Bygningsstyrelsen blev dannet i forbindelse med Kgl. resolution af 3. oktober 2011 som en fusion af en del af den tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse, en del af den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse samt en del af Erhvervs- og Byggestyrelse. Der er derfor alene anført balancetal for 2011 svarende til åbningsbalancen for Bygningsstyrelsen. Regnskabstal for 2011 svarer således til de overførte dele af henholdsvis Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen samt og ) Værdien af OPP-kontrakt samt grund vedrørende Den Russiske Ambassade er udeholdt i beregningen, jf. tabel ) Den negative udsvingsrate i 2012 er anført til 1,4 og ikke 0,1 som i årsrapport 2012, da dette var en fejl. 4) Årsværksforbrug er for 2011 opgjort pr. 3. oktober 2011 svarende til det antal årsværk, som Bygningsstyrelsen fik i forbindelse med ressortdelingen. Årsværksforbruget i 2012 og 2013 er forbrugstal fra SKS. 5) Årsværkspriserne for 2011 og er ikke umiddelbart sammenlignelige grundet forskel i opgørelsesmetoden for årsværksforbrug, jf. note 4. 7

12 6) Lønomkostningsandelen er beregnet i forhold til aktiviteten på Lønomkostningerne vedrører dog også omkostninger til de to ejendomsvirksomheder. Tages der højde herfor i beregningen af lønomkostningsandelen, vil den være langt lavere. Bygningsstyrelsen har i 2013 haft en omsætning på 205,7 mio. kr., og årets resultat viser et overskud på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. Overskuddet skal primært tilskrives et overskud fra vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. Stigningen i den kortfristede gæld og i omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) fra 2012 til 2013 skyldes regulering af deposita for en række ejendomme. Reguleringen sker årligt i henhold til lejekontrakterne. Den negative udsvingsrate udtrykker størrelsen af det overførte overskud i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er positiv og er ikke tæt på udsvingsgrænsen (lavere end -1), hvorfor denne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Overskudsgraden i 2013 er på 1,6 pct. Overskudsgraden udtrykker, i hvor høj grad det bevillingsmæssige råderum udnyttes. Råderummet er ikke fuldt udnyttet. Bevillingsandelen er i 2013 på 8,9 pct., hvilket udtrykker relativt lille afhængighed af bevillingen. Hovedparten af Bygningsstyrelsens omkostninger finansieres af indtægter fra administrationsbidrag fra de to ejendomsvirksomheder og unilab-midlerne samt private lejemål. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 8

13 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -737,3-671,8-605,4 - Heraf indtægtsført bevilling 2) 222,3 258,3 267,6 - Heraf eksterne indtægter -959,6-930,1-873,0 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 363,9 311,4 306,2 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 0,0 0,0 1,2 - Heraf øvrige omkostninger 363,9 311,4 304,9 Resultat af ordinære drift -373,4-360,4-299,3 Resultat før finansielle poster -434,5-377,0-344,8 Årets resultat -21,2 29,3 53,5 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,1 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 136,5 128,6 95,5 Egenkapital 4.186, , ,9 Langfristet gæld 8.115, , ,1 Kortfristet gæld 162,7 304,5 169,2 Lånerammen 3) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate 1,7 1,1 1,0 Overskudsgrad 2,9% -4,4% -8,8% Bevillingsandel 4) -23,2% -27,8% -30,7% Kapitalandel 5) 43,3% 43,7% 45,8% Personaleoplysninger 6) Kilde: SKS-data. Note: 1) Regnskabstallene i 2011 er opgjort fra Statens Ejendomsadministration, der i sin helhed er overført til Statens Ejendomsadministration i forbindelse med ressortændring. 2) Bevillingen er et overskudskrav. 3) Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 4) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 5) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 6) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger har i 2013 haft en omsætning på 873,0 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden udviser et underskud på 53,5 mio. kr. før bortfald på 4,6 mio. kr. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et overskud til statskassen på 267,6 mio. kr. Underskuddet skyldes flere forhold, dog primært færre huslejeindtægter som følge af salg af ejendomme samt gennemførelse af en række vedligeholdelsessager. Underskuddet finansieres af opsparing fra tidligere år. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. Af anlægsaktiverne på ,6 mio. kr. inkl. finansielle anlægsaktiver udgør ejendomsporteføljen i alt ,1 9

14 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør 7.875,1 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 76,3. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 2.442,9 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 250,6 mio. kr. og reserveret egenkapital udgør 2.134,9 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi ekskl. igangværende arbejder for egen regning er faldet fra ,1 mio. kr. i 2012 til ,9 mio. kr. i 2013, jf. balancen i tabel Faldet skyldes primært, at salget af ejendomme til Freja ejendomme A/S (Statens ejendomssalg A/S) har været større end tilgangen. Af ejendomsporteføljen blev 107 bygninger vurderet pr. 1. januar De 107 bygninger udgør 66,2 pct. eller 6,6 mia. kr. af den bogførte værdi pr. 31. december Faldet i den langfristede gæld fra 2012 til 2013 skyldes primært salg af ejendomme, mens faldet i den kortfristede gæld til et niveau svarende til 2011 skyldes flere forhold. Den kortfristede gæld var høj ultimo 2012, hvilket skyldes, at modtaget likviditet vedrørende indskud af 7 ejendomme til en bogført værdi på 114,3 mio. kr. i Freja, jf. Akt 40 af 13. december 2012, er registreret som en periodeafgrænsning. Freja har overtaget driften af ejendommene d. 1. januar I 2013 har Bygningsstyrelsen, jf. Akt 39 af 12. december 2013 indskudt ejendomme i Freja, som er periodiseret til 2014, da overtagelsen først sker pr. 1. januar Den negative udsvingsrate udtrykker, hvor stort det overførte overskud er i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er ikke tæt på udsvingsgrænsen (-1). Underskuddet ligger således inden for rammerne af den tilladte udsvingsrate. Overskudsgraden har over de seneste år været positiv, men er negativ i 2012 og 2013, hvilket skal ses som udtryk for træk på opsparingen. Set over perioden giver resultatet ikke anledning til bemærkninger. Bevillingsandelen på ejendomsvirksomheden er 30,7 pct., og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget relativt stabilt de seneste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år og ligger på omkring 46 pct. i 2013, hvilket er forventeligt. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 10

15 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling 2) 467,1 495,1 471,1 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter , , ,3 Ordinære driftsomkostninger 557,5 774,6 879,1 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 24,1 75,9 3,0 - Heraf øvrige omkostninger 533,4 698,7 876,1 Resultat af ordinære drift -980,3-793,7-862,1 Resultat før finansielle poster -869,7-796,0-859,0 Årets resultat 4,1 92,2 117,4 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,9 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 80,5 131,3 100,2 Egenkapital 8.365, , ,2 Langfristet gæld , , ,9 Kortfristet gæld 564,6 775, ,1 Lånerammen 3) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal 4) Udnyttelsesgrad af lånerammen Overskudsgrad -0,3% -5,9% -6,7% Bevillingsandel 5) -23,3% -24,0% -21,3% Kapitalandel 6) 45% 43,3% 44,1% Personaleoplysninger 7) Kilde: SKS-data. Note: 1) Regnskabstallene i 2011 er opgjort fra Ejendomsvirksomhed, der i sin helhed er overført til Ejendomsvirksomhed i forbindelse med ressortændring. 2) Bevillingen er et overskudskrav. 3) Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 4) Der er ingen negativ udsvingsrate, da startkapitalen ligger på 0. 5) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 6) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 7) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger har i 2013 haft en omsætning på 2.212,3 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden er et underskud på 117,4 mio. kr. Der er ikke bortfald på hovedkontoen. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et overskud til statskassen på 471,1 mio. kr. 11

16 Årets underskud skyldes primært forbrug af tidligere års overskud i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler. Resultatet er et mindre underskud end forventet, hvilket skyldes forskydninger i unilabprojekterne som beskrevet i beretningens afsnit 2.3. Årets resultat uddybes i øvrigt i tabel og i bevillingsregnskabet. Der er sket en stigning i omkostningerne i perioden fra 2012 til 2013, hvilket skyldes øget aktivitet i forhold til modernisering af laboratorier. Af anlægsaktiverne på ,9 mio. kr. udgør ejendomsporteføljen i alt ,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør ,7 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 74,8. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 8.153,2 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 3.009,9 mio. kr., og reserveret egenkapital udgør 3.943,1 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi er ekskl. igangværende arbejder for egen regning steget fra ,5 mio. kr. i 2012 til ,2 mio. kr. i 2013, jf. balancen i tabel Stigningen skyldes primært afsluttede anlægsprojekter i Stigningen i den kortfristede gæld fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt modernisering af laboratorielokaler. Afgivne tilsagn til modernisering af laboratorielokaler optages som kortfristet gæld, og styrelsen har i 2013 givet tilsagn for ca. 509 mio. kr., men har kun haft et forbrug på ca. 274 mio. kr. Overskudsgraden har været negativ i de seneste tre år. Årsagen er, at moderniseringen af laboratorielokaler finansieres ved træk på tidligere års overskud. Bevillingsandelen er -21,3 pct. og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget stabilt de sidste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år på omkring 44 pct., hvilket er forventeligt. I takt med gennemførelsen af moderniseringen af laboratorielokaler vil ejendomsvirksomhedens nøgletal ændre sig. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 12

17 2.5. Opgaver og ressourcer Sammenfatning af Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter på opgaver fremgår af tabel , og Sammenfatning af økonomi Tabel Sammenfatning af økonomi for Bygningsstyrelsens opgaver, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) 20,0 149,9 169,5 0,4 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 8,1 10,5 22,2-3,6 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger 0,0 69,2 65,2 4,0 2. Myndighedsopgaver 8,2 0,0 7,6 0,5 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 3,7 0,0 4,3-0,5 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger 0,0 70,2 70,2 0, Vedligeholdelse og drift af 2) 0,0 4,1 0,8 3,2 Christianiaområdet (Driftsbevilling) Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt 0,0 52,5 52,5 0,0 (Statsvirksomhed) 2) I alt 20,0 206,5 222,9 3,6 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. 2) Der er ikke defineret underliggende opgaver på hovedkontoen. Årets resultat er et overskud på 3,6 mio. kr., som primært skyldes overskud på vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Forpligtelsen til at vedligeholde og administrere Christianiaområdet er i 2013 overgået til Christianiafonden, jf. aftale herom indgået i Aftalen er indgået tidligere end ventet, hvilket indebærer, at Bygningsstyrelsen har afholdt færre omkostninger end forventet. 13

18 Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud -267,7 941,5 727,3-53,5 1. Administrationsbidrag 75,3 0,0 66,0 9,4 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter -852,8 887,9 67,1-32,0 3. Renter 399,7 0,1 398,3 1,5 4. Lejers andel af drift -8,0 53,5 48,2-2,7 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering 118,1 0,0 147,7-29,6 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. Årets resultat er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Som følge af fusionen er ejendomsvirksomhedens andel af Bygningsstyrelsens samlede administrationsomkostninger faldet betydeligt. Hertil kommer færre renteomkostninger end budgetteret, hvilket skyldes salg af ejendomme i I modsat retning trækker færre huslejeindtægter som følge af salg af ejendomme samt øgede omkostninger til vedligehold. De øgede omkostninger til vedligehold skyldes bl.a. en række uforudsete omkostninger til skimmelsvamp, kloakarbejder samt nedtagning af en del af facaden på Holmens Kanal 20 (Overformynderiet). Årets underskud finansieres af overført overskud hertil fra Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, mio. kr. Hovedkonto og opgaver 1) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) Modernisering af laboratorielokaler (Unilab) -706, , ,3 157,8 235,8 0,0 511,0-275,2 I alt -471, , ,3-117,4 Kilde: SKS-data. Note: 1) Der er ikke defineret underliggende opgaver på hovedkontoen. Årets resultat skyldes primært et samlet underskud som følge af træk på tidligere års overskud i forbindelse med finansiering af modernisering af laboratorielokaler, jf. Globaliseringsaftalen. I modsat retning trækker færre renteudgifter samt færre udgifter til tab på ejendomsvirksomheden end budgetteret. 14

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen

Eksekvering i Bygningsstyrelsen. ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen Eksekvering i Bygningsstyrelsen ved vicedirektør Kristian Lyk-Jensen 1 En historie om eksekvering i en offentlig driftsvirksomhed Fakta om Bygningsstyrelsen Hvad er eksekvering i Bygningsstyrelsen? Fusionsudfordringen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere