Årsrapport Bygningsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen

2 Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver og ressourcer 2.6 Målrapportering 2.7 Redegørelse for reservationer 2.8 Perspektiver for det kommende år 3. regnskab 3.1 Regnskab og bevillingsregnskab for Bygningsstyrelsen 3.2 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger 3.3 Regnskab og bevillingsregnskab for Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger 4. BILAG 4.1 Målrapportering 4.2 Regnskab for udgiftsbaserede bevillinger 4.3 Klimaregnskab

3 1 Påtegning

4

5 2 Beretning

6 2. Beretning 2.1. Præsentation af Bygningsstyrelsen Fusionen af statens administration af kontor- og universitetsejendomme i 2011 samlede den statslige huslejeordnings ca. 3 mio. m² universitets- og kontorejendomme og mere end 1 mio. m² private lejemål i én styrelse - Bygningsstyrelsen. Fusionen har givet stordriftsfordele til gavn for de enkelte kunder og staten som helhed. Alene på de administrative omkostninger har styrelsen realiseret en fusionsgevinst på 10 pct. Bygningsstyrelsen har ligeledes siden fusionen oplevet en generel høj og stigende kundetilfredshed. Bygningsstyrelsens hovedopgave er at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af høj kvalitet til rådighed for styrelsens kunder, bl.a. universiteter, centraladministration, politi og domstole. Styrelsen løser sin opgave gennem udlejning af statsejendomme, videreformidling af private lejemål, nybyggeri, moderniseringer og OPP-projekter. Bygningsstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende Lov om Offentlig Byggevirksomhed og Christianiaområdet. Bygningsstyrelsens vision er at være det foretrukne valg for kunder og stat. For at indfri denne vision skal styrelsen både levere overbevisende og konkurrencedygtige løsninger til sine kunder, samt tilgodese statens og samfundets langsigtede interesser i forhold til omkostningsniveauer og energi- og byggepolitiske målsætninger. Bygningsstyrelsen består af 3 virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: Bygningsstyrelsen Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger mv Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger. De opgaver og hovedkonti, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for, fremgår af tabel , og Tabel Samlet overblik over bogføringskredse og hovedkonti på finansloven for 2013 Bogføringskreds Hovedområder , , Bygningsstyrelsen (Virksomhedsbærende) Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Virksomhedsbærende) Udvikling og opretning af Christianiaområdet Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Bevillingstype Statsvirksomhed Statsvirksomhed Anlægsbevilling Driftsbevilling Statsvirksomhed Omkostningsbaseret/ Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Omkostningsbaseret Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Virksomhedsbærende) Statsvirksomhed Omkostningsbaseret Bygherreforpligtelser Reservationsbevilling Udgiftsbaseret Særlige anlægsopgaver Anlægsbevilling Udgiftsbaseret 2

7 Tabel Oversigt over hovedkonti og opgaver, som skal afrapporteres i årsrapporten (omkostningsbaserede bevillinger) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger Bygningsstyrelsen 2. Myndighedsopgaver 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger 1. Administrationsbidrag Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter 3. Renter 4. Lejers andel af drift 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger Modernisering af laboratorielokaler (Unilab) Note: 1) og er underlagt særlige bevillingsbestemmelser, jf. Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts Regnskabet for Bygningsstyrelsen omfatter , og Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorbygninger omfatter Regnskabet for Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger omfatter Bygningsstyrelsen har herudover aktiviteter på udgiftsbaserede hovedkonti, jf. tabel Tabel Oversigt over hovedkonti, der alene rapporteres i årsrapportens bilag (udgiftsbaserede bevillinger) 1) Hovedkonto Hovedkontonavn Opgaver Udvikling og opretning af Christianiaområdet Bygherreforpligtelser Særlige anlægsopgaver - Note: 1) Der afrapporteres på disse hovedkonti i årsrapportens Bilag 4.2., herunder regnskabsmæssige forklaringer. 3

8 2.2. Virksomhedens omfang Tabel viser en oversigt over Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter. Tabel Virksomhedens samlede aktivitet, mio. kr. Art Bevillingstyper Hovedkonti (mio. kr.) Bevilling Regnskab Difference Bygningsstyrelsen Udgifter 199,4 169,5 29, Bygningsstyrelsen Indtægter 179,4 149,9 29, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Udgifter 754,9 727,3 27, Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger Indtægter 1.022,5 941,5 81, Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Udgifter 4,0 0,8 3,2 Drift Statsvirksomhed Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet Indtægter 4,0 4,1-0, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Udgifter 59,0 52,5 6, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt Indtægter 59,0 52,5 6, Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Ejendomsvirksomhed for uddannelses- og forskningsbygninger Udgifter 1.731, ,3-131,9 Indtægter 2.202, ,0-14, Udvikling og opretning af Christianiaområdet Udgifter 0,4 1,0-0,6 Anlæg Anlægsbevilling Udvikling og opretning af Christianiaområdet Indtægter 0,0 0,4-0, Særlige opgaver Udgifter 0,0 817,1-817, Særlige opgaver Indtægter 0,0 0,0 0,0 Administrerede ordninger mv. Reservationsbevilling Bygherreforpligtelser Udgifter 9,0 20,6-11, Bygherreforpligtelser Indtægter 0,0 0,2-0,2 Kilde: SKS-data. 4

9 Regnskaber og afvigelsesforklaringer for de omkostningsbaserede bevillinger fremgår af afsnit 3, mens der redegøres nærmere for regnskab og afvigelser for de udgiftsbaserede bevillinger i bilag Årets faglige resultater For Bygningsstyrelsen blev 2013 et travlt og spændende år. Året har været præget af stor aktivitet på byggeområdet. Styrelsen har igangværende og planlagte byggesager for i alt ca. 14 mia. kr. Hertil kommer en række OPP-projekter. Alene i 2013 har styrelsen forelagt aktstykker for ca. 3 mia. kr. Den store byggeaktivitet har blandt andet resulteret i flere betydelige entrepriseudbud i Dette sker på et tidspunkt, hvor der er markante tegn på kapacitetsproblemer blandt de virksomheder, der kan udføre de store entrepriseopgaver. Bygningsstyrelsen har i 2013 bl.a. forsøgt at imødegå udfordringen ved at synliggøre styrelsens kommende udbud på over 50 mio. kr. på styrelsens hjemmeside samt afholdt flere dialogmøder med de største entreprenørvirksomheder og andre offentlige bygherre om styrelsens udbud. Bygningsstyrelsens byggeprojekter forløber tilfredsstillende og generelt overholdes budget og tidsplan. Det er dog afgørende for Bygningsstyrelsen fortsat at holde tid og pris i byggerierne og samtidig forbedre den administrative byggesagsstyring. For at løfte disse udfordringer har styrelsen i 2013 udarbejdet grundige analyser af styrelsens byggeproduktion samt iværksat og gennemført en række tiltag, der skal forbedre styringen af byggesagerne og ledelsesinformationen. Bevillingen til nybyggeri og renovering af laboratorier udmøntes til konkrete projekter i samarbejde med universiteterne, så det sikres, at laboratoriemidlerne anvendes optimalt i forhold til de givne rammer. Det er universiteterne, der iværksætter de genopretninger, som Bygningsstyrelsen gennemfører. Det betyder imidlertid også, at ændringer hos universiteterne har indflydelse på den faktiske udmøntning i forhold til den budgetterede. Det kan f.eks. være organisatoriske ændringer på universiteterne, oprettelse af nye forskningsenheder, ændringer i universiteternes fysiske behov for laboratorielokaler eller logistiske udfordringer, som løbende medfører justeringer af universiteternes investeringsplaner. Bygningsstyrelsens aktivitet på udvendigt vedligehold på kontorejendommene har i 2012 og 2013 været på et stabilt og tilstrækkeligt niveau i forhold til behov. Det vil være en udfordring at kunne holde dette niveau i de kommende år. For universitets- og forskningsejendommene har vedligeholdelsesudgiften historisk set været på et lavere niveau end på kontorområdet, men der skal dog her tages højde for ejendommenes alder, stand og funktion. I 2013 fortsatte den konstruktive dialog med Danske Universiteter om justering af den statslige huslejeordning (SEA-ordningen). Regeringen tilsluttede sig justeringen af huslejerordningen på universitetsområdet i juni Justeringen betyder bl.a. lavere husleje for nybyggeri og øget fleksibilitet på mindre byggesager. I 2013 blev der arbejdet videre med at implementere styrelsens strategi for lokalisering af styrelser mv. i hovedstadsområdet. Flere styrelser har til huse i ældre, ineffektive og energitunge lejemål på dyre adresser i København. Bygningsstyrelsen vurderer, at der er et betydeligt potentiale for at reducere lokaleomkostninger og energiforbrug ved at lokalisere disse styrelser udenfor centrum af København. Styrelserne kan ved en relokalisering opnå bedre lokaleløsninger, lavere energiforbrug og lavere husleje, ligesom omkostninger ved ressortændringer mv. kan reduceres. På den baggrund nedsatte regeringen i maj 2013 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Statens Indkøb, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Bygningsstyrelsen, som primo 2014 har færdiggjort et oplæg til, hvordan statens lokaleomkostninger og energiforbrug kan reduceres ved at samle en række statsinstitutioner i flerbrugerhuse. I januar 2013 blev den sidste af fem udmøntningsaftaler vedrørende Christiania indgået, hvorefter christianialovens formål var implementeret, hvilket resulterede i, at der ikke længere var behov for en særlov for området. På den baggrund fremsatte klima-, energi- og bygningsministeren d. 15. marts 2013 lovforslag om ophævelse af christianialoven pr. 15. juli Lovforslaget blev vedtaget af alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti var også året, hvor Bygningsstyrelsen lancerede varmemærket. Varmemærket er udarbejdet i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), som bl.a. bistår med fjernaflæsningsdata til varmemærket. Varmemærket udstedes og opdateres årligt og følges op med månedsrapporter, der viser udviklingen i ejendommens varmeforbrug på månedsbasis. Varmemærket skal 5

10 medvirke til, at Bygningsstyrelsen bliver førende indenfor varmebesparelser i kontor- og universitetsbygninger og dermed bedre kan understøtte de statslige institutioners arbejde med energibesparelser. Bygningsstyrelsen har også i 2013 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse blandt styrelsens kunder på både kontor- og universitetsområdet. Undersøgelsen viste, at Bygningsstyrelsens kontorkunder er meget tilfredse med styrelsen, og at tilfredsheden er stigende. På universitetsområdet var datagrundlaget utilstrækkelig til at kunne give et sikkert billede, da Bygningsstyrelsen modtog for få og ufuldstændige besvarelser. Fremadrettet vil styrelsen arbejde på at få flere respondenter hos universiteterne. Ved indgangen til 2014 er Bygningsstyrelsen nået langt set i forhold til fusionens udgangspunkt i Det er lykkedes at holde fremdrift på de enkelte sagsområder, fastholde en fusionsgevinst på 10 pct. samt nået langt med at etablere fælles processer og it- understøttelse uden at nedsætte fokus på fortsatte optimeringer.. 6

11 2.4. Årets økonomiske resultater Samlet set vurderes de økonomiske resultater for Bygningsstyrelsens aktiviteter at være tilfredsstillende. I det følgende præsenteres de overordnede økonomiske resultater for hvert af de tre regnskaber, som årsrapporten vedrører. Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for Bygningsstyrelsen, , og , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter ,3-225,7 - Heraf indtægtsført bevilling - -11,5-20,0 - Heraf eksterne indtægter ,8-205,7 - Heraf øvrige indtægter - 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger - 216,8 213,7 - Heraf løn - 109,0 110,4 - Heraf afskrivninger - 5,5 7,3 - Heraf øvrige omkostninger - 102,2 95,9 Resultat af ordinære drift - -3,5-12,0 Resultat før finansielle poster - -1,4-9,7 Årets resultat - 8,1-3,6 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) 563,8 562,2 556,0 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 276,1 262,1 340,6 Egenkapital 16,8 22,1 25,7 Langfristet gæld 556,2 553,4 547,5 Kortfristet gæld 262,3 315,2 363,6 Lånerammen - 74,8 78,4 Træk på lånerammen (FF4) - 64,3 60,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 2) - 86,0% 76,8% Negativ udsvingsrate 3) - 1,4 0,7 Overskudsgrad - -3,7% 1,6% Bevillingsandel - 5,2% 8,9% Personaleoplysninger Antal årsværk 4) 230,0 205,8 209,0 Årsværkspris 5) Lønomkostningsandel 6) - 0,5 0,5 Lønforbrug (mio. kr.) 112,6 108,8 110,4 Kilde: SKS-data Note: 1) Bygningsstyrelsen blev dannet i forbindelse med Kgl. resolution af 3. oktober 2011 som en fusion af en del af den tidligere Slots- og Ejendomsstyrelse, en del af den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse samt en del af Erhvervs- og Byggestyrelse. Der er derfor alene anført balancetal for 2011 svarende til åbningsbalancen for Bygningsstyrelsen. Regnskabstal for 2011 svarer således til de overførte dele af henholdsvis Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen samt og ) Værdien af OPP-kontrakt samt grund vedrørende Den Russiske Ambassade er udeholdt i beregningen, jf. tabel ) Den negative udsvingsrate i 2012 er anført til 1,4 og ikke 0,1 som i årsrapport 2012, da dette var en fejl. 4) Årsværksforbrug er for 2011 opgjort pr. 3. oktober 2011 svarende til det antal årsværk, som Bygningsstyrelsen fik i forbindelse med ressortdelingen. Årsværksforbruget i 2012 og 2013 er forbrugstal fra SKS. 5) Årsværkspriserne for 2011 og er ikke umiddelbart sammenlignelige grundet forskel i opgørelsesmetoden for årsværksforbrug, jf. note 4. 7

12 6) Lønomkostningsandelen er beregnet i forhold til aktiviteten på Lønomkostningerne vedrører dog også omkostninger til de to ejendomsvirksomheder. Tages der højde herfor i beregningen af lønomkostningsandelen, vil den være langt lavere. Bygningsstyrelsen har i 2013 haft en omsætning på 205,7 mio. kr., og årets resultat viser et overskud på 3,6 mio. kr. ved årets udgang. Overskuddet skal primært tilskrives et overskud fra vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. Stigningen i den kortfristede gæld og i omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) fra 2012 til 2013 skyldes regulering af deposita for en række ejendomme. Reguleringen sker årligt i henhold til lejekontrakterne. Den negative udsvingsrate udtrykker størrelsen af det overførte overskud i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er positiv og er ikke tæt på udsvingsgrænsen (lavere end -1), hvorfor denne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Overskudsgraden i 2013 er på 1,6 pct. Overskudsgraden udtrykker, i hvor høj grad det bevillingsmæssige råderum udnyttes. Råderummet er ikke fuldt udnyttet. Bevillingsandelen er i 2013 på 8,9 pct., hvilket udtrykker relativt lille afhængighed af bevillingen. Hovedparten af Bygningsstyrelsens omkostninger finansieres af indtægter fra administrationsbidrag fra de to ejendomsvirksomheder og unilab-midlerne samt private lejemål. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 8

13 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -737,3-671,8-605,4 - Heraf indtægtsført bevilling 2) 222,3 258,3 267,6 - Heraf eksterne indtægter -959,6-930,1-873,0 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 363,9 311,4 306,2 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 0,0 0,0 1,2 - Heraf øvrige omkostninger 363,9 311,4 304,9 Resultat af ordinære drift -373,4-360,4-299,3 Resultat før finansielle poster -434,5-377,0-344,8 Årets resultat -21,2 29,3 53,5 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,1 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 136,5 128,6 95,5 Egenkapital 4.186, , ,9 Langfristet gæld 8.115, , ,1 Kortfristet gæld 162,7 304,5 169,2 Lånerammen 3) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Negativ udsvingsrate 1,7 1,1 1,0 Overskudsgrad 2,9% -4,4% -8,8% Bevillingsandel 4) -23,2% -27,8% -30,7% Kapitalandel 5) 43,3% 43,7% 45,8% Personaleoplysninger 6) Kilde: SKS-data. Note: 1) Regnskabstallene i 2011 er opgjort fra Statens Ejendomsadministration, der i sin helhed er overført til Statens Ejendomsadministration i forbindelse med ressortændring. 2) Bevillingen er et overskudskrav. 3) Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, , er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 4) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 5) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 6) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for kontorbygninger har i 2013 haft en omsætning på 873,0 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden udviser et underskud på 53,5 mio. kr. før bortfald på 4,6 mio. kr. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et overskud til statskassen på 267,6 mio. kr. Underskuddet skyldes flere forhold, dog primært færre huslejeindtægter som følge af salg af ejendomme samt gennemførelse af en række vedligeholdelsessager. Underskuddet finansieres af opsparing fra tidligere år. Årets resultat uddybes i tabel samt i bevillingsregnskabet. Af anlægsaktiverne på ,6 mio. kr. inkl. finansielle anlægsaktiver udgør ejendomsporteføljen i alt ,1 9

14 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør 7.875,1 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 76,3. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 2.442,9 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 250,6 mio. kr. og reserveret egenkapital udgør 2.134,9 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi ekskl. igangværende arbejder for egen regning er faldet fra ,1 mio. kr. i 2012 til ,9 mio. kr. i 2013, jf. balancen i tabel Faldet skyldes primært, at salget af ejendomme til Freja ejendomme A/S (Statens ejendomssalg A/S) har været større end tilgangen. Af ejendomsporteføljen blev 107 bygninger vurderet pr. 1. januar De 107 bygninger udgør 66,2 pct. eller 6,6 mia. kr. af den bogførte værdi pr. 31. december Faldet i den langfristede gæld fra 2012 til 2013 skyldes primært salg af ejendomme, mens faldet i den kortfristede gæld til et niveau svarende til 2011 skyldes flere forhold. Den kortfristede gæld var høj ultimo 2012, hvilket skyldes, at modtaget likviditet vedrørende indskud af 7 ejendomme til en bogført værdi på 114,3 mio. kr. i Freja, jf. Akt 40 af 13. december 2012, er registreret som en periodeafgrænsning. Freja har overtaget driften af ejendommene d. 1. januar I 2013 har Bygningsstyrelsen, jf. Akt 39 af 12. december 2013 indskudt ejendomme i Freja, som er periodiseret til 2014, da overtagelsen først sker pr. 1. januar Den negative udsvingsrate udtrykker, hvor stort det overførte overskud er i forhold til startkapitalen. Udsvingsraten er ikke tæt på udsvingsgrænsen (-1). Underskuddet ligger således inden for rammerne af den tilladte udsvingsrate. Overskudsgraden har over de seneste år været positiv, men er negativ i 2012 og 2013, hvilket skal ses som udtryk for træk på opsparingen. Set over perioden giver resultatet ikke anledning til bemærkninger. Bevillingsandelen på ejendomsvirksomheden er 30,7 pct., og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget relativt stabilt de seneste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år og ligger på omkring 46 pct. i 2013, hvilket er forventeligt. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 10

15 Tabel Økonomiske hoved- og nøgletal for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, , mio. kr. (mio. kr.) R ) R-2012 R-2013 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling 2) 467,1 495,1 471,1 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter , , ,3 Ordinære driftsomkostninger 557,5 774,6 879,1 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf nedskrivninger 24,1 75,9 3,0 - Heraf øvrige omkostninger 533,4 698,7 876,1 Resultat af ordinære drift -980,3-793,7-862,1 Resultat før finansielle poster -869,7-796,0-859,0 Årets resultat 4,1 92,2 117,4 Balance Anlægsaktiver (ekskl. finansielle anlægsaktiver) , , ,9 Omsætningsaktiver (ekskl. likvide beholdninger) 80,5 131,3 100,2 Egenkapital 8.365, , ,2 Langfristet gæld , , ,9 Kortfristet gæld 564,6 775, ,1 Lånerammen 3) Træk på lånerammen (SE4) Finansielle nøgletal 4) Udnyttelsesgrad af lånerammen Overskudsgrad -0,3% -5,9% -6,7% Bevillingsandel 5) -23,3% -24,0% -21,3% Kapitalandel 6) 45% 43,3% 44,1% Personaleoplysninger 7) Kilde: SKS-data. Note: 1) Regnskabstallene i 2011 er opgjort fra Ejendomsvirksomhed, der i sin helhed er overført til Ejendomsvirksomhed i forbindelse med ressortændring. 2) Bevillingen er et overskudskrav. 3) Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, er underlagt reglerne i huslejeordningen, hvorfor lånerammen teknisk set er fastsat til 0. 4) Der er ingen negativ udsvingsrate, da startkapitalen ligger på 0. 5) Bevillingsandelen er beregnet som indtægtsført bevilling/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 6) Kapitalandelen er beregnet som finansielle omkostninger/eksterne indtægter mhp. at vise et retvisende billede. Beregningen tager dermed højde for, at bevillingen er et overskudskrav. 7) Personaleoplysninger fremgår under Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger har i 2013 haft en omsætning på 2.212,3 mio. kr. Årets resultat for ejendomsvirksomheden er et underskud på 117,4 mio. kr. Der er ikke bortfald på hovedkontoen. Ejendomsvirksomheden er indtægtsfinansieret af brugerne og har bidraget med et overskud til statskassen på 471,1 mio. kr. 11

16 Årets underskud skyldes primært forbrug af tidligere års overskud i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler. Resultatet er et mindre underskud end forventet, hvilket skyldes forskydninger i unilabprojekterne som beskrevet i beretningens afsnit 2.3. Årets resultat uddybes i øvrigt i tabel og i bevillingsregnskabet. Der er sket en stigning i omkostningerne i perioden fra 2012 til 2013, hvilket skyldes øget aktivitet i forhold til modernisering af laboratorier. Af anlægsaktiverne på ,9 mio. kr. udgør ejendomsporteføljen i alt ,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld vedrørende ejendomme udgør ,7 mio. kr., hvilket giver en samlet belåningsprocent på 74,8. Egenkapitalen på ejendomsvirksomheden udgør i alt 8.153,2 mio. kr., hvoraf opskrivninger udgør 3.009,9 mio. kr., og reserveret egenkapital udgør 3.943,1 mio. kr. Ejendomsporteføljens værdi er ekskl. igangværende arbejder for egen regning steget fra ,5 mio. kr. i 2012 til ,2 mio. kr. i 2013, jf. balancen i tabel Stigningen skyldes primært afsluttede anlægsprojekter i Stigningen i den kortfristede gæld fra 2012 til 2013 skyldes hovedsageligt modernisering af laboratorielokaler. Afgivne tilsagn til modernisering af laboratorielokaler optages som kortfristet gæld, og styrelsen har i 2013 givet tilsagn for ca. 509 mio. kr., men har kun haft et forbrug på ca. 274 mio. kr. Overskudsgraden har været negativ i de seneste tre år. Årsagen er, at moderniseringen af laboratorielokaler finansieres ved træk på tidligere års overskud. Bevillingsandelen er -21,3 pct. og er negativ, da bevillingen her er et overskudskrav. Bevillingsandelen har ligget stabilt de sidste år. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de ordinære driftsindtægter, ejendomsvirksomheden skal bruge for at finansiere renteudgifterne, der primært er knyttet til gælden vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje og nybyggerier. Kapitalandelen ligger på et stabilt niveau i forhold til tidligere år på omkring 44 pct., hvilket er forventeligt. I takt med gennemførelsen af moderniseringen af laboratorielokaler vil ejendomsvirksomhedens nøgletal ændre sig. På baggrund af en samlet vurdering af de faglige og økonomiske resultater vurderes årets resultat at være tilfredsstillende. 12

17 2.5. Opgaver og ressourcer Sammenfatning af Bygningsstyrelsens samlede aktiviteter på opgaver fremgår af tabel , og Sammenfatning af økonomi Tabel Sammenfatning af økonomi for Bygningsstyrelsens opgaver, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) 20,0 149,9 169,5 0,4 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 8,1 10,5 22,2-3,6 1. Administrationsbidrag for kontorbygninger 0,0 69,2 65,2 4,0 2. Myndighedsopgaver 8,2 0,0 7,6 0,5 3. Sekretariatsfunktionen for Christiania 3,7 0,0 4,3-0,5 4. Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger 0,0 70,2 70,2 0, Vedligeholdelse og drift af 2) 0,0 4,1 0,8 3,2 Christianiaområdet (Driftsbevilling) Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt 0,0 52,5 52,5 0,0 (Statsvirksomhed) 2) I alt 20,0 206,5 222,9 3,6 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. 2) Der er ikke defineret underliggende opgaver på hovedkontoen. Årets resultat er et overskud på 3,6 mio. kr., som primært skyldes overskud på vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet. Forpligtelsen til at vedligeholde og administrere Christianiaområdet er i 2013 overgået til Christianiafonden, jf. aftale herom indgået i Aftalen er indgået tidligere end ventet, hvilket indebærer, at Bygningsstyrelsen har afholdt færre omkostninger end forventet. 13

18 Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for kontorbygninger, mio. kr. 1) Hovedkonto og opgaver Ejendomsvirksomhed for kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud -267,7 941,5 727,3-53,5 1. Administrationsbidrag 75,3 0,0 66,0 9,4 2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter -852,8 887,9 67,1-32,0 3. Renter 399,7 0,1 398,3 1,5 4. Lejers andel af drift -8,0 53,5 48,2-2,7 5. Udvendigt vedligehold og energioptimering 118,1 0,0 147,7-29,6 Kilde: SKS-data. Note: 1) Fordelingen på opgaver er foretaget manuelt. Årets resultat er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Som følge af fusionen er ejendomsvirksomhedens andel af Bygningsstyrelsens samlede administrationsomkostninger faldet betydeligt. Hertil kommer færre renteomkostninger end budgetteret, hvilket skyldes salg af ejendomme i I modsat retning trækker færre huslejeindtægter som følge af salg af ejendomme samt øgede omkostninger til vedligehold. De øgede omkostninger til vedligehold skyldes bl.a. en række uforudsete omkostninger til skimmelsvamp, kloakarbejder samt nedtagning af en del af facaden på Holmens Kanal 20 (Overformynderiet). Årets underskud finansieres af overført overskud hertil fra Tabel Sammenfatning af økonomi for ejendomsvirksomheden for uddannelses- og forskningsbygninger, mio. kr. Hovedkonto og opgaver 1) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) Modernisering af laboratorielokaler (Unilab) -706, , ,3 157,8 235,8 0,0 511,0-275,2 I alt -471, , ,3-117,4 Kilde: SKS-data. Note: 1) Der er ikke defineret underliggende opgaver på hovedkontoen. Årets resultat skyldes primært et samlet underskud som følge af træk på tidligere års overskud i forbindelse med finansiering af modernisering af laboratorielokaler, jf. Globaliseringsaftalen. I modsat retning trækker færre renteudgifter samt færre udgifter til tab på ejendomsvirksomheden end budgetteret. 14

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Bygningsstyrelsen

Årsrapport Bygningsstyrelsen Årsrapport 2015 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1. Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2. Ledelsesberetning 2.3. Kerneopgaver og ressourcer 2.4. Målrapportering 2.5. Forventninger

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2016. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2013-2016. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2013-2016 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Indhold 1. Indledning 5 1.1 Kontraktgrundlag 5 1.2 Vilkår 5 2. Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 2.1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Bygningsstyrelsen

Årsrapport Bygningsstyrelsen Årsrapport 2016 Bygningsstyrelsen 1 Indholdsfortegnelse Bygningsstyrelsen... 1 Indholdsfortegnelse... 2... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 6 2.1. Præsentation af Bygningsstyrelsen...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere